KOMEN HET VOLGENDE OVEREEN:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "KOMEN HET VOLGENDE OVEREEN:"

Transcriptie

1 Overeenkomst Rood voor Groen op bestaande landgoederen ONDERGETEKENDEN 1. De heer/mevrouw, wonende, te, hierna te noemen de Eigenaar of, gevestigd te, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer/mevrouw, wonende, te, in de functie van, hierna te noemen de Eigenaar. 2. De gemeente, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer/mevrouw, burgemeester, die handelt ter uitvoering van het besluit van het College van Burgemeester en wethouders van.., nr., hierna te noemen Gemeente. 3. <weglaten indien waterschap geen partij is bij deze overeenkomst> Waterschap.., vertegenwoordigd door., die handelt ter uitvoering van het besluit van het dagelijks bestuur van., nr..,hierna te noemen: het Waterschap. De partijen onder 1 tot en met 3 hierna gezamenlijk te noemen Partijen OVERWEGENDE - dat Provinciale Staten van Overijssel op 31 mei 2005 een Plan van Aanpak Rood voor Groen hebben vastgesteld, gebaseerd op de Startnotitie Rood voor Rood, Rood voor Groen en Vrijkomende agrarische bedrijfsbebouwing, waarmee Provinciale Staten op 4 februari 2004 hebben ingestemd; - dat in de startnotitie en in het plan van aanpak wordt uitgegaan van het scheppen van mogelijkheden voor het beperkt toevoegen van rode functies aan bestaande landgoederen ter (mede)financiering van het herstel en of aanleg en beheer van groene functies op het landgoed, het verbeteren van de waterhuishouding op het landgoed en of het vergroten van de recreatieve betekenis van het landgoed; - dat Gedeputeerde Staten van Overijssel op 28 oktober 2008 het Handelingskader Rood voor groen op bestaande landgoederen hebben vastgesteld. Dat zij hierin de werkwijze en de randvoorwaarden hebben omschreven en dat dit kader tot het moment van inwerkingtreding van de Omgevingsvisie richtinggevend zal zijn voor de realisering van Rood voor Groen op bestaande landgoederen; - dat na vaststelling van de provinciale Omgevingsvisie (medio 2009) de Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving uit deze Omgevingsvisie maatgevend zal zijn. - dat de gemeente en de eigenaren van het landgoed nadere afspraken maken over duurzame instandhouding van het landgoed en de inzet van opbrengsten uit het nieuwe rood; - dat de aantoonbare eigendom van het landgoed voor de eigenaar de bevoegdheid biedt deze overeenkomst te ondertekenen; Pagina 1 van 7

2 KOMEN HET VOLGENDE OVEREEN: Paragraaf 1 Algemene bepalingen ARTIKEL 1 DEFINITIES 1.1 Beheer en onderhoud: het geheel van activiteiten en maatregelen die bedoeld zijn om het landgoed in goede kwalitatieve staat te houden; 1.2 Eigenaar: de in de kop van deze overeenkomst aangeduide persoon of rechtpersoon, die op grond van actuele gegevens van het kadaster aantoonbaar en onherroepelijk het eigendom bezit van het landgoed, waarop deze overeenkomst betrekking heeft. Onder eigenaar is tevens begrepen de situatie dat het landgoed in handen is van meerdere eigenaren. Een uittreksel van de eigendomssituatie zoals opgenomen in het Kadaster is als bijlage C bij deze overeenkomst gevoegd. 1.3 Financiële onderbouwing een gedetailleerd overzicht van de kosten en opbrengsten van het geheel aan ingrepen die in het kader van de ontwikkelingsvisie en deze overeenkomst op het landgoed worden getroffen, inclusief de jaarlijkse kosten en inkomsten voor het reguliere beheer en onderhoud van het landgoed. 1.4 Landgoed: een als een economische eenheid beheerd gebied, veelal in handen van een enkele eigenaar, dat wordt gekenmerkt door het voorkomen van een afwisseling van landerijen, bossen, houtige beplantingen, dan wel natuur en/of water, compleet met opstallen welke cultuurhistorisch met het gebruik van het landschap samen gaan, al dan niet voorzien van een hoofdhuis, kasteel of buitenplaats, welke voldoet aan de landschappelijke voorwaarden zoals deze zijn vastgelegd in de Natuurschoonwet dan wel een als zodanig door de gemeente erkende onroerende zaak; 1.5 Landgoedversterkende maatregelen: Het geheel van fysieke en organisatorische maatregelen ter verbetering van de kwaliteit van het landgoed als tegenprestatie voor het toestaan van rode functies, zoals beschreven in de ontwikkelingsvisie; 1.6 Ontwikkelingsvisie: een plan dat inzicht biedt in de toekomstige opzet en kwalitatieve staat van het landgoed, de te treffen landgoedversterkende maatregelen, de daarvoor noodzakelijke toevoeging van rode functies aan het landgoed en het toekomstige beheer en onderhoud van het landgoed, inclusief de financiële onderbouwing van de visie. 1.7 Rode functie(s): Aan het landgoed toe te voegen bebouwing, bestaande uit één of meer wooneenheden of geschikt voor andere functies passend bij het karakter van het landgoed. 1.8 Randvoorwaarden: de door één of meer partijen vanuit hun eigen of een gezamenlijke visie gestelde voorwaarden die bepalend zijn voor het willen en of kunnen realiseren van de beoogde ontwikkeling; ARTIKEL 2 DOEL VAN DE OVEREENKOMST 2.1 Het doel van deze overeenkomst is het vastleggen van afspraken over de duurzame instandhouding en ontwikkeling van het landgoed..,.gelegen nr., in de gemeente, kadastraal bekend gemeente, sectie, nummer(s)..., aangegeven op kaart die als bijlage B bij deze overeenkomst is opgenomen De duurzame instandhouding en ontwikkeling van het landgoed zal worden gerealiseerd door het treffen van landgoedversterkende maatregelen, die financieel mogelijk worden gemaakt door de ontwikkeling van nieuwe rode functies op het landgoed. Deze overeenkomst biedt hiertoe de randvoorwaarden, alsmede de rechten en plichten van partijen, terzake van de realisatie van de landgoedversterkende maatregelen, de ontwikkeling van rode functie(s) ter (mede)financiering daarvan en het beheer en onderhoud op het landgoed. Pagina 2 van 7

3 2.3 Partijen verplichten zich op basis van het in deze Overeenkomst bepaalde en voorts binnen de grenzen van de redelijkheid en de billijkheid, zich tot het uiterste in te spannen om de doelstelling van deze Overeenkomst, zoals bedoeld in artikel 2.1 te realiseren en de in deze Overeenkomst nader gemaakte afspraken na te komen. Paragraaf 2 Voorbereidende fase ARTIKEL 3 VERPLICHTINGEN EIGENAAR 3.1 De eigenaar draagt zorg voor het opstellen van een ontwikkelingsvisie en zal hiertoe overleg voeren met de gemeente, <waterschap (indien deze partij is bij deze overeenkomst)> en de provincie. 3.2 De eigenaar stelt tevens een gedetailleerde financiële onderbouwing van de plannen op en voegt deze ter instemming bij de ontwikkelingsvisie. 3.3 Keuze tussen 3.3 (variant A) en 4.2 (variant B) is afhankelijk van werkwijze van gemeenten bij opstellen bestemmingsplan(wijzigingen ) Na ondertekening van deze overeenkomst stelt de eigenaar een concept voorontwerp bestemmingsplan op en laat zij in overleg met de gemeente de noodzakelijke deelonderzoeken uitvoeren. (variant A) 3.4 Het concept voorontwerp bestemmingsplan wordt door partijen besproken. Na eventuele aanpassingen van het concept dient de eigenaar bij de gemeente het formele verzoek in het vigerende bestemmingsplan te wijzigen 3.5 De kosten van de werkzaamheden als bedoeld in artikel 3.3, zijn voor rekening van de eigenaar De eigenaar verplicht zich om alles te ondernemen dat een snelle en ononderbroken procedure ter realisering van de nieuwe bestemming(en) kan waarborgen of bevorderen. 3.7 De eigenaar verklaart door de wijziging van het bestemmingsplan geen schade te lijden. 3.8 De eigenaar verplicht zich een afzonderlijke overeenkomst (overeenkomstig artikel 6.4a van de Wet ruimtelijke ordening) met de gemeente te sluiten, met als doel eventuele schade voor de gemeente voortvloeiend uit de planprocedure(s) ter zake van de wijziging van de bestemming(en) op het landgoed en de realisatie daarvan te regelen. ARTIKEL 4 VERPLICHTINGEN GEMEENTE 4.1 De gemeente deelt binnen 8 weken na indiening van de ontwikkelingsvisie en de financiële onderbouwing, als bedoeld in artikel 3.1 en 3.2 aan de eigenaar mede of zij met de stukken al dan niet instemt. 4.2 Alternatief voor 3.3 (keuze is afhankelijk van werkwijze van gemeenten bij opstellen bestemmingsplan(wijzigingen ) Na ondertekening van deze overeenkomst stelt de gemeente een concept voor het voorontwerp bestemmingsplan op (variant B). Pagina 3 van 7

4 4.3 Na indiening van het daartoe strekkende verzoek, brengt de gemeente de wijziging van het bestemmingsplan onverwijld in procedure. De inhoud van de wijziging is in overeenstemming met de ontwikkelingsvisie waarmee de gemeente heeft ingestemd. 4.3 Met inachtneming van de krachtens de Wet op de Ruimtelijke Ordening op haar rustende verplichtingen, spant de gemeente zich maximaal in om het vigerende bestemmingsplan te wijzigen, tenzij het wettelijke afwegingskader of de algemene beginselen van behoorlijk bestuur hieraan in de weg staan. 4.4 De kosten voor het begeleiden van de procedure voor het wijzigen van de bestemming zijn, behoudens de leges overeenkomstig de gemeentelijke legesverordening, voor rekening van de gemeente. 4.5 De gemeente verplicht zich ten opzichte van de eigenaar om, voor zover dat noodzakelijk is en formeel in haar macht ligt, de vergunningen en bouwaanvragen die voor realisering van de ontwikkelingsvisie nodig zijn, direct na indiening van elke aanvraag in behandeling te nemen en binnen de gestelde wettelijke termijnen af te handelen, dan wel voor correcte doorgeleiding zorg te dragen voor zover behandeling niet tot haar eigen taak behoort. 4.6 Mede gelet op het bepaalde in artikel 4, lid 3, houdt de gemeente bij nakoming van hetgeen in dit artikel is bepaald echter volledig haar publiekrechtelijke verantwoordelijkheid ten aanzien van alle procedures (ruimtelijke ordening, woningwet en milieubeheer etc. ). Dit houdt in, dat er van de zijde van de gemeente geen sprake van een toerekenbare tekortkoming zal zijn, indien het handelen naar deze verantwoordelijkheid vereist, dat de gemeente publiekrechtelijke rechtshandelingen verricht die niet in het voordeel zijn van de aard of de strekking van deze overeenkomst of van de voortgang van het project. ARTIKEL 5 INHOUD ONTWIKKELINGSVISIE EN FINANCIËLE ONDERBOUWING 5.1 De ontwikkelingsvisie beschrijft en verbeeldt de toekomstige situatie van het landgoed door middel van teksten, kaartmateriaal en visualisaties. 5.2 De ontwikkelingsvisie geeft aan welke landgoedversterkende maatregelen op het landgoed worden getroffen als tegenprestatie voor het toevoegen van rode functie(s). <Voor het betreffende landgoed specifiek aangeven welke tegenprestaties het betreft; concreter maken De mate van concreetheid is afhankelijk van het stadium waarin de overeenkomst wordt gesloten.> De landgoedversterkende maatregelen bestaan uit: <weglaten wat niet van toepassing; wat wel van toepassing is, concreter en specifieker maken> a. het aanleggen van nieuw groen op het landgoed; b. het toevoegen van nieuwe groene functies aan het landgoed; c. het behoud en herstel van bestaand groen op het landgoed; d. het verbeteren van de waterhuishouding op het landgoed; e. het vergroten van de recreatieve betekenis van het landgoed, in het bijzonder de openstelling en toegankelijkheid van het landgoed voor het publiek; f. het behoud van bijzondere cultuurhistorische, landschappelijke en ecologische waarden op het landgoed; g. overige investeringen in de kwaliteit van groene en/of blauwe functies; h. of een combinatie van de in dit artikellid genoemde maatregelen. 5.3 In de ontwikkelingsvisie wordt aangegeven welke rode functie wordt, of functies worden, toegevoegd aan het landgoed alsmede de toekomstige eigendomssituatie van de toe te voegen rode functie(s). <Voor het betreffende landgoed specifiek aangeven welke rode functie(s) gerealiseerd gaan worden. De mate van concreetheid is afhankelijk van het stadium waarin de overeenkomst wordt gesloten.> Pagina 4 van 7

5 5.4 De gemeente beoordeelt de toe te voegen rode functie(s) op de mate waarin het initiatief past binnen de kenmerken van het gebied waarvoor het wordt ontwikkeld. Hiervoor worden de volgende criteria gehanteerd: a. op welke wijze blijkt uit het plan dat gebouwd wordt passend bij de identiteit van het landgoed? b. op welke wijze past het plan in de tradities van bouwen in de streek qua ordening, bouwvolumes, relatie met het landschap, erfstructuur en erfbegrenzing en de ontsluiting? c. op welke wijze blijkt dat het bouwplan wordt gerealiseerd in de 21 ste eeuw? d. op welke wijze is de vormgever er in geslaagd om specifieke karakteristieken van (eigenaar van) het landgoed in het bouwplan tot uitdrukking te brengen? 5.5 De ontwikkelingsvisie geeft aan hoe het toekomstig beheer en onderhoud van het landgoed wordt vormgegeven en welke inspanning hiervoor van de eigenaar nodig is. Paragraaf 3 Onherroepelijk bestemmingsplan en realisatiefase Artikel 6 Vereiste toestemmingen en vergunningen 6.1 De eigenaar verplicht zich om direct na het onherroepelijk worden van de wijziging van het bestemmingsplan: a. een bouwaanvraag in te dienen voor de te realiseren rode functie(s); b de eventueel vereiste vergunningen aan te vragen voor het realiseren van de landgoedversterkende maatregelen. 6.2 Indien het bestemmingsplan gedeeltelijk onherroepelijk wordt, ontstaat er een nieuwe situatie. Partijen treden in overleg en maken nieuwe afspraken over het vervolg Artikel 7 Aanleg en beheer 7.1 De eigenaar voert, na het onherroepelijk worden van het bestemmingsplan, de landgoedversterkende maatregelen uit, parallel en in evenredigheid met de realisatie van het nieuwe rood, op grond van het bepaalde in de ontwikkelingsvisie waarmee de gemeente overeenkomstig artikel 4.1 heeft ingestemd. 7.2 De eigenaar draagt vanaf het moment van het onherroepelijk worden van het bestemmingsplan de zorg voor het beheer en onderhoud van het landgoed op grond van het bepaalde in de ontwikkelingsvisie en de financiële onderbouwing waarmee de gemeente overeenkomstig artikel 4.1 heeft ingestemd. ARTIKEL 8 VERPLICHTINGEN NAAR OPVOLGENDE EIGENAREN 8.1 Het is de eigenaar zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de gemeente niet toegestaan rechten en verplichtingen uit deze overeenkomst over te dragen aan derden; de gemeente is bevoegd aan een mogelijk te geven toestemming nadere voorwaarden te verbinden. De gemeente zal haar toestemming slechts op redelijke en objectieve gronden kunnen onthouden. 8.2 De eigenaar draagt er zorg voor dat de verplichtingen, voor realisatie van landgoedversterkende maatregelen, als omschreven in artikel 7.1, alsmede het toekomstig beheer en onderhoud, zoals beschreven in artikel 7.2, overgaat op al degenen die dit perceel onder bijzondere titel zullen verkrijgen. 8.3 Bij het niet of niet tijdig nakomen van het bepaalde in artikel 8, lid 1 en 2, van deze overeenkomst op een tijdstip voorafgaande aan het daadwerkelijk realiseren van de Pagina 5 van 7

6 landgoedversterkende maatregelen, verbeurt de eigenaar een boete ter grootte van het budget nodig voor het treffen van de landgoedversterkende maatregelen, gebaseerd op de financiële onderbouwing van de ontwikkelingsvisie als bedoeld in artikel 5, lid 6, van deze overeenkomst. 8.4 Bij het niet of niet tijdig nakomen van het bepaalde in artikel 8, lid 1 en 2, van deze overeenkomst op een tijdstip nadat de landgoedversterkende maatregelen zijn gerealiseerd, verbeurt de eigenaar een boete ter grootte van vijf jaarbedragen voor beheer en onderhoud, gebaseerd op de meest recente begroting van de kosten voor jaarlijks beheer en onderhoud. Paragraaf 4: Slotbepalingen ARTIKEL 9 GESCHILLENREGELING 9.1 Partijen verplichten zich om, indien verschil van inzicht ontstaat omtrent de uitleg van de considerans (overwegingen) of de bepalingen van deze overeenkomst, dan wel over de uitvoering van deze overeenkomst met elkaar in overleg te treden, waarbij zal worden geprobeerd om dergelijke geschillen in der minne te beslechten. Partijen wijzen gezamenlijk een deskundige dan wel meer deskundigen aan, die dit geschil bij wege van bindend advies zal c.q. zullen beslechten. Indien gekozen wordt voor de benoeming van drie deskundigen, wijst elk van partijen een deskundige aan, waarna deze deskundigen samen een derde deskundige aan zullen wijzen. 9.2 Alle geschillen die naar aanleiding van deze overeenkomst tussen Partijen zullen ontstaan en die door Partijen niet in der minne zijn beslecht, zullen aanhangig worden gemaakt bij de bevoegde rechter in het arrondissement waarbinnen het grondgebied van de gemeente is gelegen. ARTIKEL 10 BIJLAGEN De volgende bijlagen maken integraal onderdeel uit van deze overeenkomst of worden dat na gereedkoming. Zij worden daartoe mede door partijen geparafeerd voor zover zij bij het aangaan van de overeenkomst al gereed zijn. A. Gewaarmerkte ontwikkelingsvisie B. Financiële onderbouwing C. Kaart van het landgoed D. Uittreksel eigendomssituatie Kadaster Artikel 11 Overige bepalingen 11.1 Waar in deze Overeenkomst enige beslissing of handeling van de Gemeente wordt verlangd, is het daartoe aangewezen orgaan het College van burgemeester en wethouders, tenzij in deze Overeenkomst of bij Wet anders is bepaald Op deze Overeenkomst en alle overeenkomsten tussen Partijen die uit deze Overeenkomst voortvloeien is Nederlands recht van toepassing Wijzigingen in of aanvullingen op deze Overeenkomst binden Partijen uitsluitend indien en voor zover die wijzigingen of aanvullingen schriftelijk zijn overeengekomen, onder vermelding van de datum met ingang waarvan de wijzigingen en/of aanvullingen gelden. Pagina 6 van 7

7 Ondertekening Pagina 7 van 7

Anterieure exploitatieovereenkomst zoals bedoeld in artikel 6.24 Wet ruimtelijke ordening

Anterieure exploitatieovereenkomst zoals bedoeld in artikel 6.24 Wet ruimtelijke ordening Anterieure exploitatieovereenkomst zoals bedoeld in artikel 6.24 Wet ruimtelijke ordening De partijen: I. De gemeente Asten, ter zake van deze overeenkomst rechtsgeldig vertegenwoordigd door de burgemeester,

Nadere informatie

Overeenkomst grondexploitatie en planschade

Overeenkomst grondexploitatie en planschade Overeenkomst grondexploitatie en planschade De ondergetekenden, * De gemeente Haaren, op grond van artikel 171 van de Gemeentewet vertegenwoordigd door haar burgemeester de mevrouw J. Zwijnenburg, hierna

Nadere informatie

Anterieure overeenkomst Zuidzijde 137 en de Hoogt 1 te Goudriaan

Anterieure overeenkomst Zuidzijde 137 en de Hoogt 1 te Goudriaan Anterieure overeenkomst Zuidzijde 137 en de Hoogt 1 te Goudriaan Ondergetekenden: Gemeente Molenwaard, met betrekking tot het navolgende overeenkomstig het bepaalde in artikel 171 van de gemeentewet rechtsgeldig

Nadere informatie

Intentieovereenkomst. Kostenverhaal Locatie Haarlem Bavodorp

Intentieovereenkomst. Kostenverhaal Locatie Haarlem Bavodorp Intentieovereenkomst Kostenverhaal Locatie Haarlem Bavodorp Definitief 4 d.d. 5 december 2014 ONDERGETEKENDEN: 1. De publiekrechtelijke rechtspersoon de gemeente Haarlem, ten deze vertegenwoordigd door

Nadere informatie

OVEREENKOMST KWALITEITSVERBETERING VAN HET LANDSCHAP EN PLANSCHADE

OVEREENKOMST KWALITEITSVERBETERING VAN HET LANDSCHAP EN PLANSCHADE OVEREENKOMST KWALITEITSVERBETERING VAN HET LANDSCHAP EN PLANSCHADE de ondergetekenden 1. De Gemeente Heusden, ingevolge artikel 171 van de Gemeentewet vertegenwoordigd door drs. J. Hamming, burgemeester

Nadere informatie

Overeenkomst kwaliteitsverbetering landelijk gebied Limburg. Partijen:

Overeenkomst kwaliteitsverbetering landelijk gebied Limburg. Partijen: Overeenkomst kwaliteitsverbetering landelijk gebied Limburg Partijen: 1. De gemeente Roermond, ten dezen vertegenwoordigd door haar burgemeester de heer H.M.J.M. van Beers, de gemeente Roermond ingevolge

Nadere informatie

Model optieovereenkomst

Model optieovereenkomst Model optieovereenkomst OPTIEOVEREENKOMST DORDTSE RUIMTE LOCATIE.. Ondergetekenden: 1) De publiekrechtelijke rechtspersoon gemeente Dordrecht, kantoorhoudende Spuiboulevard 300, 3311 GR Dordrecht, te dezen

Nadere informatie

S A M E N W E R K I N G S O V E R E E N K O M S T

S A M E N W E R K I N G S O V E R E E N K O M S T S A M E N W E R K I N G S O V E R E E N K O M S T Versie d.d. 18 januari 2011 PARTIJEN: 1. De publiekrechtelijke rechtspersoon DE GEMEENTE COEVORDEN, gevestigd te (7741 GE) Coevorden aan de Aleide Kramersingel

Nadere informatie

Planschadeovereenkomst, inzake de ontwikkeling van het perceel. Biesheuvelweg 2 Wijk en Aalburg. Kadastraal bekend

Planschadeovereenkomst, inzake de ontwikkeling van het perceel. Biesheuvelweg 2 Wijk en Aalburg. Kadastraal bekend Planschadeovereenkomst, inzake de ontwikkeling van het perceel Biesheuvelweg 2 Wijk en Aalburg Kadastraal bekend Gemeente Aalburg Sectie C Nummer 1511, 1512 Ondergetekenden: 1. Publiekrechtelijke persoon:

Nadere informatie

H U U R O V E R E E N K O M S T S P O R T C O M P L E X D E S W A N E B U R G

H U U R O V E R E E N K O M S T S P O R T C O M P L E X D E S W A N E B U R G H U U R O V E R E E N K O M S T S P O R T C O M P L E X D E S W A N E B U R G Versie 25 januari 2011 PARTIJEN: 1. De publiekrechtelijke rechtspersoon DE GEMEENTE COEVORDEN, gevestigd te (7741 GE) Coevorden

Nadere informatie

Bijlage 9. Overeenkomst doelgroepenvervoer Walcheren tussen Gemeente Middelburg, Veere en Vlissingen en...

Bijlage 9. Overeenkomst doelgroepenvervoer Walcheren tussen Gemeente Middelburg, Veere en Vlissingen en... Bijlage 9 Overeenkomst doelgroepenvervoer Walcheren tussen Gemeente Middelburg, Veere en Vlissingen en... Ondergetekenden: 1. De publiekrechtelijke rechtspersonen gemeenten Vlissingen, Veere en Middelburg.

Nadere informatie

Huurovereenkomst Sporthal de Drostenhal

Huurovereenkomst Sporthal de Drostenhal Huurovereenkomst Sporthal de Drostenhal Partijen: 1. De gemeente Coevorden, gevestigd te Coevorden, krachtens artikel 171 van de Gemeentewet en het algemeen mandaatbesluit Coevorden 2016, vertegenwoordigd

Nadere informatie

Concept planschade en anterieure overeenkomst tussen Gemeente Gooise Meren en H. van Haare Heijmeijer inzake Brediusweg 77 te Bussum procedure

Concept planschade en anterieure overeenkomst tussen Gemeente Gooise Meren en H. van Haare Heijmeijer inzake Brediusweg 77 te Bussum procedure Concept planschade en anterieure overeenkomst tussen Gemeente Gooise Meren en H. van Haare Heijmeijer inzake Brediusweg 77 te Bussum procedure omgevingsvergunning bouw en planologisch strijdig gebruik

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST. tussen. De Gemeente Haarlemmermeer. het consortium van huisartsen. ten behoeve van de realisering van een

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST. tussen. De Gemeente Haarlemmermeer. het consortium van huisartsen. ten behoeve van de realisering van een concept 15-06-2004 SAMENWERKINGSOVEREENKOMST tussen De Gemeente Haarlemmermeer en het consortium van huisartsen ten behoeve van de realisering van een multidisciplinair gezondheidscentrum Bijlagen: 1.

Nadere informatie

"OPSLAG VAN MEST EN VEEVOER BUITEN AGRARISCHE BOUWPERCELEN

OPSLAG VAN MEST EN VEEVOER BUITEN AGRARISCHE BOUWPERCELEN Bijlage 2 BESTUURSOVEREENKOMST "OPSLAG VAN MEST EN VEEVOER BUITEN AGRARISCHE BOUWPERCELEN PARTIJEN 1. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente.. (hierna te noemen: het gemeentebestuur)

Nadere informatie

OVEREENKOMST Planschade en kwaliteitsbijdrage. herziening bestemmingsplan Buitengebied - Meinweg.2Herkenbosch -

OVEREENKOMST Planschade en kwaliteitsbijdrage. herziening bestemmingsplan Buitengebied - Meinweg.2Herkenbosch - OVEREENKOMST Planschade en kwaliteitsbijdrage herziening bestemmingsplan Buitengebied - Meinweg.2Herkenbosch - Pagina 2 van 5 Bestemmingsplan Memweg 2 Herkenbosch Ondergetekenden: De gemeente Roerdalen,

Nadere informatie

2. Dat partijen het gewenst achten dat er ondersteuning wordt geboden aan initiatieven die bijdragen aan de onder 1 genoemde doelstelling;

2. Dat partijen het gewenst achten dat er ondersteuning wordt geboden aan initiatieven die bijdragen aan de onder 1 genoemde doelstelling; Samenwerkingsovereenkomst Ring Blauwe Stad Samenwerken aan een vernieuwingsimpuls Ring Blauwe Stad De Ondergetekenden: 1. De publiekrechtelijke rechtspersoon De Provincie Groningen, gevestigd te Groningen,

Nadere informatie

Intentieovereenkomst. Burgemeester Posweg 12 te Brakel. Status: concept d.d. 24 oktober 2012 Afdeling Realisatie en Beheer

Intentieovereenkomst. Burgemeester Posweg 12 te Brakel. Status: concept d.d. 24 oktober 2012 Afdeling Realisatie en Beheer Intentieovereenkomst Burgemeester Posweg 12 te Brakel Status: concept d.d. 24 oktober 2012 Afdeling Realisatie en Beheer Intentieovereenkomst Burgemeester Posweg 12, Brakel Pagina 1 van 9 Intentieovereenkomst

Nadere informatie

Overeenkomst Speelvoorziening Van Zeggelenplein

Overeenkomst Speelvoorziening Van Zeggelenplein Overeenkomst Speelvoorziening Van Zeggelenplein Pagina 1 van 8 BIJLAGEN Van deze overeenkomst maken deel uit de volgende tekeningen die als bijlage zijn toegevoegd: I. Tekeningnummer 2014/242497 d.d. 26

Nadere informatie

WATEROVEREENKOMST WATEROPGAVE ARNHEM NOORD

WATEROVEREENKOMST WATEROPGAVE ARNHEM NOORD Waterschap fl Rijn en IJssel G E M E E N T E Arnhem WATEROVEREENKOMST WATEROPGAVE ARNHEM NOORD De ondergetekenden: Waterschap Rijn en IJssel, gevestigd te Doetinchem, op grond van artikel 95 van de Waterschapswet

Nadere informatie

Inleiding. Partijen. Inhoud overeenkomst

Inleiding. Partijen. Inhoud overeenkomst Notitie bij raadsvoorstel Bestuursovereenkomst tussen de provincie Noord-Brabant en de gemeenten in de provincie Noord-Brabant in het kader van de uitvoering van reconstructieen gebiedsplannen ex artikel

Nadere informatie

Intentieovereenkomst. Kostenverhaal d.d. 16 juni 2014. project herstructurering. Van de Beltstraat e.o. Elan Wonen

Intentieovereenkomst. Kostenverhaal d.d. 16 juni 2014. project herstructurering. Van de Beltstraat e.o. Elan Wonen Ve*si»d.d. 16 juni 2014 Intentieovereenkomst I^ Kostenverhaal d.d. 16 juni 2014 project herstructurering Van de Beltstraat e.o. Elan Wonen Versie d.d. 16 juni 2014 ONDERGETEKENDEN: De publiekrechtelijke

Nadere informatie

Samenwerkingsconvenant Blauwe Verbinding juli 2009

Samenwerkingsconvenant Blauwe Verbinding juli 2009 Samenwerkingsconvenant Blauwe Verbinding juli 2009 PARTIJEN: 1. De Stadsregio Rotterdam, gevestigd te Rotterdam, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de portefeuillehouder Groen en Water, mevrouw

Nadere informatie

Realisatieovereenkomst functieverandering Grevensweg 15 te Doornspijk

Realisatieovereenkomst functieverandering Grevensweg 15 te Doornspijk Realisatieovereenkomst functieverandering Grevensweg 15 te Doornspijk PARTIJEN De ondergetekenden, de gemeente Elburg, gevestigd aan de Zuiderzeestraatweg Oost 19, 8080 AB te Elburg, te dezen ingevolge

Nadere informatie

Concept Bewerkersovereenkomst uitvoering

Concept Bewerkersovereenkomst uitvoering Concept Bewerkersovereenkomst uitvoering in het kader van het verwerken van Persoonsgegevens als bedoeld in artikel 14 Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) Ondergetekenden: De gemeente gemeentenaam,

Nadere informatie

1. de gemeente. te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door handelende ter uitvoering van het besluit van de raad van de gemeente d.d...

1. de gemeente. te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door handelende ter uitvoering van het besluit van de raad van de gemeente d.d... Overeenkomst bij ingebruikneming (variant I) De ondergetekenden: 1. de gemeente. te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door handelende ter uitvoering van het besluit van de raad van de gemeente d.d...

Nadere informatie

OVEREENKOMST INZAKE DE LOCATIES TNO YPENBURG EN TNO WAALSDORPERWEG

OVEREENKOMST INZAKE DE LOCATIES TNO YPENBURG EN TNO WAALSDORPERWEG DSO2011.656 bijlage 2 TNO definitief concept Overeenkomst DH-TNO 16-5- 2011.doc.docx/Concept/10033543 /F687 OVEREENKOMST INZAKE DE LOCATIES TNO YPENBURG EN TNO WAALSDORPERWEG TUSSEN DE GEMEENTE DEN HAAG

Nadere informatie

BEWERKERSOVEREENKOMST GEMEENTE HILVERSUM IN HET KADER VAN DE WET BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS (Wbp)

BEWERKERSOVEREENKOMST GEMEENTE HILVERSUM IN HET KADER VAN DE WET BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS (Wbp) BEWERKERSOVEREENKOMST GEMEENTE HILVERSUM IN HET KADER VAN DE WET BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS (Wbp) Ondergetekenden: De gemeente Hilversum, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de , de

Nadere informatie

(CONEPT) ONDERHOUDSOVEREENKOMST. Perceel 3 Smalspoorgraafmachine. Kenmerk: 2016/2972

(CONEPT) ONDERHOUDSOVEREENKOMST. Perceel 3 Smalspoorgraafmachine. Kenmerk: 2016/2972 (CONEPT) ONDERHOUDSOVEREENKOMST Perceel 3 Smalspoorgraafmachine Kenmerk: 2016/2972 Groningen, d.d. 23 februari 2016 DE ONDERGETEKENDEN: De publiekrechtelijke rechtspersoon het waterschap Noorderzijlvest,

Nadere informatie

College van Burgemeester en Wethouders Openstelling Landgoed Ankerwaerdt

College van Burgemeester en Wethouders Openstelling Landgoed Ankerwaerdt Informatienotitie AAN VAN ONDERWERP Raadsleden DATUM 17 maart 2011 KOPIE AAN BIJLAGE 2 REGISTRATIENUMMER 10857/2011 23 College van Burgemeester en Wethouders Openstelling Landgoed Ankerwaerdt P. van der

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST LOCATIE SMITSWEG DORDRECHT. Tussen:

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST LOCATIE SMITSWEG DORDRECHT. Tussen: Dordrecht r«-^ \j SAMENWERKINGSOVEREENKOMST LOCATIE SMITSWEG DORDRECHT Tussen: Gemeente Dordrecht AM Wonen B.V. Amvest Projectontwikkeling Samenwerking met Derden B.V. Definltieve versie d.d. 6 juni 2005

Nadere informatie

Verzelfstandigingsovereenkomst Museum Jan Cunen. Gemeente Oss

Verzelfstandigingsovereenkomst Museum Jan Cunen. Gemeente Oss Verzelfstandigingsovereenkomst Museum Jan Cunen Gemeente Oss Versie 26 mei 2015 Inhoudsopgave Artikel 1. Definities Artikel 2. Overgang van Activiteiten Artikel 3. Onroerende zaken Artikel 4. Overdracht

Nadere informatie

AANVULLENDE OVEREENKOMST 155 WINDPARK OUD DINTEL. Aanvulling bij de locatieontwikkelingsovereenkomst 155 Windpark Oud Dintel d.d.

AANVULLENDE OVEREENKOMST 155 WINDPARK OUD DINTEL. Aanvulling bij de locatieontwikkelingsovereenkomst 155 Windpark Oud Dintel d.d. AANVULLENDE OVEREENKOMST 155 WINDPARK OUD DINTEL Aanvulling bij de locatieontwikkelingsovereenkomst 155 Windpark Oud Dintel d.d. 24 juni 2010 De ondergetekenden: 1. De besloten vennootschap met beperkte

Nadere informatie

Bijlage 2. Voorbeeld samenwerkingsovereenkomst

Bijlage 2. Voorbeeld samenwerkingsovereenkomst Bijlage 2 Voorbeeld samenwerkingsovereenkomst IKC 18 De ondergetekenden: 1. Stichting Onderwijs (O), sstatutair gevestigd te (1234 AA) (plaatsnaam) aan de (adres), in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

RAAMCONTRACT. Betreffende Aanleg Natuurvriendelijke Oevers

RAAMCONTRACT. Betreffende Aanleg Natuurvriendelijke Oevers RAAMCONTRACT Betreffende Aanleg Natuurvriendelijke Oevers Kenmerk: Groningen, d.d. DE ONDERGETEKENDEN: De publiekrechtelijke rechtspersoon het waterschap Noorderzijlvest, gevestigd en kantoorhoudend te

Nadere informatie

PARKMANAGEMENTOVEREENKOMST. 1.., hierna te noemen: de eigenaar; en

PARKMANAGEMENTOVEREENKOMST. 1.., hierna te noemen: de eigenaar; en Blad - 1 - PARKMANAGEMENTOVEREENKOMST DE ONDERGETEKENDEN: 1.., hierna te noemen: de eigenaar; en 2. Stichting Parkmanagement Bedrijvenpark De Wieken-Vinkenhoef, gevestigd te Amersfoort, kantoorhoudende

Nadere informatie

EERSTE HERZIENING BESTEMMINGSPLAN STEDELIJKE BEDRIJVENTERREINEN VLISSINGEN

EERSTE HERZIENING BESTEMMINGSPLAN STEDELIJKE BEDRIJVENTERREINEN VLISSINGEN EERSTE HERZIENING BESTEMMINGSPLAN STEDELIJKE BEDRIJVENTERREINEN VLISSINGEN Gemeente Vlissingen april 2016 TOELICHTING Planbeschrijving Op 12 oktober 2015 heeft de gemeente Vlissingen met Lidl Nederland

Nadere informatie

Concept Bestuursovereenkomst Blankenburgverbinding

Concept Bestuursovereenkomst Blankenburgverbinding 1 Concept Bestuursovereenkomst Blankenburgverbinding Werkversie 0.7 10 augustus 2015 2 Ondergetekenden, 1. De minister van Infrastructuur en Milieu, mevrouw drs. M.H. Schultz van Haegen, handelend als

Nadere informatie

Reserveringsovereenkomst

Reserveringsovereenkomst Reserveringsovereenkomst ONDERGETEKENDEN: 1. De publiekrechtelijke rechtspersoon: Gemeente Zwolle, bezoekadres Lübeckplein 2 te Zwolle (postadres: postbus 10007, 8000 GA), op grond van onderdeel 6.4 van

Nadere informatie

CONCEPT. De ondergetekenden sub 1 en 2, hierna gezamenlijk te noemen "partijen";

CONCEPT. De ondergetekenden sub 1 en 2, hierna gezamenlijk te noemen partijen; Datum: 6 maart 2014 Versie 1.1 CONCEPT Dienstverleningsovereenkomst Centrumregeling ambtelijke samenwerking Alkmaar, Bergen, Castricum, Graft De Rijp, Heerhugowaard, Heiloo, Langedijk en Schermer ten behoeve

Nadere informatie

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN SERVICEOVEREENKOMST

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN SERVICEOVEREENKOMST SERVICEOVEREENKOMST DE ONDERGETEKENDEN: 1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [NAAM], statutair gevestigd en kantoorhoudende aan de [adres] te [(postcode)] [plaats], ten deze rechtsgeldig

Nadere informatie

Compensatieverordening gemeente Midden-Drenthe

Compensatieverordening gemeente Midden-Drenthe Compensatieverordening gemeente Midden-Drenthe Verordening vastgesteld: 26-06-2003 In werking getreden: 15-09-2003 COMPENSATIEVERPLICHTING Artikel 1 Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan

Nadere informatie

B E H E E R E N O N T W I K K E L I N G

B E H E E R E N O N T W I K K E L I N G B E H E E R E N O N T W I K K E L I N G A AN G E T E K E N D V E R Z E N D E N GEMEENTE VELSEN DUDOKPLEIN 1 1971 EN IJMUIDEN TEL. : 0255-567200 FAX : 0255-567760 INTERNET: WWW.VELSEN.NL Stichting Solidariteitsgebouw

Nadere informatie

Exploitatie-Overeenkomst Woning Heijenratherweg 7 Slenaken

Exploitatie-Overeenkomst Woning Heijenratherweg 7 Slenaken Exploitatie-Overeenkomst Woning Heijenratherweg 7 Slenaken PARTIJEN: De gemeente Gulpen-Wittem, te dezen ingevolge het bepaalde in artikel 171 Gemeentewet vertegenwoordigd door haar burgemeester dhr. J.G.M.T.

Nadere informatie

BEWERKERSOVEREENKOMST EMATTERS

BEWERKERSOVEREENKOMST EMATTERS BEWERKERSOVEREENKOMST EMATTERS Ondergetekenden: [NAAM KLANT], gevestigd [ADRES] te [PLAATS] en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer [KVKNUMMER], hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door

Nadere informatie

Postbus AA Dordrecht Crownpoint _..,,,. _.. _. Spuiboulevard 336 Rijksgebouwendienst Directie Projecten Ir. W.J.H. Kalkhoven.

Postbus AA Dordrecht Crownpoint _..,,,. _.. _. Spuiboulevard 336 Rijksgebouwendienst Directie Projecten Ir. W.J.H. Kalkhoven. Publieksdiensten Dordrecht Postbus 8 3300 AA Dordrecht Bezoekadres Crownpoint _..,,,. _.. _. Spuiboulevard 336 Rijksgebouwendienst Directie Projecten Ir. W.J.H. Kalkhoven 3311 GR Dordrecht Postbus 20952

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 : Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 : Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 : Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden 1.1 Alle overeenkomsten, opdrachten, aanbiedingen, offertes en facaturen waarbij ScriptieScreening diensten van welke aard ook levert

Nadere informatie

Intentieovereenkomst

Intentieovereenkomst Intentieovereenkomst Remiseterrein Definitief 3 juli 2014 MS/JZ mw. mr. A.M. Zut i.o.v. GOB/E ing. J.P.R. Braakman 1 van 7 ONDERGETEKENDEN: 1. De publiekrechtelijke rechtspersoon de gemeente Haarlem, ten

Nadere informatie

(CONCEPT) RAAMOVEREENKOMST. Levering van hout en/of beschoeiingsmateriaal. Kenmerk: 2015/2752

(CONCEPT) RAAMOVEREENKOMST. Levering van hout en/of beschoeiingsmateriaal. Kenmerk: 2015/2752 (CONCEPT) RAAMOVEREENKOMST Levering van hout en/of beschoeiingsmateriaal Kenmerk: 2015/2752 Groningen, d.d. 19 oktober 2015 DE ONDERGETEKENDEN: De publiekrechtelijke rechtspersoon het waterschap Noorderzijlvest,

Nadere informatie

CONVENANT VOOR VERGOEDING VAN KOSTEN OF SCHADE DOOR GRONDWATERBESCHERMING IN GELDERLAND

CONVENANT VOOR VERGOEDING VAN KOSTEN OF SCHADE DOOR GRONDWATERBESCHERMING IN GELDERLAND CONVENANT VOOR VERGOEDING VAN KOSTEN OF SCHADE DOOR GRONDWATERBESCHERMING IN GELDERLAND PARTIJEN: 1. De naamloze vennootschap Vitens N.V., statutair gevestigd te Zwolle, kantoorhoudend aan de Oude Veerweg

Nadere informatie

Aan de Gemeenteraad. Raad. Onderwerp : Vervangende nieuwbouw van een vrijstaande woning op het perceel Boelenswei 76 te Boelenslaan.

Aan de Gemeenteraad. Raad. Onderwerp : Vervangende nieuwbouw van een vrijstaande woning op het perceel Boelenswei 76 te Boelenslaan. Aan de Gemeenteraad Raad Status 14 mei 2009 Besluitvormend Onderwerp Vervangende nieuwbouw van een vrijstaande woning op het perceel Boelenswei 76 te Boelenslaan Punt no. 10 Te besluiten om 1. de voorbereiding/procedure

Nadere informatie

Gezamenlijk hierna te noemen: Partijen

Gezamenlijk hierna te noemen: Partijen Nr. NB 6039 Bestuursovereenkomst tussen de Staat en de provincie Noord -Brabant betreffende het maken van aanvullende afspraken ten behoeve van de aanleg van de Rijksweg A4, Dinteloord-Bergen op Zoom De

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST MODELCASUS

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST MODELCASUS 1/6 SAMENWERKINGSOVEREENKOMST MODELCASUS ONDERGETEKENDEN 1. Gemeente Emmelerbroek, rechtsgeldig vertegenwoordigd door Burgemeester drs. J. de Geus, die handelt ter uitvoering van het besluit van de gemeenteraad

Nadere informatie

Overeenkomst tussen Gemeente Venlo en Holland Casino

Overeenkomst tussen Gemeente Venlo en Holland Casino Overeenkomst tussen Gemeente Venlo en Holland Casino inzake aanwezigheid op Magalhaesweg na 1 september 2015 De ondergetekenden: 1. Gemeente Venlo, een publiekrechtelijke rechtspersoon met als bezoekadres

Nadere informatie

OVEREENKOMST OVER HET HERONTWIKKELEN VAN HET CENTRUM VAN OOSTERHAAR TE HAREN TUSSEN DE GEMEENTE HAREN EN WOONBORG TE VRIES

OVEREENKOMST OVER HET HERONTWIKKELEN VAN HET CENTRUM VAN OOSTERHAAR TE HAREN TUSSEN DE GEMEENTE HAREN EN WOONBORG TE VRIES (Gedigitaliseerd naar een oorspronkelijke kopie, lay-out pag 7 en 9 aangepast vanwege digitalisering) OVEREENKOMST OVER HET HERONTWIKKELEN VAN HET CENTRUM VAN OOSTERHAAR TE HAREN TUSSEN DE GEMEENTE HAREN

Nadere informatie

RNI Convenant Dienstverlening Gemeenten

RNI Convenant Dienstverlening Gemeenten RNI Convenant Dienstverlening Gemeenten 1 RNI Convenant Dienstverlening Gemeenten tussen de Staat der Nederlanden en de gemeente...betreffende het verrichten van loketdiensten door de gemeente...in het

Nadere informatie

Overeenkomst ten behoeve van Natuur voor het project Buitenring Parkstad Limburg

Overeenkomst ten behoeve van Natuur voor het project Buitenring Parkstad Limburg Overeenkomst ten behoeve van voor het project Buitenring Parkstad Limburg Definitief Ondergetekenden: 1. De gemeente, te dezen ingevolge artikel 171 der Gemeentewet rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar

Nadere informatie

Vertrouwelijk. Partijen sub 1 en 2 hierna gezamenlijk te noemen Partijen ;

Vertrouwelijk. Partijen sub 1 en 2 hierna gezamenlijk te noemen Partijen ; Vertrouwelijk VASTSTELLINGSOVEREENKOMST 2017005338 Partijen: i. R.W. Slewe en.. (naam echtgenote invullen), wonende aan de Elswoutslaan 4 te (2051 AE) Overveen, hierna gezamenlijk te noemen R. Slewe ;

Nadere informatie

Intentieovereenkomst tussen Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) Hollands Noorden en gemeente Heerhugowaard

Intentieovereenkomst tussen Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) Hollands Noorden en gemeente Heerhugowaard Intentieovereenkomst tussen Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) Hollands Noorden en gemeente Heerhugowaard Logo GGD HN De ondergetekenden: I. De Gemeentelijke Gezondheidsdienst Hollands Noorden, ten

Nadere informatie

(concept) Basisovereenkomst met bijbehorende Uniforme Administratieve Voorwaarden voor geïntegreerde contractvormen (UAV-GC 2005)

(concept) Basisovereenkomst met bijbehorende Uniforme Administratieve Voorwaarden voor geïntegreerde contractvormen (UAV-GC 2005) (concept) Basisovereenkomst met bijbehorende Uniforme Administratieve Voorwaarden voor geïntegreerde contractvormen (UAV-GC 2005) datum:.. BASISOVEREENKOMST Ondergetekenden: Gemeente Haarlemmermeer Cluster

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling Sallcon

Gemeenschappelijke regeling Sallcon Gemeenschappelijke regeling Sallcon De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Deventer en Olst-Wijhe, ieder voor zover voor de eigen gemeente bevoegd Overwegende dat De gemeenten Deventer

Nadere informatie

Bewerkersovereenkomst Wet bescherming persoonsgegevens

Bewerkersovereenkomst Wet bescherming persoonsgegevens Bewerkersovereenkomst Wet bescherming persoonsgegevens behorende bij de overeenkomst Medische advisering Participatie met kenmerk 1100070198 Partijen: 1. De gemeente Utrecht, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

Concept Bewerkersovereenkomst Basismobiliteit Achterhoek Perceel 2A: Vraagafhankelijk vervoer

Concept Bewerkersovereenkomst Basismobiliteit Achterhoek Perceel 2A: Vraagafhankelijk vervoer Concept Bewerkersovereenkomst Basismobiliteit Achterhoek Perceel 2A: Vraagafhankelijk vervoer Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) bewerkersovereenkomst van de gemeenten Aalten, Berkelland, Bronckhorst,

Nadere informatie

OVERDRACHT BOUWTITEL

OVERDRACHT BOUWTITEL De ondergetekenden: OVERDRACHT BOUWTITEL 1. DE COMMANTITAIRE VENNOOTSCHAP RUIMTE VOOR RUIMTE II C.V., te dezer zake vertegenwoordigd door haar beherend vennoot, DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP RUIMTE VOOR RUIMTE

Nadere informatie

OVERDRACHT BOUWTITEL. Van Lierop OG B.V. Adres Postcode en plaats E-mailadres Telefoon thuis Telefoon mobiel hierna te noemen "de verkrijger".

OVERDRACHT BOUWTITEL. Van Lierop OG B.V. Adres Postcode en plaats E-mailadres Telefoon thuis Telefoon mobiel hierna te noemen de verkrijger. Definitieve versie X (Mg, mvro). 01-10-2012 OVERDRACHT BOUWTITEL De ondergetekenden: 1. DE COMMANTITAIRE VENNOOTSCHAP RUIMTE VOOR RUIMTE II C.V. te dezer zake vertegenwoordigd door haar beherend vennoot,

Nadere informatie

NMI Mediation Reglement 2008

NMI Mediation Reglement 2008 NMI Mediation Reglement 2008 Artikel 1 Definities In dit Reglement wordt verstaan onder: a. Kwestie: de in de Mediationovereenkomst omschreven kwestie. b. Certificerende Instelling: de instelling die certificaten

Nadere informatie

AANVRAAG OM TEGEMOETKOMING IN PLANSCHADE

AANVRAAG OM TEGEMOETKOMING IN PLANSCHADE Bezoekadres Osdorpplein 1000 1068 TG Amsterdam Postbus 90460 1006 BL Amsterdam Telefoon 020 518 0800 Fax 020 619 9426 www.osdorp.amsterdam.nl AANVRAAG OM TEGEMOETKOMING IN PLANSCHADE In te vullen door

Nadere informatie

Model Bestuursconvenant September 2009

Model Bestuursconvenant September 2009 Model Bestuursconvenant September 2009 Partijen bij dit convenant zijn: A I Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente (XX), gevestigd te (XX) ten deze krachtens artikel 171 van de Gemeentewet

Nadere informatie

INTENTIEOVEREENKOMST

INTENTIEOVEREENKOMST INTENTIEOVEREENKOMST schoolgebouwen aan de Hortensialaan 87 en Reigerlaan 5 te Helmond DE ONDERGETEKENDEN: I. De gemeente Helmond, kantoorhoudende aan de Weg op den Heuvel 35 te 5701 NV Helmond, postadres:

Nadere informatie

ALGEMENE BEDRIJFSVOORWAARDEN WERVING & SELECTIE FLEXURANCE B.V.

ALGEMENE BEDRIJFSVOORWAARDEN WERVING & SELECTIE FLEXURANCE B.V. ALGEMENE BEDRIJFSVOORWAARDEN WERVING & SELECTIE FLEXURANCE B.V. Voor het uitvoeren van Werving & Selectie opdrachten door Flexurance B.V., verder te noemen Flexurance in het kader van een overeenkomst

Nadere informatie

REGULIERE BOUWVERGUNNING EN VRIJSTELLING EX ARTIKEL WRO

REGULIERE BOUWVERGUNNING EN VRIJSTELLING EX ARTIKEL WRO Reg. Nummer: REGULIERE BOUWVERGUNNING EN VRIJSTELLING EX ARTIKEL WRO BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DORDRECHT, Gelezen de op 20 maart 2008 ingekomen aanvraag van B.H.Honcoop, Matensestraat Dodewaard om

Nadere informatie

De ondergetekenden, In aanmerking nemende:

De ondergetekenden, In aanmerking nemende: OVEREENKOMST TOT VASTLEGGING AFSPRAKEN (HER)ONTWIKKELING PERCELEN KADASTRAAL BEKEND ALS GEMEENTE DEURNE, SECTIE E, NUMMERS 2916, 2917, 2918, 2919, 3146 EN 3209 De ondergetekenden, 1. de gemeente Deurne,

Nadere informatie

PARTNEROVEREENKOMST. De ondergetekenden:

PARTNEROVEREENKOMST. De ondergetekenden: PARTNEROVEREENKOMST De ondergetekenden: 1. De besloten vennootschap 2Value B.V., handelend onder de naam 2Value, kantoorhoudende te (2106 AP) Heemstede aan de Zandvoortselaan nr. 190, ingeschreven in het

Nadere informatie

Uitvoeringsovereenkomst tussen de Stichting BIZ Binnenstad Roermond en de gemeente Roermond

Uitvoeringsovereenkomst tussen de Stichting BIZ Binnenstad Roermond en de gemeente Roermond Uitvoeringsovereenkomst tussen de Stichting BIZ Binnenstad Roermond en de gemeente Roermond Ondergetekenden, De gemeente Roermond,vertegenwoordigd krachtens artikel 171 van de Gemeentewet rechtsgeldig

Nadere informatie

Basisovereenkomst met bijbehorende Uniforme Administratieve Voorwaarden voor geïntegreerde contractvormen (UAV-GC 2005)

Basisovereenkomst met bijbehorende Uniforme Administratieve Voorwaarden voor geïntegreerde contractvormen (UAV-GC 2005) Basisovereenkomst met bijbehorende Uniforme Administratieve Voorwaarden voor geïntegreerde contractvormen (UAV-GC 2005) 2000,2004 CROW BASISOVEREENKOMST Ondergetekenden: Gemeente Boxtel, hierna te noemen:

Nadere informatie

UITVOERINGSOVEREENKOMST BIZ BVL

UITVOERINGSOVEREENKOMST BIZ BVL UITVOERINGSOVEREENKOMST BIZ BVL Gemeente Utrechtse Heuvelrug, ter zake van deze overeenkomst rechtsgeldig vertegenwoordigd door de portefeuillehouder van economische zaken de heer J.W. van Dongen, daartoe

Nadere informatie

Toekomst. Hoe Wat Waar Wanneer

Toekomst. Hoe Wat Waar Wanneer Toekomst Hoe Wat Waar Wanneer Wie kent het niet En wie dit niet..? Ook dit is Singraven En ook dit Het licht moet Aanblijven voor Singraven! Wat is er allemaal gebeurd Waarom rood Waar rood En dan verder

Nadere informatie

1 6 DEC Streekplanafwijkingsprocedure School Eerde, Kasteellaanl te Ommen (gemeente Ommen).

1 6 DEC Streekplanafwijkingsprocedure School Eerde, Kasteellaanl te Ommen (gemeente Ommen). VAN Reg.nr. pr v * Dat. ontv.: 1 6 DEC 2008 i a.d. Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 425 48 88 provincie.overijssel.nl postbus@overijssel.nl Routing Bijh: RABO

Nadere informatie

BIJLAGE 12 MODEL OVEREENKOMST OPDRACHTVERLENING (DERDEN) Opgesteld Versie: 1.0

BIJLAGE 12 MODEL OVEREENKOMST OPDRACHTVERLENING (DERDEN) Opgesteld Versie: 1.0 BIJLAGE 12 MODEL OVEREENKOMST OPDRACHTVERLENING (DERDEN) Opgesteld 06-02-2016 Versie: 1.0 Overeenkomst opdrachtverlening Partijen, 1 Coöperatieve Agrarisch Natuur Collectief Midden Overijssel, gevestigd

Nadere informatie

Raadsvergadering d.d. 2 maart Voorstel nr.: 17/06.

Raadsvergadering d.d. 2 maart Voorstel nr.: 17/06. Raadsvergadering d.d. 2 maart 2006. Voorstel nr.: 17/06. Onderwerp: Herhaling voorbereidingsbesluit Wilhelminapark en Geesten. Bijl.: 2. Oegstgeest, 31 januari 2006. Aan de raad. 1. Relatie met Programbegroting

Nadere informatie

HET PACT VAN POLDERTROTS GROOT MIJDRECHT NOORD. 31 oktober 2012 te Waverveen

HET PACT VAN POLDERTROTS GROOT MIJDRECHT NOORD. 31 oktober 2012 te Waverveen HET PACT VAN POLDERTROTS GROOT MIJDRECHT NOORD HET PACT VAN POLDERTROTS GROOT MIJDRECHT NOORD 31 oktober 2012 te Waverveen Het Pact van Poldertrots Groot Mijdrecht Noord Het Pact van Poldertrots Wij beseffen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Zorg & Zo Buro - Dienstverleners

Algemene voorwaarden Zorg & Zo Buro - Dienstverleners Algemene voorwaarden Zorg & Zo Buro - Dienstverleners 1. Algemeen! 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst van de eenmanszaak Zorg & Zo Buro gevestigd

Nadere informatie

Tijdelijke ontheffing en tijdelijke bouwvergunning

Tijdelijke ontheffing en tijdelijke bouwvergunning Nr. 60207/PUV Tijdelijke ontheffing en tijdelijke bouwvergunning Zwolle, Op 9 maart 2009 hebben burgemeester en wethouders van Zwolle een aanvraag om bouwvergunning ontvangen en in behandeling genomen

Nadere informatie

Bestuurlijke Overeenkomst A15 Papendrecht Sliedrecht (A15 PaS)

Bestuurlijke Overeenkomst A15 Papendrecht Sliedrecht (A15 PaS) Bestuurlijke Overeenkomst A15 Papendrecht Sliedrecht (A15 PaS) Status: Definitief concept Datum: 29 september 2015 Kenmerk: IENM/BSK-2015/163086 Pagina 1 van 9 Ondergetekenden, 1. De van Infrastructuur

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST TUINGROND

HUUROVEREENKOMST TUINGROND HUUROVEREENKOMST TUINGROND CASENUMMER: Ondergetekenden: 1. de gemeente Reimerswaal, Oude Plein 1, 4416 AK Kruiningen, te dezen vertegenwoordigd door de heer ir. J. Gideonse, handelend namens de burgemeester

Nadere informatie

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte, de website en de overeenkomst tussen Snelontruiming.nl, en u de opdrachtgever.

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte, de website en de overeenkomst tussen Snelontruiming.nl, en u de opdrachtgever. Algemene voorwaarden Snelontruiming.nl 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte, de website en de overeenkomst tussen Snelontruiming.nl, en u de opdrachtgever. 2. Alle offertes en aanbiedingen

Nadere informatie

Maak Oosterwold Landschap van Initiatieven. De anterieure overeenkomst Afspraken tussen initiatiefnemer en gemeente

Maak Oosterwold Landschap van Initiatieven. De anterieure overeenkomst Afspraken tussen initiatiefnemer en gemeente Maak Oosterwold Landschap van Initiatieven De anterieure overeenkomst Afspraken tussen initiatiefnemer en gemeente 1 Inleiding In Oosterwold, het landschappelijk gebied aan weerszijden van de A27, laten

Nadere informatie

REGULIERE BOUWVERGUNNING

REGULIERE BOUWVERGUNNING Reg. 58 REGULIERE BOUWVERGUNNING BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAi Gelezen de op 12 maart 2008 ingekomen aanvraag van de heer Haarman, Cypressenlaan 4, Dordrecht om aan aanvrager reguliere bouwvergunning

Nadere informatie

Erfgoedverordening Roosendaal 2017

Erfgoedverordening Roosendaal 2017 Erfgoedverordening Roosendaal 2017 De raad van de gemeente Roosendaal; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van.; gelet op de artikelen 3.16 en 9.1 van de Erfgoedwet, gelezen in samenhang

Nadere informatie

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS - BESLUIT

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS - BESLUIT COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS - BESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 15 januari 2013 nummer: 2013_BW_00031 Onderwerp vaststellingsovereenkomst recreatiewoningen Kaag Resort - vormend Beknopte samenvatting

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp : Kostenverhaalbesluit locatie L. van Zandwijk Autotransport B.V., Veensesteeg te Veen

Raadsvoorstel. Onderwerp : Kostenverhaalbesluit locatie L. van Zandwijk Autotransport B.V., Veensesteeg te Veen Raadsvoorstel Vergadering: : 27 juni 2006 Agendanummer : 7 Opiniërende vergadering: 13 juni 2006 Portefeuillehouder : W.H. van der Hoeven Onderwerp : Kostenverhaalbesluit locatie L. van Zandwijk Autotransport

Nadere informatie

Bewerkersovereenkomst uitvoering Vroeg Eropaf

Bewerkersovereenkomst uitvoering Vroeg Eropaf Bewerkersovereenkomst uitvoering Vroeg Eropaf in het kader van het verwerken van Persoonsgegevens als bedoeld in artikel 14 Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) Ondergetekenden: woningcorporatie, gevestigd

Nadere informatie

Bewerkersovereenkomst op grond van artikel 14, tweede lid Wbp tussen en < >

Bewerkersovereenkomst op grond van artikel 14, tweede lid Wbp tussen <naam> en < > Datum: 12-01-2015 Bewerkersovereenkomst op grond van artikel 14, tweede lid Wbp tussen en < > De ondergetekenden: 1. Gemeente Apeldoorn, gevestigd te Apeldoorn aan Marktplein 1, KvK-nummer: ,

Nadere informatie

OVEREENKOMST OVER (PARTIËLE) HERZIENING BESTEMMINGSPLAN EN GRONDEXPLOITATIE

OVEREENKOMST OVER (PARTIËLE) HERZIENING BESTEMMINGSPLAN EN GRONDEXPLOITATIE OVEREENKOMST OVER (PARTIËLE) HERZIENING BESTEMMINGSPLAN EN GRONDEXPLOITATIE Overeenkomst als bedoeld in artikel 6.24 Wro tussen de gemeente Eersel en N.A.J. Waterschoot betreffende het herzien van de bestemming

Nadere informatie

Overige bijgevoegde documenten Onlosmakelijk onderdeel van deze vergunning zijn de bijgevoegde en als zodanig gewaarmerkte stukken.

Overige bijgevoegde documenten Onlosmakelijk onderdeel van deze vergunning zijn de bijgevoegde en als zodanig gewaarmerkte stukken. omgevingsvergunning realiseren van een zonnepark en handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening realiseren van een zonnepark en handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening Beschikking 261760

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 11, derde lid, en 93 van de Wet inrichting landelijk gebied;

Gelet op de artikelen 11, derde lid, en 93 van de Wet inrichting landelijk gebied; Besluit van gedeputeerde staten van Noord-Holland van 13 oktober 2015, nr. 673523/673540, in aanvulling op hun besluit van 7 oktober 2014, nr. 465333/465343, tot wijziging van de subsidieplafonds ten behoeve

Nadere informatie

Documentnummer Verkorte inhoud document

Documentnummer Verkorte inhoud document *Z03571510C6* Documentnummer : INT-16-31378 Verkorte inhoud document: De bewerkersovereenkomst regelt de informatieverstrekking die zal plaatsvinden ter uitvoering van de GR. Bewerkersovereenkomst GR schoolverzuim

Nadere informatie

BESTUURSCONVENANT PROVINCIE OVERIJSSEL GEMEENTE STEENWIJKERLAND TER UITVOERING VAN HET PROVINCIAAL MEERJARENPROGRAMMA LANDELIJK GEBIED OVERIJSSEL

BESTUURSCONVENANT PROVINCIE OVERIJSSEL GEMEENTE STEENWIJKERLAND TER UITVOERING VAN HET PROVINCIAAL MEERJARENPROGRAMMA LANDELIJK GEBIED OVERIJSSEL BESTUURSCONVENANT PROVINCIE GEMEENTE STEENWIJKERLAND TER BESTUURSCONVENANT Het College van Gedeputeerde Staten van Overijssel, vertegenwoordigd door gedeputeerde P. Jansen, (de provincie) en de Gemeente

Nadere informatie

Tusschenwater BASISOVEREENKOMST Inrichten gebied Tusschenwater

Tusschenwater BASISOVEREENKOMST Inrichten gebied Tusschenwater BASISOVEREENKOMST Inrichten gebied Tusschenwater Opdrachtgever : Waterschap Hunze en Aa s Projectleider opdrachtgever : E. de Gries Projectnummer opdrachtgever : 253/10 Kenmerk contractstuk : Versie :

Nadere informatie

Omgevingsvergunning Zaaknummer

Omgevingsvergunning Zaaknummer Omgevingsvergunning Zaaknummer 1033092 1. Inleiding Op 4 oktober 2017 hebben wij uw aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen voor het bouwen van een beweegbare fiets- en voetgangersbrug over de Oude

Nadere informatie