6 de ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "6 de ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN"

Transcriptie

1 Openbaar Centrum voor 6 de ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Maatschappelijk Welzijn VAN 23 MEI KAPELLEN Aanwezig : Mevrouw Valerie Van Peel De dames en heren Inge Wagemans, Lieva Van Beek, Karin Kennis, Gert Herman, Vital Lambert, Ronny Van Thillo, Jef Denisse, Jacobus Van Gansen, Lien Van Mechelen, en Jan Kerremans Mevrouw Paula Verhoeven Openbare zitting A G E N D A 1. Goedkeuring notulen openbare vergadering raad van 18 april Benoeming vertegenwoordiger en vaststelling van zijn mandaat m.b.t. de jaarvergadering van IGEAN milieu & veiligheid d.d. 21 juni Benoeming vertegenwoordiger en vaststelling van zijn mandaat m.b.t. de jaarvergadering van IGEAN dienstverlening d.d. 21 juni Kennisgeving einde huur appartement, Ertbrandstraat 239 te Kapellen en beslissing inzake vrijgave borg 5. Vaststelling huurovereenkomst voor sociaal appartement nr. 6, Ertbrandstraat 239 te Kapellen 6. Kennisgeving activiteiten in beide dienstencentra Besloten zitting Voorzitter Leden Secretaris. Openbare zitting 1. GOEDKEURING NOTULEN OPENBARE VERGADERING VAN 18 APRIL 2013 De notulen van de openbare raadszitting van 18 april 2013 worden goedgekeurd. 2. BENOEMING VERTEGENWOORDIGER EN VASTSTELLING VAN ZIJN MANDAAT M.B.T. DE JAARVERGADERING VAN IGEAN MILIEU & VEILIGHEID DD 21 JUNI 2013 De raad voor maatschappelijk welzijn, vergaderd in openbare zitting, Gelet op het lidmaatschap van het OCMW bij IGEAN milieu & veiligheid; Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking;

2 Notulen OCMW raad 23 mei blz. 2 Gelet op artikel 35 van de statuten op grond waarvan de jaarvergadering in de loop van het tweede kwartaal verplichtend bijeenkomt; Gelet op de beslissing d.d. 20 maart 2013 en 8 mei 2013 van de raad van bestuur om de jaarvergadering op 21 juni 2013 te organiseren; Gelet op het aangetekend schrijven van IGEAN milieu & veiligheid d.d. 10 mei 2013 met de uitnodiging en de dagorde voor de jaarvergadering met volgende dagorde; 1. Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar Verslag van de commissaris-revisor over het boekjaar Jaarrekening Kwijting aan de bestuurders en de commissaris-revisor over het boekjaar Benoemen van leden van de adviescomités Overwegend dat volgende documenten eveneens werden verstuurd: - Jaarrekening 2012 met een per mandataris geïndividualiseerd overzicht van de ontvangen vergoedingen en presentiegelden in het voorbije boekjaar - Jaarverslag Uittreksels uit de beslissingen van de raad van bestuur van 8 mei 2013; B E S L U I T Artikel 1 De raad neemt kennis van de dagorde van de jaarvergadering van IGEAN milieu & veiligheid die zal gehouden worden op 21 juni 2013 in het gemeentehuis van Schelle evenals van alle bijbehorende documenten en neemt op basis hiervan volgende beslissingen: 1. Kennisname verslag van de raad van bestuur over het boekjaar Kennisname verslag van de commissaris-revisor over het boekjaar Vaststelling Jaarrekening Kwijting verlenen aan de bestuurders en de commissaris-revisor over het boekjaar 2012 Artikel 2 Raadslid Lien Van Mechelen, Asterlaan 7 te Kapellen wordt aangesteld om het OCMW te vertegenwoordigen op de jaarvergadering van IGEAN milieu & veiligheid van 21 juni 2013 en gemandateerd om deel te nemen aan de bespreking over de agendapunten vermeld in artikel 1 en te beraadslagen en te beslissen en verder al het nodige te doen om de volledige agenda af te werken. 3. BENOEMING VERTEGENWOORDIGER EN VASTSTELLING VAN ZIJN MANDAAT M.B.T. DE JAARVERGADERING VAN IGEAN DIENSTVERLENING DD 21 JUNI 2013 De raad voor maatschappelijk welzijn, vergaderd in openbare zitting, Gelet op het lidmaatschap van het OCMW bij IGEAN dienstverlening; Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking;

3 Notulen OCMW raad 23 mei blz. 3 Gelet op artikel 35 van de statuten op grond waarvan de jaarvergadering in de loop van het tweede kwartaal verplichtend bijeenkomt; Gelet op de beslissingen d.d. 20 maart 2013 en 8 mei 2013 van de raad van bestuur om de jaarvergadering op 21 juni 2013 te organiseren; Gelet op het aangetekend schrijven van IGEAN dienstverlening d.d. 10 mei 2013 met de uitnodiging en de dagorde voor de jaarvergadering met volgende dagorde; 6. Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar Verslag van de commissaris-revisor over het boekjaar Jaarrekening Kwijting aan de bestuurders en de commissaris-revisor over het boekjaar 2012 Overwegend dat volgende documenten eveneens werden verstuurd: - Jaarrekening 2012 met een per mandataris geïndividualiseerd overzicht van de ontvangen vergoedingen en presentiegelden in het voorbije boekjaar - Jaarverslag Uittreksels uit de beslissingen van de raad van bestuur van 8 mei 2013; B E S L U I T Artikel 1 De raad neemt kennis van de dagorde van de jaarvergadering van IGEAN dienstverlening die zal gehouden worden op 21 juni 2013 in het gemeentehuis van Schelle evenals van alle bijbehorende documenten en neemt op basis hiervan volgende beslissingen. 5. Kennisname verslag van de raad van bestuur over het boekjaar Kennisname verslag van de commissaris-revisor over het boekjaar Vaststelling Jaarrekening Kwijting verlenen aan de bestuurders en de commissaris-revisor over het boekjaar 2012 Artikel 2 Raadslid Lien Van Mechelen, Asterlaan 7 te Kapellen wordt aangesteld om het OCMW te vertegenwoordigen op de jaarvergadering van IGEAN dienstverlening van 21 juni 2013 en gemandateerd om deel te nemen aan de bespreking over de agendapunten vermeld in artikel 1 en te beraadslagen en te beslissen en verder al het nodige te doen om de volledige agenda af te werken. 4. KENNISGEVING EINDE HUUR APPARTEMENT, ERTBRANDSTRAAT 239 TE KAPELLEN EN BESLISSING INZAKE VRIJGAVE BORG De raad voor maatschappelijk welzijn, vergaderd in besloten zitting, Gelet op het raadsbesluit van 13 maart 2001 houdende toewijzing appartement nr. 6 van de sociale appartementen te Putte Kapellen aan het echtpaar Alix-Verschooren Frans en Clementina waarbij de huurwaarborg werd vastgelegd op BEF; Overwegende het overlijden Alix Frans in 2002;

4 Notulen OCMW raad 23 mei blz. 4 Gelet op het besluit van het BCSD van 6 mei 2013 betr de ten laste neming van de oplegkosten voor de opname van Clementina Verschooren, 98 jaar, in WZC Plantijn vanaf maandag 13 mei 2013; Overwegende de voorwaarden van de plaatsing lastens het OCMW, waarbij alle spaargelden via het systeem I worden beheerd; N E E M T A K T E Van het besluit van het BCSD van 6 mei 2013 betr. de opname in WZC Plantijn van Clementina Verschooren vanaf 13 mei 2013; B E S L U I T Enig artikel De huurwaarborg, ten gunste van het OCMW op een geblokkeerde rekening geplaatst; voor de huur van een sociaal appartement, Ertbrandstraat 239 bus 6 wordt vrij gegeven en overgestort op haar rekening via systeem I, beheerd door de financieel beheerder. 5. VASTSTELLING HUUROVEREENKOMST VOOR SOCIAAL APPARTEMENT NR. 6, ERTBRANDSTRAAT 239 TE KAPELLEN De raad voor maatschappelijk welzijn, vergaderd in openbare zitting, Gelet op het raadsbesluit van 19 december 2000 betreffende de vaststelling model huurcontract sociale appartementen, gewijzigd bij raadsbesluit van 13 maart 2001; Gelet op het raadsbesluit van heden houdende de vaststelling van het einde van de huurovereenkomst van sociaal appartement nr. 6 te Putte Kapellen en de vrijgave van de huurwaarborg; Gelet op het raadsbesluit van heden houdende de bekrachtiging van het besluit van het BCSD van 6 mei 2013 betreffende de toewijzing van sociaal appartement nr. 6; Gelet op de nota van Paula Verhoeven, OCMW secretaris betreffende de vaststelling van de huurovereenkomsten voor de sociale appartementen te Putte Kapellen en de vaststelling van de huur voor appartement, Ertbrandstraat 239 bus 6; Gelet op de gevoerde bespreking, waaruit blijkt dat de eventuele differentiatie van de huurprijzen voor de sociale appartementen in een volgende zitting zal behandeld worden en dat de huurprijs voor appartement nr. 6 dient vastgesteld te worden op 425,00; B E S L U I T met unanimiteit van de stemmen Enig artikel De huurovereenkomst voor het sociale appartement, Ertbrandstraat 239, nr. 6 wordt als volgt vastgesteld: Voorwerp van de overeenkomst De verhuurder geeft aan de huurder, die ermee instemt, een niet gemeubeld appartement in huur, gelegen te Kapellen, Ertbrandstraat 239 bus 6, bestemd voor private bewoning met uitsluiting van elk professioneel gebruik.

5 Notulen OCMW raad 23 mei blz. 5 Het gezin van de huurder bestaat uit één persoon. Geen ander persoon dan het betrokkene, uitdrukkelijk opgenomen in dit contract mag het appartement betrekken, zelfs niet tijdelijk, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar. Deze kan slechts gegeven worden nà een nieuw sociaal en financieel onderzoek waaruit blijkt dat voldaan werd aan de toewijzingscriteria. In voorkomend geval zal een nieuw huurcontract opgesteld worden. De huurder aanvaardt het appartement in de staat waarin het zich thans bevindt. Duur De huur vangt aan op 21 mei De huurovereenkomst heeft een duur van 9 jaar. Na deze periode wordt de overeenkomst telkens verlengd voor een periode van 3 jaar tegen dezelfde voorwaarden. Beëindigen overeenkomst Het staat iedere huurder vrij de woning definitief te verlaten mits een opzegtermijn van minstens één maand die aanvangt de eerste dag van de maand volgend op de datum van betekening. Er wordt geen opzeggingsvergoeding gevraagd. De huurder mag niet uit het woningcomplex ontslagen worden tenzij gedragingen die zwaar storend zouden zijn voor de medehuurders of om reden van heirkracht. De huurder wordt eveneens ontslagen wanneer hij zich schuldig maakt aan zware nalatigheid op vlak van zijn verbintenis tot betaling van zijn huur of het aanrichten van ernstige beschadigingen. een andere bewoner, dan deze opgenomen in de oorspronkelijke huurovereenkomst het appartement betrekt. In dit geval wordt niet langer voldaan aan de toewijzingscriteria, tenzij zou blijken dat na een sociaal en financieel onderzoek gebaseerd op de nieuwe situatie de huurder samen met de medebewoner nog voldoet aan de toewijzingscriteria. In voorkomend geval zal een nieuwe huurovereenkomst afgesloten worden. In deze gevallen wordt de overeenkomst beëindigd door een aangetekende brief, met een opzeggingstermijn van minstens één maand, die aanvangt de eerste dag van de maand volgend op de datum van betekening. Aan de betekening van de opzegging dienen minstens twee schriftelijke verwittigingen te zijn vooraf gegaan. De raad voor maatschappelijk welzijn beslist tot opzegging. Betrokkene dient de gelegenheid te krijgen vooraf gehoord te worden door de sociale dienst die hiervan een sociaal verslag brengt op raad. De huurder wordt hiervoor schriftelijk uitgenodigd. Indien hij geen gevolg geeft aan deze uitnodiging zal dit beschouwd worden als een weigering om gehoord te worden en kan de beslissing tot opzegging genomen worden. Het OCMW zal er steeds naar streven om mensen zolang mogelijk in een thuissituatie te laten verblijven. Indien echter naar het oordeel van de geneesheer van de huurder blijkt dat zijn of haar lichamelijke of geestelijke gezondheidstoestand dermate verslechtert en zelfstandig wonen niet langer toelaatbaar is, zal het OCMW. bemiddelen voor een passend verblijf in overleg met de huurder en/of met de kinderen of partner van betrokkene. De bejaarde kan blijven wonen tot een passend verblijf is gevonden. De overeenkomst neemt eveneens een einde op de dag van overlijden van de huurder. In dat geval dient het appartement wel vrijgemaakt te worden binnen de 14 dagen.

6 Notulen OCMW raad 23 mei blz. 6 Huurprijs De huurprijs bedraagt 425,00 per maand. Deze huurprijs kan eenmaal per jaar, op de verjaardag van de inwerkingtreding van de overeenkomst, worden aangepast aan de index van de consumptieprijzen (gezondheidsindex) volgens de formule: basishuurprijs x nieuw indexcijfer = aangepaste huurprijs aanvangsindexcijfer Het aanvangsindexcijfer is het indexcijfer van de maand die de ondertekening van de huurovereenkomst voorafgaat, te weten april 2013 (basis ) Het nieuwe indexcijfer is het indexcijfer van de maand die de verjaardag van de inwerkingtreding van de huur voorafgaat (jaarlijkse index maand april) De indexaanpassing vindt slechts plaats op schriftelijk verzoek van de belanghebbende partij en werkt slechts terug tot drie maanden voorafgaand aan het verzoek. De huur wordt betaald voor de 3 de dag van de maand waarop hij betrekking heeft en dient gestort te worden op het rekeningnummer BE van de verhuurder. De huurder verbindt zich er bij deze uitdrukkelijk toe om aan zijn bankinstelling een domiciliëringsopdracht te geven i.v.m. de betaling van de maandelijkse huurprijs. Huurwaarborg De waarborg bedraagt 850,00 zijnde twee maanden basishuurprijs. De waarborgrekening werd gestort te worden op geblokkeerde rekennummer op naam van de huurder bij voorkeur bij Belfiusbank. De opgebrachte interest wordt gekapitaliseerd ten voordele van de huurder. Over de waarborgsom, inclusief de gekapitaliseerde interesten, kan alleen worden beschikt na voorlegging van een geschreven akkoord tussen huurder en verhuurder opgemaakt, ten vroegste, nà beëindiging van de huurovereenkomst of van een afschrift van een rechterlijke beslissing. De huurwaarborg kan nooit aangewend worden als huurgeld! Kosten Ten laste van de huurder zijn alle kosten ingevolge het privéverbruik van water, elektriciteit, verwarming, telefoon, radio en televisie. De huurder staat in voor alle kosten van het onderhoud en de gewone herstellingen in het appartement. De huurder betaalt tevens de bijdrage voor het ruimen van aalputten, huur hydrantenmeter water en gemeenschappelijk waterverbruik, onkosten lift, onderhoud brandblusapparatuur en afzuigsysteem en de kosten betreffende afvalverzameling (1/15 van de kosten). Van deze kosten wordt jaarlijks een afrekening opgemaakt. Voor het onderhoud/schoonmaak van de gemeenschappelijke delen wordt een maandelijkse forfaitaire bijdrage aangerekend van 9,00 De verhuurder neemt de grote herstellingen van het gebouw ten laste, o.a. dak, ruwbouw, buitenschrijnwerk, lift e.a. Voor gedetailleerde omschrijvingen wordt verwezen naar het huishoudelijk reglement.

7 Notulen OCMW raad 23 mei blz. 7 Plaatsbeschrijving Beide partijen kunnen binnen de maand na intrek en bij het verlaten van het gehuurde appartement verzoeken om een plaatsbeschrijving op te maken. Deze beschrijving wordt gezamenlijk opgemaakt door beide partijen. Verkiezen zij beroep te doen op een deskundige, dan wordt deze gezamenlijk aangewezen. Iedere partij draagt de helft van de kosten. Verzekering De huurder is verplicht zijn inboedel te verzekeren. Bij de verzekering voor de inboedel dient de huurder zich eveneens te verzekeren voor zijn aansprakelijkheid inzake brand- en waterschade aan de inboedel van andere huurders. Deze aansprakelijkheid wordt automatisch gedekt indien de huurder over een verzekeringspolis familiale beschikt. De verhuurder zal de aansprakelijkheid van de huurder inzake brand- en waterschade voor het gebouw verzekeren. Belastingen en Heffingen De huurder neemt voor zijn rekening alle belastingen en heffingen, welke ook hun oorsprong zij, waarmee het gehuurde goed en het gebruik van de meters van gas, elektriciteit en water, belast worden door het Rijk, de provincie, het gewest of de gemeente, met uitzondering van onroerende voorheffing. Alle heffingen en belastingen m.b.t. het genot of gebruik van het gehuurde goed zijn ten laste van de huurder (bv. huisvuilophaling). Onteigening De huurder en verhuurder komen overeen om ingeval van onteigening voor algemeen nut, afstand te doen van eventuele vorderingen tegenover elkaar. Verhuurder en huurder zullen samen hun rechten doen gelden tegenover de onteigende overheid. Veranderingswerken De huurder mag de muren in zijn appartement schilderen of behangen. Er mogen géén schilderwerken uitgevoerd worden aan ramen, deuren, plintwerk en deuromlijstingen dan met voorafgaande schriftelijke toestemming van de verhuurder. Vloerbedekking mag uitsluitend los gelegd worden en niet gekleefd. Bij niet toegestane veranderingen is de verhuurder geen enkele vergoeding verschuldigd en mag hij eisen dat het appartement in oorspronkelijke staat wordt hersteld. Bezoek en nazicht door verhuurder De verhuurder heeft recht om tijdens de opzeggingstermijn een bericht van verhuring aan te brengen op de meest zichtbare plaatsen. De huurder moet in de opzeggingstermijn de verhuurder toelaten om het appartement te laten bezichtigen, twee dagen per week tijdens twee opeenvolgende uren. Deze dagen en uren worden in onderling overleg door de partijen vastgesteld. De huurder moet een jaarlijkse controle, op afspraak, van zijn elektrische apparaten toelaten. Speciale bedingen

8 Notulen OCMW raad 23 mei blz. 8 De huurder van een appartement op de eerste of tweede verdieping is verplicht te verhuizen mits gebruik van een ladderlift, ten einde beschadigingen te vermijden. Betwistingen Ingeval van betwisting m.b.t. de huurovereenkomst en het huishoudelijk reglement is enkel de vrederechter van Kapellen, zijnde het kanton waar het appartement is gelegen, bevoegd. Huishoudelijk reglement Het huishoudelijk reglement maakt één geheel uit met de huurovereenkomst. De huurder gaat de verbintenis aan de voorschriften van het huishoudelijk reglement na te leven. Een exemplaar van het reglement wordt tegen ontvangstbewijs dat als akkoordverklaring geldt, aan elke nieuwe huurder overhandigd. Opgemaakt in twee exemplaren, op 2013, waarvan een voor de huurder en één voor de verhuurder. De huurder de secretaris De verhuurder de voorzitter 6. KENNISGEVING ACTIVITEITEN IN BEIDE DIENSTENCENTRA De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van de inkomsten die de rommelmarkt georganiseerd op 4 mei 2013 door het dienstencentrum t Ertbrandje en verleent zijn akkoord om deze inkomsten, 1.013,01 aan te wenden voor een optreden van de Melando s in augustus De prijs voor het optreden bedraagt 401,25 waarvan 178,50 kan gerecupereerd worden via subsidiëring. Besloten zitting De Secretaris, Paula VERHOEVEN De Voorzitter, Valerie VAN PEEL

9 Notulen OCMW raad 23 mei blz. 9 Openbare zitting GOEDKEURING NOTULEN OPENBARE VERGADERING VAN 18 APRIL BENOEMING VERTEGENWOORDIGER EN VASTSTELLING VAN ZIJN MANDAAT M.B.T. DE JAARVERGADERING VAN IGEAN MILIEU & VEILIGHEID DD 21 JUNI BENOEMING VERTEGENWOORDIGER EN VASTSTELLING VAN ZIJN MANDAAT M.B.T. DE JAARVERGADERING VAN IGEAN DIENSTVERLENING DD 21 JUNI KENNISGEVING EINDE HUUR APPARTEMENT, ERTBRANDSTRAAT 239 TE KAPELLEN EN BESLISSING INZAKE VRIJGAVE BORG VASTSTELLING HUUROVEREENKOMST VOOR SOCIAAL APPARTEMENT NR. 6, ERTBRANDSTRAAT 239 TE KAPELLEN KENNISGEVING ACTIVITEITEN IN BEIDE DIENSTENCENTRA... 8 Besloten zitting... 8

HUUROVEREENKOMST VOLGENS HET GEMEEN RECHT

HUUROVEREENKOMST VOLGENS HET GEMEEN RECHT HUUROVEREENKOMST VOLGENS HET GEMEEN RECHT Tussen: gsm:.. rijksregisternummer... hierna "verhuurder" genoemd, en: gsm:.. rijksregisternummer... gsm:.. rijksregisternummer... hierna "huurder(s)" genoemd,

Nadere informatie

9 de ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN A G E N D A

9 de ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN A G E N D A Openbaar Centrum voor 9 de ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Maatschappelijk Welzijn VAN 1 AUGUSTUS 2013 2950 KAPELLEN Aanwezig : Mevrouw Valerie Van Peel De dames en heren Inge Wagemans,

Nadere informatie

MODEL HUURCONTRACT VOOR EEN APPARTEMENT

MODEL HUURCONTRACT VOOR EEN APPARTEMENT MODEL HUURCONTRACT VOOR EEN APPARTEMENT Tussen de ondergetekenden 1. de Heer... en Mevrouw... wonende te... verder "de verhuurder" genoemd - en 2. de Heer... en Mevrouw... wonende te... verder "de huurder"

Nadere informatie

MODEL HUURCONTRACT VOOR EEN WOONHUIS

MODEL HUURCONTRACT VOOR EEN WOONHUIS MODEL HUURCONTRACT VOOR EEN WOONHUIS Tussen de ondergetekenden 1. de Heer.... en Mevrouw... wonende te... verder "de verhuurder" genoemd - en 2. de Heer... en Mevrouw... wonende te... verder "de huurder"

Nadere informatie

2 de ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

2 de ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Openbaar Centrum voor 2 de ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Maatschappelijk Welzijn VAN 9 FEBRUARI 2015 2950 KAPELLEN Aanwezig: Mevrouw Valerie Van Peel De dames en heren, Inge Wagemans,

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST VOOR EEN STUDENTENVERBLIJF

HUUROVEREENKOMST VOOR EEN STUDENTENVERBLIJF HUUROVEREENKOMST VOOR EEN STUDENTENVERBLIJF LET OP: Deze modelhuurovereenkomst voldoet niet aan de vereisten van de wet van 20 februari 1991 betreffende de huurovereenkomsten voor woningen die dienst doen

Nadere informatie

Huurovereenkomst woonhuis/appartement

Huurovereenkomst woonhuis/appartement Huurovereenkomst woonhuis/appartement Tussen de ondergetekenden : Hierna genoemd "de verhuurder"; en Hierna genoemd "de huurder"; is het volgende overeengekomen : De verhuurder verklaart te verhuren aan

Nadere informatie

Verblijfsovereenkomst Voor een assistentiewoning/flat voor personen met een handicap

Verblijfsovereenkomst Voor een assistentiewoning/flat voor personen met een handicap Verblijfsovereenkomst Voor een assistentiewoning/flat voor personen met een handicap Deze overeenkomst is geen huurovereenkomst en valt als dusdanig niet onder de toepassing van de huurwetgeving maar wel

Nadere informatie

HANDELSHUUROVEREENKOMST

HANDELSHUUROVEREENKOMST HANDELSHUUROVEREENKOMST Tussen de ondergetekenden : 1..... (naam, voornaam, adres/handelsbenaming, maatschappelijke zetel) Hier vertegenwoordigd door... (naam, voornaam) en Hierna genoemd de verhuurder

Nadere informatie

Type-huurcontract bij renovatie

Type-huurcontract bij renovatie BIJLAGE 5 Type-huurcontract bij renovatie Tussen:.. (sociale benaming en adres van de maatschappij-verhuurder). en (naam, voornaam, adres van de huurder(s))... is het volgende overeengekomen : Voorwerp

Nadere informatie

OCMW Zoersel Raad voor Maatschappelijk Welzijn pag. 1/10. RAADSZITTING VAN 16 mei 2013

OCMW Zoersel Raad voor Maatschappelijk Welzijn pag. 1/10. RAADSZITTING VAN 16 mei 2013 Raad voor Maatschappelijk Welzijn pag. 1/10 RAADSZITTING VAN 16 mei 2013 Aanwezig: Katrien Schryvers, voorzitter Alfons Christiaensen, Bert Claessens, Emery Frijters, Pieter Goedemé, Dirck Haest, Geert

Nadere informatie

BIJLAGE. Tussen de ondergetekenden:

BIJLAGE. Tussen de ondergetekenden: BIJLAGE Bijlage nr. 1 Huurovereenkomst Tussen de ondergetekenden: de vzw t Stad-huis, vertegenwoordigd door Mark Touchant, voorzitter, en Luc Roose, penningmeester, met maatschappelijke zettel te 1000

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING De voorzitter opent de zitting om 19:30 uur en verzoekt de raad tot afhandeling van de agenda.

OPENBARE ZITTING De voorzitter opent de zitting om 19:30 uur en verzoekt de raad tot afhandeling van de agenda. VERSLAG OCMW-raad DINSDAG 30 MEI 2017 aanwezig Axel Boen, voorzitter Rob Mennes, burgemeester Luc Vandekerkhof, Magda Schellemans, Albert Van Bogaert, Magda Claes, Tanya Jansegers, Ludovicus Remery, Ive

Nadere informatie

van De raad voor maatschappelijk welzijn is vergaderd in de vergaderzaal van het sociaal huis in openbare zitting.

van De raad voor maatschappelijk welzijn is vergaderd in de vergaderzaal van het sociaal huis in openbare zitting. Notulen van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 2016-05-23 De voorzitter heeft de raad voor maatschappelijk welzijn van Liedekerke bijeengeroepen. De raadsleden hebben de oproeping

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING De voorzitter opent de zitting om 19:30 uur en verzoekt de raad tot afhandeling van de agenda.

OPENBARE ZITTING De voorzitter opent de zitting om 19:30 uur en verzoekt de raad tot afhandeling van de agenda. VERSLAG OCMW-raad DINSDAG 25 APRIL 2017 aanwezig Axel Boen, voorzitter Rob Mennes, burgemeester Luc Vandekerkhof, Magda Schellemans, Albert Van Bogaert, Tanya Jansegers, Ludovicus Remery, Ive Missoorten,

Nadere informatie

Huren. Als je een eigen woning of appartement gaat huren

Huren. Als je een eigen woning of appartement gaat huren Huren Als je een eigen woning of appartement gaat huren Alles over huren en een huurcontract Huurdersbond www.huurdersbond.be Wetswinkels tel. 070 22 58 88 www.dewetswinkel.be Samenhuizen vzw tel. 0489

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 13 mei 2015

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 13 mei 2015 Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 13 mei 2015 Aanwezig: MM. Jacobs Lydie, voorzitter, Croisiaux Katrien, Goormans Beatrijs, Kerkhofs Hilda, Neyens Carine, Schrooten

Nadere informatie

OVEREENKOMST VOOR DE HUUR VAN EEN APPARTEMENT/WONING

OVEREENKOMST VOOR DE HUUR VAN EEN APPARTEMENT/WONING OVEREENKOMST VOOR DE HUUR VAN EEN APPARTEMENT/WONING Tussen de ondergetekenden 1. De verhuurder. (naam, voornaam) wonende te.. (adres) en 2. De huurder(s).. (naam/namen) wonende.. (adres) wordt het volgende

Nadere informatie

3 de ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN A G E N D A

3 de ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN A G E N D A Openbaar Centrum voor 3 de ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Maatschappelijk Welzijn VAN 27 MAART 2014 2950 KAPELLEN Aanwezig: Mevrouw Valerie Van Peel De dames en heren, Inge Wagemans,

Nadere informatie

Wat als ik het niet eens ben met het SVK?

Wat als ik het niet eens ben met het SVK? Wat als ik het niet eens ben met het SVK? Wij willen op een fijne manier met je samenwerken. Als er toch problemen zijn kan dit altijd met ons besproken worden. Je kan hier best een afspraak voor maken.

Nadere informatie

5 de ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN AGENDA

5 de ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN AGENDA Openbaar Centrum voor 5 de ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Maatschappelijk Welzijn VAN 22 MEI 2014 2950 KAPELLEN Aanwezig: Mevrouw Valerie Van Peel Voorzitter De dames en heren, Inge Wagemans,

Nadere informatie

Tussen de ondergetekenden:... Hierna genoemd "de verhuurder". EN

Tussen de ondergetekenden:... Hierna genoemd de verhuurder. EN Huurovereenkomst Tussen de ondergetekenden:...... Hierna genoemd "de verhuurder". EN Naam:... Straat:... Gemeente:... Geboortedatum:... Identiteitskaartnummer:... Rijksregisternummer:... Hierna genoemd

Nadere informatie

1 ste ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

1 ste ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Openbaar Centrum voor 1 ste ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Maatschappelijk Welzijn VAN 13 JANUARI 2015 2950 KAPELLEN Aanwezig: Mevrouw Valerie Van Peel De dames en heren, Inge Wagemans,

Nadere informatie

Beschut Wonen Noord-Limburg V.Z.W.

Beschut Wonen Noord-Limburg V.Z.W. woensdag 20 juli 2016 VERBLIJFSOVEREENKOMST Tussen : 1. De V.Z.W. Beschut Wonen Noord-Limburg, Burgemeester Laenenstraat 7 bus 25 3900 Overpelt, hier vertegenwoordigd door Fons Plas (ondergetekende), in

Nadere informatie

VERBLIJFSOVEREENKOMST

VERBLIJFSOVEREENKOMST vzw Emmaüs Beschut Wonen en Psychiatrische Thuiszorg De Sprong Bethaniënlei 87 2980 ZOERSEL tel. 03 385 45 06 fax 03 385 45 07 beschutwonen.zoersel@emmaus.be www.bwdesprong.be VERBLIJFSOVEREENKOMST Tussen:

Nadere informatie

Huren. Als je een eigen woning of appartement gaat huren

Huren. Als je een eigen woning of appartement gaat huren Huren Als je een eigen woning of appartement gaat huren Alles over huren en een huurcontract Huurdersbond www.huurdersbond.be Wetswinkels tel. 070 22 58 88 www.dewetswinkel.be Samenhuizen vzw tel. 0489

Nadere informatie

Huren. Als je een eigen woning of appartement gaat huren

Huren. Als je een eigen woning of appartement gaat huren Huren Als je een eigen woning of appartement gaat huren Alles over huren en een huurcontract Huurdersbond www.huurdersbond.be Wetswinkels tel. 070 22 58 88 www.dewetswinkel.be Samenhuizen vzw tel. 0489

Nadere informatie

Notulen van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 26 mei 2015

Notulen van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 26 mei 2015 Notulen van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 26 mei 2015 Aanwezig: Verbist Els, voorzitter Janssens Sonja, ondervoorzitter Frans Rik, burgemeester Dorikens Herman, Janssens Jan, Maes Odette, Lietaer

Nadere informatie

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 4 december 2013 Besluit nummer: 2013_GR_01260 Onderwerp: Sluiten van een huurovereenkomst voor het onroerend goed gelegen te Sint-Amandsberg, Groot

Nadere informatie

Raad 18 november

Raad 18 november Raad 18 november 2009 112 RAAD 18 november 2009 Aanwezig: Jan Keirsebelik, voorzitter, Chris De Ridder, afgevaardigd schepen Roger Van Driessche, Guy Verbrugghe, Peter Van Broeckhoven, Jan Mattheeussen,

Nadere informatie

De verhuurder verhuurt aan de huurder, die aanvaardt, het onroerend goed gelegen te Z bestaande uit :

De verhuurder verhuurt aan de huurder, die aanvaardt, het onroerend goed gelegen te Z bestaande uit : HANDELSHUUROVEREENKOMST ============================= Tussen de ondergetekenden enerzijds : X hierna de "verhuurder" genoemd; en anderzijds : Y hierna de "huurder" genoemd; wordt overeengekomen als volgt

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST VOOR STUDENTENKAMER. De verhuurder (volledige identiteit van de verhuurder(s)) of rechtspersoon:... Naam en voornaam : Wonende te:

HUUROVEREENKOMST VOOR STUDENTENKAMER. De verhuurder (volledige identiteit van de verhuurder(s)) of rechtspersoon:... Naam en voornaam : Wonende te: HUUROVEREENKOMST VOOR STUDENTENKAMER Tussen: De verhuurder (volledige identiteit van de verhuurder(s)) of rechtspersoon:... En: De huurder: Naam en voornaam : Wonende te: Tel: Gsm:. E-mail: Geboorteplaats

Nadere informatie

VERGADERING RAAD OCMW VAN DINSDAG 30 mei 2017

VERGADERING RAAD OCMW VAN DINSDAG 30 mei 2017 AANVANG: Te 20:00 uur in de raadzaal Sociaal Huis, OCMW Wuustwezel AANWEZIG: De heer: G. Verelst, voorzitter mevrouwen: H. Hoeymans, M. Steyaert, J. Meirsman, M. Deruytter, A. Lostrie, L. Debaecke, leden

Nadere informatie

Dagorde. Openbare zitting. Aan de leden van de raad Voor maatschappelijk welzijn. 16 april 2014. Bijeenroeping raad voor maatschappelijk welzijn

Dagorde. Openbare zitting. Aan de leden van de raad Voor maatschappelijk welzijn. 16 april 2014. Bijeenroeping raad voor maatschappelijk welzijn ocmw voorzitter Contactpersoon Paula Verhoeven Telefoon 03/660.68.10 E-mail paula.verhoeven@ocmwkapellen.be Aan de leden van de raad Voor maatschappelijk welzijn 16 april 2014 Bijeenroeping raad voor maatschappelijk

Nadere informatie

Huurovereenkomst zelfstandige woonruimte

Huurovereenkomst zelfstandige woonruimte Huurovereenkomst zelfstandige woonruimte Verhuurder, huurder en het gehuurde Verhuurder Naam; -- Adres; -- Postcode & woonplaats; -- Telefoonnummer; -- Bankrekeningnummer; -- Mail; -- Huurder Naam; --

Nadere informatie

VERSLAG VAN HET OPENBARE GEDEELTE VAN DE RAAD VAN HET OCMW VAN 21 MEI 2013

VERSLAG VAN HET OPENBARE GEDEELTE VAN DE RAAD VAN HET OCMW VAN 21 MEI 2013 VERSLAG VAN HET OPENBARE GEDEELTE VAN DE RAAD VAN HET OCMW VAN 21 MEI 2013 Aanwezig Goedele Breyne, voorzitter Nelly Bellens, Reinildis Berben, Gert Denollet, Gie Goyvaerts, Machteld Hofmans, Diane Tinnemans,

Nadere informatie

gebruiksovereenkomst

gebruiksovereenkomst VERSIE WIJZIGING GOEDGEKEURD RMW GEPUBLICEERD 0-07-07-2015 01-09-2015 1 Aanpassing van de dagprijzen aan de index 24-11-2015 Tussen het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Maldegem, Lazarusbron

Nadere informatie

HANDELSHUUROVEREENKOMST

HANDELSHUUROVEREENKOMST HANDELSHUUROVEREENKOMST Tussen 1. De heer en mevrouw Koenraad Vervaecke Katrien Vandepitte, Samenwonende te 8370 Blankenberge, Kerkstraat 380, hierna genoemd verhuurders en 2. Naam venootschap., ondernemingsnummer:

Nadere informatie

Modelcontract grote gezinnen zelfstandige woonruimte 1 (juli 2016)

Modelcontract grote gezinnen zelfstandige woonruimte 1 (juli 2016) Modelcontract grote gezinnen zelfstandige woonruimte 1 (juli 2016) Aedes en Platform31 bieden de corporaties een modelcontract aan voor de verhuur aan grote gezinnen. Dit model is gebaseerd op het Aedes

Nadere informatie

Keurt eenparig het verslag van de raadszitting van 4 april 2016 goed.

Keurt eenparig het verslag van de raadszitting van 4 april 2016 goed. Gemeente Vorselaar Overzicht van de raadsbesluiten van 02 mei 2016 01. Goedkeuring verslag vorige vergadering Keurt eenparig het verslag van de raadszitting van 4 april 2016 goed. 02. Kennisname nazicht

Nadere informatie

Huurovereenkomst voor een studentenkamer. postnummer : gemeente : telefoon : GSM :. e mail:... wonende in hoofdverblijfplaats te (straat en nr.

Huurovereenkomst voor een studentenkamer. postnummer : gemeente : telefoon : GSM :. e mail:... wonende in hoofdverblijfplaats te (straat en nr. Huurovereenkomst voor een studentenkamer TUSSEN DE ONDERGETEKENDE PARTIJEN: Verhuurder enerzijds : naam : voornaam :.. wonende te (straat en nr.) postnummer : gemeente :.... telefoon : GSM :. e mail:...

Nadere informatie

VERSLAG VAN HET OPENBARE GEDEELTE VAN DE RAAD VAN HET OCMW VAN 27 MEI 2015

VERSLAG VAN HET OPENBARE GEDEELTE VAN DE RAAD VAN HET OCMW VAN 27 MEI 2015 VERSLAG VAN HET OPENBARE GEDEELTE VAN DE RAAD VAN HET OCMW VAN 27 MEI 2015 Aanwezig Goedele Breyne, voorzitter Nelly Bellens, Gert Denollet, Machteld Hofmans, Diane Tinnemans, Walter Witvrouwen en Jan

Nadere informatie

Adres, Postcode, Plaats

Adres, Postcode, Plaats HUUROVEREENKOMST VOOR BEPAALDE TIJD ONDERGETEKENDEN: Naam : Adres : Postcode / plaats : Telefoon : Mobiele nummer : E-mail adres : IBAN rekeningnummer : Hierna te noemen verhuurder en beheerder. Naam :

Nadere informatie

OCMW DENTERGEM KASTEELDREEF 1 8720 DENTERGEM INTERN HUURREGLEMENT DEEL 2 : VOOR DE HUURDERS

OCMW DENTERGEM KASTEELDREEF 1 8720 DENTERGEM INTERN HUURREGLEMENT DEEL 2 : VOOR DE HUURDERS OCMW DENTERGEM KASTEELDREEF 1 8720 DENTERGEM INTERN HUURREGLEMENT DEEL 2 : VOOR DE HUURDERS KADER EN RANDVOORWAARDEN: Dit document is een deel van het intern huurreglement van OCMW Dentergem, Kasteeldreef

Nadere informatie

INTERNE AFSPRAKENNOTA WOONZORGCENTRUM Ter Biest

INTERNE AFSPRAKENNOTA WOONZORGCENTRUM Ter Biest 1 INTERNE AFSPRAKENNOTA WOONZORGCENTRUM Ter Biest Statuut van de instelling Het woonzorgcentrum Ter Biest is eigendom van en wordt beheerd door het OCMW van Grimbergen. De dagelijkse leiding is in handen

Nadere informatie

PC Advocaten Nieuwsbrief. Hoofdhuurovereenkomsten. Contact. ZZInleiding. ZZToepassingsgebied

PC Advocaten Nieuwsbrief. Hoofdhuurovereenkomsten. Contact. ZZInleiding. ZZToepassingsgebied ZZInleiding Hoofdhuurovereenkomsten Regelmatig stellen verhuurders en huurders vragen i.v.m. hun huurovereenkomst, waarbij ze dan totaal verrast worden door het antwoord. De regels betreffende de huurovereenkomsten

Nadere informatie

VOORBEELD OVEREENKOMST VAN TERBESCHIKKINGSTELLING

VOORBEELD OVEREENKOMST VAN TERBESCHIKKINGSTELLING CONFEDERATIE VAN IMMOBILIENBEROEPEN VLAANDEREN Document opgesteld door het Vlaams Studie- en Kenniscentrum Vastgoed en Wonen vzw. Huidig document betreft een voorbeeld ter duiding van bepaalde passages

Nadere informatie

DE MEIDOORN. Koolsveldlaan 94 A 2110 Wijnegem appartementen voor ouderen OCMW WIJNEGEM

DE MEIDOORN. Koolsveldlaan 94 A 2110 Wijnegem appartementen voor ouderen OCMW WIJNEGEM OCMW WIJNEGEM www.ocmwwijnegem.be Koolsveldlaan 94 2110 Wijnegem TEL 03 355 32 90 INFORMATIENOTA DE MEIDOORN D E M E I D O O R N Koolsveldlaan 94 A 2110 Wijnegem appartementen voor ouderen Beheer van

Nadere informatie

STATUTEN VZW VLAAMSE ONAFHANKELIJKE RUITERS

STATUTEN VZW VLAAMSE ONAFHANKELIJKE RUITERS STATUTEN VZW VLAAMSE ONAFHANKELIJKE RUITERS 1. Naam, zetel, doel en duur van de vereniging. Artikel 1: De vereniging draagt de naam VZW VLAAMSE ONAFHANKELIJKE RUITERS, afgekort VOR. Artikel 2: De zetel

Nadere informatie

1 ste ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

1 ste ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Openbaar Centrum voor 1 ste ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Maatschappelijk Welzijn VAN 26 JANUARI 2012 2950 KAPELLEN Aanwezig: Mevrouw An Stokmans Voorzitter De dames en heren Vera Gilis,

Nadere informatie

6 de ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN A G E N D A

6 de ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN A G E N D A Openbaar Centrum voor 6 de ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Maatschappelijk Welzijn VAN 3 JULI 2014 2950 KAPELLEN Aanwezig: Mevrouw Valerie Van Peel Voorzitter De dames en heren, Inge Wagemans,

Nadere informatie

SCHRIFTELIJKE OVEREENKOMST

SCHRIFTELIJKE OVEREENKOMST SCHRIFTELIJKE OVEREENKOMST OCMW Waregem Schakelstraat 41 8790 Waregem OCMW WAREGEM OVEREENKOMST VOOR HUISVESTING IN DE SENIORENWONINGEN KERNELLEPLEIN TE BEVEREN-LEIE Tussen het OCMW Waregem vertegenwoordigd

Nadere informatie

Model huurcontract inzake tijdelijke verhuur op grond van artikel 15 van de Leegstandwet

Model huurcontract inzake tijdelijke verhuur op grond van artikel 15 van de Leegstandwet Model huurcontract inzake tijdelijke verhuur op grond van artikel 15 van de Leegstandwet --------------------------------------------------------------------------------------------------- Ondergetekenden

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN BRUIKLEEN

OVEREENKOMST VAN BRUIKLEEN OVEREENKOMST VAN BRUIKLEEN Ondergetekende, uitlener / verhuurder Naam instelling: Contactpersoon: Straat: Postcode: Woonplaats: Telefoonnr.: Emailadres: Verklaart dat, gebruiker, Naam instelling: Contactpersoon:

Nadere informatie

MANDAAT VAN BEHEER INLEIDING

MANDAAT VAN BEHEER INLEIDING MANDAAT VAN BEHEER op basis van Bijlage II van het Besluit van 28 maart 2008 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van 19 november 1998 tot organisatie van de sociale

Nadere informatie

LEXISWONEN VERHUURMAKELAAR. Verhuurbrochure

LEXISWONEN VERHUURMAKELAAR. Verhuurbrochure Verhuurbrochure Werkwijze Lexiswonen hanteert de volgende werkwijze aan de hand van een aantal stappen, van het eerste contact met u als verhuurder tot een huurovereenkomst met de huurder. Intakegesprek

Nadere informatie

houdende het niet aanpassen van de huurprijs aan de kosten van het levensonderhoud

houdende het niet aanpassen van de huurprijs aan de kosten van het levensonderhoud ingediend op 327 (2014-2015) Nr. 1 22 april 2015 (2014-2015) Voorstel van decreet van Michèle Hostekint, Joris Vandenbroucke en An Moerenhout houdende het niet aanpassen van de huurprijs aan de kosten

Nadere informatie

Tussen enerzijds de N.V. DE BRUG, vertegenwoordigd door hierna genoemd de N.V., en anderzijds DHR. en/of MEVR..

Tussen enerzijds de N.V. DE BRUG, vertegenwoordigd door hierna genoemd de N.V., en anderzijds DHR. en/of MEVR.. SCHRIFTELIJKE OVEREENKOMST BIJ OPNAME IN EEN SERVICEFLAT Tussen enerzijds de N.V. DE BRUG, vertegenwoordigd door hierna genoemd de N.V., en anderzijds DHR. en/of MEVR.... hierna de BEWONER genoemd, ofwel

Nadere informatie

2. Wat is de duur van een handelshuurovereenkomst?

2. Wat is de duur van een handelshuurovereenkomst? A C C O U N T A N T S B E L A S T I N G C O N S U L E N T E N De handelshuurovereenkomst Wie een pand huurt om er handel te drijven, heeft behoefte aan een zekere duurzaamheid, zekerheid, stabiliteit.

Nadere informatie

LEUVEN: 016-23 83 32 BERINGEN: 011-45 45 35 E-mail: info@jordens.be

LEUVEN: 016-23 83 32 BERINGEN: 011-45 45 35 E-mail: info@jordens.be WAAR OP LETTEN BIJ HANDELSHUUR? 1. NIET ELKE BEDRIJFSMATIGE HUUR IS HANDELSHUUR In ons burgerlijk recht kennen wij vier regimes: 1) het algemeen huurrecht, 2) de woninghuurwet, 3) de handelshuurwet en

Nadere informatie

2 de ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

2 de ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 2 de ZITTING Openbaar Centrum voor VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Maatschappelijk Welzijn VAN 15 FEBRUARI 2016 2950 KAPELLEN Aanwezig: Mevrouw Valerie Van Peel De dames en heren Inge Wagemans,

Nadere informatie

NV ZZZZZZZZZZZ Bijlage 3/1 Straat, nr. Stad/Gemeente

NV ZZZZZZZZZZZ Bijlage 3/1 Straat, nr. Stad/Gemeente NV ZZZZZZZZZZZ Bijlage 3/1 Agenda: VERSLAG VAN DE JAARVERGADERING gehouden op de zetel op maandag 20/03/Y om BB uur - vijftiende boekjaar 1. Verklaring, beraadslaging en besluit overeenkomstig art. 259/523

Nadere informatie

HOOFDHUURCONTRACT 9 JAAR

HOOFDHUURCONTRACT 9 JAAR Contract afgestemd op: Het model (onder)huurcontract opgenomen in het Besluit van de Vlaamse Regering tot reglementering van het Sociaal Huurstelsel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode

Nadere informatie

Huurcontract voor woonhuizen

Huurcontract voor woonhuizen Huurcontract voor woonhuizen Tussen ondergetekenden Hierna genoemd verhuurder (naam en adres): Telefoonnummer: Rekeningnummer: Hierna genoemd huurder (naam en adres + echtgeno(o)t(e) en/of samen wonende

Nadere informatie

Het huurcontract van STIP garandeert je een faire behandeling en eerlijke prijs.

Het huurcontract van STIP garandeert je een faire behandeling en eerlijke prijs. Huurcontract Het huurcontract van STIP garandeert je een faire behandeling en eerlijke prijs. Inhoud Lees het grondig door vooraleer je het ondertekent. Zo kom je niet voor verrassingen te staan. Laat

Nadere informatie

De aanvraag tot hernieuwing in een handelshuurovereenkomst

De aanvraag tot hernieuwing in een handelshuurovereenkomst De aanvraag tot hernieuwing in een handelshuurovereenkomst De hernieuwing van een handelshuurovereenkomst gebeurt niet automatisch 1. De aanvraag tot hernieuwing Een handelshuurovereenkomst wordt niet

Nadere informatie

3 de ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

3 de ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Openbaar Centrum voor 3 de ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Maatschappelijk Welzijn VAN 9 MAART 2015 2950 KAPELLEN Aanwezig: Mevrouw Valerie Van Peel De dames en heren, Inge Wagemans, Lieva

Nadere informatie

Huurovereenkomst voor een studentenkamer

Huurovereenkomst voor een studentenkamer TUSSEN DE ONDERGETEKENDE PARTIJEN: Huurovereenkomst voor een studentenkamer Verhuurder enerzijds : naam : Ines Reynaert straat en nr: Krijgslaan 202 postnummer : 9000 Gent GSM : 0471 /202 202 e-mail: info@astrumgent.com

Nadere informatie

MyRent. Inhoudsopgave

MyRent. Inhoudsopgave MyRent Inhoudsopgave 1. De verschillende soorten contracten:... 2 1.1. Huurcontract... 2 1.2. Plaatsbeschrijving... 2 1.3. Addendum... 2 1.4. Onderhuur... 2 1.5. Overdracht (van huur)... 2 1.6. Ontbinding

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST APPARTEMENT BESTEMD TOT HOOFDVERBLIJFPLAATS VAN DE HUURDER

HUUROVEREENKOMST APPARTEMENT BESTEMD TOT HOOFDVERBLIJFPLAATS VAN DE HUURDER HUUROVEREENKOMST APPARTEMENT BESTEMD TOT HOOFDVERBLIJFPLAATS VAN DE HUURDER Tussen de ondergetekende partijen: ENERZIJDS naam en voornamen: geboortedatum en plaats:.. straat, nr.: postcode, gemeente..

Nadere informatie

buren huurwaarborg Wonen privéwoning degelijke woning huren recht op een woonst sociale verhuurkantoren sociale woning

buren huurwaarborg Wonen privéwoning degelijke woning huren recht op een woonst sociale verhuurkantoren sociale woning degelijke woning sociale verhuurkantoren sociale woning huurwaarborg recht op een woonst buren huren privéwoning Wonen Welke soorten woningen bestaan er? Er zijn twee soorten woningen om te huren: de privéwoning

Nadere informatie

SCHRIFTELIJKE OPNAMEOVEREENKOMST Woonzorgcentrum Ter Biest

SCHRIFTELIJKE OPNAMEOVEREENKOMST Woonzorgcentrum Ter Biest SCHRIFTELIJKE OPNAMEOVEREENKOMST Woonzorgcentrum Ter Biest Tussen de ondergetekenden: 1. vertegenwoordigd door: en 2. Het OCMW van Grimbergen, vertegenwoordigd door mevrouw Trui Olbrechts, voorzitter en

Nadere informatie

HUURCONTRACT ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE

HUURCONTRACT ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE HUURCONTRACT ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE De ondergetekenden: Woongoed Zeeuws-Vlaanderen, statutair gevestigd en kantoorhoudende te Terneuzen aan de Communicatielaan 2 hierna te noemen: "verhuurder", en 1.,

Nadere informatie

HOOFDHUURCONTRACT 9 JAAR

HOOFDHUURCONTRACT 9 JAAR HOOFDHUURCONTRACT 9 JAAR Sociaal Verhuurkantoor (afgekort SVK) Het Scharnier Vereniging zonder winstgevend doel Adres: Dorpsstraat 9 Postnummer: 3660 Gemeente: Opglabbeek Tel.:0484/ 22-56-46 Fax.: 089/24-54-40

Nadere informatie

INTERNE AFSPRAKENNOTA woonzorgcentrum Ter Biest

INTERNE AFSPRAKENNOTA woonzorgcentrum Ter Biest A. Statuut van de instelling INTERNE AFSPRAKENNOTA woonzorgcentrum Ter Biest Het woonzorgcentrum is eigendom van en wordt beheerd door het OCMW van Grimbergen. De dagelijkse leiding is in handen van de

Nadere informatie

ONDERHUURCONTRACT. 2.1 In dit huurcontract moeten de begrippen verhuurder, hoofdhuurder en huurder als volgt worden geïnterpreteerd:

ONDERHUURCONTRACT. 2.1 In dit huurcontract moeten de begrippen verhuurder, hoofdhuurder en huurder als volgt worden geïnterpreteerd: ONDERHUURCONTRACT 1. Ondergetekenden: Hoofdhuurder Naam Geboortedatum Geboorteplaats Onderhuurder Naam Geboortedatum Geboorteplaats komen het volgende overeen: 2. BEPALING 2.1 In dit huurcontract moeten

Nadere informatie

casapilot.com Overeenkomst van de Eigenaar

casapilot.com Overeenkomst van de Eigenaar casapilot.com Overeenkomst van de Eigenaar A. Contracterende partijen Tussen (hierna CP genoemd), gedeponeerd merk van de vennootschap Greenbox N.V. met maatschappelijke zetel in L-9911 Troisvierges, 2

Nadere informatie

Art. 1. Lid 1: De verhuurder verhuurt met ingang van?? maand1 2007 de kamer in de woning aan: Hoorneslaan 999 te: 2221??

Art. 1. Lid 1: De verhuurder verhuurt met ingang van?? maand1 2007 de kamer in de woning aan: Hoorneslaan 999 te: 2221?? Huurcontract Ondergetekenden Naam verhuurder: John... Adres: Hoorneslaan 999, 2221?? Katwijk zh Telefoon: 06-........ Naam huurder: VVV Naam, Adres 999, 9999 XX Woonplaats, geboren.. -.. 19.. komen het

Nadere informatie

12 de ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

12 de ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Openbaar Centrum voor 12 de ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Maatschappelijk Welzijn VAN 24 OKTOBER 2013 2950 KAPELLEN Aanwezig : Mevrouw Valerie Van Peel De dames en heren Inge Wagemans,

Nadere informatie

Ondergetekenden. Verhuurder: Telefoon: E-mail: Huurder: komen het navolgende overeen:

Ondergetekenden. Verhuurder: Telefoon: E-mail: Huurder: komen het navolgende overeen: Ondergetekenden Verhuurder: Adres: Telefoon: E-mail: en Huurder: Telefoon: E-mail: komen het navolgende overeen: Woonruimte 1.1. De verhuurder verhuurt met ingang van 20 de kamer(s) in de woning aan de.

Nadere informatie

Modelcontract jongeren zelfstandige woonruimte 1 (juli 2016)

Modelcontract jongeren zelfstandige woonruimte 1 (juli 2016) Modelcontract jongeren zelfstandige woonruimte 1 (juli 2016) Aedes en Platform31 bieden de corporaties een modelcontract aan voor de verhuur aan jongeren. Dit model is gebaseerd op het Aedes model-huurcontract

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 26 MEI 2016

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 26 MEI 2016 RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 26 MEI 2016 De Raad voor Maatschappelijk Welzijn van Bekkevoort, wettig bijeengeroepen overeenkomstig artikel 29 tot en met 32 van de Organieke Wet van 8 juli

Nadere informatie

Huurovereenkomst voor een studenten studio : academiejaar 2013 2014

Huurovereenkomst voor een studenten studio : academiejaar 2013 2014 Huurovereenkomst voor een studenten studio : academiejaar 2013 2014 Huurovereenkomst nummer : Tussen de ondergetekende partijen : Enerzijds - Bvba C Vermeyen, Hoogboomsteenweg 7, 2000 Antwerpen, ondernemingsnummer

Nadere informatie

GEBRUIKSOVEREENKOMST. Tussen enerzijds het Stadsbestuur van Kortrijk en anderzijds. (naam van de Kortrijkse jeugdvereniging):

GEBRUIKSOVEREENKOMST. Tussen enerzijds het Stadsbestuur van Kortrijk en anderzijds. (naam van de Kortrijkse jeugdvereniging): GEBRUIKSOVEREENKOMST Tussen enerzijds het Stadsbestuur van Kortrijk en anderzijds. (naam van de Kortrijkse jeugdvereniging): 1. Partij enerzijds, zijnde het Stadsbestuur van Kortrijk, alhier vertegenwoordigd

Nadere informatie

Gebruiksovereenkomst serviceflats Dry Coningen

Gebruiksovereenkomst serviceflats Dry Coningen SERVICEFLATS Contactpersoon: Geert Gevers serviceflats@kortenberg.be Telefoon: 0496/991 224 Aanduiden voor wie: Exemplaar voor OCMW Exemplaar voor rechthebbende Gebruiksovereenkomst serviceflats Dry Coningen

Nadere informatie

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 24 maart Kennisgeving notulen van het vast bureau van 9 maart 2016 en 23 maart 2016

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 24 maart Kennisgeving notulen van het vast bureau van 9 maart 2016 en 23 maart 2016 ZITTING VAN DE RAAD VAN 28 APRIL 2016 Aanwezig: Verontschuldigd: Willy Cornelis, Voorzitter Marc Michiels, Johan Neefs, Remy Peelaerts, Ann Sleyp, Roger Swinnen, Rita Van Cleynebreugel, Ann Wils, OCMW-raadsleden

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST RAADSBESLUITEN: ZITTING VAN 10 JUNI 2015

OVERZICHTSLIJST RAADSBESLUITEN: ZITTING VAN 10 JUNI 2015 OVERZICHTSLIJST RAADSBESLUITEN: ZITTING VAN 10 JUNI 2015 Toevoeging agendapunt. Volgend punt aan de huidige agenda van de openbare zitting toe te voegen: Opdrachten: Ontwerp en bouw van circa 30 assistentiewoningen

Nadere informatie

Is een schriftelijk huurcontract noodzakelijk? Hoe lang duurt een huurcontract?

Is een schriftelijk huurcontract noodzakelijk? Hoe lang duurt een huurcontract? uur contract Je wil een woning huren die je hoofdverblijfplaats wordt. Dat betekent dat je daar echt woont en daar bent ingeschreven in het bevolkingsregister. In dat geval moet je contract voldoen aan

Nadere informatie

Model huurcontract inzake tijdelijke verhuur op grond van de artikelen 15 en 16 van de Leegstandwet

Model huurcontract inzake tijdelijke verhuur op grond van de artikelen 15 en 16 van de Leegstandwet Model huurcontract inzake tijdelijke verhuur op grond van de artikelen 15 en 16 van de Leegstandwet --------------------------------------------------------------------------------------------------- Ondergetekenden:

Nadere informatie

ONTWERP: HUUROVEREENKOMST APPARTEMENT

ONTWERP: HUUROVEREENKOMST APPARTEMENT ONTWERP: HUUROVEREENKOMST APPARTEMENT TUSSEN: De heer Adres Gsm de eerste ondergetekende, hierna de verhuurder genoemd, EN: De heer de tweede ondergetekende, hierna de huurder genoemd, P 1 WORDT HET VOLGENDE

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT DOORGANGSWONINGEN OCMW GERAARDSBERGEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT DOORGANGSWONINGEN OCMW GERAARDSBERGEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT DOORGANGSWONINGEN OCMW GERAARDSBERGEN HOOFDSTUK 1. ALGEMEEN Art. 1 Het OCMW Geraardsbergen met administratieve zetel te 9500 Geraardsbergen, Kattestraat 27, kan overeenkomstig zijn

Nadere informatie

OPROEPING JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN QRF COMM.VA OP 17 MEI 2016

OPROEPING JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN QRF COMM.VA OP 17 MEI 2016 OPROEPING JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN QRF COMM.VA OP 17 MEI 2016 Geachte Aandeelhouder, Betreft : Gewone algemene vergadering van 17 mei 2016 om 14 uur De Statutaire Zaakvoerder heeft het genoegen

Nadere informatie

Is een schriftelijk huurcontract noodzakelijk?

Is een schriftelijk huurcontract noodzakelijk? uur ontract Je wil een woning huren die je hoofdverblijfplaats wordt. Dat betekent dat je daar echt woont en daar bent ingeschreven in het bevolkingsregister. In dat geval moet je contract voldoen aan

Nadere informatie

CALCULUS. verhuur. Hospita overeenkomst. Naam. Adres. Postcode. Woonplaats. Telefoonummer. Hierna te noemen verhuurder en. Naam. Adres.

CALCULUS. verhuur. Hospita overeenkomst. Naam. Adres. Postcode. Woonplaats. Telefoonummer. Hierna te noemen verhuurder en. Naam. Adres. Naam Adres Postcode Woonplaats Telefoonummer Hierna te noemen der en Naam Adres Postcode Woonplaats E-mailadres Studie richting Tel. Mobiel Tel. Nood BSN Geboortedatum Geboorteplaats Hierna te noemen huurder.

Nadere informatie

Steun bij de samenstelling van een huurwaarborg

Steun bij de samenstelling van een huurwaarborg Versie nr: 1 Laatste wijziging: 15-02-2008 1) Waartoe dient deze fiche? 2) Wat is een huurwaarborg? 3) Is het verplicht van een huurwaarborg samen te stellen? 4) Is de huurwaarborg eigendom van de eigenaar?

Nadere informatie

Huurovereenkomst Onzelfstandige Woonruimte

Huurovereenkomst Onzelfstandige Woonruimte Huurovereenkomst Onzelfstandige Woonruimte Ondergetekende hierna te noemen verhuurder EN hierna te noemen huurder zijn het volgende overeengekomen: 1 Het gehuurde, bestemming 1.1 Verhuurder verhuurt aan

Nadere informatie

VOLMACHT. Document over te maken aan Home Invest Belgium NV ten laatste op 30 april Naam en voornaam: Woonplaats:

VOLMACHT. Document over te maken aan Home Invest Belgium NV ten laatste op 30 april Naam en voornaam: Woonplaats: VOLMACHT Document over te maken aan Home Invest Belgium NV ten laatste op 30 april 2014. De ondergetekende : Natuurlijke persoon Naam en voornaam: Woonplaats: Rechtspersoon Maatschappelijke benaming en

Nadere informatie

Deze overeenkomst heeft specifieke kenmerken en verschilt met het gewone particuliere huurcontract van een appartement of huis bijvoorbeeld

Deze overeenkomst heeft specifieke kenmerken en verschilt met het gewone particuliere huurcontract van een appartement of huis bijvoorbeeld 10.HET HANDELSHUURCONTRACT Een handelshuurcontract wordt afgesloten voor het huren van een handelspand met de bedoeling van een kleinhandel en/of bedrijf van een ambachtsman te vestigen die in contact

Nadere informatie

Voorbeeld huurcontract/gebruiksovereenkomst repetitieruimte

Voorbeeld huurcontract/gebruiksovereenkomst repetitieruimte Voorbeeld huurcontract/gebruiksovereenkomst repetitieruimte Tussen verhuurder, Naam: Adres: Telefoon: E-mail: Website: Vertegenwoordigd door: en de meerderjarige huurder, Je kan geen contract afsluiten

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMSTEN VOOR WONINGEN GELEGEN IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

HUUROVEREENKOMSTEN VOOR WONINGEN GELEGEN IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST BIJLAGE BIJ HET KONINKLIJK BESLUIT VAN 04 MEI 2007 GENOMEN IN UITVOERING VAN ARTIKEL 11bis, VAN BOEK III, TITEL VIII, HOOFDSTUK II, AFDELING 2, VAN HET BURGERLIJK WETBOEK HUUROVEREENKOMSTEN VOOR WONINGEN

Nadere informatie