Opleidings- en toetsmatrix cursus Preventieassistent

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Opleidings- en toetsmatrix cursus Preventieassistent"

Transcriptie

1 Opleidings- en toetsmatrix cursus Preventieassistent Als bewijs voor de kwaliteitsborging van een opleiding moet worden aangetoond dat alle eindtermen/kwalificaties/ competenties en bijbehorende deelkwalificaties/werkprocessen/succescriteria worden gedekt in zowel de opleiding als de examens. Om te controleren of uw opleidingsinstelling aan deze eis voldoet, kan onderstaande matrix worden gebruikt. Vul hier per criterium in tijdens welk onderdeel van het de betreffende kwalificatie/competentie aan bod komt, en tijdens welk onderdeel van het examenprogramma het wordt getoetst. Introductie en kennismaking Leerdoelen 1 Criteria als preventieassistent: heb je inzicht in het doel en de opbouw van de cursus; Theorie/kennis: kun je afspraken maken over begeleiding bij het huiswerk en ook over de inpassing van patiëntenbehandeling door de assistent in de praktijk van de tandarts; heb je inzicht in het doel en de opbouw van de cursus; ken je de (wettelijke) positie van de tandartsassistent als zorgverlener; ken je het belang en de onderdelen van het 'stappenplan preventiebehandeling' in het kader van de cursus en in het kader van de taakuitvoering door de preventieassistent; heb je inzicht in de coachende rol van de tandarts tijdens de cursus; De tandarts: levert een duidelijk bijdrage gedurende de cursus van zijn/haar preventieassistent, stelt zich op als coach en handelt hiernaar. maak je afspraken over begeleiding bij het huiswerk en ook over de inpassing van patiëntenbehandeling door de assistent in de praktijk van de tandarts; Als tandarts: selecteert u geschikte patiënten voor deze cursus s aan de hand van de voor patiëntenbehandeling geldende criteria; kunt u omgaan met de tijdens de cursus gebruikte kaarten (praktijkhulpmiddelen/onderwijsprotocollen): - instrumentvoering scalers; - werkhouding en schema uurposities; - pocketstatus (behorende bij standaard-info DPSI); - hygiëne: persoonlijke verzorging; - hygiëne: handen wassen/desinfecteren; 1 NB. in de leerdoelen en criteria behorende bij de cursus preventieassistent wordt telkens de tandarts genoemd als opdrachtgever/verwijzer. In voorkomende gevallen zou het ook kunnen gaan om een mondhygiënist die de cursist begeleidt en coacht en fungeert als opdrachtgever/verwijzer conform de kaders rondom taakdelegatie uit de Wet BIG en de adviezen/richtlijnen die de NMT hieromtrent geeft. Opleidings- en toetsmatrix cursus Preventieassistent Register preventieassistenten 1

2 - slijpen; - polijsten; - gebruik ultrasoon; begeleidt u de behandeling door de assistent door: - het zonodig geven van aanwijzingen; - het beantwoorden van vragen; - het beoordelen van de resultaten; - het geven van feedback tijdens de cursus en in de praktijk. Professionele houding en communicatie Leerdoelen Criteria Professionele houding: Theorie/kennis: werk je (semi)zelfstandig; ben je op de hoogte van grenzen in het werkveld van de preventieassistent en handel je hiernaar; ben je op de hoogte van de wetgeving rondom de preventiebehandeling door de preventieassistent en handelt hiernaar; handel je bekwaam; ga je professioneel om met patiënten en collega s; kun je een goed contact met de patiënt opbouwen; kun je zelfreflectie toepassen, kritisch naar je eigen handelen kijken en hiernaar handelen. ken je het doel en de uitgangspunten van de wet BIG; weet je dat de opleidingstitel mondhygiënist beschermd is; weet je dat het strafbaar is wanneer iemand zich mondhygiënist noemt, terwijl die persoon niet de opleiding tot mondhygiënist met succes heeft afgerond; weet je dat de titel tandarts beschermd is; weet je dat een tandarts zich tandarts mag noemen als hij/zij in het BIG register is geregistreerd; kun je het verschil aangeven tussen voorbehouden handelingen, niet voorbehouden handelingen en risicovolle handelingen en kun je voorbeelden van al deze handelingen noemen; kun je de strafbepalingen noemen die kunnen worden opgelegd als iemand onbekwaam handelingen verricht; handel je uitsluitend in opdracht van een tandarts; handel je uitsluitend wanneer je voldoende en duidelijke aanwijzingen hebt gekregen van de tandarts; handel je uitsluitend wanneer de tandarts bereikbaar is of (als het nodig is) snel ter plaatse kan zijn; handel je uitsluitend wanneer je kunt aantonen dat je bekwaam bent om de handeling te verrichten; handel je uitsluitend wanneer je zelf ook vindt dat je de handeling goed kunt uitvoeren; durf je nee te zeggen als je vindt dat een bepaalde handeling niet kunt uitvoeren; verwijs je op de juiste momenten terug naar de tandarts; neem je en draag je verantwoordelijkheid voor je eigen handelen; toon jij je bereid om je eigen deskundigheid te bevorderen; hanteer je de juiste omgangsvormen en: - toon je respect voor patiënten en collega s; - ga je op verantwoorde wijze om met ethische kwesties; Opleidings- en toetsmatrix cursus Preventieassistent Register preventieassistenten 2

3 Leerdoelen Criteria - kun je samenwerken; - kun je een vertrouwensrelatie aangaan. Professionele communicatie Leerdoelen Criteria beschik je over de juiste Communicatiedoelen communicatieve vaardigheden; communiceer je op een goede Theorie/kennis: manier met de patiënt, tandarts en weet je de voor- en nadelen van tutoyeren te benoemen; mondhygiënist op het juiste moment in de preventiebehandeling; communiceer je op een juiste wijze met de patiënt over je nieuwe geef je de patiënt gerichte functie; voorlichting, advies en instructie kun je een anamnese updaten; omtrent tandheelkundige preventie ken je het belang van een goede voorlichting; en mondhygiëne; ken je de effecten van een goede voorlichting; motiveer je de patiënt tot het kun je de hulpvraag van de patiënt verhelderen; opvolgen van adviezen en weet je wat de verwachtingen zijn van de patiënt; instructie (therapietrouw) met als laat je het advies aansluiten bij de persoonlijke situatie van de doel uiteindelijk een gezonde patiënt ; mondhygiënesituatie te gebruik je gesprekstechnieken waarmee je patiënten kunt bewerkstelligen; motiveren; blijf je binnen de grenzen van je ben je in staat om je een goed beeld te vormen van de persoonlijke eigen deskundigheid; gebitsreiniging van de patiënt; bespreek je de behandeling met ben je in staat om je een goed beeld te vormen van de voor de patiënt op gestructureerde mondhygiëne van belang zijnde leefgewoonten van de patiënt; wijze. neem je als hulpverlener en deskundige de leiding in een gesprek; pas je de (standaard) structuur van een eerste gesprek op adequate wijze toe; kun je actief luisteren naar de tandheelkundige klachten of problemen van de patiënt; bied je de patiënt ruimte om zijn eigen visie te geven; pas je non-verbale communicatietechnieken op adequate wijze toe; kun je parafraseren; maak je gebruik van stiltes ; kun je gevoelsreflecties geven; maak je gebruik van open vragen; maak je gebruik van e gesloten vragen; kun je korte stimulerende vragen stellen; stuur je een gesprek; check je de (on)juistheid van jouw interpretatie (toetsen); Opleidings- en toetsmatrix cursus Preventieassistent Register preventieassistenten 3

4 Leerdoelen Criteria kun je samenvatten; gebruik je suggestieve vragen op een adequate wijze; kun je structureren; weet je op adequate wijze om te gaan met paraverbale kenmerken; ben je voorzichtig met voortijdige conclusies; probeer je geen problemen op te lossen die niet tot je eigen deskundigheid behoren; ben je in staat om het contact met de patiënt professioneel te houden (en niet informeel); onderhoud je contact met de patiënt gedurende de behandeling en speel je in op reacties van de patiënt. Ergonomie Leerdoelen werk je op een ergonomisch verantwoorde wijze tijdens alle voorkomende situaties gedurende de preventiebehandeling. Criteria Theorie/kennis: ken je de uitgangspunten voor een goede zithouding; ken je de aanbevolen uursposities per sextant in relatie tot rechtsen/of linkshandigheid; ken je de uitgangspunten voor een goede verlichting; kun je het verschil aangeven tussen direct en indirect zicht en de consequenties daarvan voor een juiste instrumentvoering; pas je de juiste werkhouding toe in alle voorkomende situaties gedurende de behandeling; heb je een zo correct mogelijke werkhouding; kun je alle uursposities in relatie tot rechts- en/of linkshandigheid op de juiste wijze toepassen; stel je de behandelstoel per kaak op de juiste wijze in; stel je de behandellamp zodanig in dat het werkgebied optimaal verlicht wordt; plaats je de tray op de juiste hoogte; plaats je de patiënt in de juiste houding en draai je het hoofd van de patiënt in de juiste positie afhankelijk van de plek waaruit wordt gewerkt; hanteer je de instrumenten in de gemodificeerde pengreep en maak je gebruik van een steunvinger (zie kaarten praktijkhulpmiddelen); pas je de protocollen (praktijkhulpmiddelen) met betrekking tot ergonomie op adequate wijze toe. Opleidings- en toetsmatrix cursus Preventieassistent Register preventieassistenten 4

5 Reinig, desinfecteer en/of steriliseer de instrumenten/apparatuur (praktijkhygiëne) Leerdoelen Criteria werk je op basis van de aanbevelingen van de landelijke Werkgroep Infectie Preventie op het gebied van: persoonlijke hygiëne en instrumentarium, apparatuur en behandelkamer. Theorie/kennis: ken je de meest relevante aanbevelingen van de landelijke Werkgroep Infectie Preventie ten aanzien van praktijkhygiëne en infectiepreventie; kun je aangeven waarom praktijkhygiëne van belang is voor het werken als preventieassistent; kun je aanbevelingen omschrijven die met name van toepassing zijn op de preventiebehandeling door de assistent; tref je de noodzakelijke praktijkhygiënische maatregelen t.a.v. instrumentarium, apparatuur, behandelkamer, jezelf, patiënten en collega s (zie kaarten praktijkhulpmiddelen); voer je de behandeling uit met inachtneming van de praktijkhygiënische maatregelen (zie kaarten praktijkhulpmiddelen); ruim je de werkplek op met inachtneming van de praktijkhygiënische maatregelen (zie kaarten praktijkhulpmiddelen); pas je de protocollen (praktijkhulpmiddelen) met betrekking tot praktijkhygiëne op adequate wijze toe. Neem het patiëntendossier en de opdracht van de tandarts door Leerdoelen Criteria maak je op adequate wijze gebruik Theorie/kennis: van een patiëntendossier voor en weet je uit welke onderdelen een patiëntendossier bestaat/ kan tijdens de behandeling; bestaan; neem je kennis van de opdracht van de tandarts; kijk je in het patiëntendossier met name naar algemene gezondheid, historie behandelingen en historie mondhygiëne. kun je aangeven welke onderdelen van het patiëntendossier met name van belang zijn voor de preventiebehandeling; kan je een patiëntendossier lezen en begrijpen met name in het kader van de preventiebehandeling; bekijk je de patiëntengegevens en kijk je naar algemene gezondheid, historie behandelingen en historie mondhygiëne; besluit je op basis van de informatie of je mag behandelen; besluit je op basis van de informatie of je bekwaam bent om de patiënt te behandelen; kies je de juiste voorbereiding op basis van de patiëntengegevens; Communicatie: overleg je met of verwijs je indien nodig terug naar de tandarts. Opleidings- en toetsmatrix cursus Preventieassistent Register preventieassistenten 5

6 Slijp de instrumenten. Leerdoelen Criteria slijp je op adequate wijze het voor Theorie/kennis: de preventiebehandeling ken je het doel en het belang van slijpen; benodigde instrumentarium. kun je verschillende slijpmethoden noemen; ken je voor- en nadelen van machineslijpen versus manueel slijpen; weet je wanneer je moet slijpen; weet je wat je nodig hebt voor het manueel slijpen van instrumenten; weet je de verschillende slijpstenen met hun functies te benoemen; kun je aangeven waarom je olie moet gebruiken; ken je de functie van een teststaafje; kun je de vorm van een scaler beschrijven; kun je de vorm van een curette beschrijven; kun je de slijpprocedure van een scaler beschrijven; weet je hoe je de slijpstenen moet reinigen; slijp je een scaler handmatig scherp met behoud van de vorm en de hoek; herken je een slecht geslepen scaler; reinig je de slijpstenen op adequate wijze; pas je het protocol (praktijkhulpmiddelen) met betrekking tot slijpen op adequate wijze toe. Opleidings- en toetsmatrix cursus Preventieassistent Register preventieassistenten 6

7 Leg instrumenten en andere hulpmiddelen klaar. Leerdoelen Criteria Opleidings- en toetsmatrix cursus Preventieassistent Register preventieassistenten 7

8 weet je uit welke instrumenten een basisset bestaat voor de preventiebehandeling en leg je de juiste instrumenten en andere hulpmiddelen voor de preventiebehandeling klaar; lees je in een patiëntendossier welke andere hulpmiddelen je (eventueel) nodig hebt. Theorie/kennis: kun je de verschillende instrumenten voor de preventiebehandeling benoemen en aanwijzen; ken je het verschil tussen een scaler en een curette; kun je aangeven waarvoor de verschillende voor de preventiebehandeling benodigde instrumenten en andere hulpmiddelen worden gebruikt; leg je als basis voor de preventiebehandeling de volgende instrumenten klaar: - spiegel; - pocketsonde (of DPSI sonde); - sikkelsonde; - pincet; - scaler H6/H7; - scaler S204s (of S204sd); leg je, in het kader van aseptisch werken, zoveel mogelijk andere hulpmiddelen afgedekt klaar die je nodig hebt (of denkt nodig te hebben) bij de behandeling: - mondmasker; - bril; - handschoenen; - patiëntenservet; - servetketting; - disclosingvloeistof; - speekselzuiger(s); - folders (ter ondersteuning van het geven van voorlichting); - handspiegel; - poetsmodel; - tandenborstel (elektrisch en hand); - stokers; - floss; - superfloss; - brugnaalden; - ragers (in alle maten); - groen hoekstuk; - polijstcupje; - polijstborsteltje; - polijstpasta; - ultrasoon scaler; - duraphat; - applicatiestaafjes; - wattenrollen; - pen. Opleidings- en toetsmatrix cursus Preventieassistent Register preventieassistenten 8

9 Verwelkom de patiënt en geef uitleg Leerdoelen Criteria ontvang je op een professionele Communicatie: wijze de patiënt; geef je op een vriendelijke en gestructureerde wijze uitleg aan de patiënt over de behandeling; beantwoord je vragen van de patiënt. Theorie/kennis: zie professionele communicatie heet je de patiënt op de juiste wijze welkom; stel je jezelf voor en vertel je wat je rol/functie is in de tandartspraktijk; leg je uit wat een preventieassistent kan betekenen en doet; vraag je de patiënt nogmaals naar zijn/haar klachten op basis waarvan hij of zij naar de preventieassistent is verwezen; geef je uitleg over het wat, hoe en waarom van de preventiebehandeling: 1. onderzoek; 2. plan van aanpak; 3. behandeling; 4. afsluiting; beantwoord je eventueel vragen van de patiënt; controleer je of de patiënt: weet wie je bent, wat je rol is in de tandartsenpraktijk en weet wat er gaat gebeuren; kun je (voor jezelf) aangeven wat de eerste indruk is van de patiënt (en welke indruk de patiënt heeft van jou); controleer je, indien nodig, of de patiënt is gerustgesteld of goed geïnformeerd voorafgaand aan de start van de behandeling. Voer een update van de anamnese uit Leerdoelen Criteria voer je op adequate wijze een Theorie/kennis: update van een anamnese ten ken je het belang van het updaten van de anamnese ten aanzien behoeve van de van de uitvoering van de preventiebehandeling; preventiebehandeling uit; ken je de drie meest relevante vragen voor het updaten van de trek je op basis van de anamneseupdate anamnese; conclusies ten aanzien van weet je waarom deze drie vragen van belang zijn; de preventiebehandeling. controleer je (op basis van het patiëntendossier) of de gegevens over de patiënt in de anamnese nog kloppen; Opleidings- en toetsmatrix cursus Preventieassistent Register preventieassistenten 9

10 Leerdoelen Criteria gebruik je de patiëntenkaart preventiebehandeling bij de anamnese en noteer je hierop de bevindingen; bepaal je of de behandeling risico s met zich mee voor de gezondheid van de patiënt en/of jezelf; bepaal je of de behandeling aangepast moet worden aan situatie van de patiënt; Communicatie: gebruik je op adequate wijze de 3 relevante vragen op de patiëntenkaart ten behoeve van de update van de anamnese (zie patiëntenkaart); raadpleeg je altijd de tandarts indien de gegevens zijn veranderd; raadpleeg je altijd de tandarts indien een patiënt medicijnen gebruikt. Voer het mondonderzoek weken delen uit Leerdoelen Criteria ken je de diverse structuren in een Theorie/kennis: gezonde mond en ongezonde kun je de diverse structuren van de weke delen in de (gezonde) mond en kun je deze benoemen; mond benoemen en aanwijzen; voer je een gestructureerd pas je de bijbehorende terminologie adequaat toe; mondonderzoek weke delen ten kun je een gestructureerd mondonderzoek weke delen beschrijven; behoeve van de ken je het belang van een gestructureerd mondonderzoek weke preventiebehandeling uit en delen; hanteer je daarbij het juiste ken je het belang van het werken met een steunvinger; instrumentarium op de juiste wijze. trek je op basis van het mondonderzoek weke delen conclusies ten aanzien van de preventiebehandeling. weet je waarom, wanneer en hoe het resultaat van een mondonderzoek van invloed kan zijn op het behandelplan; kun je de afwijkingen en/of bijzonderheden (met name kloven, herpes labialis, aften en mondpiercings) aan weke delen omschrijven aan de hand van naam, ziektebeeld, oorzaak en gevolgen voor de preventiebehandeling; kun je de diverse structuren van de weke delen in de (gezonde) mond met de juiste termen benoemen en aanwijzen; werk je van een globale naar een gedetailleerde benadering; inspecteer je op adequate wijze met het juiste instrumentarium de weke delen; herken je een gezonde conditie van: 1. buitenkant lip; 2. binnenkant wangslijmvlies; 3. gehemelte; Opleidings- en toetsmatrix cursus Preventieassistent Register preventieassistenten 10

11 Leerdoelen Criteria 4. tong; 5. mondbodem; herken en benoem je van bovengenoemde structuren afwijkingen in: - vorm; - kleur; - fissuren / papillen; herken je: - kloven in de mondhoeken; - herpes labialis ; - aften; - mondpiercings; gebruik je: - goede lichtbron; - 1 of 2 Mondspiegels; - onderzoekshandschoenen; - gaasje; houd je de spiegel vast in de gemodificeerde pengreep (zie kaarten/praktijkhulpmiddelen); kies je voor beide handen ten behoeve van de spiegel het steunpunt; maak je de juiste beweging maken met de spiegel; analyseer je de beweging met de spiegel; raadpleeg je bij afwijkingen altijd de tandarts; gebruik je vaseline tijdens de behandeling in geval van kloven in de mondhoeken; weet je de juiste adviezen te geven bij herpes labialis en handel je correct ten aanzien van het besmettingsgevaar; bepaal je of op basis van het mondonderzoek weke delen of: de behandeling moet worden aangepast of stopgezet, de tandarts moet worden geraadpleegd, er moet worden terugverwezen naar de tandarts en handelt hiernaar; noteer je de resultaten van het onderzoek op de patiëntenkaart preventiebehandeling; pas je de protocollen (praktijkhulpmiddelen) met betrekking tot mondonderzoek weke delen en instrumentatietechniek op adequate wijze toe; Communicatie: raadpleeg je bij bijzonderheden altijd de tandarts. Opleidings- en toetsmatrix cursus Preventieassistent Register preventieassistenten 11

12 Voer het mondonderzoek harde weefsels uit Leerdoelen Criteria weet je hoe de harde weefsels er in Theorie/kennis: gezonde situatie uitzien en kun je kun je de diverse harde weefsels in de (gezonde) mond, inclusief deze benoemen; vlak- en plaatsaanduiding, benoemen en aanwijzen; herken je een aantal pas je de bijbehorende terminologie adequaat toe; bijzonderheden op de harde kun je een gestructureerd mondonderzoek harde weefsels weefsels in een mond; beschrijven; voer je een gestructureerd ken je het belang van een gestructureerd mondonderzoek harde mondonderzoek harde weefsels ten weefsels; behoeve van de ken je het belang van het werken met een steunvinger preventiebehandeling uit en maak kun je aangeven waarom, wanneer en hoe het resultaat van een je op een juiste manier gebruik van mondonderzoek van invloed kan zijn op het behandelplan; het juiste instrumentarium; trek je op basis van het mondonderzoek harde weefsels conclusies ten aanzien van de preventiebehandeling. kun je de bijzonderheden (met name afwijkende stand, afwijkende vorm, kronen, bruggen, implantaten, prothesen, beugels, restauraties, verkleuringen, erosie, blootliggende wortelhalzen en cariës) op de harde weefsels omschrijven aan de hand van naam, beschrijving/beeld, oorzaak en gevolgen voor de preventiebehandeling; kun je de diverse harde weefsels in de (gezonde) mond met de juiste termen benoemen en aanwijzen; kun je van een globale naar een gedetailleerde benadering werken; inspecteer je op adequate wijze met het juiste instrumentarium de harde weefsels; herken je een gezonde conditie van: - gebitselementen; - wortelhalzen; herken je de bijzonderheden: - een afwijkende stand van de gebitselementen; - een afwijkende vorm van de gebitselementen; - kronen/bruggen; - implantaten; - prothese; - beugel; - restauraties; - verkleuringen; - erosie; - blootliggende wortelhalzen; - cariës; gebruik je: - mondspiegel; Opleidings- en toetsmatrix cursus Preventieassistent Register preventieassistenten 12

13 Leerdoelen Criteria - goede verlichting; - meerfunctiespuit; - eventueel een pocketsonde of sikkelsonde ; houd je de spiegel en sonde vast in de gemodificeerde pengreep (zie kaarten/praktijkhulpmiddelen); kies je voor beide handen ten behoeve van de spiegel en sonde het steunpunt; maak je de juiste beweging met de spiegel en sonde; analyseer je de beweging met de spiegel en sonde; bepaal je of op basis van het mondonderzoek harde weefsels of: de behandeling moet worden aangepast of stopgezet, de tandarts moet worden geraadpleegd, er moet worden terugverwezen naar de tandarts en handelt hiernaar; noteer je de resultaten van het onderzoek op de patiëntenkaart preventiebehandeling; pas je de protocollen (praktijkhulpmiddelen) met betrekking tot mondonderzoek harde weefsels en instrumentatietechniek op adequate wijze toe; Communicatie: raadpleeg je bij bijzonderheden altijd de tandarts. Bepaal de DPSI score Leerdoelen Criteria weet je het verschil tussen een DPSI, Theorie/kennis: pocketstatus en ken je het doel van de DPSI; parondontiumstatus; ken je de verschillende scores van een DPSI; weet je welke patiënten in weet je waarom je als preventieassistent uitsluitend categorie A aanmerking komen voor patiënten mag behandelen; behandeling door de kun je de onderdelen van een pocketstatus benoemen en preventieassitent; omschrijven; kun je een pocketstatus lezen; lees, begrijp en gebruik je een pocketstatus ten behoeve van de kun je op adequate wijze exploratief preventiebehandeling; sonderen met het juiste weet je waarom het bepalen van mobiliteit, het meten van instrumentarium; recessies en furcatieanalyse buiten de deskundigheid van de bepaal je een DPSI-score; preventieassistent vallen; trek je de juiste conclusies uit de kun je de diverse onderdelen van het parodontium benoemen en DPSI; aanwijzen; kun je de gezonde situatie en pas je de bijbehorende terminologie adequaat toe; afwijkingen en/of bijzonderheden kun je een gestructureerd mondonderzoek harde weefsels aan het parodontium herkennen en beschrijven; benoemen; ken je het belang van een gestructureerd mondonderzoek harde Opleidings- en toetsmatrix cursus Preventieassistent Register preventieassistenten 13

14 Leerdoelen Criteria trek je op basis van de DPSI-meting weefsels; conclusies ten aanzien van de ken je het belang van het werken met een steunvinger; preventiebehandeling. weet je waarom, wanneer en hoe het resultaat van de DSPI-meting van invloed kan zijn op het plan preventiebehandeling; kun je de bijzonderheden (bloedingen, gingivitis, parodontitis, recessies, pockets, tandsteen en tandplaque) aan het parodontium omschrijven aan de hand van naam, beschrijving/beeld, oorzaak en gevolgen voor de preventiebehandeling; weet je hoe men bloeding kan voorkomen; weet je hoe de oorzaken van gingivitis geëlimineerd kunnen worden; kan je aangeven welke rol de preventieassistent zelf kan vervullen bij het elimineren van gingivitis; pas je de betekenis van de verschillende DPSI-scores praktisch toe: - bepalen of er bloeding optreedt na sonderen; - bepalen of er supragingivaal en/of subgingivaal tandsteen aanwezig is; - overhangende restauraties constateren; - recessies waarnemen; - pockets meten; deel je een patiënt aan de hand van de scores in de juiste categorie in; kun je aangeven of je te maken hebt met een patiënt met gingivitis en/of parodontitis; pas je de techniek van exploratief sonderen op het juiste moment adequaat toe (zie kaarten/praktijkhulpmiddelen); houd je de pocketsonde vast in de gemodificeerde pengreep (zie kaarten/praktijkhulpmiddelen); kies je voor beide handen ten behoeve van de pocketsonde het steunpunt; maak je de juiste beweging met de pocketsonde; analyseer je de beweging met de pocketsonde; lees je een pocketsonde af; kun je aangeven hoeveel kracht je maximaal mag gebruiken bij eploratief sonderen en handel je hiernaar; kun je aangeven op welke wijze pockets, plak en bloeding in een pocketstatus worden genoteerd en handel je hiernaar; pas je de protocollen (praktijkhulpmiddelen) met betrekking tot instrumentatietechniek op adequate wijze toe; noteer je de resultaten van de DPSI-meting op de patiëntenkaart preventiebehandeling; pas je de protocollen (praktijkhulpmiddelen) met betrekking tot Opleidings- en toetsmatrix cursus Preventieassistent Register preventieassistenten 14

15 Leerdoelen Criteria DPSI-meting en instrumentatietechniek op adequate wijze toe; Communicatie: raadpleeg je bij bijzonderheden altijd de tandarts. Trek conclusies op basis van het onderzoek Leerdoelen Criteria trek je de juiste conclusies uit de Theorie/kennis: update vragen van de anamnese, het mondonderzoek en uit de DPSImeting; vul je alle bevindingen en conclusies in op de patiëntenkaart vergelijk je deze conclusies met de preventiebehandeling ; opdracht van de tandarts; controleer je alle onderdelen van de ingevulde patiëntenkaart trek je adequate conclusies ten preventiebehandeling en vorm je een totaaloordeel ten aanzien aanzien van de van de preventiebehandeling; preventiebehandeling en bepaal je vergelijk je deze conclusies met de opdracht van de tandarts; of: de behandeling moet worden bepaal je of je de patiënt mag behandelen en/of je de aangepast of stopgezet, de tandarts behandeling moet aanpassen, moet worden geraadpleegd, er moet worden terugverwezen naar de Communicatie: tandarts en handelt hiernaar. bepaal je of je de tandarts moet raadplegen of dat je moet terugverwijzen naar de tandarts. Maak een plan voor de preventiebehandeling Leerdoelen Criteria stel je op basis van de conclusies het juiste plan preventiebehandeling en de juiste route voor de preventiebehandeling samen; bespreek, indien mogelijk, het plan met de tandarts; overleg je bij twijfel altijd met de tandarts. maak je op basis van de volledig ingevulde patiëntenkaart preventiebehandeling en plan en een juiste route voor de preventiebehandeling; maak je de juiste keuzes tussen de verschillende (deel)behandelingen; vergelijk je het plan met de opdacht van de tandarts; houd je rekening met het feit dat de preventieassistent in dit verband alleen werkzaamheden in opdracht van de tandarts uitvoert, waarbij de werkzaamheden zich alleen richten op patiënten uit categorie A; Communicatie: bespreek je, indien mogelijk, het plan met de tandarts; Opleidings- en toetsmatrix cursus Preventieassistent Register preventieassistenten 15

16 overleg je bij twijfel altijd met de tandarts. Geef uitleg aan de patiënt over de situatie in de mond Leerdoelen Criteria geef je op basis van je conclusies uitleg over je bevindingen ten aanzien van de situatie in de mond van de patiënt; overleg je bij twijfel altijd met de tandarts. pas je de geleerde communicatieprincipes toe. Theorie/kennis: kun je de afwijkingen en/of bijzonderheden met betrekking tot de weke delen, harde weefsels en het parodontium omschrijven aan de hand van naam, beschrijving/beeld, oorzaak en gevolgen voor de preventiebehandeling (zie vorige acties); Communicatie: geef je uitleg over de conclusies uit het onderzoek (de acties 6 t/m 10 uit het stappenplan) mede op basis van de ingevulde patiëntenkaart preventiebehandeling; maak je bij je uitleg gebruik van de patiëntenkaart preventiebehandeling ; ondersteun je, indien mogelijk, de uitleg met illustraties; verwijs je naar de tandarts voor uitleg over bijzonderheden in de anamnese die gevolgen kunnen hebben voor de behandeling; verwijs je naar de tandarts voor uitleg over afwijkingen aan de weke delen in de mond; geef je uitleg over bijzonderheden in de harde weefsels, wanneer je daarover acties onderneemt in je behandeling. Daarbij gaat het om: - een afwijkende stand van de gebitselementen; - een afwijkende vorm van de gebitselementen; - kronen/bruggen; - implantaten; - prothese; - beugel; - restauraties; - verkleuringen; - erosie; - blootliggende wortelhalzen; Geef je (op indicatie) uitleg over: - plaque; - de aanwezigheid van bloeding na sonderen; - de aanwezigheid van supragingivaal en/of subgingivaal tandsteen; - aanwezige overhangende restauraties; - aanwezige recessies; - aanwezige pockets; - de oorzaak, gevolgen en behandelmogelijkheden van Opleidings- en toetsmatrix cursus Preventieassistent Register preventieassistenten 16

17 Leerdoelen Criteria gingivitis; - de oorzaak en de gevolgen van parodontitis; - de oorzaken en gevolgen van erosie; - aften; - de hygiëne bij een tongpiercing; verwijs je naar de tandarts of mondhygiënist voor uitleg over de behandelmogelijkheden van parodontitis; geef je de patiënt de juiste informatie; zorg je ervoor dat de patiënt de informatie begrijpt; kun je zowel goed nieuws als slecht nieuws overbrengen op de patiënt. Geef uitleg aan de patiënt over het plan Leerdoelen Criteria licht je de patiënt op een rustige en Communicatie duidelijke manier in over behandeling; pas je de geleerde communicatieprincipes toe. geef je uitleg over de uit te voeren preventie(be)handelingen (stap 14a t/m 14f stappenplan) uit je plan preventiebehandeling mede op basis van de ingevulde patiëntenkaart preventiebehandeling; leg je per stap uit wat je gaat doen, hoe je dat doet en waarom je dat gaat doen; geef je de patiënt de juiste informatie; zorg je ervoor dat de patiënt de informatie begrijpt. Vraag naar voedingsgewoontes en geef voedingsadvies Leerdoelen Criteria weet je wanneer je naar Theorie/kennis: voedingsgewoontes moet vragen; kun je de relatie tussen voeding en mondgezondheid aangeven; voer je een vraaggesprek ten kun je benoemen welke voeding(sgewoontes), welke gevolgen aanzien van voedingsgewoontes in (kunnen) hebben voor de mondgezondheid; relatie tot mondgezondheid; kun je aangeven door welke factoren cariës, ontkalking en erosie geef je de juiste adviezen aan de hand van de conclusies uit het vraaggesprek over voedingsgewoontes. kunnen ontstaan; kun je aangeven hoe cariës, ontkalking en erosie zijn te voorkomen; kun je aangeven wat een zuurstoot is en teweeg brengt; kun je benoemen uit welke onderdelen een vraaggesprek over voedingsgewoontes in het kader van de preventiebehandeling bestaat; Communicatie: Opleidings- en toetsmatrix cursus Preventieassistent Register preventieassistenten 17

18 Leerdoelen Criteria neem je een vraaggesprek over voedingsgewoontes af wanneer er sprake is van erosie; neem je in opdracht van de tandarts een vraaggesprek over voedingsgewoontes toegespitst op suikergebruik af wanneer er sprake is van ontkalking en/of cariës; noteer je de antwoorden/bijzonderheden op de patiëntenkaart preventiebehandeling; trek je conclusies op basis van de antwoorden van de patiënt; geef je aan de hand van de conclusies patiëntgerichte informatie over het ontstaan van erosie en/of ontkalkingen en/of cariës; informeer je een patiënt over hoe hij of zij zelf cariës kan voorkomen; bedenk je samen met de patiënt alternatieven voor zijn/haar huidige voedingsgewoonten en stel je een plan op. Voer een plaque-kleurtest uit Leerdoelen Criteria voer je op adequate wijze een Theorie/kennis: plaque-kleurtest uit en gebruik je de weet je wat een plaquescore is en hoe je deze berekent; resultaten op adequate wijze ten weet je waarom je een plaque-kleurtest uitvoert; behoeve van de weet je welke soorten kleurmiddelen er zijn; preventiebehandeling. weet je wanneer je een plaque-kleurtest moet uitvoeren; weet je hoe je een plaque-kleurtest moet uitvoeren; weet je welke manieren je een plaque-kleurtest kunt registreren; Praktijk; voer je op de juiste wijze een plaque-kleurtest uit; noteer je de uitslag van de test op de juiste wijze op de patiëntenkaart preventiebehandeling; vertaal je de resultaten van een plaque-kleurtest naar de juiste instructie mondhygiëne; pas je het protocol (praktijkhulpmiddelen) met betrekking tot de plaque-kleurtest op adequate wijze toe. Geef instructie mondhygiëne Leerdoelen Criteria vertaal je de conclusies uit het onderzoek naar de juiste mondhygiëne-instructie; geef je mondhygiëne- instructie op Theorie/kennis: ken je de consequenties van afwijkingen en/of bijzonderheden in de mond voor het onderhoud van de mondhygiëne en de instructies daaromtrent; Opleidings- en toetsmatrix cursus Preventieassistent Register preventieassistenten 18

19 Leerdoelen Criteria maat van de patiënt; weet je op welke wijze de plaquevorming bij een patiënt beheerst adviseer je de juiste tandenborstel; kan worden; adviseer je de juiste tandpasta; ken je criteria waaraan een goede tandenborstel moet voldoen; gebruik je de kennis van de ken je criteria waaraan goede tandpasta moet voldoen; verschillende poetsbewegingen bij het geven van patiëntgerichte mondhygiëne-instructie;. adviseer je de verschillende interdentale hulpmiddelen op de juiste manier; geef je een dusdanig advies dat een 'gezonde' mondsituatie ontstaat. kun je de verschillende poetsmethoden benoemen en omschrijven: - bass methode; - korte schrob methode; - elektrisch poetsen; - rol methode; - circulaire methode; - methode van Charters; - gemodificeerde methode van Stilmann; - het borstelen van een (gedeeltelijke) prothese; ken je de verschillende indicaties en contra-indicaties van de verschillende poetsmethoden; kun je de verschillende interdentale hulpmiddelen benoemen en omschrijven: - ragers; - stokers; - floss; - superfloss; - brugnaald;ken je ken je de indicaties en contra-indicaties van de verschillende interdentale hulpmiddelen; kun je de verschillende aanvullende hulpmiddelen benoemen en omschrijven: - gaas/veter; - one-tufted borstel; - tongschraper; - interspace; - protheseborstel; ken je het verschil tussen therapeutische en niet-therapeutische spoelmiddelen; ken je het effect van niet-therapeutische spoelmiddelen; weet je waarom de preventieassistent geen therapeutische spoelmiddelen mag voorschrijven; Communicatie: vraag je aan de patiënt op welke wijze hij/zij op dit moment zijn/haar mond reinigt; laat je de instructie hierbij zo dicht mogelijk aansluiten; zoek je samen met de patiënt de balans tussen wat in Opleidings- en toetsmatrix cursus Preventieassistent Register preventieassistenten 19

20 Leerdoelen Criteria tandheelkundige zin wenselijk is en wat mogelijk is voor de patiënt; kun je de verschillende poetsmethoden, interdentale hulpmiddelen en aanvullende hulpmiddelen zelf demonstreren en door de patiënt laten demonstreren; geef je (mede) aan de hand van de conclusies uit de onderzoeken mondhygiëne- instructie; kun je de instructie visualiseren met demonstratiemateriaal en/of folders. Verwijder supragingivaal tandsteen en/of tandplaque Leerdoelen Criteria verwijder je supragingivaal Theorie/kennis: tandsteen (en/of plaque) op de ken je het belang van de gemodificeerde pengreep; juiste en adequate wijze met ken je het belang van de steunvinger; handinstrumenten en ultrasone kun je de scaler H6/H7 en de scaler S204s (of S204sd) als instrument reinigingsapparatuur. omschrijven en aanwijzen; weet je op welke locaties in de mond een H6/H7 en S204s (S204sd) wordt gebruikt; ken je het verschil in plaatsing tussen het front en de zijdelingse delen; ken je het verschil in plaatsing op de premolaren en molaren voor de reiniging van de distale oppervlakken versus de vrije en mesiale vlakken; kun je de instrumentatietechniek van de scalers H6/H7 en S204s (of S204sd) omschrijven; kun je het verschil aangeven tussen direct en indirect zicht en de consequenties daarvan voor een juiste instrumentvoering; kun je de techniek van ultrasone apparatuur beschrijven; ken je indicaties en contra-indicaties van het gebruik van ultrasoon apparatuur benoemen; ken je de verschillen tussen handinstrumenten en ultrasoon scalers; NB. aan onderstaande doelen wordt tijdens de cursus geleidelijk gewerkt in achtereenvolgens de volgende situaties; gipsblokjes, fantoom, collega-cursisten en tot slot patiënten: gebruik je de patiëntenkaart preventiebehandeling bij het bepalen van het te reinigen gebied; hanteer je de gemodificeerde pengreep op de juiste wijze (zie kaarten praktijkhulpmiddelen); maak je optimaal gebruik van het licht en de spiegel; hanteer je de steunvinger op de juiste wijze (zie kaarten Opleidings- en toetsmatrix cursus Preventieassistent Register preventieassistenten 20

Advies Cariëspreventie

Advies Cariëspreventie Advies Cariëspreventie Praktische handleiding voor wie professionele adviezen geeft over preventieve mondzorg 2 Ivoren Kruis, november 2011 Dit Advies Cariëspreventie is bedoeld voor iedereen die professionele

Nadere informatie

Ondersteunen bij werk, scholing en vrije tijd

Ondersteunen bij werk, scholing en vrije tijd thema 70 Ondersteunen bij werk, scholing en vrije tijd 1 Inleiding Als pedagogisch medewerker jeugdzorg ondersteun je jongeren bij werk, scholing en vrije tijd. Bij de uitvoering kun je een aantal hulpmiddelen

Nadere informatie

Leidinggeven en begeleiden

Leidinggeven en begeleiden DC 55 Leidinggeven en begeleiden 1 Inleiding Hoewel je geen leiding geeft, heb je direct en indirect wel met veel leidinggevende aspecten te maken, zoals leiderschapsstijlen en managementconcepten. In

Nadere informatie

Handleiding focusgroep onderzoek

Handleiding focusgroep onderzoek Handleiding focusgroep onderzoek In deze handleiding komt aan de orde: 1. wat een focusgroep is; 2. wanneer een focusgroep onderzoek bruikbaar is; 3. plaats van het focusgroep onderzoek in de verbeter

Nadere informatie

Bijlage A De handleiding van de verrichtingenlijst 10 voor Toekomst

Bijlage A De handleiding van de verrichtingenlijst 10 voor Toekomst Bijlage A De handleiding van de verrichtingenlijst 10 voor Toekomst De Verrichtingenlijst 10 voor Toekomst Handleiding Leger des Heils Noord Augustus 2010 Inhoudsopgave Inleiding... 1 Verrichtingenlijst

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis

Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis Activerende Zorgcoaching: Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis Een methodische handreiking Yvonne van Heerwaarden Josien Hofs Carel Tenhaeff Guido Walraven Lectoraat Dynamiek van de Stad

Nadere informatie

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK 0 INHOUD 1. PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN POP 2 2. GESPEREKSCYCLUS - Gesprekken met je direct leidinggevende 4 3. HOE MAAK JE EEN POP 7 Stap 1 Welke

Nadere informatie

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl Colofon Titel Just share it! Geef je kennis een goed doel. Samengesteld door CIVIQ instituut vrijwillige inzet House of Sharing * Datum Oktober 2004 Contactadressen voor deze publicatie: CIVIQ Plompetorengracht

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Projectdocumenten niveau 4 IB en AO Versie 0.11

Inhoudsopgave. Projectdocumenten niveau 4 IB en AO Versie 0.11 Inhoudsopgave Inleiding...2 Algemene opmaak...2 Planning, urenverantwoording en kostenoverzicht...2 Planning...2 Urenverantwoording...2 Kostenoverzicht...3 Definitiestudie...4 Werkproces...4 Doel van het

Nadere informatie

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn:

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn: in zes stappen voorblad Voorblad 1 Inleiding Bij vrijwilligersbeleid gaat het er om op een meer doordachte en planmatige manier aandacht te geven aan de mensen die het werk doen in de vereniging. De werkbladen

Nadere informatie

Functiecompetentieprofiel, kwalificatie en scholing inspecteurs

Functiecompetentieprofiel, kwalificatie en scholing inspecteurs Functiecompetentieprofiel, kwalificatie en scholing inspecteurs Stichting Normering Arbeid 10-10-2013 2 Stichting Normering Arbeid Functiecompetentieprofiel, kwalificatie en scholing inspecteurs "kwalificatie

Nadere informatie

WELKOM TERUG! AAN HET WERK NA LANGDURIG VERZUIM HANDREIKING RISICOGROEPEN LANGDURIG VERZUIM EN WIA

WELKOM TERUG! AAN HET WERK NA LANGDURIG VERZUIM HANDREIKING RISICOGROEPEN LANGDURIG VERZUIM EN WIA WELKOM TERUG! AAN HET WERK NA LANGDURIG VERZUIM HANDREIKING RISICOGROEPEN LANGDURIG VERZUIM EN WIA Voorwoord Reïntegratie bij verzuim komt in de bestaande verzuimprocedures en protocollen wel aan de orde,

Nadere informatie

Binnen het functioneringsgesprek is ook ruimte om de behoefte of noodzaak van een opleiding te bespreken en daarop actie te ondernemen.

Binnen het functioneringsgesprek is ook ruimte om de behoefte of noodzaak van een opleiding te bespreken en daarop actie te ondernemen. Leidraad Consult over: het functioneringsgesprek Functioneringsgesprekken verlopen vaak problematisch. Zowel leidinggevenden als medewerkers zien er nogal eens tegenop en zijn achteraf teleurgesteld over

Nadere informatie

Ondersteun zelfmanagement van chronisch zieken. In tien stappen zet uw team zelfmanagement blijvend centraal

Ondersteun zelfmanagement van chronisch zieken. In tien stappen zet uw team zelfmanagement blijvend centraal Ondersteun zelfmanagement van chronisch zieken In tien stappen zet uw team zelfmanagement blijvend centraal 1 Ondersteun zelfmanagement van chronisch zieken is een uitgave van Vilans. Tekst: Jeanny Engels,

Nadere informatie

inhoudsopgave Instructeurshandleiding Indoor Voorklimmen versie 1.0

inhoudsopgave Instructeurshandleiding Indoor Voorklimmen versie 1.0 inhoudsopgave Inleiding Opzet en doel cursus Opbouw van de lessen 3 5 9 1 Introductie 11 1.1 Indoor voorklimmen 11 1.2 Ethiek bij het indoor voorklimmen 11 1.3 Mogelijkheden na indoor voorklimmen 12 1.4

Nadere informatie

Verkopen? Een. HART Vak!

Verkopen? Een. HART Vak! Verkopen? Een HART Vak! - 1 - Ook al zitten we nu in een tijdperk van automatisering, het 'Verkopen' blijft een bij uitstek menselijk vak, een hart vak. Van alle medewerkers in een organisatie wordt verwacht

Nadere informatie

Een sterk sociaal netwerk!

Een sterk sociaal netwerk! Een sterk sociaal netwerk! Handleiding voor vrijwilligers en organisaties Iedereen een sociaal netwerk! Deze handleiding is bedoeld voor vrijwilligers en organisaties die een netwerk willen opzetten voor

Nadere informatie

Binnenlopen bij het Open Spreekuur

Binnenlopen bij het Open Spreekuur Binnenlopen bij het Open Spreekuur Focus op kracht en kansen alternatief: Burgerkracht en verbinding mei 2012 Van Heerwaarden Onderzoek en Advies en Het Inter-lokaal Auteur: Yvonne van Heerwaarden Het

Nadere informatie

Programmahandleiding. Module 3. Type hier de titel en druk op de TAB-toets

Programmahandleiding. Module 3. Type hier de titel en druk op de TAB-toets Programmahandleiding Module 3 Type hier de titel en druk op de TAB-toets Programmahandleiding, Crash, omgaan met geld 2 Colofon C(R)ASH Programmahandleiding Module 3 december 2007 Work-Wise Dit is een

Nadere informatie

Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging

Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging Sting, maart 2008 Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging. Tekst: Ineke Bakx, Rineke Sturm,

Nadere informatie

Waterrecreatie Vereniging Het Twiske

Waterrecreatie Vereniging Het Twiske Voorwoord Met veel inspiratie maar vooral ook transpiratie is het gelukt. Het handboek voor instructeurs is geboren en zie daar het resultaat: een eerste versie van de handleiding die bewijst dat zeilles

Nadere informatie

Inleiding... 2. 1 Feedback... 12. 2 Assertiviteit... 18. 3 Omgaan met conflicten... 21. 4 Conflicthantering... 25

Inleiding... 2. 1 Feedback... 12. 2 Assertiviteit... 18. 3 Omgaan met conflicten... 21. 4 Conflicthantering... 25 Communicatie Beschikbaar gesteld door van Amerongen berging Inhoud Inleiding... 2 1 Feedback... 12 2 Assertiviteit... 18 3 Omgaan met conflicten... 21 4 Conflicthantering... 25 5 Omgang met agressie en

Nadere informatie

Toetsingskader Verantwoorde Hulp voor jeugd

Toetsingskader Verantwoorde Hulp voor jeugd Toetsingskader Verantwoorde Hulp voor jeugd Utrecht, december 2014 1 De foto op de voorkant betreft geen personen in de jeugdhulp en is uitsluitend ter illustratie. 2 Toetsingkader Verantwoorde hulp voor

Nadere informatie

Algemene voorwaarden geestelijke gezondheidszorg 2012

Algemene voorwaarden geestelijke gezondheidszorg 2012 coördinatiegroep zelfreguleringsoverleg Algemene voorwaarden geestelijke gezondheidszorg 2012 Sociaal-Economische Raad Algemene leveringvoorwaarden geestelijke gezondheidszorg AV CZ/122 Deze Algemene Voorwaarden

Nadere informatie

huidig personeel PERSONEELSWIJZER

huidig personeel PERSONEELSWIJZER huidig personeel 6. Het houden van werkoverleg 7. Functioneringsgesprek 8. Beoordelingsgesprek 9. Loopbaanontwikkeling en opleiding 10. Arbeidsvoorwaarden 11. Ziekte, verzuim en reïntegratie 12. Werkomstandigheden

Nadere informatie

TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN

TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN AMSTERDAM, 2009 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 3 VOORBEREIDING 3 1. schoolplan 3 2. functieomschrijving, functievoorwaarden

Nadere informatie

Schud ze wakker! Ontwerpen van activerend onderwijs. Evelien Winters Universiteit van Amsterdam februari 2010

Schud ze wakker! Ontwerpen van activerend onderwijs. Evelien Winters Universiteit van Amsterdam februari 2010 Schud ze wakker! Ontwerpen van activerend onderwijs Evelien Winters Universiteit van Amsterdam februari 2010 In samenwerking met de Onderzoeksgroep Activerende Didactiek Montessori Lyceum Amsterdam Als

Nadere informatie

Bureau Onderzoek Gemeente Groningen, oktober 2005

Bureau Onderzoek Gemeente Groningen, oktober 2005 Hoe werk jij? Methodiekontwikkeling bij de dienst SOZAWE Jeanine Vosselman Monique Beukeveld Bureau Onderzoek Gemeente Groningen, oktober 2005 Bureau Onderzoek heeft als kernactiviteiten instrumentontwikkeling

Nadere informatie