Inhoud. Organen van de Kamer Voorzitterschap 3. Commissies Commissievergaderingen 7

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoud. Organen van de Kamer Voorzitterschap 3. Commissies Commissievergaderingen 7"

Transcriptie

1 Inhoud Organen van de Kamer Voorzitterschap 3 Commissies Commissievergaderingen 7 Plenaire vergadering 25 Mondelinge vragen 25 Stemmingen over de moties 27 Internationale Betrekkingen 31 Persmededelingen 35 Ministerraad 37 Bijlagen 39 Interpellatieverzoeken 41 Wetsontwerpen, - voorstellen en commissieverslagen 43 Addenda 45 Agenda van de plenaire vergaderingen 47 Bijeenroeping van de commissievergaderingen Tabel van wetgevende activiteiten

2 PM 51 /18-2 WEEK VAN 26 TOT 30 JANUARI 2004

3 ORGANEN VAN DE KAMER VOORZITTERSCHAP MAANDAG 26 JANUARI 2004 MONACO Op maandag 26 januari 2004 heeft Kamervoorzitter Herman De Croo, de heer Jean Pastorelli, Ambassadeur van het Vorstendom Monaco, in audiëntie ontvangen. Van 1988 tot 1995 was de heer Pastorelli minister van Financiën en Bedrijfsleven, nadien, van 1995 tot 2000 voorzitter van Radio Monte-Carlo. De gedachtewisseling had betrekking op volgende onderwerpen: - de begroting van het vorstendom bedraagt jaarlijks 600 miljoen waarvan een derde bestemd is voor uitrusting en investeringen. Dit aandeel verklaart het succes van de Monegaskische economie. Aanzienlijke bedragen worden besteed aan het winnen van land op de zee. De begroting wordt voor de helft gevoed door inkomsten uit de BTW en voor de andere helft door een belasting op de bedrijfswinst, inkomsten uit het staatsdomein en inkomsten voortkomend uit de monopoliepositie die onder meer Monaco-Télécom bekleedt. Monaco kent geen verplichte belastingaangifte, het exacte BNP is dan ook niet gekend; - Men kan de Monegaskische nationaliteit verwerven door naturalisatie (een zestigtal per jaar) of wanneer óf vader óf moeder Monegask is; - de betrekkingen met de Europese Unie zijn bijzonder en ambigu. Vermits Monaco een douane-unie vormde met Frankrijk werd het, wanneer deze laatste in 1957 toetrad tot het verdrag van Rome, onderworpen aan zekere regels van de Europese Gemeenschap, wat niet betekent dat het Vorstendom ook effectief deel ging uitmaken van de Europese Gemeenschap. Communautaire regels zijn alleen van toepassing voor zover dit voorzien is in een met Frankrijk gesloten verdrag. Ook in het kader van Schengen werd er een oplossing gevonden, Monegasken mogen vrij circuleren binnen de Schengenruimte; - de rol van de eerste minister. De eerste minister is traditioneel een Franse diplomaat die gedetacheerd wordt naar Monaco. Hij moet de belangen van de Prins en de Monegasken verdedigen. Dit gebeurde overtuigend door de huidige eerste minister Patrick Lecrercq na de publicatie door de Franse Nationale Assemblee van haar verslag waarbij deze de Monegaskische administratie een gebrek aan daadkracht verweet in de strijd tegen witwaspraktijken. De eerste minister wordt bijgestaan door drie ministers (Binnenlandse Zaken, Openbare Werken en Sociale Zaken, en Financiën en Bedrijfsleven). PM 51 / 18-3

4 Een regeringswissel in Frankrijk heeft geen invloed op het mandaat van de Monegaskische regeringsleider. Deze blijft door de band genomen een zestal jaar op post. Hij wordt door de Prins benoemd uit een lijst van drie namen voorgedragen door de Franse minister van Buitenlandse Zaken; De Conseil National telt 24 leden. Zij worden om de vijf jaar verkozen. De meest recente parlementsverkiezingen vonden plaats op 9 februari 2003 en zorgden voor een aardverschuiving. Voor de eerste keer in veertig jaar kwam er een andere meerderheid aan de macht (Union pour la Principauté de Monaco onder leiding van de heer Stéphane Valéri). De verkiezingen werden gedomineerd door het nijpend tekort aan betaalbare woningen. De Conseil National houdt zitting van 1 oktober tot 31 december en van 1 april tot 30 juni. Tijdens deze periodes kunnen er dagelijks commissie- en plenaire vergaderingen plaatsvinden; De verhouding tussen de regering en de Conseil National werd grondig gewijzigd door de grondwetsherziening van 28 maart Deze kwam er onder meer op vraag van de Raad van Europa. De bevoegdheden van de Conseil National werden op het vlak van het initiatiefrecht, amenderingsrecht en de ratificatie van verdragen, uitgebreid; De heer Pastorelli schetst als voormalige directeur van Radio Monte-Carlo de ontstaansgeschiedenis van deze eerste vrije radio en de crisis die deze na een reeks privatiseringen doormaakt. Hij staat ook stil bij de gevolgen van de verkoop van Télé Monte- Carlo aan de Franse groep Pathé; Op vraag van Kamervoorzitter De Croo naar het waarom van het succes van deze ministaat als mengelmoes van moderniteit en archaïsme geeft de ambassadeur volgende verklaring. Monaco dankt haar succes aan twee factoren, de inzet van de opeenvolgende prinsen (wetenschappelijk en economisch) en de oprichting in 1860 van het casino. Het belang van dit casino voor de toeristische sector zorgde voor de economische ontwikkeling van Monaco. In datzelfde jaar sloot het vorstendom een akkoord met Frankrijk waarbij in ruil voor Menton en Roquebrune de ministaat ontsloten werd via de weg en het spoor. Monaco beschikt over negen ambassades in het buitenland. Kamervoorzitter De Croo meent dat het verdedigen van de Monegaskische soevereiniteit en eigenheid één van de belangrijkste bestaansredenen van deze posten is. WOENSDAG 28 JANUARI 2004 LIBIË Op 28 januari 2004 heeft de heer Herman De Croo een Libische parlementaire afvaardiging onder leiding van de heer Ahmed Mohamed Ibrahim, ondervoorzitter van het Algemeen Congres van het Libische volk, ontvangen. De voorzitter van de Kamer had bij deze gelegenheid de commissie voor Buitenlandse Betrekkingen, voorgezeten door mevrouw Annemie Neyts-Uyttebroeck, op deze ontmoeting uitgenodigd. De heer De Croo verheugde zich over de recente ontwikkelingen die een substantiële toenadering tussen Libië en de internationale gemeenschap mogelijk hebben gemaakt en verklaarde ervan overtuigd te zijn dat tal van problemen snel zullen worden opgelost. PM 51 /18-4

5 België dat zijn economie in grote mate openstelt voor de wereld, dat een rol speelt in de vele internationale instellingen die op zijn grondgebied zijn gevestigd en in het licht van de aandacht die het land voor de Arabische wereld heeft, verheugt zich inzonderheid over de toenadering tussen Libië en Europa, een regio in de wereld die trouwens in de Libische economische betrekkingen al een centrale rol had. Het hoofd van de Libische afvaardiging verklaarde verheugd te zijn dat de verstandhouding tussen België en Libië stand heeft gehouden ondanks de lange periode van uitsluiting die zijn land heeft gekend. Deze moeilijke periode heeft Libië evenwel niet belet aan tal van internationale instellingen mee te werken. Libië maakt immers deel uit van de UMA (Arabische Maghreb Unie). Momenteel is Libië voorzitter van de UMA en tracht het land deze unie opnieuw leven in te blazen al blijft de ontwikkeling van de UMA belemmerd door aanhoudende problemen zoals dat van de Westelijke Sahara. Libië is daarentegen niet betrokken bij het Barcelona-proces waarop het niet werd uitgenodigd; dit dossier wordt momenteel in Libië bestudeerd. Het land is wel betrokken bij het initiatief "5+5" (UMA en vijf Europese landen aan de Middellandse Zee) dat bruggen kan slaan. Libië maakt zich zorgen om de explosieve toestand in het Midden-Oosten en ziet in de roadmap slechts een voorstel om het conflict in stand te houden. Zolang Israël, dat als een koloniale mogendheid wordt beschouwd, Palestina blijft bezetten kan het conflict niet worden opgelost. Het Libische Staatshoofd Mouammar Khadafi heeft bijgevolg voorgesteld dat een democratische eenheidsstaat, een lekenstaat ook, zou worden opgericht waarin de Joden en de Palestijnen identieke rechten zouden hebben. De heer De Croo wees erop dat België een evenwichtig standpunt wil innemen. België herinnert zich het leed dat het Joodse volk tijdens de tweede Wereldoorlog werd aangedaan en blijft ervan overtuigd dat elke vorm van fascisme resoluut moet worden bestreden, want de gevolgen van een tekort aan verdraagzaamheid en van racisme kunnen weerzinwekkend zijn. Tegelijkertijd is België van oordeel dat het leed dat in het verleden werd geleden niet alles rechtvaardigt en houdt het zich het recht voor bepaalde door de Staat Israël gebruikte methodes te bekritiseren, wat zelfmoordaanslagen en weerwraak daarom niet minder onaanvaardbaar maakt. Mevrouw Neyts-Uyttebroeck sprak in dezelfde zin. De heer Patrick Moriau kondigde van zijn kant de recente oprichting van een Belgisch-Libische afdeling van de IPU aan en drukte de wens uit dat dit initiatief de dialoog in de hand zou werken. PM 51 / 18-5

6 PM 51 /18-6

7 COMMISSIES NATURALISATIES COMMISSIE VOOR DE NATURALISATIES Voorzitter : de h. Guy Hove MAANDAG 26, DINSDAG 27, WOENSDAG 28, DONDERDAG 29 EN VRIJDAG 30 JANUARI 2004 Onderzoek van naturalisatieaanvragen. COMMISSIE VOOR DE JUSTITIE JUSTITIE Voorzitter : de h. Alfons Borginon MAANDAG 26 JANUARI Vraag van de heer Dirk Claes aan de vice-eerste minister en minister van Justitie over het toekennen van een tolk voor slachtoffers van misdrijven of voor hun nabestaanden (nr. 1228). - De vice-eerste minister en minister van Justitie heeft geantwoord. 2. Vraag van de heer Olivier Maingain aan de vice-eerste minister en minister van Justitie over de verwerking van antisemitische daden (nr. 1317). - De vice-eerste minister en minister van Justitie heeft geantwoord. 3. Vraag van de heer Jean-Pierre Malmendier aan de vice-eerste minister en minister van Justitie over de financiële middelen van Marc Dutroux (nr. 1335). - De vice-eerste minister en minister van Justitie heeft geantwoord 4. Vraag van de heer Walter Muls aan de vice-eerste minister en minister van Justitie over de kosten voor de bewaking en verzorging van gedetineerden in een extern ziekenhuis (nr. 1338). - De vice-eerste minister en minister van Justitie heeft geantwoord 5. Vraag van de heer Jean-Pierre Malmendier aan de vice-eerste minister en minister van Justitie over de elektronische bewaking van veroordeelden (nr. 1360). - De vice-eerste minister en minister van Justitie heeft geantwoord PM 51 / 18-7

8 6. Samengevoegde interpellaties : - Interpellatie van de heer Tony Van Parys tot de vice-eerste minister en minister van Justitie over het Phenix-project (nr. 208). - Interpellatie van de heer Geert Bourgeois tot de vice-eerste minister en minister van Justitie over de stand van zaken van de informatisering van justitie (nr. 215). - De vice-eerste minister en minister van Justitie heeft geantwoord. - De h. Alfons Borginon heeft eveneens het woord gevoerd. - Er werden geen moties ingediend. 7. Vraag van de heer André Perpète aan de vice-eerste minister en minister van Justitie over de houding van de IAF ten aanzien van het Europees aanhoudingsbevel (nr. 1376). - De vice-eerste minister en minister van Justitie heeft geantwoord. DINSDAG 27 JANUARI Samengevoegde wetsontwerpen : - Wetsontwerp betreffende het recht van minderjarigen op toegang tot de rechter, nr. 643/1. - Wetsontwerp tot instelling van advocaten voor minderjarigen, nr. 644/1. (Rapporteur : mevr. Valérie Deom). - De commissie heeft beslist om het advies van de Raad van State in te winnen. 2. Wetsontwerp tot wijziging van verschillende bepalingen over het recht van minderjarigen om door de rechter te worden gehoord, nr. 634/1. (Rapporteur : mevr. Valérie Deom). - De commissie heeft beslist om het advies van de Raad van State in te winnen. 3. Wetsontwerp betreffende de erkenning van verenigingen zonder winstoogmerk die slachtoffers van opzettelijke gewelddaden begeleiden, nr. 636/1 en 2. - Rapporteur : de h. Melchior Wathelet. - Inleidende uiteenzetting door de vice-eerste minister en minister van Justitie. - De algemene bespreking werd aangevat. 4. Wetsontwerp betreffende de onvatbaarheid voor beslag van de bedragen waarvan sparke is in de artikelen 1409, 1409bis en 1410 van het Gerechtelijk Wetboek wanneer die bedragen op een bankrekening zijn gestort, nr. 639/1. Toegevoegde wetsvoorstellen : PM 51 /18-8

9 - Wetsvoorstel (Karine Lalieux, Charles Picqué) houdende wijziging van het Gerechtelijk Wetboek, teneinde de in de artikelen 1409, 1409bis en 1410 van dat Wetboek opgenomen beperkingen en uitsluitingen toepasbaar te maken op de bedragen die op een bankrekening zijn ingelegd en houdende verbod voor de kredietinstellingen om binnen de perken van die bedragen over te gaan tot elke verrichting van schuldvergelijking, schuldvernieuwing of betaling van een schuldvordering die ze jegens hun cliënten zouden hebben, nr. 344/1. - Wetsvoorstel ( Greta D hondt, Servais Verherstraeten, Nahima Lanjri) tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op het niet vatbaar voor overdracht of beslag blijven van gezinsbijslagen na storting op een rekening, nr. 645/1. - Rapporteur : de h. André Perpète. - Inleidende uiteenzetting door de vice-eerste minister en minister van Justitie. - De algemene bespreking werd aangevat. - De commissie heeft beslist om hoorzittingen te organiseren. 5. Wetsontwerp houdende verticale integratie van het openbaar ministerie, nr. 613/1. (Rapporteur : de h. Alain Courtois). Hoorzitting met - de dames Caluwé, eerste substituut, en Bijnens, substituut, en de hh. Lebrun, substituut van de procureur des Konings, en Rapaille, advocaat-generaal. VRIJDAG 30 JANUARI 2004 Bezoek aan gevangenissen van Leuven-Centraal en Leuven-Hulp. Volgende vergadering : maandag 2 februari POLITIE GEMEENSCHAPPELIJKE VERGADERING VAN DE BIJZONDERE COMMISSIE BELAST MET DE PARLEMENTAIRE BEGELEIDING VAN HET VAST COMITE VAN TOEZICHT OP DE POLITIEDIENSTEN EN DE COMMISSIE BELAST MET DE BEGELEIDING VAN HET VAST COMITE VAN TOEZICHT OP DE INLICHTINGEN- EN VEILIGHEIDSDIENSTEN Voorzitters : de hh. Herman De Croo en Armand De Decker MAANDAG 26 JANUARI Bespreking van door het Vast Comité I ingediende verslagen. 2. Varia. Volgende vergadering : maandag 16 februari PM 51 / 18-9

10 FINANCIEN EN BEGROTING COMMISSIE VOOR DE FINANCIEN EN DE BEGROTING Voorzitter : de h. François-Xavier de Donnea DINSDAG 27 JANUARI Vraag van de heer Pierre-Yves Jeholet aan de staatssecretaris voor Modernisering van de Financiën en de Strijd tegen de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van Financiën over de omzetting van de richtlijn betreffende de elektronische facturering (nr. 1333). - De staatssecretaris voor Modernisering van de Financiën en de Strijd tegen de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van Financiën, heeft geantwoord. 2. Interpellatie van de heer Hendrik Bogaert tot de minister van Financiën over het niet volledig doorrekenen van de effecten van de hervorming van de personenbelasting bij het bepalen van de bedrijfsvoorheffing (nr. 203). - De minister van Financiën heeft geantwoord. - De h. Carl Devlies heeft eveneens het woord gevoerd. - Een motie van aanbeveling werd ingediend door de h. Hendrik Bogaert. - Een eenvoudige motie werd ingediend door de hh. Eric Massin en Dirk Van der Maelen. 3. Vraag van de heer Eric Massin aan over de Centrale Dienst der Vaste Uitgaven (nr. 1320). - De minister van Financiën heeft geantwoord. 4. Interpellatie van de heer Hendrik Bogaert tot de minister van Financiën over de interpretatie en draagwijdte van de EBA-regeling (nr. 206). - De minister van Financiën heeft geantwoord. - Er werden geen moties ingediend. 5. Vraag van de heer François-Xavier de Donnea aan de minister van Financiën over de Europese school (nr. 1330). - De minister van Financiën heeft geantwoord. 6. Vraag van mevrouw Sabien Lahaye-Battheu aan de minister van Financiën over de ecoboni (nr. 1337). - De minister van Financiën heeft geantwoord. 7. Vraag van de heer Carl Devlies aan de minister van Financiën over het instellen van een administratief onderzoek rond het dossier van het vakantieoord les Dolimarts (nr. 1349). - De minister van Financiën heeft geantwoord. PM 51 /18-10

11 8. Vraag van de heer Melchior Wathelet aan de minister van Financiën over de problematiek van het manifeste gebrek aan financiële middelen van de Regie der Gebouwen (nr. 1383). - De minister van Financiën heeft geantwoord. 9. Vraag van mevrouw Muriel Gerkens aan de minister van Financiën over de Regie der Gebouwen en het Justitiepaleis van Luik (nr. 1409). - De minister van Financiën heeft geantwoord. 10. Vraag van mevrouw Marleen Govaerts aan de minister van Financiën over de werkingsmiddelen van het personeel van de FOD-Financiën (nr. 1415). - De minister van Financiën heeft geantwoord. 11. Vraag van mevrouw Magda De Meyer aan de minister van Financiën over schulden gemaakt tijdens de periode van feitelijke scheiding (nr. 1421). - De minister van Financiën heeft geantwoord. 12. Samengevoegde wetsvoorstellen : - Wetsvoorstel (Koen Bultinck, Hagen Goyvaerts, Francis Van den Eynde, Guy D haeseleer, Jan Mortelmans, Luc Sevenhans, Marleen Govaerts) tot wijziging van de bijlage, tabel A, XXX, bij het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en diensten bij die tarieven, nr. 151/1. - Wetsvoorstel (Geert Bourgeois) tot invoeging van het tarief van 6 procent voor eet- en drinkwaren die worden aangewend voor menselijke consumptie in hotels, restaurants of cafés in het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de BTW en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven, nr. 368/1. - Voorstel van resolutie (Trees Pieters, Hendrik Bogaert, Dirk Claes, Carl Devlies, Jo Vandeurzen) tot invoering van het verlaagd BTW-tarief voor restauratiediensten, nr. 529/1. - Wetsvoorstel (Koen Bultinck, Hagen Goyvaerts, Francis Van den Eynde, Guy D haeseleer, Jan Mortelmans, Luc Sevenhans, Marleen Govaerts) tot wijziging van de artikelen 52 en 53 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, nr. 152/1. - Wetsvoorstel (Georges Lenssen, Stef Goris, Rik Daems, Bart Tommelein) tot wijziging van de artikelen 52 en 53 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, nr. 592/1. - Wetsvoorstel (Dirk Van der Maelen, Anne-Marie Baeke, Annemie Roppe) tot wijziging van de wet van 28 december 1983 betreffende het verstrekken van sterke dranken en betreffende het vergunningsrecht, nr. 540/1. Voorstel van resolutie (Richard Fournaux, Raymond Langendries) betreffende de tenuitvoerlegging van structurele maatregelen om de groei en de ontwikkeling van de horecasector te waarborgen, nr. 143/1. Hoorzitting met vertegenwoordigers van - La fédération Ho.Re.Ca. Bruxelles asbl (de h. Neefs) ; - De federatie Ho.Re.Ca. Vlaanderen vzw (de h. De Haes); - «La fédération Ho.Re.Ca. Wallonie asbl (de h. Doumont). PM 51 / 18-11

12 - Na de uiteenzettingen heeft er een gedachtewisseling plaatsgevonden. Hebben eraan deelgenomen de hh. Hendrik Bogaert, Dirk Claes, Hagen Goyvaerts, mevr. Annemie Roppe en de hh. Dirk Van der Maelen en François-Xavier de Donnea. - De minister van Financiën heeft eveneens het woord gevoerd. Volgende vergadering : dinsdag 3 februari REGLEMENT BIJZONDERE COMMISSIE VOOR HET REGLEMENT EN VOOR DE HERVORMING VAN DE PARLEMENTAIRE WERKZAAMHEDEN Voorzitter : de h. Herman De Croo DINSDAG 27 JANUARI Samengevoegde voorstellen : - Voorstel (Daniel Bacquelaine, Olivier Chastel) tot wijziging van artikel 132 van het Reglement van de Kamer van volksvertegenwoordigers teneinde de regeling aan te passen die geldt inzake de moties die tot besluit van interpellaties in commissie worden ingediend, nr. 485/1. - Voorstel (Jan Mortelmans, Koen Bultinck, Guy D haeseleer) tot wijziging van het Reglement van de Kamer van volksvertegenwoordigers, tot afschaffing van de eenvoudige motie, nr. 508/1. - Rapporteur : mevr. Greet van Gool. - Inleidende uiteenzettingen door de hh. Olivier Chastel en Jan Mortelmans. - Er heeft een bespreking plaatsgevonden. Hebben eraan deelgenomen : de dames Greet van Gool en Hilde Vautmans en de hh. Jos Ansoms, Olivier Chastel, Jan Mortelmans, Bert Schoofs en Jean-Jacques Viseur. 2. Voorstel (Jean-Jacques Viseur) tot wijziging van het Reglement van de Kamer van volksvertegenwoordigers, teneinde in titel III een hoofdstuk Ivbis in te voegen met betrekking tot een systematische analyse van de arresten van het Arbitragehof door de vaste commissies, nr 101/1. - De voorzitter heeft uitgelegd dat de recentelijke door de Conferentie van Voorzitters aangenomen procedure in grote mate toegemoet komt aan de bezorgdheid van de h. Jean-Jacques Viseur. WETSEVALUATIE WERKGROEP VAN DE COMMISSIE VOOR DE HERZIENING VAN DE GRONDWET BELAST MET HET ONDERZOEK VAN VOORSTELLEN BETREFFENDE WETSEVALUATIE Voorzitter : de h. Thierry Giet DINSDAG 27 JANUARI 2004 Samengevoegde voorstellen : PM 51 /18-12

13 - Wetsvoorstel (Daniel Bacquelaine) tot oprichting van een Parlementair Comité belast met de wetsevaluatie, nrs. 29/1 tot 6. Amendementen van de heren Bacquelaine, Daems, Tommelein, Borginon, Laeremans, Bultinck en Viseur. - Voorstel (Jean-Jacques Viseur) tot invoeging in het Reglement van de Kamer van volksvertegenwoordigers van een artikel 76bis houdende oprichting van een dienst wetgevingstechniek, nr. 96/1. - Wetsvoorstel (Geert Bourgeois) betreffende de medewerking van het Hof van Cassatie aan de wetsevaluatie, nr. 546/1. - Wetsvoorstel (Geert Bourgeois) tot oprichting van een Raad voor wetgeving, nr. 547/1. (Voortzetting). (Rapporteur : de h. Alfons Borginon). - De bespreking werd voortgezet. - Er werden amendementen ingediend door de hh. Bourgeois, Bacquelaine en Borginon. Volgende vergadering : dinsdag 3 februari HANDELSRECHT COMMISSIE BELAST MET DE PROBLEMEN INZAKE HANDELS- EN ECONOMISCH RECHT Voorzitter : mevr. Annemie Roppe DINSDAG 27 JANUARI Aanwijzing van een Europromotor (Rgt, art. 37). - Mevr. Valérie Deom werd als Europromotor aangewezen. 2. Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 9 juli 1971 tot regeling van de woningbouw en de verkoop van te bouwen of in aanbouw zijnde woningen en de wet van 20 februari 1939 op de bescherming van de titel en van het beroep van architect Overgezonden door de Senaat en van verval ontheven, nr. 638/1. - Rapporteur : de h. Pierre Lano. - Inleidende uiteenzetting door de vice-eerste minister en minister van Justitie. - Er werden amendementen ingediend door de h. Bourgeois. - De commissie heeft beslist om het advies van de Raad van State in te winnen. Volgende vergadering : dinsdag 3 februari PM 51 / 18-13

14 GRONDWET COMMISSIE VOOR DE HERZIENING VAN DE GRONDWET EN DE HERVORMING VAN DE INSTELLINGEN Voorzitter : de h. Herman De Croo DINSDAG 27 JANUARI Samengevoegde voorstellen : - Voorstel (Olivier Maingain, Daniel Bacquelaine, Hilde Claes, Claude Eerdekens, Geert Lambert, Marie Nagy, Joëlle Milquet, Tony Van Parys, Hilde Vautmans) tot herziening van artikel 14 van de Grondwet met het oog op de afschaffing van de doodstraf, nrs. 226/1 tot 3. Amendementen van de hh. Bourgeois, Verherstraeten en Maingain. - Voorstel (Geert Bourgeois) tot herziening van artikel 14 van de Grondwet, nr. 541/1. Gedachtewisseling met de vice-eerste ministre en minister van Justitie. (Voortzetting, sluiting en stemmingen). (Rapporteur : de h. Alfons Borginon). -Uiteenzetting door de vice-eerste minister en minister van Justitie. - De bespreking werd voortgezet. Hebben eraan deelgenomen : de hh. Servais Verherstraeten, Geert Bourgeois, Bart Laeremans, Olivier Maingain en Herman De Croo. - Er werden amendementen ingediend door de hh. Verherstraeten, Bourgeois en Maingain. - De commissie heeft beslist om het advies van grondwetprofessoren in te winnen. 2. Voorstel (Alfons Borginon, Patrick Janssens, Nahima Lanjri, Ludo Van Campenhout, Anne Barzin, Valérie Deom, Jean-Jacques Viseur) tot herziening van artikel 41 van de Grondwet, nr. 468/1. (Voortzetting, sluiting en stemmingen). (Rapporteur : de h. Servais Verherstraeten). - Er werd een amendement ingediend door mevr. Deom. - De commissie heeft beslist om het advies van de juridische dienst over dit amendement in te winnen. 3. Voorstel van bijzondere wet (Servais Verherstraeten, Dirk Claes) houdende de beëindiging van het mandaat van lid van de Vlaamse Raad, de Raad van de Franstalige Gemeenschap, de Waalse Gewestraad en de Brusselse Hoofdstedelijke Raad ten gevolge van de verkiezing voor een andere parlementaire assemblee, nr. 347/1. - Rapporteur : mevr. Marie-Claire Lambert. - De commissie heeft eenparig beslist om de wetsvoorstellen nrs 348/1, 349/1, 363/1 en 55/1 samen te bespreken (hieronder hernomen). 4. Wetsvoorstel (Servais Verherstraeten, Dirk Claes) houdende de beëindiging van het mandaat van lid van het Europees Parlement ten gevolge van de verkiezing voor een andere parlementaire assemblee, nr. 348/1. 5. Wetsvoorstel (Servais Verherstraeten, Dirk Claes) tot wijziging van artikel 233 van het Kieswetboek houdende de beëindiging van het mandaat van volksvertegenwoordiger, rechtstreeks gekozen senator, of gecoöpteerd senator ten gevolge van de verkiezing voor een andere parlementaire assemblee, nr. 349/1. PM 51 /18-14

15 6. Wetsvoorstel (Servais Verherstraeten, Dirk Claes) houdende de beëindiging van het mandaat van lid van de Raad van de Duitstalige Gemeenschap ten gevolge van de verkiezing voor een andere parlementaire assemblee, nr. 363/1. 7. Wetsvoorstel (Geert Bourgeois) ter versterking van de democratie en de politieke geloofwaardigheid na verkiezingen, nr. 55/1. Volgende vergadering : dinsdag 10 februari BEDRIJFSLEVEN COMMISSIE VOOR HET BEDRIJFSLEVEN, HET WETENSCHAPSBELEID, HET ONDERWIJS, DE NATIONALE WETENSCHAPPELIJKE EN CULTURELE INSTELLINGEN, DE MIDDENSTAND EN DE LANDBOUW Voorzitter : de h. Paul Tant DINSDAG 27 JANUARI Vraag van mevrouw Françoise Colinia aan de minister van Leefmilieu, Consumentenzaken en Duurzame Ontwikkeling over de reclame en de bescherming van kinderen (nr. 1366) - De minister van Leefmilieu, Consumentenzaken en Duurzame Ontwikkeling heeft geantwoord. 2. Vraag van mevrouw Karine Lalieux aan de minister van Leefmilieu, Consumentenzaken en Duurzame Ontwikkeling over de oprichting van de geschillencommissie in het kader van de toepassing van de wet op de basisbankdienst (nr. 1418). - De minister van Leefmilieu, Consumentenzaken en Duurzame Ontwikkeling heeft geantwoord. 3. Vraag van mevrouw Greet van Gool aan de minister van Middenstand en Landbouw over de verhoogde tegemoetkoming in de terugbetaling van geneeskundige zorgen (nr. 1280). - De minister van Middenstand en Landbouw heeft geantwoord. 4. Vraag van de heer Bart Tommelein aan de minister van Middenstand en Landbouw over de overgangsperiode voor de onverenigbaarheden met het beroep van boekhouderfiscalist (nr. 1282). - De minister van Middenstand en Landbouw heeft geantwoord. 5. Samengevoegde vragen : - Vraag van mevrouw Muriel Gerkens aan de minister van Middenstand en Landbouw over de maatregelen beslist door de ministerraad van 16 en 17 januari inzake de zelfstandigen (nr. 1411). - Vraag van mevrouw Greet van Gool aan de minister van Middenstand en Landbouw over de maatregelen tot verbetering van het sociaal statuut voor zelfstandigen (nr. 1325). PM 51 / 18-15

16 - Vraag van mevrouw Trees Pieters aan de minister van Middenstand en Landbouw over de financiering van de maatregelen in het sociaal statuut van de zelfstandigen (nr. 1342). - Vraag van de heer Koen Bultinck aan de minister van Middenstand en Landbouw over de financiering van de verbetering van het sociaal statuut van de zelfstandigen (nr. 1362). - De minister van Middenstand en Landbouw heeft geantwoord. 6. Vraag van mevrouw Karine Lalieux aan de minister van Middenstand en Landbouw over het wetsontwerp inzake de leurhandel en de activiteiten van foorreizigers (nr. 1336). - De minister van Middenstand en Landbouw heeft geantwoord. 7. Samengevoegde vragen : - Vraag van de heer Bert Schoofs aan de minister van Middenstand en Landbouw over het overleg van de ministerraad te Gembloers inzake de maatregelen betreffende de kleinhandel in het vestigingsbeleid (nr. 1385). - Vraag van mevrouw Trees Pieters aan de minister van Middenstand en Landbouw over het kleinhandelsbeleid van de regering (nr. 1339). - De minister van Middenstand en Landbouw heeft geantwoord. 8. Vraag van mevrouw Trees Pieters aan de minister van Middenstand en Landbouw over maatregelen ter ondersteuning van de horeca (nr. 1340). - De minister van Middenstand en Landbouw heeft geantwoord. 9. Vraag van mevrouw Trees Pieters aan de minister van Middenstand en Landbouw over het startersfonds (nr. 1341). - De minister van Middenstand en Landbouw heeft geantwoord. 10. Vraag van mevrouw Trees Pieters aan de minister van Middenstand en Landbouw over de Kruispuntbank van Ondernemingen en de Ondernemingsloketten (nr. 1356). - De minister van Middenstand en Landbouw heeft geantwoord. 11. Wetsvoorstel Karine Lalieux, Trees Pieters, Muriel Gerkens, Raymond Langendries, Servais Verherstraeten, Els Van Weert) tot reglementering van de boekenprijs, nr. 579/1. - Regeling van de werkzaamheden. - Er heeft een gedachtewisseling plaatsgevonden. Hebben eraan deelgenomen : de dames Dalila Douifi, Trees Pieters, Karine Lalieux en Muriel Gerkens. Volgende vergadering : dinsdag 3 februari PM 51 /18-16

17 BUITENLANDSE BETREKKINGEN COMMISSIE VOOR DE BUITENLANDSE BETREKKINGEN Voorzitter : mevr. Annemie Neyts-Uyttebroeck DINSDAG 27 JANUARI 2004 Gedachtewisseling met een parlementaire delegatie uit Liberia, onder leiding van de heer R. Sherman, voorzitter van commissie voor de Buitenlandse Zaken van de Wetgevende Overgangsassemblee over de evolutie van de toestand in Liberia sinds de vorming van de interim-regering en de ontplooiing van UNAMIL. WOENSDAG 28 JANUARI Gedachtewisseling met een parlementaire delegatie uit Libië, onder leiding van de heer A.M. Ibrahim, ondervoorzitter van het Algemeen Volkscongres. 2. Samengevoegde vragen : - Vraag van mevrouw Zoé Genot aan de vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken over de aanhoudingen van Belgische onderdanen in Israël (nr. 1094). - Vraag van de heer François-Xavier de Donnea aan de vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken over de arrestatie van een Belgische onderdaan door de overheid van Gaza (nr. 1103). - De vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken heeft geantwoord. 3. Vraag van mevrouw Hilde Vautmans aan de vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken over de samenwerkingsprotocollen tussen de Gewesten en de federale overheid omtrent de informatieuitwisseling voor het toekennen van wapenexportvergunningen (nr. 1126). - De vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken heeft geantwoord. 4. Samengevoegde vragen : - Vraag van de h. Pieter De Crem aan de vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken over de ruzie onder Belgische diplomaten in New York (nr 1144). - Vraag van de h. Gerolf Annemans Crem aan de vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken over het weinig diplomatieke optreden van Belgische diplomaten in New York (nr 1145). - De vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken heeft geantwoord. PM 51 / 18-17

18 5. Vraag van de heer Bart Laeremans aan de vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken over het statuut van een Palestijnse kerkbezetter (nr. 1064). - De vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken heeft geantwoord. 6. Vraag van de heer Jo Vandeurzen aan de de vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken over het weigeren van een dossier door een consulaat of ambassade (nr. 1235). - De vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken heeft geantwoord. 7. Vraag van mevrouw Zoé Genot aan de vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken over de Commissie voor Mensenrechten van de VN en de resolutie betreffende de seksuele geaardheid en de mensenrechten (nr. 1375). - De vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken heeft geantwoord. 8. Vraag van mevrouw Zoé Genot aan de vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken over het beleid van de Delcrederedienst ten aanzien van Myanmar (nr. 1405). - De vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken heeft geantwoord. 9. Vraag van mevrouw Josée Lejeune aan de vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken over de Europese actualiteit (nr. 1265). - De vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken heeft geantwoord. 10. Vraag van de heer Geert Bourgeois aan de staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken, over de achterstand bij de omzetting van Europese richtlijnen (nr. 1205). - De staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken, heeft geantwoord. 11. Vraag van mevrouw Martine Payfa aan de staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken over de invoering van een livret du citoyen européen (boekje van de Europese burger) (nr. 1316). - De staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken, heeft geantwoord. 12. Wetsontwerp houdende instemming met het Internationaal Verdrag ter bestrijding van de financiering van terrorisme, en met de Bijlage, aangenomen te New York op 9 december Overgezonden door de Senaat, nr. 630/1. - Het wetsontwerp werd eenparig aangenomen, zonder verslag. 13. Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en Georgië tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, ondertekend te Brussel op 14 december Overgezonden door de Senaat, nr. 631/1. - Het wetsontwerp werd eenparig aangenomen, zonder verslag. PM 51 /18-18

19 14. Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol tot wijziging van de Internationale Overeenkomst inzake de vereenvoudiging en harmonisatie van douaneprocedures, gedaan te Kyoto op 18 mei 1973, gedaan te Brussel op 26 juni Overgezonden door de Senaat, nr. 687/1. - Het wetsontwerp werd eenparig aangenomen, zonder verslag. 15. Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Republiek Slovenië inzake politiesamenwerking, ondertekend te Brussel op 22 januari Overgezonden door de Senaat, nr. 688/1. - Het wetsontwerp werd eenparig aangenomen, zonder verslag. 16. Wetsontwerp houdende instemming met het Akkoord tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk der Nederlanden betreffende de arbitrage in verband met de reactivering en de modernisering van de IJzeren Rijn, gesloten te Den Haag bij wisseling van nota s gedagtekend op 22 juli 2003 en 23 juli Overgezonden door de Senaat, nr. 689/1. - Rapporteur : mevr. Josée Lejeune. - De bespreking heeft plaatsgevonden. - Het wetsontwerp werd eenparig aangenomen. Volgende vergadering : dinsdag 3 februari SOCIALE ZAKEN COMMISSIE VOOR DE SOCIALE ZAKEN Voorzitter : de h. Hans Bonte DINSDAG 27 JANUARI Aanwijzing van de Europromotor (Rgt, art. 37). - De h. Jean-Marc Delizée werd als Europromotor aangewezen. 2. Regeling van de werkzaamheden i.v.m. de vergrijzing van de bevolking. - De dames Maggie De Block en Greta D hondt hebben het woord gevoerd. 3. Samengevoegde vragen : - Vraag van mevrouw Greta D hondt aan de minister van Werk en Pensioenen over de beroepsloopbaanonderbreking en het palliatief verlof voor gezinnen met een kind met kanker (nr. 1230). - Vraag van mevrouw Magda De Meyer aan de minister van Werk en Pensioenen over de mantelzorg bij zwaar zieke kinderen (nr. 1401). - De minister van Werk en Pensioenen heeft geantwoord. 4. Samengevoegde vragen : - Vraag van mevrouw Colette Burgeon aan de minister van Werk en Pensioenen over de PM 51 / 18-19

20 financiële toestand van de ex-sabeniens (nr. 1268). - Vraag van mevrouw Inge Vervotte aan de minister van Werk en Pensioenen over de huidige situatie na het faillissement van Sabena (nr. 1289). - De minister van Werk en Pensioenen heeft geantwoord 5. Samengevoegde vragen : - Vraag van de heer Guy D haeseleer aan de minister van Werk en Pensioenen over de resultaten van de megaministerraad met betrekking tot de controle op de beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt van langdurig werklozen (nr. 1296). - Vraag van de heer Guy D haeseleer aan de minister van Werk en Pensioenen over de resultaten van de megaministerraad met betrekking tot de opheffing van het verbod op zaterdagwerk in de bouwsector en de controle op het zwartwerk in die sector (nr. 1297). - Vraag van mevrouw Greta D hondt aan de minister van Werk en Pensioenen over de resultaten van de bijzondere ministerraad te Gembloers (nr. 1298). - Vraag van de heer Jean-Marc Delizée aan de minister van Werk en Pensioenen over de beslissingen van de ministerraad van 17 en 18 januari over de controle van de werklozen en de verklaringen van de minister aan de pers na afloop van deze raad (nr. 1379). - Vraag van mevrouw Nahima Lanjri aan de minister van Werk en Pensioenen over de controle van beschikbaarheid van werklozen (nr. 1403). - Vraag van mevrouw Zoé Genot aan de minister van Werk en Pensioenen over de nieuwe maatregel voor de deeltijdse werknemers (nr. 1412). - Vraag van mevrouw Zoé Genot aan de minister van Werk en Pensioenen over de maatregelen en de verwachte besparingen i.v.m. de controle van de werklozen (nr. 1413). - Vraag van mevrouw Greta D hondt aan de minister van Werk en Pensioenen over de PWA-werkers en beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt (nr. 1416). - Vraag van mevrouw Greta D hondt aan de minister van Werk en Pensioenen over de versterking van de controle van de beschikbaarheid van de werklozen voor de arbeidsmarkt en het recht op individuele trajectbegeleiding (nr. 1417). - Vraag van mevrouw Maggie De Block aan de minister van Werk en Pensioenen over de controle op de beschikbaarheid van langdurig werklozen (nr. 1420). - De minister van Werk en Pensioenen heeft geantwoord. 6. Vraag van mevrouw Trees Pieters aan de minister van Werk en Pensioenen over het statuut van de kunstenaars (nr. 1354). - De minister van Werk en Pensioenen heeft geantwoord. 7. Vraag van mevrouw Karin Jiroflée aan de minister van Werk en Pensioenen over de problematiek van de schijnzelfstandigheid in de bewakingssector (nr. 1384). - De minister van Werk en Pensioenen heeft geantwoord. 8. Vraag van mevrouw Françoise Colinia aan de minister van Werk en Pensioenen over het tekort aan werknemers in de horecasector (nr. 1388). - De minister van Werk en Pensioenen heeft geantwoord. Volgende vergadering : woensdag 4 februari PM 51 /18-20

AGENDA VAN DE PLENAIRE VERGADERINGEN

AGENDA VAN DE PLENAIRE VERGADERINGEN BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS AGENDA VAN DE PLENAIRE VERGADERINGEN Week van 24 tot 28 april 2006 20/04/2006 160 2 DONDERDAG 27 april 2006 om 14.15 uur Mondelinge vragen Wetsontwerpen en wetsvoorstellen

Nadere informatie

AGENDA VAN DE PLENAIRE VERGADERINGEN

AGENDA VAN DE PLENAIRE VERGADERINGEN BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS AGENDA VAN DE PLENAIRE VERGADERINGEN Week van 13 tot 17 september 2004 ONTWERP-AGENDA WAAROVER DE KAMER ZICH MOET UITSPREKEN 09/09/2004 063 2 WOENSDAG 15 september

Nadere informatie

AGENDA VAN DE PLENAIRE VERGADERINGEN

AGENDA VAN DE PLENAIRE VERGADERINGEN BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS AGENDA VAN DE PLENAIRE VERGADERINGEN Week van 14 tot 18 maart 2005 10/03/2005 093 2 DONDERDAG 17 maart 2005 om 14.15 uur Mondelinge vragen Wetsontwerpen 1. Wetsontwerp

Nadere informatie

PA RLEMENTAIRE M EDEDELINGEN

PA RLEMENTAIRE M EDEDELINGEN BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS PA RLEMENTAIRE M EDEDELINGEN 51e Zittingsperiode van 06/06/2006 tot 09/06/2006 103 Voor meer informatie surft u naar : www.dekamer.be Parlementaire Mededelingen

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 20-2 - 2006 QRVA 51 109 QRVA 51 109

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 20-2 - 2006 QRVA 51 109 QRVA 51 109 QRVA 51 109 QRVA 51 109 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 20282 QRVA 51 109 cdh : Centre

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 24-4 - 2006 QRVA 51 118 QRVA 51 118

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 24-4 - 2006 QRVA 51 118 QRVA 51 118 QRVA 51 118 QRVA 51 118 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 22810 QRVA 51 118 cdh : Centre

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 10-4 - 2006 QRVA 51 116 QRVA 51 116

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 10-4 - 2006 QRVA 51 116 QRVA 51 116 QRVA 51 116 QRVA 51 116 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 22418 QRVA 51 116 cdh : Centre

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 20-3 - 2006 QRVA 51 113 QRVA 51 113

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 20-3 - 2006 QRVA 51 113 QRVA 51 113 QRVA 51 113 QRVA 51 113 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 21462 QRVA 51 113 cdh : Centre

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 29-08 - 2005 QRVA 51 090 QRVA 51 090

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 29-08 - 2005 QRVA 51 090 QRVA 51 090 QRVA 51 090 QRVA 51 090 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 15848 QRVA 51 090 cdh : Centre

Nadere informatie

Inhoud. Organen van de Kamer Voorzitterschap 3. Commissies Commissievergaderingen 7

Inhoud. Organen van de Kamer Voorzitterschap 3. Commissies Commissievergaderingen 7 Inhoud Organen van de Kamer Voorzitterschap 3 Commissies Commissievergaderingen 7 Plenaire vergadering 25 Mondelinge vragen 25 Wetsontwerpen en Wetsvoorstel 28 Stemmingen over de moties 30 Internationale

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 2-4 - 2007 QRVA 51 160 QRVA 51 160

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 2-4 - 2007 QRVA 51 160 QRVA 51 160 QRVA 51 160 QRVA 51 160 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 30988 QRVA 51 160 cdh : Centre

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 26-3 - 2007 QRVA 51 159 QRVA 51 159

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 26-3 - 2007 QRVA 51 159 QRVA 51 159 QRVA 51 159 QRVA 51 159 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 30764 QRVA 51 159 cdh : Centre

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 20-11 - 2006 QRVA 51 143 QRVA 51 143

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 20-11 - 2006 QRVA 51 143 QRVA 51 143 QRVA 51 143 QRVA 51 143 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 27876 QRVA 51 143 cdh : Centre

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 19-6 - 2006 QRVA 51 125 QRVA 51 125

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 19-6 - 2006 QRVA 51 125 QRVA 51 125 QRVA 51 125 QRVA 51 125 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 24476 QRVA 51 125 cdh : Centre

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 6-6 - 2006 QRVA 51 123 QRVA 51 123

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 6-6 - 2006 QRVA 51 123 QRVA 51 123 QRVA 51 123 QRVA 51 123 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 24008 QRVA 51 123 cdh : Centre

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 6-3 - 2006 QRVA 51 111 QRVA 51 111

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 6-3 - 2006 QRVA 51 111 QRVA 51 111 QRVA 51 111 QRVA 51 111 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 20798 QRVA 51 111 cdh : Centre

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 12-6 - 2006 QRVA 51 124 QRVA 51 124

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 12-6 - 2006 QRVA 51 124 QRVA 51 124 QRVA 51 124 QRVA 51 124 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 24326 QRVA 51 124 cdh : Centre

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 29-5 - 2006 QRVA 51 122 QRVA 51 122

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 29-5 - 2006 QRVA 51 122 QRVA 51 122 QRVA 51 122 QRVA 51 122 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 23666 QRVA 51 122 cdh : Centre

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 27-3 - 2006 QRVA 51 114 QRVA 51 114

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 27-3 - 2006 QRVA 51 114 QRVA 51 114 QRVA 51 114 QRVA 51 114 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 21788 QRVA 51 114 cdh : Centre

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 10-7 - 2006 QRVA 51 128 QRVA 51 128

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 10-7 - 2006 QRVA 51 128 QRVA 51 128 QRVA 51 128 QRVA 51 128 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 25082 QRVA 51 128 cdh : Centre

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 24-7 - 2006 QRVA 51 130 QRVA 51 130

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 24-7 - 2006 QRVA 51 130 QRVA 51 130 QRVA 51 130 QRVA 51 130 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 25602 QRVA 51 130 cdh : Centre

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 13-3 - 2006 QRVA 51 112 QRVA 51 112

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 13-3 - 2006 QRVA 51 112 QRVA 51 112 QRVA 51 112 QRVA 51 112 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 21004 QRVA 51 112 cdh : Centre

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 3-4 - 2006 QRVA 51 115 QRVA 51 115

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 3-4 - 2006 QRVA 51 115 QRVA 51 115 QRVA 51 115 QRVA 51 115 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 22100 QRVA 51 115 cdh : Centre

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 18-07 - 2005 QRVA 51 087 QRVA 51 087

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 18-07 - 2005 QRVA 51 087 QRVA 51 087 QRVA 51 087 QRVA 51 087 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 15136 QRVA 51 087 cdh : Centre

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 2-10 - 2006 QRVA 51 137 QRVA 51 137

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 2-10 - 2006 QRVA 51 137 QRVA 51 137 QRVA 51 137 QRVA 51 137 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 26722 QRVA 51 137 cdh : Centre

Nadere informatie

COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 12 juli tot vrijdag 16 juli 2004

COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 12 juli tot vrijdag 16 juli 2004 Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 12 juli tot vrijdag 16 juli 2004 OVERZICHT VAN DE COMMISSIEVERGADERINGEN Zaal Blz. Maandag 12 juli 2004

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA QRVA

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA QRVA QRVA 51 086 QRVA 51 086 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 14864 QRVA 51 086 cdh : Centre

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA QRVA

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA QRVA QRVA 51 089 QRVA 51 089 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 15606 QRVA 51 089 cdh : Centre

Nadere informatie

Inhoud. Commissies Commissievergaderingen 3. Plenaire vergadering Mondelinge vragen 23 Wetsontwerp en voorstellen 25 Stemmingen over de moties 26

Inhoud. Commissies Commissievergaderingen 3. Plenaire vergadering Mondelinge vragen 23 Wetsontwerp en voorstellen 25 Stemmingen over de moties 26 Inhoud Commissies Commissievergaderingen 3 Plenaire vergadering Mondelinge vragen 23 Wetsontwerp en voorstellen 25 Stemmingen over de moties 26 Public Relations 27 Persmededelingen 29 Bijlagen 31 Interpellatieverzoeken

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 5-10 - 2006 QRVA 51 138 QRVA 51 138

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 5-10 - 2006 QRVA 51 138 QRVA 51 138 QRVA 51 138 QRVA 51 138 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 27030 QRVA 51 138 cdh : Centre

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA QRVA

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA QRVA QRVA 51 108 QRVA 51 108 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 20084 QRVA 51 108 cdh : Centre

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 5-3 - 2007 QRVA 51 156 QRVA 51 156

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 5-3 - 2007 QRVA 51 156 QRVA 51 156 QRVA 51 156 QRVA 51 156 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 30138 QRVA 51 156 cdh : Centre

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 26-2 - 2007 QRVA 51 155 QRVA 51 155

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 26-2 - 2007 QRVA 51 155 QRVA 51 155 QRVA 51 155 QRVA 51 155 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 29890 QRVA 51 155 cdh : Centre

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. Ce bulletin remplace

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. Ce bulletin remplace QRVA 51 132 QRVA 51 132 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden Ce bulletin remplace le bulletin

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA QRVA

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA QRVA QRVA 51 117 QRVA 51 117 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 22562 QRVA 51 117 cdh : Centre

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA QRVA

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA QRVA QRVA 51 119 QRVA 51 119 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 23002 QRVA 51 119 cdh : Centre

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA QRVA

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA QRVA QRVA 51 106 QRVA 51 106 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 19530 QRVA 51 106 cdh : Centre

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA QRVA

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA QRVA QRVA 51 150 QRVA 51 150 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 29022 QRVA 51 150 cdh : Centre

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA QRVA

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA QRVA QRVA 51 127 QRVA 51 127 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 24838 QRVA 51 127 cdh : Centre

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA QRVA

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA QRVA QRVA 51 102 QRVA 51 102 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 18360 QRVA 51 102 cdh : Centre

Nadere informatie

AGENDA VAN DE PLENAIRE VERGADERINGEN

AGENDA VAN DE PLENAIRE VERGADERINGEN BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS AGENDA VAN DE PLENAIRE VERGADERINGEN Week van 27 tot 31 mei 2013 23/05/2013 176 2 DONDERDAG 30 mei 2013 om 14.15 uur Mondelinge vragen Wetsontwerpen en wetsvoorstellen

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 12-3 - 2007 QRVA 51 157 QRVA 51 157

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 12-3 - 2007 QRVA 51 157 QRVA 51 157 QRVA 51 157 QRVA 51 157 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 30338 QRVA 51 157 cdh : Centre

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 13-11 - 2006 QRVA 51 142 QRVA 51 142

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 13-11 - 2006 QRVA 51 142 QRVA 51 142 QRVA 51 142 QRVA 51 142 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 27690 QRVA 51 142 cdh : Centre

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA QRVA

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA QRVA QRVA 51 101 QRVA 51 101 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 18118 QRVA 51 101 cdh : Centre

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA QRVA

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA QRVA QRVA 51 154 QRVA 51 154 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 29700 QRVA 51 154 cdh : Centre

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA QRVA

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA QRVA QRVA 51 085 QRVA 51 085 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 14622 QRVA 51 085 cdh : Centre

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA QRVA

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA QRVA QRVA 51 148 QRVA 51 148 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 28594 QRVA 51 148 cdh : Centre

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 19-3 - 2007 QRVA 51 158 QRVA 51 158

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 19-3 - 2007 QRVA 51 158 QRVA 51 158 QRVA 51 158 QRVA 51 158 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 30576 QRVA 51 158 cdh : Centre

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA QRVA

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA QRVA QRVA 51 147 QRVA 51 147 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 28428 QRVA 51 147 cdh : Centre

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA QRVA

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA QRVA QRVA 51 145 QRVA 51 145 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 28164 QRVA 51 145 cdh : Centre

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA QRVA

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA QRVA QRVA 51 129 QRVA 51 129 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 25304 QRVA 51 129 cdh : Centre

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA QRVA

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA QRVA QRVA 51 162 QRVA 51 162 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 31504 QRVA 51 162 cdh : Centre

Nadere informatie

WETSONTWERPEN EN VOORSTELLEN

WETSONTWERPEN EN VOORSTELLEN Plenaire vergadering DONDERDAG 12 JULI 2012 VOORMIDDAG (097), NAMIDDAG (098) WETSONTWERPEN EN VOORSTELLEN 1. Wetsontwerp houdende verscheidene wijzigingen van het Kieswetboek en van d wet van 23 maart

Nadere informatie

AGENDA VAN DE PLENAIRE VERGADERINGEN

AGENDA VAN DE PLENAIRE VERGADERINGEN BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS AGENDA VAN DE PLENAIRE VERGADERINGEN Week van 20 tot 24 juni 2011 16/06/2011 048 2 DONDERDAG 23 juni 2011 om 14.15 uur Mondelinge vragen Wetsontwerpen en voorstellen

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA QRVA

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA QRVA QRVA 51 140 QRVA 51 140 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 27390 QRVA 51 140 cdh : Centre

Nadere informatie

Inhoud. Organen van de Kamer Voorzitterschap 3. Commissies Commissievergaderingen 5. Huldezitting 25

Inhoud. Organen van de Kamer Voorzitterschap 3. Commissies Commissievergaderingen 5. Huldezitting 25 Inhoud Organen van de Kamer Voorzitterschap 3 Commissies Commissievergaderingen 5 Huldezitting 25 Plenaire vergadering 27 Mondelinge vragen 27 Wetsontwerpen 29 Stemmingen over de moties 30 Personalia 33

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 25-07 - 2005 QRVA 51 088 QRVA 51 088

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 25-07 - 2005 QRVA 51 088 QRVA 51 088 QRVA 51 088 QRVA 51 088 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 15388 QRVA 51 088 cdh : Centre

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 20-06 - 2005 QRVA 51 083 QRVA 51 083

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 20-06 - 2005 QRVA 51 083 QRVA 51 083 QRVA 51 083 QRVA 51 083 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 14112 QRVA 51 083 cdh : Centre

Nadere informatie

PA RLEMENTAIRE M EDEDELINGEN

PA RLEMENTAIRE M EDEDELINGEN BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS PA RLEMENTAIRE M EDEDELINGEN 51e Zittingsperiode van 19/06/2006 tot 23/06/2006 105 Voor meer informatie surft u naar : www.dekamer.be Parlementaire Mededelingen

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 05-09 - 2005 QRVA 51 091 QRVA 51 091

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 05-09 - 2005 QRVA 51 091 QRVA 51 091 QRVA 51 091 QRVA 51 091 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 16110 QRVA 51 091 cdh : Centre

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 25-04 - 2005 QRVA 51 075 QRVA 51 075

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 25-04 - 2005 QRVA 51 075 QRVA 51 075 QRVA 51 075 QRVA 51 075 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 12392 QRVA 51 075 cdh : Centre

Nadere informatie

PA RLEMENTAIRE M EDEDELINGEN

PA RLEMENTAIRE M EDEDELINGEN BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS PA RLEMENTAIRE M EDEDELINGEN 51e Zittingsperiode van 09/10/2006 tot 13/10/2006 111 Voor meer informatie surft u naar : www.dekamer.be Parlementaire Mededelingen

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA QRVA

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA QRVA QRVA 51 084 QRVA 51 084 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 14390 QRVA 51 084 cdh : Centre

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 31-10 - 2005 QRVA 51 098 QRVA 51 098

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 31-10 - 2005 QRVA 51 098 QRVA 51 098 QRVA 51 098 QRVA 51 098 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 17638 QRVA 51 098 cdh : Centre

Nadere informatie

PA RLEMENTAIRE M EDEDELINGEN

PA RLEMENTAIRE M EDEDELINGEN BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS PA RLEMENTAIRE M EDEDELINGEN 51e Zittingsperiode 11-03 - 2005 58 Voor meer informatie kan u surfen op : www.dekamer.be Parlementaire Mededelingen is het informatiebulletin

Nadere informatie

AGENDA VAN DE PLENAIRE VERGADERINGEN

AGENDA VAN DE PLENAIRE VERGADERINGEN BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS AGENDA VAN DE PLENAIRE VERGADERINGEN Week van 17 tot 21 oktober 2016 13/10/2016 159 2 DONDERDAG 20 oktober 2016 om 14.15 uur Mondelinge vragen Wetsontwerpen

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 30-10 - 2006 QRVA 51 141 QRVA 51 141

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 30-10 - 2006 QRVA 51 141 QRVA 51 141 QRVA 51 141 QRVA 51 141 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 27522 QRVA 51 141 cdh : Centre

Nadere informatie

PA RLEMENTAIRE M EDEDELINGEN

PA RLEMENTAIRE M EDEDELINGEN BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS PA RLEMENTAIRE M EDEDELINGEN 51e Zittingsperiode 29-04 - 2005 63 Voor meer informatie kan u surfen op : www.dekamer.be Parlementaire Mededelingen is het informatiebulletin

Nadere informatie

PA RLEMENTAIRE M EDEDELINGEN

PA RLEMENTAIRE M EDEDELINGEN BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS PA RLEMENTAIRE M EDEDELINGEN 51e Zittingsperiode van 13/11/2006 tot 17/11/2006 115 Voor meer informatie surft u naar : www.dekamer.be Parlementaire Mededelingen

Nadere informatie

In deze rubriek brengen we enkele publicaties onder de aandacht van de lezer. KAMER

In deze rubriek brengen we enkele publicaties onder de aandacht van de lezer. KAMER Publicaties In deze rubriek brengen we enkele publicaties onder de aandacht van de lezer. Parlementaire stukken: KAMER 53 2538/001 (KAMER) 5-1875/1 (SENAAT) VAN 4 DECEMBER 2012 Verslag betreffende de gedachtewisseling

Nadere informatie

PA RLEMENTAIRE M EDEDELINGEN

PA RLEMENTAIRE M EDEDELINGEN BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS PA RLEMENTAIRE M EDEDELINGEN 51e Zittingsperiode 17-06 - 2005 70 Voor meer informatie surft u naar : www.dekamer.be Parlementaire Mededelingen is het informatiebulletin

Nadere informatie

PA RLEMENTAIRE M EDEDELINGEN

PA RLEMENTAIRE M EDEDELINGEN BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS PA RLEMENTAIRE M EDEDELINGEN 51e Zittingsperiode van 08/01/2007 tot 12/ 01/ 2007 121 Voor meer informatie surft u naar : www.dekamer.be Parlementaire Mededelingen

Nadere informatie

V. Naamlijst van de tot het mandaat van titularis gekozenen en samenstelling van het Bureau

V. Naamlijst van de tot het mandaat van titularis gekozenen en samenstelling van het Bureau V. Naamlijst van de tot het mandaat van titularis gekozenen en samenstelling van het Bureau V. Liste nominative des élus aux mandats effectifs et composition du Bureau 437 1. Naamlist van de verkozenen

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 13-06 - 2005 QRVA 51 082 QRVA 51 082

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 13-06 - 2005 QRVA 51 082 QRVA 51 082 QRVA 51 082 QRVA 51 082 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 13890 QRVA 51 082 cdh : Centre

Nadere informatie

PA RLEMENTAIRE M EDEDELINGEN

PA RLEMENTAIRE M EDEDELINGEN BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS PA RLEMENTAIRE M EDEDELINGEN 51e Zittingsperiode 10-06 - 2005 69 Voor meer informatie surft u naar : www.dekamer.be Parlementaire Mededelingen is het informatiebulletin

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 30-4 - 2007 QRVA 51 164 QRVA 51 164

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 30-4 - 2007 QRVA 51 164 QRVA 51 164 QRVA 51 164 QRVA 51 164 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 32060 QRVA 51 164 cdh : Centre

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 30-05 - 2005 QRVA 51 080 QRVA 51 080

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 30-05 - 2005 QRVA 51 080 QRVA 51 080 QRVA 51 080 QRVA 51 080 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 13296 QRVA 51 080 cdh : Centre

Nadere informatie

BIJLAGE 1 INVENTARIS. van Parlementaire Documenten. legislatuur 2007-2010

BIJLAGE 1 INVENTARIS. van Parlementaire Documenten. legislatuur 2007-2010 BIJLAGE 1 INVENTARIS van Parlementaire Documenten legislatuur 2007-2010 deel I. Kamerdocumenten gerangschikt volgens nummer doc. nr. 52- of CRIV52PLEN 2572/1 tot wijziging van de wet van 15 april 1994

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA QRVA

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA QRVA QRVA 51 093 QRVA 51 093 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 16592 QRVA 51 093 cdh : Centre

Nadere informatie

PA RLEMENTAIRE M EDEDELINGEN

PA RLEMENTAIRE M EDEDELINGEN BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS PA RLEMENTAIRE M EDEDELINGEN 51e Zittingsperiode van 05/03/2007 tot 09/03/2007 128 Voor meer informatie surft u naar : www.dekamer.be Parlementaire Mededelingen

Nadere informatie

HERZIENING VAN DE GRONDWET. Herziening van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen. (Voorstel van de heer Bart Laeremans c.s.

HERZIENING VAN DE GRONDWET. Herziening van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen. (Voorstel van de heer Bart Laeremans c.s. HERZIENING VAN DE GRONDWET Herziening van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen (Voorstel van de heer Bart Laeremans c.s.) TOELICHTING Dit voorstel moet worden samen gelezen met ons voorstel nr.

Nadere informatie

AGENDA VAN DE PLENAIRE VERGADERINGEN

AGENDA VAN DE PLENAIRE VERGADERINGEN BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS AGENDA VAN DE PLENAIRE VERGADERINGEN Week van 26 tot 30 januari 2015 22/01/2015 032 2 DONDERDAG 29 januari 2015 om 14.15 uur Mondelinge vragen Wetsontwerp Wetsontwerp

Nadere informatie

PA RLEMENTAIRE M EDEDELINGEN

PA RLEMENTAIRE M EDEDELINGEN BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS PA RLEMENTAIRE M EDEDELINGEN 51e Zittingsperiode van 20/02/2006 tot 24/2/2006 92 Voor meer informatie surft u naar : www.dekamer.be Parlementaire Mededelingen

Nadere informatie

WETSONTWERP WETSONTWERPEN EN WETSVOORSTELLEN

WETSONTWERP WETSONTWERPEN EN WETSVOORSTELLEN Plenaire vergadering WOENSDAG 18 MEI NAMIDDAG (033) WETSONTWERP 1. Wetsontwerp houdende de middelenbegroting voor het begrotingsjaar 2011 (1347/1-9) - Ontwerp van de algemene uitgavenbegroting voor het

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA QRVA

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA QRVA QRVA 51 096 QRVA 51 096 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 16942 QRVA 51 096 cdh : Centre

Nadere informatie

Inhoud. Organen van de Kamer Voorzitterschap 3. Commissies Commissievergaderingen 5

Inhoud. Organen van de Kamer Voorzitterschap 3. Commissies Commissievergaderingen 5 Inhoud Organen van de Kamer Voorzitterschap 3 Commissies Commissievergaderingen 5 Plenaire vergadering Mededeling 35 Mondelinge vragen 36 Wetsontwerpen en wetsvoorstellen 37 Stemmingen over de moties 39

Nadere informatie

PA RLEMENTAIRE M EDEDELINGEN

PA RLEMENTAIRE M EDEDELINGEN BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS PA RLEMENTAIRE M EDEDELINGEN 51e Zittingsperiode van 02/05/2006 tot 05/05/2006 99 Voor meer informatie surft u naar : www.dekamer.be Parlementaire Mededelingen

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA QRVA

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA QRVA QRVA 51 099 QRVA 51 099 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 17878 QRVA 51 099 cdh : Centre

Nadere informatie

PA RLEMENTAIRE M EDEDELINGEN

PA RLEMENTAIRE M EDEDELINGEN BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS PA RLEMENTAIRE M EDEDELINGEN 51e Zittingsperiode 24-06 - 2005 71 Voor meer informatie surft u naar : www.dekamer.be Parlementaire Mededelingen is het informatiebulletin

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA QRVA

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA QRVA QRVA 51 092 QRVA 51 092 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 16410 QRVA 51 092 cdh : Centre

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 11-9 - 2006 QRVA 51 134 QRVA 51 134

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 11-9 - 2006 QRVA 51 134 QRVA 51 134 QRVA 51 134 QRVA 51 134 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 26384 QRVA 51 134 cdh : Centre

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA QRVA

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA QRVA QRVA 51 097 QRVA 51 097 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 17290 QRVA 51 097 cdh : Centre

Nadere informatie

Parlementaire agenda 05/03/2012 1. Kamer

Parlementaire agenda 05/03/2012 1. Kamer Parlementaire agenda 05032012 1. Kamer 1.1. AGENDA 1.1.1. Plenum 1.1.2 Commissies Commissie Bedrijfsleven (dinsdag 6 maart, om 10u15) Wetsvoorstel (Liesbeth Van der Auwera, Jef Van den Bergh, Jenne De

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 07-03 - 2005 QRVA 51 068 QRVA 51 068

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 07-03 - 2005 QRVA 51 068 QRVA 51 068 QRVA 51 068 QRVA 51 068 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 1398 11064 QRVA 51 068 cdh : Centre

Nadere informatie

In deze rubriek brengen we enkele publicaties onder de aandacht van de lezer. KAMER

In deze rubriek brengen we enkele publicaties onder de aandacht van de lezer. KAMER Publicaties In deze rubriek brengen we enkele publicaties onder de aandacht van de lezer. Parlementaire stukken: KAMER 53 3072/001 VAN 31 OKTOBER 2013 Verantwoording van de algemene uitgavenbegroting voor

Nadere informatie

Open VLD memorandum nav verkiezingen 7 juni (6/5/2009):

Open VLD memorandum nav verkiezingen 7 juni (6/5/2009): Open VLD De Europese Unie heeft onlangs het licht op groen gezet voor zo'n btw-verlaging. De lidstaten moeten echter zelf beslissen hoe en wanneer ze de wet aanpassen. In Frankrijk verlaagt de btw op 1

Nadere informatie

niet verbeterde kopie

niet verbeterde kopie Rolnummer 4452 Arrest nr. 65/2009 van 2 april 2009 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 150 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, zoals van toepassing vanaf het aanslagjaar

Nadere informatie

Wij moeten dus overgaan tot de toelating en de eedaflegging van die opvolgers.

Wij moeten dus overgaan tot de toelating en de eedaflegging van die opvolgers. Eedaflegging van elf opvolgende leden die zitting zullen hebben ter vervanging van de leden die door de Koning tot minister of tot staatssecretaris werden benoemd Artikel 50 van de Grondwet bepaalt het

Nadere informatie

PA RLEMENTAIRE M EDEDELINGEN

PA RLEMENTAIRE M EDEDELINGEN BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS PA RLEMENTAIRE M EDEDELINGEN 51e Zittingsperiode van 24/10/2005 tot 28/10/2005 Voor meer informatie surft u naar : www.dekamer.be Parlementaire Mededelingen

Nadere informatie

PA RLEMENTAIRE M EDEDELINGEN

PA RLEMENTAIRE M EDEDELINGEN BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS PA RLEMENTAIRE M EDEDELINGEN 51e Zittingsperiode 22-04 - 2005 62 Voor meer informatie kan u surfen op : www.dekamer.be Parlementaire Mededelingen is het informatiebulletin

Nadere informatie