Algemeen 3 Tarieven Wet waardering onroerende zaken 5 Onroerende-zaakbelastingen 6 Rioolheffing 7 Afvalstoffenheffing/reinigingsrecht 8

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemeen 3 Tarieven Wet waardering onroerende zaken 5 Onroerende-zaakbelastingen 6 Rioolheffing 7 Afvalstoffenheffing/reinigingsrecht 8"

Transcriptie

1 Belastinggids 2014

2 Algemeen 3 Tarieven Wet waardering onroerende zaken 5 Onroerende-zaakbelastingen 6 Rioolheffing 7 Afvalstoffenheffing/reinigingsrecht 8 Hondenbelasting 9 Betaling van de aanslag gemeentelijke belastingen 10 Kwijtschelding van de belastingen 11 Bezwaar Inlichtingen 14 Aangiftebiljet hondenbelasting (aanmelden honden) 15 Aangiftebiljet hondenbelasting (afmelden honden) 16 2

3 Algemeen U staat er vaak niet bij stil, maar dagelijks maakt u gebruik van gemeentelijke voorzieningen. Het trottoir, de straat, het rioolputje, de openbare verlichting, de sportvoorzieningen, de afvalinzameling, noem maar op. Al die voorzieningen kosten geld en moeten natuurlijk betaald worden. Voor het grootste deel van de gemeentelijke inkomsten zorgt de rijksoverheid. Slechts één vierde deel bestaat uit eigen inkomsten. Deze komen bij de gemeente binnen door middel van heffingen. Dit zijn belastingen en retributies. Retributies zijn heffingen waar dienstverlening tegenover staat (zoals de afvalstoffenheffing, reinigingsrecht en de rioolheffing). Dat is bij belastingen niet het geval. Deze worden geheven voor het algemeen functioneren van de gemeente. In de volksmond worden de retributies ook belastingen genoemd. Voor uw aandeel in deze heffingen ontvangt u een aanslagbiljet gemeentelijke belastingen. Nieuwe WOZ-waarde In verband met de jaarlijkse herwaardering ontvangt u voor belastingjaar 2014 wederom een nieuwe WOZ-beschikking. De WOZ-waarde wordt gebruikt als grondslag voor de onroerende-zaakbelastingen (OZB) van de gemeente, voor de heffing van de omslag gebouwd van het Waterschap en het eigenwoningforfait en de vermogensrendementsheffing van het Rijk. In 2013 heeft u een WOZ-waarde ontvangen waarbij de waarde was vastgesteld naar waardepeildatum Dat betekent dat uitgegaan werd van de waarde die uw woning, bedrijfspand of (onbebouwde grond) op 1 januari 2012 had. Als waardepeildatum (WPD) voor belastingjaar 2014 geldt 1 januari Dit betekent concreet dat de verandering van de WOZ-waardes tussen belastingjaar 2013 en 2014 (1 jaar) de stijging cq. daling betreft van de WOZ-waardes tussen WPD en WPD

4 Tarieven 2014 Onroerende-zaakbelastingen Het tarief bedraagt een percentage van de WOZ-waarde van de onroerende zaak: Woningen Eigenaren 0,15180% Niet-woningen Eigenaren 0,1967% Gebruikers 0,1675% Rioolheffing per perceel 270,00 Rioolheffing berging/garage < 30m2 79,50 Afvalstoffenheffing vastrecht per perceel 1055,-- vastrecht voor een tweede container 45,-- per kilogram aangeboden rest afval 0,19 per kilogram aangeboden gft-afval 0,12 per lediging rest afval 0,78 Reinigingsrecht vastrecht per perceel (excl. BTW) 105,-- vastrecht voor een tweede container (excl. BTW) 45,-- per kilogram aangeboden rest afval (excl. BTW) 0,19 per kilogram aangeboden gft-afval (excl. BTW) 0,12 per lediging rest afval (excl. BTW) 0,78 Hondenbelasting Voor een eerste hond 57,40; Voor een tweede hond 75,85; Voor een derde hond 87,10; Voor een vierde hond 114,80; Voor iedere hond boven het aantal van vier 578,10; Voor een kennel 578,10. 4

5 Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ) Waardebepaling Bij de waardebepaling zijn taxateurs uitgegaan van het bedrag dat uw pand zou kunnen opbrengen op de waardepeildatum. Het uitgangspunt van de Wet WOZ is, dat een onroerende zaak wordt gewaardeerd alsof het pand leeg, zonder hypotheek en zonder andere zakelijke rechten zou kunnen worden verkocht en alsof het pand onmiddellijk in gebruik te nemen zou zijn. Dit is de waarde in het economische verkeer. Dit is bijvoorbeeld bij woningen de vrije verkoopwaarde van het pand. Voor de taxatie van woningen wordt gekeken naar de prijs van woningen die rond de waardepeildatum zijn verkocht. Dit geldt ook voor huurwoningen: die worden getaxeerd alsof ze kunnen worden verkocht. Voor de waardebepaling heeft de gemeente de beschikking over veel informatie van een pand: metingen en verkoopprijzen uit het Kadaster, luchtfoto's en al eerder door de gemeente vastgelegde gegevens (bijvoorbeeld de grootte van een pand). Deze informatie vult de gemeente aan met de gegevens over veranderingen in de afgelopen periode (verbouwingen en dergelijke). Nadat de kenmerken van uw woning zijn geactualiseerd, worden de prijzen van soortgelijke verkochte woningen onderzocht. De waarde van de woning wordt afgeleid van de verkoopwaarden van de verkochte panden. Bovendien vindt er een vergelijking plaats van de verschillende woningen in de omgeving. Voor bedrijven geldt de waarde in het economische verkeer of, als die hoger is, de gecorrigeerde vervangingswaarde. De waarde in het economische verkeer wordt bepaald aan de hand van huurcijfers. De vervangingswaarde is het bedrag dat nodig zou zijn als het pand opnieuw gebouwd zou worden. Dit bedrag moet worden gecorrigeerd voor technische veroudering (afschrijving wegens leeftijd) en functionele veroudering (economische afschrijving). De aldus berekende waarde van het pand vormt samen met de waarde van de grond de gecorrigeerde vervangingswaarde van de onroerende zaak. De gecorrigeerde vervangingswaarde geldt in het algemeen voor panden die zelden worden verkocht (ziekenhuizen, bejaardenhuizen, overheidsgebouwen, scholen, industriële complexen en dergelijke). 5

6 Als u een nadere onderbouwing van de waardebepaling van uw pand wilt, dan kunt deze zelf bekijken en afdrukken. Ga hiervoor naar de website van de gemeente Schinnen en klik door naar het WOZ-portaal. U kunt inloggen middels een persoonlijke inlogcode dan wel DigiD. Indien u niet beschikt over internet kunt u het taxatieverslag telefonisch opvragen bij de gemeente Schinnen. Voor niet-natuurlijke personen is het helaas niet mogelijk om in te loggen op het beveiligde deel van de website. Verbouwingen aan uw pand Zoals hiervoor is aangegeven geldt als uitgangspunt dat de waardebepaling plaatsvindt naar de toestand op de waardepeildatum. Als in de periode tussen de waardepeildatum en het belastingjaar de toestand van uw pand gewijzigd is (bijvoorbeeld door een verbouwing), dan moet de gemeente daar rekening mee houden. In dat geval is de waarde vastgesteld naar de staat van de onroerende zaak op 1 januari van het belastingjaar (zogenaamde toestandsdatum). Controleert nog iemand de gemeente? Ja! Op landelijk niveau controleert de Waarderingskamer ons. De Waarderingskamer is een onafhankelijk orgaan dat erop toeziet dat de gemeenten alle panden zorgvuldig waarderen. Voor meer informatie zie de site Onroerende-zaakbelastingen (=OZB) De OZB vormt de belangrijkste eigen inkomstenbron van de gemeente. De opbrengst wordt aangewend voor het doen van allerlei gemeentelijke uitgaven. Wie krijgt een aanslag Eigenaren van een onroerende zaak en gebruikers van een niet-woning. De eigenarenbelasting leggen wij op aan degene die op 1 januari een pand, bijvoorbeeld een woning of een bedrijfsgebouw, in eigendom heeft. De gebruikersbelasting leggen wij op aan degene die op 1 januari een niet-woning in gebruik heeft. Tariefsdifferentiatie De gemeente Schinnen hanteert verschillende tarieven voor woningen en nietwoningen. Door de tariefsdifferentiatie worden de lasten voor de burgers en de bedrijven meer evenredig verdeeld. Wanneer wordt u voor de onroerende-zaakbelastingen aangeslagen? Voor de OZB is de toestand op 1 januari van het belastingjaar bepalend voor het opleggen van de aanslag(en) voor het gehele jaar. Verkoop van uw pand in de loop van het belastingjaar heeft geen invloed op de hoogte van de aanslag. De notaris verrekent bij de verkoop meestal de eigenarenbelasting met de nieuwe eigenaar. Beëindiging van het gebruik van een bedrijfspand heeft evenmin invloed op de 6

7 hoogte van de aanslag. Hier staat tegenover dat u voor het in gebruik nemen van een ander bedrijfspand na 1 januari geen OZB hoeft te betalen. Hoe wordt de hoogte van de aanslag bepaald? De hoogte van de aanslag OZB is afhankelijk van de in het kader van de Wet WOZ aan de onroerende zaak toegekende waarde. Over deze waarde wordt het tarief in rekening gebracht. Indien uw woning/bedrijfspand niet in hoofdzaak (70% of meer) wordt gebruikt voor woondoeleinden, wordt het tarief van een niet-woning gehanteerd. Tarieven 2014 Het tarief bedraagt een percentage van de WOZ-waarde van de onroerende zaak: Woningen Eigenaren 0,15180% Niet-woningen Eigenaren 0,1967% Gebruikers 0,1675% Rioolheffing Riolering is voor veel mensen vanzelfsprekend. Pas als het niet meer goed werkt, denk daarbij aan stank- of wateroverlast, staan mensen stil bij de uitgebreide zorg die de gemeente moet besteden om de rioleringsstelsels in goede staat te houden. De rioolheffing heeft het karakter van een bestemmingsheffing waarmee de kosten worden verhaald om maatregelen te treffen die de gemeente noodzakelijk acht voor een doelmatig werkende riolering en overige maatregelen ten aanzien van hemelwater en grondwater. Het begrip aansluiting op de riolering is verbreed: dit betekent dat gebruikers van percelen die geen afvalwater afvoeren maar wel hemelwater een aanslag rioolheffing ontvangen en geldt voor garageboxen en bergingen kleiner dan 30m². Wie krijgt een aanslag? De gebruiker van een perceel, van waaruit water direct of indirect op de gemeentelijke riolering wordt afgevoerd, wordt aangeslagen voor de rioolheffing. Hoe wordt de hoogte van de aanslag bepaald? De rioolheffing is een vast bedrag per perceel. Tarieven 2014 Rioolheffing per perceel 270,00 Rioolheffing per perceel berging/garage < 30m2 79,50 7

8 Ontheffing Als u in de loop van het belastingjaar inwonend wordt, bijvoorbeeld opname in een verzorgingstehuis, of vertrekt naar een andere gemeente, verlenen wij u automatisch ontheffing voor het resterende aantal volle maanden. Omdat wordt uitgegaan van de gegevens uit het bevolkingsregister, is het van groot belang dat u uw wijziging tijdig meldt bij de afdeling burgerzaken van uw woongemeente. Bij verhuizing binnen de gemeente ontvangt u geen nieuwe aanslag. De oorspronkelijke aanslag geldt ook voor uw nieuwe adres. Afvalstoffenheffing/reinigingsrecht De opbrengst afvalstoffenheffing van huishoudens en reinigingsrecht van niethuishoudens wordt aangewend om de uitgaven die verband houden met het inzamelen en verwerken van huishoudelijke en niet-huishoudelijke afvalstoffen te kunnen bekostigen. Hiertoe behoren ook de kosten voor het exploiteren van het milieupark. Wie krijgt een aanslag? De afvalstoffenheffing is een verplichte heffing, dat wil zeggen: alle huishoudens ook als zij geen gebruik (willen) maken van de diensten die de gemeente aanbiedt - moeten volgens de wet meebetalen in de kosten voor de inzameling en verwerking van het huisvuil. Voor het reinigingsrecht (niet-huishoudens) geldt enkel een belastingplicht als daadwerkelijk gebruik wordt gemaakt van de inzameldienst. Hoe wordt de hoogte van de aanslag bepaald? De aanslagen afvalstoffenheffing en reinigingsrechten bestaan uit twee onderdelen. Ten eerste een vast bedrag per perceel. Dit bedrag is onafhankelijk van het aantal kilogrammen aangeboden afval. Ook het aantal personen van een huishouden heeft hierop geen invloed. Het vaste bedrag is dus voor iedereen gelijk. Ten tweede wordt een bedrag in rekening gebracht voor het aantal kilogrammen afval welke wordt aangeboden. De hoogte van dit bedrag heeft u dus min of meer zelf in de hand. Tarieven 2014 Afvalstoffenheffing / Reinigingsrecht (tarief excl. BTW) vastrecht per perceel 105,-- vastrecht voor een tweede container 45,-- per kilogram aangeboden (huishoudelijk dan wel bedrijfs) rest afval 0,19 per kilogram aangeboden (huishoudelijk dan wel bedrijfs) gft-afval 0,12 per lediging rest afval 0,78 Ontheffing Als u in de loop van het belastingjaar inwonend wordt, bijvoorbeeld opname in een verzorgingstehuis, of vertrekt naar een andere gemeente, verlenen wij u automatisch ontheffing voor het resterende aantal volle maanden. Omdat wordt uitgegaan van de 8

9 gegevens uit het bevolkingsregister, is het van groot belang dat u uw wijziging tijdig meldt bij de afdeling burgerzaken van uw woongemeente. Bij verhuizing binnen de gemeente ontvangt u geen nieuwe aanslag. De oorspronkelijke aanslag geldt ook voor uw nieuwe adres. Hondenbelasting De hondenbelasting is een algemene belasting, wat wil zeggen dat de gemeente vrij is in de besteding van de opbrengst. De opbrengst wordt o.a. gebruikt voor het onderhouden van straten, wegen en pleinen, zoals het vegen van de goten, het plaatsen van verbodsborden voor het uitlaten van honden etc. Om de hondenoverlast en vervuiling enigszins tegen te gaan worden hogere tarieven gehanteerd voor het houden van meer dan één hond. Wie krijgt een aanslag De houder van één of meerdere honden. Het gezinshoofd merken wij aan als belastingplichtige voor honden die gehouden worden door gezinsleden. Hoe wordt de hoogte van de aanslag bepaald? De belasting is verschuldigd over het aantal maanden dat men houder is van een of meerdere honden. Tarieven 2014 Voor een eerste hond 57,40; Voor een tweede hond 75,85; Voor een derde hond 87,10; Voor een vierde hond 114,80; Voor iedere hond boven het aantal van vier 578,10; Voor een kennel 578,10. Afmelden van honden en ontheffing Indien het aantal honden in de loop van het belastingjaar afneemt, dient u dit schriftelijk te melden bij de gemeente. Hiervoor kunt u het bijgevoegde afmeldingsformulier hondenbelasting invullen en versturen naar de gemeente. U ontvangt dan ontheffing voor het resterende aantal volle maanden. Indien u vertrekt naar een andere gemeente verlenen wij u automatisch ontheffing. Aanmelden van honden Wordt u houder van één of meerdere honden dan bent u verplicht binnen 14 dagen schriftelijk aangifte te doen bij de Heffingsambtenaar van de gemeente. Hiervoor kunt u het aangiftebiljet hondenbelasting invullen en versturen naar de gemeente. 9

10 Controle De gemeente controleert op het houden van honden. Het is dus mogelijk dat er een controleur bij u aan de deur komt informeren of u een hond heeft. Deze controleur kan zich te allen tijde legitimeren. Betaling van de aanslag gemeentelijke belastingen Automatische incasso Als u al een machtiging heeft afgegeven en dus heeft gekozen voor de mogelijkheid van gespreide betaling via automatische incasso, dan is deze doorlopende machtiging van toepassing op de aanslagen gemeentelijke belastingen De verschuldigde belasting wordt dan in 8 maandelijkse termijnen van uw bank- of girorekening afgeschreven. Geen automatische incasso Indien u geen machtiging heeft afgegeven, moet de aanslag in 4 termijnen worden voldaan. Voor uw betaling dient u gebruik te maken van de met de aanslag meegestuurde acceptgirokaarten. U moet zelf het bedrag invullen. U kunt de aanslag ineens of binnen een tijdsbestek van 6 maanden in 4 gelijke termijnen betalen. Voor de vervaldagen verwijzen wij naar de vervaldata op het aanslagbiljet. De termijnbetaling dient u op tijd (vóór de vervaldatum) te voldoen. Machtigingskaart Wilt u betalen via automatische incasso, maar heeft u nog geen machtiging verstrekt, dan kunt u telefonisch een machtigingskaart aanvragen. Betalingsregeling Indien het op tijd betalen van de verschuldigde belasting voor u niet mogelijk is, neem dan zo spoedig mogelijk contact op met de Invorderingsambtenaar van de gemeente Schinnen voor het treffen van een betalingsregeling. U voorkomt hiermede invorderingskosten wegens niet tijdige betaling. Als u de betalingsregeling niet nakomt, wordt de invordering hervat en zijn eventuele vervolgingskosten alsnog voor uw rekening. Invorderingskosten / -rente Bij niet tijdige betaling worden invorderingsmaatregelen genomen, die voor u extra kosten met zich meebrengen. 10

11 Kwijtschelding van de belastingen Als u van mening bent dat u de aanslag niet kunt betalen, kunt u bij de gemeente kwijtschelding aanvragen. De kwijtscheldingsregeling is alleen van toepassing op de rioolheffing, de afvalstoffenheffing vastrecht en de hondenbelasting voor de eerste en enige hond. Wanneer komt u in aanmerking voor kwijtschelding? Of u voor kwijtschelding in aanmerking komt is o.a. afhankelijk van uw inkomen, uw vermogen en de uitgaven die u heeft. De regels om te beoordelen of u in aanmerking komt voor kwijtschelding zijn door het Rijk vastgesteld. De gemeente moet deze landelijke normen toepassen. Hoe kunt u kwijtschelding aanvragen? Kwijtschelding vraagt u aan met een speciaal aanvraagformulier. Deze kunt u aanvragen bij de: Invorderingsambtenaar gemeente Schinnen, Postbus 50, 6365 ZH SCHINNEN. Een kwijtscheldingsverzoekformulier wordt u dan toegezonden. De formulieren zijn ook verkrijgbaar in het gemeentehuis. Deze formulieren dienen tijdig te worden ingediend; in elk geval vóór de laatste vervaldag. Verzoeken om kwijtschelding welke ingediend worden ná de laatste vervaldatum worden niet in behandeling genomen. Bezwaar Wanneer u het niet eens bent met een aanslag of de vastgestelde WOZ-waarde van uw onroerende zaak, kunt u een bezwaarschrift indienen bij: De Heffingsambtenaar gemeente Schinnen, Postbus 50, 6365 ZH SCHINNEN. Een bezwaarschrift moet binnen zes weken na de dagtekening van het aanslagbiljet ter post zijn bezorgd en tevens uiterlijk een week na afloop van deze termijn zijn ontvangen. Het bezwaarschrift dient in de Nederlandse taal gesteld en ondertekend te zijn en minimaal de volgende gegevens te bevatten: uw naam en adres, de dagtekening, het aanslagnummer, het burgerservicenummer (BSN), het belastingjaar, de WOZ-beschikking(en) en/of aanslag(en) waartegen het bezwaarschrift zich richt, alsmede de reden(en) van uw bezwaar. Bezwaarschrift volstaat, taxatierapport niet nodig. Vindt u dat de gegevens van uw woning niet kloppen of dat de vastgestelde waarde voor u een reden is om bezwaar te maken, dan kunt u volstaan met een onderbouwd bezwaarschrift. De gemeente zal dan de waardebepaling overdoen. Als u deze waarde door een eigen taxateur wilt laten controleren, bent u uiteraard vrij dit te doen. De kosten daarvan kunnen in de bezwaarfase niet op de gemeente worden verhaald. De gemeente dient immers op haar eigen wijze de waarde (opnieuw) te bepalen. Een onderbouwd bezwaarschrift biedt voor de gemeente voldoende aanknopingspunten voor het uitvoeren van een nader onderzoek. Maakt u 11

12 daarom in dit stadium vooral nog geen kosten voor een taxatierapport. Bent u na het lezen van de uitspraak nog van mening dat de gemeente de heroverweging niet goed heeft uitgevoerd, dan heeft u nog 2 achtereenvolgende mogelijkheden om een onafhankelijke rechter een oordeel te laten geven. In die fase geldt het taxatierapport als bewijs en kan het wel van belang voor u zijn. Inschakeling derden? Wanneer u een bewaarschrift indient of een derde machtigt om namens u bezwaar te maken, houdt u er dan rekening mee dat doorgaans niet alle proceskosten voor vergoeding in aanmerking komen. Aan het vergoeden van proceskosten zijn strikte regels verbonden. Laat u goed informeren voordat u met een professionele rechtsbijstandverlener in zee gaat. Het indienen van bezwaar is een tamelijk eenvoudige aangelegenheid. De gemeente is daarom uiterst terughoudend in het vergoeden van de kosten die gemaakt worden voor de werkzaamheden die door derden worden uitgevoerd. Wanneer u in de gelegenheid gesteld wilt worden uw bezwaarschrift mondeling toe te lichten, moet u dit in het bezwaarschrift aangeven. Concept-bezwaar via WOZ-portaal Via de website van de gemeente Schinnen kunt u naar het WOZ-portaal. Hier kunt u in concept een bezwaarschrift aanmaken. Voor de volledigheid willen we echter benadrukken dat de bezwaarschriften te allen tijde dienen te worden geprint, ondertekend en met de post te worden verzonden naar de gemeente. De bezwaarschriften kunnen dus wél via internet in concept worden gemaakt. Ze worden als een soort vooraankondiging- via internet verzonden naar de gemeente, maar ze kunnen alleen in behandeling worden genomen indien ze zijn voorzien van een handtekening. Derhalve dient u uw bezwaarschrift te printen, te ondertekenen en via de TNT te versturen naar de gemeente. Omdat niet-natuurlijke personen niet kunnen inloggen op het beveiligde deel van de website kunnen deze dus ook geen bezwaar in concept maken via internet. Een bezwaar tegen de WOZ-beschikking moet de gemeente ook aanmerken als bezwaar tegen de aanslag OZB. Andersom geldt dit ook: een bezwaar tegen de aanslag OZB omvat ook de WOZ-beschikking. Als u op 1 januari van het belastingjaar geen eigenaar bent van een woning of eigenaar/gebruiker van een niet-woning welke op het aanslagbiljet staat vermeld, kunt u bezwaar maken. U kunt bijvoorbeeld ook van mening zijn dat de waarde van uw pand op de waardepeildatum door de gemeente te hoog is vastgesteld. U moet uw bezwaar echter wel motiveren. U moet dus aangeven waarom u het bijvoorbeeld niet eens bent met de vastgestelde waarde. 12

13 Waartegen kunt u geen bezwaar maken: Tegen de hoogte van de diverse belastingtarieven is geen bezwaar mogelijk. Deze tarieven zijn op 19 december 2013 door de gemeenteraad van Schinnen in verordeningen vastgesteld. Tegen de stijging van de WOZ-waarde van uw object ten opzichte van de vorige waardepeildatum kunt u eveneens geen bezwaar maken. De WOZ-waarde wordt vastgesteld op basis van gerealiseerde verkopen van identieke of vergelijkbare onroerende zaken op of rond de waardepeildatum van 1 januari Vergelijking met eerdere jaren is dan ook niet relevant. Uitstel van betaling in verband met een ingediend bezwaarschrift Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet dat u kunt wachten met betalen. Als uw bezwaarschrift gegrond is en tot vermindering van de aanslag leidt, storten wij het teveel betaalde bedrag automatisch terug. U kunt uitsluitend voor het omstreden bedrag schriftelijk verzoeken om uitstel van betaling. Dit verzoek dient u, in een afzonderlijk schrijven, te richten aan de Invorderingsambtenaar van de gemeente Schinnen. 13

14 Inlichtingen Meer informatie op internet Via de website kunt u o.a. de volgende zaken raadplegen: - Algemene informatie over de Wet WOZ en de overige gemeentelijke belastingen; - (deze) Gemeentelijke digitale belastinggids 2014; - Taxatieverslag van uw eigen onroerende zaak (via het WOZ-portaal). Op de website kunt u meer informatie over de waardebepaling en de Wet WOZ vinden. Inlichtingen Voor meer (inhoudelijke) informatie over alle gemeentelijke belastingzaken kunt u tijdens kantooruren terecht bij de gemeente Schinnen, Scalahof 1 te Schinnen. Openingstijden: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag : uur woensdagmiddag : uur U kunt ook bellen met één van onze medewerkers op (046) (Belastingen- WOZ) of (046) Houdt u er rekening mee dat de eerste dagen na de verzending van de aanslagbiljetten de kans bestaat dat wij u telefonisch niet te woord kunnen staan in verband met drukte. Als dat mocht gebeuren, vragen wij hiervoor uw begrip en adviseren u het enkele dagen later nog eens te proberen. Mw. B. Kempermann Heffingsambtenaar van de gemeente Schinnen. Hoewel de tekst van deze digitale belastinggids zorgvuldig is samengesteld, kunt u er geen rechten aan ontlenen. 14

15 Bijlage HB1 behorende bij de Uitvoeringsregeling gemeentelijke belastingen gemeente Schinnen Aangiftebiljet hondenbelasting (aanmelden van honden) Aan: de Heffingsambtenaar van de gemeente Schinnen Postbus ZH Schinnen HIERBIJ DEELT ONDERGETEKENDE: Naam : Adres : Postcode: : Woonplaats: Telefoonnr. : Hoeveel honden meldt U aan?... Sedert welke datum (data) bent U houder van de onder vraag 4 bedoelde hond(en)?... Bent U houder van een kennel en als zodanig geregistreerd bij de Raad van Beheer op kynologisch gebied in Nederland? Zo ja, kopie van registratiebewijs meezenden. Ja/nee* Dienen één of meer honden als blindengeleidehond? Zo ja, hoeveel? Ja/nee.. Zijn één of meerdere honden door de Stichting hulphond Nederland als gehandicaptenhond aan een gehandicapte ter beschikking gesteld? Zo ja, hoeveel? Ja/nee*.. 15

16 Bijlage HB2 behorende bij de Uitvoeringsregeling gemeentelijke belastingen gemeente Schinnen Aangiftebiljet hondenbelasting (afmelden van honden) Aan: de Heffingsambtenaar van de gemeente Schinnen Postbus ZH Schinnen HIERBIJ DEELT ONDERGETEKENDE: Naam : Adres : Postcode: : Woonplaats: Telefoonnr. : U MEDE vanaf 0 niet meer in het bezit te zijn van een hond; 0 nog slechts houder te zijn van hond (en);. 0 hierbij verzoekt ondergetekende tevens om ontheffing van de hondenbelasting. (aankruisen wat van toepassing is) Reden afmelding: Bij overlijden dient een euthanasieverklaring te worden overgelegd. Bij afstaan aan het asiel cq. afstaan en/of verkoop van de hond aan derden dient de naam en het adres van de nieuwe eigenaar te worden vermeld. Nieuwe eigenaar: Adres: Woonplaats: Aldus duidelijk, stellig en zonder voorbehoud ingevuld en ondertekend, (plaats) (datum) (handtekening) 16

WOZ-beschikking en gemeentelijke belastingen( 1 )* er geen rechten

WOZ-beschikking en gemeentelijke belastingen( 1 )* er geen rechten Belastingen WOZ-beschikking en gemeentelijke belastingen( 1 )* er geen rechten In deze toelichting staat belangrijke informatie over de WOZ-beschikking en de aanslagen gemeentelijke belastingen. De WOZ-beschikking

Nadere informatie

(ON)ROERENDE ZAAKBELASTING

(ON)ROERENDE ZAAKBELASTING DEZE BROCHURE BIEDT EEN TOELICHTING OP HET AANSLAGBILJET GEMEENTELIJKE BELASTINGEN 2016. HIERIN VINDT U INFORMATIE OVER DE AANSLAGEN (ON)ROERENDE ZAAKBELASTING, RIOOLHEF - FING, AFVALSTOFFENHEFFING EN

Nadere informatie

Belastinggids Informatieblad over gemeentelijke belastingen

Belastinggids Informatieblad over gemeentelijke belastingen Belastinggids 2014 Informatieblad over gemeentelijke belastingen 1 Inhoud Algemeen 3 Wet waardering onroerende zaak belasting 5 Afvalstoffenheffing 7 Rioolheffing 8 Liggeld voor woonschepen 9 Reclamebelasting

Nadere informatie

Deze brochure biedt een toelichting op het aanslagbiljet. gemeentelijke belastingen 2013. Hierin vindt u informatie

Deze brochure biedt een toelichting op het aanslagbiljet. gemeentelijke belastingen 2013. Hierin vindt u informatie Gemeentelijke belasting 2 0 13 1 Deze brochure biedt een toelichting op het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen 2013. Hierin vindt u informatie over de aanslagen (on)roerende zaakbelasting, rioolheffing,

Nadere informatie

Toelichting. bij het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen

Toelichting. bij het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen 011 Toelichting bij het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen Vooraf In deze toelichting staat belangrijke informatie over het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen. Daarop kunnen zowel WOZ-beschikkingen

Nadere informatie

Belastingen. WOZ-beschikking en gemeentelijke belastingen( 1 )* kunt u er geen rechten

Belastingen. WOZ-beschikking en gemeentelijke belastingen( 1 )* kunt u er geen rechten Belastingen WOZ-beschikking en gemeentelijke belastingen( 1 )* kunt u er geen rechten In deze toelichting staat belangrijke informatie over de WOZ-beschikking en de aanslagen gemeentelijke belastingen.

Nadere informatie

Gemeentelijke belastingen Aanslagbiljet 2015 met WOZ-beschikking

Gemeentelijke belastingen Aanslagbiljet 2015 met WOZ-beschikking Gemeentelijke belastingen Aanslagbiljet 2015 met WOZ-beschikking De aanslag gemeentelijke belastingen 2015 gecombineerd met de WOZbeschikking wordt in week 9 verzonden. De WOZ-beschikking staat vermeld

Nadere informatie

Deze brochure biedt een toelichting op het aanslagbiljet. gemeentelijke belastingen Hierin vindt u informatie

Deze brochure biedt een toelichting op het aanslagbiljet. gemeentelijke belastingen Hierin vindt u informatie Gemeentelijke belasting 2 0 10 1 Deze brochure biedt een toelichting op het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen 2010. Hierin vindt u informatie over de aanslagen (on)roerende zaakbelasting, rioolheffing,

Nadere informatie

Deze brochure biedt een toelichting op het aanslagbiljet. gemeentelijke belastingen Hierin vindt u informatie

Deze brochure biedt een toelichting op het aanslagbiljet. gemeentelijke belastingen Hierin vindt u informatie Gemeentelijke belasting 2 0 13 1 Deze brochure biedt een toelichting op het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen 2013. Hierin vindt u informatie over de aanslagen (on)roerende zaakbelasting, rioolheffing,

Nadere informatie

Toelichting gemeentelijke belastingen 2015

Toelichting gemeentelijke belastingen 2015 Toelichting gemeentelijke belastingen 2015 U hebt een aanslagbiljet gemeentelijke belastingen 2015 ontvangen. Op dit biljet staan de aanslag en de WOZbeschikking. In deze toelichting geven wij uitleg over

Nadere informatie

Voor u liggen de WOZ-beschikking en/of de aanslagen gemeentelijke heffingen voor het belastingjaar 2015.

Voor u liggen de WOZ-beschikking en/of de aanslagen gemeentelijke heffingen voor het belastingjaar 2015. TOELICHTING BIJ DE WOZ-BESCHIKKING EN/OF DE AANSLAGEN GEMEENTELIJKE HEFFINGEN Voor u liggen de WOZ-beschikking en/of de aanslagen gemeentelijke heffingen voor het belastingjaar 2015. WOZ-BESCHIKKING Welk

Nadere informatie

De WOZ-beschikking Hertaxatie Het taxatieverslag Let op: Onroerende-zaakbelastingen (OZB)

De WOZ-beschikking Hertaxatie Het taxatieverslag Let op: Onroerende-zaakbelastingen (OZB) De WOZ-beschikking De WOZ-waarde van uw woning, bedrijfspand of grond zoals u die op uw aanslagbiljet vindt, geldt voor het jaar 2016. De waarde is vastgesteld op het prijspeil van 1 januari 2015. Wanneer

Nadere informatie

Aanslag gemeentelijke belastingen 2011

Aanslag gemeentelijke belastingen 2011 Aanslag gemeentelijke belastingen 2011 Aanslag gemeentelijke belastingen 2011 In deze toelichting ontvangt u de belangrijkste informatie bij uw aanslagbiljet gemeentelijke belastingen 2011. Uitgebreide

Nadere informatie

Toelichting. bij het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen

Toelichting. bij het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen 014 Toelichting bij het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen Vooraf In deze toelichting staat belangrijke informatie over het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen. Daarop kunnen zowel WOZ-beschikkingen

Nadere informatie

00000_Aanslag_Gem_heffingen_2013:Opmaak 1 05-02-2013 09:00 Pagina 1. Aanslag Gemeentelijke Heffingen 2013

00000_Aanslag_Gem_heffingen_2013:Opmaak 1 05-02-2013 09:00 Pagina 1. Aanslag Gemeentelijke Heffingen 2013 00000_Aanslag_Gem_heffingen_2013:Opmaak 1 05-02-2013 09:00 Pagina 1 Aanslag Gemeentelijke Heffingen 2013 00000_Aanslag_Gem_heffingen_2013:Opmaak 1 05-02-2013 09:00 Pagina 2 Toelichting bij het aanslagbiljet

Nadere informatie

Toelichting gemeentelijke belastingen 2016

Toelichting gemeentelijke belastingen 2016 Toelichting gemeentelijke belastingen 2016 U hebt een aanslagbiljet gemeentelijke belastingen 2016 ontvangen. Op dit biljet staan de aanslag en de WOZbeschikking. In deze toelichting geven wij uitleg over

Nadere informatie

14450_Aanslag_Gem_heffingen_2012:Opmaak 1 07-02-2012 08:42 Pagina 1. Aanslag Gemeentelijke Heffingen 2012

14450_Aanslag_Gem_heffingen_2012:Opmaak 1 07-02-2012 08:42 Pagina 1. Aanslag Gemeentelijke Heffingen 2012 14450_Aanslag_Gem_heffingen_2012:Opmaak 1 07-02-2012 08:42 Pagina 1 Aanslag Gemeentelijke Heffingen 2012 14450_Aanslag_Gem_heffingen_2012:Opmaak 1 07-02-2012 08:42 Pagina 2 Toelichting bij het aanslagbiljet

Nadere informatie

De WOZ-beschikking Hertaxatie Het taxatieverslag Let op: Mijn overheid

De WOZ-beschikking Hertaxatie Het taxatieverslag Let op: Mijn overheid Bezwaar? Bel ons eerst (0578) 699494, op werkdagen van 08.30 tot 16.00 uur. Voor directe antwoorden op uw vragen over OZB, WOZ, Afvalstoffenheffing, Rioolheffing of Begrafenisrechten. U heeft persoonlijk

Nadere informatie

Aanslag gemeentelijke belastingen 2010

Aanslag gemeentelijke belastingen 2010 Aanslag gemeentelijke belastingen 2010 Aanslag gemeentelijke belastingen 2010 In deze toelichting ontvangt u de belangrijkste informatie bij uw aanslagbiljet gemeentelijke belastingen 2010. Uitgebreidere

Nadere informatie

Aanslag gemeentelijke belastingen 2012

Aanslag gemeentelijke belastingen 2012 Aanslag gemeentelijke belastingen 2012 Aanslag gemeentelijke belastingen 2012 De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van een groot aantal taken. Dit zijn taken die in het algemeen belang van

Nadere informatie

Toelichting op uw aanslagbiljet gemeentelijke belastingen 2014

Toelichting op uw aanslagbiljet gemeentelijke belastingen 2014 Toelichting op uw aanslagbiljet gemeentelijke belastingen 2014 Het aanslagbiljet 2014 is een gecombineerd biljet van de WOZ beschikking en de aanslagen onroerendezaakbelasting, rioolheffing, afvalstoffenheffing,

Nadere informatie

Spreekuur Ook dit jaar is er weer. Meer informatie In deze toelichting. Beste lezer, Het gemeentehuis is geopend op

Spreekuur Ook dit jaar is er weer. Meer informatie In deze toelichting. Beste lezer, Het gemeentehuis is geopend op 1 Beste lezer, Het gemeentehuis is geopend op Een klein deel van de gemeentelijke inkomsten (ongeveer een vijfde), moet de gemeente zelf verwerven door het heffen van gemeentelijke belastingen. De belangrijkste

Nadere informatie

Belastingwijzer Samenwerking Belastingen Walcheren en Schouwen-Duivenland

Belastingwijzer Samenwerking Belastingen Walcheren en Schouwen-Duivenland 2 In deze belastingwijzer o.a.: Soorten belastingen en tarieven Mogelijkheden via onze website WOZ-beschikking Gespreid betalen via automatische incasso. Uw belastingzaken digitaal regelen via www.middelburg.nl

Nadere informatie

GEMEENTE SOEST. Vragen over uw aanslag? Met behulp van deze brochure wordt u een stuk wijzer!

GEMEENTE SOEST. Vragen over uw aanslag? Met behulp van deze brochure wordt u een stuk wijzer! GEMEENTE SOEST B e l a st i ng w i j z ge m e e er nte S o est 201 5 Vragen over uw aanslag? Met behulp van deze brochure wordt u een stuk wijzer! 1 Inleiding Zonder er misschien bij stil te staan, maakt

Nadere informatie

INFORMATIE GECOMBINEERDE AANSLAG 2016

INFORMATIE GECOMBINEERDE AANSLAG 2016 INFORMATIE GECOMBINEERDE AANSLAG 2016 Inhoudsopgave Afvalstoffenheffing 3 Bedrijven Investeringszone (BIZ) 5 Grafonderhoudsrecht 7 Hondenbelasting 8 Onroerende-zaakbelasting (OZB) 9 Roerende-ruimtebelasting

Nadere informatie

Aanslag Gemeentelijke Heffingen 2014

Aanslag Gemeentelijke Heffingen 2014 Aanslag Gemeentelijke Heffingen 2014 Toelichting bij het aanslagbiljet Gemeentelijke heffingen 2014 Inhoud 4 Mijn loket... 3 4 Aanslagen en WOZ-beschikking gecombineerd op één aanslagbiljet... 3 4 Betalen

Nadere informatie

GEMEENTE SOEST. Vragen over uw aanslag? Met behulp van deze brochure wordt u een stuk wijzer!

GEMEENTE SOEST. Vragen over uw aanslag? Met behulp van deze brochure wordt u een stuk wijzer! GEMEENTE SOEST B e l a st i ng w i j z ge m e e er nte S o est 201 3 Vragen over uw aanslag? Met behulp van deze brochure wordt u een stuk wijzer! 1 Inleiding 2 Zonder er misschien bij stil te staan, maakt

Nadere informatie

Alles over WOZ-beschikking- en aanslagbiljet gemeentelijke belastingen 2017

Alles over WOZ-beschikking- en aanslagbiljet gemeentelijke belastingen 2017 Alles over WOZ-beschikking- en aanslagbiljet gemeentelijke belastingen 2017 Niemand vindt belasting betalen leuk, maar tegelijkertijd is vrijwel iedereen er van doordrongen dat het moet. Via de gemeentelijke

Nadere informatie

Toelichting. Aanslag Gemeentelijke Belastingen. WOZ-beschikking

Toelichting. Aanslag Gemeentelijke Belastingen. WOZ-beschikking Dit formulier in een gesloten envelop opsturen naar: Toelichting Gemeente Maassluis T.a.v. afdeling Financiën en Control Antwoordnummer 55 3140 VB Maassluis Een postzegel is niet nodig. Aanslag Gemeentelijke

Nadere informatie

Aangiftebiljet hondenbelasting

Aangiftebiljet hondenbelasting Bijlage HB1 Aangiftebiljet hondenbelasting Aanmelding honden Lees voor invulling eerst de bijgesloten toelichting Belastingjaar: Datum uitreiking: Indienen vóór: Ondergetekende: Naam en voorletters: Straatnaam

Nadere informatie

Verklaring van de op het aanslagbiljet gebruikte omschrijvingen...4. Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ)... 10

Verklaring van de op het aanslagbiljet gebruikte omschrijvingen...4. Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ)... 10 Belastinggids 2016 Inhoudsopgave Algemeen...3 Verklaring van de op het aanslagbiljet gebruikte omschrijvingen...4 Hondenbelasting...5 Rioolheffing...6 Afvalstoffenheffing...7 Onroerende zaakbelasting...8

Nadere informatie

Gemeentelijke belastingen 2013

Gemeentelijke belastingen 2013 Gemeentelijke belastingen 2013 Gemeentelijke belastingen 2013 De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van taken in het algemeen belang van onze burgers en onze gemeente. U betaalt hiervoor belasting.

Nadere informatie

Toelichting bij het aanslag-/beschikkingsbiljet gemeentelijke belastingen 2007

Toelichting bij het aanslag-/beschikkingsbiljet gemeentelijke belastingen 2007 Toelichting bij het aanslag-/beschikkingsbiljet gemeentelijke belastingen 2007 Samenwerking belastingafdelingen Vanaf 1 januari 2007 werken de belastingafdelingen van vijf gemeenten, Bloemendaal, Zandvoort,

Nadere informatie

Informatie Gemeentelijke belastingen 2014

Informatie Gemeentelijke belastingen 2014 Informatie Gemeentelijke belastingen 2014 U ontvangt van ons een biljet waarop de gemeentelijke belastingaanslagen (onroerende-zaakbelastingen, rioolheffing en afvalstoffenheffing) en de beschikking Wet

Nadere informatie

Informatie Gemeentelijke belastingen 2016

Informatie Gemeentelijke belastingen 2016 Informatie Gemeentelijke belastingen 2016 U ontvangt van ons een biljet waarop de gemeentelijke belastingaanslagen (onroerende-zaakbelastingen, rioolheffing en afvalstoffenheffing) en de beschikking Wet

Nadere informatie

Informatie Gemeentelijke belastingen 2015

Informatie Gemeentelijke belastingen 2015 Informatie Gemeentelijke belastingen 2015 U ontvangt van ons een biljet waarop de gemeentelijke belastingaanslagen (onroerende-zaakbelastingen, rioolheffing en afvalstoffenheffing) en de beschikking Wet

Nadere informatie

Informatie Gemeentelijke belastingen 2013

Informatie Gemeentelijke belastingen 2013 Informatie Gemeentelijke belastingen 2013 Deze folder geeft u meer informatie over de gemeentelijke belastingen. U ontvangt van ons een biljet waarop de gemeentelijke belastingaanslagen (onroerende-zaakbelastingen,

Nadere informatie

Heffing & Invordering 10. H&I

Heffing & Invordering 10. H&I Heffing & Invordering 10. H&I Eindterm 10.01. Algemeen De examenkandidaat kan de plaats van de gemeentelijke heffingen omschrijven binnen de inkomstenbronnen van de gemeente en kent de bestedingen door

Nadere informatie

uitvoeringsregeling met betrekking tot de heffing en de invordering van de gemeentelijke belastingen in de gemeente Almelo 2009

uitvoeringsregeling met betrekking tot de heffing en de invordering van de gemeentelijke belastingen in de gemeente Almelo 2009 CVDR Officiële uitgave van Almelo. Nr. CVDR35977_1 3 juni 2016 uitvoeringsregeling met betrekking tot de heffing en de invordering van de gemeentelijke belastingen in de gemeente Almelo 2009 Gemeenteblad

Nadere informatie

Thuisraken in de gemeentelijke belastingen

Thuisraken in de gemeentelijke belastingen Thuisraken in de gemeentelijke belastingen en de WOZ Bewaarexemplaar 2015 Waarom deze brochure? Ieder jaar krijgt u van de gemeente twee belastingaanslagen: één voor de gemeentelijke belastingen en één

Nadere informatie

Alles over WOZ-beschikking- en aanslagbiljet gemeentelijke belastingen 2016

Alles over WOZ-beschikking- en aanslagbiljet gemeentelijke belastingen 2016 Alles over WOZ-beschikking- en aanslagbiljet gemeentelijke belastingen 2016 Inleiding Niemand vindt belasting betalen leuk, maar tegelijkertijd is vrijwel iedereen er van doordrongen dat het moet. Via

Nadere informatie

GECOMBINEERD AANSLAGBILJET EN WOZ-WAARDEBESCHIKKING

GECOMBINEERD AANSLAGBILJET EN WOZ-WAARDEBESCHIKKING Informatie gemeentelijke belastingen GECOMBINEERD AANSLAGBILJET EN WOZ-WAARDEBESCHIKKING Eind februari ontvangt u net als vorig jaar een aanslagbiljet gemeentelijke belastingen waarin naast vermelding

Nadere informatie

Veelgestelde vragen. Veel gestelde vragen over de WOZ.

Veelgestelde vragen. Veel gestelde vragen over de WOZ. Veelgestelde vragen Veel gestelde vragen over de WOZ. 1. Wat is de Wet WOZ? 2. Wat is een WOZ-beschikking? 3. Hoe is de waarde op de beschikking tot stand gekomen? 4. Hoe worden de grenzen van mijn object

Nadere informatie

INFORMATIE GECOMBINEERDE AANSLAG 2017

INFORMATIE GECOMBINEERDE AANSLAG 2017 INFORMATIE GECOMBINEERDE AANSLAG 2017 Inhoudsopgave Afvalstoffenheffing 3 Bedrijven Investeringszone (BIZ) 5 Grafonderhoudsrecht 7 Hondenbelasting 8 Onroerende-zaakbelasting (OZB) 9 Roerende-ruimtebelasting

Nadere informatie

gemeentelijke belastingen

gemeentelijke belastingen Thuisraken in de gemeentelijke belastingen en de WOZ Webexemplaar Bewaarexemplaar 2012 2012 2013 Bewaarexemplaar 2011 Waarom deze brochure? Ieder jaar krijgt u van de gemeente twee belastingaanslagen:

Nadere informatie

Belastingen 2013. Toelichting bij het aanslagbiljet gemeentebelastingen

Belastingen 2013. Toelichting bij het aanslagbiljet gemeentebelastingen Belastingen 2013 Toelichting bij het aanslagbiljet gemeentebelastingen Belastingen 2013 Toelichting bij het aanslagbiljet gemeentebelastingen Deze folder geeft u meer informatie over uw aanslagbiljet,

Nadere informatie

Hoe wordt de WOZ-waarde vastgesteld?

Hoe wordt de WOZ-waarde vastgesteld? In dit document vindt u antwoorden op onderstaande vragen 1. Hoe wordt de WOZ-waarde vastgesteld? 2. Waarvoor wordt de WOZ-waarde gebruikt? 3. Taxatieverslag 4. Hoe wordt de waarde van mijn pand vastgesteld

Nadere informatie

4. Lokale Heffingen. Kader. Algemeen. Tarievenbeleid Onroerende zaakbelastingen

4. Lokale Heffingen. Kader. Algemeen. Tarievenbeleid Onroerende zaakbelastingen 4. Lokale Heffingen Kader De lokale heffingen vormen een belangrijk onderdeel van de inkomsten van de gemeente en zijn daarom een integraal onderdeel van het gemeentelijke beleid. Ze raken de burgers heel

Nadere informatie

Gemeentelijke Belastinggids

Gemeentelijke Belastinggids Gemeente Leiderdorp Gemeentelijke Belastinggids 2013 Gemeentehuis Willem-Alexanderlaan 1 2351 DZ Leiderdorp Postbus 35 2350 AA Leiderdorp Telefoon (071) 545 85 00 Telefax (071) 589 56 91 www.leiderdorp.nl

Nadere informatie

elastinggids Informatie over gemeentelijke belastingen

elastinggids Informatie over gemeentelijke belastingen 2017 elastinggids Informatie over gemeentelijke belastingen Inhoudsopgave 1. Inleiding.....4 2. Tarieven 2017..... 5 3. Wet Waardering Onroerende Zaken.. 6 4. Onroerende-zaakbelastingen ( OZB).....9 5.

Nadere informatie

AANGIFTEBILJET RIOOLHEFFING postcode, woonplaats : telefoonnummer :

AANGIFTEBILJET RIOOLHEFFING postcode, woonplaats : telefoonnummer : AANGIFTEBILJET RIOOLHEFFING 2017 Ondergetekende: naam en voorletters straat, huisnummer postcode, woonplaats telefoonnummer 1. Adres van de onroerende zaak die direct of indirect is aangesloten op de gemeentelijke

Nadere informatie

Kwijtschelding van gemeentelijke belastingen Deze brochure is informatief. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Kwijtschelding van gemeentelijke belastingen Deze brochure is informatief. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Kwijtschelding van gemeentelijke belastingen Deze brochure is informatief. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Pagina 1 Pagina 1 Voor wie is deze brochure? - 3-1.1 Wanneer is deze brochure niet

Nadere informatie

Meest gestelde vragen

Meest gestelde vragen Meest gestelde vragen over gemeentebelastingen in Hendrik-Ido-Ambacht Pagina-indeling: OZB en WOZ... 2 OZBE...2 Crisis...2 Nieuwbouw of in aanbouw... 4 Tenaamstelling... 5 Rioolheffing eigendom... 6 Rioolheffing

Nadere informatie

Incassoreglement geautomatiseerde incasso GBLT

Incassoreglement geautomatiseerde incasso GBLT Incassoreglement geautomatiseerde incasso GBLT Gelet op het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht, de Invorderingswet 1990 en de van toepassing zijnde belasting verordeningen; Artikel 1. Begripsbepalingen

Nadere informatie

Regionale belastingsamenwerking gemeenten Deventer, Olst-Wijhe en Raalte

Regionale belastingsamenwerking gemeenten Deventer, Olst-Wijhe en Raalte Dit is een informatiekrant van de Regionale belastingsamenwerking Deventer, Olst-Wijhe en Raalte Regionale belastingsamenwerking gemeenten Deventer, Olst-Wijhe en Raalte Pagina 1 Regionale belastingsamenwerking

Nadere informatie

Wat is uw huis waard? DE WAARDE VAN UW ONROERENDE ZAAK

Wat is uw huis waard? DE WAARDE VAN UW ONROERENDE ZAAK Wat is uw huis waard? BELASTING 2005 DE WAARDE VAN UW ONROERENDE ZAAK inleiding Als eigenaar of gebruiker van een woning of een bedrijfspand betaalt u onroerende zaakbelasting, kortweg OZB. De hoogte van

Nadere informatie

Regeling Automatische Incasso

Regeling Automatische Incasso Regeling Automatische Incasso Gemeentelijke Belastingen 2014 (2) Gemeenteblad 2013-48 1 Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsbepalingen... 3 Artikel 2. Doel van de automatische incasso... 4 Artikel 3. Gemeentelijke

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 29 oktober 2013 (kenmerk );

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 29 oktober 2013 (kenmerk ); DE RAAD VAN DE GEMEENTE LEEUWARDEN; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 29 oktober 2013 (kenmerk 380627); gelet op artikel 228a van de Gemeentewet; BESLUIT: vast te

Nadere informatie

Regeling. Automatische Incasso. Gemeentelijke Belastingen

Regeling. Automatische Incasso. Gemeentelijke Belastingen Regeling Automatische Incasso Gemeentelijke Belastingen Gemeente Montferland, november 2009 Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsbepalingen...3 Artikel 2. Doel van de automatische incasso... 3 Artikel 3. Gemeentelijke

Nadere informatie

Meest gestelde vragen

Meest gestelde vragen Meest gestelde vragen over gemeentebelastingen in Papendrecht Pagina-indeling: OZB en WOZ... 2 OZBE...2 Crisis...2 Nieuwbouw of in aanbouw... 4 Tenaamstelling... 5 Rioolheffing eigendom... 6 Afvalstoffenheffing...

Nadere informatie

16 november 2010/34238 Datum : Onderwerp Intrekken verordening Hondenbelasting 2010 en vaststellen verordening Hondenbelasting 2011.

16 november 2010/34238 Datum : Onderwerp Intrekken verordening Hondenbelasting 2010 en vaststellen verordening Hondenbelasting 2011. Agendapunt 7 Aan de raad van de gemeente IJsselstein Raadsstuknummer 16 november 2010/34238 Datum : : 2010 Programma : Hoofdstuk 2 paragraaf 2.7 Lokale heffingen Blad : 1 van 7 Cluster : Bestuur Portefeuillehouder

Nadere informatie

De tariefsontwikkeling laat dan vanaf 2008 het volgende beeld zien: Belastingjaar Rioolheffing per zelfstandig gedeelte

De tariefsontwikkeling laat dan vanaf 2008 het volgende beeld zien: Belastingjaar Rioolheffing per zelfstandig gedeelte RAADSVOORSTEL raadsvergadering: 10 november 2010 onderwerp: Verordening Rioolheffing 2011 bijlage: ontwerp-besluit datum: gemeenteblad I nr.: agenda nr.: Aan de gemeenteraad, Voor u ligt het voorstel tot

Nadere informatie

De Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) is een samenwerkingsverband op het gebied van belastingen tussen:

De Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) is een samenwerkingsverband op het gebied van belastingen tussen: WOZ-informatieavond Wat is de BSGR? Wet WOZ (Waardebepaling Onroerende Zaken) Waardebepaling Waarderingskamer Bestandsoptimalisatie Bezwaar/Beroep Contact De Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR)

Nadere informatie

Indien u dit bezwaar invult als bedrijf of instelling, vul dan de gegevens daarvan hieronder in Organisatienaam :... KvK registratienummer :...

Indien u dit bezwaar invult als bedrijf of instelling, vul dan de gegevens daarvan hieronder in Organisatienaam :... KvK registratienummer :... BEZWAARSCHRIFT TEGEN DE AANSLAG GEMEENTELIJKE BELASTINGEN EN WOZ-BESCHIKKING A. GEGEVENS VAN DE AANSLAG Naam Adres Postcode en plaats Burgerservicenummer Geslacht : Man Vrouw Telefoon overdag E-mailadres

Nadere informatie

Bijlage met aangiftebiljetten. behorende bij de. Uitvoeringsregeling gemeentelijke belastingen 2013

Bijlage met aangiftebiljetten. behorende bij de. Uitvoeringsregeling gemeentelijke belastingen 2013 Bijlage met aangiftebiljetten behorende bij de Uitvoeringsregeling gemeentelijke belastingen 2013 Aangiftebiljet hondenbelasting Naam en voorletters Straatnaam en huisnummer Telefoonnummer Aanmelding Aantal

Nadere informatie

Verordening op de heffing en invordering van Rioolheffing Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Verordening op de heffing en invordering van Rioolheffing Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd Gemeente Zaanstad Verordening op de heffing en invordering van Rioolheffing 2018 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Gemeente Zaanstad Officiële naam regeling Verordening

Nadere informatie

Informatieavond Oegstgeest

Informatieavond Oegstgeest Informatieavond Oegstgeest Wat is de BSGR? Wet WOZ (Waardebepaling Onroerende Zaken) Aanslag en beschikking Waardebepaling en aanverwante zaken Waarderingskamer Oegstgeest cijfers Waarderingskamer 2015

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL MET VERORDENING

RAADSVOORSTEL MET VERORDENING RAADSVOORSTEL MET VERORDENING Raadsvergadering : 21 november 2016 Agendapunt : Onderwerp : Verordening rioolheffing Opsterland 2017 Portefeuillehouder : Rob Jonkman Voorstel 1. De Verordening rioolheffing

Nadere informatie

VASTSTELLEN REGELING GECOMBINEERDE AANSLAG EN AUTOMATISCHE INCASSO 2012

VASTSTELLEN REGELING GECOMBINEERDE AANSLAG EN AUTOMATISCHE INCASSO 2012 Gemeente Den Haag Ons kenmerk PBS/2011.240 RIS 181986 VASTSTELLEN REGELING GECOMBINEERDE AANSLAG EN AUTOMATISCHE INCASSO 2012 HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, overwegende dat: met ingang van

Nadere informatie

Postcode : Woonplaats. : nee / ja, bij (naam, voorletters)

Postcode : Woonplaats. : nee / ja, bij (naam, voorletters) Telefoon: 140167 Correspondentie adres: Postbus 6, 4650 AA Steenbergen (door ambtenaar in te vullen) Datum registratie verhuizing BRP: AANGIFTE VAN: VESTIGING / Paraaf Ambtenaar : BINNENVERHUIZING : m/v*

Nadere informatie

Officiële bekendmakingen Officiële bekendmakingen

Officiële bekendmakingen Officiële bekendmakingen Gemeentelijke verordeningen De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 18 december 2014 de volgende Belastingverordeningen en Tarieven voor 2015 vastgesteld: Verordening op de heffing en de invordering

Nadere informatie

Alles over. Gemeentelijke belastingen

Alles over. Gemeentelijke belastingen Alles over Gemeentelijke belastingen 2012 1 INHOUDSOPGAVE Gemeentelijke belastingen Onroerendezaakbelasting 3 Rioolheffing 3 Afvalstoffenheffing 4 Hondenbelasting 5 Vermindering/wijziging 5 Bezwaarschrift

Nadere informatie

A r t i k e l 3 G e m e e n t e l i j k e b e l a s t i n g e n A r t i k e l 4 D e e l n a m e a a n d e a u t o m a t i s c h e i n c a s s o

A r t i k e l 3 G e m e e n t e l i j k e b e l a s t i n g e n A r t i k e l 4 D e e l n a m e a a n d e a u t o m a t i s c h e i n c a s s o UITVOERINGSREGELS VOOR AUTOMATISCHE INCASSO VAN GEMEENTELIJKE BELASTINGEN GEMEENTE W ESTLAND 2012 De invorderingsambtenaar van W estland; overwegende, dat het ter bevordering van de zorgvuldigheid en de

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Enkhuizen,

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Enkhuizen, Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Enkhuizen, overwegende dat het ter bevordering van de zorgvuldigheid en de rechtszekerheid gewenst is regels vast te stellen voor de automatische

Nadere informatie

Bezwaar WOZ-waarde Hoe wij voor uw sportvereniging duizenden euro s kunnen besparen!

Bezwaar WOZ-waarde Hoe wij voor uw sportvereniging duizenden euro s kunnen besparen! 06-03-14 & Eendracht maakt macht Bezwaar WOZ-waarde Hoe wij voor uw sportvereniging duizenden euro s kunnen besparen! Bezwaar WOZ- waarde & Makelaardij John Schokker Eendracht maakt macht Welkom Eendracht

Nadere informatie

Belastinggids 2013 Belangrijke informatie

Belastinggids 2013 Belangrijke informatie Belastinggids 2013 Belangrijke informatie Dit boekje goed bewaren 1 Inhoudsopgave De gecombineerde aanslag 2013 3 Informatie 4 Digitale dienstverlening 5 Wet waardering onroerende zaken (WOZ) 6 Onroerende-zaakbelastingen

Nadere informatie

VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN HONDENBELASTING 2017 (versie geldig vanaf )

VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN HONDENBELASTING 2017 (versie geldig vanaf ) VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN HONDENBELASTING 2017 (versie geldig vanaf 1-1-2017) Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam van de regeling

Nadere informatie

Regeling. Automatische Incasso. Gemeentelijke Belastingen

Regeling. Automatische Incasso. Gemeentelijke Belastingen Regeling Automatische Incasso Gemeentelijke Belastingen Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsbepalingen...3 Artikel 2. Doel van de automatische incasso...4 Artikel 3. Gemeentelijke belastingen...4 Artikel 4.

Nadere informatie

REGLEMENT AUTOMATISCHE INCASSO GEMEENTELIJKE BELASTINGEN. ALGEMEEN.

REGLEMENT AUTOMATISCHE INCASSO GEMEENTELIJKE BELASTINGEN. ALGEMEEN. REGLEMENT AUTOMATISCHE INCASSO GEMEENTELIJKE BELASTINGEN. ALGEMEEN. In een aantal belastingverordeningen wordt de mogelijkheid geboden om in afwijking van de hoofdregel (betaling in twee termijnen) het

Nadere informatie

Belastingen meest gestelde vragen

Belastingen meest gestelde vragen Belastingen meest gestelde vragen Doorverbinden naar effingen () telefoonnummer 3135 (of 3985) of nnen() telefoonnummer 3136 (of 3986) k heb helemaal geen hond en wil hier dus ook niet voor betalen Aan

Nadere informatie

Onderwerp Intrekken verordening Hondenbelasting 2011 en vaststellen verordening Hondenbelasting 2012.

Onderwerp Intrekken verordening Hondenbelasting 2011 en vaststellen verordening Hondenbelasting 2012. Raadsvoorstel Agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Raadsstuknummer : 2011/32677 Datum : 22 november 2011 Programma : Hoofdstuk 2, paragraaf 2.7, Lokale Heffingen Blad : 1 van 5 Cluster :

Nadere informatie

Portefeuillehouder: P.E. Broeksma Behandelend ambtenaar C.F.M. Veltman, (t.a.v. C.F.M. Veltman)

Portefeuillehouder: P.E. Broeksma Behandelend ambtenaar C.F.M. Veltman, (t.a.v. C.F.M. Veltman) Vergadering: 6 november 2012 Agendanummer: 6b Status: Opiniërend Portefeuillehouder: P.E. Broeksma Behandelend ambtenaar C.F.M. Veltman, 0595 447729 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. C.F.M. Veltman) Aan

Nadere informatie

Verordening hondenbelasting Breda 2010

Verordening hondenbelasting Breda 2010 Verordening hondenbelasting Breda 2010 De raad van de gemeente Breda; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders en met overname van de daarin vermelde overwegingen; gelet op artikel 226 van de

Nadere informatie

Belastingen 2010. Toelichting bij het aanslagbiljet gemeentebelastingen

Belastingen 2010. Toelichting bij het aanslagbiljet gemeentebelastingen Belastingen 2010 Toelichting bij het aanslagbiljet gemeentebelastingen Deze folder geeft u meer informatie over uw aanslagbiljet, WOZ-waarde en belangrijke wijzigingen. Meer informatie vindt u op onze

Nadere informatie

Afdeling: Gemeentewinkel Leiderdorp, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 15 november 2011, nr.

Afdeling: Gemeentewinkel Leiderdorp, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 15 november 2011, nr. Pagina 1 van 7 Versie Nr. 1 Afdeling: Gemeentewinkel Leiderdorp, 8-11-2011 Onderwerp: Actualisering belastingverordening hondenbelasting en aanpassing tarieven 2012 2010i01718 De raad van de gemeente Leiderdorp;

Nadere informatie

Belastingwijzer 2015 gemeente Bunschoten

Belastingwijzer 2015 gemeente Bunschoten Belastingwijzer 2015 gemeente Bunschoten Inhoudsopgave 1. Wat betaalt u in 2015 aan Belastingen?.... 3 - Tarievenoverzicht 2015 2. WOZ-waardering... 4 - Nieuwe waarde - Modelmatig waarderen woningen -

Nadere informatie

RAADSBESLUIT 14R.00481

RAADSBESLUIT 14R.00481 RAADSBESLUIT 14R.00481 Gemeente Woerden 14R.00481 ^ 3 gemeente WOERDEN Agendapunt: hl- Onderwerp: Verordening rioolheffing 2015 De raad van de gemeente Woerden; gelezen het voorstel d.d. 18 november 2014

Nadere informatie

BESLUIT: VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN RIOOLHEFFING

BESLUIT: VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN RIOOLHEFFING B16-026417 BIJLAGE K De raad van de gemeente Bergen op Zoom; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 15 november 2016, nr. RVB160074; gelet op artikel 228a, van de Gemeentewet;

Nadere informatie

Colofon. Nota lokale heffingen 2015-2018. Uitgave Gemeente Utrecht. Drukwerk RICOH Nederland. Fotografie Ramon Mosterd John Ploeg John Gundlach

Colofon. Nota lokale heffingen 2015-2018. Uitgave Gemeente Utrecht. Drukwerk RICOH Nederland. Fotografie Ramon Mosterd John Ploeg John Gundlach Nota lokale heffingen 2015-2018 Colofon Nota lokale heffingen 2015-2018 Uitgave Gemeente Utrecht Drukwerk RICOH Nederland Fotografie Ramon Mosterd John Ploeg John Gundlach Informatie Gemeente Utrecht Bestuurs-

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Alphen aan den Rijn;

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Alphen aan den Rijn; Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Alphen aan den Rijn; Gelet op het bepaalde in: Invorderingswet 1990; Uitvoeringsregeling Invorderingswet; Gemeentelijke belastingverordeningen;

Nadere informatie

Onderwerp Intrekken verordening Hondenbelasting 2012 en vaststellen verordening Hondenbelasting 2013

Onderwerp Intrekken verordening Hondenbelasting 2012 en vaststellen verordening Hondenbelasting 2013 Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Raadsstuknummer : 2012/28528 Datum : 20 november 2012 Programma : Programma 10 paragraaf 5.7 lokale heffingen Blad : 1 van 6 Cluster : Bestuur

Nadere informatie

Overzicht van alle belastingen in de gemeente Súdwest-Fryslân. Belastinggids 2012

Overzicht van alle belastingen in de gemeente Súdwest-Fryslân. Belastinggids 2012 Overzicht van alle belastingen in de gemeente Súdwest-Fryslân Belastinggids 2012 Inhoud Voorwoord Het aanslagbiljet Tarieven Waardering onroerende zaken Onroerende-zaakbelastingen (OZB) Afvalstoffenheffing

Nadere informatie

VRAGEN EN ANTWOORDEN OVER DE GEMEENTELIJKE BELASTINGEN EN DE WOZ ALLE VRAGEN OP EEN RIJ

VRAGEN EN ANTWOORDEN OVER DE GEMEENTELIJKE BELASTINGEN EN DE WOZ ALLE VRAGEN OP EEN RIJ VRAGEN EN ANTWOORDEN OVER DE GEMEENTELIJKE BELASTINGEN EN DE WOZ Hieronder leest u de 28 meest gestelde vragen plus de antwoorden over: - de Wet waardering onroerende zaken (WOZ); - de waardebepaling -de

Nadere informatie

Informatie over gemeentelijke belastingen

Informatie over gemeentelijke belastingen 2014 Belastinggids Informatie over gemeentelijke belastingen Inhoudsopgave 1. Inleiding...4 2. Tarieven 2014...5 3. Wet Waardering Onroerende Zaken...6 4. Onroerende-zaakbelastingen (OZB)...9 5. Afvalstoffenhefing...10

Nadere informatie

Belastingen 2016. Afdeling Belastingen en Verzekeringen

Belastingen 2016. Afdeling Belastingen en Verzekeringen Belastingen 2016 Afdeling Belastingen en Verzekeringen 1 Inhoudsopgave Afvalstoffenheffing 4 Rioolheffing 6 Onroerende-zaakbelastingen (OZB) 8 Hondenbelasting 12 Precariobelasting 16 Reclamebelasting 17

Nadere informatie

Belastingen meest gestelde vragen

Belastingen meest gestelde vragen Belastingen meest gestelde vragen Doorverbinden naar effingen () telefoonnummer 3135 (of 3985) of nnen() telefoonnummer 3136 (of 3986) k heb helemaal geen hond en wil hier dus ook niet voor betalen Aan

Nadere informatie

besluit Verordening op de heffing en de invordering van rioolheffing 2014.

besluit Verordening op de heffing en de invordering van rioolheffing 2014. De raad van de gemeente Breda; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders; gelet op artikel 228a, van de Gemeentewet; besluit vast te stellen de Verordening op de heffing en de invordering van

Nadere informatie

Raad V200700980 versie 4 december 2007. Onderwerp: Vaststellen verordening onroerende-zaakbelastingen 2008

Raad V200700980 versie 4 december 2007. Onderwerp: Vaststellen verordening onroerende-zaakbelastingen 2008 Raadsvoorstel Inleiding:Voor het jaar 2008 dienen de tarieven voor heffing van de onroerende-zaakbelastingen (ozb) te worden vastgesteld vóór de aanvang van het belastingjaar. De ozb wordt geheven op basis

Nadere informatie

Informatie over gemeentelijke belastingen

Informatie over gemeentelijke belastingen 2016 Belastinggids Informatie over gemeentelijke belastingen Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 2. Tarieven 2016...5 3. Wet Waardering Onroerende Zaken...6 4. Onroerende-zaakbelastingen (OZB)...9 5. Afvalstoffenheffing...10

Nadere informatie

Reglement Automatische Incasso Gemeentelijke Belastingen Gemeente s-hertogenbosch

Reglement Automatische Incasso Gemeentelijke Belastingen Gemeente s-hertogenbosch Reglement Automatische Incasso Gemeentelijke Belastingen Gemeente s-hertogenbosch Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsbepalingen 3 Artikel 2. Doel van automatische incasso 4 Artikel 3. Gemeentelijke belastingen

Nadere informatie