GEMEENTE SOEST. Vragen over uw aanslag? Met behulp van deze brochure wordt u een stuk wijzer!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GEMEENTE SOEST. Vragen over uw aanslag? Met behulp van deze brochure wordt u een stuk wijzer!"

Transcriptie

1 GEMEENTE SOEST B e l a st i ng w i j z ge m e e er nte S o est Vragen over uw aanslag? Met behulp van deze brochure wordt u een stuk wijzer!

2 1 Inleiding Zonder er misschien bij stil te staan, maakt u dagelijks gebruik van gemeentelijke voorzieningen: het trottoir, de straat, het rioolputje, de openbare verlichting en de afvalinzameling. Al die voorzieningen kosten geld en moeten natuurlijk betaald worden. Voor het grootste gedeelte kan de gemeente dit betalen door een bijdrage van de rijksoverheid. Het overige deel bestaat uit inkomsten die binnenkomen doordat de gemeente heffingen oplegt: de gemeentelijke belastingen. Als inwoner van of ondernemer in gemeente Soest ontvangt u elk jaar het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen. De gemeente Soest kent de volgende belastingen: onroerendezaakbelastingen, afvalstoffenheffing, rioolheffing en hondenbelasting. Met deze belastingwijzer informeren wij u over de gemeentelijke belastingen van Soest. De volgende onderwerpen komen aan de orde: de tarieven 2015; de onroerendezaakbelastingen, afvalstoffenheffing, rioolheffing en hondenbelasting; hoe en wanneer u de gemeentelijke belastingen moet betalen; hoe en wanneer u bezwaar kunt maken; wat u moet doen als u de belasting niet kunt betalen. Heeft u naar aanleiding van deze brochure nog vragen, dan kunt u 24 uur per dag de digitale Belastingbalie van de gemeente Soest raadplegen via Om te kunnen inloggen moet u wel de persoon zijn aan wie de aanslag is gericht en daarbij heeft u uw DigiD-inlogcode nodig. U kunt ook contact opnemen met het team Belastingen van de gemeente Soest tijdens werkdagen via telefoonnummer: (035) Ook kunt u voor al uw vragen terecht bij de Belastingbalie die zich bevindt in de hal van het gemeentehuis aan het Raadhuisplein in Soest. Deze is in de periode 2 maart 2015 tot en met 13 maart 2015 op werkdagen geopend van 8.30 uur tot uur. 2 3

3 2 De tarieven 2015 De gemeente Soest heeft voor 2015 de volgende tarieven vastgesteld: Onroerendezaakbelastingen Over de WOZ-waarde wordt een percentage berekend van: Eigenarenbelasting voor een woning 0,0924% (code 10) Eigenarenbelasting niet-woning (bedrijf) 0,1756% (code 20) Gebruikersbelasting niet-woning (bedrijf) 0,1416% (code 21) Afvalstoffenheffing Gebruikers van een woning of een niet-woning met woongedeelte zijn verplicht om afvalstoffenheffing te betalen. De tarieven bedragen voor het gebruik van één restafvalcontainer, maximaal twee gft-containers en één of meerdere papiercontainers: a. bij gebruik daarvan door één persoon 174 (code 40) b. bij gebruik daarvan door meer dan één persoon doch minder dan tien personen 195 (code 40) c. per elk vol aantal van tien personen 404 (code 40) Voor het in bezit/gebruik hebben van meer dan één restafvalcontainer, voor elke container boven het aantal van één 90 (code 41) Voor het in bezit/gebruik hebben van meer dan twee gft-containers, voor elke container boven het aantal van twee 45 (code 42) Rioolheffing Per object (woning, niet-woning, grond) wordt een vast bedrag van 162 (code 60) in rekening gebracht. Als u in de voorafgaande verbruiksperiode meer dan 500 m 3 water heeft verbruikt of afgevoerd, dan betaalt u voor elke 500 m 3 of een gedeelte daarvan 162. Voorbeeld: als u 1400 m 3 verbruikt, dan betaalt u in totaal dus 3 eenheden = 486. Hondenbelasting per hond 73 (code 30) tweede hond en elke hond meer 108 (code 31) kennel 353 (code 32) 3 Onroerendezaakbelastingen Bent u eigenaar van een onroerende zaak, bijvoorbeeld een woning, bedrijfs- of winkelpand, bouwkavel, een ongebouwd stuk grond (perceel) of bent u gebruiker van een niet-woning, dan moet u onroerendezaakbelastingen betalen, de ozb. Een woning is een pand dat in hoofdzaak dient tot woning dan wel dienstbaar is aan het wonen. Om te voldoen aan het begrip hoofdzaak is in de rechtspraak bepaald dat minimaal 70% van de waarde van het pand tot woning moet dienen of daaraan dienstbaar moet zijn. Op basis van deze definitie voor woningen zijn de panden die niet aan de omschrijving woning voldoen niet-woningen. De gemeente is op basis van de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ) verplicht om jaarlijks uw woning of niet-woning, de onroerende zaak, te taxeren. De waarde die volgt uit deze taxatie, de WOZ-waarde, gebruikt de gemeente om de ozb voor uw onroerende zaak te berekenen. Ook het waterschap (via GBLT) en de Belastingdienst gebruiken de WOZ-waarde voor het berekenen en opleggen van uw aanslagen. Bij de vaststelling van de WOZ-waarde wordt rekening gehouden met fysieke kenmerken (zoals het type woning, het bouwjaar, de inhoud en de grondoppervlakte) en de verkoopcijfers van vergelijkbare onroerende zaken. Voor alle panden geldt dat wordt getaxeerd alsof het pand leeg staat en meteen in gebruik genomen kan worden. Er wordt dus geen rekening gehouden met eventuele zakelijke en/of persoonlijke rechten. Ook bouwkavels en ongebouwde percelen grond worden getaxeerd ten behoeve van de ozb. De waarde van de bouwpercelen wordt mede vastgesteld aan de hand van de grondprijs. De waarde van panden in aanbouw wordt vastgesteld aan de hand van zowel de grondprijs als de bouwkosten die gemaakt zijn tot aan het einde van het jaar dat de taxatie is verricht. De WOZ-waarde van uw onroerende zaak is terug te vinden op uw aanslag. De waardepeildatum is steeds één jaar voorafgaand aan het betreffende belastingjaar. De waarde van uw onroerende zaak is voor deze belasting - aanslag dus gebaseerd op de waardepeildatum van 1 januari Op vindt u een voorlichtings film over de waardering in het kader van de Wet WOZ. In deze voorlichtingsfilm wordt getoond met welke hulpmiddelen de WOZ-waarde van uw woning tot stand is gekomen. 4 5

4 Taxatieverslag De onderbouwing van de waarde kunt u vinden op het taxatieverslag. Het taxatie verslag bevat in ieder geval de kadastrale gegevens, het bouwjaar en de grootte van het object. Eventueel wordt melding gemaakt van bijzondere kenmerken. Het taxatieverslag van uw onroerende zaak kunt u opvragen via belastingbalie. Hiervoor moet u wel de persoon zijn aan wie de aanslag is gericht en daarbij heeft u uw DigiD-inlogcode nodig. Belastingplicht De aanslag ozb wordt opgelegd aan degene die op 1 januari 2015 eigenaar was van de onroerende zaak en/of aan degene die op 1 januari 2015 de gebruiker was van de niet-woning. Verkoopt u uw onroerende zaak in de loop van het jaar, dan heeft dit geen invloed op de hoogte van de aanslag. De notaris verrekent bij de verkoop meestal de eigenarenbelasting met de nieuwe eigenaar; dit gaat geheel buiten de gemeente om. Ook verhuizing heeft geen invloed op de hoogte van de aanslag, u moet gewoon de ozb betalen zoals deze vermeld staat in uw aanslag gemeentelijke belastingen. Hier staat tegenover dat u voor het in gebruik nemen van een ander pand na 1 januari geen ozb aan de gemeente hoeft te betalen. De berekening van de aanslag en tarieven ozb: waardedaling leidt niet tot lagere aanslag De gemeenteraad heeft in de begroting 2015 bepaald hoe hoog de ozb-opbrengst moet zijn. De totale opbrengst is berekend op basis van de begrote opbrengst in 2014, vermeerderd met een trendmatige verhoging (inflatie) en de opbrengsten als gevolg van nieuwbouw (areaaluitbreiding). Anders dan veel mensen denken, heeft een waardestijging of waardedaling geen invloed op de begrote ozb-opbrengst en gemiddeld genomen ook niet op de hoogte van uw aanslag. Bij een waardestijging worden de tarieven naar verhouding verlaagd en bij een waardedaling worden de tarieven verhoogd. De tarieven voor 2015 zijn ten opzichte van 2014 aangepast aan de verwachte inflatie (1,25%). Omdat veelal de WOZ-waarden ten opzichte van de vorige waardepeildatum (1 januari 2013) zijn gedaald, zijn de tarieven overeenkomstig verhoogd. Hierdoor blijft het te betalen aanslagbedrag behoudens de aanpassing aan de inflatie gemiddeld genomen ongeveer gelijk. Omdat de waardeontwikkeling voor de verschillende panden uiteen kan lopen, blijven individuele afwijkingen uiteraard mogelijk. De hoogte van de ozb-aanslag wordt berekend door het tarief (een percentage) te vermenigvuldigen met de vastgestelde WOZ-waarde. De tarieven staan vermeld op pagina 4. Bent u het niet eens met uw WOZ-beschikking? Als u het niet eens bent met de vastgestelde WOZ-waarde, of als u niet de eigenaar en/ of gebruiker bent van de betreffende onroerende zaak, of als u vragen hebt over de WOZ-beschikking, neem dan snel contact op met de gemeente. In de eerste twee weken na de aanslagoplegging (2 maart t/m 13 maart 2015, van 8.30 uur tot uur) hebben we in de hal van het gemeentehuis een belastingbalie ingericht. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken, u kunt direct terecht. Uiteraard kunt u ook telefonisch contact opnemen met het team Belastingen via telefoonnummer: (035) Als in het gesprek blijkt dat we als gemeente een duidelijke fout hebben gemaakt, dan passen we de WOZ-waarde direct aan. Als de situatie minder duidelijk is, dan kan het raadzaam zijn dat u een bezwaarschrift indient. Een bezwaarschrift moet u binnen 6 weken na dagtekening van uw beschikking indienen. Houdt u er rekening mee dat de behandeling van een bezwaarschrift wel enige tijd kan duren. Hoe u bezwaar kunt maken, leest u verderop in deze brochure (pagina 9). 4 Afvalstoffenheffing De gemeente is wettelijk verplicht om het huishoudelijk afval in te zamelen. Inwoners zijn verplicht het afval zo veel mogelijk gescheiden aan te bieden. Alle gebruikers van woningen of gedeelten daarvan die zijn ingericht als zelfstandige woonruimten, betalen daarom afvalstoffenheffing. Het doet daarbij niet ter zake of en hoeveel afval u aanbiedt. Als u in de loop van 2015 in Soest bent komen wonen, wordt slechts de periode dat u hier woont aan u berekend. Als u verhuist naar een andere gemeente, verminderen wij automatisch uw aanslag. Bij verhuizing binnen de gemeentegrenzen van Soest ontvangt u geen nieuwe aanslag voor de afvalstoffenheffing. De oorspronkelijke aanslag geldt dan ook voor uw nieuwe adres. Als ingangs- of afmelddatum voor de afvalstoffenheffing geldt de datum dat u in- of uitgeschreven bent in de Basisregistratie personen (BRP) of de signalering feitelijk gebruik door een van onze medewerkers. De hoogte van de aanslag afvalstoffenheffing wordt in eerste instantie bepaald door het aantal personen dat op uw adres gebruikmaakt van de container(s). Wanneer uw leefsituatie in de loop van het belastingjaar wijzigt van een meer- naar een eenpersoonshuishouden, bestaat geen aanspraak op ontheffing. De situatie op 1 januari 2015, of wanneer u later in het jaar woonachtig bent geworden op uw adres, het tijdstip van het ontstaan van de belastingplicht, is leidend voor de rest van het jaar. Bezwaar maken? Wanneer u het niet eens bent met de aanslag afvalstoffenheffing, dan kunt u bezwaar maken. Dat kunt u echter alleen doen als u meent dat de aanslag ten onrechte aan u is opgelegd of als het aantal personen op de aanslag niet klopt. Hoe u bezwaar kunt maken, leest u verderop in deze brochure (pagina 9). 6 7

5 5 Rioolheffing In Soest ligt voor 295 kilometer aan riolering. U maakt ook gebruik van deze riolering, denk maar aan het water dat u afvoert via het toilet, de wasbak of de wasmachine. Ook als u niet beschikt over een directe aansluiting op het gemeentelijk riool heeft u baat bij een goed werkend rioleringsstelsel, hemelwaterafvoer en het beheer van het grondwaterpeil. Daarom wordt in beginsel voor elk object rioolheffing in rekening gebracht. Als u in de loop van 2015 in Soest bent komen wonen, wordt slechts de periode dat u hier woont aan u berekend. Als u verhuist naar een andere gemeente, verlenen wij u automatisch vermindering van de aanslag. Bij verhuizing binnen de gemeentegrenzen van Soest ontvangt u geen nieuwe aanslag voor de rioolheffing. De oorspronkelijke aanslag geldt dan ook voor uw nieuwe adres. Als ingangs- of afmelddatum voor de afvalstoffenheffing geldt de datum dat u in- of uitgeschreven bent in de Basisregistratie personen (BRP) of de signalering van feitelijk gebruik door een van onze medewerkers. Bezwaar maken? Wanneer u het niet eens bent met de aanslag rioolheffing, dan kunt u bezwaar maken. Dat kunt u echter alleen doen als u bent aangeslagen voor een woning en/of bedrijfspand waarvan u geen gebruiker bent of als u voor meer grondslagen (m 3 ) bent aangeslagen dan u heeft verbruikt (zie hiervoor uw jaarafrekening van Vitens). Hoe u bezwaar kunt maken, leest u verderop in deze brochure (pagina 9). 6 Hondenbelasting Iedereen die in Soest één of meerdere honden houdt, moet hondenbelasting betalen. Wordt u binnenkort eigenaar van één of meerdere honden, dan bent u verplicht om dit binnen twee weken door te geven aan de gemeente. De gemeente controleert jaarlijks of aan deze aanmeldingsplicht is voldaan. Op overtreding staat een boete. U kunt uw hond(en) aan- of afmelden door een aan- of afmeldingformulier aan te vragen bij het team Belastingen via telefoonnummer (035) U kunt uw hond(en) ook aan- of afmelden via de website Op deze website kunt u de formulieren ook downloaden. Bezwaar maken? Wanneer u het niet eens bent met de aanslag hondenbelasting omdat u ten onrechte bent aangeslagen voor één of meerdere honden, dan kunt u bezwaar maken. Hoe u bezwaar kunt maken, leest u verderop in deze brochure (pagina 9). 7 Bezwaar maken tegen uw aanslag U heeft in deze brochure kunnen lezen wanneer u bezwaar kunt maken. Bent u het niet eens met de aanslag die u ontvangen heeft, dan kunt u uw bezwaar binnen zes weken na dagtekening van de aanslag schriftelijk indienen bij: De heffingsambtenaar van de gemeente Soest, postbus 2000, 3760 CA Soest. Uw bezwaarschrift moet in ieder geval de volgende gegevens bevatten: uw naam en adres de datum van verzending van uw bezwaarschrift tegen welke aanslag u bezwaar maakt waarom u hiertegen bezwaar maakt uw handtekening. Let op! Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet dat u automatisch uitstel van betaling krijgt voor het betalen van uw belastingaanslag. Als u uitstel van betaling wenst, dan dient u dat expliciet aan te geven in uw bezwaarschrift. Uitstel van betaling wordt dan alleen verleend voor het betwiste deel van het aanslagbedrag. 8 9

6 8 Uw aanslag betalen U kunt ervoor kiezen om de aanslag voortaan via automatische incasso te betalen. U machtigt dan de gemeente machtigt om het bedrag waarvoor u aangeslagen bent, in negen termijnen van uw rekening te laten afschrijven. Heeft u de gemeente eerder gemachtigd voor een automatische incasso, dan hoeft u dit niet opnieuw te doen. U kunt dit controleren door op de acceptgiro van uw aanslag te kijken. Hierop staat dan geschreven: U kunt deze acceptgiro niet inzenden. Automatische incasso in negen termijnen is alleen toegestaan voor aanslagen waarvan het totaalbedrag van de op het aanslagbiljet vermelde bedragen meer bedraagt dan 50 en minder dan Aanslagbedragen van minder dan 50 dient u dus in één keer te voldoen, voor de op de aanslag vermelde vervaldatum. U kunt via een machtiging tot automatische incasso afgeven. U dient dan wel degene te zijn aan wie de aanslag is gericht. Is het niet mogelijk om via de website uw automatische incasso te regelen, dan kunt u ook een machtigingskaart downloaden via of deze aanvragen bij het team Belastingen via telefoonnummer: (035) LET OP: U krijgt binnen 14 dagen een bevestiging toegezonden waarin melding wordt gemaakt van het feit dat uw machtigingskaart is ontvangen en verwerkt. Maakt u geen gebruik van de mogelijkheid tot automatische incasso en betaalt u de aanslag middels internetbankieren, dan moet u altijd de 16-cijferige nummerreeks vermelden. Dit kenmerk vindt u rechtsboven op de acceptgirokaart en in het veld omschrijving op uw aanslag. Het is belangrijk dat deze nummerreeks overgenomen wordt zonder spaties te gebruiken. U kunt uw aanslag natuurlijk ook betalen door middel van de acceptgirokaart welke aan de onderzijde van uw aanslagbiljet is gehecht. Het enige wat u hoeft te doen is uw handtekening te zetten en uw bankrekeningnummer vermelden. Deze kaart kunt u vervolgens bij uw eigen bank inleveren. De aanslag moet binnen twee maanden na dagtekening van de aanslag betaald zijn. Dit betekent dat een aanslag met dagtekening 28 februari 2015 op 30 april 2015 betaald moet zijn. 9 Voorkom te laat betalen Als u uw aanslag niet voor de uiterste vervaldatum betaalt en u door de gemeente ook geen uitstel van betaling is verleend, dan ontvangt u na de vervaldatum een herinnering. Wanneer u naar aanleiding van de herinnering ook niet betaalt, ontvangt u een aanmaning. Deze aanmaning brengt extra kosten met zich mee. De hoogte hiervan is wettelijk vastgesteld op 7 voor een aanslag tot een bedrag van 454. Bij een aanslag van 454 of meer zijn de kosten 15. Als u ook na deze eerste aanmaning niet (volledig) uw aanslag betaalt, dan ontvangt u een dwangbevel. Ook deze kosten komen voor uw rekening. Bij een aanslag tot een bedrag van 45 kost een dwangbevel u 39. Bij een aanslag boven de 45 komt er voor elke 45 nog eens 3 bovenop. Ook als u na het ontvangen van een aanmaning de aanslag betaalt maar de kosten van de aanmaning niet, ontvangt u een dwangbevel. Het is niet mogelijk om bezwaar te maken tegen de ontvangst van een herinnering, aanmaning of dwangbevel. Betalingsregeling Het is dus belangrijk om op tijd te betalen. Als het voor u beslist niet mogelijk is om uw belastingaanslag tijdig te betalen, ook niet via de automatische incasso, neem dan zo snel mogelijk contact op met het team Belastingen via telefoonnummer: (035) Meestal kunnen we dan een betalingsregeling met u afspreken. 10 Kwijtschelding Het kan zijn dat u, bijvoorbeeld omdat u een inkomen op minimumniveau hebt, niet in staat bent om de aanslag te betalen. U kunt dan een verzoek tot kwijtschelding indienen via een speciaal formulier. U kunt alleen kwijtschelding aanvragen voor de aanslagen rioolheffing en de afvalstoffenheffing. Voor de overige aanslagsoorten bestaat geen mogelijkheid tot kwijtschelding. Wilt u in aanmerking komen voor kwijtschelding, dan kunt u een aanvraagformulier downloaden via U kunt het formulier ook opvragen bij het team Belastingen via telefoonnummer: (035) Op het formulier moet u naar waarheid vragen beantwoorden over uw inkomen, uw vermogen en eventuele schulden. Kwijtschelding wordt in principe niet verleend als u beschikt over een inkomen wat ver boven bijstandsniveau ligt of wanneer u over vermogen beschikt boven een bepaalde grens. Denk hierbij aan spaartegoeden, auto s, grond, garage, tweede woning, (sta)caravan, boot, effecten, of de overwaarde van uw eigen huis. Als u het aanvraagformulier volledig invult en voorzien van alle gevraagde kopieën terugstuurt, wordt aan u uitstel van betaling verleend voor de aanslag waarvoor u kwijtschelding heeft gevraagd, totdat op uw verzoek is beslist

7 Hoewel de tekst van deze belastingwijzer zorgvuldig is samengesteld, kunt u er geen rechten aan ontlenen. G emeente Soest Postbus CA Soest Telefoon : (035) Internet :

GEMEENTE SOEST. Vragen over uw aanslag? Met behulp van deze brochure wordt u een stuk wijzer!

GEMEENTE SOEST. Vragen over uw aanslag? Met behulp van deze brochure wordt u een stuk wijzer! GEMEENTE SOEST B e l a st i ng w i j z ge m e e er nte S o est 201 3 Vragen over uw aanslag? Met behulp van deze brochure wordt u een stuk wijzer! 1 Inleiding 2 Zonder er misschien bij stil te staan, maakt

Nadere informatie

(ON)ROERENDE ZAAKBELASTING

(ON)ROERENDE ZAAKBELASTING DEZE BROCHURE BIEDT EEN TOELICHTING OP HET AANSLAGBILJET GEMEENTELIJKE BELASTINGEN 2016. HIERIN VINDT U INFORMATIE OVER DE AANSLAGEN (ON)ROERENDE ZAAKBELASTING, RIOOLHEF - FING, AFVALSTOFFENHEFFING EN

Nadere informatie

De WOZ-beschikking Hertaxatie Het taxatieverslag Let op: Onroerende-zaakbelastingen (OZB)

De WOZ-beschikking Hertaxatie Het taxatieverslag Let op: Onroerende-zaakbelastingen (OZB) De WOZ-beschikking De WOZ-waarde van uw woning, bedrijfspand of grond zoals u die op uw aanslagbiljet vindt, geldt voor het jaar 2016. De waarde is vastgesteld op het prijspeil van 1 januari 2015. Wanneer

Nadere informatie

Deze brochure biedt een toelichting op het aanslagbiljet. gemeentelijke belastingen 2013. Hierin vindt u informatie

Deze brochure biedt een toelichting op het aanslagbiljet. gemeentelijke belastingen 2013. Hierin vindt u informatie Gemeentelijke belasting 2 0 13 1 Deze brochure biedt een toelichting op het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen 2013. Hierin vindt u informatie over de aanslagen (on)roerende zaakbelasting, rioolheffing,

Nadere informatie

Toelichting gemeentelijke belastingen 2015

Toelichting gemeentelijke belastingen 2015 Toelichting gemeentelijke belastingen 2015 U hebt een aanslagbiljet gemeentelijke belastingen 2015 ontvangen. Op dit biljet staan de aanslag en de WOZbeschikking. In deze toelichting geven wij uitleg over

Nadere informatie

Voor u liggen de WOZ-beschikking en/of de aanslagen gemeentelijke heffingen voor het belastingjaar 2015.

Voor u liggen de WOZ-beschikking en/of de aanslagen gemeentelijke heffingen voor het belastingjaar 2015. TOELICHTING BIJ DE WOZ-BESCHIKKING EN/OF DE AANSLAGEN GEMEENTELIJKE HEFFINGEN Voor u liggen de WOZ-beschikking en/of de aanslagen gemeentelijke heffingen voor het belastingjaar 2015. WOZ-BESCHIKKING Welk

Nadere informatie

Belastinggids Informatieblad over gemeentelijke belastingen

Belastinggids Informatieblad over gemeentelijke belastingen Belastinggids 2014 Informatieblad over gemeentelijke belastingen 1 Inhoud Algemeen 3 Wet waardering onroerende zaak belasting 5 Afvalstoffenheffing 7 Rioolheffing 8 Liggeld voor woonschepen 9 Reclamebelasting

Nadere informatie

Deze brochure biedt een toelichting op het aanslagbiljet. gemeentelijke belastingen Hierin vindt u informatie

Deze brochure biedt een toelichting op het aanslagbiljet. gemeentelijke belastingen Hierin vindt u informatie Gemeentelijke belasting 2 0 13 1 Deze brochure biedt een toelichting op het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen 2013. Hierin vindt u informatie over de aanslagen (on)roerende zaakbelasting, rioolheffing,

Nadere informatie

14450_Aanslag_Gem_heffingen_2012:Opmaak 1 07-02-2012 08:42 Pagina 1. Aanslag Gemeentelijke Heffingen 2012

14450_Aanslag_Gem_heffingen_2012:Opmaak 1 07-02-2012 08:42 Pagina 1. Aanslag Gemeentelijke Heffingen 2012 14450_Aanslag_Gem_heffingen_2012:Opmaak 1 07-02-2012 08:42 Pagina 1 Aanslag Gemeentelijke Heffingen 2012 14450_Aanslag_Gem_heffingen_2012:Opmaak 1 07-02-2012 08:42 Pagina 2 Toelichting bij het aanslagbiljet

Nadere informatie

Toelichting op uw aanslagbiljet gemeentelijke belastingen 2014

Toelichting op uw aanslagbiljet gemeentelijke belastingen 2014 Toelichting op uw aanslagbiljet gemeentelijke belastingen 2014 Het aanslagbiljet 2014 is een gecombineerd biljet van de WOZ beschikking en de aanslagen onroerendezaakbelasting, rioolheffing, afvalstoffenheffing,

Nadere informatie

Toelichting gemeentelijke belastingen 2016

Toelichting gemeentelijke belastingen 2016 Toelichting gemeentelijke belastingen 2016 U hebt een aanslagbiljet gemeentelijke belastingen 2016 ontvangen. Op dit biljet staan de aanslag en de WOZbeschikking. In deze toelichting geven wij uitleg over

Nadere informatie

00000_Aanslag_Gem_heffingen_2013:Opmaak 1 05-02-2013 09:00 Pagina 1. Aanslag Gemeentelijke Heffingen 2013

00000_Aanslag_Gem_heffingen_2013:Opmaak 1 05-02-2013 09:00 Pagina 1. Aanslag Gemeentelijke Heffingen 2013 00000_Aanslag_Gem_heffingen_2013:Opmaak 1 05-02-2013 09:00 Pagina 1 Aanslag Gemeentelijke Heffingen 2013 00000_Aanslag_Gem_heffingen_2013:Opmaak 1 05-02-2013 09:00 Pagina 2 Toelichting bij het aanslagbiljet

Nadere informatie

Gemeentelijke belastingen Aanslagbiljet 2015 met WOZ-beschikking

Gemeentelijke belastingen Aanslagbiljet 2015 met WOZ-beschikking Gemeentelijke belastingen Aanslagbiljet 2015 met WOZ-beschikking De aanslag gemeentelijke belastingen 2015 gecombineerd met de WOZbeschikking wordt in week 9 verzonden. De WOZ-beschikking staat vermeld

Nadere informatie

Toelichting. bij het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen

Toelichting. bij het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen 011 Toelichting bij het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen Vooraf In deze toelichting staat belangrijke informatie over het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen. Daarop kunnen zowel WOZ-beschikkingen

Nadere informatie

WOZ-beschikking en gemeentelijke belastingen( 1 )* er geen rechten

WOZ-beschikking en gemeentelijke belastingen( 1 )* er geen rechten Belastingen WOZ-beschikking en gemeentelijke belastingen( 1 )* er geen rechten In deze toelichting staat belangrijke informatie over de WOZ-beschikking en de aanslagen gemeentelijke belastingen. De WOZ-beschikking

Nadere informatie

Deze brochure biedt een toelichting op het aanslagbiljet. gemeentelijke belastingen Hierin vindt u informatie

Deze brochure biedt een toelichting op het aanslagbiljet. gemeentelijke belastingen Hierin vindt u informatie Gemeentelijke belasting 2 0 10 1 Deze brochure biedt een toelichting op het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen 2010. Hierin vindt u informatie over de aanslagen (on)roerende zaakbelasting, rioolheffing,

Nadere informatie

Aanslag gemeentelijke belastingen 2011

Aanslag gemeentelijke belastingen 2011 Aanslag gemeentelijke belastingen 2011 Aanslag gemeentelijke belastingen 2011 In deze toelichting ontvangt u de belangrijkste informatie bij uw aanslagbiljet gemeentelijke belastingen 2011. Uitgebreide

Nadere informatie

Spreekuur Ook dit jaar is er weer. Meer informatie In deze toelichting. Beste lezer, Het gemeentehuis is geopend op

Spreekuur Ook dit jaar is er weer. Meer informatie In deze toelichting. Beste lezer, Het gemeentehuis is geopend op 1 Beste lezer, Het gemeentehuis is geopend op Een klein deel van de gemeentelijke inkomsten (ongeveer een vijfde), moet de gemeente zelf verwerven door het heffen van gemeentelijke belastingen. De belangrijkste

Nadere informatie

Gemeentelijke belastingen 2013

Gemeentelijke belastingen 2013 Gemeentelijke belastingen 2013 Gemeentelijke belastingen 2013 De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van taken in het algemeen belang van onze burgers en onze gemeente. U betaalt hiervoor belasting.

Nadere informatie

Belastingwijzer Samenwerking Belastingen Walcheren en Schouwen-Duivenland

Belastingwijzer Samenwerking Belastingen Walcheren en Schouwen-Duivenland 2 In deze belastingwijzer o.a.: Soorten belastingen en tarieven Mogelijkheden via onze website WOZ-beschikking Gespreid betalen via automatische incasso. Uw belastingzaken digitaal regelen via www.middelburg.nl

Nadere informatie

De WOZ-beschikking Hertaxatie Het taxatieverslag Let op: Mijn overheid

De WOZ-beschikking Hertaxatie Het taxatieverslag Let op: Mijn overheid Bezwaar? Bel ons eerst (0578) 699494, op werkdagen van 08.30 tot 16.00 uur. Voor directe antwoorden op uw vragen over OZB, WOZ, Afvalstoffenheffing, Rioolheffing of Begrafenisrechten. U heeft persoonlijk

Nadere informatie

Aanslag gemeentelijke belastingen 2012

Aanslag gemeentelijke belastingen 2012 Aanslag gemeentelijke belastingen 2012 Aanslag gemeentelijke belastingen 2012 De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van een groot aantal taken. Dit zijn taken die in het algemeen belang van

Nadere informatie

Aanslag gemeentelijke belastingen 2010

Aanslag gemeentelijke belastingen 2010 Aanslag gemeentelijke belastingen 2010 Aanslag gemeentelijke belastingen 2010 In deze toelichting ontvangt u de belangrijkste informatie bij uw aanslagbiljet gemeentelijke belastingen 2010. Uitgebreidere

Nadere informatie

Toelichting bij het aanslag-/beschikkingsbiljet gemeentelijke belastingen 2007

Toelichting bij het aanslag-/beschikkingsbiljet gemeentelijke belastingen 2007 Toelichting bij het aanslag-/beschikkingsbiljet gemeentelijke belastingen 2007 Samenwerking belastingafdelingen Vanaf 1 januari 2007 werken de belastingafdelingen van vijf gemeenten, Bloemendaal, Zandvoort,

Nadere informatie

Toelichting. bij het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen

Toelichting. bij het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen 014 Toelichting bij het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen Vooraf In deze toelichting staat belangrijke informatie over het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen. Daarop kunnen zowel WOZ-beschikkingen

Nadere informatie

Informatie Gemeentelijke belastingen 2014

Informatie Gemeentelijke belastingen 2014 Informatie Gemeentelijke belastingen 2014 U ontvangt van ons een biljet waarop de gemeentelijke belastingaanslagen (onroerende-zaakbelastingen, rioolheffing en afvalstoffenheffing) en de beschikking Wet

Nadere informatie

Thuisraken in de gemeentelijke belastingen

Thuisraken in de gemeentelijke belastingen Thuisraken in de gemeentelijke belastingen en de WOZ Bewaarexemplaar 2015 Waarom deze brochure? Ieder jaar krijgt u van de gemeente twee belastingaanslagen: één voor de gemeentelijke belastingen en één

Nadere informatie

Informatie Gemeentelijke belastingen 2016

Informatie Gemeentelijke belastingen 2016 Informatie Gemeentelijke belastingen 2016 U ontvangt van ons een biljet waarop de gemeentelijke belastingaanslagen (onroerende-zaakbelastingen, rioolheffing en afvalstoffenheffing) en de beschikking Wet

Nadere informatie

Aanslag Gemeentelijke Heffingen 2014

Aanslag Gemeentelijke Heffingen 2014 Aanslag Gemeentelijke Heffingen 2014 Toelichting bij het aanslagbiljet Gemeentelijke heffingen 2014 Inhoud 4 Mijn loket... 3 4 Aanslagen en WOZ-beschikking gecombineerd op één aanslagbiljet... 3 4 Betalen

Nadere informatie

Informatie Gemeentelijke belastingen 2015

Informatie Gemeentelijke belastingen 2015 Informatie Gemeentelijke belastingen 2015 U ontvangt van ons een biljet waarop de gemeentelijke belastingaanslagen (onroerende-zaakbelastingen, rioolheffing en afvalstoffenheffing) en de beschikking Wet

Nadere informatie

Informatie Gemeentelijke belastingen 2013

Informatie Gemeentelijke belastingen 2013 Informatie Gemeentelijke belastingen 2013 Deze folder geeft u meer informatie over de gemeentelijke belastingen. U ontvangt van ons een biljet waarop de gemeentelijke belastingaanslagen (onroerende-zaakbelastingen,

Nadere informatie

Belastingen. WOZ-beschikking en gemeentelijke belastingen( 1 )* kunt u er geen rechten

Belastingen. WOZ-beschikking en gemeentelijke belastingen( 1 )* kunt u er geen rechten Belastingen WOZ-beschikking en gemeentelijke belastingen( 1 )* kunt u er geen rechten In deze toelichting staat belangrijke informatie over de WOZ-beschikking en de aanslagen gemeentelijke belastingen.

Nadere informatie

Toelichting. Aanslag Gemeentelijke Belastingen. WOZ-beschikking

Toelichting. Aanslag Gemeentelijke Belastingen. WOZ-beschikking Dit formulier in een gesloten envelop opsturen naar: Toelichting Gemeente Maassluis T.a.v. afdeling Financiën en Control Antwoordnummer 55 3140 VB Maassluis Een postzegel is niet nodig. Aanslag Gemeentelijke

Nadere informatie

Regionale belastingsamenwerking gemeenten Deventer, Olst-Wijhe en Raalte

Regionale belastingsamenwerking gemeenten Deventer, Olst-Wijhe en Raalte Dit is een informatiekrant van de Regionale belastingsamenwerking Deventer, Olst-Wijhe en Raalte Regionale belastingsamenwerking gemeenten Deventer, Olst-Wijhe en Raalte Pagina 1 Regionale belastingsamenwerking

Nadere informatie

Veelgestelde vragen. Veel gestelde vragen over de WOZ.

Veelgestelde vragen. Veel gestelde vragen over de WOZ. Veelgestelde vragen Veel gestelde vragen over de WOZ. 1. Wat is de Wet WOZ? 2. Wat is een WOZ-beschikking? 3. Hoe is de waarde op de beschikking tot stand gekomen? 4. Hoe worden de grenzen van mijn object

Nadere informatie

gemeentelijke belastingen

gemeentelijke belastingen Thuisraken in de gemeentelijke belastingen en de WOZ Webexemplaar Bewaarexemplaar 2012 2012 2013 Bewaarexemplaar 2011 Waarom deze brochure? Ieder jaar krijgt u van de gemeente twee belastingaanslagen:

Nadere informatie

INFORMATIE GECOMBINEERDE AANSLAG 2016

INFORMATIE GECOMBINEERDE AANSLAG 2016 INFORMATIE GECOMBINEERDE AANSLAG 2016 Inhoudsopgave Afvalstoffenheffing 3 Bedrijven Investeringszone (BIZ) 5 Grafonderhoudsrecht 7 Hondenbelasting 8 Onroerende-zaakbelasting (OZB) 9 Roerende-ruimtebelasting

Nadere informatie

Indien u dit bezwaar invult als bedrijf of instelling, vul dan de gegevens daarvan hieronder in Organisatienaam :... KvK registratienummer :...

Indien u dit bezwaar invult als bedrijf of instelling, vul dan de gegevens daarvan hieronder in Organisatienaam :... KvK registratienummer :... BEZWAARSCHRIFT TEGEN DE AANSLAG GEMEENTELIJKE BELASTINGEN EN WOZ-BESCHIKKING A. GEGEVENS VAN DE AANSLAG Naam Adres Postcode en plaats Burgerservicenummer Geslacht : Man Vrouw Telefoon overdag E-mailadres

Nadere informatie

Belastingen 2013. Toelichting bij het aanslagbiljet gemeentebelastingen

Belastingen 2013. Toelichting bij het aanslagbiljet gemeentebelastingen Belastingen 2013 Toelichting bij het aanslagbiljet gemeentebelastingen Belastingen 2013 Toelichting bij het aanslagbiljet gemeentebelastingen Deze folder geeft u meer informatie over uw aanslagbiljet,

Nadere informatie

Belastinggids 2013 Belangrijke informatie

Belastinggids 2013 Belangrijke informatie Belastinggids 2013 Belangrijke informatie Dit boekje goed bewaren 1 Inhoudsopgave De gecombineerde aanslag 2013 3 Informatie 4 Digitale dienstverlening 5 Wet waardering onroerende zaken (WOZ) 6 Onroerende-zaakbelastingen

Nadere informatie

Alles over WOZ-beschikking- en aanslagbiljet gemeentelijke belastingen 2017

Alles over WOZ-beschikking- en aanslagbiljet gemeentelijke belastingen 2017 Alles over WOZ-beschikking- en aanslagbiljet gemeentelijke belastingen 2017 Niemand vindt belasting betalen leuk, maar tegelijkertijd is vrijwel iedereen er van doordrongen dat het moet. Via de gemeentelijke

Nadere informatie

Alles over WOZ-beschikking- en aanslagbiljet gemeentelijke belastingen 2016

Alles over WOZ-beschikking- en aanslagbiljet gemeentelijke belastingen 2016 Alles over WOZ-beschikking- en aanslagbiljet gemeentelijke belastingen 2016 Inleiding Niemand vindt belasting betalen leuk, maar tegelijkertijd is vrijwel iedereen er van doordrongen dat het moet. Via

Nadere informatie

Meest gestelde vragen

Meest gestelde vragen Meest gestelde vragen over gemeentebelastingen in Hendrik-Ido-Ambacht Pagina-indeling: OZB en WOZ... 2 OZBE...2 Crisis...2 Nieuwbouw of in aanbouw... 4 Tenaamstelling... 5 Rioolheffing eigendom... 6 Rioolheffing

Nadere informatie

Belastingen 2016. Afdeling Belastingen en Verzekeringen

Belastingen 2016. Afdeling Belastingen en Verzekeringen Belastingen 2016 Afdeling Belastingen en Verzekeringen 1 Inhoudsopgave Afvalstoffenheffing 4 Rioolheffing 6 Onroerende-zaakbelastingen (OZB) 8 Hondenbelasting 12 Precariobelasting 16 Reclamebelasting 17

Nadere informatie

Kwijtschelding van gemeentelijke belastingen Deze brochure is informatief. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Kwijtschelding van gemeentelijke belastingen Deze brochure is informatief. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Kwijtschelding van gemeentelijke belastingen Deze brochure is informatief. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Pagina 1 Pagina 1 Voor wie is deze brochure? - 3-1.1 Wanneer is deze brochure niet

Nadere informatie

Informatie over gemeentelijke belastingen

Informatie over gemeentelijke belastingen 2016 Belastinggids Informatie over gemeentelijke belastingen Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 2. Tarieven 2016...5 3. Wet Waardering Onroerende Zaken...6 4. Onroerende-zaakbelastingen (OZB)...9 5. Afvalstoffenheffing...10

Nadere informatie

Gemeentelijke Belastinggids

Gemeentelijke Belastinggids Gemeente Leiderdorp Gemeentelijke Belastinggids 2013 Gemeentehuis Willem-Alexanderlaan 1 2351 DZ Leiderdorp Postbus 35 2350 AA Leiderdorp Telefoon (071) 545 85 00 Telefax (071) 589 56 91 www.leiderdorp.nl

Nadere informatie

elastinggids Informatie over gemeentelijke belastingen

elastinggids Informatie over gemeentelijke belastingen 2017 elastinggids Informatie over gemeentelijke belastingen Inhoudsopgave 1. Inleiding.....4 2. Tarieven 2017..... 5 3. Wet Waardering Onroerende Zaken.. 6 4. Onroerende-zaakbelastingen ( OZB).....9 5.

Nadere informatie

GECOMBINEERD AANSLAGBILJET EN WOZ-WAARDEBESCHIKKING

GECOMBINEERD AANSLAGBILJET EN WOZ-WAARDEBESCHIKKING Informatie gemeentelijke belastingen GECOMBINEERD AANSLAGBILJET EN WOZ-WAARDEBESCHIKKING Eind februari ontvangt u net als vorig jaar een aanslagbiljet gemeentelijke belastingen waarin naast vermelding

Nadere informatie

Meest gestelde vragen

Meest gestelde vragen Meest gestelde vragen over gemeentebelastingen in Papendrecht Pagina-indeling: OZB en WOZ... 2 OZBE...2 Crisis...2 Nieuwbouw of in aanbouw... 4 Tenaamstelling... 5 Rioolheffing eigendom... 6 Afvalstoffenheffing...

Nadere informatie

Overzicht van alle belastingen in de gemeente Súdwest-Fryslân. Belastinggids 2012

Overzicht van alle belastingen in de gemeente Súdwest-Fryslân. Belastinggids 2012 Overzicht van alle belastingen in de gemeente Súdwest-Fryslân Belastinggids 2012 Inhoud Voorwoord Het aanslagbiljet Tarieven Waardering onroerende zaken Onroerende-zaakbelastingen (OZB) Afvalstoffenheffing

Nadere informatie

Toelichting op de belastingaanslag

Toelichting op de belastingaanslag BSR (Belastingsamenwerking Rivierenland) De Blomboogerd 1 Postbus 18 4000 AA Tiel T (0344) 649 649 www.bsr.nl Toelichting op de belastingaanslag Voor inwoners van de gemeenten Culemborg, Geldermalsen,

Nadere informatie

Officiële bekendmakingen Officiële bekendmakingen

Officiële bekendmakingen Officiële bekendmakingen Gemeentelijke verordeningen De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 18 december 2014 de volgende Belastingverordeningen en Tarieven voor 2015 vastgesteld: Verordening op de heffing en de invordering

Nadere informatie

Belastingen 2010. Toelichting bij het aanslagbiljet gemeentebelastingen

Belastingen 2010. Toelichting bij het aanslagbiljet gemeentebelastingen Belastingen 2010 Toelichting bij het aanslagbiljet gemeentebelastingen Deze folder geeft u meer informatie over uw aanslagbiljet, WOZ-waarde en belangrijke wijzigingen. Meer informatie vindt u op onze

Nadere informatie

Belastingen 2015. Afdeling Belastingen en Verzekeringen

Belastingen 2015. Afdeling Belastingen en Verzekeringen Belastingen 2015 Afdeling Belastingen en Verzekeringen 1 Inhoudsopgave Afvalstoffenheffing 04 Rioolheffing 06 Onroerende-zaakbelastingen (OZB) 08 Hondenbelasting 12 Precariobelasting 16 Reclamebelasting

Nadere informatie

Raad V200700980 versie 4 december 2007. Onderwerp: Vaststellen verordening onroerende-zaakbelastingen 2008

Raad V200700980 versie 4 december 2007. Onderwerp: Vaststellen verordening onroerende-zaakbelastingen 2008 Raadsvoorstel Inleiding:Voor het jaar 2008 dienen de tarieven voor heffing van de onroerende-zaakbelastingen (ozb) te worden vastgesteld vóór de aanvang van het belastingjaar. De ozb wordt geheven op basis

Nadere informatie

Verklaring van de op het aanslagbiljet gebruikte omschrijvingen...4. Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ)... 10

Verklaring van de op het aanslagbiljet gebruikte omschrijvingen...4. Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ)... 10 Belastinggids 2016 Inhoudsopgave Algemeen...3 Verklaring van de op het aanslagbiljet gebruikte omschrijvingen...4 Hondenbelasting...5 Rioolheffing...6 Afvalstoffenheffing...7 Onroerende zaakbelasting...8

Nadere informatie

INFORMATIE GECOMBINEERDE AANSLAG 2017

INFORMATIE GECOMBINEERDE AANSLAG 2017 INFORMATIE GECOMBINEERDE AANSLAG 2017 Inhoudsopgave Afvalstoffenheffing 3 Bedrijven Investeringszone (BIZ) 5 Grafonderhoudsrecht 7 Hondenbelasting 8 Onroerende-zaakbelasting (OZB) 9 Roerende-ruimtebelasting

Nadere informatie

Dienstverleningshandvest GBLT

Dienstverleningshandvest GBLT Dienstverleningshandvest GBLT Wij willen u graag van dienst zijn GBLT streeft er naar de afhandelingstermijnen zo kort mogelijk te houden. In de tabel hieronder vindt u een overzicht van de maximale afhandelingstermijnen

Nadere informatie

INFORMATIEFOLDER KWIJTSCHELDING GEMEENTELIJKE BELASTINGEN

INFORMATIEFOLDER KWIJTSCHELDING GEMEENTELIJKE BELASTINGEN 2017 INFORMATIEFOLDER KWIJTSCHELDING GEMEENTELIJKE BELASTINGEN GEMEENTELIJKE BELASTINGEN U ontvangt jaarlijks per huishouden een aanslagbiljet gemeentelijke heffingen voor de afvalstoffenheffing en onroerendezaakbelastingen

Nadere informatie

4. Lokale Heffingen. Kader. Algemeen. Tarievenbeleid Onroerende zaakbelastingen

4. Lokale Heffingen. Kader. Algemeen. Tarievenbeleid Onroerende zaakbelastingen 4. Lokale Heffingen Kader De lokale heffingen vormen een belangrijk onderdeel van de inkomsten van de gemeente en zijn daarom een integraal onderdeel van het gemeentelijke beleid. Ze raken de burgers heel

Nadere informatie

Alles over. Gemeentelijke belastingen

Alles over. Gemeentelijke belastingen Alles over Gemeentelijke belastingen 2012 1 INHOUDSOPGAVE Gemeentelijke belastingen Onroerendezaakbelasting 3 Rioolheffing 3 Afvalstoffenheffing 4 Hondenbelasting 5 Vermindering/wijziging 5 Bezwaarschrift

Nadere informatie

Algemeen 3 Tarieven Wet waardering onroerende zaken 5 Onroerende-zaakbelastingen 6 Rioolheffing 7 Afvalstoffenheffing/reinigingsrecht 8

Algemeen 3 Tarieven Wet waardering onroerende zaken 5 Onroerende-zaakbelastingen 6 Rioolheffing 7 Afvalstoffenheffing/reinigingsrecht 8 Belastinggids 2014 Algemeen 3 Tarieven 2014 4 Wet waardering onroerende zaken 5 Onroerende-zaakbelastingen 6 Rioolheffing 7 Afvalstoffenheffing/reinigingsrecht 8 Hondenbelasting 9 Betaling van de aanslag

Nadere informatie

* * RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering van Stuk/nummer Agendapunt 10 december 2013 KNDK/2013/

* * RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering van Stuk/nummer Agendapunt 10 december 2013 KNDK/2013/ *0010100120132816* RAADSVOORSTEL Raadsvergadering van Stuk/nummer Agendapunt 10 december 2013 KNDK/2013/2816 9.12 Datum: 29 oktober 2013 Verzonden: 28 november 2013 Aan de gemeenteraad. Onderwerp: aanpassen

Nadere informatie

Heffing & Invordering 10. H&I

Heffing & Invordering 10. H&I Heffing & Invordering 10. H&I Eindterm 10.01. Algemeen De examenkandidaat kan de plaats van de gemeentelijke heffingen omschrijven binnen de inkomstenbronnen van de gemeente en kent de bestedingen door

Nadere informatie

Informatie over gemeentelijke belastingen

Informatie over gemeentelijke belastingen 2014 Belastinggids Informatie over gemeentelijke belastingen Inhoudsopgave 1. Inleiding...4 2. Tarieven 2014...5 3. Wet Waardering Onroerende Zaken...6 4. Onroerende-zaakbelastingen (OZB)...9 5. Afvalstoffenhefing...10

Nadere informatie

4.1.2 Woonlasten (lokale lastendruk)

4.1.2 Woonlasten (lokale lastendruk) Procentueel aandeel per belastingsoort op totale belastingopbrengsten 2006 Burgerzaken 3% Parkeren 11% Rioolrecht 14% Havengelden 6% Bouwleges 4% Begraaf- en crematierechten 4% Overige baten 2% OZB 33%

Nadere informatie

Hoe wordt de WOZ-waarde vastgesteld?

Hoe wordt de WOZ-waarde vastgesteld? In dit document vindt u antwoorden op onderstaande vragen 1. Hoe wordt de WOZ-waarde vastgesteld? 2. Waarvoor wordt de WOZ-waarde gebruikt? 3. Taxatieverslag 4. Hoe wordt de waarde van mijn pand vastgesteld

Nadere informatie

Onderwerp Actualisering belastingverordeningen + tarieventabel en aanpassing tarieven 2009

Onderwerp Actualisering belastingverordeningen + tarieventabel en aanpassing tarieven 2009 OPENBAAR Adviseur: E.N.M. 't Hart (POI, tst. 813) Portefeuillehouder: E. Mackay 08.13969 1 ADVIESNOTA Begrotingsraadsvergadering d.d. 6 november 2008 Voorstel nr. 85/08 Programma en product Bestuur Oegstgeest,

Nadere informatie

Informatiefolder gemeentelijke belastingen 2013

Informatiefolder gemeentelijke belastingen 2013 Informatiefolder gemeentelijke belastingen 2013 Onroerende zaakbelastingen en Waardering Onroerende Zaken Rioolheffing Afvalstoffenheffing Reinigingsrecht Baatbelastingen Toeristenbelasting Forensenbelasting

Nadere informatie

Onderwerp : Voorstel tot vaststelling van de tarieven ozb 2005

Onderwerp : Voorstel tot vaststelling van de tarieven ozb 2005 Raad : 21 december 2004 Agendanr. : 29 Doc.nr : B200413438 Afdeling: : Financiën RAADSVOORSTEL Onderwerp : Voorstel tot vaststelling van de tarieven ozb 2005 Toelichting Vanaf 1 januari 2005 moeten de

Nadere informatie

De raad van de gemeente Tholen. Tholen, 8 november 2016

De raad van de gemeente Tholen. Tholen, 8 november 2016 No.: Portefeuillehouder: Wethouder Hoek Afdeling: Middelen Behandelaar: A. Moerland De raad van de gemeente Tholen Tholen, 8 november 2016 Onderwerp: Voorstel tot aanpassing van de gemeentelijke belastingen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 2 Belastingwijzer 2012 3. Gemeenteraad: Doel van

Inhoudsopgave. 2 Belastingwijzer 2012 3. Gemeenteraad: Doel van tubbergen.nl In de belastingwijzer van de gemeente Tubbergen leest u alles over de gemeentelijke belastingen en heffingen. Ook vindt u informatie over de begroting van de gemeente. Heeft u na het lezen

Nadere informatie

Informatiefolder gemeentelijke belastingen 2014

Informatiefolder gemeentelijke belastingen 2014 Informatiefolder gemeentelijke belastingen 2014 Onroerende zaakbelastingen en Waardering Onroerende Zaken Rioolheffing Afvalstoffenheffing Reinigingsrecht Baatbelastingen Toeristenbelasting Forensenbelasting

Nadere informatie

Onderwerp: Verordening op de heffing en invordering van onroerende-zaakbelastingen 2014.

Onderwerp: Verordening op de heffing en invordering van onroerende-zaakbelastingen 2014. RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.: Naam programma +onderdeel: Algemene middelen Onderwerp: Verordening op de heffing en invordering van onroerende-zaakbelastingen 2014. Aanleiding:

Nadere informatie

Bijgaande doen wij ter kennisname toekomen de jaarafsluiting 2012, belastingen 2012 van de gemeente Wormerland. a ge

Bijgaande doen wij ter kennisname toekomen de jaarafsluiting 2012, belastingen 2012 van de gemeente Wormerland. a ge GESCAND OP Gemeente Wormerland ill 2 7 KART 2013 Gomeente Wormeriand Aan de leden van de gemeenteraad van de gemeente Wormerland Datum : 21 maart 2013 Uw brief van Uw kenmerk Ons nummer : 13-003839 Behandeld

Nadere informatie

Wat is uw huis waard? DE WAARDE VAN UW ONROERENDE ZAAK

Wat is uw huis waard? DE WAARDE VAN UW ONROERENDE ZAAK Wat is uw huis waard? BELASTING 2005 DE WAARDE VAN UW ONROERENDE ZAAK inleiding Als eigenaar of gebruiker van een woning of een bedrijfspand betaalt u onroerende zaakbelasting, kortweg OZB. De hoogte van

Nadere informatie

2. Wij stellen uw raad voor om in te stemmen met de gewijzigde ramingen op het gebied van afval voor 2015-2018.

2. Wij stellen uw raad voor om in te stemmen met de gewijzigde ramingen op het gebied van afval voor 2015-2018. Agendapunt nr.: 6 Raadsvoorstel Onderwerp: Belasting- en tarievenmaatregelen 2015 Datum voorstel: 27 oktober 2014 Vergaderdatum: 16 december 2014 Registratienr.: 094-2014 Opsteller: Jan Roest Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01086 RV2011-122

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01086 RV2011-122 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01086 RV2011-122 Gemeente Bussum Vaststellen tarieven onroerende-zaakbelastingen 2012 Brinklaan 35 Postbus 6000

Nadere informatie

Gemeentelijke belastingen en WOZ-beschikking 2016

Gemeentelijke belastingen en WOZ-beschikking 2016 Gemeentelijke belastingen en WOZ-beschikking 2016 De gemeente Barneveld is een fijne gemeente om te wonen, te werken en te recreëren. Dat komt door de centrale ligging, met de Vallei en de Veluwe soms

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 29 oktober 2013 (kenmerk );

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 29 oktober 2013 (kenmerk ); DE RAAD VAN DE GEMEENTE LEEUWARDEN; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 29 oktober 2013 (kenmerk 380627); gelet op artikel 228a van de Gemeentewet; BESLUIT: vast te

Nadere informatie

Kwijtschelding belastingen en heffingen aanvragen

Kwijtschelding belastingen en heffingen aanvragen Kwijtschelding belastingen en heffingen aanvragen Dit formulier moet u binnen twee maanden na dagtekening van de belastingaanslagen indienen bij de gemeente. Lees voordat u dit formulier invult de toelichting

Nadere informatie

Colofon. Nota lokale heffingen 2015-2018. Uitgave Gemeente Utrecht. Drukwerk RICOH Nederland. Fotografie Ramon Mosterd John Ploeg John Gundlach

Colofon. Nota lokale heffingen 2015-2018. Uitgave Gemeente Utrecht. Drukwerk RICOH Nederland. Fotografie Ramon Mosterd John Ploeg John Gundlach Nota lokale heffingen 2015-2018 Colofon Nota lokale heffingen 2015-2018 Uitgave Gemeente Utrecht Drukwerk RICOH Nederland Fotografie Ramon Mosterd John Ploeg John Gundlach Informatie Gemeente Utrecht Bestuurs-

Nadere informatie

Belastingwijzer 2015 gemeente Bunschoten

Belastingwijzer 2015 gemeente Bunschoten Belastingwijzer 2015 gemeente Bunschoten Inhoudsopgave 1. Wat betaalt u in 2015 aan Belastingen?.... 3 - Tarievenoverzicht 2015 2. WOZ-waardering... 4 - Nieuwe waarde - Modelmatig waarderen woningen -

Nadere informatie

A r t i k e l 3 G e m e e n t e l i j k e b e l a s t i n g e n A r t i k e l 4 D e e l n a m e a a n d e a u t o m a t i s c h e i n c a s s o

A r t i k e l 3 G e m e e n t e l i j k e b e l a s t i n g e n A r t i k e l 4 D e e l n a m e a a n d e a u t o m a t i s c h e i n c a s s o UITVOERINGSREGELS VOOR AUTOMATISCHE INCASSO VAN GEMEENTELIJKE BELASTINGEN GEMEENTE W ESTLAND 2012 De invorderingsambtenaar van W estland; overwegende, dat het ter bevordering van de zorgvuldigheid en de

Nadere informatie

WATERSCHAPSBELASTINGEN 2013 in het gebied van Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht

WATERSCHAPSBELASTINGEN 2013 in het gebied van Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht WATERSCHAPSBELASTINGEN 2013 in het gebied van Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht In het gebied waar u woont, werkt en/of eigendommen heeft, is Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht verantwoordelijk

Nadere informatie

b Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college Uitgangspunt Financiën helder en op orde a Onvermijdelijk

b Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college Uitgangspunt Financiën helder en op orde a Onvermijdelijk gemeente Eindhoven Raadsnummer 12R5104 Inboeknummer 12bst01978 Beslisdatum B&W 13 november 2012 Dossiernummer 12.46.652 RaadsvoorstelOZB-tarieven 2013 en termijnen van betaling Inleiding Op 6 november

Nadere informatie

Regeling. Automatische Incasso. Gemeentelijke Belastingen

Regeling. Automatische Incasso. Gemeentelijke Belastingen Regeling Automatische Incasso Gemeentelijke Belastingen Gemeente Montferland, november 2009 Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsbepalingen...3 Artikel 2. Doel van de automatische incasso... 3 Artikel 3. Gemeentelijke

Nadere informatie

Adviseren over vaststellen tarieven onroerende-zaakbelastingen

Adviseren over vaststellen tarieven onroerende-zaakbelastingen Aan de leden van de commissie Vergadering d.d. Casenummer Notitienummer Commissienotitie Middelen 14 maart 2013 AB13.00145 CN2013.009 Gemeente Bussum Adviseren over vaststellen tarieven onroerende-zaakbelastingen

Nadere informatie

VASTSTELLEN REGELING GECOMBINEERDE AANSLAG EN AUTOMATISCHE INCASSO 2012

VASTSTELLEN REGELING GECOMBINEERDE AANSLAG EN AUTOMATISCHE INCASSO 2012 Gemeente Den Haag Ons kenmerk PBS/2011.240 RIS 181986 VASTSTELLEN REGELING GECOMBINEERDE AANSLAG EN AUTOMATISCHE INCASSO 2012 HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, overwegende dat: met ingang van

Nadere informatie

Belastingen meest gestelde vragen

Belastingen meest gestelde vragen Belastingen meest gestelde vragen Doorverbinden naar effingen () telefoonnummer 3135 (of 3985) of nnen() telefoonnummer 3136 (of 3986) k heb helemaal geen hond en wil hier dus ook niet voor betalen Aan

Nadere informatie

VRAGEN EN ANTWOORDEN OVER DE GEMEENTELIJKE BELASTINGEN EN DE WOZ ALLE VRAGEN OP EEN RIJ

VRAGEN EN ANTWOORDEN OVER DE GEMEENTELIJKE BELASTINGEN EN DE WOZ ALLE VRAGEN OP EEN RIJ VRAGEN EN ANTWOORDEN OVER DE GEMEENTELIJKE BELASTINGEN EN DE WOZ Hieronder leest u de 28 meest gestelde vragen plus de antwoorden over: - de Wet waardering onroerende zaken (WOZ); - de waardebepaling -de

Nadere informatie

Raadsvergadering d.d.: 15 december Voorstel tot vaststellen van de verordening onroerende zaakbelastingen 2012

Raadsvergadering d.d.: 15 december Voorstel tot vaststellen van de verordening onroerende zaakbelastingen 2012 RAADSVOORSTEL Raadsvergadering d.d.: 15 december Agendanummer: Voorstel tot vaststellen van de verordening onroerende zaakbelastingen 2012 Samenvatting In de raadsvergadering van 3 november is de begroting

Nadere informatie

Informatiefolder gemeentelijke belastingen 2010

Informatiefolder gemeentelijke belastingen 2010 Informatiefolder gemeentelijke belastingen 2010 Onroerende zaakbelastingen en Waardering Onroerende Zaken Rioolheffing Afvalstoffenheffing Reinigingsrecht Baatbelastingen Toeristenbelasting Forensenbelasting

Nadere informatie

: 12 december : wethouder B. Bonnema

: 12 december : wethouder B. Bonnema R16.00048 E bprrv Littenseradiel : 12 december 2016 : Gemeentelijke belastingen, heffingen en tarieven : wethouder B. Bonnema : De raad besluit : 1. de belastingen, de heffingen en de tarieven overeenkomstig

Nadere informatie

Belastingwijzer Gemeente Weesp

Belastingwijzer Gemeente Weesp Met onder andere: tarief afvalstoffenheffing ongewijzigd; onroerende -z aak belastingen met 2% ver ho o gd; nieuwe WOZ-waarde met waardepeildatum 1 januari 2013. Gemeente Weesp Belastingwijzer 2014 redactie:

Nadere informatie

Gemeenteblad. van de gemeente Tubbergen. Inhoud. Jaargang: 2015. Nummer: 17 - Week 10. Uitgifte: 3 maart 2015. Officiële publicaties week 10

Gemeenteblad. van de gemeente Tubbergen. Inhoud. Jaargang: 2015. Nummer: 17 - Week 10. Uitgifte: 3 maart 2015. Officiële publicaties week 10 Gemeenteblad van de gemeente Tubbergen Jaargang: 2015 Nummer: 17 - Week 10 Uitgifte: 3 maart 2015 Officiële publicaties week 10 Inhoud Actualiteiten... 2 Ingekomen aanvragen en meldingen... 2 Verleende

Nadere informatie

AANGIFTEBILJET RIOOLHEFFING postcode, woonplaats : telefoonnummer :

AANGIFTEBILJET RIOOLHEFFING postcode, woonplaats : telefoonnummer : AANGIFTEBILJET RIOOLHEFFING 2017 Ondergetekende: naam en voorletters straat, huisnummer postcode, woonplaats telefoonnummer 1. Adres van de onroerende zaak die direct of indirect is aangesloten op de gemeentelijke

Nadere informatie

Riedsútstel. Op besjen : -

Riedsútstel. Op besjen : - Riedsútstel Ried : 10 december 2015 Status : Opiniërend/Besluitvormend Eardere behandeling : Informerend d.d. Agindapunt : niet invullen Portefúljehâlder : G. Postma Amtner : E. van der Zwaag Taheakke

Nadere informatie

De stappen tot de OZB-aanslag

De stappen tot de OZB-aanslag Start De stappen tot de OZB-aanslag Deze interactieve pdf laat zien hoe de gemeente Zuidplas komt tot de individuele OZB-aanslagen. De visualisatie laat zien uit welke stappen het proces bestaat. Door

Nadere informatie