Gemeentelijke belastingen en WOZ-beschikking 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gemeentelijke belastingen en WOZ-beschikking 2016"

Transcriptie

1 Gemeentelijke belastingen en WOZ-beschikking 2016 De gemeente Barneveld is een fijne gemeente om te wonen, te werken en te recreëren. Dat komt door de centrale ligging, met de Vallei en de Veluwe soms letterlijk op loop- of fietsafstand. De fijne woon- en werkomgeving heeft ook te maken met de voorzieningen, die de afgelopen jaren in onze gemeente zijn gerealiseerd. U kunt dan bijvoorbeeld denken aan de nieuwe centrumplannen in Voorthuizen en Barneveld of de nieuwe schoolgebouwen, die de laatste jaren zijn gebouwd of waarvoor vergevorderde plannen zijn gemaakt. Maar ook op het gebied van cultuur, verkeer en vervoer is er de afgelopen jaren veel gebeurd. Deze voorzieningen kosten veel geld. Een gedeelte hiervan wordt betaald door de belastinginkomsten. Ieder jaar draagt u bij aan deze voorzieningen. Zo zorgen we er met elkaar voor, dat het ook in de toekomst fijn is om hier te wonen en te werken. In deze brochure leest u meer over de gemeentelijke belastingen en de WOZ-beschikking 2016.

2 Algemeen De rijksoverheid levert de grootste bijdrage aan het huishoudboekje van de gemeente Barneveld. Zo n 20% procent van de gemeentelijke begroting bestaat uit eigen inkomsten, die heffingen worden genoemd. Een deel van die heffingen is (direct) gekoppeld aan diensten die we daarvoor verlenen, zoals de afvalstoffenheffing en de rioolheffing. Belastingen worden gebruikt om de algemene voorzieningen te kunnen bekostigen. Voor uw aandeel in deze heffingen ontvangt u, net als voorgaande jaren, voor dit belastingjaar een Aanslagbiljet gemeentelijke belastingen. In deze brochure leest u meer informatie over het aanslagbiljet. Het gaat dan om een toelichting op: De vaststelling van de WOZ-waarde; De soorten heffingen en de tarieven; De mogelijkheid van kwijtschelding en bezwaar maken; De betalingswijze en betalingstermijn. A. Wet Waardering onroerende zaken (Wet WOZ) De WOZ-waarde De Wet Waardering onroerende zaken (Wet WOZ) is een landelijke regeling, die de waardering van onroerende zaken bepaalt. De WOZ-waarde van een pand is de basis voor het vaststellen van verschillende belastingheffingen, namelijk: Onroerende zaakbelastingen (OZB) en de Forensenbelasting van de gemeente Barneveld; Waterschapsomslag gebouwd van het Waterschap Veluwe & Vallei (wordt geïnd door Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus-Tricijn (GBLT)); Inkomstenbelasting, schenk- en erfbelasting en vermogensrendementsheffing van de belastingdienst. Waardepeildatum / toestandsdatum De gemeente Barneveld stelt de WOZ-waarde van onroerende zaken jaarlijks vast. De waarde voor 2016 heeft als waardepeildatum 1 januari De vastgestelde WOZ-waarde geeft dus de waarde van uw pand weer zoals die op 1 januari 2015 zou zijn geweest. De waardepeildatum ligt dus in het verleden.

3 Bij de taxatie kijken wij naar de verkoopprijzen die zijn betaald rond de waardepeildatum. Dit geeft ons de gelegenheid om de verkoopprijzen zorgvuldig te analyseren. De gemeente Barneveld gebruikt daarbij in ieder geval alle verkoopprijzen in het jaar vóór de waardepeildatum en de verkoopprijzen in het jaar daarna. In de meeste gevallen zijn de toestandsdatum en de waardepeildatum gelijk, namelijk 1 januari Bij de taxatie wordt gekeken naar objectkenmerken (zoals inhoud, kaveloppervlakte, omgevingsfactoren, bouwtechnische kwaliteit, onderhoud) op die datum. Wanneer echter tussen 1 januari 2015 en 1 januari 2016 een wijziging aan uw woning heeft plaatsgevonden door bijvoorbeeld bouw, verbouw of als de woning nieuw gebouwd is, dan houdt de gemeente daar rekening mee. In dat geval is de waarde bepaald aan de hand van de staat van de onroerende zaak op 1 januari 2016 (de toestandsdatum), teruggerekend naar het waardeniveau van 1 januari Marktontwikkeling Hoewel nog steeds sprake is van een (gemiddelde)waardedaling zien wij toch positieve ontwikkelingen op de onroerend goed-markt. Er is sprake van een herstel van de woningmarkt. Waar naar de vorige waardepeildatum nog sprake was van een waardedaling van (-)2,7% zien we nu een licht stijgende trend van de woningmarkt en komt de daling uit op (-)0,5%. De WOZ-waarde van woningen is landelijk gemiddeld met 1% gestegen. De WOZ-waarde voor niet-woningen (bedrijven, winkels en kantoren) is in Barneveld gemiddeld met 2,2% gedaald. Bij niet-woningen geldt dat er grote verschillen zijn in de marktontwikkelingen tussen de verschillende soorten niet-woningen (bijvoorbeeld tussen kantoren, winkels en instellingen). Deze percentages zijn gemiddelden. Individueel zal per object afzonderlijk het percentage naar boven of naar beneden kunnen afwijken. Dat heeft te maken met de marktsituatie ter plaatse. Maandelijks worden alle verkopen geanalyseerd. Daarbij wordt met name onderzocht of de verkoop heeft plaatsgevonden op de vrije markt. Gedwongen verkopen, familieverkopen, etc. geven over het algemeen een lagere verkoopwaarde. De door het Kadaster en de NVM gepubliceerde gemiddelde dalings- en/of stijgingspercentages geven daarom geen goed beeld van de werkelijke huizenmarkt.

4 Het vaststellen van de waarde Op uw WOZ-beschikking staat de waarde die de gemeente heeft vastgesteld voor het pand waarvan u de eigenaar of gebruiker bent. Hieronder leest u hoe de gemeente aan dit bedrag is gekomen. Bij het vaststellen van de waarde moet de gemeente zich houden aan de bepalingen in de Wet WOZ. Woningen De Wet WOZ gaat bij woningen uit van de waarde in het economisch verkeer. Dat is de verkoopprijs van een woning bij een zo gunstig mogelijke verkoop rond de peildatum. Voor de waardebepaling heeft de gemeente de beschikking over veel informatie van een pand zoals de inhoud, het bouwjaar, de bijgebouwen, de kadastrale percelen en omgevingsvergunningen. Om het marktniveau te bepalen, onderzoeken we de prijzen van verkochte woningen. Bovendien doen we een vergelijking met de verschillende soorten woningen in de omgeving. De waardebepaling is modelmatig tot stand gekomen. Met een taxatiemodel worden taxatiewaarden berekend en onderbouwingen gevormd. Hierbij wordt rekening gehouden met de waarderelevante kenmerken en de verkoopprijzen van vergelijkbare woningen rond de waardepeildatum van 1 januari Dit resulteert in een WOZ-waarde voor uw woning. De WOZ-waarde wordt vervolgens gecontroleerd door een taxateur. De waarde van de woning wordt in de regel onderbouwd met gerealiseerde verkoopcijfers van drie vergelijkbare woningen. Dit betekent dat de vergelijkbare woning(en) en uw woning niet 100% gelijk hoeven te zijn. Met de verschillen, zoals de oppervlakte van de grond en de inhoud, wordt bij de vaststelling van de waarde rekening gehouden. U vindt de onderbouwing terug op het taxatieverslag van uw pand. WOZ-beschikking voor huurders (gebruikers) van woningen Vanaf dit jaar ontvangen huurders (gebruikers) van woningen ook een WOZbeschikking. Met de aanslag gemeentelijke belastingen wordt de WOZ-waarde van uw (huur)woning bekend gemaakt. Huurders (gebruikers) worden echter niet aangeslagen voor onroerende zaakbelasting. De reden dat de waarde aan de huurders bekend wordt gemaakt is de volgende: Vanaf 1 oktober 2015 heeft de WOZ-waarde invloed op de maximaal redelijke huurprijs voor huurwoningen. Het puntensysteem van het Woningwaarderingsstelsel gaat een aantal punten baseren op de WOZ-waarde van de woning.

5 Voor uitleg over het puntensysteem kunt u terecht bij uw verhuurder of op de website van de Rijksoverheid, Huurders (gebruikers) van woningen hebben vanaf 2016 weer een rechtstreeks belang bij de WOZwaarde van de woning. De jaarlijkse huurverhoging kan beïnvloed worden door de maximaal redelijke huurprijs die direct samenhangt met de WOZwaarde. Daarom is het van belang dat ook de huurder (gebruiker) van een woning de mogelijkheid heeft om bezwaar te maken tegen de WOZ-waarde. Door deze WOZ-beschikkingen voor huurders (gebruikers) op hetzelfde moment te versturen als de WOZ-beschikking voor eigenaren, heeft de gemeente de mogelijkheid bij eventuele bezwaren de bezwaren van huurder (gebruiker) en verhuurder gecombineerd te behandelen. Immers na uitspraak op bezwaar moet er nog steeds sprake zijn van één WOZ-waarde voor de huurder (gebruiker) en de verhuurder en deze partijen kunnen een tegengesteld belang hebben. Bedrijfspanden Voor bedrijfspanden (zoals winkels, kantoren, bedrijven) geldt de waarde in het economisch verkeer of, wanneer deze hoger is, de gecorrigeerde vervangingswaarde. Waarde in het economisch verkeer van niet-woningen Voor winkels en kantoren geldt dat de waarde wordt bepaald door de huurwaarde en de zogenoemde kapitalisatiefactor (huurwaardekapitalisatiemethode). De WOZ-waarde wordt bepaald door de huurwaarde van het pand te vermenigvuldigen met een kapitalisatiefactor. De huurwaarde komt tot stand door analyse door de taxateur van de huurcontracten voor de verschillende objecten rond de waardepeildatum. Ook hierbij geldt dat de meest gelijkende panden met elkaar worden vergeleken. De kapitalisatiefactor wordt afgeleid uit de beschikbare marktinformatie en voor het pand geldende factoren, zoals onderhoudskosten, leegstandsrisico, kosten van beheer en lasten die drukken op het pand. Voor de waardering van agrarische bedrijfspanden wordt gebruik gemaakt van landelijke vastgestelde taxatiewijzers.

6 Gecorrigeerde vervangingswaarde Voor bijzondere objecten zoals scholen, verpleeghuizen, industriële objecten en dergelijke bepalen we de waarde in principe met de gecorrigeerde vervangingswaarde. De gecorrigeerde vervangingswaarde is het bedrag dat nodig zou zijn voor het opnieuw opbouwen van een pand. Dit bedrag moet worden gecorrigeerd voor technische veroudering (afschrijving wegens leeftijd) en functionele veroudering (economische afschrijving). De berekende waarde van een pand vormt samen met de waarde van de grond de gecorrigeerde vervangingswaarde. Voor de waardering wordt eveneens gebruik gemaakt van landelijke vastgestelde taxatiewijzers. Pand in aanbouw De WOZ-waarde van onroerende zaken in aanbouw wordt bepaald op basis van de vervangingswaarde. Dit is een afgeleide van de bouwsom per 1 januari van het belastingjaar, vermeerderd met de grondwaarde van de in aanbouw zijnde onroerende zaak. Voor een pand in aanbouw ontvangt u ook een aanslag onroerende-zaakbelastingen. Bij bedrijven ontvangt u ook voor het gebruik van

7 een pand in aanbouw een gebruikers aanslag, ook als u niet daadwerkelijk gebruik maakt van het pand. Onder gebruik valt namelijk ook het (laten) bouwen, verbouwen of opknappen van een onroerende zaak. Bepalend bij deze panden in aanbouw is de fysieke staat van het object per 1 januari van het belastingjaar. Het taxatieverslag Het taxatieverslag van uw pand kunt u digitaal opvragen: Als u de aanslag via de berichtenbox van MijnOverheid heeft ontvangen dan kunt u bij het raadplegen van de aanslag via de link doorklikken naar het belastingloket van de gemeente Barneveld. In het belastingloket is het taxatieverslag te raadplegen. In alle andere gevallen is het taxatieverslag op te vragen via de internetsite van de gemeente Barneveld, Via het digitaal loket kiest u voor het Belastingloket. U ziet dan hoe u bij uw gegevens komt. Controleert nog iemand de gemeente? Op landelijk niveau controleert de Waarderingskamer ons. De Waarderingskamer is een onafhankelijk orgaan, dat erop toeziet dat de gemeente alle panden zorgvuldig waardeert. Informatie over de Waarderingskamer en de toezichtsresultaten van individuele gemeenten vindt u op Bezwaar maken tegen de vastgestelde WOZ-waarde? U kunt bezwaar maken tegen de WOZ-beschikking en de aanslag(en) OZB als u vindt dat de waarde van uw pand op de peildatum, 1 januari 2015, door de gemeente te hoog is getaxeerd of wanneer u op 1 januari 2016 geen eigenaar of gebruiker was van het genoemde pand. Zie voor de bezwaarprocedure de rubriek bezwaar maken. Als u bezwaar maakt tegen de WOZ-beschikking/ aanslag gemeentelijke belastingen 2016, dan geldt een eventuele waardeverlaging alleen voor het belastingjaar Voor de onderbouwing van het bezwaar tegen de WOZ-waarde hoeft u niet specifiek een taxatierapport op te (laten) stellen. De bezwaarfase is een heroverwegingsprocedure waarbij een taxatierapport niet noodzakelijk is. Eventuele kosten die u hiervoor heeft moeten maken, komen in principe niet voor vergoeding in aanmerking.

8 Gemeente heeft geen belang bij een hoge WOZ-waarde! Er wordt over het algemeen gedacht dat de gemeente belang heeft bij een hoge waarde. Dit is echter een misverstand. Een hoge(re) waarde betekent namelijk niet dat de opbrengst OZB hoger wordt. In de praktijk betekent betekent dit bijvoorbeeld dat bij een stijging van de waarden, de tarieven OZB in gelijke mate worden verlaagd. Gemiddeld genomen wordt het bedrag van de aanslag OZB dus in geringe mate beïnvloed door de hoogte van de WOZ-waarde. Geen uitstel van betaling De gemeente Barneveld verleent géén uitstel van betaling. Als u uitstel wenst, moet u dat afzonderlijk aanvragen bij de ambtenaar, die belast is met de invordering. Aangifte Inkomstenbelasting 2015 Binnenkort ontvangt u van de Belastingdienst het verzoek om uw aangifte over het belastingjaar 2015 in te sturen. Daarbij zult u ook de WOZ-waarde van uw woning moeten opgeven. Let op! Voor de aangifte over het jaar 2015 moet u de waarde opgeven die vermeld staat op de WOZ-beschikking/ aanslag OZB die wij u in februari 2015 hebben toegestuurd. Dit is dus niet de waarde van de WOZ-beschikking die u binnenkort ontvangt! De waarde is ook raadpleegbaar op het Belastingloket op de website van de gemeente Barneveld. B. Onroerende-zaakbelastingen (OZB) Doel De onroerende-zaakbelastingen worden geheven over de waarde van onroerende zaken. De gemeente gebruikt de opbrengst van deze belastingen voor een groot aantal algemene uitgaven in de gemeente, zoals de uitgaven voor brandweer, wegen, openbare verlichting, openbaar groen, onderwijs, cultuur, recreatie en maatschappelijke dienstverlening. Wie krijgt een aanslag? Iedere eigenaar van een pand (woningen en niet-woningen) en iedere gebruiker van een bedrijfspand betaalt aan de gemeente onroerende-zaakbelastingen (OZB). Voor beide belastingen (panden en bedrijfspanden) geldt dat de situatie op 1 januari bepaalt wie waarvoor wordt aangeslagen. Als een object in de loop

9 van het jaar wisselt van eigenaar of gebruiker heeft dit geen invloed op de belastingheffing over In feite bestaat de OZB dus uit twee delen, namelijk: Eigenarenbelasting: dit is een belasting die iedere eigenaar van een onroerende zaak (woning en niet-woning) betaalt; Gebruikersbelasting: dit is een belasting die iedere gebruiker van een nietwoning betaalt. Het tarief De onroerende zaak-belastingen worden geheven op basis van een percentage van de waarde. Rekening houdend met het gemiddelde inflatiepercentage en de gemiddelde daling van de waarden, gelden de tarieven voor 2016 als volgt: Woningen Eigenarenbelasting: 0,1077% Niet woningen Eigenarenbelasting: 0,1516% Gebruikersbelasting: 0,1197% Het volgende voorbeeld geeft aan hoe u zélf het bedrag aan OZB kunt berekenen. 1. Stel, de waarde van een woning is: , (zie de WOZ-beschikking). 2. U betaalt dan , : 100 x 0,1077 = 323,10. Bedrijven met woning Wie eigenaar én gebruiker is van een bedrijfspand betaalt zowel de eigenarenbelasting als de gebruikersbelasting. Voor bedrijven met een woning bepalen we het tarief aan de hand van de waardeverhouding tussen het woongedeelte en het bedrijfsgedeelte. Als de waarde van de woning meer dan 70% van de totale WOZ-waarde bedraagt, dan passen we het tarief voor woningen toe. Is de waarde van het woongedeelte minder dan 70% van de totale WOZ-waarde, dan geldt het tarief voor de niet-woningen. Als een bedrijfspand in aanmerking komt voor het niet-woningen tarief, houden we rekening met de afschaffing van de onroerende-zaakbelasting gebruikersdeel voor het woongedeelte.

10 Voorbeeld De waarde van een object is ,-. Hiervan is ,- de waarde van het bedrijfsgedeelte en ,- de waarde van het woongedeelte. Over de ,- rekenen wij geen onroerende-zaakbelasting gebruikersdeel. De berekening ziet er dan als volgt uit: 1. Eigenarenbelasting ,-. 2. Dit betekent voor het deel aan eigenarenbelasting: ,- : 100 x 0,1516 = 758, Dit betekent voor het deel aan gebruikersbelasting: ,- : 100 x 0,1197 = 359,10. Dat is dan totaal: 1.117,10.

11 C. Afvalstoffenheffing Doel Met de inkomsten uit de afvalstoffenheffing betaalt de gemeente de kosten van het ophalen en verwerken van het huisvuil. Het is immers een algemeen, en dus ook uw belang, dat ons afval op een goede manier wordt opgehaald en verwerkt. Wie krijgt een aanslag? Ieder huishouden in onze gemeente betaalt afvalstoffenheffing. Ook als u geen gebruik maakt van de huisvuilophaaldienst bent u het volledige bedrag verschuldigd. Het tarief We onderscheiden twee tarieven voor de afvalstoffenheffing: een tarief voor een éénpersoonshuishouden en een tarief voor een meerpersoonshuishouden. éénpersoonshuishouden 169,40 meerpersoonshuishouden 282,30 Als u naast de gebruikelijke groene plus grijze container een extra container nodig heeft, betaalt u daarvoor 141,15 per container per jaar extra. D. Rioolheffing Doel De riolering is een ingewikkeld stelsel, dat onderhoud nodig heeft en soms moet worden vernieuwd. De gemeente Barneveld geeft daar jaarlijks veel geld aan uit. De rioolheffing is bedoeld als bijdrage in de kosten voor de aanleg en het onderhoud van de riolering. Wie krijgt een aanslag? De gebruikers van panden die zijn aangesloten op het riool krijgen een aanslag rioolheffing. Dit geldt niet alleen voor de gebruikers van woningen maar ook voor de gebruikers van bedrijven e.d..

12 Het tarief De aanslag wordt berekend op basis van het aantal m³ afvalwater dat het huis of bedrijf verlaat. We gaan uit van een basisverbruik tot 350 m³ en heffen daarvoor 169,80. Iedere m³ afvalwater extra slaan we aan met een bedrag van 0,45 per m³ tot een maximum van m³. We baseren de uitgangspunten op gegevens van het waterleidingbedrijf. E. Hondenbelasting Het tarief De tarieven voor de hondenbelasting zijn: voor de eerste hond 41,00 voor de tweede hond 57,05 voor elke hond meer 70,35 voor een kennel 98,05 Doel De opbrengst van deze belasting gebruiken we om voor een groot aantal algemene uitgaven in de gemeente. De hoogte van de aanslag is afhankelijk van het aantal honden dat u heeft. Wie krijgt een aanslag? Iedereen die één of meer honden bezit, betaalt hondenbelasting. Als u twee honden heeft, betaalt u dus 41, ,05 = 98,05. Aan- en afmelden van een hond Als u (nog) een hond aanschaft, of geen hond meer heeft, geef dit dan door aan medewerkers van de afdeling Bedrijfsvoering. Dit kunt u doen via of telefonisch: (netnummer niet nodig).

13 F. Overige informatie over de gemeentelijke belastingen a. Barneveld is aangesloten op Berichtenbox van MijnOverheid De gemeente Barneveld is aangesloten op de Berichtenbox van MijnOverheid. De berichtenbox is een persoonlijke brievenbus voor digitale post van de overheid. Overzichtelijk, veilig en altijd beschikbaar. Als er nieuwe berichten voor u zijn, ontvangt u automatisch een . Barneveld is voor de gemeentelijke belastingen aangesloten op de Berichtenbox van MijnOverheid. Het is de bedoeling dat de komende tijd meer zaken via deze Berichtenbox worden geregeld. U hebt met de Berichtenbox post van de overheid altijd bij de hand. De Berichtenbox is overzichtelijk, veilig en altijd beschikbaar. U logt gemakkelijk in met uw DigiD. Hebt u nog geen DigiD? U regelt dit op Wat moet u doen om u aan te melden? U kunt zich op twee manieren aanmelden voor de digitale post van de gemeente Barneveld: 1. Hebt u zich in het verleden al aangemeld voor de Berichtenbox? U ziet dan, als u bent ingelogd, dat er meer gemeenten zijn aangesloten op deze berichtendienst, waaronder de gemeente Barneveld. U moet dan een vinkje plaatsen bij de keuzemogelijkheid Ik heb dit bericht gelezen en ga akkoord. Ga vervolgens verder met MijnOverheid. 2. Hebt u zich nog niet aangemeld voor de Berichtenbox? Activeer dan in vier stappen uw account op a) Ga akkoord dat u post van de overheid voortaan digitaal in uw persoonlijke Berichtenbox van MijnOverheid wilt ontvangen; b) Wilt u een ontvangen als u nieuwe post in uw Berichtenbox heeft ontvangen? Kies dan: Ja; c) Geef uw adres op. U krijgt voortaan op dit adres een melding als u nieuwe post in uw Berichtenbox heeft ontvangen; d) Om te controleren of het adres correct is, ontvangt u een met een verificatiecode. Vul de code in. U kunt nu direct uw post digitaal ontvangen via de Berichtenbox, uw persoonlijke gegevens inzien en uw lopende zaken volgen. Als u van één of meer overheidsorganisaties géén berichten in uw Berichtenbox wilt ontvangen, kunt u dat eenvoudig wijzigen. U ontvangt uw berichten dan gewoon per post.

14 Meer informatie Voor meer informatie over MijnOverheid kijkt u op mijn.overheid.nl. U kunt ook contact opnemen met de gemeente Barneveld via of b. Verhuizen of wisseling van eigendom? De gemeente verstuurt de aanslagen niet allemaal op hetzelfde moment, maar verspreid over het jaar. Het kan dus zijn dat uw situatie ten opzichte van 1 januari is veranderd bijvoorbeeld doordat u bent verhuisd. We geven hier aan wat dat voor de aanslag betekent. Gevolgen voor de OZB De OZB wordt geheven op basis van uw situatie op 1 januari De hoogte van de aanslag verandert niet als u in de loop van het belastingjaar uw huis gaat verkopen of gaat verhuizen. U krijgt dus geen geld terug. De aanslag voor uw nieuwe woning ontvangt u dan het volgend jaar. Alle gemeenten in Nederland hanteren deze regel, u betaalt dus niet dubbel. Het is bij eigendomsoverdracht wel gebruikelijk dat de notaris een deel van de eigenarenbelasting verrekent tussen de koper en de verkoper. Gevolgen voor de overige aanslagen U verhuist binnen de gemeente? Als u binnen de gemeente Barneveld verhuist en u bent wederom gebruiker van een perceel, heeft dit geen invloed op de hoogte van het bedrag van de aanslag. Op het aanslagbiljet staat in ieder geval vermeld in welk pand u op 1 januari 2016 woonde of nu nog woont. Het kan voorkomen dat ook de voorgaande adressen op het aanslagbiljet staan. U verhuist naar een plaats buiten de gemeente? Als u naar een plaats buiten de gemeente bent verhuisd, is op het aanslagbiljet de periode vermeld waarover u in Barneveld wordt aangeslagen en voor welke belastingen. Woonde u op de eerste dag van de maand nog in Barneveld dan telt die maand volledig mee voor de berekening van de aanslag. Als u verhuist nadat aan u een aanslagbiljet is toegezonden, ontvangt u voor de periode dat u niet meer in Barneveld woont, automatisch ontheffing over de volle niet verstreken kalendermaanden van het jaar.

15 U bent in de loop van 2016 in de gemeente Barneveld komen wonen? Als u in de loop van 2016 in Barneveld bent komen wonen, is de aanslag 2016 berekend over het aantal volle kalendermaanden dat u in Barneveld woont. De datum waarop u uw vestiging in de gemeente bij de afdeling publiekszaken heeft gemeld, geldt in principe als begindatum. c. Kwijtschelding Bent u van mening dat u op grond van uw inkomen niet in staat bent om de aanslag anders dan met buitengewoon bezwaar te betalen, vul dan een verzoekformulier voor kwijtschelding in. Of u inderdaad kwijtschelding krijgt, hangt af van uw persoonlijke en financiële omstandigheden. Kwijtschelding is alleen mogelijk voor de afvalstoffenheffing (alleen voor de verplichte containers) en de rioolheffing. U kunt het verzoek om kwijtscheling digitaal indienen via kwijtschelding. Wanneer u niet in de gelegenheid bent om digitaal een verzoek in te dienen, kunt u een verzoekformulier aanvragen via nl of telefonisch via T (netnummer niet nodig). U kunt het ingevulde formulier (en de benodigde kopieën) inleveren bij de receptie van het gemeentehuis of opsturen in de antwoordenvelop die u ontvangt bij het aanvraagformulier. d. Bezwaar maken? Bent u van mening dat een aanslag ten onrechte aan u is opgelegd of denkt u dat het bedrag van de aanslag niet juist is, dan kunt u een bezwaarschrift indienen. Dit kunt u doen binnen zes weken na de dagtekening van het aanslagbiljet. Het is belangrijk dat u in uw bezwaarschrift duidelijk aangeeft waarom u bezwaar maakt. U kunt een bezwaarschrift op twee manieren indienen: 1. Digitaal het indienen van een digitaal bezwaar is voor iedereen mogelijk, zowel voor ondernemers als voor inwoners. Als u de aanslag via de berichtenbox van MijnOverheid heeft ontvangen, dan kunt u bij het raadplegen van de aanslag via de link doorklikken naar het belastingloket van de gemeente Barneveld. Hier kunt u bezwaar maken tegen de belastingaanslag. In alle andere gevallen gaat u naar de internetsite van de gemeente Barneveld, Via Digitaal loket kiest u voor Belastingloket. Hier wordt uitgelegd hoe u kunt inloggen om vervolgens digitaal een bezwaar in te dienen.

16 2. Als het niet lukt om digitaal een bezwaar in te dienen, kunt u dit ook schriftelijk doen. Stuurt u uw bezwaar dan naar de heffingsambtenaar van de gemeente Barneveld, Postbus 63, 3770 AB Barneveld. Vermeld in uw bezwaarschrift uw naam, het adres, het aanslagbiljetnummer en de belastingsoort waartegen u bezwaar maakt. Motiveer waarom u bezwaar maakt en zorg voor een dagtekening van uw bezwaarschrift. Bezwaarschriften die later binnenkomen kunnen niet in behandeling worden genomen en zijn niet ontvankelijk. Dit houdt in dat het bezwaarschrift ambtshalve in behandeling wordt genomen maar er geen mogelijkheden zijn om beroep in te stellen bij de rechtbank. Beroep is alleen mogelijk tegen de ontvankelijkheid maar niet tegen de uitspraak. Binnen vijf werkdagen ontvangt u een ontvangstbevestiging dat uw bezwaar in goede orde is ontvangen. e. Betaalwijze Aanslag lager dan 50,- of hoger dan 5.000,-? U betaalt het bedrag in één keer, binnen één maand na dagtekening van het aanslagbiljet. Aanslag tussen 50,- en 5.000,- en machtiging voor automatische incasso De belasting wordt automatisch in acht (gelijke) termijnen van uw rekening afgeschreven. Aanslag tussen 50,- en 5.000,- en geen machtiging voor automatische incasso U betaalt de aanslag in twee termijnen. De eerste termijn betaalt u binnen één maand na dagtekening van de aanslag. De tweede termijn betaalt u binnen drie maanden na dagtekening van de aanslag. U ontvangt géén acceptgiro s bij de aanslag. De betaling kan dan plaatsvinden zoals op de onderzijde van de aanslag staat aangegeven, via de kas of op een andere wijze. Betaling Wilt u bij uw betaling het betalingskenmerk (zie onderzijde aanslag) vermelden? U kunt betalen op: IBAN NL87 BNGH BIC BNGHNL2G (voor betaling uit het buitenland)

17 Kasbetaling U kunt de aanslag ook betalen per kas bij het Servicepunt Leven en Reizen van de gemeente Barneveld, Raadhuisplein 2. U kunt hier terecht op maandag tot en met donderdag van 9.00 tot uur, op dinsdagavond van tot uur en op vrijdag van 8.30 tot uur. Bij betaling per kas graag het aanslagbiljet meenemen. Betaling op andere wijze Wilt u op een andere manier betalen vermeld dan het aanslagbiljetnummer en de belastingsoort. U kunt betalen op IBAN NL87 BNGH Maakt u nog geen gebruik van de mogelijkheid van automatische incasso en u wilt dit alsnog doen, neem dan contact op met de afdeling Bedrijfsvoering, team belastingen, telefoonnummer (0342) Schuldhulpverlening Het kan zijn dat u door financiële problemen niet in staat bent uw aanslag te betalen. De gemeente Barneveld biedt schuldhulpverlening aan iedere inwoner die financiële problemen heeft en daar iets aan wil doen. Deze dienstverlening is kosteloos. Om hulp te krijgen bij financiële problemen kunt u een afspraak maken voor een budgetadviesgesprek via het Servicepunt Sociale Ondersteuning via telefoonnummer (netnummer niet nodig). Tijdens het budgetadviesgesprek wordt uw financiële situatie met u doorgenomen. Daarna wordt samen met u een keuze gemaakt voor de vorm van hulpverlening die u nodig heeft om uw problemen op te lossen. Het kan zijn dat het budgetadviesgesprek voldoende is om zelf verder te kunnen. Als dat niet zo is, omdat u grote financiële problemen heeft waar u niet zelfstandig meer uit kunt komen, kan een aanvraag voor een traject schuldhulpverlening in gang worden gezet.

18 Meer informatie Wilt u meer weten of heeft u nog vragen dan kunt u terecht bij één van de medewerk(st)ers van de afdeling Bedrijfsvoering, team belastingen. Vragen over de WOZ-beschikking en de aanslag gemeentelijke belastingen? Bel dan (0342) of stuur een Vragen over de betaalwijze, automatische incasso? Bel dan (0342) (alleen in de ochtenduren) of stuur een Vragen over kwijtschelding? Bl dan (0342) (bereikbaar op maandag, dinsdag en donderdagochtend) of stuur een Adresgegevens Gemeente Barneveld Postbus AB Barneveld Bezoekadres Raadhuisplein 2 Hoewel de tekst van deze brochure met veel zorg is samengesteld, kunt u er geen rechten aan ontlenen. Uitgave: Gemeente Barneveld Tekst: Afdeling Bedrijfsvoering, team Belastingen Afdeling Bestuur & Dienstverlening, team Communicatie Datum: Februari 2016

(ON)ROERENDE ZAAKBELASTING

(ON)ROERENDE ZAAKBELASTING DEZE BROCHURE BIEDT EEN TOELICHTING OP HET AANSLAGBILJET GEMEENTELIJKE BELASTINGEN 2016. HIERIN VINDT U INFORMATIE OVER DE AANSLAGEN (ON)ROERENDE ZAAKBELASTING, RIOOLHEF - FING, AFVALSTOFFENHEFFING EN

Nadere informatie

Toelichting gemeentelijke belastingen 2015

Toelichting gemeentelijke belastingen 2015 Toelichting gemeentelijke belastingen 2015 U hebt een aanslagbiljet gemeentelijke belastingen 2015 ontvangen. Op dit biljet staan de aanslag en de WOZbeschikking. In deze toelichting geven wij uitleg over

Nadere informatie

Toelichting gemeentelijke belastingen 2016

Toelichting gemeentelijke belastingen 2016 Toelichting gemeentelijke belastingen 2016 U hebt een aanslagbiljet gemeentelijke belastingen 2016 ontvangen. Op dit biljet staan de aanslag en de WOZbeschikking. In deze toelichting geven wij uitleg over

Nadere informatie

Deze brochure biedt een toelichting op het aanslagbiljet. gemeentelijke belastingen 2013. Hierin vindt u informatie

Deze brochure biedt een toelichting op het aanslagbiljet. gemeentelijke belastingen 2013. Hierin vindt u informatie Gemeentelijke belasting 2 0 13 1 Deze brochure biedt een toelichting op het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen 2013. Hierin vindt u informatie over de aanslagen (on)roerende zaakbelasting, rioolheffing,

Nadere informatie

De WOZ-beschikking Hertaxatie Het taxatieverslag Let op: Onroerende-zaakbelastingen (OZB)

De WOZ-beschikking Hertaxatie Het taxatieverslag Let op: Onroerende-zaakbelastingen (OZB) De WOZ-beschikking De WOZ-waarde van uw woning, bedrijfspand of grond zoals u die op uw aanslagbiljet vindt, geldt voor het jaar 2016. De waarde is vastgesteld op het prijspeil van 1 januari 2015. Wanneer

Nadere informatie

Belastinggids Informatieblad over gemeentelijke belastingen

Belastinggids Informatieblad over gemeentelijke belastingen Belastinggids 2014 Informatieblad over gemeentelijke belastingen 1 Inhoud Algemeen 3 Wet waardering onroerende zaak belasting 5 Afvalstoffenheffing 7 Rioolheffing 8 Liggeld voor woonschepen 9 Reclamebelasting

Nadere informatie

WOZ-beschikking en gemeentelijke belastingen( 1 )* er geen rechten

WOZ-beschikking en gemeentelijke belastingen( 1 )* er geen rechten Belastingen WOZ-beschikking en gemeentelijke belastingen( 1 )* er geen rechten In deze toelichting staat belangrijke informatie over de WOZ-beschikking en de aanslagen gemeentelijke belastingen. De WOZ-beschikking

Nadere informatie

De WOZ-beschikking Hertaxatie Het taxatieverslag Let op: Mijn overheid

De WOZ-beschikking Hertaxatie Het taxatieverslag Let op: Mijn overheid Bezwaar? Bel ons eerst (0578) 699494, op werkdagen van 08.30 tot 16.00 uur. Voor directe antwoorden op uw vragen over OZB, WOZ, Afvalstoffenheffing, Rioolheffing of Begrafenisrechten. U heeft persoonlijk

Nadere informatie

Voor u liggen de WOZ-beschikking en/of de aanslagen gemeentelijke heffingen voor het belastingjaar 2015.

Voor u liggen de WOZ-beschikking en/of de aanslagen gemeentelijke heffingen voor het belastingjaar 2015. TOELICHTING BIJ DE WOZ-BESCHIKKING EN/OF DE AANSLAGEN GEMEENTELIJKE HEFFINGEN Voor u liggen de WOZ-beschikking en/of de aanslagen gemeentelijke heffingen voor het belastingjaar 2015. WOZ-BESCHIKKING Welk

Nadere informatie

14450_Aanslag_Gem_heffingen_2012:Opmaak 1 07-02-2012 08:42 Pagina 1. Aanslag Gemeentelijke Heffingen 2012

14450_Aanslag_Gem_heffingen_2012:Opmaak 1 07-02-2012 08:42 Pagina 1. Aanslag Gemeentelijke Heffingen 2012 14450_Aanslag_Gem_heffingen_2012:Opmaak 1 07-02-2012 08:42 Pagina 1 Aanslag Gemeentelijke Heffingen 2012 14450_Aanslag_Gem_heffingen_2012:Opmaak 1 07-02-2012 08:42 Pagina 2 Toelichting bij het aanslagbiljet

Nadere informatie

00000_Aanslag_Gem_heffingen_2013:Opmaak 1 05-02-2013 09:00 Pagina 1. Aanslag Gemeentelijke Heffingen 2013

00000_Aanslag_Gem_heffingen_2013:Opmaak 1 05-02-2013 09:00 Pagina 1. Aanslag Gemeentelijke Heffingen 2013 00000_Aanslag_Gem_heffingen_2013:Opmaak 1 05-02-2013 09:00 Pagina 1 Aanslag Gemeentelijke Heffingen 2013 00000_Aanslag_Gem_heffingen_2013:Opmaak 1 05-02-2013 09:00 Pagina 2 Toelichting bij het aanslagbiljet

Nadere informatie

GEMEENTE SOEST. Vragen over uw aanslag? Met behulp van deze brochure wordt u een stuk wijzer!

GEMEENTE SOEST. Vragen over uw aanslag? Met behulp van deze brochure wordt u een stuk wijzer! GEMEENTE SOEST B e l a st i ng w i j z ge m e e er nte S o est 201 5 Vragen over uw aanslag? Met behulp van deze brochure wordt u een stuk wijzer! 1 Inleiding Zonder er misschien bij stil te staan, maakt

Nadere informatie

Belastingen. WOZ-beschikking en gemeentelijke belastingen( 1 )* kunt u er geen rechten

Belastingen. WOZ-beschikking en gemeentelijke belastingen( 1 )* kunt u er geen rechten Belastingen WOZ-beschikking en gemeentelijke belastingen( 1 )* kunt u er geen rechten In deze toelichting staat belangrijke informatie over de WOZ-beschikking en de aanslagen gemeentelijke belastingen.

Nadere informatie

Toelichting. bij het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen

Toelichting. bij het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen 011 Toelichting bij het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen Vooraf In deze toelichting staat belangrijke informatie over het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen. Daarop kunnen zowel WOZ-beschikkingen

Nadere informatie

Aanslag gemeentelijke belastingen 2011

Aanslag gemeentelijke belastingen 2011 Aanslag gemeentelijke belastingen 2011 Aanslag gemeentelijke belastingen 2011 In deze toelichting ontvangt u de belangrijkste informatie bij uw aanslagbiljet gemeentelijke belastingen 2011. Uitgebreide

Nadere informatie

Deze brochure biedt een toelichting op het aanslagbiljet. gemeentelijke belastingen Hierin vindt u informatie

Deze brochure biedt een toelichting op het aanslagbiljet. gemeentelijke belastingen Hierin vindt u informatie Gemeentelijke belasting 2 0 13 1 Deze brochure biedt een toelichting op het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen 2013. Hierin vindt u informatie over de aanslagen (on)roerende zaakbelasting, rioolheffing,

Nadere informatie

Hoe wordt de WOZ-waarde vastgesteld?

Hoe wordt de WOZ-waarde vastgesteld? In dit document vindt u antwoorden op onderstaande vragen 1. Hoe wordt de WOZ-waarde vastgesteld? 2. Waarvoor wordt de WOZ-waarde gebruikt? 3. Taxatieverslag 4. Hoe wordt de waarde van mijn pand vastgesteld

Nadere informatie

Toelichting op uw aanslagbiljet gemeentelijke belastingen 2014

Toelichting op uw aanslagbiljet gemeentelijke belastingen 2014 Toelichting op uw aanslagbiljet gemeentelijke belastingen 2014 Het aanslagbiljet 2014 is een gecombineerd biljet van de WOZ beschikking en de aanslagen onroerendezaakbelasting, rioolheffing, afvalstoffenheffing,

Nadere informatie

Gemeentelijke belastingen Aanslagbiljet 2015 met WOZ-beschikking

Gemeentelijke belastingen Aanslagbiljet 2015 met WOZ-beschikking Gemeentelijke belastingen Aanslagbiljet 2015 met WOZ-beschikking De aanslag gemeentelijke belastingen 2015 gecombineerd met de WOZbeschikking wordt in week 9 verzonden. De WOZ-beschikking staat vermeld

Nadere informatie

Aanslag gemeentelijke belastingen 2010

Aanslag gemeentelijke belastingen 2010 Aanslag gemeentelijke belastingen 2010 Aanslag gemeentelijke belastingen 2010 In deze toelichting ontvangt u de belangrijkste informatie bij uw aanslagbiljet gemeentelijke belastingen 2010. Uitgebreidere

Nadere informatie

GEMEENTE SOEST. Vragen over uw aanslag? Met behulp van deze brochure wordt u een stuk wijzer!

GEMEENTE SOEST. Vragen over uw aanslag? Met behulp van deze brochure wordt u een stuk wijzer! GEMEENTE SOEST B e l a st i ng w i j z ge m e e er nte S o est 201 3 Vragen over uw aanslag? Met behulp van deze brochure wordt u een stuk wijzer! 1 Inleiding 2 Zonder er misschien bij stil te staan, maakt

Nadere informatie

Aanslag gemeentelijke belastingen 2012

Aanslag gemeentelijke belastingen 2012 Aanslag gemeentelijke belastingen 2012 Aanslag gemeentelijke belastingen 2012 De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van een groot aantal taken. Dit zijn taken die in het algemeen belang van

Nadere informatie

Informatie Gemeentelijke belastingen 2016

Informatie Gemeentelijke belastingen 2016 Informatie Gemeentelijke belastingen 2016 U ontvangt van ons een biljet waarop de gemeentelijke belastingaanslagen (onroerende-zaakbelastingen, rioolheffing en afvalstoffenheffing) en de beschikking Wet

Nadere informatie

Informatie Gemeentelijke belastingen 2014

Informatie Gemeentelijke belastingen 2014 Informatie Gemeentelijke belastingen 2014 U ontvangt van ons een biljet waarop de gemeentelijke belastingaanslagen (onroerende-zaakbelastingen, rioolheffing en afvalstoffenheffing) en de beschikking Wet

Nadere informatie

Toelichting. bij het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen

Toelichting. bij het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen 014 Toelichting bij het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen Vooraf In deze toelichting staat belangrijke informatie over het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen. Daarop kunnen zowel WOZ-beschikkingen

Nadere informatie

Deze brochure biedt een toelichting op het aanslagbiljet. gemeentelijke belastingen Hierin vindt u informatie

Deze brochure biedt een toelichting op het aanslagbiljet. gemeentelijke belastingen Hierin vindt u informatie Gemeentelijke belasting 2 0 10 1 Deze brochure biedt een toelichting op het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen 2010. Hierin vindt u informatie over de aanslagen (on)roerende zaakbelasting, rioolheffing,

Nadere informatie

Aanslag Gemeentelijke Heffingen 2014

Aanslag Gemeentelijke Heffingen 2014 Aanslag Gemeentelijke Heffingen 2014 Toelichting bij het aanslagbiljet Gemeentelijke heffingen 2014 Inhoud 4 Mijn loket... 3 4 Aanslagen en WOZ-beschikking gecombineerd op één aanslagbiljet... 3 4 Betalen

Nadere informatie

Informatie Gemeentelijke belastingen 2015

Informatie Gemeentelijke belastingen 2015 Informatie Gemeentelijke belastingen 2015 U ontvangt van ons een biljet waarop de gemeentelijke belastingaanslagen (onroerende-zaakbelastingen, rioolheffing en afvalstoffenheffing) en de beschikking Wet

Nadere informatie

Veelgestelde vragen. Veel gestelde vragen over de WOZ.

Veelgestelde vragen. Veel gestelde vragen over de WOZ. Veelgestelde vragen Veel gestelde vragen over de WOZ. 1. Wat is de Wet WOZ? 2. Wat is een WOZ-beschikking? 3. Hoe is de waarde op de beschikking tot stand gekomen? 4. Hoe worden de grenzen van mijn object

Nadere informatie

Belastingwijzer Samenwerking Belastingen Walcheren en Schouwen-Duivenland

Belastingwijzer Samenwerking Belastingen Walcheren en Schouwen-Duivenland 2 In deze belastingwijzer o.a.: Soorten belastingen en tarieven Mogelijkheden via onze website WOZ-beschikking Gespreid betalen via automatische incasso. Uw belastingzaken digitaal regelen via www.middelburg.nl

Nadere informatie

Informatie Gemeentelijke belastingen 2013

Informatie Gemeentelijke belastingen 2013 Informatie Gemeentelijke belastingen 2013 Deze folder geeft u meer informatie over de gemeentelijke belastingen. U ontvangt van ons een biljet waarop de gemeentelijke belastingaanslagen (onroerende-zaakbelastingen,

Nadere informatie

Toelichting bij het aanslag-/beschikkingsbiljet gemeentelijke belastingen 2007

Toelichting bij het aanslag-/beschikkingsbiljet gemeentelijke belastingen 2007 Toelichting bij het aanslag-/beschikkingsbiljet gemeentelijke belastingen 2007 Samenwerking belastingafdelingen Vanaf 1 januari 2007 werken de belastingafdelingen van vijf gemeenten, Bloemendaal, Zandvoort,

Nadere informatie

Gemeentelijke belastingen 2013

Gemeentelijke belastingen 2013 Gemeentelijke belastingen 2013 Gemeentelijke belastingen 2013 De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van taken in het algemeen belang van onze burgers en onze gemeente. U betaalt hiervoor belasting.

Nadere informatie

INFORMATIE GECOMBINEERDE AANSLAG 2016

INFORMATIE GECOMBINEERDE AANSLAG 2016 INFORMATIE GECOMBINEERDE AANSLAG 2016 Inhoudsopgave Afvalstoffenheffing 3 Bedrijven Investeringszone (BIZ) 5 Grafonderhoudsrecht 7 Hondenbelasting 8 Onroerende-zaakbelasting (OZB) 9 Roerende-ruimtebelasting

Nadere informatie

Spreekuur Ook dit jaar is er weer. Meer informatie In deze toelichting. Beste lezer, Het gemeentehuis is geopend op

Spreekuur Ook dit jaar is er weer. Meer informatie In deze toelichting. Beste lezer, Het gemeentehuis is geopend op 1 Beste lezer, Het gemeentehuis is geopend op Een klein deel van de gemeentelijke inkomsten (ongeveer een vijfde), moet de gemeente zelf verwerven door het heffen van gemeentelijke belastingen. De belangrijkste

Nadere informatie

Wat is uw huis waard? DE WAARDE VAN UW ONROERENDE ZAAK

Wat is uw huis waard? DE WAARDE VAN UW ONROERENDE ZAAK Wat is uw huis waard? BELASTING 2005 DE WAARDE VAN UW ONROERENDE ZAAK inleiding Als eigenaar of gebruiker van een woning of een bedrijfspand betaalt u onroerende zaakbelasting, kortweg OZB. De hoogte van

Nadere informatie

elastinggids Informatie over gemeentelijke belastingen

elastinggids Informatie over gemeentelijke belastingen 2017 elastinggids Informatie over gemeentelijke belastingen Inhoudsopgave 1. Inleiding.....4 2. Tarieven 2017..... 5 3. Wet Waardering Onroerende Zaken.. 6 4. Onroerende-zaakbelastingen ( OZB).....9 5.

Nadere informatie

Thuisraken in de gemeentelijke belastingen

Thuisraken in de gemeentelijke belastingen Thuisraken in de gemeentelijke belastingen en de WOZ Bewaarexemplaar 2015 Waarom deze brochure? Ieder jaar krijgt u van de gemeente twee belastingaanslagen: één voor de gemeentelijke belastingen en één

Nadere informatie

Informatie over gemeentelijke belastingen

Informatie over gemeentelijke belastingen 2016 Belastinggids Informatie over gemeentelijke belastingen Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 2. Tarieven 2016...5 3. Wet Waardering Onroerende Zaken...6 4. Onroerende-zaakbelastingen (OZB)...9 5. Afvalstoffenheffing...10

Nadere informatie

Alles over. Gemeentelijke belastingen

Alles over. Gemeentelijke belastingen Alles over Gemeentelijke belastingen 2012 1 INHOUDSOPGAVE Gemeentelijke belastingen Onroerendezaakbelasting 3 Rioolheffing 3 Afvalstoffenheffing 4 Hondenbelasting 5 Vermindering/wijziging 5 Bezwaarschrift

Nadere informatie

Informatieavond Oegstgeest

Informatieavond Oegstgeest Informatieavond Oegstgeest Wat is de BSGR? Wet WOZ (Waardebepaling Onroerende Zaken) Aanslag en beschikking Waardebepaling en aanverwante zaken Waarderingskamer Oegstgeest cijfers Waarderingskamer 2015

Nadere informatie

De Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) is een samenwerkingsverband op het gebied van belastingen tussen:

De Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) is een samenwerkingsverband op het gebied van belastingen tussen: WOZ-informatieavond Wat is de BSGR? Wet WOZ (Waardebepaling Onroerende Zaken) Waardebepaling Waarderingskamer Bestandsoptimalisatie Bezwaar/Beroep Contact De Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR)

Nadere informatie

Alles over WOZ-beschikking- en aanslagbiljet gemeentelijke belastingen 2017

Alles over WOZ-beschikking- en aanslagbiljet gemeentelijke belastingen 2017 Alles over WOZ-beschikking- en aanslagbiljet gemeentelijke belastingen 2017 Niemand vindt belasting betalen leuk, maar tegelijkertijd is vrijwel iedereen er van doordrongen dat het moet. Via de gemeentelijke

Nadere informatie

Toelichting. Aanslag Gemeentelijke Belastingen. WOZ-beschikking

Toelichting. Aanslag Gemeentelijke Belastingen. WOZ-beschikking Dit formulier in een gesloten envelop opsturen naar: Toelichting Gemeente Maassluis T.a.v. afdeling Financiën en Control Antwoordnummer 55 3140 VB Maassluis Een postzegel is niet nodig. Aanslag Gemeentelijke

Nadere informatie

gemeentelijke belastingen

gemeentelijke belastingen Thuisraken in de gemeentelijke belastingen en de WOZ Webexemplaar Bewaarexemplaar 2012 2012 2013 Bewaarexemplaar 2011 Waarom deze brochure? Ieder jaar krijgt u van de gemeente twee belastingaanslagen:

Nadere informatie

GECOMBINEERD AANSLAGBILJET EN WOZ-WAARDEBESCHIKKING

GECOMBINEERD AANSLAGBILJET EN WOZ-WAARDEBESCHIKKING Informatie gemeentelijke belastingen GECOMBINEERD AANSLAGBILJET EN WOZ-WAARDEBESCHIKKING Eind februari ontvangt u net als vorig jaar een aanslagbiljet gemeentelijke belastingen waarin naast vermelding

Nadere informatie

Dienstverleningshandvest GBLT

Dienstverleningshandvest GBLT Dienstverleningshandvest GBLT Wij willen u graag van dienst zijn GBLT streeft er naar de afhandelingstermijnen zo kort mogelijk te houden. In de tabel hieronder vindt u een overzicht van de maximale afhandelingstermijnen

Nadere informatie

Verklaring van de op het aanslagbiljet gebruikte omschrijvingen...4. Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ)... 10

Verklaring van de op het aanslagbiljet gebruikte omschrijvingen...4. Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ)... 10 Belastinggids 2016 Inhoudsopgave Algemeen...3 Verklaring van de op het aanslagbiljet gebruikte omschrijvingen...4 Hondenbelasting...5 Rioolheffing...6 Afvalstoffenheffing...7 Onroerende zaakbelasting...8

Nadere informatie

Alles over WOZ-beschikking- en aanslagbiljet gemeentelijke belastingen 2016

Alles over WOZ-beschikking- en aanslagbiljet gemeentelijke belastingen 2016 Alles over WOZ-beschikking- en aanslagbiljet gemeentelijke belastingen 2016 Inleiding Niemand vindt belasting betalen leuk, maar tegelijkertijd is vrijwel iedereen er van doordrongen dat het moet. Via

Nadere informatie

Belastingen 2013. Toelichting bij het aanslagbiljet gemeentebelastingen

Belastingen 2013. Toelichting bij het aanslagbiljet gemeentebelastingen Belastingen 2013 Toelichting bij het aanslagbiljet gemeentebelastingen Belastingen 2013 Toelichting bij het aanslagbiljet gemeentebelastingen Deze folder geeft u meer informatie over uw aanslagbiljet,

Nadere informatie

Gemeentelijk WOZ-rapport

Gemeentelijk WOZ-rapport Gemeentelijk WOZ-rapport Adres Adres 8 en woonplaats KLEISTAD Gemeente Wijk Centrum Vogelenbuurt Bouwkundig Objectstatus Object in gebruik Bouwjaar(klasse) 1978 Inhoud (m3) 340 bruto Gebruiksoppervlak

Nadere informatie

Ervaar het gemak van MijnOverheid. Uw persoonlijke website voor overheidszaken

Ervaar het gemak van MijnOverheid. Uw persoonlijke website voor overheidszaken Ervaar het gemak van MijnOverheid Uw persoonlijke website voor overheidszaken Toegang tot uw berichten, persoonlijke gegevens en lopende zaken bij de overheid MijnOverheid is overzichtelijk, veilig en

Nadere informatie

Regionale belastingsamenwerking gemeenten Deventer, Olst-Wijhe en Raalte

Regionale belastingsamenwerking gemeenten Deventer, Olst-Wijhe en Raalte Dit is een informatiekrant van de Regionale belastingsamenwerking Deventer, Olst-Wijhe en Raalte Regionale belastingsamenwerking gemeenten Deventer, Olst-Wijhe en Raalte Pagina 1 Regionale belastingsamenwerking

Nadere informatie

Raad V200700980 versie 4 december 2007. Onderwerp: Vaststellen verordening onroerende-zaakbelastingen 2008

Raad V200700980 versie 4 december 2007. Onderwerp: Vaststellen verordening onroerende-zaakbelastingen 2008 Raadsvoorstel Inleiding:Voor het jaar 2008 dienen de tarieven voor heffing van de onroerende-zaakbelastingen (ozb) te worden vastgesteld vóór de aanvang van het belastingjaar. De ozb wordt geheven op basis

Nadere informatie

INFORMATIE GECOMBINEERDE AANSLAG 2017

INFORMATIE GECOMBINEERDE AANSLAG 2017 INFORMATIE GECOMBINEERDE AANSLAG 2017 Inhoudsopgave Afvalstoffenheffing 3 Bedrijven Investeringszone (BIZ) 5 Grafonderhoudsrecht 7 Hondenbelasting 8 Onroerende-zaakbelasting (OZB) 9 Roerende-ruimtebelasting

Nadere informatie

Algemeen 3 Tarieven Wet waardering onroerende zaken 5 Onroerende-zaakbelastingen 6 Rioolheffing 7 Afvalstoffenheffing/reinigingsrecht 8

Algemeen 3 Tarieven Wet waardering onroerende zaken 5 Onroerende-zaakbelastingen 6 Rioolheffing 7 Afvalstoffenheffing/reinigingsrecht 8 Belastinggids 2014 Algemeen 3 Tarieven 2014 4 Wet waardering onroerende zaken 5 Onroerende-zaakbelastingen 6 Rioolheffing 7 Afvalstoffenheffing/reinigingsrecht 8 Hondenbelasting 9 Betaling van de aanslag

Nadere informatie

Indien u dit bezwaar invult als bedrijf of instelling, vul dan de gegevens daarvan hieronder in Organisatienaam :... KvK registratienummer :...

Indien u dit bezwaar invult als bedrijf of instelling, vul dan de gegevens daarvan hieronder in Organisatienaam :... KvK registratienummer :... BEZWAARSCHRIFT TEGEN DE AANSLAG GEMEENTELIJKE BELASTINGEN EN WOZ-BESCHIKKING A. GEGEVENS VAN DE AANSLAG Naam Adres Postcode en plaats Burgerservicenummer Geslacht : Man Vrouw Telefoon overdag E-mailadres

Nadere informatie

Toelichting op de belastingaanslag

Toelichting op de belastingaanslag BSR (Belastingsamenwerking Rivierenland) De Blomboogerd 1 Postbus 18 4000 AA Tiel T (0344) 649 649 www.bsr.nl Toelichting op de belastingaanslag Voor inwoners van de gemeenten Culemborg, Geldermalsen,

Nadere informatie

Woonlastennota Meer informatie

Woonlastennota Meer informatie Uw belastingzaken regelt u nu nog makkelijker online! Belastingzaken is aangesloten op de Berichtenbox van Mijn.Overheid.nl en u kunt uw woonlastennota nu ook digitaal ontvangen. Kijk voor meer informatie

Nadere informatie

Veel gestelde vragen FAQ s. Belastingen. ID Vraag Antwoord

Veel gestelde vragen FAQ s. Belastingen. ID Vraag Antwoord Veel gestelde vragen FAQ s Belastingen ID Vraag Antwoord faq0001 Wat zijn de belastingtarieven 2012? De tarieven 2012 staan vermeld in de diverse Belastingverordeningen. De gemeenteraad stelt deze vast

Nadere informatie

Belastingen 2010. Toelichting bij het aanslagbiljet gemeentebelastingen

Belastingen 2010. Toelichting bij het aanslagbiljet gemeentebelastingen Belastingen 2010 Toelichting bij het aanslagbiljet gemeentebelastingen Deze folder geeft u meer informatie over uw aanslagbiljet, WOZ-waarde en belangrijke wijzigingen. Meer informatie vindt u op onze

Nadere informatie

Model Taxatieverslag Woningen

Model Taxatieverslag Woningen Model Taxatieverslag Woningen Locatie woning Straatnaam Huisnummer Postcode Woonplaats * 1 Foto getaxeerde woning WOZ-objectnummer Waardepeildatum 1 januari 20.. Toestandspeildatum 1 januari 20.. Vastgestelde

Nadere informatie

Informatiefolder gemeentelijke belastingen 2010

Informatiefolder gemeentelijke belastingen 2010 Informatiefolder gemeentelijke belastingen 2010 Onroerende zaakbelastingen en Waardering Onroerende Zaken Rioolheffing Afvalstoffenheffing Reinigingsrecht Baatbelastingen Toeristenbelasting Forensenbelasting

Nadere informatie

Informatiefolder gemeentelijke belastingen 2013

Informatiefolder gemeentelijke belastingen 2013 Informatiefolder gemeentelijke belastingen 2013 Onroerende zaakbelastingen en Waardering Onroerende Zaken Rioolheffing Afvalstoffenheffing Reinigingsrecht Baatbelastingen Toeristenbelasting Forensenbelasting

Nadere informatie

Vorige vastgestelde WOZ-waarde (waardepeildatum )

Vorige vastgestelde WOZ-waarde (waardepeildatum ) Locatie woning Huisnummer 339 1019 LG Taxatieverslag Woningen WOZ-objectnummer 036300495439 Dagtekening taxatieverslag 21-09-2016 Waardepeildatum 01-01-2016 Toestandspeildatum 01-01-2016 Vastgestelde WOZ-waarde

Nadere informatie

Meest gestelde vragen

Meest gestelde vragen Meest gestelde vragen over gemeentebelastingen in Hendrik-Ido-Ambacht Pagina-indeling: OZB en WOZ... 2 OZBE...2 Crisis...2 Nieuwbouw of in aanbouw... 4 Tenaamstelling... 5 Rioolheffing eigendom... 6 Rioolheffing

Nadere informatie

Model taxatieverslag woningen dat is opgenomen in de bijlage bij deze regeling.

Model taxatieverslag woningen dat is opgenomen in de bijlage bij deze regeling. Artikel Het in bijlage 4 van de Uitvoeringsregeling instructie waardebepaling Wet waardering onroerende zaken opgenomen Model taxatieverslag woningen wordt vervangen door het Model taxatieverslag woningen

Nadere informatie

Bezwaar WOZ-waarde Hoe wij voor uw sportvereniging duizenden euro s kunnen besparen!

Bezwaar WOZ-waarde Hoe wij voor uw sportvereniging duizenden euro s kunnen besparen! 06-03-14 & Eendracht maakt macht Bezwaar WOZ-waarde Hoe wij voor uw sportvereniging duizenden euro s kunnen besparen! Bezwaar WOZ- waarde & Makelaardij John Schokker Eendracht maakt macht Welkom Eendracht

Nadere informatie

Gemeentelijke Belastinggids

Gemeentelijke Belastinggids Gemeente Leiderdorp Gemeentelijke Belastinggids 2013 Gemeentehuis Willem-Alexanderlaan 1 2351 DZ Leiderdorp Postbus 35 2350 AA Leiderdorp Telefoon (071) 545 85 00 Telefax (071) 589 56 91 www.leiderdorp.nl

Nadere informatie

Taxatieverslag Woningen

Taxatieverslag Woningen Locatie woning Da Costastraat 94 H 1053 ZS Taxatieverslag Woningen WOZ-objectnummer 036300072828 Dagtekening taxatieverslag 03-09-2015 Waardepeildatum 01-01-2015 Toestandspeildatum 01-01-2015 Vastgestelde

Nadere informatie

Informatiefolder gemeentelijke belastingen 2014

Informatiefolder gemeentelijke belastingen 2014 Informatiefolder gemeentelijke belastingen 2014 Onroerende zaakbelastingen en Waardering Onroerende Zaken Rioolheffing Afvalstoffenheffing Reinigingsrecht Baatbelastingen Toeristenbelasting Forensenbelasting

Nadere informatie

4. Lokale Heffingen. Kader. Algemeen. Tarievenbeleid Onroerende zaakbelastingen

4. Lokale Heffingen. Kader. Algemeen. Tarievenbeleid Onroerende zaakbelastingen 4. Lokale Heffingen Kader De lokale heffingen vormen een belangrijk onderdeel van de inkomsten van de gemeente en zijn daarom een integraal onderdeel van het gemeentelijke beleid. Ze raken de burgers heel

Nadere informatie

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01086 RV2011-122

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01086 RV2011-122 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01086 RV2011-122 Gemeente Bussum Vaststellen tarieven onroerende-zaakbelastingen 2012 Brinklaan 35 Postbus 6000

Nadere informatie

Heffing & Invordering 10. H&I

Heffing & Invordering 10. H&I Heffing & Invordering 10. H&I Eindterm 10.01. Algemeen De examenkandidaat kan de plaats van de gemeentelijke heffingen omschrijven binnen de inkomstenbronnen van de gemeente en kent de bestedingen door

Nadere informatie

Meest gestelde vragen

Meest gestelde vragen Meest gestelde vragen over gemeentebelastingen in Papendrecht Pagina-indeling: OZB en WOZ... 2 OZBE...2 Crisis...2 Nieuwbouw of in aanbouw... 4 Tenaamstelling... 5 Rioolheffing eigendom... 6 Afvalstoffenheffing...

Nadere informatie

VRAGEN EN ANTWOORDEN OVER DE GEMEENTELIJKE BELASTINGEN EN DE WOZ ALLE VRAGEN OP EEN RIJ

VRAGEN EN ANTWOORDEN OVER DE GEMEENTELIJKE BELASTINGEN EN DE WOZ ALLE VRAGEN OP EEN RIJ VRAGEN EN ANTWOORDEN OVER DE GEMEENTELIJKE BELASTINGEN EN DE WOZ Hieronder leest u de 28 meest gestelde vragen plus de antwoorden over: - de Wet waardering onroerende zaken (WOZ); - de waardebepaling -de

Nadere informatie

Uitleg WOZ-Waarde. 1. De onroerende zaakbelasting (OZB) die de gemeente heft. 2. Waterschapsheffing. 3. Het Eigenwoningforfait.

Uitleg WOZ-Waarde. 1. De onroerende zaakbelasting (OZB) die de gemeente heft. 2. Waterschapsheffing. 3. Het Eigenwoningforfait. Uitleg WOZ-Waarde In dit document leggen wij u uit wat de WOZ-waarde inhoudt en hoe u bezwaar aan kunt tekenen tegen een te hoog vastgestelde WOZ-Waarde. U kunt de WOZ-Waarde vergelijken met de Woningwijs

Nadere informatie

Taxatieverslag Woning

Taxatieverslag Woning Taxatieverslag Woning Locatie woning Boostenstraat Huisnummer 35 6412 ZS WOZ-Objectnummer 91700075954 Toestandspeildatum: 01-01-2016 Indien sprake is van een aan- of verbouwing in 2016 is de toestandspeildatum

Nadere informatie

Weg met het kadastraal inkomen?

Weg met het kadastraal inkomen? Weg met het kadastraal inkomen? Waardering onroerende zaken en ozb Robbert Verkuijlen Coördinator Gemeentefinanciën en Belastingen VNG Gent, 12 oktober 2017 Inleiding Korte schets financiële verhouding

Nadere informatie

Belastingen 2016. Afdeling Belastingen en Verzekeringen

Belastingen 2016. Afdeling Belastingen en Verzekeringen Belastingen 2016 Afdeling Belastingen en Verzekeringen 1 Inhoudsopgave Afvalstoffenheffing 4 Rioolheffing 6 Onroerende-zaakbelastingen (OZB) 8 Hondenbelasting 12 Precariobelasting 16 Reclamebelasting 17

Nadere informatie

Belastingen 2015. Afdeling Belastingen en Verzekeringen

Belastingen 2015. Afdeling Belastingen en Verzekeringen Belastingen 2015 Afdeling Belastingen en Verzekeringen 1 Inhoudsopgave Afvalstoffenheffing 04 Rioolheffing 06 Onroerende-zaakbelastingen (OZB) 08 Hondenbelasting 12 Precariobelasting 16 Reclamebelasting

Nadere informatie

Officiële bekendmakingen Officiële bekendmakingen

Officiële bekendmakingen Officiële bekendmakingen Gemeentelijke verordeningen De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 18 december 2014 de volgende Belastingverordeningen en Tarieven voor 2015 vastgesteld: Verordening op de heffing en de invordering

Nadere informatie

Kwijtschelding van gemeentelijke belastingen Deze brochure is informatief. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Kwijtschelding van gemeentelijke belastingen Deze brochure is informatief. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Kwijtschelding van gemeentelijke belastingen Deze brochure is informatief. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Pagina 1 Pagina 1 Voor wie is deze brochure? - 3-1.1 Wanneer is deze brochure niet

Nadere informatie

Overzicht van alle belastingen in de gemeente Súdwest-Fryslân. Belastinggids 2012

Overzicht van alle belastingen in de gemeente Súdwest-Fryslân. Belastinggids 2012 Overzicht van alle belastingen in de gemeente Súdwest-Fryslân Belastinggids 2012 Inhoud Voorwoord Het aanslagbiljet Tarieven Waardering onroerende zaken Onroerende-zaakbelastingen (OZB) Afvalstoffenheffing

Nadere informatie

Antwoorden. Onderwerp: Beantwoording vragen van de fractie Velsen lokaal over Wet Waardering Onroerende Zaken(WOZ) en Onroerend Zaken Belasting(OZB)

Antwoorden. Onderwerp: Beantwoording vragen van de fractie Velsen lokaal over Wet Waardering Onroerende Zaken(WOZ) en Onroerend Zaken Belasting(OZB) Vragen van de raad Raadsvragen 19 van 2011 Antwoorden Datum 05-04-2011 Registratienummer Rs11.00335 Portefeuillehouder R. Vennik Onderwerp: Beantwoording vragen van de fractie Velsen lokaal over Wet Waardering

Nadere informatie

Waardering van nieuwbouw

Waardering van nieuwbouw Waardering van nieuwbouw Programma 19.00 19.30 uur Presentatie van de waardebepaling van de WOZ-waarde 19.30 19.45 uur Gelegenheid om vragen te stellen over de taxatiemethodiek 19.45 20.00 uur PAUZE 20.00

Nadere informatie

ECGF/U200902279 Lbr. 09/124

ECGF/U200902279 Lbr. 09/124 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 uw kenmerk bijlage(n) 1 betreft Communicatie WOZ-beschikking 2010 ons kenmerk ECGF/U200902279 Lbr. 09/124 datum 5

Nadere informatie

Kwijtschelding gemeentelijke belastingen. januari 2016

Kwijtschelding gemeentelijke belastingen. januari 2016 Kwijtschelding gemeentelijke belastingen januari 2016 Kwijtschelding gemeentelijke belastingen In deze folder leest u meer informatie over kwijtschelding, hoe u een verzoek kunt indienen en hoe uw verzoek

Nadere informatie

ECGF/U200902279 Lbr. 09/124

ECGF/U200902279 Lbr. 09/124 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 uw kenmerk bijlage(n) 1 betreft Communicatie WOZ-beschikking 2010 ons kenmerk ECGF/U200902279 Lbr. 09/124 datum 5

Nadere informatie

VOORTGANGSINVENTARISATIE APRIL 2015

VOORTGANGSINVENTARISATIE APRIL 2015 VOORTGANGSINVENTARISATIE APRIL 2015 Telefoonnummer: Emailadres: In deze voortgangsinventarisatie wordt gevraagd naar de gemeentelijke situatie op 15 april 2015. Algemeen deel Deel waardepeildatum 1 januari

Nadere informatie

Belastinggids 2013 Belangrijke informatie

Belastinggids 2013 Belangrijke informatie Belastinggids 2013 Belangrijke informatie Dit boekje goed bewaren 1 Inhoudsopgave De gecombineerde aanslag 2013 3 Informatie 4 Digitale dienstverlening 5 Wet waardering onroerende zaken (WOZ) 6 Onroerende-zaakbelastingen

Nadere informatie

De raad van de gemeente Tholen. Tholen, 8 november 2016

De raad van de gemeente Tholen. Tholen, 8 november 2016 No.: Portefeuillehouder: Wethouder Hoek Afdeling: Middelen Behandelaar: A. Moerland De raad van de gemeente Tholen Tholen, 8 november 2016 Onderwerp: Voorstel tot aanpassing van de gemeentelijke belastingen

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Stadskanaal uitvoeringsorganisatie: Datum: 11 april Gemeente/

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Stadskanaal uitvoeringsorganisatie: Datum: 11 april Gemeente/ WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN EN Gemeente/ Stadskanaal uitvoeringsorganisatie: Datum: 11 april 2017 Datum rapport: 12 april 2017 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van ons onderzoek

Nadere informatie

Belastingwijzer Gemeente Weesp

Belastingwijzer Gemeente Weesp Met onder andere: tarief afvalstoffenheffing ongewijzigd; onroerende -z aak belastingen met 2% ver ho o gd; nieuwe WOZ-waarde met waardepeildatum 1 januari 2013. Gemeente Weesp Belastingwijzer 2014 redactie:

Nadere informatie

* * RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering van Stuk/nummer Agendapunt 10 december 2013 KNDK/2013/

* * RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering van Stuk/nummer Agendapunt 10 december 2013 KNDK/2013/ *0010100120132816* RAADSVOORSTEL Raadsvergadering van Stuk/nummer Agendapunt 10 december 2013 KNDK/2013/2816 9.12 Datum: 29 oktober 2013 Verzonden: 28 november 2013 Aan de gemeenteraad. Onderwerp: aanpassen

Nadere informatie

Ervaar het gemak van MijnOverheid. Uw persoonlijke website voor overheidszaken

Ervaar het gemak van MijnOverheid. Uw persoonlijke website voor overheidszaken Ervaar het gemak van MijnOverheid Uw persoonlijke website voor overheidszaken Toegang tot uw berichten, persoonlijke gegevens en lopende zaken bij de overheid MijnOverheid is overzichtelijk, veilig en

Nadere informatie

INFORMATIEFOLDER KWIJTSCHELDING GEMEENTELIJKE BELASTINGEN

INFORMATIEFOLDER KWIJTSCHELDING GEMEENTELIJKE BELASTINGEN 2017 INFORMATIEFOLDER KWIJTSCHELDING GEMEENTELIJKE BELASTINGEN GEMEENTELIJKE BELASTINGEN U ontvangt jaarlijks per huishouden een aanslagbiljet gemeentelijke heffingen voor de afvalstoffenheffing en onroerendezaakbelastingen

Nadere informatie

13 Stiens, 15 november 2016

13 Stiens, 15 november 2016 13 Stiens, 15 november 2016 Raadsvergadering: 8 december 2016 Voorstelnummer: 2016/46 Portefeuillehouder: drs. J.R.A. Boertjens Behandelend ambtenaar: S. Vis E-mail: s.vis@leeuwarderadeel.nl Telefoonnr.

Nadere informatie

b Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college Uitgangspunt Financiën helder en op orde a Onvermijdelijk

b Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college Uitgangspunt Financiën helder en op orde a Onvermijdelijk gemeente Eindhoven Raadsnummer 12R5104 Inboeknummer 12bst01978 Beslisdatum B&W 13 november 2012 Dossiernummer 12.46.652 RaadsvoorstelOZB-tarieven 2013 en termijnen van betaling Inleiding Op 6 november

Nadere informatie

Adviseren over vaststellen tarieven onroerende-zaakbelastingen

Adviseren over vaststellen tarieven onroerende-zaakbelastingen Aan de leden van de commissie Vergadering d.d. Casenummer Notitienummer Commissienotitie Middelen 14 maart 2013 AB13.00145 CN2013.009 Gemeente Bussum Adviseren over vaststellen tarieven onroerende-zaakbelastingen

Nadere informatie