GEMEENTE SOEST. Vragen over uw aanslag? Met behulp van deze brochure wordt u een stuk wijzer!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GEMEENTE SOEST. Vragen over uw aanslag? Met behulp van deze brochure wordt u een stuk wijzer!"

Transcriptie

1 GEMEENTE SOEST B e l a st i ng w i j z ge m e e er nte S o est Vragen over uw aanslag? Met behulp van deze brochure wordt u een stuk wijzer!

2 1 Inleiding 2 Zonder er misschien bij stil te staan, maakt u dagelijks gebruik van gemeentelijke voorzieningen: het trottoir, de straat, het rioolputje, de openbare verlichting en de afvalinzameling. Al die voorzieningen kosten geld en moeten natuurlijk betaald worden. Voor het grootste gedeelte kan de gemeente dit betalen door een bijdrage van de rijksoverheid. Het overige deel bestaat uit inkomsten die binnenkomen doordat de gemeente heffingen oplegt: de gemeentelijke belastingen. Als inwoner van of ondernemer in Soest ontvangt u elk jaar het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen. De kent de volgende belastingen: onroerendezaakbelastingen, afvalstoffenheffing, hondenbelasting en rioolheffing. Met deze belastingwijzer informeren wij u over de gemeentelijke belastingen van Soest. In deze brochure komen de volgende onderwerpen aan de orde: De tarieven 2013 De onroerendezaakbelastingen, afvalstoffenheffing, rioolheffing en hondenbelasting Hoe en wanneer u de gemeentelijke belastingen moet betalen Hoe en wanneer u bezwaar kunt maken Wat u moet doen als u de belasting niet kunt betalen. Heeft u naar aanleiding van deze brochure nog vragen, neem dan gerust contact op met het team Belastingen van de, tijdens werkdagen bereikbaar op telefoonnummer (035) Ook kunt u voor vragen terecht bij de Belasting balie die zich bevindt in de hal van het gemeentehuis aan het Raadhuisplein in Soest, op werkdagen geopend van 8.30 tot uur in de periode 28 februari 2013 tot en met 8 maart U kunt 24 uur per dag de digitale Belastingbalie van de raadplegen. Ga daarvoor naar Om te kunnen inloggen moet u wel de persoon zijn aan wie de aanslag is gericht en daarbij heeft u uw DigiD-inlogcode. De tarieven 2013 De heeft voor 2013 de volgende tarieven vastgesteld: Onroerendezaakbelastingen Over de WOZ-waarde wordt een percentage berekend van: Eigenarenbelasting voor een woning 0,0827% Eigenarenbelasting niet-woning (bedrijf) 0,1555% Gebruikersbelasting niet-woning (bedrijf) 0,1251% Afvalstoffenheffing Gebruikers van een woning of een niet-woning met woongedeelte zijn verplicht om afvalstoffenheffing te betalen. De tarieven bedragen voor het gebruik van één restafvalcontainer, maximaal twee GFT-containers en één of meerdere papiercontainers: a. bij gebruik daarvan door één persoon 175,00 b. bij gebruik daarvan door meer dan één persoon doch minder dan tien personen 199,00 c. per elk vol aantal van tien personen 405,00 Voor het in bezit/gebruik hebben van meer dan één restafvalcontainer, voor elke container boven het aantal van één 90,00 Voor het in bezit/gebruik hebben van meer dan twee GFT-containers, voor elke container boven het aantal van twee 45,00 Rioolheffing U betaalt rioolheffing voor het direct of indirect lozen van afvalwater op de gemeentelijke riolering. U wordt per 500 m 3 waterverbruik of grondwaterafvoer of een deel daarvan aangeslagen. 1 tot 500 m 3 153, m 3 en elk veelvoud van 500 m 3 153,00 Hondenbelasting per hond 71,00 tweede hond en elke hond meer 105,00 kennel 343,00 Op de volgende pagina s vindt u een beschrijving van deze verschillende heffingen. 3 Onroerendezaakbelastingen Bent u eigenaar van een onroerende zaak, bijvoorbeeld een woning, bedrijfs- of winkelpand, bouwkavel, een ongebouwd perceel grond of als u gebruiker bent van een niet-woning, dan moet u onroerendezaakbelastingen betalen, de ozb. De gemeente waarin uw onroerende zaak ligt, is op basis van de wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ) verplicht om jaarlijks uw onroerende zaak te taxeren. De waarde die volgt uit deze taxatie, de WOZ-waarde, gebruikt de gemeente om de ozb voor uw onroerende zaak te berekenen. Ook het waterschap Tricijn en de Belastingdienst gebruiken de WOZ-waarde van uw onroerende zaak. Om de WOZ-waarde van uw onroerende zaak te kunnen vaststellen worden elk jaar taxaties verricht. Dit gebeurt op basis van fysieke gegevens, zoals het type woning, het bouwjaar, de inhoud en de grondoppervlakte. Van invloed op de waarde zijn ook de verkoopcijfers van vergelijkbare onroerende zaken. Voor alle panden/woningen geldt dat wordt getaxeerd alsof het pand/woning leeg 2 3

3 staat en meteen in gebruik genomen kan worden. Er wordt dus geen rekening gehouden met eventuele zakelijke en/of persoonlijke rechten. Ook bouwkavels en ongebouwde percelen grond worden voor de ozb getaxeerd. De waarde van de bouwpercelen wordt mede vastgesteld aan de hand van de grondprijs. De waarde van gebouwen in aanbouw wordt vastgesteld aan de hand van zowel de grondprijs als de bouwkosten die gemaakt zijn tot aan het einde van het jaar dat de taxatie is verricht. U vindt de WOZ-waarde van uw onroerende zaak op uw aanslag. De waardepeildatum is steeds één jaar voorafgaand aan het betreffende belastingjaar. De waarde van uw onroerende zaak is voor deze belasting - aanslag dus gebaseerd op de waardepeildatum van 1 januari Op de internetsite van de, vindt u een voorlichtings - film over de waardering in het kader van de Wet WOZ. In deze voorlichtingsfilm wordt getoond met welke hulpmiddelen de WOZ-waarde van uw woning tot stand is gekomen. Onderbouwing waardering De onderbouwing van de waardering kunt u vinden op het taxatieverslag. Het taxatie - verslag bevat in ieder geval de kadastrale gegevens, het bouwjaar en de grootte van het object. Eventueel wordt melding gemaakt van bijzondere kenmerken. Het taxatieverslag van uw onroerende zaak kunt u opvragen via de digitale belastingbalie op Hiervoor moet u wel de persoon zijn aan wie de aanslag is gericht en daarbij heeft u uw DigiD-inlogcode. Ook kunt u gebruikmaken van de antwoord kaart achter in deze brochure. Vindt u dat de waarde niet juist is vastgesteld, dan moet u binnen zes weken na dag tekening van de aanslag bezwaar maken. Hoe u dat moet doen, leest u verderop in deze brochure. Belastingplicht De aanslag ozb wordt opgelegd aan degene die op 1 januari 2013 eigenaar was van het pand (en bij niet-woningen ook aan de gebruiker). Verkoopt u uw pand in de loop van het jaar, dan heeft dit geen invloed op de hoogte van de aanslag. De notaris verrekent bij de verkoop meestal de eigenarenbelasting met de nieuwe eigenaar; dit gaat geheel buiten de gemeente om. Ook verhuizing heeft geen invloed op de hoogte van de aanslag, u moet gewoon de ozb betalen zoals deze vermeld staat in uw aanslag gemeentelijke belastingen. Hier staat tegenover dat u voor het in gebruik nemen van een ander pand na 1 januari 2013 geen ozb aan de gemeente hoeft te betalen. De berekening van de aanslag en tarieven ozb: waardedaling leidt niet tot lagere aanslag De gemeenteraad heeft in de begroting 2013 bepaald hoe hoog de ozb-opbrengst moet zijn. De totale opbrengst is berekend op basis van de begrote opbrengst in 2012, vermeerderd met een trendmatige verhoging (inflatie) en de opbrengsten als gevolg van nieuwbouw (areaaluitbreiding). Anders dan veel mensen denken, heeft een waardestijging of waardedaling geen invloed op de begrote ozb-opbrengst en gemiddeld genomen ook niet op de hoogte van uw aanslag. Bij een waardestijging worden de tarieven naar verhouding verlaagd en bij een waardedaling worden de tarieven verhoogd. Dit betekent voor de tarieven 2013 het volgende. De tarieven voor 2013 zijn ten opzichte van 2012 aangepast aan de verwachte inflatie (1,5%). En omdat de WOZ-waarden ten opzichte van de vorige waardepeildatum (1 januari 2011) zijn gedaald, zijn de tarieven overeenkomstig verhoogd. Hierdoor blijft het te betalen aanslagbedrag behoudens de aanpassing aan de inflatie gemiddeld genomen ongeveer gelijk. Omdat de waardeontwikkeling voor de verschillende panden uiteen kan lopen, blijven individuele afwijkingen uiteraard mogelijk. De hoogte van de ozb-aanslag wordt berekend door het tarief (een percentage) te vermenigvuldigen met de vastgestelde WOZ-waarde. Zie tarieven op pagina 2. Wanneer kunt u bezwaar maken tegen de vastgestelde WOZ-waarde? Indien u het niet eens bent met de vastgestelde waarde. Nogmaals, het gaat hier om de waarde met peildatum 1 januari Zie voor de voorwaarden betreffende het bezwaar maken de tekst: bezwaar maken tegen uw aanslag (pagina 8). 4 Afvalstoffenheffing Wist u dat er per jaar ongeveer 570 kilo afval per inwoner wordt opgehaald in de. De gemeente is verplicht om al dit huishoudelijk afval in te zamelen. Inwoners zijn verplicht het afval zoveel als mogelijk gescheiden aan te bieden. Alle gebruikers van woningen of gedeelten daarvan die zijn ingericht en dienen als zelfstandige woonruimten, betalen daarom afvalstoffenheffing. Als u in de loop van 2013 in Soest bent komen wonen, wordt slechts de periode dat u hier woont aan u berekend. Als u verhuist naar een andere gemeente, verlenen wij u automatisch vermindering van de aanslag. Bij verhuizing binnen de gemeentegrenzen van Soest ontvangt u geen nieuwe aanslag voor de afvalstoffenheffing. De oorspronkelijke aanslag geldt dan ook voor uw nieuwe adres. Voor de datum inwerkingtreding of afmelding van afvalstoffenheffing geldt de datum dat u in- of uitgeschreven bent in de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA). Bezwaar maken? Wilt u bezwaar maken tegen uw aanslag afvalstoffenheffing? Dat kunt u alleen doen als de verkeerde hoofdgebruiker is vermeld of als het aantal personen niet klopt. Hoe u bezwaar kunt maken, leest u verder in deze brochure (pagina 8). 4 5

4 5 Rioolheffing In Soest ligt voor 299 kilometer aan riolering en dit moet onderhouden worden. U maakt ook gebruik van deze riolering, denk maar aan het toilet, de wasbak of de wasmachine, het hemelwater dat wordt afgevoerd op het gemeentelijk regenwaterriool of de grondwaterstand die op peil moet worden gehouden. Is het perceel waarvan u eigenaar of gebruiker bent indirect of direct aangesloten op het riool, dan moet u rioolheffing betalen. Als u in de loop van 2013 in Soest bent komen wonen, wordt slechts de periode dat u hier woont aan u berekend. Als u verhuist naar een andere gemeente, verlenen wij u automatisch vermindering van de aanslag. Bij verhuizing binnen de gemeentegrenzen van Soest ontvangt u geen nieuwe aanslag voor de rioolheffing. De oorspronkelijke aanslag geldt dan ook voor uw nieuwe adres. Voor de datum inwerkingtreding of afmelding van rioolheffing geldt de datum dat u inof uitgeschreven bent in de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA). Gebruikers van niet-woningen (bedrijven) dienen een beëindiging huurovereenkomst te overleggen. Bezwaar maken? Wilt u bezwaar maken tegen uw aanslag rioolheffing? Dat kunt u alleen doen als u bent aangeslagen voor een woning en/of bedrijfspand waarvan u geen gebruiker bent of als u voor meer grondslagen bent aangeslagen dan u heeft verbruikt (zie hiervoor uw jaarafrekening van Vitens). Hoe u bezwaar kunt maken, leest u verderop in deze brochure (pagina 8). 6 Hondenbelasting Waarom betaal ik hondenbelasting? Uit de opbrengsten van de hondenbelasting wordt onder andere de uitvoering van het hondenbeleid betaald. Denkt u hierbij aan de aanleg en het onderhouden van gebieden of plaatsen waar u de hond mag uitlaten. Iedereen die in Soest een of meerdere honden houdt, moet hondenbelasting betalen. Wordt u binnenkort eigenaar van een of meerdere honden, dan bent u verplicht om dit binnen twee weken door te geven aan de gemeente. Dit kunt u doen door de antwoord - kaart achter in deze brochure, in te vullen en aan ons te retourneren. Jaarlijks controleert de gemeente of aan deze aanmeldingsplicht is voldaan. Op overtreding staat een boete. Bezwaar maken? Wilt u bezwaar maken tegen uw aanslag hondenbelasting? Dat kunt u alleen doen als u bent aangeslagen voor een verkeerd aantal honden of als de verkeerde honden bezitter is aangeslagen. Hoe u bezwaar kunt maken, leest u verderop in deze brochure (pagina 8). 7 8 Uw aanslag betalen U kunt ervoor kiezen om de aanslag voortaan via automatische incasso te betalen. Dit betekent dat u de gemeente machtigt om het bedrag waarvoor u aangeslagen bent, in negen termijnen van uw rekening te laten afschrijven. Heeft u de gemeente eerder gemachtigd voor een automatische incasso, dan hoeft u dit niet opnieuw te doen. U kunt dit controleren door op de acceptgiro van uw aanslag te kijken. Hierop staat dan geschreven: U kunt deze acceptgiro niet inzenden. De automatische incasso in negen termijnen is alleen toegestaan voor aanslagen waarvan het totaalbedrag van de op het aanslagbiljet vermelde bedragen meer bedraagt dan 50 en minder bedraagt dan Aanslagbedragen van minder dan 50 dient u dus in één keer voor de op de aanslag vermelde vervaldatum te voldoen. Wilt u voor de belastingaanslag die u dit jaar gekregen hebt nog gebruikmaken van automatische incasso, dan moet u zo snel mogelijk de machtigingskaart achter in deze brochure invullen en retourneren. LET OP: U krijgt geen bevestiging toegezonden waarin melding wordt gemaakt van het feit dat uw machtigingskaart is verwerkt. U dient dus zelf aan het eind van de maand te controleren of het bedrag voor de gemeentelijke belastingen van uw bankrekening is afgeschreven. Bedrijven kunnen géén gebruikmaken van automatische incasso. Maakt u gebruik van internetbankieren, dan moet u altijd de 16-cijferige nummerreeks vermelden. Dit kenmerk vindt u rechtsbovenin de acceptgirokaart en in het veld omschrijving op uw aanslag. Het is belangrijk dat deze nummerreeks overgenomen wordt zonder spaties te gebruiken. U kunt uw aanslag natuurlijk ook betalen door middel van de acceptgirokaart welke aan de onderzijde van uw aanslagbiljet is gehecht. Het enige wat u hoeft te doen is uw handtekening te zetten en uw bankrekeningnummer te vermelden. Deze kaart kunt u vervolgens bij uw eigen bank inleveren. aanslag moet binnen twee maanden betaald zijn. Dit betekent dat een aanslag met de dagtekening 28 februari 2013 op 30 april 2013 betaald moet zijn. Te laat met betalen? Als u uw aanslag niet voor de uiterste vervaldatum betaalt en u door de gemeente ook geen uitstel van betaling is verleend, dan ontvangt u na de vervaldatum een aanmaning. Deze aanmaning brengt extra kosten met zich mee. De hoogte hiervan is wettelijk vastgesteld op 7 voor een aanslag tot een bedrag van 454. Bij een aanslag van 454 of meer zijn de kosten 15. Als u ook na deze eerste aanmaning niet volledig uw aanslag betaalt, dan ontvangt u een dwangbevel. Ook deze kosten komen voor uw rekening. Bij een aanslag tot een bedrag 6 7

5 van 45 kost een dwangbevel u 38. Bij een aanslag boven de 45 komt er voor elke 45 nog eens 3 bovenop. Onbetaalde aanmaningskosten leiden ook tot een dwangbevel. Het is dus belangrijk om op tijd te betalen. Als het voor u beslist niet mogelijk is om uw belastingaanslag tijdig te betalen, ook niet via de automatische incasso, neem dan zo snel mogelijk contact op met het team Belastingen op telefoonnummer (035) aanvraagkaart taxatieverslag Ondergetekende verzoekt om toezending van het taxatieverslag van de volgende onroerende zaak. (let op! Alleen de persoon aan wie de aanslag is gericht, kan het taxatieverslag van de betreffende onroerende zaak opvragen) 9 Bezwaar maken tegen uw aanslag Straat en huisnummer: Postcode: U heeft in deze brochure kunnen lezen wanneer u bezwaar kunt maken. Bent u het niet eens met de aanslag die u ontvangen heeft, dan moet u uw bezwaar binnen zes weken na dagtekening van de aanslag schriftelijk indienen bij: De heffingsambtenaar van de, postbus 2000, 3760 CA Soest. Uw bezwaarschrift moet de volgende gegevens bevatten: Uw naam en adres De datum van verzending Tegen welke aanslag u bezwaar maakt Waarom u hiertegen bezwaar maakt Uw handtekening Let op! Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet automatisch uitstel van betaling van uw belastingaanslag. Als u uitstel van betaling wenst, dan dient u dat aan te geven in uw bezwaarschrift. Uitstel van betaling wordt alleen verleend voor het betwiste deel van het aanslagbedrag. 10 Kwijtschelding Het kan zijn dat u, bijvoorbeeld omdat u een inkomen op minimumniveau hebt, niet in staat bent om de aanslag te betalen. U kunt dan een verzoek tot kwijtschelding indienen via een speciaal formulier. De kwijtscheldingsregeling is alleen van toepassing op de rioolheffing en de afvalstoffenheffing. aanvraagkaart kwijtscheldingsformulier Ik verzoek u om toezending van een formulier voor het aanvragen van kwijtschelding. Wilt u in aanmerking komen voor kwijtschelding, dan moet u de kaart achter in deze brochure ingevuld terugsturen, u ontvangt dan een aanvraagformulier. Dit aanvraag - formulier kunt u ook vinden op In het formulier moet u naar waarheid vragen beantwoorden over uw vermogen en eventuele schulden. Kwijtschelding wordt niet verleend als u beschikt over vermogen. Denk hierbij aan spaartegoeden, auto s, grond, garage, tweede woning, (sta)caravan, boot, effecten, of de overwaarde van uw eigen huis. Als u het aanvraagformulier binnen zes weken volledig ingevuld en voorzien van alle gevraagde kopieën terugstuurt, wordt u uitstel van betaling verleend voor de aanslag waarvoor u kwijtschelding heeft gevraagd, totdat over uw verzoek is beslist. 8 9

6 Afzender: aanmeldingskaart hondenbelasting Ondergetekende is sinds 20 In het bezit van hond(en) Afzender: afmeldingskaart hondenbelasting Ondergetekende deelt mee, dat het aantal bij de geregistreerde honden moet worden gewijzigd. (let op! Alleen de persoon aan wie de aanslag is gericht, kan deze wijziging doorgeven) De reden hiervan is, dat de hond: (kruis aan wat van toepassing is) n Is gestorven op (euthanasieverklaring bijsluiten) n Is verkocht/weggeven op (afstandsverklaring bijsluiten) aan: Op dit moment ben ik nog houder van hond(en)

7 Afzender: machtigingskaart Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan de om van zijn/haar rekening bedragen af te schrijven. (let op! Alleen de persoon aan wie de aanslag is gericht, kan een machtiging indienen) Bankrekening: Girorekening: Afzender: intrekken machtiging Ondergetekende trekt hierbij de machtiging in die verleend is aan de om van zijn/haar ondergenoemde (giro-)rekening bedragen af te schrijven wegens gemeentelijke belastingen. Bankrekening: Girorekening: 12 13

8 Afzender: Afzender: 14

9 Hoewel de tekst van deze belastingwijzer zorgvuldig is samengesteld, kunt u er geen rechten aan ontlenen. G emeente Soest Postbus CA Soest Telefoon : (035) Internet :

GEMEENTE SOEST. Vragen over uw aanslag? Met behulp van deze brochure wordt u een stuk wijzer!

GEMEENTE SOEST. Vragen over uw aanslag? Met behulp van deze brochure wordt u een stuk wijzer! GEMEENTE SOEST B e l a st i ng w i j z ge m e e er nte S o est 201 5 Vragen over uw aanslag? Met behulp van deze brochure wordt u een stuk wijzer! 1 Inleiding Zonder er misschien bij stil te staan, maakt

Nadere informatie

Deze brochure biedt een toelichting op het aanslagbiljet. gemeentelijke belastingen 2013. Hierin vindt u informatie

Deze brochure biedt een toelichting op het aanslagbiljet. gemeentelijke belastingen 2013. Hierin vindt u informatie Gemeentelijke belasting 2 0 13 1 Deze brochure biedt een toelichting op het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen 2013. Hierin vindt u informatie over de aanslagen (on)roerende zaakbelasting, rioolheffing,

Nadere informatie

(ON)ROERENDE ZAAKBELASTING

(ON)ROERENDE ZAAKBELASTING DEZE BROCHURE BIEDT EEN TOELICHTING OP HET AANSLAGBILJET GEMEENTELIJKE BELASTINGEN 2016. HIERIN VINDT U INFORMATIE OVER DE AANSLAGEN (ON)ROERENDE ZAAKBELASTING, RIOOLHEF - FING, AFVALSTOFFENHEFFING EN

Nadere informatie

14450_Aanslag_Gem_heffingen_2012:Opmaak 1 07-02-2012 08:42 Pagina 1. Aanslag Gemeentelijke Heffingen 2012

14450_Aanslag_Gem_heffingen_2012:Opmaak 1 07-02-2012 08:42 Pagina 1. Aanslag Gemeentelijke Heffingen 2012 14450_Aanslag_Gem_heffingen_2012:Opmaak 1 07-02-2012 08:42 Pagina 1 Aanslag Gemeentelijke Heffingen 2012 14450_Aanslag_Gem_heffingen_2012:Opmaak 1 07-02-2012 08:42 Pagina 2 Toelichting bij het aanslagbiljet

Nadere informatie

Deze brochure biedt een toelichting op het aanslagbiljet. gemeentelijke belastingen Hierin vindt u informatie

Deze brochure biedt een toelichting op het aanslagbiljet. gemeentelijke belastingen Hierin vindt u informatie Gemeentelijke belasting 2 0 13 1 Deze brochure biedt een toelichting op het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen 2013. Hierin vindt u informatie over de aanslagen (on)roerende zaakbelasting, rioolheffing,

Nadere informatie

Toelichting gemeentelijke belastingen 2015

Toelichting gemeentelijke belastingen 2015 Toelichting gemeentelijke belastingen 2015 U hebt een aanslagbiljet gemeentelijke belastingen 2015 ontvangen. Op dit biljet staan de aanslag en de WOZbeschikking. In deze toelichting geven wij uitleg over

Nadere informatie

00000_Aanslag_Gem_heffingen_2013:Opmaak 1 05-02-2013 09:00 Pagina 1. Aanslag Gemeentelijke Heffingen 2013

00000_Aanslag_Gem_heffingen_2013:Opmaak 1 05-02-2013 09:00 Pagina 1. Aanslag Gemeentelijke Heffingen 2013 00000_Aanslag_Gem_heffingen_2013:Opmaak 1 05-02-2013 09:00 Pagina 1 Aanslag Gemeentelijke Heffingen 2013 00000_Aanslag_Gem_heffingen_2013:Opmaak 1 05-02-2013 09:00 Pagina 2 Toelichting bij het aanslagbiljet

Nadere informatie

Deze brochure biedt een toelichting op het aanslagbiljet. gemeentelijke belastingen Hierin vindt u informatie

Deze brochure biedt een toelichting op het aanslagbiljet. gemeentelijke belastingen Hierin vindt u informatie Gemeentelijke belasting 2 0 10 1 Deze brochure biedt een toelichting op het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen 2010. Hierin vindt u informatie over de aanslagen (on)roerende zaakbelasting, rioolheffing,

Nadere informatie

Belastinggids Informatieblad over gemeentelijke belastingen

Belastinggids Informatieblad over gemeentelijke belastingen Belastinggids 2014 Informatieblad over gemeentelijke belastingen 1 Inhoud Algemeen 3 Wet waardering onroerende zaak belasting 5 Afvalstoffenheffing 7 Rioolheffing 8 Liggeld voor woonschepen 9 Reclamebelasting

Nadere informatie

Voor u liggen de WOZ-beschikking en/of de aanslagen gemeentelijke heffingen voor het belastingjaar 2015.

Voor u liggen de WOZ-beschikking en/of de aanslagen gemeentelijke heffingen voor het belastingjaar 2015. TOELICHTING BIJ DE WOZ-BESCHIKKING EN/OF DE AANSLAGEN GEMEENTELIJKE HEFFINGEN Voor u liggen de WOZ-beschikking en/of de aanslagen gemeentelijke heffingen voor het belastingjaar 2015. WOZ-BESCHIKKING Welk

Nadere informatie

Gemeentelijke belastingen Aanslagbiljet 2015 met WOZ-beschikking

Gemeentelijke belastingen Aanslagbiljet 2015 met WOZ-beschikking Gemeentelijke belastingen Aanslagbiljet 2015 met WOZ-beschikking De aanslag gemeentelijke belastingen 2015 gecombineerd met de WOZbeschikking wordt in week 9 verzonden. De WOZ-beschikking staat vermeld

Nadere informatie

De WOZ-beschikking Hertaxatie Het taxatieverslag Let op: Onroerende-zaakbelastingen (OZB)

De WOZ-beschikking Hertaxatie Het taxatieverslag Let op: Onroerende-zaakbelastingen (OZB) De WOZ-beschikking De WOZ-waarde van uw woning, bedrijfspand of grond zoals u die op uw aanslagbiljet vindt, geldt voor het jaar 2016. De waarde is vastgesteld op het prijspeil van 1 januari 2015. Wanneer

Nadere informatie

Aanslag gemeentelijke belastingen 2011

Aanslag gemeentelijke belastingen 2011 Aanslag gemeentelijke belastingen 2011 Aanslag gemeentelijke belastingen 2011 In deze toelichting ontvangt u de belangrijkste informatie bij uw aanslagbiljet gemeentelijke belastingen 2011. Uitgebreide

Nadere informatie

Toelichting op uw aanslagbiljet gemeentelijke belastingen 2014

Toelichting op uw aanslagbiljet gemeentelijke belastingen 2014 Toelichting op uw aanslagbiljet gemeentelijke belastingen 2014 Het aanslagbiljet 2014 is een gecombineerd biljet van de WOZ beschikking en de aanslagen onroerendezaakbelasting, rioolheffing, afvalstoffenheffing,

Nadere informatie

Toelichting. bij het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen

Toelichting. bij het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen 011 Toelichting bij het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen Vooraf In deze toelichting staat belangrijke informatie over het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen. Daarop kunnen zowel WOZ-beschikkingen

Nadere informatie

Toelichting gemeentelijke belastingen 2016

Toelichting gemeentelijke belastingen 2016 Toelichting gemeentelijke belastingen 2016 U hebt een aanslagbiljet gemeentelijke belastingen 2016 ontvangen. Op dit biljet staan de aanslag en de WOZbeschikking. In deze toelichting geven wij uitleg over

Nadere informatie

Aanslag gemeentelijke belastingen 2010

Aanslag gemeentelijke belastingen 2010 Aanslag gemeentelijke belastingen 2010 Aanslag gemeentelijke belastingen 2010 In deze toelichting ontvangt u de belangrijkste informatie bij uw aanslagbiljet gemeentelijke belastingen 2010. Uitgebreidere

Nadere informatie

Gemeentelijke belastingen 2013

Gemeentelijke belastingen 2013 Gemeentelijke belastingen 2013 Gemeentelijke belastingen 2013 De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van taken in het algemeen belang van onze burgers en onze gemeente. U betaalt hiervoor belasting.

Nadere informatie

Spreekuur Ook dit jaar is er weer. Meer informatie In deze toelichting. Beste lezer, Het gemeentehuis is geopend op

Spreekuur Ook dit jaar is er weer. Meer informatie In deze toelichting. Beste lezer, Het gemeentehuis is geopend op 1 Beste lezer, Het gemeentehuis is geopend op Een klein deel van de gemeentelijke inkomsten (ongeveer een vijfde), moet de gemeente zelf verwerven door het heffen van gemeentelijke belastingen. De belangrijkste

Nadere informatie

Aanslag gemeentelijke belastingen 2012

Aanslag gemeentelijke belastingen 2012 Aanslag gemeentelijke belastingen 2012 Aanslag gemeentelijke belastingen 2012 De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van een groot aantal taken. Dit zijn taken die in het algemeen belang van

Nadere informatie

WOZ-beschikking en gemeentelijke belastingen( 1 )* er geen rechten

WOZ-beschikking en gemeentelijke belastingen( 1 )* er geen rechten Belastingen WOZ-beschikking en gemeentelijke belastingen( 1 )* er geen rechten In deze toelichting staat belangrijke informatie over de WOZ-beschikking en de aanslagen gemeentelijke belastingen. De WOZ-beschikking

Nadere informatie

Toelichting bij het aanslag-/beschikkingsbiljet gemeentelijke belastingen 2007

Toelichting bij het aanslag-/beschikkingsbiljet gemeentelijke belastingen 2007 Toelichting bij het aanslag-/beschikkingsbiljet gemeentelijke belastingen 2007 Samenwerking belastingafdelingen Vanaf 1 januari 2007 werken de belastingafdelingen van vijf gemeenten, Bloemendaal, Zandvoort,

Nadere informatie

Aanslag Gemeentelijke Heffingen 2014

Aanslag Gemeentelijke Heffingen 2014 Aanslag Gemeentelijke Heffingen 2014 Toelichting bij het aanslagbiljet Gemeentelijke heffingen 2014 Inhoud 4 Mijn loket... 3 4 Aanslagen en WOZ-beschikking gecombineerd op één aanslagbiljet... 3 4 Betalen

Nadere informatie

Belastingen. WOZ-beschikking en gemeentelijke belastingen( 1 )* kunt u er geen rechten

Belastingen. WOZ-beschikking en gemeentelijke belastingen( 1 )* kunt u er geen rechten Belastingen WOZ-beschikking en gemeentelijke belastingen( 1 )* kunt u er geen rechten In deze toelichting staat belangrijke informatie over de WOZ-beschikking en de aanslagen gemeentelijke belastingen.

Nadere informatie

Toelichting. bij het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen

Toelichting. bij het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen 014 Toelichting bij het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen Vooraf In deze toelichting staat belangrijke informatie over het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen. Daarop kunnen zowel WOZ-beschikkingen

Nadere informatie

Belastingwijzer Samenwerking Belastingen Walcheren en Schouwen-Duivenland

Belastingwijzer Samenwerking Belastingen Walcheren en Schouwen-Duivenland 2 In deze belastingwijzer o.a.: Soorten belastingen en tarieven Mogelijkheden via onze website WOZ-beschikking Gespreid betalen via automatische incasso. Uw belastingzaken digitaal regelen via www.middelburg.nl

Nadere informatie

Toelichting. Aanslag Gemeentelijke Belastingen. WOZ-beschikking

Toelichting. Aanslag Gemeentelijke Belastingen. WOZ-beschikking Dit formulier in een gesloten envelop opsturen naar: Toelichting Gemeente Maassluis T.a.v. afdeling Financiën en Control Antwoordnummer 55 3140 VB Maassluis Een postzegel is niet nodig. Aanslag Gemeentelijke

Nadere informatie

De WOZ-beschikking Hertaxatie Het taxatieverslag Let op: Mijn overheid

De WOZ-beschikking Hertaxatie Het taxatieverslag Let op: Mijn overheid Bezwaar? Bel ons eerst (0578) 699494, op werkdagen van 08.30 tot 16.00 uur. Voor directe antwoorden op uw vragen over OZB, WOZ, Afvalstoffenheffing, Rioolheffing of Begrafenisrechten. U heeft persoonlijk

Nadere informatie

Thuisraken in de gemeentelijke belastingen

Thuisraken in de gemeentelijke belastingen Thuisraken in de gemeentelijke belastingen en de WOZ Bewaarexemplaar 2015 Waarom deze brochure? Ieder jaar krijgt u van de gemeente twee belastingaanslagen: één voor de gemeentelijke belastingen en één

Nadere informatie

Informatie Gemeentelijke belastingen 2014

Informatie Gemeentelijke belastingen 2014 Informatie Gemeentelijke belastingen 2014 U ontvangt van ons een biljet waarop de gemeentelijke belastingaanslagen (onroerende-zaakbelastingen, rioolheffing en afvalstoffenheffing) en de beschikking Wet

Nadere informatie

Informatie Gemeentelijke belastingen 2013

Informatie Gemeentelijke belastingen 2013 Informatie Gemeentelijke belastingen 2013 Deze folder geeft u meer informatie over de gemeentelijke belastingen. U ontvangt van ons een biljet waarop de gemeentelijke belastingaanslagen (onroerende-zaakbelastingen,

Nadere informatie

Informatie Gemeentelijke belastingen 2015

Informatie Gemeentelijke belastingen 2015 Informatie Gemeentelijke belastingen 2015 U ontvangt van ons een biljet waarop de gemeentelijke belastingaanslagen (onroerende-zaakbelastingen, rioolheffing en afvalstoffenheffing) en de beschikking Wet

Nadere informatie

Informatie Gemeentelijke belastingen 2016

Informatie Gemeentelijke belastingen 2016 Informatie Gemeentelijke belastingen 2016 U ontvangt van ons een biljet waarop de gemeentelijke belastingaanslagen (onroerende-zaakbelastingen, rioolheffing en afvalstoffenheffing) en de beschikking Wet

Nadere informatie

Belastingen 2013. Toelichting bij het aanslagbiljet gemeentebelastingen

Belastingen 2013. Toelichting bij het aanslagbiljet gemeentebelastingen Belastingen 2013 Toelichting bij het aanslagbiljet gemeentebelastingen Belastingen 2013 Toelichting bij het aanslagbiljet gemeentebelastingen Deze folder geeft u meer informatie over uw aanslagbiljet,

Nadere informatie

INFORMATIE GECOMBINEERDE AANSLAG 2016

INFORMATIE GECOMBINEERDE AANSLAG 2016 INFORMATIE GECOMBINEERDE AANSLAG 2016 Inhoudsopgave Afvalstoffenheffing 3 Bedrijven Investeringszone (BIZ) 5 Grafonderhoudsrecht 7 Hondenbelasting 8 Onroerende-zaakbelasting (OZB) 9 Roerende-ruimtebelasting

Nadere informatie

Belastinggids 2013 Belangrijke informatie

Belastinggids 2013 Belangrijke informatie Belastinggids 2013 Belangrijke informatie Dit boekje goed bewaren 1 Inhoudsopgave De gecombineerde aanslag 2013 3 Informatie 4 Digitale dienstverlening 5 Wet waardering onroerende zaken (WOZ) 6 Onroerende-zaakbelastingen

Nadere informatie

Regionale belastingsamenwerking gemeenten Deventer, Olst-Wijhe en Raalte

Regionale belastingsamenwerking gemeenten Deventer, Olst-Wijhe en Raalte Dit is een informatiekrant van de Regionale belastingsamenwerking Deventer, Olst-Wijhe en Raalte Regionale belastingsamenwerking gemeenten Deventer, Olst-Wijhe en Raalte Pagina 1 Regionale belastingsamenwerking

Nadere informatie

gemeentelijke belastingen

gemeentelijke belastingen Thuisraken in de gemeentelijke belastingen en de WOZ Webexemplaar Bewaarexemplaar 2012 2012 2013 Bewaarexemplaar 2011 Waarom deze brochure? Ieder jaar krijgt u van de gemeente twee belastingaanslagen:

Nadere informatie

Meest gestelde vragen

Meest gestelde vragen Meest gestelde vragen over gemeentebelastingen in Papendrecht Pagina-indeling: OZB en WOZ... 2 OZBE...2 Crisis...2 Nieuwbouw of in aanbouw... 4 Tenaamstelling... 5 Rioolheffing eigendom... 6 Afvalstoffenheffing...

Nadere informatie

Indien u dit bezwaar invult als bedrijf of instelling, vul dan de gegevens daarvan hieronder in Organisatienaam :... KvK registratienummer :...

Indien u dit bezwaar invult als bedrijf of instelling, vul dan de gegevens daarvan hieronder in Organisatienaam :... KvK registratienummer :... BEZWAARSCHRIFT TEGEN DE AANSLAG GEMEENTELIJKE BELASTINGEN EN WOZ-BESCHIKKING A. GEGEVENS VAN DE AANSLAG Naam Adres Postcode en plaats Burgerservicenummer Geslacht : Man Vrouw Telefoon overdag E-mailadres

Nadere informatie

Meest gestelde vragen

Meest gestelde vragen Meest gestelde vragen over gemeentebelastingen in Hendrik-Ido-Ambacht Pagina-indeling: OZB en WOZ... 2 OZBE...2 Crisis...2 Nieuwbouw of in aanbouw... 4 Tenaamstelling... 5 Rioolheffing eigendom... 6 Rioolheffing

Nadere informatie

Verklaring van de op het aanslagbiljet gebruikte omschrijvingen...4. Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ)... 10

Verklaring van de op het aanslagbiljet gebruikte omschrijvingen...4. Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ)... 10 Belastinggids 2016 Inhoudsopgave Algemeen...3 Verklaring van de op het aanslagbiljet gebruikte omschrijvingen...4 Hondenbelasting...5 Rioolheffing...6 Afvalstoffenheffing...7 Onroerende zaakbelasting...8

Nadere informatie

Belastingen 2016. Afdeling Belastingen en Verzekeringen

Belastingen 2016. Afdeling Belastingen en Verzekeringen Belastingen 2016 Afdeling Belastingen en Verzekeringen 1 Inhoudsopgave Afvalstoffenheffing 4 Rioolheffing 6 Onroerende-zaakbelastingen (OZB) 8 Hondenbelasting 12 Precariobelasting 16 Reclamebelasting 17

Nadere informatie

Toelichting op de belastingaanslag

Toelichting op de belastingaanslag BSR (Belastingsamenwerking Rivierenland) De Blomboogerd 1 Postbus 18 4000 AA Tiel T (0344) 649 649 www.bsr.nl Toelichting op de belastingaanslag Voor inwoners van de gemeenten Culemborg, Geldermalsen,

Nadere informatie

Veelgestelde vragen. Veel gestelde vragen over de WOZ.

Veelgestelde vragen. Veel gestelde vragen over de WOZ. Veelgestelde vragen Veel gestelde vragen over de WOZ. 1. Wat is de Wet WOZ? 2. Wat is een WOZ-beschikking? 3. Hoe is de waarde op de beschikking tot stand gekomen? 4. Hoe worden de grenzen van mijn object

Nadere informatie

Alles over. Gemeentelijke belastingen

Alles over. Gemeentelijke belastingen Alles over Gemeentelijke belastingen 2012 1 INHOUDSOPGAVE Gemeentelijke belastingen Onroerendezaakbelasting 3 Rioolheffing 3 Afvalstoffenheffing 4 Hondenbelasting 5 Vermindering/wijziging 5 Bezwaarschrift

Nadere informatie

Alles over WOZ-beschikking- en aanslagbiljet gemeentelijke belastingen 2017

Alles over WOZ-beschikking- en aanslagbiljet gemeentelijke belastingen 2017 Alles over WOZ-beschikking- en aanslagbiljet gemeentelijke belastingen 2017 Niemand vindt belasting betalen leuk, maar tegelijkertijd is vrijwel iedereen er van doordrongen dat het moet. Via de gemeentelijke

Nadere informatie

INFORMATIEFOLDER KWIJTSCHELDING GEMEENTELIJKE BELASTINGEN

INFORMATIEFOLDER KWIJTSCHELDING GEMEENTELIJKE BELASTINGEN 2017 INFORMATIEFOLDER KWIJTSCHELDING GEMEENTELIJKE BELASTINGEN GEMEENTELIJKE BELASTINGEN U ontvangt jaarlijks per huishouden een aanslagbiljet gemeentelijke heffingen voor de afvalstoffenheffing en onroerendezaakbelastingen

Nadere informatie

GECOMBINEERD AANSLAGBILJET EN WOZ-WAARDEBESCHIKKING

GECOMBINEERD AANSLAGBILJET EN WOZ-WAARDEBESCHIKKING Informatie gemeentelijke belastingen GECOMBINEERD AANSLAGBILJET EN WOZ-WAARDEBESCHIKKING Eind februari ontvangt u net als vorig jaar een aanslagbiljet gemeentelijke belastingen waarin naast vermelding

Nadere informatie

Alles over WOZ-beschikking- en aanslagbiljet gemeentelijke belastingen 2016

Alles over WOZ-beschikking- en aanslagbiljet gemeentelijke belastingen 2016 Alles over WOZ-beschikking- en aanslagbiljet gemeentelijke belastingen 2016 Inleiding Niemand vindt belasting betalen leuk, maar tegelijkertijd is vrijwel iedereen er van doordrongen dat het moet. Via

Nadere informatie

Kwijtschelding van gemeentelijke belastingen Deze brochure is informatief. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Kwijtschelding van gemeentelijke belastingen Deze brochure is informatief. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Kwijtschelding van gemeentelijke belastingen Deze brochure is informatief. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Pagina 1 Pagina 1 Voor wie is deze brochure? - 3-1.1 Wanneer is deze brochure niet

Nadere informatie

Belastingen 2010. Toelichting bij het aanslagbiljet gemeentebelastingen

Belastingen 2010. Toelichting bij het aanslagbiljet gemeentebelastingen Belastingen 2010 Toelichting bij het aanslagbiljet gemeentebelastingen Deze folder geeft u meer informatie over uw aanslagbiljet, WOZ-waarde en belangrijke wijzigingen. Meer informatie vindt u op onze

Nadere informatie

Algemeen 3 Tarieven Wet waardering onroerende zaken 5 Onroerende-zaakbelastingen 6 Rioolheffing 7 Afvalstoffenheffing/reinigingsrecht 8

Algemeen 3 Tarieven Wet waardering onroerende zaken 5 Onroerende-zaakbelastingen 6 Rioolheffing 7 Afvalstoffenheffing/reinigingsrecht 8 Belastinggids 2014 Algemeen 3 Tarieven 2014 4 Wet waardering onroerende zaken 5 Onroerende-zaakbelastingen 6 Rioolheffing 7 Afvalstoffenheffing/reinigingsrecht 8 Hondenbelasting 9 Betaling van de aanslag

Nadere informatie

4. Lokale Heffingen. Kader. Algemeen. Tarievenbeleid Onroerende zaakbelastingen

4. Lokale Heffingen. Kader. Algemeen. Tarievenbeleid Onroerende zaakbelastingen 4. Lokale Heffingen Kader De lokale heffingen vormen een belangrijk onderdeel van de inkomsten van de gemeente en zijn daarom een integraal onderdeel van het gemeentelijke beleid. Ze raken de burgers heel

Nadere informatie

* * RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering van Stuk/nummer Agendapunt 10 december 2013 KNDK/2013/

* * RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering van Stuk/nummer Agendapunt 10 december 2013 KNDK/2013/ *0010100120132816* RAADSVOORSTEL Raadsvergadering van Stuk/nummer Agendapunt 10 december 2013 KNDK/2013/2816 9.12 Datum: 29 oktober 2013 Verzonden: 28 november 2013 Aan de gemeenteraad. Onderwerp: aanpassen

Nadere informatie

Informatie over gemeentelijke belastingen

Informatie over gemeentelijke belastingen 2016 Belastinggids Informatie over gemeentelijke belastingen Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 2. Tarieven 2016...5 3. Wet Waardering Onroerende Zaken...6 4. Onroerende-zaakbelastingen (OZB)...9 5. Afvalstoffenheffing...10

Nadere informatie

Belastingen 2015. Afdeling Belastingen en Verzekeringen

Belastingen 2015. Afdeling Belastingen en Verzekeringen Belastingen 2015 Afdeling Belastingen en Verzekeringen 1 Inhoudsopgave Afvalstoffenheffing 04 Rioolheffing 06 Onroerende-zaakbelastingen (OZB) 08 Hondenbelasting 12 Precariobelasting 16 Reclamebelasting

Nadere informatie

elastinggids Informatie over gemeentelijke belastingen

elastinggids Informatie over gemeentelijke belastingen 2017 elastinggids Informatie over gemeentelijke belastingen Inhoudsopgave 1. Inleiding.....4 2. Tarieven 2017..... 5 3. Wet Waardering Onroerende Zaken.. 6 4. Onroerende-zaakbelastingen ( OZB).....9 5.

Nadere informatie

Officiële bekendmakingen Officiële bekendmakingen

Officiële bekendmakingen Officiële bekendmakingen Gemeentelijke verordeningen De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 18 december 2014 de volgende Belastingverordeningen en Tarieven voor 2015 vastgesteld: Verordening op de heffing en de invordering

Nadere informatie

Gemeentelijke Belastinggids

Gemeentelijke Belastinggids Gemeente Leiderdorp Gemeentelijke Belastinggids 2013 Gemeentehuis Willem-Alexanderlaan 1 2351 DZ Leiderdorp Postbus 35 2350 AA Leiderdorp Telefoon (071) 545 85 00 Telefax (071) 589 56 91 www.leiderdorp.nl

Nadere informatie

Informatie over gemeentelijke belastingen

Informatie over gemeentelijke belastingen 2014 Belastinggids Informatie over gemeentelijke belastingen Inhoudsopgave 1. Inleiding...4 2. Tarieven 2014...5 3. Wet Waardering Onroerende Zaken...6 4. Onroerende-zaakbelastingen (OZB)...9 5. Afvalstoffenhefing...10

Nadere informatie

INFORMATIE GECOMBINEERDE AANSLAG 2017

INFORMATIE GECOMBINEERDE AANSLAG 2017 INFORMATIE GECOMBINEERDE AANSLAG 2017 Inhoudsopgave Afvalstoffenheffing 3 Bedrijven Investeringszone (BIZ) 5 Grafonderhoudsrecht 7 Hondenbelasting 8 Onroerende-zaakbelasting (OZB) 9 Roerende-ruimtebelasting

Nadere informatie

Kwijtschelding belastingen en heffingen aanvragen

Kwijtschelding belastingen en heffingen aanvragen Kwijtschelding belastingen en heffingen aanvragen Dit formulier moet u binnen twee maanden na dagtekening van de belastingaanslagen indienen bij de gemeente. Lees voordat u dit formulier invult de toelichting

Nadere informatie

Hoe wordt de WOZ-waarde vastgesteld?

Hoe wordt de WOZ-waarde vastgesteld? In dit document vindt u antwoorden op onderstaande vragen 1. Hoe wordt de WOZ-waarde vastgesteld? 2. Waarvoor wordt de WOZ-waarde gebruikt? 3. Taxatieverslag 4. Hoe wordt de waarde van mijn pand vastgesteld

Nadere informatie

Overzicht van alle belastingen in de gemeente Súdwest-Fryslân. Belastinggids 2012

Overzicht van alle belastingen in de gemeente Súdwest-Fryslân. Belastinggids 2012 Overzicht van alle belastingen in de gemeente Súdwest-Fryslân Belastinggids 2012 Inhoud Voorwoord Het aanslagbiljet Tarieven Waardering onroerende zaken Onroerende-zaakbelastingen (OZB) Afvalstoffenheffing

Nadere informatie

Raad V200700980 versie 4 december 2007. Onderwerp: Vaststellen verordening onroerende-zaakbelastingen 2008

Raad V200700980 versie 4 december 2007. Onderwerp: Vaststellen verordening onroerende-zaakbelastingen 2008 Raadsvoorstel Inleiding:Voor het jaar 2008 dienen de tarieven voor heffing van de onroerende-zaakbelastingen (ozb) te worden vastgesteld vóór de aanvang van het belastingjaar. De ozb wordt geheven op basis

Nadere informatie

Onderwerp Actualisering belastingverordeningen + tarieventabel en aanpassing tarieven 2009

Onderwerp Actualisering belastingverordeningen + tarieventabel en aanpassing tarieven 2009 OPENBAAR Adviseur: E.N.M. 't Hart (POI, tst. 813) Portefeuillehouder: E. Mackay 08.13969 1 ADVIESNOTA Begrotingsraadsvergadering d.d. 6 november 2008 Voorstel nr. 85/08 Programma en product Bestuur Oegstgeest,

Nadere informatie

Belastingwijzer Gemeente Weesp

Belastingwijzer Gemeente Weesp Met onder andere: tarief afvalstoffenheffing ongewijzigd; onroerende -z aak belastingen met 2% ver ho o gd; nieuwe WOZ-waarde met waardepeildatum 1 januari 2013. Gemeente Weesp Belastingwijzer 2014 redactie:

Nadere informatie

A r t i k e l 3 G e m e e n t e l i j k e b e l a s t i n g e n A r t i k e l 4 D e e l n a m e a a n d e a u t o m a t i s c h e i n c a s s o

A r t i k e l 3 G e m e e n t e l i j k e b e l a s t i n g e n A r t i k e l 4 D e e l n a m e a a n d e a u t o m a t i s c h e i n c a s s o UITVOERINGSREGELS VOOR AUTOMATISCHE INCASSO VAN GEMEENTELIJKE BELASTINGEN GEMEENTE W ESTLAND 2012 De invorderingsambtenaar van W estland; overwegende, dat het ter bevordering van de zorgvuldigheid en de

Nadere informatie

Belastingwijzer 2015 gemeente Bunschoten

Belastingwijzer 2015 gemeente Bunschoten Belastingwijzer 2015 gemeente Bunschoten Inhoudsopgave 1. Wat betaalt u in 2015 aan Belastingen?.... 3 - Tarievenoverzicht 2015 2. WOZ-waardering... 4 - Nieuwe waarde - Modelmatig waarderen woningen -

Nadere informatie

AANGIFTEBILJET RIOOLHEFFING postcode, woonplaats : telefoonnummer :

AANGIFTEBILJET RIOOLHEFFING postcode, woonplaats : telefoonnummer : AANGIFTEBILJET RIOOLHEFFING 2017 Ondergetekende: naam en voorletters straat, huisnummer postcode, woonplaats telefoonnummer 1. Adres van de onroerende zaak die direct of indirect is aangesloten op de gemeentelijke

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 29 oktober 2013 (kenmerk );

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 29 oktober 2013 (kenmerk ); DE RAAD VAN DE GEMEENTE LEEUWARDEN; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 29 oktober 2013 (kenmerk 380627); gelet op artikel 228a van de Gemeentewet; BESLUIT: vast te

Nadere informatie

De Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) is een samenwerkingsverband op het gebied van belastingen tussen:

De Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) is een samenwerkingsverband op het gebied van belastingen tussen: WOZ-informatieavond Wat is de BSGR? Wet WOZ (Waardebepaling Onroerende Zaken) Waardebepaling Waarderingskamer Bestandsoptimalisatie Bezwaar/Beroep Contact De Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR)

Nadere informatie

Informatiefolder gemeentelijke belastingen 2013

Informatiefolder gemeentelijke belastingen 2013 Informatiefolder gemeentelijke belastingen 2013 Onroerende zaakbelastingen en Waardering Onroerende Zaken Rioolheffing Afvalstoffenheffing Reinigingsrecht Baatbelastingen Toeristenbelasting Forensenbelasting

Nadere informatie

Informatieavond Oegstgeest

Informatieavond Oegstgeest Informatieavond Oegstgeest Wat is de BSGR? Wet WOZ (Waardebepaling Onroerende Zaken) Aanslag en beschikking Waardebepaling en aanverwante zaken Waarderingskamer Oegstgeest cijfers Waarderingskamer 2015

Nadere informatie

Gemeentelijke belastingen en WOZ-beschikking 2016

Gemeentelijke belastingen en WOZ-beschikking 2016 Gemeentelijke belastingen en WOZ-beschikking 2016 De gemeente Barneveld is een fijne gemeente om te wonen, te werken en te recreëren. Dat komt door de centrale ligging, met de Vallei en de Veluwe soms

Nadere informatie

Wat is uw huis waard? DE WAARDE VAN UW ONROERENDE ZAAK

Wat is uw huis waard? DE WAARDE VAN UW ONROERENDE ZAAK Wat is uw huis waard? BELASTING 2005 DE WAARDE VAN UW ONROERENDE ZAAK inleiding Als eigenaar of gebruiker van een woning of een bedrijfspand betaalt u onroerende zaakbelasting, kortweg OZB. De hoogte van

Nadere informatie

Informatiefolder gemeentelijke belastingen 2014

Informatiefolder gemeentelijke belastingen 2014 Informatiefolder gemeentelijke belastingen 2014 Onroerende zaakbelastingen en Waardering Onroerende Zaken Rioolheffing Afvalstoffenheffing Reinigingsrecht Baatbelastingen Toeristenbelasting Forensenbelasting

Nadere informatie

Postcode : Woonplaats. : nee / ja, bij (naam, voorletters)

Postcode : Woonplaats. : nee / ja, bij (naam, voorletters) Telefoon: 140167 Correspondentie adres: Postbus 6, 4650 AA Steenbergen (door ambtenaar in te vullen) Datum registratie verhuizing BRP: AANGIFTE VAN: VESTIGING / Paraaf Ambtenaar : BINNENVERHUIZING : m/v*

Nadere informatie

De raad van de gemeente Tholen. Tholen, 8 november 2016

De raad van de gemeente Tholen. Tholen, 8 november 2016 No.: Portefeuillehouder: Wethouder Hoek Afdeling: Middelen Behandelaar: A. Moerland De raad van de gemeente Tholen Tholen, 8 november 2016 Onderwerp: Voorstel tot aanpassing van de gemeentelijke belastingen

Nadere informatie

b Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college Uitgangspunt Financiën helder en op orde a Onvermijdelijk

b Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college Uitgangspunt Financiën helder en op orde a Onvermijdelijk gemeente Eindhoven Raadsnummer 12R5104 Inboeknummer 12bst01978 Beslisdatum B&W 13 november 2012 Dossiernummer 12.46.652 RaadsvoorstelOZB-tarieven 2013 en termijnen van betaling Inleiding Op 6 november

Nadere informatie

Dienstverleningshandvest GBLT

Dienstverleningshandvest GBLT Dienstverleningshandvest GBLT Wij willen u graag van dienst zijn GBLT streeft er naar de afhandelingstermijnen zo kort mogelijk te houden. In de tabel hieronder vindt u een overzicht van de maximale afhandelingstermijnen

Nadere informatie

De stappen tot de OZB-aanslag

De stappen tot de OZB-aanslag Start De stappen tot de OZB-aanslag Deze interactieve pdf laat zien hoe de gemeente Zuidplas komt tot de individuele OZB-aanslagen. De visualisatie laat zien uit welke stappen het proces bestaat. Door

Nadere informatie

16 november 2010/34238 Datum : Onderwerp Intrekken verordening Hondenbelasting 2010 en vaststellen verordening Hondenbelasting 2011.

16 november 2010/34238 Datum : Onderwerp Intrekken verordening Hondenbelasting 2010 en vaststellen verordening Hondenbelasting 2011. Agendapunt 7 Aan de raad van de gemeente IJsselstein Raadsstuknummer 16 november 2010/34238 Datum : : 2010 Programma : Hoofdstuk 2 paragraaf 2.7 Lokale heffingen Blad : 1 van 7 Cluster : Bestuur Portefeuillehouder

Nadere informatie

Onderwerp: Verordening op de heffing en invordering van onroerende-zaakbelastingen 2014.

Onderwerp: Verordening op de heffing en invordering van onroerende-zaakbelastingen 2014. RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.: Naam programma +onderdeel: Algemene middelen Onderwerp: Verordening op de heffing en invordering van onroerende-zaakbelastingen 2014. Aanleiding:

Nadere informatie

Adviseren over vaststellen tarieven onroerende-zaakbelastingen

Adviseren over vaststellen tarieven onroerende-zaakbelastingen Aan de leden van de commissie Vergadering d.d. Casenummer Notitienummer Commissienotitie Middelen 14 maart 2013 AB13.00145 CN2013.009 Gemeente Bussum Adviseren over vaststellen tarieven onroerende-zaakbelastingen

Nadere informatie

VASTSTELLEN REGELING GECOMBINEERDE AANSLAG EN AUTOMATISCHE INCASSO 2012

VASTSTELLEN REGELING GECOMBINEERDE AANSLAG EN AUTOMATISCHE INCASSO 2012 Gemeente Den Haag Ons kenmerk PBS/2011.240 RIS 181986 VASTSTELLEN REGELING GECOMBINEERDE AANSLAG EN AUTOMATISCHE INCASSO 2012 HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, overwegende dat: met ingang van

Nadere informatie

Bijgaande doen wij ter kennisname toekomen de jaarafsluiting 2012, belastingen 2012 van de gemeente Wormerland. a ge

Bijgaande doen wij ter kennisname toekomen de jaarafsluiting 2012, belastingen 2012 van de gemeente Wormerland. a ge GESCAND OP Gemeente Wormerland ill 2 7 KART 2013 Gomeente Wormeriand Aan de leden van de gemeenteraad van de gemeente Wormerland Datum : 21 maart 2013 Uw brief van Uw kenmerk Ons nummer : 13-003839 Behandeld

Nadere informatie

2. Wij stellen uw raad voor om in te stemmen met de gewijzigde ramingen op het gebied van afval voor 2015-2018.

2. Wij stellen uw raad voor om in te stemmen met de gewijzigde ramingen op het gebied van afval voor 2015-2018. Agendapunt nr.: 6 Raadsvoorstel Onderwerp: Belasting- en tarievenmaatregelen 2015 Datum voorstel: 27 oktober 2014 Vergaderdatum: 16 december 2014 Registratienr.: 094-2014 Opsteller: Jan Roest Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 2 Belastingwijzer 2012 3. Gemeenteraad: Doel van

Inhoudsopgave. 2 Belastingwijzer 2012 3. Gemeenteraad: Doel van tubbergen.nl In de belastingwijzer van de gemeente Tubbergen leest u alles over de gemeentelijke belastingen en heffingen. Ook vindt u informatie over de begroting van de gemeente. Heeft u na het lezen

Nadere informatie

4.1.2 Woonlasten (lokale lastendruk)

4.1.2 Woonlasten (lokale lastendruk) Procentueel aandeel per belastingsoort op totale belastingopbrengsten 2006 Burgerzaken 3% Parkeren 11% Rioolrecht 14% Havengelden 6% Bouwleges 4% Begraaf- en crematierechten 4% Overige baten 2% OZB 33%

Nadere informatie

Onderwerp : Voorstel tot vaststelling van de tarieven ozb 2005

Onderwerp : Voorstel tot vaststelling van de tarieven ozb 2005 Raad : 21 december 2004 Agendanr. : 29 Doc.nr : B200413438 Afdeling: : Financiën RAADSVOORSTEL Onderwerp : Voorstel tot vaststelling van de tarieven ozb 2005 Toelichting Vanaf 1 januari 2005 moeten de

Nadere informatie

WATERSCHAPSBELASTINGEN 2013 in het gebied van Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht

WATERSCHAPSBELASTINGEN 2013 in het gebied van Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht WATERSCHAPSBELASTINGEN 2013 in het gebied van Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht In het gebied waar u woont, werkt en/of eigendommen heeft, is Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht verantwoordelijk

Nadere informatie

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01086 RV2011-122

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01086 RV2011-122 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01086 RV2011-122 Gemeente Bussum Vaststellen tarieven onroerende-zaakbelastingen 2012 Brinklaan 35 Postbus 6000

Nadere informatie

over HUreN 1 Huur betalen

over HUreN 1 Huur betalen over HUREN Huur betalen 1 Huur betalen en huurtoeslag Deze folder gaat over huur betalen en huurtoeslag. Huur betalen doet u iedere maand. Wij vragen u de huur vooraf te betalen. Dat wil zeggen vóór de

Nadere informatie

De tariefsontwikkeling laat dan vanaf 2008 het volgende beeld zien: Belastingjaar Rioolheffing per zelfstandig gedeelte

De tariefsontwikkeling laat dan vanaf 2008 het volgende beeld zien: Belastingjaar Rioolheffing per zelfstandig gedeelte RAADSVOORSTEL raadsvergadering: 10 november 2010 onderwerp: Verordening Rioolheffing 2011 bijlage: ontwerp-besluit datum: gemeenteblad I nr.: agenda nr.: Aan de gemeenteraad, Voor u ligt het voorstel tot

Nadere informatie

Colofon. Nota lokale heffingen 2015-2018. Uitgave Gemeente Utrecht. Drukwerk RICOH Nederland. Fotografie Ramon Mosterd John Ploeg John Gundlach

Colofon. Nota lokale heffingen 2015-2018. Uitgave Gemeente Utrecht. Drukwerk RICOH Nederland. Fotografie Ramon Mosterd John Ploeg John Gundlach Nota lokale heffingen 2015-2018 Colofon Nota lokale heffingen 2015-2018 Uitgave Gemeente Utrecht Drukwerk RICOH Nederland Fotografie Ramon Mosterd John Ploeg John Gundlach Informatie Gemeente Utrecht Bestuurs-

Nadere informatie

Belastingen meest gestelde vragen

Belastingen meest gestelde vragen Belastingen meest gestelde vragen Doorverbinden naar effingen () telefoonnummer 3135 (of 3985) of nnen() telefoonnummer 3136 (of 3986) k heb helemaal geen hond en wil hier dus ook niet voor betalen Aan

Nadere informatie

BESLUIT: VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN RIOOLHEFFING

BESLUIT: VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN RIOOLHEFFING B16-026417 BIJLAGE K De raad van de gemeente Bergen op Zoom; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 15 november 2016, nr. RVB160074; gelet op artikel 228a, van de Gemeentewet;

Nadere informatie

Paragraaf 4.1 Lokale Heffingen

Paragraaf 4.1 Lokale Heffingen Paragraaf 4.1 Lokale Heffingen 4.1.1 Inleiding In de Jaarrekening 2010 volgen we zoveel mogelijk de indeling en de inhoud uit de begroting 2010. Op die manier stellen we u in staat een vergelijking te

Nadere informatie