Thuisraken in de gemeentelijke belastingen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Thuisraken in de gemeentelijke belastingen"

Transcriptie

1 Thuisraken in de gemeentelijke belastingen en de WOZ Bewaarexemplaar 2015

2 Waarom deze brochure? Ieder jaar krijgt u van de gemeente twee belastingaanslagen: één voor de gemeentelijke belastingen en één voor de afvalstoffenheffing. Op de aanslag gemeentelijke belastingen wordt tevens de WOZ-beschikking gecombineerd: een officieel documentmet de waarde die de gemeente voor uw woning, bedrijf of grond heeft vastgesteld. AlleinformatieoverdegemeentelijkebelastingenendeWOZstaatoverzichtelijk bij elkaarin deze brochure. U krijgt deze brochure op uw verzoek toegezonden. Bij de aanslagen zelf zit geen aparte toelichting. U moet deze brochure dus goed bewaren. Tekst : Gemeente Rijnwaarden, team Belastingen Datum : januari 2015 Hoewel deze toelichting zorgvuldig is samengesteld, kunt u er geen rechten aan ontlenen. Waarom deze brochure

3 Inhoud 1. Thuisraken in de gemeentelijke belastingen 4-12 Toelichting bij uw aanslagen in Om welke belastingen gaat het? Hoe zit het met de betaling? Thuisraken in de WOZ Toelichting bij uw WOZ-beschikking De WOZ-waarde De WOZ-beschikking De taxatie Hoe kunt u bezwaar maken? Heeft u nog vragen? 21 Inhoud 3

4 1. Thuisraken in de gemeentelijke belastingen Toelichtingbij uwaanslagen Deze toelichting hoort bij de aanslag gemeentelijke belastingen 2015 en de aanslag afvalstoffenheffing Omwelkebelastingengaathet? Op de aanslag gemeentelijke belastingen 2015 kunnen de volgende belastingen zijn vermeld: de onroerende-zaakbelasting, de rioolheffing en de hondenbelasting. De aanslag afvalstoffenheffing 2014 wordt apart opgelegd. U ontvangt deze aanslag achteraf, omdat de hoogte van deze aanslag pas na afloop van het belastingjaar is vast te stellen. Op de volgende pagina s vindt u de belangrijkste informatie over de gemeentelijke belastingen: Onroerende-zaakbelasting pagina 5-6 Rioolheffing pagina 7-8 Hondenbelasting pagina 9 Afvalstoffenheffing pagina 10 ThuIsraken In de gemeentelijke belastingen

5 Onroerende-zaakbelasting Wanneer u eigenaar bent van een onroerende zaak, heeft u te maken met de onroerende-zaakbelasting (OZB). Een onroerende zaak kan bijvoorbeeld een woning zijn, een bedrijf of grond. U ontvangt jaarlijks een aanslag voor deze belasting. Wanneer u gebruiker bent van een niet-woning ontvangt u tevens een aanslag voor het gebruik van de onroerende zaak. De gemeente gebruikt de opbrengst van de OZB om een groot aantal algemene voorzieningen te bekostigen, zoals bijvoorbeeld wegenonderhoud, openbare verlichting, onderwijs en recreatie. Eigenarendeel en gebruikersdeel De onroerende-zaakbelasting kent een eigenarendeel en een gebruikersdeel. Het gebruikersdeel geldt alleen voor gebruikers van niet-woningen. 1. Eigenarendeel OphetaanslagbiljetisheteigenarendeelaangegevenalsOZBzakelijkrecht. Umoet dezebelastingbetalenalsuop1januari2015eigenaar, erfpachter, opstalhouderof vruchtgebruiker bent of het recht van gebruik en bewoning heeftvaneenonroerendezaak.detarievenvoorwoningenenniet-woningen zijn verschillend. Voor een woning betaalt u 0,1364% van de WOZ-waarde van uw onroerende zaak (zie voor de WOZ-waarde elders in deze brochure). Voor een niet-woning betaalt u 0,1723% van de WOZ-waarde van uw onroerende zaak. 2. Gebruikersdeel niet-woning Het gebruikersdeel is op het aanslagbiljet aangegeven als OZB feitelijk gebruik. Bent u op 1 januari 2015 gebruiker van een onroerende zaak, zijnde een nietwoning, dan moet u deze belasting betalen. U betaalt 0,1123 % van de WOZwaarde van de onroerende zaak. ThuIsraken In de gemeentelijke belastingena 5

6 Verkoop Heeft u uw onroerende zaak in de loop van 2015 verkocht, dan moet u toch voor het hele jaar betalen. De gemeente kijkt namelijk alleen naar de situatie op 1 januari WOZ-waarde De WOZ-waarde van uw onroerende zaak wordt door de gemeente bepaald volgens de regels van de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ). De gemeente maakt deze waarde aan u bekend via een officiële kennisgeving: de zogenaamde WOZ-beschikking. Dit vindt u terug op uw aanslagbiljet. Uitgebreideinformatie overde WOZvindt uindeel 2vandeze brochure. 6 ThuIsraken In de gemeentelijke belastingen

7 Rioolheffing Wanneer u gebruiker bent van een woning of bedrijf waarvoor door de gemeente een voorziening is getroffen voor inzameling, verwerking, zuivering of transport van afvalwater, regenwater of grondwater, dan moet u rioolheffing betalen. De opbrengst van de rioolheffing wordt gebruikt ter nakoming van de zorgplicht voor afvalwater, regenwater en grondwater. Dat de gemeente deze zorgplichten heeft betekent overigens niet dat de gemeente steeds aan zet is om alle problemen op te lossen. De zorgplicht voor regen- en grondwater kent een voorkeursvolgorde. In eerste instantie is de particulier verantwoordelijk op eigen terrein. Pasindien het redelijkerwijs niet van de particulier kan worden verwacht dat hij zelf maatregelenneemt kanhet waterternadereverwerkingwordenaangebodenbij de gemeente. Hoogte van de aanslag De hoogte van de aanslag is afhankelijk van twee zaken: het aantal kubieke meters afvalwater dat u afvoert en een vast bedrag per perceel. 1. rioolheffing afvalwater (m3): U betaalt rioolheffing over het aantal kubieke meters afvalwater dat u op het riool loost. De hoogte van de aanslag wordt bepaald aan de hand van de hoeveelheid water die u jaarlijks van het waterleidingbedrijf afneemt. Daarbij dient de voorlaatste verbruiksperiode als basis. Het tarief van de rioolheffing afvalwater bedraagt voor elke volle eenheid van een kubieke meter afvalwater: - 1,20 per eenheid van 0 tot en met 500 m 3 ; - 0,80 per eenheid boven de 500 m 3 tot en met 5000 m 3 ; - 0,40 per eenheid boven de 5000 m rioolheffing vastrecht: Het vastrecht is voor woningen en niet-woningen verschillend: - Voor een woning betaalt u 131,00 - Voor een niet-woning betaalt u 262,00 ThuIsraken In de gemeentelijke belastingen 7

8 Ontheffing Uw belastingplicht voor de rioolheffing kan in de loop van het jaar eindigen, bijvoorbeeld doordat u naar een andere gemeente verhuist. In dat geval krijgt u ontheffing. Dit houdt in dat het bedrag van de aanslag wordt verminderd over het aantal volle kalendermaanden dat overblijft nadat uw belastingplicht eindigt. Hierbij is de situatie op de eerste dag van de maand bepalend. 8 ThuIsraken In de gemeentelijke belastingen

9 Hondenbelasting Wanneeru een hond houdt, moet uhondenbelasting betalen. De opbrengst is vrij besteedbaar,maarwordtookgebruiktvooronderanderedehondencontrole, voorlichting en voor aanleg en onderhoud van hondenuitlaatgelegenheden. De hoogte van de aanslag is afhankelijk van het aantal honden dat u heeft. Voor de eerste hond betaalt u 43,90 per jaar en voor de tweede hond 87,80. Voor elke volgende hond betaalt u 43,90 meer dan voor de voorafgaande hond. Voor honden gehouden in kennels die zijn geregistreerd bij de Raad van beheer op kynologisch gebied in Nederland, betaalt u het tarief voor 3 honden. Bij de hoogte van de aanslag is de situatie op de eerste dag van de maand bepalend. In onderstaande tabel vindt u de tarieven voor Aantal honden Tarief een 43,90 twee 131,70 drie 263,40 vier 439,00 vijf 658,50 Schaft u een hond aan of verandert het aantal honden, dan bent u verplicht hiervanaangiftetedoenbijdeheffingsambtenaarvandegemeente. ViadeafdelingPublieksdiensten kunt uhiervooreenaangifte-of afmeldingsformulierverkrijgen.tevensishetmogelijkopelektronische wijzeaangiftete doen. Dit kanvia dewebsite vandegemeente. Ontheffing Uw belastingplicht voor de hondenbelasting kan in de loop van het jaar eindigen, bijvoorbeeld doordat u uw hond verkoopt. In dat geval krijgt u ontheffing. Dit houdt in dat het bedrag van de aanslag wordt verminderd over het aantal volle kalendermaanden dat overblijft nadat uw belastingplicht eindigt. Hierbij is de situatie op de eerste dag van de maand bepalend. U krijgt geen ontheffing wanneer het bedrag van de ontheffing minder dan 4,00 is. ThuIsraken In de gemeentelijke belastingen 9

10 Afvalstoffenheffing Als u gebruik maakt van een woning, bent u belastingplichtig voor de afvalstoffenheffing.deopbrengstvandeafvalstoffenheffingwordtgebruiktvoor hetophalenenverwerkenvanhet huishoudelijkafval. Voor de afvalstoffenheffing ontvangt u een aanslag over het jaar U ontvangt deze aanslag achteraf, omdat de gemeente de hoogte van de aanslag pas na afloop van het belastingjaar kan vaststellen. DegemeenteRijnwaardenkentvoordeafvalstoffenheffinghetzogenaamde gedifferentieerdetarievensysteem(diftar).dithoudtindatuperwoningeen basistariefmoetbetalenendaarnaasteenbedragperkeerdatueencontainer laat ledigen. Dit bedrag is afhankelijk van de soort container die u aanbiedt. Hetbasistariefbedraagt 111,00perwoningperbelastingjaar.Detarievenper lediging van de verschillende containersvindt uin detabel hieronder. Soort container Tarief 140 liter restafval 6, liter restafval 8, liter restafval 11, liter GFT-afval 0 Ondergronds 2,00 Vermelde tijdvak bij het aantal ledigingen op het aanslagbiljet bij verhuizing Wanneeru bent verhuisd, dan kanhet zijn dat het tijdvak verkeerd is vermeld bij het aantal ledigingen van de containers. Er wordt namelijk bij het aantal ledigingen altijd het tijdvak jan - dec vermeld. Het aantal ledigingen klopt echter wel. De ledigingen hebben betrekking op de periode dat u gebruiker bent of bent geweest. 10 ThuIsraken In de gemeentelijke belastingen

11 1.2 Hoe zit het met de betaling? Twee manieren van betalen Ukuntuwaanslagenoptweemanierenbetalen:viaautomatischeincassoofzelf perbank. Wanneeruviaautomatischeincassobetaalt,heeftuacht betaaltermijnen. Als u zelf per bank betaalt, heeft u vier betaaltermijnen. Isde hoogtevanuwaanslagbenedende 50,00of bovende ,00danheeft u altijd twee betaaltermijnen. Automatische incasso Wanneer u gebruik maakt van automatische incasso, wordt automatisch aan het eind van elke maand een bedrag van uw rekening afgeschreven. Dit bedrag is gelijk aan het aanslagbedrag, gedeeld door het aantal betaaltermijnen op het aanslagbiljet. Heeft u de gemeente nog niet gemachtigd en wilt u toch de aanslag via automatischeincassovoldoen,dankuntueenmachtigingsformulier bijdeafdelingpublieksdienstenverkrijgenofdezedownloadenvandewebsite U betaalt zelf per bank Als u geen gebruik maakt van automatische incasso, kunt u de aanslag voldoen door overschrijving van uw bankrekening op rekeningnummer NL69BNGH van de gemeente Rijnwaarden. Vergeetdaarbijniethetaanslagnummertevermelden. Ukuntookgebruikmakenvandebijgevoegdeacceptgirokaarten. Hiermee kunt u de termijnen voldoen. Na betaling van de eerste termijn ontvangt u geen vervolgacceptgirokaarten. Alle benodigde acceptgirokaarten zijn namelijk bij de aanslag gevoegd. Het bedrag moet bij de gemeente binnen zijn op de vervaldata die ophet aanslagbiljet staan. U mag uiteraard ook in één keer betalen, maar dan moet dit wel voor de eerste vervaldatum. Bij te late betaling wordt de wettelijke invorderingsrente in rekening gebracht. ThuIsraken In de gemeentelijke belastingen 11

12 Let op: Er worden geen kostenloze herinneringen meer verzonden. Wanneer u niet op tijd betaalt, krijgt u direct een aanmaning, waaraan minimaal 7,00 kosten zijn verbonden. Betaalt u de aanmaning zonder de kosten, dan zal het te weining betaalde bedrag door een extern deurwaarderskantoor met extra kosten worden geïnd. Uitstel Een verzoek om uitstel van betaling kunt u indienen bij de afdeling Publieksdiensten onder vermelding van de naam van de belasting, het belastingjaar en het aanslagnummer. Kwijtschelding Wanneeru de aanslag omfinanciële redenen niet of met grote moeitekunt betalen, kuntueenverzoekomkwijtscheldingindienenbijdeinvorderingsambtenaarvan degemeenterijnwaarden,markt5,6915ahinlobith. Bij de afdeling Publieksdiensten is een informatieblad verkrijgbaar over de maatstaven die de gemeente hanteert bij de beoordeling van een verzoek om kwijtschelding. Met behulp van het informatieblad kunt u een indicatie krijgen of u eventueel voor kwijtschelding in aanmerking komt. Voor de hondenbelasting en voor grof vuil kunt u geen kwijtschelding krijgen. Verder wordt in principe geen kwijtscheldingverleendvanaanslagendieualbetaaldheeft. Geautomatiseerd toetsen van kwijtscheldingsverzoeken Heeft u in 2014 volledige kwijtschelding gekregen van uw belastingaanslagen enuheefttoestemminggegevenomuwpersoonsgegevenstegebruikenineen bestandskoppeling dat door het Inlichtingenbureau wordt getoetst, dan hoeft u geenverzoekomkwijtscheldingintedienen.uontvangt begin2015automatisch bericht of uvoor 2015voor volledigekwijtscheldinginaanmerking komt. Komt u niet voor volledige kwijtschelding in aanmerking dan behoudt u het recht omalsnog een verzoek omkwijtscheldingintedienen. 12 ThuIsraken In de gemeentelijke belastingen

13 2. Thuisraken in de WOZ Toelichting bij uw WOZ-beschikking 2015 Deze toelichting gaat over de WOZ: de Waardering van Onroerende Zaken. Eenonroerendezaakiseenstukgrondmetalledaarmeeverbondenbouwwerken. Meestal gaat het omeenwoning of een bedrijfspand, inclusief de bijbehorende grond. Deze toelichting hoort bij uw WOZ-beschikking: een officiële kennisgeving op uw aanslagbiljet met de waarde die de gemeente voor uw woning, bedrijfspand of grond heeft vastgesteld. U krijgt een WOZ-beschikking, omdat u eigenaar en / of gebruiker bent van een onroerende zaak. In deze toelichting vindt u informatie over: de WOZ-waarde pagina 14 de WOZ-beschikking pagina 15 de taxatie pagina ThuIsraken In de Woz 13

14 2.1 De WOZ-waarde Elke Nederlandse gemeente moet alle gebouwen en grond (onroerende zaken) binnen haar eigen gemeentegrenzen taxeren. U kunt hierbij denken aan woningen, kantoren, fabrieken en scholen, maar ook aan bijvoorbeeld bouwterreinen, weilanden en sportvelden. Dit is vastgelegd in de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ). De waarde van een onroerende zaak is de WOZ-waarde. Waarvoor wordt de WOZ-waarde gebruikt? Over een woning moet u als eigenaar belasting betalen en over een bedrijfspand moet daarnaast ook als gebruiker belasting worden betaald. Bent u eigenaar, dan heeft u te maken met belastingen van de gemeente, de Belastingdienst en het waterschap. Deze drie instanties gebruiken voor hun belastingheffing op een onroerende zaak dezelfde waarde: de WOZ-waarde. De hoogte van deze belastingen hangt af van de WOZ-waarde van uw onroerende zaak. De gemeente stelt de WOZ-waarde vast en geeft die door aan de Belastingdienst en het waterschap. Om welke belastingen gaat het? De gemeente gebruikt de WOZ-waarde voor de onroerende-zaakbelasting (OZB). Eigenaren van woningen en niet-woningen betalen deze belasting. Daarnaast betalen gebruikers van niet-woningen. De Belastingdienst gebruikt de WOZ-waarde voor het eigenwoningforfait, de schenk- en erfbelastingen en de vermogensrendementsheffing Het waterschap gebruikt de WOZ-waarde voor de watersysteemheffing van gebouwde eigendommen (voor eigenaren van woningen en niet-woningen). Daarnaastkrijgennotariaat,bankenenverzekeringentoegangtotdeWOZ- Waardeninhetkadervandefraudebestrijding.Bankenenverzekeraarskrijgen alleendewaardenvanwoningen. Hoe lang is de WOZ-waarde geldig? De Wet WOZ rekent met een bepaalde periode waarvoor de vastgestelde waarde geldt: het kalenderjaar. De WOZ-waarde geldt voor één jaar. 14 ThuIsraken In de Woz

15 2.2 De WOZ-beschikking De gemeente maakt de WOZ-waarde aan u bekend via een officiële kennisgeving op uw aanslagbiljet: de WOZ-beschikking. U krijgt automatisch een WOZ-beschikking als u zakelijk gerechtigde van een onroerende zaak bent, bijvoorbeeld eigenaar, erfpachter, opstalhouder of vruchtgebruiker. Tevens krijgt u een WOZ-beschikking als u gebruiker bent van een niet-woning. Wat staat er bij de WOZ-beschikking? De WOZ-beschikking geeft aan wat de waarde is van de onroerende zaak waarvan u eigenaar of gebruiker bent. Deze onroerende zaak staat in de beschikking vermeld als WOZ-object. Het kalenderjaar geeft aan voor welk jaar de beschikking geldt. Bij de waardepeildatum staat de datum vermeld waarnaar de waarde is vastgesteld. ThuIsraken In de Woz 15

16 2.3 De taxatie Om de WOZ-waarde te bepalen moet uw woning, bedrijfspand en/of grond worden getaxeerd. De gemeente voert alle taxaties in eigen beheer uit. Daarnaast wordt er op enkele momenten gebruik gemaakt van een externe gecertificeerde taxateur. De gemeente wordt gecontroleerd door de Waarderingskamer, een onafhankelijk landelijk controle-instituut. Dit instituut controleert of de gemeente zich houdt aan de regels van de Wet WOZ. Voor de taxaties geldt een zogenaamde waardepeildatum: het tijdstip waarnaar de waardeis getaxeerd. Alle onroerende zaken worden namelijk getaxeerd alsof zeop diedatumverkochtzijn.dewaardepeildatumis1januari Deze waardepeildatum geldt voor alle gemeenten. Detaxateur bekijkt niet alle onroerende zaken afzonderlijk. Uit de woningen en bedrijvendiezijnverkocht ronddewaardepeildatumzijnobjectengekozendieals vergelijkingsmateriaal kunnen dienen: de referentieobjecten. Deze objecten zijn grotendeelsdoordetaxateurterplaatseopgenomen. Voorafgaand aan de taxatie is de onroerendgoedmarkt in de gemeente Rijnwaarden uitgebreid geanalyseerd. De gemeente heeft alle verkoopcijfers nauwkeurig bijgehouden, waardoor zij een goed beeld heeft van het marktniveau rondom de peildatum. Hierbij is de gemeente uitgegaan van normale marktomstandigheden, dus bijvoorbeeld geen familieverkoop of faillissementsverkoop. 16 ThuIsraken In de Woz

17 Hoewordenwoningen getaxeerd? Bij de taxatie van woningen kijkt de taxateur naar de waarde in het economisch verkeer. Dat is het bedrag dat op de vrije markt betaald zou worden als de koper de woning onmiddellijk in gebruik zou kunnen nemen. Detaxateur bekijkt een woning dus alsof het pand leeg is, er geen hypotheek op zit enhetzonderbelemmeringen(bijvoorbeelderfpacht,rechtvanvruchtgebruikof meteenzittendehuurder)zoukunnenwordenverkocht.voorhetvaststellenvande waarde maakt het niet uit of het om een eigen woning of een huurwoning gaat. Bij de taxatie houdt de taxateur rekening met een groot aantal zaken, zoals: de ligging van de woning (de buurt) hetsoortwoning(vrijstaand,tussenwoningofappartement) het bouwjaar de grootte van de woning en de oppervlakte van de bijbehorende grond aanwezigheid van bijgebouwen (garage, carport, schuur) bijzonderekenmerkenwaardoorhetpandafwijkt(bijvoorbeelddakkapel, serre uitbouw) bijzondere omstandigheden (bijvoorbeeld achterstallig onderhoud, bodemverontreiniging) de verkoopcijfers van soortgelijke panden die rond de waardepeildatum zijn verkocht (referentie-objecten) ThuIsraken In de Woz 17

18 Hoeworden niet-woningen getaxeerd? De taxatie van kantoren, winkels, fabrieken en dergelijke is veel complexer dan die van woningen. Er zijn ook gebouwen die bijna niet worden verkocht of aangekocht, zoals bijvoorbeeld scholen, kerken en ziekenhuizen. De waarde in het economisch verkeer is dan heel moeilijk vast te stellen. Bij niet-woningen gebruikt de gemeente ofwel de waarde in het economisch verkeer of de gecorrigeerde vervangingswaarde. De vervangingswaarde is het bedrag dat nodig is als het pand opnieuw moet worden gebouwd. Dit bedrag wordt vervolgens gecorrigeerd voor afschrijving wegens leeftijd (technische veroudering) en economische afschrijving (functionele veroudering). Vervolgens wordt het vermeerderd met de waarde van de grond. Bij het bepalen van de waarde worden ook de huurprijzen meegenomen. Bij de keuze tussen de waarde in het economisch verkeer of de gecorrigeerde vervangingswaarde is de gemeente verplicht om de hoogste waarde te nemen. Hoe wordtgrond getaxeerd? Grond krijgt ook een waarde. Die waarde is onder andere afhankelijk van de grootte van het perceel en de ligging. Bebouwde grond wordt meegenomen in de taxatie van de woning of niet-woning. Bij onbebouwde grond is het gebruik van de grond bepalend. Grond die bedrijfsmatig gebruikt wordt bij een agrarische onderneming valt onder de zogenaamde cultuurgrondvrijstelling. Dat houdt in dat de taxateur de grond buitenbeschouwinglaatbijdebepalingvandewoz-waarde. 18 ThuIsraken In de Woz

19 Hoe controleert u de WOZ-waarde? Als u precies wilt weten hoe de waarde van uw onroerende zaak is bepaald, kunt u dat vinden in het taxatieverslag. Uw taxatieverslag is te vinden op de website van de gemeente. Tevens kunt u de gemeente om een taxatieverslag verzoeken. Deze wordt éénmalig kosteloos verstrekt. Inhettaxatieverslagstaandeaanduidingvanhetobject,dekadastralegegevens enenkelekenmerkendievanbelangzijnvoordewaardebepaling.bijeenwoning bijvoorbeeld zijn dat het type woning, het bouwjaar, het grondoppervlak en de bruto-inhoud.daarnaast wordt waar mogelijkdeverkoopprijsvandrie vergelijkbare woningen vermeld (referentie-objecten). Deze woningen lijken sterk opuw pand, maar hoevenniet exact hetzelfdetezijn omtoch als goed vergelijkingsmateriaal te kunnen dienen. Een taxatieverslag is overigens niet hetzelfde als een makelaarsrapport: het is veel beknopter en algemener. Via het taxatieverslag kunt u dus controleren of de gemeente de waarde juist heeft vastgesteld en iedereen gelijk behandelt. U kunt deze gegevens ook gebruiken bij een eventueel bezwaarschrift (zie deel 3 van deze brochure: Hoe kunt u bezwaar maken?). Thuisraken in de WOZ 19

20 3. Hoe kunt u bezwaar maken? Misschien bent u het niet eens met uw aanslagen gemeentelijke belastingen of met uw WOZ-beschikking. In dat geval kunt u bezwaar maken. Dit moet gebeuren binnen zes weken na de dagtekening (datum) van de aanslag en de beschikking. Umoet uwbezwaarschriftelijkindienen bij de heffingsambtenaar vande gemeenterijnwaarden,markt5,6915ahinlobith.umoethetbezwaarschrift ondertekenen en verder ten minste de volgende zaken vermelden: uw naam en adres dedatum hetaanslagnummerof beschikkingsnummer de redenen van uw bezwaar Geef in uw bezwaarschrift duidelijk aan waarom u het er niet mee eens bent! Op een bezwaarschrift wordt altijd schriftelijk uitspraak gedaan. Als u wilt, kunt u uw bezwaarschrift vooraf mondeling toelichten tijdens een hoorzitting. Wanneer u voor een hoorzitting wilt worden uitgenodigd, moet u dit in uw bezwaarschrift aangeven. Als u een bezwaarschrift indient, betekent dit overigens niet dat u kunt wachten met het betalen van aanslagen gemeentelijke belastingen. U dient deze gewoon te betalen. Als uw bezwaar echter wordt toegewezen, krijgt u het te veel betaalde bedrag automatisch terug. Proceskostenvergoeding U kunt bij het bezwaar, of uiterlijk vòòr de uitspraak daarop, een verzoek doen om kosten vergoeding die u redelijkerwijs in verband met de bezwaarschriftenprocedure heeft moeten maken. U kunt slechts voor onkostenvergoeding in aanmerking komen indien u voldoet aan de intentie van artikel 7:15 AWB. Het betreft hier de kosten genoemd in artikel 1 van het Besluit vergoeding proceskosten bestuursrecht (zie bijvoorbeeld Deze kostenvergoeding is niet van toepassing bij verzoeken om ambtshalve vermindering. 20 hoe kunt u bezwaar maken?

21 4. Heeft u nog vragen? Als u na het lezen van deze brochure nog vragen heeft, dan staan de medewerkers van de afdeling Publieksdiensten u graag te woord. De afdeling Publieksdiensten is gevestigd in de hal van het gemeentehuis, Markt 5 in Lobith. U kunt daar terecht op: maandag uur uur dinsdag t/m vrijdag uur Telefonisch kunt u vragen stellen via telefoonnummer (0316) Dit kan op de volgende tijden: maandag uur dinsdag t/m donderdag uur vrijdag uur Wij adviseren u ominieder geval contact op te nemen met de afdeling Publieksdienstenals u van plan bent eenbezwaarschrift inte dienen. Dat voorkomt wellicht onnodige correspondentie. Tip Alsumeerwilt weten overdewoz,biedendevolgendewebsiteswellicht nuttige informatie: (website van de Waarderingskamer) (website van de Belastingdienst) (website van het gezamelijke belastingkantoor van o.a. het Waterschap Rijn en IJssel) Gemeente Rijnwaarden Markt AH Lobith telefoon: (0316) internet: heeft u nog vragen? 21

22 -- \ ('; \ \

gemeentelijke belastingen

gemeentelijke belastingen Thuisraken in de gemeentelijke belastingen en de WOZ Webexemplaar Bewaarexemplaar 2012 2012 2013 Bewaarexemplaar 2011 Waarom deze brochure? Ieder jaar krijgt u van de gemeente twee belastingaanslagen:

Nadere informatie

Thuisraken in de gemeentelijke belastingen en de WOZ. Bewaarexemplaar 2016

Thuisraken in de gemeentelijke belastingen en de WOZ. Bewaarexemplaar 2016 Thuisraken in de gemeentelijke belastingen en de WOZ Bewaarexemplaar 2016 Waarom deze brochure? U krijgt van de gemeente een gecombineerde belastingaanslag waarop alle belastingsoorten waarvoor u belastingplichtig

Nadere informatie

Gemeentelijke belastingen Aanslagbiljet 2015 met WOZ-beschikking

Gemeentelijke belastingen Aanslagbiljet 2015 met WOZ-beschikking Gemeentelijke belastingen Aanslagbiljet 2015 met WOZ-beschikking De aanslag gemeentelijke belastingen 2015 gecombineerd met de WOZbeschikking wordt in week 9 verzonden. De WOZ-beschikking staat vermeld

Nadere informatie

De WOZ-beschikking Hertaxatie Het taxatieverslag Let op: Onroerende-zaakbelastingen (OZB)

De WOZ-beschikking Hertaxatie Het taxatieverslag Let op: Onroerende-zaakbelastingen (OZB) De WOZ-beschikking De WOZ-waarde van uw woning, bedrijfspand of grond zoals u die op uw aanslagbiljet vindt, geldt voor het jaar 2016. De waarde is vastgesteld op het prijspeil van 1 januari 2015. Wanneer

Nadere informatie

Toelichting gemeentelijke belastingen 2015

Toelichting gemeentelijke belastingen 2015 Toelichting gemeentelijke belastingen 2015 U hebt een aanslagbiljet gemeentelijke belastingen 2015 ontvangen. Op dit biljet staan de aanslag en de WOZbeschikking. In deze toelichting geven wij uitleg over

Nadere informatie

(ON)ROERENDE ZAAKBELASTING

(ON)ROERENDE ZAAKBELASTING DEZE BROCHURE BIEDT EEN TOELICHTING OP HET AANSLAGBILJET GEMEENTELIJKE BELASTINGEN 2016. HIERIN VINDT U INFORMATIE OVER DE AANSLAGEN (ON)ROERENDE ZAAKBELASTING, RIOOLHEF - FING, AFVALSTOFFENHEFFING EN

Nadere informatie

Belastinggids Informatieblad over gemeentelijke belastingen

Belastinggids Informatieblad over gemeentelijke belastingen Belastinggids 2014 Informatieblad over gemeentelijke belastingen 1 Inhoud Algemeen 3 Wet waardering onroerende zaak belasting 5 Afvalstoffenheffing 7 Rioolheffing 8 Liggeld voor woonschepen 9 Reclamebelasting

Nadere informatie

Voor u liggen de WOZ-beschikking en/of de aanslagen gemeentelijke heffingen voor het belastingjaar 2015.

Voor u liggen de WOZ-beschikking en/of de aanslagen gemeentelijke heffingen voor het belastingjaar 2015. TOELICHTING BIJ DE WOZ-BESCHIKKING EN/OF DE AANSLAGEN GEMEENTELIJKE HEFFINGEN Voor u liggen de WOZ-beschikking en/of de aanslagen gemeentelijke heffingen voor het belastingjaar 2015. WOZ-BESCHIKKING Welk

Nadere informatie

GEMEENTE SOEST. Vragen over uw aanslag? Met behulp van deze brochure wordt u een stuk wijzer!

GEMEENTE SOEST. Vragen over uw aanslag? Met behulp van deze brochure wordt u een stuk wijzer! GEMEENTE SOEST B e l a st i ng w i j z ge m e e er nte S o est 201 5 Vragen over uw aanslag? Met behulp van deze brochure wordt u een stuk wijzer! 1 Inleiding Zonder er misschien bij stil te staan, maakt

Nadere informatie

Toelichting. bij het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen

Toelichting. bij het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen 011 Toelichting bij het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen Vooraf In deze toelichting staat belangrijke informatie over het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen. Daarop kunnen zowel WOZ-beschikkingen

Nadere informatie

Toelichting op uw aanslagbiljet gemeentelijke belastingen 2014

Toelichting op uw aanslagbiljet gemeentelijke belastingen 2014 Toelichting op uw aanslagbiljet gemeentelijke belastingen 2014 Het aanslagbiljet 2014 is een gecombineerd biljet van de WOZ beschikking en de aanslagen onroerendezaakbelasting, rioolheffing, afvalstoffenheffing,

Nadere informatie

14450_Aanslag_Gem_heffingen_2012:Opmaak 1 07-02-2012 08:42 Pagina 1. Aanslag Gemeentelijke Heffingen 2012

14450_Aanslag_Gem_heffingen_2012:Opmaak 1 07-02-2012 08:42 Pagina 1. Aanslag Gemeentelijke Heffingen 2012 14450_Aanslag_Gem_heffingen_2012:Opmaak 1 07-02-2012 08:42 Pagina 1 Aanslag Gemeentelijke Heffingen 2012 14450_Aanslag_Gem_heffingen_2012:Opmaak 1 07-02-2012 08:42 Pagina 2 Toelichting bij het aanslagbiljet

Nadere informatie

00000_Aanslag_Gem_heffingen_2013:Opmaak 1 05-02-2013 09:00 Pagina 1. Aanslag Gemeentelijke Heffingen 2013

00000_Aanslag_Gem_heffingen_2013:Opmaak 1 05-02-2013 09:00 Pagina 1. Aanslag Gemeentelijke Heffingen 2013 00000_Aanslag_Gem_heffingen_2013:Opmaak 1 05-02-2013 09:00 Pagina 1 Aanslag Gemeentelijke Heffingen 2013 00000_Aanslag_Gem_heffingen_2013:Opmaak 1 05-02-2013 09:00 Pagina 2 Toelichting bij het aanslagbiljet

Nadere informatie

Aanslag gemeentelijke belastingen 2011

Aanslag gemeentelijke belastingen 2011 Aanslag gemeentelijke belastingen 2011 Aanslag gemeentelijke belastingen 2011 In deze toelichting ontvangt u de belangrijkste informatie bij uw aanslagbiljet gemeentelijke belastingen 2011. Uitgebreide

Nadere informatie

Deze brochure biedt een toelichting op het aanslagbiljet. gemeentelijke belastingen 2013. Hierin vindt u informatie

Deze brochure biedt een toelichting op het aanslagbiljet. gemeentelijke belastingen 2013. Hierin vindt u informatie Gemeentelijke belasting 2 0 13 1 Deze brochure biedt een toelichting op het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen 2013. Hierin vindt u informatie over de aanslagen (on)roerende zaakbelasting, rioolheffing,

Nadere informatie

Hoe wordt de WOZ-waarde vastgesteld?

Hoe wordt de WOZ-waarde vastgesteld? In dit document vindt u antwoorden op onderstaande vragen 1. Hoe wordt de WOZ-waarde vastgesteld? 2. Waarvoor wordt de WOZ-waarde gebruikt? 3. Taxatieverslag 4. Hoe wordt de waarde van mijn pand vastgesteld

Nadere informatie

Aanslag gemeentelijke belastingen 2012

Aanslag gemeentelijke belastingen 2012 Aanslag gemeentelijke belastingen 2012 Aanslag gemeentelijke belastingen 2012 De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van een groot aantal taken. Dit zijn taken die in het algemeen belang van

Nadere informatie

Toelichting. bij het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen

Toelichting. bij het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen 014 Toelichting bij het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen Vooraf In deze toelichting staat belangrijke informatie over het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen. Daarop kunnen zowel WOZ-beschikkingen

Nadere informatie

Aanslag gemeentelijke belastingen 2010

Aanslag gemeentelijke belastingen 2010 Aanslag gemeentelijke belastingen 2010 Aanslag gemeentelijke belastingen 2010 In deze toelichting ontvangt u de belangrijkste informatie bij uw aanslagbiljet gemeentelijke belastingen 2010. Uitgebreidere

Nadere informatie

INFORMATIE GECOMBINEERDE AANSLAG 2016

INFORMATIE GECOMBINEERDE AANSLAG 2016 INFORMATIE GECOMBINEERDE AANSLAG 2016 Inhoudsopgave Afvalstoffenheffing 3 Bedrijven Investeringszone (BIZ) 5 Grafonderhoudsrecht 7 Hondenbelasting 8 Onroerende-zaakbelasting (OZB) 9 Roerende-ruimtebelasting

Nadere informatie

Toelichting gemeentelijke belastingen 2016

Toelichting gemeentelijke belastingen 2016 Toelichting gemeentelijke belastingen 2016 U hebt een aanslagbiljet gemeentelijke belastingen 2016 ontvangen. Op dit biljet staan de aanslag en de WOZbeschikking. In deze toelichting geven wij uitleg over

Nadere informatie

Informatie Gemeentelijke belastingen 2014

Informatie Gemeentelijke belastingen 2014 Informatie Gemeentelijke belastingen 2014 U ontvangt van ons een biljet waarop de gemeentelijke belastingaanslagen (onroerende-zaakbelastingen, rioolheffing en afvalstoffenheffing) en de beschikking Wet

Nadere informatie

GEMEENTE SOEST. Vragen over uw aanslag? Met behulp van deze brochure wordt u een stuk wijzer!

GEMEENTE SOEST. Vragen over uw aanslag? Met behulp van deze brochure wordt u een stuk wijzer! GEMEENTE SOEST B e l a st i ng w i j z ge m e e er nte S o est 201 3 Vragen over uw aanslag? Met behulp van deze brochure wordt u een stuk wijzer! 1 Inleiding 2 Zonder er misschien bij stil te staan, maakt

Nadere informatie

Veelgestelde vragen. Veel gestelde vragen over de WOZ.

Veelgestelde vragen. Veel gestelde vragen over de WOZ. Veelgestelde vragen Veel gestelde vragen over de WOZ. 1. Wat is de Wet WOZ? 2. Wat is een WOZ-beschikking? 3. Hoe is de waarde op de beschikking tot stand gekomen? 4. Hoe worden de grenzen van mijn object

Nadere informatie

Deze brochure biedt een toelichting op het aanslagbiljet. gemeentelijke belastingen Hierin vindt u informatie

Deze brochure biedt een toelichting op het aanslagbiljet. gemeentelijke belastingen Hierin vindt u informatie Gemeentelijke belasting 2 0 13 1 Deze brochure biedt een toelichting op het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen 2013. Hierin vindt u informatie over de aanslagen (on)roerende zaakbelasting, rioolheffing,

Nadere informatie

Informatie Gemeentelijke belastingen 2015

Informatie Gemeentelijke belastingen 2015 Informatie Gemeentelijke belastingen 2015 U ontvangt van ons een biljet waarop de gemeentelijke belastingaanslagen (onroerende-zaakbelastingen, rioolheffing en afvalstoffenheffing) en de beschikking Wet

Nadere informatie

Informatie Gemeentelijke belastingen 2016

Informatie Gemeentelijke belastingen 2016 Informatie Gemeentelijke belastingen 2016 U ontvangt van ons een biljet waarop de gemeentelijke belastingaanslagen (onroerende-zaakbelastingen, rioolheffing en afvalstoffenheffing) en de beschikking Wet

Nadere informatie

WOZ-beschikking en gemeentelijke belastingen( 1 )* er geen rechten

WOZ-beschikking en gemeentelijke belastingen( 1 )* er geen rechten Belastingen WOZ-beschikking en gemeentelijke belastingen( 1 )* er geen rechten In deze toelichting staat belangrijke informatie over de WOZ-beschikking en de aanslagen gemeentelijke belastingen. De WOZ-beschikking

Nadere informatie

De WOZ-beschikking Hertaxatie Het taxatieverslag Let op: Mijn overheid

De WOZ-beschikking Hertaxatie Het taxatieverslag Let op: Mijn overheid Bezwaar? Bel ons eerst (0578) 699494, op werkdagen van 08.30 tot 16.00 uur. Voor directe antwoorden op uw vragen over OZB, WOZ, Afvalstoffenheffing, Rioolheffing of Begrafenisrechten. U heeft persoonlijk

Nadere informatie

Gemeentelijke belastingen 2013

Gemeentelijke belastingen 2013 Gemeentelijke belastingen 2013 Gemeentelijke belastingen 2013 De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van taken in het algemeen belang van onze burgers en onze gemeente. U betaalt hiervoor belasting.

Nadere informatie

Informatie Gemeentelijke belastingen 2013

Informatie Gemeentelijke belastingen 2013 Informatie Gemeentelijke belastingen 2013 Deze folder geeft u meer informatie over de gemeentelijke belastingen. U ontvangt van ons een biljet waarop de gemeentelijke belastingaanslagen (onroerende-zaakbelastingen,

Nadere informatie

Deze brochure biedt een toelichting op het aanslagbiljet. gemeentelijke belastingen Hierin vindt u informatie

Deze brochure biedt een toelichting op het aanslagbiljet. gemeentelijke belastingen Hierin vindt u informatie Gemeentelijke belasting 2 0 10 1 Deze brochure biedt een toelichting op het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen 2010. Hierin vindt u informatie over de aanslagen (on)roerende zaakbelasting, rioolheffing,

Nadere informatie

Belastingen. WOZ-beschikking en gemeentelijke belastingen( 1 )* kunt u er geen rechten

Belastingen. WOZ-beschikking en gemeentelijke belastingen( 1 )* kunt u er geen rechten Belastingen WOZ-beschikking en gemeentelijke belastingen( 1 )* kunt u er geen rechten In deze toelichting staat belangrijke informatie over de WOZ-beschikking en de aanslagen gemeentelijke belastingen.

Nadere informatie

Aanslag Gemeentelijke Heffingen 2014

Aanslag Gemeentelijke Heffingen 2014 Aanslag Gemeentelijke Heffingen 2014 Toelichting bij het aanslagbiljet Gemeentelijke heffingen 2014 Inhoud 4 Mijn loket... 3 4 Aanslagen en WOZ-beschikking gecombineerd op één aanslagbiljet... 3 4 Betalen

Nadere informatie

Toelichting op de belastingaanslag

Toelichting op de belastingaanslag BSR (Belastingsamenwerking Rivierenland) De Blomboogerd 1 Postbus 18 4000 AA Tiel T (0344) 649 649 www.bsr.nl Toelichting op de belastingaanslag Voor inwoners van de gemeenten Culemborg, Geldermalsen,

Nadere informatie

Spreekuur Ook dit jaar is er weer. Meer informatie In deze toelichting. Beste lezer, Het gemeentehuis is geopend op

Spreekuur Ook dit jaar is er weer. Meer informatie In deze toelichting. Beste lezer, Het gemeentehuis is geopend op 1 Beste lezer, Het gemeentehuis is geopend op Een klein deel van de gemeentelijke inkomsten (ongeveer een vijfde), moet de gemeente zelf verwerven door het heffen van gemeentelijke belastingen. De belangrijkste

Nadere informatie

Belastingwijzer Samenwerking Belastingen Walcheren en Schouwen-Duivenland

Belastingwijzer Samenwerking Belastingen Walcheren en Schouwen-Duivenland 2 In deze belastingwijzer o.a.: Soorten belastingen en tarieven Mogelijkheden via onze website WOZ-beschikking Gespreid betalen via automatische incasso. Uw belastingzaken digitaal regelen via www.middelburg.nl

Nadere informatie

Toelichting bij het aanslag-/beschikkingsbiljet gemeentelijke belastingen 2007

Toelichting bij het aanslag-/beschikkingsbiljet gemeentelijke belastingen 2007 Toelichting bij het aanslag-/beschikkingsbiljet gemeentelijke belastingen 2007 Samenwerking belastingafdelingen Vanaf 1 januari 2007 werken de belastingafdelingen van vijf gemeenten, Bloemendaal, Zandvoort,

Nadere informatie

GECOMBINEERD AANSLAGBILJET EN WOZ-WAARDEBESCHIKKING

GECOMBINEERD AANSLAGBILJET EN WOZ-WAARDEBESCHIKKING Informatie gemeentelijke belastingen GECOMBINEERD AANSLAGBILJET EN WOZ-WAARDEBESCHIKKING Eind februari ontvangt u net als vorig jaar een aanslagbiljet gemeentelijke belastingen waarin naast vermelding

Nadere informatie

Belastingen 2013. Toelichting bij het aanslagbiljet gemeentebelastingen

Belastingen 2013. Toelichting bij het aanslagbiljet gemeentebelastingen Belastingen 2013 Toelichting bij het aanslagbiljet gemeentebelastingen Belastingen 2013 Toelichting bij het aanslagbiljet gemeentebelastingen Deze folder geeft u meer informatie over uw aanslagbiljet,

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 29 oktober 2013 (kenmerk );

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 29 oktober 2013 (kenmerk ); DE RAAD VAN DE GEMEENTE LEEUWARDEN; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 29 oktober 2013 (kenmerk 380627); gelet op artikel 228a van de Gemeentewet; BESLUIT: vast te

Nadere informatie

Wat is uw huis waard? DE WAARDE VAN UW ONROERENDE ZAAK

Wat is uw huis waard? DE WAARDE VAN UW ONROERENDE ZAAK Wat is uw huis waard? BELASTING 2005 DE WAARDE VAN UW ONROERENDE ZAAK inleiding Als eigenaar of gebruiker van een woning of een bedrijfspand betaalt u onroerende zaakbelasting, kortweg OZB. De hoogte van

Nadere informatie

Bezwaar WOZ-waarde Hoe wij voor uw sportvereniging duizenden euro s kunnen besparen!

Bezwaar WOZ-waarde Hoe wij voor uw sportvereniging duizenden euro s kunnen besparen! 06-03-14 & Eendracht maakt macht Bezwaar WOZ-waarde Hoe wij voor uw sportvereniging duizenden euro s kunnen besparen! Bezwaar WOZ- waarde & Makelaardij John Schokker Eendracht maakt macht Welkom Eendracht

Nadere informatie

Toelichting. Aanslag Gemeentelijke Belastingen. WOZ-beschikking

Toelichting. Aanslag Gemeentelijke Belastingen. WOZ-beschikking Dit formulier in een gesloten envelop opsturen naar: Toelichting Gemeente Maassluis T.a.v. afdeling Financiën en Control Antwoordnummer 55 3140 VB Maassluis Een postzegel is niet nodig. Aanslag Gemeentelijke

Nadere informatie

Belastingen 2016. Afdeling Belastingen en Verzekeringen

Belastingen 2016. Afdeling Belastingen en Verzekeringen Belastingen 2016 Afdeling Belastingen en Verzekeringen 1 Inhoudsopgave Afvalstoffenheffing 4 Rioolheffing 6 Onroerende-zaakbelastingen (OZB) 8 Hondenbelasting 12 Precariobelasting 16 Reclamebelasting 17

Nadere informatie

INFORMATIE GECOMBINEERDE AANSLAG 2017

INFORMATIE GECOMBINEERDE AANSLAG 2017 INFORMATIE GECOMBINEERDE AANSLAG 2017 Inhoudsopgave Afvalstoffenheffing 3 Bedrijven Investeringszone (BIZ) 5 Grafonderhoudsrecht 7 Hondenbelasting 8 Onroerende-zaakbelasting (OZB) 9 Roerende-ruimtebelasting

Nadere informatie

Meest gestelde vragen

Meest gestelde vragen Meest gestelde vragen over gemeentebelastingen in Hendrik-Ido-Ambacht Pagina-indeling: OZB en WOZ... 2 OZBE...2 Crisis...2 Nieuwbouw of in aanbouw... 4 Tenaamstelling... 5 Rioolheffing eigendom... 6 Rioolheffing

Nadere informatie

Alles over WOZ-beschikking- en aanslagbiljet gemeentelijke belastingen 2017

Alles over WOZ-beschikking- en aanslagbiljet gemeentelijke belastingen 2017 Alles over WOZ-beschikking- en aanslagbiljet gemeentelijke belastingen 2017 Niemand vindt belasting betalen leuk, maar tegelijkertijd is vrijwel iedereen er van doordrongen dat het moet. Via de gemeentelijke

Nadere informatie

4. Lokale Heffingen. Kader. Algemeen. Tarievenbeleid Onroerende zaakbelastingen

4. Lokale Heffingen. Kader. Algemeen. Tarievenbeleid Onroerende zaakbelastingen 4. Lokale Heffingen Kader De lokale heffingen vormen een belangrijk onderdeel van de inkomsten van de gemeente en zijn daarom een integraal onderdeel van het gemeentelijke beleid. Ze raken de burgers heel

Nadere informatie

Algemeen 3 Tarieven Wet waardering onroerende zaken 5 Onroerende-zaakbelastingen 6 Rioolheffing 7 Afvalstoffenheffing/reinigingsrecht 8

Algemeen 3 Tarieven Wet waardering onroerende zaken 5 Onroerende-zaakbelastingen 6 Rioolheffing 7 Afvalstoffenheffing/reinigingsrecht 8 Belastinggids 2014 Algemeen 3 Tarieven 2014 4 Wet waardering onroerende zaken 5 Onroerende-zaakbelastingen 6 Rioolheffing 7 Afvalstoffenheffing/reinigingsrecht 8 Hondenbelasting 9 Betaling van de aanslag

Nadere informatie

Alles over WOZ-beschikking- en aanslagbiljet gemeentelijke belastingen 2016

Alles over WOZ-beschikking- en aanslagbiljet gemeentelijke belastingen 2016 Alles over WOZ-beschikking- en aanslagbiljet gemeentelijke belastingen 2016 Inleiding Niemand vindt belasting betalen leuk, maar tegelijkertijd is vrijwel iedereen er van doordrongen dat het moet. Via

Nadere informatie

De Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) is een samenwerkingsverband op het gebied van belastingen tussen:

De Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) is een samenwerkingsverband op het gebied van belastingen tussen: WOZ-informatieavond Wat is de BSGR? Wet WOZ (Waardebepaling Onroerende Zaken) Waardebepaling Waarderingskamer Bestandsoptimalisatie Bezwaar/Beroep Contact De Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR)

Nadere informatie

RAADSBESLUIT 14R.00481

RAADSBESLUIT 14R.00481 RAADSBESLUIT 14R.00481 Gemeente Woerden 14R.00481 ^ 3 gemeente WOERDEN Agendapunt: hl- Onderwerp: Verordening rioolheffing 2015 De raad van de gemeente Woerden; gelezen het voorstel d.d. 18 november 2014

Nadere informatie

Meest gestelde vragen

Meest gestelde vragen Meest gestelde vragen over gemeentebelastingen in Papendrecht Pagina-indeling: OZB en WOZ... 2 OZBE...2 Crisis...2 Nieuwbouw of in aanbouw... 4 Tenaamstelling... 5 Rioolheffing eigendom... 6 Afvalstoffenheffing...

Nadere informatie

VRAGEN EN ANTWOORDEN OVER DE GEMEENTELIJKE BELASTINGEN EN DE WOZ ALLE VRAGEN OP EEN RIJ

VRAGEN EN ANTWOORDEN OVER DE GEMEENTELIJKE BELASTINGEN EN DE WOZ ALLE VRAGEN OP EEN RIJ VRAGEN EN ANTWOORDEN OVER DE GEMEENTELIJKE BELASTINGEN EN DE WOZ Hieronder leest u de 28 meest gestelde vragen plus de antwoorden over: - de Wet waardering onroerende zaken (WOZ); - de waardebepaling -de

Nadere informatie

Informatieavond Oegstgeest

Informatieavond Oegstgeest Informatieavond Oegstgeest Wat is de BSGR? Wet WOZ (Waardebepaling Onroerende Zaken) Aanslag en beschikking Waardebepaling en aanverwante zaken Waarderingskamer Oegstgeest cijfers Waarderingskamer 2015

Nadere informatie

Heffing & Invordering 10. H&I

Heffing & Invordering 10. H&I Heffing & Invordering 10. H&I Eindterm 10.01. Algemeen De examenkandidaat kan de plaats van de gemeentelijke heffingen omschrijven binnen de inkomstenbronnen van de gemeente en kent de bestedingen door

Nadere informatie

Gemeentelijke belastingen en WOZ-beschikking 2016

Gemeentelijke belastingen en WOZ-beschikking 2016 Gemeentelijke belastingen en WOZ-beschikking 2016 De gemeente Barneveld is een fijne gemeente om te wonen, te werken en te recreëren. Dat komt door de centrale ligging, met de Vallei en de Veluwe soms

Nadere informatie

Indien u dit bezwaar invult als bedrijf of instelling, vul dan de gegevens daarvan hieronder in Organisatienaam :... KvK registratienummer :...

Indien u dit bezwaar invult als bedrijf of instelling, vul dan de gegevens daarvan hieronder in Organisatienaam :... KvK registratienummer :... BEZWAARSCHRIFT TEGEN DE AANSLAG GEMEENTELIJKE BELASTINGEN EN WOZ-BESCHIKKING A. GEGEVENS VAN DE AANSLAG Naam Adres Postcode en plaats Burgerservicenummer Geslacht : Man Vrouw Telefoon overdag E-mailadres

Nadere informatie

Belastingen 2015. Afdeling Belastingen en Verzekeringen

Belastingen 2015. Afdeling Belastingen en Verzekeringen Belastingen 2015 Afdeling Belastingen en Verzekeringen 1 Inhoudsopgave Afvalstoffenheffing 04 Rioolheffing 06 Onroerende-zaakbelastingen (OZB) 08 Hondenbelasting 12 Precariobelasting 16 Reclamebelasting

Nadere informatie

Verklaring van de op het aanslagbiljet gebruikte omschrijvingen...4. Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ)... 10

Verklaring van de op het aanslagbiljet gebruikte omschrijvingen...4. Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ)... 10 Belastinggids 2016 Inhoudsopgave Algemeen...3 Verklaring van de op het aanslagbiljet gebruikte omschrijvingen...4 Hondenbelasting...5 Rioolheffing...6 Afvalstoffenheffing...7 Onroerende zaakbelasting...8

Nadere informatie

Belastingen 2010. Toelichting bij het aanslagbiljet gemeentebelastingen

Belastingen 2010. Toelichting bij het aanslagbiljet gemeentebelastingen Belastingen 2010 Toelichting bij het aanslagbiljet gemeentebelastingen Deze folder geeft u meer informatie over uw aanslagbiljet, WOZ-waarde en belangrijke wijzigingen. Meer informatie vindt u op onze

Nadere informatie

Alles over. Gemeentelijke belastingen

Alles over. Gemeentelijke belastingen Alles over Gemeentelijke belastingen 2012 1 INHOUDSOPGAVE Gemeentelijke belastingen Onroerendezaakbelasting 3 Rioolheffing 3 Afvalstoffenheffing 4 Hondenbelasting 5 Vermindering/wijziging 5 Bezwaarschrift

Nadere informatie

Gemeentelijke Belastinggids

Gemeentelijke Belastinggids Gemeente Leiderdorp Gemeentelijke Belastinggids 2013 Gemeentehuis Willem-Alexanderlaan 1 2351 DZ Leiderdorp Postbus 35 2350 AA Leiderdorp Telefoon (071) 545 85 00 Telefax (071) 589 56 91 www.leiderdorp.nl

Nadere informatie

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet en artikel van de Wet milieubeheer; B E S L U I T:

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet en artikel van de Wet milieubeheer; B E S L U I T: Besluit Nummer Datum De raad van de gemeente Almere, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders; gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet en artikel 15.33

Nadere informatie

Toelichting op de belastingaanslag

Toelichting op de belastingaanslag BSR (Belastingsamenwerking Rivierenland) De Blomboogerd 1 Postbus 18 4000 AA Tiel T (0344) 649 649 www.bsr.nl Toelichting op de belastingaanslag Voor inwoners van Buren, Neder-Betuwe en Zaltbommel ontwerp

Nadere informatie

Regionale belastingsamenwerking gemeenten Deventer, Olst-Wijhe en Raalte

Regionale belastingsamenwerking gemeenten Deventer, Olst-Wijhe en Raalte Dit is een informatiekrant van de Regionale belastingsamenwerking Deventer, Olst-Wijhe en Raalte Regionale belastingsamenwerking gemeenten Deventer, Olst-Wijhe en Raalte Pagina 1 Regionale belastingsamenwerking

Nadere informatie

gelezen het voorstel van de Publieksservice, team Burgerzaken en Belastingen d.d. 6 oktober 2014;

gelezen het voorstel van de Publieksservice, team Burgerzaken en Belastingen d.d. 6 oktober 2014; No. 2014/ Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Coevorden; gelezen het voorstel van de Publieksservice, team Burgerzaken en Belastingen d.d. 6 oktober 2014; dat het gewenst is om beleidsregels

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL MET VERORDENING

RAADSVOORSTEL MET VERORDENING RAADSVOORSTEL MET VERORDENING Raadsvergadering : 21 november 2016 Agendapunt : Onderwerp : Verordening rioolheffing Opsterland 2017 Portefeuillehouder : Rob Jonkman Voorstel 1. De Verordening rioolheffing

Nadere informatie

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet en artikel van de Wet milieubeheer; B E S L U I T:

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet en artikel van de Wet milieubeheer; B E S L U I T: Besluit Nummer Datum De raad van de gemeente Almere, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders; gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet en artikel 15.33

Nadere informatie

Waardering van nieuwbouw

Waardering van nieuwbouw Waardering van nieuwbouw Programma 19.00 19.30 uur Presentatie van de waardebepaling van de WOZ-waarde 19.30 19.45 uur Gelegenheid om vragen te stellen over de taxatiemethodiek 19.45 20.00 uur PAUZE 20.00

Nadere informatie

Raad V200700980 versie 4 december 2007. Onderwerp: Vaststellen verordening onroerende-zaakbelastingen 2008

Raad V200700980 versie 4 december 2007. Onderwerp: Vaststellen verordening onroerende-zaakbelastingen 2008 Raadsvoorstel Inleiding:Voor het jaar 2008 dienen de tarieven voor heffing van de onroerende-zaakbelastingen (ozb) te worden vastgesteld vóór de aanvang van het belastingjaar. De ozb wordt geheven op basis

Nadere informatie

Belastinggids 2013 Belangrijke informatie

Belastinggids 2013 Belangrijke informatie Belastinggids 2013 Belangrijke informatie Dit boekje goed bewaren 1 Inhoudsopgave De gecombineerde aanslag 2013 3 Informatie 4 Digitale dienstverlening 5 Wet waardering onroerende zaken (WOZ) 6 Onroerende-zaakbelastingen

Nadere informatie

Gemeentelijk WOZ-rapport

Gemeentelijk WOZ-rapport Gemeentelijk WOZ-rapport Adres Adres 8 en woonplaats KLEISTAD Gemeente Wijk Centrum Vogelenbuurt Bouwkundig Objectstatus Object in gebruik Bouwjaar(klasse) 1978 Inhoud (m3) 340 bruto Gebruiksoppervlak

Nadere informatie

Model Taxatieverslag Woningen

Model Taxatieverslag Woningen Model Taxatieverslag Woningen Locatie woning Straatnaam Huisnummer Postcode Woonplaats * 1 Foto getaxeerde woning WOZ-objectnummer Waardepeildatum 1 januari 20.. Toestandspeildatum 1 januari 20.. Vastgestelde

Nadere informatie

Reinigingsheffingen. gelet op artikel van de Wet milieubeheer en artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet

Reinigingsheffingen. gelet op artikel van de Wet milieubeheer en artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet 1Raadsbesluit 102 I Behandelschema Reinigingsheffingen Raadscommissie 29-10-2014 Gemeenteraad 11-11-2014 Portefeuillehouder F. Kingma Paragraaf G Lokale lasten De raad van de gemeente Texel: gelezen het

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Alphen aan den Rijn; artikel 1 en 9 van de verordening onroerende-zaakbelastingen;

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Alphen aan den Rijn; artikel 1 en 9 van de verordening onroerende-zaakbelastingen; Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Alphen aan den Rijn; Gelet op het bepaalde in: artikel 1 en 9 van de verordening onroerende-zaakbelastingen; artikel 2 en 11 van de Verordening

Nadere informatie

elastinggids Informatie over gemeentelijke belastingen

elastinggids Informatie over gemeentelijke belastingen 2017 elastinggids Informatie over gemeentelijke belastingen Inhoudsopgave 1. Inleiding.....4 2. Tarieven 2017..... 5 3. Wet Waardering Onroerende Zaken.. 6 4. Onroerende-zaakbelastingen ( OZB).....9 5.

Nadere informatie

Uitleg WOZ-Waarde. 1. De onroerende zaakbelasting (OZB) die de gemeente heft. 2. Waterschapsheffing. 3. Het Eigenwoningforfait.

Uitleg WOZ-Waarde. 1. De onroerende zaakbelasting (OZB) die de gemeente heft. 2. Waterschapsheffing. 3. Het Eigenwoningforfait. Uitleg WOZ-Waarde In dit document leggen wij u uit wat de WOZ-waarde inhoudt en hoe u bezwaar aan kunt tekenen tegen een te hoog vastgestelde WOZ-Waarde. U kunt de WOZ-Waarde vergelijken met de Woningwijs

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 3 november 2015;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 3 november 2015; Raadsbesluit De raad van de gemeente H e e r d e; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 3 november 2015; gelet op artikel 15.33 van de Wet milieubeheer; b e s l u i t:

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 10 november 2015 ;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 10 november 2015 ; Bijlage 1 2015/../.. ======================================= Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing 2016 ======================================= De raad van de gemeente Voerendaal;

Nadere informatie

Beleidsregels voor het aanwijzen van een belastingplichtige en/of WOZ-belanghebbende in een keuzesituatie Oosterhout 2008

Beleidsregels voor het aanwijzen van een belastingplichtige en/of WOZ-belanghebbende in een keuzesituatie Oosterhout 2008 Beleidsregels voor het aanwijzen van een belastingplichtige en/of WOZ-belanghebbende in een keuzesituatie Oosterhout 2008 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Type overheidsorganisatie Naam

Nadere informatie

Wetstechnische informatie

Wetstechnische informatie Verordening op de heffing en de invordering van rioolheffing 2014 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is

Nadere informatie

Model taxatieverslag woningen dat is opgenomen in de bijlage bij deze regeling.

Model taxatieverslag woningen dat is opgenomen in de bijlage bij deze regeling. Artikel Het in bijlage 4 van de Uitvoeringsregeling instructie waardebepaling Wet waardering onroerende zaken opgenomen Model taxatieverslag woningen wordt vervangen door het Model taxatieverslag woningen

Nadere informatie

Informatie over gemeentelijke belastingen

Informatie over gemeentelijke belastingen 2016 Belastinggids Informatie over gemeentelijke belastingen Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 2. Tarieven 2016...5 3. Wet Waardering Onroerende Zaken...6 4. Onroerende-zaakbelastingen (OZB)...9 5. Afvalstoffenheffing...10

Nadere informatie

VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN RIOOLHEFFING STEIN 2016

VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN RIOOLHEFFING STEIN 2016 2015, no. De Raad der gemeente Stein; Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders inzake rioolheffing Stein 2016 van 27 oktober 2015 (Gem. blad Afd. A 2015, no. ); gelet op artikel

Nadere informatie

Overzicht van alle belastingen in de gemeente Súdwest-Fryslân. Belastinggids 2012

Overzicht van alle belastingen in de gemeente Súdwest-Fryslân. Belastinggids 2012 Overzicht van alle belastingen in de gemeente Súdwest-Fryslân Belastinggids 2012 Inhoud Voorwoord Het aanslagbiljet Tarieven Waardering onroerende zaken Onroerende-zaakbelastingen (OZB) Afvalstoffenheffing

Nadere informatie

Beleidsregels voor het aanwijzen van een belastingplichtige in een keuzesituatie

Beleidsregels voor het aanwijzen van een belastingplichtige in een keuzesituatie Beleidsregels voor het aanwijzen van een belastingplichtige in een keuzesituatie Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door

Nadere informatie

Gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a. en b. van de Gemeentewet en artikel 15.33 van de Wet Milieubeheer; b e s l u i t:

Gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a. en b. van de Gemeentewet en artikel 15.33 van de Wet Milieubeheer; b e s l u i t: RAADSBESLUIT 13R.000392 Agendapunt: Onderwerp: Verordening reinigingsheffingen 2014 De raad van de gemeente Woerden; gelezen het voorstel d.d. 19 november 2013 van: - burgemeester en wethouders Gelet op

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 19 november 2013;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 19 november 2013; 2013/../.. ======================================= Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing 2014 ======================================= De raad van de gemeente Voerendaal; gelezen

Nadere informatie

Verordening op de heffing en invordering van Rioolheffing Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Verordening op de heffing en invordering van Rioolheffing Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd Gemeente Zaanstad Verordening op de heffing en invordering van Rioolheffing 2018 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Gemeente Zaanstad Officiële naam regeling Verordening

Nadere informatie

REINIGINGSHEFFINGEN DE RAAD VAN DE GEMEENTE SCHINNEN; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 4 november 2014;

REINIGINGSHEFFINGEN DE RAAD VAN DE GEMEENTE SCHINNEN; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 4 november 2014; REINIGINGSHEFFINGEN DE RAAD VAN DE GEMEENTE SCHINNEN; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 4 november 2014; gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en

Nadere informatie

Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 2016

Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 2016 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Schinnen. Nr. 46 4 januari 2016 Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 2016 DE RAAD VAN DE GEMEENTE SCHINNEN;

Nadere informatie

Informatie over gemeentelijke belastingen

Informatie over gemeentelijke belastingen 2014 Belastinggids Informatie over gemeentelijke belastingen Inhoudsopgave 1. Inleiding...4 2. Tarieven 2014...5 3. Wet Waardering Onroerende Zaken...6 4. Onroerende-zaakbelastingen (OZB)...9 5. Afvalstoffenhefing...10

Nadere informatie

Veel gestelde vragen FAQ s. Belastingen. ID Vraag Antwoord

Veel gestelde vragen FAQ s. Belastingen. ID Vraag Antwoord Veel gestelde vragen FAQ s Belastingen ID Vraag Antwoord faq0001 Wat zijn de belastingtarieven 2012? De tarieven 2012 staan vermeld in de diverse Belastingverordeningen. De gemeenteraad stelt deze vast

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Ede (Gelderland)

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Ede (Gelderland) Zaaknummer 56852 Afdeling Belastingen Ede, 10-11- De raad van de gemeente Ede: gelezen het voorstel Gemeentelijke Belastingverordeningen 2017 van burgemeester en wethouders d.d. 25-10-, met zaaknummer

Nadere informatie

Verordening afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 2017

Verordening afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 2017 Verordening afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 2017 De raad van de gemeente Nederweert; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 15 november 2016, nummer B&W-16-00982;

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders; Agendanummer: 6b Vergadering: De raad van de gemeente Winsum; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders; gelet op artikelen 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de

Nadere informatie

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 11 november 2014; b e s l u i t :

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 11 november 2014; b e s l u i t : De raad van de gemeente Landgraaf; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 11 november 2014; gelet op artikel 15.33 van de Wet milieubeheer; b e s l u i t : vast te stellen

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. gelet op het bepaalde in artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b van de Gemeentewet; besluit:

GEMEENTEBLAD. gelet op het bepaalde in artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b van de Gemeentewet; besluit: Officiële uitgave van de gemeente Maassluis GEMEENTEBLAD Nummer: 36 Datum bekendmaking: 18 december 2013 Onderwerp: Verordening reinigingsrechten 2014 De Raad van de gemeente Maassluis; gelezen het voorstel

Nadere informatie