Verslag sportconferentie gehouden op 28 februari 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verslag sportconferentie gehouden op 28 februari 2011"

Transcriptie

1 Verslag sportconferentie gehouden op 28 februari 2011 Introductie door de heer H. Mieras De gemeente staat op dit moment voor een enorme ombuigingssituatie. In het kader van deze ombuigingen zijn in totaal 14 bestuursopdrachten geformuleerd. Voor ieder thema wordt op verschillende manier naar dialoog gezocht met de maatschappelijke partners. De bijeenkomst van vandaag biedt geen gelegenheid om te onderhandelen, noch om besluiten te nemen. Wij gaan immers niet over deze besluiten, en bovendien zou dit niet zuiver zijn ten opzichte van andere burgers en instellingen met vergelijkbare thema s. Met deze bijeenkomst wil de gemeente Houten input vergaderen. De gemeente vraagt het sportveld om de op stapel zijnde ombuigingen aan te pakken. Dit zullen we doen aan de hand van het behandelen van drie onderwerpen: - kosten en opbrengsten van de sport in Houten - maatschappelijke effecten van de ombuigingen - vooruitblik op het proces. Inleiding door wethouder Herman Geerdes Herman Geerdes heet iedereen van harte welkom. Hij is verheugd vertegenwoordigers te zien van grote en kleine verenigingen. Om in sporttermen te blijven: een breed spelersveld met ieder hun eigen kracht, posities en disciplines. Waarom zijn we hier vanavond bij elkaar op de sportconferentie? Hiervoor moeten we terug naar het begin: de economische recessie. Net als vele andere gemeenten heeft ook Houten te lijden van de gevolgen van de economische crises. De gemeente krijgt fors minder inkomsten binnen van de centrale overheid. Doorgaan op de oude voet, kan pertinent niet. Daarom heeft het huidige college in zijn collegeprogramma voor bepaald om om te buigen op onze totale begroting van Houten is een mooie gemeente met veel sociale en economische activiteit. Het college wil ondanks de bezuinigingen zoveel mogelijk duurzaam in standhouden. Maar dat vraagt wel aanpassingen en keuzes van inwoners, verenigingen, instellingen en de gemeente. En keuzes en prioriteiten stellen in onze wensen en behoeften zijn de komende jaren onontkoombaar. De gemeente gaat kijken naar de haalbaarheid van die 7 miljoen ombuigingen. De race is nog niet gelopen /de besluiten nog niet genomen. Wij hebben de inbreng en expertise van alle betrokkenen daarbij nodig. Een groot deel van de gemeentelijke begroting van is echter niet te beïnvloeden. De drie onderdelen waarmee we de begroting wel kunnen beïnvloeden zijn: a. de gemeente zelf. De gemeente kijkt in de eerste plaats kritisch naar haarzelf. Nog meer dan voorheen sober en doelmatig werken bijv. bezuinigingen op uitgaven bestuurders, ambtenaren, gebouwen, efficiënter werken, digitaliseren). b. de openbare ruimte (zoals onderhoudsbudgetten, wijkbudgetten, verkeersborden) c. subsidiebudgetten De inventarisatie van mogelijkheden om om te buigen wordt gebaseerd op de volgende uitgangspunten: - Basispakket aan voorzieningen (voor zoveel mogelijk mensen), - Zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid (gemeente zal vaker vragen om zélf problemen op te lossen), bijv. eigen bijdrage naar draagkracht of een efficiëntere aanpak) - gemeente houdt zich bezig met het scheppen van de juiste voorwaarden voor eigen initiatief en ondernemerschap (bijv. kan de gemeente meer ruimte geven aan ideeën van inwoners, verenigingen en regels versoepelen?) - de gemeente zal ondersteunen als het echt nodig is. Op het overzicht dat later in dit verslag is opgenomen is de globale onderverdeling te zien hoe die 7 miljoen ombuigingen over de verschillende beleidsvelden/thema s is verdeeld. Dit komt voor sport neer op ongeveer

2 Nu we het met beduidend minder geld het moeten doen, is participatie van sportverenigingen en organisaties van groot belang. Er moet een visie op sport in Houten komen in een situatie waarin aanzienlijk minder geld beschikbaar is. De gemeente Houten wil niet zomaar zélf een streep door bepaalde sportactiviteiten en voorzieningen zetten. Samen met het sportveld wil de gemeente onderzoeken hoe de bezuinigingen verdeeld kunnen worden, hoe bepaalde zaken anders kunnen. Dat doen we ook bij veel andere thema s zoals cultuur, onderwijs en welzijn. Uitgangspunten voor de ombuigingen in de sport : - kern van het sportaanbod moet overeind blijven; - de maatschappelijke meerwaarde/bijdrage van de sportorganisaties aan de Houtense samenleving; - diversiteit van het sportaanbod is van groot belang; - sterkste schouders dragen de zwaarste lasten; - mogelijke (hogere) eigen bijdrage van deelnemers; - breedtesport heeft prioriteit boven topsport. Hoe krijgen we het voor elkaar? Vanaf najaar 2010 t/m maart 2011 is de gemeente samen met inwoners, verenigingen en sportorganisaties aan het verkennen hoe Houten kan blijven sporten en wat daarvoor nodig is. Ook aan inwoners zijn via het digitale burgerpanel nog vragen gesteld over de sport. Presentatie van mevrouw C Laurant en de heer G. van Bochove: kosten en opbrengsten van de sport in Houten Het doel van de presentatie is inzicht te geven in de gemeentelijke kosten en baten van de sport. Het is een globale verkenning van diverse mogelijkheden (knoppen) om de taakstelling van euro te behalen. Tevens ook een beeld van de taakstelling voor de sport ten opzichte van de volledige taakstelling. Taakstelling sport in perspectief gehele taakstelling gemeente: Deelprogramma / categorie Indicatie financiële taakstelling in Sociale participatie Gezondheidszorg Onderwijs Kunst, cultuur en sport (waarvan voor sport) Leefomgeving Milieuzorg Cultuurhistorie en archeologie Autoverkeer Sociale veiligheid en openbare orde Politiek en bestuur Lokale heffingen Technische maatregelen Bedrijfsvoering (personeel en gemeentelijke huisvesting) Verbonden partijen (gemeenschappelijke regelingen) Taakstelling op externe inhuur personeel Taakstelling nader in te vullen Totaal

3 Onderverdeling subsidies sportverenigingen Subsidie aan 25 sportverenigingen loopt uiteen tussen 1.709,10 en ,86. Tot 5.000,- : 12 verenigingen ca ,- Van 5.000,- tot ,- : 8 verenigingen ca ,- Van ,- tot ,- : 3 verenigingen ca ,- Van ,- tot ,- : 3 verenigingen ca ,- Totaal kosten en opbrengsten kosten opbrengsten Subsidies accommodatiekosten (1,7 mln expl.lasten) (1,4 mln kapitaallasten) Verhuur accommodaties Totaal Bezettingsgraad Analyse bezettingspercentages accommodaties: Bezettingsgraad op landelijk gemiddelde Knelpunten Beperking gebruik door buitensporten hockey en korfbal Afspraken Victum m.b.t. Weteringhoek Gebrek aan kader van uur Schoonmaak van uur Forse claims verenigingen die weer worden teruggegeven Gebruik 1/3 zaaldeel of 2/3 deel zaaldeel Suggesties voor verbeteringen Openstelling voor andere dan sportactiviteiten? Knoppen Om de ombuigingstaakstelling te kunnen realiseren zijn er verschillende posten die je zou kunnen beïnvloeden, zogenaamde knoppen waar je aan kan draaien. Er zijn beïnvloedbare, minder beïnvloedbare en niet te beïnvloeden knoppen. Hieronder staan er een paar op een rij. De lijst is niet uitputtend. Deze kan vanavond in de werkgroepen of op het ideeënbord worden aangevuld. Gemeentelijke subsidies verminderen Tarieven accommodaties verhogen Contributie leden sportverenigingen verhogen Sponsoringinkomsten vergroten Extra inkomsten uit ondernemerschap sportverenigingen Voorgenomen activiteiten niet uitvoeren

4 Versobering onderhoudsniveau Voorzieningen sluiten Andere nog niet genoemde mogelijkheden Inventarisatie van de ideeën die op het prikbord opgehangen zijn: - doe de onrendabele zaaluren voor een daltarief weg, daardoor meer inkomsten; - organiseer kindervakantieactiviteiten in de zalen: sportmiddagen, zaalvoetbalcompetitie, zeskampen etc voor een leuke vakantie tegen kleine vergoeding; - sporthal Den Oord moet blijven; het heeft een belangrijke functie voor ouderen (+ Attila) - zorg voor meer leden; hierdoor meer contributieopbrengsten en meer vrijwilligers; dit kan door een gezamenlijke tool op internet; - vergeet nieuwe sporten en verenigingen niet; het gaat niet alleen om korten op het bestaande; grotere sportdeelname is gediend bij meer diversiteit; - laat alle inwoners van Houten elk jaar tegen gereduceerd tarief eenmalig een sportzaal gebruiken. Werkgroep Rood: Cijfers en opbrengsten van Sport In Houten Werkgroepleider de heer M. v.d. Heuvel In deze werkgroep is er kort gelegenheid tot stellen van vragen naar aanleiding van de presentatie + het verkennen van het verhogen van de bezettingsgraad van accommodaties. Groep 1 Vraag Is er zicht op de capaciteit- en bezettingsgraad van de accommodaties? Is er zicht op de totale behoefte? Het beeld klopt niet dat er genoeg ruimte is Worden er nog sporthallen gesloopt? Stel dat er meer tijd wordt vrijgemaakt door de schoonmaak (16.00 en uur) er tussen uit te halen in de planning, levert dit dan extra inkomsten op? Met andere woorden willen/kunnen de verenigingen zo vroeg gebruik maken van de hallen? Antwoord Er is een exact beeld van de bezetting. Er is een bezettingsgraad van 55 tot 60% per jaar. Dit is vrijwel identiek aan de landelijke norm. Bij het onderwijsgebruik heeft Houten een bezettingsgraad boven de landelijke norm. Het kan beter; er zijn knelpunten. Met name in de weekenden is er leegstand. In het algemeen is de bezettingsgraad minder in het najaar en na maart. Indien het lukt de bezettingsgraad te verhogen naar 80% dan levert dit euro op. De gemeente inventariseert de vragen aan het begin van het seizoen. Helaas overvragen veel verenigingen en geven nogal eens terug zodat er geen exact beeld is van de totale behoefte Er is een sporthal op de nominatie om gesloopt te worden, echter ook een sporthal in de planning om gebouwd te worden. Per saldo is dit dus gelijk. Dit zijn onzekerheden. Vanuit de verenigingen wordt aangegeven dat schoonmaak echt noodzakelijk is als het onderwijs de gehele dag gebruik gemaakt heeft van de hal. Geen schoonmaak levert veel klachten op. Sommige verenigingen geven aan moeilijk kader te vinden op het uur tussen en Andere zien wel oplossingen bijv. door de jeugd die verplicht maatschappelijke stages moeten volgen in te schakelen op die uren. Ook de BSO/NSO geeft aan al tussen en uur gebruik te maken van diverse sporthallen/sportzalen. Hier ligt dus een punt dat nader onderzocht moet worden, bijv. door het uitzetten van een enquête. Zijn er claims voor

5 Zijn de gymzalen in de bezettingsgraad verwerkt? Is er ook een dalurentarief? Door dit te hanteren (ook na uur s avonds) zou er een hogere bezettingsgraad gerealiseerd kunnen worden. deze uren zodat de bezettingsgraad omhoog kan? Nee Ook hier zou de jeugd op incourante uren training kunnen geven (maatschappelijke stage). Ook het hanteren van het dalurentarief in de zomermaanden zou een oplossing kunnen zijn voor de leegstand in de zomermaanden. Groep 2 Vraag Komt er nu er ook bezuinigingen zijn op de ambtelijke inzet ook minder tijd voor onderhoud? Antwoord Op dit moment hanteert Houten een niveau 3 van onderhoud op een schaal van 5. Dit zou dus 1 van de knoppen (voor bezuinigingen) kunnen zijn. Niveau is 3 is gemiddeld, zakken we dan gaan we naar een matig niveau. Hoeveel ruimte is er om iets te doen aan de kapitaallasten? Hebben er meer verenigingen gedacht aan ondernemerschap? Gert Blijvank SV Houten) Dit zijn moeilijk te beïnvloeden kosten. De ruimte om exploitatiekosten te beïnvloeden is beperkt. De gemeente heeft de afschrijvingstermijn al verhoogd van 40 naar 50 jaar. SV Houten ziet veel in het overnemen en het zelf exploiteren van het gehele complex. Zij willen alles zelf doen, ook het onderhoud. Dit willen zij doen door overdag de accommodaties optimaal te benutten (BSO, bridge). Bij het onderhoud willen zij het Wellantcollege inschakelen. Momenteel is er bij SV Houten nog steeds een tekort aan velden, er zijn richting gemeente geen verwachtingen om op de korte termijn extra velden te realiseren. Is SV Houten zelf eigenaar dan denken zij dit wel te kunnen realiseren. De vertegenwoordiger van de Handbal geeft aan dat de handbalvereniging de ambitie heeft om een eigen sporthal te realiseren. De vertegenwoordiger van de volleybalvereniging Taurus geeft aan dat zij kampen met het probleem dat er geen extra ruimte in Houten meer te krijgen is en dat zij met een deel van hun teams uitgeweken zijn naar Utrecht. Taurus wil derhalve ook niet meer deelnemen aan de sportpas wegens gebrek aan ruimte. De heer P.v.d. Wens geeft als idee mee om een aaneengesloten blok op woensdagmiddag vrij te geven voor de sport. Het blijkt dat er wel vrije uren nog zijn maar dat er geen zicht was op die vrije uren aan het begin van het seizoen. Verenigingen zijn daardoor uitgeweken buiten Houten. Dit zijn uren die vrij zijn gekomen doordat verenigingen uren hebben

6 teruggegeven (overvragen). Door realistischer aan te vragen zou er vanuit de gemeente op tijd zicht gegeven moeten worden op de vrije uren. Ook hier wordt aangegeven dat er in de zomervakantie sporthallen vrij staan. Door te zorgen dat er in de zomer een betere bezettingsgraad is worden de inkomsten hoger. Groep 3 Vraag Wat is de verdeelsleutel achter de bezuinigingen? Wat heeft Optisport met sport te maken? Hoe zit het het de 1,4 miljoen kapitaallasten? Is hoeverre is het mogelijk een de exploitatieknoppen te draaien? De Tennisvereniging de Doordraaiers exploiteert zelf en dit gaat goed. Levert een dalurentarief meer sporturen op? Antwoord Hier zit geen onderbouwing achter. 7% bezuiniging is evenredig. De exploitatie van de sporthal de Wetering is bij Optisport ondergebracht 1,4 miljoen is het bedrag dat in 2010 is uitgegeven aan rente en afschrijving voor de bestaande accommodaties. Zijn er nieuwe investeringen dan gaan de kapitaallasten omhoog. Volleybalvereniging Taurus antwoordt dat zij zelf de exploitatie willen regelen. Geconcludeerd wordt dat dit alleen voor de grotere verenigingen een mogelijkheid is. Wel zouden kleinere verenigingen dit kunnen gaan doen door samen te werken (VC Houten). Denk niet alleen aan dalurentarief maar ook op optimalisering van de bezettingsgraad in de zomermaanden door het organiseren van meer activiteiten. Er wordt alleen maar gesproken over de bezettingsgraad van de sporthallen maar vergeet vooral niet de sportvelden. FC Delta heeft overdag bijv. de Stichting Kinderopvang Nederland op hun velden. Dit belast de velden niet. Denk hierbij ook aan het bevorderen van de G-sport. Ook levert in de toekomst een continuerooster van de scholen winst (extra uren) op voor de sport. Verslag werkgroep Groen Vooruitblik op proces De gespreksleider, de heer Rijkens geeft in het kort het gespreksonderwerp in deze werkgroep aan. Het college van burgemeester en wethouders heeft zich een taakstelling van 7 miljoen bezuinigen/ombuigen opgelegd. Van dit bedrag zal een bedrag van ,= door de sport moeten worden opgebracht. In deze werkgroep is het gespreksonderwerp dan ook het ondernemerschap in de sport. Met andere woorden, zijn er alternatieven denkbaar voor de bezuinigingen op de sport. Deze werkgroep heeft drie keer plaatsgevonden. Hieronder een opsomming van de gemaakte opmerkingen en geopperde oplossingsrichtingen per groep:

7 Groep 1: De natte verenigingen (Go Swim, Reddingsbrigade, Hi Dive) zien wel mogelijkheden als zij in de gelegenheid gesteld zouden worden zwemonderwijs en andere cursussen te geven. Zolang dat niet kan kunnen deze verenigingen (die gebonden zijn aan het gebruik van zwembad De Wetering) geen ondernemende activiteiten oppakken. De heer Rijkens geeft nog aan dat de gemeente een contract met Optisport heeft tot het jaar Geef als gemeente de sportverenigingen (zeker die met een eigen kantine) meer ruimte i.h.k.v. het vergunningen-/veiligheidsbeleid. Nu hebben verenigingen (afhankelijk van de grootte) 2, 3 of 5 keer per jaar de mogelijkheid voor een vergunning voor feesten/evenementen/toernooien etc. De meeste verenigingen willen en kunnen (veel) meer. Breidt de naschoolse opvang uit bij sportverenigingen. De overdagse inkomsten uit verhuur van de sportaccommodaties zou verhoogd moeten worden (bijv. sport voor ouderen). Dit zou wel beter lukken als de verenigingen zelf hun accommodatie zouden mogen verhuren. Gezamenlijke inkoop van bijv. energie (of een combinatieslag met andere sectoren). Voetbal, tennis, hockey zouden hier echt voordeel van kunnen hebben. De vraag wordt gesteld hoe betrouwbaar de gemeente als partner voor de sport zal zijn. Wordt de sport uiteindelijk niet gestraft als zij zich als ondernemers gaat gedragen? Laat de bestaande subsidies zoveel mogelijk in tact en richt je op de exploitatie van de accommodaties (zijn communicerende vaten). Doe iets aan de leegstand van de sportaccommodaties m.n. in de vakantieperiodes. Is er geld te halen bij de scholen die veel gebruik maken van de sportaccommodaties? Verkoop de (binnen-)sportaccommodaties aan de verenigingen. De gemeente is geen commerciële verhuurder en de verenigingen zullen dat beter kunnen. Groep 2: Kijk bij andere gemeentes in de provincie hoe zij de bezuinigingen oppakken. Wellicht kun je daarvan wat leren. Als sportverenigingen subsidies moeten inleveren moet daar wel iets anders tegenover staan. Bijvoorbeeld meer vergunningen per jaar voor evenementen want met evenementen kunnen verenigingen extra inkomsten genereren. Inventariseer wat er gebeurt als er daadwerkelijk (fors) gekort gaan worden op de subsidies aan sportverenigingen. Vallen er dan echt verenigingen om? Zoek de oplossing in privatisering van sportparken. Op die manier kunnen sportverenigingen meer inkomsten verwerven (bijv. meer reclameborden etc.). Sta als gemeente open voor creatieve/innovatieve verenigingen. Er zijn echt verenigingen met goede ideeën. Neem hen serieus. Combinaties van sport en commerciële ruimten. Bijvoorbeeld in sporthal in combinatie met bedrijfspanden. Niet elke club kan ondernemer worden (denk hierbij aan de clubs zonder eigen kantine).

8 Kijk naar de tarievenstructuur voor de sportaccommodaties. Denk bijv. aan kortingsacties voor de uren dat de sportaccommodaties nu leeg staan. Verhuur de sportaccommodaties voor kinderfeestjes, bedrijfsuitjes etc. Groep 3: Voor de verenigingen die zwemwater gebruiken zijn er gewoon géén mogelijkheden om zich als ondernemer te gaan gedragen. Minder regels voor sportverenigingen vanuit de gemeente. Kantines vaker open (ook voor feesten en partijen). Als verenigingen meer eigen evenementen/toernooien etc. mogen houden dan bindt je de leden ook meer aan de vereniging. Meer leden werven (bijv. door een gezamenlijke- website). Verkoop van accommodaties aan de verenigingen. Door eigen exploitatie (wel met minder regels vanuit de gemeentelijke overheid) kunnen verenigingen zelfs wel zonder subsidie van de gemeente. Verslag werkgroep maatschappelijke effecten ombuigingen Werkgroepleider de heer H. Mieras Wat zijn de maatschappelijke effecten van de ombuigingen. Zijn er behalve nadelen ook positieve punten te noemen? De volgende opmerkingen worden over bovengenoemd thema gemaakt; Groep 1 Bij de volleybalvereniging Taurus is de subsidie van de gemeente 1/10 van de inkomsten. De rest van de inkomsten is contributie. Als zij dus 10% gaan missen als de subsidie wegvalt, dan heeft dit als gevolg dat de contributie 10% zal stijgen. Dit is tussen de en per lid per jaar. Is dit wenselijk? Dit kan ten koste gaan van het noodzakelijke bewegen van mensen. Taurus begeleidt op jaarbasis uur jeugd (houden de jeugd van de straat). VV 't Goy heeft de contributie verhoogd i.v.m. de komst van een kunstgrasveld. Dit heeft niet tot gevolg gehad dat er leden hun lidmaatschap hebben opgezegd. Opgemerkt wordt wel dat in dit geval duidelijk was waarom er een verhoging van contributie was en de leden hadden er ook profijt van. Bij de Handbalverenging heeft verhoging van de contributie (als gevolg van regels van de Handbalbond) wel geleid tot discussies. Bij de Badmintonvereniging vreest men een terugloop van leden als de contributie verhoogd wordt. Het merendeel van de leden speelt recreatief en kan dan ook makkelijk elders in de regio gaan spelen. Opgemerkt wordt ook dat de huurtarieven voor de binnen sportaccommodaties hoog zijn. Van Houten en Co denkt dat de drempel om te sporten voor bepaalde doelgroepen te hoog wordt als de contributies verhoogd wordt. Bij SV Houten is er een groot verschil tussen de contributie voor jeugdleden en voor senioren (deze betalen indirect ook voor de jeugd). Er is een groot verschil in contributie tussen binnen- en buitensportverenigingen. Dit komt omdat er ook nog zaalhuur betaald moet worden. Er wordt al veel geïnvesteerd in activiteiten die verenigingen zelf organiseren. De consequenties van een huurverhoging bij zaalhuur zal zijn dat er minder gehuurd zal gaan worden (en er per saldo door een vereniging dezelfde uitgaven zijn). Veel verenigingen organiseren activiteiten voor ouderen. Dit is van belang voor het welzijn van de ouderen in Houten. Er wordt nu al veel gedraaid met vrijwilligers. De gemeente brengt met een relatief lage inbreng een hoog effect.

9 De maatschappelijke trend is om de jeugd aan het bewegen te krijgen; dit werkt ook door op andere vlakken. De vraag is of je als gemeente je doelen nog wel bereikt als de subsidie wordt gekort? Er is nu vooral subsidie voor jeugd. Dit is historisch gegroeid. Maar misschien moet er een gekeken worden naar een nieuwe toedeling van subsidies. Verenigingen kunnen samen kijken naar andere bronnen van inkomsten. Het sluiten van wijkvoorzieningen kan isolement voor ouderen tot gevolg hebben. groep 2 : Als de verenigingen minder inkomsten krijgen van de gemeente zal het ondernemend gedrag (van verenigingen) bevorderd worden. Er is meer kans voor commerciële partijen. Het systeem van zaalhuur moet opnieuw bekeken worden, als historische afspraken leegstand tot gevolg hebben. Er moet marktwerking komen voor de zaalhuur (dure en goedkopere uren) Hi-dive merkt op dat zij geen sturingsmomenten hebben op inkomsten omdat ze niet in "eigen huis" sporten. Ondernemerschap door verenigingen kan alleen als ze wel een eigen huis/accommodatie hebben. In andere gevallen houdt de "huisbaas" het tegen. Dit veroorzaakt ongelijkheid tussen verenigingen. Bij de Doordraaiers zal het verdwijnen van subsidies leiden tot het verdwijnen van jeugdactiviteiten zoals bijv. het project "Maak kennis met tennis". Voor de jeugd is nu de contributie laag om lidmaatschap laagdrempelig te houden. De ombuigingen van de gemeente dagen uit tot creatief boekhouden in positieve zin. Mogelijk is het een idee om de contributie voor selectiespelers te verhogen (Delta sport). Ook dagen maatregelen mensen uit tot zelf meedenken. Het ondernemerschap vergt echter wel professionalisering. Bij de Hockeyverenigingen zit er weinig lucht in de begroting. De activiteiten op het veld zullen verschralen bij minder inkomsten van de gemeente. Opgemerkt wordt ook dat grote verenigingen meer mogelijkheden hebben voor ondernemend gedrag dan kleine. Verder wordt opgemerkt dat de kosten voor het kader hoog zijn door regelgeving vanuit de bonden. groep 3:: Als je geld weghaalt bij de sport komen er meer kosten bij, bij andere sectoren (sport haalt immers de jeugd van de straat), volgens de Woodpeckers. Contributieverhoging leidt tot afvallers (juist bij de doelgroep die het nodig heeft). Volgens kinderopvang Zjoe Zjoe nodigt minder inkomsten juist uit tot creatieve ideeën. De betrokkenheid van leden wordt verhoogt; er is meer (jeugd) inzet nodig. Verenigingen gaan meer initiatief nemen; meer met elkaar doen. Dat moet dan juist ook. Maar de gemeente moet dit wel ondersteunen. Nu loopt men tegen regelgeving aan waardoor sommige dingen onmogelijk zijn. In het verleden zijn er ideeën geweest (multifunctionele locatie) maar deze zijn niet verder geïnitieerd. Ook ouderen zullen afhaken. Bovendien zijn er op allerlei vlakken verhogingen. Dit is zwaar voor mensen met een laag inkomen. Bij vv 't Goy heeft een verhoging van lidmaatschap niet geleid tot ledenverlies. Het scheelt als er iets positiefs tegenover contributieverhoging staat. Verhoging is nu lastig voor bestaande leden. Voor nieuwe leden is het "normaal". Er moet meer initiatief voor vernieuwing bij leden liggen. De gemeente moet meer een makelaarsfunctie op zich nemen. De procedure rondom vergunningen en regelgeving bij activiteiten moet eenvoudiger en soepeler. Verder moet de gemeente beter op de hoogte zijn van de feiten (zoals wachtlijsten en bezetting van de accommodaties). Verplaats je in de sportbestuurders. Stel een sportadviesraad in met meer mandaat. Terugkoppeling Wethouder Geerdes zegt dat hij vanavond geprobeerd heeft zoveel mogelijk van alles wat gezegd is mee te krijgen. Natuurlijk kon hij zich niet in drieën delen maar hij heeft wel een goede indruk

10 gekregen van wat er allemaal leeft. Hij bedankt de aanwezigen daarvoor. Het is natuurlijk nooit leuk om in te leveren maar het biedt ook kansen voor de sportverenigingen! Hij heeft dan ook het vertrouwen dat het gaat lukken om er in gezamenlijkheid uit te komen. Hij stelt voor om met elkaar verder te praten in twee deelsessies. De eerste zal zijn met geïnteresseerde verenigingen die (hebben) aange(ge)ven interesse te hebben om sportparken/sportaccommodaties zelf te gaan beheren/exploiteren. De tweede sessie wordt er een waarin met sportverenigingen wordt gekeken naar een beter/ander gebruik van de sportaccommodaties. De wethouder spreekt hierbij duidelijk de intentie uit dat de gemeente absoluut iets wil doen met het ondernemerschap van de sportverenigingen. Eindresultaat van dit alles moet zijn dat er in Houten door iedereen op een goede manier kan blijven worden gesport waarbij ook voorkomen moet worden dat de kleine verenigingen het onderspit moeten delven.

Notitie tarieven (multifunctionele) binnen- en buitensportaccommodaties

Notitie tarieven (multifunctionele) binnen- en buitensportaccommodaties Notitie tarieven (multifunctionele) binnen- en buitensportaccommodaties 1. Aanleiding De aanleiding voor deze notitie tarieven binnen- en buitensportaccommodaties is drieledig: Tarieven buitensport Uit

Nadere informatie

Sport en Bewegen. Leeswijzer Kostprijsberekeningen 2012. 1. Aanleiding en uitgangspunten kostprijsberekening. 2. Uitwerkingen kostprijsberekeningen

Sport en Bewegen. Leeswijzer Kostprijsberekeningen 2012. 1. Aanleiding en uitgangspunten kostprijsberekening. 2. Uitwerkingen kostprijsberekeningen Leeswijzer Kostprijsberekeningen 2012 Sport en Bewegen 1. Aanleiding en uitgangspunten kostprijsberekening b Begroting sport en bewegen en collegeproducten 2012 2. Uitwerkingen kostprijsberekeningen b

Nadere informatie

Verdiepingsconsultatie Accommodatiebeleid

Verdiepingsconsultatie Accommodatiebeleid Introductie In het kader vanhet opstellen van het Hollands Kroon is een bezoek aan alle kernen gebracht. De gebruikers van de (gemeentelijke) accommodaties worden geïnformeerd over de Visie en de uitgangspunten.

Nadere informatie

Sportaccommodatiebeleid. Exploitatie en Beheer

Sportaccommodatiebeleid. Exploitatie en Beheer Sportaccommodatiebeleid Exploitatie en Beheer Inhoudsopgave 1. Inleiding...2 Leeswijzer...2 2. Huidige situatie exploitatie en beheer...3 2.1. De binnensportaccommodaties...3 2.2 De buitensportaccommodaties...4

Nadere informatie

Midden-Limburg Transitieatlas Voorzieningen. Masterclass 2 april 2015

Midden-Limburg Transitieatlas Voorzieningen. Masterclass 2 april 2015 Midden-Limburg Transitieatlas Voorzieningen Masterclass 2 april 2015 Bevolking Midden-Limburg Trends DEMOGRAFIE Ontgroening BEZUINIGINGEN PARTICIPATIE- MAATSCHAPPIJ Vergrijzing Bevolkingsdaling Urbanisatie

Nadere informatie

Onderwerp Vaststelling van de tarieven voor de gemeentelijke sportaccommodaties 2011

Onderwerp Vaststelling van de tarieven voor de gemeentelijke sportaccommodaties 2011 Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Vaststelling van de tarieven voor de gemeentelijke sportaccommodaties 2011 Datum voorstel 29 oktober 2010 Datum raadsvergadering 14 december 2010 Bijlagen Ter inzage

Nadere informatie

INFORMATIE AVOND. Herziening Accommodatiebeleid

INFORMATIE AVOND. Herziening Accommodatiebeleid Herziening Accommodatiebeleid Agenda voor vanavond Aanleiding herziening Totstandkomen huidig accommodatiebeleid Constateringen huidige tijdgeest Onderbouwing toekomst bestendige kaders voor beleid Insteek

Nadere informatie

Eindrapportage Taskforce. Taskforce bezuinigingsvoorstellen sport : in een Perspectief sportaccommodaties ".

Eindrapportage Taskforce. Taskforce bezuinigingsvoorstellen sport : in een Perspectief sportaccommodaties . voorstel aan de raad Opgesteld door Maatschappelijke Ontwikkeling Kenmerk 14.005912 Vergadering Gemeenteraad Vergaderdatum 3 juli 2014 Jaargang en nummer 2014-36 Eindrapportage Taskforce. Taskforce bezuinigingsvoorstellen

Nadere informatie

EXPLOITATIEBEGROTING DE BLINKERD 2.0

EXPLOITATIEBEGROTING DE BLINKERD 2.0 Concept Door Pirovano Planeconomie en Grondbeleid In opdracht van de Gemeente Bergen 12 januari 2013 Hoofdstuk: Doel en uitgangspunten INHOUD 1 Doel en uitgangspunten... 3 1.1 Doel van dit rapport... 3

Nadere informatie

Sportaanbiedersmonitor

Sportaanbiedersmonitor 0-100 leden 101-250 leden 251-500 leden 501-1000 leden meer dan 1000 leden 18-2-2016 Sportaanbiedersmonitor context clubs ACCOMMODATIE 428 sportaanbieders hebben meegedaan 94% een vereniging 38% van de

Nadere informatie

De maatschappelijke tarieven voor de sportverenigingen in 2015, zoals weergegeven in bijlage 1, vast te stellen.

De maatschappelijke tarieven voor de sportverenigingen in 2015, zoals weergegeven in bijlage 1, vast te stellen. RAADSVOORSTEL Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 4850899 Aan : Gemeenteraad Datum : 5 januari 2015 Portefeuillehouder : Wethouder J.C. Buijtelaar Agendapunt : B&W-vergadering : 13-01-2015 De Ronde

Nadere informatie

Gesprekken met de Verenigingen Dorpsbelangen over de perspectiefwissel.

Gesprekken met de Verenigingen Dorpsbelangen over de perspectiefwissel. Classificatienummer : Registratienummer : Onderwerp : Gesprekken perspectiefwissel Verenigingen Bespreking d.d. : 16-05-2011 Plaats : Gemeentehuis Slochteren Opgesteld door : E. Sander Datum : 6 juli 2011

Nadere informatie

onderwerp Aanpassing van de tarievenverordening voor het gebruik van gemeentelijke sportaccommodaties voor 2013.

onderwerp Aanpassing van de tarievenverordening voor het gebruik van gemeentelijke sportaccommodaties voor 2013. Raadsvoorstel raadsvergadering 31-10-2012 agendapunt nummer 12INT01891 onderwerp Aanpassing van de tarievenverordening voor het gebruik van gemeentelijke sportaccommodaties voor 2013. Aan de gemeenteraad.

Nadere informatie

Informatievoorziening Gemeenteraad 14 mei 2012, SportCafé t Hooge Wessel. Welkom Gemeenteraad & andere genodigden

Informatievoorziening Gemeenteraad 14 mei 2012, SportCafé t Hooge Wessel. Welkom Gemeenteraad & andere genodigden Informatievoorziening Gemeenteraad 14 mei 2012, SportCafé t Hooge Wessel Welkom Gemeenteraad & andere genodigden Informatievoorziening Gemeenteraad 14 mei 2012, SportCafé t Hooge Wessel Vaststelling Agenda

Nadere informatie

De heer J. Sweere. De heer J. van Dijk. Mevrouw G. Kilian. De heer W. Damen

De heer J. Sweere. De heer J. van Dijk. Mevrouw G. Kilian. De heer W. Damen Aanwezig namens de verenigingen: Badmintonvereniging Groene Ster Atletiekvereniging Groene Ster Judoklub Klundert HTJ Zevenbergschen Hoek Landelijke Rijvereniging Prinses Irene Gymclub DITO Voetbalvereniging

Nadere informatie

Bijlage 5 Tarievenmodel plus varianten

Bijlage 5 Tarievenmodel plus varianten Bijlage 5 Tarievenmodel plus varianten Om dit model te kunnen implementeren is het noodzakelijk om een integrale kostprijs per uur te berekenen van de gemeentelijke sportaccommodaties. Zo wordt inzicht

Nadere informatie

1. Welke sport beoefent u? (meerdere antwoorden mogelijk)

1. Welke sport beoefent u? (meerdere antwoorden mogelijk) Sporten in Someren De zomervakantie is voorbij voor sportverenigingen betekent dit vaak de start van een nieuw seizoen. 3 3 2 2 1 1 22% 1 19% 1. Welke sport beoefent u? (meerdere antwoorden mogelijk) 1%

Nadere informatie

herziening voorzieningen Harmelen H2O 17 september 2013

herziening voorzieningen Harmelen H2O 17 september 2013 herziening voorzieningen Harmelen H2O 17 september 2013 DOEL WAT HOE Door de Raad: 200.000,- bezuinigen in Harmelen Focus op 3 locaties: - Dezibel - Dorpshuis - H20 TOT NU TOE - Dezibel 50.000 - Dorpshuis

Nadere informatie

Tonok Bwefar Brederostraat AT Zwolle +31 (0)

Tonok Bwefar Brederostraat AT Zwolle +31 (0) Tonok Bwefar Brederostraat 20 8023 AT Zwolle +31 (0) 6 27 028 131 voorzitter@zac-basketbal.nl Wethouder en Raadsleden met de portefeuille sport Gemeente Zwolle Zwolle, 7 november 2015 Betreft: voorgestelde

Nadere informatie

Herstructurering Sportvoorzieningen Gemeente Delfzijl. Informatieavond 28 november 2012

Herstructurering Sportvoorzieningen Gemeente Delfzijl. Informatieavond 28 november 2012 Herstructurering Sportvoorzieningen Gemeente Delfzijl Informatieavond 28 november 2012 Agenda Opening 19.30 u. Welkom door wethouder Wolthof 19.30 u. Presentatie ambtelijk advies 19.40 u. Pauze 20.30 u.

Nadere informatie

%Erg belangrijk. %Beetje belangrijk

%Erg belangrijk. %Beetje belangrijk Inleiding De Sportkoepel houdt zich sinds augustus 2014 bezig met het behartigen van belangen van de amateursportclubs in Groningen. De belangrijkste gesprekspartner voor de Sportkoepel is de gemeente

Nadere informatie

Nota Tarievenbeleid sportaccommodaties 2013 e.v. Gemeente Stichtse Vecht

Nota Tarievenbeleid sportaccommodaties 2013 e.v. Gemeente Stichtse Vecht Nota Tarievenbeleid sportaccommodaties 2013 e.v. Gemeente Stichtse Vecht Vastgesteld door de gemeenteraad van Stichtse Vecht op: 18 december 2012 1 1 Inleiding 1.1 Aanleiding In dit beleidsdocument worden

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft Ontwikkeling sporttarieven seizoen 2011/2012 en volgende jaren.

gemeente Eindhoven Betreft Ontwikkeling sporttarieven seizoen 2011/2012 en volgende jaren. gemeente Eindhoven Inboeknummer 11bst00645 Dossiernummer 11.15.755 12 april 2011 CommissieNotitie Betreft Ontwikkeling sporttarieven seizoen 2011/2012 en volgende jaren. Inleiding De gemeente Eindhoven

Nadere informatie

Notulen Buitengewone ledenvergadering vv Kapelle 23 februari 2015 V.V. "KAPELLE"

Notulen Buitengewone ledenvergadering vv Kapelle 23 februari 2015 V.V. KAPELLE Secretariaat: Jip en Janneke 29 4421 TG Kapelle tel. 06-24 54 15 60 e-mail: secretaris@vvkapelle.nl V.V. "KAPELLE" Uitnodiging voor het bijwonen van een Buitengewone Ledenvergadering welke gehouden wordt

Nadere informatie

BIJLAGE 1: Overzicht economische activiteiten AFWEGINGEN / GEVOLG. ACTIVITEIT BETREFT GEBRUIKERS BEOORDELING Wet Markt en Overheid Exploitatie

BIJLAGE 1: Overzicht economische activiteiten AFWEGINGEN / GEVOLG. ACTIVITEIT BETREFT GEBRUIKERS BEOORDELING Wet Markt en Overheid Exploitatie BIJLAGE 1: Overzicht economische activiteiten Exploitatie Sportverenigingen sportaccommodaties en particulieren Verhuur en in gebruik geven van sporthal en -zalen en een zwembad Dit zijn economische Kosten:

Nadere informatie

Verslag debat sport en bewegen

Verslag debat sport en bewegen Verslag debat sport en bewegen Woensdag 3 april 2013, Krimpen aan den IJssel Inleiding Op woensdagavond 3 april werd in het gemeentehuis van Krimpen de derde voorzieningendiscussie gehouden, dit keer over

Nadere informatie

389 van de 770 benaderde panelleden hebben de vragenlijst ingevuld; ruim 50%.

389 van de 770 benaderde panelleden hebben de vragenlijst ingevuld; ruim 50%. Inleiding Sporten én bewegen dragen bij aan een goede gezondheid. Verder stimuleert het de sociale binding en bevordert het dat mensen actief onderdeel uitmaken van de samenleving. De gemeente stelt daarom

Nadere informatie

Sportvisie Heeze-Leende Jubelen, Klagen, Acties en Prioriteiten. Bijeenkomst maandag 3 oktober 2011

Sportvisie Heeze-Leende Jubelen, Klagen, Acties en Prioriteiten. Bijeenkomst maandag 3 oktober 2011 Sportvisie Heeze-Leende Jubelen, Klagen, Acties en Prioriteiten Bijeenkomst maandag 3 oktober 2011 Het programma van vanavond Terugblik avond 4 juli 2011 Doel van de sportvisie Kaders en uitgangspunten

Nadere informatie

PARK LEUDAL-OOST AGENDA PARK LEUDAL-OOST VISIE PARK LEUDAL-OOST PARK LEUDAL-OOST GEBIED. PARK LEUDAL-OOST Kansen en bedreigingen

PARK LEUDAL-OOST AGENDA PARK LEUDAL-OOST VISIE PARK LEUDAL-OOST PARK LEUDAL-OOST GEBIED. PARK LEUDAL-OOST Kansen en bedreigingen AGENDA Park Leudal-Oost visie Definitiefase Proces Varianten Overleg / Discussie varianten Vervolg Klankbordoverleg 26 mei 2015 VISIE GEBIED Verenigingen Onderwijs Ongeorganiseerd Bedrijfsleven Natuur

Nadere informatie

Procesaanpak Sportbeleid gemeente Lingewaard 2015-2020

Procesaanpak Sportbeleid gemeente Lingewaard 2015-2020 Procesaanpak Sportbeleid gemeente Lingewaard 2015-2020 1 1. Inleiding. De huidige sportnotitie Sportbeleid beweegt door! is in december 2012 door de gemeenteraad vastgesteld. Deze notitie heeft betrekking

Nadere informatie

1 Doel van de marktconsultatie. 2 De opdracht

1 Doel van de marktconsultatie. 2 De opdracht Marktconsultatiedocument Beheer en exploitatie van o Nieuw te bouwen Multifunctionele accommodatie (binnenzwembad) o Buitenzwembad de Zandstuve o Binnensportaccommodaties Aan: Geïnteresseerde marktpartijen

Nadere informatie

Hoe gaan gemeenten en sportverenigingen de crisis te lijf?

Hoe gaan gemeenten en sportverenigingen de crisis te lijf? Hoe gaan gemeenten en sportverenigingen de crisis te lijf? Facts& figures voor een gefundeerde toekomstvisie Provinciale Sportontmoeting Utrecht 9 oktober 2013, Huis voor de Sport Nieuwegein Remco Hoekman,

Nadere informatie

Portefeuillehouder : H.J. van Komen Datum collegebesluit : 20 september 2013 Corr. nr.: 2013.14572

Portefeuillehouder : H.J. van Komen Datum collegebesluit : 20 september 2013 Corr. nr.: 2013.14572 Preadvies Portefeuillehouder : H.J. van Komen Datum collegebesluit : 20 september 2013 Corr. nr.: 2013.14572 Onderwerp : Voorstel inzake afbouw exploitatiesubsidie buitensportverenigingen Programma : 6.

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering Volleybalvereniging Relay Langedijk

Algemene ledenvergadering Volleybalvereniging Relay Langedijk Algemene ledenvergadering Volleybalvereniging Relay Langedijk Noord- Scharwoude, 26 november 2014 Verslag/notulen 1 Opening Voorzitter opent de vergadering en meldt de personen die zich hebben afgemeld.

Nadere informatie

Sport en de omgevingswet VSG bijeenkomst 21 april Ruimte voor Sport Dennis Ruijgt

Sport en de omgevingswet VSG bijeenkomst 21 april Ruimte voor Sport Dennis Ruijgt Sport en de omgevingswet VSG bijeenkomst 21 april 2017 Ruimte voor Sport Dennis Ruijgt Observaties Ik heb het al drie keer proberen uit te leggen aan de collega s van ruimte. Buitenruimte inzetten voor

Nadere informatie

Onderwerp Kaders voor de toekomst van Golfbad Oss / Visie openbaar zwemwater in de gemeente Oss. Naam en telefoon. Portefeuillehouder

Onderwerp Kaders voor de toekomst van Golfbad Oss / Visie openbaar zwemwater in de gemeente Oss. Naam en telefoon. Portefeuillehouder Onderwerp Kaders voor de toekomst van Golfbad Oss / Visie openbaar zwemwater in de gemeente Oss. Datum 02-05-2017 Naam en telefoon Mark Megens Afdeling SMO Portefeuillehouder Kees van Geffen Aanleiding

Nadere informatie

Steven Dijk. Oorlogswinter 2013 Landelijke tournee Peer Gynt (Zuidelijk Toneel)

Steven Dijk. Oorlogswinter 2013 Landelijke tournee Peer Gynt (Zuidelijk Toneel) Steven Dijk 1952 geboren 1978-2002 raadslid PvdA Diemen 1986-1994 wethouder PvdA 1988 afgestudeerd econoom Vrije Universiteit 2002-2004 wethouder Leefbaar Diemen 2005-heden voorzitter Rekenkamercommissie

Nadere informatie

Analyse uitgangspunten en verdelingscriteria Utrechtse sporthallen. Juni-december 2015

Analyse uitgangspunten en verdelingscriteria Utrechtse sporthallen. Juni-december 2015 Analyse uitgangspunten en verdelingscriteria Utrechtse sporthallen Juni-december 2015 0 Inhoud 1 Aanleiding... 2 2 Huidige situatie... 3 Werkwijze... 3 Uitgangspunten... 3 Verdelingscriteria... 4 3 Analyse...

Nadere informatie

Financieel. Jaarverslag 2014-2015

Financieel. Jaarverslag 2014-2015 Financieel Jaarverslag 2014-2015 26 november 2015 Versie 1.1 Financieel Jaarverslag 2014-2015 versie 1.1.docx 29-11-2015 pagina 1 Voorwoord Voor u ligt het financieel verslag over het verenigingsjaar 1

Nadere informatie

Sportaccommodaties in Houten Keuzes voor de toekomst

Sportaccommodaties in Houten Keuzes voor de toekomst Keuzes voor de toekomst 2 Inhoud Inleiding Aanleiding voor de uitwerkingsnota Uitgangspunten Sportnota voor 2008-2015 Capaciteit van buitensport- en binnensportaccommodaties Het ervaren capaciteitstekort:

Nadere informatie

Privatisering sportaccommodaties gemeente Bronckhorst

Privatisering sportaccommodaties gemeente Bronckhorst Privatisering sportaccommodaties gemeente Bronckhorst Thijs Kiers, beleidsmedewerker afdeling Ontwikkeling, ontspannen Martin Niessink, coordinator cluster Groen, afdeling Beheer 13 accommodaties; 11 gemeentelijk

Nadere informatie

Inleiding. Tegenbegroting 2015 PvdA Utrecht pagina 2

Inleiding. Tegenbegroting 2015 PvdA Utrecht pagina 2 Tegenbegroting 2015 Inleiding Vrijheid, democratie, rechtvaardigheid, duurzaamheid en solidariteit. Dat zijn de idealen van de sociaal-democratie. In deze tegenbegroting 2015 vertaalt de PvdA Utrecht deze

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek dienstverlening gemeente Groningen op het gebied van sport

Klanttevredenheidsonderzoek dienstverlening gemeente Groningen op het gebied van sport B A S I S V O O R B E L E I D Klanttevredenheidsonderzoek dienstverlening gemeente Groningen op het gebied van sport Onderzoek en Statistiek Groningen heeft als kernactiviteiten instrumentontwikkeling

Nadere informatie

Betreft: Peiling financiële positie sportverenigingen Dordrecht. Geachte heer/mevrouw,

Betreft: Peiling financiële positie sportverenigingen Dordrecht. Geachte heer/mevrouw, Betreft: Peiling financiële positie sportverenigingen Dordrecht Geachte heer/mevrouw, Voor u ligt een vragenlijst waarin nader wordt ingegaan op de financiële positie van uw vereniging. Aanleiding voor

Nadere informatie

Buurthuizen en activiteiten

Buurthuizen en activiteiten Invalshoek: een wijkbudget voor activiteiten We stoppen met de financiering van (een gedeelte van) de huidige activiteiten in de wijk en stellen per wijk een budget beschikbaar voor initiatieven van inwoners

Nadere informatie

Toelichting Algemeen Investerings en Exploitatiemodel

Toelichting Algemeen Investerings en Exploitatiemodel Toelichting Algemeen Investerings en Exploitatiemodel Inleiding In het kader van het meer jaren beleid van vier zaalsportbonden (NeVoBo, NBasB, NHV en NBadB) zijn de belangrijkste knelpunten voor haar

Nadere informatie

Subsidieaanvraag Combinatiefuncties Gemeente Almere

Subsidieaanvraag Combinatiefuncties Gemeente Almere Subsidieaanvraag Combinatiefuncties Gemeente Almere Uitleg format Subsidieaanvraag Combinatiefuncties Het voor u liggend formulier is bedoeld om subsidie aan te vragen bij de gemeente Almere voor een combinatiefuncties.

Nadere informatie

Welke keuzes je ook maakt, sluiting, renovatie, nieuwbouw niet iedereen is tevreden.

Welke keuzes je ook maakt, sluiting, renovatie, nieuwbouw niet iedereen is tevreden. Van: Openluchtzwembad Klarenbeek Jan van Olmen Deze tekst kan ik helaas niet presenteren tijdens de expertmeeting i.v.m. de drukte in het openluchtbad. Inleiding. In Arnhem hebben wij een vergelijkbare

Nadere informatie

Benchmark tarieven en bezetting sportaccommodaties Rapport Gemeente Utrecht

Benchmark tarieven en bezetting sportaccommodaties Rapport Gemeente Utrecht Benchmark tarieven en bezetting sportaccommodaties Rapport Gemeente Utrecht BMC Januari 2014 S.J.M. Olsthoorn BSc Projectnummer: 418887 Correspondentienummer: AD-0312-66302 INHOUD HOOFDSTUK 1 WAAROM DEZE

Nadere informatie

Collegevoorstel P Onderwerp Aanbesteding beheer en exploitatie zwembad De Wetering

Collegevoorstel P Onderwerp Aanbesteding beheer en exploitatie zwembad De Wetering Collegevoorstel P Onderwerp Aanbesteding beheer en exploitatie zwembad De Wetering Openbaar Beslispunten 1. De uitgangspunten voor de aanbesteding van het beheer en de exploitatie van het zwembad De Wetering

Nadere informatie

Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met de vertegenwoordiger van uw sport: Dammen:

Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met de vertegenwoordiger van uw sport: Dammen: Vragenlijst onderzoek Huisvestingsituatie Denksportverenigingen Deze vragenlijst is opgesteld door de samenwerkende denksportbonden en Sportservice Noord-Holland. U ontvangt de vragenlijst van uw bond

Nadere informatie

10 november 2014 10 2014/69 22 september 2014 wethouder A.G.J. Bosch

10 november 2014 10 2014/69 22 september 2014 wethouder A.G.J. Bosch Aan de raad van de gemeente Olst-Wijhe. Raadsvergadering d.d. Agendapunt Voorstelnummer Opiniërend besproken d.d. Portefeuillehouder 10 november 2014 10 2014/69 22 september 2014 wethouder A.G.J. Bosch

Nadere informatie

BEGROTING KV BOLSWARD 2015

BEGROTING KV BOLSWARD 2015 Inhoud 1. Algemeen 2. 2. Exploitatiebegroting 2015 2. 3. Toelichting begrotingsposten 3. 4. Vaststelling 6. 1 1. ALGEMEEN Bijgaande begroting is sluitend. BEGROTING KV BOLSWARD 2015 Gezien de lasten van

Nadere informatie

b Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college Financiën helder en op orde

b Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college Financiën helder en op orde gemeente Eindhoven Inboeknummer 12bst01585 Dossiernummer 12.38.651 18 september 2012 Commissienotitie Betreft startnotitie over Sturen met normen: domein 'flexibiliteit'. Inleiding Op 28 augustus is in

Nadere informatie

Naar een toekomstbestendige en vitale. Naar een toekomstbestendige en vitale buitensport

Naar een toekomstbestendige en vitale. Naar een toekomstbestendige en vitale buitensport Naar een toekomstbestendige en vitale Naar een toekomstbestendige en vitale buitensport Hoe vitaal zijn de clubs? Wat is de kwaliteit van de accommodaties? Wat zal er veranderen in de toekomst? Zijn huurprijzen

Nadere informatie

Voorstellen, acties en uitvoering Sportnota

Voorstellen, acties en uitvoering Sportnota Voorstellen, acties en uitvoering Sportnota 2016-2019 Speerpunt 1: Sportstimulering 1. De combinatiefunctionaris (nog) meer inzetten als verbinder van verschillende organisaties voor sport, bewegen en

Nadere informatie

1 1 111 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1111 111 Ons kenmerk: 2013/280201

1 1 111 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1111 111 Ons kenmerk: 2013/280201 1 1 111 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1111 111 Ons kenmerk: 2013/280201 N Visie op hoofdlijnen op het 1 gebruik van buurthuizen Betere bezetting van accommodaties, meer zelfstandige buurthuizen en minder gesubsidieerde

Nadere informatie

Concept Startnotitie gedeelde verantwoordelijkheid tennis en voetbal

Concept Startnotitie gedeelde verantwoordelijkheid tennis en voetbal Concept Startnotitie gedeelde verantwoordelijkheid tennis en voetbal Versie 28 oktober 2014 1. Inleiding Op 25 februari 2014 heeft het college van B&W van de gemeente Menterwolde o.a. besloten: het gaan

Nadere informatie

Klimmen Ransdaal. www.openclubklimmenransdaal.nl KLIMMEN RANSDAAL

Klimmen Ransdaal. www.openclubklimmenransdaal.nl KLIMMEN RANSDAAL Klimmen Ransdaal www.openclubklimmenransdaal.nl KLIMMEN RANSDAAL Intentieverklaring Tijdschema 19:30 uur welkomswoord 19:35 uur uitleg programma van vandaag 19:45 uur - welke vragen heeft u? - welke opmerkingen

Nadere informatie

Kortom: Een schaatsvereniging is er dóór leden en vóór leden. De vereniging is intern gericht, waarbij de leden bepalen wat er gebeurt.

Kortom: Een schaatsvereniging is er dóór leden en vóór leden. De vereniging is intern gericht, waarbij de leden bepalen wat er gebeurt. Vrijwilligersbeleid binnen de schaatsvereniging Van beleid tot uitvoering in de praktijk Schaatsverenigingen en de vrijwilligersproblematiek De doorsnee schaatsvereniging in Nederland is een vrijwilligersorganisatie:

Nadere informatie

Leiderdorp, 13 maart 2012. Aan de Gemeenteraad Leiderdorp. Betreft: Vragen naar aanleiding van Presentatie d.d. 8 februari 2012. Mijne Dames, Heren,

Leiderdorp, 13 maart 2012. Aan de Gemeenteraad Leiderdorp. Betreft: Vragen naar aanleiding van Presentatie d.d. 8 februari 2012. Mijne Dames, Heren, Leiderdorp, 13 maart 2012. Aan de Gemeenteraad Leiderdorp Betreft: Vragen naar aanleiding van Presentatie d.d. 8 februari 2012 Mijne Dames, Heren, Op 8 februari jl. heeft ondergetekende tezamen met de

Nadere informatie

Samen Sterk in Sport Reactie college Beleidsoverwegingen Sportoverleg

Samen Sterk in Sport Reactie college Beleidsoverwegingen Sportoverleg Samen Sterk in Sport Reactie college Beleidsoverwegingen Sportoverleg Inleiding O Deze visie weerspiegelt de rol van de lokale overheid enerzijds en anderzijds de manier waarop een adequaat antwoord wordt

Nadere informatie

Rekenkameronderzoek als spiegel voor de sport:

Rekenkameronderzoek als spiegel voor de sport: Rekenkameronderzoek als spiegel voor de sport: op naar effectief sportbeleid in tijden van bezuinigingen en decentralisatie Mulierdebat Rekenkamers en sport 28 november 2013, Utrecht Remco Hoekman, senior

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma visiedocument inclusief financiële paragraaf "Sport- en welzijnsaccommodaties gemeente Olst- Wijhe"

Uitvoeringsprogramma visiedocument inclusief financiële paragraaf Sport- en welzijnsaccommodaties gemeente Olst- Wijhe Uitvoeringsprogramma visiedocument inclusief financiële paragraaf "Sport- en welzijnsaccommodaties gemeente Olst- Wijhe" Olst/Wijhe, september 2007. doc. nr.: 0749-4-BZ-MS 1. Uitvoeringsprogramma visiedocument

Nadere informatie

PARK LEUDAL-OOST. Terugblik. Gemeente Leudal. Definitiefase. Ondertekening intentieovereenkomst AGENDA

PARK LEUDAL-OOST. Terugblik. Gemeente Leudal. Definitiefase. Ondertekening intentieovereenkomst AGENDA d.d. 29 jan. 2015 AGENDA Terugblik Gemeente Leudal Definitiefase Ondertekening intentieovereenkomst AGENDA Terugblik Gemeente Leudal Definitiefase Ondertekening intentieovereenkomst TERUGBLIK Begin 2013

Nadere informatie

Gewijzigd Voorstel aan de raad

Gewijzigd Voorstel aan de raad Gewijzigd Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 12 december 2007 Nummer voorstel: 2007/130 Voor raadsvergadering d.d.: 18-12-2007 Agendapunt:

Nadere informatie

het Peel en Maas bad een bad voor en door de gemeenschap

het Peel en Maas bad een bad voor en door de gemeenschap het Peel en Maas bad een bad voor en door de gemeenschap Uitgangspunt De Bubblemates, Heldense Reddingsbrigade en de Heldense Zwemvereniging spreken samen de intentie uit om vanaf 2016 het beheer van de

Nadere informatie

gemeente Eindhoven - Instemmen met compenseren van ontwikkelingen op gebied van Energiekosten sportsector 1.038.000 met ingang van 2012.

gemeente Eindhoven - Instemmen met compenseren van ontwikkelingen op gebied van Energiekosten sportsector 1.038.000 met ingang van 2012. gemeente Eindhoven Raadsnummer Inboeknummer 11R4539 11bst01745 Beslisdatum B&W 04 oktober 2011 Dossiernummer 11.40.751 RaadsvoorstelSporttarieven seizoen 2011/2012 2014/2015 Inleiding De gemeente Eindhoven

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 15 mei 2012 Nummer voorstel: 2012/35

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 15 mei 2012 Nummer voorstel: 2012/35 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 15 mei 2012 Nummer voorstel: 2012/35 Voor raadsvergadering d.d.: 29-05-2012 Agendapunt: 9 Onderwerp:

Nadere informatie

De perspectief nota en de najaarsnota lieten een positief beeld zien.(+137.000).

De perspectief nota en de najaarsnota lieten een positief beeld zien.(+137.000). Begroting 2015-2018 Begroting 2015-2018 11-11-2014 voor ons ligt de begroting 2014 2018. Voor de PvdA zijn de mensen belangrijk. Mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt die nu buiten spel staan, maar

Nadere informatie

Het Ondernemende Dorp. Twijzel

Het Ondernemende Dorp. Twijzel Het Ondernemende Dorp Twijzel Twijzel, maart 2010 Ondernemend dorp Twijzel Aanleiding De komende jaren hebben we te maken met een periode van krimp en bezuinigingen bij zowel de gemeentelijke als de rijksoverheid.

Nadere informatie

Auteurs: Santi Raats en Hans Slender

Auteurs: Santi Raats en Hans Slender De trend is het afgelopen decennium onmiskenbaar dat gemeentes de ambitie nastreven om regiegemeentes te worden en facilitaire taken steeds meer afschuiven op verenigingen. Veelal wordt deze verandering

Nadere informatie

Sportvoorzieningen en sportdeelname in stad en land

Sportvoorzieningen en sportdeelname in stad en land Sportvoorzieningen en sportdeelname in stad en land DSO 2013 Eindhoven 7 november 2013 Remco Hoekman Senior onderzoeker Mulier Instituut, Utrecht November, 2013 Inhoud Introductie: faciliterende rol van

Nadere informatie

Nieuwe verhuurtarieven welzijnsaccommodaties. Presentatie Raadsinformatieavond, 2 december 2014

Nieuwe verhuurtarieven welzijnsaccommodaties. Presentatie Raadsinformatieavond, 2 december 2014 Nieuwe verhuurtarieven welzijnsaccommodaties Presentatie Raadsinformatieavond, 2 december 2014 1. Inhoud presentatie 1. Aanleiding herziening verhuurtarieven 2. Doelen accommodatiebeleid, Vernieuwend Welzijn

Nadere informatie

Kansen in uw kantine

Kansen in uw kantine 1. Trends in en om de sportkantines 2. Wet- en regelgeving 3. Vrijwilligers 4. Kantine-exploitatie 5. Discussie 1. Trends Moeilijk vrijwilligers werven Verjonging en vernieuwing bij bestuurders door generatie

Nadere informatie

INNING VAN CONTRIBUTIES EN SPONSORGELDEN BIJ SPORTVERENIGINGEN. - Een online enquête onder penningmeesters -

INNING VAN CONTRIBUTIES EN SPONSORGELDEN BIJ SPORTVERENIGINGEN. - Een online enquête onder penningmeesters - INNING VAN CONTRIBUTIES EN SPONSORGELDEN BIJ SPORTVERENIGINGEN - Een online enquête onder penningmeesters - 1 INLEIDING In 2006 heeft incasso- en gerechtsdeurwaarderorganisatie Flanderijn Goos Marketing

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Nieuw tarieven- en subsidiestelsel sport. Aan de raad, Onderwerp Nieuw tarieven- en subsidiestelsel sport

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Nieuw tarieven- en subsidiestelsel sport. Aan de raad, Onderwerp Nieuw tarieven- en subsidiestelsel sport RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 23-06-2011 11-063 Onderwerp Nieuw tarieven- en subsidiestelsel sport Aan de raad, Onderwerp Nieuw tarieven- en subsidiestelsel sport Gevraagde beslissing 1. Instemmen

Nadere informatie

Kenmerk INT12.0968. Verhuurcriteria Gemeente Brummen

Kenmerk INT12.0968. Verhuurcriteria Gemeente Brummen Verhuurcriteria Gemeente Brummen Inhoud 0. Inleiding 1. Verhuurcriteria 2001 2013 2. Knelpunten 3. Informatie 4. Verhuurcriteria met ingang van het seizoen 2013 2014 5. Aanbevelingen ten behoeve van verhuurbaarheid

Nadere informatie

SGO zal komend sportseizoen het beleidsplan actualiseren en is voornemens een aanvraag in te dienen voor het project Sportdorp Grolloo.

SGO zal komend sportseizoen het beleidsplan actualiseren en is voornemens een aanvraag in te dienen voor het project Sportdorp Grolloo. De voorzitter opent de vergadering en vraagt de aanwezigen de presentielijst in te vullen. De koffie wordt aangeboden door de supportersvereniging en na afloop biedt SGO nog een borrel aan. De agenda wordt

Nadere informatie

Onderwerp: Ongevraagd advies samenwerking sportverenigingen en gebruik sportaccommodaties.

Onderwerp: Ongevraagd advies samenwerking sportverenigingen en gebruik sportaccommodaties. Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Leiden Postbus 9100 2300 PC Leiden Onderwerp: Ongevraagd advies samenwerking sportverenigingen en gebruik sportaccommodaties. Geacht College,

Nadere informatie

27 januari 2011 1. Concept beleidsnotitie Sport BSO s

27 januari 2011 1. Concept beleidsnotitie Sport BSO s Concept beleidsnotitie Sport BSO s 1. Achtergrond In de laatste jaren zijn er landelijk veel samenwerkingsvarianten gestart tussen kinderopvangorganisaties en sportverenigingen in de vorm van Sport BSO

Nadere informatie

Bijeenkomst Sport en Accommodatiebeleid - 10 mei 2016

Bijeenkomst Sport en Accommodatiebeleid - 10 mei 2016 Bijeenkomst Sport en Accommodatiebeleid - 10 mei 2016 Aanwezig: wethouder G. van Dijk, wethouder J. Berkhoff, G. van der Meijden, T. Smit en E. Palland (namens gemeente Heerde) 16 sportverenigingen: Gymnastiekvereniging

Nadere informatie

Jongerenparticipatie in en door de sport. Niet betrokken, dus vertrokken (Johan Stekelenburg, voorzitter Jeugd in Beweging)

Jongerenparticipatie in en door de sport. Niet betrokken, dus vertrokken (Johan Stekelenburg, voorzitter Jeugd in Beweging) Jongerenparticipatie in en door de sport Niet betrokken, dus vertrokken (Johan Stekelenburg, voorzitter Jeugd in Beweging) Nota Jongerenparticipatie in en door de sport Gemeente Den Haag Dienst Onderwijs,

Nadere informatie

Voorstel aan : Gemeenteraad van 15 december Door tussenkomst van : Raadscommissie van 2 december Nummer : 71

Voorstel aan : Gemeenteraad van 15 december Door tussenkomst van : Raadscommissie van 2 december Nummer : 71 Voorstel aan : Gemeenteraad van 15 december 2014 Door tussenkomst van : Raadscommissie van 2 december 2014 Nummer : 71 Onderwerp : Bezuinigingsmogelijkheden 2016 Bijlage(n) : 1. Schermprints website Begrotingswijzer.nl

Nadere informatie

Informatie Workshop Arbeidsrecht Regelgeving Kantine-exploitatie

Informatie Workshop Arbeidsrecht Regelgeving Kantine-exploitatie 1/5 VO Thema-avonden De hieronder aangegeven thema-avonden betreffen onderwerpen, die niet direct kaatsspecifiek zijn, Maar ook deze onderwerpen verschijnen vroeg of laat toch op het bordje van de kaatsbestuurder:

Nadere informatie

Sportbesluit. Raadscommissie Maatschappelijke Ontwikkeling 16 februari 2015

Sportbesluit. Raadscommissie Maatschappelijke Ontwikkeling 16 februari 2015 Sportbesluit Raadscommissie Maatschappelijke Ontwikkeling 16 februari 2015 1 Sportbesluit op 2 februari 2010 Het Sportbesluit vloeit voort uit drie belangrijke wensen van de toenmalige gemeenteraad: 1.

Nadere informatie

Exploitatie en beheer door bewoners van wijkaccommodaties. Quickscan onder Nederlandse gemeenten met meer dan 70.000 inwoners april 2013

Exploitatie en beheer door bewoners van wijkaccommodaties. Quickscan onder Nederlandse gemeenten met meer dan 70.000 inwoners april 2013 Exploitatie en beheer door bewoners van wijkaccommodaties Quickscan onder Nederlandse gemeenten met meer dan 70.000 inwoners april 2013 Samenvatting van de resultaten Opdrachtgever Contactgegevens Contactpersoon

Nadere informatie

dhr. J. Ophoff - Financiën 1. Bestuur

dhr. J. Ophoff - Financiën 1. Bestuur RAADSVOORSTEL status: B Agendapunt: 14 Onderwerp: Wavin-gelden Commissie: 30-1-, nr. 5 Raadsvoorstel: 7-2-, nr. 132 Portefeuillehouder : Beleidsterrein: Programma: dhr. J. Ophoff - Financiën 1. Bestuur

Nadere informatie

Beantwoording vragen over rookvrije sportaccommodaties en gezonde sportkantines

Beantwoording vragen over rookvrije sportaccommodaties en gezonde sportkantines Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording vragen over rookvrije sportaccommodaties en gezonde sportkantines Programma Sport & Accommodaties Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting Op

Nadere informatie

Sport en Cultuur Rosemarie Maas Beleid Sport. Rekenmodel Binnensportvoorzieningen. VSG-Kennisdag

Sport en Cultuur Rosemarie Maas Beleid Sport. Rekenmodel Binnensportvoorzieningen. VSG-Kennisdag Sport en Cultuur Rosemarie Maas Beleid Sport Rekenmodel Binnensportvoorzieningen VSG-Kennisdag 16-02-2017 Rekenmodel binnensportvoorzieningen Aanleiding Aanleiding Strategische uitgangspunten sportvoorzieningen/

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, 28 juni 2011 Nummer voorstel: 2011/58

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, 28 juni 2011 Nummer voorstel: 2011/58 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 28 juni 2011 Nummer voorstel: 2011/58 Voor raadsvergadering d.d.: 12-07-2011 Agendapunt: 06 Onderwerp:

Nadere informatie

Sportnota 2013 t/m 2016 Visie Sportpark Duintjesveld

Sportnota 2013 t/m 2016 Visie Sportpark Duintjesveld Vastgesteld door de gemeenteraad van Zandvoort : d.d. 4 juni 2013 Gepubliceerd in de Zandvoortse Courant : d.d. 4 juli 2013 Inwerkingtreding : d.d. 1 juli 2013 Registratienr: 2013/02/002408 Auteur: T.

Nadere informatie

Gemeente Doetinchem t.a.v. het College van B&W en de gemeenteraad van Doetinchem. Geacht College, geachte raadsleden,

Gemeente Doetinchem t.a.v. het College van B&W en de gemeenteraad van Doetinchem. Geacht College, geachte raadsleden, Gemeente Doetinchem t.a.v. het College van B&W en de gemeenteraad van Doetinchem Geacht College, geachte raadsleden, Ons is ter beschikking gesteld de brief d.d. 21 april 2011 van de Stichting Waarborgfond

Nadere informatie

Concept begroting 2014

Concept begroting 2014 Concept begroting 2014 De begroting 2014 die nu voorligt ter goedkeuring en vaststelling is opgesteld op het moment dat Divosa financieel gezien terug kijkt op een moeilijke periode. Het eigen vermogen

Nadere informatie

9 Stiens, 28 oktober 2015

9 Stiens, 28 oktober 2015 9 Stiens, 28 oktober 2015 Raadsvergadering: 10 december 2015 Voorstelnummer: 2015/49 Portefeuillehouder: drs. J.R.A. Boertjens Behandelend ambtenaar: H. Siegersma E-mail: h.siegersma@leeuwarderadeel.nl

Nadere informatie

Infoavond. Hockey. Welkom. bij SV Kampong Hockey

Infoavond. Hockey. Welkom. bij SV Kampong Hockey Infoavond Welkom bij SV Kampong Kampong omni-vereniging 3.300 hockeyleden 110 jeugdteams / 90 seniorenteams doelgroepen o.a. rolstoel- en G/LG-hockey 500 vrijwilligers Kampong zijn we samen! Aanleiding

Nadere informatie

Opinieronde / peiling

Opinieronde / peiling Aan de Raad OPINIE Made, 23 september 2015 Regnr.: 15int03937 Aan de commissie: Fout! Onbekende naam voor documenteigenschap. Datum vergadering: Fout! Onbekende naam voor documenteigenschap. Agendapunt

Nadere informatie

Wat kost sport in de B5?

Wat kost sport in de B5? Wat kost sport in de B5? Een intergemeentelijke vergelijking van tarieven sportaccommodaties en sportbegrotingen in de vijf grootste Brabantse gemeenten (B5) David Romijn Remco Hoekman Mulier Instituut,

Nadere informatie

SOCIALE COHESIE EEN ZOEKTOCHT IN HET KADER VAN BUURTBUDGETTEN

SOCIALE COHESIE EEN ZOEKTOCHT IN HET KADER VAN BUURTBUDGETTEN SOCIALE COHESIE EEN ZOEKTOCHT IN HET KADER VAN BUURTBUDGETTEN DE CONTEXT LUNETTEN DOET MEE AAN EEN EXPERIMENT BUURTBUDGETTEN (PILOT) NIEUW VOOR IEDEREEN. (GEMEENTEBESTUUR, DE GEMEENTERAAD, AMBTENAREN EN

Nadere informatie