4. Verslag 12 november 2012 Conceptverslag van 12 november 2012 (bijgevoegd)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "4. Verslag 12 november 2012 Conceptverslag van 12 november 2012 (bijgevoegd)"

Transcriptie

1 leden Sectoroverleg Caribisch Nederland RCN Bonaire Contactpersoon mr. Renate Toxopeus Datum 11 maart 2013 Agenda Sectoroverleg CN 26, 27 en 28 maart Opening 2. Vaststelling van de agenda 3. Mededelingen 4. Verslag 12 november 2012 Conceptverslag van 12 november 2012 (bijgevoegd) 5. Stand van zaken toelatingseisen Memo (bijgevoegd) 6. Brandweerkorps Sint Eustatius (ingebracht door WICSU) Brief WICSU (bijgevoegd) 7. Werk- en rusttijden Brandweer (ingebracht door ABVO) 8. Blauwe dagen (ingebracht door ABVO) 9. Arbeidsmarktonderzoek (stand van zaken) 10. Medezeggenschap (stand van zaken) 11. Mediation voor Regeling bemiddeling geschillen sectoroverleg BES Memo bemiddelaars voor de geschillenregeling en lijst van namen en CV (bijgevoegd) 12. Dienstroosters 12.1 Brandweer Bonaire (bijgevoegd) Pagina 1 van 2

2 12.2 Douane (bijgevoegd) 12.3 Jeugdzorg en gezinsvoogdij 12.4 JICN (bijgevoegd) Datum 11 maart OenF rapporten 13.1 BCN (brief bijgevoegd) 13.2 CBS (bijgevoegd) 13.3 IenM (bijgevoegd) 13.4 IND 13.5 JICN 13.6 KMAR (bijgevoegd) 13.7 OCW (bijgevoegd) 13.8 OM (bijgevoegd) 13.9 RCN Centraal (bijgevoegd) ZVK 14. Arbeidsvoorwaarden Inzetbrief ABVO (bijgevoegd) 14.2 Inzetbrief NAPB (bijgevoegd) 14.3 Inzetbrief STrAF/ACOM/ACP (bijgevoegd) 14.4 Inzetbrief en bijlagen minister BZK (bijgevoegd) 15. Vergaderkalender Rondvraag 17. Sluiting Pagina 2 van 2

3 Rijksdienst Caribisch Nederland Staf Kaya International z/n Kralendijk Bonaire, Caribisch Nederland Sector Overleg Caribisch Nederland Postbus 357 Kralendijk Bonaire, Caribisch Nederland Vergaderdatum Aanwezig 12 november te Bonaire RCN: Sybren van Dam; Renate Toxopeus;Jeaninne Wong; VenJ: Euridice Stuger; ABVO: Wendy Calmes, Roland Ignacio;Marcello Anthony; NAPB: Ronald Schleper, Charles Mercelina; STrAF/ACOM/ACP: Leon van der Hulst OLB: B. Martis (toehoorder). Contactpersoon Jeaninne Wong T Datum 11 maart Opening en mededelingen - De voorzitter heet een ieder van harte welkom en meldt dat WICSU naar Sint Eustatius is afgereisd voor het overleg. Ze proberen eerst een reis terug te boeken naar Sint Maarten en dan indien mogelijk zullen ze via de videoconferentie aansluiten. - ABVO heeft in een vorig overleg gevraagd om de Vaststelling van de agenda als agendapunt op te voeren. - ABVO en STrAF/ACOM/ACP missen de arbeidsvoorwaarden op de agenda. De voorzitter geeft aan dat hierover een rondschrijven is gegaan naar de deelnemers. Er is een nieuw kabinet aangetreden en het is nu even afwachten om dit met de nieuwe minister te bespreken. Er is dus van de kant van RCN geen mandaat. ABVO vindt dat dat geen reden is om het niet op de agenda te plaatsen. STrAF/ACOM/ACP is van mening dat als de werkgever geen mandaat heeft er dan weinig over te praten valt. Daarom vond hij het niet opportuun om hun inzetbrief op te sturen. De vraag is of er zicht is om er in december over te kunnen praten. - STrAF/ACOM/ACPvraagt met klem om richting minister duidelijk te maken dat ze niet akkoord gaan met de nullijn. - De voorzitter meldt dat de OenF rapporten zowel de goedkeuring van het Pagina 1 van 14

4 moederdepartement nodig hebben als de instemming van de bonden voordat ze kunnen worden vastgesteld. Het is dus een beetje een kip en het ei vraagstuk. De fase van het proces is niet altijd even helder. - De planning voor het huidige overleg is 3 dagen. Omdat er geen mandaat is, zal worden geprobeerd om het overleg binnen 1 dag af te ronden. - Het voorzitterschap wordt na de middag overgedragen aan de waarnemend directeur Arno van Dongen en indien nodig aan de senior juridisch adviseur arbeidsvoorwaarden Renate Toxopeus i.v.m. vereiste aanwezigheid van de voorzitter in een rechtszaak. Datum 11 maart 2013 Ingekomen stukken - Inzetbrief ABVO, 7 november Memo onderhandelingsinzet RCN, 9 november Inzetbrief NAPB, 12 november Verslag 18 en 19 september 2012 Opmerkingen naar aanleiding van het verslag. Pagina 14 Stand van zaken toelatingseisen Sectoroverleg: - NAPB in maart 2012 aansluiting in Nederland; - Accountantsverklaring ontvangen van STrAF/ACOM/ACP en ABVO. Actiepuntenlijst van de vergadering 18 en 19 september Punt 2: Namen voor vertrouwenspersonen Integriteit. STrAF/ACOM/ACP geeft aan dat er meer mogelijkheden zijn om vertrouwenspersonen te betrekken. - Punt 6: Bekijken of er binnen het brandweerkorps sprake is van disbalans in inschaling. Evaluatie van de functieomschrijving en overleg over de toeslagen met de vakbonden; Stuger heeft alles uitgezocht. Er is geconstateerd dat er geen disbalans is. Wat wel opvalt, is dat er op Statia en Saba geen rekening is gehouden met de trede. Voor is een aantal mensen bevorderd en dat geeft een ander beeld. Er is geen algemene lijn en dit heeft geleid tot de conclusie dat er geen grote discrepantie is. Er is besloten om vooralsnog niks te doen, maar bij de beoordeling te kijken of er een extra trede kan worden toegekend. Andere mogelijkheden kunnen tot discrepantie leiden. De afspraak is dat deze informatie schriftelijk naar de bonden wordt verstuurd. - Punt 12 en 21: Inventariseren wensen van geüniformeerde diensten. De voorzitter heeft een mail gestuurd met de vraag om de wensen te inventariseren. Dit loopt. - Punt 13: Uniforme regeling toelating tijdelijk verblijf ander eiland dan vestigingseiland. Is in behandeling in Den Haag. - Punt 16 en 28: Bonden voldoen aan de toelatingseisen. Accountantsverklaring is ontvangen van STrAF/ACOM/ACP en ABVO. In de vergadering van maart 2013 zal het verzoek van NAPB worden behandeld in de vergadering. Ze hebben al een principe akkoord. - Punt 19: Afschrift van de brief over de vakantie uitkering naar de bonden. Is afgehandeld. - Punt 20: Kopie polis verzekering Brandweer personeel opsturen naar de ABVO. Is afgehandeld. - Punt 23: Reactie op het voorstel van de franchise: Is afgehandeld. - Punt 24: Dienstroosters worden door de diensthoofden in het sectoroverleg toegelicht. Dit staat op de agenda. Pagina 2 van 14

5 - Punt 25: Werk- en rusttijden brandweer komt terug op de agenda. Dit staat op de agenda. - Punt 26: Harmoniseren van de verschillende salarisstructuren waarbij een arbeidsmarktonderzoek wordt meegenomen. Dit is meegenomen in het lopende arbeidsmarktonderzoek. - Punt 27: OenF rapporten op de agenda plaatsen waarbij de diensthoofden hun rapport kunnen toelichten. Het gaat met name om een evaluatie van de geëvalueerde functies die toentertijd zijn vastgesteld. Het staat op de agenda. BCN en RCN Centraal. - Punt 29: Verzoek om salarisspecificatie wordt conform het verzoek van de NAPB afgehandeld. Stuger legt uit dat er gekozen is voor een tussentijdse oplossing. De intentie is om een applicatie te ontwikkelen en dit per april 2013 te regelen. De gegevens zijn niet bij salarisadministratie op te vragen. De politie levert de gegevens aan de salarisadministratie. Er wordt al wel gespecificeerd op dit moment. NAPB vindt dat als de leden tot in april moeten wachten dan is de vraag wat er gedaan moet worden met het gevoel dat het niet goed wordt uitbetaald. Zij gaan verder onderzoeken en zullen hierover terug melden. Als voorbeeld noemt de NAPB een verschil in uitbetaling van 66 uren TOD. De salarisadministratie is afhankelijk van de info van de politie. Mocht er nog vragen zijn dan laat de NAPB het weten. Datum 11 maart Werk- en rusttijden ABVO vraagt om dit agendapunt aan te houden voor de volgende vergadering. 4. Medezeggenschap Voorzitter licht de memo toe en geeft aan dat de volgende stap, het vaststellen van de spelregels is. De conceptspelregels zijn opgesteld in steekwoorden, waarbij geprobeerd is om de essentie er in mee te nemen. De vraag is of de bonden dit zinnige regels vinden en of ze andere aanvullingen nodig hebben. STrAF/ACOM/ACP: de punten zijn juist benoemd die opgenoemd moeten worden in een reglement medezeggenschap waar deze punten tot hun recht moeten komen. Vindt dit een goede start. Het verzoek is om het reglement door een onafhankelijke partij te laten opstellen. In de vorige vergadering is aangegeven om te starten met werkoverleg over Arbo gerelateerde zaken. Op dit moment ontbreekt er nog informatie over bescherming tegen benadeling en ontslag. Grensbewaking, JICN en de brandweer waren bereid zo snel mogelijk medezeggenschap in te voeren. De bescherming tegen benadeling en ontslag wordt ook genoemd. ABVO en de NAPB vinden dit een goede aanzet. Naar aanleiding van de concrete vraag over invoering van het werkoverleg en de bescherming tegen ontslag. De voorzitter meldt dat CAOP een werkbezoek heeft aan de eilanden en de voorzitter zal deze punten meenemen in een volgende bespreking met Marco Sikkel. STrAF/ACOM/ACP wil weten of dit in de eerstvolgende vergadering terug zal komen. In de vergadering van 2013 (regulier overleg) komen we hierop terug. 5. Geschillenregeling Pagina 3 van 14

6 Toxopeus geeft aan dat de Regeling in de Staatscourant is verschenen. Momenteel wordt er gezocht naar mediators. Binnen het RCN zijn er 2 personen die als mediator kunnen optreden en extern is er ook een aantal mogelijke mediators. De vraag aan de bonden is of ze ook mediators hebben ter suggestie. Als er voor een (advocaat-)mediator wordt gekozen, kan er ook iemand van Curaçao worden gevraagd. Datum 11 maart 2013 De bonden nemen de vraag mee. Actiepunt: voor de volgende vergadering een lijst met suggesties waar alle partijen akkoord mee gaan om er gebruik van te maken. - Bijgevoegde agendapunt Arbeidsvoorwaarden 2013 ABVO is in de veronderstelling dat net als in de afgelopen periode, ze hun inzetbrief hebben gestuurd om in de vergadering te bespreken. Punt van zorg zijn de salarissen in relatie tot de trend in het levensonderhoud en dat dit elkaar bijhoudt. Daarom staan ze op het indexeren van de salarissen. Bewust geen percentage hierin genoemd. Dit is opengelaten om met de bonden te bespreken. De vakantie-uitkering verhogen conform marktconforme trends. Kerstgratificatie verhogen naar $750. Bashi premie in januari, een soort good will gratificatie. Het verzoek is om medewerkers 24 en 31 december vrij te geven omdat beide dagen op een maandag vallen en ze maar een halve dag moeten werken. De ervaring leert dat men vaak een vrije dag vraagt. Voorzitter merkt op dat het verzoek om van 24 en 31 december een vrije dag te maken geen onderdeel maakt van de arbeidsvoorwaarden. Voorstel van de NAPB: Er is geen percentage aangegeven voor de indexering, omdat dit eind van het jaar wordt bijgesteld. Dertiende maand; het voorstel is om de kerstbonus van $500 over te laten gaan naar een volledige dertiende maand Vakantie-uitkering verhogen naar 8 procent Kledingtoelage voor personeel, dat geen uniform heeft; een kledingtoelage van $450 per jaar. Minimaal een bedrag van $450 voor de aankoop van hun kleding. STrAF/ACOM/ACP zal hun inzetbrief nog opsturen. De onderwerpen zullen ongeveer hetzelfde zijn als vorig jaar. Het zal een poen contract zijn. Er is net een nieuw kabinet in Nederland. Er is een regeer akkoord. Hun standpunt is dat voor 2013 en 2014 de nullijn onbespreekbaar is. We zitten hier niet in Nederland. Het is niet reëel om de nullijn op Caribisch Nederland te volgen als er bijvoorbeeld naar de inflatie cijfers wordt gekeken. Het is van een andere orde. De ambtenaren van de BES in vergelijking met het apparaat in Nederland; dan praat men over tonnen tegenover miljoenen. Op de rijksbegroting is dit maar een klein onderdeel en is het de discussie niet waard. ABVO wilt toevoegen als algemene toelichting dat als men op Bonaire rondloopt en de kranten en meningen hoort, dan heeft een doorsnee van de gemeenschap een behoorlijke achteruitgang opgelopen in koopkracht en hoe het leven vroeger was en hoe de wet en regelgeving daar invloed op heeft gehad. Dit heeft de levensvreugde van een groep weggehaald. Dit zal ook gelden voor een groep van ambtenaren bij RCN. De Pagina 4 van 14

7 aandacht hiervoor zal voor de medewerkers het gevoel geven dat er rekening wordt gehouden met de werkomstandigheden bij het RCN. Voorzitter vindt dat dit een relevant punt is. Het belevingsonderzoek; de tevredenheid is hoger dan vorig jaar. De negatieve kenmerken die dichter bij Nederland horen, hebben ook hun voordelen. Die negatieven aspecten worden gecompenseerd door een aantal positieve aspecten. Dit geldt voor het algemeen publiek. Daar waar we het voor de eilanden kunnen verbeteren, moeten we dat ook oppakken. Datum 11 maart 2013 Van de kant van RCN zal er gezorgd worden om een mandaat te hebben. Het verdisconteren van de crisis en de wens aan de andere kant is een inspiratie voor een goed gesprek en hoe we eruit kunnen komen. De voorzitter geeft aanvullende informatie over het arbeidsmarktonderzoek. Hoe het RCN als overheidswerkgever staat aangeschreven en wat de achtergronden zijn om de goede mensen te vinden voor bepaalde functies. Dit heeft met een paar zaken te maken, zoals het aanbod in de secundaire arbeidsvoorwaarden en wat er te besteden valt met het salaris dat iemand op Caribisch Nederland ontvangt. Aan de ene kant gericht op vragen wat RCN als werkgever aantrekkelijk maakt en wat weerhoudt mensen om hier te komen; zijn er zaken die de werkgever anders kan doen of is er geen invloed op deze zaken. De andere vraagt ligt meer bij het CBS. Het gaat om de index van een mandje. De planning is dat de resultaten in het voorjaar beschikbaar zullen zijn. Wat vragen wij als werkgever proberen wij met de drie openbare lichamen af te stemmen samen met ROA. Dit zal dan een totaalplaatje geven van de onderlinge wensen, behoeften en concurrentie. Het heeft als voordeel samen optrekken maar ook als nadeel dat je elkaar verdringt op de kleine eilanden. De voorzitter geeft aanvullende informatie over de inzetbrief van de ABVO over het verzoek om 24 en 31 december als vrije dagen te geven. De vrije dagen zijn vastgesteld en het RCN gaat niet voort met de traditie om medewerkers op andere dagen een halve of hele dag vrij te geven. Het RCN volgt het Openbaar Lichaam hier niet in. De traditie is om 24 en 31 december vrij te krijgen. Het vrij af geven is op verzoek van de medewerker. Een dienst kan het ook inrichten dat de dienst gesloten is. Er is geen sprake van dat het RCN vrij geeft en dat iedereen thuis kan blijven. Dit geldt ook voor 24 en 31 december. Het blijft een keus van de leidinggevende en medewerker en dat het ten koste gaat van de vakantiedagen. ABVO: hun verzoek van 24 en 31 vervalt, want het is een gewone werkdag. Voorzitter geeft aan dat met elkaar afspraken zijn gemaakt over de VUT. Er is een heldere afspraak gemaakt over de afschaffing van de VUT. Het was voor iedereen bekend dat er gebruik kon worden gemaakt van de VUT rechten tot een bepaald moment. STrAF/ACOM/ACPwil weten of er verplicht verlof kan worden opgelegd? Dat is niet het geval bij RCN. STrAF/ACOM/ACP geeft aan dat het wel zou kunnen als dit in het overleg wordt afgesproken. Ze merken verder op dat een aantal diensten geen vrij kan geven want ze zitten in roosterdienst. Als de belastingdienst wil afsluiten dan kunnen zij ervoor kiezen om het te doen. Dit impliceert ongelijkheid binnen de dienst. Er is dan rechtsongelijkheid binnen de dienst. Toxopeus geeft aan dat de dienst vrij kan geven en degene die wilt werken, kunnen ook werken. Pagina 5 van 14

8 6. Dienstroosters: a. Politie: (toegelicht door Adrie van der Linden en Euridice Stuger) Het roosterperiode is voor 6 weken. Het tekort aan /de beschikbaarheid van personeel maakt dat overwerk niet kan worden ingeroosterd. Datum 11 maart 2013 NAPB: de tekorten zijn groot, omdat mensen in opleiding zijn. In de vorige vergadering is aangegeven dat de medewerker ook het rooster in handen moet krijgen. Tot heden is dat niet gebeurd. NAPB wil een afspraak maken dat als het rooster wordt geaccordeerd dit aan de medewerker te sturen. In de CAO staat dat een wijziging in de 6 weken kan gebeuren. Men is bezig om te kijken of er een manier is om dit te communiceren met de medewerkers. Nu gaat het via de chefs en die communiceren het met de medewerker. De wens is om naar de sms en de web module over te stappen maar er is geen geld ter beschikking hiervoor. NAPB: als een medewerker 2 dagen later komt, dan is er een wijziging waar hij niet van op de hoogte is. Het gebeurt zonder de instemming van de medewerker. Van der Linden geeft aan dat de wijzigingen via de chefs gaan. Zij moeten de medewerker informeren. NAPB: knelpunt is dat de medewerker niet kan aangeven dat het anders is. Het rooster staat bij de chef en de planner en de medewerkers kunnen er niet bij. Met een rooster in hun handen weten ze wat er geaccordeerd is. Van der Linden zal de vraag bij de hoofden neerleggen hoe dit op een andere manier gecommuniceerd kan worden. NAPB: Er moet vermeden worden dat een medewerker niet wordt geïnformeerd. Als de afspraak is dat het rooster voor 6 weken wordt vastgesteld dan weten alle medewerkers wat er is afgesproken. Nu worden er wijzigingen gemaakt en men vergeet met de medewerker hierover te communiceren. Er zijn zoveel diensten bij de politie, dat de bomen door het bos niet meer te zien zijn. Van der Linden noteert de punten en zal zorgdragen dat het rooster in overeenstemming is met wat er in de wet staat. Als ze in de korte nacht mensen nodig hebben dan zullen medewerkers worden ingezet. STrAF/ACOM/ACP wil weten hoe vaak de planning afwijkt van het rooster. Het rooster moet door de leden van het Sectoroverleg worden geaccordeerd. Dus als er wijzigingen zijn dan moet het in dit overleg worden geaccordeerd. Er is akkoord/overeenstemming vereist als het gaat om de roosters. Als er voor 6 weken een rooster wordt gemaakt dan kan er van worden afgeweken maar het moet geen gewoonte zijn. Dit moet ook worden overlegd met degene die hierover gaat. ABVO heeft een vraag over de korte nacht; moet zijn 5 uur in de ochtend en niet Voorzitter resumeert dat de planner zal afstemmen met de leidinggevende over hoe de Pagina 6 van 14

9 medewerkers te informeren en het aantal diensten is conform de wetgeving. Als er wordt afgeweken van het 6 weken rooster en er wordt gecommuniceerd met de medewerker dan kunnen de bonden zich hierin vinden. b. Brandweer (toegelicht door Kenneth de Palm en Euridice Stuger) STrAF/ACOM/ACP geeft aan dat er wat commotie was bij de brandweer over welke vergoeding ze krijgen. Dit is inmiddels duidelijk. Datum 11 maart 2013 ABVO wil weten of ze tevreden zijn met de vergoeding. Op Saba en Sint Eustatius is er een verschil in overuren. Als iemand de dagdienst werkt en hij moet 2/ 3 uren doorwerken dan is het 150 procent. Als iemand vrij is, dan wordt er 200 procent uitbetaald. STrAF/ACOM/ACP wil weten wat er op Statia tussen 11 uur s avonds en 7 uur in de ochtend gebeurt mocht de brandweer moeten uitrukken. Uitleg: Er is een piket ploeg die wordt opgeroepen en de vraag is of ze worden geconsigneerd en daarvoor worden betaald? STrAF/ACOM/ACP: ze worden beperkt in hun vrijheid. Wat brandweer piket noemt is geconsigneerd - 1,50$. Euridice zegt dat het afhangt van of ze beschikbaar zijn en van hun dienst- en werkuren. STrAF/ACOM/ACP: 14 keer 8 wordt er gewerkt. Daar zit de piket dienst er niet bij. Er is een ochtenddienst en een avonddienst. In het rooster staat dat ze 8 uur werken. Hoe worden de mensen in het rooster gezet en hoe verhoudt het zich met de arbeidstijden regeling en hoe verhoudt het zich met de gewerkte uren. Stuger: in een rooster is de arbeidstijd ingeroosterd en er is een piket rooster. Dit overzicht geeft geen compleet beeld van Statia en Saba. Op de indeling staat dat ze 4 dagen van 8 uur werken. De consignatie is niet om op de werkplek te blijven maar thuis. STrAF/ACOM/ACP: er is 1 brandweerkorps. Het moet duidelijk zijn hoe dit in elkaar zit. Voorstel is om dit schriftelijk aan te bieden en dat er hierop wordt gereageerd. Mensen hebben recht om te weten wat ze moeten doen. Over 2 weken wordt het rooster aangeboden. Dit voorstel wordt door de voorzitter aangenomen. c. Jeugd en gezin ( toegelicht door Jona Chirino en Elianthe Bernabela) STrAF/ACOM/ACP: De vraag is hoe vaak de medewerkers vrij zijn. Ze zijn 1 weekend per maand vrij en de mogelijkheid bestaat dat ook nog een extra zaterdag en zondag Pagina 7 van 14

10 erbij vrij krijgen. Toxopeus: De regelgeving zegt dat men per jaar tenminste 22 weekenden per jaar dan wel tenminste 22 periodes van twee aaneengesloten dagen met daarbij een zaterdag of zondag roostervrij moet zijn. Datum 11 maart 2013 STrAF/ACOM/ACP geeft aan dat er nog geen rekening is gehouden met wat er in de rechtpositie staat. Er is een licentie van rostarcas voor RCN. Waarom kunnen niet alle diensten rostarcas gezet worden? Wat is er opgenomen in de rechtspositie zit in rostarcas. Als er buiten de kaders wordt opgetreden dan geeft het systeem zelf een seintje wat wel en wat niet kan. Chirino geeft aan dat er regelmatig bijeenkomsten zijn tussen de diensten die roosters opstellen. De bedoeling is om dit samen met de andere diensten aan te gaan schaffen. De voorzitter geeft aan dat ze bezig zijn met de aanschaf van software voor de dienstroosters. De diensten hebben zelf de bevoegdheid voor de keuzes van software. Het is vooralsnog niet gelukt om alle partijen aan boord te krijgen. STrAF/ACOM/ACP concludeert dat de vereiste werkzaamheden niet passen binnen de formatie anders zouden ze er wel uitkomen. Er klopt iets niet aan de formatie. Het voorstel is om een aanvraag te doen voor een formatie uitbreiding anders zal het niet tot een oplossing komen om binnen de gestelde kaders te blijven. Voorzitter zegt toe dat hier de nodige aandacht aan zal worden gegeven. Volgens STrAF/ACOM/ACP kan dit op 2 manieren worden opgelost. Aan de werkkant of aan de formatiekant. In het kader van het werkgeverschap zal dit worden meegenomen. Chirino heeft aangegeven om over te stappen op het centrale systeem. Het Oen F rapport zal ook weer ter discussie zijn. NAPB: met de tijd heeft de medewerker steeds minder rusttijd gekregen. Het verzoek hierbij is om dit ook recht te trekken. ABVO zegt dat er vroeger stond dat er 26 dagen roostervrij en nu staat er 22 in de wet. STrAF/ACOM/ACP adviseert om juridische ondersteuning. Toxopeus biedt dit aan. Het rooster wordt niet goedgekeurd en zal na advies en ondersteuning opnieuw worden aangeboden. d. Douane (toegelicht door Edward Thielman) STrAF/ACOM/ACP wilt weten waarom er Europese Nederlanders worden aangesteld. Verleden jaar zijn er 2 mensen in dienst genomen en nu is er geen ruimte meer voor meer mensen in dienst. Ze leiden mensen op voor de vacatures en daarna gaan ze Pagina 8 van 14

11 weer werven als ze doorstromen. STrAF/ACOM/ACP wil weten of ze gebruik maken van een software voor het samenstellen van de roosters. De douane geeft aan dat ze daarmee bezig zijn. Datum 11 maart 2013 Douane geeft aan dat ze nog nooit met consignatie hebben gewerkt. NAPB merkt op dat als de hondenbegeleider naar huis gaat en er is een vliegtuig dan moet de persoon terug komen. Toxopeus merkt op dat er sinds 1 juli een nieuwe regeling in werking is getreden. Als er 2 honden begeleiders zijn dan kan er geen 24uurs dienst worden gedraaid. STrAF/ACOM/ACP wil weten of 2 honden en 2 hondenbegeleiders 365 dagen afwisselend kunnen werken. Blijkbaar passen ook hier de werkzaamheden niet binnen de formatie. Iedereen moet gebruik kunnen maken van de rust momenten. Daarvoor is de werk- en rusttijd voor nodig. Uitgangspunt is dat men voldoende rust heeft om het werk goed te kunnen doen. ABVO wilt weten of de hondenbegeleider alleen met de honden worden ingezet? BCN geeft aan dat het afwisselend is en soms gaan ze ook naar de bovenwinden. Het probleem is hier ook de formatie. Medewerkers worden hier de dupe van de formatie. De medewerkers moeten hiervoor wel een vergoeding krijgen. Toezicht voor beschikbaarheidstoelage en rooster technisch inplannen i.v.m. formatie en als het kan graag zo snel mogelijk. e. KMAR: (toegelicht door Louis Coppen en Frank Mol) Gebaseerd op de commerciële vluchten die binnenkomen. STrAF/ACOM/ACP stelt voor om een software verplicht te stellen, want de presentatie spreekt voor zich. Er kan niks mee verkeerd gaan. Mocht er iets verkeerd gaan dan zegt het systeem wel. De rooster is gebaseerd op aankomst en vertrek van de vliegtuigen. NAPB wil weten of ze onderzoek hebben gedaan naar hoe de bezetting moet zijn. STrAF/ACOM/ACP maakt een opmerking over de seizoenen. Het rooster is voor het hele jaar gemaakt. De soorten diensten verandert niet, alleen de bezetting verschilt per seizoen. Het rooster wordt vastgesteld. f. JICN (toegelicht door Alette van der veen en Nadia Obispo en Patricia Hassell) Pagina 9 van 14

12 STrAF/ACOM/ACP wil weten hoe IBT is geregeld. Zij doen ook extra taken en krijgen een toelage. Een gevangenbewaarder die doet de taken als bewaarder en hij doet ook taken als ibt er. En ze zitten in dezelfde schaal. Datum 11 maart 2013 ABVO: hebben ze een vaste toelage? STrAF/ACOM/ACP geeft aan dat niet alleen de gedetineerden bepaalde diensten hebben maar ook het personeel. JICN wil de diensten vervroegen en een lunchpauze inlassen, dit om tegemoet te komen aan de behoefte van het personeel en de gedetineerden. Het dagprogramma begint eerder dus dit klopt niet met het rooster. Elke dag zijn ze wel 30 minuten aan het overwerken. Het voorstel van de roosterwijziging moet naar het sectoroverleg komen. Op korte termijn hoopt STrAF/ACOM/ACP om die aanvraag te krijgen. Het is al geconstateerd, het is jammer dat dit niet ter tafel kon worden aangeboden. STrAF/ACOM/ACP: aan beide kanten, aan de p zijde en de gasten is het krap. Hassell geeft aan dat zij even de ruimte nodig heeft om het rooster goed vast te stellen. De oplossing is voorhanden. De volgende keer komt het op schrift zodat de bonden hun akkoord kunnen geven. STrAF/ACOM/ACP: is geen voorstander om dit vast te stellen. STrAF/ACOM/ACP en de NAPB keuren het dienstrooster goed onder de voorwaarde dat dit zo snel mogelijk wordt opgelost/aangepast. ABVO merkt op dat de roosters van de Brandweer, Douane, en Jeugd en Gezin weer in het sectoroverleg moeten worden voorgelegd. Waarom zou JICN wel worden goedgekeurd? Zij gaan hiermee niet akkoord. Het argument om JICN goed te keuren is omdat ze zich aan de wet en regelgeving houden. De anderen die voldoen niet. Het gaat om een praktische doorvoering van wat wijzigingen. STrAF/ACOM/ACP: het is praktisch onhandig. Als het opgelost kan worden dan wordt dit anders opgepakt. De directeur heeft de tijd voor nodig. 6.7 RCN Centraal - ICT (toegelicht door Gerard Kielema) STrAF/ACOM/ACP wil weten of het systeemonderhoud planbaar is en of er een rooster voor nodig is. Het rooster wat er nu is, is alleen voor calamiteiten. Pagina 10 van 14

13 Voor RCN is de werktijdenregeling afgesproken. Als de ICT mensen nu systeemonderhoud moeten doen, krijgen ze dan overwerkvergoeding? Het antwoord is neen, omdat ze boven schaal 10 zijn. Toxopeus licht dit toe. In beginsel ontvangen medewerkers vanaf schaal 10 geen beloning voor overwerk. Voor medewerkers schaal 9 en lager is de hoofdregel tijd voor tijd. Datum 11 maart 2013 STrAF/ACOM/ACP geeft aan dat dit een gespreksonderwerp is voor het arbeidsvoorwaardenoverleg. Het rooster wordt bij deze vastgesteld. - Faciliteiten (toegelicht door Jerry van de Weteringe Buijs). NAPB wil naar een vergoeding. Er is een vergoeding voor consignatie. Hoe komt het dat ze geen consignatie uitbetaald krijgen. Het is voor iedereen. Ook hier worden RCN medewerkers benadeeld. Ze moeten de consignatie uitbetaald krijgen want dit is vanaf 1 juli in werking. De regeling bestaat. STrAF/ACOM/ACP: afspraken die 1 juli zijn ingegaan. Vandaag op 12 november moeten de diensten die zijn gedraaid worden uitbetaald. Van de Weteringe Buijs geeft aan dat hij nooit een akkoord heeft gekregen om de consignatiediensten te draaien. STrAF/ACOM/ACP: in het arbeidsvoorwaardenakkoord is dit getekend en op 12 november wordt aangegeven dat dit gerepareerd moet worden. Dit moet hersteld worden. Voorzitter: voor nu is er een rooster wat er nu ligt. STrAF/ACOM/ACP: De officemanager krijgt een persoonlijke toelage op Saba en Statia. Hij vindt het lijdend als mensen worden beperkt in hun vrijheid. Zijn ze beperkt in hun vrijheid? Van de Weteringe Buijs geeft aan dat bepaalde zaken telefonisch worden afgehandeld. Er zitten beperkingen aan. Dus de consignatie moet worden toegepast. Het rooster wordt vastgesteld op voorwaarde dat het wordt aangepast en de consignatievergoeding wordt uitbetaald. 7.1 OenF rapport RCN Centraal Van Dongen licht het toe. De te verlenen diensten worden toegelicht: basis, basis plus en specifiek en aan de andere kant de mensen die nodig zijn om deze diensten te verlenen. Pagina 11 van 14

14 Een aantal functies is niet in het rapport van 2010 verwerkt zoals huisvesting en salarisadministratie. Er is een aantal nieuwe functies toegevoegd zoals managementassistent, adjunct directeur en vertaler. Datum 11 maart 2013 Een aantal functies is opnieuw gewaardeerd. Dit alles is vertaald naar de financiële aspecten. En er valt een stijging te constateren in vergelijking met STrAF/ACOM/ACP: wat vorige keer niet duidelijk was dat er bij een gewijzigde functie inhoud, niet geëvalueerd zou worden. Dit is dus nu wel gebeurd fte wordt 92 fte. De vraag is of de werkdruk en werklast met deze formatie voldoende is om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren. De bonden hebben geen boodschap aan het financiële aspect. De formatie moet het werk kunnen doen. De structuur van het beschrijven is nu helder. Het maakt het leesbaar en begrijpelijk. STrAF/ACOM/ACP, ABVO en de NAPB stemmen in met het voorstel. 7.2 Oen F rapport van de BCN Angel Bermudez licht het rapport toe. De formatie blijft hetzelfde. De instructie is vanuit Den Haag gekomen om niet uit te breiden. Dit is geaccepteerd onder voorwaarde dat ze wel kwalitatief kunnen verbeteren. Als er naar de formaties wordt gekeken, zijn er weinig mutaties. STrAF/ACOM/ACP vindt dat er een gedegen rapport aan ten grondslag heeft gelegd. Het is een helder stuk. Er staat in dat reeds in 2011 een aanpassing aan de organisatie is geweest. Er is een vastgestelde formatie rapport van Er blijkt dat er tussendoor aanpassingen zijn geweest in de formatie en die zijn niet voorgelegd in dit overleg. Op pagina 21 van 33 staat dat er aanpassingen zijn geweest. Dat betekent dat er terug werkend ook een goedkeuring moet zijn. Er staat dat er een formele toetsing moet zijn. Is de functie door het functiewaarderingssysteem gegaan en wat is er uitgekomen. De vraag is of deze functies zijn getoetst. De constatering is dat de persoon het werk al geruime tijd doet en dat de waardering terugwerkend in werking zal moeten treden. Of de functie moet nauwelijks afwijken van het vorig voorstel. De check moet worden gepleegd of de functie al bestaat en of we functiewaardering moeten doen. De bonden geven hun instemming onder voorbehoud dat de functiewaardering geen verrassingen geeft. 7. Rondvraag Pagina 12 van 14

15 STrAF/ACOM/ACP heeft een opmerking nav uitbetaling van teveel het betaalde vakantiegeld. Het verzoek was o.a. om dit te verrekenen met de eindejaarsuitkering. Zit er een notitie bij dat het verrekend is? Het voorstel is een memo bij de uitbetaling te voegen ter herinnering. Datum 11 maart 2013 De Voorzitter geeft aan dat conform de vergaderkalender 4 en 5 december op Statia zal worden vergaderd. Op dit moment heeft het RCN geen mandaat. Er zal uiterlijk eind van de week met de bonden worden gecommuniceerd of het overleg doorgaat. Als er geen mandaat is voor de vergaderdata in december, dan bepalen de leden vervolgens wanneer wel het overleg door kan gaan. STrAF/ACOM/ACP pleit er voor om de onderhandelingen op Bonaire te doen ivm eventueel kort dag om naar de Sint Eustatius af te reizen. ABVO geeft aan dat het schema voor vergaderen juist is omgewisseld om de onderhandelingen op Sint Eustatius te tekenen. Mocht het overleg niet doorgaan dan vraagt de ABVO voor het opstellen van een gezamenlijk bericht om door te geven waarom het overleg niet is doorgegaan en waarom er geen onderhandelingsresultaat is. De voorzitter bedankt een ieder voor hun aanwezigheid en sluit de vergadering Actiepuntenlijst 2 Namen opvragen voor vertrouwenspersonen. voorzitter 6 Schriftelijke reactie op inschaling brandweerkorps naar de bonden. voorzitter 21 Inventariseren van wensen geüniformeerde diensten. (2013) voorzitter 22 Medezeggenschap op de agenda van het sector overleg. voorzitter 29 Terugkoppeling op salarisspecificatie. NAPB 30 Vaststellen agenda standaard op de agenda plaatsen. voorzitter 31 Bescherming tegen benadeling en ontslag wordt meegenomen in de spelregels medezeggenschap. voorzitter 32 Namen van mediators bij geschillen doorgeven. bonden 33 Lijst opstellen van mediators. voorzitter Pagina 13 van 14

16 34 Rooster brandweer wordt aan de bonden voorgelegd voor instemming. 35 Dienstrooster Jeugd en gezin naar het Sectoroverleg voor instemming. voorzitter voorzitter Datum 11 maart Dienstrooster douane wordt voor instemming voorgelegd. voorzitter 37 Dienstrooster JICN zal een paar aanpassingen doen en opnieuw aangeboden aan het Sector overleg. voorzitter 38 Memo bij uitbetaling van eindejaarsuitkering. voorzitter 39 Gezamenlijk bericht opstellen over niet bereiken van een onderhandelingsresultaat. voorzitter Pagina 14 van 14

17

18

19 5 Maart 2013 Aan: Ms. Derie Leonard President WICSU/PSU Phillipsburg St. Maarten Van: Dhr. C.M.B. Leverock Shop Steward WICSU BES Brandweerkorps St. Eustatius Concordia z/n Oranjestad, St. Eustatius CN Punten voor discussie van het Brandweerkorps Personeel St. Eustatius. Verlies van vakantie dagen over het jaar 2011 Onderbemaing Brandweerkorps St. Eustatius Wat is het stand van zaken voor wat betreft het discussie over een niewe Salaris Structuur voor het Brandweerkorps BES. Dit zijn onze punten voor wat betreft het Brandweerkorps St. Eustatius

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47 FEB Team Gilberto vrijdag zaterdag zondag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag maandag 1 1 vrij N a/k vrij vrij Roland Beaumont A/B vrij vrij N N a/k vrij overwerk Muatafa Sahin A/B BBO vrij BBO BBO BBO BBO BBO vrij vrij Mathew Anthony A/B a/k vrij vrij vrij N N N Richard Hierck A/B overwerk 5 1 vrij vrij vrij vrij Sherwall Illario A/B BBO vrij vrij BBO BBO BBO BBO BBO vrij vrij Marco Westhof C vrij vrij N N a/k vrij vrij vrij Enzo Finies C BBO vrij vrij BBO BBO BBO BBO BBO vrij vrij Eugenio Tokaay C vrij N N a/k vrij vrij Vacature C BBO vrij vrij BBO BBO BBO BBO BBO vrij Jose Duarte C vrij vrij vrij vrij N S. Richardson C vrij vrij vrij vrij F. Evertsz C Feb TEAM

48 AFD vrijdag zaterdag zondag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag maandag VROUWEN 13 3 vrij vrij vrij vrij Sharina Clarinda V =Stecher vrij vrij ziek ziek vrij vrij Lenny Dorothea V FEB Team Andre 2013 TEAM AFD vrijdag zaterdag zondag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag maandag 1 4 vrij vrij vrij =R. v Es =R.v Es vrij Giovanni Martina E vrij vrij vrij Alvaro Martines E BBO vrij vrij BBO BBO BBO BBO BBO vrij vrij Joan Martis E vrij vrij = Albers vrij vrij vrij Ermir Frans E = Albers 5 4 BBO vrij vrij BBO BBO BBO BBO BBO vrij Harley Blanker E vrij N N a/k vrij vrij vrij vrij Angelo Vrolijk E vrij vrij vrij vrij Vacature E ART vrij vrij vrij vrij

49 Diovanni Martinus D vrij vrij vrij vrij Patrick Christiaan D vrij vrij vrij vrij Henrich Martina D vrij vrij vrij vrij Humphrey Silberie D met patrick vrij D.Martinus D.Martimus D.Martinus vrij met patrick met patrick vrij vrij met patrick S. Janga D bev.verl vrij vrij bev.verl bev.verl bev.verl bev.verl vrij vrij Maria Emers D vrij vrij vrij vrij vrij Vacature D FEB Team Alette Zorg AFD vrijdag zaterdag zondag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag maandag 1 6 N a/k vrij vrij vrij R. Albertus F ART vrij 1/2 verl. vrij vrij Emma Groeneveld F vrij vrij vrij vrij Daylene van Beers F vrij vrij ut vrij vrij Ron van Es F a/k = G Martina "= G.Martina vrij vrij vrij vrij Giovanni Kock F , vrij vrij vrij vrij Hensley Beaumont F

50 feb JOVO AFD vrijdag zaterdag zondag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag maandag 7 7 vrij vrij vrij vrij R. Hooi G BBO vrij vrij BBO BBO BBO BBO BBO vrij vrij vrij Rene Clemencia G BBO vrij vrij BBO BBO BBO BBO BBO vrij vrij vrij Monique Begina G vrij vrij BV vrij Jennifer Kort G vrij vrij UT vrij vrij vrij UT Rene Evans G =Clarinda vrij vrij vrij vrij Eduard Stecher G ziek vrij vrij ziek vrij vrij Ronald la Cruz G feb AFD vrijdag zaterdag zondag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag maandag 1 vrij vrij Krusada Krusada Krusada Krusada Krusada vrij vrij I. Richardson Krusada vrij vrij vrij vrij Krusada M. Hart vrij vrij vrij vrij Krusada M.Sommer overwerk vrij vrij overwerk S. Seraus vrij overwerk overwerk vrij E. Richardson

51 vrijdag zaterdag zondag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag maandag 1 vrij vrij =Bollen = E Frans Francis Albers =E Frans vrij vrij Vrij Inge Doornhein vrij vrij vrij vrij vrij Karel Martis vrij vrij vrij vrij =Schreefel Chantal Zoetbrood E.Smith vrij vrij vrij vrij vrij Jay Hayes =Brian =Brian vrij vrij vrij vrij vrij vrij vrij vrij Chris Janssen vrij vrij vrij vrij vrij vrij Jannie Spoelstra vrij E vrij vrij vrij Marian Bos vrij vrij vrij vrij Andy vrij vrij ilo ilo ilo ilo ut 18/01 vrij vrij Richard vrij vrij 17-23bewa inh. 20 feb. vrij Annie =Albers =Jay =Jay D vrij vrij vrij Bryan vrij vrij vrij C.Zoetbrood Edwin vrij vrij vrij B. de Bruin

52 eddy eddy

53 IBT IBT dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag vrij 1 vrij vrij Roland Beaumont ut IBT 2 vrij vrij vrij vrij IBT Muatafa Sahin training Reserve vrij 3 vrij IBT vrij Mathew Anthony training a/k Ut 4 vrij vrij BHV vrij IBT Richard Hierck training vrij 5 vrij N a/k IBT vrij Sherwall Illario training vrij vrij N N a/k vrij M. Westhof vrij 7 vrij AO AO AO vrij Enzo Finies training vrij 8 vrij vrij Eugenio Tokaay vrij vrij 9 vrij vrij vrij Vacature vrij IBT 10 vrij vrij vrij vrij Jose Duarte N a/k vrij planning 11 vrij vrij planning S. Richardson bv vrij vrij vrij Frank Evertsz

54 dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag VROUWEN vrij 13 =Stecher vrij vrij Sharina Clarinda vrij 14 vrij vrij bv bv vrij afwezig Lenny Dorothea dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag vrij 1 vrij vrij vrij IBT N =R.van Es Giovanni Martina training vrij 2 vrij vrij Alvaro Martines IBT 3 vrij vrij vrij vrij Joan Martis vrij 4 vrij vrij Ermir Frans vrij 5 vrij vrij vrij vrij Harley Blanker vrij 6 vrij vrij Angelo Vrolijk vrij 7 vrij vrij vrij Vacature ART vrij IBT 8 vrij N N a/k

55 Diovanni Martinus vrij 9 vrij vrij vrij IBT Patrick Christiaan training vrij 10 ziek brter vrij IBT vrij Henrich Martina training vrij 11 vrij vrij ziek ziek ziek vrij Humphrey Silberie met patrick met patrick vrij 12 vrij N a/k S.Janga vrij 13 vrij vrij vrij Maria Emers vrij vrij vrij vrij Vacature dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag vrij 1 vrij vrij vrij vrij ziek R. Albertus ART vrij bv 2 bv vrij kleding/art vrij vrij Emma Groeneveld N a/k N 3 a/k vrij vrij vrij vrij Daylene van Beers vrij =G,Martina 4 N N a/k vrij ut ut vrij Ron van Es vrij N N a/k 5 vrij vrij vrij Giovanni Kock vrij 6 vrij vrij Hensley Beaumont

56 dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag vrij 7 vrij vrij vrij R. Hooi vrij 8 vrij vrij Rene Clemencia vrij 9 vrij vrij Monique Begina vrij UT IBT 10 vrij vrij vrij RCN RCN RCN RCN vrij Jennifer Kort vrij 11 vrij vrij Rene Evans vrij 12 vrij vrij ut vrij Eduard Stecher =Clarinda vrij 13 vrij vrij Ronald la Cruz feb dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag 1 vrij vrij Krusada Krusada Krusada Krusada Krusada vrij I. Richardson Krusada Krusada Krusada Krusada 2 vrij vrij vrij M. Hart Krusada Krusada Krusada Krusada 3 vrij vrij Krusada Krusada Krusada vrij M.Sommer vrij vrij ut ut ut ut ut vrij S. Seraus vrij vrij vrij E. Richardson

57 FEBUARI dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag vrij vrij D 1 vrij vrij vrij Francis Albers =Bollen vrij vrij vrij vrij 2 vrij vrij vrij Inge Doornhein vrij vrij D 3 vrij vrij Karel Martis vrij 4 vrij vrij vrij Chantal Zoetbrood vrij vrij 5 =Brian =Brian vrij vrij vrij Jay Hayes vrij vrij 6 vrij vrij Chris Janssen vrij vrij vrij Jannie Spoelstra vrij 8 vrij vrij Marian Bos vrij 9 vrij vrij =Zoetbrood vrij vrij Enzo Andy vrij 10 ilo ilo ilo ilo ilo vrij Richard vrij 11 =Albers vrij vrij vrij vrij Annie vrij 12 vrij vrij vrij Bryan "=Jay =Jay vrij vrij 13 vrij vrij Edwin vrij vrij D 14 vrij vrij vrij B. de Bruin

58

59 zondag maandag dinsdag woensdag donderdag vrij vrij vrij Saba Saba vrij vrij vrij UT UT vrij vrij vrij vrij vrij vrij vrij vrij vrij vrij vrij vrij ziek

60 zondag maandag dinsdag woensdag donderdag vrij vrij vrij zondag maandag dinsdag woensdag donderdag N a/k vrij N N vrij vrij =R.v ES vrij vrij vrij vrij N N a/k vrij vrij vrij vrij vrij ziek

61 vrij vrij vrij vrij vrij vrij vrij vrij vrij vrij zondag maandag dinsdag woensdag donderdag vrij vrij vrij vrij vrij vrij = G.Martina vrij vrij vrij

62 zondag maandag dinsdag woensdag donderdag vrij verlof ziek vrij vrij vrij RCN RCN RCN RCN vrij vrij t/m 4 mrt vrij vrij t/m 3 mrt vrij zondag maandag dinsdag woensdag donderdag vrij t/m 19 mrt vrij Krusada Krusada Krusada Krusada vrij vrij ut ut ut ut vrij

63 zondag maandag dinsdag woensdag donderdag vrij vrij vrij vrij vrij moet nog feb. vrij t/m 4 mrt vrij vrij vrij vrij vrij vrij vrij ilo ilo ilo ilo vrij vrij vrij vrij vrij vrij vrij =Edwin vrij =Bryan vrij vrij

64

65 Rooster Team Fysiek Toezicht Feb-Mrt feb-mrt ma di wo do vr za zo ma di wo do vr za zo ma di wo do vr za zo ma di wo do vr za zo ma di wo do vr za zo ma di wo do vr za zo Ploeg= D1, D2, D3, D4, D5, D6 11-feb 12-feb 13-feb 14-feb 15-feb 16-feb 17-feb 18-feb 19-feb 20-feb 21-feb 22-feb 23-feb 24-feb 25-feb 26-feb 27-feb 28-feb 1-mrt 2-mrt 3-mrt 4-mrt 5-mrt 6-mrt 7-mrt 8-mrt 9-mrt 10-mrt 11-mrt 12-mrt 13-mrt 14-mrt 15-mrt 16-mrt 17-mrt 18-mrt 19-mrt 20-mrt 21-mrt 22-mrt 23-mrt 24-mrt Cicilia A.A. VD VD VD N N A VA VA VA A A VD VD VD VD D A A D D D D D VA VA VA VA D D D1 RV RV RV RV RV RV RV RV RV RV RV RV RV Wout H. VD VD N N A VA VA A A A VD VD VD VD D A A D D D D D A A VA VA D D D D1 RV RV RV RV RV RV RV RV RV RV RV RV RV Ortela R. VD VD VD A A A A A A A A VD VD D D D A A A D D D D A A A A D D D1 RV RV RV RV RV RV RV RV RV RV RV RV RV Thielman C.S. A VA VA VA A A VD VD VD VD D A A D D D D D VA VA VA VA D D VD VD VD N N D2 RV RV RV RV RV RV RV RV RV RV RV RV RV Winklaar H. A VA VA A A A VD VD VD VD D A A A A D D D A A VA VA D D VD VD VD N N D2 RV RV RV RV RV RV RV RV RV RV RV RV RV Pourier H. A A A A A A VD VD D D D A A A D D D D A A A A D D VD VD VD N N D2 RV RV RV RV RV RV RV RV RV RV RV RV RV Abrahams G. A A VD VD VD VD D A A D D D D D VA VA VA VA D D D VD VD N N A VA VA VA D3 RV RV RV RV RV RV RV RV RV RV RV RV RV Seraus S. A A VD VD VD VD D A A C D D D D VA A VA VA D D D VD VD N N A VA VA VA D3 RV RV RV RV RV RV RV RV RV RV RV RV RV Jansen L. A A VD VD VD VD D A A A D D D D VA VA VA VA D D D VD VD A A A VA VA VA D3 RV RV RV RV RV RV RV RV RV RV RV RV RV Semper R.H. D A A D D D D D A A VA VA D D VD VD VD N N A VA VA A A A VD VD D D D4 RV RV RV RV RV RV RV RV RV RV RV RV RV Jimenez J. D A A C D D D D A A VA VA D D VD VD VD N N A VA VA A A A VD VD D D D4 RV RV RV RV RV RV RV RV RV RV RV RV RV van Oers R. D A A A D D D D A A VA VA D D VD VD VD A A A VA VA A A A VD VD D D D4 RV RV RV RV RV RV RV RV RV RV RV RV RV Velasquez S. D D D D VA VA VA VA D D VD VD VD N N A VA VA VA A A VD VD VD VD D A A A D5 RV RV RV RV RV RV RV RV RV RV RV RV RV Martines J.J. D D D D VA VA VA VA D D VD VD VD N N A VA VA VA A A VD VD VD VD D A A A D5 RV RV RV RV RV RV RV RV RV RV RV RV RV Cicilia Y. D D D D A A A A D D VD VD VD A A A A A A A A VD VD D D D A A A D5 RV RV RV RV RV RV RV RV RV RV RV RV RV Frans C.A.B. VA VA D D VD VD VD N N A VA VA VA A A VD VD VD VD VD A A D D D D D A A D6 RV RV RV RV RV RV RV RV RV RV RV RV RV Freesen P.J. VA VA D D VD VD VD N N A VA VA VA A A VD VD VD VD VD A A C D D D D A A D6 RV RV RV RV RV RV RV RV RV RV RV RV RV Rombley F. VA VA D D VD VD VD N N A VA VA VA A A VD VD VD VD VD A A D D D D D A A D6 RV RV RV RV RV RV RV RV RV RV RV RV RV Harteveld T. VA VA D D VD VD VD A A A VA VA VA A A VD VD VD VD VD A A D D D D D A A D6 RV RV RV RV RV RV RV RV RV RV RV RV RV VD VROEGE DIENST [ 06:00 uur t/m 14:00 uur ] N NACHTDIENST [ 23:00 uur t/m 07:00 uur ] D DAGDIENST [ 08:00 uur t/m 16:00 uur ] C TUSSENDIENST [ 12:00 uur t/m 20:00 uur ] VA VROEGE AVOND [ 14:00 uur t/m 22:00 uur ] RV ROOSTERVRIJ DAG A AVONDDIENST [ 16:00 uur t/m 0:00 uur ] Noot: Na elke Avonddienst heeft 2 collega's Piketdienst. Dit zal vooraf bepaald worden door de ploegleider en geplaatst in de VS24. Rooster Flamingo Team 2013 feb-mrt ma di wo do vr za zo ma di wo do vr za zo ma di wo do vr za zo ma di wo do vr za zo ma di wo do vr za zo ma di wo do vr za zo 11-feb 12-feb 13-feb 14-feb 15-feb 16-feb 17-feb 18-feb 19-feb 20-feb 21-feb 22-feb 23-feb 24-feb 25-feb 26-feb 27-feb 28-feb 1-mrt 2-mrt 3-mrt 4-mrt 5-mrt 6-mrt 7-mrt 8-mrt 9-mrt 10-mrt 11-mrt 12-mrt 13-mrt 14-mrt 15-mrt 16-mrt 17-mrt 18-mrt 19-mrt 20-mrt 21-mrt 22-mrt 23-mrt 24-mrt Celestijn M. D D RV D D D RV RV C A A RV RV A A A A RV D D D D RV A A A C RV RV D D D RV A A A RV D D RV RV A Beaumont E. D RV A A RV RV A A A RV D D D D D RV A A A A RV RV D D D RV A A A RV A A C RV RV D D D RV D D D Rasiman E. RV A C RV A A D D RV D C A A RV RV D D D RV RV A A A RV D D RV D D D D RV A C RV RV A A A A A RV Piket narcohond Rasiman E. Celestijn M. Rasiman E. Celestijn M. Rasiman E. Celestijn M. RV ROOSTERVRIJ DAG C TUSSENDIENST [ 14:00 uur t/m 22:00 uur ] A LATE DIENST [ 15:00 uur t/m 23:00 uur ] Piketdienst narcoticahond Rasiman E. VD VROEGE DIENST [ 12:00 uur t/m 20:00 uur ] Piketdienst narcoticahond Celestijn M.

66

67

68

69 Rijksdienst Caribisch Nederland T.a.v. Marleen Stolze Postbus 357 Kralendijk, Bonaire CN Uw kenmerk: Ons kenmerk: Onderwerp: -- RB b-002 O&F rapport Belastingdienst/CN Geldermalsen, 28 februari 2013 Beste Marleen, BVS advies is akkoord met de inhoud van het voorstel tot herziening Organisatie- en Formatierapport Belastingdienst CN van 30 oktober In dit kader nog het volgende: Door het bureau BVS advies is deskundige ondersteuning geboden aan het opstellen van het genoemde rapport. Dit conform het met de vakbonden afgesproken format. Voor de sterk gewijzigde dan wel nieuwe functies zijn functieprofielen opgesteld en zijn deze functies door BVS advies gewaardeerd met hantering van de functiestramienen BES (en daaronder liggend Fuwasys). De door BVS advies opgestelde waarderingsadviezen en (korte) onderbouwingen daarvan zijn opgenomen in het rapport. In het genoemde rapport is er (vooralsnog) vanuit gegaan dat de overige functies niet of slechts in lichte mate gewijzigd zijn en dat de waardering daarvan (zoals vervat in het O&F rapport uit 2010) ook niet verandert (dit met uitzondering van de Teamleider Saba/Statia). Met vriendelijke groet, BVS advies, René van den Berg

70 Voorstel tot herziening Organisatie- en Formatierapport Belastingdienst CN Versie 0.3 Datum 30 oktober 2012 Status concept Akkoord, Akkoord, De heer René van den Berg BVS Advies (Naam) (Functie) (onafhankelijk bureau) (Datum) (dienstonderdeel) (Datum) Akkoord, De heer J.S. van Dam Directeur RCN (werkgever) (Datum) Akkoord, Akkoord, (STrAF/ACOM/ACP) (Naam) (Functie) (Datum) (ABVO) (Naam) (Functie) (Datum) Akkoord, Akkoord, (NAPB) (Naam) (Functie) (Datum) (WICSU) (Naam) (Functie) (Datum)

71 concept Voorstel tot herziening Organisatie- en ; Formatierapport Belastingdienst CN 30 oktober 2012 Inhoud Inhoud... 2 Inleiding Omgeving Doelstelling Werkwijze Organisatie Taken Problematiek Positionering en besturing/management Organisatie- en functiestructuur Formatie Voorstel nieuwe formatie Financiële paragraaf Bijlage: functieprofielen gewijzigde/nieuwe functies.. 28 Pagina 2 van 31

72 concept Voorstel tot herziening Organisatie- en ; Formatierapport Belastingdienst CN 30 oktober 2012 Inleiding Bij de start van Rijksdienst Caribisch Nederland is voor alle onderdelen een Organisatie & Formatierapport opgesteld en vastgesteld. Zo ook voor Belastingdienst CN. Het oorspronkelijke Organisatie & Formatierapport van RCN/Centraal dateert van 1 juni Nu, ruim twee jaar na de start, is er de wens het rapport op onderdelen aan te passen aan de ontwikkelingen. Zoals afgesproken in het Sectoroverleg van medio september 2012, worden gewenste wijzigingen gepresenteerd en onderbouwd in een standaard format. In dit herziene organisatie- en formatierapport wordt ingegaan op de relevante ontwikkelingen en omgevingsfactoren die zich sinds 2010 hebben voorgedaan en in meer of mindere mate van invloed zijn op de organisatie en met name de formatie van de Belastingdienst CN. Door de Belastingdienst CN is reeds in 2011 een evaluatie uitgevoerd. In deze rapportage worden de uitkomsten daarvan ook meegenomen. Waar dat aanleiding geeft tot wijziging van de organisatie en de formatie (kwantitatief en/of kwalitatief) wordt dat onderbouwd en schematisch weergegeven. Pagina 3 van 31

73 concept Voorstel tot herziening Organisatie- en ; Formatierapport Belastingdienst CN 30 oktober Omgeving De Belastingdienst CN maakt integraal deel uit van het directoraatgeneraal Belastingdienst van het Ministerie van Financiën Nederland. De permanente opdracht en de kenmerken van de Belastingdienst CN komen mutatis mutandis overeen met die van de Belastingdienst Nederland. In het handelen staat rechtvaardigheid, rechtsgelijkheid en rechtszekerheid centraal. Respect voor burgers en bedrijven is onlosmakelijk verbonden met het functioneren van de Belastingdienst in een democratische rechtstaat. De dienst werkt klantgericht, resultaatgericht en risicogericht. De Belastingdienst CN is opgenomen in artikel 3 van de Uitvoeringsregeling als organisatieonderdeel (regio) van de Belastingdienst. Het hoofd (regio) Belastingdienst CN geeft leiding aan en is verantwoordelijk voor het organisatieonderdeel. De Belastingdienst CN is als aparte regio gepositioneerd onder het landelijke kantoor van 'blauw'. De landelijk competente inspecteur en ontvanger, de algemeen directeur blauw, mandateert het hoofd van Belastingdienst CN tot het verrichten van de werkzaamheden, die vervolgens ondermandaat kan verstrekken aan de BES-medewerkers. In lid 2 van artikel 3 van de Uitvoeringsregeling zijn de specifieke (belastingen douane)taken beschreven. De Algemeen directeur blauw behartigt de belangen van de Belastingdienst CN in het managementteam van de Belastingdienst in Nederland. Voor wat betreft de opsporing hebben de BES-medewerkers, die douanetaken uitvoeren een directe bevoegdheid voor opsporing van delicten vanuit de Douane- en Accijnswet BES. Voor overige delicten zijn zij lokaal door Justitie benoemd als buitengewoon agent van politie (BavPol). Voor de opsporing van fiscale delicten is eenzelfde structuur gevolgd voor enkele 'blauwe' ambtenaren. Voor opsporing van meer dan eenvoudige delicten op fiscaal terrein hebben enkele FIOD-medewerkers uit Nederland bevoegdheden tot opsporing. Een lokale boetefraudecoördinator (bfc-ambtenaar) is als liaison aangewezen tussen Belastingdienst CN, de FIOD en het OM NA. Belastingdienst CN is via functionele lijnen met de Algemeen directeur Douane en de Directeur FIOD verbonden. Het onderstaande figuur toont de hiërarchische en functionele lijnen. In tegenstelling tot de Nederlandse Belastingregio s bevat Belastingdienst CN zowel de reguliere belastingdienstprocessen ( blauw ) als de douaneprocessen ( groen ) en verricht het organisatieonderdeel ook taken voor derden (inning en invordering van andere ministeries en van eilandbelastingen). Belastingdienst CN bestaat uit vestigingen op Bonaire (front en back-office), St. Eustatius (front-office) en Saba (front-office). Pagina 4 van 31

74 concept Voorstel tot herziening Organisatie- en ; Formatierapport Belastingdienst CN 30 oktober 2012 De Belastingdienst CN is daarmee zowel inhoudelijk, organisatorisch als geografisch een bijzonder onderdeel binnen de Nederlandse Belastingdienst. Pagina 5 van 31

75 concept Voorstel tot herziening Organisatie- en ; Formatierapport Belastingdienst CN 30 oktober Doelstelling De Belastingdienst CN genereert belastinginkomsten via fiscale wetgeving met de toepassing van heffing, invordering en controle, voert toezicht uit op de in, uit- en doorvoer van goederen, voert toezicht uit op de naleving van wetgeving op economisch, gezondheid, milieu- en veiligheidsterrein, economische ordening en financiële integriteit, heft en int premies volksverzekeringen, werknemersverzekeringen en zorgpremies en doet de opsporing op al de hierboven genoemde terreinen (Belastingdienst/FIOD). De doelstelling van de Belastingdienst CN is middels belastingheffing de overheid te voorzien van inkomsten. Pagina 6 van 31

76 concept Voorstel tot herziening Organisatie- en ; Formatierapport Belastingdienst CN 30 oktober Werkwijze De Belastingdienst CN werkt vanuit de gedachte van compliance (burgers en bedrijven zijn bereid om vrijwillig aan wettelijke verplichtingen te voldoen); werkt aan het zelfredzaam maken van de belastingplichtige; hanteert een uitgebalanceerde inzet van dienstverlening en toezicht (handhavingsmix); werkt waar mogelijk samen; attendeert burgers en bedrijven (pro-)actief op hun rechten en plichten; streeft naar rechtszekerheid en rechtsgelijkheid voor burgers en bedrijven; voert taken zo doeltreffend en doelmatig mogelijk uit; vindt dat de medewerkers het verschil maken bij het realiseren van de doelstelling. De Belastingdienst CN is een relatief klein, maar bijzonder onderdeel van de Belastingdienst Nederland. De Belastingdienst CN verricht vrijwel alle taken, die de Nederlandse Belastingdienst kent. Verder worden ook taken uitgevoerd voor enkele ministeries en lokale besturen (zie verder bij hoofdstuk Taken). Pagina 7 van 31

77 concept Voorstel tot herziening Organisatie- en ; Formatierapport Belastingdienst CN 30 oktober Organisatie Als onderdeel van de Belastingdienst Nederland is steeds sprake van een nauwe afstemming en samenwerking met het directoraat-generaal Belastingdienst van het Ministerie van Financiën Nederland. In de taakuitvoering wordt ook nauwe samengewerkt met lokale besturen en (enkele) ministeries (waarvoor innings- en invorderingstaken worden uitgevoerd). Voor de douaneprocessen geldt, dat samengewerkt wordt met Kmar en Kustwacht op basis van convenanten. Op beleidsniveau vindt afstemming plaats met de DG Douane en FIOD. Alle samenwerkingsvormen zowel intra- als extra departementaal worden gecoördineerd door het Landelijk Kantoor Belastingdienst in Den Haag. Pagina 8 van 31

78 concept Voorstel tot herziening Organisatie- en ; Formatierapport Belastingdienst CN 30 oktober Taken De kerntaken van de Belastingdienst CN zijn: heffing, inning, controle en invordering van rijksbelastingen en premies; inning- en invorderingstaken van eilandsheffingen en mogelijk enkele ministeries; klantondersteuning en dienstverlening; toezicht op rijksbelastingen en premies; toezicht op de in-, uit- en doorvoer van goederen; toezicht op de naleving van wetgeving op economisch-, gezondheids-, milieu- en veiligheidsterrein, economische ordening en financiële integriteit; opsporing. Pagina 9 van 31

79 concept Voorstel tot herziening Organisatie- en ; Formatierapport Belastingdienst CN 30 oktober Problematiek De onderlinge coördinatie en integratie van de Belastingdienst binnen CN wordt bemoeilijkt door de geografische afstand (1.000km). Verder heeft de Belastingdienst CN te maken met de verschillen in onderlinge culturen en taal, de mate van internettoegang / digitalisering van de onderlinge gemeenschappen en de kleinschaligheid c.q. Micro economische verhoudingen. De vestigingen van de Belastingdienst CN op Saba en op St. Eustatius, bevinden zich op een grote geografisch afstand van de vestiging op Bonaire. Deze eilanden kennen een eigen dynamiek, juist vanwege hun bijzondere schaalgrootte. Dit vraagt om bijzondere aandacht. Pagina 10 van 31

80 concept Voorstel tot herziening Organisatie- en ; Formatierapport Belastingdienst CN 30 oktober Positionering en besturing/management Belastingdienst CN ressorteert hiërarchisch onder het Landelijk kantoor Belastingregio s van het Directoraat-generaal Belastingdienst van het Ministerie van Financiën. Het RCN vult voor Belastingdienst CN het werkgeverschap in. Het hoofd Belastingdienst CN is als strategisch functionaris en integraal manager eindverantwoordelijk voor het organisatieonderdeel. Hij wordt hierin bijgestaan door een team van teamleiders en een staf van minimale omvang. De teamleiders zijn integraal verantwoordelijk voor alle aspecten binnen het team (= integraal management). Het hoofd en de teamleiders vormen gezamenlijk het managementteam van Belastingdienst CN. Het managementteam heeft de opdracht om leiding te geven aan de drie vestiging (Bonaire, St. Eustatius en Saba). De geografische spreiding (ruim 1000 km) stelt bijzondere eisen aan de kwaliteiten van het managementteam. Het managementteam wordt ondersteund door een kwalitatieve staf met minimale omvang. Het hoofd Belastingdienst CN draagt, samen met de Algemeen Directeur Blauw van de Belastingdienst, bij aan de beleidsvorming binnen de gehele Belastingdienst met als specifiek kennisgebied de Caribische regio. Pagina 11 van 31

81 concept Voorstel tot herziening Organisatie- en ; Formatierapport Belastingdienst CN 30 oktober Organisatie- en functiestructuur De organisatiestructuur van Belastingdienst CN is geënt op de uitgangspunten van de organisatie- en besturingsfilosofie van de Nederlandse Belastingdienst. De opbouw van de organisatiestructuur zoals deze in 2010 tot stand is gekomen voldoet nog steeds en behoeft geen wijzigingen. De organisatiestructuur ziet er als volgt uit: Directeur Belastingdienst CN Staf Team Fysiek Toezicht Douane Team Klantbehandeling Douane Team Heffing/toezicht Team Invordering/ Dienstverlening Team Bovenwinden De voor de organisatie(structuur) van belang zijnde bijzondere kenmerken gelden grotendeels nog steeds: de eenhoofdige leiding (de Directeur); het samenstellen van een kleine staf t.b.v. de eigen bedrijfsvoeringstaken; de omvang van het managementteam (6: 1 Directeur + 5 teamleiders); de indeling, omvang en structuur van de 5 behandelteams; de keuze van het inrichten van 1 team op Saba/St. Eustatius als frontoffice; het samenbrengen van blauw en groen binnen één organisatieonderdeel. In het navolgende wordt een korte schets gegeven van de diverse onderdelen. Management Belast met de verantwoordelijkheid voor het realiseren van de afgesproken doelen en met het aansturen van alle activiteiten de belastingdienst CN betreffende. Hoofdactiviteiten Vaststellen van beleid op basis van met het MT-Belastingdienst overeengekomen visie; Doelen stellen, plannen, sturen, meten en verantwoorden; Begeleiden, ontwikkelen en coachen van medewerkers; Het onderhouden van (externe) contacten. Pagina 12 van 31

82 concept Voorstel tot herziening Organisatie- en ; Formatierapport Belastingdienst CN 30 oktober 2012 Stafondersteuning Betreft een kleine groep van specialisten dat het managementteam ondersteunt op gebied van planning en control, ICT en secretarieel/logistiek. Hoofdactiviteiten Uitvoering van taken op het gebied van bedrijfsvoering (PFC); Uitvoering van taken op het gebied van ICT-regie; Administratieve ondersteuning van het managementteam. Team Fysiek Toezicht Douane Door daadwerkelijke controle op de in-, uit en doorvoer van goederen (inclusief binnenlandse accijnsgoederen) wordt een evenwichtige en solide bijdrage geleverd aan de inkomsten, veiligheid en volksgezondheid van de BES. Hoofdactiviteiten toezicht en controle van binnenkomende, opgeslagen en uitgaande vrachtgoederen; controle van reizigersbagage; surveillance langs de kuststrook gericht op goederen waarvan het binnenvoeren of uitgaan is verboden of aan beperkingen onderworpen; toezicht en controle op accijnsgoederen in het binnenland (de accijnsgoederenplaatsen) en elders. Team Klantbehandeling Douane Dit team is belast met een effectieve en klantgerichte beheersing van het in-, uit- en doorvoerproces van goederen (inclusief accijnsgoederen) en levert daarmee een evenwichtige en solide bijdrage aan de inkomsten, veiligheid en volksgezondheid van de BES. Hoofdactiviteiten de beoordeling, afgifte en het beheer van douanefaciliteiten (vergunningen tot opslag van goederen, inclusief accijnsgoederenplaatsen, vereenvoudigde regelingen en geautoriseerde marktdeelnemers, e.d.); het op basis van risicoprofielen aansturen van de behandeling van inen uitklaringsaangiften, douane- en accijnsaangiften; het controleren van administraties en de hiervoor genoemde aangiften. Team Heffing/Toezicht Het team heffing/toezicht geeft door klant- en risicogericht te werken invulling aan een rechtvaardige heffing van belastingen. Hoofdactiviteiten Beoordelen van aangiftebiljetten; Opleggen van aanslagen, behandeling van bezwaar- en beroepschriften; Controleren van administraties op fiscale belangen; Uitvoering van administratieve ondersteuning met aandacht voor snelheid, kwaliteit en efficiency. Team Invordering/Dienstverlening Dit team heeft ten doel het via een klantgericht en op maat toegesneden benadering invulling te geven aan een rechtvaardige invordering van belastingen. Door de inrichting van een klantgericht balieproces, wordt snelle, efficiënte en kwalitatieve behandeling aan de informatiebalie gerealiseerd. Hoofdactiviteiten Pagina 13 van 31

83 concept Voorstel tot herziening Organisatie- en ; Formatierapport Belastingdienst CN 30 oktober 2012 Innen van belastingen; Invorderen van belastingen; Innen en invorderen van heffingen voor derden; Dienstverlening aan de balie. Team Bovenwinden Klantgerichte dienstverlening op het gebied van heffing, invordering en douane Hoofdactiviteiten Dienstverlening (balie, telefonie); Klantcontacten (klant- en servicegericht); Fysiek toezicht Douane; Frontoffice t.b.v. heffingsprocessen; Invordering. Pagina 14 van 31

84 concept Voorstel tot herziening Organisatie- en ; Formatierapport Belastingdienst CN 30 oktober Formatie In 2011 is reeds een evaluatie van de startformatie zoals opgenomen in het O&F rapport van de Belastingdienst CN 2010 uitgevoerd. Conclusie was toen dat in het algemeen de formatie voldeed en nagenoeg geheel aansloot bij de benodigde kwantitatieve en kwalitatieve capaciteit. Op enkele aspecten werd wel een wijziging c.q. aanvulling nodig geacht (zie verder). In de huidige evaluatieronde (2012) wordt voorgaande conclusie nog steeds onderschreven. Ook nu worden evenwel nog enkele wijzigingen/aanvullingen nodig geacht. De wijzigingen/aanvullingen uit de evaluatie 2011 en de huidige evaluatie (2012) worden toegelicht in het volgende hoofdstuk. Hier volgt eerst de was wordt situatie (vergelijking startformatie 2010 en nieuwe formatie 2012). Functie (was) Functie (wordt) Hoofd van de 1 Directeur 1 Belastingdienst-BES Belastingdienst-CN Stafondersteuning Stafondersteuning Medewerker PFC 1 Medewerker PFC 1 Medewerker ICT-regie 1 Medewerker ICT-regie 1 Medew Management ondersteuning 1 Communicatieadviseur 1 Subtotaal management en 4 Subtotaal management 4 onderst en onderst Team Fysiek toezicht Douane Team Fysiek toezicht Douane Teamleider Fysiek 1 Teamleider Fysiek 1 Toezicht/plv. Hoofd Belastingdienst/BES Toezicht/plv. Hoofd Belastingdienst/BES Medewerker Fysiek 2 Toezicht Medewerker Fysiek Toezicht 6 Medewerker Fysiek 4 Toezicht Medewerker Fysiek Toezicht 18 Medewerker Fysiek 17 Toezicht Medewerker Administratie 1 Subtotaal 26 Subtotaal 24 Team Klantbehandeling Douane Team Klantbehandeling Douane Teamleider 1 Teamleider 1 Klantbehandeling Klantbehandeling Medewerker Risicobeheer 1 Medewerker Risicobeheer 1 Medewerker Vaktechniek/ Inlichtingen Medewerker Vergunningenafgifte/ beheer 1 Medewerker Vaktechniek/ Inlichtingen 1 Medewerker Vergunningenafgifte/ beheer Medewerker 6 Medewerker Pagina 15 van 31

85 concept Voorstel tot herziening Organisatie- en ; Formatierapport Belastingdienst CN 30 oktober 2012 Functie (was) Functie (wordt) Aangiftebehandeling Aangiftebehandeling Medewerker 4 Medewerker 4 Aangiftebehandeling Aangiftebehandeling Subtotaal 14 Subtotaal 14 Team Heffing/Toezicht Team Heffing/Toezicht Teamleider Heffing/Toezicht 1 Teamleider 1 Heffing/Toezicht Medewerker Heffing 3 Medewerker Heffing 4 Medewerker Heffing 3 Medewerker Heffing 3 Medewerker Toezicht 2 Medewerker Toezicht 2 Medewerker Toezicht 2 Medewerker Toezicht 2 Medewerker Administratie Heffing/Toezicht 3 Medewerker Administratie Heffing/Toezicht 4 Medewerker Administratie Heffing/Toezicht 2 Medewerker Administratie Heffing/Toezicht Subtotaal 16 Subtotaal 19 Team Invordering/ Dienstverlening Team Invordering/Dienstv erlening Teamleider Invordering/ Dienstverlening 1 Teamleider Invordering/ Dienstverlening Medewerker Inning 2 Medewerker Inning 2 Medewerker Inning 4 Medewerker Inning 4 Medewerker Kas 3 Medewerker Kas 4 Medewerker Deurwaarder 4 Medewerker 4 Deurwaarder Medewerker Dienstverlening 2 Medewerker Dienstverlening 2 Medewerker Administratie Inning/Dienstverlening 2 Medewerker Administratie Inning/Dienstverlening Subtotaal 18 Subtotaal 19 Team Bovenwinden Team Bovenwinden Teamleider Bovenwinden 1 Teamleider 1 Bovenwinden Medewerker Fysiek Toezicht 4 Medewerker Fysiek 4 Saba/ St.Eustatius Toezicht Saba/ St.Eustatius Medew Heffing 2 Medewerker 1 Saba/St.Eustatius Heffing/Toezicht Medewerker Inning 2 Medew Heffing 2 Saba/St.Eustatius Saba/St.Eustatius Medew Deurwaarder Saba/ 1 Medewerker Inning 2 St.Eustatius Saba/St.Eustatius Medewerker Kas Saba/St.Eustatius 2 Medewerker Kas Saba/St.Eustatius 2 Medewerker Heffing/Toezicht/Inning/ Dienstverlening Saba/St.Eustatius 2 Medewerker Heffing/Toezicht/Innin g/ Dienstverlening Saba/St.Eustatius Pagina 16 van 31

86 concept Voorstel tot herziening Organisatie- en ; Formatierapport Belastingdienst CN 30 oktober 2012 Functie (was) Functie (wordt) Subtotaal 14 Subtotaal 14 Totaal 92 Totaal 94 Pagina 17 van 31

87 concept Voorstel tot herziening Organisatie- en ; Formatierapport Belastingdienst CN 30 oktober Voorstel nieuwe formatie Dit hoofdstuk beschrijft het voorstel voor de nieuwe formatie. In het overzicht is de nieuwe formatie weergegeven. In de toelichting wordt ingegaan op de wijzigingen t.o.v. het O&F rapport 2010 en op de waarderingsadviezen van (sterk) gewijzigde en nieuwe functies. Dit hoofdstuk beschrijft het voorstel voor de nieuwe formatie per functie met onder meer de volgende aspecten: overzicht nieuwe formatie, toelichting en onderbouwing waardering gewijzigde/nieuwe functies. Functie Aantal Indeling Functiestramien 1 Directeur Belastingdienst- CN 1 Vf, s 15 (programma) management Stafondersteuning 2 Medewerker PFC 1 IVd, s11 Administratie en beheer 3 Medewerker ICT-regie 1 IVd, s11 Administratie en beheer 4 Communicatieadviseur 1 IVd, s11 Advies Subtotaal management en 4 onderst Team Fysiek toezicht Douane 5 Teamleider Fysiek Toezicht/plv. Hoofd 1 Vd, s 13 (programma) management Belastingdienst/BES 6 Medewerker Fysiek 2 IVd, s 11 Specialist BES Toezicht 7 Medewerker Fysiek Toezicht 4 IVb, s 9 Specialist BES 8 Medewerker Fysiek Toezicht 17 (was 18)* Subtotaal 24** Team Klantbehandeling Douane 9 Teamleider Klantbehandeling IIIc, s 7 Operationeel/ specialistisch medewerker BES 1 Vc, s 12 (programma) management 10 Medewerker Risicobeheer 1 IVd, s 11 Specialist BES 11 Medewerker Vaktechniek/ 1 IVd, s 11 Specialist BES Inlichtingen 12 Medewerker 1 IVb, s 9 Specialist BES Vergunningenafgifte/ beheer 13 Medewerker Aangiftebehandeling 6 IVb, s 9 Specialist BES 14 Medewerker Aangiftebehandeling Subtotaal 14 Team Heffing/Toezicht 15 Teamleider Heffing/Toezicht 4 IIIc, s 7 Operationeel/ specialistisch medewerker BES 1 Vd, s 13 (programma) management Pagina 18 van 31

88 concept Voorstel tot herziening Organisatie- en ; Formatierapport Belastingdienst CN 30 oktober 2012 Functie Aantal Indeling Functiestramien 16 Medewerker Heffing 4 IVd, s 11 Specialist BES 17 Medewerker Heffing 3 IVb, s 9 Specialist BES 18 Medewerker Toezicht 2 IVd, s 11 Specialist BES 19 Medewerker Toezicht 2 IVb, s 9 Specialist BES 20 Medewerker Administratie Heffing/Toezicht 21 Medewerker Administratie Heffing/Toezicht Subtotaal 19 Team Invordering/Dienstverl ening 22 Teamleider Invordering/ Dienstverlening 4 IIIc, s 7 Operationeel/ specialistisch medewerker BES 3 IIc, s 5 Operationele uitvoering 1 Vc, s 12 (programma)manage ment 23 Medewerker Inning 2 IVb, s 9 Specialist BES 24 Medewerker Inning 4 IIIc, s 7 Operationeel/ specialistisch medewerker BES 25 Medewerker Kas 4 IIc, s 5 Operationele uitvoering 26 Medewerker Deurwaarder 4 IIId, s 8 Administratie en beheer 27 Medewerker Dienstverlening 28 Medewerker Administratie Inning/Dienstverlening 2 IIb, s 4 Operationele uitvoering 2 IIc, s 5 Operationele uitvoering Subtotaal 19 Team Bovenwinden 29 Teamleider Bovenwinden 1 Vc, s 12 (programma) management 30 Medewerker Fysiek Toezicht Saba/ St.Eustatius Medewerker Heffing/Toezicht 31 Medew Heffing Saba/St.Eustatius 32 Medewerker Inning Saba/St.Eustatius 34 Medewerker Kas Saba/St.Eustatius 35 Medewerker Heffing/Toezicht/Inning/ Dienstverlening Saba/St.Eustatius Subtotaal 14 TOTAAL 94** 4 IIIc, s 7 Operationeel/ specialistisch medewerker BES 1 IVd, s 11 Specialist BES 2 IIIc, s 7 Operationeel/ specialistisch medewerker BES 2 IVb, s 9 Specialist BES 2 IIc, s 5 Operationele uitvoering 2 IVb, s 9 Specialist BES * 1 fte (nu vacature) geblokkeerd t.b.v. uitbreiding formatie van team Heffing/Toezicht met 1 fte Medewerker Heffing/Toezicht (s7). Pagina 19 van 31

89 concept Voorstel tot herziening Organisatie- en ; Formatierapport Belastingdienst CN 30 oktober 2012 ** Dit betreft het aantal fte minus de geblokkeerde fte Medewerker Heffing/Toezicht (s7). Toelichting: De evaluatie in 2011 heeft geleid tot de volgende aanpassingen (per 1 januari 2012) in de formatie van de Belastingdienst CN. 1. toevoegen aan de formatie van de nieuwe functie van Communicatieadviseur (1 fte) 2. toevoegen aan de formatie van 2 meer specialistische medewerkers Fysiek Toezicht (2 fte) en daarvoor inleveren van 2 fte Medewerker Fysiek Toezicht in schaal 9 3. toevoegen aan de formatie van een Medewerker Heffing (1 fte extra) 4. schrappen van de functie van Deurwaarder Saba/Statia (1 fte, IIId, s8) 5. toevoegen aan de formatie van een Medewerker Heffing Saba/Statia (1 fte extra) 6. toevoegen aan de formatie van een Medewerker Administratie Heffing/Toezicht (1 fte extra) 7. schrappen van de functie van Medewerker Administratie (1 fte, IIc, s5) 8. herzien functiewaardering Teamleider Saba/Statia (van s11 naar s12) ad 1 De functie van communicatieadviseur werd als staffunctie binnen de startformatie node gemist. Het betreft taken die niet binnen een reguliere functie binnen RCN/Centraal of het takenpakket van de afdeling Communicatie van het RCN ondergebracht kunnen worden. Het gaat o.a. om advies- en beleidstaken op het gebied van communicatie, de coördinatie en uitvoering van de diverse communicatieuitingen van de Belastingdienst en het onderhouden van contacten met de media en persvoorlichting. Vanaf januari 2010 zijn deze taken gecoördineerd en uitgevoerd door het projectteam BES en Bureau Stradius. Vanaf 1 oktober 2011 wordt deze functie na toestemming van het Directoraat Generaal van de Belastingdienst voor 1 jaar vervuld door een op Bonaire wonende en werkende communicatiemedewerker. De noodzaak is groot gebleken om deze functie structureel toe te voegen aan het formatiegebouw van Belastingdienst/CN, en wel binnen het Team Stafondersteuning. De functie van Communicatieadviseur kent de volgende taakbestanddelen: het adviseren van de Directeur B/CN t.a.v. het te voeren interne communicatiebeleid en de (ondersteunende) uitvoering hiervan: o.a. nieuwsbrieven, korte breefings, etc.; alle communicatie-uitingen m.b.t. nieuwe fiscale wet- en regelgeving (brochures, flyers); opstart en onderhoud van het informatieprogramma voor bezoekers via de schermen in de hal van het belastinggebouw; onderhoud website; coördinerende taken m.b.t. de totstandkoming van formulieren (CKC en Stradius); coördinatie huisstijl; radio-, tv- en perscontacten in samenwerking met de RCN; Pagina 20 van 31

90 concept Voorstel tot herziening Organisatie- en ; Formatierapport Belastingdienst CN 30 oktober 2012 afstemming voorlichting met de communicatieadviseur van het Directoraat-Generaal Belastingdienst en/of de woordvoerder van de staatssecretaris van Financiën. Aan de functie is in 2011 een indeling in IVd, s11 (functiestramien Administratie en Beheer) toegekend. Hier volgt nog een formele toetsing hierop. De functie van Communicatieadviseur richt zich op de inhoudelijke advisering op het eigen deskundigheidsgebied (communicatie in brede zin, inclusief voorlichting/ mediacontacten, PR, interne communicatiebeleid en advisering inzet communicatiemiddelen, eindredactie), waarbij de Belastingdienst CN als totaal worden ondersteund en tevens een afstemmende rol wordt vervuld met de communicatie- /woordvoerdersfunctie bij het Directoraat-Generaal Belastingdienst en/of de staatssecretaris van Financiën. Dit takenpakket geeft aan, dat de functie in het functiestramien Advies hoort. Binnen dit stramien sluit de functie-inhoud aan op het gestelde bij IVd, schaal 11. Er is immers sprake van het inbrengen van inhoudelijke deskundigheid op een aandachtsgebied (hier communicatie) binnen een sector (namelijk de Belastingdienst CN). Het werk is generalistisch en zowel gericht op advies als uitvoering. Het betreft hier eveneens een zelfstandige taakuitvoering. In afwijking van de door de Belastingdienst CN in 2011 gedane inpassing in het functiestramien Administratie en Beheer, wordt hier doordat het zwaartepunt in de functie ligt op de brede (beleids)advisering op het vlak van communicatie inpassing in het functiestramien Advies meer van toepassing beschouwd (Ook de communicatieadviseurs RCN/Centraal zijn ingepast in dit stramien). Advies: Geadviseerd wordt deze functie in te delen in hoofd- en niveaugroep IVd, schaal 11 (met inpassing in functiestramien Advies). ad 2 Binnen de formatie van het team Fysiek Toezicht Douane is het gat tussen de teamleider (s13) en de zwaarste medewerker (in s9) te groot gebleken. Er was behoefte om op medewerkerniveau een zwaardere (specialistische) functie te creëren, die ook de plaatsvervanging en ondersteuning van de teamleider zouden kunnen oppakken. Daarnaast is aan deze zwaardere functie ook de douanetechnische inhoudelijke sturing en het aanspreekpunt voor minder ervaren of deskundige collega s gevoegd. Verder betreft hier de waarborging van specialistische kennis op het deskundigheidsgebied, het leveren van een specialistische (douanetechnische) inbreng, het opstellen van rapportages, het leiden van projecten en onderzoek op het aandachtsgebied en van vernieuwingsaspecten. Dit takenpakket past goed in niveau IVd, schaal 9 van het functiestramien Specialisme BES. Herkenbaar zijn de coördinerende/begeleidende aspecten, de diepgaande/brede deskundigheid, het ook vernieuwingsgerichte karakter en het optreden als projectleider en verrichten van onderzoek. Advies: Geadviseerd wordt deze functie in te delen in hoofd- en niveaugroep IVd, schaal 11. Pagina 21 van 31

91 concept Voorstel tot herziening Organisatie- en ; Formatierapport Belastingdienst CN 30 oktober 2012 ad 3 Als gevolg van de invoering van het nieuwe fiscale stelsel voor de BESeilanden zijn bestaande middelen vervallen en nieuwe toegevoegd. Eén van de nieuwe middelen is de Vastgoedbelasting. Dit middel moest vanaf 2011 van de grond af worden opgebouwd. Vastgesteld moet worden wie in aanmerking komt voor de VGB. Er dient bestandopbouw plaats te vinden. De belastingplicht moet worden vast gesteld. Waardering en verzending van waarderingsbeschikkingen is een volgende stap. Hiertegen is bezwaar mogelijk. Vervolgens dienen jaarlijks aanslagen verzonden te worden. Enkele grote (bedrijfs)objecten vragen speciale aandacht. Samengewerkt moet worden met externe organisaties en lokale diensten. Voor deze (nieuwe) taken is uitbreiding van de bestaande functie van Medewerker Heffing bij het Team Heffing/Toezicht met 1 fte noodzakelijk gebleken. In de formatie is dan ook (per 1 januari 2012) een extra fte Medewerker Heffing (IVd, s 11) opgenomen. ad 4 Binnen het Team Saba/Statia was in de formatie 2010 één deurwaarder opgenomen t.b.v. de dwanginvorderingswerkzaamheden op beide eilanden. Bij nader inzien blijkt, dat het aantal te betekenen dwangschriften en beslagopdrachten te gering was om de functie van een full-time deurwaarder op Saba/Statia te rechtvaardigen. Besloten is om de dwanginvordering vanuit Bonaire aan te sturen en uit te voeren. De ervaring leert, dat wanneer schriftelijk wordt aangekondigd, dat de deurwaarder voornemens is om de belastingschuldige te komen bezoeken, betaling plaatsvindt of een bezoek aan het belastingkantoor wordt gebracht om bijv. een betalingsregeling te treffen of alsnog een bezwaarschrift in te dienen. Het beleid van Belastingdienst/CN is wel, dat de eilanden op vaste tijden door een deurwaarder worden bezocht. De voortgang van de dwanginvordering wordt hiertoe nauwlettend vanuit Bonaire gevolgd. Gelet op het voorgaande is daarom in de evaluatie van 2011 de functie van Deurwaarder Saba/Statia uit de formatie (Team Saba/Statia) geschrapt (1 fte, IIId, s8). ad 5 Binnen het team Saba/Statia waren 2 Medewerkers Heffing S7 in de startformatie 2010 opgenomen. De medewerkers verzorgen alle administratieve handelingen en nagenoeg alle klantcontacten m.b.t. de heffing van alle middelen. Bij vragen waar geen direct antwoord op gegeven kan worden (door gemis aan specialistische middelkennis) wordt deze vraag na raadpleging van de middelspecialist op Bonaire alsnog beantwoord. Bij de start van Belastingdienst/CN bleek in de loop van de eerste weken al een dringende behoefte te bestaan van één gekwalificeerde Medewerker Heffing op F-niveau voor beide eilanden. Naast minder eenvoudige vragen, betrof het de hulp bij aangiften LB/ABB/IB, voorlichting over het nieuwe fiscale stelsel, ondersteuning bij het starten van een onderneming, vragen over invulformulieren Opbrengstbelasting, etc. De heffing van Vastgoedbelasting vraagt ook om aanwezige kennis en ervaring ter plaatse. Vanaf 1 december 2010 is een van Statia afkomstige F-medewerker van de Stichting BAB (Curaçao) bereid gevonden de functie van Medewerker Heffing te vervullen. Betrokkene is nauw betrokken bij de professionalisering van de medewerkers op Saba en Statia. De vruchten hiervan zijn zichtbaar. Op deze manier worden lokaal zoveel mogelijk vragen beantwoord en problemen professioneel opgelost. Betrokkene vervult ook een sleutelrol bij voorlichtingssessie op de eilanden: townhall-meetings, optreden voor Pagina 22 van 31

92 concept Voorstel tot herziening Organisatie- en ; Formatierapport Belastingdienst CN 30 oktober 2012 radio en tv etc.. Het formaliseren van deze situatie en het structureel toevoegen aan de formatie van de functie van Medewerker Heffing (1 fte) bij het Team Saba/Statia heeft dan ook in 2011 gestalte gekregen. Aan de functie is in 2011 een indeling in IVd, s11 (functiestramien Specialist BES) toegekend. Hier volgt nog een formele toetsing hierop. Het betreft hier een functie waarbij brede specialistische kennis op het heffingsterrein (en de daarmee samenhangende wet- en regelgeving) noodzakelijk is (op HBO-niveau). De functie is belast met het verder professionaliseren van het heffingswerk van het team Saba/Statia en is een belangrijk gezicht naar buiten toe (o.a. voorlichting op inhoudelijk vlak). Naar buiten toe is de functie verder een specialistische gesprekspartner voor belastingplichtigen en belastingadviseurs en is in staat zelfstandig beslissingen te nemen, ook indien sprake is van tegengestelde belangen. Deze functie past gelet op het specialistische karakter het beste binnen het BES-stramien Specialist. Binnen dit stramien sluit de functie-inhoud aan op niveau IVd, schaal 11. Het betreft gezien de begeleiding/coördinatie van kennisontwikkeling en toepassing, de analytische aspecten en de extern gerichte (inhoudelijke) component een HBO+-functie, waardoor indeling in schaal 11 passend is. Advies: Geadviseerd wordt deze functie in te delen in hoofd- en niveaugroep IVd, schaal 11. ad 6 en 7 De structurele toevoer van administratieve taken bij het Team Heffing/Toezicht was in 2011 en is ook nu groter dan bij de samenstelling van het formatierapport 2010 was verwacht. Tot de administratieve taken behoren onder meer: het handmatig verzenden van alle aangiften, aanslagen het verzenden van voorlichtingsmateriaal etc. beantwoorden van eenvoudige vragen verstrekken van Rapnummers overige administratieve taken Voor piekwerkzaamheden worden uitzendkrachten ingehuurd. In 2011 is dan ook voorzien in de uitbreiding van de formatie met een extra Medewerker Administratie Heffing/Toezicht (1 fte, IIc, S5) binnen het Team Heffing Toezicht. De formatieve ruimte daarvoor is gevonden door de functie van Medewerker Administratie (1 fte, IIc, S5) binnen het team Fysiek Toezicht te schrappen. ad 8 In eerste aanleg leek het Team Saba/Statia een eenvoudig team van beperkte omvang te worden, waarin slechts eenvoudige fiscale taken behandeld zouden gaan worden. De ervaringen zijn echter anders. De teamleider stuurt dienstverlenende taken, heffingstaken, inningstaken en douanetaken aan, met alle verantwoordelijkheid voor kwaliteit, voortgang, professionaliteit, zorgvuldigheid etc. De teamleider is een volwaardig lid van het managementteam en draagt bij aan het beleid van de totale eenheid. Daarnaast wordt de teamleider betrokken bij ontwikkelingen betreffende alle middelen en processen. Regelmatig voert de teamleider overleg met de lokale bestuurders en ondernemingsverenigingen. Ook draagt de teamleider bij aan het vaktechnische beleid van Belastingdienst/CN. Een zwaarteonderscheid met de overige teamleiders op het niveau S12 was daarom niet meer te maken. De omvang, inhoud Pagina 23 van 31

93 concept Voorstel tot herziening Organisatie- en ; Formatierapport Belastingdienst CN 30 oktober 2012 en diepgang van de werkzaamheden (met een groot maatschappelijk en politiek afbreukrisico) zijn daarom reden geweest om de teamleider van het team Saba/Statia hoger in te schalen en deze gelijk te trekken met de andere is S12 ingedeelde teamleiders. Aan de functie is in 2011 een indeling in Vc, s12 (functiestramien (Programma)management) toegekend. Hier volgt nog een formele toetsing hierop. De teamleider Saba/Statia richt zich (nu) nadrukkelijk op organisatiebrede aspecten (en niet slechts het eigen team), zoals het zijn van volwaardig lid van het managementteam en bijdragen aan het (vaktechnische) beleid van de Belastingdienst CN en aan ontwikkelingen op het vlak van de middelen en processen. Ook wordt zelfstandig invulling gegeven aan extern optreden met bestuurders en ondernemingsverenigingen. Een academisch niveau is (nu) vereist. Door de extern adviseur wordt onderschreven dat vermelde taken aanleiding geven om de functie qua waardering in lijn te brengen met andere teamleiders binnen de Belastingdienst CN (en wel met de in schaal 12 ingedeelde teamleiders Klantbehandeling en Inning/Dienstverlening) Binnen het stramien Programma)management sluit de functie-inhoud aan op het gestelde bij Vc, schaal 12 (inbreng in organisatiebrede beleid en beheersmanagement, externe vertegenwoordiging (ook bestuurlijk niveau), MT-lidmaatschap e.d.). Het betreft ook binnen de interne verhoudingen bij Belastingdienst/CN een iets minder complex takenpakket dan van de teams Fysiek toezicht en Heffing/toezicht (waarvan de teamleiders zijn ingedeeld in schaal 13). Advies: Geadviseerd wordt deze functie in te delen in hoofd- en niveaugroep Vc, schaal 12. De evaluatie 2012 leidt verder tot de volgende aanpassingen in de formatie van de Belastingdienst CN. 1. schrappen van de functie van Medewerker Managementondersteuning bij het Team Stafondersteuning (1 fte, IIIb, s6) 2. blokkeren van de functie van Medewerker Fysiek Toezicht (IIIc, s7) 3. toevoegen aan de formatie van een Medewerker Administratie Heffing/Toezicht (1 fte exta, IIIc, s7) 4. toevoegen aan de formatie van een Medewerker Kas (1 fte extra, IIc, s5)) ad 1 De functie van Medewerker management ondersteuning is in principe verantwoordelijk voor het behandelen van binnengekomen post, het concipiëren van (vertrouwelijke) brieven, het verzamelen of verstrekken van informatie (inhoudelijk). De functie verzorgt in overleg met de managers de samenstelling van vergader agenda s, bewaakt agenda s en is de bufferfunctie tussen manager(s) en intern en externe personen, instanties en dergelijke. Gebleken is dat dergelijke taken door de functionarissen binnen de verschillende teams zelf worden opgepakt en dat de functie in die zin overcompleet is. Ook wordt door de toevoeging van een communicatieadviseur (toevoeging in formatie 2012), de communicatie met externen opgevangen binnen die functie. Pagina 24 van 31

94 concept Voorstel tot herziening Organisatie- en ; Formatierapport Belastingdienst CN 30 oktober 2012 ad 2 In de formatie van het team Fysiek toezicht is voorzien in 18 fte voor de functie van Medewerker Fysiek Toezicht op schaal 7 niveau. Voor 2013 wordt 1 fte hiervan (betreft een vacature) geblokkeerd ten behoeve van de uitbreiding van de formatie van Heffing & Toezicht met een medewerker administratie Heffing & Toezicht op schaal 7 niveau (ook 1 fte). ad 3 Binnen het Team Heffing Toezicht blijkt de stroom aan (ook complexere) administratieve werkzaamheden groter dan verwacht. Een toevoeging van extra fte voor de functie van Medewerker Heffing Toezicht (IIIc, s7) wordt dan ook nodig geacht om deze taken volledig te kunnen oppakken. Van deze medewerker wordt in het kader van de taakuitoefening ook verwacht dat deze de diverse administratieve producten en -diensten levert, voorstellen doet, toeziet op de correcte naleving van regels, voorschriften, instructies, ook uitvoering geeft aan meer specifieke (meer specialistische) opdrachten en adequate informatie levert. ad 4 Binnen het team Invordering zijn 3 Medewerkers Kas S5 opgenomen om de 3 kassa s te bemannen. De medewerkers verzorgen alle kashandelingen en zijn door de openingstijden van het kantoor belast van uur tot uur non-stop. Gebleken is dat dit voor de individuele medewerkers een te zware werkdruk is. Ter voorkoming van het maken van fouten en ter bevordering van taakroulatie wordt voorgesteld om de formatie uit te breiden met nog 1 medewerker kas op schaal 5 niveau. Deze toevoeging kan gedaan worden zonder budgettaire gevolgen door het schrappen van een medewerker management ondersteuning op schaal 6 niveau bij de stafondersteuning. Overige relevante aspecten/ontwikkelingen op functiegebied Bij de wervingsacties die eind 2011 zijn gestart, is aan de HR adviseur opdracht gegeven om te zorgen dat er meer competenties worden binnengehaald. Geconstateerd was op dat moment o.a. dat er slecht twee fiscaal juristen werkzaam waren binnen B/CN te weten de directeur en de teamleider bovenwinden. Daar deze zich beide meer concentreren op managementtaken was het een duidelijke wens om fiscaal juristen binnen te halen die op de inhoudelijke taken gezet konden worden. Dit heeft geresulteerd in de komst van drie fiscaal specialisten. Twee op master niveau en een hbo-er. In de formatie zijn deze medewerkers geplaatst op functies van het stramien Specialist BES. Deze nieuwe medewerkers zitten nu in een trainee programma. Doel van dit programma is om de medewerkers breed in te werken, hun kennis en competenties te laten uitstralen over de gehele organisatie en uiteindelijk een keuze te maken waar deze medewerkers het beste tot hun recht zullen komen. De trainees worden ook gecoacht op het vlak van persoonlijke effectiviteit daar hun komst door sommigen in de organisatie als bedreigend ervaren kan worden. De bedoeling is dat door de inzet van de trainees lokaal voldoende competenties in huis zijn om de meer complexe zaken zelfstandig op te pakken en af te wikkelen in plaats van telkens een beroep te doen op specialisten in Nederland en zo ook op termijn de (dure) uitzending van technische bijstanders terug te dringen. Pagina 25 van 31

95 concept Voorstel tot herziening Organisatie- en ; Formatierapport Belastingdienst CN 30 oktober 2012 Bij het team Fysiek Toezicht is sinds medio 2011 één medewerker voor onbepaalde tijd met verlof in verband met het wederom aanvaarden van een politieke ambt. Voor deze functie is tot op heden geen vervanging geregeld. Het valt momenteel niet in te schatten of en wanneer deze medewerker terug gaat keren in zijn ambt. Gezien de toename in werkzaamheden bij het team Heffing & Toezicht door het stroeve verloop van de implementatie van de ICT systemen is gekozen om de functie bij Fysiek toezicht te blokkeren ten behoeve van de aanname van een uitzendkracht bij Heffing & Toezicht. In hoeverre het team Fysiek Toezicht in staat blijft om het structureel wegvallen van één functionaris op te vangen is nu lastig te overzien, vandaar dat is gekozen voor deze constructie van het blokkeren van deze functie en het toe te voegen aan een ander team. Binnen het team Stafondersteuning heeft de medewerker PFC te kennen gegeven medio 2013 B/CN te verlaten. Vooruitlopend op deze ontwikkeling is besloten om de projectleider ICT langzaam in te werken voor de opvolging van de vertrekkende medewerker. De aanstelling van de projecteider wordt dus verlengd (tijdelijk) totdat deze geheel zelfstandig en tot volle tevredenheid te taken van medewerker PFC uitvoert. Bij het vertrek van de huidige medewerker PFC, zal de dan ingewerkte projectleider ICT op deze functie worden geplaatst. Pagina 26 van 31

96 concept Voorstel tot herziening Organisatie- en ; Formatierapport Belastingdienst CN 30 oktober Financiële paragraaf Deze financiële paragraaf geeft inzicht in de formatie en bijbehorende bruto loonkosten en totale werkgeverskosten. De totale werkgeverskosten, uitgaande van de gewijzigde formatie, zijn $ De kosten zijn als volgt berekend. Per functie is de hoogste periodiek in de bijbehorende salarisschaal gebruikt. Bij dat maandelijkse bedrag is een opslag voor werkgeverskosten opgeteld van 45% (waaronder pensioenpremie, loonheffing, VUT, wachtgeld, indexering, uitkering bij wijze van pensioen en onderstand bij wijze van pensioen). Indien van toepassing is ook een bovenwindentoeslag meegerekend. Vervolgens is bij alle functies de vakantietoeslag en eindejaarsbonus opgeteld. Volgens de hierboven beschreven methode zijn de personeelskosten in de oude formatie met de actuele CAO $ De kosten voor kinderbijslag zijn in beide berekeningen buiten beschouwing gelaten. De totale kinderbijslagkosten voor B/CN in 2012 zijn $ Pagina 27 van 31

97 concept Voorstel tot herziening Organisatie- en ; Formatierapport Belastingdienst CN 30 oktober 2012 Bijlage A: Financiële doorrekening oude formatie Functie Aantal Schaal Bruto salaris p.m. Stafondersteuning 1 Hoofd van de Belastingdienst-BES Medewerker PFC Medewerker ICT-regie Medew Management ondersteuning Subtotaal management en onderst Team Fysiek toezicht Douane 5 Teamleider Fysiek Toezicht/plv. Hoofd Belastingdienst/BES Bovenwinden toeslag 16,3% Einde jaars bonus Vakantie toeslag 7,5% Totale werkg lasten p.j. $ n.v.t. $ 500 $ $ $ n.v.t. $ 500 $ $ $ n.v.t. $ 500 $ $ $ n.v.t. $ 500 $ $ $ $ $ $ $ n.v.t. $ 500 $ $ Medewerker Fysiek Toezicht 6 9 $ n.v.t. $ $ $ Medewerker Fysiek Toezicht 18 7 $ n.v.t. $ $ $ Medewerker Administratie 1 5 $ n.v.t. $ 500 $ $ Subtotaal 26 $ $ $ $ Team Klantbehandeling Douane 9 Teamleider Klantbehandeling 1 12 $ n.v.t. $ 500 $ $ Medewerker Risicobeheer 1 11 $ n.v.t. $ 500 $ $ Medewerker Vaktechniek/ Inlichtingen 1 11 $ n.v.t. $ 500 $ $ Medewerker Vergunningenafgifte/ beheer 1 9 $ n.v.t. $ 500 $ $ Medewerker Aangiftebehandeling 6 9 $ n.v.t. $ $ $ Medewerker Aangiftebehandeling 4 7 $ n.v.t. $ $ $ Subtotaal 14 $ $ $ $ Team Heffing/Toezicht 15 Teamleider Heffing/Toezicht 1 13 $ n.v.t. $ 500 $ $ Medewerker Heffing 3 11 $ n.v.t. $ $ $ Medewerker Heffing 3 9 $ n.v.t. $ $ $ Medewerker Toezicht 2 11 $ n.v.t. $ $ $ Medewerker Toezicht 2 9 $ n.v.t. $ $ $ Medewerker Administratie Heffing/Toezicht 3 7 $ n.v.t. $ $ $ Medewerker Administratie Heffing/Toezicht 2 5 $ n.v.t. $ $ $ Subtotaal 16 $ $ $ $ Team Invordering/Dienstverlening 22 Teamleider Invordering/ Dienstverlening 1 12 $ n.v.t. $ 500 $ $ Medewerker Inning 2 9 $ n.v.t. $ $ $ Medewerker Inning 4 7 $ n.v.t. $ $ $ Medewerker Kas 3 5 $ n.v.t. $ $ $ Medewerker Deurwaarder 4 8 $ n.v.t. $ $ $ Medewerker Dienstverlening 2 4 $ n.v.t. $ $ $ Medewerker Administratie 2 5 $ n.v.t. $ $ $ Inning/Dienstverlening Subtotaal 18 $ $ $ $ Team Bovenwinden 29 Teamleider Bovenwinden 1 11 $ $ $ 500 $ $ Medewerker Fysiek Toezicht Saba/ 4 7 $ $ $ $ $ St.Eustatius 31 Medew Heffing Saba/St.Eustatius 2 7 $ $ $ $ $ Medewerker Inning Saba/St.Eustatius 2 9 $ $ $ $ $ Medew Deurwaarder Saba/ St.Eustatius 1 8 $ $ $ 500 $ $ Medewerker Kas Saba/St.Eustatius 2 5 $ $ $ $ $ Medewerker Heffing/Toezicht/Inning/ 2 9 $ $ $ $ $ Dienstverlening Saba/St.Eustatius Subtotaal 14 $ $ $ $ $ TOTAAL 92 $ $ $ $ $ Pagina 28 van 31

98 concept Voorstel tot herziening Organisatie- en ; Formatierapport Belastingdienst CN 30 oktober 2012 Bijlage B: Financiële doorrekening gewijzigde formatie Functie Aantal Schaal Bruto salaris p.m. Bovenwinden toeslag 16,3% Einde jaars bonus Vakantie toeslag 7,5% Totale werkg lasten p.j. Totale werkg lasten p.j. Stafondersteuning 1 Directeur Belastingdienst-CN 1 15 $ n.v.t. $ 500 $ $ $ Medewerker PFC 1 11 $ n.v.t. $ 500 $ $ $ Medewerker ICT-regie 1 11 $ n.v.t. $ 500 $ $ $ Communicatieadviseur 1 11 $ n.v.t. $ 500 $ $ $ Subtotaal management en ondersteuning 4 $ $ $ $ $ Team Fysiek toezicht Douane 5 Teamleider Fysiek Toezicht/plv. Hoofd Belastingdienst/BES 1 13 $ n.v.t. $ 500 $ $ $ Medewerker Fysiek Toezicht 2 11 $ n.v.t. $ $ $ $ Medewerker Fysiek Toezicht 4 9 $ n.v.t. $ $ $ $ Medewerker Fysiek Toezicht 17 7 $ n.v.t. $ $ $ $ Subtotaal 24 $ $ $ $ $ Team Klantbehandeling Douane 9 Teamleider Klantbehandeling 1 12 $ n.v.t. $ 500 $ $ $ Medewerker Risicobeheer 1 11 $ n.v.t. $ 500 $ $ $ Medewerker Vaktechniek/ Inlichtingen 1 11 $ n.v.t. $ 500 $ $ $ Medewerker Vergunningenafgifte/ beheer 1 9 $ n.v.t. $ 500 $ $ $ Medewerker Aangiftebehandeling 6 9 $ n.v.t. $ $ $ $ Medewerker Aangiftebehandeling 4 7 $ n.v.t. $ $ $ $ Subtotaal 14 $ $ $ $ $ Team Heffing/Toezicht 15 Teamleider Heffing/Toezicht 1 13 $ n.v.t. $ 500 $ $ $ Medewerker Heffing 4 11 $ n.v.t. $ $ $ $ Medewerker Heffing 3 9 $ n.v.t. $ $ $ $ Medewerker Toezicht 2 11 $ n.v.t. $ $ $ $ Medewerker Toezicht 2 9 $ n.v.t. $ $ $ $ Medewerker Administratie Heffing/Toezicht 4 7 $ n.v.t. $ $ $ $ Medewerker Administratie Heffing/Toezicht 3 5 $ n.v.t. $ $ $ $ Subtotaal 19 $ $ $ $ $ Team Invordering/Dienstverlening 22 Teamleider Invordering/ Dienstverlening 1 12 $ n.v.t. $ 500 $ $ $ Medewerker Inning 2 9 $ n.v.t. $ $ $ $ Medewerker Inning 4 7 $ n.v.t. $ $ $ $ Medewerker Kas 4 5 $ n.v.t. $ $ $ $ Medewerker Deurwaarder 4 8 $ n.v.t. $ $ $ $ Medewerker Dienstverlening 2 4 $ n.v.t. $ $ $ $ Medewerker Administratie 2 5 $ n.v.t. $ $ $ $ Inning/Dienstverlening Subtotaal 19 $ $ $ $ $ Team Bovenwinden 29 Teamleider Bovenwinden 1 12 $ $ $ 500 $ $ $ Medewerker Fysiek Toezicht Saba/ 4 7 $ $ $ $ $ $ St.Eustatius 31 Medewerker Heffing/Toezicht 1 11 $ $ $ 500 $ $ $ Medew Heffing Saba/St.Eustatius 2 7 $ $ $ $ $ $ Medewerker Inning Saba/St.Eustatius 2 9 $ $ $ $ $ $ Medewerker Kas Saba/St.Eustatius 2 5 $ $ $ $ $ $ Medewerker Heffing/Toezicht/Inning/ 2 9 $ $ $ $ $ $ Dienstverlening Saba/St.Eustatius Subtotaal 14 $ $ $ $ $ $ TOTAAL 94 $ $ $ $ $ $ Pagina 29 van 31

99 concept Voorstel tot herziening Organisatie- en ; Formatierapport Belastingdienst CN 30 oktober 2012 Bijlage C: functieprofielen gewijzigde/nieuwe functies Functieprofiel Communicatieadviseur Taken: het adviseren over en begeleiden van de ontwikkeling van interne en externe communicatieactiviteiten van de Belastingdienst CN, het gevraagd en ongevraagd verstrekken van communicatie adviezen (tekstueel, mediakeuze, vormgeving, timing, gebruik digitale en sociale media, etc.) en adviseren van het management inzake public relations en profilering; het ontwikkelen, beheren en coördineren van interne en externe (project)-communicatieplannen en optreden als sparringpartner bij ontwikkeling van strategische communicatieplannen; het optreden als woordvoerder en persvoorlichter van de Belastingdienst CN en het onderhouden van radio-, tv- en perscontacten in samenwerking met de RCN; het verzorgen van alle communicatie-uitingen m.b.t. nieuwe fiscale wet- en regelgeving (brochures, flyers); het opstarten en onderhouden van het informatieprogramma voor bezoekers via de schermen in de hal van het belastinggebouw; het onderhouden van de website Belastingdienst CN; het verrichten van coördinerende taken m.b.t. de totstandkoming van formulieren (CKC en Stradius); het coördineren en bewaken van de huisstijl; het verzorgen van de afstemming over voorlichting met de communicatieadviseur van het Directoraat-Generaal Belastingdienst en/of de woordvoerder van de staatssecretaris van Financiën. Functie-eisen HBO werk- en denkniveau; kennis van moderne communicatieprocessen en instrumenten; inzicht in bestuurlijke processen; kennis van de relevante interne en externe ontwikkelingen; kennis van digitale en sociale media en van communicatie via deze media; goede adviesvaardigheden; goede beheersing van Nederlands, Engels en Papiaments in woord en geschrift. Pagina 30 van 31

100 concept Voorstel tot herziening Organisatie- en ; Formatierapport Belastingdienst CN 30 oktober 2012 Functieprofiel Medewerker Fysiek Toezicht (specialist) Taken: het inhoudelijk en procesmatig ondersteunen van de Teamleider Fysiek Toezicht; het verzorgen van de douanetechnische inhoudelijke sturing/coördinatie en zijn van aanspreekpunt voor minder ervaren of deskundige collega s; het waarborgen en uitdragen van specialistische kennis op het deskundigheidsgebied; het leveren van een specialistische (douanetechnische) inbreng in het werk van het team; het opstellen van rapportages; het leiden van projecten en onderzoek op het aandachtsgebied; het initiëren en ontwikkelen/verbeteren van (nieuwe) instrumenten, methoden, technieken en systemen op het deskundigheidsgebied; het leveren van specialistische producten en diensten op het terrein van fysiek toezicht; het vervangen van de Teamleider bij diens afwezigheid. Functie-eisen HBO werk- en denkniveau; specialistische (douanetechnische) kennis op het gebied van fysiek toezicht; ruime ervaring op het vlak van fysiek toezicht; kennis van ontwikkelingen (en mogelijkheden) op het gebied van fysiek toezicht; adviesvaardigheden; coördinerende ervaring en vaardigheden. Pagina 31 van 31

101 Voorstel tot herziening Organisatie- en Formatierapport CBS Versie 0.6 Datum 7 januari 2013 Status Concept Akkoord, Akkoord, De heer René van den Berg BVS Advies (Naam) (Functie) (onafhankelijk bureau) (Datum) (dienstonderdeel) (Datum) Akkoord, De heer J.S. van Dam Directeur RCN (werkgever) (Datum) Akkoord, Akkoord, (STrAF/ACOM/ACP) (Naam) (Functie) (Datum) (ABVO) (Naam) (Functie) (Datum) Akkoord, Akkoord, (NAPB) (Naam) (Functie) (Datum) (WICSU) (Naam) (Functie) (Datum)

102 Concept Voorstel tot herziening Organisatie- en Formatierapport CBS 7 januari 2013 Inhoud Inhoud... 2 Inleiding Omgeving Doelstelling Werkwijze Organisatie Taken Problematiek Positionering en besturing/management Organisatie- en functiestructuur Formatie Voorstel nieuwe formatie Financiële paragraaf Bijlage A: Financiële doorrekening oude situatie Bijlage B: Financiële doorrekening nieuwe situatie Bijlage C: functieprofielen Pagina 2 van 19

103 Concept Voorstel tot herziening Organisatie- en Formatierapport CBS 7 januari 2013 Inleiding Bij de start van Rijksdienst Caribisch Nederland is voor alle onderdelen een Organisatie & Formatierapport opgesteld en vastgesteld. Zo ook voor het CBS. Dit in een gezamenlijk O&F rapport met het onderdeel EZ. Het oorspronkelijke Organisatie & Formatierapport van het CBS (en EZ) dateert van 26 juni 2010 (vastgesteld in juli 2010). Nu, ruim twee jaar na de start, is er de wens het rapport (v.w.b. het CBS) op onderdelen aan te passen aan de ontwikkelingen en een apart O&F rapport voor het CBS op te stellen. Zoals afgesproken in het Sectoroverleg van medio september 2012, worden gewenste wijzigingen gepresenteerd en onderbouwd in een standaard format. In dit herziene organisatie- en formatierapport wordt ingegaan op de relevante ontwikkelingen en omgevingsfactoren die zich sinds 2010 hebben voorgedaan en in meer of mindere mate van invloed zijn op de organisatie en met name de formatie van het CBS. Waar dat aanleiding geeft tot wijziging van de organisatie en de formatie (kwantitatief en/of kwalitatief) wordt dat onderbouwd en schematisch weergegeven. Pagina 3 van 19

104 Concept Voorstel tot herziening Organisatie- en Formatierapport CBS 7 januari Omgeving Het CBS is een Zelfstandig Bestuurs Orgaan (ZBO). Het CBS heeft tot taak het verzamelen en bewerken van gegevens met als doel het publiceren van statistieken ten behoeve van praktijk, beleid en wetenschap. Het CBS heeft een vestiging op Bonaire. De medewerkers aldaar verzorgen met name de aansturing van de uitvoering van het statistisch programma voor Caribisch Nederland. Het statistisch programma voor Caribisch Nederland wordt vastgesteld door de Centrale Commissie voor de Statistiek (CCS). Dit is een onafhankelijke commissie die waakt over de onafhankelijkheid, onpartijdigheid, relevantie, kwaliteit en continuïteit van het statistische programma. De directeur van het Kennis- en Innovatieprogramma van het CBS draagt zorg voor de programma-ontwikkeling, -coördinatie op hoofdlijnen en voor de algemene verantwoording betreffende resultaat en uitvoering van de werkzaamheden voor en door Caribisch Nederland. Pagina 4 van 19

105 Concept Voorstel tot herziening Organisatie- en Formatierapport CBS 7 januari Doelstelling Het CBS-CN heeft tot taak het verzamelen en bewerken van gegevens met betrekking tot Caribisch Nederland, met als doel het publiceren van statistieken ten behoeve van praktijk, beleid en wetenschap. Pagina 5 van 19

106 Concept Voorstel tot herziening Organisatie- en Formatierapport CBS 7 januari Werkwijze Het CBS kantoor op Bonaire is het centrale punt voor de verzameling van gegevens en de publicatie van de statistieken. De analyse en verwerking van de statistische informatie vindt plaats in de CBS vestigingen in Den Haag en Heerlen. Op de vestiging te Bonaire zijn enkele medewerkers werkzaam, die operationeel maar niet rechtspositioneel vallen onder het CBS (betreft 2 fte). Deze medewerkers verzorgen met name de aansturing van de waarneming, de informatievoorziening over beschikbare statistieken aan overheid, bedrijfsleven en het publiek en zijn aanspreekpunt en intermediair voor incidentele onderzoeken op Bonaire (werk voor derden). Deze taken, die door deze twee medewerkers worden uitgevoerd, vallen inhoudelijk onder de verantwoordelijkheid van het CBS Nederland. Beheersmatig (arbeidsrechtelijk, rechtspositioneel) vallen ze onder de RCN. De CBS vestiging is op Bonaire gehuisvest in een apart gebouw. Beheersmatig valt de huisvesting onder verantwoordelijkheid van het RCN. Binnen het CBS kantoor is nog een derde persoon werkzaam. Zij is opgenomen in een pool van RCN-medewerkers, maar tewerkgesteld op het CBS-kantoor. Voor het werk van het CBS op Caribisch Nederland is het van groot belang dat wordt samengewerkt met lokale (strategische) partners, zodat de statistieken/publicaties zo goed mogelijk aansluiten bij de informatiebehoeften van deze partners én zodat er draagvlak bij overheid, bedrijfsleven en het publiek aanwezig is of wordt gecreëerd voor de CBS waarneming. De volgende (strategische) partners worden gedefinieerd: Overheden Bedrijfsleven Maatschappelijke groeperingen/organisaties Wetenschap Publiek in het algemeen (individuele burgers, studenten, media en bibliotheken) Internationale gemeenschap (internationale organisaties en andere statistische bureaus) Pagina 6 van 19

107 Concept Voorstel tot herziening Organisatie- en Formatierapport CBS 7 januari Organisatie Het CBS is verantwoordelijk voor het statistisch programma op Caribisch Nederland. Het statistisch programma voor Caribisch Nederland van CBS Nederlandse Antillen (CBS NA) is gebruikt als uitgangssituatie en fungeerde als ondergrens voor het programma per transitiedatum In overleg met bestuurders van Caribisch Nederland en ministeries in Den Haag is gekeken naar welke statistieken voor het beleid minimaal noodzakelijk zijn. Dit heeft geleid tot een beperkt aantal noodzakelijke wijzigingen die per transitiedatum gerealiseerd zijn en dringend gewenste wijzigingen op de wat langere termijn. Met CBS NA (nu CBS Curaçao) zijn afspraken gemaakt over de ononderbroken beschikbaarheid van historische en toekomstige statistieken via internet. De Europese verordeningen op het gebied van statistiek zijn niet van toepassing op Caribisch Nederland. Ook is het CBS niet verplicht statistische informatie over Caribisch Nederland te leveren aan IMF en VN. De statistische informatie over Caribisch Nederland wordt dan ook niet opgeteld bij de informatie over Nederland, maar wordt apart gepubliceerd. Zoals eerder aangegeven wordt het statistisch programma vastgesteld door de Centrale Commissie voor de Statistiek. Het statistisch programma voor Caribisch Nederland omvat de volgende statistieken: Prijzenstatistieken; Bevolkingsstatistieken; Bedrijvenstatistieken; Gezondheidszorgstatistieken; Internationale handelsstatistieken; Arbeidsmarktstatistieken (Bonaire); Transportstatistieken; Energiestatistieken. Pagina 7 van 19

108 Concept Voorstel tot herziening Organisatie- en Formatierapport CBS 7 januari Taken De kerntaak van het CBS-CN betreft het verzamelen en bewerken van gegevens met betrekking tot Caribisch Nederland, met als doel het publiceren van statistieken ten behoeve van praktijk, beleid en wetenschap. Dit binnen de kaders van het statistisch programma. Het CBS te Bonaire richt zich daarbij in het bijzonder op de volgende taken: het versterken van het CBS-imago; het uitbreiden van de afzetmogelijkheden van CBS-producten; het verhogen van de toegang tot de informatiebronnen; het projectmatig verzamelen en verwerken van lokale statistische informatie; het uitvoering geven aan de beleidsdoelstellingen van het CBS op lokaal niveau. Pagina 8 van 19

109 Concept Voorstel tot herziening Organisatie- en Formatierapport CBS 7 januari Problematiek Op dit moment is er in het statistisch programma - gezien de beperkte middelen - gekozen voor die onderwerpen waaraan bij de strategische partners de grootste behoefte bestaat. Dat betekent dat het statistisch programma niet altijd aansluit bij de wensen van alle gebruikers. Aan plotseling actueel wordende behoeften kan ook niet altijd worden ingespeeld. Hierbij speelt bovendien de problematiek van de lastendruk. Omdat de bevolkingsaantallen op de eilanden gering zijn, dienen er relatief grote steekproeven getrokken te worden om betrouwbare uitspraken te kunnen doen. Ook bij andere organisaties bestaat er behoefte aan additionele informatie. Om de lastendruk op Caribisch Nederland aanvaardbaar te houden is een goede afstemming tussen de diverse overheidsorganisaties en private onderzoeksorganisaties daarom van groot belang. Ten slotte zorgen de grote fysieke afstanden tussen de eilanden op Caribisch Nederland onderling en tussen Caribisch Nederland en Nederland voor complicaties in de logistiek en communicatie. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de werving en opleiding van enquêtrices op Saba en St. Eustatius (het CBS heeft alleen op Bonaire een klein kantoor) en aan het transport van vragenlijsten en publicaties tussen de eilanden en met Nederland. Pagina 9 van 19

110 Concept Voorstel tot herziening Organisatie- en Formatierapport CBS 7 januari Positionering en besturing/management Het CBS-CN maakt (functioneel en inhoudelijk) onderdeel uit van het CBS De functionele en inhoudelijke aansturing van het (hoofd van het) CBS kantoor op Bonaire geschiedt door de directeur van het Kennis- en Innovatieprogramma van het CBS. De verantwoordelijkheid voor de dagelijkse gang van zaken en de aansturing van de medewerker(s) ligt bij het hoofd van het CBS kantoor op Bonaire. Het CBS kantoor op Bonaire kent de vaste functies van hoofd en medewerker statistische ondersteuning. Daarnaast kunnen t.b.v. specifieke activiteiten tijdelijk free lance medewerkers aan het kantoor worden toegevoegd danwel onder de functionele leiding van het hoofd worden geplaatst. Pagina 10 van 19

111 Concept Voorstel tot herziening Organisatie- en Formatierapport CBS 7 januari Organisatie- en functiestructuur De organisatie- en functiestructuur ziet er als volgt uit: Pagina 11 van 19

Sector Overleg Caribisch Nederland

Sector Overleg Caribisch Nederland Rijksdienst Caribisch Nederland Staf Kaya International z/n Kralendijk Bonaire, Caribisch Nederland Sector Overleg Caribisch Nederland Postbus 357 Kralendijk Bonaire, Caribisch Nederland Vergaderdatum

Nadere informatie

Sector Overleg Caribisch Nederland. 13 en 14 december 2011

Sector Overleg Caribisch Nederland. 13 en 14 december 2011 Rijksdienst Caribisch Nederland Staf Kaya International z/n Kralendijk Bonaire, Caribisch Nederland Postbus 357 Kralendijk Sector Overleg Caribisch Nederland Bonaire, Caribisch Nederland www.rijksdienstcn.com

Nadere informatie

Sector Overleg Caribisch Nederland. 25 en 26 oktober Toehoorder: Marcelo Anthony

Sector Overleg Caribisch Nederland. 25 en 26 oktober Toehoorder: Marcelo Anthony Rijksdienst Caribisch Nederland Staf Kaya International z/n Kralendijk Bonaire, Caribisch Nederland Postbus 357 Kralendijk Sector Overleg Caribisch Nederland Bonaire, Caribisch Nederland www.rijksdienstcn.com

Nadere informatie

2. Verslag 18 en 19 september 2012 Conceptverslag van 18 en 19 september 2012 (bijgevoegd)

2. Verslag 18 en 19 september 2012 Conceptverslag van 18 en 19 september 2012 (bijgevoegd) leden SOCN RCN Bonaire Contactpersoon Renate Toxopeus Datum 17 augustus 2012 Agenda sectoroverleg CN 12, 13 en 14 november 2012 1. Opening en mededelingen 2. Verslag 18 en 19 september 2012 Conceptverslag

Nadere informatie

In de maand september heeft FNV Metaal onderzoek gedaan naar de praktijk en de ervaringen met werktijden in de branche..

In de maand september heeft FNV Metaal onderzoek gedaan naar de praktijk en de ervaringen met werktijden in de branche.. In de maand september heeft FNV Metaal onderzoek gedaan naar de praktijk en de ervaringen met werktijden in de branche.. Drie hoofdvragen: 1. Dragen de werktijden in de branche bij aan behoud van vitaliteit

Nadere informatie

CONSIGNATIEREGELING OMGEVINGSDIENST GRONINGEN

CONSIGNATIEREGELING OMGEVINGSDIENST GRONINGEN CONSIGNATIEREGELING OMGEVINGSDIENST GRONINGEN Vastgesteld bij besluit van het Algemeen Bestuur d.d. Datum bekendmaking: Datum inwerkingtreding: Begripsbepaling: Consignatie: het buiten normale werktijden

Nadere informatie

Overzicht van besprekingspunten en de verschillen daarin tussen werkgever en vakbonden bij Feenstra Verwarming per 14-10-2014

Overzicht van besprekingspunten en de verschillen daarin tussen werkgever en vakbonden bij Feenstra Verwarming per 14-10-2014 Overzicht van besprekingspunten en de verschillen daarin tussen werkgever en bij Feenstra Verwarming per 14-10-2014 Huidige regeling volgens De ATW rooster overeenkomst is tussen directie, en OR afgesproken

Nadere informatie

3. Looptijd Deze arbeidsvoorwaardenovereenkomst heeft een looptijd van 1 januari 2013 tot en met 31 december 2014.

3. Looptijd Deze arbeidsvoorwaardenovereenkomst heeft een looptijd van 1 januari 2013 tot en met 31 december 2014. Arbeidsvoorwaardenovereenkomst 2013-2014 Op 15 augustus 2014 is tussen de vertegenwoordigers van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de vertegenwoordigers van de vakorganisaties

Nadere informatie

CAO-VOORSTELLEN PARTICULIERE BEVEILIGING VOOR DE PERIODE 1 APRIL 2007 TOT EN MET 31 MAART 2008

CAO-VOORSTELLEN PARTICULIERE BEVEILIGING VOOR DE PERIODE 1 APRIL 2007 TOT EN MET 31 MAART 2008 CAO-VOORSTELLEN PARTICULIERE BEVEILIGING VOOR DE PERIODE 1 APRIL 2007 TOT EN MET 31 MAART 2008 INKOMENSONTWIKKELING Vernieuwing huidig loongebouw gebaseerd op de nieuwe functie indeling (ORBA systematiek)

Nadere informatie

Voorbeelden van flexibele 5 ploegendienstroosters

Voorbeelden van flexibele 5 ploegendienstroosters Voorbeelden van flexibele 5 ploegendienstroosters In deze notitie hebben we een aantal voorbeelden opgenomen hoe zonder overwerk toch pieken en dalen in de bezetting in volcontinurooster ingebouwd kunnen

Nadere informatie

Overzicht van besprekingspunten en de verschillen daarin tussen werkgever en vakbonden bij Feenstra Verwarming per 11-9-2014

Overzicht van besprekingspunten en de verschillen daarin tussen werkgever en vakbonden bij Feenstra Verwarming per 11-9-2014 Overzicht van besprekingspunten en de verschillen daarin tussen werkgever en vakbonden bij Feenstra Verwarming per 11-9-2014 Huidige regeling Voorstel werkgever Conceptstandpunt vakbonden 1. Roosters monteurs

Nadere informatie

AANGEPASTE CAO TEKST Op de volgende pagina s staat de vanaf 1 januari 2017 geldende cao artikelen in dit verband.

AANGEPASTE CAO TEKST Op de volgende pagina s staat de vanaf 1 januari 2017 geldende cao artikelen in dit verband. AANGEPASTE CAO TEKST Op de volgende pagina s staat de vanaf 1 januari 2017 geldende cao artikelen in dit verband. Artikel 3.3 Binnendienst Tot de categorie Binnendienst behoren de werknemers die uitsluitend

Nadere informatie

CAO UITVAARTBRANCHE Aangepaste cao tekst inzake werkdruk, roosters en beschikbaarheid geldend vanaf 1 januari 2017

CAO UITVAARTBRANCHE Aangepaste cao tekst inzake werkdruk, roosters en beschikbaarheid geldend vanaf 1 januari 2017 CAO UITVAARTBRANCHE Aangepaste cao tekst inzake werkdruk, roosters en beschikbaarheid geldend vanaf 1 januari 2017 INLEIDING De bonden ontvangen vanuit hun achterban signalen over werkdruk in relatie tot

Nadere informatie

Citeertitel: Landsverordening bijzondere rechtspositionele bepalingen Kustwachtpersoneel. Wijzigingen: AB 2012 no. 54; (inwtr. AB 2013 no.

Citeertitel: Landsverordening bijzondere rechtspositionele bepalingen Kustwachtpersoneel. Wijzigingen: AB 2012 no. 54; (inwtr. AB 2013 no. Intitulé : LANDSVERORDENING van 9 maart 2000, houdende bijzondere regels inzake de rechtspositie van Arubaanse ambtenaren, werkzaam bij de Kustwacht voor Aruba, Curaçao en Sint Maarten alsmede voor de

Nadere informatie

Onderwerp Wat wil FNV Wat wil DSV Opmerking

Onderwerp Wat wil FNV Wat wil DSV Opmerking Onderwerp Wat wil FNV Wat wil DSV Opmerking Over onzeker werk onderzoek noodzaak onzeker werk Definitie werknemer Onafhankelijk onderzoek om te bepalen hoeveel flexkrachten bij DSV in vaste dienst kunnen

Nadere informatie

Vereenvoudiging Bijzondere Beloningen (hoofdstuk 5 cao)

Vereenvoudiging Bijzondere Beloningen (hoofdstuk 5 cao) Vereenvoudiging Bijzondere Beloningen (hoofdstuk 5 cao) 12 april 2017 1. De invoeringsdatum van de nieuwe set bijzondere beloningen is 1 januari 2018. 2. De salarissen en salarisschalen van de groepen

Nadere informatie

Een grote minderheid (42%) van de zaterdag werkers vult in hiervoor geen toeslag te ontvangen.

Een grote minderheid (42%) van de zaterdag werkers vult in hiervoor geen toeslag te ontvangen. In de maand september heeft FNV Metaal onder leden en niet leden onderzoek gedaan naar de praktijk en de ervaringen met werktijden in de branche. De vragenlijst richtte zich op diverse aspecten van werktijden;

Nadere informatie

Regeling vergoeding consignatiediensten en telefonische bereikbaarheid

Regeling vergoeding consignatiediensten en telefonische bereikbaarheid Regeling vergoeding consignatiediensten en telefonische Nummer: 10.0003457 Versie: 1.0 Vastgesteld door het AB d.d. 7 april 2011 Instemming GO d.d. 7 april 2011 Deze regeling treedt in werking op 1 mei

Nadere informatie

De brandweervrijwilliger en de Arbeidstijdenwet VNG februari 2010

De brandweervrijwilliger en de Arbeidstijdenwet VNG februari 2010 De brandweervrijwilliger en de Arbeidstijdenwet VNG februari 2010 Inhoud Inleiding 1. De Arbeidstijdenwet en de brandweervrijwilliger 1.1 Hoofdbetrekking en de brandweervrijwilliger 1.2 Uitzonderingen

Nadere informatie

ons kenmerk ECWGO/U201401852 Lbr. 14/070 CvA/LOGA 14/05

ons kenmerk ECWGO/U201401852 Lbr. 14/070 CvA/LOGA 14/05 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft uitwerking cao 2013-2015 (3) salarismaatregelen uw kenmerk ons kenmerk ECWGO/U201401852 Lbr. 14/070 CvA/LOGA

Nadere informatie

Overleg Bo-Ex met bewonersvereniging complex 501 (vastgesteld 3 maart 2011)

Overleg Bo-Ex met bewonersvereniging complex 501 (vastgesteld 3 maart 2011) Overleg Bo-Ex met bewonersvereniging complex 501 (vastgesteld 3 maart 2011) Datum : donderdag 25 november 2010, 19.00 uur Aanwezig : Annemarie Reintjes, voorzitter Bertus Damen en Michèl Post (bewonersvereniging

Nadere informatie

Gids arbeidstijden en gladheidbestrijding

Gids arbeidstijden en gladheidbestrijding Gids arbeidstijden en gladheidbestrijding Chauffeurs die in de winterperiode worden ingezet om te strooien, kunnen dit niet zomaar doen. Zij moeten rekening houden met wet- en regelgeving, zoals de zogenoemde

Nadere informatie

Verslag van de 4e CCR Praktijk vergadering. van woensdag 1 september 2010 te Den Haag

Verslag van de 4e CCR Praktijk vergadering. van woensdag 1 september 2010 te Den Haag Verslag Verslag van de 4e CCR Praktijk vergadering. van woensdag 1 september 2010 te Den Haag 1. Opening De voorzitter heet alle aanwezigen van harte welkom 2. Verslag vorige vergadering en actiepunten

Nadere informatie

Wehl, 26 februari Aan: De besturen en directeuren van de bij het PON aangesloten scholen. Onderwerp: Uitnodiging voor ALV van 11 maart 2015.

Wehl, 26 februari Aan: De besturen en directeuren van de bij het PON aangesloten scholen. Onderwerp: Uitnodiging voor ALV van 11 maart 2015. Wehl, 26 februari 2015 Aan: De besturen en directeuren van de bij het PON aangesloten scholen. Onderwerp: Uitnodiging voor ALV van 11 maart 2015. Algemene mededeling m.b.t. eventuele stemmingen tijdens

Nadere informatie

Toelichting arbeidsvoorwaarden

Toelichting arbeidsvoorwaarden Toelichting arbeidsvoorwaarden Maart 2016 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding Pagina 3 2. Individueel Keuze Budget (IKB) Pagina 4 3. Functioneringstoelage / uitloopschalen / promotieronde (Cao wijziging) Pagina

Nadere informatie

Lid 1 De medewerker dient bereikbaar te zijn door middel van een door de werkgever ter beschikking gestelde mobiele telefoon.

Lid 1 De medewerker dient bereikbaar te zijn door middel van een door de werkgever ter beschikking gestelde mobiele telefoon. Burgemeester en wethouders van Goeree-Overflakkee Overwegende, dat ter uitvoering van artikel 20 van de Bezoldigingsregeling gemeente Goeree-Overflakkee nadere regels gesteld zijn met betrekking tot consignatie;

Nadere informatie

Nummer: 11.0001183. Versie: 1.1. Vastgesteld door het DB d.d. Instemming OR RAV d.d.

Nummer: 11.0001183. Versie: 1.1. Vastgesteld door het DB d.d. Instemming OR RAV d.d. Uitvoeringsregeling artikel 6.10 van de CAO sector Ambulancezorg ( vergoeding consignatiediensten ten behoeve van GHOR-taken ) Regionale Ambulancevoorziening Nummer: 11.0001183 Versie: 1.1 Vastgesteld

Nadere informatie

Medezeggenschapsraad o.b.s. De Vuurtoren Email: mrvuurtoren@obs-devuurtoren.nl

Medezeggenschapsraad o.b.s. De Vuurtoren Email: mrvuurtoren@obs-devuurtoren.nl Medezeggenschapsraad o.b.s. De Vuurtoren Email: mrvuurtoren@obs-devuurtoren.nl Datum: 16-Juni-2015 Tijd: 20:00 22:30 Onderwerp: MR Vergadering obs De Vuurtoren Locatie West Aanwezig: Naam Aanwezig Afwezig

Nadere informatie

1. Inleiding 2513AA22XA

1. Inleiding 2513AA22XA > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070 333

Nadere informatie

OVERLEGVERGADERING RAAD VAN BESTUUR EN OR

OVERLEGVERGADERING RAAD VAN BESTUUR EN OR 1 OVERLEGVERGADERING RAAD VAN BESTUUR EN OR NOTULEN Vastgesteld d.d. 24 april 2013 Vergaderdatum 20 maart 2013 Vergaderplaats Service Center, Middelburg Aanwezig: OR-leden dames Bakhuizen, Van den Dorpel,

Nadere informatie

In 2014 zijn er weer twee studiedagen bij ZieZaZo. Deze zijn als volgt gepland:

In 2014 zijn er weer twee studiedagen bij ZieZaZo. Deze zijn als volgt gepland: INTERNE MEMO betreft: NOTULEN wo 15 jan 2014 kinderdagverblijf ZieZaZo kinderdagcentra ZieZaZo buitenschoolse opvang ZieZaZo van: aan: afwezig: Gwen kdc s regio Utrecht Djoeke, Wendy datum: 15-01-2014

Nadere informatie

VERSLAG van de 149e vergadering van de GMR

VERSLAG van de 149e vergadering van de GMR GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD secretariaat: Marisja Zych en Inge van der Linden e-mail: secretariaat@bmtskpo.nl Website: www.skpo.nl VERSLAG van de 149e vergadering van de GMR Datum: Woensdag

Nadere informatie

Plan van aanpak implementatie WMO-dienstverlening gemeente Drimmelen

Plan van aanpak implementatie WMO-dienstverlening gemeente Drimmelen Plan van aanpak implementatie WMO-dienstverlening gemeente Drimmelen Auteur : drs. Natasja de Bruin Datum : Donderdag 16 februari 2006 Versie : 2.0 (definitief) LEGAL FINANCE PROCESS Inhoudsopgave 1. Inleiding...3

Nadere informatie

AANVULLENDE AFSPRAKEN OP HET CAO-AKKOORD VAN 13 JUNI 2017

AANVULLENDE AFSPRAKEN OP HET CAO-AKKOORD VAN 13 JUNI 2017 AANVULLENDE AFSPRAKEN OP HET CAO-AKKOORD VAN 13 JUNI 2017 In aanvulling op het cao-akkoord van 13 juni 2017 hebben partijen in de periode van 3 juli t/m 8 september de volgende aanvullende afspraken gemaakt.

Nadere informatie

Datum ondertekening. Bron bekendmaking

Datum ondertekening. Bron bekendmaking Zoek regelingen op overheid.nl Nederlandse Antillen Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl! LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN, van de 16de september 1970 ter

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 204 205 32 893 Fiscaal stelsel voor Caribisch Nederland Nr. 5 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de

Nadere informatie

3. Concept verslag vergadering 14 maart 2016 vaststelling (in uw bezit)

3. Concept verslag vergadering 14 maart 2016 vaststelling (in uw bezit) Gemeenteschappelijke Medezeggenschapsraad Plateau Assen Notulen vergadering GMR Maandag 25 april 2016 Locatie: o.b.s. Het Sterrenschip Oudergeleding Personeelsgeleding Overig Nick Bruins X Carola Iterson

Nadere informatie

JUS. Jaarurensystematiek. een inhoudelijke toelichting bij de invoering in de gehandicaptenzorg. JaarUrenSystematiek (JUS)

JUS. Jaarurensystematiek. een inhoudelijke toelichting bij de invoering in de gehandicaptenzorg. JaarUrenSystematiek (JUS) JUS Jaarurensystematiek een inhoudelijke toelichting bij de invoering in de gehandicaptenzorg JaarUrenSystematiek (JUS) Inleiding In de CAO Gehandicaptenzorg 2007-2008 (CAO) is opgenomen dat per 1 januari

Nadere informatie

A4 Informatie om te delen

A4 Informatie om te delen A4 Informatie om te delen Programma PM, directie Politie, Ministerie van Veiligheid en Justitie A4 is bedoeld om de politiekorpsen op een snelle manier kort en bondig te informeren over ontwikkelingen

Nadere informatie

Personeelshandboek. el&p Payrolling

Personeelshandboek. el&p Payrolling Personeelshandboek el&p Payrolling Maart 2015 Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. Algemene Beschrijving Organisatie... 3 3. Indiensttreding:... 3 4. Salaris:... 3 1. Salaris:... 3 2. Onkostenvergoeding:... 3 3.

Nadere informatie

3) Verslag van de vergadering van 29 september 2014, zie bijlage 1 (16:05 uur)

3) Verslag van de vergadering van 29 september 2014, zie bijlage 1 (16:05 uur) Agenda voor de vergadering van het Platform Zelfredzaam Datum: Locatie: 12 januari 2015 van 16:00 uur tot uiterlijk 19:00 uur (voor een eenvoudige maaltijd wordt gezorgd) Kulturhus Lienden Koningin Beatrixplein

Nadere informatie

... Betreft Cao voor de Groothandel in Vlakglas, het Glasbewerkings- en het Glazeniersbedrijf 2014

... Betreft Cao voor de Groothandel in Vlakglas, het Glasbewerkings- en het Glazeniersbedrijf 2014 kantoor Den Haag > 1 Postbus 30206 2500 GE 'S-GRAVENHAGE Telefoon 0800-0543 Kennisgroep CAO De Glas Branche Organisatie Postbus 2075 2800 BE GOUDA Datum 18 december 2014 Uw kenmerk Kenmerk CAO Betreft

Nadere informatie

7. Afwijkende standplaatsen ten opzichte van wooneilanden

7. Afwijkende standplaatsen ten opzichte van wooneilanden leden SOCN RCN Bonaire Contactpersoon Jeaninne Wong T 599 758302 Datum 28 mei 202 Agenda sectoroverleg CN 5 juni Agendapunten. Opening en mededelingen 2. Concept verslagen 3 en 4 december 20 (bijgevoegd)

Nadere informatie

BIJLAGE 3, BEDOELD IN ARTIKEL F.1, ELFDE LID, VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSVOORWAARDENREGELING PROVINCIES (Regeling melden vermoeden van een misstand)

BIJLAGE 3, BEDOELD IN ARTIKEL F.1, ELFDE LID, VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSVOORWAARDENREGELING PROVINCIES (Regeling melden vermoeden van een misstand) BIJLAGE 3, BEDOELD IN ARTIKEL F.1, ELFDE LID, VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSVOORWAARDENREGELING PROVINCIES (Regeling melden vermoeden van een misstand) Deze regeling is de uitwerking van de wettelijke verplichting

Nadere informatie

REGELING MELDEN VERMOEDEN MISSTAND

REGELING MELDEN VERMOEDEN MISSTAND REGELING MELDEN VERMOEDEN MISSTAND Artikel 1 Begripsbepalingen In deze regeling wordt verstaan onder: werknemer: de persoon die werkt of heeft gewerkt voor de Veiligheidsregio Utrecht zoals bedoeld in

Nadere informatie

Secretariaat VVMC. N.V. Nederlandse Spoorwegen T.a.v. mevr. Y. Verdonk, Directeur H&R Postbus HA Utrecht

Secretariaat VVMC. N.V. Nederlandse Spoorwegen T.a.v. mevr. Y. Verdonk, Directeur H&R Postbus HA Utrecht Secretariaat VVMC N.V. Nederlandse Spoorwegen T.a.v. mevr. Y. Verdonk, Directeur H&R Postbus 2025 3500 HA Utrecht Stadhuisplein 344A 5038 TH Tilburg T (013) 580 27 68 Email: secretariaat@vvmc.nl Internet:

Nadere informatie

ARBEIDSTIJDEN VOOR AIOS EN ANIOS

ARBEIDSTIJDEN VOOR AIOS EN ANIOS ARBEIDSTIJDEN VOOR AIOS EN ANIOS 2 inhoud BELANGRIJKE DEFINITIES 4 ARBEIDS- EN RUSTTIJDEN OVERZICHT 6 CAO S 8 CAO GGZ 14 SLOTWOORD 19 Per 1 augustus 2011 is het Arbeidstijdenbesluit gewijzigd. De wijziging

Nadere informatie

ONDERHANDELINGSAKKOORD RABV

ONDERHANDELINGSAKKOORD RABV ONDERHANDELINGSAKKOORD RABV INLEIDING Op 17 december 2013 heeft Rotterdam Airport BV. met de vakorganisaties CMHF en CNV Publieke zaak een onderhandelingsakkoord bereikt voor de voortzetting van de CAO

Nadere informatie

Checklist Arbeidstijdenwet

Checklist Arbeidstijdenwet Checklist Arbeidstijdenwet Overtreding van de arbeidstijdenregels heeft doorgaans een bedrijfseconomisch motief. De I-SZW streeft er daarom na om overtreders in hun portemonnee te raken. U kunt dit voorkomen

Nadere informatie

Handleiding arbeidstijdenwet AIOS s van het azm

Handleiding arbeidstijdenwet AIOS s van het azm Handleiding arbeidstijdenwet AIOS s van het azm Stafdirectoraat Personeelszaken/ARBO Datum: november 2010 1 Handleiding roosteren van arbeidstijden van artsassistenten azm De regels over hoe lang een werknemer

Nadere informatie

Vraag A1 In de mail over de CAO 2008 wordt gesproken over differentiatie naar groepen medewerkers. Onder welke groep val ik?

Vraag A1 In de mail over de CAO 2008 wordt gesproken over differentiatie naar groepen medewerkers. Onder welke groep val ik? ONDERHANDELINGSRESULTAAT CAO KPN 2008-2009 VRAGEN EN ANTWOORDEN De antwoorden op de gestelde vragen zijn gebaseerd op het Onderhandelingsresultaat tussen KPN en de vakbonden d.d. 22 februari 2008. De hierna

Nadere informatie

Een werknemer mag maximaal 12 uur per dienst werken. Per week mag hij maximaal 60 uur werken.

Een werknemer mag maximaal 12 uur per dienst werken. Per week mag hij maximaal 60 uur werken. DE NIEUWE ARBEIDSTIJDENWET Op 1 april 2007 is de nieuwe arbeidstijdenwet in werking getreden. De regels in de Arbeidstijdenwet zijn vereenvoudigd. Hierdoor krijgen werkgever en werknemer meer mogelijkheden

Nadere informatie

Notulen MR vergadering 25 september 2013

Notulen MR vergadering 25 september 2013 Notulen MR vergadering 25 september 2013 Opening Ronald opent de vergadering om 19.15 uur en heet allen welkom. Aanwezigen: Mary Ann, Ronald, Rianne, Bo, Edwin, Noortje, Mieke en René Afwezig: Gemma is

Nadere informatie

3 Salaris en vergoedingsregelingen. Bezoldiging

3 Salaris en vergoedingsregelingen. Bezoldiging 3 Salaris en vergoedingsregelingen Bezoldiging Artikel 3:1 1 Met inachtneming van artikel 1:2:1 wordt aan de ambtenaar binnen het kader van een lokaal vast te stellen bezoldigingsregeling een bezoldiging

Nadere informatie

Artikel Wijzigingen (V) Communicatie Artikel 19B.1, onder definitie consignatie is ter verduidelijking

Artikel Wijzigingen (V) Communicatie Artikel 19B.1, onder definitie consignatie is ter verduidelijking Hoofdstuk 19B Arbeidsvoorwaarden personenchauffeurs Voorblad A. Opmerkingen Artikel Wijzigingen (V) Communicatie Artikel 19B.1, onder definitie consignatie is ter verduidelijking Ja, P&O FBA b opgenomen

Nadere informatie

MR: Chantal Tubee, Marielle Aendenroomer, Geerten van Eldik, Carlien Schouten

MR: Chantal Tubee, Marielle Aendenroomer, Geerten van Eldik, Carlien Schouten Montessori Basisschool Roermond Bijeenkomst 05 juli 2017 vergadering Aanwezigen: : Chantal Tubee, Marielle Aendenroomer, Geerten van Eldik, Carlien Schouten Managementteam: Toor Afwezig: OV de bijzige

Nadere informatie

VERSLAG MR VERGADERING

VERSLAG MR VERGADERING VERSLAG MR VERGADERING Datum: 22 september 2015 Aanwezig: Afwezig: Verslag: (P) Annemieke, Annick, Astrid, Saskia (O) Edwin, Lizzy, Michel, Harm, Gabor. (D) Adriana, Madelon. Ellen (met kennisgeving) Edwin

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op artikel 81, onder a, van de Wet materieel ambtenarenrecht BES;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op artikel 81, onder a, van de Wet materieel ambtenarenrecht BES; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 9411 15 juni 2011 Regeling van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 24 mei 2011, nr. 2011-2000111221,

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST CAO-I AKZONOBEL NEDERLAND

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST CAO-I AKZONOBEL NEDERLAND COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST CAO-I AKZONOBEL NEDERLAND (versie juli 2013) De werkingssfeer van de CAO-I AkzoNobel Nederland omvat: (stand per 1 januari 2013) - Akzo Nobel Nederland B.V. De ondergetekenden:

Nadere informatie

Notulen MR - vergadering, maandag 18 juni 2012 ( locatie Olympiaweg ) de heer J. Bakker, de heer F. van Dam, de heer A. Huizer, de heer G.

Notulen MR - vergadering, maandag 18 juni 2012 ( locatie Olympiaweg ) de heer J. Bakker, de heer F. van Dam, de heer A. Huizer, de heer G. Notulen MR - vergadering, maandag 18 juni 2012 ( locatie Olympiaweg ) Aanwezig: mevr. J. van Brussel, mevr. J. Hagenaars de heer J. Bakker, de heer F. van Dam, de heer A. Huizer, de heer G. Millekamp,

Nadere informatie

Sectoroverleg CN 20 en 21 juni 2013. leden van het Sectoroverleg

Sectoroverleg CN 20 en 21 juni 2013. leden van het Sectoroverleg Rijksdienst Caribisch Nederland Bonaire Kaya International z/n Kralendijk Bonaire, Caribisch Nederland Postbus 357 Kralendijk Sectoroverleg CN 20 en 21 juni 2013 Bonaire, Caribisch Nederland www.rijksdienstcn.com

Nadere informatie

Inhoudsopgave blz. 1 Het verdiepingshoofdstuk 3

Inhoudsopgave blz. 1 Het verdiepingshoofdstuk 3 Inhoudsopgave blz. 1 Het verdiepingshoofdstuk 3 1 2 1. VERDIEPINGSHOOFDSTUK In paragraaf 3.1. wordt de opbouw van de verplichtingen, uitgaven en ontvangsten vanaf de stand ontwerpbegroting BES-fonds 2011

Nadere informatie

Innofun Klachtenprocedure

Innofun Klachtenprocedure Klachtenprocedure Innofun B.V. Datum in werking treding: 1 september 2011 Versie: 1 Deze regeling wordt openbaar gemaakt door plaatsing op de website van Innofun Innofun Klachtenprocedure Doel van de procedure:

Nadere informatie

In de maand januari heeft FNV Metaal onderzoek gedaan naar de praktijk en de ervaringen met werktijden in de branche...

In de maand januari heeft FNV Metaal onderzoek gedaan naar de praktijk en de ervaringen met werktijden in de branche... 21 JANUARI 2015 In de maand januari heeft FNV Metaal onderzoek gedaan naar de praktijk en de ervaringen met werktijden in de branche... Drie hoofdvragen: 1. Dragen de werktijden in de branche bij aan het

Nadere informatie

statengriffie Onderwerp: voorstel nieuwe werkwijze informerende Statencommissies Datum: september 2013

statengriffie Onderwerp: voorstel nieuwe werkwijze informerende Statencommissies Datum: september 2013 MEMO Aan: Presidium Van: statengriffie Onderwerp: voorstel nieuwe werkwijze informerende Statencommissies Datum: september 2013 1. Aanleiding. Er is meerdere keren in het presidium gesproken over de werkwijze

Nadere informatie

Werken bij de. Wil je werken bij de Rijksschoonmaakorganisatie? Lees dan deze folder!

Werken bij de. Wil je werken bij de Rijksschoonmaakorganisatie? Lees dan deze folder! Werken bij de Rijksschoonmaakorganisatie Wil je werken bij de Rijksschoonmaakorganisatie? Lees dan deze folder! 2 Werken bij de Rijksschoonmaakorganisatie Inhoud 1. De Rijksoverheid gaat zelf schoonmaken.

Nadere informatie

SAMENVATTING PRINCIPE AKKOORD OVERGANGSAFSPRAKEN KPN GETRONICS

SAMENVATTING PRINCIPE AKKOORD OVERGANGSAFSPRAKEN KPN GETRONICS SAMENVATTING PRINCIPE AKKOORD OVERGANGSAFSPRAKEN KPN GETRONICS KPN en vakorganisaties hebben overeenstemming over de overgangsafspraken voor de ZM medewerkers die door de integratie in 2009 hun werk volgen

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr Werktijdenregeling gemeente Lingewaal 2016

GEMEENTEBLAD. Nr Werktijdenregeling gemeente Lingewaal 2016 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Lingewaal. Nr. 5662 12 januari 2017 Werktijdenregeling gemeente Lingewaal 2016 Burgemeester en wethouders van de gemeente Lingewaal; gelet op de schriftelijke

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 september 2015

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 september 2015 Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 september 2015 Aanwezig: Dhr. H. Vrieze Mw. H. Sijm-Wissink Mw. F. Fikry Mw. J. Honselaar Mw. F. Troost Mw. E. Singer Dhr. F. Kummer Dhr.

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Invoering Registratie Niet-Ingezetenen (RNI)

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Invoering Registratie Niet-Ingezetenen (RNI) Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Invoering Registratie Niet-Ingezetenen (RNI) Programma / Programmanummer Dienstverlening & Burgerzaken / 1011 BW-nummer Portefeuillehouder W. Dijkstra Samenvatting Sofinummers

Nadere informatie

Kort voorstellen. Waar gaan we het niet over hebben. Eenmalige wijzigingen. Nieuwe manier van plannen

Kort voorstellen. Waar gaan we het niet over hebben. Eenmalige wijzigingen. Nieuwe manier van plannen Titel Tekst Kort voorstellen Waar gaan we het niet over hebben Eenmalige wijzigingen Nieuwe manier van plannen Kort voorstellen Reinier Asberg 1 van de 2 eigenaren van Huschka Beveiligers sinds oktober

Nadere informatie

Normjaartaak Onderwijzend Personeel (OP) Primair Onderwijs

Normjaartaak Onderwijzend Personeel (OP) Primair Onderwijs Normjaartaak Onderwijzend Personeel (OP) Primair Onderwijs Oktober 2006 Inhoudsopgave: Inleiding Normjaartaak en compensatieverlof Sparen voor sabbatsverlof Verzilveren van het compensatieverlof Sparen

Nadere informatie

MR-agenda. Ad 1. Vaststellen agenda. Ad 2. Mededelingen. Onderwerp Notulen MR-vergadering Datum 17 juni 2011 Aanwezigen Herman Schiphauwer (HS),

MR-agenda. Ad 1. Vaststellen agenda. Ad 2. Mededelingen. Onderwerp Notulen MR-vergadering Datum 17 juni 2011 Aanwezigen Herman Schiphauwer (HS), Onderwerp Notulen MR-vergadering Datum 17 juni 2011 Aanwezigen Herman Schiphauwer (HS), Neil Turner (NT), Lora Zeyrek (LZ), Wanda Vester (WV), Ellen Lammertink (EL), Afwezig Notulist Cengiz Cilingir (CC),

Nadere informatie

Wat zijn die rechten dan?

Wat zijn die rechten dan? Een mondige werknemer kent zijn rechten Wat zijn die rechten dan? Els Unger 10 april 2017 Verruiming openingstijden e.d. Verruiming van openingstijden heeft gevolgen voor medewerkers: op andere tijden

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Circulaire toepassing Uitvoeringsakkoord sector Rijk

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Circulaire toepassing Uitvoeringsakkoord sector Rijk STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 15672 12 juni 2015 Circulaire toepassing Uitvoeringsakkoord sector Rijk Aan de bevoegde gezagen van de ambtelijke diensten

Nadere informatie

Werktijden 2 Vaststelling van werkroosters geschiedt voor voltijders met inachtneming van de volgende voorwaarden:

Werktijden 2 Vaststelling van werkroosters geschiedt voor voltijders met inachtneming van de volgende voorwaarden: HOOFDSTUK 3 ARBEIDSDUUR EN ARBEIDSTIJDEN ARTIKEL 8 ARBEIDSDUUR, WERKTIJDEN EN COMPENSATIE-UREN Arbeidsduur 1 Op kalenderjaarbasis bedraagt de arbeidsduur van een voltijdwerknemer gemiddeld 36 uur per week.

Nadere informatie

Regeling arbeidsduur en werktijden gemeente Waddinxveen 2014

Regeling arbeidsduur en werktijden gemeente Waddinxveen 2014 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Waddinxveen. Nr. 23928 30 april 2014 Burgemeester en wethouders van Waddinxveen; gelet op hoofdstuk 3 en 4 CAR-UWO; gelet op het instemmende advies van de Ondernemingsraad

Nadere informatie

Financiële arbeidsvoorwaarden rijkspersoneel (in kort bestek)

Financiële arbeidsvoorwaarden rijkspersoneel (in kort bestek) Financiële arbeidsvoorwaarden rijkspersoneel (in kort bestek) ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Schalen BBRA salarisnummer maandsalaris sinds -- ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Schalen BBRA salarisnummer

Nadere informatie

Voorstel aan college van Burgemeester en Wethouders

Voorstel aan college van Burgemeester en Wethouders Openbaar Registratienummer: 229134 Portefeuillehouder: De heer P. de Koning Datum voorstel: 5 oktober 2016 Afdeling: BV P&O agendapunt 2 Niet openbaar, want ook toelichten in paragraaf communicatie Onderwerp/Titel:

Nadere informatie

PRINCIPEAKKOORD CAO APOTHEKEN

PRINCIPEAKKOORD CAO APOTHEKEN PRINCIPEAKKOORD CAO APOTHEKEN 2006-2007 Op onderhandelaarsniveau is op 9 januari 2007 tussen KNMP, FNV Bondgenoten en CNV Publieke Zaak overeenstemming bereikt over een principeakkoord betreffende een

Nadere informatie

1. Welkom: Michiel heet iedereen welkom.

1. Welkom: Michiel heet iedereen welkom. Notulen MR vergadering 18 mei 2015 Aanwezig: Michiel, Sanne, Joep, Annet, Natascha, Ellen en Marielle. Afwezig: --- Voorzitter: Michiel Notulist: Marielle Akkoord: 31 mei 2015 1. Welkom: Michiel heet iedereen

Nadere informatie

Notulen MR vergadering 29 maart Aanwezig:Peter, Bart, Sonja, Margret en Angelique Afwezig wegens ziekte:marijke Afwezig met bericht: Sabine

Notulen MR vergadering 29 maart Aanwezig:Peter, Bart, Sonja, Margret en Angelique Afwezig wegens ziekte:marijke Afwezig met bericht: Sabine Notulen MR vergadering 29 maart 2016 Aanwezig:Peter, Bart, Sonja, Margret en Angelique Afwezig wegens ziekte:marijke Afwezig met bericht: Sabine 1. Opening. Bart opent de vergadering. De notulen van 4

Nadere informatie

[ Vakman ] Weet je dat? CNV Hout en Bouw

[ Vakman ] Weet je dat? CNV Hout en Bouw [ Vakman ] Weet je dat? CNV Hout en Bouw Sta sterk! [ Werk In Nederland ] Er zijn verschillende manieren waarop je in Nederland kan werken. Je kunt tijdelijk in Nederland werken voor een Poolse werkgever.

Nadere informatie

Openbaar. Eenmalige uitkeringen. Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel. Onderwerp. Programma Bestuur & Middelen.

Openbaar. Eenmalige uitkeringen. Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel. Onderwerp. Programma Bestuur & Middelen. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Eenmalige uitkeringen Programma Bestuur & Middelen BW-nummer Portefeuillehouder B. van Hees Samenvatting Door de afspraak in het Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden

Nadere informatie

Regeling Vermoeden Misstand Metropoolregio Eindhoven 2016

Regeling Vermoeden Misstand Metropoolregio Eindhoven 2016 CVDR Officiële uitgave van Metropoolregio Eindhoven. Nr. CVDR425614_1 28 juni 2017 Regeling Vermoeden Misstand Metropoolregio Eindhoven 2016 Het Dagelijks Bestuur van de Metropoolregio Eindhoven, besluit;

Nadere informatie

Kantoor Utrecht. Nederlandse Brood- en banketbakkers Ondernemers Vereniging Postbus AH GOUDA. Geachte heer,

Kantoor Utrecht. Nederlandse Brood- en banketbakkers Ondernemers Vereniging Postbus AH GOUDA. Geachte heer, Kantoor Utrecht > 1 Postbus 18500 3501 CM UTRECHT Telefoon 0800-0543 Telefax Kennisgroep CAO Nederlandse Brood- en banketbakkers Ondernemers Vereniging Postbus 332 2800 AH GOUDA Datum 23 oktober 2013 Uw

Nadere informatie

Aanvullende bezoldigings- en vergoedingsregeling provincie Gelderland

Aanvullende bezoldigings- en vergoedingsregeling provincie Gelderland Aanvullende bezoldigings- en vergoedingsregeling Geldig sinds: 1-7-2011 Wetstechnische informatie Type overheidsorganisatie Naam overheidsorganisatie WWW-adres overheidsorganisatie Type informatie Bestandsformaat

Nadere informatie

Georganiseerd overleg Sector Defensie. G.A. van Herpen-Bartlema inlichtingen 070-376 57 79 telefoon t.vanherpen@caop.nl e-mail

Georganiseerd overleg Sector Defensie. G.A. van Herpen-Bartlema inlichtingen 070-376 57 79 telefoon t.vanherpen@caop.nl e-mail Georganiseerd overleg Sector Defensie G.A. van Herpen-Bartlema inlichtingen 070-376 57 79 telefoon t.vanherpen@caop.nl e-mail 0 bijlage(n) SOD/12.00413 briefnummer G.1.01 zaaknummer 13 juni 2012 datum

Nadere informatie

Werken via Attract Uitzendbureau, hoe werkt dat? PERSONEELSGIDS

Werken via Attract Uitzendbureau, hoe werkt dat? PERSONEELSGIDS PERSONEELSGIDS 1. INTRODUCTIE Gefeliciteerd met je nieuwe baan via Attract Uitzendbureau! Werken als uitzendkracht heeft zo zijn voordelen. Je kunt ervaring op doen bij verschillende bedrijven, bijverdienen

Nadere informatie

Leerdam, april 2013. Beste relatie, Dit dienstverleningsdocument wordt u aangeboden door Simioli Assurantiën te Leerdam.

Leerdam, april 2013. Beste relatie, Dit dienstverleningsdocument wordt u aangeboden door Simioli Assurantiën te Leerdam. Leerdam, april 2013 Beste relatie, Dit dienstverleningsdocument wordt u aangeboden door Simioli Assurantiën te Leerdam. Ons kantoor hecht veel waarde aan een goede voorlichting op het gebied van financiële

Nadere informatie

Info aan de raad. Raad: Beslissing:

Info aan de raad. Raad: Beslissing: Raad: Beslissing: Info aan de raad Raadsvergadering : 5 november 2009 Behandeld door : Marion Denissen Portefeuillehouder : Frans Ronnes Registratienummer : 42 Onderwerp : Extra informatie ontwikkeling

Nadere informatie

De eerste cao voor postverspreiders. Informatie over de overeenkomst van opdracht en de arbeidsovereenkomst

De eerste cao voor postverspreiders. Informatie over de overeenkomst van opdracht en de arbeidsovereenkomst De eerste cao voor postverspreiders Informatie over de overeenkomst van opdracht en de arbeidsovereenkomst Liberalisering en cao Op 1 april 2009 is de postmarkt geliberaliseerd. Een van de voorwaarden

Nadere informatie

De Landelijke Arbeidstijdenregeling (LAR) En de rol van de ondernemingsraden

De Landelijke Arbeidstijdenregeling (LAR) En de rol van de ondernemingsraden De Landelijke Arbeidstijdenregeling (LAR) En de rol van de ondernemingsraden Rechtskracht van de LAR Looptijd 30 maanden Met ingang van 1 mei 2009 Afgesloten met de vakbonden Verplicht korpsen tot naleving

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST AKZONOBEL CHEMICALS. Akzo Nobel Chemicals B.V. te Amersfoort, ten deze mede handelend voor en uit naam van:

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST AKZONOBEL CHEMICALS. Akzo Nobel Chemicals B.V. te Amersfoort, ten deze mede handelend voor en uit naam van: COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST AKZONOBEL CHEMICALS (versie juli 2013) De ondergetekenden: Akzo Nobel Chemicals B.V. te Amersfoort, ten deze mede handelend voor en uit naam van: (stand per 1 januari 2013)

Nadere informatie

Verslag RGB vergadering

Verslag RGB vergadering Regiokantoor Noordwest postbus 8077 HB Amsterdam http://www.rgbnoordwest.nl Verslag RGB vergadering Aanwezig Afdeling A. Struylaart (voorzitter) Amsterdam K. Visser ( secretaris, notulist ) Haarlem Joke

Nadere informatie

Openbaar advies voor beslissing B en W

Openbaar advies voor beslissing B en W Openbaar advies voor beslissing B en W Sector Middelen Afdeling Personeel en organisatie registratienummer: 2001004414 Naam: Chris Bos, toestelnummer: 831 paraaf chef/hoofd sector paraaf sectorcontroller

Nadere informatie

kantoor Den Haag Stichting Raad van Overleg in de Metalektro (ROM) Postbus AK LEIDSCHENDAM Geachte heer,

kantoor Den Haag Stichting Raad van Overleg in de Metalektro (ROM) Postbus AK LEIDSCHENDAM Geachte heer, kantoor Den Haag > 1 Postbus 30206 2500 GE 'S-GRAVENHAGE Telefoon 0800-0543 Telefax (088) 15 234 05 Kennisgroep CAO Stichting Raad van Overleg in de Metalektro (ROM) Postbus 407 2260 AK LEIDSCHENDAM Betreft

Nadere informatie

Looptijd De al verlopen cao wordt met 3 jaar verlengd en loopt van 1 juli 2013 tot en met 30 juni 2016.

Looptijd De al verlopen cao wordt met 3 jaar verlengd en loopt van 1 juli 2013 tot en met 30 juni 2016. Bunnik, 15 december 2014 Op 5 december jl. heeft de werkgeversonderhandelingsdelegatie van de werkgeversvereniging Agrarische Bedrijfsverzorgingsdiensten (WAB) een finaal, integraal en samenhangend eindbod

Nadere informatie

Stand van zaken leerlingenvervoer

Stand van zaken leerlingenvervoer Stand van zaken leerlingenvervoer 1. Inleiding Er zijn het afgelopen jaar twee aanbestedingen geweest voor het leerlingenvervoer van de gemeente Maasdriel en Zaltbommel. De eerste aanbesteding is na een

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2010 427 Beschikking van de Minister van Justitie van 31 augustus 2010 tot plaatsing in het Staatsblad van de tekst van de Wet rechtspositie Kustwacht

Nadere informatie