geldig tot juni 2016 behoudens wijzigingen. KATHOLIEKE SCHOLENGEMEENSCHAP VOOR VWO, HAVO en MAVO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "15-2711. geldig tot juni 2016 behoudens wijzigingen. KATHOLIEKE SCHOLENGEMEENSCHAP VOOR VWO, HAVO en MAVO"

Transcriptie

1 geldig tot juni 2016 behoudens wijzigingen KATHOLIEKE SCHOLENGEMEENSCHAP VOOR VWO, HAVO en MAVO Locatie mavo (Tl) en havo-kans-klas Nobeldwarsstraat EW Utrecht Locatie vwo, havo en ISG Van Asch van Wijckskade VS Utrecht T F SCHOOLGIDS Versie 1.0 De schoolgebouwen zijn op schooldagen telefonisch bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 8.00 tot uur via het telefoonnummer I:\Administratie\SWP\SWP \2711_schoolgids_GEEL_1516 definitief.docx Pagina 1 van 21

2 Inhoud Voorwoord 1. Het St-Gregorius College 1.1. Een bijzondere school 1.2. Geschiedenis en achtergrond 2. Organisatie 2.1. Schoolbestuur 2.2. Vensters voor Verantwoording 2.3. Schoolleiding 2.4. Functionarissen adressen 2.6. Scholengemeenschap 2.7. Schooltijden 2.8. Rooster-, les- en pauzetijden 2.9. Rooster Lessentabel onderbouw 3. Onderwijs 3.1. Waar wij voor staan 3.2. Onderwijstijd 3.3. Onderbouw 3.4. Mavo 3.5. Bovenbouw havo en vwo 3.6. Internationale stroom (ISG) 3.7. Havo-kans-klas 4. Cijfers en rapporten 4.1. Overhoringen en proefwerken 4.2. Rapporten 4.3. Overgangsnormen 4.4. Wat als de resultaten anders zijn dan verwacht 5. Begeleiding 5.1. Mentor 5.2. Teamleider 5.3. Ondersteuning 5.4. Vertrouwenspersoon 5.5. Zorgcoördinaat 5.6. Verzuimcoördinaat en pedagogisch medewerkers 5.7. Klachtenregeling 5.8. Decaan 5.9. Schoolpastor Jeugdarts Zorgbeleid Dyslexie / Handicap 6. Gregorius rondom de Dom 6.1. Kunstcoördinaat 6.2. Activiteitencoördinator 6.3. Activiteiten 6.4. De Gregorius show 6.5. Vieringen en bijeenkomsten 6.6. Sportactiviteiten 6.7. Internationalisering 6.8. Maatschappelijke Stage 7. Praktische zaken 7.1. Mediatheek 7.2. Schouwburg en concerten 7.3. Kopiëren en printen 7.4. Huiswerkcoaching 7.5. Leerlingpasje I:\Administratie\SWP\SWP \2711_schoolgids_GEEL_1516 definitief.docx Pagina 2 van 21

3 8. De spelregels 8.1. Pedagogisch manifest 8.2. Schorsing en verwijdering 8.3. Lessen 8.4. Verzuimbeleid 8.5. Excursies en kampen 8.6. Pauzes 8.7. Gedrag en kleding 8.8. Kleding en identiteitsbeleid 8.9. Verlof en verzuim Kluisjes Automaten Genotmiddelen Fietsen en brommers 9. Overleg en communicatie 9.1. Leerlingenraad 9.2. Ouderraad 9.3. Ouderavonden 9.4. Meerderjarigen 9.5. Medezeggenschapsraad 9.6. Magister 9.7. Privacy 10. Huren, kopen en kosten Boekenregeling Boekenregeling in bijzondere situaties Ouder- en deelnemersbijdragen Verzekeringen en aansprakelijkheid Studiefinanciering U-pas Sponsoring 11. Aandachtspunten Verhuizingen Klassenbijeenkomsten Vakanties I:\Administratie\SWP\SWP \2711_schoolgids_GEEL_1516 definitief.docx Pagina 3 van 21

4 VOORWOORD Beste ouders/verzorgers, Deze schoolgids geeft u algemene informatie over onze school: de organisatie, het onderwijsproces en over nog een aantal belangrijke zaken die iedere leerling èn zijn ouders/verzorgers moet weten. Deze brochure heeft de functie van vraagbaak voor alle betrokkenen bij onze school. Wij hopen daarbij dat deze gids kan bijdragen tot het verstevigen van de onderlinge band tussen ouders/verzorgers en school. Op school werken zo n 1280 leerlingen, medewerkers en vrijwilligers samen. Toch kenmerkt de school zich door zijn kleinschaligheid. Er zijn twee schoollocaties: het gebouw aan de Nobeldwarsstraat (445 leerlingen) en dat aan de Van Asch van Wijckskade (710 leerlingen). De leerlingen van de brugklassen vwo, vwo en havo de internationale stroom, en van vwo/havo hebben les op het gebouw Van Asch van Wijckskade 20. De leerlingen van de afdeling mavo (Tl) en van de havo-kans-klas hebben les op het hoofdgebouw aan de Nobeldwarsstraat 9. Deze structuur maakt het mogelijk goed overzicht te bewaren en vormt de basis voor een onderwijsklimaat waarin de leerling zich veilig en gekend voelt. Iedereen vindt zijn eigen plaats: leerbehoefte en leeromgeving worden daarmee op elkaar afgestemd. Uitdaging vinden de leerlingen eveneens in de vele buitenlesactiviteiten. Wie dat wil gaat op school een bruisende tijd tegemoet. Wij willen graag, geïnspireerd vanuit de katholieke traditie, gestalte geven aan de vorming van de hele mens. Wie ben je, wat geloof je, wat kan je voor een ander betekenen. We zetten ons met hart en ziel voor uw zoon of dochter in! Onze missie is dan ook: een maximale ontplooiing bieden in een uitdagende en betrokken leer- en leefomgeving. De schoolgids staat gepubliceerd op de website van de school en is eveneens te downloaden. Op aanvraag bij de schooladministratie kan een uitdraai worden verstrekt. Uw zoon/dochter ontvangt bij de start van het schooljaar het boekje Welkom op jouw school!. Daarin staat nadere informatie zoals de namen van de medewerkers en van bij onze school betrokken instanties. Indien u geïnteresseerd bent in aanvullende informatie, bijvoorbeeld over lestijden, leerlingenstatuut, medezeggenschapsreglement, dan kunt u contact opnemen met de schooladministratie. Veel informatie staat op onze website: Ik hoop dat uw zoon of dochter een fijne tijd op onze school zal hebben en uiteindelijk de studie met succes zal weten af te ronden. Alle medewerkers zetten zich daarvoor in. Mocht u of uw kind vragen hebben, neemt u dan gerust contact met één van de teamleiders of met ondergetekende op. Wij staan u graag te woord! Nynke Gerritsma, rector I:\Administratie\SWP\SWP \2711_schoolgids_GEEL_1516 definitief.docx Pagina 4 van 21

5 1. HET ST-GREGORIUS COLLEGE EEN BIJZONDERE SCHOOL?! Het St-Gregorius College ressorteert onder een zelfstandig bestuur voor bijzonder onderwijs. Dat betekent dat de school onderwijs geeft vanuit een levensbeschouwelijke visie. Het St-Gregorius College is een katholieke school. Vanuit het evangelie willen wij onze leerlingen normen en waarden meegeven die hun in het leven een houvast bieden. Daarbij hoort het met respect voor de ander leren samen te leven en te werken. Ons streven is gedegen onderwijs te verzorgen dat aan de eisen die de moderne maatschappij stelt, voldoet. Door de structuur, organisatie en inrichting van het onderwijs op onze school proberen wij een veilige omgeving te creëren waarin de leerlingen zich prettig voelen en tot ontplooiing komen. GESCHIEDENIS EN ACHTERGROND Op 13 augustus 1873 werd voor het eerst met het onderwijs onder de naam St-Gregoriusschool begonnen in een pand aan de Ganzenmarkt. Later verhuisde de school nog enkele malen om uiteindelijk aan het begin van deze eeuw in de huidige behuizing terecht te komen. Vele jaren achtereen werd het onderwijs door de fraters van Utrecht verzorgd. Als herinnering aan deze periode en als herinnering aan het feit dat frater Emmanuel vijfentwintig jaar leiding gaf aan de school, heeft de Frater Emmanuelstichting een gebouw ter beschikking aan de school gesteld dat de naam Frater Emmanuelhuis draagt. De groei van de school maakte herhaalde uitbreidingen noodzakelijk. In 1964 werd de school een scholengemeenschap en werd er op havo- en mavo-niveau lesgegeven. Op 1 augustus 1990 vond de omzetting tot College plaats met onderwijs op vwo-, havo- en mavo niveau. De school is genoemd naar Gregorius van Utrecht, die in de eerste helft van de achtste eeuw in Utrecht en omstreken leefde. Hij was verwant aan het geslacht van de Merovingers en volgde reeds als jongeman Bonifatius tijdens diens missiereizen in het Germaanse land. Vooral in de streek tussen Utrecht en Dorestad genoot Gregorius grote bekendheid. Na de dood van Willibrordus stelde Bonifatius hem als bestuurder van het bisdom Utrecht aan. Nadat Bonifatius in 754 te Dokkum vermoord werd, werd Gregorius tot bisschop van Utrecht gekozen. Het is echter niet zeker of hij de bisschopswijding heeft ontvangen. Onder leiding van Gregorius kwam de Utrechtse kloosterschool tot grote bloei en kreeg zij grote vermaardheid in de omgeving. Ruim vijfentwintig jaar bestuurde Gregorius het Utrechtse bisdom. Na zijn dood heeft men hem te Susteren begraven. Om de herinnering aan de patroon van de school levend te houden wordt jaarlijks de Gregoriusdag gevierd. 2. ORGANISATIE SCHOOLBESTUUR Het St-Gregorius College staat onder bestuur van De Willibrord Stichting voor RK/PC Voortgezet Onderwijs voor Utrecht en omstreken Kaap Hoorndreef AW Utrecht Postadres: Postbus GK Utrecht Tel: Fax: Website: Het schoolbestuur behartigt alle belangen die op de school betrekking hebben. De aanwijzing van bestuursleden geschiedt overeenkomstig de statuten van de akte van de stichting. I:\Administratie\SWP\SWP \2711_schoolgids_GEEL_1516 definitief.docx Pagina 5 van 21

6 VENSTERS VOOR VERANTWOORDING Vanaf 2011 geven scholen in het kader van het project Vensters voor Verantwoording aan de hand van een twintigtal indicatoren informatie over hun school. De informatie wordt door alle deelnemende scholen op identieke wijze verstrekt. Op de website van onze school vindt u bij Onze school/algemeen een link naar het Vensters van het St- Gregorius College. U treft de tabbladen aan met algemene informatie over de school, informatie over de resultaten, het onderwijsbeleid, de kwaliteit en de bedrijfsvoering van de school. SCHOOLLEIDING De schoolleiding wordt gevormd door het MT (Management team) bestaande uit de rector, vijf teamleiders onderwijs en één teamleider bedrijfsvoering. Het MT wordt ondersteund door de directiesecretaresse. De rector draagt zorg voor het algemene beleid, het onderwijsbeleid en externe contacten. De vijf teamleiders onderwijs zijn in eerste instantie verantwoordelijk voor het team waaraan zij leiding geven. De teamleider bedrijfsvoering stuurt het OOP (Onderwijs Ondersteunend Personeel) als team aan. FUNCTIONARISSEN Een aantal docenten is voor een gedeelte van de lesgevende taak vrijgesteld. In de vrijgekomen uren hebben zij een afgebakende opdracht om ten behoeve van de leerlingen en/of schoolorganisatie werkzaamheden te verrichten. De schoolpastor, decanen, zorgcoördinatoren, activiteitencommissarissen en mentoren worden hiertoe gerekend. Een nadere beschrijving van de werkzaamheden van de diverse functionarissen treft u aan in paragraaf 5. ADRESSEN Management team: Mw. N. Gerritsma, rector Dhr. H. v.d. Panne, teamleider bedrijfsvoering Dhr. P. Datthijn, teamleider vwo bovenbouw Mw. B. Schutte, teamleider havo bovenbouw Dhr. R. Elbersen, teamleider vwo, havo en ISG onderbouw Mw. B. Gilissen, teamleider mavo bovenbouw Mw. J. Donker, teamleider mavo onderbouw Directiesecretariaat: Mw. M. van Grondelle, directiesecretaresse Administratie: Verzuimcoördinaat Zorgcoördinaat Nobeldwarsstraat: Zorgcoördinaat Van Asch van Wijckskade Decanaat: SCHOLENGEMEENSCHAP Het St-Gregorius College is een scholengemeenschap voor vwo, havo, mavo. In het eerste leerjaar worden de volgende typen brugklassen gevormd. Er zijn brugklassen voor: vwo vwo + havo de internationale stroom (1) havo/vwo havo-kans-klas (2) mavo (1) Internationale stroom op het Gregorius Het Gregorius heeft voor vwo- en havo leerlingen een internationale stroom. Tijdens de lessen wordt gewerkt aan thema s als Utrecht Cultureel, Hollywood versus Bollywood en Subculturen. In de lessen aardrijkskunde, godsdienst en Engels, wordt het onderwijs in de Engelse taal aangeboden. Iedere periode wordt afgesloten met een themadag waarin de leerlingen al de leerstof op creatieve wijze presenteren of verwerken. Doordat leerlingen veel met de Engelse taal bezig zijn, worden zij sneller taalvaardig. Het Gregorius biedt deze vwo- en havo leerlingen de keuze en kans om een erkend Cambridge Certificate ) te behalen. I:\Administratie\SWP\SWP \2711_schoolgids_GEEL_1516 definitief.docx Pagina 6 van 21

7 (2) Havo-kans-klas Andere kansen en keuzes zijn er bijvoorbeeld voor leerlingen die van de basisschool weliswaar een mavo- (Tl )- advies kregen, maar een goed perspectief hebben op doorstroom naar de havo. Deze leerlingen kunnen in een havo-kans-klas geplaatst worden. Daarin worden zij uitgedaagd met havo boeken en krijgen zij extra begeleiding en ondersteuning om doorstroom naar de havo mogelijk te maken. Vanuit klas 2 van de havokans-klas vindt dan de eventuele bevordering naar klas 3 havo plaats. Leerlingen met een mavo (Tl) advies die naar verwachting een mavo diploma gaan halen worden in de mavo-klas geplaatst. Voor leerlingen die starten in schooljaar ziet de schoolstructuur er zo uit: 6 vwo 5 havo met optie vwo met optie CAE / CPE (2) CAE / CPE (2) 4 mavo havo vwo (1) vwo+havo: internationale 3 mavo havo (1) stroom (1) vwo 2 mavo havo-kansklas vwo+havo: internationale vwo stroom 1 mavo havo-kansklas stroom vwo+havo: internationale vwo havo/vwo Nobeldwarsstraat 9 Van Asch van Wijckskade 20 (1) Erkend Cambridge Certificaat, optioneel: FCE (First Certificaat in English) (2) Erkend Cambridge Certificaat, optioneel: CAE of CPE (3) Havo-kans-klas: bij gebleken geschiktheid bevordering vanuit klas 2 naar havo 3 De school is gehuisvest in twee gebouwen: Het gebouw voor de mavo- en havo-kans-leerlingen, Nobeldwarsstraat 9 (Nds) en de locatie voor vwo, havo en ISG aan de aan de Van Asch van Wijckskade 20 (Avw). Op de locatie Nds volgen bij de start van het schooljaar leerlingen en op de locatie Avw 710 leerlingen les. SCHOOLTIJDEN De lessen beginnen om 8.25 uur. Het einde van de lestijden is voor de verschillende klassen en groepen niet gelijk. Incidenteel wordt een 9 e les aangeboden. Tot uur zijn de leerlingen beschikbaar voor de school. ROOSTER-, LES- EN PAUZETIJDEN Op normale lesdagen werken we met een 50 minuten rooster (hierbij weergegeven schema onder `50').Enkele dagen in het schooljaar wordt het programma `45' of `40' als lestijd aangehouden rooster 45 rooster 40 - rooster aanloop e les e les e les pauze aanloop e les e les pauze aanloop e les e les e les ROOSTER Iedere leerling ontvangt aan het begin van het schooljaar een volledig rooster van de klas waarin hij of zij is geplaatst. Voor het goed kunnen lezen van roosters en roosterwijzigingen worden coderingen gebruikt. Nieuwe leerlingen van de brugklassen krijgen daarover in de eerste schoolweek uitleg. De roosterwijzigingen worden op één centrale plek in de schoolgebouwen en op de website gepubliceerd. De leerlingen van de klassen 1, 2 en 3 hebben slechts in het uiterste geval tussenuren. Bij ziekte van een docent wordt voor vervanging gezorgd. Een aantal leerlingen van de bovenbouw heeft een of meer tussenuren waarin zij geen les hebben. De studieruimtes van de mediatheek zijn opengesteld voor leerlingen die willen studeren. I:\Administratie\SWP\SWP \2711_schoolgids_GEEL_1516 definitief.docx Pagina 7 van 21

8 Indien de leerlingen van de bovenbouw niet van deze studiegelegenheid gebruik wensen te maken, kunnen zij terecht in de aula/kantine. LESSENTABEL ONDERBOUW Het schooljaar wordt verdeeld in 2 perioden, Het aantal wekelijkse lessen kan per periode per vak variëren. Het schema hieronder geeft daarvan een indicatie. De lessentabel van de eerste drie leerjaren voor brugklas 1 leerlingen die starten in schooljaar ( 1 ) ziet er als volgt uit: VAK mavo1 havokans 1 vwo 1 vwohavo 1 ISG1 mavo2 havokans 2 vwo 2 ISG vwo 22 havo 2 ISG havo 2 mavo 3 havo 3 vwo 3 Nederlands Frans (2) 2,8 2,8 Duits Engels geschiedenis aardrijkskunde (2) 2 2 wiskunde , rekenen natuurkunde scheikunde biologie economie maatsch. leer godsdienst muziek tekenen CKV gymnastiek studieles 0 0, , ,25 Top/Talentuur 2 1, , mentorcontact 0,5 0,5 0,5 1 0, ,25 ( 1 ) De lessentabel wordt jaarlijk i.o.m. de Medezeggenschapsraad vastgesteld. Wijzigingen zijn mogelijk ( 2 ) mavo 3: keuzevak Frans òf aardrijkskunde ( 3 ) mavo 3a-d: natuurkunde = nsk1 en scheikunde = nsk2 3. ONDERWIJS WAAR WIJ VOOR STAAN Het St-Gregorius College is een katholieke school. Vanuit die levensbeschouwelijke visie wordt het onderwijs vormgegeven. Binnen het identiteitsberaad ontwikkelen leerlingen, ouders/verzorgers en docenten ideeën en activiteiten vanuit het katholieke gedachtengoed. In de godsdienstlessen staat kennis van de grote wereldgodsdiensten centraal. Er is bijzondere aandacht voor ethische aspecten en de vertaling daarvan naar normen en waarden. De missie van de school luidt: Het St-Gregorius College is een katholieke school die maximale ontplooiing biedt in een uitdagende en betrokken leer- en leefomgeving. Wij willen onze leerlingen ontwikkelen tot wereldburgers die in onze kleurrijke maatschappij een waardevolle bijdrage leveren. Onze religieuze identiteit geeft ons inspiratie voor ons denken en doen. Het onderwijs op het St-Gregorius College kenmerkt zich door een persoonlijke benadering. Er is veel contact tussen mentor en leerling en regelmatig wordt met de ouders/verzorgers gecommuniceerd over de resultaten, de zorgen en mogelijkheden. Bekend hulpmiddel hierbij is het programma Magister waarin de cijfers van leerlingen worden geregistreerd. Ouders/verzorgers krijgen een inlogcode zodat zij inzage hebben in de I:\Administratie\SWP\SWP \2711_schoolgids_GEEL_1516 definitief.docx Pagina 8 van 21

9 resultaten van hun kind. In toenemende mate krijgt het onderwijs vorm in projecten rondom bepaalde thema s. Docenten gebruiken de samenhang tussen verschillende vakken om tot een effectievere leerstofoverdracht te komen. I:\Administratie\SWP\SWP \2711_schoolgids_GEEL_1516 definitief.docx Pagina 9 van Een veilige en open omgeving waar een leerling zich kan en durft te ontplooien, vinden wij een voorwaarde voor een goede persoonlijke ontwikkeling en een succesvolle studie. Door middel van gesprekken tussen leerling en mentor, tijdens studie- en mentorlessen, en dankzij het geregelde overleg tussen de docenten, wordt aan de vragen of problemen waarmee de leerling zit passende aandacht gegeven. Het onderwijs is er uiteraard op gericht de leerling een diploma voor vwo, havo of mavo te laten behalen. Op de Internationale Stroom (ISG) worden leerlingen in klas 3 voorbereid op het Cambridge First examen Engels en in de bovenbouw vwo voor het Cambridge Proficiency examen in vwo 6. Toch kan dat niet alleen het einddoel zijn. Het onderwijsproces moet er ook op gericht zijn een goede voorbereiding te bieden op een vervolgstudie en moet aansluiten op de eisen die de moderne maatschappij stelt. Vandaar dat het gebruik van de mediatheek, van de computers en de mogelijkheid tot informatieverwerving via internet gestimuleerd wordt. Het gebruik van de ELO (elektronische leeromgeving) sluit aan op de werkwijze die de jongeren van nu goed ligt. Over de begeleiding en degenen die daarbij betrokken zijn, leest u in paragraaf 4 van deze brochure. ONDERWIJSTIJD Afhankelijk van het leerjaar en de afdeling van de leerling is door de overheid een gemiddeld aantal klokuren onderwijstijd dat de leerling dient te volgen bepaald. De onderwijstijd bestaat uit: a) onderwijsactiviteiten die door alle leerlingen van de betreffende klas/afdeling (minimaal) gevolgd moet worden. b) onderwijsactiviteiten die voor specifieke groepen verplicht zijn/verplicht gesteld kunnen worden. In overleg met de Medezeggenschapsraad wordt jaarlijks de onderwijstijd voor het nieuwe schooljaar vastgesteld. Onderbouw: leerjaar 1 en 2 In het onderwijs tijdens de eerste twee leerjaren in het voortgezet onderwijs werken we aan minder versnippering en meer samenhang tussen leergebieden. Meer blokuren, meer projecten, minder duidelijke grenzen tussen de verschillende vakken. Er is speciale aandacht voor de cultuurlijn : tekenen, muziek en dansen drama-activiteiten: de ligging van de school, vlakbij de Stadsschouwburg en Cultureel Centrum Rasa biedt vele mogelijkheden! MAVO De leerlingen die instromen in brugklas 1 van de mavo worden op het St-Gregorius College opgeleid voor de theoretische leerweg van het vmbo. Wij noemen dit de mavo. Binnen de mavo is er de keuze uit sectoren. Aan het einde van het derde leerjaar kiest de leerling voor één van deze sectoren, afhankelijk van de gewenste vervolgopleiding. De sectoren zijn: zorg & welzijn economie. Vervolgens kiest elke leerling een vakkenpakket dat uit de volgende bestaat: 4 verplichte vakken (Nederlands, Engels, maatschappijleer en lichamelijke opvoeding) 1 of 2 verplichte vakken uit het sectordeel (afhankelijk van de gekozen sector) 2 of 3 vakken uit het vrije deel (afhankelijk van de gekozen sector). Bovenbouw havo-vwo Het onderwijs in de bovenbouw van havo en vwo heeft tot doel de leerlingen goed voor te bereiden op een vervolgstudie in het hoger beroepsonderwijs of wetenschappelijk onderwijs. Daartoe wordt door het geven van gerichte opdrachten en het gebruik van de elektronische leeromgeving de zelfstandigheid en zelfverantwoordelijkheid van de leerlingen gestimuleerd. Leren samenwerken en communiceren en het samenwerken aan praktische opdrachten krijgen extra aandacht. De leerlingen maken een keuze uit vier profielen. Voor vwo 4 geldt een keuze uit de natuurstroom en de maatschappijstroom. Iedere leerling doet examen in een aantal verplichte vakken en vakken die bij het gekozen profiel horen. Het vak rekenen valt onder de verplichte vakken. Dit is een nieuw kernvak dat voor de leerlingen die examen doen in het schooljaar mee zal tellen in de slaag-/zakregeling. Buiten deze door de wet verplichte vakken kunnen leerlingen ook kiezen voor examenvakken als informatica, tekenen, muziek, management & organisatie en maatschappijwetenschappen (havo). Deze keuzemogelijkheden hangen overigens wel af van het gekozen profiel en van het aantal leerlingen dat voor een

10 dergelijk vak opteert Internationale Stroom Gregorius (ISG) Binnen de ISG is naast het reguliere programma en de Talenturen extra aandacht voor internationalisering en cultuur. De leerlingen oriënteren zich op hun positie in een alsmaar veranderende samenleving waarin internationaal en intercultureel contact in binnen- en buitenland steeds vanzelfsprekender wordt. De leerlingen doen kennis en vaardigheden op waarmee ze zich kunnen ontwikkelen tot zelfverzekerde wereldburgers. Drie tot vier vakken worden in het Engels aangeboden. Aan het eind van jaar 3 bestaat de mogelijkheid om op te gaan voor het First Certificate in English (FCE). Per trimester werken de vakken van de Internationale Stroom Gregorius samen aan een bepaald thema, zoals: Cultureel Utrecht, Subculturen, Bollywood, Wereldleiderschap en Milleniumdoelen. Ieder thema wordt afgesloten met een themadag. Havo-kans-klas Andere kansen en keuzes zijn er bijvoorbeeld voor leerlingen die van de basisschool weliswaar een mavo- (Tl )- advies kregen, maar een goed perspectief hebben op doorstroom naar de havo. Deze leerlingen kunnen in een havo-kans-klas geplaatst worden. Daarin worden zij uitgedaagd met havo boeken en krijgen zij extra begeleiding en ondersteuning om doorstroom naar de havo mogelijk te maken. Vanuit klas 2 van de havokans-klas vindt dan de eventuele bevordering naar klas 3 havo plaats. Leerlingen met een mavo (Tl) advies die naar verwachting een mavo diploma gaan halen worden in de mavo-klas geplaatst. 4. CIJFERS EN RAPPORTEN OVERHORINGEN EN PROEFWERKEN Regelmatig peilen de docenten de studievorderingen van de leerlingen via toetsen: overhoringen, proefwerken, werkstukken, mondelinge presentaties, enzovoorts. De waardering voor al die verschillende toetsen zal niet altijd even zwaar zijn. De leerlingen zijn verplicht aan elke toets deel te nemen. Als een leerling door een omstandigheid een toets gemist heeft, dient hij deze zo snel mogelijk in te halen. Daartoe neemt hij/zij na de afwezigheid z.s.m. contact op met de betreffende docent. RAPPORTEN Rapportcijfers worden gevormd uit het gewogen gemiddelde van de verschillende toetsen. De leerlingen en ouders worden bij aanvang van het schooljaar op de hoogte gebracht van de regelingen. Voor de verdeling van de wekelijkse lessen is het schooljaar verdeeld in twee periodes. De indeling van de rapportperiodes geschiedt op basis van 3 perioden. Iedere periode duurt ca. 13 schoolweken. Op basis van de resultaten van het lopende èn de daaraan voorafgaande trimester(s) berekent de docent het gemiddelde cijfer op één decimaal nauwkeurig. De docent bepaalt vervolgens het rapportcijfer door dit resultaat naar beneden of naar boven af te ronden op een geheel getal. Uiteindelijk berekent de docent op basis van het gewogen jaargemiddelde het overgangscijfer. De overgangsnormen kunt u opvragen bij de school. OVERGANGSNORMEN Een afdruk van de overgangsnormen wordt voorafgaand aan het 1 e rapport op de website geplaatst. Voor de leerlingen in de bovenbouw (mavo 3, 4, havo-vwo 4, 5, 6) staat het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) op de website. In dit boekje en in het examenreglement / reglement schoolexamens staat beschreven welke leerstof in de verschillende leerjaren wordt getoetst en hoe die verschillende toetsen mee tellen voor het schoolexamencijfer. Na iedere toetsperiode ontvangen de leerlingen en hun ouders/verzorgers een overzicht van de resultaten voor deze schoolexamens. Net als in de onderbouw ontvangen deze leerlingen (met uitzondering van de examenleerlingen) drie rapporten. Voor het berekenen van het rapportcijfer worden de behaalde PTAtoetscijfers meegenomen, evenals de overige proefwerk- en so-cijfers. WAT ALS DE RESULTATEN ANDERS ZIJN DAN VERWACHT Leerlingen worden op basis van het advies van de basisschool in een van de afdelingen vwo, havo of mavo geplaatst (of in een heterogene brugklascombinatie). Zij kunnen zich dermate positief ontwikkelen dat op later tijdstip, in een later leerjaar, plaatsing in een hoger onderwijstype mogelijk blijkt. Dit heet opstroom. De overgangsnormen waarlangs een dergelijk besluit wordt genomen staan gepubliceerd op de website. Soms ook blijkt de plaatsing op een bepaald niveau te hoog. De resultaten vallen tegen en vaak neemt daarmee de studiemotivatie af. Plaatsing in een lager onderwijstype kan dan een uitkomst zijn. Het andere niveau past beter bij de mogelijkheden van de leerling, het plezier in leren neemt weer toe. I:\Administratie\SWP\SWP \2711_schoolgids_GEEL_1516 definitief.docx Pagina 10 van 21

11 I:\Administratie\SWP\SWP \2711_schoolgids_GEEL_1516 definitief.docx Pagina 11 van Leerlingen die twee opeenvolgende schooljaren of leerjaren niet bevorderd kunnen worden, kunnen hun studie niet verder op school vervolgen. Wanneer de studieresultaten van leerlingen die onmiddellijk in een van de hogere leerjaren van de school zijn geplaatst (externe instroom), uitwijzen dat een verder verblijf op de school geen uitzicht biedt, dan wordt de studie aan deze school eveneens beëindigd. In principe kan in de brugklas niet gedoubleerd worden. Indien na toepassing van de overgangsnormen volgens uitspraak van de overgangsvergadering bevordering naar het volgende, hogere leerjaar binnen de afdeling niet mogelijk is, wordt de leerling (in overleg met de ouders) in het nieuwe schooljaar geplaatst in: 1. dezelfde afdeling en hetzelfde leerjaar (doubleren) of 2. een lagere afdeling en hetzelfde leerjaar (afstroom) of 3. een lagere afdeling maar een hoger leerjaar (afstroom) of 4. een afdeling vmbo-bb of vmbo-kb en wel in hetzelfde of hogere leerjaar (afstroom). In dit geval vervolgt de leerling de studie op een andere school. 5. BEGELEIDING Met de begeleiding van de leerlingen hebben alle personeelsleden van de school te maken. Een aantal docenten neemt vanuit een zekere expertise bepaalde facetten van de begeleiding voor hun rekening: MENTOR Aan het begin van het schooljaar krijgt iedere klas een mentor toegewezen. Deze mentor maakt nieuwe leerlingen wegwijs op school en onderneemt activiteiten met de hele klas. Aandacht voor elke leerling met als doel ervoor te zorgen dat iedere leerling zich op school gelukkig voelt en een studieniveau bereikt dat past bij de capaciteiten en het karakter van de leerlingen, is de inzet van de mentor. Hij bewaakt de studieprestaties en vorderingen van de leerlingen. Via Magister hebben leerlingen en ouders/verzorgers inzage in de gehaalde resultaten. In bijzondere gevallen kunnen leerlingen in aanmerking komen voor extra hulp. In het algemeen is dat het geval wanneer het behalen van voldoende schoolresultaten achterwege blijft, bijvoorbeeld door een langdurige ziekte. De teamleider besluit of extra hulp in de vorm van vaksteunlessen kan worden gegeven. TEAMLEIDER De teamleider draagt zorg voor zijn afdeling en heeft de taak om het onderwijs- en personeelbeleid mede te ontwikkelen, te bewaken, te onderhouden en te evalueren. De teamleider geeft leiding aan het team van mentoren en docenten. ONDERSTEUNING Soms willen ouders/verzorgers advies hebben over de opvoeding van hun kind, soms ook willen de school en de ouders/verzorgers meer achtergronden kennen over het gedrag van een leerling. Het St-Gregorius College heeft interne dyslexie-coaches en biedt cursussen als Faalangstregulatie en Sociale Vaardigheden aan. Daarnaast heeft het St-Gregorius College nauw contact met School Maatschappelijk Werk en werkt in het ZAT (zorg- en adviesteam) samen met andere externe instanties en hulpverleners (o.a. SterkVo, JeugdZorg, Leerplicht, Jeugdgezondheidszorg, etc). Over extra ondersteuning voor uw kind is er altijd contact tussen ouders en school. VERTROUWENSPERSOON Bij bijzondere persoonlijke problemen kan door een van de vertrouwenspersonen van de school individuele raad en hulp geboden worden. ZORGCOÖRDINAAT De zorgcoördinator geeft leiding aan het zorgteam en is verantwoordelijk voor het implementeren van het zorgbeleid. De zorgcoördinator coördineert het samenspel tussen alle verschillende vormen van zorg en de daarbij betrokkenen met als doel de leerling de mogelijkheid te geven zich optimaal te ontwikkelen. VERZUIMCOÖRDINAAT De verzuimcoördinator doet de absentiecontrole. Zij signaleert langdurige ziekte, telaatkomers en spijbelaars en onderhoudt daarover contact met de teamleiders, mentoren, ouders en leerlingen. Wekelijks voert de verzuimcoördinator overleg met de teamleiders over opvallend verzuim. Om contact met alle leerlingen te kunnen onderhouden verblijft de verzuimcoördinator op iedere locatie de helft van de week. De verzuimcoordinator werkt nauw samen met de pedagogisch medewerkers die op beide locaties de opvanglokalen bemensen.

12 KLACHTENREGELING Wij doen er alles aan om uw kind zo goed mogelijk onderwijs te geven en te begeleiden. Soms loopt dit anders dan gewenst. Bij vragen kunt u contact op nemen met de desbetreffende docent of de mentor van uw kind. Mocht dit niet tot een oplossing leiden, dan neemt u contact op met de teamleider. Als deze mogelijkheden niet toereikend zijn, doordat afhandeling van de klacht niet naar tevredenheid heeft plaatsgevonden of door de aard van de klacht, dan kan men een beroep doen op de klachtenregeling. De regeling biedt mogelijkheden voor het indienen van een klacht bij de rector, het bestuur of rechtstreeks bij de landelijke klachtencommissie. Contactpersoon op school: Nynke Gerritsma, rector Contactpersoon van de Willibrordstichting: Koos Kool, bestuurssecretaris De Willibrord Stichting is aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie voor het Bijzonder Onderwijs (Stichting GCBO) Postbus EH Den Haag Tel: De klachtenregeling sluit een aantal klachten van behandeling uit. Het gaat dan vooral om klachten die volgens wet- en regelgeving een eigen rechtsgang kennen: * onregelmatigheden bij eindexamens Deze klachten kunnen worden voorgelegd aan de Commissie van Beroep Onregelmatigheden Eindexamens. De procedure en het adres van de Commissie van Beroep staan vermeld in het examenreglement dat aan het begin van het schooljaar aan de examenleerlingen wordt uitgereikt. * rechtspositionele sancties jegens medewerkers Voor deze beslissingen gelden de bepalingen in de vigerende CAO-VO. * medezeggenschapsconflicten Deze zijn op grond van de Wet Medezeggenschap Onderwijs voorbehouden aan de Geschillencommissie WMS. Op basis van de artikel 30 lid 1 WMS zijn alle scholen (PO/VO), REC's en centrale diensten aangesloten bij: Stichting Onderwijsgeschillen - Postbus AD UTRECHT- Telefoon: DECAAN De keuze van een beroep of studie is voor veel leerlingen moeilijk. Zij zijn vaak onbekend met de eisen die een gekozen beroep of studie stelt, onbekend ook met de toekomstmogelijkheden en met de wegen die voor hen openstaan om hun doel te bereiken. Om leerlingen bij de beroepskeuze tegemoet te komen wordt door middel van een zogenoemde beroepeninteressetest getracht informatie te krijgen over voorkeur voor de studierichting of beroepsrichting. Om bij de definitieve keuze van het vakkenpakket of het studieprofiel hulp te bieden geven de decanen informatie over profielkeuze en vakkenkeuze en ook over beroepsopleidingen en vervolgstudies. Naast deze lessen met algemene informatie ontvangen alle leerlingen een uitgebreide brochure over pakketkeuze, beroepen en vervolgopleidingen. Bovendien is informatie over studie en beroep te vinden in diverse publicaties en bij de decanen verkrijgbaar. Adressen en voorlichtingsmateriaal worden op verzoek aan belangstellenden verstrekt of uitgeleend. In de loop van het schooljaar maken de leerlingen van de tweede klas mavo, de derde klassen havo en de vierde klassen vwo hun profiel- en vakkenpakketkeuze. Deze keuze wordt voorafgegaan door een algemene voorlichtingsavond. Ook voor leerlingen van de eindexamenklassen bestaat de mogelijkheid alle gewenste informatie bij de decanen in te winnen. Daarnaast is er voor leerlingen uit de klassen 4, 5 en 6 een beroepeninformatieavond waar informatie over opleidingen gegeven wordt door oud-leerlingen. JEUGDARTS De gemeentelijke geneeskundige en gezondheidsdienst kent een afdeling Jeugdgezondheidszorg. In het eerste of tweede leerjaar vindt een preventief gezondheidsonderzoek plaats bij leerlingen. Dit onderzoek past in de reeks van onderzoeken die al op de basisschool hebben plaatsgevonden. ZORGBELEID Het St-Gregorius College neemt deel aan het Samenwerkingsverband Sterk VO Utrecht en Vechtstreek (SWV). I:\Administratie\SWP\SWP \2711_schoolgids_GEEL_1516 definitief.docx Pagina 12 van 21

13 De scholen van het SWV zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de plaatsing en begeleiding van leerlingen die extra zorg nodig hebben. Als een leerling door gedrag, inzet of fysieke beperkingen niet goed kan functioneren binnen ons onderwijs, spreken we van een zorgleerling. Er is onderscheid tussen geïndiceerde leerlingen en leerlingen zonder indicatie. Het St-Gregorius College vindt het belangrijk dat de leerlingen die worden aangenomen de begeleiding krijgen die zij nodig hebben. Zorg staat ten dienste van de ondersteuning aan leerlingen en hun onderwijs- en ontwikkelingsproces. Hierbij dient opgemerkt te worden dat de school primair een onderwijsinstelling is. De zorg heeft zowel een preventief karakter als curatief, hierbij hebben docenten en mentoren een duidelijke signalerende functie. De mentor staat in de begeleiding centraal. Deze wordt in specifieke gevallen gesteund door de zorgcoördinator. Daarnaast is er op school een zorgteam aanwezig dat functioneert als advies- en begeleidend orgaan binnen de school. De leden van het zorgteam geven ondersteuning aan mentoren en zorgcoördinator als specifieke hulp nodig is. De mentoren maken in samenwerking met de zorgcoördinator, ouders én leerling onderwijsperspectiefplannen (OPP) voor leerlingen op gebied van remedial teaching, studieaanpak en begeleiding van problemen die voortkomen uit diagnoses als ADHD, autistische stoornissen en gedragsproblemen. De overige kernpartners (GGZ, Smw, leerplicht) van het zorgteam begeleiden leerlingen bij leerproblemen en sociaal-emotionele problemen. Ook kunnen leerlingen deelnemen aan faalangstreductietraining of een training in sociale vaardigheden. Op aanvraag bij de schooladministratie kan het volledige zorgplan worden toegezonden. DYSLEXIE / HANDICAP Binnen de beleidskaders van de school en de wettelijke kaders, die met name van belang zijn in de bovenbouw in verband met schoolexamens en centrale examens, kunnen voorzieningen worden getroffen resp. faciliteiten worden verleend voor: 1. dyslexie 2. dyscalculie 3. slechtziendheid 4. slechthorendheid 5. tijdelijk gehandicapt 6. overige handicaps, waarvoor een terzake deskundige schriftelijk aanbevelingen heeft gedaan Het beleid t.a.v. leerlingen met een handicap is op aanvraag bij de administratie verkrijgbaar. 6. GREGORIUS RONDOM DE DOM Dankzij de centrale ligging in de stad Utrecht, is het welhaast vanzelfsprekend dat er in het kader van de lessen regelmatig bezoekjes worden gebracht aan de diverse musea en de Stadsschouwburg. Ook bij verschillende projecten als het NME-project en de voettochten worden diverse instellingen op cultureel- of maatschappelijk gebied bezocht. Maar we vinden het ook leuk om eens met de klas de Dom te beklimmen! KUNSTCOÖRDINATOR Vanaf schooljaar worden alle culturele activiteiten van klas 1 t/m 6 georganiseerd rond 3 projectdagen. Tijdens deze projectdagen werken alle leerlingen, met uitzondering van de examenklassen, aan hun kunstportfolio. De projectdagen zijn thematisch van opzet en er is een verdieping in de talenturen. Voor de invulling en uitvoering van de culturele activiteiten wordt de expertise binnen en buiten onze school gebruikt. Wij hebben een jarenlange samenwerking met DOX Danstheater, de Stadsschouwburg Utrecht, RASA Podium voor wereldmuziek, de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht en de diverse musea en filmhuizen in de stad. Er zij twee kunstcoördinatoren, een voor de onderbouw en een voor de bovenbouw. ACTIVITEITENCOÖRDINATOR In een scholengemeenschap vinden talrijke activiteiten plaats die niet direct tot een les of het onderwijs behoren. Alle activiteiten voor en door leerlingen worden gecoördineerd door activiteitencoördinatoren. Deze functionarissen organiseren en leiden o.a. de feesten en de meeste buitenlesactiviteiten. ACTIVITEITEN De leerlingen krijgen tijdens het cursusjaar gelegenheid deel te nemen aan verschillende activiteiten. Voor deze extra activiteiten, zoals de schoolband, toneel, cabaret kunnen de leerlingen zich in de eerste schoolweken opgeven. Doordat veel clubs grotendeels bekostigd worden uit de ouderbijdrage, zal slechts voor een enkele club een aanvullende bijdrage van de deelnemende leerling gevraagd worden. I:\Administratie\SWP\SWP \2711_schoolgids_GEEL_1516 definitief.docx Pagina 13 van 21

14 DE GREGORIUSSHOW De meest spraakmakende, jaarlijks terugkerende activiteit, is wel de Gregoriusshow. Tijdens de show die doorgaans in de Stadsschouwburg wordt opgevoerd - laten leerlingen en medewerkers zien dat ze meer in huis hebben dan doorgaans tijdens de lessen naar voren komt. Een vast team van docenten organiseert deze show en stimuleert en ondersteunt leerlingen tijdens hun voorbereidingen. Aan het einde van het schooljaar vindt er in de aula van locatie Nobeldwarsstraat nog een aparte, van opzet kleinschalige show Gregorius Got Talent plaats. Leerlingen van de diverse toneel- en muziekclubs, in samenwerking met de grime- en decorbouwclub, verzorgen deze show. VIERINGEN EN BIJEENKOMSTEN In de advent en veertigdagentijd worden gebedsdiensten, vaak voor één of enkele klassen tezamen, gehouden. Deze lessen bereiden voor op de kerkelijke hoogfeesten van Kerstmis en Pasen. Daarnaast vinden bij bijzondere gelegenheden, bijvoorbeeld het overlijden van een ouder, voor klassen afzonderlijk gebedsdiensten plaats. Het Identiteitsberaad bereidt deze diensten samen met de leerlingen onder leiding van de schoolpastor voor. Ook de muziek en zang komen door medewerking van de leerlingen tot stand. Vieringen die onder de reguliere lestijd vallen zijn verplicht voor alle leerlingen. Examenleerlingen sluiten hun schooltijd af met een viering. Bij de vieringen zijn ouders/verzorgers te allen tijde van harte welkom. Voor de leerlingen van de vierde klassen worden de jaarlijkse voettochten gehouden waar naast bezinning kennismaking met organisaties die voor mensen klaar staan, centraal staat. Eveneens wordt voor leerlingen uit de klassen 4, 5 en 6 jaarlijks een reis naar Taizé georganiseerd. SPORTACTIVITEITEN De schoolsportdagen worden voor alle leerlingen georganiseerd. Deelname hieraan is verplicht. INTERNATIONALISERING Het St-Gregorius College wil de leerlingen ook voorbereiden op een samenleving waarin internationale contacten en het Europees burgerschap een steeds belangrijker plaats zullen innemen. De school onderhoudt contacten met scholen in onder meer Leipzig. Leerlingen van deze scholen en van onze school werken samen aan projecten die voorbereiden op wederzijdse uitwisseling. MAATSCHAPPELIJKE STAGE Alle leerlingen uit de 3 e klas nemen verplicht deel aan een maatschappelijke stage. In de voorbereidingen en reflectie is er aandacht voor de maatschappelijke betekenis en het belang van vrijwilligerswerk. 7. PRAKTISCHE ZAKEN MEDIATHEEK Iedere leerling kan op vertoon van zijn leerlingpasje gebruikmaken van de faciliteiten die de mediatheek biedt. Alle informatie over de mediatheek staat op onze website: De boeken die voorkomen op de diverse leeslijsten zijn aanwezig. Er kunnen luistertoetsen, CD s en DVD s geleend worden. Op verschillende plaatsen binnen de school is de voor iedereen toegankelijke catalogus per computer te raadplegen. In de mediatheek (Avw) en in lokaal 246 (Nds) bevindt zich een aantal studieplaatsen. Een aantal daarvan is uitgerust met een computers. SCHOUWBURG EN CONCERTEN Leerlingen die individueel of collectief naar een theatervoorstelling of concert willen, kunnen dit kenbaar maken aan een van de kunstcoördinatoren. In enkele gevallen kan de school een gereduceerde toegangsprijs verzorgen. KOPIËREN EN PRINTEN Kopiëren en printen kan op de Avw in de mediatheek en op de Nds in lokaal 244. Dit kan uitsluitend met de leerlingenpas en tegen een kleine vergoeding. HUISWERKCOACHING Buiten lestijd kan de leerling deelnemen aan huiswerk- en studiecoaching. I:\Administratie\SWP\SWP \2711_schoolgids_GEEL_1516 definitief.docx Pagina 14 van 21

15 LEERLINGPASJE Iedere leerling ontvangt éénmalig een leerlingpasje. Het kan opgeladen worden met een tegoed. Daarmee kunnen in de automaten versnaperingen worden aangeschaft en de pas is nodig om te kunnen printen en kopiëren. Het dient tevens als toegangsbewijs tot de mediatheek en de schoolfeesten. Voor het gebruik van het leerlingpasje wordt jaarlijks een kleine vergoeding in rekening gebracht. 8. DE SPELREGELS PEDAGOGISCH MANIFEST Dit is het pedagogisch manifest van onze school, St-Gregorius College. Het manifest is van en voor leerlingen, ouders/verzorgers en personeelsleden. Het manifest is de basis voor ons concrete pedagogisch handelen en denken op school. Het manifest bestaat uit vier onderdelen: de missie, de visie, de vijf hoofdregels en de afspraken Hoe wij werken op het St-Gregorius College. De missie van onze school Het St-Gregorius College is een katholieke school die maximale ontplooiing biedt in een uitdagende en betrokken leer- en leefomgeving. Wij willen onze leerlingen ontwikkelen tot wereldburgers die in onze kleurrijke maatschappij een waardevolle bijdrage leveren. Onze religieuze identiteit geeft ons inspiratie voor ons denken en doen. De visie van ons pedagogisch handelen en denken: Positive Behavior Support! Ons gezamenlijke uitgangspunt is dat onze school een gemeenschap van mensen is die zorg dragen voor elkaar. We willen gezamenlijk het beste uit elkaar naar buiten laten komen en daarbij bovendien de leerlingen zo goed mogelijk voorbereiden op de toekomst na school, zonder daarbij voorbij te gaan aan het welzijn op dit moment. Het leven begint nu. Wij dragen elkaar een warm hart toe. Binnen onze gemeenschap moet iedereen zich veilig kunnen voelen; fysiek veilig en sociaal veilig. Je voelt je bovendien zelf ook pas goed als personen in jouw omgeving zich ook goed voelen. Met elkaar draag je dus ook zorg voor een schoon en prettige leef en werkomgeving. We gaan liever uit van het positieve dan van het negatieve. Optimale ontwikkeling, verantwoordelijkheid, respect, betrokkenheid zijn de kernwaarden binnen onze school. We gebruiken daarom het systeem van Positive Behavior Support (PBS). PBS in het kort: aandacht voor goed i.p.v. slecht gedrag. Vijf hoofdregels Op het St-Gregorius College gelden vijf hoofdregels die de leidraad zijn voor ons handelen en denken. Deze vijf hoofdregels zijn: 1. Ik ga respectvol om met iedereen. 2. Ik houd mij aan de afspraken. 3. Ik draag bij aan een veilige school(omgeving). 4. Ik gedraag mij netjes/professioneel. 5. Ik zorg voor een prettige schooltijd. Onze afspraken in Hoe wij werken op het St-Gregorius College. Naast de vijf hoofdregels hebben we afspraken samengebundeld in een boekje Hoe wij werken op het St-Gregorius College. Hierin lezen alle betrokkenen welke afspraken leerlingen, ouders/verzorgers en personeelsleden met elkaar gemaakt hebben. Enkele belangrijke onderwerpen: toetsing, aanwezigheid, het gebruik van mobiele apparaten, Magister gebruik, protocollen, etc. Dit pedagogisch manifest is gezamenlijk opgemaakt en vastgesteld door: - Leerlingenraad - Medezeggenschapsraad - Schoolleiding SCHORSING EN VERWIJDERING Er kunnen zich omstandigheden voordoen op grond waarvan we moeten besluiten een leerling tijdelijk de toegang tot de school te ontzeggen of van school te verwijderen. Het is dan in het belang van alle partijen - de leerling, de ouders/verzorgers, de school en het College van Bestuur - dat de regels en procedures die er op basis van de onderwijswetgeving zijn, zorgvuldig worden uitgevoerd. Op Stichtingsniveau is een protocol voor schorsing en verwijdering van leerlingen vastgesteld. De rector van de school voert in voorkomende gevallen, in naam en onder verantwoordelijkheid van het College van Bestuur, het protocol uit. I:\Administratie\SWP\SWP \2711_schoolgids_GEEL_1516 definitief.docx Pagina 15 van 21

16 LESSEN De leerlingen zijn verplicht zich in te spannen om een goed onderwijsproces mogelijk te maken. Leerlingen dienen de lessen te volgen die in het curriculum zijn vastgesteld. Daartoe behoren ook de gymnastieklessen, godsdienstlessen, vieringen en activiteiten waarmee de school haar identiteit en/of missie uitdraagt. Ook lesvervangende activiteiten als projectdagen, cultuuractiviteiten, werkweken en excursies vallen daaronder. I:\Administratie\SWP\SWP \2711_schoolgids_GEEL_1516 definitief.docx Pagina 16 van VERZUIMBELEID/VERZUIMCOÖRDINATOR Leerplicht geldt voor kinderen van 5 t/m 16 jaar. Na het laatste schooljaar van de leerplicht begint de kwalificatieplicht voor jongeren die nog geen startkwalificatie hebben gehaald. Een startkwalificatie is een vwo-, havo- of mbo-diploma (niveau 2). Om een startkwalificatie te (kunnen) behalen is het volgen van de lessen/het onderwijs van wezenlijk belang. Vandaar dat de overheid en ook onze school goede zorg besteedt aan het terugdringen van schoolverzuim. In ons protocol absentie-verzuim-te laat komen staat uitgebreid beschreven welke interventies vanuit school gepleegd worden om schoolverzuim tegen te gaan. Van bovenmatig schoolverzuim wordt melding gedaan bij de Leerplichtambtenaar en/of DUO (verzuimloket). Verdere informatie leest u op onze website bij Onze school Algemeen Regels en afspraken. EXCURSIES EN KAMPEN De excursies en kampen maken deel uit van ons onderwijsprogramma en zijn dus verplicht. Gedurende het jaar organiseren we ook een aantal meerdaagse excursies. Het betreft het brugklaskamp, de buitenlandse excursies die leerlingen van de afdeling havo 4, vwo 4 maken en de werkweek voor mavo 3. Mochten ouders/verzorgers of de leerling hiertegen zwaarwegende bezwaren hebben, dan dienen die vóór 1 oktober van het betreffende schooljaar schriftelijk aan de rector van de school kenbaar te zijn gemaakt. Een commissie, bestaande uit de rector en de betreffende teamleider waar de leerling onder ressorteert, neemt een besluit over de deelname en eventuele vervangende activiteiten en brengt de ouders/verzorgers daarvan op de hoogte. Houders van een U-pas kunnen vaak een tegemoetkoming in de kosten voor excursies e.d. aanvragen. Hierover kan de schooladministratie nadere inlichtingen verschaffen. PAUZES Tijdens de pauzes verblijven de leerlingen in de aula, de beneden gangen of de binnenplaats van de school. Alle leerlingen dienen in ieder geval de lokalen te verlaten. Ook kunnen zij niet op een van de bovenverdiepingen blijven. GEDRAG EN KLEDING: Wij willen dat iedereen zich op school veilig voelt en dat we respectvol met elkaar omgaan. Daarvoor hebben we regels met elkaar afgesproken. Binnen de grenzen die bepaald zijn door de identiteit en de doelstelling van de school heeft de leerling de vrijheid zijn mening op school te uiten. Uitingen die discriminerend of beledigend zijn worden niet toegestaan. Een leerling wordt op discriminerende of beledigende uitspraken aangesproken. Het op school raadplegen, inzien, downloaden of verspreiden van zedenkwetsende of discriminerende afbeeldingen of teksten via internet of d.m.v. andere bronnen is niet toegestaan en leidt tot disciplinaire straffen. Het onder beheer hebben van voorwerpen waarvan een intimiderende of bedreigende werking kan uitgaan, is verboden. Ieder personeelslid van de school is gerechtvaardigd dergelijke artikelen in beslag te nemen en over te dragen aan de schoolleiding. De schoolleiding legt vervolgens een straf op. Zie de bepalingen in het leerlingenstatuut. In het (integrale) schoolveiligheidsplan staat het beleid t.a.v. de veiligheid van leerlingen en personeel beschreven. (Zie website: Onze school Algemeen Regels en afspraken.) In het Handelingsprotocol wordt een nadere uitwerking gegeven van het beleid. Het bevat afspraken over geweld, intimideren, pesten, schelden, drugs, vernieling, diefstal, wapenbezit, vuurwerk en schoolverzuim. Het protocol geeft tevens aan welke stappen moeten worden gezet bij het afhandelen van grensoverschrijdend gedrag. Ook dit Handelingsprotocol staat gepubliceerd op de website van de school. KLEDING EN IDENTITEITSBELEID Het identiteitsbeleid t.a.v. het dragen van religieuze symbolen (zoals een kruisje) en kleding (bijvoorbeeld een keppeltje of hoofdoekje) wordt als volgt verwoord: Op onze school leven en werken wij samen en is ontmoeting een belangrijk aspect. Wij hebben respect voor verschillende achtergronden en levensovertuigingen. Daar hoort ook bij dat wij respect tonen én verwachten voor religieuze symbolen als het dragen van een kruisje of hoofddoek. Visueel contact en het kunnen zien van emoties op gezichten zijn belangrijke aspecten van de communicatie en ontmoeting binnen de school en van groot belang voor het pedagogisch klimaat. Daarom is het dragen van gezichtsbedekkende kleding in de school en op het schoolplein niet toegestaan.

17 Om veiligheidsredenen en gezondheidsredenen is tijdens de gymnastiekles het dragen van gymkleding en gymschoenen verplicht. Om diezelfde redenen is het dragen van sieraden tijdens de gymles verboden en het dragen van een hoofddoek alleen toegestaan in de vorm van een elastische hoofddoek. Leerkrachten, leerlingen en ouders/verzorgers kunnen op hun kledingkeuze worden aangesproken. Wij verwachten in deze van iedereen een coöperatieve houding. Bovenstaande is ook van toepassing op onderwijsactiviteiten die buiten de schoolgebouwen plaatsvinden, maar wel onder begeleiding vanuit of onder verantwoordelijkheid van de school gehouden worden. Indien zich in de toekomst een situatie zou voordoen waaruit blijkt dat bovenstaande onvoldoende houvast biedt, behoudt de school het recht voor om een en ander aan te passen. VERLOF EN VERZUIM Verzuim van de lessen kan alleen om een geldige reden worden toegestaan. Wanneer een leerling onvoorzien moet verzuimen, behoort dit vóór uur telefonisch te worden gemeld, tel Bij terugkeer moet de leerling bovendien een schriftelijke mededeling van een van de ouders/verzorgers aan de verzuimcoördinator overhandigen, met vermelding van de reden en de duur van het verzuim. Verlof gedurende de eerste twee weken van een schooljaar wordt niet toegestaan. In overeenstemming met de wettelijke bepalingen zal in ieder geval bij de Inspectie van het Onderwijs en/of de ambtenaar van de leerplicht melding worden gedaan van schoolverzuim indien er sprake is van 16 uur ongeoorloofd verzuim over een periode van 4 weken. KLUISJES Op de gebouwen aan de Nobeldwarsstraat en Van Asch van Wijckskade is een aantal kluisjes beschikbaar voor verhuur. AUTOMATEN Er zijn diverse automaten geplaatst waar tegen betaling drank en etenswaren kan worden gekocht. Om de school goed schoon te kunnen houden is het niet toegestaan met bekertjes en blikjes van de drankenautomaten in gangen en klassen te komen. Uitzondering is één gang op de Nds, waar een automaat is geplaatst. GENOTMIDDELEN Roken is op onze school in het schoolgebouw en op de schoolpleinen niet toegestaan. Ook tijdens ouderavonden en andere activiteiten buiten schooltijd geldt het rookverbod. De school ontmoedigt de leerlingen te (gaan) roken. Het is voorts niet toegestaan alcoholica of geestverruimende middelen mee naar school te nemen of bij zich te hebben. (Zie website: Onze school > Algemeen > Regels en Afspraken > Leerlingen > Alcohol en Drugs.) FIETSEN EN BROMMERS De schoolgebouwen zijn zowel met het openbaar vervoer als per fiets of brommer goed bereikbaar. Op school is ruimte beschikbaar voor het stallen van fietsen (en voor een beperkt aantal brommers). Vóór het schoolgebouw kunnen geen fietsen worden neergezet ingevolge een gemeentelijke verordening. Voor het stallen van de fietsen op school moet men gebruik maken van de fietsenrekken op de schoolpleinen of in de fietsenkelder. Uiteraard dient iedere fiets of brommer op slot gezet te worden. 9. OVERLEG EN COMMUNICATIE LEERLINGENRAAD De leerlingenraad stelt zich ten doel de belangen van de leerlingen omtrent de gang van zaken rond het onderwijs en schoolactiviteiten met de schooldirectie te bespreken. OUDERRAAD Uit het midden van de ouders/verzorgers van onze leerlingen wordt jaarlijks een ouderraad gevormd. Deze raad heeft tot taak de contacten tussen de ouders/verzorgers en de school te onderhouden en te intensiveren. Zij doet dit mede door het geven van adviezen, het doen van suggesties, het vragen van opheldering en toelichting en het stimuleren en steunen van alles wat waardevol kan zijn voor de leerlingen en het onderwijs. De ouderraad vergadert een aantal keren per jaar met de rector. Ouders/verzorgers die lid van de ouderraad willen worden kunnen dat kenbaar maken aan de voorzitter van de ouderraad. OUDERAVONDEN Naast het contact met individuele docenten, mentoren en teamleden is er in de loop van het schooljaar enkele malen gelegenheid over uw zoon of dochter te spreken. De data van alle ouderavonden worden op de website I:\Administratie\SWP\SWP \2711_schoolgids_GEEL_1516 definitief.docx Pagina 17 van 21

18 bekend gemaakt VOOR ALLE LEERLINGEN EN HUN OUDERS/VERZORGERS 10 MINUTEN GESPREK - AVONDEN Na het eerste en tweede rapport hebben de ouders/verzorgers en de leerlingen de gelegenheid om zgn. 10 minuten gesprekken te voeren met mentoren en vakdocenten. De inschrijving hiervoor gaat via Magister. U krijgt tijdig een bericht om uzelf hiervoor in te schrijven. Tijdens deze gesprekken wordt gesproken over de schoolresultaten van de leerling. Voor de eerste en de tweede klassen vinden wij het belangrijk dat er reeds bij het begin van het schooljaar contact is tussen de ouders/verzorgers en de school. Er worden voor ouders/verzorgers en de leerlingen in september informatieavonden gehouden. Deze bijeenkomsten noemen we klassenbijeenkomsten en staan in het teken van kennismaking en het geven van belangrijke informatie door de mentor en teamleider. Voor de ouders/verzorgers van de leerlingen van de derde klassen worden, mede in verband met de studie- en beroepskeuze, in september/oktober ouderavonden gehouden. Op deze bijeenkomsten wordt door de decanen algemene voorlichting gegeven over de keuzebegeleidinglessen, de beroeps- en studiekeuze en de sector- c.q. profielkeuze. Voor ouders/verzorgers en leerlingen uit leerjaar 3, 4, 5 en 6 wordt eind november een beroepeninformatieavond gehouden. MEERDERJARIGEN Bij de wet is bepaald dat Nederlanders op 18-jarige leeftijd meerderjarig zijn. Dat betekent dat een 18-jarige vanaf dat moment in juridische zin handelingsbekwaam is. Een gevolg daarvan is dat 18-jarigen ten aanzien van de school zelfstandig kunnen handelen zonder hun ouders/verzorgers hierin te kennen. Leerlingen van 18 jaar en ouder die op het St-Gregorius College zijn ingeschreven moeten zich blijven houden aan de op school geldende regels en gebruiken. In het kort komt dit erop neer dat een 18-jarige leerling die door zijn ouders/verzorgers werd ingeschreven dezelfde regels na blijft komen, tenzij de 18-jarige de indertijd overeengekomen inschrijving wenst te verbreken. In algemene zin zal de school zowel naar meerderjarigen als minderjarigen dezelfde handelwijze blijven volgen. Wat betreft de rapportage, het lessenverzuim en ziekte kan de meerderjarige (schriftelijk) verzoeken voortaan als zodanig te worden behandeld. Hierbij is de handtekening van de ouders/verzorgers niet meer vereist. De school behoudt zich het recht voor om de betreffende ouders/verzorgers ter kennisname een afschrift te sturen van genomen maatregelen of van kennisgevingen ten aanzien van de meerderjarige. MEDEZEGGENSCHAPSRAAD De Wet Medezeggenschap Onderwijs bepaalt dat uit de geledingen van ouders/verzorgers, personeel en leerlingen een raad wordt samengesteld. De medezeggenschapsraad (MR) is volgens het reglement bevoegd een aantal aangelegenheden van de school te bespreken. De MR adviseert het bevoegd gezag en heeft op diverse beleidsterreinen advies- dan wel instemmingsrecht en heeft ook initiatiefrecht. MAGISTER Voor het registreren van allerlei zaken m.b.t. de studie van de leerling wordt gebruik gemaakt van het leerlingvolgsysteem Magister. De schoolloopbaan, cijfers, de aanwezigheid, het lesrooster: het is allemaal toegankelijk voor leerling én ouders/verzorgers. De ouders/verzorgers ontvangen kort na aanvang van het eerste leerjaar dat hun zoon/dochter op school staat ingeschreven de inloggegevens waarmee zij toegang krijgen tot Magister. Voor de betrokken ouder/verzorger biedt het inzicht in de verrichtingen van hun kind wellicht een goede aanleiding om met school, de mentor contact op te nemen. PRIVACY Teneinde de privacy van medewerkers en leerlingen te waarborgen, is er op school een privacyreglement, waarvan een afschrift gedeponeerd is bij de Registratiekamer te Rijswijk. 10. HUREN, KOPEN EN KOSTEN BOEKENREGELING Aan het einde van elk cursusjaar ontvangt iedere leerling informatie omtrent de boekenlijst. Van regeringswege is besloten een aantal leermiddelen gratis aan leerlingen in het voortgezet onderwijs ter beschikking te stellen. De school stelt het overgrote deel van de leermiddelen kosteloos ter beschikking. Er zijn echter leermiddelen die de ouder/leerling zelf moet aanschaffen, dan wel die tegen een geringe vergoeding door de school ter beschikking worden gesteld. Hieronder zetten wij alvast voor u een en ander op rij, zodat u weet wat dat voor u als globaal betekent. I:\Administratie\SWP\SWP \2711_schoolgids_GEEL_1516 definitief.docx Pagina 18 van 21

19 Wat wordt er door de school kosteloos ter beschikking gesteld? De volgende lesmaterialen worden ter beschikking gesteld: o leerboeken; o werkboeken; o projectboeken en tabellenboeken; o examenbundels; o eigen leermateriaal van de school; o de licentiekosten van digitaal lesmateriaal; o cd's en dvd s met lesmateriaal. Alle lesmaterialen die gratis verstrekt worden, blijven eigendom van de school. Deze lesmaterialen dienen in beginsel bij het einde van het schooljaar weer ingeleverd te worden. Dit geldt uitdrukkelijk ook voor werkboeken. Bij schade of het in ongerede raken van ter beschikking gestelde leermiddelen worden de kosten voor herstel of vervanging geheel bij de ouder/leerling in rekening gebracht. Schoolkosten voor ouders Hiervoor geldt de definitie zoals door het Ministerie van OC&W is geformuleerd: lesmaterialen en ondersteunende materialen die meer kinderen binnen een gezin kunnen gebruiken of die niet specifiek voor één leerjaar bedoeld zijn, worden door de ouder/leerling zelf aangeschaft. Denk hierbij aan: o atlassen; o woordenboeken; o beschermende kleding (bv. laboratoriumjas en veiligheidsbril); o laptop; o bijbel; o rekenmachine. In overleg met en met instemming van de ouder/leerlinggeleding van de medezeggenschapsraad is inmiddels afgesproken dat bij een aantal vakken voor enkele van de hierboven genoemde leermiddelen een regeling wordt getroffen. De bedoeling daarvan is de kosten voor de ouders/verzorgers voor het deel van de leermiddelen dat voor hun rekening komt, zoveel mogelijk te beperken. Het betreft de volgende vakken/leermiddelen: o Scheikunde Wegens regelgeving is het dragen van beschermende kleding tijdens bepaalde prakticum-lessen scheikunde verplicht. Om te voorkomen dat iedere leerling een eigen laboratoriumjas en bril moet aanschaffen, stelt de school deze ter beschikking. Scheikunde wordt gevolgd door leerlingen uit de derde klassen en leerlingen uit de bovenbouw met dit keuzevak. Bij deze groep leerlingen zal voor het gebruik een zeker bedrag in rekening worden gebracht. o Aardrijkskunde Leerlingen van leerjaar 1 t/m 3 en een aantal leerlingen uit de bovenbouw volgen het vak aardrijkskunde. Op de boekenlijst wordt voor dit vak de Grote Bosatlas voorgeschreven. Om verlies en beschadigingen te voorkomen is mede gezien het formaat, gewicht en prijs van deze atlassen afgesproken dat er voor gebruik op school klassensets ter beschikking worden gesteld. Aan de ouders/verzorgers wordt hiervoor een bedrag in rekening gebracht. o Computer en/of Laptop Teneinde de kosten van leermiddelen voor ouders/verzorgers te beperken wordt er op de boekenlijst géén aan te schaffen laptop voorgeschreven. In plaats daarvan zijn door de school PC s en laptops aangeschaft. Ook voor het gebruik hiervan zal een bedrag in rekening worden gebracht. De bedragen waarvan hierboven sprake is worden in overleg met de ouder/leerlinggeleding van de medezeggenschapsraad vastgesteld. Medio juni wordt de regeling, inclusief de precieze bijdragen bekend gemaakt. Als alle informatie echter eerder beschikbaar is, wordt voordien e.e.a. al op de website van de school gepubliceerd. Indien een leerling na aanvang van enig schooljaar alsnog op een andere afdeling wordt geplaatst of van vakkenpakket wisselt, worden de kosten van de leermiddelen van het nieuwe vak/de nieuwe vakken bij de ouder/leerling in rekening gebracht. BOEKENREGELING IN BIJZONDERE SITUATIES Leerlingen met een leesbeperking (dyslexie) kunnen onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor aangepaste leermiddelen. In beginsel komen in deze situatie de kosten voor de aanvullende leermiddelen voor rekening van de ouder/leerling. Meer informatie treft u aan op de website: Onze school > Algemeen > Regels en Afspraken. OUDER- EN DEELNEMERSBIJDRAGEN Door de school wordt aan de ouders/verzorgers van de leerlingen voor elk kind jaarlijks een bedrag gevraagd I:\Administratie\SWP\SWP \2711_schoolgids_GEEL_1516 definitief.docx Pagina 19 van 21

20 als bijdrage in de onkosten van de school die niet door de Rijkssubsidie worden gedekt. U ontvangt hiervoor aan het begin van het schooljaar een rekening. De jaarlijkse ouderbijdrage heeft een vrijwillig karakter. De oudergeleding van de MR heeft instemmingsbevoegdheid t.a.v. de hoogte en de besteding van de ouderbijdrage. Bij tussentijdse in- of uitschrijving in de loop van het schooljaar wordt de ouderbijdrage aangepast. De ouderbijdrage wordt o.a. besteed aan een ongevallenverzekering voor scholieren, kosten die gemaakt worden bij de diploma-uitreiking en bij uitbreiding van de voorzieningen in de mediatheek (boeken, computerprogramma s, audiovisuele hulpmiddelen). Verschillende bijeenkomsten en activiteiten worden voor een deel bekostigd uit de ouderbijdrage. Te denken valt aan de kerkelijke vieringen en activiteiten als excursies, sporttoernooien, sportdagen, culturele leerlingactiviteiten, Gregoriusdag, leerlinguitvoeringen en de Gregoriusshow. Afhankelijk van de klas/afdeling van de leerling of diens vakkenpakket kunnen aanvullende deelnemersbijdragen gevraagd worden. Ook deze bijdragen zijn vrijwillig. Daarbij moet wel de kanttekening geplaatst worden dat, indien een deelnemersbijdrage niet voldaan wordt, de leerling uitgesloten kan worden van de betreffende voorziening of activiteit. In dit verband is het mogelijk dat de leerling een vervangende opdracht of (onderwijs)activiteit toegewezen krijgt. Een overzicht van de ouder- en deelnemersbijdragen én het daarbij horende reglement staat op de website gepubliceerd. VERZEKERINGEN EN AANSPRAKELIJKHEID De school heeft een verzekeringspakket afgesloten, bestaande uit een ongevallenverzekering en een aansprakelijkheidsverzekering. Op grond van de ongevallenverzekering zijn alle betrokkenen bij schoolactiviteiten (leerlingen; personeel; vrijwilligers) verzekerd. De verzekering geeft recht op een (beperkte) uitkering als een ongeval tot blijvende invaliditeit leidt. Ook zijn de geneeskundige en tandheelkundige kosten gedeeltelijk meeverzekerd, voor zover de eigen verzekering van betrokkene geen dekking biedt (bijvoorbeeld door eigen risico). Materiële schade (een in het ongerede geraakte bril, fiets etc.) valt niet onder de dekking. De ongevallenverzekering kent beperkingen en uitsluitingen van de dekking bij risicovolle activiteiten. Verder wordt opgemerkt dat de zorgplicht van de school niet zo ver gaat dat zij moet zorgen voor een ongevallenverzekering die voor de door de school in het kader van onderwijs georganiseerde risicovolle activiteiten adequate dekking biedt, noch dat de school de ouders/verzorgers/leerlingen informeert dat voor die activiteiten geen dekking biedende verzekering is afgesloten (Hoge Raad, 28/10/2011; IJN-nr: BQ2324) De aansprakelijkheidsverzekering biedt zowel de school zelf als zij die voor de school actief zijn (bestuursleden; personeel; vrijwilligers) dekking tegen schadeclaims als gevolg van onrechtmatig handelen. Wij attenderen u in dat verband op twee aspecten, die vaak aanleiding zijn tot misverstand. Ten eerste is de school of het schoolbestuur niet (zonder meer) aansprakelijk voor alles wat tijdens de schooluren en buitenschoolse activiteiten gebeurt. Wanneer dit wel het geval zou zijn, zou alle schade die in schoolverband ontstaat door de school moeten worden vergoed. De school heeft pas een schadevergoedingsplicht wanneer er sprake is van een verwijtbare fout. De school (of zij die voor de school optreden) moet dus tekort zijn geschoten in haar rechtsplicht. Het is mogelijk dat er schade wordt geleden, zonder dat er sprake is van enige onrechtmatigheid. Bijvoorbeeld tijdens de gymnastiekles een bal tegen een bril: die schade valt niet onder de aansprakelijkheidsverzekering en wordt dan ook niet door de school vergoed. Ten tweede is de school niet aansprakelijk voor (schade door) onrechtmatig gedrag van leerlingen. Leerlingen (of, als zij jonger zijn dan 14 jaar, hun ouders/verzorgers) zijn primair zelf verantwoordelijk voor hun doen en laten. Een leerling die tijdens de schooluren of tijdens andere door de school georganiseerde activiteiten door onrechtmatig handelen schade veroorzaakt, is daar dus in de eerste plaats zelf (of de ouders/verzorgers) verantwoordelijk voor. Het is dus van belang dat ouders/verzorgers zelf een particuliere aansprakelijkheidsverzekering afsluiten. De school wijst er verder uitdrukkelijk op dat zij geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt voor door de leerlingen meegenomen apparatuur. (Zonder hier een uitputtende opgave te kunnen en willen geven: te denken valt aan mobiele telefoons, Ipads, laptops, etc) Verder wijzen wij u op dat via de besturenraad voor het christelijk onderwijs een verzekeringspakket is ontwikkeld voor de school. In het pakket is een verzekering afgesloten voor ongevallen tijdens de schooluren, activiteiten in schoolverband en het rechtstreeks gaan naar en komen van school. Informatie treft u op onze website bij tabblad Onze School Algemeen Financieel Eigendommenverzekering t.b.v. leerlingen. STUDIEFINANCIERING Iedere leerling die 18 jaar of ouder is, heeft recht op een rijksbijdrage in de studiekosten volgens de Wet Studiefinanciering. I:\Administratie\SWP\SWP \2711_schoolgids_GEEL_1516 definitief.docx Pagina 20 van 21

R.K. SCHOLENGEMEENSCHAP VOOR TWEETALIG ONDERWIJS, VWO, HAVO en MAVO

R.K. SCHOLENGEMEENSCHAP VOOR TWEETALIG ONDERWIJS, VWO, HAVO en MAVO geldig tot juni 2015 behoudens wijzigingen R.K. SCHOLENGEMEENSCHAP VOOR TWEETALIG ONDERWIJS, VWO, HAVO en MAVO Locatie mavo (Tl) en havo-kans-klas Nobeldwarsstraat 9 3512 EW Utrecht Locatie vwo, havo en

Nadere informatie

ST-GREGORIUS COLLEGE 13-2711

ST-GREGORIUS COLLEGE 13-2711 (publicatiedatum: juli 2013 geldig tot juni 2014 behoudens wijzigingen) ST-GREGORIUS COLLEGE 13-2711 R.K. SCHOLENGEMEENSCHAP VOOR TWEETALIG ONDERWIJS, VWO, HAVO en MAVO Locatie mavo (TL) Nobeldwarsstraat

Nadere informatie

R.K. SCHOLENGEMEENSCHAP VOOR TWEETALIG ONDERWIJS, VWO, HAVO en MAVO

R.K. SCHOLENGEMEENSCHAP VOOR TWEETALIG ONDERWIJS, VWO, HAVO en MAVO geldig tot juni 2015 behoudens wijzigingen R.K. SCHOLENGEMEENSCHAP VOOR TWEETALIG ONDERWIJS, VWO, HAVO en MAVO Locatie mavo (Tl) en havo-kans-klas Nobeldwarsstraat 9 3512 EW Utrecht Locatie vwo, havo en

Nadere informatie

REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN. Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar 2015-2016

REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN. Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar 2015-2016 REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar 2015-2016 Vastgesteld door de medezeggenschapsraad d.d. 27 mei 2015 ALGEMEEN In gevallen waarin deze

Nadere informatie

REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN. Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar

REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN. Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar 2016-2017 Vastgesteld door de medezeggenschapsraad d.d. 1 juni 2016 ALGEMEEN In gevallen waarin deze

Nadere informatie

SCHOOLGIDS VAN HET St. GREGORIUS COLLEGE KATHOLIEKE SCHOLENGEMEENSCHAP VOOR. VWO, HAVO en MAVO

SCHOOLGIDS VAN HET St. GREGORIUS COLLEGE KATHOLIEKE SCHOLENGEMEENSCHAP VOOR. VWO, HAVO en MAVO SCHOOLGIDS VAN HET St. GREGORIUS COLLEGE KATHOLIEKE SCHOLENGEMEENSCHAP VOOR Locatie mavo en havo-kans-klassen Nobeldwarsstraat 9 3512 EW Utrecht VWO, HAVO en MAVO Locatie vwo, havo en Internationale Stroom

Nadere informatie

Overgangsregeling schooljaar

Overgangsregeling schooljaar Overgangsregeling Schooljaar 2016-2017 Algemeen: Een leerling kan als regel niet in twee opeenvolgende leerjaren doubleren. Bij wijze van uitzondering is dit soms mogelijk. Dit ter beoordeling aan de schoolleiding.

Nadere informatie

BROCHURE VERDER NA DE TWEEDE KLAS IN 2015-2016

BROCHURE VERDER NA DE TWEEDE KLAS IN 2015-2016 BROCHURE VERDER NA DE TWEEDE KLAS IN 2015-2016 Geachte ouder(s)/verzorger(s), Uw zoon of dochter zit op dit moment in het tweede leerjaar van de onderbouw vwo en havo. Na het tweede rapport ontvangen de

Nadere informatie

Hardenberg Tel 0524 593800. Coevorden. Your next step! Tel 0523 262170. www.denieuweveste.nl

Hardenberg Tel 0524 593800. Coevorden. Your next step! Tel 0523 262170. www.denieuweveste.nl Van Heeckerenlaan 2 Piet Heinstraat 1 Coevorden Hardenberg Tel 0524 593800 Your next step! Tel 0523 262170 www.denieuweveste.nl Your next step! informatie 2014/2015 ontwikkel(t) je talent De Nieuwe Veste

Nadere informatie

Bevorderingsreglement Onderbouw

Bevorderingsreglement Onderbouw Bevorderingsreglement Onderbouw Schooljaar 2014-2015 Aan de leerlingen in de leerjaren 1 t/m 3, Om je succesvol naar je diploma te begeleiden, krijg je niet alleen uitleg en begeleiding, maar wordt er

Nadere informatie

Leerlingenstatuten 2012-2013

Leerlingenstatuten 2012-2013 1. INLEIDING 1.1. Betekenis Het leerlingenstatuut is een overzicht van de rechten en plichten van een leerling van het Elzendaalcollege. Het statuut is, binnen wettelijk vastgestelde kaders en voor zover

Nadere informatie

Wessel Gansfortcollege vestiging Heerdenpad

Wessel Gansfortcollege vestiging Heerdenpad Wessel Gansfortcollege vestiging Heerdenpad Film bekijken? Scan met Layar! vmbo-theoretisch leerweg (tl) havo, atheneum, atheneum+ 900 leerlingen Uit de kunst! Ongeveer 900 leerlingen komen elke dag naar

Nadere informatie

HORN. Bezoekmiddagen Woensdag 14 januari 2015 Woensdag 28 januari 2015 Woensdag 4 februari 2015 Woensdag 11 februari 2015

HORN. Bezoekmiddagen Woensdag 14 januari 2015 Woensdag 28 januari 2015 Woensdag 4 februari 2015 Woensdag 11 februari 2015 HORN Bezoekmiddagen Woensdag 14 januari 2015 Woensdag 28 januari 2015 Woensdag 4 februari 2015 Woensdag 11 februari 2015 WELKOM GEACHTE OUDERS Dit boekje bevat een beknopte, zakelijke weergave van de informatie

Nadere informatie

Overgangsregeling schooljaar

Overgangsregeling schooljaar Overgangsregeling Schooljaar 2015-2016 Algemeen: Een leerling kan als regel niet in twee opeenvolgende leerjaren doubleren. Bij wijze van uitzondering is dit soms mogelijk. Dit ter beoordeling aan de schoolleiding.

Nadere informatie

CS Vincent van Gogh, locatie CSG Beilen

CS Vincent van Gogh, locatie CSG Beilen Overgangsnormen leerjaar 3 CS Vincent van Gogh, locatie CSG Beilen Vmbo - leerjaar 3 Rapporten Het onderwijskundig proces van leerlingen van CS Vincent van Gogh, locatie CSG Beilen, wordt getoetst door

Nadere informatie

Talent. voor de Toekomst! Informatie Saenredam College

Talent. voor de Toekomst! Informatie Saenredam College Talent voor de Toekomst! Informatie Saenredam College 201 4 5 /201 Inhoudsopgave Dit hebben we speciaal voor jou geschreven 2 Openbare school Open avond VMBO bij het Saenredam College 3 Onderbouw Nieuwe

Nadere informatie

Aloysius/De Roosten. Focus op jou

Aloysius/De Roosten. Focus op jou Aloysius/De Roosten Focus op jou Missie Leerlingen begeleiden naar een MAVO (VMBO-T) diploma door het bieden van Structuur Veiligheid Overzicht Persoonlijke aandacht Uiteindelijk Schoolleiding Vestigingsdirecteur

Nadere informatie

KEUZEBEGELEIDING KLAS 3

KEUZEBEGELEIDING KLAS 3 KEUZEBEGELEIDING KLAS 3 2013-2014 Afdelingsleiders Decanen dhr. drs. G.C. Zijlstra (vwo) en dhr. R de Boef (havo) mw. E. de Neef en mw. drs. A.C.R.I. Govaarts Mentoren 3A mw. E.A.M. van Veen 3GA dhr.

Nadere informatie

Toelichting bij PTA opleiding vmbo-tl

Toelichting bij PTA opleiding vmbo-tl Toelichting bij PTA opleiding vmbo-tl (klas 9 en 10tl) 2016-2017 Maastricht, 1 oktober 2016 Bernard Lievegoed School Toelichting PTA 2016-2017 Opleiding vmbo-tl 1 Inleiding De Bernard Lievegoed School

Nadere informatie

SG Nelson Mandela. mavo en mavo/havo algemeen toegankelijk

SG Nelson Mandela. mavo en mavo/havo algemeen toegankelijk SG Nelson Mandela mavo en mavo/havo algemeen toegankelijk Dalton is een Daltonschool Zo wil Scholengemeenschap Nelson Mandela bekend staan. In een open sfeer bepalen de leerlingen zelf voor een deel hun

Nadere informatie

Bevorderingsnormen

Bevorderingsnormen Bevorderingsnormen 2016 2017 A. Inleiding B. Begrippen 1. Afronden 2. Tekorten 3. Voldoende en Goed 4. Voortschrijdend gemiddelde. 5. Categorie I en II C. Rapporten D. Algemeen E. Bevorderingsnormen klas

Nadere informatie

KEUZEBEGELEIDING & PROFIELKEUZE KLAS 3

KEUZEBEGELEIDING & PROFIELKEUZE KLAS 3 KEUZEBEGELEIDING & PROFIELKEUZE KLAS 3 2014-2015 Belangrijke data i.v.m. profielkeuze schooljaar 2014 2015 9 dec. Ouderavond 10 dec. Mentoravond 26-30 jan. Elke derde klas gaat één dag op keuzedag 2 feb

Nadere informatie

CSG REHOBOTH Rehoboth een school waar respect voor jezelf, voor de ander en het andere een gewone zaak is.

CSG REHOBOTH Rehoboth een school waar respect voor jezelf, voor de ander en het andere een gewone zaak is. Rehoboth CSG REHOBOTH Rehoboth een school waar respect voor jezelf, voor de ander en het andere een gewone zaak is. Voorwoord Leerwegen Voorwoord Uw zoon/dochter zit nu in groep 8 van de basisschool. Nog

Nadere informatie

Iedere deelnemer aan het schoolexamen wordt geacht kennis te nemen van het programma van toetsing en afsluiting.

Iedere deelnemer aan het schoolexamen wordt geacht kennis te nemen van het programma van toetsing en afsluiting. Aanvullend reglement van de vestiging CSG Wessel Gansfort Voor de klassen: T3 en T4 2015-2016 Iedere deelnemer aan het schoolexamen wordt geacht kennis te nemen van het programma van toetsing en afsluiting.

Nadere informatie

Leerlingenstatuut Elzendaalcollege Schooljaar 2013-2014

Leerlingenstatuut Elzendaalcollege Schooljaar 2013-2014 Leerlingenstatuut Elzendaalcollege Schooljaar 2013-2014 -1- 1. INLEIDING Het leerlingenstatuut is een overzicht van de rechten en plichten van een leerling van het Elzendaalcollege. Het statuut geldt voor:

Nadere informatie

4. In de bevorderingsnormen komt regelmatig het begrip kernvakken voor. Het gaat hierbij om de vakken Nederlands, Engels en wiskunde.

4. In de bevorderingsnormen komt regelmatig het begrip kernvakken voor. Het gaat hierbij om de vakken Nederlands, Engels en wiskunde. Versie Schooljaar 2016-2017 Definitief vastgesteld sept. 2016 Bevorderingsnormen Inclusief: - Herkansingsregeling 4 havo, 4 vwo en 5 vwo - Protocol doorstroom 4 mavo naar 5 havo - Protocol doorstroom 5

Nadere informatie

Bevorderingsnormen 2016/2017. Vmbo

Bevorderingsnormen 2016/2017. Vmbo Bevorderingsnormen 2016/2017 Vmbo Algemene Bepalingen 1. De bevorderingsnormen en algemene bepalingen zijn openbaar en dienen voor leerlingen en ouders ter inzage beschikbaar te zijn. 2. Wijzigingen dienen

Nadere informatie

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING TL HAVO - VWO

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING TL HAVO - VWO ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING TL - cursus 2014-2015 1 Algemeen deel van het PTA TL// Op de TL, het en het bestaat het totale onderwijspakket uit de volgende vaste onderdelen:

Nadere informatie

Rapportage en Overgangsrichtlijnen Afdeling Bovenbouw Mavo / Havo OSG Echnaton 2014-2015

Rapportage en Overgangsrichtlijnen Afdeling Bovenbouw Mavo / Havo OSG Echnaton 2014-2015 Rapportage en Overgangsrichtlijnen Afdeling Bovenbouw Mavo / Havo OSG Echnaton 2014-2015 1 Inhoud Rapportage... 3 Rapportage klas 1 en 2 mavo en klas 1, 2 en 3 havo/vwo... 3 Rapportage in de examenklassen

Nadere informatie

INFOBOEKJE KLAS 4 2013-2014

INFOBOEKJE KLAS 4 2013-2014 INFOBOEKJE KLAS 4 2013-2014 1 Inhoud Inleiding 3 Schoolexamen 4 1. SE PTA. Wat betekenen deze afkortingen? 2. Herkansingen 3. Tijdens het Schoolexamen Rekenexamen 6 Info van de decaan 7 Maatschappelijke

Nadere informatie

BORNEGO COLLEGE. 25 oktober Een belangrijk keuzemoment in het leven van uw zoon of dochter. Hier kan een onderschrift komen

BORNEGO COLLEGE. 25 oktober Een belangrijk keuzemoment in het leven van uw zoon of dochter. Hier kan een onderschrift komen BORNEGO COLLEGE 25 oktober 2016 Een belangrijk keuzemoment in het leven van uw zoon of dochter Hier kan een onderschrift komen 1 Programma (in hoofdlijnen) (voortgezet) Onderwijs in Nederland Bornego College:

Nadere informatie

Kennismaking Bijzonderheden vierde leerjaar Tweede Fase havo op het Fons Vitae Verzuimbeleid Berlijnreis

Kennismaking Bijzonderheden vierde leerjaar Tweede Fase havo op het Fons Vitae Verzuimbeleid Berlijnreis Kennismaking Bijzonderheden vierde leerjaar Tweede Fase havo op het Fons Vitae Verzuimbeleid Berlijnreis Schoolexamens Rekentoets Toetsweken en rapportage Overgangsnorm Vrije ruimte: werkveldstage Vakken

Nadere informatie

Elke dag inspirerend. vwo / havo. elke dag een uitdaging

Elke dag inspirerend. vwo / havo. elke dag een uitdaging Elke dag inspirerend vwo / havo elke dag een uitdaging Samen met uw zoon of dochter staat u voor een belangrijke keuze. Op basis van het advies van de basisschool ligt de uitdaging op vwo of havo-niveau.

Nadere informatie

vmbo theoretische leerweg (tl), havo, atheneum, atheneum+ 820 leerlingen

vmbo theoretische leerweg (tl), havo, atheneum, atheneum+ 820 leerlingen vmbo theoretische leerweg (tl), havo, atheneum, atheneum+ 820 leerlingen De CSG Wessel Gansfort is een open christelijke school, waar elke dag ongeveer 820 leerlingen onderwijs volgen. Iedereen is van

Nadere informatie

Bevorderingsrichtlijnen Calvijn

Bevorderingsrichtlijnen Calvijn Bevorderingsrichtlijnen Calvijn Bevorderingsbeleid 1. Op basis van de bevindingen in de zogenaamde bevorderingsvergadering wordt aan het einde van elk schooljaar een beoordeling gegeven ten behoeve van

Nadere informatie

Overgangsregeling schooljaar 2014-2015

Overgangsregeling schooljaar 2014-2015 Overgangsregeling Schooljaar 2014-2015 Algemeen: Een leerling kan als regel niet in twee opeenvolgende leerjaren doubleren. Bij wijze van uitzondering is dit soms mogelijk. Dit ter beoordeling aan de schoolleiding.

Nadere informatie

Teamleider leerjaar 3&4 Theoretische leerweg

Teamleider leerjaar 3&4 Theoretische leerweg Welkom bij het Reeshof College Teamleider leerjaar 3&4 Theoretische leerweg Daan Hamann E-mail: dhamann@reeshofcollege.nl Heeft u vragen, neem dan gerust contact op. Klas xx Mentor Voor- Achternaam E-mail:

Nadere informatie

Informatie over de brugklas voor ouders

Informatie over de brugklas voor ouders Open Huis vrijdag 29 januari 2016 16.00-21.00 uur scholengemeenschap voor mavo, havo en vwo (atheneum en gymnasium) Informatie over de brugklas voor ouders Open lessen 11, 12, 14 en 15 januari 2015 Deelname

Nadere informatie

Vrijstellingsregeling en Overgangsnormen

Vrijstellingsregeling en Overgangsnormen Vrijstellingsregeling en Overgangsnormen 2012 2013 Inhoud Vrijstellingsregeling vmbo-bovenbouw... 3 Vrijstellingsregeling tweede fase havo/vwo... 4 Overgangsvergadering en revisievergadering schooljaar

Nadere informatie

christelijke school voor mavo-havo-vwo met elkaar voor elkaar voor nu en later

christelijke school voor mavo-havo-vwo met elkaar voor elkaar voor nu en later christelijke school voor mavo-havo-vwo met elkaar voor elkaar voor nu en later Onderwijs met aandacht voor iedereen! Op mavo, havo of drie jaar vwo onderbouw: Engels PLUS Sport PLUS Science PLUS Business

Nadere informatie

Overgangsnormen bovenbouw

Overgangsnormen bovenbouw Overgangsnormen klas 3 en 4 VMBO / HAVO 2014-2015 OSG Sevenwolden Locatie Joure Overgangsnormen bovenbouw Overgangsnormen bovenbouw 2014-2015 - 1 - A. Overgangsnormen VMBO TL 3 TL 4 Aan het einde van het

Nadere informatie

Locatie Fedde Schurer Je doet ertoe!

Locatie Fedde Schurer Je doet ertoe! HAVO/ VWO Locatie Fedde Schurer Je doet ertoe! VAN ONDER - NAAR BOVENBOUW Wie binnen Openbare Scholengroep Sevenwolden overgaat van het tweede leerjaar basisvorming naar het derde leerjaar havo of vwo,

Nadere informatie

ALBERDINGK THIJM COLLEGE OVERGANGSNORMEN ONDERBOUW

ALBERDINGK THIJM COLLEGE OVERGANGSNORMEN ONDERBOUW ALBERDINGK THIJM COLLEGE OVERGANGSNORMEN ONDERBOUW 2014-2015 VOORWOORD Beste ouders, verzorgers, Op het Alberdingk Thijm College vinden we het belangrijk dat iedere leerling het maximale uit zichzelf haalt.

Nadere informatie

ST. ALOYSIUS COLLEGE OVERGANGSNORMEN 2015-2016

ST. ALOYSIUS COLLEGE OVERGANGSNORMEN 2015-2016 ST. ALOYSIUS COLLEGE OVERGANGSNORMEN 2015-2016 Inhoud Algemene aanwijzingen en uitgangspunten 3 Bevorderingsnorm klas 1 MAVO en HAVO 5 Bevorderingsnorm klas 2 MAVO en HAVO 6 Bevorderingsnorm klas 3 MAVO

Nadere informatie

Bevorderingsnormen 2016/2017

Bevorderingsnormen 2016/2017 Bevorderingsnormen 2016/2017 Geachte ouders/verzorgers, Deze brochure geeft een overzicht van de bevorderingsnormen voor de diverse leerjaren. Met deze bevorderingsnormen leggen we vast wanneer iemand

Nadere informatie

Wegwijzer. Schooljaar 2014-2015

Wegwijzer. Schooljaar 2014-2015 Wegwijzer Schooljaar 2014-2015 Welkom in het nieuwe schooljaar 2014-2015 Wij heten uw zoon of dochter en u van harte welkom in het nieuwe schooljaar op Rijnmond. In deze handige wegwijzer vindt u allerlei

Nadere informatie

Afspraken rapportcijfers en overgangscijfers per vak. Algemene uitgangspunten bij de overgangsnormen

Afspraken rapportcijfers en overgangscijfers per vak. Algemene uitgangspunten bij de overgangsnormen Overgangsprotocol In dit overgangsprotocol voor: * leerjaar 1, 2 en 3 MAVO * leerjaar 1 MAVO/ * leerjaar 1, 2, 3 en 4 bundelt het Over Betuwe College Elst alle regels en afspraken die direct of indirect

Nadere informatie

Rapportage Overgangsnormen rapportvergaderingen binnen havo-vwo

Rapportage Overgangsnormen rapportvergaderingen binnen havo-vwo 29-01-2013.................................................................. Rapportage Overgangsnormen rapportvergaderingen binnen havo-vwo Wim Krijbolder Inhoudsopgave 1. Rapportage en Rapportvergaderingen

Nadere informatie

Overgangsnormen 2008-2013. JUNIOR LEERWERKHUIS (onderbouw vmbo)

Overgangsnormen 2008-2013. JUNIOR LEERWERKHUIS (onderbouw vmbo) Overgangsnormen 2008-2013 JUNIOR LEERWERKHUIS (onderbouw vmbo) 01 Inhoud: 1. Algemene gegevens leerjaar 1 en 2 2. Regionale zorgonderwijsvoorziening Maasland K/T met LWO leerjaar 1 Regionale zorgonderwijsvoorziening

Nadere informatie

WELKOM GEACHTE OUDERS

WELKOM GEACHTE OUDERS INFORMATIE HORN WELKOM GEACHTE OUDERS Dit boekje bevat een beknopte, zakelijke weergave van de informatie over onze school in Horn zoals we die op de regionale voorlichtingsavonden hebben gegeven. Samen

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 2014-2015 3 VMBO TL Coornhert Lyceum 1 Voorwoord Beste leerling en beste ouders / verzorgers, Hierbij heeft u / heb je het PTA van 3 vmbo TL in handen. In 3 vmbo TL

Nadere informatie

EEN WERELD SCHOOL. vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen. Gemini (H)TL

EEN WERELD SCHOOL. vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen. Gemini (H)TL EEN WERELD SCHOOL vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen Gemini (H)TL Gemini (H)TL is iets voor jou! Je hebt advies vmbo theoretische leerweg Vmbo theoretische leerweg

Nadere informatie

Bevorderingsreglement Onderbouw

Bevorderingsreglement Onderbouw Bevorderingsreglement Onderbouw Schooljaar 2016-2017 Aan de leerlingen in de leerjaren 1 t/m 3, Om je succesvol naar je diploma te begeleiden, krijg je niet alleen uitleg en begeleiding, maar wordt er

Nadere informatie

PROMOTIENORMEN THORBECKE VOORTGEZET ONDERWIJS NIEUWERKERK AAN DEN IJSSEL

PROMOTIENORMEN THORBECKE VOORTGEZET ONDERWIJS NIEUWERKERK AAN DEN IJSSEL PROMOTIENORMEN THORBECKE VOORTGEZET ONDERWIJS NIEUWERKERK AAN DEN IJSSEL Schooljaar 2015-2016 Rotterdam, 1 september 2015 INHOUDSOPGAVE PROMOTIENORMEN THORBECKE VOORTGEZET ONDERWIJS NIEUWERKERK AD IJSSEL

Nadere informatie

Welkom bij het Reeshof College

Welkom bij het Reeshof College Welkom bij het Reeshof College Klas xx Mentor Voor- Achternaam Email: xxxxxx@reeshofcollege.nl Werkdagen: ma-di-wo-do Ouderavond leerjaar 3 KB 15 september 2015 2 Teamleider leerjaar 3&4 Basis- en kaderberoepsgerichte

Nadere informatie

vmbo theoretische leerweg (tl), havo, atheneum, atheneum+

vmbo theoretische leerweg (tl), havo, atheneum, atheneum+ Erkende CultuurProfielSchool Erkende VECON Business School vmbo theoretische leerweg (tl), havo, atheneum, atheneum+ 800 leerlingen Welkom op ons Wessel! De CSG Wessel Gansfort is een open christelijke

Nadere informatie

Overgangsnormen en uitslagregel

Overgangsnormen en uitslagregel Overgangsnormen en uitslagregel 2012 2013 Picasso Lyceum gymnasium, atheneum, havo en TOPmavo Paletsingel 38c 2718 NT Zoetermeer Tel. (079) 347 17 00 Fax (079) 347 17 99 E-mail:info@picasso-lyceum.nl Website:

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting bijlage bij Examenreglement 2015-2016

Programma van Toetsing en Afsluiting bijlage bij Examenreglement 2015-2016 Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs Broekweg Haarlem Programma van ing en Afsluiting bijlage bij Examenreglement 205-206 MAVO cursusjaar 205-206 Leerjaar 3 Haarlem College MAVO 205-206 Aan de leerlingen

Nadere informatie

Elde College. Elke dag een uitdaging

Elde College. Elke dag een uitdaging Elde College Elke dag een uitdaging Sint-Michielsgestel Eric van den Boogaard, teamleider vmbo Luque Somers, mentor en docent lichamelijke opvoeding Basisschool -> voortgezet Meer vakken, docenten, meer

Nadere informatie

Informatiefolder voor ouders. Kempenhorst College: Hart voor de leerling Klein en Betrokken. Kempenhorst, een fijne school!

Informatiefolder voor ouders. Kempenhorst College: Hart voor de leerling Klein en Betrokken. Kempenhorst, een fijne school! Informatiefolder voor ouders Kempenhorst College: Hart voor de leerling Klein en Betrokken Kempenhorst, een fijne school! Structuur van de school Leerjaar 4 Leerjaar 3 Theoretische leerweg Keuze uit 2

Nadere informatie

Bevorderingsnormen en eindcijferberekeningen. Schooljaar

Bevorderingsnormen en eindcijferberekeningen. Schooljaar Bevorderingsnormen en eindcijferberekeningen Schooljaar 2016-2017 29 september 2016 INHOUDSOPGAVE 1. Rapporten en cijfers... 3 2. Bevorderingsnormen 2.1. Leerjaar 1... 4 2.2. Leerjaar 2... 5 2.3. Leerjaar

Nadere informatie

1e klas: met vrienden en vriendinnen van de basisschool in één klas

1e klas: met vrienden en vriendinnen van de basisschool in één klas 1 mavo Intro Deze brochure geeft u informatie over de vmbo-theoretische leerweg op hethml: de mavo. Met vragen kunt u terecht bij de afdelingsleider bovenbouw mavo, Thomas ter Hart. 1e klas: met vrienden

Nadere informatie

LEERLINGENSTATUUT /

LEERLINGENSTATUUT / LEERLINGENSTATUUT 2013-2014 / 2014-2015 WWW.SGREIGERSBOS.NL leerlingenstatuut De betekenis van het Leerlingenstatuut In dit leerlingenstatuut wordt het geheel van rechten en plichten van de leerlingen

Nadere informatie

POVO VOORLICHTINGSAVOND 2013 WELKOM

POVO VOORLICHTINGSAVOND 2013 WELKOM POVO VOORLICHTINGSAVOND 2013 WELKOM School voor: vmbo mavo havo technasium (havo+vwo) gymnasium (vwo) atheneum (vwo) PROGRAMMA Voorstellen (Op)bouw school Veranderingen Begeleiding Leren is leuk! In welke

Nadere informatie

BEVORDERINGSNORMEN Cursusjaar 2014/2015

BEVORDERINGSNORMEN Cursusjaar 2014/2015 BEVORDERINGSNORMEN Cursusjaar 2014/2015 1 Inleiding Geachte ouders/verzorgers, Deze brochure Bevorderingsnormen geeft een overzicht van de bevorderingsnormen voor de diverse leerjaren. De exameneisen zijn

Nadere informatie

Overgangsnormen leerjaar 2. CS Vincent van Gogh, locatie CSG Beilen

Overgangsnormen leerjaar 2. CS Vincent van Gogh, locatie CSG Beilen Overgangsnormen leerjaar 2 CS Vincent van Gogh, locatie CSG Beilen Vmbo - leerjaar 2 Rapporten Het onderwijskundig proces van leerlingen van CS Vincent van Gogh, locatie CSG Beilen, wordt getoetst door

Nadere informatie

College voor. beroepsonderwijs. vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen. algemeen toegankelijk

College voor. beroepsonderwijs. vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen. algemeen toegankelijk College voor vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen algemeen toegankelijk beroepsonderwijs College voor Beroepsonderwijs Wie zijn we? Alle leerlingen die de basisberoepsgerichte of de kaderberoepsgerichte

Nadere informatie

Decanaat Lekkerkerk. Loopbaanoriëntatie en begeleiding in VMBO-BK2. Loopbaan Oriëntie en Beroep (LOB)

Decanaat Lekkerkerk. Loopbaanoriëntatie en begeleiding in VMBO-BK2. Loopbaan Oriëntie en Beroep (LOB) Decanaat Loopbaanoriëntatie en begeleiding in VMBO-BK2 Loopbaan: Als je bezig bent met je schoolloopbaan dan ben je bezig met vragen over jouw toekomst. Wat voor beroepen vind je interessant? Wat voor

Nadere informatie

Ouderavond Profielkeuze 3 HAVO

Ouderavond Profielkeuze 3 HAVO Ouderavond Profielkeuze 3 HAVO Donderdag 12 november 2015 Schooljaar 2015-2016 Inhoud Belang van juiste profiel Keuzebegeleiding Profielen Dominicuscollege.dedecaan.net Belang van juiste profiel Veel vervolgopleidingen

Nadere informatie

Leerlingenstatuut 2011-2013

Leerlingenstatuut 2011-2013 Al Openbare ScholenGroep Schoonoord Bezoekadres T 030 698 21 40 Blikkenburgerlaan 2 3703 CV Zeist F 030 698 21 80 Postadres www.osgs.nl info@osgs.nl Postbus 16 3700 AA Zeist KvK 30250155 2 / 12 Inhoudsopgave

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN Beroepscollege Locatie Herle

OVERGANGSNORMEN Beroepscollege Locatie Herle OVERGANGSNORMEN Beroepscollege Locatie Herle SCHOOLJAAR 2016-2017 Inhoudsopgave: blz. Algemene bepalingen voor overgang en doorstroming 3 Overgangsnormen brugklas VMBO bk naar 2 VMBO bk / kgt 6+7 Overgangsnormen

Nadere informatie

1 Rapporten en. bevorderingsnormen. Schooljaar Rapporten en bevorderingsnormen pag. 1

1 Rapporten en. bevorderingsnormen. Schooljaar Rapporten en bevorderingsnormen pag. 1 1 Rapporten en bevorderingsnormen Schooljaar 2016-2017 Rapporten en bevorderingsnormen pag. 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Rapportage 3 Bevorderingsnormen 3 2 ONDERBOUW Klas 1 4 Klas 1: naar mavo 2 (vanuit

Nadere informatie

Informatieavond Klas 3 Welkom

Informatieavond Klas 3 Welkom Informatieavond Klas 3 Welkom Programma opening het 3 vwo team uw kind op 3 vwo communicatie LOB: Profielkeuzeproces in 3 vwo Pauze (kopje koffie in het dolninarium) kennismaking met de mentor Leerlingen

Nadere informatie

Bevorderingsnormen VMBO Wageningen

Bevorderingsnormen VMBO Wageningen Bevorderingsnormen 2016-2017 VMBO Wageningen Inleiding Op het vmbo Wageningen is het schooljaar verdeeld in 3 periodes van minimaal 13 weken. Aan het eind van elke periode - begin december, medio maart

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN 2015-2016

OVERGANGSNORMEN 2015-2016 De overgangsnormen maken deel uit van de schoolgids SCZ Stedelijk College Van Doornenplantsoen 1 2722 ZA Zoetermeer Tel. (079) 331 03 00 Fax (079) 331 40 40 E-mail: info@stedelijk-college.nl Website: www.stedelijk-college.nl

Nadere informatie

Reglement beoordeling en bevorderingsnormen

Reglement beoordeling en bevorderingsnormen Reglement beoordeling en bevorderingsnormen van het Rietveld Lyceum SCHOOLJAAR 2015-2016 MAVO HAVO ATHENEUM GYMNASIUM Vastgesteld door de directie van het Rietveld Lyceum d.d. 10 november 2015 hiervoor

Nadere informatie

Leerlingenstatuut Kennemer College

Leerlingenstatuut Kennemer College Leerlingenstatuut Kennemer College mei 2012 Inhoudsopgave Algemeen... 3 A) Onderwijs... 4 1. Algemeen... 4 2. Begeleiding... 4 3. Huiswerk... 4 4. Toetsen... 5 5. PTA-toetsen... 5 6. Onregelmatigheden

Nadere informatie

INFORMATIE voor ouders & verzorgers. Welkom 2016/2017

INFORMATIE voor ouders & verzorgers. Welkom 2016/2017 INFORMATIE voor ouders & verzorgers Welkom 2016/2017 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Typisch De Heemgaard 5 Onderwijs 6 Keuzes & kansen 8 Begeleiding 11 Contact met thuis 12 Meer informatie 14 Praktisch 15 Zet

Nadere informatie

DECANOLOGICA LEERJAAR 2 VMBO

DECANOLOGICA LEERJAAR 2 VMBO DECANOLOGICA LEERJAAR 2 VMBO 2015-2016 1 Inhoudsopgave 1 Het onderwijs verandert blz 3 2 Kiezen in VMBO-2 blz 4 3 De opleidingen binnen het Minkema College blz 5 Basis- en kaderberoepsgerichte leerweg

Nadere informatie

BEVORDERINGSNORMEN WOLFERT DALTON

BEVORDERINGSNORMEN WOLFERT DALTON BEVORDERINGSNORMEN WOLFERT DALTON 2013-2014 Algemeen Indien een leerling bevorderd wordt naar een hoger of lager niveau, dan wordt de leerling geplaatst in een klas op dezelfde locatie/vestiging, indien

Nadere informatie

Bevorderingsnormen 2015-2016

Bevorderingsnormen 2015-2016 Visser t Hooft Lyceum Bevorderingsnormen 2015-2016 Leiden, Leiderdorp, Rijnsburg september 2015 INHOUD BEVORDERINGSNORMEN 2015-2016...3 Termen en begrippen...3 Rapportcijfers en bevordering...3 BEVORDERING

Nadere informatie

VOORLICHTING LEERJAAR 3

VOORLICHTING LEERJAAR 3 VOORLICHTING LEERJAAR 3 Programma: Algemene informatie Kennismaking met de mentor Programma Dhr. Erens: teamleider bovenbouw Welkom Verschillen onderbouw en bovenbouw Examens Mevr. Rompen; decaan Keuzes

Nadere informatie

PROFIELKEUZE TWEEDE FASE

PROFIELKEUZE TWEEDE FASE PROFIELKEUZE TWEEDE FASE Informatieboekje voor klas 3 Het programma in de tweede fase In de tweede fase bestaat het vakkenpakket voor klas 4, 5 en 6 van het VWO uit 3 delen. 1. Een gemeenschappelijk deel

Nadere informatie

EEN WERELD SCHOOL. lyceum (h)tl vakcolleges (b/k) lwoo. vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen.

EEN WERELD SCHOOL. lyceum (h)tl vakcolleges (b/k) lwoo. vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen. lyceum (h)tl vakcolleges (b/k) lwoo EEN WERELD SCHOOL vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen Gemini (H)TL Gemini (H)TL, iets voor jou! De HTL- route Je hebt advies

Nadere informatie

Programma voor Toetsing & Afsluiting SG Newton, Hoorn

Programma voor Toetsing & Afsluiting SG Newton, Hoorn Programma voor Toetsing & Afsluiting SG Newton, Hoorn Inhoud A. Algemeen deel... 1 1 Voorwoord... 1 2 Inleiding... 1 3 Examens... 2 3.1 Schoolexamen (SE)... 2 3.2 Centraal Examen (CE)... 2 4 Leerstofmodules...

Nadere informatie

Aan de examenkandidaten van 4 mavo/vmbo-tl Ter informatie aan hun ouder(s) en/of verzorger(s) Bergen NH, september 2015

Aan de examenkandidaten van 4 mavo/vmbo-tl Ter informatie aan hun ouder(s) en/of verzorger(s) Bergen NH, september 2015 Aan de examenkandidaten van 4 mavo/vmbo-tl Ter informatie aan hun ouder(s) en/of verzorger(s) Bergen NH, september 2015 Beste examenkandidaten van 4 mavo/vmbo-tl, Hier ligt voor je het Programma van Toetsing

Nadere informatie

Heb je nog vragen? Schoolleiding. Contactpersonen: Anita Gietermans Telefoonnummer: (075)

Heb je nog vragen? Schoolleiding. Contactpersonen: Anita Gietermans Telefoonnummer: (075) Heb je nog vragen? Contactpersonen: Anita Gietermans Telefoonnummer: (075) 640 91 30 Schoolleiding. Henk Lüken: vestigingsdirecteur Anita Gietermans: afdelingsleider leerjaar 1 en ISK Jan Willem van der

Nadere informatie

Januari 2015 INFORMATIEBOEKJE KLAS 2 OP WEG NAAR KLAS 3 VMBO 2 TH

Januari 2015 INFORMATIEBOEKJE KLAS 2 OP WEG NAAR KLAS 3 VMBO 2 TH Januari 2015 INFORMATIEBOEKJE KLAS 2 OP WEG NAAR KLAS 3 VMBO 2 TH Inhoudsopgave 1. Inleiding... blz. 1 2. Hoeveel jaar heb je nog voor de boeg op de SGL?... blz. 2 3. Het schooladvies... blz. 3 4. Revisie...

Nadere informatie

STRUCTUUR SG SINT URSULA

STRUCTUUR SG SINT URSULA 7 Onderwijs STRUCTUUR SG SINT URSULA De Scholengemeenschap St. Ursula heeft locaties in Horn en in Heythuysen. In de locatie Heythuysen zijn de opleidingen voor theoretisch, gemengd en beroepsgericht (kader

Nadere informatie

Elde College. Elke dag een uitdaging

Elde College. Elke dag een uitdaging Elde College Elke dag een uitdaging Sint-Michielsgestel Devon Sterken, zorgcoördinator Luque Somers, mentor en docent lichamelijke opvoeding Basisschool * Voortgezet Meer vakken, meer docenten, meer lokalen

Nadere informatie

Berger Scholengemeenschap PTA 5 havo 2015-2016

Berger Scholengemeenschap PTA 5 havo 2015-2016 VOORWOORD Bergen NH, augustus 2015 Beste leerlingen van 5 havo, Vorig jaar is de Tweede Fase voor jullie al van start gegaan. Naast de toetsen heb je ook al op andere manieren laten zien wat je geleerd

Nadere informatie

Bevorderings- en instroomrichtlijnen. Carmelcollege Gouda

Bevorderings- en instroomrichtlijnen. Carmelcollege Gouda Bevorderings- en instroomrichtlijnen Carmelcollege Gouda voor ouders, leerlingen en docenten Carmelcollege Gouda, versie 3.2 een bundel voor ouders, leerlingen en docenten Maart 2015 1 Inhoud 1 Bevorderingsrichtlijnen

Nadere informatie

zaanlands lyceum onze havo-afdeling

zaanlands lyceum onze havo-afdeling zaanlands lyceum onze havo-afdeling onze havo-afdeling zaanlands ly Het Zaanlands Lyceum is een school voor havo, atheneum en gymnasium. De school is gesticht in 1866 en bestaat in schooljaar 2015-2016

Nadere informatie

Voorwoord. Aan de examenkandidaten van 3 mavo/vmbo-tl Ter informatie aan hun ouder(s) en/of verzorger(s) Bergen NH, september 2015

Voorwoord. Aan de examenkandidaten van 3 mavo/vmbo-tl Ter informatie aan hun ouder(s) en/of verzorger(s) Bergen NH, september 2015 Voorwoord Aan de examenkandidaten van 3 mavo/vmbo-tl Ter informatie aan hun ouder(s) en/of verzorger(s) Bergen NH, september 2015 Beste leerlingen van 3 mavo/vmbo-tl, Hier ligt voor je het Programma van

Nadere informatie

WWW.ROC-TERAA.NL AVO COLLEGE HAVO / VWO. VAVO College is onderdeel van

WWW.ROC-TERAA.NL AVO COLLEGE HAVO / VWO. VAVO College is onderdeel van WWW.ROC-TERAA.NL AVO COLLEGE HAVO / VWO VAVO College is onderdeel van 2 Alsnog je HAVO- of VWO-diploma halen? Bij het VAVO College Helmond kan dat! Ook kun je certificaten op HAVOof VWO-niveau behalen.

Nadere informatie

INFORMATIEBOEKJE PAKKETKEUZE VMBO 2014-2015

INFORMATIEBOEKJE PAKKETKEUZE VMBO 2014-2015 1. VMBO: DE THEORETISCHE LEERWEG (TL)... 2 2. SECTORKEUZE... 2 3. VAKKENPAKKETKEUZE VAN KLAS 2 VMBO-TL/TL-HAVO NAAR KLAS 3 VMBO-TL... 3 KEUZEFORMULIER VAN KLAS 2 NAAR 3 VMBO... 4 4. VAKKENPAKKETKEUZE VAN

Nadere informatie

Berger Scholengemeenschap PTA 4 havo 2015-2016

Berger Scholengemeenschap PTA 4 havo 2015-2016 VOORWOORD Bergen NH, augustus 2015 Beste leerlingen van 4 havo, Op dit moment gaat de Tweede Fase voor jullie al van start. Buiten de toetsen laat je ook al op andere manieren zien wat je geleerd hebt.

Nadere informatie

REGELING OVERGANGSNORMEN KENNEMER LYCEUM 2015-2016. Versie definitief

REGELING OVERGANGSNORMEN KENNEMER LYCEUM 2015-2016. Versie definitief REGELING OVERGANGSNORMEN KENNEMER LYCEUM 2015-2016 Versie definitief Vastgesteld op 25-05-2016 INHOUDSOPGAVE 1. ALGEMENE REGELGEVING BEVORDERING KENNEMER LYCEUM... 3 2. BEVORDERINGSNORMEN KLAS 1... 5 2.1

Nadere informatie

A T H E N E U M Inleidend Leerlingkenmerken Becijfering De brugklas en latere jaren

A T H E N E U M Inleidend Leerlingkenmerken Becijfering De brugklas en latere jaren A T H E N E U M Inleidend Binnen de Atheneumafdeling hebben we afspraken gemaakt over het geven van onderwijs dat past bij het type leerling in deze afdeling en bij de eisen die (op termijn) aan deze leerling

Nadere informatie

VOORLICHTINGSAVOND. 3e klas havo en vwo. Donderdag 15 januari 2015. Welkom!

VOORLICHTINGSAVOND. 3e klas havo en vwo. Donderdag 15 januari 2015. Welkom! VOORLICHTINGSAVOND 3e klas havo en vwo Donderdag 15 januari 2015 Welkom! Begeleiding profielkeuze 2014-2015 mentorlessen met profielkiezer (okt apr) decaaninfo: stencil 4 profielen (nov) Afname ILIAS-test

Nadere informatie