Bestuursconvenant. Groenzone Berkel-Pij nacker Bergboezem Polder van Oude Leede "frilffiottand. Convenant en Financierings arrangement

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bestuursconvenant. Groenzone Berkel-Pij nacker Bergboezem Polder van Oude Leede - - - - - "frilffiottand. Convenant en Financierings arrangement"

Transcriptie

1 Bestuursconvenant Groenzone Berkel-Pij nacker Bergboezem Polder van Oude Leede "frilffiottand Convenant en Financierings arrangement zoals vastgelegd op 22 december 2006

2 INHorrD BesturusconvenaDt IiinlDcie ngsarr.lngenlent Doel Ovelweging Exploitatiebegroting Het samenwerldngsverband Bi jlage: kaart Groenzone

3 BEsruunscoNVENANT "CttolNzoNr B ERKET.-PIJNACKER - BERGttot zrm PoLDER v^n Ouor Lruls" - i\ls ondtrdeei van DÉ REGIoN^r ra crnoens'irucï ULJR Cror:rcr.auwr SLTNGER - rei: "VÁN INTENI II NA-A.R UITVOER{NG" Ondergetekenden: Cedeputeerde Staten van Zuid-Holland, vertegenwoordigd door heer l.e. van der Sar, gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland, daartoe gemachtigd ingevolge hun besluit van 19 decenbcr 2006, verdel te noemen "de ptovincie" en -ffi :. De Cemeente Pijnacker-Nootdorp, te dezen ingevolge artikel 171 van de Geneentewet rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar burgemeester de heer F.H. Buddenbelg zijnerzijds vertegenwoordigd door de heer CJ. van der Kraan, wethouder van de geneente Pijnacker-Nootdorp, handelend ter uitvoe ing van het besluit van het coilege van burgemeester en wethouders d.d. 22 augustus 2006, respectievelijk De Geneente Berkel en Rodenrijs, te dezen in gevolge artikel171van de Gemeentewet rechtsgeldig vertegenwooldigd door haar burgemeester nreltorw M.E.B. de Goeij -Smulders, handelend ter uitvoering van het besluit van het college van burgemeester en wethouders d.d. 29 augustus 2006, hierna gezamenlijk te noemen: de gemeenten spreken af de in dit bestuursconvedant genoernde afspraken na te konen, de heer L.E. van der Sar Gedeputeerde provincie Zuid Holland T ),-, '{!t"-,,--.+' de heer CJ. van der Kraan Wethollder gemeente Pijnacker-Nootdorp iuo$rrynewouw M.E.B. de Goeij-Snulders Burgemeester gemeente Berkel en Rodenrijs Aldus op 22 december zoo6 in drievoud overeengekomeu te Berkel en Rodendjs

4 OVIRWÈGÊNDE DAT: - op 22 november 2oo1 tussen partijen en het ministede van LNV een Intentieverkladng is ondertekend net betrekldng tot het transformatiegebied Groenzone - Bergboezem als onderdeel van de regionale groenstructuur van de Groenblauwe Slinger; - de afspraken in de genoemde intentieverklaring in hoofdzaak zien op het te voeren planologische beleid van partijen en de te hanteren grondverwervingsystematiek; - in oktober 2004 voor de ontwikkeling van de Groenzone - Bergboezem een Masterplan gereed is gekomen, waadn de kwantitatieve en kwalitatieve opgaved voor recreatie, water en ecologie zijn beschreven; - met het gereedkomen var het hier-voor genoemde Masterplan de planvormingfase is afgerond; - gelet op het algemene karakter van de intentieovereenkomst en het gereedkomen van het Masterplan 2oo4 partijen thans nadere afspraken wensen te maken ter borging van de ontwikkelhg van de croenzone - Bergboezem. I(OMEN overeen ALS VOLGT: Àrtikei 1 Doel van het convenadt Dit colvenant wordt door paftijen aangegaan n]et behoud van de eigen identiteit en publiekrechtelijke verantwoordelijkheid. Dit convenant heeft ten doel de afspraked uit de lntentieverklaring van zz november 2oo1 te operationaliseren teneinde door middel van een heldere verantwoordelijkheidstoedeling een bestuurlijk lgder te bepalen waarbinnen de ontwikkeling van de Groenzone - Bergboezem zal plaatsvinden. Artikel z Ontwikkeling GloeDzone - BelgboezeDr De ontwikkeling van de Groenzone - Bergboezem heeft betrekking op de algehele transformatie van het in bijlage 1 opgenomen plangebied vad de Groenzone - Bergboezem en omvat de grondverwerving, de inrichting en het tijdelijk beheer. Met betrekking tot de ontwikkeling zijn in het Masterplan 2oo4 de kwantitatieve en kwalitatieve opgaven voor recreatie, water en ecologie beschreven. De inrichting als onderdeel van de ontwikkeling vindt evenwel plaats op basis van een daartoe strekkend voorstel van de uitvoedngsorganisatie als bedoeld in artikel 4. Een voorstel wordt zo veel als rnogelijk gedaan met inachtneming van het hiewoor genoemde Masterplan 2oo4.

5 Artikel 3 VcraDtwooi delijl{heden van partijen Verantw oordelukheid y an de pl' oyincie De provincie is ter zake de ontwikkeiing van de Groenzone - Bergboezem financieel en opelationeel verantwoordelijk voor de grondverwerving. Grondverwerving geschiedt in opdracht van de provincie door de Dienst Landelijk cebied (DLG) van het Minisre e van LNV op basis van een daartoe vastgesteld AaDkoopstrategieplan. Uitgangspunt is een uiteindelijke ontwikkeling van ca. 580 ha. (38o ha. GLoenzone en zoo ha. Belgboezem), bestaande uit ca. s34 ha. recreatiegebied en ca.46 ha natuurontwikkelingsgebied. Voor het einde van zoo8 dient ca.414 ha recreatiegebied te zijn velwowen, voor het einde van 2olo dient het restant van ca. 12o ha. recreatiegebied en ca. 46 ha. natuulontwikkelingsgebied te zijn verworven. Gelet op het taakstellende karakter van de verwervingsonvang alsook voor de inrichting 'reserveert' de provincie op basis van een met DLG gesloten prestatieovereenkonst voor de Groenzone - Bergboezem bij voolt during voldoende kennis en menskracht van DLG. Aankopen vinden plaats door en op naan van het Bureau Beheer Landbouwgronden (tsbl). Ver ant\\t oordelíkheid \t an de gcme enten De gemeenten zijn ter zake de ontwikkeling -in aansluiting op het tenpo van - en de fase ring in de grondverwerving' flnancieel en operationeel velantwoordelijk voor de inrichting van de Groenzone - Bergboezem. Uitgangspunt is de uiteindelijke inrichting van z6o ha. Groenzone en 154 ha. Bergboezem voor eind 2o1o en de resterende 12o ha. Groenzone en 46 ha. natuurontwikkeling Bergboezem voor eind zor3. De gemeenten voeren de inrichting van de Groenzone - Bergboezern uit als onderdeel van de regionale groenstructuur van de Gloenblauwe Slinger {Rijks en plovidciaal beleid) doch aanvàalden verantwoordelijkheid voor cie inrichting als eigen verylichting. In het Aankoopstrategieplan is voorzien in verwerving door.middel van onteigening op basis van het bestemmingsplan. In de aanstudng van DLG dragen de gemeedten er in voorkomend geval zorg voor dat verwening door middel van onteigening tijdig en overeenkomstig de daalaan te stellen eisen plaatsvindt. Op basis van een uitgewerkt verwervingsvoorstel van de uitvoeringsorganisatie als bedoeld in artikel 4 kunnen in bijzondere gevallen verwetwingen plaatsvinden die ter zake de ortwikkeling van de Groenzone - Bergboezem wenselijk zijn, maar die formeel buiten de aankoopcontour van ca. 38o ha vallen (zie bijlage 1) en waarop de afspraken ove. financiering zoals vastgelegd in het Aankoopstrategieplan, niet van toepassing zijn. Een voorstel als hiervoor bedoeld gaat vergezeld van een dekkingsvoor.stel voor de kosten en risico's en een advies van DtG. Verwervingen als hiervoor bedoeltl vergen instemnling van de provincie.

6 Artikel 4 UitvoeriDgsolganis:rtie TeI uitvoering van de op hun rustende verylichtingen als bedoeld in artikel 3 richten de gemeenten een gezamenlijke uiwoeringsorganisatie op, op basis van een gemeenschappelijke legeling als bedoeld in de aftt wgr'. De gemeenten verplichten zich daarbij om de uitvoeringsorganisatie financieel eu organisatorisch zo in te richten dat het doel waanroor de gemeenschappelijke regeling wordt aangegaafl kan worden bereikt. Uitdrukkelijk dient binnen de doelomschrijving vad de uitvoeringsorganisatie ook de mogelijkheid te vallen om als uitvoelingsorganisatie als ontwikkelende partij te opereren bij de inzet en uitvoeling van de Ruimte voor RLIimre-regeling. eea. zoals bij ft narrcielingsrrrangemenl voorzien. De uitvoeringsorganisatie is in beginsel gehouden om voor de irdchting DLG in te scirakeled op basis van de in artikel 3 genoedde prestatieovereenkomst. De uitvoeringsorganisatie verplicht zich om met de provincie rdet beíekking tot de (meer) juridische taken, velantwoordelijkheden en bevoegdheden (betaling, rapportage, budgetbewaking, (aan)sturing, toezicht e.d.) een ontwikkelingsovereenkomst aan te gaan teneinde de verwervirg ed inrichtilg daadwerkelijk alsooh tijdig te doen plaatsvinden. De uitvoeringsorganisatie regelt lnet betlekking tot de inrichting op basis van eenduidige onderlinge prestatieafspraken de verhouding met het Hoogheemraadschap van Delfland, de Dienst Landelijk Gebied (DLG), de eindbehee'-der voor de Croenzone Staatsbosbeheer en de nog aan te wijzen eindbeheerder voor de Bergboezem. Àrtikel 5 FinancieriDg De uitvoe ng van dit convenant geschiedt op basis van het financieringsanangement waarin de financiering en geldelijke dekkingsmiddelen alsmede de overige bijdragen van partijen en een verdeling van kosten zijn verwerkt. De provincie zal de beschikbare (rijks)mlddelen voor verwerving en inrichting programmeren in de met het Rijk te sluiten uitvoeringscontracten in het kader van het Investengsbudget Landelijk Gebied (ILG) en wel zodanig dat de doelstellingen a1s omschrcven in artikel 3 worden gehaald. Paftijen verpiichten zich voor de ontwikkeling van de Groenzone - Bergboezem een zo goed mogelijk financieel en kwalitatief optimum te bereiken. Artikel 6 Periodiek overleg Ter uitvoering van dit convenant alsmede met betrekking tot de voortgang van de ontwikkeling van de Groenzone - Bergboezen voeren partijen eenmaal per kwafiaal of zoveel vaker als nodig blijl<t, overleg. Het overleg wordt gevoerd tussen een door de plovincie aan te wijzen gedelegeerd ambtelijk opdlachtgever en de projectmanager van de uitvoeringsorganisatie als bedoeld in artikel 4.

7 Wijzigingen in de aard, inhoud en omvang alsook over.de planning en fasering van de ontwikkeling van de Groenzone - Bergboezem yergen expliqiete bestuurlijke besluitvorming. Niettegenstaande het hiervoor bedoelde periodiek overleg is de uitvoer.ingsorganisarie mede als uitvloeisel van de in afiikel4 bedoelde prestatieafspraken gehouden periodiek over'leg te organiseren nlet het HoogheeDlaadschap van Delfland, DLG en dc eindbeheerders. De uitvoeringsorgadisatie levert ten behoeve van dit overleg een voorzitter en voer.t ten behoeve yan het overleg het secretadaat. De provincie or aniseert ten minste éénmaal per kalenderjaar bestuurlijk overleg met alle betrokken gebiedspartijen. Naast ondergetekenden alsmede dc in dit convenant genoemde verdere paftijen zijn dit de gemeente Zoeterneer, de Stadsregio Rotterdam en het Stadsgewest Haaglanden. De uitvoedngsorgadisatie neemt.rls toehoorder deel aan het overleg. De provincie leveí ten behoeve van dit overleg een voorzirtcr en voert ten behoeve van het overleg het secretariaat. Adikcl 7 Tijdelijk beheer en cindbeheer Het tijdelijk beheer, waalonder het administratief beheel en het onderhoud van de verwowen gronden en opstalleir wordt vool rekening en risico gevoerd door BBL. Het eindbeheer, uitgezonderd de hoofdwatergangen, komt na overdracht van de daafioe bestemde gronden voor lekening en risico van de eindbeheerderls). Artil<el 8 ConlDuDi.ratie De connunicatie rnet betrekking tot de ontwikkeling vad de Groenzone - Bergboezerr (inclusiefde conmunicatie n.ret de maatschappelijke organisaties) wordt georganiseerd door de uitvoeringsorganisatie op basis van een daaíoe door de rdtvoe ngsorganisatie op te stcllen communicatieplan. ^rtikel 9 Einde van hel convenant Dit convenadt is aangegaan voor de tijd die noodzakelijk is voor de ontwikkeling yan de Groenzone - Bergboezem dan wel het moment dat het gebied gereed is voor overdracht aan de eindbeheerder(s): voor de Groenzone is dit Staatsbosbeheer en voor de Bergboezem nog een nader te bepalen beheersinstantie. Het convenant zal evenwel niet eerder zijn geèindigd dan nadat tussen partijen onderling op basis van de daartoe strekkende accountantsverklaring (financiële) verantwoording is afgelegd en tussen partijen volledig is afgerekend. Tussentijdse beëindiging van dit convenant is mogelijk met insternming van alle parrijen. Ingeval van een tussentijdse beëindiging van dit convenant overleggen partijen over de gevolgen daarvan.

8 A tikel ro Ceschillen Met dit convenant wordt niet beoogd in rechte afdwingbare rechten en plichten ill het leven te roepen. TaakstelliDgen vormen slechts het uitgangspunt voor het bereiken van de opgave van partijen. lndien in verband met de uitvoering van dit convenant onverhoopt geschillen mochten ontstaan dan zullen partijen id goed onderling overleg trachten een oplossing te bereiken. Slota ihel Alle kaderstellende - en/ofbeteidsuitgangspunten zijn partijen genoegzaam bekend zodat daarvan in deze overeenkomst geen nadere beschriiving wordt verlangd. Biilagen:. FinancieringsarrangeDrent Groervone Berkel PijDacker / Bergboezenl Polder van Oude Leede. Plangebied Groenzone - Bergboezem :Masterplan rnet aankoopcontour

9 FtNaN crnnrucsarrangemint "CRotNZoNE BERKÈL-PIJ NACKT.TR - BtRGBoTzEM PoLDriL vàn OUDE LELDr." - ALs onderdeei v^n llri r{ri(;tonat E GRoEN- STRUCTUUR CRot;NBi,AUWE STINGER - re,, IffiJ,.. " DE KosrrN GAÀN voor DF B^AI LIti" Ondeïgetekenden: Gedeputeei'de Staten van Zuid-Holland, vertegenwoordigd door heer.l.e. van der Sar, gedeputeerde van de provincie Zuid-Hollaud, daaftoe gemachtigd ingevolge hun besluit van 19 decenber 2oo6, verder te noemen "de plovincie" en De GeDcente Pijnacker-Nootdorp, te dezen ingevolge artikel r7r van de Gemeentewet rechtsgeldig vertegenwoordigd door ilaar burgemeester de heer F.H. Buddenberg zijner-- zijds veftegenwoordigd door de heer CJ. vad der Kraan, wethoudel van de gemeente Pijnacker-Nootdorp, handelend ter uitvoedng van het besluit van het college van burgemeestel en wethouders d.d. 22 augustus 2006, respectievelijk De Cenleente Ber'l(el en Rodenrijs, te clezen in gevolge artikel r7r van de Geneentewet rechtsgeldig veitegenwooldigd door haar burgeneester mewouw M.E.B. dc coeij- Smuldels, handelend ter uitvoering van het besluit van het college v:rn burgemeester en wethouders d.d.29 augustus 2o06, hierna gezamenlijk te noeden: cle gemeenten en Het Hoogheenraadschap var DelflaDd, te dezen ingevolge artikel 95 van de Water'schapswet rcchtsgeldig vertegenwoordigd door zijn dijkgraal de heer P.H. Schoute, ziinerzijds vertegenwoordigd door de heerjjj.m. yan der Burg, hoogheenraad van het Hoogheenraadschap van Delfland, handelende ter uitvoering van het besluit van de velenigde vergadering d.d. 4 september 2006, hierna te noemen: het hoogheemraadschap spreken af de in dit Financielingsauangenent genoemde afspraken over bijdragen na te konen. de heel L.E. van der Sar Gedeputeelde provincie Zuid,Holland de heerjjj.m. van der Burg Hoogheemraad Hoogheemraadschap van Delfland de heer CJ. van der l(raan nrewouu' M.E.B. de Coeij-Slnulders Wethouder geneerlte Pijnacker'Nootdorp Burgeneester gemeente Berkel en Rodenrijs Aldus op zz december zoo6 in viervoud overeengekonen te Ber.kel en Rodenrijs

10 FtNaNctEntTvcSARRANGEMENT CRoENZoNE BERKEL-PTJNACKER EN DE BERGBoEZEM Pornsn van OuDr LEEDE 0 DoEL Het Financieringsarrangement biedt inzicht in de totstandkoning van een sluitende exploitatiebegroting voor-de ver-werving el de inrichting van de Gloenzone Berkel- Pijnacker-en de Bergboezem Polder van Oude Leede. Tevens worden hiermee de bijdlagen van de betrokken partijen vastgelegd als basis voor de exploitatiebegroting van deze gebieden. lovrrwegrng Rij k De Gloenzone is ondercleel van de uiwoering van fujksbeleid. Het betreft in principe een overheidsinvestering in natuur-, recreatie- ed landschapsontwikkeling. Hiervoor heeft het fujk (ministeries van LNV en van \T.OM) subsidieregelinge.! ter bestrijding van de kosten van verwerving en inrichting. Reeds geruime tijd is duidelijk dat ook met een maxinale benutting van de subsidiemogelijl(heden de kosten van de Groenzone niet geheel te dekken zijn. De kosten van verwerving liggen ver boven het landelijk gemiddelde als gevolg van de grote hoeveelheid glastuinbouw in het gebied. Daarom heeft het Rijk vanaf het begin aangegeven voor de verweryingskosten een zogenaamd breed financieringsmodel ua te streven. De Groenzone Berkel-Pijnacker is een cluciaal ondeldeel van het Strategisch GroeD PI.oject Landgoederenzone-Haaglanden/Croenblauwe Slinger en is een schoolvoorbeeld van een Recreatie om de Stad'project (RodS) als uitvoering vad dit jksbeleid. Provincic Zuid-Ho1land De Gloenblauwe Slinger is een regionaal project dat hoort bij de rol van de plovincie tedeidde een weryend woon- en werl{milieu te realiseren in de Zuidvleugel. Door de andere partijen wordt velwacht dat de plovincie het voortouw DeeDt ed Drede flnancielt. Zo is in afspraak met het Rijk een Breed financieringsmodel voor de grondverwelvingskosten van de Groenzone Berkel - Pijnacker overeengekomen. De Groenzone is opgenomen in het Streekplan omdat het een ruintelijke, landschappelijke en ecologische verbetelidg van het gebied betekent. Door de Provincie is aanr,rrllend beleid ontwikkeld om cle realisatiekansen vad dit soort ruimtelijke projecten te verbeteren. Zo kan de "Ruimte-voor-Ruinte" iegelidg geuoend worden. De Groenzone Berkel-Pijnacker levert een belangdjke bijdrnge aad zowcl het econorrische als het ecologisch-recreatieve beleid van de provincie. Hoogheelnraadschap viin DelílaDd De zolg voof het water is een integraal onderdeel van het ruimtelijke plan vool de Groenzone en de Bergboezem Polder van Oude Leede gewolden. Gezien de toedenende kans op overstroming bij neerslagpielien en de kans onl de waterkwaliteit te verbeteren is het plan voor de Groenzone en Bergboezenl ster'l doortrokken van het nieuwe waterbeleid van waaruit ook aan de Iealisatie van het project wordt bijgedragen.

11 re, -ffii Cemeenlr. Berkel en Ro<lenr-ijs. Gemcente Pijnackef-Nootdorp De afgelopen jaren is er flink gebollwd bindcn deze gemeenten om te voldoen aan de Virex-taakstelling. Er ontstaat nu steeds neer druk vanuit de inwoners ed nieuwkomers om werk te maken van de croenzonc. Dat zijn ook degenen die profijt zulien hebben van de aanleg van deze voolziening. De gemeenten zijn ook gebaat bij de Groenzone omdat het de kwaliteit van het woonmilieu verbetert. Het biedt een groot en een kwalitatief hoogstaand, openbaar toegankelijk uitloopgebied, het geeft een aantrekkelijk vestigingsklimaat van bedrijvigheid en genereert hogere waardes van het vastgoed. Vanuit dit belang voor de gemeenten is goed voorstelbaar dat ook de gemeenten zich inspadnen voot' een bijdrage aan de realisatie van dit project. Cerneente Zoetern]ecf Zoetermeer is geen grondgebiedgemeedte, ulaar grenst wel met de wijk Rokkeveen aan de Croenzone. De uitvoe ng van de Groenzone biedt aan de inwoneis vau Rokkeveen wel lrreer uitloopgebied. Om die reden heeft de geneente niet afivijzend gereageerd als het gaat om een bijdrage àan de recreatieve ontsluiting. Stadsregio Rotterdlnr. Stadsgewcst LIaaglaDClelr Door de Stadsregio is een omslagfonds in het leven geroepen. Dit fonds wordt gevoed door bijdragen van de bouwende gemeenten. Vervolgens worden uit het fonds uitkedngen gedaan ten behoeve van regionale infiastralctuur- en landschapsprojecten. De Vinexlocaties in de regio Rotterdam hebben voor hun groenstructuur een beroep gedaan op dit omslagfonds. De uitkedng uit dit fonds is benut voor de exploitatie ed kwaliteit van de Vinex-locaties. De Groenzone - BelgboezeD ligt als regionale groenstructuur voor mirn de helft (33o ha.) binncn de Rotterdanse Stadsregio. Het Stadsgewest Haaglanden heeft geen apafie fondsvorming voor regionale projecten zoals de Gloenzone. Voor ca. 25o ha. is de Groenzone ' Bergboezem gelegen in Haaglanden.'lbt op heden is de Groenzone nier opge nomen in het omslagfonds van de Stadsregio Rotterdam, hoewei dat vairwege de regionale betekenis en ligging eigenlijk wel zou moeten. Want de Groenzone vormt een belangrijke schakel in gïoene couidors tussen de stedelijk gebieden in de regio Rotterdam. Ook voor bestuursorgaan Haaglanden geldt dat ligging en functie van de Groenzone van regionale betekenis is vool. de stedelijke regio van Haaglanden en daarom vanuit dit bestuursorgaan ondersteund zou moeten wolden met een projectbijdrage.

12 2 Ex pto IrarI n n I G R ort N G 2.1 Uitgangspunten De exploitatiebegroting van de Groenzone - Bergboezem is verdeeld in een gedeelte..overheidsinvestering" en een deel "grondexploitatie". Het onderscheid wordt gemaakt omdat er voor het overheidsdeel sprake is van een financiering van de jaarlijkse kosten met kasgeldsíomen van met name Rijk en Provincie ten behoeve van verwewing en inrichting. EI is geen sprake van renteverr.ekening en fiscaliteit. Voor het onderdeel grondexploitatie is het uitgangspunt dat rendement wordt genaakt door het uitgeven van bouwrijpe grond. De kosten gaan hier voor. de baat uit. Naar alle waarschijnlijkheid zal er geld geleend moeten worden, dat bij opbrengsten uit gonduitgifte afgelost zal worden. Het gaat om een bedrijfsrnatige activiteit waar wel gerekend rnoet worden rret rente en BTW. Met dit op te brengen rendement uit de grondexploitatie rnoeten de kosten bestreden worden, waarvoor geen dekking beschikbaar is. z.z De overheidsinvestering 2.2.a Verwerving Het integraal ruimtelijk plan is vormgegeven in het Masterplan Groenzone - Bergboezem. Hier.in zijn het gebied van de croenzone Berkel-Pijnacker (oppervlakte van ca. 38o ha) ed het gebied Bergboezem Polder van Oude Leede (oppenlakte ca. 2oo ha) opgenomen. De verwerving van het gebied Bergboezen Polder van Oude Leede gaat via de regïliere wijze van verwerving met uitsluitend inzet van djksfinanciering bij ninnelijke verwerwing. De nadruk voor de finarcieringsafspraken ligt bij de Groenzone Berkel-pijnacker. op de uitwerldng van de verwetvingskosten ondat hier aparte afspraken zijn gemaakt voor de fi[anciering en de wijze van verwerven. 2.2.a.1 CroenzoDe Berkei-PijDacker Op 2z november 2oo1 is de 'Intentieyerldaring Groenzone Berkel-pijnacker', over.eengekonlen tussen fujk, provincie, de gemeente Berkel en Rodenrijs en de gemeente pijnacker- Nootdorp, waarin de koppeling is gelegd tussen ener.zijds pdjsstelling erl verantwoofdelijken van de verwerring, en anderzijds de planologische maatregelen. Afgesproken is "... dat de provincie Zuid-Holland en het Rijk financiëd ter beschikking stellen voor de verwerwing van grodden in de Gloenzone Berkel-Pijnacker". Verder is bepaald dat,.omdat... de aanwezigheid van glastuinbouwbedrijven en van gr.aslanden met glastuinbouwbestemningen leided tot een hogere dan nordatieve kostenraming zijn Rijk en provincie Zuid-Holland oveleengekomen zich gezamenlijk in te zetten voor aanvullende n.fddelen". Uitwerldng van deze afspraak is gezocht in bovennornatieve bijdragen van provincie en Rijk, bijdragen van baathebbende (seni)overheidspaíners ofpaíiculieren en tenslotte dool de toepassing van de Ruirnte voor RuiDte-regeling.

13 Na november zoor hebben actualisaties plaatsgevonden van de ramingcn van de vei'wervingskosten. Dat was nodig vanwege de glondp jsontwikkeling en de berekening van de netto contante waarde. De totale kosten van verwerying belopen volgens de laatste Iaming van najaar 2oo5 voor de Gloenzone ca. 1oo miljoen en voor de Bergboezen-r ca. 4,5 niljoen. Tabel 1 Ruming vetwewingskosten Groenzone - Bergboezem Raming verwervin95kosten in mitoenen Groenzone BerkelPijnêcker (ca. 380 hê) DLG _r84 MMG Advie5 Louweíse BV 2005 DLG / PZH , (NCW) (DLG) BeÍgboezem Polder Oude Leede ( ca. 200 ha) (NCw) 145 niljoen Totaal vooí Gíoenzone en Beígboezem A *) (NCW (PZH) r) Aan de genoemde ramingen voo. de Gro nzon moet nog 4,5 miljoen wo.den toegevoegd. Dit is het gevolg van noodzakelijkê aankopen buiten d aankoopcontour omdat deze gronden êen eenheid vorm n met de gronden binnên de aanloop.ontour Dêrhàlvê bêlopen dê vêrwêrvingskostên volgens de raming vên april 2005 in totaal 104,5 miljoen voor de Gíoenzone (i.p.u 100 íniljoen voor uatíluitend binnên de aankoopcontour) Sinds november 2ool zijn inspanningen verricht om te komen tot de noodzakelijke extra niddelen bovenop de (boven)normatieve bijdragen van het Rijk en de bijdrage van de provincie. Daarvoor is in zoo4 een concept Financieringsarrangement opgesteld waarbij vele nogelijkheded zijn genoend voor aanmllende financiering. Oln te kodten tot de verwerving van max. 38o ha, binnen de aankoopcontour op basis van het Masterplan en op basis van de inzet van het onteigeningsinstmnrent zo nodig, is een bedi'ag van 1o4,5 miljoen benodigd voor de Groenzone. Op 1 augustus 2006 zijn de volgende bijdragen voorzien voor de verwerving van de ca. 38o ha Groenzone Berkel-Pijnacker (zie tabel 3 en tabel4 in de bijlage): - Besparen op het aleaal te verwerved grond: 1o,5 miljoen Gekozen is een beperkte bespadng te realiseren via het minder aankopen van areaal glond maar vooral yia het niet aankopen vad dure opstallen (woningen en bedrijven). - Bijdragen Rijk (LNV): 60,8 miljoen De reguliere bijdrage van het Rijk voor de 38o ha was in zool 26,8 miljoen, Op basis van de Intentieverklaring is in 2oo1 al besloten tot een bovenreguliere bíjdrage van 9,7 miljoen. Naar aanleiding van cle gestegen $ondprijzen is op grond van de Intentieverklaling de totale rijksbijdrage inmiddels verhoogd van deze 36,5 miljoen naar max. 60,8 miljoen. E

14 Bijdrage provincie Zuid-Holland : 1S,2 niljoen Op basis van de Intentieverkladng en de oveleenkomst met het Rijk over.een Breed financieringsmodel Gloenzone, heeft de provincie in zool als medefinancier van de verwelving in dit project 9,1 miljoen ter beschikking gesteld. Naar aanleiding van de gestegen grondprijzen is op grond van de Intentievelklaring de totale provirciale bijdrage inmiddels verhoogd met nog eens 6,1 Driljoen tot max. 15,2 niljoen. Gebruiksvergoeding Hoogheemtaadschap van Delfland: o,6 miljoen Voo gronden die verworven zijn vanuit het verwervingsbudget voor de groen, recreatieve ontwikkeling, en die niet in eigendom kornen van het Hoogheemraadschap en worden gebruikt voor waterhuishoudkundige doeleinden, wordt een zgn. gebl:uiks" vergoeding aan de eigenaar gegeven. Op grond van bovenstaadde dekking doór Rijk, provincie en Hoogheemraadschap is vooralsnog zo'n 76,6 niljoen beschikbaal voor de verwerying van gronden. Door. een bezuiniging van 1o,5 miljoen is dus nog 17,4 lniljoen ongedekt ( 94 J- 76,6 ttiljoen). Rentelasten verschil uitgaven en opbr.engsten: kosten ca. 1,7 miljoen UitgaDgspunt is dat de bijdragen van a1le partijen verstrekt worden in het uitgavedtme van de grondverweryingen tussen heden en eind 2oo8- Ondat er een tijdsverschil is tussen de verwervingen van gronden ltot 2oo8) en de opbrengsten uit gronduitgiften ( o12) dient er tijdelijh exte ne financiering verkregen te worden. De rentelasten daarvan belasten het ve lwervingsbudget. Voor dekking van die nog ontbrekende middelen nlet een omvang van 19,1 miljoen ( 17,4 tekort en 1,7 extra kosten) zijn de inspanningen gericht op financiering vanuit de volgende mogelijkheden; Bijdrage vanuit verstedelijking van de Meerwegzone: PM (dwz e\.-t. te zijner tijd) ID bestuurlijk overleg GS - B&W Berkel en Rodenrijs over' de benutting van een oorsprodkelijke groenstrook voor Vinex-bebouwing, is afgesprokelr dat So% van het positieve saldo van de grondexploitatie van deze zgrr. Meerwegzone ten goede zal komen aan de Croenzone gezien de woningmarkt ls volgens de gemeente Berkel en Rodenrijs een positief saldo op dit Dolllent niet voorzien. De markt kan echter ten goede kered en nogelijk iater wel alsnog bijdragen aan het verwervingsbudget. Doowelkoop van gronden en opstallen buiten de aankoopcontour: taakstellend 4,5 miljoen. Om de gronden binnen de aankoopcontour te kunnen verwerven is soms vereist ook gronden buiten de aankoopcodtour van de Groenzone mee te verwerven als gevolg van de bedrijfsopzet. Dit heeft een investering van 4,5 niljoen vereist. Deze grorrden zullen weer dool DLG worden velkocht waarbij taakstellend geen verlies wordt geleden en het geld voor het aankopen van gebieden binnen de aankoopcontour. kan worden ingezet. De netto opbrengst van deze doorverkoop is dus taakstellend op o gezet; deze opbledgst is evenwel niet zeker en dus een sicovolle dekking.

15 - Doorverkoop vad opstallen bimed de aankoopcontour: taakstellend 2 niljoen ln een enkel geval is een woding binnen de aankoopcontour velworven die voor bewoning beschikbaar blijft en dus kan worded doorverkocht. De opbrengst van deze door verkoop is evenwel niet zeker, imtner's marktaíhankelijk en dus een risicovolle dekldng. - Toepassing Ruimte voor Ruimte: inspadningsverplichting 12,6 miljoen Ín het kadel van de groenontwikkeling wordt bedrijfsbebouwing (kassen, schuren, loodsen etc) aangekocht en gesloopt. Op basis van de RuiDte vooí Ruimte regeiing geeft dat mogelijkheden voor de realisatie van ca. 75 woningen van 75o m3. De opbrengst hieruan is afhankelijk van de locatie, de narktomstandigheden ed de mogelijkheid op "eigen glond" te realiseren. Een ruimtelijke ver'henning heeft uitgewezen dat de GroenzoDe voldoende capaciteit heeíl om een aantal van 75 woningen te kudnen bouwen. De opbrengst is cluidelijk gerelateerd aan de inspanning om te kunnen komen tot een sluitend grondvelwervingbudget. Hierbij moet bedacht wolden dat net zo als de doorverkoop van gronden en opstallen dit een risicovolle opbrengst betreft waar'bii ook kosten voor de baat uit gaan (rentelasten). Zoals overeengekomen id het Bestuursconvenant Groenzone - BergboezeD is het de Uitvoeringsorganisatie die deze opbrengsten gaat realiseren. Daarbij is helder dat zou'cl provincie als geneedten vanuit het gezamenlijke beiang de GlocDzone te willen realiseren zoals in het Masterplan is overeengekoueir, zich alle drie zullen inspannen de verdiencapaciteit, bij de toepassing van de Ruinte voor Ruimte legeling, te rnaximaliselen. Oln de gronden en opstallen binnen de aadkoopcontour te kunned vcr-wer-ven, exclusief de gronden en opstallen die de bezuinigingstaakstelling van 10,5 miljoen gener.ei'en. is voolalsnog een opbrengst van minilnaal ca niljoen nodig lp jspeil 2oo5). Opbrengsten van de Ruirrte-voor-Ruimte kornen ten goede aan de fidadciers van de grondverwewing en zulled in de eerste plaats benut worden voor het g ondvcrwervilgbr.ldget. In de tlveede plaats, indien voldoende opbrengsted zijn gegenereerd vooi'de beoogde grondvelwerving. zrillen opbrengsten kunnen wolden ingezet om de bezuitligingen ongedaan te maken ( 10,5 miljoen) ed tedslotte lqlnnen de opblengsten worden benut vool de inrichting. De laatste vier dekldngsvoolstellen zijn onzekere inkonsten, taakstellend of inspanningsverplichtend. Indien de taakstellende irtliomsten vanuit de doorverkoop niet kudnen wor-- clen gerealiseerd zal dit een verhoging van de inspanningsverylichting inhouden teneinde toch te kunnen korned tot het gewenste benocligde grondverwervingsbudget.

16 2.2.a.2 Bergboezem Poider van Oude Leede Voor de verwerving van de 154 ha recleatiegebied en de 46 ha natuurontwikkelingsgebied in de Bergboezem van Oude Leede draagt het Rijk (fl\w) voor 1oo% de lasten bij vrijwillige verwerying. In 2006 is echter in verband met de wens om z.s.m. aanrvllllende waterbergingscapaciteit te kunnen lealiseren in de Bergboezem, besloten voor de verwetving uit te gaan van verwerving op wijwillige basis tot een maximum pdjsbasis van volledige schadeloosstelling. Zonodig zal het onteigeningsinstmmentarium worden ingezet. Overeengekonlen is hierbij dat alle meerkosten als gevolg van deze inzet (per 1 mei 2006) opgeblacht zullen worden door het Hoogheemraadschap van Delfland. 2.2.b Inrichling Het Masterplan dat zowel de Croenzone als de Bergboezem betreft is qua inrichtingskosten geraamd door BBN. Deze raming is als uitgangspunt gehanteerd voor de kostenopstelling. Door deze kosten als uitgaven in de tijd te zetten en de inflatie (2.S%) te verdisconteren ontstaat inzicht in het benodigde budget op pdjspeil heden (N.C.W. = netto contante waarde). In de raming zijn ook de kosten van onvoorzien (1S%), planontwikkeling en VIA (25%), en BTW meegenomen. Tabel 2 Raming t/an per str'.tegie van ínrichtingskosten Gtoenzone en Bergboezem BBÍ{/HNS Grondwerk lnríchting, verhaíding en meubilair lnrichting gíoen onderhoud Totaal ( xcl.brw) Onvoorzíen POK en VTA BTWÍ9% 15o/o 25% Totaal (exd,atw) Nominaàl totaal (incl. BTW) N.C.W totaal (incl BïW) strategiê t stíatêgiê 2 strategié A < , < A t s83.s0a A _503 totàal Í,2,3 < a4g <7.126.O r c s.000 r0.r49,o59 De Stuurgroep Gloenzone heeft nadrukkelijk uit de twee planvadanten gekozen voor de planvariant met de bredere vaaft en deze is voor de raming van de inrichtingskosten als uitgangspunt genomen.

17 Gr,lr" -ffiij. Uitgangspunt is dat strategie 1en síategie 2 Íinancieel haalbaar moeten zijn on de uitvoering vaii de Croenzone ter hand te nenlen, totaal is zo,8 miljoen (NCW) uodig out deze drempel te passeren. Uitvoering van strategie 3 (kosten ca. 9,3 miljoen NCW) is gewedst orll het plan te kunnen optinaliseren, maar kan ook in een later stadium financieel worden vastgelegd (vanaf 2oro). De dekking vaii de inrichtingskosten kan als volgt gevonden worden (zie tabel 5 en tabel 6 in de bijlage): - Bijd age Rijk aan inlichting volgens noldkosten: rr,5 niljoen De Groenzone en de Bergboezem zijn deels onderdeel van de financieringsstroom van de VINAC (tot 2o1o) en deels van het Stftlctuurschema Groene Ruimte (tot 2013). De inrichtingsuombijdlage is cchter gelijk en per zoo5 aangepast en in een nieuw instrument gegoten: RodS (Recreatie om de Stad). De normbijdrage is vanaf 2oo5 verhoogd, rnaar de aparte bijdr':rge voor verbindingen is da:rr mr in opgenonen. De inrichtingsnormbijdrage van het Rijk is bedoeld voor het realiseren van een basis-indchting en daalour in plincipe naal ca. 5o% van het benodigcle inlichtingsbudget. Provincie, gemeenten en regio's zijn linancieel verantwoordelijk voor gewenste toevoeging bovenop de basisinrichting. Vanaf zoot kan wolden uitgegaan van een Rijksbijdrage van 21.Soo/ha ( 2,15 /m2). Over s8o - 46 = s34 ha. RodS betekent dit in totaal een bijdrage van 11,s mln. Ëen vcrkleining van het verwewingsareaal leidt tot besparing op de yerwervingskosten, maar ook tot een geringere rijksbijdrage vool de indchtidg. Vooralsnog is er vanuit gegaan dat beide effecten budgetneutraal uitwerked. - Bijdrage Stadsgewest Haaglandenr o,43 Driljoen Als eeit van de regionale partners verantwoordelijk voor de so% inrichtiug die niet door Rijk wordt gedekt, heeft het Stadsgewest Haaglanden een bijdrage voor de inrichting gegeven. - Bijdrage LNV ihkv EHS: màx. o,4o miljoen Uitgegaan wordt van de per 2oo5 verhoogde inrichtingsnormbijdrage vanuit het Rijk voor Datuurontwikkelingsgebieden (nrax. 96oo / ha) vool het gedeelte Datuur in de Bergboezen van ca. 46 ha. - Bijdrage vanuit Provinciaal Fietsplan: 4,16 miljoen De in de Groenzone lopende fietspaden 298 en zz8 die als onderdeel van het Masterplan zijn opgenomen in strategie 1en 2, komen voor provinciale subsidie in aanmerking. Op basis van afspraken om deze langzaam verkeersverbindingen gelijktljdig met de realisatie van dc N47o uit te voeren. konren deze in aanmclking voor-subsidie op kofie teimijn.

18 - Bijdrage provincie Zuid-Holland voor natuurconrpersatie N47o: o,4 miljoen Door CS is een bedlag bepaald op basis vad de provinciale conpensatieplicht voor het verlies aan Datuurwaarden door de aanleg van de N47o. Dat bedrag moet worden besteed binnen de Groenblauwe Slinger in de nabijheid van de N47o. Door.de in de tussentijd in werking getreden Flor.a en faunawet is de conpensatieplicht uitgebleid, waardoor nog een bedlag van o,4 miljoen resteert. On]dat tevens een bijdrage van 2 niljoen moet worden gegenereerd voor de aanpassing yan kunstwerken in de N47o als gevolg van vooral ecologische ambities van de Groenzone, is gekozen deze natuurcompensatie van o,4 miljoen als provinciale bijdrage in te zetten voor de beoogde aanpassingen aan de L<unstwelken in de N47o, zoals een goede onderdoor.gang bij de ICapwijkse Knoop conform het Master.plan. - Bijdrage vanuit Subsidieregeling cebiedsgerichr Beleid: o,8s miljoen Om de ecologische en recleatieve ambities te kudnen behouden, ondanks de doorsnijdingen door de N47o, is een subsidie vanuit de Subsidieregeling Gebiedsger.icht Beleid toegezegd ten behoeve van een bijdrage aan de kosten van totaal 2,3 miljoet voor de realisatie van de aanpassingen aan de kunstwerken in de N47o, m.t. de doorgangen van de Belkelse Vaart onder de N47o door conforn het Master?lan. - Bijdrage Hoogheemraadschap: 1,5 niljoen Het Hoogheemraadschap van Delfland heeft een bijdrage voor de uitvoedng van het Masterplan toegezegd van r,5 rniljoen voor een aantal specifieke rnaatregelen binnen strategie 1 en 2. - Rentelasten tijdsverschil uitgaven en opblengsten: kosten o,2 lniljoen Vanwege het tijdsverschil tussen uitgaven vool de inrichting en opbrengsten uit gïonduitgifte moet er rekening gehouden wor.den met een tijdelijk deficit. Hiervoor is een renteberekening gemaakt. VaDuit bovenstaande dekldngsmogelijkheden bedraàgt het restant tekort 3,31 niljoen voor stlategie 1. en 2. Zowel de gemeente Belkel en Rodendjs als de gemeente pijnacker- Nootdorp hebben aangegeven zich garant te stellen voor het tekort door eed maximale garantstelling van r.6 niljoen. De bijdrage vanuit het Stadsgewest Haaglanden wordt benut voor deze garantstelling van de gencedte Pijnacker-Nootdorp_ In principe dient deze garantstellidg bij de uiwoe ng te worden (in)verdiend of bezuinigd. Aanwllende nogelijkheden onr extra dekking te genereren zijn: - Bijdragen uit zgn. Wensenplan Áani'ullende wensen voor bijí baggerstortlocatie ed extra waterberging, waarbij de landschappelijke inpassing ewar kan worden geconbineerd met de financiering van de inrichting van een element van het MasterplaD ter.plekke (al ofniet in natura);

19 - Binnenplanse ofbuitenplanse toepassingvan Ruinlte-voor-Ruimte regeiing (zie ook 2.3 Grondexploitatie) Door de ontwikkeling vad nlimte voor minte ofrood vooí groen, waarbij de inrichting van de Groenzone uit de opbrengsten ervan kan worden gesubsidieerd 'BijdragegemeenteZoetemeerrecreatieveontsluitingwijkRokkeveen:voorstrategie3 Toegezegd is dat de gemeelte Zoeterneel een financiële bijdrage zal levelen voor een recreatieve ontsluiting tussen de wijk Rokkeveen en de Groenzonc. Dit betreft echter een onderdeel van strategie 3, zodat deze niet als dekking van strategie r en z is opgenomeri. 2.3 De grondexpioitatie Ten behoeve van de haalbaarheid van het plan zal glond worded uitgegeved vool de bouw van woningen, om zo opbrengsten te generen. - Binnenplanseontwikkeling Indien de woningen gerealiseerd kunnen worden binnen het plangebied op eigen grond hoeft geen rekening te wo en gehouden met aanr'rrllende verwervidgshosten' dit in tegenstelling tot buitenplanse locaties. - Buitenplanseontwil&eling Bij buitenplanse locaties moet rekenidg worden gehouden met velwcrvingskosted. Tevens moet er ruimte worden gereserveeld om de Gïoenzone een kwaliteitsimpuls te geven en de overgang van bebouwd gebied naar recleatiegebied geleidelijker te laten verlopen. Zodoende mag rekening worden gehouden met een pelcedtage groen dat wordt idgericht met recreatieve voorzieningen. OP dit moment is onduidelijk welke locaties in aanmerking zouden kunnen komen indien tot deze ontwikkeling wordt besloten. - OpbrengstDogelijkhedel van binlrerl- en buitenplanse ontwikkelingen Op basis van de Ruimte voor Ruimte regeling kunnen bouwrechten worden uitgegeved indien kassen en schuren worden gesloopt, een r-uimtelijke kwaliteitsverbetedug wordt gerealiseerd en pladologisch goed afgeregeld. In het kader van de groenontwikheling wordt bedrijfsbebouwing (kassen, schulen, loodsen etc) aangekocht en gesloopt. Indien aanmllende opstallen worden ver-worven door de uitvoeringsolganisatie boven op de verwewingen in het kader van de groenontwikkeling gebeurt door DLG, zullen de opbrengsten cloor de toepassing van R[inte-voor-Ruimte' de indchting ten goede kunnen komen, hetzij voor inmlling van de garantstelling van gemeenten, hetzij voor realiseren van hogere kwaliteit volgens strategie 3. Op basis van eventueel nader overeen te komen rood'voor-groen benadering kunnen ook opbrengsten worden gegenereeld voor de groenontwikkeliug.

20 3 Hnr savttltwnrkingsverband De ramingen en dekkingsvoorstellen bieden voldoende vertrouwen in de partners dat uitvoering haalbaar is en daartoe een uitvoeringsorgaan kan worden opgericht- Door de Stuurgïoep Groenzone is besloten een eigenstandig Uitvoeringsorgaan Groenzone in het leven te loepen. De uitvoeringsorganisatie is een sarnenwerkingsverband tussen de gemeente Berkel en Rodendjs en de gemeente Pijnacker - Nootdorp, vomgegeven als gemeenschappelijke regeling. De gemeenten zijn de opdrachtgever voor de uitvoeringsorganisatie, De provincie treedt op als opdrachtgever van de uitvoering. De daadwerkelijke uitvoering en ondersteuning van de uitvoeringsorganisatie zal geschieden doordat de provincie de inzet van de Dienst Landelijk cebied (DLG) mogelijk maakt daartoe. De DLG wordt via prestatieovereenkomsten met de uitvoeringsorganisatie, door de uitvoeringsorganisatie aangestuurd. Uitzondering is de grondverwerving door DLG/BBL, die door medefinancier provincie b1ijft worden aangestuurd. Andere uitvoerende partijen zoals het Hoogheemraadschap van Delfland zullen ook prestatieovereenkomsten afsluiten met de uitvoedngsorganisatie voor hun werkzaamheden. Verdere flnanciële ondersteuning van de uitvoeringsorganisatie, anders dan via de ilzet van DLG, zal de opdrachtgever in principe niet verzorgen. De participatie van de gemeenten in de uitvoering kent een zekere mate van risico. Immers naast de financièle bijdragen van partijen zullen er door de toepassing van Ruimte-voor-Ruinte en eventuele andere ontwikkelingsmogelijkheden extr.a opbrengsten gegenereerd moeten worden, ook voor de inrichting. Deze opbrengsten worden pas laat in de planhorizon gerealiseerd en zijn daardoor sterk onderheyig aan marktomstandigheden en beleidsinvloeden.

Beëindigingsovereenkomst convenant Westlandse zoom

Beëindigingsovereenkomst convenant Westlandse zoom Ontwerp Beëindigingsovereenkomst convenant Westlandse zoom De colleges van burgemeester en wethouders van: 1. de gemeente Den Haag, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd blijkens mandaatbesluit / machtigingsbesluit

Nadere informatie

BESPREEKNOTITIE VOOR DE GEMEENTERAAD

BESPREEKNOTITIE VOOR DE GEMEENTERAAD Definitieve versie BESPREEKNOTITIE VOOR DE GEMEENTERAAD aan van de gemeenteraad Fred Dellemijn, namens het college bespreken in raadscommissie Openbare Ruimte, woensdag 12 februari 2014 onderwerp Overeenkomst

Nadere informatie

WIJZIGINGSOVEREENKOMST REALISATIE NIEUWE DRIEMANSPOLDER

WIJZIGINGSOVEREENKOMST REALISATIE NIEUWE DRIEMANSPOLDER Gemeente Den Haag Ons kenmerk DSO/2013.868 RIS 260186 WIJZIGINGSOVEREENKOMST REALISATIE NIEUWE DRIEMANSPOLDER HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, Overwegende dat: - door rijksbezuinigingen op EHS

Nadere informatie

2. Dat partijen het gewenst achten dat er ondersteuning wordt geboden aan initiatieven die bijdragen aan de onder 1 genoemde doelstelling;

2. Dat partijen het gewenst achten dat er ondersteuning wordt geboden aan initiatieven die bijdragen aan de onder 1 genoemde doelstelling; Samenwerkingsovereenkomst Ring Blauwe Stad Samenwerken aan een vernieuwingsimpuls Ring Blauwe Stad De Ondergetekenden: 1. De publiekrechtelijke rechtspersoon De Provincie Groningen, gevestigd te Groningen,

Nadere informatie

Overeenkomst kwaliteitsverbetering landelijk gebied Limburg. Partijen:

Overeenkomst kwaliteitsverbetering landelijk gebied Limburg. Partijen: Overeenkomst kwaliteitsverbetering landelijk gebied Limburg Partijen: 1. De gemeente Roermond, ten dezen vertegenwoordigd door haar burgemeester de heer H.M.J.M. van Beers, de gemeente Roermond ingevolge

Nadere informatie

CONVENANT. inzake de ontwikkeling van het Restveen en Groene Waterparelgebied in de gemeenten Moordrecht en Nieuwerkerk aan den Ijssel

CONVENANT. inzake de ontwikkeling van het Restveen en Groene Waterparelgebied in de gemeenten Moordrecht en Nieuwerkerk aan den Ijssel CONVENANT inzake de ontwikkeling van het Restveen en Groene Waterparelgebied in de gemeenten Moordrecht en Nieuwerkerk aan den Ijssel Parti jen: 1. Staatsbosbeheer, rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw

Nadere informatie

agendapunt 04.B.11 Aan Commissie Waterveiligheid AANVRAAG INVESTERINGSPLAN EN KREDIET GEMAAL KERSTANJEWETERING (GEMEENTE DELFT)

agendapunt 04.B.11 Aan Commissie Waterveiligheid AANVRAAG INVESTERINGSPLAN EN KREDIET GEMAAL KERSTANJEWETERING (GEMEENTE DELFT) agendapunt 04.B.11 1066160 Aan Commissie Waterveiligheid AANVRAAG INVESTERINGSPLAN EN KREDIET GEMAAL KERSTANJEWETERING (GEMEENTE DELFT) Voorstel Commissie Waterveiligheid 04-06-2013 De VV te verzoeken:

Nadere informatie

Beleidsregel Besluit locatiegebonden subsidies 2005 voor de stedelijke regio Emmen

Beleidsregel Besluit locatiegebonden subsidies 2005 voor de stedelijke regio Emmen Beleidsregel Besluit locatiegebonden subsidies 2005 voor de stedelijke regio Emmen (geconsolideerde versie, geldend vanaf 13-12-2007 tot 21-6-2011) Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële

Nadere informatie

PS2009RGW09-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel

PS2009RGW09-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel PS2009RGW09-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 17 maart 2009 Nummer PS :PS2009RGW09 Afdeling : PRO Commissie : RGW Registratienummer : 2009INT238927 Portefeuillehouder : Krol Titel

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst VLIEGBASIS SOESTERBERG. Bijlage 7 vergadering BP

Samenwerkingsovereenkomst VLIEGBASIS SOESTERBERG. Bijlage 7 vergadering BP Samenwerkingsovereenkomst VLIEGBASIS SOESTERBERG Bijlage 7 vergadering 10-3-2010 BP SAMENWERKINGSOVEREENKOMST VLIEGBASIS SOESTERBERG Partijen: 1. De provincie Utrecht als rechtspersoon, te dezen rechtsgeldig

Nadere informatie

Parafering besluit PFO Bom B - Geparafeerd door: Tekke, R.M.H. D&H Conform Geparafeerd door: Tekke, R.M.H.

Parafering besluit PFO Bom B - Geparafeerd door: Tekke, R.M.H. D&H Conform Geparafeerd door: Tekke, R.M.H. agendapunt 3.b.1 1070506 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden HOF VAN DELFLANDRAAD: INTENTIEVERKLARING KWALITEITSVERBETERING HISTORISCHE FIETSROUTE Portefeuillehouder Bom - Lemstra, A.W. Datum 25

Nadere informatie

Ambitieverklaring. Tussen Kagerplassen en Oude Rijn

Ambitieverklaring. Tussen Kagerplassen en Oude Rijn Ambitieverklaring Samenwerken aan groen-recreatieve ontwikkeling in de Leidse regio 9/12/2009 Ambitieverklaring 1 Ambitieverklaring Partijen 1. De gemeente Kaag en Braassem, vertegenwoordigd door de heer

Nadere informatie

Kredietaanvraag programmamanagement Waarderpolder. Aan de Raad der gemeente Haarlem

Kredietaanvraag programmamanagement Waarderpolder. Aan de Raad der gemeente Haarlem Raadsstuk B&W datum Sector/Afd Reg.nr(s) Onderwerp 241/2007 6 november 2007 SO/bd 2007/145135 Kredietaanvraag programmamanagement Waarderpolder Aan de Raad der gemeente Haarlem Inleiding Het bedrijvenpark

Nadere informatie

[Geef tekst op] [Geef tekst op] bijlage B

[Geef tekst op] [Geef tekst op] bijlage B De ondergetekenden: 1. de Provincie Zuid-Holland, gevestigd te Den Haag, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer J. Fransen, Commissaris van de Koningin ingevolge het besluit van Gedeputeerde

Nadere informatie

Openbaar Lichaam Park Lingezegen

Openbaar Lichaam Park Lingezegen Openbaar Lichaam Park Lingezegen CONCEPT BEGROTING 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 2. Algemeen...4 3. Begroting...5 4. Toelichting bij de begroting...7 LASTEN...7 BATEN...8 DEKKINGSSTAAT TEKORT...9

Nadere informatie

Eindrapportage en eindafrekening van het BLS Vinac-fonds

Eindrapportage en eindafrekening van het BLS Vinac-fonds Vergadering: AB 13 april 2011 Agendapunt: 9 Nummer: ABV 6 Portefeuillehouder: Ir. B. Emmens Contactpersoon: B. Jansen Doorkiesnummer: 070 7501 678 Den Haag, 16 maart 2011 Aan het algemeen bestuur Eindrapportage

Nadere informatie

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 26 oktober 2009 Nummer PS : PS2009RGW22 Afdeling : ILG Commissie : RGW Registratienummer : 2009INT247037 Portefeuillehouder : Krol Titel : Project

Nadere informatie

- Het uitvoeringskrediet van dit project "stuw bedrijventerrein Ruyven (projectnummer

- Het uitvoeringskrediet van dit project stuw bedrijventerrein Ruyven (projectnummer agendapunt H.08 1233409 Aan Verenigde Vergadering UITVOERINGSKREDIET STUW BEDRIJVENTERREIN RUYVEN Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 18-02-2016 - Het investeringsplan van dit project "stuw bedrijventerrein

Nadere informatie

Convenant gezamenlijk werken aan de stedelijke ontwikkeling van Heerlen

Convenant gezamenlijk werken aan de stedelijke ontwikkeling van Heerlen Convenant gezamenlijk werken aan de stedelijke ontwikkeling van Heerlen In het provinciale coalitieakkoord 2015-2019 is aangegeven dat de provincie de economische en sociale structuur binnen de provincie

Nadere informatie

KENNISNEMEN VAN De stand van zaken van het project Eemplein/Eemhuis en de daaruit voortvloeiende actualisatie van de risico s en kostenramingen.

KENNISNEMEN VAN De stand van zaken van het project Eemplein/Eemhuis en de daaruit voortvloeiende actualisatie van de risico s en kostenramingen. RAADSINFORMATIEBRIEF Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 4405978 Aan : Gemeenteraad Datum : 18 juni 2013 : Wethouder P. van den Berg Portefeuillehouder TITEL Stand van zaken Eemplein/Eemhuis KENNISNEMEN

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 4. Doetinchem, 6 juni 2012 ALDUS VASTGESTELD 14 JUNI 2012. Krediet oostelijke randweg en aanpassing Ondernemingsweg

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 4. Doetinchem, 6 juni 2012 ALDUS VASTGESTELD 14 JUNI 2012. Krediet oostelijke randweg en aanpassing Ondernemingsweg Aan de raad AGENDAPUNT NR. 4 ALDUS VASTGESTELD 14 JUNI 2012 Krediet oostelijke randweg en aanpassing Ondernemingsweg Voorstel: 1. Een krediet van 24.250.000,- beschikbaar stellen voor aanleg van de oostelijke

Nadere informatie

B&W d.d. 6 mei 2014

B&W d.d. 6 mei 2014 B&W 14.0391 d.d. 6 mei 2014 Onderwerp Intentieverklaring Gebiedsafspraak / Uitvoeringsprogramma Leidse Ommelanden 2014-2020 Burgemeester en wethouders besluiten:behoudens advies van de commissie 1. Het

Nadere informatie

INTENTIEOVEREENKOMST ONDERWIJSHUISVESTING VOORTGEZET ONDERWIJS

INTENTIEOVEREENKOMST ONDERWIJSHUISVESTING VOORTGEZET ONDERWIJS - Concept (versie 1.0 dd 25 juni 2013) - INTENTIEOVEREENKOMST ONDERWIJSHUISVESTING VOORTGEZET ONDERWIJS Partijen, t.w.: De gemeente Eindhoven, vertegenwoordigd door ondergetekende, die bij besluit van

Nadere informatie

BESTUURSCONVENANT PROVINCIE OVERIJSSEL GEMEENTE STEENWIJKERLAND TER UITVOERING VAN HET PROVINCIAAL MEERJARENPROGRAMMA LANDELIJK GEBIED OVERIJSSEL

BESTUURSCONVENANT PROVINCIE OVERIJSSEL GEMEENTE STEENWIJKERLAND TER UITVOERING VAN HET PROVINCIAAL MEERJARENPROGRAMMA LANDELIJK GEBIED OVERIJSSEL BESTUURSCONVENANT PROVINCIE GEMEENTE STEENWIJKERLAND TER BESTUURSCONVENANT Het College van Gedeputeerde Staten van Overijssel, vertegenwoordigd door gedeputeerde P. Jansen, (de provincie) en de Gemeente

Nadere informatie

2. De opbrengstpotentie van het huidige schoolterrein aan het Ot en Sienpad

2. De opbrengstpotentie van het huidige schoolterrein aan het Ot en Sienpad Keuzenotitie scholencomplex Ot en Sienpad Huissen De Financiële aspecten. Naast de algemene notitie met de bijbehorende 6 bijlagen waarin de voor- en nadelen en de omgeving factoren en de financiële gevolgen

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST LOCATIE SMITSWEG DORDRECHT. Tussen:

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST LOCATIE SMITSWEG DORDRECHT. Tussen: Dordrecht r«-^ \j SAMENWERKINGSOVEREENKOMST LOCATIE SMITSWEG DORDRECHT Tussen: Gemeente Dordrecht AM Wonen B.V. Amvest Projectontwikkeling Samenwerking met Derden B.V. Definltieve versie d.d. 6 juni 2005

Nadere informatie

KOMEN HET VOLGENDE OVEREEN:

KOMEN HET VOLGENDE OVEREEN: Overeenkomst Rood voor Groen op bestaande landgoederen ONDERGETEKENDEN 1. De heer/mevrouw, wonende, te, hierna te noemen de Eigenaar of, gevestigd te, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer/mevrouw,

Nadere informatie

Datum : 26 april 2005 Nummer PS 2005ZCW04 Dienst/sector : R&G/RLU Commissie ZCW. Bijlage(n): diversen (zie blz. 7)

Datum : 26 april 2005 Nummer PS 2005ZCW04 Dienst/sector : R&G/RLU Commissie ZCW. Bijlage(n): diversen (zie blz. 7) S T A T E N V O O R S T E L Datum : 26 april 2005 Nummer PS 2005ZCW04 Dienst/sector : R&G/RLU Commissie ZCW Registratienummer : 2005REG001129i Portefeuillehouder J. van Bergen Titel : Bestuursovereenkomst

Nadere informatie

AANVULLENDE OVEREENKOMST 155 WINDPARK OUD DINTEL. Aanvulling bij de locatieontwikkelingsovereenkomst 155 Windpark Oud Dintel d.d.

AANVULLENDE OVEREENKOMST 155 WINDPARK OUD DINTEL. Aanvulling bij de locatieontwikkelingsovereenkomst 155 Windpark Oud Dintel d.d. AANVULLENDE OVEREENKOMST 155 WINDPARK OUD DINTEL Aanvulling bij de locatieontwikkelingsovereenkomst 155 Windpark Oud Dintel d.d. 24 juni 2010 De ondergetekenden: 1. De besloten vennootschap met beperkte

Nadere informatie

VERBETERING ZWAKKE SCHAKEL SCHEVENINGEN

VERBETERING ZWAKKE SCHAKEL SCHEVENINGEN INTENTIEOVEREENKOMST Tussen het Hoogheemraadschap van Delfland en de Provincie Zuid Holland en de gemeente Den Haag en het Ministerie van Verkeer en Waterstaat inzake VERBETERING ZWAKKE SCHAKEL SCHEVENINGEN

Nadere informatie

VASTSTELLINGSOVEREENKOMST

VASTSTELLINGSOVEREENKOMST VASTSTELLINGSOVEREENKOMST De ondergetekenden: 1. De gemeente Boxmeer, op grond van artikel 171 van de Gemeentewet vertegenwoordigd door haar burgemeester, de heer K.W.Th. van Soest, ten dezen handelend

Nadere informatie

Uitvoeringsovereenkomst Bedrijven Investeringszone Gijsbrecht en omgeving

Uitvoeringsovereenkomst Bedrijven Investeringszone Gijsbrecht en omgeving Uitvoeringsovereenkomst Bedrijven Investeringszone Gijsbrecht en omgeving Ondergetekenden, Gemeente Hilversum, ter zake van deze overeenkomst rechtsgeldig vertegenwoordigd door de portefeuillehouder van

Nadere informatie

I. 647.325,13 ten laste van de exploitatie te brengen, dit is reeds verwerkt bij de eerste bestuursrapportage (BURAP 1) 2012.

I. 647.325,13 ten laste van de exploitatie te brengen, dit is reeds verwerkt bij de eerste bestuursrapportage (BURAP 1) 2012. agendapunt H.10 1008366 Aan Verenigde Vergadering AFSLUITEN INVESTERINGSPLAN EN KREDIET AANVOERTRACÉ BERGING DRIEMANSPOLDER Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 28-6-2012 1. het investeringsplan en krediet

Nadere informatie

Datum: 02 juli 2013 Portefeuillehouder: De heer R. Windhouwer

Datum: 02 juli 2013 Portefeuillehouder: De heer R. Windhouwer Raadsvoorstel Raadsnummer: 2013-057 Registratiekenmerk: Onderwerp: Haalbaarheidsonderzoek Voorzieningen Nijkerkerveen - fase 2 Korte inhoud: De gemeente heeft een haalbaarheidsonderzoek laten uitvoeren

Nadere informatie

samenwerkjngsovereenkomst geneeskundige hulpverlening bij ongevalsen en rampen zuidholland-west.

samenwerkjngsovereenkomst geneeskundige hulpverlening bij ongevalsen en rampen zuidholland-west. ^ ^/c?o7lt &y f\z2+xt/'gi samenwerkjngsovereenkomst geneeskundige hulpverlening bij ongevalsen en rampen zuidholland-west. Tussen de gemeente Den Haacj, de Gemeenschappeiijke Gezondheidsdienst Westholland

Nadere informatie

De BIZ-stichting Eigenaren Cronjé Haarlem rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar voorzitter Gerard van den Nouwland, hierna te noemen Stichting,

De BIZ-stichting Eigenaren Cronjé Haarlem rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar voorzitter Gerard van den Nouwland, hierna te noemen Stichting, Uitvoeringsovereenkomst BIZ Cronjé 2018-2022 BIZ-stichting Eigenaren Cronjé Haarlem en de Gemeente Haarlem De BIZ-stichting Eigenaren Cronjé Haarlem rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar voorzitter Gerard

Nadere informatie

Onderwerp: Aankoop van kassencomplex met woonhuis van fam. Van Oijen, Tuinbouwweg 31 in Haarsteeg

Onderwerp: Aankoop van kassencomplex met woonhuis van fam. Van Oijen, Tuinbouwweg 31 in Haarsteeg Samenvatting: Inleiding: Met fam. Van Oijen is overeenstemming bereikt over de aankoop van hun kassencomplex met woonhuis aan de Tuinbouwweg 31. Afweging: De aankoop van het glastuinbouwbedrijf aan de

Nadere informatie

WATEROVEREENKOMST WATEROPGAVE ARNHEM NOORD

WATEROVEREENKOMST WATEROPGAVE ARNHEM NOORD Waterschap fl Rijn en IJssel G E M E E N T E Arnhem WATEROVEREENKOMST WATEROPGAVE ARNHEM NOORD De ondergetekenden: Waterschap Rijn en IJssel, gevestigd te Doetinchem, op grond van artikel 95 van de Waterschapswet

Nadere informatie

BIJLAGE NR l ^59 9 f

BIJLAGE NR l ^59 9 f BIJLAGE NR. 3.919 l ^59 9 f Intentieovereenkomst Ontwikkeling hulsvesting voortgezet onderwijs Alphen aan den Rijn De ondergetekenden: Partijen de Gemeente Alphen aan den Rijn, Stadhuisplein 1, 2405 SH,

Nadere informatie

Zaaknummer: 1395048 Agendanummer: Datum raadsvergadering: 11-05-2015 De Gemeenteraad Verzenddatum: Voorbereidingskrediet Jeugdspeelpark

Zaaknummer: 1395048 Agendanummer: Datum raadsvergadering: 11-05-2015 De Gemeenteraad Verzenddatum: Voorbereidingskrediet Jeugdspeelpark Zaaknummer: 1395048 Agendanummer: Datum raadsvergadering: 11-05-2015 Aan: De Gemeenteraad Verzenddatum: Betreft: Voorbereidingskrediet Jeugdspeelpark Inleiding In het kader van het coalitieprogramma van

Nadere informatie

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD MEMO AAN DE GEMEENTERAAD Aan T.a.v. Datum Betreft Van Ons kenmerk Bijlagen CC De gemeenteraad 8 juni 2011 Beantwoording vragen carrousel Binnenland Het college 100467 Controller Directie Paraaf Datum Geachte

Nadere informatie

Provinciaal blad van Noord-Brabant

Provinciaal blad van Noord-Brabant Provinciaal blad van Noord-Brabant ISSN: 0920-1408 Onderwerp Wijziging Verordening ruimte i.v.m. bp Broeksche Erven, Nuenen Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Bijlage(n) 3 - gelezen het verzoek van

Nadere informatie

agendapunt H.02 Aan Verenigde Vergadering

agendapunt H.02 Aan Verenigde Vergadering agendapunt H.02 1267231 Aan Verenigde Vergadering BIJSTELLEN INVESTERINGSPLAN EN KREDIETAANVRAAG 'BERGINGSGEBIED EN VISPAAIPLAATS MOLENVLIETPARK' (HOGE BROEKPOLDER, DEN HAAG) Gevraagd besluit Verenigde

Nadere informatie

Verzoek tot aanwijzing ter onteigening ex artikel 78 Onteigeningswet. Bestemmingsplan Nieuwe Dordtse Biesbosch, van de gemeente Dordrecht,

Verzoek tot aanwijzing ter onteigening ex artikel 78 Onteigeningswet. Bestemmingsplan Nieuwe Dordtse Biesbosch, van de gemeente Dordrecht, Verzoek tot aanwijzing ter onteigening ex artikel 78 Onteigeningswet Bestemmingsplan Nieuwe Dordtse Biesbosch, van de gemeente Dordrecht, Gemeente Dordrecht Zakelijke beschrijving Administratieve onteigening

Nadere informatie

Structuurvisie deel 2 Uitvoeringsparagraaf fonds Noordse Buurt en Woonfonds

Structuurvisie deel 2 Uitvoeringsparagraaf fonds Noordse Buurt en Woonfonds Structuurvisie deel 2 Uitvoeringsparagraaf fonds Noordse Buurt en Woonfonds 1 Inleiding Deze notitie, in de vorm van een uitvoeringsparagraaf van de Structuurvisie, bestaat uit twee onderdelen; namelijk

Nadere informatie

BESTUURSOVEREENKOMST GROND. EZ Provincies

BESTUURSOVEREENKOMST GROND. EZ Provincies BESTUURSOVEREENKOMST GROND EZ Provincies September 2013 BESTUURSOVEREENKOMST GROND Ondergetekenden: A. de staatssecretaris van Economische Zaken B. de gedeputeerden Vitaal Platteland van alle provincies

Nadere informatie

Behandeld in commissie Ruimtelijke Ordening, Volkshuisvesting en Cultuur 9 april 2002

Behandeld in commissie Ruimtelijke Ordening, Volkshuisvesting en Cultuur 9 april 2002 Voorstel aan de Raad Nummer / datum raadsvergadering / datum vergadering B&W 70/2001 / 24 april 2002 / 5 maart 2002 Behandeld in commissie Ruimtelijke Ordening, Volkshuisvesting en Cultuur 9 april 2002

Nadere informatie

Voornemen tot voortzetten samenwerking met de West-Holland Foreign Investment Agency

Voornemen tot voortzetten samenwerking met de West-Holland Foreign Investment Agency B&W.nr.: 07.0126 d.d. 06-02-2007 Onderwerp Voornemen tot voortzetten samenwerking met de West-Holland Foreign Investment Agency 2007-2009 BESLUITEN Behoudens advies van de commissie EP 1. Er kennis van

Nadere informatie

Datum : 31 oktober 2006 Onderwerp : Voorstel tot vaststelling van de Herijking Ontwikkelingsvisie camping De Roerdomp en opzegging van de erfpacht.

Datum : 31 oktober 2006 Onderwerp : Voorstel tot vaststelling van de Herijking Ontwikkelingsvisie camping De Roerdomp en opzegging van de erfpacht. RAADSVOORSTEL Nr :./VROM.78 Datum : 31 oktober 2006 Onderwerp : Voorstel tot vaststelling van de Herijking Ontwikkelingsvisie camping De Roerdomp en opzegging van de erfpacht. Aan de raad, Achtergrond

Nadere informatie

Bestuursovereenkomst tot beëindiging van de Bestuursovereenkomst en aanvullende overeenkomsten met betrekking tot de RijnGouwelijn Oost

Bestuursovereenkomst tot beëindiging van de Bestuursovereenkomst en aanvullende overeenkomsten met betrekking tot de RijnGouwelijn Oost Bestuursovereenkomst tot beëindiging van de Bestuursovereenkomst en aanvullende overeenkomsten met betrekking tot de RijnGouwelijn Oost Ondergetekenden: 1. DE PROVINCIE ZUID-HOLLAND, te dezen krachtens

Nadere informatie

Bijlage 05 Stad en Regio Sleutelprojecten

Bijlage 05 Stad en Regio Sleutelprojecten Bijlage 05 Stad en Regio Sleutelprojecten Toelichting sleutelprojecten programma Stad en Regio 2012-2015/17 1 1 Inlichtingen bij dhr. A.J.H.P. Elferink, (026) 3599756, e-mailadres a.elferink@gelderland.nl

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST MODELCASUS

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST MODELCASUS 1/6 SAMENWERKINGSOVEREENKOMST MODELCASUS ONDERGETEKENDEN 1. Gemeente Emmelerbroek, rechtsgeldig vertegenwoordigd door Burgemeester drs. J. de Geus, die handelt ter uitvoering van het besluit van de gemeenteraad

Nadere informatie

Gemeente Delft. Hoogheemraadschap van Delfland T.a.v. het College van Dijkgraaf en Hoogheemraden

Gemeente Delft. Hoogheemraadschap van Delfland T.a.v. het College van Dijkgraaf en Hoogheemraden Gemeente Delft Hoogheemraadschap van Delfland T.a.v. het College van Dijkgraaf en Hoogheemraden Postbus 3061 2601 DB Delft Gemeenschappelijke Regeling Beheer Grondwateronttrekking Delft Noord Postbus 3061

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp Gemeenschappelijke Regeling Projectbureau Herstructurering Glastuinbouw en Paddenstoelenteelt Bommelerwaard

Raadsvoorstel. Onderwerp Gemeenschappelijke Regeling Projectbureau Herstructurering Glastuinbouw en Paddenstoelenteelt Bommelerwaard Gemeenteraad 25 november 2010 13 Kerkdriel, 27 september 2010 Onderwerp Gemeenschappelijke Regeling Projectbureau Herstructurering Glastuinbouw en Paddenstoelenteelt Bommelerwaard Beslispunten 1. Ingevolge

Nadere informatie

Concept Convenant Voorraadbeheersing en Afstemming Werklocaties Flevoland. 1. Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Almere,

Concept Convenant Voorraadbeheersing en Afstemming Werklocaties Flevoland. 1. Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Almere, Concept Convenant Voorraadbeheersing en Afstemming Werklocaties Flevoland Partijen: 1. Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Almere, 2. Het College van burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

Onderwerp: Voortgang grondaankoop voor project fietspad 't Woud - Alkmaar

Onderwerp: Voortgang grondaankoop voor project fietspad 't Woud - Alkmaar Agendapunt : 11. Voorstelnummer : 09-051. Raadsvergadering : 25 september 2014 Naam opsteller : Rienk van der Meer Informatie op te vragen bij : Rienk van der Meer Portefeuillehouder(s) : Peter van Huissteden

Nadere informatie

Regiovisie Bergen-Gennep-Mook en Middelaar

Regiovisie Bergen-Gennep-Mook en Middelaar Bijlage 5 bij Raadsvoorstel Regionale Agenda dd 16 mei 2011 Bestuursovereenkomst Regiovisie Bergen-Gennep-Mook en Middelaar Vastgesteld door de Stuurgroep Regiovisie Bergen, Gennep, Mook en Middelaar op

Nadere informatie

Gezamenlijk hierna te noemen: Partijen

Gezamenlijk hierna te noemen: Partijen Nr. NB 6039 Bestuursovereenkomst tussen de Staat en de provincie Noord -Brabant betreffende het maken van aanvullende afspraken ten behoeve van de aanleg van de Rijksweg A4, Dinteloord-Bergen op Zoom De

Nadere informatie

Burgemeester en B&W-aanbiedingsformulier

Burgemeester en B&W-aanbiedingsformulier B&W.nr. 10.0427 d.d. 13-4-2010 BB.nr. 10.033 d.d. 13-4-2010 Burgemeester en B&W-aanbiedingsformulier Onderwerp Convenant ter ondersteuning van de kandidatuur van de gemeente Den Haag als Europese Culturele

Nadere informatie

Veertiende voortgangsrapport Ruimte voor Ruimte 1 januari 2007 31 december 2007

Veertiende voortgangsrapport Ruimte voor Ruimte 1 januari 2007 31 december 2007 Veertiende voortgangsrapport Ruimte voor Ruimte 1 januari 2007 ember 2007 1. Met ruimte voor ruimte terug te verdienen bedragen De kosten die de provincie wil terugverdienen door middel van de opbrengsten

Nadere informatie

Provincies, natuurlijk doen! Aanvulling BBL-oud-grond

Provincies, natuurlijk doen! Aanvulling BBL-oud-grond Provincies, natuurlijk doen! Aanvulling BBL-oud-grond Aanvullend advies aan het Interprovinciaal Overleg over de verdelingsvraagstukken samenhangend met de BBL-oud-grond Juni 2013 Inhoud 1 Inleiding 2

Nadere informatie

Convenant betreffende een financiële impuls ten behoeve van de Kwaliteitssprong Rotterdam Zuid (2012-2015).

Convenant betreffende een financiële impuls ten behoeve van de Kwaliteitssprong Rotterdam Zuid (2012-2015). Convenant betreffende een financiële impuls ten behoeve van de Kwaliteitssprong Rotterdam Zuid (2012-2015). - Preambule - Partijen, De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, handelend

Nadere informatie

Samenwerkingsconvenant Blauwe Verbinding juli 2009

Samenwerkingsconvenant Blauwe Verbinding juli 2009 Samenwerkingsconvenant Blauwe Verbinding juli 2009 PARTIJEN: 1. De Stadsregio Rotterdam, gevestigd te Rotterdam, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de portefeuillehouder Groen en Water, mevrouw

Nadere informatie

INGEKOMEN 0 8 DEC Verzenddatum - 8 DEC Paraaf Provinciesecretaris

INGEKOMEN 0 8 DEC Verzenddatum - 8 DEC Paraaf Provinciesecretaris 5 -minuten versie voor Provinciale Staten p ZUID HOLLAND INGEKOMEN 0 8 DEC. 2009 Directie DRM Afdeling Verkeer en Vervoer Registratienummer PZH-2009-144285304 (DOS-2007-0021019) Datum vergadering Gedeputeerde

Nadere informatie

Convenant gezamenlijk werken aan het stadshart van Weert

Convenant gezamenlijk werken aan het stadshart van Weert Convenant gezamenlijk werken aan het stadshart van Weert In het provinciale coalitieakkoord 2015-2019 is aangegeven dat de provincie de economische en sociale structuur binnen de provincie wil versterken.

Nadere informatie

Onderwerp: Aanvullend krediet ten behoeve van herontwikkeling Steenstraat Zuid Boxmeer.

Onderwerp: Aanvullend krediet ten behoeve van herontwikkeling Steenstraat Zuid Boxmeer. Gemeente Boxmeer Onderwerp: Aanvullend krediet ten behoeve van herontwikkeling Steenstraat Zuid Boxmeer. Nummer: 8a. AAN de Raad van de gemeente Boxmeer Boxmeer, 22 oktober 2013 Aanleiding Planontwikkeling

Nadere informatie

Herberekening grondexploitatie Elserveld-Meeldert

Herberekening grondexploitatie Elserveld-Meeldert Betreft Herberekening grondexploitatie Elserveld-Meeldert Vergaderdatum 14 september 2006 Gemeenteblad 2006 / Agendapunt Aan de Raad Voorstel De gemeenteraad wordt voorgesteld: - de herberekening van de

Nadere informatie

Bestuursovereenkomst provincie Zuid-Holland gemeente Rijnwoude vanwege het HOV-NET Zuid-Holland Noord

Bestuursovereenkomst provincie Zuid-Holland gemeente Rijnwoude vanwege het HOV-NET Zuid-Holland Noord Bestuursovereenkomst provincie Zuid-Holland gemeente Rijnwoude vanwege het HOV-NET Zuid-Holland Noord Ondergetekenden: 1. DE PROVINCIE ZUID-HOLLAND, te dezen krachtens artikel 176 Provinciewet en de machtiging

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Gemeenschappelijke regeling Reestmond Pagina 1 Overwegende, dat ten gevolge van de wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Laag Holland

Samenwerkingsovereenkomst Laag Holland Samenwerkingsovereenkomst Laag Holland 2013-2017 De ondergetekenden: 1. Gedeputeerde staten van Noord-Holland, te dezen vertegenwoordigd door gedeputeerde J. Bond, handelend ter uitvoering van GS-besluit

Nadere informatie

Onderwerp Zevende wijzigingsregeling Investeringsreglement Groen Ontwikkelfonds Brabant BV

Onderwerp Zevende wijzigingsregeling Investeringsreglement Groen Ontwikkelfonds Brabant BV Besluit Onderwerp Zevende wijzigingsregeling Investeringsreglement Groen Ontwikkelfonds Brabant BV Algemene vergadering van aandeelhouders van Groen Ontwikkelfonds Brabant BV; Gelet op artikel 4:81 van

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst realisatie duiker en stuw Molenweg

Samenwerkingsovereenkomst realisatie duiker en stuw Molenweg 1 van 5 Samenwerkingsovereenkomst realisatie duiker en stuw Molenweg Ondergetekenden/Partijen: A. De publiekrechtelijke rechtspersoon Gemeente Pijnacker-Nootdorp,,gevestigd te Pijnacker-Nootdorp en kantoorhoudende

Nadere informatie

Raadsvoorstel 10 september 2009 AB09.00730 RV2009.162

Raadsvoorstel 10 september 2009 AB09.00730 RV2009.162 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 10 september 2009 AB09.00730 RV2009.162 Gemeente Bussum Kredietvotering Uitvoeringsfase Spoorzone Zuid Gewestlocatie Brinklaan 35 Postbus

Nadere informatie

SML09-30. Voorstel van GS aan PS: kennisnemen van bijgaande stukken op basis van actieve informatieplicht

SML09-30. Voorstel van GS aan PS: kennisnemen van bijgaande stukken op basis van actieve informatieplicht P TraD HoLLAND SML09-30 5 -minuten versie voor Provinciale Staten Directie DLB Afdeling Samenleving Registration ummer PZH-2009-209435 (DOS-2009-0001943) Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum

Nadere informatie

Beoogd effect: Het voldoende bouwrijpe grond beschikbaar hebben voor het vestigen van bedrijven en daarmee genereren van arbeidsplaatsen.

Beoogd effect: Het voldoende bouwrijpe grond beschikbaar hebben voor het vestigen van bedrijven en daarmee genereren van arbeidsplaatsen. Voorstel aan de raad Nummer: B11-15396 Portefeuille: Economie, Wonen, Cultuur & Dienstverlening Programma: 2.4 Sterke stad Programmaonderdeel: 2.4.1 Werken aan de basis Steller: M.R. Roeffel Afdeling:

Nadere informatie

Adviescommissie 2 april 2013 agendapunt 15 Dagelijks bestuur 11 april 2013 Algemeen bestuur 4 juli Aantal bijlagen 1

Adviescommissie 2 april 2013 agendapunt 15 Dagelijks bestuur 11 april 2013 Algemeen bestuur 4 juli Aantal bijlagen 1 Adviescommissie 2 april 2013 agendapunt 15 Dagelijks bestuur 11 april 2013 Algemeen bestuur 4 juli 2013 Aantal bijlagen 1 Onderwerp Besluit Korte toelichting Ruiterpaden en -route Groengebied Purmerland-Purmerbos

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: 25 februari 2014 B en W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: 25 februari 2014 B en W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 14.0036 Rv. nr.: 14.0036 B en W-besluit d.d.: 25 februari 2014 B en W-besluit nr.: 14.0198 Naam programma: Omgevingskwaliteit Onderwerp: Uitvoeringsbesluit 2 e fase aanleg groen en recreatieve

Nadere informatie

Logo Groen IJsselmonde. Bestuursovereenkomst Landschapstafel IJsselmonde

Logo Groen IJsselmonde. Bestuursovereenkomst Landschapstafel IJsselmonde Logo Groen IJsselmonde Bestuursovereenkomst Landschapstafel IJsselmonde 1 juni 2016 www. Groenijsselmonde.nl Bestuursovereenkomst voor de samenwerking van de Landschapstafel IJsselmonde De publiekrechtelijke

Nadere informatie

Gemeente Breda ~Q~ ~,,~ Registratienr: [ 40523] Raadsvoorstel

Gemeente Breda ~Q~ ~,,~ Registratienr: [ 40523] Raadsvoorstel ~,,~ Raadsvoorstel Agendapuntnummer: Registratienr: [ 40523] Onderwerp Instemmen met het doonoeren van een stelselwijziging voor de verantwoording- en dekkingswijze van investeringen met maatschappelijk

Nadere informatie

GEMEENTE BOEKEL. Onderwerp : Compensatie N605 en LOG en uitbreiding Peellandschapspark Voskuilenheuvel

GEMEENTE BOEKEL. Onderwerp : Compensatie N605 en LOG en uitbreiding Peellandschapspark Voskuilenheuvel GEMEENTE BOEKEL VOORSTEL AAN DE RAAD Datum : 14 februari 2012 Voorstel van : college van burgemeester en wethouders Onderwerp : Compensatie N605 en LOG en uitbreiding Peellandschapspark Voskuilenheuvel

Nadere informatie

OVEREENKOMST OVER HET HERONTWIKKELEN VAN HET CENTRUM VAN OOSTERHAAR TE HAREN TUSSEN DE GEMEENTE HAREN EN WOONBORG TE VRIES

OVEREENKOMST OVER HET HERONTWIKKELEN VAN HET CENTRUM VAN OOSTERHAAR TE HAREN TUSSEN DE GEMEENTE HAREN EN WOONBORG TE VRIES (Gedigitaliseerd naar een oorspronkelijke kopie, lay-out pag 7 en 9 aangepast vanwege digitalisering) OVEREENKOMST OVER HET HERONTWIKKELEN VAN HET CENTRUM VAN OOSTERHAAR TE HAREN TUSSEN DE GEMEENTE HAREN

Nadere informatie

Datum: 5 november 2013 Portefeuillehouder: De Graaf

Datum: 5 november 2013 Portefeuillehouder: De Graaf Raadsvoorstel Raadsnummer: 2013-068 Registratiekenmerk: Onderwerp: raadsvoorstel haalbaarheidsstudie realisatie nieuw zwembad Korte inhoud: U heeft besloten om de haalbaarheid te onderzoeken voor de realisatie

Nadere informatie

jaar stuknr. categorie/agendanr. stuknr. B. en W /837 låçéêïéêéw= Vaarverbinding Erica-Ter Apel; gemeentelijke garantstelling

jaar stuknr. categorie/agendanr. stuknr. B. en W /837 låçéêïéêéw= Vaarverbinding Erica-Ter Apel; gemeentelijke garantstelling séêòçéâ=~~å=çé=ê~~ç=çé=öêçåç=î~å=~êíáâéäéå=nsmi=äáç=n=ëìä= É=Éå=NSVI=äáÇ=Q=î~å=ÇÉ=dÉãÉÉåíÉïÉí=EÜÉí=âÉåÄ~~ê=ã~âÉå= î~å=ïéåëéå=éå=äéçéåâáåöéå=çîéê=çåíïéêéäéëäìáí=åçääéöéfk= jaar stuknr. categorie/agendanr.

Nadere informatie

Stappenplan nieuwe Dorpsschool

Stappenplan nieuwe Dorpsschool Stappenplan nieuwe Dorpsschool 10 juni 2014 1 Inleiding Het college van burgemeester en wethouders heeft op 10 juni 2014 dit stappenplan vastgesteld waarin op hoofdlijnen is weergegeven op welke wijze

Nadere informatie

Midden Holland. Convenant bovenregionale eindafrekening gesloten jeugdhulp 2015

Midden Holland. Convenant bovenregionale eindafrekening gesloten jeugdhulp 2015 Midden Holland Convenant bovenregionale eindafrekening gesloten jeugdhulp 2015 Ondergetekenden, Inkoopbureau H10, gevestigd te Pijnacker-Nootdorp en kantoorhoudende Markt 10 te Zoetermeer, rechtsgeldig

Nadere informatie

Routeformulier college en raad

Routeformulier college en raad Routeformulier college en raad gemeente harderwijk Onderwerp: aan- en verkoop grond Joh. Kok S Zonen B.V. Algemeen NIET INVULLEN Documentnummer: B14.002184 Datum: 26 juni 2014 Zaaknummer: Opsteller: A.

Nadere informatie

DATUM BEHANDELING IN D&H 20 3UgUStUS commissie 9 september 2013 AANPASSING BESTAANDE INVESTERING WATERBERGING WAALBOS

DATUM BEHANDELING IN D&H 20 3UgUStUS commissie 9 september 2013 AANPASSING BESTAANDE INVESTERING WATERBERGING WAALBOS DATUM VERGADERING 26 september 2013 BIJLAGE(N) 1 AGENDAPUNTNUMMER į I DATUM BEHANDELING IN D&H 20 3UgUStUS 2013 commissie 9 september 2013 AAN DE VERENIGDE VERGADERING B1300433 waterschap AANPASSING BESTAANDE

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Afsluitend krediet woonrijpmaken Monacopad

Nota van B&W. Onderwerp Afsluitend krediet woonrijpmaken Monacopad Onderwerp Afsluitend krediet woonrijpmaken Monacopad Nota van B&W Portefeuille J. Nieuwenburg Auteur Mevr. I.M.C. Vlugt Telefoon 5113679 E-mail: i.vlugt@haarlem.nl SO/PM Reg.nr. 226228 Te kopiëren: A,B,C,D

Nadere informatie

Probleem- en doelstelling/oplossingen/effecten

Probleem- en doelstelling/oplossingen/effecten Aan de Gemeenteraad. Raadsvergadering : 25 maart 2010 Nummer :? Commissie : Commissie Grondgebied Portefeuillehouder : wethouder T. Kokke Afdeling : II-Bouwen en Wonen - Opsteller : M.Fopma Productiedatum

Nadere informatie

Grondexploitatie Boswonen Emmelhage. behorend bij herziening bestemmingsplan 2015

Grondexploitatie Boswonen Emmelhage. behorend bij herziening bestemmingsplan 2015 Grondexploitatie Boswonen Emmelhage behorend bij herziening bestemmingsplan 2015 Maart 2015 1 Inhoudsopgave Grondexploitatie Boswonen Emmelhage... 1 1. Samenvatting... 3 2. Analyse Ruimtegebruik... 4 3.

Nadere informatie

Raadsvoorstel 2011.0004280 Financiën en saneringsovereenkomst bodem Utochtkade Zwanenburg

Raadsvoorstel 2011.0004280 Financiën en saneringsovereenkomst bodem Utochtkade Zwanenburg 7 gemeente onderwerp Portefeuillehouder Steller Collegevergadering Raadsvergadering Haariemmermeer Raadsvoorstel 2011.0004280 J.C.W. Nederstigt S. van Rouendal (023 567 74 59) 8 februari 2011 1. Wat willen

Nadere informatie

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Afweging. Inzet van Middelen. Voorgenomen besluit. Zaaknummer: AVGCL37. Onderwerp Kavelruil 2012

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Afweging. Inzet van Middelen. Voorgenomen besluit. Zaaknummer: AVGCL37. Onderwerp Kavelruil 2012 Zaaknummer: AVGCL37 Collegevoorstel Inleiding Kortheidshalve wordt naar het raadsvoorstel verwezen voor verdere informatie Feitelijke informatie Afweging Inzet van Middelen Voorgenomen besluit Wij stellen

Nadere informatie

HET PACT VAN POLDERTROTS GROOT MIJDRECHT NOORD. 31 oktober 2012 te Waverveen

HET PACT VAN POLDERTROTS GROOT MIJDRECHT NOORD. 31 oktober 2012 te Waverveen HET PACT VAN POLDERTROTS GROOT MIJDRECHT NOORD HET PACT VAN POLDERTROTS GROOT MIJDRECHT NOORD 31 oktober 2012 te Waverveen Het Pact van Poldertrots Groot Mijdrecht Noord Het Pact van Poldertrots Wij beseffen

Nadere informatie

OVEREENKOMST PARTIJEN OVERWEGENDE,

OVEREENKOMST PARTIJEN OVERWEGENDE, OVEREENKOMST TUSSEN DE GEMEENTE HELMOND, DE PROVINCIE NOORD-BRABANT EN DE RUIMTE VOOR RUIMTE CV INZAKE RUIMTE VOOR RUIMTE EN DE BEËINDIGING VAN DE BRANDEVOORTBEDRIJVEN. PARTIJEN De gemeente Helmond, een

Nadere informatie

GEMEENTE NUTH Raad: 7 februari 2012 Agendapunt: RTG: 24 januari 2012

GEMEENTE NUTH Raad: 7 februari 2012 Agendapunt: RTG: 24 januari 2012 Reg.nr: FLO/2011/18042 Pagina 1 van 5 GEMEENTE NUTH Raad: 7 februari 2012 Agendapunt: RTG: 24 januari 2012 AAN DE RAAD Onderwerp: Uitwerking opties realisatie tweede hockeyveld Kollenberg Nuth 1. Samenvatting

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 10.0149 Rv. nr.: 10.0149 B&W-besluit d.d.: 23-11-2010 B&W-besluit nr.: 10.1145 Naam programma +onderdeel: Programma 6 Stedelijke Ontwikkeling. Onderwerp: Oostvlietpolder, afsluiten grondexploitatie.

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland; Gelet op artikel 3 van de Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013;

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland; Gelet op artikel 3 van de Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013; Besluit van Gedeputeerde Staten van 11 oktober 2016, pzh-2016-565675226 (DOS 2016-0005091) tot vaststelling van de Subsidieregeling gebiedsprogramma s groen Zuid-Holland 2016 (Subsidieregeling gebiedsprogramma

Nadere informatie

Delegatiebesluit verkoop provinciale eigendommen in Stationsgebied te Middelburg

Delegatiebesluit verkoop provinciale eigendommen in Stationsgebied te Middelburg &RPPLVVLH $OJHPHHQ %HVWXXU &RPPLVVLH 9HUNHHU HQ 9HUYRHU *HGHSXWHHUGH EHODVW PHW EHKDQGHOLQJ J.I. Hennekeij YHUJDGHULQJ 36: 30 juni 2000 QU: I&V - 224 DJHQGD QU: 0LGGHOEXUJ 25 april 2000 2QGHUZHUS verkoop

Nadere informatie

Document D: Model Taakuitvoeringsovereenkomst

Document D: Model Taakuitvoeringsovereenkomst Document D: Model Taakuitvoeringsovereenkomst Pagina 1 van 7 Taakuitvoeringsovereenkomst Gemeente X Veiligheidsregio Utrecht De ondergetekenden: 1. De gemeente X, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

Anterieure exploitatieovereenkomst zoals bedoeld in artikel 6.24 Wet ruimtelijke ordening

Anterieure exploitatieovereenkomst zoals bedoeld in artikel 6.24 Wet ruimtelijke ordening Anterieure exploitatieovereenkomst zoals bedoeld in artikel 6.24 Wet ruimtelijke ordening De partijen: I. De gemeente Asten, ter zake van deze overeenkomst rechtsgeldig vertegenwoordigd door de burgemeester,

Nadere informatie