VOORTGANGSBERICHT FRIES PROGRAMMA JEUGD, ALCOHOL EN DRUGS. Mei Inleiding. Stand van zaken

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VOORTGANGSBERICHT FRIES PROGRAMMA JEUGD, ALCOHOL EN DRUGS. Mei 2014. Inleiding. Stand van zaken"

Transcriptie

1 VOORTGANGSBERICHT FRIES PROGRAMMA JEUGD, ALCOHOL EN DRUGS Mei 2014 Inleiding In november 2013 heeft de Bestuurscommissie Gezondheid het Fries programma Jeugd, Alcohol en Drugs vastgesteld. Doel van het programma: tegengaan van alcohol- en drugsgebruik door jongeren en verantwoord alcoholgebruik onder jongeren boven de achttien te bevorderen. Het programma richt zich primair op de omgeving van jongeren en kent verschillende activiteiten binnen de drie belangrijke pijlers van effectief beleid op het gebied van alcohol- en drugsproblematiek: - beleid (grenzen stellen), - handhaving (grenzen bewaken) en - bewustwording (grenzen overdragen). Met dit voortgangsbericht geeft het Platform de Bestuurscommissie inzicht in de voortgang van het programma. Hiermee kan zij de resultaten en geplande (vervolg)activiteiten monitoren. Stand van zaken Nix18 Begin dit jaar is de landelijke campagne NIX18 van start gegaan. De NIX18 campagne maakt jongeren duidelijk dat het heel gewoon en eenvoudig is om voor je achttiende niet te roken en te drinken. Gemeenten en andere betrokken instellingen kunnen bij deze campagne aansluiten. Platform Nuchtere Fries heeft voorbeeldbrieven opgesteld, waarmee gemeenten de nieuwe leeftijdsgrens onder de aandacht kunnen brengen van ouders met kinderen van 15 t/m 17 jaar, horecaondernemers en sportverenigingen. Diverse gemeenten hebben gebruik gemaakt van de aangereikte materialen. Het Platform heeft verder berichtgeving in de regionale pers en huisaan-huisbladen verzorgd, het voortgezet onderwijs en mbo geïnformeerd en teksten aangeleverd voor op de gemeentelijke pagina s. Fries format preventie- en handhavingsplan alcohol In de Drank- en Horecawet is opgenomen dat de gemeenteraad iedere vier jaar een preventie- en handhavingsplan vaststelt; de eerste voor 1 juli Platform Nuchtere Fries heeft een format opgesteld dat hiervoor als basis en/of als input kan dienen. Het bestaat uit een algemene inleiding, een opbouw met tussenkoppen en een beknopte invulling van de elementen die binnen het programma van de Nuchtere Fries worden uitgevoerd. Het merendeel van de Friese gemeenten geeft aan gebruik te maken van het format.

2 Inventarisatie intergemeentelijke samenwerking toezicht Drank- en Horecawet Platform Nuchtere Fries organiseerde in oktober vorig jaar een provinciale bijeenkomst voor Friese beleidsmedewerkers die zich bezighouden met jeugd, alcohol en de Drank- en Horecawet (DHW). Gemeenten deelden hun kennis en er werd ingezoomd op het thema regionale samenwerking bij toezicht op de naleving van de DHW. Op dit moment doet het Platform een telefonische inventarisatieronde onder de Friese gemeenten naar de behoefte aan/plannen om te komen tot intergemeentelijke samenwerking op het terrein van toezicht met betrekking tot de Drank- en Horecawet en de wijze waarop zij invulling geven aan preventie en repressie. Dit doet het platform op verzoek van zes Friese gemeenten (Súdwest-Fryslân, De Friese Meren, Leeuwarden, Franekeradeel, Heerenveen en Smallingerland) die met elkaar hebben gesproken over kansen en mogelijkheden van een duurzame vorm van samenwerking tussen gemeenten op het terrein van toezicht gericht op leeftijdscontroles op termijn. De inventarisatie willen de gemeenten gebruiken om te bepalen of en hoe zij vervolgstappen ondernemen om op termijn te komen tot een samenwerking. De resultaten worden na de zomer verwacht en toegestuurd aan alle gemeenten. 'IK DACHT HET NIET!' - een vernieuwende preventieaanpak - Aansluiten bij de leefwereld en ontwikkeling van pubers: groepsdruk en grenzen - Doen en ervaren in plaats van kennis overdragen - Betrokkenheid van ouders Deze elementen zijn effectief bewezen in de aanpak van alcohol- en drugsgebruik onder jongeren. Ze vormden de basis voor de preventieaanpak die het afgelopen jaar binnen het Platform Nuchtere Fries is ontwikkeld door Verslavingszorg Noord Nederland en Theater Smoar. Jongeren, ouders, scholen en gemeenten zijn er enthousiast over, zo blijkt uit de reacties en de opkomst van ouders op ouderavonden, die verdubbelt of verdriedubbelt. De nieuwsbriefspecial die geheel gewijd is aan Ik dacht het niet! is te lezen via de volgende link: Theaterprojecten op scholen in 2014: - Piter Jelles Montessori en Ynsicht, Leeuwarden - Dockinga college, Ferwert - Nijdjip, Grou - De Foorakker, St. Annaparochie - Singelland de Venen, Drachten - De Krijtenburg, Vlieland Alcoholbeleid op feesten en evenementen Handreiking alcoholbeleid voor evenementorganisatoren Op evenementen komen jongeren in aanraking met alcohol. Om evenementorganisatoren te ondersteunen bij het opstellen en werken met verantwoord effectief alcoholbeleid, geeft het Platform Nuchtere Fries in

3 samenwerking met enkele evenementorganisatoren een handreiking uit. Het is een lijst van mogelijke maatregelen die een evenementorganisator kan treffen voor, tijdens en na afloop van het evenement. Veel van de genoemde maatregelen hebben te maken met de verantwoordelijkheid van organisatoren om alleen aan volwassenen alcohol te schenken en niet aan jongeren onder de 18 jaar. De maatregelen kunnen in overleg met de gemeente als vergunningverlener worden ingezet, rekening houdend met de lokale situatie en het type evenement. Polsbandjes, ID-readers en blaastesten ter ondersteuning van evenementorganisatoren Platform Nuchtere Fries stimuleert actief alcoholbeleid op feesten en evenementen. Zij adviseert en ondersteunt evenementorganisatoren. In 2014 stelt zij kosteloos polsbandjes ("zonder polsbandje geen alcohol"), ID-readers (kleine mobiele apparaten waarmee snel leeftijd vast te stellen is aan de hand van een identiteitsbewijs), blaastesten (om bijvoorbeeld te controleren op "indrinken") en/of campagnemateriaal ter beschikking. Hiermee kunnen organisatoren experimenteren met de controle op leeftijd. Geleverde en geplande ondersteuning in 2014: - Club Red, Leeuwarden - WTC colourparty, Leeuwarden - TWC Poiesz klantenfeesten - Koningsdag Beetsterzwaag - Harlinger Visserijdagen - Sneekweek (V)mbo leerlingen ontwikkelen workshop voor en door jongeren De bestaande workshop Lang Leve de Vrijheid wordt door studenten van het leerbedrijf Present Promotions ( onder begeleiding van het Platform Nuchtere Fries vernieuwd. De leerlingen van Present Promotions voeren de workshop ongeveer dertig keer per jaar uit op diverse mbo en vmbo scholen in Friesland. Het gaat hier om een vorm van peer educatie (voor en door jongeren). Doel van de workshop: jongeren - met elkaar in interactie door middel van spel, gesprek, discussie, rollenspel - meer inzicht geven in groepsdruk, wat dit met jezelf en met andere jongeren doet en het eigen middelengebruik. Bij dit project worden de bevindingen uit de pilot Ik blijf Fri(e)s meegenomen. Onderzoek naar gedragsverandering 16- en 17-jarigen per 2014 Veranderen Friese jongeren hun gedrag met de nieuwe regels? Kopen jongeren van 16 en 17 jaar in Fryslân zelf alcoholhoudende dranken, en zo ja waar? Is dit in 2014 veranderd? Waar brengen jongeren hun vrije tijd door en is dat ook veranderd? En hoe zit het met hun vakantiebestemmingen? Is de verkrijgbaarheid van alcohol daarbij van belang? Dit zijn enkele vragen uit het onderzoek dat studenten van de NHL Hogeschool in opdracht van Platform Nuchtere Fries begin 2014 gaan uitvoeren. De resultaten zijn in september beschikbaar.

4 Bobsportcafé voor besturen en vrijwilligers van sportverenigingen In het kader van de BobSport Campagne organiseert het Platform Nuchtere Fries samen met Sport Fryslân BobSport Cafés. Deze cafés zijn bedoeld voor bestuurders en vrijwilligers van sportverenigingen. Tijdens deze avond worden de verenigingen geïnformeerd over de BobSport Campagne en aanverwante onderwerpen. In het plenaire deel wordt door een spreker van het Platform Nuchtere Fries samen met een gemeentelijk toezichthouder ingezoomd op jeugd en alcohol, de Drank- en Horecawet en wat de aanpassingen in de wet voor sportverenigingen betekenen. Invulling contactmoment jeugdgezondheidszorg met adolescenten 14+ In het kader van het begrotingsakkoord 2013 investeert het Ministerie van VWS extra in het bevorderen van een gezonde leefstijl van de jeugd. Dit is onder andere een extra contactmoment van de jeugdgezondheidszorg met adolescenten 14-Plus. Doel ervan is het bevorderen van gezondheid en gezond gedrag van jongeren. Hierdoor wordt hun participatie vergroot en kunnen ze beter deelnemen aan de maatschappij. Het Platform Nuchtere Fries denkt vanuit haar expertise en ervaring mee over de invulling van dit contactmoment. Advisering en ondersteuning gemeenten Een van de speerpunten uit het programma vormt de advisering m.b.t. preventie bij de Drank- en Horecawet. Afgelopen periode hebben in dit kader verschillende activiteiten plaatsgevonden. Onder andere: spreken op een werkvergadering voor de nieuwe gemeenteraad van Weststellingwerf, deelname aan een risicoinventarisatie in het kader van het gezondheidsbeleid van de gemeente Opsterland en deelname aan de sessies risicoanalyse en interventiestrategie in het kader van het preventie en handhavingsplan van de gemeente Súdwest-Fryslân. Geplande activiteiten in 2014 Inventarisatie genotmiddelenbeleid scholen Niet alle Friese scholen zijn actief op het gebied van genotmiddelenbeleid en borging van genotmiddelenpreventie in het schoolcurriculum is nog altijd een aandachtspunt. Het Platform Nuchtere Fries zal daarom het genotmiddelenbeleid op scholen inventariseren. Dit levert een beeld op van de stand van zaken op het terrein van genotmiddelenbeleid op Friese scholen. Van daaruit kunnen scholen van de juiste informatie worden voorzien over mogelijkheden die zij hebben om het beleid bij te stellen en te actualiseren. Provinciale themabijeenkomst Hokken en Keten Platform Nuchtere Fries organiseert bijeenkomsten over actuele thema's voor Friese beleidsmedewerkers die zich bezighouden met alcohol, drugs en jeugd. Er zijn geluiden over een sterk groeiend aantal hokken en keten als gevolg van de nieuwe leeftijdsgrens. Er zijn ook diverse gemeenten die dit jaar aan de slag gaan met hun ketenbeleid. De volgende bijeenkomst gaat dan ook over ketenbeleid in Friesland.

5 Opstarten werkgroep nalevingonderzoek Platform Nuchtere Fries voert in deze programmaperiode twee keer een provinciaal nalevingonderzoek uit en komt met een aanbeveling over de borging van de organisatie hiervan in de toekomst. Bij een nalevingonderzoek wordt een bedrijf of instelling dat alcohol verkoopt, bezocht door een 17-jarige die zich voordoet als klant, zonder dat het personeel op de hoogte is van het onderzoek. De onderzoeksvraag is de mate waarin verstrekkers van alcohol zich houden aan de leeftijdsgrens voor de verkoop van alcohol. Het levert informatie op lokaal niveau op om het toezicht binnen de Drank- en Horecawet efficiënt in te zetten (hotspots) en geeft extra input voor de lokale preventie- en handhavingplannen. Na de zomer wordt de werkgroep opgestart die invulling gaat geven aan het Friese nalevingsonderzoek. Publicatie werkgroep Quo Fadis* op gemeenteniveau Werkgroep Quo Fadis* brengt voor de zomervakantie feitenbladen genotmiddelen op gemeenteniveau uit. In deze feitenbladen staan de gemeentelijke gegevens over het gebruik van diverse genotmiddelen door jongeren, volwassen en ouderen, gegevens over aantallen inwoners in hulpverlening bij Verslavingszorg Noord Nederland en politiegegevens over rijden onder invloed. * Quo Fadis is een werkgroep bestaande uit medewerkers van GGD Fryslân, Verslavingszorg Noord Nederland en Politie Fryslân, die twee keer per jaar een provinciaal feitenblad over genotmiddelen uitbrengt. Communicatie Gemeenten, partners en andere betrokkenen worden op de hoogte gehouden van ontwikkelingen binnen en buiten het Platform via een digitale nieuwsbrief. Aanmelden voor de nieuwsbrief en meer informatie over het Platform Nuchtere Fries:

Bestuurscommissie gezondheid

Bestuurscommissie gezondheid AGENDA Bestuurscommissie gezondheid Datum : 28 mei 2014 Tijdstip : 15.00 17.00 uur Locatie : Gemeente Leeuwarden, Stadhuis, Hofplein 38 te Leeuwarden (Oranjezaal en Raadszaal) Deelnemers : Leden Deze eerste

Nadere informatie

Zoals afgesproken hierbij de reactie vanuit GGD Fryslân op jullie concept preventie- en handhavingsplan.

Zoals afgesproken hierbij de reactie vanuit GGD Fryslân op jullie concept preventie- en handhavingsplan. From: Marijke Hagedoorn Sent: zaterdag 16 mei 2015 16:36:34 To: Marye Klazema Cc: Karin de Ruijsscher; Erna Jellesma Subject: RE: preventie- en handhavingsplan Dag Marye, Heb je een lekkere vakantie gehad?

Nadere informatie

Preventie- en handhavingplan alcohol

Preventie- en handhavingplan alcohol Preventie- en handhavingplan alcohol Achtergrond Sinds 2014 zijn gemeenten de belangrijkste uitvoerders van de Drank- en Horecawet geworden. Zowel op juridisch, handhaving en educatief vlak is de gemeente

Nadere informatie

PREVENTIE- EN HANDHAVINGSPLAN ALCOHOL 2014 T/M 2017

PREVENTIE- EN HANDHAVINGSPLAN ALCOHOL 2014 T/M 2017 PREVENTIE- EN HANDHAVINGSPLAN ALCOHOL 2014 T/M 2017 1 INLEIDING Achtergrond Op 1 januari 2013 is een nieuwe Drank- en Horecawet (DHW) in werking getreden. Relevant is dat alle taken van de DHW qua toezicht

Nadere informatie

Dit voorstel geeft invulling aan de wettelijke verplichting genoemd onder punt 2.

Dit voorstel geeft invulling aan de wettelijke verplichting genoemd onder punt 2. RAADSVOORSTEL Datum: 23 december 2014 Nummer: Onderwerp: Vaststellen preventie- en handhavingsplan alcohol 2015-2017 Voorgesteld raadsbesluit: Het preventie- en handhavingsplan alcohol 2015-2017 vast te

Nadere informatie

Concept Peiling. Koop- en drinkgedrag van Friese 16- en 17-jarigen

Concept Peiling. Koop- en drinkgedrag van Friese 16- en 17-jarigen Concept Peiling Koop- en drinkgedrag van Friese 16- en 17-jarigen 2016 Oktober 2016 Uitvoering: Platform Nuchtere Fries Platform Nuchtere Fries is een samenwerking tussen alle Friese gemeenten, GGD Fryslân,

Nadere informatie

2014-34297. Preventie- en handhavingsplan Drank- en Horecawet gemeente Opsterland

2014-34297. Preventie- en handhavingsplan Drank- en Horecawet gemeente Opsterland 2014-34297 Preventie- en handhavingsplan Drank- en Horecawet gemeente Opsterland 2015-2018 Inhoudsopgave Inhoudsopgave p. 2 Voorwoord p. 3 Hoofdstuk 1. Inleiding p. 4 Hoofdstuk 2. Probleemanalyse p. 7

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma NHN 2016 en 2017 (inclusief begroting)

Uitvoeringsprogramma NHN 2016 en 2017 (inclusief begroting) Uitvoeringsprogramma NHN 2016 en 2017 (inclusief begroting) In control of Alcohol&Drugs 2016 en 2017 Noord-Holland Noord 1 Programmateam In Control of Alcohol&Drugs Stuurgroepen mei 2016 Inhoud Inleiding...

Nadere informatie

Underwerp Beantwoording vragen CDA-fractie m.b.t. preventie- en handhavingsplan Drank- en Horecawet

Underwerp Beantwoording vragen CDA-fractie m.b.t. preventie- en handhavingsplan Drank- en Horecawet Riedsútstel Lijst Ingekomen : 8 december 2015 Stukken (LIS) Agindapunt : Status : Informerend/Informatiestuk Program : Programma 7 - Veiligheid Portefúljehâlder : G. Gerbrandy Amtner : H. Veenstra Taheakke

Nadere informatie

ØHZ. NEDERIA Ni7. Aan de voorzitters van GGD-besturen en Veiligheidsregio s

ØHZ. NEDERIA Ni7. Aan de voorzitters van GGD-besturen en Veiligheidsregio s ØHZ NEDERIA Ni7 Aan de voorzitters van GGD-besturen en Veiligheidsregio s Datum: 3 oktober 2014 Kenmerk: 14-086.MdV Betreft: Internationale steun gevraagd bij ebola bestrijding Geachte voorzitter, Langs

Nadere informatie

Bestuurssamenvatting strategie Verzuip jij je Toekomst?!

Bestuurssamenvatting strategie Verzuip jij je Toekomst?! Bestuurssamenvatting strategie Verzuip jij je Toekomst?! 2013-2015 Algemeen De evaluatie van Verzuip jij je Toekomst?! over de periode 2009-2012 heeft laten zien dat in de afgelopen vier jaar de eerste

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief

Raadsinformatiebrief Raadsinformatiebrief Van: J. Ragetlie Aan: de leden van de Gemeenteraad Onderwerp: Uitvoeringsprogramma Alcohol- en Drugsbeleid 2012 Steller: S. van Schijndel Datum: 18 januari 2012 Nr.: RIB-JR-1202 Geachte

Nadere informatie

FrisValley. Regionaal alcoholmatigingsproject van de gemeenten Barneveld, Ede, Nijkerk, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal en Wageningen

FrisValley. Regionaal alcoholmatigingsproject van de gemeenten Barneveld, Ede, Nijkerk, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal en Wageningen FrisValley Regionaal alcoholmatigingsproject van de gemeenten Barneveld, Ede, Nijkerk, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal en Wageningen FrisValley 1.0 en 2.0 (2008-2015) Algemeen Regioproject

Nadere informatie

Vitaliteit. Samen. Lokaal. Integraal. Versterken. Verbinden Vitale regio Fryslân. Bestuurscommissie. 8 december 2016

Vitaliteit. Samen. Lokaal. Integraal. Versterken. Verbinden Vitale regio Fryslân. Bestuurscommissie. 8 december 2016 Vitale regio Fryslân Bestuurscommissie GZH december 201 Samen Verrijken Versterken Vitaliteit Verbinden Integraal Vergroten Lokaal Focus op preventie, gericht op vitaliteit 2-2-201 1 Vitale Regio Fryslân

Nadere informatie

platform jeugd en alcohol

platform jeugd en alcohol platform jeugd en alcohol werkplan 2013 Voor u ligt het werkplan voor 2013. Het is een overzicht van de activiteiten die het platform (gezamenlijk en de verschillende projectpartners vanuit hun eigen organisatie)

Nadere informatie

Rook-, Alcohol- en Drugsbeleid het Bouwens

Rook-, Alcohol- en Drugsbeleid het Bouwens Rook-, Alcohol- en Drugsbeleid het Bouwens Vastgesteld in de MR-vergadering van 8 juni 2015. 1 Inleiding Per 1 januari 2014 is wettelijk vastgelegd dat geen alcohol verkocht mag worden aan jongeren jonger

Nadere informatie

Deelsessie. Sport. 5 maart 2014 3/18/14

Deelsessie. Sport. 5 maart 2014 3/18/14 5 maart 2014 Deelsessie Sport 3/18/14 Welkom!2 3/18/14 Sport binnen programma drugs en alcohol De drie beleidspijlers van lokaal alcoholbeleid, Reynolds 2003!3 3/18/14 Input Het alcoholbeleid bij Rotterdamse

Nadere informatie

Fries programma Jeugd, Alcohol en Drugs 2014-2017

Fries programma Jeugd, Alcohol en Drugs 2014-2017 Fries programma Jeugd, Alcohol en Drugs 2014-2017 Het Fries programma Jeugd, Alcohol en Drugs is een samenwerking tussen de Friese gemeenten (burgemeesters, wethouders en betreffende ambtenaren), GGD Fryslân,

Nadere informatie

Onderwerp : Uitvoeringsplan alcoholmatigingsbeleid

Onderwerp : Uitvoeringsplan alcoholmatigingsbeleid Aan de Gemeenteraad Raad Status : : 8 mei 2008 Informerend Onderwerp : Uitvoeringsplan alcoholmatigingsbeleid Punt no. : 9b Korte toelichting Het uitvoeringsplanbehorend bij de nota Een Glazen Leeuw wordt

Nadere informatie

Voorwoord. Het is een aanrader voor elke school. In samenwerking met:

Voorwoord. Het is een aanrader voor elke school. In samenwerking met: Voorwoord Al 6 jaar is Theater Smoar actief in het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs en het beroepsonderwijs met mooie voorstellingen, uitdagende theaterlessen en prachtige projecten. Sinds 5 jaar

Nadere informatie

Inleiding. Bestaand beleid

Inleiding. Bestaand beleid Inhoud Inleiding... 2 Bestaand beleid... 2 Stand van zaken alcoholgebruik onder jongeren in Deurne... 3 Doelstellingen en resultaten... 3 Doelstelling... 3 Resultaten... 4 Gezondheidsbeleid en Veiligheidsbeleid

Nadere informatie

Preventie- en Handhavingsplan Drank- en Horecawet Rijssen-Holten

Preventie- en Handhavingsplan Drank- en Horecawet Rijssen-Holten Preventie- en Handhavingsplan 2014-2018 Drank- en Horecawet Rijssen-Holten Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 1.1 Aanleiding en achtergrond... 3 1.2 Recente ontwikkelingen... 3 2. Doelen...

Nadere informatie

Procesevaluatie Fries Jeugd en Alcoholbeleid

Procesevaluatie Fries Jeugd en Alcoholbeleid Procesevaluatie Fries Jeugd en Alcoholbeleid Eindmeting 2012 Stand van zaken omtrent de opname en inzet van maatregelen uit het minimumpakket binnen het gemeentelijk beleid 1 Inhoud Samenvatting 1. Inleiding

Nadere informatie

Plan van aanpak NIEUWE DRANK- EN HORECAWET

Plan van aanpak NIEUWE DRANK- EN HORECAWET Plan van aanpak NIEUWE DRANK- EN HORECAWET 1 1. Inleiding Per 1 januari 2013 treedt de nieuwe Drank- en Horecawet (DHW) in werking. De Eerste en de Tweede kamer hebben ingestemd met het wetsvoorstel. De

Nadere informatie

UITVOERINGSPLAN INTEGRAAL ALCOHOL- EN DRUGSBELEID VOOR JONGEREN IN BEESEL

UITVOERINGSPLAN INTEGRAAL ALCOHOL- EN DRUGSBELEID VOOR JONGEREN IN BEESEL UITVOERINGSPLAN INTEGRAAL ALCOHOL- EN DRUGSBELEID VOOR JONGEREN IN BEESEL 2013-2014 Juni 2013 Voor u ligt het uitvoeringsplan 2013 2014. Het plan is opgesteld door de werkgroep Alcohol- en drugspreventie

Nadere informatie

Actieplan verslavingspreventiebeleid. Gemeente Valkenswaard

Actieplan verslavingspreventiebeleid. Gemeente Valkenswaard Actieplan verslavingspreventiebeleid Gemeente Valkenswaard 2014-2015 - 2 - Inhoudsopgave Inleiding p. 4 Het plan p. 5 Het actieprogramma p. 6 1. Ouder/kind avond p. 6 2. Voorlichting vierde klas p. 7 3.

Nadere informatie

Gemeente Hillegom. Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Hillegom 2015-2016

Gemeente Hillegom. Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Hillegom 2015-2016 Gemeente Hillegom Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Hillegom 2015-2016 Inleiding Per 1 januari 2013 is de Drank- en Horecawet (DHW) gewijzigd. Door deze wijziging zijn gemeenten de belangrijkste uitvoerders

Nadere informatie

Preventie- en handhavingsplan

Preventie- en handhavingsplan 08OKT.2014 Gemeente Delft Preventie- en handhavingsplan Voor de uitvoering van de Drank en Horecawet - 2014 Astrid Lensink & Irma Lauwers 14-04-2014 Inleiding Op I januari 2014 is de Drank- en Horecawet

Nadere informatie

Uitvoeringsplan alcoholpreventie en handhaving, gemeente Zwartewaterland 2016

Uitvoeringsplan alcoholpreventie en handhaving, gemeente Zwartewaterland 2016 Uitvoeringsplan alcoholpreventie en handhaving, gemeente Zwartewaterland 2016 1 1. Aanleiding uitvoeringsplan preventie- en handhavingsplan alcohol 2016 1.1. Inleiding Op 15 januari 2015 heeft de raad

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Behorend bij het Preventie- en Handhavingsplan Alcohol

GEMEENTEBLAD. Behorend bij het Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Uitvoeringsplan PHP Behorend bij het Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Gemeente Houten Inleiding In 2013 en 2014 zijn de regels voor alcohol gewijzigd. Eén van de wijzigingen is dat gemeenten verantwoordelijk

Nadere informatie

Bijlage 1: keuzemenu preventie- en handhavingsplan alcohol

Bijlage 1: keuzemenu preventie- en handhavingsplan alcohol Bijlage 1: keuzemenu preventie- en handhavingsplan De keuze voor preventie- en handhavingsactiviteiten hangen idealiter samen met het risicoprofiel. De activiteiten die De Ronde Venen gaat inzetten om

Nadere informatie

Tussenevaluatie. Fries Jeugd en Alcoholbeleid

Tussenevaluatie. Fries Jeugd en Alcoholbeleid Tussenevaluatie Fries Jeugd en Alcoholbeleid Tussenevaluatie Stand van zaken omtrent de opname en inzet van maatregelen uit het minimumpakket binnen het gemeentelijk beleid. COLOFON Het rapport Fries Jeugd

Nadere informatie

Bestuurscommissie gezondheid

Bestuurscommissie gezondheid AGENDA Bestuurscommissie gezondheid Datum : 20 november 2014 Tijdstip : 11.00 13.00 uur Locatie : Oranjezaal, Gemeente Leeuwarden, Hofplein 38 te Leeuwarden Deelnemers : Leden bestuurscommissie Onderwerp

Nadere informatie

GEMEENTE VAL KENSWAARD

GEMEENTE VAL KENSWAARD V GEMEENTE VAL KENSWAARD de Hofnar 15 Postbus 10100 5550 GA Valkenswaard T (040) 208 34 44 F (040) 204 58 90 gemeente@valkenswaard.nl www.valkenswaard.nl Aan de leden van de raad van de gemeente Valkenswaard

Nadere informatie

Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 27565 Alcoholbeleid Nr. 133 Herdruk 1 Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 6 mei 2015 Vanuit de Drank-

Nadere informatie

MEMO. Aan : Gemeenteraad Afdeling : Van : Het college van B&W Afdeling :

MEMO. Aan : Gemeenteraad Afdeling : Van : Het college van B&W Afdeling : MEMO Aan : Gemeenteraad Afdeling : Van : Het college van B&W Afdeling : Datum : 9 november Onderwerp : Preventie- en Handhaving alcoholgebruik onder jongeren Geachte raad, In deze memo ontvangt u ter kennisname

Nadere informatie

PREVENTIE- EN HANDHAVINGSPLAN GEMEENTE NUENEN C.A.

PREVENTIE- EN HANDHAVINGSPLAN GEMEENTE NUENEN C.A. CVDR Officiële uitgave van, Gerwen en Nederwetten. Nr. CVDR376587_1 3 januari 2017 PREVENTIE- EN HANDHAVINGSPLAN GEMEENTE NUENEN C.A. Voor de uitvoering van de Drank- en Horecawet Periode 2015-2018 Inleiding

Nadere informatie

Portefeuillehouder: P. Adema Inspraakverordening: Nee J.F.A. Alberts

Portefeuillehouder: P. Adema Inspraakverordening: Nee J.F.A. Alberts *15.00322* Behandeld door: A. de Vries d.d. 28-01-2015 Afdeling/Cluster: SEM Telefoonnr.: VOORSTEL AAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Openbaar Geheimhouding: Openbaar Portefeuillehouder: P.

Nadere informatie

Gevraagd besluit De raad van de gemeente Molenwaard besluit de Drank- en Horecaverordening 2014 Gemeente Molenwaard vast te stellen.

Gevraagd besluit De raad van de gemeente Molenwaard besluit de Drank- en Horecaverordening 2014 Gemeente Molenwaard vast te stellen. Toelichting / voorstel van het college aan de gemeenteraad zaaknummer 72173 Gevraagd besluit De raad van de gemeente Molenwaard besluit de Drank- en Horecaverordening 2014 Gemeente Molenwaard vast te stellen.

Nadere informatie

Alcohol en jongeren in de gemeente Noordoostpolder Wat is er al en waar liggen kansen?

Alcohol en jongeren in de gemeente Noordoostpolder Wat is er al en waar liggen kansen? Alcohol en jongeren in de gemeente Noordoostpolder Wat is er al en waar liggen kansen? Door: GGD Flevoland Aanleiding Alcoholgebruik onder jongeren is al enige jaren een belangrijk thema binnen de gemeente

Nadere informatie

Jaarplan 2015 Uitwerking actieprogramma Nuchter Verstand

Jaarplan 2015 Uitwerking actieprogramma Nuchter Verstand Jaarplan 2015 Uitwerking actieprogramma Nuchter Verstand Voorwoord Voor u ligt het jaarplan 2015, een uitwerking van het actieprogramma Nuchter Verstand. Eind 2011 is het actieprogramma door de vijf gemeenten

Nadere informatie

Verantwoord alcohol schenken binnen verenigingen

Verantwoord alcohol schenken binnen verenigingen Verantwoord alcohol schenken binnen verenigingen Emiel Krijt, Accountmanager Public Affairs NOC*NSF 1 You created this PDF from an application that is not licensed to print to novapdf printer (http://www.novapdf.com)

Nadere informatie

Notitie consultatie Preventie- en handhavingsplan alcohol

Notitie consultatie Preventie- en handhavingsplan alcohol Notitie consultatie Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014 2017. 1. Consultatie stakeholders. Het ambtelijk ontwerp van het plan is ter informatie en consultatie toegezonden aan de belangrijkste stakeholders,

Nadere informatie

Preventie en handhavingsplan alcohol 2014

Preventie en handhavingsplan alcohol 2014 Preventie en handhavingsplan alcohol 2014 Datum: 12 mei 2014 Directie Openbare Orde en Veiligheid en GGD Amsterdam Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Alcoholbeleid in Amsterdam 4 3. Doelstellingen Preventie-

Nadere informatie

Preventieoverzicht alcohol Gezondheidswinst voor Interventie en werkwijze/producten

Preventieoverzicht alcohol Gezondheidswinst voor Interventie en werkwijze/producten < 0 ar Voorlichting over de risico's van Zwangeren Voorkomen van alcoholgebruik bij STAP alcoholgebruik rondom de zwangerschap door middel van de brochure 'Zwanger?...en Alcohol?' en website www.alcoholenzwangerschap.nl

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING 2015-2018

PROGRAMMABEGROTING 2015-2018 PROGRAMMABEGROTING 2015-2018 Programma 1 : Zorg, Welzijn, Jeugd en Onderwijs 1A Lokale gezondheidszorg Inleiding Op grond van de Wet publieke gezondheid (Wpg) heeft de gemeente de taak door middel van

Nadere informatie

Startnotitie ketenbeleid Menameradiel. Inhoud. 1. Inleiding 2. Situatie Menameradiel 3. Uitgangspunten 4. De gekozen aanpak 5. Partners en omgeving

Startnotitie ketenbeleid Menameradiel. Inhoud. 1. Inleiding 2. Situatie Menameradiel 3. Uitgangspunten 4. De gekozen aanpak 5. Partners en omgeving Startnotitie ketenbeleid Menameradiel Inhoud 1. Inleiding 2. Situatie Menameradiel 3. Uitgangspunten 4. De gekozen aanpak 5. Partners en omgeving bijlagen bijlage 1. bijlage 2. bijlage 3. bijlage 4. bijlage

Nadere informatie

Commissienotitie. Onderwerp Alcohol 16 min geen goed begin. Status Informerend

Commissienotitie. Onderwerp Alcohol 16 min geen goed begin. Status Informerend Onderwerp Alcohol 16 min geen goed begin Status Informerend Voorstel 1. Kennis te nemen van de activiteiten die in Boxtel en Veghel worden ondernomen in het kader van het project Alcohol 16 min geen goed

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Mondriaan Preventie ondersteunt! In deze editie. Mondriaan Preventie

Nieuwsbrief. Mondriaan Preventie ondersteunt! In deze editie. Mondriaan Preventie W I N T E R / V O O R J A A R 2 0 1 6 Nieuwsbrief Mondriaan Preventie Mondriaan Preventie ondersteunt! De afdeling verslavingspreventie van Mondriaan heeft een adviserende en ondersteunende rol als het

Nadere informatie

GO Jeugd 2008 Alcohol

GO Jeugd 2008 Alcohol GO Jeugd 2008 Alcohol Samenvatting alcohol Uit de gegevens van GO Jeugd 2008 van GGD Fryslân blijkt dat 63% van de Friese 12 t/m 18 jarigen wel eens alcohol heeft, 51% nog in de vier voorafgaand aan het

Nadere informatie

Aanbod 2014. In samenwerking met:

Aanbod 2014. In samenwerking met: Aanbod 2014 In samenwerking met: Voorwoord Al 6 jaar is Theater Smoar actief in het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs en het beroepsonderwijs met mooie voorstellingen, uitdagende theaterlessen en

Nadere informatie

O P L E G N O T I T I E

O P L E G N O T I T I E O P L E G N O T I T I E Voorstel ter behandeling in de vergadering van de Bestuurscommissie Gezondheid Datum 9 april 2014 Onderwerp Bijlage ten behoeve van agendapunt 4 Voorstel invulling nieuwe Basispakket

Nadere informatie

Evaluatie Drank- en Horecawet

Evaluatie Drank- en Horecawet Evaluatie Drank- en Horecawet De gevolgen van de nieuwe Drank- en Horecawet in beeld Hoe is het alcoholgebruik onder jongeren in de leeftijd van 13-19 jaar? MYSTERY KIDS MYSTERY KIDS POLITIE BOA Hoe ziet

Nadere informatie

Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Gemeente Heerde 2015-2018

Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Gemeente Heerde 2015-2018 1 Inhoud 1. Inleiding... 3 Looptijd... 3 Integrale benadering is een cruciaal kenmerk van effectief alcoholbeleid... 3 Doelgroep... 4 2. Huidige situatie in de gemeente Heerde... 6 Alcoholgebruik... 6

Nadere informatie

34300 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie. van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2016

34300 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie. van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2016 34300 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2016 34300 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs,

Nadere informatie

OBOKT. goh a. Activiteitenplan - bijlage bij Preventie- & Handhavingsplan - Gemeente Delft 2014. I. p jler: fysieke ert sociale omgeving

OBOKT. goh a. Activiteitenplan - bijlage bij Preventie- & Handhavingsplan - Gemeente Delft 2014. I. p jler: fysieke ert sociale omgeving OBOKT. goh a I. p jler: fysieke ert sociale omgeving Onderwerp/resultaat Actie Doelgroep Locatie Uitvoerder Periode Kosten Gezonde school Bij complexe vragen ta.v. middelengebruik in klassen of van individuele

Nadere informatie

1. Inleiding... 3. Looptijd... 3 Integrale benadering is een cruciaal kenmerk van effectief alcoholbeleid... 3 Doelgroep... 4

1. Inleiding... 3. Looptijd... 3 Integrale benadering is een cruciaal kenmerk van effectief alcoholbeleid... 3 Doelgroep... 4 Inhoud 1. Inleiding... 3 Looptijd... 3 Integrale benadering is een cruciaal kenmerk van effectief alcoholbeleid... 3 Doelgroep... 4 2. Huidige situatie in de gemeente Heerde... 6 Alcoholgebruik... 6 Veiligheid...

Nadere informatie

Onderwerp : Vaststelling van het Preventie- en handhavingsplan Alcohol

Onderwerp : Vaststelling van het Preventie- en handhavingsplan Alcohol Raadsvoorstel *Z00F5332ACC* Aan de raad Documentnummer : INT-14-10255 Afdeling : Ruimte Onderwerp : Vaststelling van het Preventie- en handhavingsplan Alcohol 2014-2016 Inleiding Op 1 januari 2014 is de

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF MAART 2014

NIEUWSBRIEF MAART 2014 NIEUWSBRIEF MAART 2014 Programma integrale aanpak riskant alcoholgebruik jongeren Deze nieuwsbrief verschijnt twee keer per jaar en bevat regionaal en landelijk nieuws over alcohol en jongeren. De informatie

Nadere informatie

Reden waarom ik in deze brief graag alsnog de visie en standpunten van Koninklijke Horeca Nederland naar voren wil brengen.

Reden waarom ik in deze brief graag alsnog de visie en standpunten van Koninklijke Horeca Nederland naar voren wil brengen. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport T.a.v. staatssecretaris de heer M.J. Van Rijn Postbus 20350 2500 EJ Den Haag Woerden, 20 juni 2014 Onderwerp Contact : Integraal alcoholbeleid : 0348-489423

Nadere informatie

Interventieoverzicht alcohol Doelgroep Doelstelling Intermediair Organisatie die (nadere informatie over) de interventie aanbiedt

Interventieoverzicht alcohol Doelgroep Doelstelling Intermediair Organisatie die (nadere informatie over) de interventie aanbiedt en overzicht alcohol < 0 jaar Voorlichting over de risico's van alcoholgebruik rondom de zwangerschap door middel van de brochure 'Zwanger?...en Alcohol?' en website www.alcoholenzwangerschap.nl < 0 jaar

Nadere informatie

Preventie. Nieuwsbrief. Voorjaar 2014. Informatie en advies over alcohol, drugs, opvoeding en puberteit. In deze nieuwsbrief

Preventie. Nieuwsbrief. Voorjaar 2014. Informatie en advies over alcohol, drugs, opvoeding en puberteit. In deze nieuwsbrief Nieuwsbrief Preventie Wij houden u graag op de hoogte Informatie en advies over alcohol, drugs, opvoeding en puberteit In deze nieuwsbrief Veel vragen over NIX18 Fabels en feiten De Buitenhof is een landelijk

Nadere informatie

Kenmerk : 14.0003569 *14.0003569* Agendapunt nr. : 2014-BD-072 Raadsvergadering d.d. : 15 december 2014 Vaals, 27 oktober 2014

Kenmerk : 14.0003569 *14.0003569* Agendapunt nr. : 2014-BD-072 Raadsvergadering d.d. : 15 december 2014 Vaals, 27 oktober 2014 Kenmerk : 14.0003569 *14.0003569* Agendapunt nr. : 2014-BD-072 Raadsvergadering d.d. : 15 december 2014 Vaals, 27 oktober 2014 Aan de Raad der gemeente Vaals Onderwerp Preventie- en Handhavingsplan Jeugd,

Nadere informatie

Preventie- en Handhavingsplan Alcohol 2014-2017

Preventie- en Handhavingsplan Alcohol 2014-2017 Preventie- en Handhavingsplan Alcohol 2014-2017 Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Juli 2014 Inhoudsopgave Inleiding 1. Probleemanalyse 2. Beleidsfocus 2.1. Uitgangspunten en onderbouwing van beleid

Nadere informatie

Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014-2015

Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014-2015 www.utrecht.nl Volksgezondheid Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014-2015 10 februari 2014 Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014-2015 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Wettelijk en beleidsmatig

Nadere informatie

Hoe denken Zeeuwse jongeren en ouders over alcoholgebruik door jongeren? Onderzoek GGD Zeeland maart 2011

Hoe denken Zeeuwse jongeren en ouders over alcoholgebruik door jongeren? Onderzoek GGD Zeeland maart 2011 Hoe denken Zeeuwse jongeren en ouders over alcoholgebruik door jongeren? Onderzoek GGD Zeeland maart 2011 Zeeuwse jongeren en alcohol In 2010 is de Zeeuwse campagne Laat ze niet (ver)zuipen! van start

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 8 december 2011 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 8 december 2011 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Presentatie DHW voor studenten. Dinsdag 12 mei 2015

Presentatie DHW voor studenten. Dinsdag 12 mei 2015 Presentatie DHW voor studenten Dinsdag 12 mei 2015 Vergunningen (paracommercie) 1. DHW-Vergunning voor schenken alcohol op grond van de Drank- en Horecawet. Schenkt uw vereniging alcohol in eigen beheer?

Nadere informatie

Opzet alcoholbeleid voor werknemers binnen een instelling of bedrijf in de gemeente Raalte Alcoholpreventie volwassenen

Opzet alcoholbeleid voor werknemers binnen een instelling of bedrijf in de gemeente Raalte Alcoholpreventie volwassenen Opzet alcoholbeleid voor werknemers binnen een instelling of bedrijf in de gemeente Raalte Alcoholpreventie volwassenen Tactus Verslavingszorg Preventie & Consultancy Brink 40 7411 BT Deventer 088 3822

Nadere informatie

* *

* * INFORMATIENOTITIE AAN DE RAAD Postregistratienummer *17.0005259* 17.0005259 Opmeer, d.d.: 21-4-2017 Raadsvergadering 8-6-2017 Onderwerp Informatienotitie Raad Rapport: Jongeren over middelengebruik Aanleiding

Nadere informatie

Fries programma Jeugd, Alcohol en Drugs

Fries programma Jeugd, Alcohol en Drugs Fries programma Jeugd, Alcohol en Drugs 2018-2021 Inhoud Voorwoord... 3 Samenwerkingsafspraken... 3 1. Inleiding... 4 Terugblik 2014-2017... 4 2. Alcohol- en drugsgebruik: het probleem... 6 3. Wat we willen

Nadere informatie

Raadsvoorstel (gewijzigd)

Raadsvoorstel (gewijzigd) Raadsvoorstel (gewijzigd) BARCODE STICKER Nr. 2009-064 Houten, 17 november 2009 Onderwerp: Tweede kadernota Lokaal Gezondheidsbeleid 2010-2013 Beslispunten: 1. In te stemmen met de volgende in de tweede

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag www.rijksoverheid.nl Bijlage(n)

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING

PROGRAMMABEGROTING PROGRAMMABEGROTING 2016-2019 Programma 1 : Zorg, Welzijn, Jeugd en Onderwijs 1A Lokale gezondheidszorg Inleiding Op grond van de Wet publieke gezondheid (Wpg) heeft de gemeente de taak door middel van

Nadere informatie

Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport

Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport 115.005068 I 05/10/2015 Gemeente Zuidpks Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag Directie Voeding Gezondiieidsbesclierining en Preventie Betreft Lokaal

Nadere informatie

Peiling: Koop- en drinkgedrag van Friese 16- en 17-jarigen na invoering van de nieuwe Drank- en Horecawet

Peiling: Koop- en drinkgedrag van Friese 16- en 17-jarigen na invoering van de nieuwe Drank- en Horecawet Peiling: Koop- en drinkgedrag van Friese 16- en 17-jarigen na invoering van de nieuwe Drank- en Horecawet September 2014 Opdrachtgever: Platform Nuchtere Fries Platform Nuchtere Fries is een samenwerking

Nadere informatie

Project X: omgaan met middelengebruik op evenementen

Project X: omgaan met middelengebruik op evenementen Improving Mental Health by Sharing Knowledge Project X: omgaan met middelengebruik op evenementen Ninette van Hasselt Trimbos-instituut Rob Bovens Hogeschool Windesheim, Trimbos-instituut 2 1 Persoon omgeving

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF Project integrale aanpak riskant alcoholgebruik jongeren mei 2013

NIEUWSBRIEF Project integrale aanpak riskant alcoholgebruik jongeren mei 2013 NIEUWSBRIEF Project integrale aanpak riskant alcoholgebruik jongeren mei 2013 Deze nieuwsbrief verschijnt twee keer per jaar en bevat regionaal en landelijk nieuws over alcohol en jongeren. De informatie

Nadere informatie

BEHOREND BIJ COLLEGENOTA VAN DATUM CORRESPONDENTIENUMMER

BEHOREND BIJ COLLEGENOTA VAN DATUM CORRESPONDENTIENUMMER BEHOREND BIJ COLLEGENOTA VAN DATUM CORRESPONDENTIENUMMER 7-10-14 A. Deze nota is in overleg met de volgende disciplines geconcipieerd: Veiligheid & Leefbaarheid, Communicatie B. Er is wel overeenstemming

Nadere informatie

Raadsvergadering d.d.: 15 december 2014 Agenda nr: Onderwerp: vaststelling Preventie- en Handhavingsplan Jeugd, Alcohol & Omgeving

Raadsvergadering d.d.: 15 december 2014 Agenda nr: Onderwerp: vaststelling Preventie- en Handhavingsplan Jeugd, Alcohol & Omgeving Raadsnota Raadsvergadering d.d.: 15 december 2014 Agenda nr: Onderwerp: vaststelling Preventie- en Handhavingsplan Jeugd, Alcohol & Omgeving 2015-2019 Aan de gemeenteraad, 1. Doel, Samenvatting en Advies

Nadere informatie

Samenvatting Aanvalsplan Alcohol & Jongeren

Samenvatting Aanvalsplan Alcohol & Jongeren Samenvatting Aanvalsplan Alcohol & Jongeren Sabine Uitslag Juni 2012 Voorwoord Voor u ligt de samenvatting van het Aanvalsplan Alcohol & Jongeren. Met dit integrale aanvalsplan wil de CDA Tweede Kamerfractie,

Nadere informatie

C o n v e n a n t A l c o h o l & J o n g e r e n Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Kadernota

C o n v e n a n t A l c o h o l & J o n g e r e n Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Kadernota C o n v e n a n t A l c o h o l & J o n g e r e n Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Kadernota Gemeente Slochteren Juni 2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Risicoanalyse 4 2. Beleidsfocus 5 3. Educatie

Nadere informatie

Preventie- en Handhavingsplan Jeugd, Alcohol, Tabak & Drugs 2014-2017

Preventie- en Handhavingsplan Jeugd, Alcohol, Tabak & Drugs 2014-2017 Preventie- en Handhavingsplan Jeugd, Alcohol, Tabak & Drugs 2014-2017 1 Inhoudsopgave Begrippenlijst 3 Samenvatting 5 Hoofdstuk 1: Inleiding 6 Hoofdstuk 2: Ontwikkelingen 8 2.1 Landelijke gegevens 8 2.1.1

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 LAAT JE NIET FLESSEN!

JAARVERSLAG 2013 LAAT JE NIET FLESSEN! JAARVERSLAG 2013 LAAT JE NIET FLESSEN! December 2013 Contactpersoon : Maartje Stokkermans Projectleider Laat je niet flessen! E : m.stokkermans@sre.nl T : 040-2594 535 Pagina 1 van 7 1. Inleiding. Dit

Nadere informatie

Kengetallen gemeenten Friesland

Kengetallen gemeenten Friesland Kengetallen gemeenten Friesland 2012 Afdeling Onderzoek Maart 2013 Bron: User Kengetallen Friese gemeenten 2012. Provincie Fryslân (647.214* inwoners op 1-1-2012) 1) 2012: 2998 cliënten; dit is 4,63 sonen

Nadere informatie

Voor de helderheid Actieplan voorkomen en bestrijden alcohol-/drugsgebruik

Voor de helderheid Actieplan voorkomen en bestrijden alcohol-/drugsgebruik Voor de helderheid Actieplan voorkomen en bestrijden alcohol-/drugsgebruik 2016-2019 gemeente Ridderkerk INLEIDING Het preventie- en handhavingsplan alcohol In dit actieplan wordt ingegaan op de activiteiten

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude PREVENTIE EN HANDHAVINGSPLAN ALCOHOL 2014 2017

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude PREVENTIE EN HANDHAVINGSPLAN ALCOHOL 2014 2017 14/008 BOB PREVENTIE EN HANDHAVINGSPLAN ALCOHOL 2017 De raad van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude; Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 21 mei Besluit: I. Vast te stellen het

Nadere informatie

De jeugdgezondheidszorg als bondgenoot bij preventie en begeleiding van jongeren en seks

De jeugdgezondheidszorg als bondgenoot bij preventie en begeleiding van jongeren en seks De jeugdgezondheidszorg als bondgenoot bij preventie en begeleiding van jongeren en seks Vanessa Peters, GGD Gelderland Midden Marinka de Feijter, GGD N-O Gelderland Ineke van der Vlugt, Rutgers WPF 1

Nadere informatie

E. T. de Vrij M. Looman-Struijs J. Schouwerwou W. Hoornstra F. Veltman Zaaknummer : 10367

E. T. de Vrij M. Looman-Struijs J. Schouwerwou W. Hoornstra F. Veltman Zaaknummer : 10367 Aan de gemeenteraad van4 : Gemeenten Gaasterlân-Sleat, Lemsterland en Skarsterlân Raadsvergadering : 24 april 2013 Commissievergadering : 8 april 2013 Agendapunt : Ter kennisgeving: plan van aanpak gewijzigde

Nadere informatie

2016 Gemeentelijke rapportage Gezondheidsbevordering Jeugd

2016 Gemeentelijke rapportage Gezondheidsbevordering Jeugd 2016 Gemeentelijke rapportage Gezondheidsbevordering Jeugd Gemeente Kaag en Braassem is een werkwijze van Gemeentelijke rapportage Gezondheidsbevordering Jeugd 2016 Gemeente Kaag en Braassem Verantwoordingsperiode

Nadere informatie

Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014-2018

Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014-2018 Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014-2018 september 2014 gemeente roerdalen 2014-2018 1 Hoofstuk 1 Inleiding 1.1 Aanleiding De Nederlandse jongeren drinken veel, vaak en op jonge leeftijd. Daarnaast

Nadere informatie

O P L E G N O T I T I E

O P L E G N O T I T I E O P L E G N O T I T I E Voorstel ter behandeling in de vergadering van het Algemeen Bestuur Datum 26 juni 2014 Onderwerp Voorstel invulling nieuwe Basispakket JGZ per 1 januari 2015 Bijlage ten behoeve

Nadere informatie

Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014-2018

Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014-2018 W044733 / 47272 Beleid opstelling Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014-2018 Inhoud 1. Inleiding 1.1 Aanleiding 1.2 Juridisch kader 1.3 Flankerend beleid 1.4 Leeswijzer 2. Huidige situatie 2.1 Cijfers

Nadere informatie

Klare wijn schenken. Onderzoek naar de doeltreffendheid van het op jongeren gerichte alcohol- en drugsbeleid van de gemeente Achtkarspelen

Klare wijn schenken. Onderzoek naar de doeltreffendheid van het op jongeren gerichte alcohol- en drugsbeleid van de gemeente Achtkarspelen Rekenkamercommissie Achtkarspelen Klare wijn schenken Onderzoek naar de doeltreffendheid van het op jongeren gerichte alcohol- en drugsbeleid van de gemeente Achtkarspelen Buitenpost, mei 2017 Colofon

Nadere informatie

Voorstel Kennis nemen van het rapport Constateringen zomerseizoen Alcohol en Jeugd 2014 Terschelling.

Voorstel Kennis nemen van het rapport Constateringen zomerseizoen Alcohol en Jeugd 2014 Terschelling. Gemeenteblad Onderwerp: Constateringen zomerseizoen Alcohol en Jeugd 2014 Jaar/nummer: 2014/ In behandeling bij: College van B&W Voorstel Kennis nemen van het rapport Constateringen zomerseizoen Alcohol

Nadere informatie

Inleiding. Uw gegevens. Geachte mevrouw, geachte heer,

Inleiding. Uw gegevens. Geachte mevrouw, geachte heer, Inleiding Geachte mevrouw, geachte heer, De afgelopen jaren is duidelijk geworden dat het gebruik van alcohol en tabak extra schadelijk is voor de gezondheid van jongeren. De ontwikkeling van de hersenen

Nadere informatie

GO Jeugd 2008 Seksualiteit

GO Jeugd 2008 Seksualiteit GO Jeugd 2008 Seksualiteit Samenvatting seksualiteit Uit de gegevens van GO Jeugd 2008 van GGD Fryslân blijkt dat 22% van de Friese 12 t/m 18 jongeren wel eens geslachtsgemeenschap heeft gehad. De helft

Nadere informatie

Verslag bijeenkomst alcoholgebruik jongeren thema aandacht voor alcoholmatiging in het Hardenbergse onderwijs 19 januari 2010

Verslag bijeenkomst alcoholgebruik jongeren thema aandacht voor alcoholmatiging in het Hardenbergse onderwijs 19 januari 2010 Verslag bijeenkomst alcoholgebruik jongeren thema aandacht voor alcoholmatiging in het Hardenbergse onderwijs 19 januari 2010 Aanwezig: Nicole Buné, Mark Gortemaker, Dirk Hoek, Rolanda Dijkman, Ineke Odink,

Nadere informatie

Drank- en Horecawet. Arnout Hagens. Teamleider Alcohol- en tabaksbeleid. directie VGP

Drank- en Horecawet. Arnout Hagens. Teamleider Alcohol- en tabaksbeleid. directie VGP Drank- en Horecawet Arnout Hagens Teamleider Alcohol- en tabaksbeleid directie VGP Inhoud Lokaal toezicht Strafbaarstelling Lokale verordeningen Leeftijdsgrenzen Nieuwe bevoegdheden Lokaal toezicht Per

Nadere informatie

:II ľi III III III II III IIH II

:II ľi III III III II III IIH II Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Alcoholbeleid 2015-2016 Gemeente Epe :II ľi III III III II III IIH II INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 3 2. PROBLEEMANALYSE 4 2.1 ALARMEREND HOOG ALCOHOLGEBRUIK 4 2.2 ALCOHOLMATIGINGSBELEID

Nadere informatie