Inhoud. Organen van de Kamer Voorzitterschap 3. Commissies Commissievergaderingen 7

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoud. Organen van de Kamer Voorzitterschap 3. Commissies Commissievergaderingen 7"

Transcriptie

1 Inhoud Organen van de Kamer Voorzitterschap 3 Commissies Commissievergaderingen 7 Plenaire vergadering 25 Mondelinge vragen 25 Stemmingen over de moties 27 Internationale Betrekkingen 31 Persmededelingen 35 Ministerraad 37 Bijlagen 39 Interpellatieverzoeken 41 Wetsontwerpen, - voorstellen en commissieverslagen 43 Addenda 45 Agenda van de plenaire vergaderingen 47 Bijeenroeping van de commissievergaderingen Tabel van wetgevende activiteiten

2 PM 51 /18-2 WEEK VAN 26 TOT 30 JANUARI 2004

3 ORGANEN VAN DE KAMER VOORZITTERSCHAP MAANDAG 26 JANUARI 2004 MONACO Op maandag 26 januari 2004 heeft Kamervoorzitter Herman De Croo, de heer Jean Pastorelli, Ambassadeur van het Vorstendom Monaco, in audiëntie ontvangen. Van 1988 tot 1995 was de heer Pastorelli minister van Financiën en Bedrijfsleven, nadien, van 1995 tot 2000 voorzitter van Radio Monte-Carlo. De gedachtewisseling had betrekking op volgende onderwerpen: - de begroting van het vorstendom bedraagt jaarlijks 600 miljoen waarvan een derde bestemd is voor uitrusting en investeringen. Dit aandeel verklaart het succes van de Monegaskische economie. Aanzienlijke bedragen worden besteed aan het winnen van land op de zee. De begroting wordt voor de helft gevoed door inkomsten uit de BTW en voor de andere helft door een belasting op de bedrijfswinst, inkomsten uit het staatsdomein en inkomsten voortkomend uit de monopoliepositie die onder meer Monaco-Télécom bekleedt. Monaco kent geen verplichte belastingaangifte, het exacte BNP is dan ook niet gekend; - Men kan de Monegaskische nationaliteit verwerven door naturalisatie (een zestigtal per jaar) of wanneer óf vader óf moeder Monegask is; - de betrekkingen met de Europese Unie zijn bijzonder en ambigu. Vermits Monaco een douane-unie vormde met Frankrijk werd het, wanneer deze laatste in 1957 toetrad tot het verdrag van Rome, onderworpen aan zekere regels van de Europese Gemeenschap, wat niet betekent dat het Vorstendom ook effectief deel ging uitmaken van de Europese Gemeenschap. Communautaire regels zijn alleen van toepassing voor zover dit voorzien is in een met Frankrijk gesloten verdrag. Ook in het kader van Schengen werd er een oplossing gevonden, Monegasken mogen vrij circuleren binnen de Schengenruimte; - de rol van de eerste minister. De eerste minister is traditioneel een Franse diplomaat die gedetacheerd wordt naar Monaco. Hij moet de belangen van de Prins en de Monegasken verdedigen. Dit gebeurde overtuigend door de huidige eerste minister Patrick Lecrercq na de publicatie door de Franse Nationale Assemblee van haar verslag waarbij deze de Monegaskische administratie een gebrek aan daadkracht verweet in de strijd tegen witwaspraktijken. De eerste minister wordt bijgestaan door drie ministers (Binnenlandse Zaken, Openbare Werken en Sociale Zaken, en Financiën en Bedrijfsleven). PM 51 / 18-3

4 Een regeringswissel in Frankrijk heeft geen invloed op het mandaat van de Monegaskische regeringsleider. Deze blijft door de band genomen een zestal jaar op post. Hij wordt door de Prins benoemd uit een lijst van drie namen voorgedragen door de Franse minister van Buitenlandse Zaken; De Conseil National telt 24 leden. Zij worden om de vijf jaar verkozen. De meest recente parlementsverkiezingen vonden plaats op 9 februari 2003 en zorgden voor een aardverschuiving. Voor de eerste keer in veertig jaar kwam er een andere meerderheid aan de macht (Union pour la Principauté de Monaco onder leiding van de heer Stéphane Valéri). De verkiezingen werden gedomineerd door het nijpend tekort aan betaalbare woningen. De Conseil National houdt zitting van 1 oktober tot 31 december en van 1 april tot 30 juni. Tijdens deze periodes kunnen er dagelijks commissie- en plenaire vergaderingen plaatsvinden; De verhouding tussen de regering en de Conseil National werd grondig gewijzigd door de grondwetsherziening van 28 maart Deze kwam er onder meer op vraag van de Raad van Europa. De bevoegdheden van de Conseil National werden op het vlak van het initiatiefrecht, amenderingsrecht en de ratificatie van verdragen, uitgebreid; De heer Pastorelli schetst als voormalige directeur van Radio Monte-Carlo de ontstaansgeschiedenis van deze eerste vrije radio en de crisis die deze na een reeks privatiseringen doormaakt. Hij staat ook stil bij de gevolgen van de verkoop van Télé Monte- Carlo aan de Franse groep Pathé; Op vraag van Kamervoorzitter De Croo naar het waarom van het succes van deze ministaat als mengelmoes van moderniteit en archaïsme geeft de ambassadeur volgende verklaring. Monaco dankt haar succes aan twee factoren, de inzet van de opeenvolgende prinsen (wetenschappelijk en economisch) en de oprichting in 1860 van het casino. Het belang van dit casino voor de toeristische sector zorgde voor de economische ontwikkeling van Monaco. In datzelfde jaar sloot het vorstendom een akkoord met Frankrijk waarbij in ruil voor Menton en Roquebrune de ministaat ontsloten werd via de weg en het spoor. Monaco beschikt over negen ambassades in het buitenland. Kamervoorzitter De Croo meent dat het verdedigen van de Monegaskische soevereiniteit en eigenheid één van de belangrijkste bestaansredenen van deze posten is. WOENSDAG 28 JANUARI 2004 LIBIË Op 28 januari 2004 heeft de heer Herman De Croo een Libische parlementaire afvaardiging onder leiding van de heer Ahmed Mohamed Ibrahim, ondervoorzitter van het Algemeen Congres van het Libische volk, ontvangen. De voorzitter van de Kamer had bij deze gelegenheid de commissie voor Buitenlandse Betrekkingen, voorgezeten door mevrouw Annemie Neyts-Uyttebroeck, op deze ontmoeting uitgenodigd. De heer De Croo verheugde zich over de recente ontwikkelingen die een substantiële toenadering tussen Libië en de internationale gemeenschap mogelijk hebben gemaakt en verklaarde ervan overtuigd te zijn dat tal van problemen snel zullen worden opgelost. PM 51 /18-4

5 België dat zijn economie in grote mate openstelt voor de wereld, dat een rol speelt in de vele internationale instellingen die op zijn grondgebied zijn gevestigd en in het licht van de aandacht die het land voor de Arabische wereld heeft, verheugt zich inzonderheid over de toenadering tussen Libië en Europa, een regio in de wereld die trouwens in de Libische economische betrekkingen al een centrale rol had. Het hoofd van de Libische afvaardiging verklaarde verheugd te zijn dat de verstandhouding tussen België en Libië stand heeft gehouden ondanks de lange periode van uitsluiting die zijn land heeft gekend. Deze moeilijke periode heeft Libië evenwel niet belet aan tal van internationale instellingen mee te werken. Libië maakt immers deel uit van de UMA (Arabische Maghreb Unie). Momenteel is Libië voorzitter van de UMA en tracht het land deze unie opnieuw leven in te blazen al blijft de ontwikkeling van de UMA belemmerd door aanhoudende problemen zoals dat van de Westelijke Sahara. Libië is daarentegen niet betrokken bij het Barcelona-proces waarop het niet werd uitgenodigd; dit dossier wordt momenteel in Libië bestudeerd. Het land is wel betrokken bij het initiatief "5+5" (UMA en vijf Europese landen aan de Middellandse Zee) dat bruggen kan slaan. Libië maakt zich zorgen om de explosieve toestand in het Midden-Oosten en ziet in de roadmap slechts een voorstel om het conflict in stand te houden. Zolang Israël, dat als een koloniale mogendheid wordt beschouwd, Palestina blijft bezetten kan het conflict niet worden opgelost. Het Libische Staatshoofd Mouammar Khadafi heeft bijgevolg voorgesteld dat een democratische eenheidsstaat, een lekenstaat ook, zou worden opgericht waarin de Joden en de Palestijnen identieke rechten zouden hebben. De heer De Croo wees erop dat België een evenwichtig standpunt wil innemen. België herinnert zich het leed dat het Joodse volk tijdens de tweede Wereldoorlog werd aangedaan en blijft ervan overtuigd dat elke vorm van fascisme resoluut moet worden bestreden, want de gevolgen van een tekort aan verdraagzaamheid en van racisme kunnen weerzinwekkend zijn. Tegelijkertijd is België van oordeel dat het leed dat in het verleden werd geleden niet alles rechtvaardigt en houdt het zich het recht voor bepaalde door de Staat Israël gebruikte methodes te bekritiseren, wat zelfmoordaanslagen en weerwraak daarom niet minder onaanvaardbaar maakt. Mevrouw Neyts-Uyttebroeck sprak in dezelfde zin. De heer Patrick Moriau kondigde van zijn kant de recente oprichting van een Belgisch-Libische afdeling van de IPU aan en drukte de wens uit dat dit initiatief de dialoog in de hand zou werken. PM 51 / 18-5

6 PM 51 /18-6

7 COMMISSIES NATURALISATIES COMMISSIE VOOR DE NATURALISATIES Voorzitter : de h. Guy Hove MAANDAG 26, DINSDAG 27, WOENSDAG 28, DONDERDAG 29 EN VRIJDAG 30 JANUARI 2004 Onderzoek van naturalisatieaanvragen. COMMISSIE VOOR DE JUSTITIE JUSTITIE Voorzitter : de h. Alfons Borginon MAANDAG 26 JANUARI Vraag van de heer Dirk Claes aan de vice-eerste minister en minister van Justitie over het toekennen van een tolk voor slachtoffers van misdrijven of voor hun nabestaanden (nr. 1228). - De vice-eerste minister en minister van Justitie heeft geantwoord. 2. Vraag van de heer Olivier Maingain aan de vice-eerste minister en minister van Justitie over de verwerking van antisemitische daden (nr. 1317). - De vice-eerste minister en minister van Justitie heeft geantwoord. 3. Vraag van de heer Jean-Pierre Malmendier aan de vice-eerste minister en minister van Justitie over de financiële middelen van Marc Dutroux (nr. 1335). - De vice-eerste minister en minister van Justitie heeft geantwoord 4. Vraag van de heer Walter Muls aan de vice-eerste minister en minister van Justitie over de kosten voor de bewaking en verzorging van gedetineerden in een extern ziekenhuis (nr. 1338). - De vice-eerste minister en minister van Justitie heeft geantwoord 5. Vraag van de heer Jean-Pierre Malmendier aan de vice-eerste minister en minister van Justitie over de elektronische bewaking van veroordeelden (nr. 1360). - De vice-eerste minister en minister van Justitie heeft geantwoord PM 51 / 18-7

8 6. Samengevoegde interpellaties : - Interpellatie van de heer Tony Van Parys tot de vice-eerste minister en minister van Justitie over het Phenix-project (nr. 208). - Interpellatie van de heer Geert Bourgeois tot de vice-eerste minister en minister van Justitie over de stand van zaken van de informatisering van justitie (nr. 215). - De vice-eerste minister en minister van Justitie heeft geantwoord. - De h. Alfons Borginon heeft eveneens het woord gevoerd. - Er werden geen moties ingediend. 7. Vraag van de heer André Perpète aan de vice-eerste minister en minister van Justitie over de houding van de IAF ten aanzien van het Europees aanhoudingsbevel (nr. 1376). - De vice-eerste minister en minister van Justitie heeft geantwoord. DINSDAG 27 JANUARI Samengevoegde wetsontwerpen : - Wetsontwerp betreffende het recht van minderjarigen op toegang tot de rechter, nr. 643/1. - Wetsontwerp tot instelling van advocaten voor minderjarigen, nr. 644/1. (Rapporteur : mevr. Valérie Deom). - De commissie heeft beslist om het advies van de Raad van State in te winnen. 2. Wetsontwerp tot wijziging van verschillende bepalingen over het recht van minderjarigen om door de rechter te worden gehoord, nr. 634/1. (Rapporteur : mevr. Valérie Deom). - De commissie heeft beslist om het advies van de Raad van State in te winnen. 3. Wetsontwerp betreffende de erkenning van verenigingen zonder winstoogmerk die slachtoffers van opzettelijke gewelddaden begeleiden, nr. 636/1 en 2. - Rapporteur : de h. Melchior Wathelet. - Inleidende uiteenzetting door de vice-eerste minister en minister van Justitie. - De algemene bespreking werd aangevat. 4. Wetsontwerp betreffende de onvatbaarheid voor beslag van de bedragen waarvan sparke is in de artikelen 1409, 1409bis en 1410 van het Gerechtelijk Wetboek wanneer die bedragen op een bankrekening zijn gestort, nr. 639/1. Toegevoegde wetsvoorstellen : PM 51 /18-8

9 - Wetsvoorstel (Karine Lalieux, Charles Picqué) houdende wijziging van het Gerechtelijk Wetboek, teneinde de in de artikelen 1409, 1409bis en 1410 van dat Wetboek opgenomen beperkingen en uitsluitingen toepasbaar te maken op de bedragen die op een bankrekening zijn ingelegd en houdende verbod voor de kredietinstellingen om binnen de perken van die bedragen over te gaan tot elke verrichting van schuldvergelijking, schuldvernieuwing of betaling van een schuldvordering die ze jegens hun cliënten zouden hebben, nr. 344/1. - Wetsvoorstel ( Greta D hondt, Servais Verherstraeten, Nahima Lanjri) tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op het niet vatbaar voor overdracht of beslag blijven van gezinsbijslagen na storting op een rekening, nr. 645/1. - Rapporteur : de h. André Perpète. - Inleidende uiteenzetting door de vice-eerste minister en minister van Justitie. - De algemene bespreking werd aangevat. - De commissie heeft beslist om hoorzittingen te organiseren. 5. Wetsontwerp houdende verticale integratie van het openbaar ministerie, nr. 613/1. (Rapporteur : de h. Alain Courtois). Hoorzitting met - de dames Caluwé, eerste substituut, en Bijnens, substituut, en de hh. Lebrun, substituut van de procureur des Konings, en Rapaille, advocaat-generaal. VRIJDAG 30 JANUARI 2004 Bezoek aan gevangenissen van Leuven-Centraal en Leuven-Hulp. Volgende vergadering : maandag 2 februari POLITIE GEMEENSCHAPPELIJKE VERGADERING VAN DE BIJZONDERE COMMISSIE BELAST MET DE PARLEMENTAIRE BEGELEIDING VAN HET VAST COMITE VAN TOEZICHT OP DE POLITIEDIENSTEN EN DE COMMISSIE BELAST MET DE BEGELEIDING VAN HET VAST COMITE VAN TOEZICHT OP DE INLICHTINGEN- EN VEILIGHEIDSDIENSTEN Voorzitters : de hh. Herman De Croo en Armand De Decker MAANDAG 26 JANUARI Bespreking van door het Vast Comité I ingediende verslagen. 2. Varia. Volgende vergadering : maandag 16 februari PM 51 / 18-9

10 FINANCIEN EN BEGROTING COMMISSIE VOOR DE FINANCIEN EN DE BEGROTING Voorzitter : de h. François-Xavier de Donnea DINSDAG 27 JANUARI Vraag van de heer Pierre-Yves Jeholet aan de staatssecretaris voor Modernisering van de Financiën en de Strijd tegen de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van Financiën over de omzetting van de richtlijn betreffende de elektronische facturering (nr. 1333). - De staatssecretaris voor Modernisering van de Financiën en de Strijd tegen de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van Financiën, heeft geantwoord. 2. Interpellatie van de heer Hendrik Bogaert tot de minister van Financiën over het niet volledig doorrekenen van de effecten van de hervorming van de personenbelasting bij het bepalen van de bedrijfsvoorheffing (nr. 203). - De minister van Financiën heeft geantwoord. - De h. Carl Devlies heeft eveneens het woord gevoerd. - Een motie van aanbeveling werd ingediend door de h. Hendrik Bogaert. - Een eenvoudige motie werd ingediend door de hh. Eric Massin en Dirk Van der Maelen. 3. Vraag van de heer Eric Massin aan over de Centrale Dienst der Vaste Uitgaven (nr. 1320). - De minister van Financiën heeft geantwoord. 4. Interpellatie van de heer Hendrik Bogaert tot de minister van Financiën over de interpretatie en draagwijdte van de EBA-regeling (nr. 206). - De minister van Financiën heeft geantwoord. - Er werden geen moties ingediend. 5. Vraag van de heer François-Xavier de Donnea aan de minister van Financiën over de Europese school (nr. 1330). - De minister van Financiën heeft geantwoord. 6. Vraag van mevrouw Sabien Lahaye-Battheu aan de minister van Financiën over de ecoboni (nr. 1337). - De minister van Financiën heeft geantwoord. 7. Vraag van de heer Carl Devlies aan de minister van Financiën over het instellen van een administratief onderzoek rond het dossier van het vakantieoord les Dolimarts (nr. 1349). - De minister van Financiën heeft geantwoord. PM 51 /18-10

11 8. Vraag van de heer Melchior Wathelet aan de minister van Financiën over de problematiek van het manifeste gebrek aan financiële middelen van de Regie der Gebouwen (nr. 1383). - De minister van Financiën heeft geantwoord. 9. Vraag van mevrouw Muriel Gerkens aan de minister van Financiën over de Regie der Gebouwen en het Justitiepaleis van Luik (nr. 1409). - De minister van Financiën heeft geantwoord. 10. Vraag van mevrouw Marleen Govaerts aan de minister van Financiën over de werkingsmiddelen van het personeel van de FOD-Financiën (nr. 1415). - De minister van Financiën heeft geantwoord. 11. Vraag van mevrouw Magda De Meyer aan de minister van Financiën over schulden gemaakt tijdens de periode van feitelijke scheiding (nr. 1421). - De minister van Financiën heeft geantwoord. 12. Samengevoegde wetsvoorstellen : - Wetsvoorstel (Koen Bultinck, Hagen Goyvaerts, Francis Van den Eynde, Guy D haeseleer, Jan Mortelmans, Luc Sevenhans, Marleen Govaerts) tot wijziging van de bijlage, tabel A, XXX, bij het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en diensten bij die tarieven, nr. 151/1. - Wetsvoorstel (Geert Bourgeois) tot invoeging van het tarief van 6 procent voor eet- en drinkwaren die worden aangewend voor menselijke consumptie in hotels, restaurants of cafés in het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de BTW en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven, nr. 368/1. - Voorstel van resolutie (Trees Pieters, Hendrik Bogaert, Dirk Claes, Carl Devlies, Jo Vandeurzen) tot invoering van het verlaagd BTW-tarief voor restauratiediensten, nr. 529/1. - Wetsvoorstel (Koen Bultinck, Hagen Goyvaerts, Francis Van den Eynde, Guy D haeseleer, Jan Mortelmans, Luc Sevenhans, Marleen Govaerts) tot wijziging van de artikelen 52 en 53 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, nr. 152/1. - Wetsvoorstel (Georges Lenssen, Stef Goris, Rik Daems, Bart Tommelein) tot wijziging van de artikelen 52 en 53 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, nr. 592/1. - Wetsvoorstel (Dirk Van der Maelen, Anne-Marie Baeke, Annemie Roppe) tot wijziging van de wet van 28 december 1983 betreffende het verstrekken van sterke dranken en betreffende het vergunningsrecht, nr. 540/1. Voorstel van resolutie (Richard Fournaux, Raymond Langendries) betreffende de tenuitvoerlegging van structurele maatregelen om de groei en de ontwikkeling van de horecasector te waarborgen, nr. 143/1. Hoorzitting met vertegenwoordigers van - La fédération Ho.Re.Ca. Bruxelles asbl (de h. Neefs) ; - De federatie Ho.Re.Ca. Vlaanderen vzw (de h. De Haes); - «La fédération Ho.Re.Ca. Wallonie asbl (de h. Doumont). PM 51 / 18-11

12 - Na de uiteenzettingen heeft er een gedachtewisseling plaatsgevonden. Hebben eraan deelgenomen de hh. Hendrik Bogaert, Dirk Claes, Hagen Goyvaerts, mevr. Annemie Roppe en de hh. Dirk Van der Maelen en François-Xavier de Donnea. - De minister van Financiën heeft eveneens het woord gevoerd. Volgende vergadering : dinsdag 3 februari REGLEMENT BIJZONDERE COMMISSIE VOOR HET REGLEMENT EN VOOR DE HERVORMING VAN DE PARLEMENTAIRE WERKZAAMHEDEN Voorzitter : de h. Herman De Croo DINSDAG 27 JANUARI Samengevoegde voorstellen : - Voorstel (Daniel Bacquelaine, Olivier Chastel) tot wijziging van artikel 132 van het Reglement van de Kamer van volksvertegenwoordigers teneinde de regeling aan te passen die geldt inzake de moties die tot besluit van interpellaties in commissie worden ingediend, nr. 485/1. - Voorstel (Jan Mortelmans, Koen Bultinck, Guy D haeseleer) tot wijziging van het Reglement van de Kamer van volksvertegenwoordigers, tot afschaffing van de eenvoudige motie, nr. 508/1. - Rapporteur : mevr. Greet van Gool. - Inleidende uiteenzettingen door de hh. Olivier Chastel en Jan Mortelmans. - Er heeft een bespreking plaatsgevonden. Hebben eraan deelgenomen : de dames Greet van Gool en Hilde Vautmans en de hh. Jos Ansoms, Olivier Chastel, Jan Mortelmans, Bert Schoofs en Jean-Jacques Viseur. 2. Voorstel (Jean-Jacques Viseur) tot wijziging van het Reglement van de Kamer van volksvertegenwoordigers, teneinde in titel III een hoofdstuk Ivbis in te voegen met betrekking tot een systematische analyse van de arresten van het Arbitragehof door de vaste commissies, nr 101/1. - De voorzitter heeft uitgelegd dat de recentelijke door de Conferentie van Voorzitters aangenomen procedure in grote mate toegemoet komt aan de bezorgdheid van de h. Jean-Jacques Viseur. WETSEVALUATIE WERKGROEP VAN DE COMMISSIE VOOR DE HERZIENING VAN DE GRONDWET BELAST MET HET ONDERZOEK VAN VOORSTELLEN BETREFFENDE WETSEVALUATIE Voorzitter : de h. Thierry Giet DINSDAG 27 JANUARI 2004 Samengevoegde voorstellen : PM 51 /18-12

13 - Wetsvoorstel (Daniel Bacquelaine) tot oprichting van een Parlementair Comité belast met de wetsevaluatie, nrs. 29/1 tot 6. Amendementen van de heren Bacquelaine, Daems, Tommelein, Borginon, Laeremans, Bultinck en Viseur. - Voorstel (Jean-Jacques Viseur) tot invoeging in het Reglement van de Kamer van volksvertegenwoordigers van een artikel 76bis houdende oprichting van een dienst wetgevingstechniek, nr. 96/1. - Wetsvoorstel (Geert Bourgeois) betreffende de medewerking van het Hof van Cassatie aan de wetsevaluatie, nr. 546/1. - Wetsvoorstel (Geert Bourgeois) tot oprichting van een Raad voor wetgeving, nr. 547/1. (Voortzetting). (Rapporteur : de h. Alfons Borginon). - De bespreking werd voortgezet. - Er werden amendementen ingediend door de hh. Bourgeois, Bacquelaine en Borginon. Volgende vergadering : dinsdag 3 februari HANDELSRECHT COMMISSIE BELAST MET DE PROBLEMEN INZAKE HANDELS- EN ECONOMISCH RECHT Voorzitter : mevr. Annemie Roppe DINSDAG 27 JANUARI Aanwijzing van een Europromotor (Rgt, art. 37). - Mevr. Valérie Deom werd als Europromotor aangewezen. 2. Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 9 juli 1971 tot regeling van de woningbouw en de verkoop van te bouwen of in aanbouw zijnde woningen en de wet van 20 februari 1939 op de bescherming van de titel en van het beroep van architect Overgezonden door de Senaat en van verval ontheven, nr. 638/1. - Rapporteur : de h. Pierre Lano. - Inleidende uiteenzetting door de vice-eerste minister en minister van Justitie. - Er werden amendementen ingediend door de h. Bourgeois. - De commissie heeft beslist om het advies van de Raad van State in te winnen. Volgende vergadering : dinsdag 3 februari PM 51 / 18-13

14 GRONDWET COMMISSIE VOOR DE HERZIENING VAN DE GRONDWET EN DE HERVORMING VAN DE INSTELLINGEN Voorzitter : de h. Herman De Croo DINSDAG 27 JANUARI Samengevoegde voorstellen : - Voorstel (Olivier Maingain, Daniel Bacquelaine, Hilde Claes, Claude Eerdekens, Geert Lambert, Marie Nagy, Joëlle Milquet, Tony Van Parys, Hilde Vautmans) tot herziening van artikel 14 van de Grondwet met het oog op de afschaffing van de doodstraf, nrs. 226/1 tot 3. Amendementen van de hh. Bourgeois, Verherstraeten en Maingain. - Voorstel (Geert Bourgeois) tot herziening van artikel 14 van de Grondwet, nr. 541/1. Gedachtewisseling met de vice-eerste ministre en minister van Justitie. (Voortzetting, sluiting en stemmingen). (Rapporteur : de h. Alfons Borginon). -Uiteenzetting door de vice-eerste minister en minister van Justitie. - De bespreking werd voortgezet. Hebben eraan deelgenomen : de hh. Servais Verherstraeten, Geert Bourgeois, Bart Laeremans, Olivier Maingain en Herman De Croo. - Er werden amendementen ingediend door de hh. Verherstraeten, Bourgeois en Maingain. - De commissie heeft beslist om het advies van grondwetprofessoren in te winnen. 2. Voorstel (Alfons Borginon, Patrick Janssens, Nahima Lanjri, Ludo Van Campenhout, Anne Barzin, Valérie Deom, Jean-Jacques Viseur) tot herziening van artikel 41 van de Grondwet, nr. 468/1. (Voortzetting, sluiting en stemmingen). (Rapporteur : de h. Servais Verherstraeten). - Er werd een amendement ingediend door mevr. Deom. - De commissie heeft beslist om het advies van de juridische dienst over dit amendement in te winnen. 3. Voorstel van bijzondere wet (Servais Verherstraeten, Dirk Claes) houdende de beëindiging van het mandaat van lid van de Vlaamse Raad, de Raad van de Franstalige Gemeenschap, de Waalse Gewestraad en de Brusselse Hoofdstedelijke Raad ten gevolge van de verkiezing voor een andere parlementaire assemblee, nr. 347/1. - Rapporteur : mevr. Marie-Claire Lambert. - De commissie heeft eenparig beslist om de wetsvoorstellen nrs 348/1, 349/1, 363/1 en 55/1 samen te bespreken (hieronder hernomen). 4. Wetsvoorstel (Servais Verherstraeten, Dirk Claes) houdende de beëindiging van het mandaat van lid van het Europees Parlement ten gevolge van de verkiezing voor een andere parlementaire assemblee, nr. 348/1. 5. Wetsvoorstel (Servais Verherstraeten, Dirk Claes) tot wijziging van artikel 233 van het Kieswetboek houdende de beëindiging van het mandaat van volksvertegenwoordiger, rechtstreeks gekozen senator, of gecoöpteerd senator ten gevolge van de verkiezing voor een andere parlementaire assemblee, nr. 349/1. PM 51 /18-14

15 6. Wetsvoorstel (Servais Verherstraeten, Dirk Claes) houdende de beëindiging van het mandaat van lid van de Raad van de Duitstalige Gemeenschap ten gevolge van de verkiezing voor een andere parlementaire assemblee, nr. 363/1. 7. Wetsvoorstel (Geert Bourgeois) ter versterking van de democratie en de politieke geloofwaardigheid na verkiezingen, nr. 55/1. Volgende vergadering : dinsdag 10 februari BEDRIJFSLEVEN COMMISSIE VOOR HET BEDRIJFSLEVEN, HET WETENSCHAPSBELEID, HET ONDERWIJS, DE NATIONALE WETENSCHAPPELIJKE EN CULTURELE INSTELLINGEN, DE MIDDENSTAND EN DE LANDBOUW Voorzitter : de h. Paul Tant DINSDAG 27 JANUARI Vraag van mevrouw Françoise Colinia aan de minister van Leefmilieu, Consumentenzaken en Duurzame Ontwikkeling over de reclame en de bescherming van kinderen (nr. 1366) - De minister van Leefmilieu, Consumentenzaken en Duurzame Ontwikkeling heeft geantwoord. 2. Vraag van mevrouw Karine Lalieux aan de minister van Leefmilieu, Consumentenzaken en Duurzame Ontwikkeling over de oprichting van de geschillencommissie in het kader van de toepassing van de wet op de basisbankdienst (nr. 1418). - De minister van Leefmilieu, Consumentenzaken en Duurzame Ontwikkeling heeft geantwoord. 3. Vraag van mevrouw Greet van Gool aan de minister van Middenstand en Landbouw over de verhoogde tegemoetkoming in de terugbetaling van geneeskundige zorgen (nr. 1280). - De minister van Middenstand en Landbouw heeft geantwoord. 4. Vraag van de heer Bart Tommelein aan de minister van Middenstand en Landbouw over de overgangsperiode voor de onverenigbaarheden met het beroep van boekhouderfiscalist (nr. 1282). - De minister van Middenstand en Landbouw heeft geantwoord. 5. Samengevoegde vragen : - Vraag van mevrouw Muriel Gerkens aan de minister van Middenstand en Landbouw over de maatregelen beslist door de ministerraad van 16 en 17 januari inzake de zelfstandigen (nr. 1411). - Vraag van mevrouw Greet van Gool aan de minister van Middenstand en Landbouw over de maatregelen tot verbetering van het sociaal statuut voor zelfstandigen (nr. 1325). PM 51 / 18-15

16 - Vraag van mevrouw Trees Pieters aan de minister van Middenstand en Landbouw over de financiering van de maatregelen in het sociaal statuut van de zelfstandigen (nr. 1342). - Vraag van de heer Koen Bultinck aan de minister van Middenstand en Landbouw over de financiering van de verbetering van het sociaal statuut van de zelfstandigen (nr. 1362). - De minister van Middenstand en Landbouw heeft geantwoord. 6. Vraag van mevrouw Karine Lalieux aan de minister van Middenstand en Landbouw over het wetsontwerp inzake de leurhandel en de activiteiten van foorreizigers (nr. 1336). - De minister van Middenstand en Landbouw heeft geantwoord. 7. Samengevoegde vragen : - Vraag van de heer Bert Schoofs aan de minister van Middenstand en Landbouw over het overleg van de ministerraad te Gembloers inzake de maatregelen betreffende de kleinhandel in het vestigingsbeleid (nr. 1385). - Vraag van mevrouw Trees Pieters aan de minister van Middenstand en Landbouw over het kleinhandelsbeleid van de regering (nr. 1339). - De minister van Middenstand en Landbouw heeft geantwoord. 8. Vraag van mevrouw Trees Pieters aan de minister van Middenstand en Landbouw over maatregelen ter ondersteuning van de horeca (nr. 1340). - De minister van Middenstand en Landbouw heeft geantwoord. 9. Vraag van mevrouw Trees Pieters aan de minister van Middenstand en Landbouw over het startersfonds (nr. 1341). - De minister van Middenstand en Landbouw heeft geantwoord. 10. Vraag van mevrouw Trees Pieters aan de minister van Middenstand en Landbouw over de Kruispuntbank van Ondernemingen en de Ondernemingsloketten (nr. 1356). - De minister van Middenstand en Landbouw heeft geantwoord. 11. Wetsvoorstel Karine Lalieux, Trees Pieters, Muriel Gerkens, Raymond Langendries, Servais Verherstraeten, Els Van Weert) tot reglementering van de boekenprijs, nr. 579/1. - Regeling van de werkzaamheden. - Er heeft een gedachtewisseling plaatsgevonden. Hebben eraan deelgenomen : de dames Dalila Douifi, Trees Pieters, Karine Lalieux en Muriel Gerkens. Volgende vergadering : dinsdag 3 februari PM 51 /18-16

17 BUITENLANDSE BETREKKINGEN COMMISSIE VOOR DE BUITENLANDSE BETREKKINGEN Voorzitter : mevr. Annemie Neyts-Uyttebroeck DINSDAG 27 JANUARI 2004 Gedachtewisseling met een parlementaire delegatie uit Liberia, onder leiding van de heer R. Sherman, voorzitter van commissie voor de Buitenlandse Zaken van de Wetgevende Overgangsassemblee over de evolutie van de toestand in Liberia sinds de vorming van de interim-regering en de ontplooiing van UNAMIL. WOENSDAG 28 JANUARI Gedachtewisseling met een parlementaire delegatie uit Libië, onder leiding van de heer A.M. Ibrahim, ondervoorzitter van het Algemeen Volkscongres. 2. Samengevoegde vragen : - Vraag van mevrouw Zoé Genot aan de vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken over de aanhoudingen van Belgische onderdanen in Israël (nr. 1094). - Vraag van de heer François-Xavier de Donnea aan de vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken over de arrestatie van een Belgische onderdaan door de overheid van Gaza (nr. 1103). - De vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken heeft geantwoord. 3. Vraag van mevrouw Hilde Vautmans aan de vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken over de samenwerkingsprotocollen tussen de Gewesten en de federale overheid omtrent de informatieuitwisseling voor het toekennen van wapenexportvergunningen (nr. 1126). - De vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken heeft geantwoord. 4. Samengevoegde vragen : - Vraag van de h. Pieter De Crem aan de vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken over de ruzie onder Belgische diplomaten in New York (nr 1144). - Vraag van de h. Gerolf Annemans Crem aan de vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken over het weinig diplomatieke optreden van Belgische diplomaten in New York (nr 1145). - De vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken heeft geantwoord. PM 51 / 18-17

18 5. Vraag van de heer Bart Laeremans aan de vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken over het statuut van een Palestijnse kerkbezetter (nr. 1064). - De vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken heeft geantwoord. 6. Vraag van de heer Jo Vandeurzen aan de de vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken over het weigeren van een dossier door een consulaat of ambassade (nr. 1235). - De vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken heeft geantwoord. 7. Vraag van mevrouw Zoé Genot aan de vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken over de Commissie voor Mensenrechten van de VN en de resolutie betreffende de seksuele geaardheid en de mensenrechten (nr. 1375). - De vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken heeft geantwoord. 8. Vraag van mevrouw Zoé Genot aan de vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken over het beleid van de Delcrederedienst ten aanzien van Myanmar (nr. 1405). - De vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken heeft geantwoord. 9. Vraag van mevrouw Josée Lejeune aan de vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken over de Europese actualiteit (nr. 1265). - De vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken heeft geantwoord. 10. Vraag van de heer Geert Bourgeois aan de staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken, over de achterstand bij de omzetting van Europese richtlijnen (nr. 1205). - De staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken, heeft geantwoord. 11. Vraag van mevrouw Martine Payfa aan de staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken over de invoering van een livret du citoyen européen (boekje van de Europese burger) (nr. 1316). - De staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken, heeft geantwoord. 12. Wetsontwerp houdende instemming met het Internationaal Verdrag ter bestrijding van de financiering van terrorisme, en met de Bijlage, aangenomen te New York op 9 december Overgezonden door de Senaat, nr. 630/1. - Het wetsontwerp werd eenparig aangenomen, zonder verslag. 13. Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en Georgië tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, ondertekend te Brussel op 14 december Overgezonden door de Senaat, nr. 631/1. - Het wetsontwerp werd eenparig aangenomen, zonder verslag. PM 51 /18-18

19 14. Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol tot wijziging van de Internationale Overeenkomst inzake de vereenvoudiging en harmonisatie van douaneprocedures, gedaan te Kyoto op 18 mei 1973, gedaan te Brussel op 26 juni Overgezonden door de Senaat, nr. 687/1. - Het wetsontwerp werd eenparig aangenomen, zonder verslag. 15. Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Republiek Slovenië inzake politiesamenwerking, ondertekend te Brussel op 22 januari Overgezonden door de Senaat, nr. 688/1. - Het wetsontwerp werd eenparig aangenomen, zonder verslag. 16. Wetsontwerp houdende instemming met het Akkoord tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk der Nederlanden betreffende de arbitrage in verband met de reactivering en de modernisering van de IJzeren Rijn, gesloten te Den Haag bij wisseling van nota s gedagtekend op 22 juli 2003 en 23 juli Overgezonden door de Senaat, nr. 689/1. - Rapporteur : mevr. Josée Lejeune. - De bespreking heeft plaatsgevonden. - Het wetsontwerp werd eenparig aangenomen. Volgende vergadering : dinsdag 3 februari SOCIALE ZAKEN COMMISSIE VOOR DE SOCIALE ZAKEN Voorzitter : de h. Hans Bonte DINSDAG 27 JANUARI Aanwijzing van de Europromotor (Rgt, art. 37). - De h. Jean-Marc Delizée werd als Europromotor aangewezen. 2. Regeling van de werkzaamheden i.v.m. de vergrijzing van de bevolking. - De dames Maggie De Block en Greta D hondt hebben het woord gevoerd. 3. Samengevoegde vragen : - Vraag van mevrouw Greta D hondt aan de minister van Werk en Pensioenen over de beroepsloopbaanonderbreking en het palliatief verlof voor gezinnen met een kind met kanker (nr. 1230). - Vraag van mevrouw Magda De Meyer aan de minister van Werk en Pensioenen over de mantelzorg bij zwaar zieke kinderen (nr. 1401). - De minister van Werk en Pensioenen heeft geantwoord. 4. Samengevoegde vragen : - Vraag van mevrouw Colette Burgeon aan de minister van Werk en Pensioenen over de PM 51 / 18-19

20 financiële toestand van de ex-sabeniens (nr. 1268). - Vraag van mevrouw Inge Vervotte aan de minister van Werk en Pensioenen over de huidige situatie na het faillissement van Sabena (nr. 1289). - De minister van Werk en Pensioenen heeft geantwoord 5. Samengevoegde vragen : - Vraag van de heer Guy D haeseleer aan de minister van Werk en Pensioenen over de resultaten van de megaministerraad met betrekking tot de controle op de beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt van langdurig werklozen (nr. 1296). - Vraag van de heer Guy D haeseleer aan de minister van Werk en Pensioenen over de resultaten van de megaministerraad met betrekking tot de opheffing van het verbod op zaterdagwerk in de bouwsector en de controle op het zwartwerk in die sector (nr. 1297). - Vraag van mevrouw Greta D hondt aan de minister van Werk en Pensioenen over de resultaten van de bijzondere ministerraad te Gembloers (nr. 1298). - Vraag van de heer Jean-Marc Delizée aan de minister van Werk en Pensioenen over de beslissingen van de ministerraad van 17 en 18 januari over de controle van de werklozen en de verklaringen van de minister aan de pers na afloop van deze raad (nr. 1379). - Vraag van mevrouw Nahima Lanjri aan de minister van Werk en Pensioenen over de controle van beschikbaarheid van werklozen (nr. 1403). - Vraag van mevrouw Zoé Genot aan de minister van Werk en Pensioenen over de nieuwe maatregel voor de deeltijdse werknemers (nr. 1412). - Vraag van mevrouw Zoé Genot aan de minister van Werk en Pensioenen over de maatregelen en de verwachte besparingen i.v.m. de controle van de werklozen (nr. 1413). - Vraag van mevrouw Greta D hondt aan de minister van Werk en Pensioenen over de PWA-werkers en beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt (nr. 1416). - Vraag van mevrouw Greta D hondt aan de minister van Werk en Pensioenen over de versterking van de controle van de beschikbaarheid van de werklozen voor de arbeidsmarkt en het recht op individuele trajectbegeleiding (nr. 1417). - Vraag van mevrouw Maggie De Block aan de minister van Werk en Pensioenen over de controle op de beschikbaarheid van langdurig werklozen (nr. 1420). - De minister van Werk en Pensioenen heeft geantwoord. 6. Vraag van mevrouw Trees Pieters aan de minister van Werk en Pensioenen over het statuut van de kunstenaars (nr. 1354). - De minister van Werk en Pensioenen heeft geantwoord. 7. Vraag van mevrouw Karin Jiroflée aan de minister van Werk en Pensioenen over de problematiek van de schijnzelfstandigheid in de bewakingssector (nr. 1384). - De minister van Werk en Pensioenen heeft geantwoord. 8. Vraag van mevrouw Françoise Colinia aan de minister van Werk en Pensioenen over het tekort aan werknemers in de horecasector (nr. 1388). - De minister van Werk en Pensioenen heeft geantwoord. Volgende vergadering : woensdag 4 februari PM 51 /18-20

Inhoud. Commissies Commissievergaderingen 3. Plenaire vergadering Mondelinge vragen 23 Wetsontwerp en voorstellen 25 Stemmingen over de moties 26

Inhoud. Commissies Commissievergaderingen 3. Plenaire vergadering Mondelinge vragen 23 Wetsontwerp en voorstellen 25 Stemmingen over de moties 26 Inhoud Commissies Commissievergaderingen 3 Plenaire vergadering Mondelinge vragen 23 Wetsontwerp en voorstellen 25 Stemmingen over de moties 26 Public Relations 27 Persmededelingen 29 Bijlagen 31 Interpellatieverzoeken

Nadere informatie

PA RLEMENTAIRE M EDEDELINGEN

PA RLEMENTAIRE M EDEDELINGEN BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS PA RLEMENTAIRE M EDEDELINGEN 51e Zittingsperiode van 13/11/2006 tot 17/11/2006 115 Voor meer informatie surft u naar : www.dekamer.be Parlementaire Mededelingen

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS. De Kamer online. 52e zittingsperiode. van 26/04/2010 tot 30/04/2010 95

BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS. De Kamer online. 52e zittingsperiode. van 26/04/2010 tot 30/04/2010 95 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS De Kamer online 52e zittingsperiode van 26/04/2010 tot 30/04/2010 95 Commissies DINSDAG 27 APRIL 2010 BEZOEK VAN DE ALBANESE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Nadere informatie

Na dit eerste bezoek zullen ook de kazernes van Bastenaken, Jambes, Amay en Sijsele worden bezocht.

Na dit eerste bezoek zullen ook de kazernes van Bastenaken, Jambes, Amay en Sijsele worden bezocht. Commissies WOENSDAG 31 MAART 2010 BEZOEK VAN EEN DELEGATIE VAN DE COMMISSIE VOOR DE LANDSVERDEDIGING AAN DE KAZERNES VAN HELCHTEREN, LEOPOLDSBURG EN DIEST COMMISSIE VOOR DE LANDSVERDEDIGING Op woensdag

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 26-6 - 2006 QRVA 51 126 QRVA 51 126

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 26-6 - 2006 QRVA 51 126 QRVA 51 126 QRVA 51 126 QRVA 51 126 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 24684 QRVA 51 126 cdh : Centre

Nadere informatie

BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD GEWONE ZITTING 2001-2002 BEKNOPT VERSLAG. van de plenaire vergadering van VRIJDAG 25 JANUARI 2002. (ochtendvergadering)

BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD GEWONE ZITTING 2001-2002 BEKNOPT VERSLAG. van de plenaire vergadering van VRIJDAG 25 JANUARI 2002. (ochtendvergadering) BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD GEWONE ZITTING 2001-2002 BEKNOPT VERSLAG van de plenaire vergadering van VRIJDAG 25 JANUARI 2002 (ochtendvergadering) Het beknopt verslag geeft een samenvatting van de debatten.

Nadere informatie

De vergadering wordt geopend om 14.21 uur en voorgezeten door mevrouw Mia De Schamphelaere.

De vergadering wordt geopend om 14.21 uur en voorgezeten door mevrouw Mia De Schamphelaere. CRABV 52 COM 579 03/06/2009 1 COMMISSIE VOOR DE JUSTITIE van WOENSDAG 03 JUNI 2009 Namiddag COMMISSION DE LA JUSTICE du MERCREDI 03 JUIN 2009 Après-midi De vergadering wordt geopend om 14.21 uur en voorgezeten

Nadere informatie

DE BELGISCHE GRONDWET

DE BELGISCHE GRONDWET DE BELGISCHE GRONDWET MEI 2014 KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 2 Juridische Dienst van de Kamer van volksvertegenwoordigers D / 2014 / 4686 / 01 Deze brochure bevat de tekst van de gecoördineerde Grondwet

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 13-12 - 2004 QRVA 51 057 QRVA 51 057

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 13-12 - 2004 QRVA 51 057 QRVA 51 057 QRVA 51 057 QRVA 51 057 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 1121 8868 QRVA 51 057 cdh : Centre

Nadere informatie

De vergadering wordt geopend om 14.19 uur en voorgezeten door de heer André Frédéric.

De vergadering wordt geopend om 14.19 uur en voorgezeten door de heer André Frédéric. CRABV 52 COM 079 23/01/2008 1 COMMISSIE VOOR DE BINNENLANDSE ZAKEN, DE ALGEMENE ZAKEN EN HET OPENBAAR AMBT van WOENSDAG 23 JANUARI 2008 Namiddag COMMISSION DE L'INTÉRIEUR, DES AFFAIRES GÉNÉRALES ET DE

Nadere informatie

De vergadering wordt geopend om 15.02 uur en voorgezeten door de heer Dirk Van der Maelen.

De vergadering wordt geopend om 15.02 uur en voorgezeten door de heer Dirk Van der Maelen. CRABV 52 COM 067 16/01/2008 1 COMMISSIE VOOR DE FINANCIËN EN DE BEGROTING van WOENSDAG 16 JANUARI 2008 Namiddag COMMISSION DES FINANCES ET DU BUDGET du MERCREDI 16 JANVIER 2008 Après-midi De vergadering

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 12-2 - 2007 QRVA 51 153 QRVA 51 153

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 12-2 - 2007 QRVA 51 153 QRVA 51 153 QRVA 51 153 QRVA 51 153 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 29514 QRVA 51 153 cdh : Centre

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 15-1 - 2007 QRVA 51 149 QRVA 51 149

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 15-1 - 2007 QRVA 51 149 QRVA 51 149 QRVA 51 149 QRVA 51 149 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 28776 QRVA 51 149 cdh : Centre

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 6-2 - 2006 QRVA 51 107 QRVA 51 107

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 6-2 - 2006 QRVA 51 107 QRVA 51 107 QRVA 51 107 QRVA 51 107 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 19864 QRVA 51 107 cdh : Centre

Nadere informatie

Hoe werkt de Europese Unie?

Hoe werkt de Europese Unie? De Europese Unie in het kort Hoe werkt de Europese Unie? Uw wegwijzer voor de EU-instellingen Europese Unie DE EUROPESE UNIE IN HET KORT Deze publicatie is onderdeel van een reeks waarin in duidelijke

Nadere informatie

Hoe werkt de Europese Unie?

Hoe werkt de Europese Unie? DE EUROPESE UNIE IN HET KORT Hoe werkt de Europese Unie? Uw wegwijzer voor de EU-instellingen Europese Unie DE EUROPESE UNIE IN HET KORT Deze publicatie maakt deel uit van een reeks brochures waarin wordt

Nadere informatie

Ontwerpverklaring over het algemeen beleid 1 december 2011

Ontwerpverklaring over het algemeen beleid 1 december 2011 Ontwerpverklaring over het algemeen beleid 1 december 2011 INLEIDING België heeft er zich ten aanzien van de Europese instellingen toe verbonden het tekort van de gezamenlijke overheden reeds in 2012 in

Nadere informatie

BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD ZITTING 2000-2001 BEKNOPT VERSLAG. van de plenaire vergadering van VRIJDAG 30 MAART 2001. (ochtendvergadering)

BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD ZITTING 2000-2001 BEKNOPT VERSLAG. van de plenaire vergadering van VRIJDAG 30 MAART 2001. (ochtendvergadering) BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD ZITTING 2000-2001 BEKNOPT VERSLAG van de plenaire vergadering van VRIJDAG 30 MAART 2001 (ochtendvergadering) Het beknopt verslag geeft een samenvatting van de debatten. De

Nadere informatie

Verslag aan Koning Albert II

Verslag aan Koning Albert II Verslag aan Koning Albert II Op vrijdag 8 oktober hebt u mij belast met een verduidelijkingsopdracht "met de zeven partijen die rond de tafel zaten om de standpunten dichter bij elkaar te brengen over

Nadere informatie

S amenstelling ( * ) van de Hoge Raad voor de

S amenstelling ( * ) van de Hoge Raad voor de HOGE RAAD VOOR DE ECONOMISCHE BEROEPEN North Gate III - 6e verdieping Koning Albert II-laan 16-1000 Brussel Tel. 02/277.64.11 Fax 02/201.66.19 E-mail : CSPEHREB@skynet.be www.cspe-hreb.be S amenstelling

Nadere informatie

1. Politieke vernieuwing... 5

1. Politieke vernieuwing... 5 1. Politieke vernieuwing... 5 1.1 Het beleid opvolgen... 5 1.2 Politieke ethiek... 5 1.3 De rol van het parlement versterken... 6 1.4 Hervorming van het tweekamerstelsel... 7 1.5 Met betrekking tot de

Nadere informatie

3.! Details van de overheveling van bevoegdheden van de federale overheid naar de deelstaten... 29!

3.! Details van de overheveling van bevoegdheden van de federale overheid naar de deelstaten... 29! 1. Politieke vernieuwing... 5 1.1 Het beleid opvolgen... 5 1.2 Politieke ethiek... 5 1.3 De rol van het parlement versterken... 6 1.4 Hervorming van het tweekamerstelsel... 7 1.5 Met betrekking tot de

Nadere informatie

EDITO. Herpositionering. N 2015/01- februari/maart 2015

EDITO. Herpositionering. N 2015/01- februari/maart 2015 EDITO Ver. Uitg. Corinne François - N 7317 N 2015/01- februari/maart 2015 Herpositionering Ik wens van deze rubriek gebruik maken om enkele ideeën met u te delen. Sinds mijn indiensttreding ben ik, als

Nadere informatie

NL Prijs: Publicatieblad. C 115 van de Europese Unie. Mededelingen en bekendmakingen. 51e jaargang. Uitgave in de Nederlandse taal.

NL Prijs: Publicatieblad. C 115 van de Europese Unie. Mededelingen en bekendmakingen. 51e jaargang. Uitgave in de Nederlandse taal. Publicatieblad ISSN 1725-2474 C 115 van de Europese Unie Uitgave in de Nederlandse taal Mededelingen en bekendmakingen 51e jaargang 9 mei 2008 Nummer Inhoud Bladzijde 2008/C 115/01 Geconsolideerde versie

Nadere informatie

samengevat Virusinfo Deze dienst, die sinds december 2000 operationeel is, heeft de bedoeling het publiek binnen de twee uur ACCOUNTANCY & TAX

samengevat Virusinfo Deze dienst, die sinds december 2000 operationeel is, heeft de bedoeling het publiek binnen de twee uur ACCOUNTANCY & TAX Roger LASSAUX Adviseur Studiedienst IAB D eze rubriek brengt naar goede gewoonte in elk nummer een overzicht van nieuwe informatie, die ook nog nuttig is bij de uitoefening van het beroep. Zonder volledigheid

Nadere informatie

De vergadering wordt geopend om 14.20 uur en voorgezeten door mevrouw Jacqueline Galant.

De vergadering wordt geopend om 14.20 uur en voorgezeten door mevrouw Jacqueline Galant. CRABV 52 COM 447 04/02/2009 1 COMMISSIE VOOR DE BINNENLANDSE ZAKEN, DE ALGEMENE ZAKEN EN HET OPENBAAR AMBT van WOENSDAG 04 FEBRUARI 2009 Avond COMMISSION DE L'INTERIEUR, DES AFFAIRES GENERALES ET DE LA

Nadere informatie

DE ZESDE STAATSHERVORMING (VLINDERAKKOORD)

DE ZESDE STAATSHERVORMING (VLINDERAKKOORD) DE ZESDE STAATSHERVORMING (VLINDERAKKOORD) door Philippe Joos Licenciaat in de Rechten ULB Licenciaat in de Politieke wetenschappen ULB Na meer dan 450 dagen van onderhandelen zijn we eindelijk toe aan

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 21-02 - 2005 QRVA 51 066 QRVA 51 066

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN 21-02 - 2005 QRVA 51 066 QRVA 51 066 QRVA 51 066 QRVA 51 066 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 1331 10534 QRVA 51 066 cdh : Centre

Nadere informatie

Beknopt Verslag VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE VOOR DE SOCIALE ZAKEN VAN

Beknopt Verslag VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE VOOR DE SOCIALE ZAKEN VAN BV 50 COM 096 BV 50 COM 096 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Beknopt Verslag VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE VOOR DE SOCIALE ZAKEN VAN 26-01 - 2000 namiddag 2 BV 50 COM 096 26.01.2000

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst Justitie. Jaarverslag 2008

Federale Overheidsdienst Justitie. Jaarverslag 2008 Federale Overheidsdienst Justitie Jaarverslag 2008 1 voorwoord Beste lezer, Over het historische jaar 2008 is het laatste woord nog niet geschreven. Belangrijke, met justitie verband houdende, ontwikkelingen

Nadere informatie