Informatiefolder gemeentelijke belastingen 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Informatiefolder gemeentelijke belastingen 2010"

Transcriptie

1 Informatiefolder gemeentelijke belastingen 2010 Onroerende zaakbelastingen en Waardering Onroerende Zaken Rioolheffing Afvalstoffenheffing Reinigingsrecht Baatbelastingen Toeristenbelasting Forensenbelasting Overige heffingen Hoewel deze informatiefolder met de nodige zorg is samengesteld zijn fouten niet uit te sluiten. Aan deze folder kunnen dan ook geen rechten ontleend worden.

2 Inhoudsopgave: Voorwoord... 3 Digitale belastingbalie... 3 Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ)... 4 Onroerende-zaakbelastingen... 7 Rioolheffing... 8 Afvalstoffenheffing... 9 Reinigingsrechten...12 Baatbelastingen...12 Verkoop, verhuizingen, wijziging aantal bewoners en overlijden...13 Bezwaar maken...14 Betaling van de aanslagen...15 Kwijtschelding...16 Overige belastingen en heffingen...17 Inlichtingen...19 Pagina 2 van 19

3 Voorwoord De gemeente kiest in eerste instantie voor de website van de gemeente om informatie aan de burgers te verstrekken. Degenen die niet over internet beschikken willen wij via deze informatiefolder van de nodige informatie voorzien. In deze folder worden in het kort de verschillende belastingen, die door de gemeente worden geheven, besproken en de werkwijzen, die de gemeente daarbij hanteert. Deze informatiefolder maakt ook onderdeel uit van het informatiepakket dat aan nieuwe inwoners van de gemeente wordt verstrekt. De gemeente hoopt met deze informatiefolder in een behoefte te kunnen voorzien. Uiteraard kunt u altijd nog nadere informatie vragen via de publieksbalie. Tevens zijn wij benieuwd naar uw op- of aanmerkingen. Deze kunt u sturen naar: of via de post naar: Gemeente Hof van Twente afd. Financiële Zaken postbus AB Goor onder vermelding van Informatiefolder Gemeentelijke Belastingen Digitale belastingbalie De aanslagen gemeentelijke belastingen vanaf het belastingjaar 2007 kunnen geraadpleegd worden op de digitale belastingbalie van onze gemeente. Ook de aanslagen leges, toeristenbelasting, forensenbelasting en marktgelden zijn op deze belastingbalie te raadplegen. Om toegang te krijgen tot de digitale belastingbalie dient u te beschikken over de zogenaamde DigiD (spreek uit dieg-idee). Dit is een elektronische toegangscode voor overheidssites, die gekoppeld is aan uw burgerservicenummer (voorheen sofinummer). Deze DigiD kan bijvoorbeeld ook gebruikt worden voor het doen van elektronische aangifte bij de Belastingdienst, opvragen van informatie bij de sociale verzekeringsbank of bij andere gemeenten. Beschikt u nog niet over een DigiD? Dan kunt u deze alsnog aanvragen via de website U ontvangt binnen 5 dagen een activeringscode per post waarmee u uw DigiD gebruikersnaam kunt activeren. Na het activeren kunt u bij aangesloten overheidsinstellingen met uw DigiD gebruikersnaam inloggen. U dient wel ingeschreven te staan in de gemeentelijke basisadministratie. Dit betekent dat niet-ingezetenen van Nederland en bedrijven tot nu toe nog geen DigiD kunnen aanvragen. Op de digitale belastingbalie (bereikbaar via Digitaal loket, digitale belastingbalie) kunt u de volgende zaken bekijken dan wel regelen: aanslaggegevens bekijken (incl. eventuele correcties hierop) taxatieverslag bekijken en afdrukken bezwaar indienen financieel overzicht van uw aanslagen raadplegen en eventueel betalen via deze website kwijtscheldingsformulier aanvragen uw automatische incasso regelen de status van de door u ingediende correspondentie raadplegen Pagina 3 van 19

4 Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ) Iedere gemeente in Nederland moet uitvoering geven aan de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ). Dit betekent dat van alle onroerende zaken in de gemeente een waarde wordt vastgesteld. Deze zogeheten WOZ-waarde wordt gebruikt door drie afnemers, te weten: - gemeenten, voor de onroerende-zaakbelastingen; - waterschappen, voor de omslag gebouwd; - belastingdienst, voor de berekening van het eigenwoningforfait. De gemeente geeft de vastgestelde WOZ-waarden door aan de Belastingdienst en aan Lococensus. Lococensus verzorgt de belastingheffing voor o.a. de waterschappen Rijn en IJssel te Doetinchem en Regge en Dinkel te Almelo. De huurders van woningen ontvangen geen WOZ-beschikking, aangezien zij geen financieel belang hebben bij deze WOZ-beschikking. Zij betalen sinds 2006 immers geen OZB meer. Ook het gebruik van de WOZ-waarde voor verzekeringen en hypotheken is niet gebaseerd op vastgesteld landelijk beleid en is voor de gemeente dus geen reden om een WOZ-beschikking te verzenden aan huurders van woningen. Algemene informatie over de WOZ-beschikking De WOZ-waarde is de verkoopwaarde zoals die geweest zou zijn op 1 januari 2009, de zogenaamde waardepeildatum. Bij de waardebepaling wordt uitgegaan van twee fictieve feiten. Allereerst wordt ervan uitgegaan dat er een vrije verkoop plaatsvindt, zonder bezwarende omstandigheden. Daarnaast wordt ervan uitgegaan dat het eigendom onmiddellijk en in volle omvang in gebruik genomen kan worden. Dit betekent, dat geen rekening wordt gehouden met eventuele zakelijke rechten (bijvoorbeeld recht van vruchtgebruik) en persoonlijke rechten (bijvoorbeeld huur). Wijzigingen tussen 1 januari 2009 en 1 januari 2010 Als er tussen 1 januari 2009 en 1 januari 2010 een wijziging aan uw object (bijv. sloop, verbouw of nieuwbouw) plaats heeft gevonden dan wordt uw object gewaardeerd naar de toestand van het object op 1 januari 2010 (toestandsdatum) waarbij voor de verkoopwaarde teruggerekend wordt naar de verkoopwaarde van een dergelijk object op 1 januari 2009 (waardepeildatum). Als een pand op 1 januari 2010 nog in aanbouw is, wordt de waarde van het pand vastgesteld voor het gedeelte dat gebouwd is. Bij de taxatie wordt uitgegaan van het standpunt dat het (gedeelte van het) pand op de waardepeildatum al bestond. De Wet WOZ schrijft voor dat de taxatiemethodiek voor panden in aanbouw uitgaat van de kosten die worden gemaakt voor een bouwproject, de stichtingskosten. De gemeente is verplicht om ieder jaar naar de situatie op 1 januari te taxeren. Is de bouw op 1 januari afgerond, dan volgt waardebepaling aan de hand van de waarde in het economisch verkeer. Hiervoor worden gerealiseerde verkoopcijfers van vergelijkbare panden gebruikt. Is er een relatie tussen de kredietcrisis en de WOZ-waarde? De WOZ-waardebeschikking die u in maart 2010 heeft ontvangen geeft niet aan wat uw woning nú waard is maar wat de woning waard was op 1 januari 2009 (de peildatum). De dalende woningprijzen zijn nog niet terug te zien in de WOZ-beschikking voor Dat komt doordat de beschikking is gebaseerd op de waarde die uw woning had op 1 januari Pagina 4 van 19

5 Tussen 1 januari 2008 (de vorige peildatum) en 1 januari 2009 (de huidige peildatum) zijn de WOZ-waarden van de woningen in de gemeente Hof van Twente gemiddeld met 1,1% gestegen. Zoals aangegeven betreft het hier een gemiddelde, de waarde van uw woning kan dus meer of minder gestegen zijn of zelfs zijn gedaald. Dit wordt ook bevestigd door informatie van onafhankelijk organisaties, zoals de Vereniging Eigen Huis en de Waarderingskamer: Prijsdaling woningen nog niet terug te zien in de WOZ-beschikking 2010 De dalende woningprijzen zijn nog niet terug te zien in de WOZ-beschikking voor Dat komt doordat de beschikking is gebaseerd op de waarde die uw woning had op 1 januari De nieuwe WOZ-waarde laat dus niet de actuele waarde zien, maar loopt altijd een jaar achter. De echte prijsdaling van woningen zette pas in 2009 door. Het ligt daarom voor de hand dat uw WOZ-waarde voor 2011, die u volgend jaar ontvangt, lager zal dan voor Bepaling WOZ-waarde woningen De WOZ-waarde van uw woning wordt onder andere vastgesteld aan de hand van de verkoopprijs van soortgelijke huizen in de buurt en vormt de grondslag voor belastingen in (bron: website Vereniging Eigen Huis, Amersfoort) Marktontwikkeling woningen In 2010 worden de beschikkingen verstuurd na een jaar van dalende prijzen en minder transacties in de woningmarkt, die veroorzaakt worden door de algemene economische situatie. De WOZ-waarde heeft echter een waardepeildatum op 1 januari één jaar voor het jaar waarin die WOZ-waarde geldt. Dit leidt er toe dat de belanghebbenden in 2010 een WOZ-waarde ontvangen die niet overeenkomt met hun beeld van de marktontwikkelingen (daling) in het afgelopen jaar. Uit onze gegevens blijkt dat landelijk gemiddeld genomen sprake is van een beperkte stijging van de markt tussen en De onderstaande grafiek maakt dit duidelijk. bron: Prijsindex bestaande koopwoningen van Kadaster en CBS Pagina 5 van 19

6 In de eerste helft van 2008 was nog sprake van een geringe stijging van waarden van woningen, maar in de laatste maanden van 2008 zette de daling in. De grafiek geeft echter alleen het gemiddelde weer. De onderlinge verschillen vooral tussen typen woningen maar ook in verschillende regio's in ons land zijn echter groot. MARKTONTWIKKELING WONINGEN FEBRUARI 2010 Gemeente stijging Hilvarenbeek -1,3 % Hilversum 0,5 % Hof van Twente 1,1 % (bron: website Waarderingskamer, Den Haag) Belang correcte WOZ-waarde De WOZ-waarde wordt maatschappelijk steeds breder gebruikt. Zo zijn er verstrekkers van (hypothecaire) leningen die de WOZ-waarde als uitgangspunt nemen. Tevens nemen steeds meer verzekeraars de WOZ-waarde als uitgangspunt voor de inboedel en/of opstalverzekering. Een te lage WOZ-waarde is dan voor een huiseigenaar een nadelig aspect. De Waarderingskamer ( ziet nauwgezet toe op correcte toepassing van de wettelijke voorschriften en de door hen vastgestelde kwaliteitseisen. WOZ-beschikking en aanslag gemeentelijke belastingen op één biljet U vindt de WOZ-waarde op uw aanslagbiljet. De WOZ-beschikking en de aanslag gemeentelijke belastingen zijn gecombineerd op één biljet. De WOZ-waarde is de vastgestelde waarde naar waardepeildatum 1 januari 2009 en geldt alleen voor het belastingjaar Ieder jaar wordt een nieuwe WOZ-waarde vastgesteld. U dient deze waarde ook te gebruiken voor het invullen van uw aangifte Inkomstenbelasting over het jaar Taxatieverslag Er zijn twee manieren om uw taxatieverslag digitaal op te vragen bij de gemeente. Optie 1: U heeft de beschikking over Digid Op de website kiest u voor de button Digitaal loket en vervolgens Digitale belastingbalie. Op de digitale belastingbalie kiest u voor de optie Taxatieverslag bekijken en afdrukken. Vervolgens verschijnt het DigiD inlogscherm en, na het inloggen, uw taxatieverslag. Onder aan het taxatieverslag wordt u tevens de mogelijkheid geboden om op Google maps te zien waar uw woning zich bevindt en waar de verkochte woningen, die de taxatie van uw woning onderbouwen, zich bevinden. Optie 2: U heeft geen beschikking over DigiD Wilt u graag het taxatieverslag van uw pand inzien en heeft u geen DigiD, kijkt u dan op klik op de button Digitaal loket en kies vervolgens voor WOZtaxatieverslag online opvragen. Vervolgens kan het zijn dat er een venster met een Security Alert verschijnt. Klik in dat venster op Ok. Vervolgens kunt u met de volgende combinaties het taxatieverslag opvragen: - burgerservicenummer (voorheen: sofinummer) en aanslagnummer, of - burgerservicenummer (voorheen: sofinummer) en nummer van de beschikking, of - aanslagnummer en nummer van de beschikking. Het taxatieverslag voldoet aan het landelijk vastgestelde model. Uitdrukkelijk wordt hierbij vermeld dat het geen taxatierapport betreft. Het opmaken van een uitgebreid taxatierapport per object is zeer tijdrovend en wordt uit kostenoverwegingen achterwege gelaten. Pagina 6 van 19

7 Waardering woningen De woningen worden getaxeerd volgens de zogenoemde vergelijkingsmethode. De te waarderen woning wordt daarbij vergeleken met woningen die vergelijkbaar zijn en die rond de peildatum (1 januari 2009) zijn verkocht. De gemeente probeert elke taxatie met drie verkoopcijfers te onderbouwen. Deze onderbouwingen staan vermeld op het taxatieverslag. Waardering bedrijfspanden Agrarische objecten worden getaxeerd op basis van een landelijk vastgestelde taxatiewijzer, waarbij rekening is gehouden met bepaalde regionale verschillen. Hierbij wordt rekening gehouden met het type gebouw, bouwjaar en oppervlakte c.q. inhoud. Van elk onderdeel van de taxatie wordt tevens vastgesteld of het dienstbaar is aan woondoeleinden. Voor courante niet-woningen (bijv. winkels, bedrijven en kantoren) wordt uitgegaan van de zogenaamde huurwaardekapitalisatiemethode om de economische waarde te bepalen. Voor de incourante niet-woningen (bijv. scholen), die in het normale economische verkeer niet verhandelbaar zijn in verband met hun bestemming, wordt uitgegaan van de stichtingskosten. Hierbij worden correctiefactoren toegepast voor technische en economische veroudering. Onroerende-zaakbelastingen De onroerende-zaakbelastingen (OZB) vormen een belangrijke inkomstenbron voor de gemeente. De gemeente gebruikt de opbrengsten voor een groot aantal algemene uitgaven, zoals de kosten van de brandweer, wegen, openbare verlichting, openbaar groen, onderwijs, sport, cultuur, recreatie en maatschappelijke dienstverlening. Als grondslag voor deze belasting moet de gemeente de vastgestelde WOZ-waarde gebruiken. De onroerende zaakbelastingen worden berekend als een percentage van de WOZ-waarde. Dit is dezelfde berekeningsmethode als de belastingdienst gebruikt voor de vaststelling bij het eigen woningforfait bij de Inkomstenbelasting. Gebruikersdeel OZB voor de categorie niet-woningen Van de categorie niet-woningen wordt zowel van de eigenaar als van de gebruiker onroerende zaakbelastingen geheven. Hieronder vallen bijvoorbeeld bedrijfspanden en boerderijen. Voor de niet-woningen die bestaan uit een bedrijfsgedeelte én uit een woongedeelte geldt dat de waarde van het woongedeelte buiten de aanslag gebruikersdeel OZB blijft. Bent u dan ook eigenaar en gebruiker van een niet-woning met een woongedeelte dan zult u verschillende grondslagen vermeld zien bij de onroerende-zaakbelastingen. Wie krijgt een aanslag? Eigenarenbelasting Als u op 1 januari eigenaar, bezitter of beperkt gerechtigde was van een pand, dan betaalt u deze belasting. Uitgangspunt is de registratie in het openbaar register van het kadaster. Onder beperkt recht wordt verstaan bijv. vruchtgebruik, erfpacht, recht van gebruik en bewoning (ook genoemd vrij wonen ) en recht van opstal. Gebruikersbelasting Als u op 1 januari gebruiker bent van een niet-woning (met of zonder woongedeelte) betaalt u deze belasting. Als niet woningen worden aangemerkt onroerende zaken die niet in hoofdzaak (voor meer dan 70% van de waarde) dienstbaar zijn aan woondoeleinden. Pagina 7 van 19

8 tarieven (percentage van WOZ-waarde) Woningen Niet woningen Eigenarenbelasting 0,0849% 0,1535% Gebruikersbelasting Niet van toepassing 0,1313% Rekenvoorbeelden Voorbeeld 1: U bent eigenaar en gebruiker van een woning waarvan de WOZ-waarde is vastgesteld op De onroerende zaakbelasting is dan * 0,0849% = 220,74. Voorbeeld 2: U bent eigenaar en gebruiker van een agrarisch bedrijf met een waarde van waarvan waarde dienstbaar is aan woondoeleinden. Aangezien 40% van de waarde dienstbaar is aan woondoeleinden wordt dit bedrijf aangeslagen in de categorie OZB niet-woningen. U betaalt nu: Eigenarenbelasting (niet-woning) * 0,1535% = 767,50 Gebruikersbelasting (niet-woning) * 0,1313% = 393,90 Rioolheffing Eén van de taken van de gemeente is het aanleggen en onderhouden van een rioolstelsel voor het afvoeren van afvalwater. Daarvoor ligt een omvangrijk buizenstelsel onder de straten, waarin het afvalwater uit woningen en bedrijven wordt opgevangen. Een goed werkend rioolstelsel is nodig om het milieu niet extra te vervuilen. In de afgelopen jaren moest er meer geld geïnvesteerd worden door de gemeente in de aanleg van riolering in het buitengebied en het onderhoud van de bestaande riolering. Tevens is per 1 januari 2008 de zorgplicht voor het overtollig grondwater en de verwerking van regenwater aan de gemeente toebedeeld. In 2008 heeft de gemeente daarom een nieuw Gemeentelijk rioleringsplan vastgesteld. Door uitstel van enkele werkzaamheden, is het tarief 2010 niet met de begrote 21,50 maar met 6,50 gestegen. De aanslag wordt gebaseerd op de hoeveelheid afgevoerd water, die vanuit het eigendom wordt afgevoerd. Hiervoor worden de gegevens met betrekking tot de waterafrekening 2009 opgevraagd bij het waterbedrijf Vitens. Wie krijgt de aanslag? De gebruiker van een eigendom dat direct of indirect is aangesloten op het gemeentelijk rioolstelsel wordt aangeslagen voor de rioolheffing. Wanneer gedeelten van een eigendom bestemd zijn om als afzonderlijk geheel te worden gebruikt, dan wordt voor elk gedeelte een aanslag opgelegd. Tarieven Hoeveelheid geloosd water Vast bedrag Bedrag per m3 T/m 500 m3 215, t/m m3 0, t/m m3 0,22 Meer dan m3 0,19 Pagina 8 van 19

9 Het betreft een zogenaamd schijventarief waarbij alle schijven opgeteld worden. Rekenvoorbeelden: 1. De gebruiker van een woning heeft 175 m3 water gebruikt volgens de afrekening 2009 van het waterbedrijf Vitens. De aanslag rioolrecht bedraagt dan 215,50, omdat er minder dan 500 m3 geloosd wordt op de gemeentelijke riolering. 2. De gebruiker van een bedrijf heeft m3 water gebruikt volgens de afrekening 2009 van het waterbedrijf Vitens en dit water wordt allemaal geloosd op de riolering. De aanslag rioolrecht wordt dan als volgt berekend: aantal m3 per m3 bedrag schijf t/m ,50 t/m , ,00 t/m ,22 660,00 totaal aanslag Rioolheffing ,50 Als het waterverbruik meer is dan 500 m3, dan wordt - in principe - eerst een aangifteformulier toegezonden. Vooral bij veeteeltbedrijven bestaan er grote verschillen tussen de hoeveelheid ingenomen water van Vitens en de hoeveelheid geloosd water op de riolering. Aan de hand van het ingevulde aangifteformulier wordt dan bepaald hoeveel water geloosd wordt op de riolering. Afvalstoffenheffing Elke week wordt het huisvuil opgehaald en verwerkt. De afvalstoffenheffing is bedoeld om de kosten voor het ophalen en verwerken van het huishoudelijk afval te betalen. Ook andere kosten zijn hierin meegenomen. Denkt u hierbij aan de aanschaf van de grijze en groene containers, de aanschaf en het leeghalen van glasbakken, de chemokar, de verwerking van grof huisvuil, de verwerkingskosten van het gratis ingenomen groen-afval bij het afvalbrengpunt of het (laten) ophalen van oud papier. Door o.a. hogere kosten voor inzameling en tegenvallende papieropbrengsten is het tarief voor het belastingjaar 2010 fors gestegen. In de gemeente moet het afval gescheiden worden aangeboden. Dat wil zeggen dat het groente-, fruit- en tuinafval (GFT-afval) gescheiden moet worden van het overige afval. Bij elk perceel worden daarom in principe een grijze en een groene container geplaatst. Bij sommige complexen is het plaatsen van afzonderlijke containers niet mogelijk. Voor dergelijke complexen wordt dan een verzamelvoorziening geplaatst. Daarvoor wordt per huishouding afvalstoffenheffing in rekening gebracht. Of u wel of geen gebruik maakt van de vuilophaaldienst is niet van belang. In onze gemeente kunt u kiezen uit een 140 liter grijze container of een grotere grijze container van 240 liter. Voor het GFT-afval beschikt onze gemeente alleen over 140 liter groene containers. Voor een éénpersoonshuishouden wordt een 140 liter grijze en een 140 liter groene container beschikbaar gesteld. Voor een meerpersoonshuishouden is dit een 240 liter grijze container en een 140 liter groene container. Op verzoek kan het formaat en het aantal containers aangepast worden. Pagina 9 van 19

10 Het verschuldigde bedrag aan afvalstoffenheffing is in onze gemeente afhankelijk van het aantal bewoners en het aantal en type van de afvalcontainers c.q. de verzamelvoorziening. Het basistarief blijft te allen tijde van toepassing, ook als u de containers heeft laten ophalen door de gemeente. Containermanagement In het kalenderjaar 2008 zijn alle containers in opdracht van de gemeente voorzien van een chip. In het kalenderjaar 2010 zullen alleen nog containers geleegd worden die voorzien zijn van een chip. Het is dus van belang dat uw container voorzien is van een chip. Bij de meeste containers is dit zichtbaar door de rode clip (zie afbeelding hieronder) in de container en een adressticker op de zijkant van de container. De nieuwere containers van de gemeente zijn voorzien van een zogenaamd chipnest. Bij deze containers wordt geen rode klip aangebracht, maar wordt de chip geplaatst in de daarvoor bedoelde ruimte in de rand van de container (zie hieronder) en wordt de adressticker ook op de zijkant van de container geplakt. Heeft u nog een container bij uw perceel staan die niet voorzien is van de chip neem dan zo spoedig mogelijk contact op met de gemeente, afd. Financiële Zaken om een afspraak te maken voor het aanbrengen van de chip. Wie krijgt een aanslag? De gebruiker van een woning. Wanneer gedeelten van een perceel bestemd zijn om als afzonderlijk geheel te worden gebruikt, dan wordt voor elk gedeelte een aanslag opgelegd. Pagina 10 van 19

11 Tarieven Basistarief voor een éénpersoonshuishouden 122,70 Basistarief voor een meerpersoonhuishouden 139,85 Tarief voor de 1e kleine grijze container (140 liter) 54,85 Tarief voor elke volgende kleine grijze container 71,55 Tarief voor de 1e grote grijze container (240 liter) 88,80 Tarief voor elke volgende grote grijze container 107,10 Tarief voor het gebruik van één 240 liter grijze container door 2 of meer wooneenheden, per wooneenheid 54,85 Tarief voor de 1e GFT-container (groen, 140 liter) 33,90 Tarief voor elke volgende GFT-container 51,15 Tarief voor een verzamelvoorziening 88,75 Tarief voor mutaties met betrekking tot de container(s), per keer 26,10 Tarief voor een nieuwe afvalpas 26,10 Toeslag voor een éénpersoonshuishouden met meer dan één 140 liter grijze container, één of meer 240 liter grijze containers of meerdere GFT-containers 17,15 Zoals hiervoor omschreven is het mogelijk om het aantal containers of het type container (bijv. van 240 liter grijs naar 140 liter grijs) te wijzigen. U kunt hiervoor een verzoek indienen bij de afd. Financiële Zaken van de gemeente. Vervolgens zal de gemeente uw verzoek uitvoeren en de kosten daarvoor ( 26,10) in rekening brengen. Deze kosten bent u niet verschuldigd in de volgende situaties: a. ingeval er sprake is van allemaal nieuwe bewoners van het perceel, gedurende een termijn van twee maanden, ingaande op de dag van bewoning van dit perceel door één van deze nieuwe bewoners; b. ingeval er sprake is van een wijziging, waardoor het aantal bewoners van het perceel daalt naar 1 bewoner, gedurende een termijn van twee maanden, ingaande op de dag waarop deze wijziging plaatsvond; c. ingeval er sprake is van een wijziging, waardoor het aantal bewoners van het perceel stijgt van 1 bewoner naar meerdere bewoners, gedurende een termijn van twee maanden, ingaande op de dag waarop deze wijziging plaatsvond; d. ingeval er sprake is van het inleveren van de inzamelmiddelen omdat men een kopie van het contract heeft overgelegd waaruit blijkt dat het huishoudelijk afval via een particuliere inzamelaar, die ook het bedrijfsafval bij het perceel ophaalt, wordt afgevoerd, gedurende een termijn van twee maanden, ingaande op de dag van het afsluiten van het contract; e. ingeval er sprake is geweest van vermissing van de container(s) en de bewoner een bewijs van aangifte bij de politie daarvan kan overleggen; f. ingeval de vermissing van de container(s) is te wijten aan de gemeentelijke inzameldienst. De kosten voor een nieuwe afvalpas bent u niet verschuldigd indien u de oude afvalpas inlevert. Pagina 11 van 19

12 Reinigingsrechten Naast het wettelijk verplicht ophalen van huishoudelijk afval haalt de gemeente op verzoek bij bedrijven ook bedrijfsafval op. Dit bedrijfsafval moet dan qua samenstelling wel lijken op huishoudelijk afval en wordt ook tegelijk met het huishoudelijk afval opgehaald. Door de gemeente worden reinigingsrechten geheven om de kosten van inzameling van dit bedrijfsafval te dekken. Wie krijgt een aanslag? De gebruiker van een bedrijfsruimte, waarbij één of meerdere afvalcontainers van de gemeente zijn geplaatst, ontvangt de aanslag. Tarieven De tarieven voor de containers komen overeen met die van de afvalstoffenheffing. Voor het reinigingsrecht is het basisbedrag altijd 139,85. Ook het tarief voor mutaties in aantal en/of type containers is 26,10 per verzoek. In de volgende situaties zijn geen kosten verbonden aan het verzoek: a. ingeval er sprake is van een nieuw bedrijf op het perceel, gedurende een termijn van twee maanden, ingaande op de dag van vestiging op dit perceel door dit nieuwe bedrijf; b. ingeval er sprake is geweest van vermissing van de container(s) en de gebruiker een bewijs van aangifte bij de politie daarvan kan overleggen; c. ingeval de vermissing van de container(s) is te wijten aan de gemeentelijke inzameldienst. Ook voor deze heffing geldt dat er een chip in de container is aangebracht. Voor meer informatie zie het onderdeel afvalstoffenheffing, containermanagement in deze folder. Baatbelastingen In enkele gevallen worden ook baatbelastingen geheven. Het gaat hierbij om belastingen die jaren geleden door de voormalige gemeente Goor zijn ingevoerd terzake van het verharden van zandwegen, aanbrengen openbare verlichting of aanleg van riolering. Deze heffingen worden gedurende 30 jaren geheven. De eigenaar van de onroerende zaak is belastingplichtig. De volgende baatbelastingen bestaan nog in de gemeente Hof van Twente: Omschrijving Heffing tot en met Eenheid Tarief Riolering ged. Oude Haaksbergerweg 2010 Vast bedrag 66,95 (baatbel V) Riolering en openbare verlichting ged Vast bedrag 67,50 Heijinksweg (baatbel. VI) Riolering hotel/café/rest. Jachtlust 2012 Vast bedrag 236,15 (baatbel. VII) Riolering ged. Diepenheimseweg 2012 Vast bedrag 100,06 (baatbel. VIII) Riolering ged. Gondalaan (baatbel. IX) 2014 Vast bedrag 93,18 Verharding gd. Heijinksweg (baatbel. X) 2019 Vast bedrag 52,07 Het is mogelijk om de baatbelasting tegen contante waarde af te kopen. Informatie over de afkoopsom kunt u opvragen bij de afdeling Financiële Zaken. Pagina 12 van 19

13 Verkoop, verhuizingen, wijziging aantal bewoners en overlijden Onroerende zaakbelastingen en Baatbelastingen Voor de onroerende zaakbelastingen en de baatbelastingen is wettelijk vastgesteld dat de situtatie op 1 januari 2010 bepalend is voor de belastingplicht en de hoogte van het aanslagbedrag. Wijzigingen na die datum hebben derhalve geen invloed op deze belastingen. Rioolheffing, Afvalstoffenheffing en Reinigingsrechten Voor deze heffingen geldt dat wijzigingen in de loop van het jaar gevolgen kunnen hebben voor het verschuldigde bedrag. Hierna zullen een aantal veel voorkomende gebeurtenissen beschreven worden. Als een wijziging gevolgen heeft, dan zal dit altijd met ingang van de maand volgend op die van de wijziging plaatsvinden. Verkoop onroerende zaak Als u in de loop van 2010 uw onroerende zaak via de notaris overdraagt aan een ander, dan heeft dit geen gevolgen voor de aanslag gemeentelijke belastingen over Alleen de onroerende zaakbelasting eigenaren en eventuele baatbelasting komen voor verrekening met de koper in aanmerking. Deze verrekening vindt plaats door de notaris en is afhankelijk van de afspraken tussen koper en verkoper. De gemeente ontvangt automatisch van het Kadaster bericht van deze wijziging en zal de belastingplicht voor de volgende jaren aanpassen. Verhuizing binnen de gemeentegrenzen Als u verhuist binnen de gemeente nadat de aanslag gemeentelijke belastingen al is berekend, zal de gemeente een vergelijking maken tussen de situatie en belastingen op het oude adres en die op het nieuwe adres. Komen alle gegevens op beide adressen met elkaar overeen, dan zult u geen enkel bericht van de gemeente ontvangen. Als er wel verschillen zijn dan zal de gemeente de aanslag automatisch aanpassen en zonodig een aanvullende aanslag aan u opleggen. Een voorbeeld: Een gezin woont op adres A. Het aantal bewoners is 3, de woning is aangesloten op het riool, bij de woning staat een 240 liter grijze container en een GFT-container. Het gehele gezin verhuist in juni 2010 naar adres B. Bij deze woning staat ook een 240 liter grijze container en een GFT-container. Deze woning is echter nog niet aangesloten op het riool. De gemeente zal nu automatisch de aanslag voor de rioolheffing over de maanden juli tot en met december aanpassen. Verhuizing naar buiten de gemeentegrenzen Als u, nadat de aanslag gemeentelijke belastingen is berekend, verhuist naar een adres buiten de gemeente Hof van Twente dan zal de gemeente de aanslagen met betrekking tot de rioolheffing, afvalstoffenheffing en zonodig reinigingsrecht automatisch aanpassen over de resterende volle kalendermaanden in 2010 na de maand van verhuizing. Verhuist u al voordat de aanslag is berekend door de gemeente dan zullen alleen de maanden dat u in onze gemeente woonde in rekening gebracht worden. Wijziging aantal bewoners Als het aantal bewoners van een perceel door vertrek of overlijden van één of meer van de bewoners daalt tot één bewoner, dan zal de aanslag afvalstoffenheffing basisbedrag voor de resterende volle kalendermaanden automatisch worden aangepast naar het tarief voor een éénpersoonshuishouden. Het omgekeerde is ook het geval. Gaat het aantal bewoners van een perceel van één naar meerdere personen dan zal de gemeente een aanslag opleggen voor een aanvulling van het basisbedrag naar het tarief voor een meerpersoonshuishouden voor de resterende kalendermaanden. Pagina 13 van 19

14 Overlijden Als de persoon op wiens naam de aanslag is gesteld komt te overlijden, dan worden de aanslagen rioolheffing, afvalstoffenheffing en zonodig reinigingsrecht over de volle kalendermaanden na de maand van overlijden automatisch gecorrigeerd. Als er nog één of meerdere personen op hetzelfde adres wonen, dan zal een nieuwe aanslag worden opgelegd over de volle kalendermaanden die na het overlijden nog resteren binnen het kalenderjaar. Bezwaar maken Indien u vindt dat er onjuistheden op uw aanslagbiljet vermeld staan, dan dient u schriftelijk bezwaar aan te tekenen. Uw bezwaar mag zich niet richten tegen de vastgestelde tarieven c.q. tariefsverhogingen. Deze mogelijkheid is namelijk door landelijke wetgeving uitgesloten. Termijn voor het indienen van uw bezwaarschrift U moet binnen zes weken na de dagtekening van het aanslagbiljet/woz-beschikking een schriftelijk en gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de ambtenaar belast met de heffing, Postbus 54, 7470 AB GOOR. U kunt uw bezwaarschrift juridisch gezien niet via indienen. Deze methode is dan ook door de gemeente uitgesloten. Wilt u uw bezwaarschrift digitaal indienen dan kunt u dit doen via de digitale belastingbalie ( Digitaal loket, digitale belastingbalie). U dient dan wel over een DigiD te beschikken. Drempels bij bezwaar tegen de WOZ-waarde De wetgever heeft een drempel in de Wet WOZ opgenomen als iemand bezwaar of beroep wil instellen. Dit betekent dat bij kleine waardewijzigingen uw bezwaarschrift niet resulteert in een lagere WOZ-waarde. Hierbij gelden de volgende drempels: WOZ-waarde van uw pand De waardeverlaging moet meer bedragen dan: lager dan % van de WOZ-waarde van tot % van de WOZ-waarde met een minimum van van tot % van de WOZ-waarde met een minimum van vanaf % van de WOZ-waarde met een minimum van en een maximum van Uitstel van betaling Als u een bezwaarschrift indient, krijgt u uitstel van betaling voor de bestreden belasting. In de ontvangstbevestiging van uw bezwaarschrift wordt vermeld voor welk bedrag aan u uitstel van betaling is verleend. Dit bedrag hoeft u vooralsnog niet te betalen, in afwachting van een antwoord op uw bezwaarschrift. Afhandelingstermijn van uw bezwaarschrift De gemeente behoort een beslissing op uw bezwaarschrift te nemen in het kalenderjaar waarin het bezwaarschrift is ontvangen door de gemeente. Is de periode tussen de ontvangst van het bezwaarschrift en het einde van het kalenderjaar korter dan 6 weken, dan geldt een beslistermijn van 6 weken. De gemeente streeft ernaar om alle bezwaarschriften zo snel mogelijk af te doen, maar het is echter zo dat de meeste bezwaarschriften in een zeer korte periode ingediend worden. Het is daarom niet mogelijk om alle bezwaarschriften op zeer korte termijn af te handelen. Ik verzoek u dan ook om hiervoor begrip te hebben. De gemeente zal u tussentijds niet informeren over de voortgang. Pagina 14 van 19

15 Betaling van de aanslagen Aantal betaaltermijnen Voor aanslagen gemeentelijke belastingen gelden in principe twee betaaltermijnen. De helft van het aanslagbedrag moet betaald zijn binnen 1 maand na dagtekening van het aanslagbiljet en de andere helft van het aanslagbedrag binnen 3 maanden na de dagtekening van het aanslagbiljet. Automatische incasso Indien u een machtiging tot automatische incasso heeft afgegeven aan de gemeente, dan kan de aanslag in 6 gelijke maandtermijnen voldaan worden. De eerste termijn wordt aan het einde van de maand volgende op die van de dagtekening geïncasseerd en zo telkens één maand later. Hierbij geldt wel dat het totale aanslagbedrag minimaal 60,00 en maximaal 6.000,00 bedraagt. Voor marktgeld en toeristenbelasting gelden afwijkende regelingen. Hoe kunt u meedoen met automatische incasso? Als u al een machtiging heeft afgegeven, hoeft u niets te doen. De door u afgegeven machtiging blijft geldig. Als u nog géén machtiging heeft afgegeven en u wilt dat alsnog doen, dan kunt u dit op verschillende manieren regelen: - via de antwoordkaart bij het aanslagbiljet kunt u de formulieren aanvragen; - via de digitale belastingbalie ( Digitaal loket, digitale belastingbalie). U dient dan wel over een DigiD te beschikken; - u kunt telefonisch (bij de afdeling Publiekszaken) vragen om toezending van een machtigingskaart. Wijzigen rekeningnummer of stopzetten machtiging Via de antwoordkaart bij het aanslagbiljet kunt u de benodigde formulierenset aanvragen. Tevens kunt u dit regelen via de digitale belastingbalie ( Digitaal loket, digitale belastingbalie). U dient dan wel over een DigiD te beschikken. Indien u besluit om de machting stop te zetten, dan wordt het aantal betaaltermijnen teruggebracht van 6 naar 2. De helft van het aanslagbedrag moet dan binnen 1 maand na dagtekening van het aanslagbiljet betaald zijn en de andere helft van het aanslagbedrag binnen 3 maanden na de dagtekening van het aanslagbiljet. Invorderingskosten en invorderingsrente De gemeente voert een strikt invorderingsbeleid. Als u niet op tijd betaalt, dan krijgt u een aanmaning. Dit kost u minimaal 6,00 extra. Als u niet reageert op deze aanmaning, dan wordt een belastingdeurwaarder ingeschakeld voor het betekenen van een dwangbevel. De daaraan verbonden kosten bedragen minimaal 37,00 en kunnen, naarmate het bedrag van de aanslag hoger is, aanzienlijk oplopen. Als u de aanslag te laat betaalt, dan zal de gemeente met ingang van de laatste vervaldag tot en met de datum van ontvangst van de betaling op de gemeentelijke bankrekening rente berekenen. Het rentepercentage wordt per kwartaal landelijk vastgesteld. Overige betalingsmogelijkheden Als u de aanslag niet via automatische incasso wilt of kunt voldoen dan kunt u gebruik maken van de toegezonden acceptgiro. Betaald u de aanslag via internetbankieren vermeld dan het 16 cijferige betalingskenmerk zoals vermeld op de acceptgiro. Ook via de digitale belastingbalie kunt u de aanslag voldoen. Hierbij is het mogelijk gebruik te maken van een creditcard of ideal (het internetbetalingssysteem van Rabobank, ABN-Amro, ING en Fortis). Pagina 15 van 19

16 Kwijtschelding De gemeente verleent kwijtschelding aan een belastingplichtige die normaal gesproken niet in staat is om de belasting te betalen. De belangrijkste criteria voor kwijtschelding zijn de hoogte van het netto-inkomen en de omvang van het vermogen. Gezien de landelijk vastgestelde strenge normen komt kwijtschelding slechts in een beperkt aantal gevallen voor. Kwijtschelding kan worden verleend voor: onroerende zaakbelasting rioolheffing; afvalstoffenheffing. Kwijtschelding kan alleen aan natuurlijke personen verleend worden. Het verlenen van kwijtschelding aan bedrijven is landelijk uitgesloten. Voor de rioolheffing wordt alleen kwijtschelding verleend voor het basisbedrag van 215,50 per jaar. Voor de afvalstoffenhefffing gelden ook maxima. Voor een éénpersoonshuishouden is dit vastgesteld op 211,45 en voor een meerpersoonshuishouden op 262,55. Aanvragen verzoekformulier kwijtschelding U kunt het formulier voor het aanvragen van kwijtschelding op verschillende manieren aanvragen: - via de antwoordkaart bij het aanslagbiljet; - via de digitale belastingbalie ( Digitaal loket, digitale belastingbalie). U dient dan wel over een DigiD te beschikken; - telefonisch bij de afdeling Publiekszaken; - door het downloaden van het verzoekformulier van de gemeentelijke internetsite. Termijn indienen verzoek om kwijtschelding Kwijtschelding is pas echt aangevraagd, als het volledig ingevulde formulier met de gevraagde bijlagen, en voorzien van uw handtekening, bij de gemeente is ontvangen. De financiële situatie op het moment van indienen van het formulier is bepalend voor de beoordeling van uw verzoek. U wordt aangeraden om het verzoekformulier binnen twee maanden na de dagtekening van de aanslag bij de gemeente in te dienen. U loopt anders de kans dat uw verzoek niet meer in behandeling kan worden genomen. Uitstel van betaling bij aanvraag kwijtschelding Als een aanvraag voor kwijtschelding is ingediend, wordt de invordering voor die belastingaanslag opgeschort. Als blijkt dat geen kwijtschelding kan worden verleend, moet u de verschuldigde aanslag alsnog betalen. U wordt hierover schriftelijk geïnformeerd. Hulp bij invulllen Op verzoek zal de gemeente u helpen met het invullen van het formulier. Neem daartoe contact op met de afdeling Publiekszaken voor het maken van een afspraak. Pagina 16 van 19

17 Automatische kwijtschelding Als u in 2009 volledige kwijtschelding van gemeentelijke belastingen is verleend dan kan in 2010 automatisch kwijtschelding verleend worden. Daarvoor moet u in het verleden wel toestemming verleend hebben aan de gemeente om bij het landelijke Inlichtingbureau gegevens omtrent inkomen, vermogen en kentekenregistraties op te vragen. Het Inlichtingenbureau verzamelt de informatie van het UWV, de Belastingdienst en Rijksdienst voor Wegverkeer en toetst dit vervolgens met de geldende normen. De gemeente krijgt dan deze uitslag van het Inlichtingenbureau. Als u op alle drie punten onder de geldende normen blijft, dan zal de gemeente automatische kwijtschelding toepassen. Deze werkwijze zal in de komende jaren ook toegepast worden. Is door de gemeente geen automatische kwijtschelding verleend, maar denkt u toch voor kwijtschelding in aanmerking te komen, dan kunt u altijd een aanvraagformulier kwijtschelding opvragen. Overige belastingen en heffingen Toeristenbelasting In de gemeente wordt een toeristenbelasting geheven van degene die, tegen vergoeding, gelegenheid biedt tot overnachten. De naam toeristenbelasting is wettelijk bepaald. Het overnachten hoeft echter geen toeristisch karakter te hebben. De belasting bedraagt 0,65 per persoon per overnachting. Voor vaste standplaatsen op campings hanteert de gemeente een tarief van 74,75 per standplaats per jaar. De toeristenbelasting mag doorberekend worden aan de gasten. Het is daarbij de bedoeling dat de ondernemer dezelfde tarieven hanteert als de gemeente. Voor het nachtverblijf van scouts in het kader van scoutingactiviteiten in een scoutinggebouw of op een scoutingterrein is geen toeristenbelasting verschuldigd. Kwijtschelding van deze belasting is niet mogelijk. Het is mogelijk om deze aanslagen in drie termijnen via automatische incasso te voldoen. Het aanslagbedrag moet dan tussen de 30,00 en zijn. De aanslagen toeristenbelasting vanaf het belastingjaar 2007 zijn ook te raadplegen via de digitale belastingbalie. Forensenbelasting In de gemeente wordt forensenbelasting geheven van natuurlijke personen die, zonder hoofdverblijf in de gemeente te hebben, gedurende meer dan 90 dagen voor zich of hun gezin een gemeubileerde woning beschikbaar houden. Het tarief bedraagt 290,00 per gemeubileerde woning. Voor deze belasting wordt geen kwijtschelding verleend. De aanslagen forensenbelasting vanaf het belastingjaar 2007 zijn ook te raadplegen via de digitale belastingbalie. Pagina 17 van 19

18 Leges Als u een dienst van de gemeente vraagt, dan zal de gemeente in veel gevallen daarvoor leges berekenen. Hierbij zijn vele tarieven van toepassing. Een opsomming daarvan wordt om die reden niet opgenomen in deze informatiefolder. De leges zijn verschuldigd terzake van het in behandeling nemen van de aanvraag van de dienst. In de meeste gevallen geldt een betalingstermijn van 30 dagen, maar in sommige gevallen moet terstond betaald worden. In de meeste gevallen zijn deze aanslagen ook te raadplegen via de digitale belastingbalie. Lijkbezorgingsrechten Onder deze naam worden rechten geheven die te maken hebben met zaken rondom de begrafenis of crematie van overledenen. Tevens wordt het onderhoudsrecht van graven e.d. via deze rechten geregeld. Ook hier is sprake van veel verschillende tarieven. Nadere informatie hierover is te verkrijgen bij de afdeling Publiekszaken. Marktgelden Van de vergunninghouders van standplaatsvergunningen op één of meerdere markten in onze gemeente worden marktgelden geheven. Deze gelden worden per 6 maanden berekend. De tarieven zijn: Delden Goor Markelo Basisbedrag per kraam per markt 5,00 5,00 5,00 Per strekkende meter per markt 1,16 1,50 1,16 Een gedeelte van een strekkende meter wordt hierbij als een volle strekkende meter berekend. Voor éénmalige standplaatshouders worden de tarieven direct doorberekend door de marktmeester. Scheepvaartrechten Van de schipper, die met zijn schip aanlegt aan de kade van een gemeentelijke haven, wordt kadegeld geheven. Hierbij is bepalend wat het laadvermogen van het schip is bij de maximaal toegelaten diepgang van het schip. De tarieven van het kadegeld zijn: Delden Goor Markelo Per kg laadvermogen 0,08 0,16 0,08 Het kadegeld is minimaal 4,55. Genoemde tarieven zijn exclusief BTW. Daarnaast worden voor het opslaan van goederen of het hebben van voorwerpen en werktuigen op, onder of boven de gemeentelijke laad- en losplaatsen rechten geheven. Inlichtingen daarover kunt u bij de afdeling Financiële Zaken krijgen. Pagina 18 van 19

19 Inlichtingen Deze Belastinggids kan wellicht niet op al uw vragen een antwoord geven. Als u na het lezen van deze Belastinggids nog vragen heeft, dan zijn de medewerkers van de afdeling Publiekszaken graag bereid u te woord te staan. U kunt op verschillende manieren informatie inwinnen: Via een bezoek aan de publieksbalie in het gemeentehuis, de Höfte 7, Goor. De afdeling Publiekszaken is geopend op maandag van uur en op dinsdag tot en met vrijdag van uur. Via de telefoon U kunt uw vragen ook telefonisch stellen via telefoonnummer (0547) De gemeente is telefonisch bereikbaar tijdens de genoemde openingstijden. Via internet Ook is het mogelijk om via informatie te raadplegen. Via Bestuur en Organisatie, Verordeningen kunt u alle verordeningen bekijken waarop de aanslagen zijn gebaseerd. Met uw DigiD kunt u ook allerlei zaken nakijken op de Digitale Belastingbalie (in het menu Digitaal loket). Hier kunt u ook vragen en opmerkingen mailen naar de gemeente. Het mailadres van de gemeente is Via de post Uiteraard kunt u ons ook schrijven. U kunt uw post sturen naar: Gemeente Hof van Twente Postbus AB GOOR. Pagina 19 van 19

Informatiefolder gemeentelijke belastingen 2013

Informatiefolder gemeentelijke belastingen 2013 Informatiefolder gemeentelijke belastingen 2013 Onroerende zaakbelastingen en Waardering Onroerende Zaken Rioolheffing Afvalstoffenheffing Reinigingsrecht Baatbelastingen Toeristenbelasting Forensenbelasting

Nadere informatie

Informatiefolder gemeentelijke belastingen 2014

Informatiefolder gemeentelijke belastingen 2014 Informatiefolder gemeentelijke belastingen 2014 Onroerende zaakbelastingen en Waardering Onroerende Zaken Rioolheffing Afvalstoffenheffing Reinigingsrecht Baatbelastingen Toeristenbelasting Forensenbelasting

Nadere informatie

Aanslag gemeentelijke belastingen 2010

Aanslag gemeentelijke belastingen 2010 Aanslag gemeentelijke belastingen 2010 Aanslag gemeentelijke belastingen 2010 In deze toelichting ontvangt u de belangrijkste informatie bij uw aanslagbiljet gemeentelijke belastingen 2010. Uitgebreidere

Nadere informatie

Aanslag gemeentelijke belastingen 2011

Aanslag gemeentelijke belastingen 2011 Aanslag gemeentelijke belastingen 2011 Aanslag gemeentelijke belastingen 2011 In deze toelichting ontvangt u de belangrijkste informatie bij uw aanslagbiljet gemeentelijke belastingen 2011. Uitgebreide

Nadere informatie

Gemeentelijke belastingen 2013

Gemeentelijke belastingen 2013 Gemeentelijke belastingen 2013 Gemeentelijke belastingen 2013 De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van taken in het algemeen belang van onze burgers en onze gemeente. U betaalt hiervoor belasting.

Nadere informatie

Aanslag gemeentelijke belastingen 2012

Aanslag gemeentelijke belastingen 2012 Aanslag gemeentelijke belastingen 2012 Aanslag gemeentelijke belastingen 2012 De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van een groot aantal taken. Dit zijn taken die in het algemeen belang van

Nadere informatie

Toelichting. bij het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen

Toelichting. bij het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen 011 Toelichting bij het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen Vooraf In deze toelichting staat belangrijke informatie over het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen. Daarop kunnen zowel WOZ-beschikkingen

Nadere informatie

(ON)ROERENDE ZAAKBELASTING

(ON)ROERENDE ZAAKBELASTING DEZE BROCHURE BIEDT EEN TOELICHTING OP HET AANSLAGBILJET GEMEENTELIJKE BELASTINGEN 2016. HIERIN VINDT U INFORMATIE OVER DE AANSLAGEN (ON)ROERENDE ZAAKBELASTING, RIOOLHEF - FING, AFVALSTOFFENHEFFING EN

Nadere informatie

Toelichting gemeentelijke belastingen 2015

Toelichting gemeentelijke belastingen 2015 Toelichting gemeentelijke belastingen 2015 U hebt een aanslagbiljet gemeentelijke belastingen 2015 ontvangen. Op dit biljet staan de aanslag en de WOZbeschikking. In deze toelichting geven wij uitleg over

Nadere informatie

Belastinggids Informatieblad over gemeentelijke belastingen

Belastinggids Informatieblad over gemeentelijke belastingen Belastinggids 2014 Informatieblad over gemeentelijke belastingen 1 Inhoud Algemeen 3 Wet waardering onroerende zaak belasting 5 Afvalstoffenheffing 7 Rioolheffing 8 Liggeld voor woonschepen 9 Reclamebelasting

Nadere informatie

Voor u liggen de WOZ-beschikking en/of de aanslagen gemeentelijke heffingen voor het belastingjaar 2015.

Voor u liggen de WOZ-beschikking en/of de aanslagen gemeentelijke heffingen voor het belastingjaar 2015. TOELICHTING BIJ DE WOZ-BESCHIKKING EN/OF DE AANSLAGEN GEMEENTELIJKE HEFFINGEN Voor u liggen de WOZ-beschikking en/of de aanslagen gemeentelijke heffingen voor het belastingjaar 2015. WOZ-BESCHIKKING Welk

Nadere informatie

Toelichting. bij het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen

Toelichting. bij het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen 014 Toelichting bij het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen Vooraf In deze toelichting staat belangrijke informatie over het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen. Daarop kunnen zowel WOZ-beschikkingen

Nadere informatie

Deze brochure biedt een toelichting op het aanslagbiljet. gemeentelijke belastingen 2013. Hierin vindt u informatie

Deze brochure biedt een toelichting op het aanslagbiljet. gemeentelijke belastingen 2013. Hierin vindt u informatie Gemeentelijke belasting 2 0 13 1 Deze brochure biedt een toelichting op het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen 2013. Hierin vindt u informatie over de aanslagen (on)roerende zaakbelasting, rioolheffing,

Nadere informatie

De WOZ-beschikking Hertaxatie Het taxatieverslag Let op: Onroerende-zaakbelastingen (OZB)

De WOZ-beschikking Hertaxatie Het taxatieverslag Let op: Onroerende-zaakbelastingen (OZB) De WOZ-beschikking De WOZ-waarde van uw woning, bedrijfspand of grond zoals u die op uw aanslagbiljet vindt, geldt voor het jaar 2016. De waarde is vastgesteld op het prijspeil van 1 januari 2015. Wanneer

Nadere informatie

00000_Aanslag_Gem_heffingen_2013:Opmaak 1 05-02-2013 09:00 Pagina 1. Aanslag Gemeentelijke Heffingen 2013

00000_Aanslag_Gem_heffingen_2013:Opmaak 1 05-02-2013 09:00 Pagina 1. Aanslag Gemeentelijke Heffingen 2013 00000_Aanslag_Gem_heffingen_2013:Opmaak 1 05-02-2013 09:00 Pagina 1 Aanslag Gemeentelijke Heffingen 2013 00000_Aanslag_Gem_heffingen_2013:Opmaak 1 05-02-2013 09:00 Pagina 2 Toelichting bij het aanslagbiljet

Nadere informatie

14450_Aanslag_Gem_heffingen_2012:Opmaak 1 07-02-2012 08:42 Pagina 1. Aanslag Gemeentelijke Heffingen 2012

14450_Aanslag_Gem_heffingen_2012:Opmaak 1 07-02-2012 08:42 Pagina 1. Aanslag Gemeentelijke Heffingen 2012 14450_Aanslag_Gem_heffingen_2012:Opmaak 1 07-02-2012 08:42 Pagina 1 Aanslag Gemeentelijke Heffingen 2012 14450_Aanslag_Gem_heffingen_2012:Opmaak 1 07-02-2012 08:42 Pagina 2 Toelichting bij het aanslagbiljet

Nadere informatie

Toelichting gemeentelijke belastingen 2016

Toelichting gemeentelijke belastingen 2016 Toelichting gemeentelijke belastingen 2016 U hebt een aanslagbiljet gemeentelijke belastingen 2016 ontvangen. Op dit biljet staan de aanslag en de WOZbeschikking. In deze toelichting geven wij uitleg over

Nadere informatie

WOZ-beschikking en gemeentelijke belastingen( 1 )* er geen rechten

WOZ-beschikking en gemeentelijke belastingen( 1 )* er geen rechten Belastingen WOZ-beschikking en gemeentelijke belastingen( 1 )* er geen rechten In deze toelichting staat belangrijke informatie over de WOZ-beschikking en de aanslagen gemeentelijke belastingen. De WOZ-beschikking

Nadere informatie

Deze brochure biedt een toelichting op het aanslagbiljet. gemeentelijke belastingen Hierin vindt u informatie

Deze brochure biedt een toelichting op het aanslagbiljet. gemeentelijke belastingen Hierin vindt u informatie Gemeentelijke belasting 2 0 13 1 Deze brochure biedt een toelichting op het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen 2013. Hierin vindt u informatie over de aanslagen (on)roerende zaakbelasting, rioolheffing,

Nadere informatie

Gemeentelijke belastingen Aanslagbiljet 2015 met WOZ-beschikking

Gemeentelijke belastingen Aanslagbiljet 2015 met WOZ-beschikking Gemeentelijke belastingen Aanslagbiljet 2015 met WOZ-beschikking De aanslag gemeentelijke belastingen 2015 gecombineerd met de WOZbeschikking wordt in week 9 verzonden. De WOZ-beschikking staat vermeld

Nadere informatie

Belastingen 2013. Toelichting bij het aanslagbiljet gemeentebelastingen

Belastingen 2013. Toelichting bij het aanslagbiljet gemeentebelastingen Belastingen 2013 Toelichting bij het aanslagbiljet gemeentebelastingen Belastingen 2013 Toelichting bij het aanslagbiljet gemeentebelastingen Deze folder geeft u meer informatie over uw aanslagbiljet,

Nadere informatie

GEMEENTE SOEST. Vragen over uw aanslag? Met behulp van deze brochure wordt u een stuk wijzer!

GEMEENTE SOEST. Vragen over uw aanslag? Met behulp van deze brochure wordt u een stuk wijzer! GEMEENTE SOEST B e l a st i ng w i j z ge m e e er nte S o est 201 5 Vragen over uw aanslag? Met behulp van deze brochure wordt u een stuk wijzer! 1 Inleiding Zonder er misschien bij stil te staan, maakt

Nadere informatie

Deze brochure biedt een toelichting op het aanslagbiljet. gemeentelijke belastingen Hierin vindt u informatie

Deze brochure biedt een toelichting op het aanslagbiljet. gemeentelijke belastingen Hierin vindt u informatie Gemeentelijke belasting 2 0 10 1 Deze brochure biedt een toelichting op het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen 2010. Hierin vindt u informatie over de aanslagen (on)roerende zaakbelasting, rioolheffing,

Nadere informatie

Toelichting bij het aanslag-/beschikkingsbiljet gemeentelijke belastingen 2007

Toelichting bij het aanslag-/beschikkingsbiljet gemeentelijke belastingen 2007 Toelichting bij het aanslag-/beschikkingsbiljet gemeentelijke belastingen 2007 Samenwerking belastingafdelingen Vanaf 1 januari 2007 werken de belastingafdelingen van vijf gemeenten, Bloemendaal, Zandvoort,

Nadere informatie

Belastingwijzer Samenwerking Belastingen Walcheren en Schouwen-Duivenland

Belastingwijzer Samenwerking Belastingen Walcheren en Schouwen-Duivenland 2 In deze belastingwijzer o.a.: Soorten belastingen en tarieven Mogelijkheden via onze website WOZ-beschikking Gespreid betalen via automatische incasso. Uw belastingzaken digitaal regelen via www.middelburg.nl

Nadere informatie

Toelichting op uw aanslagbiljet gemeentelijke belastingen 2014

Toelichting op uw aanslagbiljet gemeentelijke belastingen 2014 Toelichting op uw aanslagbiljet gemeentelijke belastingen 2014 Het aanslagbiljet 2014 is een gecombineerd biljet van de WOZ beschikking en de aanslagen onroerendezaakbelasting, rioolheffing, afvalstoffenheffing,

Nadere informatie

Informatie Gemeentelijke belastingen 2016

Informatie Gemeentelijke belastingen 2016 Informatie Gemeentelijke belastingen 2016 U ontvangt van ons een biljet waarop de gemeentelijke belastingaanslagen (onroerende-zaakbelastingen, rioolheffing en afvalstoffenheffing) en de beschikking Wet

Nadere informatie

Belastingen. WOZ-beschikking en gemeentelijke belastingen( 1 )* kunt u er geen rechten

Belastingen. WOZ-beschikking en gemeentelijke belastingen( 1 )* kunt u er geen rechten Belastingen WOZ-beschikking en gemeentelijke belastingen( 1 )* kunt u er geen rechten In deze toelichting staat belangrijke informatie over de WOZ-beschikking en de aanslagen gemeentelijke belastingen.

Nadere informatie

Informatie Gemeentelijke belastingen 2015

Informatie Gemeentelijke belastingen 2015 Informatie Gemeentelijke belastingen 2015 U ontvangt van ons een biljet waarop de gemeentelijke belastingaanslagen (onroerende-zaakbelastingen, rioolheffing en afvalstoffenheffing) en de beschikking Wet

Nadere informatie

Aanslag Gemeentelijke Heffingen 2014

Aanslag Gemeentelijke Heffingen 2014 Aanslag Gemeentelijke Heffingen 2014 Toelichting bij het aanslagbiljet Gemeentelijke heffingen 2014 Inhoud 4 Mijn loket... 3 4 Aanslagen en WOZ-beschikking gecombineerd op één aanslagbiljet... 3 4 Betalen

Nadere informatie

Veelgestelde vragen. Veel gestelde vragen over de WOZ.

Veelgestelde vragen. Veel gestelde vragen over de WOZ. Veelgestelde vragen Veel gestelde vragen over de WOZ. 1. Wat is de Wet WOZ? 2. Wat is een WOZ-beschikking? 3. Hoe is de waarde op de beschikking tot stand gekomen? 4. Hoe worden de grenzen van mijn object

Nadere informatie

Wat is uw huis waard? DE WAARDE VAN UW ONROERENDE ZAAK

Wat is uw huis waard? DE WAARDE VAN UW ONROERENDE ZAAK Wat is uw huis waard? BELASTING 2005 DE WAARDE VAN UW ONROERENDE ZAAK inleiding Als eigenaar of gebruiker van een woning of een bedrijfspand betaalt u onroerende zaakbelasting, kortweg OZB. De hoogte van

Nadere informatie

Informatie Gemeentelijke belastingen 2014

Informatie Gemeentelijke belastingen 2014 Informatie Gemeentelijke belastingen 2014 U ontvangt van ons een biljet waarop de gemeentelijke belastingaanslagen (onroerende-zaakbelastingen, rioolheffing en afvalstoffenheffing) en de beschikking Wet

Nadere informatie

Belastingen 2010. Toelichting bij het aanslagbiljet gemeentebelastingen

Belastingen 2010. Toelichting bij het aanslagbiljet gemeentebelastingen Belastingen 2010 Toelichting bij het aanslagbiljet gemeentebelastingen Deze folder geeft u meer informatie over uw aanslagbiljet, WOZ-waarde en belangrijke wijzigingen. Meer informatie vindt u op onze

Nadere informatie

Indien u dit bezwaar invult als bedrijf of instelling, vul dan de gegevens daarvan hieronder in Organisatienaam :... KvK registratienummer :...

Indien u dit bezwaar invult als bedrijf of instelling, vul dan de gegevens daarvan hieronder in Organisatienaam :... KvK registratienummer :... BEZWAARSCHRIFT TEGEN DE AANSLAG GEMEENTELIJKE BELASTINGEN EN WOZ-BESCHIKKING A. GEGEVENS VAN DE AANSLAG Naam Adres Postcode en plaats Burgerservicenummer Geslacht : Man Vrouw Telefoon overdag E-mailadres

Nadere informatie

De WOZ-beschikking Hertaxatie Het taxatieverslag Let op: Mijn overheid

De WOZ-beschikking Hertaxatie Het taxatieverslag Let op: Mijn overheid Bezwaar? Bel ons eerst (0578) 699494, op werkdagen van 08.30 tot 16.00 uur. Voor directe antwoorden op uw vragen over OZB, WOZ, Afvalstoffenheffing, Rioolheffing of Begrafenisrechten. U heeft persoonlijk

Nadere informatie

Hoe wordt de WOZ-waarde vastgesteld?

Hoe wordt de WOZ-waarde vastgesteld? In dit document vindt u antwoorden op onderstaande vragen 1. Hoe wordt de WOZ-waarde vastgesteld? 2. Waarvoor wordt de WOZ-waarde gebruikt? 3. Taxatieverslag 4. Hoe wordt de waarde van mijn pand vastgesteld

Nadere informatie

Toelichting. Aanslag Gemeentelijke Belastingen. WOZ-beschikking

Toelichting. Aanslag Gemeentelijke Belastingen. WOZ-beschikking Dit formulier in een gesloten envelop opsturen naar: Toelichting Gemeente Maassluis T.a.v. afdeling Financiën en Control Antwoordnummer 55 3140 VB Maassluis Een postzegel is niet nodig. Aanslag Gemeentelijke

Nadere informatie

GEMEENTE SOEST. Vragen over uw aanslag? Met behulp van deze brochure wordt u een stuk wijzer!

GEMEENTE SOEST. Vragen over uw aanslag? Met behulp van deze brochure wordt u een stuk wijzer! GEMEENTE SOEST B e l a st i ng w i j z ge m e e er nte S o est 201 3 Vragen over uw aanslag? Met behulp van deze brochure wordt u een stuk wijzer! 1 Inleiding 2 Zonder er misschien bij stil te staan, maakt

Nadere informatie

Informatie Gemeentelijke belastingen 2013

Informatie Gemeentelijke belastingen 2013 Informatie Gemeentelijke belastingen 2013 Deze folder geeft u meer informatie over de gemeentelijke belastingen. U ontvangt van ons een biljet waarop de gemeentelijke belastingaanslagen (onroerende-zaakbelastingen,

Nadere informatie

Spreekuur Ook dit jaar is er weer. Meer informatie In deze toelichting. Beste lezer, Het gemeentehuis is geopend op

Spreekuur Ook dit jaar is er weer. Meer informatie In deze toelichting. Beste lezer, Het gemeentehuis is geopend op 1 Beste lezer, Het gemeentehuis is geopend op Een klein deel van de gemeentelijke inkomsten (ongeveer een vijfde), moet de gemeente zelf verwerven door het heffen van gemeentelijke belastingen. De belangrijkste

Nadere informatie

INFORMATIE GECOMBINEERDE AANSLAG 2016

INFORMATIE GECOMBINEERDE AANSLAG 2016 INFORMATIE GECOMBINEERDE AANSLAG 2016 Inhoudsopgave Afvalstoffenheffing 3 Bedrijven Investeringszone (BIZ) 5 Grafonderhoudsrecht 7 Hondenbelasting 8 Onroerende-zaakbelasting (OZB) 9 Roerende-ruimtebelasting

Nadere informatie

PARAGRAAF 1 : LOKALE HEFFINGEN

PARAGRAAF 1 : LOKALE HEFFINGEN PARAGRAAF 1 : LOKALE HEFFINGEN Inleiding In deze paragraaf volgt een overzicht van de in onze gemeente gehanteerde heffingen. Daarna worden de ontwikkelingen van de onroerende-zaakbelasting (OZB), afvalstoffenheffing

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 29 oktober 2013 (kenmerk );

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 29 oktober 2013 (kenmerk ); DE RAAD VAN DE GEMEENTE LEEUWARDEN; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 29 oktober 2013 (kenmerk 380627); gelet op artikel 228a van de Gemeentewet; BESLUIT: vast te

Nadere informatie

RAADSBESLUIT 14R.00481

RAADSBESLUIT 14R.00481 RAADSBESLUIT 14R.00481 Gemeente Woerden 14R.00481 ^ 3 gemeente WOERDEN Agendapunt: hl- Onderwerp: Verordening rioolheffing 2015 De raad van de gemeente Woerden; gelezen het voorstel d.d. 18 november 2014

Nadere informatie

Alles over. Gemeentelijke belastingen

Alles over. Gemeentelijke belastingen Alles over Gemeentelijke belastingen 2012 1 INHOUDSOPGAVE Gemeentelijke belastingen Onroerendezaakbelasting 3 Rioolheffing 3 Afvalstoffenheffing 4 Hondenbelasting 5 Vermindering/wijziging 5 Bezwaarschrift

Nadere informatie

Raad V200700980 versie 4 december 2007. Onderwerp: Vaststellen verordening onroerende-zaakbelastingen 2008

Raad V200700980 versie 4 december 2007. Onderwerp: Vaststellen verordening onroerende-zaakbelastingen 2008 Raadsvoorstel Inleiding:Voor het jaar 2008 dienen de tarieven voor heffing van de onroerende-zaakbelastingen (ozb) te worden vastgesteld vóór de aanvang van het belastingjaar. De ozb wordt geheven op basis

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college d.d. 6 november 2012, nummer 194828;

gelezen het voorstel van het college d.d. 6 november 2012, nummer 194828; De raad van de gemeente Leusden; gelezen het voorstel van het college d.d. 6 november 2012, nummer 194828; gelet op de artikelen 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b van de Gemeentewet en artikel

Nadere informatie

Overzicht van alle belastingen in de gemeente Súdwest-Fryslân. Belastinggids 2012

Overzicht van alle belastingen in de gemeente Súdwest-Fryslân. Belastinggids 2012 Overzicht van alle belastingen in de gemeente Súdwest-Fryslân Belastinggids 2012 Inhoud Voorwoord Het aanslagbiljet Tarieven Waardering onroerende zaken Onroerende-zaakbelastingen (OZB) Afvalstoffenheffing

Nadere informatie

Thuisraken in de gemeentelijke belastingen

Thuisraken in de gemeentelijke belastingen Thuisraken in de gemeentelijke belastingen en de WOZ Bewaarexemplaar 2015 Waarom deze brochure? Ieder jaar krijgt u van de gemeente twee belastingaanslagen: één voor de gemeentelijke belastingen en één

Nadere informatie

Alles over WOZ-beschikking- en aanslagbiljet gemeentelijke belastingen 2017

Alles over WOZ-beschikking- en aanslagbiljet gemeentelijke belastingen 2017 Alles over WOZ-beschikking- en aanslagbiljet gemeentelijke belastingen 2017 Niemand vindt belasting betalen leuk, maar tegelijkertijd is vrijwel iedereen er van doordrongen dat het moet. Via de gemeentelijke

Nadere informatie

De tariefsontwikkeling laat dan vanaf 2008 het volgende beeld zien: Belastingjaar Rioolheffing per zelfstandig gedeelte

De tariefsontwikkeling laat dan vanaf 2008 het volgende beeld zien: Belastingjaar Rioolheffing per zelfstandig gedeelte RAADSVOORSTEL raadsvergadering: 10 november 2010 onderwerp: Verordening Rioolheffing 2011 bijlage: ontwerp-besluit datum: gemeenteblad I nr.: agenda nr.: Aan de gemeenteraad, Voor u ligt het voorstel tot

Nadere informatie

ECGF/U200902279 Lbr. 09/124

ECGF/U200902279 Lbr. 09/124 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 uw kenmerk bijlage(n) 1 betreft Communicatie WOZ-beschikking 2010 ons kenmerk ECGF/U200902279 Lbr. 09/124 datum 5

Nadere informatie

gemeentelijke belastingen

gemeentelijke belastingen Thuisraken in de gemeentelijke belastingen en de WOZ Webexemplaar Bewaarexemplaar 2012 2012 2013 Bewaarexemplaar 2011 Waarom deze brochure? Ieder jaar krijgt u van de gemeente twee belastingaanslagen:

Nadere informatie

Gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a. en b. van de Gemeentewet en artikel 15.33 van de Wet Milieubeheer; b e s l u i t:

Gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a. en b. van de Gemeentewet en artikel 15.33 van de Wet Milieubeheer; b e s l u i t: RAADSBESLUIT 13R.000392 Agendapunt: Onderwerp: Verordening reinigingsheffingen 2014 De raad van de gemeente Woerden; gelezen het voorstel d.d. 19 november 2013 van: - burgemeester en wethouders Gelet op

Nadere informatie

Meest gestelde vragen

Meest gestelde vragen Meest gestelde vragen over gemeentebelastingen in Hendrik-Ido-Ambacht Pagina-indeling: OZB en WOZ... 2 OZBE...2 Crisis...2 Nieuwbouw of in aanbouw... 4 Tenaamstelling... 5 Rioolheffing eigendom... 6 Rioolheffing

Nadere informatie

4. Lokale Heffingen. Kader. Algemeen. Tarievenbeleid Onroerende zaakbelastingen

4. Lokale Heffingen. Kader. Algemeen. Tarievenbeleid Onroerende zaakbelastingen 4. Lokale Heffingen Kader De lokale heffingen vormen een belangrijk onderdeel van de inkomsten van de gemeente en zijn daarom een integraal onderdeel van het gemeentelijke beleid. Ze raken de burgers heel

Nadere informatie

Toelichting op de belastingaanslag

Toelichting op de belastingaanslag BSR (Belastingsamenwerking Rivierenland) De Blomboogerd 1 Postbus 18 4000 AA Tiel T (0344) 649 649 www.bsr.nl Toelichting op de belastingaanslag Voor inwoners van de gemeenten Culemborg, Geldermalsen,

Nadere informatie

Paragraaf 1: Lokale heffingen

Paragraaf 1: Lokale heffingen Paragraaf 1: Lokale heffingen inzameling van regenwater evenals de zorg voor de grondwaterstand. De kosten die hiervoor worden gemaakt, worden met de rioolheffing verhaald op gebruikers van woningen en

Nadere informatie

Reinigingsheffingen. gelet op artikel van de Wet milieubeheer en artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet

Reinigingsheffingen. gelet op artikel van de Wet milieubeheer en artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet 1Raadsbesluit 102 I Behandelschema Reinigingsheffingen Raadscommissie 29-10-2014 Gemeenteraad 11-11-2014 Portefeuillehouder F. Kingma Paragraaf G Lokale lasten De raad van de gemeente Texel: gelezen het

Nadere informatie

ECGF/U200902279 Lbr. 09/124

ECGF/U200902279 Lbr. 09/124 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 uw kenmerk bijlage(n) 1 betreft Communicatie WOZ-beschikking 2010 ons kenmerk ECGF/U200902279 Lbr. 09/124 datum 5

Nadere informatie

2. Wij stellen uw raad voor om in te stemmen met de gewijzigde ramingen op het gebied van afval voor 2015-2018.

2. Wij stellen uw raad voor om in te stemmen met de gewijzigde ramingen op het gebied van afval voor 2015-2018. Agendapunt nr.: 6 Raadsvoorstel Onderwerp: Belasting- en tarievenmaatregelen 2015 Datum voorstel: 27 oktober 2014 Vergaderdatum: 16 december 2014 Registratienr.: 094-2014 Opsteller: Jan Roest Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Paragraaf 1. Lokale heffingen

Paragraaf 1. Lokale heffingen Paragraaf 1. Lokale heffingen Onroerende zaakbelasting (OZB) Gemeenten kunnen de hoogte van de OZB-tarieven in principe zelf bepalen. Het totaal van de stijgingen van alle gemeenten samen mag echter de

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Ede (Gelderland)

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Ede (Gelderland) Zaaknummer 56852 Afdeling Belastingen Ede, 10-11- De raad van de gemeente Ede: gelezen het voorstel Gemeentelijke Belastingverordeningen 2017 van burgemeester en wethouders d.d. 25-10-, met zaaknummer

Nadere informatie

Verordening reinigingsheffingen Peel en Maas

Verordening reinigingsheffingen Peel en Maas Raadsbesluit Verordening reinigingsheffingen Peel en Maas DE RAAD VAN DE GEMEENTE PEEL EN MAAS Gelet op het voorstel 2014-108 5 Zaaknummer: 1894/2014/559916 Gelet op het bepaalde in artikel 229, eerste

Nadere informatie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Verordening Rioolheffing 2016 Berg en Dal Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Groesbeek Officiële naam regeling Verordening op de heffing en de invordering

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 17 november 2015;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 17 november 2015; De raad van de gemeente Beuningen in openbare vergadering bijeen; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 17 november 2015; gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen

Nadere informatie

Verordening afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 2017

Verordening afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 2017 Verordening afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 2017 De raad van de gemeente Nederweert; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 15 november 2016, nummer B&W-16-00982;

Nadere informatie

INFORMATIEFOLDER KWIJTSCHELDING GEMEENTELIJKE BELASTINGEN

INFORMATIEFOLDER KWIJTSCHELDING GEMEENTELIJKE BELASTINGEN 2017 INFORMATIEFOLDER KWIJTSCHELDING GEMEENTELIJKE BELASTINGEN GEMEENTELIJKE BELASTINGEN U ontvangt jaarlijks per huishouden een aanslagbiljet gemeentelijke heffingen voor de afvalstoffenheffing en onroerendezaakbelastingen

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders; Agendanummer: 6b Vergadering: De raad van de gemeente Winsum; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders; gelet op artikelen 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de

Nadere informatie

Gemeentelijke belastingen en WOZ-beschikking 2016

Gemeentelijke belastingen en WOZ-beschikking 2016 Gemeentelijke belastingen en WOZ-beschikking 2016 De gemeente Barneveld is een fijne gemeente om te wonen, te werken en te recreëren. Dat komt door de centrale ligging, met de Vallei en de Veluwe soms

Nadere informatie

ONTWERP Bijlage: 3. gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 11 november 2014 met nummer ; b e s l u i t :

ONTWERP Bijlage: 3. gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 11 november 2014 met nummer ; b e s l u i t : ONTWERP Bijlage: 3 BESLUIT Griffienummer: De raad van de gemeente Zutphen, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 11 november 2014 met nummer ; gelet op artikel 15.33 van

Nadere informatie

Meest gestelde vragen

Meest gestelde vragen Meest gestelde vragen over gemeentebelastingen in Papendrecht Pagina-indeling: OZB en WOZ... 2 OZBE...2 Crisis...2 Nieuwbouw of in aanbouw... 4 Tenaamstelling... 5 Rioolheffing eigendom... 6 Afvalstoffenheffing...

Nadere informatie

Verklaring van de op het aanslagbiljet gebruikte omschrijvingen...4. Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ)... 10

Verklaring van de op het aanslagbiljet gebruikte omschrijvingen...4. Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ)... 10 Belastinggids 2016 Inhoudsopgave Algemeen...3 Verklaring van de op het aanslagbiljet gebruikte omschrijvingen...4 Hondenbelasting...5 Rioolheffing...6 Afvalstoffenheffing...7 Onroerende zaakbelasting...8

Nadere informatie

Nummer 090 G. Afvalstoffenheffing

Nummer 090 G. Afvalstoffenheffing 1Raadsbesluit Raadscommissie 28-10-2015 Nummer 090 G Afvalstoffenheffing Gemeenteraad 10-11-2015 Portefeuillehouder F. Kingma Paragraaf G Lokale lasten De raad van de gemeente Texel: gelezen het advies

Nadere informatie

IMijverdal, 8 november gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 18 september 2012;

IMijverdal, 8 november gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 18 september 2012; Gemeente Hellendoorn Besluit IMijverdal, 8 november 2012 Nr. 12INT01592 De raad van de gemeente Hellendoorn; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 18 september 2012; gelet

Nadere informatie

Colofon. Nota lokale heffingen 2015-2018. Uitgave Gemeente Utrecht. Drukwerk RICOH Nederland. Fotografie Ramon Mosterd John Ploeg John Gundlach

Colofon. Nota lokale heffingen 2015-2018. Uitgave Gemeente Utrecht. Drukwerk RICOH Nederland. Fotografie Ramon Mosterd John Ploeg John Gundlach Nota lokale heffingen 2015-2018 Colofon Nota lokale heffingen 2015-2018 Uitgave Gemeente Utrecht Drukwerk RICOH Nederland Fotografie Ramon Mosterd John Ploeg John Gundlach Informatie Gemeente Utrecht Bestuurs-

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 7 november 2016 (Gemeenteblad 2016, nr. XXX);

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 7 november 2016 (Gemeenteblad 2016, nr. XXX); Onderwerp Datum 20 december 2016 Verordening op de heffing en invordering van Afvalstoffenheffing 2017 Pagina 1 van 8 De raad van Venray, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 7 november

Nadere informatie

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 4 november 2014,

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 4 november 2014, Raadsbesluit Jaar 2014/12/17/09C Onderwerp: Vaststelling verordening reinigingsheffingen 2015 De raad van de gemeente Roerdalen heeft; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 4 november

Nadere informatie

Welke lokale heffingen In de onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van verwachte opbrengsten van de belangrijkste heffingssoorten in 2016.

Welke lokale heffingen In de onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van verwachte opbrengsten van de belangrijkste heffingssoorten in 2016. Paragraaf 1 Lokale heffingen Inleiding In deze paragraaf wordt een overzicht geboden van de heffingen die de gemeente Enkhuizen kent en welke plaats deze heffingen innemen in de gemeentelijke begroting

Nadere informatie

Belastingen 2016. Afdeling Belastingen en Verzekeringen

Belastingen 2016. Afdeling Belastingen en Verzekeringen Belastingen 2016 Afdeling Belastingen en Verzekeringen 1 Inhoudsopgave Afvalstoffenheffing 4 Rioolheffing 6 Onroerende-zaakbelastingen (OZB) 8 Hondenbelasting 12 Precariobelasting 16 Reclamebelasting 17

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL MET VERORDENING

RAADSVOORSTEL MET VERORDENING RAADSVOORSTEL MET VERORDENING Raadsvergadering : 21 november 2016 Agendapunt : Onderwerp : Verordening rioolheffing Opsterland 2017 Portefeuillehouder : Rob Jonkman Voorstel 1. De Verordening rioolheffing

Nadere informatie

GECOMBINEERD AANSLAGBILJET EN WOZ-WAARDEBESCHIKKING

GECOMBINEERD AANSLAGBILJET EN WOZ-WAARDEBESCHIKKING Informatie gemeentelijke belastingen GECOMBINEERD AANSLAGBILJET EN WOZ-WAARDEBESCHIKKING Eind februari ontvangt u net als vorig jaar een aanslagbiljet gemeentelijke belastingen waarin naast vermelding

Nadere informatie

Paragraaf Lokale heffingen

Paragraaf Lokale heffingen Paragraaf Lokale heffingen Lokale heffingen zijn alle gemeentelijke belastingen en bijdragen die wij vragen om de kosten van producten te dekken. In deze paragraaf komen alle gemeentelijke heffingen en

Nadere informatie

Overzicht tabel overige belastingen

Overzicht tabel overige belastingen Overzicht tabel overige belastingen 2017- Bijlage B4 overige tariefstijgingen 2017 Tarief berekend Verordening onroerende zaakbelastingen Artikel 5 Belastingtarieven (bij gemiddelde waardeontwikkeling

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 3 november 2015;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 3 november 2015; Raadsbesluit De raad van de gemeente H e e r d e; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 3 november 2015; gelet op artikel 15.33 van de Wet milieubeheer; b e s l u i t:

Nadere informatie

Portefeuillehouder: N.R. Werkman Behandelend ambtenaar C.F.M. Veltman, (t.a.v. C.F.M. Veltman)

Portefeuillehouder: N.R. Werkman Behandelend ambtenaar C.F.M. Veltman, (t.a.v. C.F.M. Veltman) Vergadering: 4 november 2008 Agendanummer: 4b Status: bespreekstuk Portefeuillehouder: N.R. Werkman Behandelend ambtenaar C.F.M. Veltman, 0595-447729 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. C.F.M. Veltman)

Nadere informatie

Hoofdstuk I Algemene bepalingen

Hoofdstuk I Algemene bepalingen Nummer 201218842 a /EDV De raad der gemeente Veendam; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 6 november 2012; gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en

Nadere informatie

Portefeuillehouder: P.E. Broeksma Behandelend ambtenaar C.F.M. Veltman, (t.a.v. C.F.M. Veltman)

Portefeuillehouder: P.E. Broeksma Behandelend ambtenaar C.F.M. Veltman, (t.a.v. C.F.M. Veltman) Vergadering: 6 november 2012 Agendanummer: 6b Status: Opiniërend Portefeuillehouder: P.E. Broeksma Behandelend ambtenaar C.F.M. Veltman, 0595 447729 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. C.F.M. Veltman) Aan

Nadere informatie

Wetstechnische informatie

Wetstechnische informatie Verordening op de heffing en de invordering van rioolheffing 2014 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is

Nadere informatie

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01086 RV2011-122

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01086 RV2011-122 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01086 RV2011-122 Gemeente Bussum Vaststellen tarieven onroerende-zaakbelastingen 2012 Brinklaan 35 Postbus 6000

Nadere informatie

elastinggids Informatie over gemeentelijke belastingen

elastinggids Informatie over gemeentelijke belastingen 2017 elastinggids Informatie over gemeentelijke belastingen Inhoudsopgave 1. Inleiding.....4 2. Tarieven 2017..... 5 3. Wet Waardering Onroerende Zaken.. 6 4. Onroerende-zaakbelastingen ( OZB).....9 5.

Nadere informatie

Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 2016

Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 2016 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Schinnen. Nr. 46 4 januari 2016 Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 2016 DE RAAD VAN DE GEMEENTE SCHINNEN;

Nadere informatie

Raadsvoorstel 91F. Gemeenteraad. Vergadering 5 november 2015. Onderwerp : Verordening Reinigingsheffingen Helmond 2016

Raadsvoorstel 91F. Gemeenteraad. Vergadering 5 november 2015. Onderwerp : Verordening Reinigingsheffingen Helmond 2016 Raadsvoorstel 91F Vergadering 5 november 2015 Gemeenteraad Onderwerp : Verordening Reinigingsheffingen Helmond 2016 B&W vergadering : 22 september 2015 Dienst / afdeling : FC.BLV Aan de gemeenteraad, Bij

Nadere informatie

REINIGINGSHEFFINGEN DE RAAD VAN DE GEMEENTE SCHINNEN; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 4 november 2014;

REINIGINGSHEFFINGEN DE RAAD VAN DE GEMEENTE SCHINNEN; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 4 november 2014; REINIGINGSHEFFINGEN DE RAAD VAN DE GEMEENTE SCHINNEN; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 4 november 2014; gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en

Nadere informatie

Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing en reinigingsrechten gemeente Veendam

Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing en reinigingsrechten gemeente Veendam Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 2010 gemeente Veendam Doel: Het doel van deze verordening is om regels te stellen betreffende directe belasting

Nadere informatie

WATERSCHAPSBELASTINGEN 2013 in het gebied van Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht

WATERSCHAPSBELASTINGEN 2013 in het gebied van Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht WATERSCHAPSBELASTINGEN 2013 in het gebied van Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht In het gebied waar u woont, werkt en/of eigendommen heeft, is Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht verantwoordelijk

Nadere informatie

Verordening op de heffing en invordering van Rioolheffing Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Verordening op de heffing en invordering van Rioolheffing Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd Gemeente Zaanstad Verordening op de heffing en invordering van Rioolheffing 2018 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Gemeente Zaanstad Officiële naam regeling Verordening

Nadere informatie

Officiële bekendmakingen Officiële bekendmakingen

Officiële bekendmakingen Officiële bekendmakingen Gemeentelijke verordeningen De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 18 december 2014 de volgende Belastingverordeningen en Tarieven voor 2015 vastgesteld: Verordening op de heffing en de invordering

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders besluit :

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders besluit : Nr. 10-. PURMEREND De raad van de gemeente Purmerend ; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders gelet op artikel 221 van de Gemeentewet; besluit : vast te stellen de volgende

Nadere informatie