Zicht op toezicht. Nieuwe (toezicht)wetgeving voor accountants in de financiële sector

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zicht op toezicht. Nieuwe (toezicht)wetgeving voor accountants in de financiële sector"

Transcriptie

1 Zicht op toezicht Nieuwe (toezicht)wetgeving voor accountants in de financiële sector NIVRA-debatbijeenkomsten 2009

2 1. Inleiding In de afgelopen jaren is veel nieuwe wetgeving op het gebied van toezicht gerealiseerd. Veel van deze wetgeving is gericht op de financiële sector. Denk bijvoorbeeld aan de Wet op het financieel toezicht (Wft) en de Pensioenwet (Pw). Ook nieuw is de wetgeving rondom het toezicht op accountants zelf, het toezicht op financiële verslaggeving en wetgeving rondom witwassen en financiering van terrorisme. Al deze wetgeving heeft grote invloed op de werkzaamheden van accountants en op de relatie tussen accountant en toezichthouders. In deze brochure wordt op hoofdlijnen ingegaan op (toezicht)wetgeving voor accountants in de financiële sector. Wat is het doel en welke plaats heeft deze financiële (toezicht)wetgeving in het wetgevend kader? Wat is de functie van de toezichthouder? Welke ontwikkelingen spelen er rondom toezicht? En hoe verloopt de samenwerking tussen accountant en toezichthouder? Wat is de taak van de accountant bij (toezicht)wetgeving? 2. Voor wie is deze brochure bestemd? Deze brochure is vooral bedoeld voor accountants die zijn betrokken bij financiële ondernemingen en pensioenfondsen. De relatie tussen accountants en de toezichthouders De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) wordt geschetst. Ook wordt stilgestaan bij de meldplicht zoals die is opgenomen in de verschillende (toezicht)wetten. 3. Financiële (toezicht)wetgeving in een wetgevend kader De financiële toezichtwetten vormen de formele grondslag voor het toezicht op de financiële sector in Nederland. In de nieuwe wetten wijst de wetgever DNB en de AFM aan om te beslissen over toelating van financiële ondernemingen tot de financiële markten (verlenen van vergunningen) en om prudentieel- respectievelijk gedragstoezicht uit te oefenen op financiële ondernemingen en pensioenfondsen. Daarnaast is DNB belast met het integriteitstoezicht op geldtransactiekantoren (Wet inzake de geldtransactiekantoren) en op trustkantoren (Wet toezicht trustkantoren). De AFM is belast met het toezicht op accountantsorganisaties (Wta) en het toezicht op financiële verslaggeving (Wtfv). In Bijlage I vindt u een korte toelichting op een aantal relevante wetsartikelen. 4. Functie en belang van toezichthouders Het doel van financieel toezicht is om te zorgen dat financiële markten zo goed mogelijk werken en verstoringen zoveel mogelijk worden voorkomen. Concreet gaat het hierbij om drie vormen van financieel toezicht: Systeemtoezicht: het waarborgen van de stabiliteit van het financiële systeem. Bedrijfseconomisch of prudentieel toezicht: het beschermen van de cliënt tegen faillissement van financiële ondernemingen. Gedragstoezicht: het beschermen van de consument tegen ontoelaatbaar gedrag van financiële ondernemingen. Het prudentieel toezicht van DNB richt zich op de vraag of partijen op de financiële markten aan hun verplichtingen kunnen voldoen (solvabiliteit). Het gedragstoezicht van de AFM beoordeelt of consumenten op de financiële markten correct geïnformeerd worden en of financiële ondernemingen en pensioenfondsen zich ten opzichte van cliënten correct gedragen. 2

3 De toezichthouders DNB en AFM hebben een geheimhoudingsplicht. Er vindt alleen informatieuitwisseling plaats voor zover nodig voor het toezicht. DNB en AFM hebben een samenwerkingsconvenant afgesloten, om overlap in het uitvoerende toezicht te beperken en om beleid en regelgeving af te stemmen. DNB en AFM beschikken over machtsmiddelen om naleving van de (toezicht)wetten af te dwingen: de handhavingsinstrumenten. Een financiële onderneming kan door de toezichthouders bijvoorbeeld worden gedwongen om een incompetent of niet integer bestuurslid te vervangen. De bevoegdheden van een bestuur en een raad van commissarissen kunnen worden beknot door een onderneming onde r curatele te stellen. Ook kunnen DNB en AFM bepalen dat de certificerende accountant niet langer deze controlerende rol bij een financiële onderneming mag vervullen. Publicatie van de opgelegde sancties is hierbij het uitgangspunt; dat heeft immers een belangrijke waarschuwende werking naar anderen. De AFM zal eerder overgaan tot publicatie dan DNB, gezien de verschillende doelen van gedrags- en prudentieel toezicht. 5. Ontwikkelingen op het gebied van toezicht Van oudsher was het financiële toezicht in Nederland per sector georganiseerd. In 2002 is de structuur van het financiële toezicht echter drastisch hervormd. Het financiële toezicht is nu langs functionele lijnen ingedeeld, waarbij is aangesloten bij de hiervoor genoemde vormen van toezicht, dus prudentieel toezicht en gedragstoezicht. Deze hervorming is ingegeven door belangrijke trends in de financiële wereld: de opkomst van financiële conglomeraten en van steeds complexere producten (vaak samengesteld uit bank-, verzekerings- en beleggingselementen). Onder invloed van deze trends zijn de traditionele grenzen tussen het bank-, verzekerings- en effectenbedrijf vervaagd, waardoor een sectorale opzet van het toezicht niet langer voldeed. De financiële sector is steeds complexer geworden en door globalisering en fusies en samenwerkingsverbanden steeds meer internationaal georiënteerd. Zowel DNB als AFM participeren in diverse internationale overlegorganen, zoals wereldwijde en Europese comités van toezichthouders. Voorbeelden hiervan zijn het Basel Committee on Banking Supervision, de International Association of Insurance Supervisors en de International Organisation of Securities Commissions. De kredietcrisis dwingt de toezichthouders tot meer internationale samenwerking. Internationaal wordt risicogeoriënteerd toezicht steeds nadrukkelijker als norm voor goed toezicht gezien. Dit blijkt ook uit de opzet van (inter)nationale risicogeoriënteerde toezichtkaders als Bazel II, Solvency II en het Financieel toetsingskader (FTK). De AFM en DNB hanteren een risicogebaseerde aanpak. De AFM maakt hierbij onder meer gebruik van selfassessments, waarbij financiële ondernemingen zelf het voldoen aan voor hen relevante wet- en regelgeving beoordelen. DNB hanteert een risicoanalysemodel (het zogeheten FIRM-model), waarmee de belangrijkste risico s van onder toezicht staande ondernemingen worden geïdentificeerd. 6. Samenwerking tussen accountant en toezichthouder DNB en AFM maken gebruik van de werkzaamheden van de externe accountant van onder toezicht staande ondernemingen. Die laatste zijn verplicht om hun externe accountant te machtigen om AFM en DNB in te lichten over ernstige negatieve gebeurtenissen, bijvoorbeeld als zij niet langer aan wettelijke of vergunningsvereisten voldoen. Ook moet de externe accountant DNB onmiddellijk 3

4 inlichten over feiten of ontwikkelingen die het voortbestaan van de onder toezicht staande onderneming bedreigen. DNB voert jaarlijks gesprekken met de externe accountant en elke individuele onder toezicht staande onderneming ( tripartiete overleg ). Deze gesprekken kunnen belangrijke informatie opleveren. Daarnaast kunnen AFM en DNB bezwaar maken tegen de accountant. Dat kan als de toezichthouder van mening is dat de accountant niet of niet meer de nodige waarborgen kan bieden dat zijn taak bij de onder toezicht staande onderneming naar behoren kan worden vervuld. Tot slot voert DNB jaarlijks overleg met de grote accountantskantoren over de algemene gang van zaken bij onder toezicht staande ondernemingen en de uitoefening van het toezicht. Momenteel overwegen DNB, NIVRA en andere betrokken partijen om het tripartiete overleg te wijzigen van opzet. Formeel is dit overleg, als gevolg van de introductie van de Wft, komen te vervallen. De betrokken partijen willen het overleg echter graag voortzetten, maar dan in een andere opzet: minder formeel, met een hogere frequentie en meer afgestemd op het risicoprofiel en de risico beheersing van de onderneming. 7. Belangrijke (toezicht)wetgeving en de taak van de accountant Aanvullende eisen Wft en Pw inclusief meldplicht In de Wft zijn aanvullende vereisten opgenomen voor de externe accountant die de jaarrekening of de staten van een financiële onderneming controleert (afhankelijk van het type onderneming). Hetzelfde geldt voor de accountant die de staten van een pensioenfonds controleert volgens de Pw. Het NIVRA heeft een praktijkhandreiking opgesteld waarin deze vereisten zijn beschreven. De accountant moet de toezichthouders op de hoogte brengen (meldplicht) van bepaalde omstandigheden die: in strijd zijn met de prudentiële regels (deel 3 van de Wft: melding aan DNB) respectievelijk gedrags regels (deel 4 van de Wft: melding aan AFM); het voortbestaan van de financiële onderneming bedreigen c.q. de nakoming van de door het pensioenfonds aangegane verplichtingen bedreigen (melding aan DNB); leiden tot het niet afgeven van een goedkeurende verklaring (melding aan DNB en AFM). Andere verplichtingen zijn: verstrekken van inlichtingen aan DNB en AFM; toetsing en beoordeling van de organisatie-inrichting en de risicobeheersing van een clearinginstelling, een kredietinstelling of een verzekeraar; controle van de staten van een clearinginstelling, een kredietinstelling, een verzekeraar of een pensioenfonds; onderzoek naar de vermogensscheiding door een beleggingsonderneming. Andere meldplichten Fraudemeldplicht vanuit de Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta) De accountant kan ook een meldplicht hebben bij een redelijk vermoeden van fraude (zie ook Standaard 240 De verantwoordelijkheid van de accountant voor het onderkennen van het risico van fraude in het kader van de controle van financiële overzichten ). De openbaar accountant geeft zijn 4

5 opdracht terug als niet binnen redelijke termijn toereikende maatregelen worden getroffen om de geconstateerde fraude ongedaan te maken en herhaling te voorkomen. Bij wettelijke controleopdrachten moet het Korps landelijke politiediensten (KLPD) worden geïnformeerd als sprake is van een redelijk vermoeden van fraude van materieel belang. De accountant wordt daarbij wettelijk gevrijwaard voor aansprakelijkheid. Indien de opdracht wordt ingetrokken dient de accountant dit bij de AFM te melden. De AFM kan vertrouwelijke gegevens die in het kader van het Wta-toezicht zijn verkregen voor het Wft-toezicht gebruiken. Uit de wetsgeschiedenis rondom de Wta is inmiddels gebleken dat de AFM informatie uit het Wta-toezicht niet in het kader van het Wtfv-toezicht kan gebruiken. De AFM kan ook vertrouwelijke informatie uitwisselen met nationale en internationale toezichthouders op accountants organisaties en informatie verstrekken aan justitiële autoriteiten. Onder voorwaarden is informatieverstrekking door de AFM aan de Accountantskamer en NIVRA en NOvAA toegestaan. In het bijzonder de Accountantskamer zal daar bij een beoordeling van mogelijk tuchtrechtelijk verwijtbaar handelen van de externe accountant haar voordeel mee kunnen doen. Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) Per 1 augustus 2008 is de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) van kracht. De Wwft vervangt de wetten WID en MOT. De Wwft legt de verplichting tot cliëntenonderzoek en een meldingsplicht op aan diverse instellingen waaronder externe accountants. De Wwft is gebaseerd op principes en heeft een aantal open normen die de accountant zelf dient in te vullen. De accountant dient zijn cliëntonderzoek af te stemmen op het door hem zelf opgestelde risicoprofiel. De accountant dient volgens deze wet zijn cliënt te identificeren en zijn identiteit te verifiëren. Ongebruikelijke transacties moeten binnen 14 dagen worden gemeld aan het meldpunt FIU Nederland. Of een transactie ongebruikelijk is, wordt beoordeeld op basis van objectieve en subjectieve indicatoren: Subjectief: transacties waarbij de meldingsplichtige aanleiding heeft om te veronderstellen dat ze verband kunnen houden met witwassen of financiering van terrorisme. Objectief: transacties van of meer, betaald aan of door tussenkomst van de beroepsbeoefenaar in contanten, met cheques aan toonder of soortgelijke betaalmiddelen. Het gaat om melding van zowel voorgenomen als verrichte ongebruikelijke transacties. De melder is verplicht tot geheimhouding van de melding, om vernietiging van bewijs te voorkomen. De accountant kan dus niet met de cliënt communiceren over een melding. De accountant kan wel vragen stellen over transacties. Er is sprake van vrijwaring bij melding aan FIU Nederland. Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) is voor accountants belast met het toezicht op de naleving van de wet. Het kan dus voorkomen dat transacties uit hoofde van meerdere wetten bij meerdere instanties gemeld moeten worden. Overige (toezicht)wetgeving Wet toezicht financiële verslaggeving (Wtfv) De Wet toezicht financiële verslaggeving (Wtfv) is op beursgenoteerde ondernemingen van toepassing. Na bestudering van de gedeponeerde jaarrekening en andere beschikbare openbare informatie kan de AFM, bij twijfel over de juiste toepassing of naleving van voorschriften, verzoeken om nadere toelichting 5

6 van het ondernemingsbestuur. Bij blijvende twijfel zal de AFM aanbevelen om een bericht op te stellen waarin nadere uitleg wordt gegeven. Als een onderneming niet of onvoldoende gevolg geeft aan dit verzoek, kan de AFM een jaarrekeningprocedure opstarten bij de Ondernemingskamer. De accountant heeft geen formele taak in dit proces, maar zal hier in de praktijk wel vaak bij betrokken worden door de onderneming. Wet inzake de geldtransactiekantoren (Wgt) DNB houdt toezicht op geldtransactiekantoren, waarbij met name gelet wordt op de integriteit. Uit hoofde van de Wgt en de Regeling bedrijfsvoering en administratieve organisatie Wet inzake de geldtransactiekantoren (de Regeling) moet de accountant specifiek onderzoek doen naar een aantal zaken. Zo moet er aansluiting zijn tussen de aan DNB gerapporteerde transacties en de aan FIU Nederland gerapporteerde transacties, die blijkt uit de meldingenadministratie. De accountant moet over zijn onderzoek rapporteren. Het NIVRA heeft hiervoor een praktijkhandreiking Wgt opgesteld, waarin de werkzaamheden en de rapportage van de accountant uiteen zijn gezet. Wet toezicht trustkantoren (Wtt) Net als de Wgt is ook de Wet toezicht trustkantoren (Wtt) niet ondergebracht in de Wft. DNB houdt toezicht op trustkantoren, dat ook hier vooral gericht is op integriteit. Accountantspraktijken kunnen op grond van de Wtt aangewezen worden als vergunningplichtig trustkantoor. Dit geldt bijvoorbeeld als zij een (correspondentie)adres ter beschikking stellen aan een onderneming dat ook het enige (correspondentie)adres van die onderneming is in Nederland (zgn. domicilieverlening). Maar ook als er bijkomende werkzaamheden worden verleend zoals het opstellen, beoordelen of controleren van de jaarrekening, het voeren van administraties, het verstrekken van belastingadvies of het verzorgen van belastingaangiften kan een accountantskantoor als trustkantoor worden aangemerkt. 8. De rol van het NIVRA Het NIVRA voert vanuit de sectorcommissies Banken, Beleggingsinstellingen en Beleggingsondernemingen (SBB) en Verzekeringsmaatschappijen en Pensioenfondsen (SVP) regelmatig overleg met DNB en AFM. Daarnaast vindt overleg op bestuursniveau plaats. Doel van het overleg is om ontwikkelingen en/of probleempunten op het raakvlak van toezichthouder en accountant te bespreken. De onderwerpen houden vooral verband met controle, verslaggeving of ondernemingsbestuur, waarbij gestreefd wordt nadere uitleg te geven aan accountants die werkzaam zijn in de financiële sector. Dit gebeurt via NIVRA-uitingen als audit alerts, praktijkhandreikingen, leidraden en voorlichtingsmateriaal. Ook in verband met de kredietcrisis heeft het NIVRA veelvuldig contact met DNB en AFM. 9. Meer informatie Meer informatie over toezichtwetgeving is onder meer te vinden in: NIVRA Praktijkhandreiking 1104 De wettelijke verplichtingen van de accountant die de jaarrekening of de staten controleert van een financiële onderneming of een pensioenfonds ; NIVRA Praktijkhandreiking De werkzaamheden van de openbare accountant van een geldtransactiekantoor ; Leidraad 15 Richtsnoeren voor de interpretatie van de Wwft voor belastingadviseurs en accountants ; Artikel Accountantspraktijken en de Wet toezicht trustkantoren. 6

7 De genoemde publicaties zijn te vinden op de NIVRA website: Ook zijn er diverse cursussen voor accountants in de financiële sector. Deze zijn opgenomen in het VERA-cursusaanbod op de NIVRA website. Op de websites van DNB en AFM ( en is eveneens meer informatie te vinden over toezichtwetgeving. Heeft u vragen over de betekenis van de nieuwe toezichtwetgeving voor accountants? Neem dan contact op met het NIVRA, bij voorkeur via de helpdesk op Bijlage I Relevante wetsartikelen Bezwaar tegen accountant Artikel 1:78 Wft DNB en AFM kunnen bepalen dat de accountant niet langer verklaringen mag afgeven. Meldingen- en inlichtingenplicht accountant aan DNB en AFM Artikel 3:88 en 4:27 Wft en Artikel 170 Pw De accountant moet DNB van bepaalde omstandigheden op de hoogte brengen die: in strijd zijn met de prudentiële regels (deel 3 Wft: melding aan DNB) respectievelijk gedragsregels (deel 4 Wft: melding aan AFM), of in strijd zijn met de Pw; het voortbestaan van de financiële onderneming bedreigen c.q. de nakoming van de door het pensioenfonds aangegane verplichtingen bedreigen (melding aan DNB); leiden tot het niet afgeven van een goedkeurende verklaring (melding aan DNB en AFM). De accountant moet DNB of AFM bepaalde inlichtingen verstrekken. Melden van fraude Artikel 26 lid 2 e.v. Wta Bij wettelijke controleopdrachten dient de KLPD te worden geïnformeerd, bij een redelijk vermoeden van fraude van materieel belang. Melden van intrekken opdracht Artikel 2:393 lid 2 BW2 Indien de opdracht wordt ingetrokken, dient de accountant dit bij de AFM te melden. Geheimhoudingsplicht AFM en uitzonderingen daarop Artikel 63 Wta In dit artikel wordt aangegeven welke vertrouwelijke informatie de AFM intern dan wel extern kan uitwisselen. Meldplicht ongebruikelijke transacties en vrijwaring Artikel en Art Wwft De accountant heeft de plicht ongebruikelijke transacties te melden aan het meldpunt FIU Nederland. Er is sprake van vrijwaring bij het doen van een melding. 7

8 Koninklijk Nederlands Instituut van Registeraccountants Antonio Vivaldistraat 2-8 Postbus AD AMSTERDAM T F E I 8

Afspraken tripartiet overleg financiële onderneming, externe accountant, De Nederlandsche Bank

Afspraken tripartiet overleg financiële onderneming, externe accountant, De Nederlandsche Bank Afspraken tripartiet overleg financiële onderneming, externe accountant, De Nederlandsche Bank Wft: Wet op het financieel toezicht Bpr: Besluit prudentiële regels Wft Wta: Wet toezicht accountantsorganisaties

Nadere informatie

Betreft. Datum : 3 november 2009

Betreft. Datum : 3 november 2009 Aan Van Betreft : Leden van de parlementaire commissie onderzoek financieel stelsel : Koninklijk Nederlands Instituut van Registeraccountants : Informatieve notitie over de rol van de accountant in het

Nadere informatie

NBA-handreiking 1104 Specifieke wettelijke verplichtingen van de interne auditfunctie en de externe accountant van een financiële onderneming, een

NBA-handreiking 1104 Specifieke wettelijke verplichtingen van de interne auditfunctie en de externe accountant van een financiële onderneming, een Specifieke wettelijke verplichtingen van de interne auditfunctie en de externe accountant van een financiële onderneming, een elektronisch-geldinstelling, een premiepensioeninstelling en een pensioenfonds

Nadere informatie

NIEUWE WET VERPLICHT ADVOCATEN, AC- COUNTANTS EN BELASTINGADVISEURS TOT CLIËNTENONDERZOEK

NIEUWE WET VERPLICHT ADVOCATEN, AC- COUNTANTS EN BELASTINGADVISEURS TOT CLIËNTENONDERZOEK NIEUWE WET VERPLICHT ADVOCATEN, AC- COUNTANTS EN BELASTINGADVISEURS TOT CLIËNTENONDERZOEK Niet alleen banken vragen vaker om uw paspoort of rijbewijs. Sinds 2003 doen advocaten, accountants en belastingadviseurs

Nadere informatie

Oude Versie (herzien per juli '15)

Oude Versie (herzien per juli '15) Specifieke wettelijke verplichtingen van de interne auditfunctie en de externe accountant van een financiële onderneming, een elektronisch-geldinstelling, een premiepensioeninstelling en een pensioenfonds

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2008 305 Besluit van 15 juli 2008, houdende bepalingen met betrekking tot de reikwijdte van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van

Nadere informatie

Wet bekostiging financieel toezicht

Wet bekostiging financieel toezicht Wbft Afkortingen Pw: Pensioenwet Pw BES: Pensioenwet BES Wbft: Wet bekostiging financieel toezicht,wet van 24 mei 2012, houdende regels met betrekking tot de financiering van het toezicht op de financiële

Nadere informatie

Handhavingsbeleid van de Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche Bank

Handhavingsbeleid van de Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche Bank Handhavingsbeleid van de Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche Bank 1. INLEIDING Hieronder wordt ingegaan op het beleid dat door de Stichting Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandsche

Nadere informatie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Besluit van 15 juli 2008, houdende bepalingen met betrekking tot de reikwijdte van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, het vaststellen van indicatoren en het overdragen van

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2003 488 Besluit van 21 november 2003 tot uitvoering van artikel 8, tweede lid, van de Wet melding ongebruikelijke transacties, houdende goedkeuring

Nadere informatie

Van sectoraal toezicht naar gecentraliseerd toezicht

Van sectoraal toezicht naar gecentraliseerd toezicht Van sectoraal toezicht naar gecentraliseerd toezicht In de afgelopen tien jaar gaven grote maatschappelijke ontwikkelingen aanleiding tot veranderingen van de financiële wetgeving. Het onafhankelijk toezicht

Nadere informatie

Wet ter voorkoming van witwassen en financieren. Versie 2015

Wet ter voorkoming van witwassen en financieren. Versie 2015 Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) Doelstelling WWFT: Het voorkomen van witwassen van opbrengsten uit misdrijven en de financiering van terrorisme ten einde de integriteit

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 237 Wijziging van de Wet identificatie bij dienstverlening en de Wet melding ongebruikelijke transacties ter uitvoering van richtlijn nr. 2005/60/EG

Nadere informatie

Toenemende aandacht voor toezicht niet-oob accountantskantoren

Toenemende aandacht voor toezicht niet-oob accountantskantoren Toenemende aandacht voor toezicht niet-oob accountantskantoren De Autoriteit Financiële Markten (AFM) houdt sinds 2006 toezicht op accountantsorganisaties. De niet-oob vergunninghouders voeren uitsluitend

Nadere informatie

Onder redactie van M.Jurgens R. Stijnen. Compliance in het financieel toezichtrecht

Onder redactie van M.Jurgens R. Stijnen. Compliance in het financieel toezichtrecht Onder redactie van M.Jurgens R. Stijnen Compliance in het financieel toezichtrecht INHOUDSOPGAVE Woord vooraf De bijdrage van de compliancefunctie aan verandering 1. Inleiding/11 2. De verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Praktijkhandleiding Wft, PW en WvB

Praktijkhandleiding Wft, PW en WvB Praktijkhandleiding Wft, PW en WvB De wettelijke verplichtingen van de actuaris die het actuarieel verslag van een verzekeraar of (beroeps)pensioenfonds certificeert. Deze Praktijkleidraad is uitgevaardigd

Nadere informatie

Vast Lasten Service zijn doeners met kennis van zaken. Enthousiast, professioneel en behulpzaam. Uw vaste lasten zijn bij ons in goede handen.

Vast Lasten Service zijn doeners met kennis van zaken. Enthousiast, professioneel en behulpzaam. Uw vaste lasten zijn bij ons in goede handen. WELKOM! Vast Lasten Service zijn doeners met kennis van zaken. Enthousiast, professioneel en behulpzaam. Uw vaste lasten zijn bij ons in goede handen. Wij maken uw leven makkelijker en voordeliger. Onze

Nadere informatie

Convenant. de Stichting Autoriteit Financiële Markten. De Nederlandsche Bank N.V.

Convenant. de Stichting Autoriteit Financiële Markten. De Nederlandsche Bank N.V. Convenant tussen de Stichting Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche Bank N.V. inzake samenwerking en coördinatie op het gebied van toezicht, regelgeving en beleid, (inter)nationaal overleg

Nadere informatie

Belastingdienst/Bureau Toezicht Wwft. Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Handleiding voor Makelaars in onroerende zaken

Belastingdienst/Bureau Toezicht Wwft. Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Handleiding voor Makelaars in onroerende zaken Belastingdienst/Bureau Toezicht Wwft Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme Handleiding voor Makelaars in onroerende zaken Versie: 04-07-2013 Inleiding Vanaf 1 augustus 2008 is

Nadere informatie

Het assurance-raamwerk De accountant en het verstrekken van zekerheid

Het assurance-raamwerk De accountant en het verstrekken van zekerheid Het assurance-raamwerk De accountant en het verstrekken van zekerheid Koninklijk Nederlands Instituut van Registeraccountants Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Het begrip assurance en maatschappelijke ontwikkelingen

Nadere informatie

FIU-Nederland. Sonja Corstanje-Maaskant Relatiebeheerder

FIU-Nederland. Sonja Corstanje-Maaskant Relatiebeheerder FIU-Nederland Sonja Corstanje-Maaskant Relatiebeheerder Inhoud FIU-Nederland Definitie witwassen. Van ongebruikelijk naar verdacht. Wat is een ongebruikelijke transactie? Kengetallen Toezichthouders Vragen

Nadere informatie

Incidenten- regeling

Incidenten- regeling Incidentenregeling Uitgave januari 2015 Incidentenregeling (januari 2015) Voorliggende Incidentenregeling beschrijft de wijze waarop het Pensioenfonds acteert in geval van melding van een (dreigend) Incident.

Nadere informatie

Convenant Stichting Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche Bank N.V.

Convenant Stichting Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche Bank N.V. AFM, DNB Convenant Stichting Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche Bank N.V. Convenant tussen de Stichting Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandsche Bank N.V. (DNB) inzake samenwerking

Nadere informatie

de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's-gravenhage

de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's-gravenhage > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's-gravenhage Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Koninkrijk seminar Lisette Buckley Senior Policy Advisor Integrity Supervision

Koninkrijk seminar Lisette Buckley Senior Policy Advisor Integrity Supervision Koninkrijk seminar 2016 Lisette Buckley Senior Policy Advisor Integrity Supervision 1 Integriteit in de financiële sector Integere uitoefening van het bedrijf Richtlijn Integere Bedrijfsvoering Wat wordt

Nadere informatie

Dit samenwerkingsconvenant vervangt het Samenwerkingsprotocol tussen de AFM en de NZa van 10 september 2007;

Dit samenwerkingsconvenant vervangt het Samenwerkingsprotocol tussen de AFM en de NZa van 10 september 2007; Samenwerkingsconvenant tussen de Stichting Autoriteit Financiële Markten (AFM) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) inzake de samenwerking en de uitwisseling van informatie met betrekking tot toezicht

Nadere informatie

FOR INTERNAL USE ONLY. Incidentenregeling

FOR INTERNAL USE ONLY. Incidentenregeling Incidentenregeling Uitgave 1 juli 2015 2015-002042 -2- Incidentenregeling van Stichting Pensioenfonds DSM Nederland Voorliggende Incidentenregeling beschrijft de wijze waarop het Pensioenfonds acteert

Nadere informatie

De aanpak van financieeleconomische. door De Nederlandsche Bank. Wat is financieel-economische criminaliteit?

De aanpak van financieeleconomische. door De Nederlandsche Bank. Wat is financieel-economische criminaliteit? De aanpak van financieeleconomische criminaliteit door De Nederlandsche Bank De Nederlandsche Bank (DNB) heeft een rol in het aanpakken van financieel-economische criminaliteit. Deze toezichttaak is een

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2012 239 Besluit van 22 mei 2012 houdende regels ter uitvoering van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES (Besluit

Nadere informatie

MODEL ALL FINANCE BV. Checklist Administratieve Organisatie en Interne Controle AO/IC

MODEL ALL FINANCE BV. Checklist Administratieve Organisatie en Interne Controle AO/IC MODEL ALL FINANCE BV Checklist Administratieve Organisatie en Interne Controle AO/IC WET OP HET FINANCIEEL TOEZICHT Versie 1: 8 maart 2012 1 INHOUDSOPGAVE Checklist administratieve organisatie en interne

Nadere informatie

Belastingdienst/Bureau Toezicht Wwft. Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Handleiding voor Verkopers van goederen

Belastingdienst/Bureau Toezicht Wwft. Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Handleiding voor Verkopers van goederen Belastingdienst/Bureau Toezicht Wwft Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme Handleiding voor Verkopers van goederen Versie: 04-07-2013 Inleiding Vanaf 1 augustus 2008 is de Wet

Nadere informatie

OEFENEXAMEN INTEGRITEITSMODULE DSI FINANCIEEL ADVISEUR

OEFENEXAMEN INTEGRITEITSMODULE DSI FINANCIEEL ADVISEUR OEFENEXAMEN INTEGRITEITSMODULE DSI FINANCIEEL ADVISEUR NIBE-SVV 1. Op welke wijze is te zien of een financieel adviseur professioneel handelt? A. Hij opereert dan onbaatzuchtig en deskundig. B. Hij behaalt

Nadere informatie

DE LWTF: DE BELANGRIJKSTE WIJZIGINGEN VOOR VRIJE BEROEPSBEOEFENAREN. mr. George Croes (Senior Policy Advisor Integrity Supervision Dept.

DE LWTF: DE BELANGRIJKSTE WIJZIGINGEN VOOR VRIJE BEROEPSBEOEFENAREN. mr. George Croes (Senior Policy Advisor Integrity Supervision Dept. DE LWTF: DE BELANGRIJKSTE WIJZIGINGEN VOOR VRIJE BEROEPSBEOEFENAREN 30 juni 2011 mr. George Croes (Senior Policy Advisor Integrity Supervision Dept.) 30 juni 2011 1 I. Introductie: Achtergrond LWTF II.

Nadere informatie

Verantwoordelijkheden van DNB op de BES-eilanden na

Verantwoordelijkheden van DNB op de BES-eilanden na Verantwoordelijkheden van DNB op de BES-eilanden na 10-10-10 Het Koninkrijk der Nederlanden staat aan de vooravond van een grote staatkundige hervorming. Op 10 oktober 2010 ( 10-10-10 ) worden Curaçao

Nadere informatie

NBA-handreiking 1104 Specifieke wettelijke verplichtingen van de interne auditor en de externe accountant in de financiële sector Maart 2015

NBA-handreiking 1104 Specifieke wettelijke verplichtingen van de interne auditor en de externe accountant in de financiële sector Maart 2015 Dit document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1104 Specifieke wettelijke verplichtingen van de interne auditor en de externe accountant in de financiële sector Maart 2015 Consultatieperiode

Nadere informatie

: LANDSVERORDENING van 20 mei 2011 houdende het overgangsrecht in verband met de inwerkingtreding van de Landsverordening

: LANDSVERORDENING van 20 mei 2011 houdende het overgangsrecht in verband met de inwerkingtreding van de Landsverordening Intitulé : LANDSVERORDENING van 20 mei 2011 houdende het overgangsrecht in verband met de inwerkingtreding van de Landsverordening Citeertitel: Invoeringsverordening Landsverordening voorkoming en bestrijding

Nadere informatie

Biezenweide 52, 3344GB, Hendrik Ido Ambacht. Appelgaard 21, 2995xp, Heerjansdam. 06-22451446 Rob Snijders

Biezenweide 52, 3344GB, Hendrik Ido Ambacht. Appelgaard 21, 2995xp, Heerjansdam. 06-22451446 Rob Snijders Dienstenwijzer van Snijders & van der Kooi BV, 2013-09 DIENSTENWIJZER Contactgegevens: Snijders en van der Kooi BV, Financiële Dienstverlening. Adres: Biezenweide 52, 3344GB, Hendrik Ido Ambacht Appelgaard

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Directie Financiële Markten Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus

Nadere informatie

De nieuwe WID / MOT wet ter bestrijding van witwassen en financieren van terrorisme

De nieuwe WID / MOT wet ter bestrijding van witwassen en financieren van terrorisme De nieuwe WID / MOT wet ter bestrijding van witwassen en financieren van terrorisme 31 juli 2008 Implementatie derde witwasrichtlijn Per vrijdag 1 augustus 2008 wijzigt de integriteitswetgeving. De Eerste

Nadere informatie

Wet ter voorkoming van witwassen en financieren

Wet ter voorkoming van witwassen en financieren Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) De informatie die in deze presentatie verstrekt wordt, heeft een informatief karakter. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Nadere informatie

Meldplicht(en) financiële ondernemingen

Meldplicht(en) financiële ondernemingen Meldplicht(en) financiële ondernemingen Meer dan alleen! augustus 2013 Meldplicht(en) financiële ondernemingen 1 Inleiding De Wet op het financieel toezicht (Wft) is een zeer brede wet waarin regels zijn

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord Afkortingen. vn xix

Inhoudsopgave. Voorwoord Afkortingen. vn xix Voorwoord Afkortingen vn xix Hoofdstuk 1 1.1 Aanleiding 1.2 Probleemstelling 1.3 Relevantie 1.4 Methode van onderzoek 1.5 Afbakening 1.6 Begripsbepalingen 1.7 Relevante regelgeving 1.8 Opbouw van het boek

Nadere informatie

INFORMATIEFORMULIER PRUDENTIЁLE EISEN DERDELANDEN BELEGGINGSONDERNEMINGEN IN NEDERLAND

INFORMATIEFORMULIER PRUDENTIЁLE EISEN DERDELANDEN BELEGGINGSONDERNEMINGEN IN NEDERLAND CONFIDENTIEEL Onderwerp: Informatieformulier Derdelanden Beleggingsondernemingen Toezicht nationale instellingen Beleggingsondernemingen en beleggingsinstellingen INFORMATIEFORMULIER PRUDENTIЁLE EISEN

Nadere informatie

Oude Versie (herzien per juli '15)

Oude Versie (herzien per juli '15) De wettelijke verplichtingen van de accountant die de jaarrekening of de staten controleert van een financiële onderneming of een pensioenfonds 31 oktober 2008 1 Versie 1.3 Datum: 31 oktober 2008 Herzien:

Nadere informatie

Besluit tot wijziging van de Nadere voorschriften controleen overige standaarden Vastgesteld 18 december 2008

Besluit tot wijziging van de Nadere voorschriften controleen overige standaarden Vastgesteld 18 december 2008 Besluit tot wijziging van de Nadere voorschriften controleen overige standaarden Vastgesteld 18 december 2008 1 Besluit tot wijziging van de Nadere voorschriften controle- en overige standaarden Vastgesteld

Nadere informatie

- 1 - De Nederlandsche Bank NV (DNB) legt een bestuurlijke boete als bedoeld in artikel 1:80 en 1:81 van de Wft, op aan:

- 1 - De Nederlandsche Bank NV (DNB) legt een bestuurlijke boete als bedoeld in artikel 1:80 en 1:81 van de Wft, op aan: - 1 - Beschikking tot het opleggen van een bestuurlijke boete aan Matrix Asset Management B.V. als bedoeld in artikel 1:80 van de Wet op het financieel toezicht Gelet op artikel 1:80, 1:81, 1:98 en 3:72,

Nadere informatie

De wettelijke verplichtingen van de accountant die de jaarrekening of de staten controleert van een financiële onderneming of een pensioenfonds

De wettelijke verplichtingen van de accountant die de jaarrekening of de staten controleert van een financiële onderneming of een pensioenfonds De wettelijke verplichtingen van de accountant die de jaarrekening of de staten controleert van een financiële onderneming of een pensioenfonds 31 oktober 2008 1 Versie 1.3 Datum: 31 oktober 2008 Herzien:

Nadere informatie

Datum 29 april 2011 Ons kenmerk TGFO-DDi Pagina 1 van 6. Betreft

Datum 29 april 2011 Ons kenmerk TGFO-DDi Pagina 1 van 6. Betreft Financiële ondernemingen t.a.v. het Bestuur Datum 29 april 2011 Pagina 1 van 6 Betreft Beheerst Beloningsbeleid Geachte heer, mevrouw, Om ervoor te zorgen dat financiële ondernemingen ook in hun beloningsstructuren

Nadere informatie

Dit document maakt gebruik van bladwijzers.

Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Dit document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1138 21-11-2017 NBA-handreiking 1138 NBA-handreiking 1138 Van toepassing op: Onderwerp: Vraag en antwoord Datum: 21 november 2017 Status: NBA-handreiking,

Nadere informatie

Voorbeeld Incidentenregeling voor een Uitvoeringsorganisatie

Voorbeeld Incidentenregeling voor een Uitvoeringsorganisatie Voorbeeld Incidentenregeling voor een Uitvoeringsorganisatie Mei 2009 1 Incidentenregeling van Inleiding Deze Incidentenregeling geeft aan welke stappen gevolgd moeten worden

Nadere informatie

Gedragscode VolkerWessels

Gedragscode VolkerWessels Gedragscode Gedragscode VolkerWessels 3 Inleiding door de Raad van Bestuur VolkerWessels werkt op basis van het economisch principe. Om als bedrijf continuïteit te waarborgen en om aan onze verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 1863 19 januari 2016 Samenwerkingsconvenant tussen de Stichting Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche Bank

Nadere informatie

Charco & Dique. Trustkantoren. Risk Management & Compliance. DNB Nieuwsbrief Trustkantoren

Charco & Dique. Trustkantoren. Risk Management & Compliance. DNB Nieuwsbrief Trustkantoren Trustkantoren DNB Nieuwsbrief Trustkantoren Sinds 2012 publiceert De Nederlandsche Bank (DNB) drie keer per jaar de Nieuwsbrief Trustkantoren. Zij publiceert de Nieuwsbrief Trustkantoren om de wederzijdse

Nadere informatie

De bedrijfscode van JNW makelaars.

De bedrijfscode van JNW makelaars. De bedrijfscode van JNW makelaars. Pagina Inleiding 2 1. Toepasselijkheid 2 2. Toezichthouder 2 3. Integer handelen 3 4. Onrechtmatig handelen 3 5. Nieuwe medewerkers 3 6. Cliëntenonderzoek 3 7. Betrokkenheid

Nadere informatie

Informatie over toezicht. Toezicht

Informatie over toezicht. Toezicht Informatie over toezicht Toezicht Wilt u geld sparen, pensioen opbouwen of uzelf verzekeren tegen een risico? Dan moet u kunnen vertrouwen op financiële instellingen. Wat banken, verzekeraars en pensioen

Nadere informatie

Voorbeeld Incidentenregeling voor een Pensioenfonds

Voorbeeld Incidentenregeling voor een Pensioenfonds Voorbeeld Incidentenregeling voor een Pensioenfonds Mei 2009 1 Incidentenregeling van Inleiding Deze Incidentenregeling geeft aan welke stappen gevolgd moeten worden indien het vermoeden

Nadere informatie

De bevestiging bij de jaarrekening

De bevestiging bij de jaarrekening De bevestiging bij de jaarrekening Afspraken met de accountant Koninklijk Nederlands Instituut van Registeraccountants De bevestiging bij de jaarrekening Afspraken met de accountant De bevestiging bij

Nadere informatie

Accountant moet op zijn tellen passen bij begeleiding inkeer van zijn cliënt

Accountant moet op zijn tellen passen bij begeleiding inkeer van zijn cliënt Accountant moet op zijn tellen passen bij begeleiding inkeer van zijn cliënt Het bankgeheim staat onder druk. Diverse staten, waaronder Zwitserland en Liechtenstein, verklaarden zich recent bereid om internationale

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds KAS BANK

Stichting Pensioenfonds KAS BANK Stichting Pensioenfonds KAS BANK Incidentenregeling Januari 2017 Inhoudsopgave Inleiding... 2 Regelgeving... 2 Samenhang interne regelingen... 2 Artikel 1. Definities... 3 Artikel 2. Melden incidenten...

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Autoriteit Consument en Markt en Stichting Autoriteit Financiële Markten,

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Autoriteit Consument en Markt en Stichting Autoriteit Financiële Markten, STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 14473 26 mei 2014 Samenwerkingsprotocol tussen Autoriteit Consument en Markt en Stichting Autoriteit Financiële Markten

Nadere informatie

Incidentenregeling van Stichting Sportfondsen Pensioenfonds (SSP)

Incidentenregeling van Stichting Sportfondsen Pensioenfonds (SSP) Incidentenregeling van Stichting Sportfondsen Pensioenfonds (SSP) Inleiding Deze incidentenregeling geeft aan welke stappen gevolgd moeten worden indien het vermoeden bestaat dat er sprake is van een incident

Nadere informatie

Dit document maakt gebruik van bladwijzers.

Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Dit document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1104 Specifieke wettelijke verplichtingen van de interne auditor en de externe accountant in de financiële sector 24 juli 2015 NBA-handreiking

Nadere informatie

Inleidster. Kantoorintroductie. Ellen Timmer, 30 november 2009 1. Ellen Timmer advocaat bij Pellicaan Advocaten

Inleidster. Kantoorintroductie. Ellen Timmer, 30 november 2009 1. Ellen Timmer advocaat bij Pellicaan Advocaten Inleidster Ellen Timmer advocaat bij Pellicaan Advocaten I: www.pellicaan.nl E: ellen.timmer@pellicaan.nl Kantoorintroductie Pellicaan Advocaten: Advocatuur nieuwe stijl Arbeidsrecht Ondernemingsrecht

Nadere informatie

LEIDRAAD VASTSTELLEN HOOGTE BESTUURLIJKE BOETE Vastgesteld op 20 juli 2010

LEIDRAAD VASTSTELLEN HOOGTE BESTUURLIJKE BOETE Vastgesteld op 20 juli 2010 publicatie op website Leidraad vaststellen hoogte boetesdnb NotaNasrullah-Oemar, F.S.N. (Fahrida) (JUZA_CI) Onderwerp: Leidraad vaststellen hoogte bestuurlijke boete en handhavingsbeleid bij niet-tijdige

Nadere informatie

Datum 16 januari 2012 Ons kenmerk TGFO-EHBo-11121046 Pagina 1 van 5. Betreft

Datum 16 januari 2012 Ons kenmerk TGFO-EHBo-11121046 Pagina 1 van 5. Betreft Aanbieders van financiële producten Datum 16 januari 2012 Pagina 1 van 5 Betreft Ketenbeheersing Geachte heer, mevrouw, In 2010 en 2011 heeft de Autoriteit Financiële Markten (AFM) de ketenbeheersing van

Nadere informatie

Een kwestie van principes

Een kwestie van principes Een kwestie van principes De Verordening Gedragscode voor registeraccountants in het kort Koninklijk Nederlands Instituut van Registeraccountants Hoofdlijnen van de Verordening Gedragscode Op 1 januari

Nadere informatie

Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA)

Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA) (VGBA) Geldend per 1 januari 2014 Verordening gedrags- en beroepsregels accountants De ledenvergadering van de Nederlandse beroepsorganisatie van accountants, Gelet op artikel 19, tweede lid, aanhef en

Nadere informatie

De Nadere regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft wordt als volgt gewijzigd:

De Nadere regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft wordt als volgt gewijzigd: CONSULTATIEVERSIE Besluit van ( datum), houdende wijziging van de Nadere regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft van 15 november 2006 in verband met regels met betrekking tot de bescherming

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN. 1. Inleiding

MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN. 1. Inleiding MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN 1. Inleiding Sinds 1 februari 1994 zijn de Wet identificatie bij financiële dienstverlening 1993 (later gewijzigd in Wet identificatie bij dienstverlening) en de Wet melding

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 259 4 januari 2012 Regeling vaststelling bedragen 2012 ex artikelen 2 en 3 Besluit bekostiging financieel toezicht 23

Nadere informatie

FEEDBACK STATEMENT Consultatie `Handhavingsbeleid van de Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche Bank

FEEDBACK STATEMENT Consultatie `Handhavingsbeleid van de Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche Bank FEEDBACK STATEMENT Consultatie `Handhavingsbeleid van de Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche Bank Autoriteit Financiële Markten De Nederlandsche Bank Juli 2008 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

Accountantspraktijken en de Wet toezicht trustkantoren

Accountantspraktijken en de Wet toezicht trustkantoren Accountantspraktijken en de Wet toezicht trustkantoren C.A.B. Kooijman 1 1. Inleiding Op 1 maart 2004 is de Wet toezicht trustkantoren (Wtt) in werking getreden (Stb. 2004, 9). De Wtt, die geldt voor rechtspersonen,

Nadere informatie

Samenvoeging WID/MOT. implementatie derde witwasrichtlijn. Discussiepaper. ASRE Onderzoeksseminar juni 2008

Samenvoeging WID/MOT. implementatie derde witwasrichtlijn. Discussiepaper. ASRE Onderzoeksseminar juni 2008 Samenvoeging WID/MOT implementatie derde witwasrichtlijn Discussiepaper ASRE Onderzoeksseminar juni 2008 mr. Jeroen Bedaux mr. Dirk Berendsen advocaten bij Baker & McKenzie Discussienota ten behoeve van

Nadere informatie

Convenant inzake samenwerking op het gebied van toezicht op accountantsorganisaties. tussen

Convenant inzake samenwerking op het gebied van toezicht op accountantsorganisaties. tussen Convenant inzake samenwerking op het gebied van toezicht op accountantsorganisaties tussen de Stichting Autoriteit Financiële Markten en het Nederlands Instituut van Registeraccountants alsmede tussen

Nadere informatie

Autoriteit Financiële Markten. financiële markten. transparante. eerlijke en. bevordert. De AFM

Autoriteit Financiële Markten. financiële markten. transparante. eerlijke en. bevordert. De AFM Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten Voor woord In deze brochure maakt u kennis met de Autoriteit Financiële Markten (AFM): wat doen we, waarom doen

Nadere informatie

Registeropleiding Financieel Recht Certified Specialist Financial Law (CSFL )

Registeropleiding Financieel Recht Certified Specialist Financial Law (CSFL ) Eggens Instituut Module 2: Toegang tot financiële markten Registeropleiding Financieel Recht Certified Specialist Financial Law (CSFL ) Registeropleiding Financieel Recht Certified Specialist Financial

Nadere informatie

Klokkenluiders- en incidentenregeling Stichting Pensioenfonds AVEBE

Klokkenluiders- en incidentenregeling Stichting Pensioenfonds AVEBE Klokkenluiders- en incidentenregeling Stichting Pensioenfonds AVEBE Pagina 1 van 6 Inleiding De klokkenluiders- en incidentenregeling bevat een procedure voor interne en externe meldingen van (potentiële)

Nadere informatie

Tekst: Judice Ledeboer

Tekst: Judice Ledeboer Het aanpakken van witwassen is een van de speerpunten in de bestrijding van georganiseerde criminaliteit. Witwassen is onlosmakelijk verbonden met zeer ernstige vormen van criminaliteit, zoals drugshandel,

Nadere informatie

Indien de AFM zich kan verenigen met de genoemde datum gelieve deze brief te tekenen en terug te zenden.

Indien de AFM zich kan verenigen met de genoemde datum gelieve deze brief te tekenen en terug te zenden. Autoriteit Financiële Markten Willemstad, 23 januari 2013 Uw kenmerk : Ons kenmerk : Onderwerp : side letter bij MOU CBCS - AFM Geachte heer Gerritse, Tussen de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en de

Nadere informatie

Verlening van de aanvankelijke verklaringen van geen bezwaar

Verlening van de aanvankelijke verklaringen van geen bezwaar Directie Financiële Markten De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 'S-GRAVENHAGE Datum Uw brief (Kenmerk) Ons kenmerk 26 februari 2008 FM 2008-00445 M Onderwerp ABN

Nadere informatie

COMPLIANCE RICHTLIJNEN

COMPLIANCE RICHTLIJNEN Meldpunt Ongebruikelijke Transacties Afdeling Toezicht COMPLIANCE RICHTLIJNEN Ter bevordering van de naleving en handhaving van de Wet MOT en WID, voor een effectieve bestrijding van Money Laundering en

Nadere informatie

Leden van de FORUMVAST Belangenvereniging Aanbieders Vastgoedbeleggingsproducten

Leden van de FORUMVAST Belangenvereniging Aanbieders Vastgoedbeleggingsproducten Minimumeisen Gedragscode FORUMVAST 2013 Doel Leden van de FORUMVAST Belangenvereniging Aanbieders Vastgoedbeleggingsproducten (hierna:forumvast) zijn aanbieders van vastgoedbeleggingsproducten die zich

Nadere informatie

Introductie tot de FIU-Nederland

Introductie tot de FIU-Nederland Introductie tot de FIU-Nederland H.M. Verbeek-Kusters EMPM Hoofd FIU - Nederland l 05-06-2012 Inhoud presentatie Witwassen Organisatie FIU-Nederland Van ongebruikelijk naar verdacht Wat is een ongebruikelijke

Nadere informatie

Risicobeheersing door geldtransactie- en trustkantoren

Risicobeheersing door geldtransactie- en trustkantoren Risicobeheersing door geldtransactie- en trustkantoren Hoofdstuktitel Het toezicht van de Nederlandsche Bank (DNB) op geldtransactiekantoren is per 19 juli 2002 versterkt. Op 1 maart 2004 is DNB gestart

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2016:3968

ECLI:NL:RBAMS:2016:3968 ECLI:NL:RBAMS:2016:3968 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 30-06-2016 Datum publicatie 30-06-2016 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie 13/993032-16 (Promis) Strafrecht

Nadere informatie

Nota inzake het handhavingsbeleid van de Autoriteit Financiële Markten, De Nederlandsche Bank en de Pensioen- & Verzekeringskamer

Nota inzake het handhavingsbeleid van de Autoriteit Financiële Markten, De Nederlandsche Bank en de Pensioen- & Verzekeringskamer Nota inzake het handhavingsbeleid van de Autoriteit Financiële Markten, De Nederlandsche Bank en de Pensioen- & Verzekeringskamer 1. INLEIDING Onderhavige nota dient ter beschrijving van het handhavingsbeleid

Nadere informatie

Doorlopende tekst van Verordening gedrags- en beroepsregels (VGBA) uitgaande van aanvaarding van door het bestuur ingediende amendementen 1

Doorlopende tekst van Verordening gedrags- en beroepsregels (VGBA) uitgaande van aanvaarding van door het bestuur ingediende amendementen 1 Doorlopende tekst van Verordening gedrags- en beroepsregels (VGBA) uitgaande van aanvaarding van door het bestuur ingediende amendementen 1 2 december 2013 1 De hiernavolgende tekst van VGBA geeft de tekst

Nadere informatie

Introductie tot de FIU-Nederland. Hennie Verbeek-Kusters FIU - Nederland juni 2012

Introductie tot de FIU-Nederland. Hennie Verbeek-Kusters FIU - Nederland juni 2012 Introductie tot de FIU-Nederland Hennie Verbeek-Kusters FIU - Nederland juni 2012 Inhoud presentatie Omschrijving witwassen Organisatie FIU-(Caribisch) Nederland Van ongebruikelijk naar verdacht Wat is

Nadere informatie

Accountant: Registeraccountant of Accountant-Administratieconsulent met certificeringsbevoegdheid.

Accountant: Registeraccountant of Accountant-Administratieconsulent met certificeringsbevoegdheid. Definities Accountant: Registeraccountant of Accountant-Administratieconsulent met certificeringsbevoegdheid. Accountantsorganisatie: Een onderneming of instelling die bedrijfsmatig wettelijke controles

Nadere informatie

AFM Wwft Leidraad h. Toelichting op de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme

AFM Wwft Leidraad h. Toelichting op de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme AFM Wwft Leidraad h Toelichting op de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

DoubleDividend Management B.V. Algemene voorwaarden vermogensbeheer

DoubleDividend Management B.V. Algemene voorwaarden vermogensbeheer DoubleDividend Management B.V. Algemene voorwaarden vermogensbeheer Amsterdam, 15 september 2015 DoubleDividend Management B.V. Herengracht 252 1016 BV Amsterdam Tel: +31 20 520 7660 contact@doubledividend.nl

Nadere informatie

Voorbeeld van een opdrachtbevestiging voor een samenstellingsopdracht volgens Standaard 4410H

Voorbeeld van een opdrachtbevestiging voor een samenstellingsopdracht volgens Standaard 4410H Let op: dit is een voorbeeldtekst! 0-1 Opdrachtbevestigingen Voorbeeld van een opdrachtbevestiging voor een samenstellingsopdracht volgens Standaard 4410H NB: Dit voorbeeld van een opdrachtbevestiging

Nadere informatie

Praktijkhandreiking 1115 Aanpassing van het oordeel in de controleverklaring bij materiële tekortkomingen in de toelichting op de jaarrekening

Praktijkhandreiking 1115 Aanpassing van het oordeel in de controleverklaring bij materiële tekortkomingen in de toelichting op de jaarrekening Praktijkhandreiking 1115 Aanpassing van het oordeel in de controleverklaring bij materiële tekortkomingen in de toelichting op de jaarrekening NIVRA en NOvAA gebruiken de merknaam NBA (Nederlandse Beroepsorganisatie

Nadere informatie

Praktijkhandreiking Voorlichtingsbijeenkomst 6 november 2012

Praktijkhandreiking Voorlichtingsbijeenkomst 6 november 2012 Praktijkhandreiking 1104 Voorlichtingsbijeenkomst 6 november 2012 Hans Moison Voorzitter werkgroep actualisering PH 1104 Programma Opening en introductie Hans Moison - voorzitter werkgroep actualisering

Nadere informatie

DoubleDividend Management B.V. Algemene voorwaarden vermogensadvies

DoubleDividend Management B.V. Algemene voorwaarden vermogensadvies DoubleDividend Management B.V. Algemene voorwaarden vermogensadvies Amsterdam, 8 oktober 2015 DoubleDividend Management B.V. Herengracht 252 1016 BV Amsterdam Tel: +31 20 520 7660 contact@doubledividend.nl

Nadere informatie

Het Uitvoeringsbesluit Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme wordt gewijzigd als volgt:

Het Uitvoeringsbesluit Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme wordt gewijzigd als volgt: Consultatietekst Wijzigingsbesluit financiële markten 2015 / 14 maart 2014 / 13/50 ARTIKEL V Het Uitvoeringsbesluit Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme wordt gewijzigd als volgt:

Nadere informatie

Uitbestedingsbeleid Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V.

Uitbestedingsbeleid Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V. Uitbestedingsbeleid Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V. [geldend vanaf 1 juni 2015, PB15-220] Artikel 1 Definities De definities welke in dit uitbestedingsbeleid worden gebruikt zijn nader

Nadere informatie

DNB BEOORDELINGSKADER VOOR DE AUDITFUNCTIE BIJ TRUSTKANTOREN INGEVOLGE DE RIB WTT 2014

DNB BEOORDELINGSKADER VOOR DE AUDITFUNCTIE BIJ TRUSTKANTOREN INGEVOLGE DE RIB WTT 2014 DNB BEOORDELINGSKADER VOOR DE AUDITFUNCTIE BIJ TRUSTKANTOREN INGEVOLGE DE RIB WTT 2014 In het kader van de integere bedrijfsvoering is een trustkantoor met ingang van 1 januari 2015 verplicht om zorg te

Nadere informatie

Klokkenluiders- en incidentenregeling. Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Meubelindustrie en de Meubileringsbedrijven

Klokkenluiders- en incidentenregeling. Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Meubelindustrie en de Meubileringsbedrijven Klokkenluiders- en incidentenregeling Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Meubelindustrie en de Meubileringsbedrijven Inleiding De klokkenluiders- en incidentenregeling bevat een procedure voor

Nadere informatie

GEDRAGSCODE ingevolge artikel 5:68 Wet op het financieel toezicht en artikel 20 Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen

GEDRAGSCODE ingevolge artikel 5:68 Wet op het financieel toezicht en artikel 20 Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen Stichting Pensioenfonds Avery Dennison GEDRAGSCODE ingevolge artikel 5:68 Wet op het financieel toezicht en artikel 20 Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen Artikel 1 Definities 1.1. Verbonden

Nadere informatie