Informatiefolder gemeentelijke belastingen 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Informatiefolder gemeentelijke belastingen 2013"

Transcriptie

1 Informatiefolder gemeentelijke belastingen 2013 Onroerende zaakbelastingen en Waardering Onroerende Zaken Rioolheffing Afvalstoffenheffing Reinigingsrecht Baatbelastingen Toeristenbelasting Forensenbelasting Overige heffingen Hoewel deze informatiefolder met de nodige zorg is samengesteld zijn fouten niet uit te sluiten. Aan deze folder kunnen dan ook geen rechten ontleend worden.

2 Inhoudsopgave: Voorwoord... 3 Digitale belastingbalie... 3 Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ)... 3 Onroerende-zaakbelastingen... 6 Rioolheffing... 7 Afvalstoffenheffing... 8 Reinigingsrechten...11 Baatbelastingen...11 Verkoop, verhuizingen, wijziging aantal bewoners en overlijden...12 Bezwaar maken...13 Betaling van de aanslagen...14 Kwijtschelding...15 Overige belastingen en heffingen...16 Inlichtingen...18 Pagina 2 van 18

3 Voorwoord De gemeente kiest in eerste instantie voor de website van de gemeente om informatie aan de burgers te verstrekken. Degenen die niet over internet beschikken willen wij via deze informatiefolder van de nodige informatie voorzien. In deze folder worden in het kort de verschillende belastingen, die door de gemeente worden geheven, besproken en de werkwijzen, die de gemeente daarbij hanteert. De gemeente hoopt met deze informatiefolder in een behoefte te kunnen voorzien. Uiteraard kunt u altijd nog nadere informatie vragen via de publieksbalie. Tevens zijn wij benieuwd naar uw op- of aanmerkingen. Deze kunt u sturen naar: of via de post naar: Gemeente Hof van Twente afd. Financiële Zaken postbus AB Goor onder vermelding van Informatiefolder Gemeentelijke Belastingen Digitale belastingbalie De aanslagen gemeentelijke belastingen kunnen geraadpleegd worden op de digitale belastingbalie van onze gemeente. Ook de aanslagen leges, toeristenbelasting, forensenbelasting en marktgelden zijn op deze belastingbalie te raadplegen. Om toegang te krijgen tot de digitale belastingbalie dient u te beschikken over de zogenaamde DigiD (spreek uit dieg-idee). Dit is een elektronische toegangscode voor overheidssites, die gekoppeld is aan uw burgerservicenummer (voorheen sofinummer). Deze DigiD kan bijvoorbeeld ook gebruikt worden voor het doen van elektronische aangifte bij de Belastingdienst, opvragen van informatie bij de sociale verzekeringsbank of bij andere gemeenten. Beschikt u nog niet over een DigiD? Dan kunt u deze alsnog aanvragen via de website U ontvangt binnen 5 dagen een activeringscode per post waarmee u uw DigiD gebruikersnaam kunt activeren. Na het activeren kunt u bij aangesloten overheidsinstellingen met uw DigiD gebruikersnaam inloggen. U dient wel ingeschreven te staan in de gemeentelijke basisadministratie. Dit betekent dat niet-ingezetenen van Nederland en bedrijven tot nu toe nog geen DigiD kunnen aanvragen. Op de digitale belastingbalie (bereikbaar via rechterkolom Snel naar -digitale belastingbalie) kunt u de volgende zaken bekijken dan wel regelen: aanslaggegevens bekijken (incl. eventuele correcties hierop) taxatieverslag bekijken en afdrukken bezwaar indienen financieel overzicht van uw aanslagen raadplegen en eventueel betalen via deze website kwijtscheldingsformulier aanvragen uw automatische incasso regelen de status van de door u ingediende correspondentie raadplegen Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ) Iedere gemeente in Nederland moet uitvoering geven aan de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ). Dit betekent dat van alle onroerende zaken in de gemeente een waarde wordt vastgesteld. Deze zogeheten WOZ-waarde wordt gebruikt door drie afnemers, te weten: Pagina 3 van 18

4 - gemeenten, voor de onroerende-zaakbelastingen; - waterschappen, voor de omslag gebouwd; - belastingdienst, o.a. voor de berekening van het eigenwoningforfait en als grondslag voor de erfbelasting (successierechten) De gemeente geeft de vastgestelde WOZ-waarden door aan de Belastingdienst en aan Lococensus. Lococensus verzorgt de belastingheffing voor o.a. de waterschappen Rijn en IJssel te Doetinchem en Regge en Dinkel te Almelo. De huurders van woningen ontvangen geen WOZ-beschikking, aangezien zij geen financieel belang hebben bij deze WOZ-beschikking. Zij betalen sinds 2006 immers geen OZB meer. Ook het gebruik van de WOZ-waarde voor verzekeringen en hypotheken is niet gebaseerd op vastgesteld landelijk beleid en is voor de gemeente dus geen reden om een WOZ-beschikking te verzenden aan huurders van woningen. Algemene informatie over de WOZ-beschikking De WOZ-waarde is de verkoopwaarde zoals die geweest zou zijn op 1 januari 2012, de zogenaamde waardepeildatum. Bij de waardebepaling wordt uitgegaan van twee fictieve feiten. Allereerst wordt ervan uitgegaan dat er een vrije verkoop plaatsvindt, zonder bezwarende omstandigheden. Daarnaast wordt ervan uitgegaan dat het eigendom onmiddellijk en in volle omvang in gebruik genomen kan worden. Dit betekent, dat geen rekening wordt gehouden met eventuele zakelijke rechten (bijvoorbeeld recht van vruchtgebruik) en persoonlijke rechten (bijvoorbeeld huur). Wijzigingen tussen 1 januari 2012 en 1 januari 2013 Als er tussen 1 januari 2012 en 1 januari 2013 een wijziging aan uw object (bijv. sloop, verbouw of nieuwbouw) plaats heeft gevonden dan wordt uw object gewaardeerd naar de toestand van het object op 1 januari 2013 (toestandsdatum) waarbij voor de verkoopwaarde teruggerekend wordt naar de verkoopwaarde van een dergelijk object op 1 januari 2012 (waardepeildatum). Als een pand op 1 januari 2013 nog in aanbouw is, wordt de waarde van het pand vastgesteld voor het gedeelte dat gebouwd is. Bij de taxatie wordt uitgegaan van het standpunt dat het (gedeelte van het) pand op de waardepeildatum al bestond. De Wet WOZ schrijft voor dat de taxatiemethodiek voor panden in aanbouw uitgaat van de kosten die worden gemaakt voor een bouwproject, de stichtingskosten. De gemeente is verplicht om ieder jaar naar de situatie op 1 januari te taxeren. Is de bouw op 1 januari afgerond, dan volgt waardebepaling aan de hand van de waarde in het economisch verkeer. Hiervoor worden gerealiseerde verkoopcijfers van vergelijkbare panden gebruikt. Waardeontwikkeling woningen tussen 1 januari 2011 en 1 januari 2012 De WOZ-waardebeschikking die u in februari 2013 heeft ontvangen geeft niet aan wat uw woning nú waard is maar wat de woning waard was op 1 januari 2012 (de peildatum). Tussen 1 januari 2011 (de vorige peildatum) en 1 januari 2012 (de huidige peildatum) zijn de WOZ-waarden van de woningen in de gemeente Hof van Twente gemiddeld met 3,6 % Pagina 4 van 18

5 gedaald. Zoals aangegeven betreft het hier een gemiddelde, de waarde van uw woning kan dus meer of minder gedaald zijn of zelfs zijn gestegen. Gemiddelde marktontwikkeling woningen in enkele Twentse gemeenten: Borne: -2,6% Hof van Twente: -3,6% Dinkelland: -3,8% Losser: - 2,8% Gemiddelde waardeontwikkeling in de Twentse gemeenten: -3,7% Gemiddelde waardeontwikkeling landelijk: -3,7% (bron: website Waarderingskamer, Den Haag) Belang correcte WOZ-waarde De WOZ-waarde wordt maatschappelijk steeds breder gebruikt. Zo zijn er verstrekkers van (hypothecaire) leningen die de WOZ-waarde als uitgangspunt nemen. Tevens nemen steeds meer verzekeraars de WOZ-waarde als uitgangspunt voor de inboedel en/of opstalverzekering. Een te lage WOZ-waarde is dan voor een huiseigenaar een nadelig aspect. De Waarderingskamer (www.waarderingskamer.nl) ziet nauwgezet toe op correcte toepassing van de wettelijke voorschriften en de door hen vastgestelde kwaliteitseisen. WOZ-beschikking en aanslag gemeentelijke belastingen op één biljet U vindt de WOZ-waarde op uw aanslagbiljet. De WOZ-beschikking en de aanslag gemeentelijke belastingen zijn gecombineerd op één biljet. De WOZ-waarde is de vastgestelde waarde naar waardepeildatum 1 januari 2012 en geldt alleen voor het belastingjaar Ieder jaar wordt een nieuwe WOZ-waarde vastgesteld. U dient deze waarde ook te gebruiken voor het invullen van uw aangifte Inkomstenbelasting over het jaar Taxatieverslag Er zijn twee manieren om uw taxatieverslag digitaal op te vragen bij de gemeente. Optie 1: U heeft de beschikking over Digid Op de website rechterkolom Snel naar -digitale belastingbalie. Op de digitale belastingbalie kiest u voor de optie Taxatieverslag bekijken en afdrukken. Vervolgens verschijnt het DigiD inlogscherm en, na het inloggen, uw taxatieverslag. Onder aan het taxatieverslag wordt u tevens de mogelijkheid geboden om op Google maps te zien waar uw woning zich bevindt en waar de verkochte woningen, die de taxatie van uw woning onderbouwen, zich bevinden. Optie 2: U heeft geen beschikking over DigiD Wilt u graag het taxatieverslag van uw pand inzien en heeft u geen DigiD, kijkt u dan op Digitaal Loket, WOZ-beschikking,-WOZ-taxatieverslag online opvragen. Vervolgens kan het zijn dat er een venster met een Security Alert verschijnt. Klik in dat venster op Ok. Vervolgens kunt u met de volgende combinaties het taxatieverslag opvragen: - burgerservicenummer (voorheen: sofinummer) en aanslagnummer, of - burgerservicenummer (voorheen: sofinummer) en nummer van de beschikking, of - aanslagnummer en nummer van de beschikking. Het taxatieverslag voldoet aan het landelijk vastgestelde model. Uitdrukkelijk wordt hierbij vermeld dat het geen taxatierapport betreft. Het opmaken van een uitgebreid taxatierapport per object is zeer tijdrovend en wordt uit kostenoverwegingen achterwege gelaten. Pagina 5 van 18

6 Waardering woningen De woningen worden getaxeerd volgens de zogenoemde vergelijkingsmethode. De te waarderen woning wordt daarbij vergeleken met woningen die vergelijkbaar zijn en die rond de peildatum (1 januari 2012) zijn verkocht. De gemeente probeert elke taxatie met drie verkoopcijfers te onderbouwen. Deze onderbouwingen staan vermeld op het taxatieverslag. Waardering bedrijfspanden Agrarische objecten worden getaxeerd op basis van een landelijk vastgestelde taxatiewijzer, waarbij rekening is gehouden met bepaalde regionale verschillen. Hierbij wordt rekening gehouden met het type gebouw, bouwjaar en oppervlakte c.q. inhoud. Van elk onderdeel van de taxatie wordt tevens vastgesteld of het dienstbaar is aan woondoeleinden. Voor courante niet-woningen (bijv. winkels, bedrijven en kantoren) wordt uitgegaan van de zogenaamde huurwaardekapitalisatiemethode om de economische waarde te bepalen. Voor de incourante niet-woningen (bijv. scholen), die in het normale economische verkeer niet verhandelbaar zijn in verband met hun bestemming, wordt uitgegaan van de stichtingskosten. Hierbij worden correctiefactoren toegepast voor technische en economische veroudering. Onroerende-zaakbelastingen De onroerende-zaakbelastingen (OZB) vormen een belangrijke inkomstenbron voor de gemeente. De gemeente gebruikt de opbrengsten voor een groot aantal algemene uitgaven, zoals de kosten van de brandweer, wegen, openbare verlichting, openbaar groen, onderwijs, sport, cultuur, recreatie en maatschappelijke dienstverlening. Als grondslag voor deze belasting moet de gemeente de vastgestelde WOZ-waarde gebruiken. De onroerende zaakbelastingen worden berekend als een percentage van de WOZ-waarde. Dit is dezelfde berekeningsmethode als de belastingdienst gebruikt voor de vaststelling bij het eigen woningforfait bij de Inkomstenbelasting. Gebruikersdeel OZB voor de categorie niet-woningen Van de categorie niet-woningen wordt zowel van de eigenaar als van de gebruiker onroerende zaakbelastingen geheven. Hieronder vallen bijvoorbeeld bedrijfspanden en boerderijen. Voor de niet-woningen die bestaan uit een bedrijfsgedeelte én uit een woongedeelte geldt dat de waarde van het woongedeelte buiten de aanslag gebruikersdeel OZB blijft. Bent u dan ook eigenaar en gebruiker van een niet-woning met een woongedeelte dan zult u verschillende grondslagen vermeld zien bij de onroerende-zaakbelastingen. Wie krijgt een aanslag? Eigenarenbelasting Als u op 1 januari eigenaar, bezitter of beperkt gerechtigde was van een pand, dan betaalt u deze belasting. Uitgangspunt is de registratie in het openbaar register van het kadaster. Onder beperkt recht wordt verstaan bijv. vruchtgebruik, erfpacht, recht van gebruik en bewoning (ook genoemd vrij wonen ) en recht van opstal. Gebruikersbelasting Als u op 1 januari gebruiker bent van een niet-woning (met of zonder woongedeelte) betaalt u deze belasting. Als niet woningen worden aangemerkt onroerende zaken die niet in hoofdzaak (voor meer dan 70% van de waarde) dienstbaar zijn aan woondoeleinden. Pagina 6 van 18

7 tarieven (percentage van WOZ-waarde) Woningen Niet woningen Eigenarenbelasting 0,1038 0,1706% Gebruikersbelasting Niet van toepassing 0,1491% Rekenvoorbeelden Voorbeeld 1: U bent eigenaar en gebruiker van een woning waarvan de WOZ-waarde is vastgesteld op De onroerende zaakbelasting is dan * 0,1038% = 269,88. Voorbeeld 2: U bent eigenaar en gebruiker van een agrarisch bedrijf met een waarde van waarvan waarde dienstbaar is aan woondoeleinden. Aangezien 40% van de waarde dienstbaar is aan woondoeleinden wordt dit bedrijf aangeslagen in de categorie OZB niet-woningen. U betaalt nu: Eigenarenbelasting (niet-woning) * 0,1706% = 853,00 Gebruikersbelasting (niet-woning) * 0,1491% = 447,30 Rioolheffing Eén van de taken van de gemeente is het aanleggen en onderhouden van een rioolstelsel voor het afvoeren van afvalwater. Daarvoor ligt een omvangrijk buizenstelsel onder de straten, waarin het afvalwater uit woningen en bedrijven wordt opgevangen. Een goed werkend rioolstelsel is nodig om het milieu niet extra te vervuilen. In de afgelopen jaren moest er meer geld geïnvesteerd worden door de gemeente in de aanleg van riolering in het buitengebied en het onderhoud van de bestaande riolering. Tevens is per 1 januari 2008 de zorgplicht voor het overtollig grondwater en de verwerking van regenwater aan de gemeente toebedeeld. In 2008 is het gemeentelijk rioleringsplan(grp) en het daarbij behorende dekkingsplan vastgesteld. Een vernieuwd GRP is in voorbereiding en zal naar verwachting begin 2013 worden vastgesteld. Helaas hebben deze extra kosten en nieuwe taken geleid tot een forse tariefstijging. De aanslag wordt gebaseerd op de hoeveelheid afgevoerd water, die vanuit het eigendom wordt afgevoerd. Hiervoor worden de gegevens met betrekking tot de waterafrekening 2012 opgevraagd bij het waterbedrijf Vitens. Wie krijgt de aanslag? De gebruiker van een eigendom dat direct of indirect is aangesloten op het gemeentelijk rioolstelsel wordt aangeslagen voor de rioolheffing. Wanneer gedeelten van een eigendom bestemd zijn om als afzonderlijk geheel te worden gebruikt, dan wordt voor elk gedeelte een aanslag opgelegd. Tarieven Hoeveelheid geloosd water Vast bedrag Bedrag per m3 T/m 500 m3 264, t/m m3 0, t/m m3 0,23 Meer dan m3 0,19 Pagina 7 van 18

8 Het betreft een zogenaamd schijventarief waarbij alle schijven opgeteld worden. Rekenvoorbeelden: 1. De gebruiker van een woning heeft 175 m3 water gebruikt volgens de afrekening 2012 van het waterbedrijf Vitens. De aanslag rioolrecht bedraagt dan 264,20, omdat er minder dan 500 m3 geloosd wordt op de gemeentelijke riolering. 2. De gebruiker van een bedrijf heeft m3 water gebruikt volgens de afrekening 2011 van het waterbedrijf Vitens en dit water wordt allemaal geloosd op de riolering. De aanslag rioolrecht wordt dan als volgt berekend: aantal m3 per m3 bedrag schijf t/m ,20 t/m , ,00 t/m , totaal aanslag Rioolheffing ,20 Als het waterverbruik meer is dan 500 m3, dan wordt - in principe - eerst een aangifteformulier toegezonden. Vooral bij veeteeltbedrijven bestaan er grote verschillen tussen de hoeveelheid ingenomen water van Vitens en de hoeveelheid geloosd water op de riolering. Aan de hand van het ingevulde aangifteformulier wordt dan bepaald hoeveel water geloosd wordt op de riolering. Afvalstoffenheffing Elke week wordt het huisvuil opgehaald en verwerkt. De afvalstoffenheffing is bedoeld om de kosten voor het ophalen en verwerken van het huishoudelijk afval te betalen. Ook andere kosten zijn hierin meegenomen. Denkt u hierbij aan de aanschaf van de grijze en groene containers, de aanschaf en het leeghalen van glasbakken, de chemokar, de verwerking van grof huisvuil, de verwerkingskosten van het gratis ingenomen groenafval bij het afvalbrengpunt of het (laten) ophalen van oud papier. In de gemeente moet het afval gescheiden worden aangeboden. Dat wil zeggen dat het groente-, fruit- en tuinafval (GFT-afval) gescheiden moet worden van het overige afval. Bij elk perceel worden daarom in principe een grijze en een groene container geplaatst. Bij sommige complexen is het plaatsen van afzonderlijke containers niet mogelijk. Voor dergelijke complexen wordt dan een verzamelvoorziening geplaatst. Daarvoor wordt per huishouding afvalstoffenheffing in rekening gebracht. Of u wel of geen gebruik maakt van de vuilophaaldienst is niet van belang. In onze gemeente kunt u kiezen uit een 140 liter grijze container of een grotere grijze container van 240 liter. Voor het GFT-afval beschikt onze gemeente alleen over 140 liter groene containers. Voor een éénpersoonshuishouden wordt een 140 liter grijze en een 140 liter groene container beschikbaar gesteld. Voor een meerpersoonshuishouden is dit een 240 liter grijze container en een 140 liter groene container. Op verzoek kan het formaat en het aantal containers aangepast worden. Het verschuldigde bedrag aan afvalstoffenheffing is in onze gemeente afhankelijk van het aantal bewoners en het aantal en type van de afvalcontainers c.q. de verzamelvoorziening. Het basistarief blijft te allen tijde van toepassing, ook als u de containers heeft laten ophalen door de gemeente. Pagina 8 van 18

9 Containermanagement In het kalenderjaar 2008 zijn alle containers in opdracht van de gemeente voorzien van een chip. Met ingang van het kalenderjaar 2010 worden alleen nog containers geleegd die voorzien zijn van een chip. Het is dus van belang dat uw container voorzien is van een chip. Bij de meeste containers is dit zichtbaar door de rode clip (zie afbeelding hieronder) in de container en een adressticker op de zijkant van de container. De nieuwere containers van de gemeente zijn voorzien van een zogenaamd chipnest. Bij deze containers wordt geen rode klip aangebracht, maar wordt de chip geplaatst in de daarvoor bedoelde ruimte in de rand van de container (zie hieronder) en wordt de adressticker ook op de zijkant van de container geplakt. Heeft u nog een container bij uw perceel staan die niet voorzien is van de chip neem dan zo spoedig mogelijk contact op met de gemeente, afdeling Financiële Zaken om een afspraak te maken voor het aanbrengen van de chip. Pagina 9 van 18

10 Wie krijgt een aanslag? De gebruiker van een woning. Wanneer gedeelten van een perceel bestemd zijn om als afzonderlijk geheel te worden gebruikt, dan wordt voor elk gedeelte een aanslag opgelegd. Tarieven Basistarief voor een éénpersoonshuishouden 123,15 Basistarief voor een meerpersoonhuishouden 140,40 Tarief voor de 1e kleine grijze container (140 liter) 55,05 Tarief voor elke volgende kleine grijze container 71,85 Tarief voor de 1e grote grijze container (240 liter) 89,15 Tarief voor elke volgende grote grijze container 107,50 Tarief voor het gebruik van één 240 liter grijze container door 2 of meer wooneenheden, per wooneenheid 55,05 Tarief voor de 1e GFT-container (groen, 140 liter) 34,00 Tarief voor elke volgende GFT-container 51,35 Tarief voor een verzamelvoorziening 89,15 Tarief voor mutaties met betrekking tot de container(s), per keer 26,20 Tarief voor een nieuwe afvalpas 26,20 Toeslag voor een éénpersoonshuishouden met meer dan één 140 liter grijze container, één of meer 240 liter grijze containers of meerdere GFT-containers 17,25 Zoals hiervoor omschreven is het mogelijk om het aantal containers of het type container (bijv. van 240 liter grijs naar 140 liter grijs) te wijzigen. U kunt hiervoor een verzoek indienen bij de afdeling Financiële Zaken van de gemeente. Vervolgens zal de gemeente uw verzoek uitvoeren en de kosten daarvoor ( 26,20) in rekening brengen. Deze kosten bent u niet verschuldigd in de volgende situaties: a. ingeval er sprake is van allemaal nieuwe bewoners van het perceel, gedurende een termijn van twee maanden, ingaande op de dag van bewoning van dit perceel door één van deze nieuwe bewoners; b. ingeval er sprake is van een wijziging, waardoor het aantal bewoners van het perceel daalt naar 1 bewoner, gedurende een termijn van twee maanden, ingaande op de dag waarop deze wijziging plaatsvond; c. ingeval er sprake is van een wijziging, waardoor het aantal bewoners van het perceel stijgt van 1 bewoner naar meerdere bewoners, gedurende een termijn van twee maanden, ingaande op de dag waarop deze wijziging plaatsvond; d. ingeval er sprake is van het inleveren van de inzamelmiddelen omdat men een kopie van het contract heeft overgelegd waaruit blijkt dat het huishoudelijk afval via een particuliere inzamelaar, die ook het bedrijfsafval bij het perceel ophaalt, wordt afgevoerd, gedurende een termijn van twee maanden, ingaande op de dag van het afsluiten van het contract; e. ingeval er sprake is geweest van vermissing van de container(s) en de bewoner een bewijs van aangifte bij de politie daarvan kan overleggen; f. ingeval de vermissing van de container(s) is te wijten aan de gemeentelijke inzameldienst. Pagina 10 van 18

11 De kosten voor een nieuwe afvalpas bent u niet verschuldigd indien u de oude afvalpas inlevert. Reinigingsrechten Naast het wettelijk verplicht ophalen van huishoudelijk afval haalt de gemeente op verzoek bij bedrijven ook bedrijfsafval op. Dit bedrijfsafval moet dan qua samenstelling wel lijken op huishoudelijk afval en wordt ook tegelijk met het huishoudelijk afval opgehaald. Door de gemeente worden reinigingsrechten geheven om de kosten van inzameling van dit bedrijfsafval te dekken. Wie krijgt een aanslag? De gebruiker van een bedrijfsruimte, waarbij één of meerdere afvalcontainers van de gemeente zijn geplaatst, ontvangt de aanslag. Tarieven De tarieven voor de containers komen overeen met die van de afvalstoffenheffing. Met ingang van 2013 zijn de tarieven exclusief BTW. Voor het reinigingsrecht is het basisbedrag altijd 140,40. Ook het tarief voor mutaties in aantal en/of type containers is 26,20 per verzoek. In de volgende situaties zijn geen kosten verbonden aan het verzoek: a. ingeval er sprake is van een nieuw bedrijf op het perceel, gedurende een termijn van twee maanden, ingaande op de dag van vestiging op dit perceel door dit nieuwe bedrijf; b. ingeval er sprake is geweest van vermissing van de container(s) en de gebruiker een bewijs van aangifte bij de politie daarvan kan overleggen; c. ingeval de vermissing van de container(s) is te wijten aan de gemeentelijke inzameldienst. Ook voor deze heffing geldt dat er een chip in de container is aangebracht. Voor meer informatie zie het onderdeel afvalstoffenheffing, containermanagement in deze folder. Baatbelastingen In enkele gevallen worden ook baatbelastingen geheven. Het gaat hierbij om belastingen die jaren geleden door de voormalige gemeente Goor zijn ingevoerd terzake van het verharden van zandwegen, aanbrengen openbare verlichting of aanleg van riolering. Deze heffingen worden gedurende 30 jaren geheven. De eigenaar van de onroerende zaak is belastingplichtig. De volgende baatbelastingen bestaan nog in de gemeente Hof van Twente: Omschrijving Heffing tot en met Eenheid Tarief Riolering ged. Gondalaan (baatbel. IX) 2014 Vast bedrag 93,18 Verharding gd. Heijinksweg (baatbel. X) 2019 Vast bedrag 52,07 Het is mogelijk om de baatbelasting tegen contante waarde af te kopen. Informatie over de afkoopsom kunt u opvragen bij de afdeling Financiële Zaken. Pagina 11 van 18

12 Verkoop, verhuizingen, wijziging aantal bewoners en overlijden Onroerende zaakbelastingen en Baatbelastingen Voor de onroerende zaakbelastingen en de baatbelastingen is wettelijk vastgesteld dat de situatie op 1 januari 2013 bepalend is voor de belastingplicht en de hoogte van het aanslagbedrag. Wijzigingen na die datum hebben derhalve geen invloed op deze belastingen. Rioolheffing, Afvalstoffenheffing en Reinigingsrechten Voor deze heffingen geldt dat wijzigingen in de loop van het jaar gevolgen kunnen hebben voor het verschuldigde bedrag. Hierna zullen een aantal veel voorkomende gebeurtenissen beschreven worden. Als een wijziging gevolgen heeft, dan zal dit altijd met ingang van de maand volgend op die van de wijziging plaatsvinden. Verkoop onroerende zaak Als u in de loop van 2013 uw onroerende zaak via de notaris overdraagt aan een ander, dan heeft dit geen gevolgen voor de aanslag gemeentelijke belastingen over Alleen de onroerende zaakbelasting eigenaren en eventuele baatbelasting komen voor verrekening met de koper in aanmerking. Deze verrekening vindt plaats door de notaris en is afhankelijk van de afspraken tussen koper en verkoper. De gemeente ontvangt automatisch van het Kadaster bericht van deze wijziging en zal de belastingplicht voor de volgende jaren aanpassen. Verhuizing binnen de gemeentegrenzen Als u verhuist binnen de gemeente nadat de aanslag gemeentelijke belastingen al is berekend, zal de gemeente een vergelijking maken tussen de situatie en belastingen op het oude adres en die op het nieuwe adres. Komen alle gegevens op beide adressen met elkaar overeen, dan zult u geen enkel bericht van de gemeente ontvangen. Als er wel verschillen zijn dan zal de gemeente de aanslag automatisch aanpassen en zonodig een aanvullende aanslag aan u opleggen. Een voorbeeld: Een gezin woont op adres A. Het aantal bewoners is 3, de woning is aangesloten op het riool, bij de woning staat een 240 liter grijze container en een GFT-container. Het gehele gezin verhuist in juni 2013 naar adres B. Bij deze woning staat ook een 240 liter grijze container en een GFT-container. Deze woning is echter nog niet aangesloten op het riool. De gemeente zal nu automatisch de aanslag voor de rioolheffing over de maanden juli tot en met december aanpassen. Verhuizing naar buiten de gemeentegrenzen Als u, nadat de aanslag gemeentelijke belastingen is berekend, verhuist naar een adres buiten de gemeente Hof van Twente dan zal de gemeente de aanslagen met betrekking tot de rioolheffing, afvalstoffenheffing en zonodig reinigingsrecht automatisch aanpassen over de resterende volle kalendermaanden in 2013 na de maand van verhuizing. Verhuist u al voordat de aanslag is berekend door de gemeente dan zullen alleen de maanden dat u in onze gemeente woonde in rekening gebracht worden. Pagina 12 van 18

13 Wijziging aantal bewoners Als het aantal bewoners van een perceel door vertrek of overlijden van één of meer van de bewoners daalt tot één bewoner, dan zal de aanslag afvalstoffenheffing basisbedrag voor de resterende volle kalendermaanden automatisch worden aangepast naar het tarief voor een éénpersoonshuishouden. Het omgekeerde is ook het geval. Gaat het aantal bewoners van een perceel van één naar meerdere personen dan zal de gemeente een aanslag opleggen voor een aanvulling van het basisbedrag naar het tarief voor een meerpersoonshuishouden voor de resterende kalendermaanden. Overlijden Als de persoon op wiens naam de aanslag is gesteld komt te overlijden, dan worden de aanslagen rioolheffing, afvalstoffenheffing en zonodig reinigingsrecht over de volle kalendermaanden na de maand van overlijden automatisch gecorrigeerd. Als er nog één of meerdere personen op hetzelfde adres wonen, dan zal een nieuwe aanslag worden opgelegd over de volle kalendermaanden die na het overlijden nog resteren binnen het kalenderjaar. Bezwaar maken Indien u vindt dat er onjuistheden op uw aanslagbiljet vermeld staan, dan dient u schriftelijk bezwaar aan te tekenen. Uw bezwaar mag zich niet richten tegen de vastgestelde tarieven c.q. tariefsverhogingen. Deze mogelijkheid is namelijk door landelijke wetgeving uitgesloten. Termijn voor het indienen van uw bezwaarschrift U moet binnen zes weken na de dagtekening van het aanslagbiljet/woz-beschikking een schriftelijk en gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de ambtenaar belast met de heffing, Postbus 54, 7470 AB GOOR. U kunt uw bezwaarschrift juridisch gezien niet via indienen. Deze methode is dan ook door de gemeente uitgesloten. Wilt u uw bezwaarschrift digitaal indienen dan kunt u dit doen via de digitale belastingbalie (www.hofvantwente.nl, rechterkolom Snel naar -digitale belastingbalie). U dient dan wel over een DigiD te beschikken. Uitstel van betaling Als u een bezwaarschrift indient, krijgt u uitstel van betaling voor de bestreden belasting. In de ontvangstbevestiging van uw bezwaarschrift wordt vermeld voor welk bedrag aan u uitstel van betaling is verleend. Dit bedrag hoeft u vooralsnog niet te betalen, in afwachting van een antwoord op uw bezwaarschrift. Afhandelingtermijn van uw bezwaarschrift De gemeente behoort een beslissing op uw bezwaarschrift te nemen in het kalenderjaar waarin het bezwaarschrift is ontvangen door de gemeente. Is de periode tussen de ontvangst van het bezwaarschrift en het einde van het kalenderjaar korter dan 6 weken, dan geldt een beslistermijn van 6 weken. De gemeente streeft ernaar om alle bezwaarschriften zo snel mogelijk af te doen, maar het is echter zo dat de meeste bezwaarschriften in een zeer korte periode ingediend worden. Het is daarom niet mogelijk om alle bezwaarschriften op zeer korte termijn af te handelen. Ik verzoek u dan ook om hiervoor begrip te hebben. De gemeente zal u tussentijds niet informeren over de voortgang. Pagina 13 van 18

14 Betaling van de aanslagen Aantal betaaltermijnen Voor aanslagen gemeentelijke belastingen gelden in principe twee betaaltermijnen. De helft van het aanslagbedrag moet betaald zijn binnen 1 maand na dagtekening van het aanslagbiljet en de andere helft van het aanslagbedrag binnen 3 maanden na de dagtekening van het aanslagbiljet. Automatische incasso Indien u een machtiging tot automatische incasso heeft afgegeven aan de gemeente, dan kan de aanslag in 6 gelijke maandtermijnen voldaan worden. De eerste termijn wordt aan het einde van de maand volgende op die van de dagtekening geïncasseerd en zo telkens één maand later. Hierbij geldt wel dat het totale aanslagbedrag minimaal 60,00 en maximaal 6.000,00 bedraagt. Voor marktgeld en toeristenbelasting gelden afwijkende regelingen. Hoe kunt u meedoen met automatische incasso? Als u al een machtiging heeft afgegeven, hoeft u niets te doen. De door u afgegeven machtiging blijft geldig. Als u nog géén machtiging heeft afgegeven en u wilt dat alsnog doen, dan kunt u dit op verschillende manieren regelen: - via de antwoordkaart bij het aanslagbiljet kunt u de formulieren aanvragen; - via de digitale belastingbalie (www.hofvantwente.nl, rechterkolom Snel naar - digitale belastingbalie). U dient dan wel over een DigiD te beschikken; - door het downloaden van het formulier van de gemeentelijke internetsite (www.hofvantwente.nl in het zoekvenster zoeken op automatische incasso ). U kunt het formulier printen, invullen en opsturen naar de gemeente (Postbus 54, 7470 AB Goor) - u kunt telefonisch (bij de afdeling Publiekszaken) vragen om toezending van een machtigingskaart. Wijzigen rekeningnummer of stopzetten machtiging Op de hierboven omschreven wijze kunt u ook de machtiging tot automatische incasso stopzetten. Indien u besluit om de machtiging stop te zetten, dan wordt het aantal betaaltermijnen teruggebracht van 6 naar 2. De helft van het aanslagbedrag moet dan binnen 1 maand na dagtekening van het aanslagbiljet betaald zijn en de andere helft van het aanslagbedrag binnen 3 maanden na de dagtekening van het aanslagbiljet. Invorderingskosten en invorderingsrente De gemeente voert een strikt invorderingsbeleid. Als u niet op tijd betaalt, dan krijgt u een aanmaning. Dit kost u minimaal 7,00 extra. Als u niet reageert op deze aanmaning, dan wordt een belastingdeurwaarder ingeschakeld voor het betekenen van een dwangbevel. De daaraan verbonden kosten bedragen minimaal 38,00 en kunnen, naarmate het bedrag van de aanslag hoger is, aanzienlijk oplopen. Als u de aanslag te laat betaalt, dan zal de gemeente met ingang van de laatste vervaldag tot en met de datum van ontvangst van de betaling op de gemeentelijke bankrekening rente berekenen. Het rentepercentage wordt landelijk vastgesteld. Overige betalingsmogelijkheden Als u de aanslag niet via automatische incasso wilt of kunt voldoen dan kunt u gebruik maken van de toegezonden acceptgiro. Betaalt u de aanslag via internetbankieren vermeldt dan het 16 cijferige betalingskenmerk zoals vermeld op de acceptgiro. Pagina 14 van 18

Informatie Gemeentelijke belastingen 2015

Informatie Gemeentelijke belastingen 2015 Informatie Gemeentelijke belastingen 2015 U ontvangt van ons een biljet waarop de gemeentelijke belastingaanslagen (onroerende-zaakbelastingen, rioolheffing en afvalstoffenheffing) en de beschikking Wet

Nadere informatie

Hoe wordt de WOZ-waarde vastgesteld?

Hoe wordt de WOZ-waarde vastgesteld? In dit document vindt u antwoorden op onderstaande vragen 1. Hoe wordt de WOZ-waarde vastgesteld? 2. Waarvoor wordt de WOZ-waarde gebruikt? 3. Taxatieverslag 4. Hoe wordt de waarde van mijn pand vastgesteld

Nadere informatie

De WOZ "Goudgerand" Breder gebruik WOZ-informatie

De WOZ Goudgerand Breder gebruik WOZ-informatie De WOZ "Goudgerand" Breder gebruik WOZ-informatie Platform waardering onroerende zaken Juli 2008 Dit rapport is voorbereid door de Commissie Breder gebruik WOZ-informatie van het Platform Waardering Onroerende

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 13 Leidraad Havengebonden en Industriële objecten op basis van de (markt)situatie in Rotterdam

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 13 Leidraad Havengebonden en Industriële objecten op basis van de (markt)situatie in Rotterdam Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 13 Leidraad Havengebonden en Industriële objecten op basis van de (markt)situatie in Rotterdam Waardepeildatum 1 januari 2011 Colofon Leidraad Havengebonden en Industriële

Nadere informatie

BEGROTING 2011 DEEL 1

BEGROTING 2011 DEEL 1 BEGROTING 2011 DEEL 1 ALGEMEEN DEEL PARAGRAFEN FINANCIËLE BEGROTING EN TOELICHTINGEN Versie 5 oktober 2010 Begroting 2011 gemeente Waalwijk deel 1 algemeen deel etc. 2 Inhoudsopgave Hoofdstuk Benaming

Nadere informatie

Voorwaarden & Kenmerken. Restauratiefonds-hypotheek

Voorwaarden & Kenmerken. Restauratiefonds-hypotheek Restauratiefonds-hypotheek Inhoudsopgave 1. Waarom dit document? 3 1.1 Het Brim 2011 3 1.2 van de Restauratiefonds-hypotheek 3 2. Begripsbepalingen 4 2.1 Begrippen 4 2.2 Woonhuizen en zelfstandige onderdelen

Nadere informatie

Uw monument en de Belastingdienst

Uw monument en de Belastingdienst Uw monument en de Belastingdienst De fiscale faciliteiten voor het restaureren en het onderhouden van uw monumentenpand LET OP! Deze productbrochure bevat gedateerde informatie. Kijk voor actuele en volledige

Nadere informatie

Een betaalbare hypotheek: nu en straks

Een betaalbare hypotheek: nu en straks Een betaalbare hypotheek: nu en straks 1. Waarom deze informatie? Een eigen woning geldt voor veel mensen als een ideaal. Aan koopwoningen zitten dan ook aantrekkelijke kanten. Zo kunt u uw eigen woning

Nadere informatie

Welke rechten heeft u bij de Belastingdienst?

Welke rechten heeft u bij de Belastingdienst? Welke rechten heeft u bij de Belastingdienst? Wat mag u verwachten in uw contacten met de Belastingdienst? Kent u uw rechten als belastingbetaler? Deze brochure gaat daarover. Zo kunt u lezen hoe snel

Nadere informatie

GemeenteThuis Adres Postbus 5, 6970 AA Brummen Tel. (0575) 56 82 33 Fax. (0575) 56 82 88 e-mail: Gemeente@brummen.nl website: www.brummen.

GemeenteThuis Adres Postbus 5, 6970 AA Brummen Tel. (0575) 56 82 33 Fax. (0575) 56 82 88 e-mail: Gemeente@brummen.nl website: www.brummen. GemeenteThuis Adres Postbus 5, 6970 AA Brummen Tel. (0575) 56 82 33 Fax. (0575) 56 82 88 e-mail: Gemeente@brummen.nl website: www.brummen.nl Openingstijden Gemeentehuis Brummen Engelenburgerlaan 31 - maandag

Nadere informatie

Voorwaarden. Financiering Nationaal Restauratiefonds

Voorwaarden. Financiering Nationaal Restauratiefonds Voorwaarden Financiering Nationaal Restauratiefonds Leeswijzer Uw offerte Voor u liggen de Voorwaarden Financiering Nationaal Restauratiefonds d.d. 1 oktober 2013, hierna te noemen: Voorwaarden. Deze

Nadere informatie

Een overlijden en nu? Dit boekje kan u helpen bij het afhandelen van zaken na een overlijden.

Een overlijden en nu? Dit boekje kan u helpen bij het afhandelen van zaken na een overlijden. Een overlijden en nu? Dit boekje kan u helpen bij het afhandelen van zaken na een overlijden. 1 2 Woord vooraf Ieder afscheid is het begin van iets nieuws. Door het overlijden van een dierbare breekt er

Nadere informatie

d.d. 1 januari 2015 Toelichting op een Starterslening en Algemene bepalingen voor hypothecaire leningen SVN0306A

d.d. 1 januari 2015 Toelichting op een Starterslening en Algemene bepalingen voor hypothecaire leningen SVN0306A d.d. 1 januari 2015 Toelichting op een Starterslening en Algemene bepalingen voor hypothecaire leningen SVN0306A Inhoudsopgave Algemeen 4 1. Wie is de stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse

Nadere informatie

Een betaalbare hypotheek: nu en straks

Een betaalbare hypotheek: nu en straks Een betaalbare hypotheek: nu en straks Informatie voor starters op de woningmarkt Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) 2013 Inhoudsopgave [Heading

Nadere informatie

per 22 april 2008 LENINGSVOORWAARDEN VOOR EEN BUDGET PLUS HYPOTHEEK 1 DE OFFERTE VOOR EEN BUDGET PLUS HYPOTHEEK

per 22 april 2008 LENINGSVOORWAARDEN VOOR EEN BUDGET PLUS HYPOTHEEK 1 DE OFFERTE VOOR EEN BUDGET PLUS HYPOTHEEK Leningsvoorwaarden Budget Plus Hypotheek per 22 april 2008 DEEL A LENINGSVOORWAARDEN VOOR EEN BUDGET PLUS HYPOTHEEK 1 DE OFFERTE VOOR EEN BUDGET PLUS HYPOTHEEK 1.1 De inhoud van de offerte Uw offerte bestaat

Nadere informatie

Inhoudsopgave. IDM maakt het mogelijk. Algemeen. Lenen op maat doet u bij IDM Bank. Contractvoorwaarden. Hoeveel kunt u lenen?

Inhoudsopgave. IDM maakt het mogelijk. Algemeen. Lenen op maat doet u bij IDM Bank. Contractvoorwaarden. Hoeveel kunt u lenen? Inhoudsopgave IDM maakt het mogelijk Waarom deze folder? IDM op internet Lenen op maat doet u bij IDM Bank 1. Doorlopend Krediet Doorlopend Hypotheek Krediet IDM BankPas 2. Persoonlijke Lening 3. Huurkoop

Nadere informatie

Dienstverlening particulieren. informatiegids over onze dienstverlening. specifiek voor particulieren.

Dienstverlening particulieren. informatiegids over onze dienstverlening. specifiek voor particulieren. Dienstverlening particulieren informatiegids over onze dienstverlening specifiek voor particulieren. Dienstverleningsdocument voor particulieren In dit document geven wij uitgebreide informatie over onze

Nadere informatie

HYPOTHEKEN WEGWIJZER NUTTIGE INFORMATIE BIJ UW OFFERTE

HYPOTHEKEN WEGWIJZER NUTTIGE INFORMATIE BIJ UW OFFERTE HYPOTHEKEN WEGWIJZER NUTTIGE INFORMATIE BIJ UW OFFERTE Het afsluiten van een hypotheek is een belangrijke keuze waarbij wij u graag goed willen informeren. Vandaar deze wegwijzer, waarin een aantal belangrijke

Nadere informatie

Een betaalbare hypotheek: nu en straks. Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) 2012

Een betaalbare hypotheek: nu en straks. Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) 2012 Een betaalbare hypotheek: nu en straks Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) 2012 Een betaalbare hypotheek: nu en straks CHF en Nibud, 2012 Inhoudsopgave

Nadere informatie

De Leningvoorwaarden van CMIS Nederland worden uitgegeven door CMIS Nederland B.V.

De Leningvoorwaarden van CMIS Nederland worden uitgegeven door CMIS Nederland B.V. Leningvoorwaarden van CMIS Nederland CMIS COMFORT CMIS Nederland B.V. De Leningvoorwaarden van CMIS Nederland worden uitgegeven door CMIS Nederland B.V. CMIS Nederland B.V. handelt in Nederland onder de

Nadere informatie

BELEIDSBOEK SERVICEKOSTEN EN NUTSVOORZIENINGEN HUURCOMMISSIE

BELEIDSBOEK SERVICEKOSTEN EN NUTSVOORZIENINGEN HUURCOMMISSIE BELEIDSBOEK SERVICEKOSTEN EN NUTSVOORZIENINGEN HUURCOMMISSIE Versie Juli 2014 (pagina 22 aangevuld op 1 mei 2015) 2 Beleidsboek servicekosten en nutsvoorzieningen Huurcommissie juli 2014 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Wat vindt u in deze brochure?

Wat vindt u in deze brochure? Wat vindt u in deze brochure? Een huis kopen doet u niet van de ene op de andere dag. Daarvoor komt er te veel bij kijken. Vaak is het een complex proces waarin u veel keuzes en afwegingen maakt. Misschien

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over de Belastingdienst. Datum: 28 april 2015 Rapportnummer: 2015/079

Rapport. Rapport over een klacht over de Belastingdienst. Datum: 28 april 2015 Rapportnummer: 2015/079 Rapport Rapport over een klacht over de Belastingdienst. Datum: 28 april 2015 Rapportnummer: 2015/079 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de Belastingdienst zijn diverse verzoeken om teruggaaf van energiebelasting

Nadere informatie

Voorwaarden Rabo ToekomstSparen/Beleggen

Voorwaarden Rabo ToekomstSparen/Beleggen r Voorwaarden Rabo ToekomstSparen/Beleggen 1 Productkenmerken en informatie over ToekomstSparen 2 Productkenmerken en informatie over ToekomstBeleggen 3 Algemene voorwaarden voor Rabo ToekomstSparen 2007

Nadere informatie

Inhoudsopgave pag. InterBank, de juiste keuze voor uw lening! Waarom deze prospectus Uw adviseur Tarieven Effectieve rente op jaarbasis

Inhoudsopgave pag. InterBank, de juiste keuze voor uw lening! Waarom deze prospectus Uw adviseur Tarieven Effectieve rente op jaarbasis Inhoudsopgave pag. InterBank, de juiste keuze voor uw lening! 2 Waarom deze prospectus 3 Uw adviseur 3 Tarieven 3 Effectieve rente op jaarbasis 3 Lenen op maat 3 Overzicht van de bij InterBank beschikbare

Nadere informatie

De Goudse Ondernemershypotheek Algemene voorwaarden

De Goudse Ondernemershypotheek Algemene voorwaarden Correspondentieadres De Goudse n.v. Postbus 9 2800 ma Gouda Nederland T (0182) 544 544 F (0182) 544 899 De Goudse Ondernemershypotheek Algemene voorwaarden inhoudsopgave Deel A - leningsvoorwaarden voor

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen

Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen NVM TOELICHTING OP DE NVM-KOOPAKTE VOOR DE CONSUMENT *) *) Behorende bij model koopakte voor een appartementsrecht (model

Nadere informatie

Productvoorwaarden Nuon Stroom Actieprijs en Nuon Gas Actieprijs (Nuon Energie Actieprijs)

Productvoorwaarden Nuon Stroom Actieprijs en Nuon Gas Actieprijs (Nuon Energie Actieprijs) Stroom Nuon garandeert dat uw leveringstarieven en het vastrecht voor stroom gedurende het eerste jaar van het contract tenminste 20% lager zijn dan de Nuon-stroomtarieven bij een contract voor onbepaalde

Nadere informatie

Informatiemap. Afdeling Samenleving. Team Werk en Inkomen. Gemeente Katwijk

Informatiemap. Afdeling Samenleving. Team Werk en Inkomen. Gemeente Katwijk Informatiemap Afdeling Samenleving Team Werk en Inkomen Gemeente Katwijk 2015 uitgave: gemeente Katwijk 2 Geachte heer of mevrouw, U kunt op dit moment (tijdelijk) niet zelf in uw inkomsten voorzien. Daarom

Nadere informatie

Inhoudsopgave. InterBank, de juiste keuze voor uw lening! 2. Waarom deze brochure 3. InterBank BetaalGarantie 9. Zakelijk Krediet 12

Inhoudsopgave. InterBank, de juiste keuze voor uw lening! 2. Waarom deze brochure 3. InterBank BetaalGarantie 9. Zakelijk Krediet 12 Inhoudsopgave pag. InterBank, de juiste keuze voor uw lening! 2 Waarom deze brochure 3 Doorlopend Krediet 4 Persoonlijke Lening 7 Huurkoop 7 Particuliere Lease 8 Seniorenlening 8 InterBank BetaalGarantie

Nadere informatie