Alles over WOZ-beschikking- en aanslagbiljet gemeentelijke belastingen 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Alles over WOZ-beschikking- en aanslagbiljet gemeentelijke belastingen 2016"

Transcriptie

1 Alles over WOZ-beschikking- en aanslagbiljet gemeentelijke belastingen 2016 Inleiding Niemand vindt belasting betalen leuk, maar tegelijkertijd is vrijwel iedereen er van doordrongen dat het moet. Via de gemeentelijke belastingen dragen bewoners en ondernemers van Leiderdorp in letterlijke zin bij aan het welzijn, de leefbaarheid en de voorzieningen van ons dorp. Zonder deze bijdragen kan ons dorp nu eenmaal niet functioneren zoals wij dat met zijn allen graag zien. Een deel van de inkomsten heeft een directe bestemming, zoals de afvalstoffen- en reinigingsrechten en de rioolheffing. Het andere deel van de inkomsten o.a. onroerendezaakbelastingen gaat naar de algemene middelen van de gemeente Leiderdorp. Hieronder vindt u informatie over het gecombineerde aanslagbiljet. Niet iedereen wordt aangeslagen voor alle belastingsoorten. Voor welke belastingsoorten u wordt aangeslagen is afhankelijk van uw persoonlijke situatie: bent u eigenaar of gebruiker, maar ook of uw pand, een woning of een bedrijf is, etc. In dit bulletin gebruiken wij het woord pand voor onder meer woningen, bedrijfspanden en zelfstandig bruikbare gedeelten daarvan. De gemeentelijke belastingverordeningen 2016 die aan de heffingen ten grondslag liggen zijn door de gemeenteraad op 7 december 2015 vastgesteld. De nieuwe belastingverordeningen 2016 zijn ook integraal digitaal op de website van gemeente Leiderdorp raadpleegbaar d.m.v. een verwijzing naar het gemeentelijke regelingenbestand op Overheid.nl. WOZ-beschikking 2016 De wet Waardering Onroerende-zaken (Wet WOZ) schrijft voor dat gemeenten jaarlijks een nieuwe waarde vaststellen voor alle panden in de gemeente. De nieuwe WOZ-waarde, die op het gecombineerde biljet staat, geldt dus alleen voor het jaar 2016 en is gebaseerd op de waardepeildatum 1 januari De gemeenten gebruikt de WOZ-waarde voor: - de onroerende-zaakbelastingen; Het waterschap gebruikt de WOZ-waarde voor: - de watersysteemheffing die geheven wordt van eigenaren van gebouwde onroerende zaken; Het Rijk gebruikt de WOZ-waarde voor: - de inkomstenbelasting bij de toepassing van het eigenwoningforfait (box 1) en bij de vermogensrendementsheffing op woningen (box 3); - de winstberekening van een onderneming voor de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting. De WOZ-waarde is relevant voor de afschrijving op gebouwen; - de schenk- en erfbelasting bij de verkrijging van een woning. - Ook de Wet werken aan winst is van belang. Deze wet regelt onder meer dat de WOZwaarde een rol speelt bij de aangifte van de winst door ondernemers in de inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting. De WOZ-waarde begrenst de afschrijvingsmogelijkheden op onroerende zaken. De nieuw vastgestelde WOZ waarde die van toepassing is voor uw pand staat vermeld op het gecombineerde aanslagbiljet gemeentelijke belastingen. Waardeontwikkeling van woningen en niet-woningen In de gemeente Leiderdorp zijn de waarden voor de woningen gemiddeld met 1,5% gestegen. Uiteraard is hier sprake van een gemiddelde. Dat wil zeggen dat in het ene woningsegment stijgingen kunnen voorkomen terwijl in andere woningsegmenten dalingen kunnen ontstaan. Ook zijn er verschillen in waardeontwikkelingen tussen buurten of wijken. Op individueel niveau kan de waardeontwikkeling ook fluctueren. De marktsituatie van niet-woningen is anders. Deze markt is zeer divers qua type onroerende zaken en betreft bijvoorbeeld: winkels, kantoren, fabrieken, ziekenhuizen, bedrijfsgebouwen, scholen, etc. Bovendien vertoont de waardeontwikkeling van niet-woningen soms grote verschillen binnen regio s en andere gemeenten.

2 Burgers hebben belang bij een marktconforme WOZ-waarde De gemeente heeft rekening gehouden met de het lichte herstel van de huizenmarkt. Er zijn belangrijke redenen waarom de gemeente dat heeft gedaan. In de eerste plaats handelt de gemeente daarmee zoals in de Wet WOZ is voorgeschreven. Die schrijft voor dat de WOZwaarde in 2016 moet zijn vastgesteld naar de waardepeildatum 1 januari De Waarderingskamer ziet nauwgezet toe op correcte toepassing van de wettelijke voorschriften. Bij onnauwkeurige taxaties krijgt een gemeente geen toestemming de WOZ-beschikkingen te verzenden. Daarnaast wordt de WOZ-waarde maatschappelijk steeds breder gebruikt. Zo zijn er verstrekkers van (hypothecaire) leningen die de WOZ-waarde als uitgangspunt nemen en verzekeraars die de WOZ-waarde hanteren voor de brand- opstalverzekering. De waardeontwikkeling van uw pand heeft slechts een beperkte invloed op de hoogte van uw aanslag OZB. Dat heeft te maken met de wijze waarop de gemeente de hoogte van de OZBtarieven bepaalt. De hoogte van de tarieven is veelal afhankelijk van de gemeentelijke financiële begroting. De gemeenteraad heeft bepaald dat voor een dekkende begroting 2016 de OZBopbrengsten met 0,6% inflatiecorrectie stijgen. Het hebben van een stabiele bron van inkomsten speelt daarbij voor de gemeente een belangrijke rol, waarbij de wetgever de WOZ-waarde heeft voorgeschreven als grondslag waarop de lasten worden verdeeld. Voor informatie over de behandeling van de begroting of belastingtarieven verwijs ik u naar de volgende link Hier treft u alle relevante stukken van de gemeenteraad aan. Waardebepaling Bij de waardebepaling is de gemeente uitgegaan van het bedrag dat uw pand zou kunnen opbrengen op de waardepeildatum 1 januari De wet WOZ schrijft voor dat bij de waardebepaling moet worden uitgegaan van de veronderstelling dat het pand aan de meest biedende, leeg wordt verkocht en onmiddellijk in gebruik kan worden genomen. Bij woningen is dit de vrije verkoopwaarde van het pand. Er mag dus geen rekening gehouden worden met onder meer het waardedrukkend effect van verhuur, erfpacht of hoge servicekosten. Voor de waardebepaling heeft de gemeente de beschikking over veel informatie over een pand: grondoppervlakte en verkoopprijzen uit het Kadaster en al eerder door de gemeente vastgelegde gegevens ( bijv. inhoud van een pand, aanwezigheid van dakkapel, schuur, garage e.d.). Deze informatie vult de gemeente aan met gegevens over veranderingen in de afgelopen periode (verbouwingen e.d.). Nadat de kenmerken van uw pand zijn vastgesteld, worden de prijzen van soortgelijke (behoeft niet identiek te zijn) verkochte panden rond 1 januari 2015 onderzocht. Bovendien vindt er een vergelijking plaats van de verschillende panden in de omgeving. Niet ieder pand wordt afzonderlijk bekeken. Vaak volstaat het bezoeken van één of een beperkt aantal panden in een straat of buurt. De waarde van andere vergelijkbare panden wordt hiervan afgeleid. Voor nietwoningen geldt een afwijkende methode van taxeren. Taxatieverslag Als u een nadere onderbouwing van de waardebepaling van uw pand wilt, kunt u een taxatieverslag opvragen. Dit kunt u doen via de gemeentelijke website Tussentijdse taxatie Zoals hiervoor is aangegeven, geldt als uitgangspunt dat de waardebepaling plaatsvindt naar de waardepeildatum 1 januari Als in de periode tussen 1 januari 2015 en 1 januari 2016 de toestand van uw pand is gewijzigd (bijvoorbeeld door een verbouwing), dan moet de gemeente daar rekening mee houden. In dat geval is de waarde vastgesteld naar de staat van de onroerende zaak op 1 januari Vindt er tussen 1 januari 2015 en 1 januari 2016 een verbouwing of afbraak plaats of krijgt het pand een andere bestemming, dan zal er een nieuwe waarde worden vastgesteld naar de waardepeildatum 1 januari Ook de waarde van

3 nieuwbouwpanden (gereed of in aanbouw) wordt naar het marktniveau op de waardepeildatum bepaald. Controleert nog iemand de gemeente? Ja! Op landelijk niveau controleert de Waarderingskamer de gemeente. De Waarderingskamer is een onafhankelijk orgaan dat erop toeziet dat de gemeenten alle panden zorgvuldig waarderen. Voor meer informatie zie de site Staat u op het juiste adres ingeschreven? Elke Leiderdorper dient op het juiste adres te staan ingeschreven. De Gemeente is aangesloten op de Basis Registratie personen en maakt gebruik van de gegevens die hierin zijn vastgelegd. Op basis van deze gegevens kan precies bepaald worden aan wie de belastingaanslag moet worden verzonden. Het is dus erg belangrijk dat u op de juiste wijze staat ingeschreven. Dan weet u immers zeker dat u de juiste aanslag ontvangt. Ook als u een bezwaarschrift indient tegen de aanslag omdat u geen eigenaar of gebruiker van een pand bent, zal de inschrijving leidend zijn. Met de gegevens kan bepaald worden of een bezwaar gegrond is. OZB Algemeen Een onroerende zaak is een woning, een bedrijfspand of een ander soort gebouw, inclusief de bijbehorende grond. De OZB bestaat uit twee belastingen: de eigenarenbelasting en de gebruikersbelasting. Belastingplicht U bent belastingplichtig voor de OZB-eigenarenbelasting als u volgens gegevens van het Kadaster op 1 januari 2016 eigenaar was van: een woning (bestaand of in aanbouw), een nietwoning (bedrijfspand, onbebouwd perceel, e.d.). U bent belastingplichtig voor de OZBgebruikersbelasting als u op 1 januari 2016 gebruiker was van een niet-woning (bedrijfspand, onbebouwd perceel, e.d.). Onder de term gebruiker wordt verstaan: - degene die het bedrijfspand gebruikt; - de eigenaar van een grondperceel die daarop een woning laat bouwen. Was u op 1 januari 2016 zowel eigenaar als gebruiker van een niet-woning, dan krijgt u beide aanslagen opgelegd als eigenaar en als gebruiker. Tijdstipbelasting De OZB is een zogenaamde tijdstipbelasting. Dit betekent dat er bij de bepaling van de belastingplicht gebruik wordt gemaakt van een peildatum, namelijk 1 januari van het betreffende jaar. Degene die op dat moment eigenaar en/of gebruiker is van een onroerende zaak is belastingplichtig voor het gehele jaar. Dit houdt in dat bij verkoop of huuropzegging van de onroerende zaak in de loop van het belastingjaar geen teruggaaf van de resterende gedeelte OZB wordt verleend. Deze 1 januari regeling is wettelijk vastgelegd en geldt dus voor elke gemeente. Als u dus ná 1 januari verhuist naar een ander adres of eigenaar wordt van een pand, ontvangt u pas het volgende jaar een OZB-aanslag voor het nieuwe adres. Bij koop of verkoop verrekent de notaris vaak de OZB-eigenarenbelasting met de vorige respectievelijk de nieuwe eigenaar. Voor meer inlichtingen hierover kunt u terecht bij uw notaris. De gemeente staat hier verder buiten. Basis van de aanslag OZB De aanslag OZB wordt berekend over de vastgestelde WOZ-waarde van de bij u in eigendom en/of in gebruik zijnde pand. Deze WOZ-waarde staat op het gecombineerde aanslagbiljet vermeld. Tarieven OZB Voor de OZB betaalt u van de vastgestelde WOZ-waarde een percentage. Hieronder zijn de percentages voor 2016 vermeld. Het tarief van de belasting bedraagt een percentage van de WOZ-waarde. OZB eigenaren OZB gebruikers

4 Woningen 0,1714% (0,1738% in 2015) n.v.t. Niet-woningen 0,2780% (0,2773% in 2015) 0,2071% (0,2384% in 2015) Afvalstoffenheffing/Reinigingsrechten De wet Milieubeheer verplicht gemeenten om tenminste 1 keer per week huisvuil op te halen bij percelen waar huishoudelijke afvalstoffen kunnen ontstaan. Afvalstoffenheffing is een belasting ter dekking van de kosten die het ophalen en verwerken van huisvuil en Groente-, tuin- en fruitafval (GFT) met zich meebrengt. Ook de kosten van de milieustraat, papier- en glasbakken worden uit de opbrengst betaald. Belastingplicht Iedereen die een perceel gebruikt waarvoor de gemeente verplicht is de huishoudelijke afvalstoffen in te zamelen moet afvalstoffenheffing betalen. De belastingplicht wordt jaarlijks op 1 januari bepaald. De hoogte van de aanslag afvalstoffenheffing wordt bepaald naar het aantal personen (1, 2 of meer dan 2 personen) dat volgens de Wet Basisregistratie personen deel uitmaakt van het huishouden. Voor bedrijven die gebruik maken van de door de gemeente geleverde diensten worden reinigingsrechten in rekening gebracht, daarvoor is een apart tarief opgenomen. Tarieven Afvalstoffenheffing De tarieven 2016 zien er als volgt uit (op jaarbasis): Éénpersoonshuishouden 217,95 (2015, 207,97); Tweepersoonshuishoudens 286,08 (2015, 272,98); Meer dan twee personen 305,34 (2015, 291,36). Tarief Reinigingsrechten Diegene die de dienst aanvraagt dan wel hier gebruik van maakt 368,52 excl. BTW (2015, 351,65 excl. BTW). Verhuizing Wanneer u in de loop van het belastingjaar uit Leiderdorp verhuist, wordt de aanslag afvalstoffenheffing automatisch verminderd. Eventueel teveel betaalde belasting ontvangt u dan terug. HONDENBELASTING Belastingplicht Iedereen die in Leiderdorp één of meer honden houdt, moet hondenbelasting betalen. Waar meer personen bij elkaar wonen, wordt één lid van het huishouden als houder van de hond aangemerkt. Als u een hond (extra) neemt, moet u zelf aangifte doen. Een aangifteformulier kunt u opvragen bij de afdeling Gemeentewinkel van de gemeente Leiderdorp of door middel van het bijgevoegde reactieformulier. Het aangifteformulier kunt u ook elektronisch invullen via de gemeentesite. Het aangifteformulier is ook af te halen bij de centrale balie van het gemeentehuis. Hij/zij ontvangt daarna een aanslag hondenbelasting. De belastingplicht wordt maandelijks bepaald en gaat in vanaf de eerste volle maand nadat u uw hond bij de gemeentewinkel aangeeft. Tarieven hondenbelasting 2016 De tarieven 2016 zien er als volgt uit (op jaarbasis): voor een eerste hond 86,09 (2015, 85,58); voor een tweede hond 151,66 (2015, 150,76); voor iedere hond boven het aantal van twee 219,05 (2015, 217,75); Kenneltarief 514,92 (2015, 511,85). Voorbeeld

5 Als u twee honden heeft, wordt u aangeslagen voor een bedrag van 237,75 (voor de eerste hond 86,09 en de tweede hond 151,66). Minder belasting Als u in de loop van het kalenderjaar een hond neemt, dan hoeft u niet het volledige belastingbedrag aan hondenbelasting te betalen. U bent dan alleen belasting verschuldigd over de in dat jaar nog overblijvende volle kalendermaanden dat u de hond houdt. Ontheffing Als u in de loop van het belastingjaar uit Leiderdorp verhuist, wordt de aanslag automatisch verminderd voor de resterende volle kalendermaanden van het belastingjaar. Ook in geval van afstand, verkoop of overlijden van de hond wordt ontheffing verleend. Als uw hond is overleden, dan dient u daarvan een bewijs te overleggen (te verkrijgen bij de dierenarts). U dient dan een wijzigingsformulier hondenbelasting in te vullen, dat bij de afdeling Gemeentewinkel opvraagbaar is. U kunt ook via de gemeentesite elektronisch het wijzigingsformulier invullen. Eventueel teveel betaalde hondenbelasting ontvangt u dan terug. Vrijstelling Hondenbelasting Wie een blindengeleidehond nodig heeft, kan voor het houden daarvan om vrijstelling van hondenbelasting vragen. Dat geldt ook voor houders van een zogenoemde gehandicaptenhond. Deze honden zijn opgeleid en ter beschikking gesteld door de Stichting Sociale Honden voor gehandicapten Nederland. Hotels en Bed & Breakfast Biedt u binnen de gemeente Leiderdorp tegen betaling overnachtingen aan dan dient u zich voor toeristenbelasting aan te melden bij de gemeente Leiderdorp, afdeling Gemeentewinkel, voor verdere adressering, zie het laatste gedeelte van de toelichting onder het kopje, Meer informatie. BETALINGEN Betaalwijze Bij de betaling van het totale aanslagbedrag heeft u de keuze uit drie mogelijkheden, te weten: - betaling per acceptgiro; - betaling door middel van automatische incasso; - elektronische betaling. Betaling per acceptgiro Bij de aanslag zijn drie acceptgiro s toegevoegd. Het totale aanslagbedrag kunt u in drie delen overmaken voor de drie vervaldata die op het aanslagbiljet vermeld staan. Een betaling per bank of giro is ontvangen op het moment dat de betaling is bijgeschreven op de rekening van de gemeente IBAN-code NL11BNGH , BIC-code BNGHNL2G (nodig indien u vanuit het buitenland betaald). Uw verzenddatum of afschrijfdatum is dus niet de betaaldatum. Voor een snelle en zorgvuldige verwerking van de betalingen verzoeken wij u om gebruik te maken van de drie bijgevoegde acceptgiro s. Betaling per automatische incasso Het is mogelijk de gemeente te machtigen tot het automatisch afschrijven van het totale aanslagbedrag in meerdere termijnen. Het bedrag wordt in zoveel gelijke maandelijkse termijnen geïncasseerd als er na de maand waarin de aanslag is opgelegd, nog maanden in het belastingjaar resteren. Het minimale aantal incassotermijnen bedraagt minimaal 3 en maximaal 10. Op het aanslagbiljet staat vermeld of u de gemeente hiertoe al gemachtigd heeft. Het totale aanslagbedrag beneden 50,- dan wel boven de 2.000,- worden in drie termijnen afgeschreven. Aanslagen met een totaal bedrag van 50,- tot en met 2.000,- kunnen in 10 termijnen worden afgeschreven. De eerste vervaldag is een maand na de dagtekening van het aanslagbiljet. Elke afschrijving vindt plaats aan het einde van de maand.

6 Wilt u gebruik maken van deze betalingsmogelijkheid, dan kunt u het machtigingsformulier aanvragen via het Serviceplein, tel. (071) , u kunt het ook afhalen bij de centrale balie van het gemeentehuis. Betaling elektronisch Betaalt u elektronisch IBAN-code NL11BNGH , BIC-code BNGHNL2G (nodig indien u vanuit het buitenland betaald) t.n.v. Gemeentelijke belastingen en diensten: bijvoorbeeld door middel van internetbankieren, vermeld dan het zestiencijferige betalingskenmerk dat op uw acceptgiro staat. Zo werkt u mee aan een vlotte en correcte verwerking van uw betaling en voorkomt u dat invorderingskosten in rekening worden gebracht. Uitstel van betaling In beginsel wordt er alleen op schriftelijk verzoek uitstel van betaling verleend. Indien u bezwaar indient omdat u een deel van de aanslag betwist, kunt u voor het betwiste deel uitstel van betaling vragen. Alleen voor dat deel kunt u dan uitstel krijgen. Het resterende deel moet binnen de geldende termijnen worden voldaan. Nadat uitspraak op uw bezwaarschrift is gedaan, dient het bedrag waarvoor uitstel is verleend direct te worden betaald. Betalingsregelingen Betalingsregelingen worden in principe niet getroffen. Mochten de eerder genoemde termijnen voor het voldoen van de belastingaanslag tot ernstige betalingsproblemen leiden, dan kan in zeer uitzonderlijke gevallen een regeling worden getroffen of uitstel van betaling worden verleend. Een verzoek tot het treffen van een betalingsregeling kunt u schriftelijk richten aan de Invorderingsambtenaar van de Gemeente Leiderdorp, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp. Niet tijdige betaling Wanneer de belastingschuld niet binnen de gestelde termijnen is betaald, dan treft de gemeente invorderingsmaatregelen. Daaraan zijn kosten verbonden. Naast het openstaande belastingbedrag worden aanmaningskosten in rekening gebracht. Voor een aanmaning betaalt u minimaal 7,00 Voor een dwangbevel brengt de gemeente minimaal 38,00 in rekening. Als het dwangbevel niet direct wordt betaald, volgt beslaglegging op inkomsten en/of bezittingen. Daarnaast wordt invorderingsrente berekend als u niet tijdig betaalt. Invorderingsrente Met ingang van 1 januari 2013 is de renteregeling uit de Invorderingswet 1990 (IW 1990) gewijzigd. Nieuw is dat het percentage van de invorderingsrente gelijk is aan de wettelijke rente zoals die geldt voor niet-handelstransacties. De gemeente vergoedt niet meer in alle gevallen de rente. Vanaf 1 januari 2013 vergoedt de gemeente alleen nog in de volgende twee gevallen rente (artikel 28a en artikel 28b IW 1990); 1. De gemeente vergoedt rente als zij meer dan zes weken te laat is met het terugbetalen van belastinggeld aan de belanghebbende. 2. Als een belanghebbende in verband met zijn bezwaarschrift uitstel van betaling heeft gevraagd en dit uitstel door de heffingsambtenaar bij beschikking is afgewezen. De gemeente vergoedt rente als de belanghebbende in de bezwaarprocedure in het gelijk wordt gesteld. Als een belanghebbende uitstel van betaling heeft gekregen, bijvoorbeeld na het indienen van een bezwaarschrift, en belanghebbende wordt vervolgens in de procedure in het gelijk gesteld dan heeft belanghebbende geen financieel nadeel geleden en is er geen sprake van een rentevergoeding. De belanghebbende die ervoor kiest vooruitlopend op de procedure de belastingaanslag te betalen, krijgt als hij in het gelijk wordt gesteld, uiteraard de door hem te veel betaalde belasting terug maar die gaat niet langer gepaard met een rentevergoeding. Kwijtschelding Voor de onroerende-zaakbelastingen, de afvalstoffenheffing en rioolheffing kan in bepaalde gevallen gehele of gedeeltelijke kwijtschelding worden verleend.

7 Niet iedere burger uit Leiderdorp heeft voldoende geld om belasting te betalen. Als u een inkomen heeft op bijstandsniveau en geen vermogen, dan komt u mogelijk in aanmerking voor kwijtschelding van voornoemde heffingen. Daarvoor gelden wel bepaalde wettelijke normen. Een kwijtscheldingsformulier is af te halen bij de centrale balie in het gemeentehuis of door deze via de gemeentelijke website te downloaden, ook kunt u voor vragen over kwijtschelding of indien u hulp nodig heeft bij het invullen van het kwijtscheldingsformulier iedere werkdag van 9.00 tot uur bellen voor het maken van een afspraak met de afdeling Gemeentewinkel op telefoonnummer (071) Bovendien is er op iedere woensdagmiddag in de maand maart een speciaal inloopspreekuur van uur voor hulp bij het invullen van het kwijtscheldingsformulier. U kunt daar uitsluitend op afspraak terecht. BEZWAAR Wanneer u het niet eens bent met de WOZ beschikking en/of één of meer aanslagen gemeentelijke belastingen dan kunt u binnen zes weken na dagtekening van het gecombineerde aanslag-beschikkingsbiljet bezwaar maken. U kunt uw (schriftelijke) bezwaarschrift indienen bij de Heffingsambtenaar van de gemeente Leiderdorp, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp. Ook bezwaarschriften die via het WOZ-Portaal worden ingediend worden in behandeling genomen. LET OP Bezwaar maken per of telefoon is niet mogelijk. Een bezwaar tegen de WOZ-beschikking moet de gemeente ook aanmerken als bezwaar tegen de aanslag OZB. Andersom geldt dit ook: een bezwaar tegen de aanslag OZB omvat ook de WOZ beschikking. U kunt bijvoorbeeld van mening zijn dat de waarde van uw pand op de waardepeildatum 1 januari 2015 door de gemeente te hoog is vastgesteld. Als u op 1 januari geen eigenaar of gebruiker was van het pand dat op het biljet staat, kunt u ook bezwaar maken. Eisen bezwaarschrift: In uw bezwaarschrift moeten de volgende gegevens zijn opgenomen: - uw naam en adres; - uw aanslagnummer; - waarop uw bezwaar betrekking heeft, op de vastgestelde waarde (WOZ-beschikking), de aanslag OZB, de aanslag afvalstoffenheffing, de aanslag reinigingsrechten, de aanslag hondenbelasting; - u dient uw bezwaar te motiveren, u moet dus aangeven waarom u het bijvoorbeeld niet eens bent met de vastgestelde waarde en u dient ook het betwiste bedrag te vermelden; - uw handtekening; De gemeente bevestigt schriftelijk de ontvangst van uw bezwaarschrift. LET OP: Het indienen van een bezwaarschrift schort de betalingsverplichting niet op (Zie uitstel van betaling en Invorderingsrente). Meer informatie Telefonisch: voor meer informatie kunt u op werkdagen bellen naar het Serviceplein van de gemeente Leiderdorp, telefoon U kunt uitsluitend op afspraak terecht op werkdagen van 8.30 tot uur. Bezoekadres: Gemeentehuis, Willem-Alexanderlaan 1, 2351 DZ Leiderdorp U kunt zich ook schriftelijk wenden tot de Heffingsambtenaar van de gemeente Leiderdorp, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp. Dit overzicht is een eenvoudige weergave van wettelijke regels. Aan deze publicatie kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

Alles over WOZ-beschikking- en aanslagbiljet gemeentelijke belastingen 2017

Alles over WOZ-beschikking- en aanslagbiljet gemeentelijke belastingen 2017 Alles over WOZ-beschikking- en aanslagbiljet gemeentelijke belastingen 2017 Niemand vindt belasting betalen leuk, maar tegelijkertijd is vrijwel iedereen er van doordrongen dat het moet. Via de gemeentelijke

Nadere informatie

Gemeentelijke Belastinggids

Gemeentelijke Belastinggids Gemeente Leiderdorp Gemeentelijke Belastinggids 2013 Gemeentehuis Willem-Alexanderlaan 1 2351 DZ Leiderdorp Postbus 35 2350 AA Leiderdorp Telefoon (071) 545 85 00 Telefax (071) 589 56 91 www.leiderdorp.nl

Nadere informatie

WOZ-beschikking en gemeentelijke belastingen( 1 )* er geen rechten

WOZ-beschikking en gemeentelijke belastingen( 1 )* er geen rechten Belastingen WOZ-beschikking en gemeentelijke belastingen( 1 )* er geen rechten In deze toelichting staat belangrijke informatie over de WOZ-beschikking en de aanslagen gemeentelijke belastingen. De WOZ-beschikking

Nadere informatie

Toelichting. bij het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen

Toelichting. bij het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen 011 Toelichting bij het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen Vooraf In deze toelichting staat belangrijke informatie over het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen. Daarop kunnen zowel WOZ-beschikkingen

Nadere informatie

(ON)ROERENDE ZAAKBELASTING

(ON)ROERENDE ZAAKBELASTING DEZE BROCHURE BIEDT EEN TOELICHTING OP HET AANSLAGBILJET GEMEENTELIJKE BELASTINGEN 2016. HIERIN VINDT U INFORMATIE OVER DE AANSLAGEN (ON)ROERENDE ZAAKBELASTING, RIOOLHEF - FING, AFVALSTOFFENHEFFING EN

Nadere informatie

Voor u liggen de WOZ-beschikking en/of de aanslagen gemeentelijke heffingen voor het belastingjaar 2015.

Voor u liggen de WOZ-beschikking en/of de aanslagen gemeentelijke heffingen voor het belastingjaar 2015. TOELICHTING BIJ DE WOZ-BESCHIKKING EN/OF DE AANSLAGEN GEMEENTELIJKE HEFFINGEN Voor u liggen de WOZ-beschikking en/of de aanslagen gemeentelijke heffingen voor het belastingjaar 2015. WOZ-BESCHIKKING Welk

Nadere informatie

Toelichting. bij het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen

Toelichting. bij het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen 014 Toelichting bij het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen Vooraf In deze toelichting staat belangrijke informatie over het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen. Daarop kunnen zowel WOZ-beschikkingen

Nadere informatie

Deze brochure biedt een toelichting op het aanslagbiljet. gemeentelijke belastingen 2013. Hierin vindt u informatie

Deze brochure biedt een toelichting op het aanslagbiljet. gemeentelijke belastingen 2013. Hierin vindt u informatie Gemeentelijke belasting 2 0 13 1 Deze brochure biedt een toelichting op het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen 2013. Hierin vindt u informatie over de aanslagen (on)roerende zaakbelasting, rioolheffing,

Nadere informatie

Belastingen. WOZ-beschikking en gemeentelijke belastingen( 1 )* kunt u er geen rechten

Belastingen. WOZ-beschikking en gemeentelijke belastingen( 1 )* kunt u er geen rechten Belastingen WOZ-beschikking en gemeentelijke belastingen( 1 )* kunt u er geen rechten In deze toelichting staat belangrijke informatie over de WOZ-beschikking en de aanslagen gemeentelijke belastingen.

Nadere informatie

Toelichting gemeentelijke belastingen 2015

Toelichting gemeentelijke belastingen 2015 Toelichting gemeentelijke belastingen 2015 U hebt een aanslagbiljet gemeentelijke belastingen 2015 ontvangen. Op dit biljet staan de aanslag en de WOZbeschikking. In deze toelichting geven wij uitleg over

Nadere informatie

Aanslag gemeentelijke belastingen 2011

Aanslag gemeentelijke belastingen 2011 Aanslag gemeentelijke belastingen 2011 Aanslag gemeentelijke belastingen 2011 In deze toelichting ontvangt u de belangrijkste informatie bij uw aanslagbiljet gemeentelijke belastingen 2011. Uitgebreide

Nadere informatie

Belastingwijzer Samenwerking Belastingen Walcheren en Schouwen-Duivenland

Belastingwijzer Samenwerking Belastingen Walcheren en Schouwen-Duivenland 2 In deze belastingwijzer o.a.: Soorten belastingen en tarieven Mogelijkheden via onze website WOZ-beschikking Gespreid betalen via automatische incasso. Uw belastingzaken digitaal regelen via www.middelburg.nl

Nadere informatie

Deze brochure biedt een toelichting op het aanslagbiljet. gemeentelijke belastingen Hierin vindt u informatie

Deze brochure biedt een toelichting op het aanslagbiljet. gemeentelijke belastingen Hierin vindt u informatie Gemeentelijke belasting 2 0 13 1 Deze brochure biedt een toelichting op het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen 2013. Hierin vindt u informatie over de aanslagen (on)roerende zaakbelasting, rioolheffing,

Nadere informatie

De WOZ-beschikking Hertaxatie Het taxatieverslag Let op: Onroerende-zaakbelastingen (OZB)

De WOZ-beschikking Hertaxatie Het taxatieverslag Let op: Onroerende-zaakbelastingen (OZB) De WOZ-beschikking De WOZ-waarde van uw woning, bedrijfspand of grond zoals u die op uw aanslagbiljet vindt, geldt voor het jaar 2016. De waarde is vastgesteld op het prijspeil van 1 januari 2015. Wanneer

Nadere informatie

Aanslag gemeentelijke belastingen 2010

Aanslag gemeentelijke belastingen 2010 Aanslag gemeentelijke belastingen 2010 Aanslag gemeentelijke belastingen 2010 In deze toelichting ontvangt u de belangrijkste informatie bij uw aanslagbiljet gemeentelijke belastingen 2010. Uitgebreidere

Nadere informatie

Aanslag gemeentelijke belastingen 2012

Aanslag gemeentelijke belastingen 2012 Aanslag gemeentelijke belastingen 2012 Aanslag gemeentelijke belastingen 2012 De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van een groot aantal taken. Dit zijn taken die in het algemeen belang van

Nadere informatie

Gemeentelijke belastingen Aanslagbiljet 2015 met WOZ-beschikking

Gemeentelijke belastingen Aanslagbiljet 2015 met WOZ-beschikking Gemeentelijke belastingen Aanslagbiljet 2015 met WOZ-beschikking De aanslag gemeentelijke belastingen 2015 gecombineerd met de WOZbeschikking wordt in week 9 verzonden. De WOZ-beschikking staat vermeld

Nadere informatie

14450_Aanslag_Gem_heffingen_2012:Opmaak 1 07-02-2012 08:42 Pagina 1. Aanslag Gemeentelijke Heffingen 2012

14450_Aanslag_Gem_heffingen_2012:Opmaak 1 07-02-2012 08:42 Pagina 1. Aanslag Gemeentelijke Heffingen 2012 14450_Aanslag_Gem_heffingen_2012:Opmaak 1 07-02-2012 08:42 Pagina 1 Aanslag Gemeentelijke Heffingen 2012 14450_Aanslag_Gem_heffingen_2012:Opmaak 1 07-02-2012 08:42 Pagina 2 Toelichting bij het aanslagbiljet

Nadere informatie

Belastinggids Informatieblad over gemeentelijke belastingen

Belastinggids Informatieblad over gemeentelijke belastingen Belastinggids 2014 Informatieblad over gemeentelijke belastingen 1 Inhoud Algemeen 3 Wet waardering onroerende zaak belasting 5 Afvalstoffenheffing 7 Rioolheffing 8 Liggeld voor woonschepen 9 Reclamebelasting

Nadere informatie

Deze brochure biedt een toelichting op het aanslagbiljet. gemeentelijke belastingen Hierin vindt u informatie

Deze brochure biedt een toelichting op het aanslagbiljet. gemeentelijke belastingen Hierin vindt u informatie Gemeentelijke belasting 2 0 10 1 Deze brochure biedt een toelichting op het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen 2010. Hierin vindt u informatie over de aanslagen (on)roerende zaakbelasting, rioolheffing,

Nadere informatie

Toelichting bij het aanslag-/beschikkingsbiljet gemeentelijke belastingen 2007

Toelichting bij het aanslag-/beschikkingsbiljet gemeentelijke belastingen 2007 Toelichting bij het aanslag-/beschikkingsbiljet gemeentelijke belastingen 2007 Samenwerking belastingafdelingen Vanaf 1 januari 2007 werken de belastingafdelingen van vijf gemeenten, Bloemendaal, Zandvoort,

Nadere informatie

Toelichting gemeentelijke belastingen 2016

Toelichting gemeentelijke belastingen 2016 Toelichting gemeentelijke belastingen 2016 U hebt een aanslagbiljet gemeentelijke belastingen 2016 ontvangen. Op dit biljet staan de aanslag en de WOZbeschikking. In deze toelichting geven wij uitleg over

Nadere informatie

00000_Aanslag_Gem_heffingen_2013:Opmaak 1 05-02-2013 09:00 Pagina 1. Aanslag Gemeentelijke Heffingen 2013

00000_Aanslag_Gem_heffingen_2013:Opmaak 1 05-02-2013 09:00 Pagina 1. Aanslag Gemeentelijke Heffingen 2013 00000_Aanslag_Gem_heffingen_2013:Opmaak 1 05-02-2013 09:00 Pagina 1 Aanslag Gemeentelijke Heffingen 2013 00000_Aanslag_Gem_heffingen_2013:Opmaak 1 05-02-2013 09:00 Pagina 2 Toelichting bij het aanslagbiljet

Nadere informatie

GEMEENTE SOEST. Vragen over uw aanslag? Met behulp van deze brochure wordt u een stuk wijzer!

GEMEENTE SOEST. Vragen over uw aanslag? Met behulp van deze brochure wordt u een stuk wijzer! GEMEENTE SOEST B e l a st i ng w i j z ge m e e er nte S o est 201 5 Vragen over uw aanslag? Met behulp van deze brochure wordt u een stuk wijzer! 1 Inleiding Zonder er misschien bij stil te staan, maakt

Nadere informatie

Veelgestelde vragen. Veel gestelde vragen over de WOZ.

Veelgestelde vragen. Veel gestelde vragen over de WOZ. Veelgestelde vragen Veel gestelde vragen over de WOZ. 1. Wat is de Wet WOZ? 2. Wat is een WOZ-beschikking? 3. Hoe is de waarde op de beschikking tot stand gekomen? 4. Hoe worden de grenzen van mijn object

Nadere informatie

Informatie Gemeentelijke belastingen 2013

Informatie Gemeentelijke belastingen 2013 Informatie Gemeentelijke belastingen 2013 Deze folder geeft u meer informatie over de gemeentelijke belastingen. U ontvangt van ons een biljet waarop de gemeentelijke belastingaanslagen (onroerende-zaakbelastingen,

Nadere informatie

Gemeentelijke belastingen 2013

Gemeentelijke belastingen 2013 Gemeentelijke belastingen 2013 Gemeentelijke belastingen 2013 De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van taken in het algemeen belang van onze burgers en onze gemeente. U betaalt hiervoor belasting.

Nadere informatie

Toelichting op uw aanslagbiljet gemeentelijke belastingen 2014

Toelichting op uw aanslagbiljet gemeentelijke belastingen 2014 Toelichting op uw aanslagbiljet gemeentelijke belastingen 2014 Het aanslagbiljet 2014 is een gecombineerd biljet van de WOZ beschikking en de aanslagen onroerendezaakbelasting, rioolheffing, afvalstoffenheffing,

Nadere informatie

De WOZ-beschikking Hertaxatie Het taxatieverslag Let op: Mijn overheid

De WOZ-beschikking Hertaxatie Het taxatieverslag Let op: Mijn overheid Bezwaar? Bel ons eerst (0578) 699494, op werkdagen van 08.30 tot 16.00 uur. Voor directe antwoorden op uw vragen over OZB, WOZ, Afvalstoffenheffing, Rioolheffing of Begrafenisrechten. U heeft persoonlijk

Nadere informatie

Informatie Gemeentelijke belastingen 2014

Informatie Gemeentelijke belastingen 2014 Informatie Gemeentelijke belastingen 2014 U ontvangt van ons een biljet waarop de gemeentelijke belastingaanslagen (onroerende-zaakbelastingen, rioolheffing en afvalstoffenheffing) en de beschikking Wet

Nadere informatie

Spreekuur Ook dit jaar is er weer. Meer informatie In deze toelichting. Beste lezer, Het gemeentehuis is geopend op

Spreekuur Ook dit jaar is er weer. Meer informatie In deze toelichting. Beste lezer, Het gemeentehuis is geopend op 1 Beste lezer, Het gemeentehuis is geopend op Een klein deel van de gemeentelijke inkomsten (ongeveer een vijfde), moet de gemeente zelf verwerven door het heffen van gemeentelijke belastingen. De belangrijkste

Nadere informatie

ECGF/U200902279 Lbr. 09/124

ECGF/U200902279 Lbr. 09/124 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 uw kenmerk bijlage(n) 1 betreft Communicatie WOZ-beschikking 2010 ons kenmerk ECGF/U200902279 Lbr. 09/124 datum 5

Nadere informatie

GEMEENTE SOEST. Vragen over uw aanslag? Met behulp van deze brochure wordt u een stuk wijzer!

GEMEENTE SOEST. Vragen over uw aanslag? Met behulp van deze brochure wordt u een stuk wijzer! GEMEENTE SOEST B e l a st i ng w i j z ge m e e er nte S o est 201 3 Vragen over uw aanslag? Met behulp van deze brochure wordt u een stuk wijzer! 1 Inleiding 2 Zonder er misschien bij stil te staan, maakt

Nadere informatie

Toelichting. Aanslag Gemeentelijke Belastingen. WOZ-beschikking

Toelichting. Aanslag Gemeentelijke Belastingen. WOZ-beschikking Dit formulier in een gesloten envelop opsturen naar: Toelichting Gemeente Maassluis T.a.v. afdeling Financiën en Control Antwoordnummer 55 3140 VB Maassluis Een postzegel is niet nodig. Aanslag Gemeentelijke

Nadere informatie

Meest gestelde vragen

Meest gestelde vragen Meest gestelde vragen over gemeentebelastingen in Hendrik-Ido-Ambacht Pagina-indeling: OZB en WOZ... 2 OZBE...2 Crisis...2 Nieuwbouw of in aanbouw... 4 Tenaamstelling... 5 Rioolheffing eigendom... 6 Rioolheffing

Nadere informatie

Aanslag Gemeentelijke Heffingen 2014

Aanslag Gemeentelijke Heffingen 2014 Aanslag Gemeentelijke Heffingen 2014 Toelichting bij het aanslagbiljet Gemeentelijke heffingen 2014 Inhoud 4 Mijn loket... 3 4 Aanslagen en WOZ-beschikking gecombineerd op één aanslagbiljet... 3 4 Betalen

Nadere informatie

Informatie Gemeentelijke belastingen 2016

Informatie Gemeentelijke belastingen 2016 Informatie Gemeentelijke belastingen 2016 U ontvangt van ons een biljet waarop de gemeentelijke belastingaanslagen (onroerende-zaakbelastingen, rioolheffing en afvalstoffenheffing) en de beschikking Wet

Nadere informatie

ECGF/U200902279 Lbr. 09/124

ECGF/U200902279 Lbr. 09/124 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 uw kenmerk bijlage(n) 1 betreft Communicatie WOZ-beschikking 2010 ons kenmerk ECGF/U200902279 Lbr. 09/124 datum 5

Nadere informatie

Meest gestelde vragen

Meest gestelde vragen Meest gestelde vragen over gemeentebelastingen in Papendrecht Pagina-indeling: OZB en WOZ... 2 OZBE...2 Crisis...2 Nieuwbouw of in aanbouw... 4 Tenaamstelling... 5 Rioolheffing eigendom... 6 Afvalstoffenheffing...

Nadere informatie

Verklaring van de op het aanslagbiljet gebruikte omschrijvingen...4. Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ)... 10

Verklaring van de op het aanslagbiljet gebruikte omschrijvingen...4. Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ)... 10 Belastinggids 2016 Inhoudsopgave Algemeen...3 Verklaring van de op het aanslagbiljet gebruikte omschrijvingen...4 Hondenbelasting...5 Rioolheffing...6 Afvalstoffenheffing...7 Onroerende zaakbelasting...8

Nadere informatie

Wat is uw huis waard? DE WAARDE VAN UW ONROERENDE ZAAK

Wat is uw huis waard? DE WAARDE VAN UW ONROERENDE ZAAK Wat is uw huis waard? BELASTING 2005 DE WAARDE VAN UW ONROERENDE ZAAK inleiding Als eigenaar of gebruiker van een woning of een bedrijfspand betaalt u onroerende zaakbelasting, kortweg OZB. De hoogte van

Nadere informatie

Informatie Gemeentelijke belastingen 2015

Informatie Gemeentelijke belastingen 2015 Informatie Gemeentelijke belastingen 2015 U ontvangt van ons een biljet waarop de gemeentelijke belastingaanslagen (onroerende-zaakbelastingen, rioolheffing en afvalstoffenheffing) en de beschikking Wet

Nadere informatie

Algemeen 3 Tarieven Wet waardering onroerende zaken 5 Onroerende-zaakbelastingen 6 Rioolheffing 7 Afvalstoffenheffing/reinigingsrecht 8

Algemeen 3 Tarieven Wet waardering onroerende zaken 5 Onroerende-zaakbelastingen 6 Rioolheffing 7 Afvalstoffenheffing/reinigingsrecht 8 Belastinggids 2014 Algemeen 3 Tarieven 2014 4 Wet waardering onroerende zaken 5 Onroerende-zaakbelastingen 6 Rioolheffing 7 Afvalstoffenheffing/reinigingsrecht 8 Hondenbelasting 9 Betaling van de aanslag

Nadere informatie

Heffing & Invordering 10. H&I

Heffing & Invordering 10. H&I Heffing & Invordering 10. H&I Eindterm 10.01. Algemeen De examenkandidaat kan de plaats van de gemeentelijke heffingen omschrijven binnen de inkomstenbronnen van de gemeente en kent de bestedingen door

Nadere informatie

Hoe wordt de WOZ-waarde vastgesteld?

Hoe wordt de WOZ-waarde vastgesteld? In dit document vindt u antwoorden op onderstaande vragen 1. Hoe wordt de WOZ-waarde vastgesteld? 2. Waarvoor wordt de WOZ-waarde gebruikt? 3. Taxatieverslag 4. Hoe wordt de waarde van mijn pand vastgesteld

Nadere informatie

INFORMATIEFOLDER KWIJTSCHELDING GEMEENTELIJKE BELASTINGEN

INFORMATIEFOLDER KWIJTSCHELDING GEMEENTELIJKE BELASTINGEN 2017 INFORMATIEFOLDER KWIJTSCHELDING GEMEENTELIJKE BELASTINGEN GEMEENTELIJKE BELASTINGEN U ontvangt jaarlijks per huishouden een aanslagbiljet gemeentelijke heffingen voor de afvalstoffenheffing en onroerendezaakbelastingen

Nadere informatie

16 november 2010/34238 Datum : Onderwerp Intrekken verordening Hondenbelasting 2010 en vaststellen verordening Hondenbelasting 2011.

16 november 2010/34238 Datum : Onderwerp Intrekken verordening Hondenbelasting 2010 en vaststellen verordening Hondenbelasting 2011. Agendapunt 7 Aan de raad van de gemeente IJsselstein Raadsstuknummer 16 november 2010/34238 Datum : : 2010 Programma : Hoofdstuk 2 paragraaf 2.7 Lokale heffingen Blad : 1 van 7 Cluster : Bestuur Portefeuillehouder

Nadere informatie

Toelichting op de belastingaanslag

Toelichting op de belastingaanslag BSR (Belastingsamenwerking Rivierenland) De Blomboogerd 1 Postbus 18 4000 AA Tiel T (0344) 649 649 www.bsr.nl Toelichting op de belastingaanslag Voor inwoners van de gemeenten Culemborg, Geldermalsen,

Nadere informatie

gemeentelijke belastingen

gemeentelijke belastingen Thuisraken in de gemeentelijke belastingen en de WOZ Webexemplaar Bewaarexemplaar 2012 2012 2013 Bewaarexemplaar 2011 Waarom deze brochure? Ieder jaar krijgt u van de gemeente twee belastingaanslagen:

Nadere informatie

Thuisraken in de gemeentelijke belastingen

Thuisraken in de gemeentelijke belastingen Thuisraken in de gemeentelijke belastingen en de WOZ Bewaarexemplaar 2015 Waarom deze brochure? Ieder jaar krijgt u van de gemeente twee belastingaanslagen: één voor de gemeentelijke belastingen en één

Nadere informatie

Belastingen 2013. Toelichting bij het aanslagbiljet gemeentebelastingen

Belastingen 2013. Toelichting bij het aanslagbiljet gemeentebelastingen Belastingen 2013 Toelichting bij het aanslagbiljet gemeentebelastingen Belastingen 2013 Toelichting bij het aanslagbiljet gemeentebelastingen Deze folder geeft u meer informatie over uw aanslagbiljet,

Nadere informatie

Alles over. Gemeentelijke belastingen

Alles over. Gemeentelijke belastingen Alles over Gemeentelijke belastingen 2012 1 INHOUDSOPGAVE Gemeentelijke belastingen Onroerendezaakbelasting 3 Rioolheffing 3 Afvalstoffenheffing 4 Hondenbelasting 5 Vermindering/wijziging 5 Bezwaarschrift

Nadere informatie

GECOMBINEERD AANSLAGBILJET EN WOZ-WAARDEBESCHIKKING

GECOMBINEERD AANSLAGBILJET EN WOZ-WAARDEBESCHIKKING Informatie gemeentelijke belastingen GECOMBINEERD AANSLAGBILJET EN WOZ-WAARDEBESCHIKKING Eind februari ontvangt u net als vorig jaar een aanslagbiljet gemeentelijke belastingen waarin naast vermelding

Nadere informatie

Onderwerp Intrekken verordening Hondenbelasting 2011 en vaststellen verordening Hondenbelasting 2012.

Onderwerp Intrekken verordening Hondenbelasting 2011 en vaststellen verordening Hondenbelasting 2012. Raadsvoorstel Agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Raadsstuknummer : 2011/32677 Datum : 22 november 2011 Programma : Hoofdstuk 2, paragraaf 2.7, Lokale Heffingen Blad : 1 van 5 Cluster :

Nadere informatie

Kwijtschelding van gemeentelijke belastingen Deze brochure is informatief. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Kwijtschelding van gemeentelijke belastingen Deze brochure is informatief. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Kwijtschelding van gemeentelijke belastingen Deze brochure is informatief. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Pagina 1 Pagina 1 Voor wie is deze brochure? - 3-1.1 Wanneer is deze brochure niet

Nadere informatie

INFORMATIE GECOMBINEERDE AANSLAG 2016

INFORMATIE GECOMBINEERDE AANSLAG 2016 INFORMATIE GECOMBINEERDE AANSLAG 2016 Inhoudsopgave Afvalstoffenheffing 3 Bedrijven Investeringszone (BIZ) 5 Grafonderhoudsrecht 7 Hondenbelasting 8 Onroerende-zaakbelasting (OZB) 9 Roerende-ruimtebelasting

Nadere informatie

elastinggids Informatie over gemeentelijke belastingen

elastinggids Informatie over gemeentelijke belastingen 2017 elastinggids Informatie over gemeentelijke belastingen Inhoudsopgave 1. Inleiding.....4 2. Tarieven 2017..... 5 3. Wet Waardering Onroerende Zaken.. 6 4. Onroerende-zaakbelastingen ( OZB).....9 5.

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Enkhuizen,

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Enkhuizen, Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Enkhuizen, overwegende dat het ter bevordering van de zorgvuldigheid en de rechtszekerheid gewenst is regels vast te stellen voor de automatische

Nadere informatie

VERORDENING AFVALSTOFFENHEFFING EN REINIGINGSRECHTEN Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 14 oktober 2014;

VERORDENING AFVALSTOFFENHEFFING EN REINIGINGSRECHTEN Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 14 oktober 2014; MID14/013.5 VERORDENING AFVALSTOFFENHEFFING EN REINIGINGSRECHTEN 2015 De raad van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude; Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 14 oktober

Nadere informatie

Regionale belastingsamenwerking gemeenten Deventer, Olst-Wijhe en Raalte

Regionale belastingsamenwerking gemeenten Deventer, Olst-Wijhe en Raalte Dit is een informatiekrant van de Regionale belastingsamenwerking Deventer, Olst-Wijhe en Raalte Regionale belastingsamenwerking gemeenten Deventer, Olst-Wijhe en Raalte Pagina 1 Regionale belastingsamenwerking

Nadere informatie

Overzicht van alle belastingen in de gemeente Súdwest-Fryslân. Belastinggids 2012

Overzicht van alle belastingen in de gemeente Súdwest-Fryslân. Belastinggids 2012 Overzicht van alle belastingen in de gemeente Súdwest-Fryslân Belastinggids 2012 Inhoud Voorwoord Het aanslagbiljet Tarieven Waardering onroerende zaken Onroerende-zaakbelastingen (OZB) Afvalstoffenheffing

Nadere informatie

Belastingen meest gestelde vragen

Belastingen meest gestelde vragen Belastingen meest gestelde vragen Doorverbinden naar effingen () telefoonnummer 3135 (of 3985) of nnen() telefoonnummer 3136 (of 3986) k heb helemaal geen hond en wil hier dus ook niet voor betalen Aan

Nadere informatie

Regeling. Automatische Incasso. Gemeentelijke Belastingen

Regeling. Automatische Incasso. Gemeentelijke Belastingen Regeling Automatische Incasso Gemeentelijke Belastingen Gemeente Montferland, november 2009 Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsbepalingen...3 Artikel 2. Doel van de automatische incasso... 3 Artikel 3. Gemeentelijke

Nadere informatie

Regeling Automatische Incasso

Regeling Automatische Incasso Regeling Automatische Incasso Gemeentelijke Belastingen 2014 (2) Gemeenteblad 2013-48 1 Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsbepalingen... 3 Artikel 2. Doel van de automatische incasso... 4 Artikel 3. Gemeentelijke

Nadere informatie

Officiële bekendmakingen Officiële bekendmakingen

Officiële bekendmakingen Officiële bekendmakingen Gemeentelijke verordeningen De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 18 december 2014 de volgende Belastingverordeningen en Tarieven voor 2015 vastgesteld: Verordening op de heffing en de invordering

Nadere informatie

No.ZA /DV , afdeling Middelen en Advies. Onderwerp: Vaststellen "Verordening reinigingsheffingen gemeente Vlagtwedde 2015"

No.ZA /DV , afdeling Middelen en Advies. Onderwerp: Vaststellen Verordening reinigingsheffingen gemeente Vlagtwedde 2015 = Raadsvergadering d.d. 25 november 2014 Agendanr.. Aan de Raad No.ZA.14-30145/DV.14-405, afdeling Middelen en Advies. Sellingen, 13 november 2014 Onderwerp: Vaststellen "Verordening reinigingsheffingen

Nadere informatie

Onderwerp Intrekken verordening Hondenbelasting 2012 en vaststellen verordening Hondenbelasting 2013

Onderwerp Intrekken verordening Hondenbelasting 2012 en vaststellen verordening Hondenbelasting 2013 Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Raadsstuknummer : 2012/28528 Datum : 20 november 2012 Programma : Programma 10 paragraaf 5.7 lokale heffingen Blad : 1 van 6 Cluster : Bestuur

Nadere informatie

Informatie over gemeentelijke belastingen

Informatie over gemeentelijke belastingen 2016 Belastinggids Informatie over gemeentelijke belastingen Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 2. Tarieven 2016...5 3. Wet Waardering Onroerende Zaken...6 4. Onroerende-zaakbelastingen (OZB)...9 5. Afvalstoffenheffing...10

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude. De raad van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude;

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude. De raad van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude; VERORDENING HONDENBELASTING 2016 De raad van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude; Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 13 oktober ; Gelet op artikel 226 van de

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college d.d. 6 november 2012, nummer 194828;

gelezen het voorstel van het college d.d. 6 november 2012, nummer 194828; De raad van de gemeente Leusden; gelezen het voorstel van het college d.d. 6 november 2012, nummer 194828; gelet op de artikelen 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b van de Gemeentewet en artikel

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 17 november 2015;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 17 november 2015; De raad van de gemeente Beuningen in openbare vergadering bijeen; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 17 november 2015; gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen

Nadere informatie

Raad V200700980 versie 4 december 2007. Onderwerp: Vaststellen verordening onroerende-zaakbelastingen 2008

Raad V200700980 versie 4 december 2007. Onderwerp: Vaststellen verordening onroerende-zaakbelastingen 2008 Raadsvoorstel Inleiding:Voor het jaar 2008 dienen de tarieven voor heffing van de onroerende-zaakbelastingen (ozb) te worden vastgesteld vóór de aanvang van het belastingjaar. De ozb wordt geheven op basis

Nadere informatie

VASTSTELLEN REGELING GECOMBINEERDE AANSLAG EN AUTOMATISCHE INCASSO 2012

VASTSTELLEN REGELING GECOMBINEERDE AANSLAG EN AUTOMATISCHE INCASSO 2012 Gemeente Den Haag Ons kenmerk PBS/2011.240 RIS 181986 VASTSTELLEN REGELING GECOMBINEERDE AANSLAG EN AUTOMATISCHE INCASSO 2012 HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, overwegende dat: met ingang van

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 11 november 2014;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 11 november 2014; De Raad van de gemeente Sint Anthonis; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 11 november 2014; gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet

Nadere informatie

Indien u dit bezwaar invult als bedrijf of instelling, vul dan de gegevens daarvan hieronder in Organisatienaam :... KvK registratienummer :...

Indien u dit bezwaar invult als bedrijf of instelling, vul dan de gegevens daarvan hieronder in Organisatienaam :... KvK registratienummer :... BEZWAARSCHRIFT TEGEN DE AANSLAG GEMEENTELIJKE BELASTINGEN EN WOZ-BESCHIKKING A. GEGEVENS VAN DE AANSLAG Naam Adres Postcode en plaats Burgerservicenummer Geslacht : Man Vrouw Telefoon overdag E-mailadres

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude. De raad van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude;

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude. De raad van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude; VERORDENING HONDENBELASTING 2015 De raad van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude; Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 14 oktober ; Gelet op artikel 226 van de

Nadere informatie

Gemeente Woerden. besluit: Verordening op de heffing en de invordering van hondenbelasting 2014

Gemeente Woerden. besluit: Verordening op de heffing en de invordering van hondenbelasting 2014 RAADSBESLUIT 13R. 00389 Gemeente Woerden 13R.00389 ^^^^^^ 3b gemeente WOERDEN Agendapunt: 7. H-2.3 Onderwerp: Verordening hondenbelasting 2014 De raad van de gemeente Woerden; gelezen het voorstel d.d.

Nadere informatie

Toelichting op de belastingaanslag

Toelichting op de belastingaanslag BSR (Belastingsamenwerking Rivierenland) De Blomboogerd 1 Postbus 18 4000 AA Tiel T (0344) 649 649 www.bsr.nl Toelichting op de belastingaanslag Voor inwoners van Buren, Neder-Betuwe en Zaltbommel ontwerp

Nadere informatie

Gemeentelijke belastingen en WOZ-beschikking 2016

Gemeentelijke belastingen en WOZ-beschikking 2016 Gemeentelijke belastingen en WOZ-beschikking 2016 De gemeente Barneveld is een fijne gemeente om te wonen, te werken en te recreëren. Dat komt door de centrale ligging, met de Vallei en de Veluwe soms

Nadere informatie

VRAGEN EN ANTWOORDEN OVER DE GEMEENTELIJKE BELASTINGEN EN DE WOZ ALLE VRAGEN OP EEN RIJ

VRAGEN EN ANTWOORDEN OVER DE GEMEENTELIJKE BELASTINGEN EN DE WOZ ALLE VRAGEN OP EEN RIJ VRAGEN EN ANTWOORDEN OVER DE GEMEENTELIJKE BELASTINGEN EN DE WOZ Hieronder leest u de 28 meest gestelde vragen plus de antwoorden over: - de Wet waardering onroerende zaken (WOZ); - de waardebepaling -de

Nadere informatie

Belastingen meest gestelde vragen

Belastingen meest gestelde vragen Belastingen meest gestelde vragen Doorverbinden naar effingen () telefoonnummer 3135 (of 3985) of nnen() telefoonnummer 3136 (of 3986) k heb helemaal geen hond en wil hier dus ook niet voor betalen Aan

Nadere informatie

REGLEMENT AUTOMATISCHE INCASSO GEMEENTELIJKE BELASTINGEN. ALGEMEEN.

REGLEMENT AUTOMATISCHE INCASSO GEMEENTELIJKE BELASTINGEN. ALGEMEEN. REGLEMENT AUTOMATISCHE INCASSO GEMEENTELIJKE BELASTINGEN. ALGEMEEN. In een aantal belastingverordeningen wordt de mogelijkheid geboden om in afwijking van de hoofdregel (betaling in twee termijnen) het

Nadere informatie

*Z D2E* Besluit: Zaaknummer:Z Onderwerp: Verordening Hondenbelasting De raad van de gemeente Roerdalen heeft;

*Z D2E* Besluit: Zaaknummer:Z Onderwerp: Verordening Hondenbelasting De raad van de gemeente Roerdalen heeft; Raadsbesluit Jaar./../.. Zaaknummer:Z17-001029 Onderwerp: Verordening Hondenbelasting 2018. De raad van de gemeente Roerdalen heeft; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 23 oktober 2017;

Nadere informatie

4. Lokale Heffingen. Kader. Algemeen. Tarievenbeleid Onroerende zaakbelastingen

4. Lokale Heffingen. Kader. Algemeen. Tarievenbeleid Onroerende zaakbelastingen 4. Lokale Heffingen Kader De lokale heffingen vormen een belangrijk onderdeel van de inkomsten van de gemeente en zijn daarom een integraal onderdeel van het gemeentelijke beleid. Ze raken de burgers heel

Nadere informatie

Afdeling: Gemeentewinkel Leiderdorp, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 15 november 2011, nr.

Afdeling: Gemeentewinkel Leiderdorp, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 15 november 2011, nr. Pagina 1 van 7 Versie Nr. 1 Afdeling: Gemeentewinkel Leiderdorp, 8-11-2011 Onderwerp: Actualisering belastingverordening hondenbelasting en aanpassing tarieven 2012 2010i01718 De raad van de gemeente Leiderdorp;

Nadere informatie

Verordening op de heffing en invordering van Afvalstoffenheffing Citeertitel Verordening Afvalstoffenheffing 2015

Verordening op de heffing en invordering van Afvalstoffenheffing Citeertitel Verordening Afvalstoffenheffing 2015 Gemeente Zaanstad Verordening op de heffing en invordering van Afvalstoffenheffing 2015 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Gemeente Zaanstad

Nadere informatie

Van der Helm Consultancy

Van der Helm Consultancy Eindejaarstips 2011 Van der Helm Consultancy Graag presenteert Van der Helm Consultancy u de Eindejaarstips 2011 Wat moet u echt nog deze laatste maand doen, of juist niet, om voordeel te behalen? Mocht

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL MET VERORDENING

RAADSVOORSTEL MET VERORDENING RAADSVOORSTEL MET VERORDENING Raadsvergadering : 21 november 2016 Agendapunt : Onderwerp : Verordening rioolheffing Opsterland 2017 Portefeuillehouder : Rob Jonkman Voorstel 1. De Verordening rioolheffing

Nadere informatie

Belastingen 2016. Afdeling Belastingen en Verzekeringen

Belastingen 2016. Afdeling Belastingen en Verzekeringen Belastingen 2016 Afdeling Belastingen en Verzekeringen 1 Inhoudsopgave Afvalstoffenheffing 4 Rioolheffing 6 Onroerende-zaakbelastingen (OZB) 8 Hondenbelasting 12 Precariobelasting 16 Reclamebelasting 17

Nadere informatie

Verordening op de heffing en de invordering van

Verordening op de heffing en de invordering van Verordening op de heffing en invordering van hondenbelasting 2016 Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Onderwerp Gemeente Druten Verordening op

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 29 oktober 2013 (kenmerk );

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 29 oktober 2013 (kenmerk ); DE RAAD VAN DE GEMEENTE LEEUWARDEN; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 29 oktober 2013 (kenmerk 380627); gelet op artikel 228a van de Gemeentewet; BESLUIT: vast te

Nadere informatie

\ Raadsvoorstel Zaak 24560

\ Raadsvoorstel Zaak 24560 \ Raadsvoorstel Zaak 24560 Onderwerp: Belastingverordeningen 2016 Openbaarheid: Portefeuillehouder: Openbaar Wethouder Leunissen Datum Raad: 17-12-2015 Nummer: \ Samenvatting Jaarlijks dienen voor 1 januari

Nadere informatie

Reinigingsheffingen. gelet op artikel van de Wet milieubeheer en artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet

Reinigingsheffingen. gelet op artikel van de Wet milieubeheer en artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet 1Raadsbesluit 102 I Behandelschema Reinigingsheffingen Raadscommissie 29-10-2014 Gemeenteraad 11-11-2014 Portefeuillehouder F. Kingma Paragraaf G Lokale lasten De raad van de gemeente Texel: gelezen het

Nadere informatie

uitvoeringsregeling met betrekking tot de heffing en de invordering van de gemeentelijke belastingen in de gemeente Almelo 2009

uitvoeringsregeling met betrekking tot de heffing en de invordering van de gemeentelijke belastingen in de gemeente Almelo 2009 CVDR Officiële uitgave van Almelo. Nr. CVDR35977_1 3 juni 2016 uitvoeringsregeling met betrekking tot de heffing en de invordering van de gemeentelijke belastingen in de gemeente Almelo 2009 Gemeenteblad

Nadere informatie

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01086 RV2011-122

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01086 RV2011-122 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01086 RV2011-122 Gemeente Bussum Vaststellen tarieven onroerende-zaakbelastingen 2012 Brinklaan 35 Postbus 6000

Nadere informatie

A r t i k e l 3 G e m e e n t e l i j k e b e l a s t i n g e n A r t i k e l 4 D e e l n a m e a a n d e a u t o m a t i s c h e i n c a s s o

A r t i k e l 3 G e m e e n t e l i j k e b e l a s t i n g e n A r t i k e l 4 D e e l n a m e a a n d e a u t o m a t i s c h e i n c a s s o UITVOERINGSREGELS VOOR AUTOMATISCHE INCASSO VAN GEMEENTELIJKE BELASTINGEN GEMEENTE W ESTLAND 2012 De invorderingsambtenaar van W estland; overwegende, dat het ter bevordering van de zorgvuldigheid en de

Nadere informatie

Colofon. Nota lokale heffingen 2015-2018. Uitgave Gemeente Utrecht. Drukwerk RICOH Nederland. Fotografie Ramon Mosterd John Ploeg John Gundlach

Colofon. Nota lokale heffingen 2015-2018. Uitgave Gemeente Utrecht. Drukwerk RICOH Nederland. Fotografie Ramon Mosterd John Ploeg John Gundlach Nota lokale heffingen 2015-2018 Colofon Nota lokale heffingen 2015-2018 Uitgave Gemeente Utrecht Drukwerk RICOH Nederland Fotografie Ramon Mosterd John Ploeg John Gundlach Informatie Gemeente Utrecht Bestuurs-

Nadere informatie

Belastingen 2010. Toelichting bij het aanslagbiljet gemeentebelastingen

Belastingen 2010. Toelichting bij het aanslagbiljet gemeentebelastingen Belastingen 2010 Toelichting bij het aanslagbiljet gemeentebelastingen Deze folder geeft u meer informatie over uw aanslagbiljet, WOZ-waarde en belangrijke wijzigingen. Meer informatie vindt u op onze

Nadere informatie

Nummer 090 G. Afvalstoffenheffing

Nummer 090 G. Afvalstoffenheffing 1Raadsbesluit Raadscommissie 28-10-2015 Nummer 090 G Afvalstoffenheffing Gemeenteraad 10-11-2015 Portefeuillehouder F. Kingma Paragraaf G Lokale lasten De raad van de gemeente Texel: gelezen het advies

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders; Agendanummer: 6b Vergadering: De raad van de gemeente Winsum; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders; gelet op artikelen 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de

Nadere informatie