ST-GREGORIUS COLLEGE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ST-GREGORIUS COLLEGE 13-2711"

Transcriptie

1 (publicatiedatum: juli 2013 geldig tot juni 2014 behoudens wijzigingen) ST-GREGORIUS COLLEGE R.K. SCHOLENGEMEENSCHAP VOOR TWEETALIG ONDERWIJS, VWO, HAVO en MAVO Locatie mavo (TL) Nobeldwarsstraat EW Utrecht Locatie vwo en havo Van Asch van Wijckskade VS Utrecht T F SCHOOLGIDS De schoolgebouwen zijn op de schoolwerkdagen telefonisch bereikbaar onder nummer: en wel maandag t/m donderdag van uur vrijdag van uur I:\Administratie\SWP\SWP \2711_schoolgids_GEEL_1314-v4.docx Pagina 1 van 23

2 Inhoud Voorwoord 1. Het St-Gregorius College 1.1. Een bijzondere school 1.2. Geschiedenis en achtergrond 2. Organisatie 2.1. Schoolbestuur 2.2. Vensters voor Verantwoording 2.3. Schoolleiding 2.4. Functionarissen 2.5. Scholengemeenschap 2.6. Schooltijden 2.7. Rooster-, les- en pauzetijden 2.8. Rooster 2.9. Lessentabel onderbouw 3. Onderwijs 3.1. Waar wij voor staan 3.2. Onderwijstijd 3.3. Basisvorming 3.4. Mavo e Fase 4. Cijfers en rapporten 4.1. Overhoringen en proefwerken 4.2. Rapporten 4.3. Overgangsnormen 4.4. Wat als de resultaten anders zijn dan verwacht 4.5. Overzicht resultaten C.E. 5. Begeleiding 5.1. Mentor 5.2. Afdelingsleider 5.3. Pedagogische ondersteuning 5.4. Vertrouwenspersoon 5.5. Klachtenregeling 5.6. Decaan 5.7. Schoolpastor 5.8. Jeugdarts 5.9. Zorgbeleid Dyslexie / Handicap 6. Gregorius rondom de Dom 6.1. Activiteitencoördinator 6.2. Activiteiten 6.3. De Gregorius show 6.4. Vieringen en bijeenkomsten 6.5. Sportactiviteiten 6.6. Internationalisering 6.7. Maatschappelijke Stage 7. Praktische zaken 7.1. Mediatheek 7.2. Schouwburg en concerten 7.3. Telefoon 7.4. Kopiëren 7.5. Publicatieborden 7.6. Huiswerkcoaching 7.7. Leerlingpasje I:\Administratie\SWP\SWP \2711_schoolgids_GEEL_1314-v4.docx Pagina 2 van 23

3 8. De spelregels 8.1. Leerlingenstatuut / Leerlingreglement 8.2. De huisregels 8.3. Schorsing en verwijdering 8.4. Lessen 8.5. Verzuimbeleid 8.6. Excursies en kampen 8.7. Pauzes 8.8. Gedrag en kleding 8.9. Gedrag, kleding en identiteitsbeleid Verlof en verzuim Kluisjes Automaten Genotmiddelen Fietsen en brommers 9. Overleg en communicatie 9.1. Leerlingenraad 9.2. Ouderraad 9.3. Ouderavonden 9.4. Meerderjarigen 9.5. Medezeggenschapsraad 9.6. Magister 9.7. Krom & Dwars 9.8. NobelNieuws 9.9. Privacy 10. Huren, kopen en kosten Boekenregeling Boekenregeling in bijzondere situaties Ouder- en deelnemersbijdragen Verzekeringen en aansprakelijkheid Studiefinanciering U-pas Sponsoring 11. Aandachtspunten Verhuizingen Klassenbijeenkomsten Vakanties Kinderbijslagformulieren I:\Administratie\SWP\SWP \2711_schoolgids_GEEL_1314-v4.docx Pagina 3 van 23

4 VOORWOORD Beste ouders, Deze schoolgids geeft u algemene informatie over onze school: de organisatie, het onderwijsproces en over nog een aantal belangrijke zaken die iedere leerling èn zijn ouders moet weten. Deze brochure heeft de functie van vraagbaak voor alle betrokkenen bij onze school. Wij hopen daarbij dat deze gids kan bijdragen tot het verstevigen van de onderlinge band tussen ouders en school. Op school werken zo n 1200 leerlingen, personeelsleden en vrijwilligers samen. Toch kenmerkt de school zich door zijn kleinschaligheid. Er zijn twee schoollocaties: het gebouw aan de Nobeldwarsstraat en dat aan de Van Asch van Wijckskade. Op elk gebouw krijgen zo n 600 leerlingen les. Vanaf schooljaar krijgen de leerlingen van de brugklassen vwo, vwo en havo de internationale stroom, en van vwo/havo les op het gebouw Van Asch van Wijckskade 20. De leeringen van de afdeling mavo (TL) en van de havo-kans-klas krijgen les op het hoofdgebouw aan de Nobeldwarsstraat. Deze structuur maakt het mogelijk goed overzicht te bewaren en vormt de basis voor een onderwijsklimaat waarin de leerling zich veilig en gekend voelt. Iedereen vindt zijn eigen plaats: leerbehoefte en leeromgeving worden daarmee op elkaar afgestemd. Uitdaging vinden de leerlingen eveneens in de vele buitenlesactiviteiten. Wie dat wil gaat op school een bruisende tijd tegemoet. Wij willen graag geïnspireerd vanuit de rooms-katholieke traditie aan de vorming van de hele mens gestalte geven. Wie ben je, wat geloof je, wat kan je voor een ander betekenen. We zetten ons met hart en ziel voor uw zoon of dochter in! Onze missie is dan ook: een maximale ontplooiing bieden in een uitdagende en betrokken leer- en leefomgeving De schoolgids staat gepubliceerd op de website van de school en is eveneens te downloaden. Op aanvraag bij de schooladministratie kan een uitdraai worden verstrekt. Via uw zoon/dochter ontvangt u bij aanvang van het schooljaar een bewaarboekje : het nul-nummer van het ouderbulletin NobelNieuws. Daarin treft u nadere informatie zoals de namen van de medewerkers en van bij onze school betrokken instanties. Indien u geïnteresseerd bent in aanvullende informatie, bijvoorbeeld over lestijden, leerlingenstatuut, medezeggenschapsreglement, dan kunt u contact opnemen met de schooladministratie. Veel informatie staat overigens ook op onze website: Ik hoop dat uw zoon of dochter een fijne tijd op onze school zal hebben en uiteindelijk de studie met succes zal weten af te ronden. Alle medewerkers zetten zich daarvoor in. Mocht u of uw kind vragen hebben, neemt u dan gerust contact met mij of een van de directieleden op. Wij staan u graag te woord! Drs. F.W.M. van Noort rector I:\Administratie\SWP\SWP \2711_schoolgids_GEEL_1314-v4.docx Pagina 4 van 23

5 1. HET ST-GREGORIUS COLLEGE EEN BIJZONDERE SCHOOL?! Het St-Gregorius College ressorteert onder een zelfstandig bestuur voor bijzonder onderwijs. Dat betekent dat de school onderwijs geeft vanuit een levensbeschouwelijke visie. Het St-Gregorius College is een roomskatholieke school. Vanuit het evangelie willen wij onze leerlingen normen en waarden meegeven die hun in het leven een houvast bieden. Daarbij hoort het met respect voor de ander leren samen te leven en te werken. Ons streven is gedegen onderwijs te verzorgen dat aan de eisen die de moderne maatschappij stelt, voldoet. Door de structuur, organisatie en inrichting van het onderwijs op onze school proberen wij een veilige omgeving te creëren waarin de leerlingen zich prettig voelen en tot ontplooiing komen. GESCHIEDENIS EN ACHTERGROND Op 13 augustus 1873 werd voor het eerst met het onderwijs onder de naam St-Gregoriusschool begonnen in een pand aan de Ganzenmarkt. Later verhuisde de school nog enkele malen om uiteindelijk aan het begin van deze eeuw in de huidige behuizing terecht te komen. Vele jaren achtereen werd het onderwijs door de fraters van Utrecht verzorgd. Als herinnering aan deze periode en als herinnering aan het feit dat frater Emmanuel vijfentwintig jaar leiding gaf aan de school, heeft de Frater Emmanuelstichting een gebouw ter beschikking aan de school gesteld dat de naam Frater Emmanuelhuis draagt. De groei van de school maakte herhaalde uitbreidingen noodzakelijk. In 1964 werd de school een scholengemeenschap en werd er op havo- en mavo-niveau lesgegeven. Op 1 augustus 1990 vond de omzetting tot College plaats met onderwijs op vwo-, havo- en mavo niveau. De school is genoemd naar Gregorius van Utrecht, die in de eerste helft van de achtste eeuw in Utrecht en omstreken leefde. Hij was verwant aan het geslacht van de Merovingers en volgde reeds als jongeman Bonifatius tijdens diens missiereizen in het Germaanse land. Vooral in de streek tussen Utrecht en Dorestad genoot Gregorius grote bekendheid. Na de dood van Willibrordus stelde Bonifatius hem als bestuurder van het bisdom Utrecht aan. Nadat Bonifatius in 754 te Dokkum vermoord werd, werd Gregorius tot bisschop van Utrecht gekozen. Het is echter niet zeker of hij de bisschopswijding heeft ontvangen. Onder leiding van Gregorius kwam de Utrechtse kloosterschool tot grote bloei en kreeg zij grote vermaardheid in de omgeving. Ruim vijfentwintig jaar bestuurde Gregorius het Utrechtse bisdom. Na zijn dood heeft men hem te Susteren begraven. Om de herinnering aan de patroon van de school levend te houden wordt jaarlijks de Gregoriusdag gevierd. 2. ORGANISATIE SCHOOLBESTUUR Het St-Gregorius College staat onder bestuur van De Willibrord Stichting voor RK/PC Voortgezet Onderwijs voor Utrecht en omstreken Kaap Hoorndreef AW Utrecht Postadres: Postbus GK Utrecht Tel: Fax: Het schoolbestuur behartigt alle belangen die op de school betrekking hebben. De aanwijzing van bestuursleden geschiedt overeenkomstig de statuten van de akte van de stichting. VENSTERS VOOR VERANTWOORDING Vanaf 2011 geven scholen in het kader van het project Vensters voor Verantwoording aan de hand van een twintigtal indicatoren informatie over hun school. De informatie wordt door alle deelnemende scholen op I:\Administratie\SWP\SWP \2711_schoolgids_GEEL_1314-v4.docx Pagina 5 van 23

6 identieke wijze verstrekt. Op de website van onze school vindt u bij informatie een link naar het Vensters van het St-Gregorius College ( ) U treft de volgende 5 tabbladen aan met algemene informatie over de school, informatie over de resultaten, het onderwijsbeleid, de kwaliteit en de bedrijfsvoering van de school: Algemeen; Resultaten; Onderwijsbeleid; Kwaliteit; Bedrijfsvoering. SCHOOLLEIDING De schoolleiding bestaat uit de rector en drie conrectoren. De rector draagt zorg voor het algemene beleid, de personele zaken, financiën en de contacten met het bestuur, de gemeente en de inspectie. Kortom, de rector heeft de dagelijkse leiding en tevens de eindverantwoordelijkheid voor de gang van zaken. De drie conrectoren zijn ieder voor een deel van het beleid verantwoordelijk. De conrector leerlingzaken behartigt het beleid t.a.v. de begeleiding van de leerlingen, de deskundigheidsbevordering van de mentoren en is betrokken bij het aansturen van het decanaat, het team van afdelingsleiders en van buitenlesactiviteiten. De conrector onderwijs houdt zich met name bezig met de grote lijnen t.a.v. het onderwijs: de basisvorming en de vormgeving van het mavo en de Tweede Fase. Leerplanontwikkeling, internationalisering en ict-beleid zijn beleidsterreinen die eveneens onder zijn verantwoordelijkheid vallen. De conrector beheer tenslotte is uiteindelijk verantwoordelijk voor o.a. (les)roosterzaken, de leermiddelen en boekenregeling, de organisatie van de examens en het schoolwerkplan. FUNCTIONARISSEN Een aantal docenten is voor een gedeelte van de lesgevende taak vrijgesteld. In de vrijgekomen uren hebben zij een afgebakende opdracht om ten behoeve van de leerlingen en/of schoolorganisatie werkzaamheden te verrichten. Afdelingsleiders, schoolpastor, decanen, activiteitencommissarissen en mentoren worden hiertoe gerekend. Een nadere beschrijving van de werkzaamheden van de diverse functionarissen treft u aan in paragraaf 5. SCHOLENGEMEENSCHAP Het St-Gregorius College is een scholengemeenschap voor vwo, havo, mavo. Vanaf schooljaar worden in het eerste leerjaar de volgende typen brugklassen gevormd. Er zijn brugklassen voor: vwo vwo + havo de internationale stroom (1) havo/vwo havo-kans-klas (2) mavo/havo Internationale School Utrecht Bij het St-Gregorius College hoort ook de afdeling voortgezet onderwijs van de Internationale School Utrecht (ISU). Deze school is in 2012 geopend en is gevestigd aan de Notenboomlaan te Utrecht. Kinderen (vaak buitenlands) van expats, veelal werkzaam aan de Universiteit Utrecht of grote internationale bedrijven in de regio, volgen daar hun lessen in het basis- of voortgezet onderwijs. De voertaal is Engels. (1) Internationale stroom op het Gregorius Los daarvan, en toch ook weer niet, heeft het Gregorius voor vwo- en havo-leerlingen een internationale stroom. Tijdens de lessen in tekenen, godsdienst, gymnastiek, aardrijkskunde en uiteraard Engels, wordt het onderwijs in de Engelse taal aangeboden. De steeds verdergaande samenwerking met de ISU biedt kansen tot uitwisselingsprojecten. In het programma is de mogelijkheid voor een buitenlandreis in klas 3 opgenomen. Voor leerlingen die deelnemen aan de internationale stroom wordt een extra bijdrage gevraagd van 50,- per schooljaar. Mede vanuit de samenwerking met het ISU biedt het Gregorius deze vwo- en havo-leerlingen de keuze en kans om een erkend Cambridge Certificaat (1+2) te behalen. (2) Havo-kans-klas Andere kansen en keuzes zijn er bijvoorbeeld voor leerlingen die van de basisschool weliswaar een mavo- (TL)- advies kregen, maar een goed perspectief hebben op doorstroom naar havo. Deze leerlingen kunnen in een havo-kans-klas geplaatst worden. Daarin krijgen zij extra begeleiding en ondersteuning om doorstroom naar havo goed mogelijk te maken. Vanuit klas 2 van de havo-kans-klas vindt dan de eventuele bevordering naar I:\Administratie\SWP\SWP \2711_schoolgids_GEEL_1314-v4.docx Pagina 6 van 23

7 klas 3 havo plaats. Voor leerlingen die starten in schooljaar ziet de schoolstructuur er zo uit: 6 vwo 5 havo met optie vwo met optie CAE (2) CAE (2) 4 mavo havo vwo (1) vwo+havo: internationale 3 mavo havo (1) stroom (1) vwo 2 mavo havo-kansklas vwo+havo: internationale vwo stroom 1 mavo/havo havo-kansklas stroom vwo+havo: internationale vwo havo/vwo Nobeldwarsstraat 9 Van Asch van Wijckskade 20 (1) Erkend Cambridge Certificaat, optioneel: FCE (First Certificaat in English) (2) Erkend Cambridge Certificaat, optioneel: CAE of CPE (3) Havo-kans-klas: bij gebleken geschiktheid bevordering vanuit klas 2 naar havo 3 De afdeling tweetalig onderwijs van de school wordt m.i.v. schooljaar afgebouwd. Dat betekent dat er m.i.v. schooljaar géén nieuwe klassen 1-tto worden gevormd. De leerlingen schooljaar in klas 1-tto geplaatst werden kunnen, mits zij bevorderd worden, hun tweetalige opleiding afronden. De school is gehuisvest in twee gebouwen: het gebouw voor de mavo-leerlingen, Nobeldwarsstraat 9 (Nds), en de locatie voor vwo en havo aan de Van Asch van Wijckskade 20 (Avw). Op beide locaties Nds en Avw volgen zo n 550 leerlingen hun lessen. SCHOOLTIJDEN De schooldag kent 8 lesuren, maar in de regel zijn de meeste leerlingen na het 7 e lesuur roostervrij. De lessen beginnen om uur. Het einde van de lestijden is voor de verschillende klassen en groepen niet gelijk. De lessen voor de klassen 1, 2 en 3 eindigen veelal om of uur, een enkele keer om uur. De lessen van de klassen 4, 5 en 6 kunnen eindigen om of uur. Een heel enkele keer kan er sprake zijn van een 9e lesuur. Dat is met name het geval bij sommige projecten of bij de talent-uren. ROOSTER-, LES- EN PAUZETIJDEN Op normale lesdagen worden de schooltijden zoals in het hierbij weergegeven schema onder `50' vermeld staat aangehouden. Enkele dagen in het schooljaar wordt het programma `45' of `40' als lestijd aangehouden. Hierover wordt vooraf in de schoolkrant Krom en Dwars en op de website ( mededeling gedaan rooster 45 rooster 40 - rooster aanloop e les e les e les pauze aanloop e les e les pauze aanloop e les e les e les ROOSTER Iedere leerling ontvangt aan het begin van het schooljaar een volledig rooster van de klas waarin hij of zij is geplaatst. Voor het goed kunnen lezen van roosters en roosterwijzigingen worden coderingen gebruikt. Nieuwe I:\Administratie\SWP\SWP \2711_schoolgids_GEEL_1314-v4.docx Pagina 7 van 23

8 leerlingen van de brugklassen krijgen daarover in de eerste schoolweek uitleg. De roosterwijzigingen worden op verschillende plekken in de school en op de website gepubliceerd. De leerlingen van de klassen 1, 2 en 3 hebben geen tussenuren. Bij ziekte van een docent wordt voor vervanging gezorgd. Een aantal leerlingen van de bovenbouw heeft een of meer tussenuren waarin zij geen les hebben. De studieruimtes van de mediatheek zijn opengesteld voor leerlingen die willen studeren. De huisregels van de mediatheek staan eveneens vermeld in het boekje Start Leerlingen. In de studieruimtes wordt een rustig werkklimaat verwacht en zijn etenswaren niet toegestaan. Indien de leerlingen van de bovenbouw niet van deze studiegelegenheid gebruik wensen te maken, kunnen zij terecht in de aula/kantine. LESSENTABEL ONDERBOUW Het schooljaar wordt verdeeld in 4 perioden, kwartielen genoemd. Het aantal wekelijkse lessen kan per kwartiel per vak variëren. Het schema hieronder geeft daarvan een indicatie. De lessentabel van de eerste drie leerjaren voor brugklas 1 leerlingen die startten in schooljaar ( 1 ) ziet er als volgt uit: 1 - brugklas 2 - brugklas 3 - havo 3 - vwo 3 - mavo 1 - brugklas 2 - brugklas 3 - havo 3 - vwo 3 - mavo Nederlands Biologie 2,75 2,5 2 Frans (2 ) Economie Duits Maatsch. leer 1 1 Engels Godsdienst 1, Geschiedenis Muziek 2 1,75 Aardrijkskunde ( 2 ) Tekenen 1, Wiskunde Kunstvakken 0,25 Rekenkunde 0,25 Gymnastiek Natuurkunde Techniek 2 1 Scheikunde Studieles 0,75 0,5 0,25 0,25 Mentorcontact ( 1 ) De lessentabel wordt jaarlijk i.o.m. de Medezeggenschapsraad vastgesteld. Wijzigingen zijn mogelijk ( 2 ) mavo 3: keuzevak Frans òf aardrijkskunde 3. ONDERWIJS WAAR WIJ VOOR STAAN Het St-Gregorius College is een rooms-katholieke school. Vanuit die levensbeschouwelijke visie wordt het onderwijs vormgegeven. Binnen het identiteitsberaad ontwikkelen leerlingen, ouders en docenten ideeën en activiteiten vanuit het rooms-katholieke gedachtengoed. In de godsdienstlessen staat kennis van de grote wereldgodsdiensten centraal. Ook hier een benadering vanuit het perspectief van de rooms-katholieke godsdienst. Er is bijzondere aandacht voor ethische aspecten en de vertaling daarvan naar normen en waarden. De missie van de school luidt: Het St-Gregorius College is een rooms-katholieke school die maximale ontplooiing biedt in een uitdagende en betrokken leer- en leefomgeving. Het onderwijs op het St-Gregorius College kenmerkt zich door een persoonlijke benadering. Er is veel contact tussen mentor en leerling en regelmatig wordt met de ouders gecommuniceerd over de resultaten, de zorgen en mogelijkheden. Bekend hulpmiddel hierbij is het cijferoverzicht, een overzicht van resultaten van overhoringen en proefwerken, dat tweewekelijks aan de leerlingen van de onderbouw en hun ouders verstrekt I:\Administratie\SWP\SWP \2711_schoolgids_GEEL_1314-v4.docx Pagina 8 van 23

9 wordt. In toenemende mate krijgt het onderwijs vorm in projecten rondom bepaalde thema s. Docenten gebruiken de samenhang tussen verschillende vakken om tot een effectievere leerstofoverdracht te komen. Een veilige en open omgeving waar een leerling zich kan en durft te ontplooien vinden wij een voorwaarde voor een goede persoonlijke ontwikkeling en een succesvolle studie. Door middel van gesprekjes tussen leerling en mentor, tijdens studie- en mentorlessen, en dankzij het geregelde overleg tussen de docenten, wordt aan de vragen of problemen waarmee de leerling zit passende aandacht gegeven. Het onderwijs is er uiteraard op gericht de leerling een diploma voor vwo, havo of mavo te laten behalen. Op de tweetalige afdeling worden de leerlingen in het vijfde leerjaar in de gelegenheid gesteld het International Baccalaureate Engels te behalen. Toch kan dat niet alleen het einddoel zijn. Het onderwijsproces moet er ook op gericht zijn een goede voorbereiding te bieden op een vervolgstudie en moet aansluiten op de eisen die de moderne maatschappij stelt. Vandaar dat het gebruik van de mediatheek, van de computers en de mogelijkheid tot informatieverwerving via internet gestimuleerd wordt. Het gebruik van de ELO (elektronische leeromgeving) sluit aan op de werkwijze die de jongeren van nu goed ligt. Over de begeleiding en degenen die daarbij betrokken zijn, leest u in paragraaf 4 van deze brochure. ONDERWIJSTIJD Afhankelijk van het leerjaar en de afdeling van de leerling is door de overheid een minimum aantal klokuren onderwijstijd dat de leerling dient te volgen bepaald. De onderwijstijd bestaat uit twee componenten: a) onderwijsactiviteiten die door alle leerlingen van de betreffende klas/afdeling (minimaal) gevolgd moet worden, en b) onderwijsactiviteiten die voor specifieke groepen verplicht zijn/verplicht gesteld kunnen worden Voor schooljaar geldt het volgende overzicht: alle leerlingen niet verplicht, bedoeld voor totaal minimaal: specifieke groepen: leerjaar 1 en leerjaar 3, havo 4, vwo examenjaar In overleg met de Medezeggenschapsraad wordt jaarlijk de onderwijstijd voor het nieuwe schooljaar vastgesteld. BASISVORMING Het onderwijs tijdens de eerste twee leerjaren in het voortgezet onderwijs noemen we de basisvorming. Kenmerkend is dat de leerlingen de leerstof moeten leren toepassen in verschillende situaties. Op zoek naar minder versnippering en meer samenhang tussen leergebieden krijgen lessen een andere vorm. Meer blokuren, meer projecten, minder duidelijke grenzen tussen de verschillende vakken. Er is speciale aandacht voor de cultuurlijn : tekenen, muziek en dans- en drama-activiteiten: de ligging van de school, vlakbij de Stadsschouwburg en Cultureel Centrum Rasa biedt vele mogelijkheden! In de bovenbouw van de vwo- en havo-afdeling kan in de vakken informatica, muziek en tekenen examen worden gedaan. De vaardigheden die in de periode van de basisvorming worden verworven bereiden tevens voor op het onderwijs in de bovenbouw van zowel mavo als vwo/havo (2 e fase). MAVO De leerlingen die instromen in brugklas 1 en uiteindelijk doorstromen naar het mavo worden op het St- Gregorius College uitsluitend opgeleid langs de theoretische leerweg van het mavo. Binnen de theoretische leerweg is er de keuze uit vier sectoren. Aan het einde van het derde leerjaar kiest de leerling voor één van deze vier sectoren, afhankelijk van de gewenste vervolgopleiding. De vier sectoren zijn: techniek zorg & welzijn economie landbouw Vervolgens kiest elke leerling een vakkenpakket dat uit zes vakken bestaat: 2 verplichte vakken (Nederlands en Engels) 1 verplicht vak uit het sectordeel I:\Administratie\SWP\SWP \2711_schoolgids_GEEL_1314-v4.docx Pagina 9 van 23

10 3 vakken uit het vrije deel 2 e FASE Het onderwijs in de bovenbouw van havo en vwo heeft tot doel de leerlingen goed voor te bereiden op een vervolgstudie in het hoger beroepsonderwijs of wetenschappelijk onderwijs. Daartoe wordt door het geven van gerichte opdrachten en het gebruik van de elektronische leeromgeving de zelfstandigheid en zelfverantwoordelijkheid van de leerlingen gestimuleerd. Leren samenwerken en communiceren en het samenwerken aan praktische opdrachten krijgen extra aandacht. De leerlingen maken een keuze uit vier profielen. Voor vwo 4 geldt een keuze uit de natuurstroom en de maatschappijstroom. Iedere leerling doet examen in een aantal verplichte vakken en vakken die bij het gekozen profiel horen. Buiten deze door de wet verplichte vakken kunnen leerlingen ook kiezen voor examenvakken als informatica, tekenen, muziek, management & organisatie en maatschappijwetenschappen (havo). Deze keuzemogelijkheden hangen overigens wel af van het gekozen profiel en van het aantal leerlingen dat voor een dergelijk vak opteert. 4. CIJFERS EN RAPPORTEN OVERHORINGEN EN PROEFWERKEN Regelmatig peilen de docenten de studievorderingen van de leerlingen via toetsen: overhoringen, proefwerken, werkstukken, mondelinge presentaties, enzovoorts. De waardering voor al die verschillende toetsen zal niet altijd even zwaar zijn. De leerlingen zijn verplicht aan elke toets deel te nemen. Als een leerling door een omstandigheid een toets gemist heeft, dient hij deze zo snel mogelijk in te halen. Daartoe neemt hij/zij na de afwezigheid z.s.m. contact op met de betreffende docent. RAPPORTEN Rapportcijfers worden gevormd uit het gewogen gemiddelde van de verschillende toetsen. De leerlingen worden bij aanvang van het schooljaar op de hoogte gebracht van de regelingen. Voor de verdeling van de wekelijkse lessen is het schooljaar verdeeld in vier periodes van zo n 9 à 10 weken, kwartielen genoemd. De indeling van de rapportperiodes geschiedt echter op basis van 3 trimesters. Ieder trimester duurt c.a. 13 schoolweken. Op basis van de resultaten van het lopende èn de daaraan voorafgaande trimester(s) berekent de docent het gemiddelde cijfer op één decimaal nauwkeurig. De docent bepaalt vervolgens het rapportcijfer door dit resultaat naar beneden of naar boven af te ronden op een geheel getal. Uiteindelijk berekent de docent op basis van het gewogen jaargemiddelde het overgangscijfer. Daarbij kan de docent opnieuw naar beneden of naar boven afronden op een geheel getal. Zo kan bijvoorbeeld het jaargemiddelde 5,3 worden afgerond tot 6, of het jaargemiddelde 5,7 worden afgerond tot 5. De leerlingen in de bovenbouw, vanaf klas 4, krijgen jaarlijks het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) verstrekt. In dit boekje en in het examenreglement / reglement schoolexamens staat beschreven welke leerstof in de verschillende leerjaren wordt getoetst en hoe die verschillende toetsen mee tellen. Na iedere toetsperiode ontvangen de leerlingen en hun ouders een overzicht van de resultaten voor deze schoolexamens. Net als in de onderbouw ontvangen deze leerlingen vier rapporten. OVERGANGSNORMEN Een afdruk van de overgangsnormen wordt voorafgaand aan het 1 e rapport op de website geplaatst. WAT ALS DE RESULTATEN ANDERS ZIJN DAN VERWACHT Leerlingen worden o.b.v. het advies van de basisschool in een van de afdelingen vwo, havo of mavo geplaatst (of in een heterogene brugklascombinatie). Zij kunnen zich dermate positief ontwikkelen dat op later tijdstip, in een later leerjaar, plaatsing in een hoger onderwijstype mogelijk blijkt. Dit heet opstroom. De overgangsnormen waarlangs een dergelijk besluit wordt genomen staan gepubliceerd op de webstite. Soms ook blijkt de plaatsing op een bepaald niveau te hoog. De resultaten vallen tegen en vaak neemt daarmee de studiemotivatie af. Plaatsing in een lager onderwijstype kan dan een uitkomst zijn. Het andere niveau past beter bij de mogelijkheden van de leerling, het plezier in leren neemt weer toe. I:\Administratie\SWP\SWP \2711_schoolgids_GEEL_1314-v4.docx Pagina 10 van 23

11 Leerlingen die twee opeenvolgende schooljaren of leerjaren niet bevorderd kunnen worden, kunnen hun studie niet verder op school vervolgen. Dit is daarmee ongeacht of het dezelfde of een andere afdeling of leerjaar betreft. Wanneer de studieresultaten van leerlingen die onmiddellijk in een van de hogere leerjaren van de school zijn geplaatst (externe instroom), uitwijzen dat een verder verblijf op de school geen uitzicht biedt, dan wordt de studie aan deze school eveneens beëindigd. In principe kan in de brugklas niet gedoubleerd worden. Alleen in bijzondere gevallen (bijvoorbeeld bij langdurige ziekte) kan daarvan worden afgeweken. Ook in de overige jaren is er géén recht op doubleren. Indien na toepassing van de overgangsnormen volgens uitspraak van de overgangsvergadering bevordering naar het volgende, hogere leerjaar binnen de afdeling niet mogelijk is, wordt de leerling in het nieuwe schooljaar geplaatst in: 1. dezelfde afdeling en hetzelfde leerjaar (doubleren) of 2. een lagere afdeling en hetzelfde leerjaar (afstroom) of 3. een lagere afdeling maar een hoger leerjaar (afstroom) of 4. een afdeling vmbo-bb of vmbo-kb en wel in hetzelfde of hogere leerjaar (afstroom). In dit geval vervolgt de leerling de studie op een andere school. (Het beleid t.a.v. doubleren staat beschreven in swp Een afschrift is op aanvraag bij de administratie verkrijgbaar) De leerling of bij minderjarigheid diens ouders kan/kunnen binnen dertig dagen na dagtekening van de in artikel 12.2 bedoelde mededeling aan het schoolbestuur schriftelijk om herziening van het besluit vragen. Het schoolbestuur neemt zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen dertig dagen na ontvangst van het verzoek, een beslissing op het verzoek om herziening. Het schoolbestuur kan zich over dit verzoek pas uitspreken nadat de leerling en indien deze minderjarig is ook zijn ouders zijn gehoord en deze inzage hebben gehad in alle desbetreffende informatie, die tot het advies heeft geleid. OVERZICHT VAN DE RESULTATEN VAN HET CENTRAAL EXAMEN Op de website van de school vindt u bij informatie een link naar Vensters voor Verantwoording. Op het Venster van het St-Gregorius College vindt u op het tabblad Resultaten de gegevens over de examenresultaten van de laatste 3 schooljaren. Ook de site > schoolwijzer > Opbrengstenoverzicht biedt uitgebreide informatie omtrent alle scholen voor voortgezet onderwijs. 5. BEGELEIDING Met de begeleiding van de leerlingen hebben alle personeelsleden van de school te maken. Een aantal docenten neemt vanuit een zekere expertise bepaalde facetten van de begeleiding voor hun rekening: MENTOR Aan het begin van het schooljaar krijgt iedere klas een mentor toegewezen. Deze mentor maakt nieuwe leerlingen wegwijs op school en onderneemt activiteiten met de hele klas. Aandacht voor elke leerling met als doel ervoor te zorgen dat iedere leerling zich op school gelukkig voelt en er een studieniveau bereikt wordt dat past bij de capaciteiten en het karakter van de leerlingen, is de inzet van de mentor. Hij bewaakt de studieprestaties en vorderingen van de leerlingen. Het cijferoverzicht dat tot en met klas 3 tweewekelijks wordt meegegeven, is een middel om ouders te informeren over de studieresultaten van hun kind. Naar verwachting zal het in de loop van schooljaar mogelijk worden via internet de in het schooladministratiepakket opgeslagen resultaten in te zien. In bijzondere gevallen kunnen leerlingen in aanmerking komen voor extra hulp door de mentor. In het algemeen is dat het geval wanneer het behalen van voldoende schoolresultaten achterwege blijft, bijvoorbeeld door een langdurige ziekte. Slechts op aanwijzing en advies van de afdelingsleider die de eindverantwoordelijkheid voor de (studie-)begeleiding in zijn of haar taak heeft, kan in de vorm van vaksteunlessen extra hulp worden gegeven. AFDELINGSLEIDER De afdelingsleider is de eerst verantwoordelijke voor zijn of haar afdeling en geeft leiding aan het team van mentoren. De afdelingsleider beschikt over alle nodige informatie van de betreffende leerlingen. I:\Administratie\SWP\SWP \2711_schoolgids_GEEL_1314-v4.docx Pagina 11 van 23

12 PEDAGOGISCHE ONDERSTEUNING Soms willen ouders advies hebben over de opvoeding van hun kind, soms ook willen de school en de ouders meer achtergronden kennen over het gedrag van een leerling. Er is geen pedagoog of psycholoog aan de school verbonden. Wel is er met regelmaat een medewerker van het School Maatschappelijk Werk aanwezig voor contacten met leerlingen, en heeft de school verder contacten met enkele andere externe instanties (o.a. JeugdZorg, bureau Gelder Groep). In enkele gevallen kan de school een tegemoetkoming geven in eventuele onkosten. VERTROUWENSPERSOON Bij bijzondere persoonlijke problemen kan door een van de vertrouwenspersonen van de school individuele raad en hulp geboden worden. Ook fungeert de vertrouwenspersoon als contactpersoon bij klachten als bedoeld in de klachtenregeling onderwijs zoals vastgesteld in 2010 (swp 1680). De vertrouwenspersonen staan vermeld in het nul-nummer van het ouderbulletin NobelNieuws dat jaarlijks bij aanvang van het schooljaar verstrekt wordt. KLACHTENREGELING Het is de bedoeling dat klachten over de gang van zaken in de school tussen leerlingen, ouders, personeel, schoolleiding en alle overige bij de school betrokken personen in eerste instantie onderling op schoolniveau worden opgelost. Het meest voor de hand liggend is dat de klager zich rechtstreeks richt tot degene tegen wie zijn klacht is gericht, dan wel tot diens leidinggevende, dan wel rechtstreeks tot de rector/directeur. Ook is het mogelijk om eerst de contactpersoon van de school te benaderen. Als deze mogelijkheden niet toereikend zijn, doordat afhandeling van de klacht niet naar tevredenheid heeft plaatsgevonden of door de aard van de klacht, dan kan men een beroep doen op de klachtenregeling. De regeling biedt mogelijkheden voor het indienen van een klacht bij de directeur/rector, het bestuur of rechtstreeks bij de landelijke klachtencommissie. De school heeft een of meer contactpersonen voor de klachtenregeling. De contactpersoon heeft tot taak: eerste aanspreekpunt te zijn bij klachten; de eerste opvang te verzorgen als een klacht wordt ingediend; naar eigen inzicht eenvoudige klachten af te handelen; de klager in het geval van een zware, gevoelige of complexe klacht door te verwijzen en te informeren over de mogelijkheden die de klachtenregeling biedt; indien noodzakelijk te verwijzen naar gespecialiseerde instanties. De klachtenregeling is te vinden op de website van de Willibrord Stichting: De contactperso(o)nen van de school is/zijn: De Willibrord Stichting is aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie voor het Christelijk Onderwijs Postbus EH Den Haag Tel: De klachtenregeling (swp 1680) sluit een aantal klachten van behandeling uit. Het gaat dan vooral om klachten die volgens wet- en regelgeving een eigen rechtsgang kennen: * onregelmatigheden bij eindexamens Deze klachten kunnen worden voorgelegd aan de Commissie van Beroep Onregelmatigheden Eindexamens. De procedure en het adres van de Commissie van Beroep staan vermeld in het examenreglement dat aan het begin van het schooljaar aan de examenleerlingen wordt uitgereikt. * rechtspositionele sancties jegens medewerkers Voor deze beslissingen gelden de bepalingen in de vigerende CAO-VO. * medezeggenschapsconflicten Deze zijn op grond van de Wet Medezeggenschap Onderwijs voorbehouden aan de Geschillencommissie WMS. Op basis van de artikel 30 lid 1 WMS zijn alle scholen (PO/VO), REC's en centrale diensten aangesloten bij: Stichting Onderwijsgeschillen - Postbus AD UTRECHT- Telefoon: I:\Administratie\SWP\SWP \2711_schoolgids_GEEL_1314-v4.docx Pagina 12 van 23

13 DECAAN De keuze van een beroep of studie is voor veel leerlingen moeilijk. Zij zijn vaak onbekend met de eisen die een gekozen beroep of studie stelt, onbekend ook met de toekomstmogelijkheden en met de wegen die voor hen openstaan om hun doel te bereiken. Om leerlingen bij de beroepskeuze tegemoet te komen wordt door middel van een zogenoemde beroepeninteressetest getracht informatie te krijgen over voorkeur voor de studierichting of beroepsrichting. Om bij de definitieve keuze van het vakkenpakket of het studieprofiel hulp te bieden geven de decanen informatie over profielkeuze en vakkenkeuze en ook omtrent beroepsopleidingen en vervolgstudies. Naast deze lessen met algemene informatie ontvangen alle leerlingen een uitgebreide brochure over pakketkeuze, beroepen en vervolgopleidingen. Bovendien is informatie over studie en beroep te vinden in diverse vitrines en bij de decanen verkrijgbaar. Adressen en voorlichtingsmateriaal worden op verzoek aan belangstellenden verstrekt of uitgeleend. In de loop van het schooljaar maken de leerlingen van de derde klassen havo en mavo en de vierde klassen vwo hun profiel- en vakkenpakketkeuze. Deze keuze wordt voorafgegaan door een algemene voorlichtingsavond. Ook voor leerlingen van de eindexamenklassen bestaat de mogelijkheid alle gewenste informatie bij de decanen in te winnen. Daarnaast is er voor leerlingen uit de klassen 3, 4, 5 en 6 een beroepeninformatieavond waar informatie over opleidingen gegeven wordt door oud-leerlingen. Ten behoeve van de eindexamenleerlingen ligt in de diverse leerlingenruimten het blad Straks Studeren, dat waardevol materiaal en onmisbare voorlichting bevat. Er zijn drie decanen aan de school verbonden die 's middags spreekuur houden. SCHOOLPASTOR Het St-Gregorius College wil een school met een katholieke signatuur zijn en zal daaraan bij de vorming van de leerling gestalte geven. De schoolpastor probeert ondersteuning te bieden aan leerlingen en personeelsleden die zich in een moeilijke of verdrietige situatie bevinden. Het schoolpastoraat wordt vervuld door een theologisch geschoolde docent. Ook voor persoonlijke gesprekken en hulp is de schoolpastor beschikbaar. JEUGDARTS De gemeentelijke geneeskundige en gezondheidsdienst kent een afdeling Jeugdgezondheidszorg. In het tweede leerjaar vindt een preventief gezondheidsonderzoek plaats bij leerlingen. Dit onderzoek past in de reeks van onderzoeken die al op de basisschool hebben plaatsgevonden. Het St-Gregorius College valt onder de zorg van het wijkgebouw Gezondheidscentrum De Brug, Martin Ovenweg 50, 3555 HZ Utrecht ( ) ZORGBELEID Het St-Gregorius College neemt deel aan het SWV ( Samenwerkingsverband VO Utrecht en Vechtstreek). De scholen van het SWV zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de plaatsing en begeleiding van leerlingen die extra zorg nodig hebben. Als een leerling door gedrag, inzet of fysieke beperkingen niet goed kan functioneren binnen ons onderwijs, spreken we van een zorgleerling. Er is onderscheid tussen geïndiceerde leerlingen en leerlingen zonder indicatie. Het St-Gregorius College vindt het belangrijk dat de leerlingen die worden aangenomen de begeleiding krijgen die zij nodig hebben. Zorg staat ten dienste van de ondersteuning aan leerlingen en hun onderwijs- en ontwikkelingsproces. Hierbij dient opgemerkt te worden dat de school primair een onderwijsstelling is. De zorg heeft zowel een preventief karakter als curatief, hierbij hebben docenten en mentoren een duidelijk signaal functie. De mentor staat in de begeleiding centraal. Deze wordt op zijn beurt gesteund door de afdelingsleider. De afdelingsleiders worden bijgestaan door de conrector leerlingzaken. Daarnaast is een zorgteam aanwezig dat functioneert als advies- en begeleidend orgaan binnen de school. De leden van het zorgteam geven ondersteuning als specifieke hulp nodig is. De afdelingsleiders maken in samenwerking met de mentor handelingsplannen voor leerlingen op gebied van remedial teaching, studieaanpak, en begeleiding van problemen die voortkomen uit diagnoses als ADHD, autistische stoornissen, gedragsproblemen. De andere leden van het zorgteam begeleiden leerlingen bij leerproblemen en sociaal-emotionele problemen. Ook kunnen leerlingen deelnemen aan faalangstreductietraining of een training in sociale vaardigheden. Op aanvraag bij de schooladministratie kan het volledige zorgplan swp 1944_Zorgplan sept 2009) worden I:\Administratie\SWP\SWP \2711_schoolgids_GEEL_1314-v4.docx Pagina 13 van 23

14 toegezonden. DYSLEXIE / HANDICAP Binnen de beleidskaders van de school en de wettelijke kaders, die met name van belang zijn in de bovenbouw in verband met schoolexamens en centrale examens, kunnen voorzieningen worden getroffen resp. faciliteiten worden verleend voor: 1. dyslexie 2. dyscalculie 3. slechtziendheid 4. slechthorendheid 5. tijdelijk gehandicapt 6. overige handicaps, waarvoor een terzake deskundige schriftelijk aanbevelingen heeft gedaan Het beleid t.a.v. leerlingen met een handicap staat beschreven in swp 1946 a. Daarin staan ook vermeld de voorwaarden waaronder faciliteiten (denk aan tijdverlenging, grootschrift) worden verleend. Een afschrift van model swp 1946 a is op aanvraag bij de administratie verkrijgbaar. 6. GREGORIUS RONDOM DE DOM Dankzij de centrale ligging in de stad Utrecht, is het welhaast vanzelfsprekend dat er in het kader van de lessen regelmatig bezoekjes worden gebracht aan de diverse musea en de Stadsschouwburg. Ook bij verschillende projecten als het NME-project, project Ken je buurt en de Kerstvoettocht worden diverse instellingen op cultureel- of maatschappelijk gebied bezocht. Maar we vinden het ook leuk om eens met de klas de Dom te beklimmen! ACTIVITEITENCOÖRDINATOR In een scholengemeenschap vinden talrijke activiteiten plaats die niet direct tot een les of het onderwijs behoren. Alle activiteiten voor en door leerlingen worden gecoördineerd door activiteitencoördinatoren. Deze functionarissen organiseren en leiden o.a. de feesten en de meeste buitenlesactiviteiten. ACTIVITEITEN De leerlingen krijgen tijdens het cursusjaar gelegenheid deel te nemen aan verschillende activiteiten die veelal op vrijdag van uur tot uur worden gehouden. Voor deze extra activiteiten, zoals de schoolband, foto/videoclub, licht- en geluidclub, toneel, cabaret of sport, kunnen de leerlingen zich in de eerste schoolweken opgeven. Ook bestaat de mogelijkheid deel te nemen aan de grimeclub of decorbouwclub. Doordat veel clubs grotendeels bekostigd worden uit de ouderbijdrage, zal slechts voor een enkele club een aanvullende bijdrage van de deelnemende leerling gevraagd worden. DE GREGORIUSSHOW De meest spraakmakende, jaarlijks terugkerende activiteit, is wel de Gregoriusshow, waarmee ieder jaar het meer dan honderdjarig bestaan van de school gevierd wordt. Tijdens de show - die in de Stadsschouwburg wordt opgevoerd - laten leerlingen en medewerkers zien dat ze meer in huis hebben dan doorgaans tijdens de lessen naar voren komt. Een vast team van docenten organiseert deze show en stimuleert en ondersteunt leerlingen tijdens hun voorbereidingen. Aan het einde van het schooljaar vindt er in de aula van locatie Nobeldwarsstraat nog een aparte, van opzet kleinschalige toneeluitvoering plaats. Leerlingen van de diverse toneel- en muziekclubs, in samenwerking met de grime- en decorbouwclub, verzorgen deze show. VIERINGEN EN BIJEENKOMSTEN In de advent en veertigdagentijd worden gebedsdiensten, vaak voor één of enkele klassen tezamen, gehouden. Deze lessen bereiden voor op de kerkelijke hoogfeesten van Kerstmis en Pasen. Daarnaast vinden bij bijzondere gelegenheden, bijvoorbeeld het overlijden van een ouder, voor klassen afzonderlijk gebedsdiensten plaats. Het Identiteisberaad bereidt deze diensten samen met de leerlingen onder leiding van de schoolpastor voor. Ook de muziek en zang komen door medewerking van de leerlingen tot stand. Vieringen die onder de reguliere lestijd vallen zijn verplicht voor alle leerlingen. Het schooljaar wordt besloten met een viering voor alle eindexamenleerlingen. Bij de vieringen zijn ouders te allen tijde van harte welkom. I:\Administratie\SWP\SWP \2711_schoolgids_GEEL_1314-v4.docx Pagina 14 van 23

15 Voor de leerlingen van de vierde, vijfde en zesde klassen wordt de jaarlijkse kerstvoettocht gehouden waar naast bezinning kennismaking met organisaties die voor mensen klaar staan, centraal staat. Eveneens wordt voor leerlingen uit de klassen 4, 5 en 6 jaarlijks een reis naar Taizé georganiseerd. Ook worden er themaweekeinden die per schooljaar verschillen voor speciale groepen aangeboden. SPORTACTIVITEITEN Jaarlijks wordt de Gregoriusparkloop, die als voorbereiding voor deelname aan de Mini-marathon van Berlijn geldt, gehouden. Ook het zaalvoetbaltoernooi voor leraren en leerlingen in Sporthal Galgenwaard wordt door de school georganiseerd. Afhankelijk van de aard en opzet van het toernooi of sportactiviteit kan iedere deelnemer aan een toernooi een kleine bijdrage gevraagd worden. Het resterende deel van het inschrijfgeld wordt gesubsidieerd door de school. De schoolsportdagen worden voor alle leerlingen georganiseerd. Deelname is verplicht. INTERNATIONALISERING Het St-Gregorius College wil de leerlingen ook voorbereiden op een samenleving waarin internationale contacten en het Europees burgerschap een steeds belangrijker plaats zullen innemen. De school onderhoudt contacten met scholen in Berlijn, Leipzig en Ljubljana. Leerlingen van deze scholen en van onze school werken samen aan projecten die voorbereiden op wederzijdse uitwisseling. MAATSCHAPPELIJKE STAGE Op initiatief van de regering nemen alle leerlingen in het voortgezet onderwijs (verplicht) deel aan een maatschappelijke stage. Voor ieder van de afdelingen mavo, havo en vwo is een bijhorend aantal klokuren maatschappelijke stage vastgesteld. De maatschappelijke stage (MaS) sluit in de eerste twee leerjaren aan op diverse schoolactiviteiten. In klas 3 gaan de leerlingen in het kader van Mas buiten de school op stage. In de voorbereidingen en reflectie is er aandacht voor de maatschappelijke betekenis en het belang van vrijwilligerswerk. Leerlingen rapporteren via de elektronische leeromgeving. In model swp 1971 B, op aanvraag bij de administratie verkrijgbaar, wordt een nadere toelichting gegeven. 7. PRAKTISCHE ZAKEN MEDIATHEEK Iedere leerling kan op vertoon van zijn leerlingpasje gebruikmaken van de faciliteiten die de mediatheek biedt. Alle informatie over de mediatheek staat in het boekje Start Leerlingen dat de leerlingen de eerste schoolweek uitgereikt krijgen. De boeken die voorkomen op de diverse leeslijsten zijn aanwezig, alsook de belangrijkste naslagwerken. Er kunnen luistertoetsen, CD s en DVD s geleend worden. Op verschillende plaatsen binnen de school is de voor iedereen toegankelijke catalogus per computer te raadplegen. Te laat terugbrengen wordt beboet. In de mediatheek (Avw) en in lokaal 092 (Nds) bevindt zich een aantal studieplaatsen. Een aantal daarvan is uitgerust met een computer en aansluiting op internet. SCHOUWBURG EN CONCERTEN Leerlingen die individueel of collectief naar een theatervoorstelling of concert willen, kunnen dit kenbaar maken aan een van de kunstcoördinatoren. In enkele gevallen kan de school een gereduceerde toegangsprijs verzorgen. TELEFOON De school is bereikbaar via het telefoonnummer KOPIËREN EN PRINTEN Voor de leerlingen is er in de mediatheek van de locatie Van Asch van Wijckskade en in ruimte 092 Nobeldwarsstraat een fotokopieerapparaat aanwezig. Met gebruik van het leerlingpasje kunnen leerlingen tegen betaling voor henzelf bestemde kopieën maken. Ook voor het printen van digitale bestanden dient een kleine bijdrage te worden betaald. PUBLICATIEBORDEN In de vitrines in de gebouwen Avw en Nds worden de mededelingen van de decanen over beroeps- en I:\Administratie\SWP\SWP \2711_schoolgids_GEEL_1314-v4.docx Pagina 15 van 23

16 pakketkeuze bekend gemaakt. In verschillende vitrines (bij de receptie of in de gangen) hangen de dagelijkse roosterwijzigingen. In de overige vitrines kan men mededelingen aantreffen over sportdagen, activiteiten, schoolkrant, etc. HUISWERKCOACHING Buiten lestijd kan de leerling deelnemen aan huiswerk- en studiecoaching. Dit gebeurt binnen de school en wordt verzorgd door Maltha inscool. Klik voor het volledige aanbod op de Maltha inscool-link op de website van onze school, of kijk op LEERLINGPASJE Iedere leerling ontvangt éénmalig een leerlingpasje. Het kan opgeladen worden met een tegoed. Daarmee kunnen in de automaten versnaperingen worden aangeschaft of kunnen fotokopieën afgerekend worden. Het dient tevens als toegangsbewijs tot de mediatheek en de schoolfeesten. Voor het gebruik van het leerlingpasje wordt jaarlijks een kleine vergoeding in rekening gebracht. 8. DE SPELREGELS LEERLINGENSTATUUT / LEERLINGREGLEMENT Artikel 1 van het leerlingenstatuut luidt: Het leerlingenstatuut regelt de rechten en plichten van leerlingen en heeft ten doel een positieve bijdrage te leveren aan het welzijn van allen die bij de school betrokken zijn en in het bijzonder voor de leerlingen omstandigheden te scheppen die een harmonieuze ontwikkeling waarborgen. Het leerlingenstatuut is van toepassing op de leerlingen, de ouders, het personeel en het schoolbestuur, onverminderd hetgeen geldt bij of krachtens de wet of de met het personeel gesloten arbeidsovereenkomst. Het leerlingenstatuut wordt ieder jaar bij de aanvang van het schooljaar uitgereikt aan leerlingen die voor het eerst de school bezoeken. De volledige tekst van het leerlingenstatuut (model 1910) ligt in de mediatheek ter inzage. Exemplaren kunnen bij de administratie aangevraagd worden. De bijlage bij het leerlingenstatuut bedoelt een document te zijn waarin op heldere, eenduidige wijze nadere uitleg wordt gegeven over de identiteit en missie van de school. Deze bijlage en het Leerlingreglement swp 1940 bevatten een aantal verder uitgewerkte afspraken en gedragsregels. DE HUISREGELS Waar zoveel mensen met elkaar samenwerken, moeten voor een goede gang van zaken afspraken gemaakt worden. Dat geldt te meer omdat de school midden in een druk bevolkte wijk van de stad Utrecht ligt en de belangen van omwonenden in acht genomen dienen te worden. De belangrijkste gedragsregels staan in het leerlingenstatuut swp 1910, het leerlingreglement swp 1940 en in het boekje Start Leerlingen. Leerlingstatuut en leerlingreglement staan gepubliceerd op de website. Het boekje Start Leerlingen wordt jaarlijks tijdens de eerste schoolweek aan alle leerlingen verstrekt. Hieronder volgt een schets van enkele belangrijke onderwerpen. SCHORSING EN VERWIJDERING Er kunnen zich omstandigheden voordoen op grond waarvan het schoolbestuur/de directie besluit een leerling tijdelijk de toegang tot de school te ontzeggen of van school te verwijderen. Het is dan in het belang van alle partijen - de leerling, de ouders, het College van Bestuur en de school - dat de regels en procedures die er op basis van de onderwijswetgeving zijn, zorgvuldig worden uitgevoerd. Op Stichtingsniveau is een protocol voor schorsing en verwijdering van leerlingen vastgesteld. De rector/directeur van de school voert in voorkomende gevallen, in naam en onder verantwoordelijkheid van het College van Bestuur, het protocol uit. LESSEN De leerlingen zijn verplicht zich in te spannen om een goed onderwijsproces mogelijk te maken (leerlingenstatuut, art. 8). Leerlingen dienen de lessen te volgen die in het curriculum zijn vastgesteld. Daartoe behoren ook de gymnastieklessen, godsdienstlessen, vieringen en activiteiten waarmee de school haar identiteit en/of missie uitdraagt. Ook lesvervangende activiteiten als projectdagen, cultuuractiviteiten, werkweken en excursies vallen daaronder. VERZUIMBELEID Leerplicht geldt voor kinderen van 5 t/m 16 jaar. Na het laatste schooljaar van de leerplicht begint de kwalificatieplicht voor jongeren die nog geen startkwalificatie hebben gehaald. Een startkwalificatie is een vwo-, havo- of mbo-diploma (niet niveau 1). Om een startkwalificatie te (kunnen) behalen is het volgen van de I:\Administratie\SWP\SWP \2711_schoolgids_GEEL_1314-v4.docx Pagina 16 van 23

17 lessen/het onderwijs van wezenlijk belang. Vandaar dat de overheid en ook onze school goede zorg besteedt aan het terugdringen van schoolverzuim. In ons protocol absentie-verzuim-te laat komen (swp 1990) staat uitgebreid beschreven welke interventies vanuit school gepleegd worden om schoolverzuim tegen te gaan. Van bovenmatig schoolverzuim wordt melding gedaan bij de Inspectie van het Onderwijs en/of de Leerplichtambtenaar en/of DUO (verzuimloket). Verdere informatie leest u op onze website bij ouders > regels en afspraken > verzuimbeleid. EXCURSIES EN KAMPEN Het bovenstaande houdt in dat de leerling verplicht is deel te nemen aan door de school georganiseerde kampen en excursies. Dit geldt ook voor meerdaagse excursies of excursies in binnen- of buitenland waarvan een summiere beschrijving is opgenomen in de boekenregeling zoals die uiterlijk 1 juli voorafgaand aan een nieuw schooljaar wordt gepubliceerd. Het betreft het brugklaskamp, de buitenlandse excursies die leerlingen van de afdeling havo 4, vwo 4 en in de tto-afdeling maken, en de werkweek voor mavo 3. Mochten ouders/verzorgers of de leerling hiertegen zwaarwegende bezwaren hebben, dan dienen die vóór 1 oktober van het betreffende schooljaar schriftelijk aan de rector van de school kenbaar te zijn gemaakt. Een commissie, bestaande uit de rector, de conrector leerlingzaken en de betreffende afdelingsleider waar de leerling onder ressorteert, neemt een besluit over de deelname en eventuele vervangende activiteiten en brengt de ouders/verzorgers daarvan op de hoogte. Houders van een U-pas kunnen vaak een tegemoetkoming in de kosten voor excursies e.d. aanvragen. Hierover kan de schooladministratie nadere inlichtingen verschaffen. PAUZES Tijdens de pauzes verblijven de leerlingen in de aula/kantine, de benedengangen of de binnenplaats van de school. Alle leerlingen dienen in ieder geval de lokalen te verlaten. Ook kunnen zij niet op een van de bovenverdiepingen blijven. GEDRAG EN KLEDING: In het (integrale) schoolveiligheidsplan (swp 3619) staat het beleid t.a.v. de veiligheid van leerlingen en personeel beschreven. (Zie website: leerlingen > Regels en Afspraken > Leerlingstatuut en Leerlingreglement) In het Handelingsprotocol (swp 3661) wordt een nadere uitwerking gegeven van het beleid zoals vastgelegd in de schoolgids en het leerlingenstatuut. Het bevat afspraken over geweld, intimideren, pesten, schelden, drugs, vernieling, diefstal, wapenbezit, vuurwerk en schoolverzuim. Het protocol geeft tevens aan welke stappen moeten worden gezet bij het afhandelen van grensoverschrijdend gedrag. Ook dit Handelingsprotocol staat gepubliceerd op de website van de school. Enkele elementen hieruit: Binnen de grenzen die bepaald zijn door de identiteit en de doelstelling van de school heeft de leerling de vrijheid zijn mening op school te uiten. Uitingen die discriminerend of beledigend zijn worden niet toegestaan. Een leerling wordt op discriminerende of beledigende uitspraken aangesproken. Het op school raadplegen, inzien, downloaden of verspreiden van zedenkwetsende of discriminerende afbeeldingen of teksten via internet of d.m.v. andere bronnen is niet toegestaan en leidt tot disciplinaire straffen. Het onder beheer hebben van voorwerpen waarvan een intimiderende of bedreigende werking kan uitgaan, is verboden. Ieder personeelslid van de school is gerechtvaardigd dergelijke artikelen in beslag te nemen en over te dragen aan de schoolleiding. De schoolleiding legt vervolgens een straf op. Zie de bepalingen in het leerlingenstatuut dat in de mediatheek ter inzage ligt. GEDRAG, KLEDING EN IDENTITEITSBELEID Het identiteitsbeleid t.a.v. het dragen van religieuze symbolen (zoals een kruisje) en kleding (bijvoorbeeld een keppeltje of hoofdoekje) wordt als volgt verwoord: Op onze school leven en werken wij samen en is ontmoeting een belangrijk aspect. Wij hebben respect voor verschillende achtergronden en levensovertuigingen. Daar hoort ook bij dat wij respect tonen én verwachten voor religieuze symbolen als het dragen van een kruisje of hoofddoek. Visueel contact en het kunnen zien van emoties op gezichten zijn belangrijke aspecten van de communicatie en ontmoeting binnen de school en van groot belang voor het pedagogisch klimaat. Daarom is het dragen van gezichtsbedekkende kleding in de school en op het schoolplein niet toegestaan. I:\Administratie\SWP\SWP \2711_schoolgids_GEEL_1314-v4.docx Pagina 17 van 23

18 Om veiligheidsredenen en gezondheidsredenen is tijdens de gymnastiekles het dragen van gymkleding en gymschoenen verplicht. Om diezelfde redenen is het dragen van sieraden tijdens de gymles verboden en het dragen van een hoofddoek alleen toegestaan in de vorm van een elastische hoofddoek. Leerkrachten, leerlingen en ouders kunnen op hun kledingkeuze worden aangesproken. Wij verwachten in deze van iedereen een coöperatieve houding. Dit reglement is ook van toepassing op onderwijsactiviteiten die buiten de schoolgebouwen of buiten de reguliere lestijden, maar wel onder begeleiding vanuit of onder verantwoordelijkheid van de school gehouden worden. Indien zich in de toekomst een situatie zou voordoen waaruit blijkt dat dit reglement onvoldoende houvast biedt, behouden wij ons het recht voor om de regels aan te scherpen. Het bestuur en de schoolleiding zijn gerechtigd in voorkomende gevallen maatregelen te nemen. Het leerlingenstatuut en het genotmiddelenreglement bieden nadere informatie (swp 1910 en 3624). VERLOF EN VERZUIM Verzuim van de lessen kan alleen om een geldige reden worden toegestaan. Wanneer een leerling onvoorzien moet verzuimen, behoort dit vóór uur telefonisch te worden gemeld, tel Bij terugkeer moet de leerling bovendien een schriftelijke mededeling van een van de ouders aan de desbetreffende afdelingsleider overhandigen, met vermelding van de reden en de duur van het verzuim. Verlof gedurende de eerste twee weken van een schooljaar wordt niet toegestaan. In overeenstemming met de wettelijke bepalingen zal in ieder geval bij de Inspectie van het Onderwijs en/of de ambtenaar van de leerplicht melding worden gedaan van schoolverzuim indien er sprake is van 16 uur ongeoorloofd verzuim over een periode van 4 weken. KLUISJES Op de gebouwen aan de Nobeldwarsstraat en Van Asch van Wijckskade is een aantal kluisjes beschikbaar voor verhuur. AUTOMATEN Er zijn diverse automaten geplaatst waar tegen betaling drank en etenswaren kan worden gekocht. Om de school goed schoon te kunnen houden is het niet toegestaan met bekertjes en blikjes van de drankenautomaten in gangen en klassen te komen. GENOTMIDDELEN Roken is op onze school niet toegestaan in het schoolgebouw en op de schoolpleinen. Ook tijdens ouderavonden en andere activiteiten buiten schooltijd geldt het rookverbod. De school ontmoedigt de leerlingen te (gaan) roken. Het is voorts niet toegestaan alcoholica of geestverruimende middelen mee naar school te nemen of bij zich te hebben. (Zie website: leerlingen > Alcohol en Drugs > beleidsplan Genotmiddelenbeleid swp 3624 ) FIETSEN EN BROMMERS De schoolgebouwen zijn zowel met het openbaar vervoer als per fiets of brommer goed bereikbaar. Op school is ruimte beschikbaar voor het stallen van fietsen (en voor een beperkt aantal brommers). Vóór het schoolgebouw kunnen geen fietsen worden neergezet ingevolge een gemeentelijke verordening. Voor het stallen van de fietsen op school moet men gebruik maken van de fietsenrekken op de schoolpleinen of in de fietsenkelder. Uiteraard dient iedere fiets of brommer op slot gezet te worden. 9. OVERLEG EN COMMUNICATIE LEERLINGENRAAD De leerlingenraad stelt zich ten doel de belangen van de leerlingen omtrent de gang van zaken rond het onderwijs en schoolactiviteiten met de schooldirectie te bespreken. Leerlingen kunnen zich voor deze raad aanmelden bij de conrector leerlingzaken. OUDERRAAD Uit het midden van de ouders van onze leerlingen wordt jaarlijks een ouderraad gevormd. Deze raad heeft tot taak de contacten tussen de ouders en de school te onderhouden en te intensiveren. Zij doet dit mede door het geven van adviezen, het doen van suggesties, het vragen van opheldering en toelichting en het stimuleren en I:\Administratie\SWP\SWP \2711_schoolgids_GEEL_1314-v4.docx Pagina 18 van 23

19 steunen van alles wat waardevol kan zijn voor de leerlingen en het onderwijs. De ouderraad vergadert een aantal keren per jaar met de schooldirectie. Bij diverse schoolactiviteiten worden de leden van de ouderraad uitgenodigd de helpende hand te bieden. Ouders die lid van de ouderraad willen worden kunnen dat kenbaar maken aan de directie of aan de voorzitter van de ouderraad. OUDERAVONDEN Naast het contact met individuele docenten, mentoren, afdelingsleiders of directieleden is er in de loop van het schooljaar enkele malen gelegenheid te spreken over uw zoon of dochter. De data van alle ouderavonden worden in de ouderbulletin NobelNieuws en op de website bekend gemaakt. Ouderavonden voor alle leerlingen Bij de eerste drie rapporten wordt aan iedere leerling een inschrijvingsformulier meegegeven waarop de spreekuren van de directieleden en de mentoren vermeld staan. Voor de ouders is er gelegenheid om over de studieresultaten van hun zoon of dochter nadere informatie in te winnen. De ouders wordt dringend aangeraden van deze ouderavonden gebruik te maken. Voor de eerste klassen Voor de eerste klassen vinden wij het belangrijk dat er reeds bij het begin van het schooljaar contact is tussen de ouders en de school. Er worden voor ouders van nieuwe leerlingen in september informatieavonden gehouden in het schoolgebouw. Voor de derde klassen Voor de ouders van de leerlingen van deze klassen worden, mede in verband met de studie- en beroepskeuze, in september/oktober ouderavonden gehouden. Op deze bijeenkomsten wordt door de directie en de decanen algemene voorlichting gegeven over de keuzebegeleidinglessen, de beroeps- en studiekeuze en de sector- c.q. profielkeuze. Voor de derde, vierde, vijfde en zesde klassen Voor ouders en leerlingen wordt eind november een beroepeninformatieavond gehouden. MEERDERJARIGEN Bij de wet is bepaald dat Nederlanders op 18-jarige leeftijd meerderjarig zijn. Dat betekent dat een 18-jarige vanaf dat moment in juridische zin handelingsbekwaam is. Een gevolg daarvan is dat 18-jarigen ten aanzien van de school zelfstandig kunnen handelen zonder hun ouders hierin te kennen. Leerlingen van 18 jaar en ouder die op het St-Gregorius College zijn ingeschreven moeten zich blijven houden aan de op school geldende regels en gebruiken. In het kort komt dit erop neer dat een 18-jarige leerling die door zijn ouders werd ingeschreven dezelfde regels na blijft komen, tenzij de 18-jarige de indertijd overeengekomen inschrijving wenst te verbreken. In algemene zin zal de school zowel naar meerderjarigen als minderjarigen dezelfde handelwijze blijven volgen. Wat betreft de rapportage, het lessenverzuim en ziekte kan de meerderjarige (schriftelijk) verzoeken voortaan als zodanig te worden behandeld. Hierbij is de handtekening van de ouders niet meer vereist. De school behoudt zich het recht voor om de betreffende ouders ter kennisname een afschrift te sturen van genomen maatregelen of van kennisgevingen ten aanzien van de meerderjarige. MEDEZEGGENSCHAPSRAAD De Wet Medezeggenschap Onderwijs bepaalt dat uit de geledingen van ouders, personeel en leerlingen een raad wordt samengesteld. De medezeggenschapsraad (MR) is volgens het reglement bevoegd een aantal aangelegenheden van de school te bespreken. De MR adviseert het bevoegd gezag en heeft op diverse beleidsterreinen advies- dan wel instemmingsrecht. MAGISTER Voor het registreren van allerlei zaken m.b.t. de studie van de leerling wordt gebruik gemaakt van het leerlingvolgsysteem Magister. De schoolloopbaan, cijfers, de aanwezigheid, het lesrooster: het is allemaal toegankelijk voor leerling én ouder. De ouders ontvangen kort na aanvang van het eerste leerjaar dat hun zoon/dochter op school staat ingeschreven de inloggegevens waarmee zij toegang krijgen tot Magister. Voor de betrokken ouder biedt het inzicht in de verrichtingen van hun kind wellicht een goede aanleiding om met school, de mentor contact op te nemen. I:\Administratie\SWP\SWP \2711_schoolgids_GEEL_1314-v4.docx Pagina 19 van 23

20 KROM & DWARS Gedurende het schooljaar wordt drie of vier maal de schoolkrant Krom & Dwars verspreid. Onder leiding van de redactie leveren veel leerlingen een bijdrage aan de totstandkoming. Belangrijk onderdeel is de in de schoolkrant opgenomen jaaragenda die overigens ook op de website gepubliceerd wordt. NOBELNIEUWS EN NIEUWBRIEF Het bulletin NobelNieuws is onze ouderkrant. U treft hierin mededelingen afkomstig van de ouderraad of medezeggenschapsraad. Ook de afdelingsleiders geven regelmatig aanvullende informatie over het wel en wee in hun afdeling. Onder de kop `Agenda' worden de meeste activiteiten voor leerlingen en ouders vermeld. Het eerste nummer van NobelNieuws wordt bij aanvang van het schooljaar aan de leerlingen meegegeven. In dit nul-nummer staan ook de namen van de functionarissen, waaronder de vertrouwenspersoon, weergegeven. De overige edities worden digitaal aan de ouders verzonden. Ook worden er indien daartoe aanleiding is voor specifieke groepen ouders (van bijvoorbeeld een beperkt aantal klassen of afdelingen) via de Nieuwsbrieven verspreid. Deze Nieuwsbrieven bevatten dan informatie die met name de klas of afdeling van hun kind betreft. PRIVACY Teneinde de privacy van medewerkers en leerlingen te waarborgen is er op school een privacyreglement, waarvan een afschrift gedeponeerd is bij de Registratiekamer te Rijswijk. Ouders kunnen op aanvraag een overdruk van het privacyreglement ontvangen (SWP ). 10. HUREN, KOPEN EN KOSTEN BOEKENREGELING Aan het einde van elk cursusjaar ontvangt iedere leerling informatie omtrent de boekenlijst. Van regeringswege is besloten een aantal leermiddelen gratis aan leerlingen in het voortgezet onderwijs ter beschikking te stellen. De school stelt het overgrote deel van de leermiddelen kosteloos ter beschikking. Er zijn echter leermiddelen die de ouder/leerling zelf moet aanschaffen, dan wel die tegen een geringe vergoeding door de school ter beschikking worden gesteld. Hieronder zetten wij alvast voor u een en ander op rij, zodat u weet wat dat voor u als globaal betekent. Wat wordt er door de school kosteloos ter beschikking gesteld? De volgende lesmaterialen worden ter beschikking gesteld: o leerboeken; o werkboeken; o projectboeken en tabellenboeken; o examentrainingen en examenbundels; o eigen leermateriaal van de school; o de licentiekosten van digitaal lesmateriaal; o cd's en dvd s met lesmateriaal. Alle lesmaterialen die gratis verstrekt worden, blijven eigendom van de school. Deze lesmaterialen dienen in beginsel bij het einde van het schooljaar weer ingeleverd te worden. Dit geldt uitdrukkelijk ook voor (al dan niet beschreven) werkboeken. Bij schade of het in ongerede raken van ter beschikking gestelde leermiddelen worden de kosten voor herstel of vervanging geheel bij de ouder/leerling in rekening gebracht. Wat is er in beginsel volgens de nieuwe regeling voor rekening van de ouder/leerling? Hiervoor geldt de definitie zoals door het Ministerie van OC&W is geformuleerd: lesmaterialen en ondersteunende materialen die meer kinderen binnen een gezin kunnen gebruiken of die niet specifiek voor één leerjaar bedoeld zijn, worden door de ouder/leerling zelf aangeschaft. Denk hierbij aan: o atlassen; o woordenboeken; o beschermende kleding (bv. laboratoriumjas en veiligheidsbril); o laptop; o bijbel; o rekenmachine. I:\Administratie\SWP\SWP \2711_schoolgids_GEEL_1314-v4.docx Pagina 20 van 23

R.K. SCHOLENGEMEENSCHAP VOOR TWEETALIG ONDERWIJS, VWO, HAVO en MAVO

R.K. SCHOLENGEMEENSCHAP VOOR TWEETALIG ONDERWIJS, VWO, HAVO en MAVO geldig tot juni 2015 behoudens wijzigingen R.K. SCHOLENGEMEENSCHAP VOOR TWEETALIG ONDERWIJS, VWO, HAVO en MAVO Locatie mavo (Tl) en havo-kans-klas Nobeldwarsstraat 9 3512 EW Utrecht Locatie vwo, havo en

Nadere informatie

15-2711. geldig tot juni 2016 behoudens wijzigingen. KATHOLIEKE SCHOLENGEMEENSCHAP VOOR VWO, HAVO en MAVO

15-2711. geldig tot juni 2016 behoudens wijzigingen. KATHOLIEKE SCHOLENGEMEENSCHAP VOOR VWO, HAVO en MAVO geldig tot juni 2016 behoudens wijzigingen KATHOLIEKE SCHOLENGEMEENSCHAP VOOR VWO, HAVO en MAVO Locatie mavo (Tl) en havo-kans-klas Nobeldwarsstraat 9 3512 EW Utrecht Locatie vwo, havo en ISG Van Asch

Nadere informatie

R.K. SCHOLENGEMEENSCHAP VOOR TWEETALIG ONDERWIJS, VWO, HAVO en MAVO

R.K. SCHOLENGEMEENSCHAP VOOR TWEETALIG ONDERWIJS, VWO, HAVO en MAVO geldig tot juni 2015 behoudens wijzigingen R.K. SCHOLENGEMEENSCHAP VOOR TWEETALIG ONDERWIJS, VWO, HAVO en MAVO Locatie mavo (Tl) en havo-kans-klas Nobeldwarsstraat 9 3512 EW Utrecht Locatie vwo, havo en

Nadere informatie

REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN. Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar 2015-2016

REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN. Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar 2015-2016 REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar 2015-2016 Vastgesteld door de medezeggenschapsraad d.d. 27 mei 2015 ALGEMEEN In gevallen waarin deze

Nadere informatie

REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN. Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar

REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN. Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar 2016-2017 Vastgesteld door de medezeggenschapsraad d.d. 1 juni 2016 ALGEMEEN In gevallen waarin deze

Nadere informatie

Bevorderingsnormen

Bevorderingsnormen Bevorderingsnormen 2017-2018 A. Inleiding B. Begrippen 1. Afronden 2. Tekorten 3. Voldoende en Goed 4. Voortschrijdend gemiddelde. 5. Categorie I en II C. Rapporten D. Algemeen E. Bevorderingsnormen klas

Nadere informatie

bevorderingsnormen klas 1, 2 en 3 de GSG Leo Vroman

bevorderingsnormen klas 1, 2 en 3 de GSG Leo Vroman bevorderingsnormen klas 1, 2 en 3 de GSG Leo Vroman 1 algemeen gedeelte 1.1 rapportage Gedurende het schooljaar worden de resultaten van de leerlingen opgeslagen in de cijferadministratie van de school.

Nadere informatie

bevorderingsnormen klas 1, 2 en 3 de GSG Leo Vroman

bevorderingsnormen klas 1, 2 en 3 de GSG Leo Vroman bevorderingsnormen klas 1, 2 en 3 de GSG Leo Vroman 1 algemeen gedeelte 1.1 rapportage Gedurende het schooljaar worden de resultaten van de leerlingen opgeslagen in de cijferadministratie van de school.

Nadere informatie

BROCHURE VERDER NA DE TWEEDE KLAS IN 2015-2016

BROCHURE VERDER NA DE TWEEDE KLAS IN 2015-2016 BROCHURE VERDER NA DE TWEEDE KLAS IN 2015-2016 Geachte ouder(s)/verzorger(s), Uw zoon of dochter zit op dit moment in het tweede leerjaar van de onderbouw vwo en havo. Na het tweede rapport ontvangen de

Nadere informatie

Vrijstellingsregeling en Overgangsnormen

Vrijstellingsregeling en Overgangsnormen Vrijstellingsregeling en Overgangsnormen 2012 2013 Inhoud Vrijstellingsregeling vmbo-bovenbouw... 3 Vrijstellingsregeling tweede fase havo/vwo... 4 Overgangsvergadering en revisievergadering schooljaar

Nadere informatie

Hardenberg Tel 0524 593800. Coevorden. Your next step! Tel 0523 262170. www.denieuweveste.nl

Hardenberg Tel 0524 593800. Coevorden. Your next step! Tel 0523 262170. www.denieuweveste.nl Van Heeckerenlaan 2 Piet Heinstraat 1 Coevorden Hardenberg Tel 0524 593800 Your next step! Tel 0523 262170 www.denieuweveste.nl Your next step! informatie 2014/2015 ontwikkel(t) je talent De Nieuwe Veste

Nadere informatie

Bevorderingsreglement Onderbouw

Bevorderingsreglement Onderbouw Bevorderingsreglement Onderbouw Schooljaar 2014-2015 Aan de leerlingen in de leerjaren 1 t/m 3, Om je succesvol naar je diploma te begeleiden, krijg je niet alleen uitleg en begeleiding, maar wordt er

Nadere informatie

BORNEGO COLLEGE. 25 oktober Een belangrijk keuzemoment in het leven van uw zoon of dochter. Hier kan een onderschrift komen

BORNEGO COLLEGE. 25 oktober Een belangrijk keuzemoment in het leven van uw zoon of dochter. Hier kan een onderschrift komen BORNEGO COLLEGE 25 oktober 2016 Een belangrijk keuzemoment in het leven van uw zoon of dochter Hier kan een onderschrift komen 1 Programma (in hoofdlijnen) (voortgezet) Onderwijs in Nederland Bornego College:

Nadere informatie

Bevorderingsnormen

Bevorderingsnormen Bevorderingsnormen 2016 2017 A. Inleiding B. Begrippen 1. Afronden 2. Tekorten 3. Voldoende en Goed 4. Voortschrijdend gemiddelde. 5. Categorie I en II C. Rapporten D. Algemeen E. Bevorderingsnormen klas

Nadere informatie

Wessel Gansfortcollege vestiging Heerdenpad

Wessel Gansfortcollege vestiging Heerdenpad Wessel Gansfortcollege vestiging Heerdenpad Film bekijken? Scan met Layar! vmbo-theoretisch leerweg (tl) havo, atheneum, atheneum+ 900 leerlingen Uit de kunst! Ongeveer 900 leerlingen komen elke dag naar

Nadere informatie

Elke dag inspirerend. vwo / havo. elke dag een uitdaging

Elke dag inspirerend. vwo / havo. elke dag een uitdaging Elke dag inspirerend vwo / havo elke dag een uitdaging Samen met uw zoon of dochter staat u voor een belangrijke keuze. Op basis van het advies van de basisschool ligt de uitdaging op vwo of havo-niveau.

Nadere informatie

vmbo theoretische leerweg (tl), havo, atheneum, atheneum+ 820 leerlingen

vmbo theoretische leerweg (tl), havo, atheneum, atheneum+ 820 leerlingen vmbo theoretische leerweg (tl), havo, atheneum, atheneum+ 820 leerlingen De CSG Wessel Gansfort is een open christelijke school, waar elke dag ongeveer 820 leerlingen onderwijs volgen. Iedereen is van

Nadere informatie

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING TL HAVO - VWO

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING TL HAVO - VWO ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING TL - cursus 2014-2015 1 Algemeen deel van het PTA TL// Op de TL, het en het bestaat het totale onderwijspakket uit de volgende vaste onderdelen:

Nadere informatie

Toelichting bij PTA opleiding vmbo-tl

Toelichting bij PTA opleiding vmbo-tl Toelichting bij PTA opleiding vmbo-tl (klas 9 en 10tl) 2016-2017 Maastricht, 1 oktober 2016 Bernard Lievegoed School Toelichting PTA 2016-2017 Opleiding vmbo-tl 1 Inleiding De Bernard Lievegoed School

Nadere informatie

Rapportage en Overgangsrichtlijnen Afdeling Bovenbouw Mavo / Havo OSG Echnaton 2014-2015

Rapportage en Overgangsrichtlijnen Afdeling Bovenbouw Mavo / Havo OSG Echnaton 2014-2015 Rapportage en Overgangsrichtlijnen Afdeling Bovenbouw Mavo / Havo OSG Echnaton 2014-2015 1 Inhoud Rapportage... 3 Rapportage klas 1 en 2 mavo en klas 1, 2 en 3 havo/vwo... 3 Rapportage in de examenklassen

Nadere informatie

Informatieavond. 4 havo

Informatieavond. 4 havo Informatieavond 4 havo Programma 19u30 inleiding 20u15 pauze 20u30 kennismaken met mentor Organisatie rector dhr. T. Oudejans conrector onderwijs, bedrijfvoering en financiën dhr. A. Plevoets afdelingsleider

Nadere informatie

vmbo theoretische leerweg (tl), havo, atheneum, atheneum+

vmbo theoretische leerweg (tl), havo, atheneum, atheneum+ Erkende CultuurProfielSchool Erkende VECON Business School vmbo theoretische leerweg (tl), havo, atheneum, atheneum+ 800 leerlingen Welkom op ons Wessel! De CSG Wessel Gansfort is een open christelijke

Nadere informatie

Citeertitel: Landsbesluit dagscholen v.w.o., h.a.v.o., m.a.v.o. ==================================================================== HOOFDSTUK I

Citeertitel: Landsbesluit dagscholen v.w.o., h.a.v.o., m.a.v.o. ==================================================================== HOOFDSTUK I Intitulé : LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van de artikelen 11, eerste lid, 21, eerste en tweede lid, en 29 van de Landsverordening voortgezet onderwijs (AB 1989 no. GT 103)

Nadere informatie

Iedere deelnemer aan het schoolexamen wordt geacht kennis te nemen van het programma van toetsing en afsluiting.

Iedere deelnemer aan het schoolexamen wordt geacht kennis te nemen van het programma van toetsing en afsluiting. Aanvullend reglement van de vestiging CSG Wessel Gansfort Voor de klassen: T3 en T4 2015-2016 Iedere deelnemer aan het schoolexamen wordt geacht kennis te nemen van het programma van toetsing en afsluiting.

Nadere informatie

christelijke school voor mavo-havo-vwo met elkaar voor elkaar voor nu en later

christelijke school voor mavo-havo-vwo met elkaar voor elkaar voor nu en later christelijke school voor mavo-havo-vwo met elkaar voor elkaar voor nu en later Onderwijs met aandacht voor iedereen! Op mavo, havo of drie jaar vwo onderbouw: Engels PLUS Sport PLUS Science PLUS Business

Nadere informatie

Rapportcijferberekening. Bepaling uitslag. Regels overgang en instroom. Onderwijs () / Regels overgang en instroom

Rapportcijferberekening. Bepaling uitslag. Regels overgang en instroom. Onderwijs () / Regels overgang en instroom Onderwijs () / Regels overgang en instroom Regels overgang en instroom Rapportcijferberekening Om te bevorderen dat een leerling zich gedurende het hele schooljaar nauwgezet aan de studie wijdt, tellen

Nadere informatie

KEUZEBEGELEIDING KLAS 3

KEUZEBEGELEIDING KLAS 3 KEUZEBEGELEIDING KLAS 3 2013-2014 Afdelingsleiders Decanen dhr. drs. G.C. Zijlstra (vwo) en dhr. R de Boef (havo) mw. E. de Neef en mw. drs. A.C.R.I. Govaarts Mentoren 3A mw. E.A.M. van Veen 3GA dhr.

Nadere informatie

1e klas: met vrienden en vriendinnen van de basisschool in één klas

1e klas: met vrienden en vriendinnen van de basisschool in één klas 1 mavo Intro Deze brochure geeft u informatie over de vmbo-theoretische leerweg op hethml: de mavo. Met vragen kunt u terecht bij de afdelingsleider bovenbouw mavo, Thomas ter Hart. 1e klas: met vrienden

Nadere informatie

Overgangsnormen Determinatie

Overgangsnormen Determinatie Overgangsnormen Determinatie 23 Overgangsnormen Rapportcijfers en eindcijfers onderbouw en middenbouw (leerjaar 1 en 2 plus 3 havo en 3 vwo) Het schooljaar wordt opgedeeld in vier perioden. Per periode

Nadere informatie

Keuze vervolgopleiding en wiskunde-plus

Keuze vervolgopleiding en wiskunde-plus Keuze vervolgopleiding en wiskunde-plus Naam: Klas 3: Mentor: Vul in: 1e Profiel keuze: Eventueel 2e Profiel keuze: Vul ook de onderstaande gegevens zorgvuldig in. Dan kan bekeken worden of het gekozen

Nadere informatie

4. In de bevorderingsnormen komt regelmatig het begrip kernvakken voor. Het gaat hierbij om de vakken Nederlands, Engels en wiskunde.

4. In de bevorderingsnormen komt regelmatig het begrip kernvakken voor. Het gaat hierbij om de vakken Nederlands, Engels en wiskunde. Versie Schooljaar 2016-2017 Definitief vastgesteld sept. 2016 Bevorderingsnormen Inclusief: - Herkansingsregeling 4 havo, 4 vwo en 5 vwo - Protocol doorstroom 4 mavo naar 5 havo - Protocol doorstroom 5

Nadere informatie

Geachte ouders/verzorgers, Hierbij ontvangt u de overgangsnormen voor het schooljaar 2017/2018.

Geachte ouders/verzorgers, Hierbij ontvangt u de overgangsnormen voor het schooljaar 2017/2018. Geachte ouders/verzorgers, Hierbij ontvangt u de overgangsnormen voor het schooljaar 2017/2018. Naast de rapporten die u dit schooljaar ontvangt, is het voor u belangrijk op de hoogte te zijn van de normen

Nadere informatie

Informatieboekje leerjaar 2

Informatieboekje leerjaar 2 2016 Vakkenpakket TL 3 kiezen Inhoud Beste leerlingen en hun ouder(s) of verzorger(s),... 2 Het vmbo 3 Vakkenkeuze voor de 3 e klas vmbo-tl.4 De gevolgen van je keuze..5 Doorstroom van 4 vmbo -tl naar

Nadere informatie

Berger Scholengemeenschap PTA 5 havo 2015-2016

Berger Scholengemeenschap PTA 5 havo 2015-2016 VOORWOORD Bergen NH, augustus 2015 Beste leerlingen van 5 havo, Vorig jaar is de Tweede Fase voor jullie al van start gegaan. Naast de toetsen heb je ook al op andere manieren laten zien wat je geleerd

Nadere informatie

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. MAVO 3 en 4 cursus

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. MAVO 3 en 4 cursus ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING MAVO 3 en 4 cursus 2017-2018 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord p. 3 2. Overzicht indeling studie- en toetsweken p. 3 3. Begrippenlijst p. 4-5 4. Overgang

Nadere informatie

SG Nelson Mandela. mavo en mavo/havo algemeen toegankelijk

SG Nelson Mandela. mavo en mavo/havo algemeen toegankelijk SG Nelson Mandela mavo en mavo/havo algemeen toegankelijk Dalton is een Daltonschool Zo wil Scholengemeenschap Nelson Mandela bekend staan. In een open sfeer bepalen de leerlingen zelf voor een deel hun

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 2014-2015 3 VMBO TL Coornhert Lyceum 1 Voorwoord Beste leerling en beste ouders / verzorgers, Hierbij heeft u / heb je het PTA van 3 vmbo TL in handen. In 3 vmbo TL

Nadere informatie

Bevorderingsreglement Onderbouw

Bevorderingsreglement Onderbouw Bevorderingsreglement Onderbouw Schooljaar 2016-2017 Aan de leerlingen in de leerjaren 1 t/m 3, Om je succesvol naar je diploma te begeleiden, krijg je niet alleen uitleg en begeleiding, maar wordt er

Nadere informatie

Berger Scholengemeenschap PTA 4 havo 2015-2016

Berger Scholengemeenschap PTA 4 havo 2015-2016 VOORWOORD Bergen NH, augustus 2015 Beste leerlingen van 4 havo, Op dit moment gaat de Tweede Fase voor jullie al van start. Buiten de toetsen laat je ook al op andere manieren zien wat je geleerd hebt.

Nadere informatie

CSG REHOBOTH Rehoboth een school waar respect voor jezelf, voor de ander en het andere een gewone zaak is.

CSG REHOBOTH Rehoboth een school waar respect voor jezelf, voor de ander en het andere een gewone zaak is. Rehoboth CSG REHOBOTH Rehoboth een school waar respect voor jezelf, voor de ander en het andere een gewone zaak is. Voorwoord Leerwegen Voorwoord Uw zoon/dochter zit nu in groep 8 van de basisschool. Nog

Nadere informatie

LEERLINGENSTATUUT. Geldig van 1 augustus 2014 tot en met 31 juli 2016

LEERLINGENSTATUUT. Geldig van 1 augustus 2014 tot en met 31 juli 2016 LEERLINGENSTATUUT Geldig van 1 augustus 2014 tot en met 31 juli 2016 0 Algemene bepalingen Betekenis Het leerlingenstatuut van het St.-Odulphuslyceum legt de rechten en plichten van leerlingen vast. Begrippen

Nadere informatie

Talent. voor de Toekomst! Informatie Saenredam College

Talent. voor de Toekomst! Informatie Saenredam College Talent voor de Toekomst! Informatie Saenredam College 201 4 5 /201 Inhoudsopgave Dit hebben we speciaal voor jou geschreven 2 Openbare school Open avond VMBO bij het Saenredam College 3 Onderbouw Nieuwe

Nadere informatie

KEUZEBEGELEIDING & PROFIELKEUZE KLAS 3

KEUZEBEGELEIDING & PROFIELKEUZE KLAS 3 KEUZEBEGELEIDING & PROFIELKEUZE KLAS 3 2014-2015 Belangrijke data i.v.m. profielkeuze schooljaar 2014 2015 9 dec. Ouderavond 10 dec. Mentoravond 26-30 jan. Elke derde klas gaat één dag op keuzedag 2 feb

Nadere informatie

ALBERDINGK THIJM COLLEGE OVERGANGSNORMEN ONDERBOUW

ALBERDINGK THIJM COLLEGE OVERGANGSNORMEN ONDERBOUW ALBERDINGK THIJM COLLEGE OVERGANGSNORMEN ONDERBOUW 2014-2015 VOORWOORD Beste ouders, verzorgers, Op het Alberdingk Thijm College vinden we het belangrijk dat iedere leerling het maximale uit zichzelf haalt.

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2010 584 Beschikking van de Minister van Justitie van 27 september 2010 tot plaatsing in het Staatsblad van de tekst van het Besluit scholen v.w.o.,

Nadere informatie

Locatie Fedde Schurer Je doet ertoe!

Locatie Fedde Schurer Je doet ertoe! HAVO/ VWO Locatie Fedde Schurer Je doet ertoe! VAN ONDER - NAAR BOVENBOUW Wie binnen Openbare Scholengroep Sevenwolden overgaat van het tweede leerjaar basisvorming naar het derde leerjaar havo of vwo,

Nadere informatie

HORN. Bezoekmiddagen Woensdag 14 januari 2015 Woensdag 28 januari 2015 Woensdag 4 februari 2015 Woensdag 11 februari 2015

HORN. Bezoekmiddagen Woensdag 14 januari 2015 Woensdag 28 januari 2015 Woensdag 4 februari 2015 Woensdag 11 februari 2015 HORN Bezoekmiddagen Woensdag 14 januari 2015 Woensdag 28 januari 2015 Woensdag 4 februari 2015 Woensdag 11 februari 2015 WELKOM GEACHTE OUDERS Dit boekje bevat een beknopte, zakelijke weergave van de informatie

Nadere informatie

PROMOTIENORMEN THORBECKE VOORTGEZET ONDERWIJS NIEUWERKERK AAN DEN IJSSEL

PROMOTIENORMEN THORBECKE VOORTGEZET ONDERWIJS NIEUWERKERK AAN DEN IJSSEL PROMOTIENORMEN THORBECKE VOORTGEZET ONDERWIJS NIEUWERKERK AAN DEN IJSSEL Schooljaar 2015-2016 Rotterdam, 1 september 2015 INHOUDSOPGAVE PROMOTIENORMEN THORBECKE VOORTGEZET ONDERWIJS NIEUWERKERK AD IJSSEL

Nadere informatie

Overgangsregeling schooljaar

Overgangsregeling schooljaar Overgangsregeling Schooljaar 2016-2017 Algemeen: Een leerling kan als regel niet in twee opeenvolgende leerjaren doubleren. Bij wijze van uitzondering is dit soms mogelijk. Dit ter beoordeling aan de schoolleiding.

Nadere informatie

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. HAVO 4 en 5 Atheneum 4, 5 en 6 cursus

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. HAVO 4 en 5 Atheneum 4, 5 en 6 cursus ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING HAVO 4 en 5 Atheneum 4, 5 en 6 cursus 2017-2018 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord p. 3 2. Overzicht indeling studie- en toetsweken p. 3 3. Begrippenlijst

Nadere informatie

C. DYSLEXIE Dyslexie kan worden geconstateerd door een externe ter zake deskundige; er is dan een rapport of dyslexieverklaring aanwezig.

C. DYSLEXIE Dyslexie kan worden geconstateerd door een externe ter zake deskundige; er is dan een rapport of dyslexieverklaring aanwezig. FACILITEITEN VOOR LEERLINGEN MET DYSLEXIE of DYSCALCULIE 2017-2018 DOEL Het doel van het SGC is alle leerlingen zo goed mogelijk tot hun recht te laten komen binnen de mogelijkheden en kaders van het St-Gregorius

Nadere informatie

Bevorderingsnormen 2016/2017

Bevorderingsnormen 2016/2017 Bevorderingsnormen 2016/2017 Geachte ouders/verzorgers, Deze brochure geeft een overzicht van de bevorderingsnormen voor de diverse leerjaren. Met deze bevorderingsnormen leggen we vast wanneer iemand

Nadere informatie

Informatie-avond. 4 havo

Informatie-avond. 4 havo Informatie-avond 4 havo Programma 19u30 inleiding 20u15 pauze 20u30 kennismaken met mentor Organisatie rector dhr. T. Oudejans conrector onderwijs mw. L. Derks conrector interne organisatie dhr. A. Plevoets

Nadere informatie

Berger Scholengemeenschap PTA 6 atheneum 2015-2016

Berger Scholengemeenschap PTA 6 atheneum 2015-2016 VOORWOORD Bergen NH, september 2015 Beste leerlingen van 6 atheneum, Twee jaar geleden is de Tweede Fase voor jullie al van start gegaan. Buiten de toetsen heb je ook op andere manieren laten zien wat

Nadere informatie

INFORMATIE voor ouders & verzorgers. Welkom 2016/2017

INFORMATIE voor ouders & verzorgers. Welkom 2016/2017 INFORMATIE voor ouders & verzorgers Welkom 2016/2017 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Typisch De Heemgaard 5 Onderwijs 6 Keuzes & kansen 8 Begeleiding 11 Contact met thuis 12 Meer informatie 14 Praktisch 15 Zet

Nadere informatie

Informatiefolder voor ouders. Kempenhorst College: Hart voor de leerling Klein en Betrokken. Kempenhorst, een fijne school!

Informatiefolder voor ouders. Kempenhorst College: Hart voor de leerling Klein en Betrokken. Kempenhorst, een fijne school! Informatiefolder voor ouders Kempenhorst College: Hart voor de leerling Klein en Betrokken Kempenhorst, een fijne school! Structuur van de school Leerjaar 4 Leerjaar 3 Theoretische leerweg Keuze uit 2

Nadere informatie

CS Vincent van Gogh, locatie CSG Beilen

CS Vincent van Gogh, locatie CSG Beilen Overgangsnormen leerjaar 3 CS Vincent van Gogh, locatie CSG Beilen Vmbo - leerjaar 3 Rapporten Het onderwijskundig proces van leerlingen van CS Vincent van Gogh, locatie CSG Beilen, wordt getoetst door

Nadere informatie

Kennismaking Bijzonderheden vierde leerjaar Tweede Fase havo op het Fons Vitae Verzuimbeleid Berlijnreis

Kennismaking Bijzonderheden vierde leerjaar Tweede Fase havo op het Fons Vitae Verzuimbeleid Berlijnreis Kennismaking Bijzonderheden vierde leerjaar Tweede Fase havo op het Fons Vitae Verzuimbeleid Berlijnreis Schoolexamens Rekentoets Toetsweken en rapportage Overgangsnorm Vrije ruimte: werkveldstage Vakken

Nadere informatie

Ouderavond. 4 vwo. 26 september 2011

Ouderavond. 4 vwo. 26 september 2011 Ouderavond 4 vwo 26 september 2011 Programma 19u30 inleiding 20u15 pauze 20u30 kennismaken met mentor Organisatie rector dhr. T. Oudejans conrector onderwijs mw. L. Derks conrector personeel en interne

Nadere informatie

HET EXAMENREGLEMENT. Artikel 1. Algemeen

HET EXAMENREGLEMENT. Artikel 1. Algemeen HET EXAMENREGLEMENT 2 e fase havo / vwo Artikel 1 Algemeen 1. Het bevoegd gezag stelt jaarlijks vóór 1 oktober een examenreglement en een programma van toetsing en afsluiting (PTA) vast. Het PTA heeft

Nadere informatie

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. MAVO 3 en 4 HAVO 4 en 5 VWO 4, 5 en 6 cursus

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. MAVO 3 en 4 HAVO 4 en 5 VWO 4, 5 en 6 cursus ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING MAVO 3 en 4 HAVO 4 en 5 VWO 4, 5 en 6 cursus 2016-2017 1 Algemeen deel van het PTA MAVO/HAVO/VWO Meander College - 2016-2017 1 Het onderwijsaanbod

Nadere informatie

Koudum. Schooljaar 2014 / 2015 VMBO 3T. Programma van Toetsing en Afsluiting

Koudum. Schooljaar 2014 / 2015 VMBO 3T. Programma van Toetsing en Afsluiting Schooljaar 2014 / 2015 Programma van Toetsing en Afsluiting VMBO 3T Koudum Bogerman Christelijke school voor lwoo, vmbo, havo, atheneum, gymnasium en technasium www.bogerman.nl Koudum, september 2014 Aan

Nadere informatie

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. 10th

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. 10th Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl Studiewijzer 10th 2015/2016 2 Beste leerling, Hierbij ontvang je de Studiewijzer voor het examenjaar vmbo-tl-4. Lees de studiewijzer goed door en

Nadere informatie

REGELING OVERGANGSNORMEN KENNEMER LYCEUM 2015-2016. Versie definitief

REGELING OVERGANGSNORMEN KENNEMER LYCEUM 2015-2016. Versie definitief REGELING OVERGANGSNORMEN KENNEMER LYCEUM 2015-2016 Versie definitief Vastgesteld op 25-05-2016 INHOUDSOPGAVE 1. ALGEMENE REGELGEVING BEVORDERING KENNEMER LYCEUM... 3 2. BEVORDERINGSNORMEN KLAS 1... 5 2.1

Nadere informatie

: Ouderbijdrage vaste schoolkosten en buitenlesactiviteiten. Met deze brief wil ik u informeren over de bijdrage die jaarlijks van u wordt gevraagd.

: Ouderbijdrage vaste schoolkosten en buitenlesactiviteiten. Met deze brief wil ik u informeren over de bijdrage die jaarlijks van u wordt gevraagd. Aan de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen van het Mill-Hillcollege Goirle, 24 september 2015 Uw kenmerk : Ons kenmerk Onderwerp : BLA-1516-032/NIK/AHA/spe : Ouderbijdrage vaste schoolkosten en buitenlesactiviteiten

Nadere informatie

Accent op jouw talent! Welkom op het Rythovius College Eersel

Accent op jouw talent! Welkom op het Rythovius College Eersel Accent op jouw talent! Welkom op het Rythovius College Eersel Een kleinschalige school met grote mogelijkheden 2015 Accent op jouw talent Elke leerling heeft talent. De meesten hebben zelfs meer dan één

Nadere informatie

LIBANON LYCEUM. vraagt veel, geeft veel. mavo havo atheneum gymnasium WWW.LIBANONLYCEUM.NL

LIBANON LYCEUM. vraagt veel, geeft veel. mavo havo atheneum gymnasium WWW.LIBANONLYCEUM.NL LIBANON LYCEUM mavo havo atheneum gymnasium vraagt veel, WWW.LIBANONLYCEUM.NL geeft veel UW KIND IS HET MOOISTE DAT U HEEFT! Daarom kiest u met zorg de school waar uw kind na de basisschool naar toe gaat.

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN 2015-2016

OVERGANGSNORMEN 2015-2016 De overgangsnormen maken deel uit van de schoolgids SCZ Stedelijk College Van Doornenplantsoen 1 2722 ZA Zoetermeer Tel. (079) 331 03 00 Fax (079) 331 40 40 E-mail: info@stedelijk-college.nl Website: www.stedelijk-college.nl

Nadere informatie

Overgangsnormen bovenbouw

Overgangsnormen bovenbouw Overgangsnormen klas 3 en 4 VMBO / HAVO 2014-2015 OSG Sevenwolden Locatie Joure Overgangsnormen bovenbouw Overgangsnormen bovenbouw 2014-2015 - 1 - A. Overgangsnormen VMBO TL 3 TL 4 Aan het einde van het

Nadere informatie

Bevorderings- en instroomrichtlijnen. Carmelcollege Gouda

Bevorderings- en instroomrichtlijnen. Carmelcollege Gouda Bevorderings- en instroomrichtlijnen Carmelcollege Gouda voor ouders, leerlingen en docenten Carmelcollege Gouda, versie 5.1 een bundel voor ouders, leerlingen en docenten September 2017 1 Inhoud 1 Bevorderingsrichtlijnen

Nadere informatie

INFOBOEKJE KLAS 4 2013-2014

INFOBOEKJE KLAS 4 2013-2014 INFOBOEKJE KLAS 4 2013-2014 1 Inhoud Inleiding 3 Schoolexamen 4 1. SE PTA. Wat betekenen deze afkortingen? 2. Herkansingen 3. Tijdens het Schoolexamen Rekenexamen 6 Info van de decaan 7 Maatschappelijke

Nadere informatie

De informatie betreft alleen het mavo-traject, omdat dat traject al vanaf de 9e klas start met een vakkenpakket.

De informatie betreft alleen het mavo-traject, omdat dat traject al vanaf de 9e klas start met een vakkenpakket. Informatie Mavo Eamentraject 8e klas 2014/2015 1 Beste ouders en leerlingen, Deze informatie is op 5 februari 2015 aan ouders en leerlingen gepresenteerd en geldt alleen voor leerlingen die in het schooljaar

Nadere informatie

MELANCHTHON KRALINGEN. christelijke school voor mavo+ en vmbo JE BENT IEMAND, JE KUNT IETS EN JE HOORT ERBIJ

MELANCHTHON KRALINGEN. christelijke school voor mavo+ en vmbo JE BENT IEMAND, JE KUNT IETS EN JE HOORT ERBIJ MELANCHTHON KRALINGEN christelijke school voor mavo+ en vmbo JE BENT IEMAND, JE KUNT IETS EN JE HOORT ERBIJ Je bent iemand, je kunt iets en je hoort erbij het is hier klein, veilig en gezellig onze mavo/tl-afdeling

Nadere informatie

Met elkaar voor elkaar. voor nu en later. Uit Tien+ kies je zelf. We werken samen aan jouw toekomst. De Blesewic: heel veel plussen!

Met elkaar voor elkaar. voor nu en later. Uit Tien+ kies je zelf. We werken samen aan jouw toekomst. De Blesewic: heel veel plussen! christelijke school voor mavo-havo-vwo Met elkaar voor elkaar De Blesewic: heel veel plussen! We werken samen aan jouw toekomst Kleinschalig en uitdagend voor nu en later Onderwijs met aandacht voor iedereen!

Nadere informatie

Hartelijk welkom op de ouderavond van 3-vmbo! 5 september 2017

Hartelijk welkom op de ouderavond van 3-vmbo! 5 september 2017 Hartelijk welkom op de ouderavond van 3-vmbo! 5 september 2017 Even voorstellen Mentoren: klas 3A: Salma Barkouh klas 3B: Germain Roodbol Decaan: Saida Felida Afdelingsmanager: Annie de Vries Directeur:

Nadere informatie

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. 10th

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. 10th Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl Studiewijzer 10th 2014/2015 Beste leerling, Hierbij ontvang je de Studiewijzer voor het examenjaar vmbo-tl-4. Lees de studiewijzer goed door en

Nadere informatie

KIESWIJZER 2015. Laar & Berg STROOMKEUZE VWO EN MYP PROFIELKEUZE HAVO PROFIELKEUZE VWO

KIESWIJZER 2015. Laar & Berg STROOMKEUZE VWO EN MYP PROFIELKEUZE HAVO PROFIELKEUZE VWO KIESWIJZER 2015 Laar & Berg STROOMKEUZE VWO EN MYP PROFIELKEUZE HAVO PROFIELKEUZE VWO INHOUD INLEIDING... 3 STROOMKEUZE V3 EN T3... 4 PROFIELKEUZE HAVO... 5 Maatschappijprofielen in havo 4 en 5... 6 Natuurprofielen

Nadere informatie

Bevorderingsnormen. Vastgesteld op: 30 juni 2014

Bevorderingsnormen. Vastgesteld op: 30 juni 2014 Bevorderingsnormen Vastgesteld op: 30 juni 2014 Inhoud Overgangs- en determinatienormen OSG West-Friesland... 3 Brugklassen Mavo/Havo... 6 Bevorderingsreglement brugklas Mavo/Havo:... 7 Bevorderingsnormen

Nadere informatie

Reglement beoordeling en bevorderingsnormen

Reglement beoordeling en bevorderingsnormen Reglement beoordeling en bevorderingsnormen van het Rietveld Lyceum SCHOOLJAAR 2015-2016 MAVO HAVO ATHENEUM GYMNASIUM Vastgesteld door de directie van het Rietveld Lyceum d.d. 10 november 2015 hiervoor

Nadere informatie

A. Roland Holst College. Overgangsnormen

A. Roland Holst College. Overgangsnormen A. Roland Holst College Overgangsnormen 2017-2018 4-10-2017 Overgangsnormen ARHC 2017-2018 In dit document staan de overgangsnormen van het ARHC voor 2017-2018 vastgesteld door de schoolleiding en de medezeggenschapsraad

Nadere informatie

Overgangsregeling schooljaar

Overgangsregeling schooljaar Overgangsregeling Schooljaar 2015-2016 Algemeen: Een leerling kan als regel niet in twee opeenvolgende leerjaren doubleren. Bij wijze van uitzondering is dit soms mogelijk. Dit ter beoordeling aan de schoolleiding.

Nadere informatie

Bevorderingsnormen en eindcijferberekeningen. Schooljaar

Bevorderingsnormen en eindcijferberekeningen. Schooljaar Bevorderingsnormen en eindcijferberekeningen Schooljaar 2016-2017 29 september 2016 INHOUDSOPGAVE 1. Rapporten en cijfers... 3 2. Bevorderingsnormen 2.1. Leerjaar 1... 4 2.2. Leerjaar 2... 5 2.3. Leerjaar

Nadere informatie

BEVORDERINGSNORMEN

BEVORDERINGSNORMEN BEVORDERINGSNORMEN 2015 2016 1 Bevorderingsnormen 2015-2016 Inleiding Dit boekje is bedoeld voor ouders, verzorgers en leerlingen van het Einstein Lyceum. Het beschrijft de gang van zaken rond de bevordering.

Nadere informatie

Januari 2015 INFORMATIEBOEKJE KLAS 2 OP WEG NAAR KLAS 3 VMBO 2 TH

Januari 2015 INFORMATIEBOEKJE KLAS 2 OP WEG NAAR KLAS 3 VMBO 2 TH Januari 2015 INFORMATIEBOEKJE KLAS 2 OP WEG NAAR KLAS 3 VMBO 2 TH Inhoudsopgave 1. Inleiding... blz. 1 2. Hoeveel jaar heb je nog voor de boeg op de SGL?... blz. 2 3. Het schooladvies... blz. 3 4. Revisie...

Nadere informatie

Bevorderingsnormen 2016/2017. Vmbo

Bevorderingsnormen 2016/2017. Vmbo Bevorderingsnormen 2016/2017 Vmbo Algemene Bepalingen 1. De bevorderingsnormen en algemene bepalingen zijn openbaar en dienen voor leerlingen en ouders ter inzage beschikbaar te zijn. 2. Wijzigingen dienen

Nadere informatie

Leerlingenstatuten 2012-2013

Leerlingenstatuten 2012-2013 1. INLEIDING 1.1. Betekenis Het leerlingenstatuut is een overzicht van de rechten en plichten van een leerling van het Elzendaalcollege. Het statuut is, binnen wettelijk vastgestelde kaders en voor zover

Nadere informatie

Aloysius/De Roosten. Focus op jou

Aloysius/De Roosten. Focus op jou Aloysius/De Roosten Focus op jou Missie Leerlingen begeleiden naar een MAVO (VMBO-T) diploma door het bieden van Structuur Veiligheid Overzicht Persoonlijke aandacht Uiteindelijk Schoolleiding Vestigingsdirecteur

Nadere informatie

POVO VOORLICHTINGSAVOND 2013 WELKOM

POVO VOORLICHTINGSAVOND 2013 WELKOM POVO VOORLICHTINGSAVOND 2013 WELKOM School voor: vmbo mavo havo technasium (havo+vwo) gymnasium (vwo) atheneum (vwo) PROGRAMMA Voorstellen (Op)bouw school Veranderingen Begeleiding Leren is leuk! In welke

Nadere informatie

mavo havo atheneum gymnasium

mavo havo atheneum gymnasium mavo havo atheneum gymnasium mavo havo atheneum gymnasium Het Elzendaalcollege ligt, omgeven door veel groen, dicht bij het station van Boxmeer. De school bestaat uit drie gebouwen of gebouwdelen, met

Nadere informatie

H A V O 4 S P E C I A L

H A V O 4 S P E C I A L H A V O 4 S P E C I A L Instroom in schooljaar 2017-2018 Wie zijn wij Het Niftarlake College is een school in beweging die trots is op zijn leerlingen en medewerkers! Onze missie Het Niftarlake College

Nadere informatie

Bevorderingsnormen. Tweede Fase

Bevorderingsnormen. Tweede Fase Bevorderingsnormen Tweede Fase BEVORDERINGSNORMEN TWEEDE FASE Algemeen 1. Gedurende het schooljaar worden de resultaten van de leerlingen opgeslagen in de cijferadministratie van de school. Ouders en leerling

Nadere informatie

OVERSTAP- en KEUZEMOMENTEN. op Christelijk College de NOORDGOUW

OVERSTAP- en KEUZEMOMENTEN. op Christelijk College de NOORDGOUW OVERSTAP- en KEUZEMOMENTEN op Christelijk College de NOORDGOUW () Op de Noordgouw kunnen leerlingen 3 verschillende diploma s halen: 1. MAVO-diploma 2. HAVO-diploma 3. Atheneum-diploma (+) VMBO-tl = MAVO

Nadere informatie

Bevorderingsrichtlijnen Calvijn

Bevorderingsrichtlijnen Calvijn Bevorderingsrichtlijnen Calvijn Bevorderingsbeleid 1. Op basis van de bevindingen in de zogenaamde bevorderingsvergadering wordt aan het einde van elk schooljaar een beoordeling gegeven ten behoeve van

Nadere informatie

SINT-JANSCOLLEGE LEERLINGENSTATUUT 2015-2016 I. ALGEMENE BEPALINGEN

SINT-JANSCOLLEGE LEERLINGENSTATUUT 2015-2016 I. ALGEMENE BEPALINGEN SINT-JANSCOLLEGE LEERLINGENSTATUUT 2015-2016 I. ALGEMENE BEPALINGEN VOORWOORD Voor de leerlingen van het Sint-Janscollege is het prettig te weten wat er van hen op school wordt verwacht maar ook dat zij

Nadere informatie

VOORLICHTINGSAVOND. 3e klas havo en vwo. Donderdag 15 januari 2015. Welkom!

VOORLICHTINGSAVOND. 3e klas havo en vwo. Donderdag 15 januari 2015. Welkom! VOORLICHTINGSAVOND 3e klas havo en vwo Donderdag 15 januari 2015 Welkom! Begeleiding profielkeuze 2014-2015 mentorlessen met profielkiezer (okt apr) decaaninfo: stencil 4 profielen (nov) Afname ILIAS-test

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN 2014-2015

OVERGANGSNORMEN 2014-2015 De overgangsnormen maken deel uit van de schoolgids 2014-2015 SCZ Stedelijk College Van Doornenplantsoen 1 2722 ZA Zoetermeer Tel. (079) 331 03 00 Fax (079) 331 40 40 E-mail: info@stedelijk-college.nl

Nadere informatie

Welkom. Informatieavond MAVO

Welkom. Informatieavond MAVO Welkom Informatieavond MAVO 19 januari 2017 Programma Van leerjaar 2 naar leerjaar 3 Bovenbouw Mavo Goede doorstroom: Keuzeactiviteiten Voorlopig advies december Open avond Fabritius (wo 8 februari) Bezoek

Nadere informatie

Leerlingenstatuut Van Lodenstein College. Augustus 2014

Leerlingenstatuut Van Lodenstein College. Augustus 2014 Leerlingenstatuut Van Lodenstein College Augustus 2014 1 Inhoudsopgave Pre-ambule 3 1. Grondslag en doelstelling 2. Reformatorisch onderwijs 3. Gezag Algemeen...4 1. Betekenis 2. Doel 3. Begrippen 4. Procedure

Nadere informatie

19.30 u opening u tweede fase/ studiehuis u profielkeuze u sluiting/ pauze v.a u evt. vragen in lokaal A008

19.30 u opening u tweede fase/ studiehuis u profielkeuze u sluiting/ pauze v.a u evt. vragen in lokaal A008 Voorlichtingsavond 3havo profielkeuze en 2-e fase 26-01-2017 19.30 u opening 19.35 u tweede fase/ studiehuis 19.50 u profielkeuze 20.15 u sluiting/ pauze v.a. 20.20 u evt. vragen in lokaal A008 TWEEDE

Nadere informatie

KIESWIJZER LAAR & BERG Stroomkeuze vwo en MYP Profielkeuze havo Profielkeuze vwo

KIESWIJZER LAAR & BERG Stroomkeuze vwo en MYP Profielkeuze havo Profielkeuze vwo KIESWIJZER LAAR & BERG 2016-2017 Stroomkeuze vwo en MYP Profielkeuze havo Profielkeuze vwo Inhoud Inleiding... 3 Stroomkeuze vwo 3 en MYP 3... 4 Profielkeuze havo... 5 Maatschappijprofielen in havo 4 en

Nadere informatie