Verslag sportconferentie gehouden op 28 februari 2011

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verslag sportconferentie gehouden op 28 februari 2011"

Transcriptie

1 Verslag sportconferentie gehouden op 28 februari 2011 Introductie door de heer H. Mieras De gemeente staat op dit moment voor een enorme ombuigingssituatie. In het kader van deze ombuigingen zijn in totaal 14 bestuursopdrachten geformuleerd. Voor ieder thema wordt op verschillende manier naar dialoog gezocht met de maatschappelijke partners. De bijeenkomst van vandaag biedt geen gelegenheid om te onderhandelen, noch om besluiten te nemen. Wij gaan immers niet over deze besluiten, en bovendien zou dit niet zuiver zijn ten opzichte van andere burgers en instellingen met vergelijkbare thema s. Met deze bijeenkomst wil de gemeente Houten input vergaderen. De gemeente vraagt het sportveld om de op stapel zijnde ombuigingen aan te pakken. Dit zullen we doen aan de hand van het behandelen van drie onderwerpen: - kosten en opbrengsten van de sport in Houten - maatschappelijke effecten van de ombuigingen - vooruitblik op het proces. Inleiding door wethouder Herman Geerdes Herman Geerdes heet iedereen van harte welkom. Hij is verheugd vertegenwoordigers te zien van grote en kleine verenigingen. Om in sporttermen te blijven: een breed spelersveld met ieder hun eigen kracht, posities en disciplines. Waarom zijn we hier vanavond bij elkaar op de sportconferentie? Hiervoor moeten we terug naar het begin: de economische recessie. Net als vele andere gemeenten heeft ook Houten te lijden van de gevolgen van de economische crises. De gemeente krijgt fors minder inkomsten binnen van de centrale overheid. Doorgaan op de oude voet, kan pertinent niet. Daarom heeft het huidige college in zijn collegeprogramma voor bepaald om om te buigen op onze totale begroting van Houten is een mooie gemeente met veel sociale en economische activiteit. Het college wil ondanks de bezuinigingen zoveel mogelijk duurzaam in standhouden. Maar dat vraagt wel aanpassingen en keuzes van inwoners, verenigingen, instellingen en de gemeente. En keuzes en prioriteiten stellen in onze wensen en behoeften zijn de komende jaren onontkoombaar. De gemeente gaat kijken naar de haalbaarheid van die 7 miljoen ombuigingen. De race is nog niet gelopen /de besluiten nog niet genomen. Wij hebben de inbreng en expertise van alle betrokkenen daarbij nodig. Een groot deel van de gemeentelijke begroting van is echter niet te beïnvloeden. De drie onderdelen waarmee we de begroting wel kunnen beïnvloeden zijn: a. de gemeente zelf. De gemeente kijkt in de eerste plaats kritisch naar haarzelf. Nog meer dan voorheen sober en doelmatig werken bijv. bezuinigingen op uitgaven bestuurders, ambtenaren, gebouwen, efficiënter werken, digitaliseren). b. de openbare ruimte (zoals onderhoudsbudgetten, wijkbudgetten, verkeersborden) c. subsidiebudgetten De inventarisatie van mogelijkheden om om te buigen wordt gebaseerd op de volgende uitgangspunten: - Basispakket aan voorzieningen (voor zoveel mogelijk mensen), - Zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid (gemeente zal vaker vragen om zélf problemen op te lossen), bijv. eigen bijdrage naar draagkracht of een efficiëntere aanpak) - gemeente houdt zich bezig met het scheppen van de juiste voorwaarden voor eigen initiatief en ondernemerschap (bijv. kan de gemeente meer ruimte geven aan ideeën van inwoners, verenigingen en regels versoepelen?) - de gemeente zal ondersteunen als het echt nodig is. Op het overzicht dat later in dit verslag is opgenomen is de globale onderverdeling te zien hoe die 7 miljoen ombuigingen over de verschillende beleidsvelden/thema s is verdeeld. Dit komt voor sport neer op ongeveer

2 Nu we het met beduidend minder geld het moeten doen, is participatie van sportverenigingen en organisaties van groot belang. Er moet een visie op sport in Houten komen in een situatie waarin aanzienlijk minder geld beschikbaar is. De gemeente Houten wil niet zomaar zélf een streep door bepaalde sportactiviteiten en voorzieningen zetten. Samen met het sportveld wil de gemeente onderzoeken hoe de bezuinigingen verdeeld kunnen worden, hoe bepaalde zaken anders kunnen. Dat doen we ook bij veel andere thema s zoals cultuur, onderwijs en welzijn. Uitgangspunten voor de ombuigingen in de sport : - kern van het sportaanbod moet overeind blijven; - de maatschappelijke meerwaarde/bijdrage van de sportorganisaties aan de Houtense samenleving; - diversiteit van het sportaanbod is van groot belang; - sterkste schouders dragen de zwaarste lasten; - mogelijke (hogere) eigen bijdrage van deelnemers; - breedtesport heeft prioriteit boven topsport. Hoe krijgen we het voor elkaar? Vanaf najaar 2010 t/m maart 2011 is de gemeente samen met inwoners, verenigingen en sportorganisaties aan het verkennen hoe Houten kan blijven sporten en wat daarvoor nodig is. Ook aan inwoners zijn via het digitale burgerpanel nog vragen gesteld over de sport. Presentatie van mevrouw C Laurant en de heer G. van Bochove: kosten en opbrengsten van de sport in Houten Het doel van de presentatie is inzicht te geven in de gemeentelijke kosten en baten van de sport. Het is een globale verkenning van diverse mogelijkheden (knoppen) om de taakstelling van euro te behalen. Tevens ook een beeld van de taakstelling voor de sport ten opzichte van de volledige taakstelling. Taakstelling sport in perspectief gehele taakstelling gemeente: Deelprogramma / categorie Indicatie financiële taakstelling in Sociale participatie Gezondheidszorg Onderwijs Kunst, cultuur en sport (waarvan voor sport) Leefomgeving Milieuzorg Cultuurhistorie en archeologie Autoverkeer Sociale veiligheid en openbare orde Politiek en bestuur Lokale heffingen Technische maatregelen Bedrijfsvoering (personeel en gemeentelijke huisvesting) Verbonden partijen (gemeenschappelijke regelingen) Taakstelling op externe inhuur personeel Taakstelling nader in te vullen Totaal

3 Onderverdeling subsidies sportverenigingen Subsidie aan 25 sportverenigingen loopt uiteen tussen 1.709,10 en ,86. Tot 5.000,- : 12 verenigingen ca ,- Van 5.000,- tot ,- : 8 verenigingen ca ,- Van ,- tot ,- : 3 verenigingen ca ,- Van ,- tot ,- : 3 verenigingen ca ,- Totaal kosten en opbrengsten kosten opbrengsten Subsidies accommodatiekosten (1,7 mln expl.lasten) (1,4 mln kapitaallasten) Verhuur accommodaties Totaal Bezettingsgraad Analyse bezettingspercentages accommodaties: Bezettingsgraad op landelijk gemiddelde Knelpunten Beperking gebruik door buitensporten hockey en korfbal Afspraken Victum m.b.t. Weteringhoek Gebrek aan kader van uur Schoonmaak van uur Forse claims verenigingen die weer worden teruggegeven Gebruik 1/3 zaaldeel of 2/3 deel zaaldeel Suggesties voor verbeteringen Openstelling voor andere dan sportactiviteiten? Knoppen Om de ombuigingstaakstelling te kunnen realiseren zijn er verschillende posten die je zou kunnen beïnvloeden, zogenaamde knoppen waar je aan kan draaien. Er zijn beïnvloedbare, minder beïnvloedbare en niet te beïnvloeden knoppen. Hieronder staan er een paar op een rij. De lijst is niet uitputtend. Deze kan vanavond in de werkgroepen of op het ideeënbord worden aangevuld. Gemeentelijke subsidies verminderen Tarieven accommodaties verhogen Contributie leden sportverenigingen verhogen Sponsoringinkomsten vergroten Extra inkomsten uit ondernemerschap sportverenigingen Voorgenomen activiteiten niet uitvoeren

4 Versobering onderhoudsniveau Voorzieningen sluiten Andere nog niet genoemde mogelijkheden Inventarisatie van de ideeën die op het prikbord opgehangen zijn: - doe de onrendabele zaaluren voor een daltarief weg, daardoor meer inkomsten; - organiseer kindervakantieactiviteiten in de zalen: sportmiddagen, zaalvoetbalcompetitie, zeskampen etc voor een leuke vakantie tegen kleine vergoeding; - sporthal Den Oord moet blijven; het heeft een belangrijke functie voor ouderen (+ Attila) - zorg voor meer leden; hierdoor meer contributieopbrengsten en meer vrijwilligers; dit kan door een gezamenlijke tool op internet; - vergeet nieuwe sporten en verenigingen niet; het gaat niet alleen om korten op het bestaande; grotere sportdeelname is gediend bij meer diversiteit; - laat alle inwoners van Houten elk jaar tegen gereduceerd tarief eenmalig een sportzaal gebruiken. Werkgroep Rood: Cijfers en opbrengsten van Sport In Houten Werkgroepleider de heer M. v.d. Heuvel In deze werkgroep is er kort gelegenheid tot stellen van vragen naar aanleiding van de presentatie + het verkennen van het verhogen van de bezettingsgraad van accommodaties. Groep 1 Vraag Is er zicht op de capaciteit- en bezettingsgraad van de accommodaties? Is er zicht op de totale behoefte? Het beeld klopt niet dat er genoeg ruimte is Worden er nog sporthallen gesloopt? Stel dat er meer tijd wordt vrijgemaakt door de schoonmaak (16.00 en uur) er tussen uit te halen in de planning, levert dit dan extra inkomsten op? Met andere woorden willen/kunnen de verenigingen zo vroeg gebruik maken van de hallen? Antwoord Er is een exact beeld van de bezetting. Er is een bezettingsgraad van 55 tot 60% per jaar. Dit is vrijwel identiek aan de landelijke norm. Bij het onderwijsgebruik heeft Houten een bezettingsgraad boven de landelijke norm. Het kan beter; er zijn knelpunten. Met name in de weekenden is er leegstand. In het algemeen is de bezettingsgraad minder in het najaar en na maart. Indien het lukt de bezettingsgraad te verhogen naar 80% dan levert dit euro op. De gemeente inventariseert de vragen aan het begin van het seizoen. Helaas overvragen veel verenigingen en geven nogal eens terug zodat er geen exact beeld is van de totale behoefte Er is een sporthal op de nominatie om gesloopt te worden, echter ook een sporthal in de planning om gebouwd te worden. Per saldo is dit dus gelijk. Dit zijn onzekerheden. Vanuit de verenigingen wordt aangegeven dat schoonmaak echt noodzakelijk is als het onderwijs de gehele dag gebruik gemaakt heeft van de hal. Geen schoonmaak levert veel klachten op. Sommige verenigingen geven aan moeilijk kader te vinden op het uur tussen en Andere zien wel oplossingen bijv. door de jeugd die verplicht maatschappelijke stages moeten volgen in te schakelen op die uren. Ook de BSO/NSO geeft aan al tussen en uur gebruik te maken van diverse sporthallen/sportzalen. Hier ligt dus een punt dat nader onderzocht moet worden, bijv. door het uitzetten van een enquête. Zijn er claims voor

5 Zijn de gymzalen in de bezettingsgraad verwerkt? Is er ook een dalurentarief? Door dit te hanteren (ook na uur s avonds) zou er een hogere bezettingsgraad gerealiseerd kunnen worden. deze uren zodat de bezettingsgraad omhoog kan? Nee Ook hier zou de jeugd op incourante uren training kunnen geven (maatschappelijke stage). Ook het hanteren van het dalurentarief in de zomermaanden zou een oplossing kunnen zijn voor de leegstand in de zomermaanden. Groep 2 Vraag Komt er nu er ook bezuinigingen zijn op de ambtelijke inzet ook minder tijd voor onderhoud? Antwoord Op dit moment hanteert Houten een niveau 3 van onderhoud op een schaal van 5. Dit zou dus 1 van de knoppen (voor bezuinigingen) kunnen zijn. Niveau is 3 is gemiddeld, zakken we dan gaan we naar een matig niveau. Hoeveel ruimte is er om iets te doen aan de kapitaallasten? Hebben er meer verenigingen gedacht aan ondernemerschap? Gert Blijvank SV Houten) Dit zijn moeilijk te beïnvloeden kosten. De ruimte om exploitatiekosten te beïnvloeden is beperkt. De gemeente heeft de afschrijvingstermijn al verhoogd van 40 naar 50 jaar. SV Houten ziet veel in het overnemen en het zelf exploiteren van het gehele complex. Zij willen alles zelf doen, ook het onderhoud. Dit willen zij doen door overdag de accommodaties optimaal te benutten (BSO, bridge). Bij het onderhoud willen zij het Wellantcollege inschakelen. Momenteel is er bij SV Houten nog steeds een tekort aan velden, er zijn richting gemeente geen verwachtingen om op de korte termijn extra velden te realiseren. Is SV Houten zelf eigenaar dan denken zij dit wel te kunnen realiseren. De vertegenwoordiger van de Handbal geeft aan dat de handbalvereniging de ambitie heeft om een eigen sporthal te realiseren. De vertegenwoordiger van de volleybalvereniging Taurus geeft aan dat zij kampen met het probleem dat er geen extra ruimte in Houten meer te krijgen is en dat zij met een deel van hun teams uitgeweken zijn naar Utrecht. Taurus wil derhalve ook niet meer deelnemen aan de sportpas wegens gebrek aan ruimte. De heer P.v.d. Wens geeft als idee mee om een aaneengesloten blok op woensdagmiddag vrij te geven voor de sport. Het blijkt dat er wel vrije uren nog zijn maar dat er geen zicht was op die vrije uren aan het begin van het seizoen. Verenigingen zijn daardoor uitgeweken buiten Houten. Dit zijn uren die vrij zijn gekomen doordat verenigingen uren hebben

6 teruggegeven (overvragen). Door realistischer aan te vragen zou er vanuit de gemeente op tijd zicht gegeven moeten worden op de vrije uren. Ook hier wordt aangegeven dat er in de zomervakantie sporthallen vrij staan. Door te zorgen dat er in de zomer een betere bezettingsgraad is worden de inkomsten hoger. Groep 3 Vraag Wat is de verdeelsleutel achter de bezuinigingen? Wat heeft Optisport met sport te maken? Hoe zit het het de 1,4 miljoen kapitaallasten? Is hoeverre is het mogelijk een de exploitatieknoppen te draaien? De Tennisvereniging de Doordraaiers exploiteert zelf en dit gaat goed. Levert een dalurentarief meer sporturen op? Antwoord Hier zit geen onderbouwing achter. 7% bezuiniging is evenredig. De exploitatie van de sporthal de Wetering is bij Optisport ondergebracht 1,4 miljoen is het bedrag dat in 2010 is uitgegeven aan rente en afschrijving voor de bestaande accommodaties. Zijn er nieuwe investeringen dan gaan de kapitaallasten omhoog. Volleybalvereniging Taurus antwoordt dat zij zelf de exploitatie willen regelen. Geconcludeerd wordt dat dit alleen voor de grotere verenigingen een mogelijkheid is. Wel zouden kleinere verenigingen dit kunnen gaan doen door samen te werken (VC Houten). Denk niet alleen aan dalurentarief maar ook op optimalisering van de bezettingsgraad in de zomermaanden door het organiseren van meer activiteiten. Er wordt alleen maar gesproken over de bezettingsgraad van de sporthallen maar vergeet vooral niet de sportvelden. FC Delta heeft overdag bijv. de Stichting Kinderopvang Nederland op hun velden. Dit belast de velden niet. Denk hierbij ook aan het bevorderen van de G-sport. Ook levert in de toekomst een continuerooster van de scholen winst (extra uren) op voor de sport. Verslag werkgroep Groen Vooruitblik op proces De gespreksleider, de heer Rijkens geeft in het kort het gespreksonderwerp in deze werkgroep aan. Het college van burgemeester en wethouders heeft zich een taakstelling van 7 miljoen bezuinigen/ombuigen opgelegd. Van dit bedrag zal een bedrag van ,= door de sport moeten worden opgebracht. In deze werkgroep is het gespreksonderwerp dan ook het ondernemerschap in de sport. Met andere woorden, zijn er alternatieven denkbaar voor de bezuinigingen op de sport. Deze werkgroep heeft drie keer plaatsgevonden. Hieronder een opsomming van de gemaakte opmerkingen en geopperde oplossingsrichtingen per groep:

7 Groep 1: De natte verenigingen (Go Swim, Reddingsbrigade, Hi Dive) zien wel mogelijkheden als zij in de gelegenheid gesteld zouden worden zwemonderwijs en andere cursussen te geven. Zolang dat niet kan kunnen deze verenigingen (die gebonden zijn aan het gebruik van zwembad De Wetering) geen ondernemende activiteiten oppakken. De heer Rijkens geeft nog aan dat de gemeente een contract met Optisport heeft tot het jaar Geef als gemeente de sportverenigingen (zeker die met een eigen kantine) meer ruimte i.h.k.v. het vergunningen-/veiligheidsbeleid. Nu hebben verenigingen (afhankelijk van de grootte) 2, 3 of 5 keer per jaar de mogelijkheid voor een vergunning voor feesten/evenementen/toernooien etc. De meeste verenigingen willen en kunnen (veel) meer. Breidt de naschoolse opvang uit bij sportverenigingen. De overdagse inkomsten uit verhuur van de sportaccommodaties zou verhoogd moeten worden (bijv. sport voor ouderen). Dit zou wel beter lukken als de verenigingen zelf hun accommodatie zouden mogen verhuren. Gezamenlijke inkoop van bijv. energie (of een combinatieslag met andere sectoren). Voetbal, tennis, hockey zouden hier echt voordeel van kunnen hebben. De vraag wordt gesteld hoe betrouwbaar de gemeente als partner voor de sport zal zijn. Wordt de sport uiteindelijk niet gestraft als zij zich als ondernemers gaat gedragen? Laat de bestaande subsidies zoveel mogelijk in tact en richt je op de exploitatie van de accommodaties (zijn communicerende vaten). Doe iets aan de leegstand van de sportaccommodaties m.n. in de vakantieperiodes. Is er geld te halen bij de scholen die veel gebruik maken van de sportaccommodaties? Verkoop de (binnen-)sportaccommodaties aan de verenigingen. De gemeente is geen commerciële verhuurder en de verenigingen zullen dat beter kunnen. Groep 2: Kijk bij andere gemeentes in de provincie hoe zij de bezuinigingen oppakken. Wellicht kun je daarvan wat leren. Als sportverenigingen subsidies moeten inleveren moet daar wel iets anders tegenover staan. Bijvoorbeeld meer vergunningen per jaar voor evenementen want met evenementen kunnen verenigingen extra inkomsten genereren. Inventariseer wat er gebeurt als er daadwerkelijk (fors) gekort gaan worden op de subsidies aan sportverenigingen. Vallen er dan echt verenigingen om? Zoek de oplossing in privatisering van sportparken. Op die manier kunnen sportverenigingen meer inkomsten verwerven (bijv. meer reclameborden etc.). Sta als gemeente open voor creatieve/innovatieve verenigingen. Er zijn echt verenigingen met goede ideeën. Neem hen serieus. Combinaties van sport en commerciële ruimten. Bijvoorbeeld in sporthal in combinatie met bedrijfspanden. Niet elke club kan ondernemer worden (denk hierbij aan de clubs zonder eigen kantine).

8 Kijk naar de tarievenstructuur voor de sportaccommodaties. Denk bijv. aan kortingsacties voor de uren dat de sportaccommodaties nu leeg staan. Verhuur de sportaccommodaties voor kinderfeestjes, bedrijfsuitjes etc. Groep 3: Voor de verenigingen die zwemwater gebruiken zijn er gewoon géén mogelijkheden om zich als ondernemer te gaan gedragen. Minder regels voor sportverenigingen vanuit de gemeente. Kantines vaker open (ook voor feesten en partijen). Als verenigingen meer eigen evenementen/toernooien etc. mogen houden dan bindt je de leden ook meer aan de vereniging. Meer leden werven (bijv. door een gezamenlijke- website). Verkoop van accommodaties aan de verenigingen. Door eigen exploitatie (wel met minder regels vanuit de gemeentelijke overheid) kunnen verenigingen zelfs wel zonder subsidie van de gemeente. Verslag werkgroep maatschappelijke effecten ombuigingen Werkgroepleider de heer H. Mieras Wat zijn de maatschappelijke effecten van de ombuigingen. Zijn er behalve nadelen ook positieve punten te noemen? De volgende opmerkingen worden over bovengenoemd thema gemaakt; Groep 1 Bij de volleybalvereniging Taurus is de subsidie van de gemeente 1/10 van de inkomsten. De rest van de inkomsten is contributie. Als zij dus 10% gaan missen als de subsidie wegvalt, dan heeft dit als gevolg dat de contributie 10% zal stijgen. Dit is tussen de en per lid per jaar. Is dit wenselijk? Dit kan ten koste gaan van het noodzakelijke bewegen van mensen. Taurus begeleidt op jaarbasis uur jeugd (houden de jeugd van de straat). VV 't Goy heeft de contributie verhoogd i.v.m. de komst van een kunstgrasveld. Dit heeft niet tot gevolg gehad dat er leden hun lidmaatschap hebben opgezegd. Opgemerkt wordt wel dat in dit geval duidelijk was waarom er een verhoging van contributie was en de leden hadden er ook profijt van. Bij de Handbalverenging heeft verhoging van de contributie (als gevolg van regels van de Handbalbond) wel geleid tot discussies. Bij de Badmintonvereniging vreest men een terugloop van leden als de contributie verhoogd wordt. Het merendeel van de leden speelt recreatief en kan dan ook makkelijk elders in de regio gaan spelen. Opgemerkt wordt ook dat de huurtarieven voor de binnen sportaccommodaties hoog zijn. Van Houten en Co denkt dat de drempel om te sporten voor bepaalde doelgroepen te hoog wordt als de contributies verhoogd wordt. Bij SV Houten is er een groot verschil tussen de contributie voor jeugdleden en voor senioren (deze betalen indirect ook voor de jeugd). Er is een groot verschil in contributie tussen binnen- en buitensportverenigingen. Dit komt omdat er ook nog zaalhuur betaald moet worden. Er wordt al veel geïnvesteerd in activiteiten die verenigingen zelf organiseren. De consequenties van een huurverhoging bij zaalhuur zal zijn dat er minder gehuurd zal gaan worden (en er per saldo door een vereniging dezelfde uitgaven zijn). Veel verenigingen organiseren activiteiten voor ouderen. Dit is van belang voor het welzijn van de ouderen in Houten. Er wordt nu al veel gedraaid met vrijwilligers. De gemeente brengt met een relatief lage inbreng een hoog effect.

9 De maatschappelijke trend is om de jeugd aan het bewegen te krijgen; dit werkt ook door op andere vlakken. De vraag is of je als gemeente je doelen nog wel bereikt als de subsidie wordt gekort? Er is nu vooral subsidie voor jeugd. Dit is historisch gegroeid. Maar misschien moet er een gekeken worden naar een nieuwe toedeling van subsidies. Verenigingen kunnen samen kijken naar andere bronnen van inkomsten. Het sluiten van wijkvoorzieningen kan isolement voor ouderen tot gevolg hebben. groep 2 : Als de verenigingen minder inkomsten krijgen van de gemeente zal het ondernemend gedrag (van verenigingen) bevorderd worden. Er is meer kans voor commerciële partijen. Het systeem van zaalhuur moet opnieuw bekeken worden, als historische afspraken leegstand tot gevolg hebben. Er moet marktwerking komen voor de zaalhuur (dure en goedkopere uren) Hi-dive merkt op dat zij geen sturingsmomenten hebben op inkomsten omdat ze niet in "eigen huis" sporten. Ondernemerschap door verenigingen kan alleen als ze wel een eigen huis/accommodatie hebben. In andere gevallen houdt de "huisbaas" het tegen. Dit veroorzaakt ongelijkheid tussen verenigingen. Bij de Doordraaiers zal het verdwijnen van subsidies leiden tot het verdwijnen van jeugdactiviteiten zoals bijv. het project "Maak kennis met tennis". Voor de jeugd is nu de contributie laag om lidmaatschap laagdrempelig te houden. De ombuigingen van de gemeente dagen uit tot creatief boekhouden in positieve zin. Mogelijk is het een idee om de contributie voor selectiespelers te verhogen (Delta sport). Ook dagen maatregelen mensen uit tot zelf meedenken. Het ondernemerschap vergt echter wel professionalisering. Bij de Hockeyverenigingen zit er weinig lucht in de begroting. De activiteiten op het veld zullen verschralen bij minder inkomsten van de gemeente. Opgemerkt wordt ook dat grote verenigingen meer mogelijkheden hebben voor ondernemend gedrag dan kleine. Verder wordt opgemerkt dat de kosten voor het kader hoog zijn door regelgeving vanuit de bonden. groep 3:: Als je geld weghaalt bij de sport komen er meer kosten bij, bij andere sectoren (sport haalt immers de jeugd van de straat), volgens de Woodpeckers. Contributieverhoging leidt tot afvallers (juist bij de doelgroep die het nodig heeft). Volgens kinderopvang Zjoe Zjoe nodigt minder inkomsten juist uit tot creatieve ideeën. De betrokkenheid van leden wordt verhoogt; er is meer (jeugd) inzet nodig. Verenigingen gaan meer initiatief nemen; meer met elkaar doen. Dat moet dan juist ook. Maar de gemeente moet dit wel ondersteunen. Nu loopt men tegen regelgeving aan waardoor sommige dingen onmogelijk zijn. In het verleden zijn er ideeën geweest (multifunctionele locatie) maar deze zijn niet verder geïnitieerd. Ook ouderen zullen afhaken. Bovendien zijn er op allerlei vlakken verhogingen. Dit is zwaar voor mensen met een laag inkomen. Bij vv 't Goy heeft een verhoging van lidmaatschap niet geleid tot ledenverlies. Het scheelt als er iets positiefs tegenover contributieverhoging staat. Verhoging is nu lastig voor bestaande leden. Voor nieuwe leden is het "normaal". Er moet meer initiatief voor vernieuwing bij leden liggen. De gemeente moet meer een makelaarsfunctie op zich nemen. De procedure rondom vergunningen en regelgeving bij activiteiten moet eenvoudiger en soepeler. Verder moet de gemeente beter op de hoogte zijn van de feiten (zoals wachtlijsten en bezetting van de accommodaties). Verplaats je in de sportbestuurders. Stel een sportadviesraad in met meer mandaat. Terugkoppeling Wethouder Geerdes zegt dat hij vanavond geprobeerd heeft zoveel mogelijk van alles wat gezegd is mee te krijgen. Natuurlijk kon hij zich niet in drieën delen maar hij heeft wel een goede indruk

10 gekregen van wat er allemaal leeft. Hij bedankt de aanwezigen daarvoor. Het is natuurlijk nooit leuk om in te leveren maar het biedt ook kansen voor de sportverenigingen! Hij heeft dan ook het vertrouwen dat het gaat lukken om er in gezamenlijkheid uit te komen. Hij stelt voor om met elkaar verder te praten in twee deelsessies. De eerste zal zijn met geïnteresseerde verenigingen die (hebben) aange(ge)ven interesse te hebben om sportparken/sportaccommodaties zelf te gaan beheren/exploiteren. De tweede sessie wordt er een waarin met sportverenigingen wordt gekeken naar een beter/ander gebruik van de sportaccommodaties. De wethouder spreekt hierbij duidelijk de intentie uit dat de gemeente absoluut iets wil doen met het ondernemerschap van de sportverenigingen. Eindresultaat van dit alles moet zijn dat er in Houten door iedereen op een goede manier kan blijven worden gesport waarbij ook voorkomen moet worden dat de kleine verenigingen het onderspit moeten delven.

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

STAP 5 - AGENDA VOOR DE STAD

STAP 5 - AGENDA VOOR DE STAD STAP 5 AGENDA VOOR DE STAD mei 2015 STAP 5 - AGENDA VOOR DE STAD BESLUITVORMING DOMEINEN EN BESPARINGSVOORSTELLEN KADERNOTA 2016 26 mei 2015 STAP 5 AGENDA VOOR DE STAD mei 2015 INHOUDSOPGAVE Samenvatting

Nadere informatie

GEMEENTE VEENENDAAL. De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal. Deelrapportage onderzoek pilot Wmo

GEMEENTE VEENENDAAL. De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal. Deelrapportage onderzoek pilot Wmo GEMEENTE VEENENDAAL De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal Deelrapportage onderzoek pilot Wmo Ede, afdeling O&O, 25 september 2006 De dragers van de Wmo: wat

Nadere informatie

Coöperatie Limburgse Zorgboeren

Coöperatie Limburgse Zorgboeren Verslag ontwikkeltafel (OT) Maastricht d.d. 24 april 2015, 13.30 uur - 16.00 uur OT Vervoer 1 Locatie: Informatiecentrum Belvédère, Boschstraat 24, 6211 AX Maastricht Aanwezig: Zorgaanbieders John Hoofs

Nadere informatie

Kadernota vrijwillige inzet

Kadernota vrijwillige inzet Kadernota vrijwillige inzet Periode 2015-2019 1 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Aanleiding 5 Hoofdstuk 1: Opmaken balans vrijwillige inzet 7 1.1 Waar heeft de gemeente zich de afgelopen jaren op gericht 7 1.2

Nadere informatie

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA).

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA). 1 V E R S L A G * * * * * ** * * * van de meningsvormende vergadering van de raad van de gemeente Vlagtwedde, gehouden op dinsdag 9 april 2013 om 20.00 uur in het gemeentehuis in Sellingen. Voorzitter:

Nadere informatie

Actieplan Open overheid

Actieplan Open overheid Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Actieplan Open overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 40 1 Inleiding: Open overheid begint niet bij nul... 5 1.1 Actuele voorbeelden...

Nadere informatie

Publiekprivate samenwerking in gebiedsontwikkeling

Publiekprivate samenwerking in gebiedsontwikkeling Publiekprivate samenwerking in gebiedsontwikkeling Verslagen van een bestuurlijk seminar en voorafgaande workshops met gebiedsvertegenwoordigers, ambtenaren en bestuurders. Bijeenkomsten georganiseerd

Nadere informatie

Samenwerken met sportverenigingen voor een vitale samenleving: grijp die kans!

Samenwerken met sportverenigingen voor een vitale samenleving: grijp die kans! Samenwerken met sportverenigingen voor een vitale samenleving: grijp die kans! Hoe sportverenigingen en zorginstellingen elkaar kunnen versterken in het veranderende sociale landschap (en waarom dit nog

Nadere informatie

Voorzieningen onder dak. Integraal accommodatiebeleid gemeente Uithoorn 2008 2014 en daarna

Voorzieningen onder dak. Integraal accommodatiebeleid gemeente Uithoorn 2008 2014 en daarna Voorzieningen onder dak Integraal accommodatiebeleid gemeente Uithoorn 2008 2014 en daarna 2 Voorzieningen onder dak Integraal accommodatiebeleid gemeente Uithoorn 2008 2014 en daarna Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Programmabegroting 2010

Programmabegroting 2010 Programmabegroting 2010 Gemeente Bussum Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Telefoon (035) 692 88 88 Fax (035) 692 85 00 Internet E-mail www.bussum.nl info@bussum.nl 2 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 De gemeente

Nadere informatie

Agenda. 1. Opening 2. Mededelingen 3. Vaststellen agenda 4. Insprekers 5. Presentatie woonlastenonderzoek 6. Winkeltijdenwet 7. Rondvraag 8.

Agenda. 1. Opening 2. Mededelingen 3. Vaststellen agenda 4. Insprekers 5. Presentatie woonlastenonderzoek 6. Winkeltijdenwet 7. Rondvraag 8. Agenda 1. Opening 2. Mededelingen 3. Vaststellen agenda 4. Insprekers 5. Presentatie woonlastenonderzoek 6. Winkeltijdenwet 7. Rondvraag 8. Sluiting 1 Gesproken tekst "Hartelijk welkom mensen van de pers,

Nadere informatie

Verkiezingsprogrammma 2014 PvdA Doetinchem

Verkiezingsprogrammma 2014 PvdA Doetinchem Verkiezingsprogrammma 2014 PvdA Doetinchem PvdA Werkt aan de toekomst Vraag aan de mensen op straat wat ze op dit moment persoonlijk bezighoudt en hoor terug over de onzekerheid over werk, inkomen en voorzieningen

Nadere informatie

Het Gesprek. Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek

Het Gesprek. Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek Het Gesprek Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek Het Gesprek Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek Colofon Deze publicatie is uitgegeven door de VNG in het kader van project De Kanteling, april

Nadere informatie

Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018

Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018 Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018 2 Voorwoord wethouder van der Zanden Zo n 10% van de Helmonders leeft op of onder de grens van het sociaal minimum. Zo n inkomensgrens is een hard, meetbaar

Nadere informatie

Schulden lossen we samen op

Schulden lossen we samen op Schulden lossen we samen op Visie op schuldhulpverlening in Deventer vastgesteld door het college van B&W op 3 mei 2011 1 Voorwoord Wie kan het belang van schuldhulpverlening beter verwoorden dan iemand

Nadere informatie

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018 D66 OUDE IJSSELSTREEK KRITISCH EN CONSTRUCTIEF

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018 D66 OUDE IJSSELSTREEK KRITISCH EN CONSTRUCTIEF VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018 D66 OUDE IJSSELSTREEK KRITISCH EN CONSTRUCTIEF Definitieve versie 12 november 2013 1 Inhoudsopgave Storm en frisse wind in Oude IJsselstreek... 3 Kritisch en constructief?

Nadere informatie

Nieuwe schuldenaren: huiseigenaren en werknemers in de problemen

Nieuwe schuldenaren: huiseigenaren en werknemers in de problemen 1 Nieuwe schuldenaren: huiseigenaren en werknemers in de problemen Onderdeel van de reeks: Het financiële gedrag van consumenten Nieuwe schuldenaren: huiseigenaren en werknemers in de problemen Onderdeel

Nadere informatie

Van evalueren kun je leren

Van evalueren kun je leren Van evalueren kun je leren Voorwoord Wie zich bezighoudt met cliëntenparticipatie doet er goed aan om van tijd tot tijd stil te staan bij de praktijk van dat moment. Cliëntenparticipatie is niet iets wat

Nadere informatie

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Samen Leven in Bronckhorst Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018 Inhoud Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Van grenzen naar ruimte: minder regels en meer mogelijkheden

Nadere informatie

Houten maken we samen

Houten maken we samen Houten maken we samen Collegeprogramma 2014-2018 Raadsvergadering 8 juli 2014 Collegeprogramma 2014-2018 1 Collegeprogramma 2014-2018 2 Inhoudsopgave 1. Algemeen bestuurlijk perspectief 7 2. Beleidsambities

Nadere informatie

2010-2014. Coalitie-akkoord. Naar een nieuw evenwicht

2010-2014. Coalitie-akkoord. Naar een nieuw evenwicht 2010-2014 Coalitie-akkoord Naar een nieuw evenwicht Voorwoord Bij de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2010 zijn vertegenwoordigers van negen partijen in de gemeenteraad gekozen. Zoals gebruikelijk is

Nadere informatie

Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente

Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente Meerjaren Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2014 2017 (MUD 2014 2017) 2 Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam

Nadere informatie

Doen wat nodig is. Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad

Doen wat nodig is. Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad Doen wat nodig is Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad 1 Voorwoord Een verandering start je niet alleen. Die moet ontstaan in de stad, bij en met de partners

Nadere informatie

We houden contact. Burgerparticipatie in Velsen. Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009

We houden contact. Burgerparticipatie in Velsen. Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009 We houden contact Burgerparticipatie in Velsen Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009 College van Burgemeester en wethouders van Velsen Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding...

Nadere informatie

Anders met minder in de Wmo

Anders met minder in de Wmo Anders met minder in de Wmo Zelforganiserend vermogen als kracht voor verandering en continuïteit Ilse Avontuur Ferry Knaack Olaf van Kolck Heleen Rijnkels Alwin Schortinghuis p1 BMC Anders met minder

Nadere informatie

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD)

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD) Hoe? Zo! Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wat is BYOD? 4 3 Hoe kun je BYOD zinvol inzetten? 7 4 Wat zijn de consequenties van de invoering van BYOD? 10 5 Hoe werkt BYOD voor medewerkers? 14 6 Hoe kan ik BYOD

Nadere informatie

Module Draagvlak: de vraag achter elk initiatief. Kennisnetwerk Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen 2014

Module Draagvlak: de vraag achter elk initiatief. Kennisnetwerk Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen 2014 Module Draagvlak: de vraag achter elk initiatief Kennisnetwerk Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen 2014 1 Colofon Nijmegen, 16 juni 2014 Kennisnetwerk Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen, provincie

Nadere informatie

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt?

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Monique Heijmans Geeke Waverijn Lieke van Houtum ISBN 978-94-6122-248-0

Nadere informatie

Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden

Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden Coalitieakkoord 2014 2018 CDA GB/VVD [Geef een citaat uit het document of de samenvatting van een interessant punt op. Het tekstvak kan overal in het document worden

Nadere informatie