R.K. SCHOLENGEMEENSCHAP VOOR TWEETALIG ONDERWIJS, VWO, HAVO en MAVO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "R.K. SCHOLENGEMEENSCHAP VOOR TWEETALIG ONDERWIJS, VWO, HAVO en MAVO"

Transcriptie

1 geldig tot juni 2015 behoudens wijzigingen R.K. SCHOLENGEMEENSCHAP VOOR TWEETALIG ONDERWIJS, VWO, HAVO en MAVO Locatie mavo (Tl) en havo-kans-klas Nobeldwarsstraat EW Utrecht Locatie vwo, havo en tto Van Asch van Wijckskade VS Utrecht T F SCHOOLGIDS Versie 1.4 De schoolgebouwen zijn op schooldagen telefonisch bereikbaar op maandag t/m donderdag van 8.00 tot uur en op vrijdag van 8.00 tot uur via het telefoonnummer Deze versie is formeel nog niet vastgesteld en behoeft nog definitieve instemming van de medezeggenschapsraad. I:\Administratie\SWP\SWP \2711_schoolgids_GEEL_1415-v1.5.docx Pagina 1 van 23

2 Inhoud Voorwoord 1. Het St-Gregorius College 1.1. Een bijzondere school 1.2. Geschiedenis en achtergrond 2. Organisatie 2.1. Schoolbestuur 2.2. Vensters voor Verantwoording 2.3. Schoolleiding 2.4. Functionarissen 2.5. Scholengemeenschap 2.6. Schooltijden 2.7. Rooster-, les- en pauzetijden 2.8. Rooster 2.9. Lessentabel onderbouw 3. Onderwijs 3.1. Waar wij voor staan 3.2. Onderwijstijd 3.3. Basisvorming 3.4. Mavo e Fase 4. Cijfers en rapporten 4.1. Overhoringen en proefwerken 4.2. Rapporten 4.3. Overgangsnormen 4.4. Wat als de resultaten anders zijn dan verwacht 4.5. Overzicht resultaten C.E. 5. Begeleiding 5.1. Mentor 5.2. Teamleider 5.3. Ondersteuning 5.4. Vertrouwenspersoon 5.5. Zorgcoördinaat 5.6. Verzuimcoördinaat 5.7. Klachtenregeling 5.8. Decaan 5.9. Schoolpastor Jeugdarts Zorgbeleid Dyslexie / Handicap 6. Gregorius rondom de Dom 6.1. Activiteitencoördinator 6.2. Activiteiten 6.3. De Gregorius show 6.4. Vieringen en bijeenkomsten 6.5. Sportactiviteiten 6.6. Internationalisering 6.7. Maatschappelijke Stage 7. Praktische zaken 7.1. Mediatheek 7.2. Schouwburg en concerten 7.3. Kopiëren en printen 7.4. Huiswerkcoaching 7.5. Leerlingpasje I:\Administratie\SWP\SWP \2711_schoolgids_GEEL_1415-v1.5.docx Pagina 2 van 23

3 8. De spelregels 8.1. Pedagogisch manifest 8.2. Schorsing en verwijdering 8.3. Lessen 8.4. Verzuimbeleid 8.5. Excursies en kampen 8.6. Pauzes 8.7. Gedrag en kleding 8.8. Kleding en identiteitsbeleid 8.9. Verlof en verzuim Kluisjes Automaten Genotmiddelen Fietsen en brommers 9. Overleg en communicatie 9.1. Leerlingenraad 9.2. Ouderraad 9.3. Ouderavonden 9.4. Meerderjarigen 9.5. Medezeggenschapsraad 9.6. Magister 9.7. Privacy 10. Huren, kopen en kosten Boekenregeling Boekenregeling in bijzondere situaties Ouder- en deelnemersbijdragen Verzekeringen en aansprakelijkheid Studiefinanciering U-pas Sponsoring 11. Aandachtspunten Verhuizingen Klassenbijeenkomsten Vakanties I:\Administratie\SWP\SWP \2711_schoolgids_GEEL_1415-v1.5.docx Pagina 3 van 23

4 VOORWOORD Beste ouders/verzorgers, Deze schoolgids geeft u algemene informatie over onze school: de organisatie, het onderwijsproces en over nog een aantal belangrijke zaken die iedere leerling èn zijn ouders/verzorgers moet weten. Deze brochure heeft de functie van vraagbaak voor alle betrokkenen bij onze school. Wij hopen daarbij dat deze gids kan bijdragen tot het verstevigen van de onderlinge band tussen ouders/verzorgers en school. Op school werken zo n 1250 leerlingen, medewerkers en vrijwilligers samen. Toch kenmerkt de school zich door zijn kleinschaligheid. Er zijn twee schoollocaties: het gebouw aan de Nobeldwarsstraat (445 leerlingen) en dat aan de Van Asch van Wijckskade (674 leerlingen). Vanaf schooljaar hebben de leerlingen van de brugklassen vwo, vwo en havo de internationale stroom, en van vwo/havo les op het gebouw Van Asch van Wijckskade 20. De leerlingen van de afdeling mavo (Tl) en van de havo-kans-klas hebben les op het hoofdgebouw aan de Nobeldwarsstraat 9. Deze structuur maakt het mogelijk goed overzicht te bewaren en vormt de basis voor een onderwijsklimaat waarin de leerling zich veilig en gekend voelt. Iedereen vindt zijn eigen plaats: leerbehoefte en leeromgeving worden daarmee op elkaar afgestemd. Uitdaging vinden de leerlingen eveneens in de vele buitenlesactiviteiten. Wie dat wil gaat op school een bruisende tijd tegemoet. Wij willen graag geïnspireerd vanuit de rooms-katholieke traditie aan de vorming van de hele mens gestalte geven. Wie ben je, wat geloof je, wat kan je voor een ander betekenen. We zetten ons met hart en ziel voor uw zoon of dochter in! Onze missie is dan ook: een maximale ontplooiing bieden in een uitdagende en betrokken leer- en leefomgeving De schoolgids staat gepubliceerd op de website van de school en is eveneens te downloaden. Op aanvraag bij de schooladministratie kan een uitdraai worden verstrekt. Via uw zoon/dochter ontvangt u bij aanvang van het schooljaar een bewaarboekje : het ouderbulletin. Daarin treft u nadere informatie zoals de namen van de medewerkers en van bij onze school betrokken instanties. Indien u geïnteresseerd bent in aanvullende informatie, bijvoorbeeld over lestijden, leerlingenstatuut, medezeggenschapsreglement, dan kunt u contact opnemen met de schooladministratie. Veel informatie staat op onze website: Ik hoop dat uw zoon of dochter een fijne tijd op onze school zal hebben en uiteindelijk de studie met succes zal weten af te ronden. Alle medewerkers zetten zich daarvoor in. Mocht u of uw kind vragen hebben, neemt u dan gerust contact met één van de teamleiders of met mij op. Wij staan u graag te woord! A. Bunk, rector a.i. I:\Administratie\SWP\SWP \2711_schoolgids_GEEL_1415-v1.5.docx Pagina 4 van 23

5 1. HET ST-GREGORIUS COLLEGE EEN BIJZONDERE SCHOOL?! Het St-Gregorius College ressorteert onder een zelfstandig bestuur voor bijzonder onderwijs. Dat betekent dat de school onderwijs geeft vanuit een levensbeschouwelijke visie. Het St-Gregorius College is een roomskatholieke school. Vanuit het evangelie willen wij onze leerlingen normen en waarden meegeven die hun in het leven een houvast bieden. Daarbij hoort het met respect voor de ander leren samen te leven en te werken. Ons streven is gedegen onderwijs te verzorgen dat aan de eisen die de moderne maatschappij stelt, voldoet. Door de structuur, organisatie en inrichting van het onderwijs op onze school proberen wij een veilige omgeving te creëren waarin de leerlingen zich prettig voelen en tot ontplooiing komen. GESCHIEDENIS EN ACHTERGROND Op 13 augustus 1873 werd voor het eerst met het onderwijs onder de naam St-Gregoriusschool begonnen in een pand aan de Ganzenmarkt. Later verhuisde de school nog enkele malen om uiteindelijk aan het begin van deze eeuw in de huidige behuizing terecht te komen. Vele jaren achtereen werd het onderwijs door de fraters van Utrecht verzorgd. Als herinnering aan deze periode en als herinnering aan het feit dat frater Emmanuel vijfentwintig jaar leiding gaf aan de school, heeft de Frater Emmanuelstichting een gebouw ter beschikking aan de school gesteld dat de naam Frater Emmanuelhuis draagt. De groei van de school maakte herhaalde uitbreidingen noodzakelijk. In 1964 werd de school een scholengemeenschap en werd er op havo- en mavo-niveau lesgegeven. Op 1 augustus 1990 vond de omzetting tot College plaats met onderwijs op vwo-, havo- en mavo niveau. De school is genoemd naar Gregorius van Utrecht, die in de eerste helft van de achtste eeuw in Utrecht en omstreken leefde. Hij was verwant aan het geslacht van de Merovingers en volgde reeds als jongeman Bonifatius tijdens diens missiereizen in het Germaanse land. Vooral in de streek tussen Utrecht en Dorestad genoot Gregorius grote bekendheid. Na de dood van Willibrordus stelde Bonifatius hem als bestuurder van het bisdom Utrecht aan. Nadat Bonifatius in 754 te Dokkum vermoord werd, werd Gregorius tot bisschop van Utrecht gekozen. Het is echter niet zeker of hij de bisschopswijding heeft ontvangen. Onder leiding van Gregorius kwam de Utrechtse kloosterschool tot grote bloei en kreeg zij grote vermaardheid in de omgeving. Ruim vijfentwintig jaar bestuurde Gregorius het Utrechtse bisdom. Na zijn dood heeft men hem te Susteren begraven. Om de herinnering aan de patroon van de school levend te houden wordt jaarlijks de Gregoriusdag gevierd. 2. ORGANISATIE SCHOOLBESTUUR Het St-Gregorius College staat onder bestuur van De Willibrord Stichting voor RK/PC Voortgezet Onderwijs voor Utrecht en omstreken Kaap Hoorndreef AW Utrecht Postadres: Postbus GK Utrecht Tel: Fax: Website: Het schoolbestuur behartigt alle belangen die op de school betrekking hebben. De aanwijzing van bestuursleden geschiedt overeenkomstig de statuten van de akte van de stichting. I:\Administratie\SWP\SWP \2711_schoolgids_GEEL_1415-v1.5.docx Pagina 5 van 23

6 VENSTERS VOOR VERANTWOORDING Vanaf 2011 geven scholen in het kader van het project Vensters voor Verantwoording aan de hand van een twintigtal indicatoren informatie over hun school. De informatie wordt door alle deelnemende scholen op identieke wijze verstrekt. Op de website van onze school vindt u bij informatie een link naar het Vensters van het St-Gregorius College. U treft de volgende 5 tabbladen aan met algemene informatie over de school, informatie over de resultaten, het onderwijsbeleid, de kwaliteit en de bedrijfsvoering van de school: Algemeen; Resultaten; Onderwijsbeleid; Kwaliteit; Bedrijfsvoering. SCHOOLLEIDING De schoolleiding wordt gevormd door het MT (ManagementTeam) bestaande uit de rector en vijf teamleiders. De rector draagt zorg voor het algemene beleid, het onderwijsbeleid en externe contacten. De teamleiders zijn in eerste instantie verantwoordelijk voor het team waaraan zij leiding geven en tevens verantwoordelijk voor één of meer portefeuilles binnen het MT. FUNCTIONARISSEN Een aantal docenten is voor een gedeelte van de lesgevende taak vrijgesteld. In de vrijgekomen uren hebben zij een afgebakende opdracht om ten behoeve van de leerlingen en/of schoolorganisatie werkzaamheden te verrichten. Teamleiders, schoolpastor, decanen, zorgcoördinatoren, activiteitencommissarissen en mentoren worden hiertoe gerekend. Een nadere beschrijving van de werkzaamheden van de diverse functionarissen treft u aan in paragraaf 5. SCHOLENGEMEENSCHAP Het St-Gregorius College is een scholengemeenschap voor vwo, havo, mavo. Vanaf schooljaar worden in het eerste leerjaar de volgende typen brugklassen gevormd. Er zijn brugklassen voor: vwo vwo + havo de internationale stroom (1) havo/vwo havo-kans-klas (2) mavo/havo (1) Internationale stroom op het Gregorius Het Gregorius heeft voor vwo- en havo leerlingen een internationale stroom. Tijdens de lessen wordt gewerkt aan thema s als Utrecht Cultureel, Hollywood versus Bollywood en Subculturen. In de lessen aardrijkskunde, godsdienst en Engels, wordt het onderwijs in de Engelse taal aangeboden. Iedere periode wordt afgesloten met een themadag waarin de leerlingen al de leerstof op creatieve wijze presenteren of verwerken. Doordat leerlingen veel met de Engelse taal bezig zijn, worden zij sneller taalvaardig. Het Gregorius biedt deze vwo- en havo leerlingen de keuze en kans om een erkend Cambridge Certificate (1+2) te behalen. (2) Havo-kans-klas Andere kansen en keuzes zijn er bijvoorbeeld voor leerlingen die van de basisschool weliswaar een mavo- (TL)- advies kregen, maar een goed perspectief hebben op doorstroom naar havo. Deze leerlingen kunnen in een havo-kans-klas geplaatst worden. Daarin worden zij uitgedaagd met vwo-havo boeken en krijgen zij extra begeleiding en ondersteuning om doorstroom naar havo mogelijk te maken. Vanuit klas 2 van de havo-kansklas vindt dan de eventuele bevordering naar klas 3 havo plaats. Leerlingen met een TL advies die naar verwachting een mavo diploma gaan halen worden in de mavo-havo klas geplaatst. I:\Administratie\SWP\SWP \2711_schoolgids_GEEL_1415-v1.5.docx Pagina 6 van 23

7 Voor leerlingen die starten in schooljaar ziet de schoolstructuur er zo uit: vwo 5 havo met optie vwo met optie CAE (2) CAE (2) 4 mavo havo vwo (1) vwo+havo: internationale 3 mavo havo (1) stroom (1) vwo 2 mavo havo-kansklas vwo+havo: internationale vwo stroom 1 mavo/havo havo-kansklas stroom vwo+havo: internationale vwo havo/vwo Nobeldwarsstraat 9 Van Asch van Wijckskade 20 (1) Erkend Cambridge Certificaat, optioneel: FCE (First Certificaat in English) (2) Erkend Cambridge Certificaat, optioneel: CAE of CPE (3) Havo-kans-klas: bij gebleken geschiktheid bevordering vanuit klas 2 naar havo 3 De afdeling tweetalig onderwijs van de school wordt m.i.v. schooljaar afgebouwd. Dat betekent dat er m.i.v. schooljaar géén nieuwe klassen 1-tto zijn gevormd. De leerlingen die in schooljaar in klas 1-tto geplaatst werden, kunnen mits zij bevorderd worden, hun tweetalige opleiding afronden. De school is gehuisvest in twee gebouwen: Het gebouw voor de mavo- en havo-kans-leerlingen, Nobeldwarsstraat 9 (Nds) en de locatie voor vwo, havo en tto aan de aan de Van Asch van Wijckskade 20 (Avw). Op de locatie Nds volgen bij de start van het schooljaar leerlingen en op de locatie Avw 674 leerlingen les. SCHOOLTIJDEN De lessen beginnen om 8.25 uur. Het einde van de lestijden is voor de verschillende klassen en groepen niet gelijk. Incidenteel wordt een 9 e les aangeboden. Tot uur zijn de leerlingen beschikbaar voor de school. ROOSTER-, LES- EN PAUZETIJDEN Op normale lesdagen worden de schooltijden zoals in het hierbij weergegeven schema onder `50' vermeld staat aangehouden. Enkele dagen in het schooljaar wordt het programma `45' of `40' als lestijd aangehouden rooster 45 rooster 40 - rooster aanloop e les e les e les pauze aanloop e les e les pauze aanloop e les e les e les ROOSTER Iedere leerling ontvangt aan het begin van het schooljaar een volledig rooster van de klas waarin hij of zij is geplaatst. Voor het goed kunnen lezen van roosters en roosterwijzigingen worden coderingen gebruikt. Nieuwe leerlingen van de brugklassen krijgen daarover in de eerste schoolweek uitleg. De roosterwijzigingen worden op verschillende plekken in de school en op de website gepubliceerd. De leerlingen van de klassen 1, 2 en 3 hebben geen tussenuren. Bij ziekte van een docent wordt voor vervanging gezorgd. Een aantal leerlingen van de bovenbouw heeft een of meer tussenuren waarin zij geen les hebben. De studieruimtes van de mediatheek zijn opengesteld voor leerlingen die willen studeren. Indien de leerlingen van de bovenbouw niet van deze studiegelegenheid gebruik wensen te maken, kunnen zij terecht in de aula/kantine. I:\Administratie\SWP\SWP \2711_schoolgids_GEEL_1415-v1.5.docx Pagina 7 van 23

8 LESSENTABEL ONDERBOUW Het schooljaar wordt verdeeld in 4 perioden, kwartielen genoemd. Het aantal wekelijkse lessen kan per kwartiel per vak variëren. Het schema hieronder geeft daarvan een indicatie. De lessentabel van de eerste drie leerjaren voor brugklas 1 leerlingen die starten in schooljaar ( 1 ) ziet er als volgt uit: 1 - brugklas 1 brugklas v/vh/ vh-isg 2 - brugklas 3 - havo 3 - vwo 3 - mavo 1 - brugklas 1 brugklas v/vh/ vh-isg 2 - brugklas 3 - havo 3 - vwo 3 - mavo Nederlands Biologie Frans (2 ) Economie Duits Maatsch. leer 1 Engels Godsdienst 1,5 1, Engels Geschiedenis Muziek Aardrijkskunde ( 2 ) Tekenen Wiskunde Kunstvakken Rekenkunde 1 0,5 Gymnastiek Natuurkunde ,5 ( 3 ) Techniek Scheikunde ( 3 ) Studieles 0,5 0,5 0,5 0,25 0,25 Top/Talenturen Mentorcontact ( 1 ) De lessentabel wordt jaarlijk i.o.m. de Medezeggenschapsraad vastgesteld. Wijzigingen zijn mogelijk ( 2 ) mavo 3: keuzevak Frans òf aardrijkskunde ( 3 ) mavo 3a-d: natuurkunde = nsk1 en scheikunde = nsk2 3. ONDERWIJS WAAR WIJ VOOR STAAN Het St-Gregorius College is een rooms-katholieke school. Vanuit die levensbeschouwelijke visie wordt het onderwijs vormgegeven. Binnen het identiteitsberaad ontwikkelen leerlingen, ouders/verzorgers en docenten ideeën en activiteiten vanuit het rooms-katholieke gedachtengoed. In de godsdienstlessen staat kennis van de grote wereldgodsdiensten centraal. Ook hier een benadering vanuit het perspectief van de rooms-katholieke godsdienst. Er is bijzondere aandacht voor ethische aspecten en de vertaling daarvan naar normen en waarden. De missie van de school luidt: Het St-Gregorius College is een rooms-katholieke school die maximale ontplooiing biedt in een uitdagende en betrokken leer- en leefomgeving. Het onderwijs op het St-Gregorius College kenmerkt zich door een persoonlijke benadering. Er is veel contact tussen mentor en leerling en regelmatig wordt met de ouders/verzorgers gecommuniceerd over de resultaten, de zorgen en mogelijkheden. Bekend hulpmiddel hierbij is het programma Magister, waarin de cijfers van leerlingen worden geregistreerd. Ouders/verzorgers krijgen een inlogcode, zodat zij inzage hebben in de resultaten van hun kind. In toenemende mate krijgt het onderwijs vorm in projecten rondom bepaalde thema s. Docenten gebruiken de samenhang tussen verschillende vakken om tot een effectievere leerstofoverdracht te komen. Een veilige en open omgeving waar een leerling zich kan en durft te ontplooien, vinden wij een voorwaarde voor een goede persoonlijke ontwikkeling en een succesvolle studie. Door middel van gesprekjes tussen leerling en mentor, tijdens studie- en mentorlessen, en dankzij het geregelde overleg tussen de docenten, wordt aan de vragen of problemen waarmee de leerling zit passende aandacht gegeven. I:\Administratie\SWP\SWP \2711_schoolgids_GEEL_1415-v1.5.docx Pagina 8 van 23

9 Het onderwijs is er uiteraard op gericht de leerling een diploma voor vwo, havo of mavo te laten behalen. Op de tweetalige afdeling (welke wordt afgebouwd) worden leerlingen in klas 3 voorbereid op het Cambridge First examen Engels en in de bovenbouw vwo voor het Cambridge Proficiency examen in vwo 6. Het is niet meer mogelijk om voor de tweetalige afdeling in te schrijven. Toch kan dat niet alleen het einddoel zijn. Het onderwijsproces moet er ook op gericht zijn een goede voorbereiding te bieden op een vervolgstudie en moet aansluiten op de eisen die de moderne maatschappij stelt. Vandaar dat het gebruik van de mediatheek, van de computers en de mogelijkheid tot informatieverwerving via internet gestimuleerd wordt. Het gebruik van de ELO (elektronische leeromgeving) sluit aan op de werkwijze die de jongeren van nu goed ligt. Over de begeleiding en degenen die daarbij betrokken zijn, leest u in paragraaf 4 van deze brochure. ONDERWIJSTIJD Afhankelijk van het leerjaar en de afdeling van de leerling is door de overheid een minimum aantal klokuren onderwijstijd dat de leerling dient te volgen bepaald. De onderwijstijd bestaat uit twee componenten: a) onderwijsactiviteiten die door alle leerlingen van de betreffende klas/afdeling (minimaal) gevolgd moet worden b) onderwijsactiviteiten die voor specifieke groepen verplicht zijn/verplicht gesteld kunnen worden Voor schooljaar geldt het volgende overzicht: alle leerlingen niet verplicht, bedoeld voor totaal minimaal: specifieke groepen: leerjaar 1 en leerjaar 3, havo 4, vwo examenjaar In overleg met de Medezeggenschapsraad wordt jaarlijks de onderwijstijd voor het nieuwe schooljaar vastgesteld. BASISVORMING Het onderwijs tijdens de eerste twee leerjaren in het voortgezet onderwijs noemen we de basisvorming. Kenmerkend is dat de leerlingen de leerstof moeten leren toepassen in verschillende situaties. Op zoek naar minder versnippering en meer samenhang tussen leergebieden krijgen lessen een andere vorm. Meer blokuren, meer projecten, minder duidelijke grenzen tussen de verschillende vakken. Er is speciale aandacht voor de cultuurlijn : tekenen, muziek en dans- en drama-activiteiten: de ligging van de school, vlakbij de Stadsschouwburg en Cultureel Centrum Rasa biedt vele mogelijkheden! In de bovenbouw van de vwo- en havo-afdeling kan in de vakken informatica, muziek en tekenen examen worden gedaan. De vaardigheden die in de periode van de basisvorming worden verworven bereiden tevens voor op het onderwijs in de bovenbouw van zowel mavo als vwo/havo (2 e fase). MAVO De leerlingen die instromen in brugklas 1 van de mavo worden op het St-Gregorius College opgeleid voor de theoretische leerweg. Binnen de theoretische leerweg is er de keuze uit vier sectoren. Aan het einde van het derde leerjaar kiest de leerling voor één van deze vier sectoren, afhankelijk van de gewenste vervolgopleiding. De vier sectoren zijn: techniek zorg & welzijn economie landbouw Vervolgens kiest elke leerling een vakkenpakket dat uit zes vakken bestaat: 2 verplichte vakken (Nederlands en Engels) 1 verplicht vak uit het sectordeel 3 vakken uit het vrije deel 2 e FASE Het onderwijs in de bovenbouw van havo en vwo heeft tot doel de leerlingen goed voor te bereiden op een vervolgstudie in het hoger beroepsonderwijs of wetenschappelijk onderwijs. Daartoe wordt door het geven van gerichte opdrachten en het gebruik van de elektronische leeromgeving de zelfstandigheid en zelfverantwoordelijkheid van de leerlingen gestimuleerd. Leren samenwerken en communiceren en het samenwerken aan praktische opdrachten krijgen extra aandacht. I:\Administratie\SWP\SWP \2711_schoolgids_GEEL_1415-v1.5.docx Pagina 9 van 23

10 De leerlingen maken een keuze uit vier profielen. Voor vwo 4 geldt een keuze uit de natuurstroom en de maatschappijstroom. Iedere leerling doet examen in een aantal verplichte vakken en vakken die bij het gekozen profiel horen. Het vak rekenen valt onder de verplichte vakken. Dit is een nieuw kernvak dat voor de leerlingen die examen doen in het schooljaar mee zal tellen in de slaag-/zakregeling. Voor de vakken Nederlands, Engels, wiskunde en rekenen mag maximaal één 5 gehaald worden. Buiten deze door de wet verplichte vakken kunnen leerlingen ook kiezen voor examenvakken als informatica, tekenen, muziek, management & organisatie en maatschappijwetenschappen (havo). Deze keuzemogelijkheden hangen overigens wel af van het gekozen profiel en van het aantal leerlingen dat voor een dergelijk vak opteert. 4. CIJFERS EN RAPPORTEN OVERHORINGEN EN PROEFWERKEN Regelmatig peilen de docenten de studievorderingen van de leerlingen via toetsen: overhoringen, proefwerken, werkstukken, mondelinge presentaties, enzovoorts. De waardering voor al die verschillende toetsen zal niet altijd even zwaar zijn. De leerlingen zijn verplicht aan elke toets deel te nemen. Als een leerling door een omstandigheid een toets gemist heeft, dient hij deze zo snel mogelijk in te halen. Daartoe neemt hij/zij na de afwezigheid z.s.m. contact op met de betreffende docent. RAPPORTEN Rapportcijfers worden gevormd uit het gewogen gemiddelde van de verschillende toetsen. De leerlingen worden bij aanvang van het schooljaar op de hoogte gebracht van de regelingen. Voor de verdeling van de wekelijkse lessen is het schooljaar verdeeld in vier periodes van zo n 9 à 10 weken, kwartielen genoemd. De indeling van de rapportperiodes geschiedt echter op basis van 3 trimesters. Ieder trimester duurt ca. 13 schoolweken. Op basis van de resultaten van het lopende èn de daaraan voorafgaande trimester(s) berekent de docent het gemiddelde cijfer op één decimaal nauwkeurig. De docent bepaalt vervolgens het rapportcijfer door dit resultaat naar beneden of naar boven af te ronden op een geheel getal. Uiteindelijk berekent de docent op basis van het gewogen jaargemiddelde het overgangscijfer. Daarbij kan de docent opnieuw naar beneden of naar boven afronden op een geheel getal. Zo kan bijvoorbeeld het jaargemiddelde 5,3 worden afgerond tot 6, of het jaargemiddelde 5,7 worden afgerond tot 5. Voor de leerlingen in de bovenbouw, vanaf klas 4, staat het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) op de website. In dit boekje en in het examenreglement / reglement schoolexamens staat beschreven welke leerstof in de verschillende leerjaren wordt getoetst en hoe die verschillende toetsen mee tellen voor het schoolexamencijfer. Na iedere toetsperiode ontvangen de leerlingen en hun ouders/verzorgers een overzicht van de resultaten voor deze schoolexamens. Net als in de onderbouw ontvangen deze leerlingen (met uitzondering van de examenleerlingen) drie rapporten. Voor het berekenen van het rapportcijfer worden de behaalde PTAtoetscijfers meegenomen, evenals de overige proefwerk- en so-cijfers. OVERGANGSNORMEN Een afdruk van de overgangsnormen wordt voorafgaand aan het 1 e rapport op de website geplaatst. WAT ALS DE RESULTATEN ANDERS ZIJN DAN VERWACHT Leerlingen worden op basis van het advies van de basisschool in een van de afdelingen vwo, havo of mavo geplaatst (of in een heterogene brugklascombinatie). Zij kunnen zich dermate positief ontwikkelen dat op later tijdstip, in een later leerjaar, plaatsing in een hoger onderwijstype mogelijk blijkt. Dit heet opstroom. De overgangsnormen waarlangs een dergelijk besluit wordt genomen staan gepubliceerd op de website. Soms ook blijkt de plaatsing op een bepaald niveau te hoog. De resultaten vallen tegen en vaak neemt daarmee de studiemotivatie af. Plaatsing in een lager onderwijstype kan dan een uitkomst zijn. Het andere niveau past beter bij de mogelijkheden van de leerling, het plezier in leren neemt weer toe. Leerlingen die twee opeenvolgende schooljaren of leerjaren niet bevorderd kunnen worden, kunnen hun studie niet verder op school vervolgen. Wanneer de studieresultaten van leerlingen die onmiddellijk in een van de hogere leerjaren van de school zijn geplaatst (externe instroom), uitwijzen dat een verder verblijf op de school geen uitzicht biedt, dan wordt de studie aan deze school eveneens beëindigd. In principe kan in de brugklas niet gedoubleerd worden. I:\Administratie\SWP\SWP \2711_schoolgids_GEEL_1415-v1.5.docx Pagina 10 van 23

11 Alleen in bijzondere gevallen (bijvoorbeeld bij langdurige ziekte) kan daarvan worden afgeweken. Ook in de overige jaren is er géén recht op doubleren. Indien na toepassing van de overgangsnormen volgens uitspraak van de overgangsvergadering bevordering naar het volgende, hogere leerjaar binnen de afdeling niet mogelijk is, wordt de leerling in het nieuwe schooljaar geplaatst in: 1. dezelfde afdeling en hetzelfde leerjaar (doubleren) of 2. een lagere afdeling en hetzelfde leerjaar (afstroom) of 3. een lagere afdeling maar een hoger leerjaar (afstroom) of 4. een afdeling vmbo-bb of vmbo-kb en wel in hetzelfde of hogere leerjaar (afstroom). In dit geval vervolgt de leerling de studie op een andere school. (Het beleid t.a.v. doubleren staat beschreven in swp Een afschrift is op aanvraag bij de administratie verkrijgbaar) De leerling of bij minderjarigheid diens ouders/verzorgers kan/kunnen binnen dertig dagen na dagtekening van de in artikel 12.2 bedoelde mededeling aan het schoolbestuur schriftelijk om herziening van het besluit vragen. Het schoolbestuur neemt zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen dertig dagen na ontvangst van het verzoek, een beslissing op het verzoek om herziening. Het schoolbestuur kan zich over dit verzoek pas uitspreken nadat de leerling en indien deze minderjarig is ook zijn ouders/verzorgers zijn gehoord en deze inzage hebben gehad in alle desbetreffende informatie, die tot het advies heeft geleid. OVERZICHT VAN DE RESULTATEN VAN HET CENTRAAL EXAMEN Op de website van de school vindt u onder Onze school - Algemeen een link naar Vensters voor Verantwoording. Op het Venster van het St-Gregorius College vindt u op het tabblad Resultaten de gegevens over de examenresultaten van de laatste 3 schooljaren. Ook de site > schoolwijzer > Opbrengstenoverzicht biedt uitgebreide informatie omtrent alle scholen voor voortgezet onderwijs. 5. BEGELEIDING Met de begeleiding van de leerlingen hebben alle personeelsleden van de school te maken. Een aantal docenten neemt vanuit een zekere expertise bepaalde facetten van de begeleiding voor hun rekening: MENTOR Aan het begin van het schooljaar krijgt iedere klas een mentor toegewezen. Deze mentor maakt nieuwe leerlingen wegwijs op school en onderneemt activiteiten met de hele klas. Aandacht voor elke leerling met als doel ervoor te zorgen dat iedere leerling zich op school gelukkig voelt en een studieniveau bereikt dat past bij de capaciteiten en het karakter van de leerlingen, is de inzet van de mentor. Hij bewaakt de studieprestaties en vorderingen van de leerlingen. Via Magister hebben leerlingen en ouders/verzorgers inzage in de gehaalde resultaten. In bijzondere gevallen kunnen leerlingen in aanmerking komen voor extra hulp door de mentor. In het algemeen is dat het geval wanneer het behalen van voldoende schoolresultaten achterwege blijft, bijvoorbeeld door een langdurige ziekte. Slechts op aanwijzing en advies van de teamleider die de eindverantwoordelijkheid voor de (studie-)begeleiding in zijn of haar taak heeft, kan in de vorm van vaksteunlessen extra hulp worden gegeven. TEAMLEIDER De teamleider draagt mede zorg voor diverse beleidsgebieden op de school en heeft de taak om het onderwijsen personeelbeleid mede te ontwikkelen, te bewaken, te onderhouden en te evalueren. De teamleider is de eerst verantwoordelijke voor zijn of haar afdeling en geeft leiding aan het team van mentoren en docenten. ONDERSTEUNING Soms willen ouders/verzorgers advies hebben over de opvoeding van hun kind, soms ook willen de school en de ouders/verzorgers meer achtergronden kennen over het gedrag van een leerling. Het St-Gregorius College heeft interne dyslexie-coaches en biedt cursussen als Faalangstregulatie en Sociale Vaardigheden aan. Daarnaast heeft het St-Gregorius College nauw contact met School Maatschappelijk Werk en werkt in het ZAT (zorg- en adviesteam) samen met andere externe instanties en hulpverleners (o.a. JeugdZorg, Leerplicht, Jeugdgezondheidszorg, etc). I:\Administratie\SWP\SWP \2711_schoolgids_GEEL_1415-v1.5.docx Pagina 11 van 23

12 VERTROUWENSPERSOON Bij bijzondere persoonlijke problemen kan door een van de vertrouwenspersonen van de school individuele raad en hulp geboden worden ZORGCOÖRDINAAT De zorgcoördinator is de leidinggevende van het zorgteam en verantwoordelijk voor het implementeren van het zorgbeleid. De zorgcoördinator coördineert het samenspel tussen alle verschillende vormen van zorg en de daarbij betrokkenen met als doel de leerling de mogelijkheid te geven zich optimaal te ontwikkelen. VERZUIMCOÖRDINAAT De verzuimcoördinator vangt leerlingen op die zijn verwijderd, zorgt voor passende maatregelen en heeft contact met mentor indien nodig. Daarnaast verzorgt de verzuimcoördinator de absenstiecontrole. KLACHTENREGELING Het is de bedoeling dat klachten over de gang van zaken in de school tussen leerlingen, ouders/verzorgers, personeel, schoolleiding en alle overige bij de school betrokken personen in eerste instantie onderling op schoolniveau worden opgelost. Het meest voor de hand liggend is dat de klager zich rechtstreeks richt tot degene tegen wie zijn klacht is gericht, dan wel tot diens leidinggevende, dan wel rechtstreeks tot de rector. Ook is het mogelijk om eerst de contactpersoon van de school te benaderen. Als deze mogelijkheden niet toereikend zijn, doordat afhandeling van de klacht niet naar tevredenheid heeft plaatsgevonden of door de aard van de klacht, dan kan men een beroep doen op de klachtenregeling. De regeling biedt mogelijkheden voor het indienen van een klacht bij de rector, het bestuur of rechtstreeks bij de landelijke klachtencommissie. De school heeft een of meer contactpersonen voor de klachtenregeling. De contactpersoon heeft tot taak: eerste aanspreekpunt te zijn bij klachten; de eerste opvang te verzorgen als een klacht wordt ingediend; naar eigen inzicht eenvoudige klachten af te handelen; de klager in het geval van een zware, gevoelige of complexe klacht door te verwijzen en te informeren over de mogelijkheden die de klachtenregeling biedt; indien noodzakelijk te verwijzen naar gespecialiseerde instanties. De klachtenregeling is te vinden op de website van de Willibrord Stichting: De contactpersoon van de school is: Mw. M. van Grondelle te bereiken via telefoonnummer en De Willibrord Stichting is aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie voor het Christelijk Onderwijs Postbus EH Den Haag Tel: De klachtenregeling (swp 1680) sluit een aantal klachten van behandeling uit. Het gaat dan vooral om klachten die volgens wet- en regelgeving een eigen rechtsgang kennen: * onregelmatigheden bij eindexamens Deze klachten kunnen worden voorgelegd aan de Commissie van Beroep Onregelmatigheden Eindexamens. De procedure en het adres van de Commissie van Beroep staan vermeld in het examenreglement dat aan het begin van het schooljaar aan de examenleerlingen wordt uitgereikt. * rechtspositionele sancties jegens medewerkers Voor deze beslissingen gelden de bepalingen in de vigerende CAO-VO. * medezeggenschapsconflicten Deze zijn op grond van de Wet Medezeggenschap Onderwijs voorbehouden aan de Geschillencommissie WMS. Op basis van de artikel 30 lid 1 WMS zijn alle scholen (PO/VO), REC's en centrale diensten aangesloten bij: Stichting Onderwijsgeschillen - Postbus AD UTRECHT- Telefoon: I:\Administratie\SWP\SWP \2711_schoolgids_GEEL_1415-v1.5.docx Pagina 12 van 23

13 DECAAN De keuze van een beroep of studie is voor veel leerlingen moeilijk. Zij zijn vaak onbekend met de eisen die een gekozen beroep of studie stelt, onbekend ook met de toekomstmogelijkheden en met de wegen die voor hen openstaan om hun doel te bereiken. Om leerlingen bij de beroepskeuze tegemoet te komen wordt door middel van een zogenoemde beroepeninteressetest getracht informatie te krijgen over voorkeur voor de studierichting of beroepsrichting. Om bij de definitieve keuze van het vakkenpakket of het studieprofiel hulp te bieden geven de decanen informatie over profielkeuze en vakkenkeuze en ook omtrent beroepsopleidingen en vervolgstudies. Naast deze lessen met algemene informatie ontvangen alle leerlingen een uitgebreide brochure over pakketkeuze, beroepen en vervolgopleidingen. Bovendien is informatie over studie en beroep te vinden in diverse publicaties en bij de decanen verkrijgbaar. Adressen en voorlichtingsmateriaal worden op verzoek aan belangstellenden verstrekt of uitgeleend. In de loop van het schooljaar maken de leerlingen van de derde klassen havo en mavo en de vierde klassen vwo hun profiel- en vakkenpakketkeuze. Deze keuze wordt voorafgegaan door een algemene voorlichtingsavond. Ook voor leerlingen van de eindexamenklassen bestaat de mogelijkheid alle gewenste informatie bij de decanen in te winnen. Daarnaast is er voor leerlingen uit de klassen 3, 4, 5 en 6 een beroepeninformatieavond waar informatie over opleidingen gegeven wordt door oud-leerlingen. Ten behoeve van de eindexamenleerlingen ligt in de diverse leerlingenruimten het blad Straks Studeren, dat waardevol materiaal en onmisbare voorlichting bevat. Er zijn drie decanen aan de school verbonden die 's middags spreekuur houden. SCHOOLPASTOR Het St-Gregorius College wil een school met een katholieke signatuur zijn en zal daaraan bij de vorming van de leerling gestalte geven. De schoolpastor probeert ondersteuning te bieden aan leerlingen en personeelsleden die zich in een moeilijke of verdrietige situatie bevinden. Het schoolpastoraat wordt vervuld door een theologisch geschoolde docent. Ook voor persoonlijke gesprekken en hulp is de schoolpastor beschikbaar. JEUGDARTS De gemeentelijke geneeskundige en gezondheidsdienst kent een afdeling Jeugdgezondheidszorg. In het tweede leerjaar vindt een preventief gezondheidsonderzoek plaats bij leerlingen. Dit onderzoek past in de reeks van onderzoeken die al op de basisschool hebben plaatsgevonden. Het St-Gregorius College valt onder de zorg van het wijkgebouw Gezondheidscentrum De Brug, Martin Ovenweg 50, 3555 HZ Utrecht ( ) ZORGBELEID Het St-Gregorius College neemt deel aan het SWV ( Samenwerkingsverband Sterk VO Utrecht en Vechtstreek. De scholen van het SWV zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de plaatsing en begeleiding van leerlingen die extra zorg nodig hebben. Als een leerling door gedrag, inzet of fysieke beperkingen niet goed kan functioneren binnen ons onderwijs, spreken we van een zorgleerling. Er is onderscheid tussen geïndiceerde leerlingen en leerlingen zonder indicatie. Het St-Gregorius College vindt het belangrijk dat de leerlingen die worden aangenomen de begeleiding krijgen die zij nodig hebben. Zorg staat ten dienste van de ondersteuning aan leerlingen en hun onderwijs- en ontwikkelingsproces. Hierbij dient opgemerkt te worden dat de school primair een onderwijsinstelling is. De zorg heeft zowel een preventief karakter als curatief, hierbij hebben docenten en mentoren een duidelijke signalerende functie. De mentor staat in de begeleiding centraal. Deze wordt in specifieke gevallen gesteund door de zorgcoördinator. Daarnaast is er op school een zorgteam aanwezig dat functioneert als advies- en begeleidend orgaan binnen de school. De leden van het zorgteam geven ondersteuning aan mentoren en zorgcoördinator als specifieke hulp nodig is. De mentoren maken in samenwerking met de zorgcoördinator, ouders én leerling onderwijsperspectiefplannen (OPP) voor leerlingen op gebied van remedial teaching, studieaanpak en begeleiding van problemen die voortkomen uit diagnoses als ADHD, autistische stoornissen en gedragsproblemen. De overige kernpartners (GGZ, Smw, leerplicht) van het zorgteam begeleiden leerlingen bij leerproblemen en sociaal-emotionele problemen. Ook kunnen leerlingen deelnemen aan faalangstreductietraining of een training in sociale vaardigheden. Op aanvraag bij de schooladministratie kan het volledige zorgplan (swp 1944_Zorgplan sept 2009) worden toegezonden. I:\Administratie\SWP\SWP \2711_schoolgids_GEEL_1415-v1.5.docx Pagina 13 van 23

14 I:\Administratie\SWP\SWP \2711_schoolgids_GEEL_1415-v1.5.docx Pagina 14 van DYSLEXIE / HANDICAP Binnen de beleidskaders van de school en de wettelijke kaders, die met name van belang zijn in de bovenbouw in verband met schoolexamens en centrale examens, kunnen voorzieningen worden getroffen resp. faciliteiten worden verleend voor: 1. dyslexie 2. dyscalculie 3. slechtziendheid 4. slechthorendheid 5. tijdelijk gehandicapt 6. overige handicaps, waarvoor een terzake deskundige schriftelijk aanbevelingen heeft gedaan Het beleid t.a.v. leerlingen met een handicap staat beschreven in swp 1946 a. Daarin staan de voorwaarden vermeld waaronder faciliteiten (denk aan tijdverlenging) worden verleend. Een afschrift van model swp 1946 a is op aanvraag bij de administratie verkrijgbaar. 6. GREGORIUS RONDOM DE DOM Dankzij de centrale ligging in de stad Utrecht, is het welhaast vanzelfsprekend dat er in het kader van de lessen regelmatig bezoekjes worden gebracht aan de diverse musea en de Stadsschouwburg. Ook bij verschillende projecten als het NME-project en de voettochten worden diverse instellingen op cultureel- of maatschappelijk gebied bezocht. Maar we vinden het ook leuk om eens met de klas de Dom te beklimmen! ACTIVITEITENCOÖRDINATOR In een scholengemeenschap vinden talrijke activiteiten plaats die niet direct tot een les of het onderwijs behoren. Alle activiteiten voor en door leerlingen worden gecoördineerd door activiteitencoördinatoren. Deze functionarissen organiseren en leiden o.a. de feesten en de meeste buitenlesactiviteiten. ACTIVITEITEN De leerlingen krijgen tijdens het cursusjaar gelegenheid deel te nemen aan verschillende activiteiten. Voor deze extra activiteiten, zoals de schoolband, toneel, cabaret kunnen de leerlingen zich in de eerste schoolweken opgeven. Doordat veel clubs grotendeels bekostigd worden uit de ouderbijdrage, zal slechts voor een enkele club een aanvullende bijdrage van de deelnemende leerling gevraagd worden. DE GREGORIUSSHOW De meest spraakmakende, jaarlijks terugkerende activiteit, is wel de Gregoriusshow. Tijdens de show die doorgaans in de Stadsschouwburg wordt opgevoerd - laten leerlingen en medewerkers zien dat ze meer in huis hebben dan doorgaans tijdens de lessen naar voren komt. Een vast team van docenten organiseert deze show en stimuleert en ondersteunt leerlingen tijdens hun voorbereidingen. Aan het einde van het schooljaar vindt er in de aula van locatie Nobeldwarsstraat nog een aparte, van opzet kleinschalige show Gregorius Got Talent plaats. Leerlingen van de diverse toneel- en muziekclubs, in samenwerking met de grime- en decorbouwclub, verzorgen deze show. VIERINGEN EN BIJEENKOMSTEN In de advent en veertigdagentijd worden gebedsdiensten, vaak voor één of enkele klassen tezamen, gehouden. Deze lessen bereiden voor op de kerkelijke hoogfeesten van Kerstmis en Pasen. Daarnaast vinden bij bijzondere gelegenheden, bijvoorbeeld het overlijden van een ouder, voor klassen afzonderlijk gebedsdiensten plaats. Het Identiteitsberaad bereidt deze diensten samen met de leerlingen onder leiding van de schoolpastor voor. Ook de muziek en zang komen door medewerking van de leerlingen tot stand. Vieringen die onder de reguliere lestijd vallen zijn verplicht voor alle leerlingen. Het schooljaar wordt afgesloten met een viering voor alle eindexamenleerlingen. Bij de vieringen zijn ouders/verzorgers te allen tijde van harte welkom. Voor de leerlingen van de vierde klassen worden de jaarlijkse voettochten gehouden waar naast bezinning kennismaking met organisaties die voor mensen klaar staan, centraal staat. Eveneens wordt voor leerlingen uit de klassen 4, 5 en 6 jaarlijks een reis naar Taizé georganiseerd. SPORTACTIVITEITEN Jaarlijks wordt de Gregoriusparkloop, die als voorbereiding voor deelname aan de Mini-marathon van Berlijn geldt, gehouden. Afhankelijk van de aard en opzet van de actviteit kan iedere deelnemer aan een toernooi een kleine bijdrage gevraagd worden. Het resterende deel van het inschrijfgeld wordt gesubsidieerd door de school. De schoolsportdagen worden voor alle leerlingen georganiseerd. Deelname hieraan is verplicht.

15 INTERNATIONALISERING Het St-Gregorius College wil de leerlingen ook voorbereiden op een samenleving waarin internationale contacten en het Europees burgerschap een steeds belangrijker plaats zullen innemen. De school onderhoudt contacten met scholen in onder meer Berlijn, Leipzig en Ljubljana. Leerlingen van deze scholen en van onze school werken samen aan projecten die voorbereiden op wederzijdse uitwisseling. MAATSCHAPPELIJKE STAGE Op initiatief van de regering nemen alle leerlingen in het voortgezet onderwijs (verplicht) deel aan een maatschappelijke stage. Voor ieder van de afdelingen mavo, havo en vwo is een bijhorend aantal klokuren maatschappelijke stage vastgesteld. De maatschappelijke stage (MaS) sluit in de eerste twee leerjaren aan op diverse schoolactiviteiten. In klas 3 gaan de leerlingen in het kader van Mas buiten de school op stage. In de voorbereidingen en reflectie is er aandacht voor de maatschappelijke betekenis en het belang van vrijwilligerswerk. Leerlingen rapporteren via de elektronische leeromgeving. In model swp 1971 B, op aanvraag bij de administratie verkrijgbaar, wordt een nadere toelichting gegeven. 7. PRAKTISCHE ZAKEN MEDIATHEEK Iedere leerling kan op vertoon van zijn leerlingpasje gebruikmaken van de faciliteiten die de mediatheek biedt. Alle informatie over de mediatheek staat op onze website: De boeken die voorkomen op de diverse leeslijsten zijn aanwezig. Er kunnen luistertoetsen, CD s en DVD s geleend worden. Op verschillende plaatsen binnen de school is de voor iedereen toegankelijke catalogus per computer te raadplegen. In de mediatheek (Avw) en in lokaal 092 (Nds) bevindt zich een aantal studieplaatsen. Een aantal daarvan is uitgerust met een computer en aansluiting op internet. SCHOUWBURG EN CONCERTEN Leerlingen die individueel of collectief naar een theatervoorstelling of concert willen, kunnen dit kenbaar maken aan een van de kunstcoördinatoren. In enkele gevallen kan de school een gereduceerde toegangsprijs verzorgen. KOPIËREN EN PRINTEN Kopiëren en printen kan op de Avw in de mediatheek en op de Nds in lokaal 092. Dit kan uitsluitend met de leerlingenpas en tegen een kleine vergoeding. HUISWERKCOACHING Buiten lestijd kan de leerling deelnemen aan huiswerk- en studiecoaching. Dit gebeurt binnen de school en wordt verzorgd door het huiswerkinstituut Klasse-Educatie. LEERLINGPASJE Iedere leerling ontvangt éénmalig een leerlingpasje. Het kan opgeladen worden met een tegoed. Daarmee kunnen in de automaten versnaperingen worden aangeschaft en de pas is nodig om te kunnen printen en kopiëren. Het dient tevens als toegangsbewijs tot de mediatheek en de schoolfeesten. Voor het gebruik van het leerlingpasje wordt jaarlijks een kleine vergoeding in rekening gebracht. 8. DE SPELREGELS PEDAGOGISCH MANIFEST Dit is het pedagogisch manifest van onze school, St-Gregorius College. Het manifest is van en voor leerlingen, ouders/verzorgers en personeelsleden. Het manifest is de basis voor ons concrete pedagogisch handelen en denken op school. Het manifest bestaat uit vier onderdelen: de missie, de visie, de vijf hoofdregels en de afspraken Hoe wij werken op het St-Gregorius College. De missie van onze school Het St-Gregorius College is een rooms-katholieke school die maximale ontplooiing biedt in een uitdagende en betrokken leer- en leefomgeving. Wij willen onze leerlingen ontwikkelen tot wereldburgers die in onze kleurrijke maatschappij een waardevolle bijdrage leveren. Onze religieuze identiteit geeft ons inspiratie voor ons denken en doen. I:\Administratie\SWP\SWP \2711_schoolgids_GEEL_1415-v1.5.docx Pagina 15 van 23

16 De visie van ons pedagogisch handelen en denken: Positive Behavior Support! Ons gezamenlijke uitgangspunt is dat onze school een gemeenschap van mensen is die zorg dragen voor elkaar. We willen gezamenlijk het beste uit elkaar naar buiten laten komen en daarbij bovendien de leerlingen zo goed mogelijk voorbereiden op de toekomst na school, zonder daarbij voorbij te gaan aan het welzijn op dit moment. Het leven begint nu. Wij dragen elkaar een warm hart toe. Binnen onze gemeenschap moet iedereen zich veilig kunnen voelen; fysiek veilig en sociaal veilig. Je voelt je bovendien zelf ook pas goed als personen in jouw omgeving zich ook goed voelen. Met elkaar draag je dus ook zorg voor een schoon en prettige leef en werkomgeving. We gaan liever uit van het positieve dan van het negatieve. Optimale ontwikkeling, verantwoordelijkheid, respect, betrokkenheid zijn de kernwaarden binnen onze school. We gebruiken daarom het systeem van Positive Behavior Support (PBS). PBS in het kort: aandacht voor goed i.p.v. slecht gedrag. Vijf hoofdregels Op het St-Gregorius College gelden vijf hoofdregels die de leidraad zijn voor ons handelen en denken. Deze vijf hoofdregels zijn: 1. Ik ga respectvol om met iedereen. 2. Ik houd mij aan de afspraken. 3. Ik draag bij aan een veilige school(omgeving). 4. Ik gedraag mij netjes/professioneel. 5. Ik zorg voor een prettige schooltijd. Onze afspraken in Hoe wij werken op het St-Gregorius College. Naast de vijf hoofdregels hebben we afspraken samengebundeld in een boekje Hoe wij werken op het St- Gregorius College. Hierin lezen alle betrokkenen welke afspraken leerlingen, ouders/verzorgers en personeelsleden met elkaar gemaakt hebben. Enkele belangrijke onderwerpen: toetsing, aanwezigheid, het gebruik van mobiele apparaten, Magister gebruik, protocollen, etc. Dit pedagogisch manifest is gezamenlijk opgemaakt en vastgesteld door: - Leerlingenraad - Medezeggenschapsraad - Schoolleiding SCHORSING EN VERWIJDERING Er kunnen zich omstandigheden voordoen op grond waarvan het schoolbestuur/de directie besluit een leerling tijdelijk de toegang tot de school te ontzeggen of van school te verwijderen. Het is dan in het belang van alle partijen - de leerling, de ouders/verzorgers, de school en het College van Bestuur - dat de regels en procedures die er op basis van de onderwijswetgeving zijn, zorgvuldig worden uitgevoerd. Op Stichtingsniveau is een protocol voor schorsing en verwijdering van leerlingen vastgesteld. De rector van de school voert in voorkomende gevallen, in naam en onder verantwoordelijkheid van het College van Bestuur, het protocol uit. LESSEN De leerlingen zijn verplicht zich in te spannen om een goed onderwijsproces mogelijk te maken. Leerlingen dienen de lessen te volgen die in het curriculum zijn vastgesteld. Daartoe behoren ook de gymnastieklessen, godsdienstlessen, vieringen en activiteiten waarmee de school haar identiteit en/of missie uitdraagt. Ook lesvervangende activiteiten als projectdagen, cultuuractiviteiten, werkweken en excursies vallen daaronder. VERZUIMBELEID/VERZUIMCOÖRDINATOR Leerplicht geldt voor kinderen van 5 t/m 16 jaar. Na het laatste schooljaar van de leerplicht begint de kwalificatieplicht voor jongeren die nog geen startkwalificatie hebben gehaald. Een startkwalificatie is een vwo-, havo- of mbo-diploma (niveau 2). Om een startkwalificatie te (kunnen) behalen is het volgen van de lessen/het onderwijs van wezenlijk belang. Vandaar dat de overheid en ook onze school goede zorg besteedt aan het terugdringen van schoolverzuim. In ons protocol absentie-verzuim-te laat komen (swp 1990) staat uitgebreid beschreven welke interventies vanuit school gepleegd worden om schoolverzuim tegen te gaan. Van bovenmatig schoolverzuim wordt melding gedaan bij de Inspectie van het Onderwijs en/of de Leerplichtambtenaar en/of DUO (verzuimloket). Verdere informatie leest u op onze website bij Onze school Algemeen Regels en afspraken. EXCURSIES EN KAMPEN I:\Administratie\SWP\SWP \2711_schoolgids_GEEL_1415-v1.5.docx Pagina 16 van 23

17 Het bovenstaande houdt in dat de leerling verplicht is deel te nemen aan door de school georganiseerde kampen en excursies. Dit geldt ook voor meerdaagse excursies of excursies in binnen- of buitenland waarvan een summiere beschrijving is opgenomen in de boekenregeling zoals die uiterlijk 1 juli voorafgaand aan een nieuw schooljaar wordt gepubliceerd. Het betreft het brugklaskamp, de buitenlandse excursies die leerlingen van de afdeling havo 4, vwo 4 en in de tto-afdeling maken, en de werkweek voor mavo 3. Mochten ouders/verzorgers of de leerling hiertegen zwaarwegende bezwaren hebben, dan dienen die vóór 1 oktober van het betreffende schooljaar schriftelijk aan de rector van de school kenbaar te zijn gemaakt. Een commissie, bestaande uit de rector en de betreffende teamleider waar de leerling onder ressorteert, neemt een besluit over de deelname en eventuele vervangende activiteiten en brengt de ouders/verzorgers daarvan op de hoogte. Houders van een U-pas kunnen vaak een tegemoetkoming in de kosten voor excursies e.d. aanvragen. Hierover kan de schooladministratie nadere inlichtingen verschaffen. PAUZES Tijdens de pauzes verblijven de leerlingen in de aula, de beneden gangen of de binnenplaats van de school. Alle leerlingen dienen in ieder geval de lokalen te verlaten. Ook kunnen zij niet op een van de bovenverdiepingen blijven. GEDRAG EN KLEDING: In het (integrale) schoolveiligheidsplan (swp 3619) staat het beleid t.a.v. de veiligheid van leerlingen en personeel beschreven. (Zie website: Onze school Algemeen Regels en afspraken.) In het Handelingsprotocol (swp 3661) wordt een nadere uitwerking gegeven van het beleid zoals vastgelegd in de schoolgids en het leerlingenstatuut. Het bevat afspraken over geweld, intimideren, pesten, schelden, drugs, vernieling, diefstal, wapenbezit, vuurwerk en schoolverzuim. Het protocol geeft tevens aan welke stappen moeten worden gezet bij het afhandelen van grensoverschrijdend gedrag. Ook dit Handelingsprotocol staat gepubliceerd op de website van de school. Enkele elementen hieruit: Binnen de grenzen die bepaald zijn door de identiteit en de doelstelling van de school heeft de leerling de vrijheid zijn mening op school te uiten. Uitingen die discriminerend of beledigend zijn worden niet toegestaan. Een leerling wordt op discriminerende of beledigende uitspraken aangesproken. Het op school raadplegen, inzien, downloaden of verspreiden van zedenkwetsende of discriminerende afbeeldingen of teksten via internet of d.m.v. andere bronnen is niet toegestaan en leidt tot disciplinaire straffen. Het onder beheer hebben van voorwerpen waarvan een intimiderende of bedreigende werking kan uitgaan, is verboden. Ieder personeelslid van de school is gerechtvaardigd dergelijke artikelen in beslag te nemen en over te dragen aan de schoolleiding. De schoolleiding legt vervolgens een straf op. Zie de bepalingen in het leerlingenstatuut dat in de mediatheek ter inzage ligt. KLEDING EN IDENTITEITSBELEID Het identiteitsbeleid t.a.v. het dragen van religieuze symbolen (zoals een kruisje) en kleding (bijvoorbeeld een keppeltje of hoofdoekje) wordt als volgt verwoord: Op onze school leven en werken wij samen en is ontmoeting een belangrijk aspect. Wij hebben respect voor verschillende achtergronden en levensovertuigingen. Daar hoort ook bij dat wij respect tonen én verwachten voor religieuze symbolen als het dragen van een kruisje of hoofddoek. Visueel contact en het kunnen zien van emoties op gezichten zijn belangrijke aspecten van de communicatie en ontmoeting binnen de school en van groot belang voor het pedagogisch klimaat. Daarom is het dragen van gezichtsbedekkende kleding in de school en op het schoolplein niet toegestaan. Om veiligheidsredenen en gezondheidsredenen is tijdens de gymnastiekles het dragen van gymkleding en gymschoenen verplicht. Om diezelfde redenen is het dragen van sieraden tijdens de gymles verboden en het dragen van een hoofddoek alleen toegestaan in de vorm van een elastische hoofddoek. Leerkrachten, leerlingen en ouders/verzorgers kunnen op hun kledingkeuze worden aangesproken. Wij verwachten in deze van iedereen een coöperatieve houding. Bovenstaande is ook van toepassing op onderwijsactiviteiten die buiten de schoolgebouwen plaatsvinden, maar wel onder begeleiding vanuit of onder verantwoordelijkheid van de school gehouden worden. Indien zich in de toekomst een situatie zou voordoen waaruit blijkt dat bovenstaande onvoldoende houvast biedt, behouden wij ons het recht voor om een en ander aan te passen. Het bestuur en de schoolleiding zijn gerechtigd in voorkomende gevallen maatregelen te nemen. Het leerlingenstatuut en het genotmiddelenreglement bieden nadere informatie (swp 1910 en 3624). I:\Administratie\SWP\SWP \2711_schoolgids_GEEL_1415-v1.5.docx Pagina 17 van 23

18 VERLOF EN VERZUIM Verzuim van de lessen kan alleen om een geldige reden worden toegestaan. Wanneer een leerling onvoorzien moet verzuimen, behoort dit vóór uur telefonisch te worden gemeld, tel Bij terugkeer moet de leerling bovendien een schriftelijke mededeling van een van de ouders/verzorgers aan de verzuimcoördinator overhandigen, met vermelding van de reden en de duur van het verzuim. Verlof gedurende de eerste twee weken van een schooljaar wordt niet toegestaan. In overeenstemming met de wettelijke bepalingen zal in ieder geval bij de Inspectie van het Onderwijs en/of de ambtenaar van de leerplicht melding worden gedaan van schoolverzuim indien er sprake is van 16 uur ongeoorloofd verzuim over een periode van 4 weken. KLUISJES Op de gebouwen aan de Nobeldwarsstraat en Van Asch van Wijckskade is een aantal kluisjes beschikbaar voor verhuur. AUTOMATEN Er zijn diverse automaten geplaatst waar tegen betaling drank en etenswaren kan worden gekocht. Om de school goed schoon te kunnen houden is het niet toegestaan met bekertjes en blikjes van de drankenautomaten in gangen en klassen te komen. Uitzondering is één gang op de Nds, waar een automaat is geplaatst. GENOTMIDDELEN Roken is op onze school niet toegestaan in het schoolgebouw en op de schoolpleinen. Ook tijdens ouderavonden en andere activiteiten buiten schooltijd geldt het rookverbod. De school ontmoedigt de leerlingen te (gaan) roken. Het is voorts niet toegestaan alcoholica of geestverruimende middelen mee naar school te nemen of bij zich te hebben. (Zie website: Onze school > Algemeen > Regels en Afspraken > Leerlingen > Alcohol en Drugs.) FIETSEN EN BROMMERS De schoolgebouwen zijn zowel met het openbaar vervoer als per fiets of brommer goed bereikbaar. Op school is ruimte beschikbaar voor het stallen van fietsen (en voor een beperkt aantal brommers). Vóór het schoolgebouw kunnen geen fietsen worden neergezet ingevolge een gemeentelijke verordening. Voor het stallen van de fietsen op school moet men gebruik maken van de fietsenrekken op de schoolpleinen of in de fietsenkelder. Uiteraard dient iedere fiets of brommer op slot gezet te worden. 9. OVERLEG EN COMMUNICATIE LEERLINGENRAAD De leerlingenraad stelt zich ten doel de belangen van de leerlingen omtrent de gang van zaken rond het onderwijs en schoolactiviteiten met de schooldirectie te bespreken. Leerlingen kunnen zich voor deze raad aanmelden bij de voorzitter van de ouderraad. OUDERRAAD Uit het midden van de ouders/verzorgers van onze leerlingen wordt jaarlijks een ouderraad gevormd. Deze raad heeft tot taak de contacten tussen de ouders/verzorgers en de school te onderhouden en te intensiveren. Zij doet dit mede door het geven van adviezen, het doen van suggesties, het vragen van opheldering en toelichting en het stimuleren en steunen van alles wat waardevol kan zijn voor de leerlingen en het onderwijs. De ouderraad vergadert een aantal keren per jaar met een vertegenwoordiger uit het MT. Bij diverse schoolactiviteiten worden de leden van de ouderraad uitgenodigd de helpende hand te bieden. Ouders/verzorgers die lid van de ouderraad willen worden kunnen dat kenbaar maken aan het MT of aan de voorzitter van de ouderraad. OUDERAVONDEN Naast het contact met individuele docenten, mentoren en teamleden is er in de loop van het schooljaar enkele malen gelegenheid te spreken over uw zoon of dochter. De data van alle ouderavonden worden op de website bekend gemaakt VOOR ALLE LEERLINGEN EN HUN OUDERS/VERZORGERS 10 MINUTEN GESPREK - AVONDEN Na het eerste en tweede rapport hebben de ouders/verzorgers en de leerlingen de gelegenheid om zgn. 10 minuten gesprekken te voeren met mentoren en vakdocenten. De inschrijving hiervoor gaat via Magister. U krijgt tijdig een bericht om uzelf hiervoor in te schrijven. Tijdens deze gesprekken wordt gesproken over de schoolresultaten van de leerling. I:\Administratie\SWP\SWP \2711_schoolgids_GEEL_1415-v1.5.docx Pagina 18 van 23

19 I:\Administratie\SWP\SWP \2711_schoolgids_GEEL_1415-v1.5.docx Pagina 19 van VOOR DE EERSTE KLASSEN EN DE TWEEDE KLASSEN Voor de eerste en de tweede klassen vinden wij het belangrijk dat er reeds bij het begin van het schooljaar contact is tussen de ouders/verzorgers en de school. Er worden voor ouders/verzorgers en de leerlingen in september informatieavonden gehouden. Deze bijeenkomsten noemen we klassenbijeenkomsten die in het teken staan van kennismaking en het geven van belangrijke informatie door de mentor en teamleider. VOOR DE DERDE KLASSEN Voor de ouders/verzorgers van de leerlingen van deze klassen worden, mede in verband met de studie- en beroepskeuze, in september/oktober ouderavonden gehouden. Op deze bijeenkomsten wordt door de decanen algemene voorlichting gegeven over de keuzebegeleidinglessen, de beroeps- en studiekeuze en de sector- c.q. profielkeuze. Voor de derde, vierde, vijfde en zesde klassen Voor ouders/verzorgers en leerlingen wordt eind november een beroepeninformatieavond gehouden. MEERDERJARIGEN Bij de wet is bepaald dat Nederlanders op 18-jarige leeftijd meerderjarig zijn. Dat betekent dat een 18-jarige vanaf dat moment in juridische zin handelingsbekwaam is. Een gevolg daarvan is dat 18-jarigen ten aanzien van de school zelfstandig kunnen handelen zonder hun ouders/verzorgers hierin te kennen. Leerlingen van 18 jaar en ouder die op het St-Gregorius College zijn ingeschreven moeten zich blijven houden aan de op school geldende regels en gebruiken. In het kort komt dit erop neer dat een 18-jarige leerling die door zijn ouders/verzorgers werd ingeschreven dezelfde regels na blijft komen, tenzij de 18-jarige de indertijd overeengekomen inschrijving wenst te verbreken. In algemene zin zal de school zowel naar meerderjarigen als minderjarigen dezelfde handelwijze blijven volgen. Wat betreft de rapportage, het lessenverzuim en ziekte kan de meerderjarige (schriftelijk) verzoeken voortaan als zodanig te worden behandeld. Hierbij is de handtekening van de ouders/verzorgers niet meer vereist. De school behoudt zich het recht voor om de betreffende ouders/verzorgers ter kennisname een afschrift te sturen van genomen maatregelen of van kennisgevingen ten aanzien van de meerderjarige. MEDEZEGGENSCHAPSRAAD De Wet Medezeggenschap Onderwijs bepaalt dat uit de geledingen van ouders/verzorgers, personeel en leerlingen een raad wordt samengesteld. De medezeggenschapsraad (MR) is volgens het reglement bevoegd een aantal aangelegenheden van de school te bespreken. De MR adviseert het bevoegd gezag en heeft op diverse beleidsterreinen advies- dan wel instemmingsrecht en initiatiefrecht. MAGISTER Voor het registreren van allerlei zaken m.b.t. de studie van de leerling wordt gebruik gemaakt van het leerlingvolgsysteem Magister. De schoolloopbaan, cijfers, de aanwezigheid, het lesrooster: het is allemaal toegankelijk voor leerling én ouders/verzorgers. De ouders/verzorgers ontvangen kort na aanvang van het eerste leerjaar dat hun zoon/dochter op school staat ingeschreven de inloggegevens waarmee zij toegang krijgen tot Magister. Voor de betrokken ouder biedt het inzicht in de verrichtingen van hun kind wellicht een goede aanleiding om met school, de mentor contact op te nemen. PRIVACY Teneinde de privacy van medewerkers en leerlingen te waarborgen is er op school een privacyreglement, waarvan een afschrift gedeponeerd is bij de Registratiekamer te Rijswijk. Ouders/verzorgers kunnen op aanvraag een overdruk van het privacyreglement ontvangen (SWP ). 10. HUREN, KOPEN EN KOSTEN BOEKENREGELING Aan het einde van elk cursusjaar ontvangt iedere leerling informatie omtrent de boekenlijst. Van regeringswege is besloten een aantal leermiddelen gratis aan leerlingen in het voortgezet onderwijs ter beschikking te stellen. De school stelt het overgrote deel van de leermiddelen kosteloos ter beschikking. Er zijn echter leermiddelen die de ouder/leerling zelf moet aanschaffen, dan wel die tegen een geringe vergoeding door de school ter beschikking worden gesteld. Hieronder zetten wij alvast voor u een en ander op rij, zodat u weet wat dat voor u als globaal betekent.

20 Wat wordt er door de school kosteloos ter beschikking gesteld? De volgende lesmaterialen worden ter beschikking gesteld: o leerboeken; o werkboeken; o projectboeken en tabellenboeken; o examentrainingen en examenbundels; o eigen leermateriaal van de school; o de licentiekosten van digitaal lesmateriaal; o cd's en dvd s met lesmateriaal. Alle lesmaterialen die gratis verstrekt worden, blijven eigendom van de school. Deze lesmaterialen dienen in beginsel bij het einde van het schooljaar weer ingeleverd te worden. Dit geldt uitdrukkelijk ook voor werkboeken. Bij schade of het in ongerede raken van ter beschikking gestelde leermiddelen worden de kosten voor herstel of vervanging geheel bij de ouder/leerling in rekening gebracht. Wat is er in beginsel volgens de nieuwe regeling voor rekening van de ouder/leerling? Hiervoor geldt de definitie zoals door het Ministerie van OC&W is geformuleerd: lesmaterialen en ondersteunende materialen die meer kinderen binnen een gezin kunnen gebruiken of die niet specifiek voor één leerjaar bedoeld zijn, worden door de ouder/leerling zelf aangeschaft. Denk hierbij aan: o atlassen; o woordenboeken; o beschermende kleding (bv. laboratoriumjas en veiligheidsbril); o laptop; o bijbel; o rekenmachine. Ouders/verzorgers betaalden in het verleden al voor leermiddelen als atlassen, woordenboeken en rekenmachines. Nieuw is echter dat in het kader van de nieuwe regeling de kosten voor het gebruik van o.a. laboratoriumjassen, veiligheidsbrillen en laptop/computer op school nu ook voor rekening van de ouders/verzorgers komen. In overleg met en met instemming van de ouder/leerlinggeleding van de medezeggenschapsraad is inmiddels afgesproken dat bij een aantal vakken voor enkele van de hierboven genoemde leermiddelen een regeling wordt getroffen. De bedoeling daarvan is de kosten voor de ouders/verzorgers voor het deel van de leermiddelen dat voor hun rekening komt, zoveel mogelijk te beperken. Het betreft de volgende vakken/leermiddelen: o Scheikunde Wegens regelgeving is het dragen van beschermende kleding tijdens bepaalde prakticum-lessen scheikunde verplicht. Om te voorkomen dat iedere leerling een eigen laboratoriumjas en bril moet aanschaffen, stelt de school deze ter beschikking. Scheikunde wordt gevolgd door leerlingen uit de derde klassen en leerlingen uit de bovenbouw met dit keuzevak. Bij deze groep leerlingen zal voor het gebruik een zeker bedrag in rekening worden gebracht. o Aardrijkskunde Leerlingen van leerjaar 1 t/m 3 en een aantal leerlingen uit de bovenbouw volgen het vak aardrijkskunde. Op de boekenlijst wordt voor dit vak de Grote Bosatlas voorgeschreven. Om verlies en beschadigingen te voorkomen is mede gezien het formaat, gewicht en prijs van deze atlassen afgesproken dat er voor gebruik op school klassensets ter beschikking worden gesteld. Aan de ouders/verzorgers wordt hiervoor een bedrag in rekening gebracht. o Computer en/of Laptop Teneinde de kosten van leermiddelen voor ouders/verzorgers te beperken wordt er op de boekenlijst géén aan te schaffen laptop voorgeschreven. In plaats daarvan zijn door de school PC s en laptops aangeschaft. Ook voor het gebruik hiervan zal een bedrag in rekening worden gebracht. De bedragen waarvan hierboven sprake is worden in overleg met de ouder/leerlinggeleding van de medezeggenschapsraad vastgesteld. Medio juni wordt de regeling, inclusief de precieze bijdragen bekend gemaakt. Als alle informatie echter eerder beschikbaar is, wordt voordien e.e.a. al op de website van de school gepubliceerd. Indien een leerling na aanvang van enig schooljaar alsnog op een andere afdeling wordt geplaatst of van vakkenpakket wisselt, worden de kosten van de leermiddelen van het nieuwe vak/de nieuwe vakken bij de ouder/leerling in rekening gebracht. BOEKENREGELING IN BIJZONDERE SITUATIES Leerlingen met een leesbeperking (dyslexie) kunnen onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor I:\Administratie\SWP\SWP \2711_schoolgids_GEEL_1415-v1.5.docx Pagina 20 van 23

15-2711. geldig tot juni 2016 behoudens wijzigingen. KATHOLIEKE SCHOLENGEMEENSCHAP VOOR VWO, HAVO en MAVO

15-2711. geldig tot juni 2016 behoudens wijzigingen. KATHOLIEKE SCHOLENGEMEENSCHAP VOOR VWO, HAVO en MAVO geldig tot juni 2016 behoudens wijzigingen KATHOLIEKE SCHOLENGEMEENSCHAP VOOR VWO, HAVO en MAVO Locatie mavo (Tl) en havo-kans-klas Nobeldwarsstraat 9 3512 EW Utrecht Locatie vwo, havo en ISG Van Asch

Nadere informatie

ST-GREGORIUS COLLEGE 13-2711

ST-GREGORIUS COLLEGE 13-2711 (publicatiedatum: juli 2013 geldig tot juni 2014 behoudens wijzigingen) ST-GREGORIUS COLLEGE 13-2711 R.K. SCHOLENGEMEENSCHAP VOOR TWEETALIG ONDERWIJS, VWO, HAVO en MAVO Locatie mavo (TL) Nobeldwarsstraat

Nadere informatie

R.K. SCHOLENGEMEENSCHAP VOOR TWEETALIG ONDERWIJS, VWO, HAVO en MAVO

R.K. SCHOLENGEMEENSCHAP VOOR TWEETALIG ONDERWIJS, VWO, HAVO en MAVO geldig tot juni 2015 behoudens wijzigingen R.K. SCHOLENGEMEENSCHAP VOOR TWEETALIG ONDERWIJS, VWO, HAVO en MAVO Locatie mavo (Tl) en havo-kans-klas Nobeldwarsstraat 9 3512 EW Utrecht Locatie vwo, havo en

Nadere informatie

REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN. Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar 2015-2016

REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN. Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar 2015-2016 REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar 2015-2016 Vastgesteld door de medezeggenschapsraad d.d. 27 mei 2015 ALGEMEEN In gevallen waarin deze

Nadere informatie

REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN. Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar

REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN. Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar 2016-2017 Vastgesteld door de medezeggenschapsraad d.d. 1 juni 2016 ALGEMEEN In gevallen waarin deze

Nadere informatie

Bevorderingsnormen

Bevorderingsnormen Bevorderingsnormen 2017-2018 A. Inleiding B. Begrippen 1. Afronden 2. Tekorten 3. Voldoende en Goed 4. Voortschrijdend gemiddelde. 5. Categorie I en II C. Rapporten D. Algemeen E. Bevorderingsnormen klas

Nadere informatie

bevorderingsnormen klas 1, 2 en 3 de GSG Leo Vroman

bevorderingsnormen klas 1, 2 en 3 de GSG Leo Vroman bevorderingsnormen klas 1, 2 en 3 de GSG Leo Vroman 1 algemeen gedeelte 1.1 rapportage Gedurende het schooljaar worden de resultaten van de leerlingen opgeslagen in de cijferadministratie van de school.

Nadere informatie

Iedere deelnemer aan het schoolexamen wordt geacht kennis te nemen van het programma van toetsing en afsluiting.

Iedere deelnemer aan het schoolexamen wordt geacht kennis te nemen van het programma van toetsing en afsluiting. Aanvullend reglement van de vestiging CSG Wessel Gansfort Voor de klassen: T3 en T4 2015-2016 Iedere deelnemer aan het schoolexamen wordt geacht kennis te nemen van het programma van toetsing en afsluiting.

Nadere informatie

bevorderingsnormen klas 1, 2 en 3 de GSG Leo Vroman

bevorderingsnormen klas 1, 2 en 3 de GSG Leo Vroman bevorderingsnormen klas 1, 2 en 3 de GSG Leo Vroman 1 algemeen gedeelte 1.1 rapportage Gedurende het schooljaar worden de resultaten van de leerlingen opgeslagen in de cijferadministratie van de school.

Nadere informatie

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING TL HAVO - VWO

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING TL HAVO - VWO ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING TL - cursus 2014-2015 1 Algemeen deel van het PTA TL// Op de TL, het en het bestaat het totale onderwijspakket uit de volgende vaste onderdelen:

Nadere informatie

BROCHURE VERDER NA DE TWEEDE KLAS IN 2015-2016

BROCHURE VERDER NA DE TWEEDE KLAS IN 2015-2016 BROCHURE VERDER NA DE TWEEDE KLAS IN 2015-2016 Geachte ouder(s)/verzorger(s), Uw zoon of dochter zit op dit moment in het tweede leerjaar van de onderbouw vwo en havo. Na het tweede rapport ontvangen de

Nadere informatie

Bevorderingsreglement Onderbouw

Bevorderingsreglement Onderbouw Bevorderingsreglement Onderbouw Schooljaar 2014-2015 Aan de leerlingen in de leerjaren 1 t/m 3, Om je succesvol naar je diploma te begeleiden, krijg je niet alleen uitleg en begeleiding, maar wordt er

Nadere informatie

Toelichting bij PTA opleiding vmbo-tl

Toelichting bij PTA opleiding vmbo-tl Toelichting bij PTA opleiding vmbo-tl (klas 9 en 10tl) 2016-2017 Maastricht, 1 oktober 2016 Bernard Lievegoed School Toelichting PTA 2016-2017 Opleiding vmbo-tl 1 Inleiding De Bernard Lievegoed School

Nadere informatie

Leerlingenstatuten 2012-2013

Leerlingenstatuten 2012-2013 1. INLEIDING 1.1. Betekenis Het leerlingenstatuut is een overzicht van de rechten en plichten van een leerling van het Elzendaalcollege. Het statuut is, binnen wettelijk vastgestelde kaders en voor zover

Nadere informatie

Overgangsnormen Determinatie

Overgangsnormen Determinatie Overgangsnormen Determinatie 23 Overgangsnormen Rapportcijfers en eindcijfers onderbouw en middenbouw (leerjaar 1 en 2 plus 3 havo en 3 vwo) Het schooljaar wordt opgedeeld in vier perioden. Per periode

Nadere informatie

Rapportage en Overgangsrichtlijnen Afdeling Bovenbouw Mavo / Havo OSG Echnaton 2014-2015

Rapportage en Overgangsrichtlijnen Afdeling Bovenbouw Mavo / Havo OSG Echnaton 2014-2015 Rapportage en Overgangsrichtlijnen Afdeling Bovenbouw Mavo / Havo OSG Echnaton 2014-2015 1 Inhoud Rapportage... 3 Rapportage klas 1 en 2 mavo en klas 1, 2 en 3 havo/vwo... 3 Rapportage in de examenklassen

Nadere informatie

CS Vincent van Gogh, locatie CSG Beilen

CS Vincent van Gogh, locatie CSG Beilen Overgangsnormen leerjaar 3 CS Vincent van Gogh, locatie CSG Beilen Vmbo - leerjaar 3 Rapporten Het onderwijskundig proces van leerlingen van CS Vincent van Gogh, locatie CSG Beilen, wordt getoetst door

Nadere informatie

Bevorderingsnormen

Bevorderingsnormen Bevorderingsnormen 2016 2017 A. Inleiding B. Begrippen 1. Afronden 2. Tekorten 3. Voldoende en Goed 4. Voortschrijdend gemiddelde. 5. Categorie I en II C. Rapporten D. Algemeen E. Bevorderingsnormen klas

Nadere informatie

Leerlingenstatuut Elzendaalcollege Schooljaar 2013-2014

Leerlingenstatuut Elzendaalcollege Schooljaar 2013-2014 Leerlingenstatuut Elzendaalcollege Schooljaar 2013-2014 -1- 1. INLEIDING Het leerlingenstatuut is een overzicht van de rechten en plichten van een leerling van het Elzendaalcollege. Het statuut geldt voor:

Nadere informatie

4. In de bevorderingsnormen komt regelmatig het begrip kernvakken voor. Het gaat hierbij om de vakken Nederlands, Engels en wiskunde.

4. In de bevorderingsnormen komt regelmatig het begrip kernvakken voor. Het gaat hierbij om de vakken Nederlands, Engels en wiskunde. Versie Schooljaar 2016-2017 Definitief vastgesteld sept. 2016 Bevorderingsnormen Inclusief: - Herkansingsregeling 4 havo, 4 vwo en 5 vwo - Protocol doorstroom 4 mavo naar 5 havo - Protocol doorstroom 5

Nadere informatie

Hardenberg Tel 0524 593800. Coevorden. Your next step! Tel 0523 262170. www.denieuweveste.nl

Hardenberg Tel 0524 593800. Coevorden. Your next step! Tel 0523 262170. www.denieuweveste.nl Van Heeckerenlaan 2 Piet Heinstraat 1 Coevorden Hardenberg Tel 0524 593800 Your next step! Tel 0523 262170 www.denieuweveste.nl Your next step! informatie 2014/2015 ontwikkel(t) je talent De Nieuwe Veste

Nadere informatie

Wessel Gansfortcollege vestiging Heerdenpad

Wessel Gansfortcollege vestiging Heerdenpad Wessel Gansfortcollege vestiging Heerdenpad Film bekijken? Scan met Layar! vmbo-theoretisch leerweg (tl) havo, atheneum, atheneum+ 900 leerlingen Uit de kunst! Ongeveer 900 leerlingen komen elke dag naar

Nadere informatie

Bevorderingsnormen. Tweede Fase

Bevorderingsnormen. Tweede Fase Bevorderingsnormen Tweede Fase BEVORDERINGSNORMEN TWEEDE FASE Algemeen 1. Gedurende het schooljaar worden de resultaten van de leerlingen opgeslagen in de cijferadministratie van de school. Ouders en leerling

Nadere informatie

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. HAVO 4 en 5 Atheneum 4, 5 en 6 cursus

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. HAVO 4 en 5 Atheneum 4, 5 en 6 cursus ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING HAVO 4 en 5 Atheneum 4, 5 en 6 cursus 2017-2018 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord p. 3 2. Overzicht indeling studie- en toetsweken p. 3 3. Begrippenlijst

Nadere informatie

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. MAVO 3 en 4 cursus

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. MAVO 3 en 4 cursus ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING MAVO 3 en 4 cursus 2017-2018 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord p. 3 2. Overzicht indeling studie- en toetsweken p. 3 3. Begrippenlijst p. 4-5 4. Overgang

Nadere informatie

Rapportcijferberekening. Bepaling uitslag. Regels overgang en instroom. Onderwijs () / Regels overgang en instroom

Rapportcijferberekening. Bepaling uitslag. Regels overgang en instroom. Onderwijs () / Regels overgang en instroom Onderwijs () / Regels overgang en instroom Regels overgang en instroom Rapportcijferberekening Om te bevorderen dat een leerling zich gedurende het hele schooljaar nauwgezet aan de studie wijdt, tellen

Nadere informatie

Bevorderingsrichtlijnen Calvijn

Bevorderingsrichtlijnen Calvijn Bevorderingsrichtlijnen Calvijn Bevorderingsbeleid 1. Op basis van de bevindingen in de zogenaamde bevorderingsvergadering wordt aan het einde van elk schooljaar een beoordeling gegeven ten behoeve van

Nadere informatie

BORNEGO COLLEGE. 25 oktober Een belangrijk keuzemoment in het leven van uw zoon of dochter. Hier kan een onderschrift komen

BORNEGO COLLEGE. 25 oktober Een belangrijk keuzemoment in het leven van uw zoon of dochter. Hier kan een onderschrift komen BORNEGO COLLEGE 25 oktober 2016 Een belangrijk keuzemoment in het leven van uw zoon of dochter Hier kan een onderschrift komen 1 Programma (in hoofdlijnen) (voortgezet) Onderwijs in Nederland Bornego College:

Nadere informatie

vmbo theoretische leerweg (tl), havo, atheneum, atheneum+ 820 leerlingen

vmbo theoretische leerweg (tl), havo, atheneum, atheneum+ 820 leerlingen vmbo theoretische leerweg (tl), havo, atheneum, atheneum+ 820 leerlingen De CSG Wessel Gansfort is een open christelijke school, waar elke dag ongeveer 820 leerlingen onderwijs volgen. Iedereen is van

Nadere informatie

INFOBOEKJE KLAS 4 2013-2014

INFOBOEKJE KLAS 4 2013-2014 INFOBOEKJE KLAS 4 2013-2014 1 Inhoud Inleiding 3 Schoolexamen 4 1. SE PTA. Wat betekenen deze afkortingen? 2. Herkansingen 3. Tijdens het Schoolexamen Rekenexamen 6 Info van de decaan 7 Maatschappelijke

Nadere informatie

Vrijstellingsregeling en Overgangsnormen

Vrijstellingsregeling en Overgangsnormen Vrijstellingsregeling en Overgangsnormen 2012 2013 Inhoud Vrijstellingsregeling vmbo-bovenbouw... 3 Vrijstellingsregeling tweede fase havo/vwo... 4 Overgangsvergadering en revisievergadering schooljaar

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING Klas 3 VMBO-TL REHOBOTH Erasmusweg 1, 9602 AB Hoogezand Postbus 215, 9600 AE Hoogezand

EXAMENREGLEMENT PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING Klas 3 VMBO-TL REHOBOTH Erasmusweg 1, 9602 AB Hoogezand Postbus 215, 9600 AE Hoogezand EXAMENREGLEMENT PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING Klas 3 VMBO-TL REHOBOTH 207-208 Christelijke school voor vmbo + e fase havo Erasmusweg, 9602 AB Hoogezand Postbus 25, 9600 AE Hoogezand telefoon (0598)

Nadere informatie

Overgangsregeling schooljaar

Overgangsregeling schooljaar Overgangsregeling Schooljaar 2016-2017 Algemeen: Een leerling kan als regel niet in twee opeenvolgende leerjaren doubleren. Bij wijze van uitzondering is dit soms mogelijk. Dit ter beoordeling aan de schoolleiding.

Nadere informatie

REGELING OVERGANGSNORMEN KENNEMER LYCEUM 2015-2016. Versie definitief

REGELING OVERGANGSNORMEN KENNEMER LYCEUM 2015-2016. Versie definitief REGELING OVERGANGSNORMEN KENNEMER LYCEUM 2015-2016 Versie definitief Vastgesteld op 25-05-2016 INHOUDSOPGAVE 1. ALGEMENE REGELGEVING BEVORDERING KENNEMER LYCEUM... 3 2. BEVORDERINGSNORMEN KLAS 1... 5 2.1

Nadere informatie

Bevorderings- en instroomrichtlijnen. Carmelcollege Gouda

Bevorderings- en instroomrichtlijnen. Carmelcollege Gouda Bevorderings- en instroomrichtlijnen Carmelcollege Gouda voor ouders, leerlingen en docenten Carmelcollege Gouda, versie 5.1 een bundel voor ouders, leerlingen en docenten September 2017 1 Inhoud 1 Bevorderingsrichtlijnen

Nadere informatie

vmbo theoretische leerweg (tl), havo, atheneum, atheneum+

vmbo theoretische leerweg (tl), havo, atheneum, atheneum+ Erkende CultuurProfielSchool Erkende VECON Business School vmbo theoretische leerweg (tl), havo, atheneum, atheneum+ 800 leerlingen Welkom op ons Wessel! De CSG Wessel Gansfort is een open christelijke

Nadere informatie

CSG REHOBOTH Rehoboth een school waar respect voor jezelf, voor de ander en het andere een gewone zaak is.

CSG REHOBOTH Rehoboth een school waar respect voor jezelf, voor de ander en het andere een gewone zaak is. Rehoboth CSG REHOBOTH Rehoboth een school waar respect voor jezelf, voor de ander en het andere een gewone zaak is. Voorwoord Leerwegen Voorwoord Uw zoon/dochter zit nu in groep 8 van de basisschool. Nog

Nadere informatie

HORN. Bezoekmiddagen Woensdag 14 januari 2015 Woensdag 28 januari 2015 Woensdag 4 februari 2015 Woensdag 11 februari 2015

HORN. Bezoekmiddagen Woensdag 14 januari 2015 Woensdag 28 januari 2015 Woensdag 4 februari 2015 Woensdag 11 februari 2015 HORN Bezoekmiddagen Woensdag 14 januari 2015 Woensdag 28 januari 2015 Woensdag 4 februari 2015 Woensdag 11 februari 2015 WELKOM GEACHTE OUDERS Dit boekje bevat een beknopte, zakelijke weergave van de informatie

Nadere informatie

Informatieboekje leerjaar 2

Informatieboekje leerjaar 2 2016 Vakkenpakket TL 3 kiezen Inhoud Beste leerlingen en hun ouder(s) of verzorger(s),... 2 Het vmbo 3 Vakkenkeuze voor de 3 e klas vmbo-tl.4 De gevolgen van je keuze..5 Doorstroom van 4 vmbo -tl naar

Nadere informatie

Aloysius/De Roosten. Focus op jou

Aloysius/De Roosten. Focus op jou Aloysius/De Roosten Focus op jou Missie Leerlingen begeleiden naar een MAVO (VMBO-T) diploma door het bieden van Structuur Veiligheid Overzicht Persoonlijke aandacht Uiteindelijk Schoolleiding Vestigingsdirecteur

Nadere informatie

Bevorderingsnormen 2016/2017. Vmbo

Bevorderingsnormen 2016/2017. Vmbo Bevorderingsnormen 2016/2017 Vmbo Algemene Bepalingen 1. De bevorderingsnormen en algemene bepalingen zijn openbaar en dienen voor leerlingen en ouders ter inzage beschikbaar te zijn. 2. Wijzigingen dienen

Nadere informatie

Locatie Fedde Schurer Je doet ertoe!

Locatie Fedde Schurer Je doet ertoe! HAVO/ VWO Locatie Fedde Schurer Je doet ertoe! VAN ONDER - NAAR BOVENBOUW Wie binnen Openbare Scholengroep Sevenwolden overgaat van het tweede leerjaar basisvorming naar het derde leerjaar havo of vwo,

Nadere informatie

Teamleider leerjaar 3&4 Theoretische leerweg

Teamleider leerjaar 3&4 Theoretische leerweg Welkom bij het Reeshof College Teamleider leerjaar 3&4 Theoretische leerweg Daan Hamann E-mail: dhamann@reeshofcollege.nl Heeft u vragen, neem dan gerust contact op. Klas xx Mentor Voor- Achternaam E-mail:

Nadere informatie

Informatieavond. 4 havo

Informatieavond. 4 havo Informatieavond 4 havo Programma 19u30 inleiding 20u15 pauze 20u30 kennismaken met mentor Organisatie rector dhr. T. Oudejans conrector onderwijs, bedrijfvoering en financiën dhr. A. Plevoets afdelingsleider

Nadere informatie

SG Nelson Mandela. mavo en mavo/havo algemeen toegankelijk

SG Nelson Mandela. mavo en mavo/havo algemeen toegankelijk SG Nelson Mandela mavo en mavo/havo algemeen toegankelijk Dalton is een Daltonschool Zo wil Scholengemeenschap Nelson Mandela bekend staan. In een open sfeer bepalen de leerlingen zelf voor een deel hun

Nadere informatie

Geachte ouders/verzorgers, Hierbij ontvangt u de overgangsnormen voor het schooljaar 2017/2018.

Geachte ouders/verzorgers, Hierbij ontvangt u de overgangsnormen voor het schooljaar 2017/2018. Geachte ouders/verzorgers, Hierbij ontvangt u de overgangsnormen voor het schooljaar 2017/2018. Naast de rapporten die u dit schooljaar ontvangt, is het voor u belangrijk op de hoogte te zijn van de normen

Nadere informatie

A. Roland Holst College. Overgangsnormen

A. Roland Holst College. Overgangsnormen A. Roland Holst College Overgangsnormen 2017-2018 4-10-2017 Overgangsnormen ARHC 2017-2018 In dit document staan de overgangsnormen van het ARHC voor 2017-2018 vastgesteld door de schoolleiding en de medezeggenschapsraad

Nadere informatie

Overgangsnormen leerjaar 2. CS Vincent van Gogh, locatie CSG Beilen

Overgangsnormen leerjaar 2. CS Vincent van Gogh, locatie CSG Beilen Overgangsnormen leerjaar 2 CS Vincent van Gogh, locatie CSG Beilen Vmbo - leerjaar 2 Rapporten Het onderwijskundig proces van leerlingen van CS Vincent van Gogh, locatie CSG Beilen, wordt getoetst door

Nadere informatie

Bevorderingsreglement Onderbouw

Bevorderingsreglement Onderbouw Bevorderingsreglement Onderbouw Schooljaar 2016-2017 Aan de leerlingen in de leerjaren 1 t/m 3, Om je succesvol naar je diploma te begeleiden, krijg je niet alleen uitleg en begeleiding, maar wordt er

Nadere informatie

christelijke school voor mavo-havo-vwo met elkaar voor elkaar voor nu en later

christelijke school voor mavo-havo-vwo met elkaar voor elkaar voor nu en later christelijke school voor mavo-havo-vwo met elkaar voor elkaar voor nu en later Onderwijs met aandacht voor iedereen! Op mavo, havo of drie jaar vwo onderbouw: Engels PLUS Sport PLUS Science PLUS Business

Nadere informatie

Rapportage Overgangsnormen rapportvergaderingen binnen havo-vwo

Rapportage Overgangsnormen rapportvergaderingen binnen havo-vwo 29-01-2013.................................................................. Rapportage Overgangsnormen rapportvergaderingen binnen havo-vwo Wim Krijbolder Inhoudsopgave 1. Rapportage en Rapportvergaderingen

Nadere informatie

Citeertitel: Landsbesluit dagscholen v.w.o., h.a.v.o., m.a.v.o. ==================================================================== HOOFDSTUK I

Citeertitel: Landsbesluit dagscholen v.w.o., h.a.v.o., m.a.v.o. ==================================================================== HOOFDSTUK I Intitulé : LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van de artikelen 11, eerste lid, 21, eerste en tweede lid, en 29 van de Landsverordening voortgezet onderwijs (AB 1989 no. GT 103)

Nadere informatie

Bevorderingsnormen 2016/2017

Bevorderingsnormen 2016/2017 Bevorderingsnormen 2016/2017 Geachte ouders/verzorgers, Deze brochure geeft een overzicht van de bevorderingsnormen voor de diverse leerjaren. Met deze bevorderingsnormen leggen we vast wanneer iemand

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 2014-2015 3 VMBO TL Coornhert Lyceum 1 Voorwoord Beste leerling en beste ouders / verzorgers, Hierbij heeft u / heb je het PTA van 3 vmbo TL in handen. In 3 vmbo TL

Nadere informatie

Berger Scholengemeenschap PTA 5 havo 2015-2016

Berger Scholengemeenschap PTA 5 havo 2015-2016 VOORWOORD Bergen NH, augustus 2015 Beste leerlingen van 5 havo, Vorig jaar is de Tweede Fase voor jullie al van start gegaan. Naast de toetsen heb je ook al op andere manieren laten zien wat je geleerd

Nadere informatie

KEUZEBEGELEIDING KLAS 3

KEUZEBEGELEIDING KLAS 3 KEUZEBEGELEIDING KLAS 3 2013-2014 Afdelingsleiders Decanen dhr. drs. G.C. Zijlstra (vwo) en dhr. R de Boef (havo) mw. E. de Neef en mw. drs. A.C.R.I. Govaarts Mentoren 3A mw. E.A.M. van Veen 3GA dhr.

Nadere informatie

College voor Toetsen en Examens; waarborgt de kwaliteit en de organisatie van de examens.

College voor Toetsen en Examens; waarborgt de kwaliteit en de organisatie van de examens. Weert, 10-12-2015 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA) Regeling Schoolexamen MAVO Theoretische Leerweg klas 3 & 4 Philips van Horne S.G. WEERT 1. Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan

Nadere informatie

Kennismaking Bijzonderheden vierde leerjaar Tweede Fase havo op het Fons Vitae Verzuimbeleid Berlijnreis

Kennismaking Bijzonderheden vierde leerjaar Tweede Fase havo op het Fons Vitae Verzuimbeleid Berlijnreis Kennismaking Bijzonderheden vierde leerjaar Tweede Fase havo op het Fons Vitae Verzuimbeleid Berlijnreis Schoolexamens Rekentoets Toetsweken en rapportage Overgangsnorm Vrije ruimte: werkveldstage Vakken

Nadere informatie

Informatie over de brugklas voor ouders

Informatie over de brugklas voor ouders Open Huis vrijdag 29 januari 2016 16.00-21.00 uur scholengemeenschap voor mavo, havo en vwo (atheneum en gymnasium) Informatie over de brugklas voor ouders Open lessen 11, 12, 14 en 15 januari 2015 Deelname

Nadere informatie

Berger Scholengemeenschap PTA 4 havo 2015-2016

Berger Scholengemeenschap PTA 4 havo 2015-2016 VOORWOORD Bergen NH, augustus 2015 Beste leerlingen van 4 havo, Op dit moment gaat de Tweede Fase voor jullie al van start. Buiten de toetsen laat je ook al op andere manieren zien wat je geleerd hebt.

Nadere informatie

SCHOOLGIDS VAN HET St. GREGORIUS COLLEGE KATHOLIEKE SCHOLENGEMEENSCHAP VOOR. VWO, HAVO en MAVO

SCHOOLGIDS VAN HET St. GREGORIUS COLLEGE KATHOLIEKE SCHOLENGEMEENSCHAP VOOR. VWO, HAVO en MAVO SCHOOLGIDS VAN HET St. GREGORIUS COLLEGE KATHOLIEKE SCHOLENGEMEENSCHAP VOOR Locatie mavo en havo-kans-klassen Nobeldwarsstraat 9 3512 EW Utrecht VWO, HAVO en MAVO Locatie vwo, havo en Internationale Stroom

Nadere informatie

VOORLICHTING LEERJAAR 3

VOORLICHTING LEERJAAR 3 VOORLICHTING LEERJAAR 3 Programma: Algemene informatie Kennismaking met de mentor Programma Dhr. Erens: teamleider bovenbouw Welkom Verschillen onderbouw en bovenbouw Examens Mevr. Rompen; decaan Keuzes

Nadere informatie

Overgangsregeling schooljaar

Overgangsregeling schooljaar Overgangsregeling Schooljaar 2015-2016 Algemeen: Een leerling kan als regel niet in twee opeenvolgende leerjaren doubleren. Bij wijze van uitzondering is dit soms mogelijk. Dit ter beoordeling aan de schoolleiding.

Nadere informatie

KEUZEBEGELEIDING & PROFIELKEUZE KLAS 3

KEUZEBEGELEIDING & PROFIELKEUZE KLAS 3 KEUZEBEGELEIDING & PROFIELKEUZE KLAS 3 2014-2015 Belangrijke data i.v.m. profielkeuze schooljaar 2014 2015 9 dec. Ouderavond 10 dec. Mentoravond 26-30 jan. Elke derde klas gaat één dag op keuzedag 2 feb

Nadere informatie

Elke dag inspirerend. vwo / havo. elke dag een uitdaging

Elke dag inspirerend. vwo / havo. elke dag een uitdaging Elke dag inspirerend vwo / havo elke dag een uitdaging Samen met uw zoon of dochter staat u voor een belangrijke keuze. Op basis van het advies van de basisschool ligt de uitdaging op vwo of havo-niveau.

Nadere informatie

1e klas: met vrienden en vriendinnen van de basisschool in één klas

1e klas: met vrienden en vriendinnen van de basisschool in één klas 1 mavo Intro Deze brochure geeft u informatie over de vmbo-theoretische leerweg op hethml: de mavo. Met vragen kunt u terecht bij de afdelingsleider bovenbouw mavo, Thomas ter Hart. 1e klas: met vrienden

Nadere informatie

Overgangsnormen leerjaar 1. CS Vincent van Gogh, locatie CSG Beilen

Overgangsnormen leerjaar 1. CS Vincent van Gogh, locatie CSG Beilen Overgangsnormen leerjaar 1 CS Vincent van Gogh, locatie CSG Beilen Vmbo - leerjaar 1 Rapporten Het onderwijskundig proces van leerlingen van CS Vincent van Gogh, locatie CSG Beilen, wordt getoetst door

Nadere informatie

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. MAVO 3 en 4 HAVO 4 en 5 VWO 4, 5 en 6 cursus

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. MAVO 3 en 4 HAVO 4 en 5 VWO 4, 5 en 6 cursus ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING MAVO 3 en 4 HAVO 4 en 5 VWO 4, 5 en 6 cursus 2016-2017 1 Algemeen deel van het PTA MAVO/HAVO/VWO Meander College - 2016-2017 1 Het onderwijsaanbod

Nadere informatie

C. DYSLEXIE Dyslexie kan worden geconstateerd door een externe ter zake deskundige; er is dan een rapport of dyslexieverklaring aanwezig.

C. DYSLEXIE Dyslexie kan worden geconstateerd door een externe ter zake deskundige; er is dan een rapport of dyslexieverklaring aanwezig. FACILITEITEN VOOR LEERLINGEN MET DYSLEXIE of DYSCALCULIE 2017-2018 DOEL Het doel van het SGC is alle leerlingen zo goed mogelijk tot hun recht te laten komen binnen de mogelijkheden en kaders van het St-Gregorius

Nadere informatie

Koudum. Schooljaar 2014 / 2015 VMBO 3T. Programma van Toetsing en Afsluiting

Koudum. Schooljaar 2014 / 2015 VMBO 3T. Programma van Toetsing en Afsluiting Schooljaar 2014 / 2015 Programma van Toetsing en Afsluiting VMBO 3T Koudum Bogerman Christelijke school voor lwoo, vmbo, havo, atheneum, gymnasium en technasium www.bogerman.nl Koudum, september 2014 Aan

Nadere informatie

PROMOTIENORMEN THORBECKE VOORTGEZET ONDERWIJS NIEUWERKERK AAN DEN IJSSEL

PROMOTIENORMEN THORBECKE VOORTGEZET ONDERWIJS NIEUWERKERK AAN DEN IJSSEL PROMOTIENORMEN THORBECKE VOORTGEZET ONDERWIJS NIEUWERKERK AAN DEN IJSSEL Schooljaar 2015-2016 Rotterdam, 1 september 2015 INHOUDSOPGAVE PROMOTIENORMEN THORBECKE VOORTGEZET ONDERWIJS NIEUWERKERK AD IJSSEL

Nadere informatie

Bevorderings- en instroomrichtlijnen. Carmelcollege Gouda

Bevorderings- en instroomrichtlijnen. Carmelcollege Gouda Bevorderings- en instroomrichtlijnen Carmelcollege Gouda voor ouders, leerlingen en docenten Carmelcollege Gouda, versie 3.2 een bundel voor ouders, leerlingen en docenten Maart 2015 1 Inhoud 1 Bevorderingsrichtlijnen

Nadere informatie

Overgangsnormen bovenbouw

Overgangsnormen bovenbouw Overgangsnormen klas 3 en 4 VMBO / HAVO 2014-2015 OSG Sevenwolden Locatie Joure Overgangsnormen bovenbouw Overgangsnormen bovenbouw 2014-2015 - 1 - A. Overgangsnormen VMBO TL 3 TL 4 Aan het einde van het

Nadere informatie

Wegwijzer. Schooljaar 2014-2015

Wegwijzer. Schooljaar 2014-2015 Wegwijzer Schooljaar 2014-2015 Welkom in het nieuwe schooljaar 2014-2015 Wij heten uw zoon of dochter en u van harte welkom in het nieuwe schooljaar op Rijnmond. In deze handige wegwijzer vindt u allerlei

Nadere informatie

Talent. voor de Toekomst! Informatie Saenredam College

Talent. voor de Toekomst! Informatie Saenredam College Talent voor de Toekomst! Informatie Saenredam College 201 4 5 /201 Inhoudsopgave Dit hebben we speciaal voor jou geschreven 2 Openbare school Open avond VMBO bij het Saenredam College 3 Onderbouw Nieuwe

Nadere informatie

Afspraken rapportcijfers en overgangscijfers per vak. Algemene uitgangspunten bij de overgangsnormen

Afspraken rapportcijfers en overgangscijfers per vak. Algemene uitgangspunten bij de overgangsnormen Overgangsprotocol In dit overgangsprotocol voor: * leerjaar 1, 2 en 3 MAVO * leerjaar 1 MAVO/ * leerjaar 1, 2, 3 en 4 bundelt het Over Betuwe College Elst alle regels en afspraken die direct of indirect

Nadere informatie

Info-avond zomerschool 7 t/m 21 juli Welkom

Info-avond zomerschool 7 t/m 21 juli Welkom Info-avond zomerschool 7 t/m 21 juli 2017 Welkom Info-avond zomerschool 7 t/m 21 juli 2017 mevr. Willemsen (1-, 2- en 3-vwo) dhr. Geluk (2-vmbo-t) dhr. de Bie (2- en 3- havo) dhr. de Jong (4-, 5- en 6-vwo)

Nadere informatie

LEERLINGENSTATUUT. Geldig van 1 augustus 2014 tot en met 31 juli 2016

LEERLINGENSTATUUT. Geldig van 1 augustus 2014 tot en met 31 juli 2016 LEERLINGENSTATUUT Geldig van 1 augustus 2014 tot en met 31 juli 2016 0 Algemene bepalingen Betekenis Het leerlingenstatuut van het St.-Odulphuslyceum legt de rechten en plichten van leerlingen vast. Begrippen

Nadere informatie

ST. ALOYSIUS COLLEGE OVERGANGSNORMEN 2015-2016

ST. ALOYSIUS COLLEGE OVERGANGSNORMEN 2015-2016 ST. ALOYSIUS COLLEGE OVERGANGSNORMEN 2015-2016 Inhoud Algemene aanwijzingen en uitgangspunten 3 Bevorderingsnorm klas 1 MAVO en HAVO 5 Bevorderingsnorm klas 2 MAVO en HAVO 6 Bevorderingsnorm klas 3 MAVO

Nadere informatie

ALBERDINGK THIJM COLLEGE OVERGANGSNORMEN ONDERBOUW

ALBERDINGK THIJM COLLEGE OVERGANGSNORMEN ONDERBOUW ALBERDINGK THIJM COLLEGE OVERGANGSNORMEN ONDERBOUW 2014-2015 VOORWOORD Beste ouders, verzorgers, Op het Alberdingk Thijm College vinden we het belangrijk dat iedere leerling het maximale uit zichzelf haalt.

Nadere informatie

HET EXAMENREGLEMENT. Artikel 1. Algemeen

HET EXAMENREGLEMENT. Artikel 1. Algemeen HET EXAMENREGLEMENT 2 e fase havo / vwo Artikel 1 Algemeen 1. Het bevoegd gezag stelt jaarlijks vóór 1 oktober een examenreglement en een programma van toetsing en afsluiting (PTA) vast. Het PTA heeft

Nadere informatie

BASIS/KADER, leerjaar 1

BASIS/KADER, leerjaar 1 BASIS/KADER, leerjaar 1 Voortschrijdend gemiddelde In leerjaar 1 werken we met een voortschrijdend gemiddelde. Dat wil zeggen, dat de cijfers die behaald worden gedurende het gehele jaar meetellen in het

Nadere informatie

Bevorderingsnormen en eindcijferberekeningen. Schooljaar

Bevorderingsnormen en eindcijferberekeningen. Schooljaar Bevorderingsnormen en eindcijferberekeningen Schooljaar 2016-2017 29 september 2016 INHOUDSOPGAVE 1. Rapporten en cijfers... 3 2. Bevorderingsnormen 2.1. Leerjaar 1... 4 2.2. Leerjaar 2... 5 2.3. Leerjaar

Nadere informatie

Berger Scholengemeenschap PTA 6 atheneum 2015-2016

Berger Scholengemeenschap PTA 6 atheneum 2015-2016 VOORWOORD Bergen NH, september 2015 Beste leerlingen van 6 atheneum, Twee jaar geleden is de Tweede Fase voor jullie al van start gegaan. Buiten de toetsen heb je ook op andere manieren laten zien wat

Nadere informatie

LEERLINGENSTATUUT /

LEERLINGENSTATUUT / LEERLINGENSTATUUT 2013-2014 / 2014-2015 WWW.SGREIGERSBOS.NL leerlingenstatuut De betekenis van het Leerlingenstatuut In dit leerlingenstatuut wordt het geheel van rechten en plichten van de leerlingen

Nadere informatie

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. 10th

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. 10th Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl Studiewijzer 10th 2015/2016 2 Beste leerling, Hierbij ontvang je de Studiewijzer voor het examenjaar vmbo-tl-4. Lees de studiewijzer goed door en

Nadere informatie

BEVORDERINGSNORMEN Cursusjaar 2014/2015

BEVORDERINGSNORMEN Cursusjaar 2014/2015 BEVORDERINGSNORMEN Cursusjaar 2014/2015 1 Inleiding Geachte ouders/verzorgers, Deze brochure Bevorderingsnormen geeft een overzicht van de bevorderingsnormen voor de diverse leerjaren. De exameneisen zijn

Nadere informatie

BEVORDERINGSNORMEN WOLFERT DALTON

BEVORDERINGSNORMEN WOLFERT DALTON BEVORDERINGSNORMEN WOLFERT DALTON Algemeen Wolfert Dalton werkt met een voortschrijdend gemiddelde Dat betekent dat behaalde resultaten het hele jaar blijven meetellen. Het 4e rapportcijfer per vak is

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN 2015-2016

OVERGANGSNORMEN 2015-2016 De overgangsnormen maken deel uit van de schoolgids SCZ Stedelijk College Van Doornenplantsoen 1 2722 ZA Zoetermeer Tel. (079) 331 03 00 Fax (079) 331 40 40 E-mail: info@stedelijk-college.nl Website: www.stedelijk-college.nl

Nadere informatie

Accent op jouw talent! Welkom op het Rythovius College Eersel

Accent op jouw talent! Welkom op het Rythovius College Eersel Accent op jouw talent! Welkom op het Rythovius College Eersel Een kleinschalige school met grote mogelijkheden 2015 Accent op jouw talent Elke leerling heeft talent. De meesten hebben zelfs meer dan één

Nadere informatie

BEVORDERINGSNORMEN

BEVORDERINGSNORMEN BEVORDERINGSNORMEN 2015 2016 1 Bevorderingsnormen 2015-2016 Inleiding Dit boekje is bedoeld voor ouders, verzorgers en leerlingen van het Einstein Lyceum. Het beschrijft de gang van zaken rond de bevordering.

Nadere informatie

INFORMATIEMIDDAG OVERSTAP 5 HAVO 5 VWO. Woensdag 8 maart 2017

INFORMATIEMIDDAG OVERSTAP 5 HAVO 5 VWO. Woensdag 8 maart 2017 INFORMATIEMIDDAG OVERSTAP 5 HAVO 5 VWO Woensdag 8 maart 2017 Even voorstellen Mw. Zandbergen teamleider 3/4/5/6 vwo Mw. Derksen decaan vwo Dhr. Wellen teamleider internationaal Indeling middag Informatie

Nadere informatie

Aan: Ouders/verzorgers/leerlingen van Almere College Kampen Van: Rein Westrik Betreft: Overgangsnormen vmbo, havo, vwo

Aan: Ouders/verzorgers/leerlingen van Almere College Kampen Van: Rein Westrik Betreft: Overgangsnormen vmbo, havo, vwo Aan: Ouders/verzorgers/leerlingen van Almere College Kampen Van: Rein Westrik Betreft: Overgangsnormen vmbo, havo, vwo 2017-2018 Geachte ouders/verzorgers, beste leerlingen, In dit document staan onze

Nadere informatie

Voorwoord. Aan de examenkandidaten van 3 mavo/vmbo-tl Ter informatie aan hun ouder(s) en/of verzorger(s) Bergen NH, september 2015

Voorwoord. Aan de examenkandidaten van 3 mavo/vmbo-tl Ter informatie aan hun ouder(s) en/of verzorger(s) Bergen NH, september 2015 Voorwoord Aan de examenkandidaten van 3 mavo/vmbo-tl Ter informatie aan hun ouder(s) en/of verzorger(s) Bergen NH, september 2015 Beste leerlingen van 3 mavo/vmbo-tl, Hier ligt voor je het Programma van

Nadere informatie

Overgangsnormen Berkenschutse afdeling F Havo/Vwo. Overgangsnormen

Overgangsnormen Berkenschutse afdeling F Havo/Vwo. Overgangsnormen Overgangsnormen Berkenschutse afdeling F Havo/Vwo Overgangsnormen 09-12-2014 Overgangsnormen Berkenschutse afdeling F, havo/vwo Voor alle vakken tellen alle tijdens het gehele schooljaar behaalde cijfers

Nadere informatie

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. 10th

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. 10th Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl Studiewijzer 10th 2014/2015 Beste leerling, Hierbij ontvang je de Studiewijzer voor het examenjaar vmbo-tl-4. Lees de studiewijzer goed door en

Nadere informatie

Bevorderingsnormen. Vastgesteld op: 30 juni 2014

Bevorderingsnormen. Vastgesteld op: 30 juni 2014 Bevorderingsnormen Vastgesteld op: 30 juni 2014 Inhoud Overgangs- en determinatienormen OSG West-Friesland... 3 Brugklassen Mavo/Havo... 6 Bevorderingsreglement brugklas Mavo/Havo:... 7 Bevorderingsnormen

Nadere informatie

Oudertevredenheidsonderzoek mei 2013

Oudertevredenheidsonderzoek mei 2013 Basisschool Bocholtz Wijngracht 11 6351 HJ Bocholtz 045 5443614 045 5445952 info.rkbsbocholtz@movare.nl Oudersonderzoek mei 2013 Doelstellingen van het onderzoek De onderzoeksdoelstellingen van het Landelijk

Nadere informatie

Overgangsregeling schooljaar 2014-2015

Overgangsregeling schooljaar 2014-2015 Overgangsregeling Schooljaar 2014-2015 Algemeen: Een leerling kan als regel niet in twee opeenvolgende leerjaren doubleren. Bij wijze van uitzondering is dit soms mogelijk. Dit ter beoordeling aan de schoolleiding.

Nadere informatie

BEVORDERINGSNORMEN ALLE LEERJAREN

BEVORDERINGSNORMEN ALLE LEERJAREN Naam notitie/afspraak/procedure Bevorderingsnormen Citadel College Eigenaar/portefeuillehouder W. Middendorp Auteur L. Lieber/N.Schoot Versie nummer Datum versienummer 5-9-2016 Status document (concept/voorstel/besloten/van

Nadere informatie