AANWERVINGSBROCHURE. Boekhouder Beleidsmedewerker financiële dienst

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "AANWERVINGSBROCHURE. Boekhouder Beleidsmedewerker financiële dienst"

Transcriptie

1 AANWERVINGSBROCHURE Boekhouder Beleidsmedewerker financiële dienst

2 1. Een nieuwe financiële dienst! Helemaal nieuw is het uiteraard niet. Zoals elk lokaal bestuur heeft zowel de gemeente als het OCMW van Zwevegem een financiële dienst die verantwoordelijk is voor inkomsten, uitgaven, facturatie, debiteurenbeheer, jaarrekeningen, managementinformatie, Deze taken behoren tot een financiële dienst en dat zal wellicht nog een tijdje zo blijven. En toch is er vernieuwing! Misschien heb je al gehoord van de Beleids- en Beheerscyclus (kortweg: BBC). Het OCMW is in 2011 van start gegaan als pilootbestuur voor de BBC. De eerste ervaringen van het OCMW worden meegenomen naar andere steden, gemeenten en OCMW s die ten laatste op 1 januari 2014 ook van starten moeten gaan met de BBC. Maar er is meer. Vanaf januari 2013 gaan de financiële diensten van gemeentebestuur en OCMW Zwevegem samenwerken in een gemeenschappelijke financiële dienst met aan het hoofd één financieel beheerder. Gelijkaardige taken die bestaan binnen zowel gemeente als OCMW worden geclusterd. Op basis daarvan zal de nieuwe financiële dienst bestaan uit 5 cellen. Financieel beheerder Financieel expert Cel beheerscontrole en managementinformatie Cel thesaurie en schuldbeheer Cel crediteuren Cel debiteuren Cel algemene boekhouding In deze nieuwe structuur voorzien wij de aanwerving van twee financieel medewerkers. Eén functie komt er naar aanleiding van een pensionering; de tweede functie is bijkomend om de werking van de financiële dienst nog proactiever te maken. Geïnteresseerden kunnen zich zowel voor één van de functies als voor beide functies kandidaat stellen. Binnen de cel algemene boekhouding is er een vacature voor boekhouder. Het gaat daarbij voornamelijk over het voeren van de boekhouding van gemeente, OCMW, vzw s, kerkfabrieken, autonoom gemeentebedrijf. Lonen worden geboekt, kasverrichtingen, eindejaarsverrichtingen, beheren van de wachtrekening, Ook krijgt de boekhouder te maken met externe audit, btw-administratie, inspecties van de POD. Binnen de cel beheerscontrole en managementinformatie is er een vacature voor beleidsmedewerker financiële dienst. Deze cel is zeer decentraal gericht, en de medewerkers van de cel zijn in feite de frontoffice van de financiële dienst. Zij hebben een algemene kennis van de werking van de eigen dienst én van de andere diensten. Verantwoordelijkheden zijn onder meer: samen met de diensten opmaken van meerjarenplanning, budget, budgetwijziging; beschikbaar stellen van financiële know-how aan de diensten, financiële rapportering, ondersteuning aan diensten om financiële procedures te leren kennen en na te leven, ad hoc financiële analyses in functie van investeringen, toelichting en analyse van jaarrekeningen, interne controle, 2

3 2. Functiebeschrijving boekhouder 2.1. Functiebenaming Boekhouder Niveau B (B1-B2-B3) 2.2. Relaties Intern: Extern: Staat onder leiding van de ontvanger (financieel beheerder) Werkt samen met administratieve medewerker(s) van de eigen dienst en van de verschillende andere diensten Heeft contact met burgers Heeft contact met leveranciers, financiële instellingen 2.3. Basisdoelstelling Het ondersteunen van de ontvanger (financieel beheerder) bij het uitoefenen van zijn taak, voornamelijk op vlak van boekhouden, facturatie en debiteurenbeheer Resultaatsgebieden Boekhouden Dit omvat onder meer volgende taken: Zelfstandig en accuraat boeken en muteren van alle boekhoudkundige verrichtingen Zelfstandig controles en correcties uitvoeren Overlegt waar nodig met de ontvanger (financieel beheerder) Maandelijkse afsluiting van de boekhouding Facturatie Dit omvat onder meer volgende taken: Nodige gegevens verzamelen bij de verschillende diensten of binnenhalen via het boekhoudpakket Opmaken en versturen van facturen Opstellen van domiciliëringslijsten Debiteurenbeheer Dit omvat onder meer volgende taken: Nauwkeurig beheren van het debiteurenbestand Debiteuren aanschrijven volgens de vastgestelde regels en afspraken Rapporteren aan de ontvanger (financieel beheerder) 3

4 Financiële administratieve taken Dit omvat onder meer volgende taken: Bijstaan van de ontvanger (financieel beheerder) bij opmaak en praktische uitwerking jaarrekening Bijstaan van de ontvanger (financieel beheerder) bij financiële rapportering Contact met de leverancier van het boekhoudpakket in geval van problemen, of instellingen die moeten gewijzigd worden 2.5. Dimensies Voltijdse of deeltijdse functie Deze functiebeschrijving is niet beperkend en kan aangepast worden aan nieuwe evoluties of organisatorische accenten binnen het OCMW 2.6. Profiel Kennis Grondige kennis van analytisch boekhouden Grondige kennis van alle vormen van facturatie Elementaire kennis wet op de overheidsopdrachten Vaardigheden Communicatieve vaardigheden Synthetiserend vermogen Analytische geest PC-vaardigheden Boekhoudtechnische vaardigheden Attitudes Klantgerichtheid Zelfstandigheid Nauwgezet Flexibiliteit Leerbereidheid 4

5 3. Functiebeschrijving beleidsmedewerker financiële dienst 3.1. Functiebenaming Beleidsmedewerker financiële dienst Niveau B (B1-B2-B3) 3.2. Relaties Intern: Staat onder leiding van de financieel beheerder Werkt samen met administratieve medewerker(s) van de eigen dienst en van de verschillende andere diensten Werkt samen met budgethouders Extern: Heeft contact met burgers Heeft contact met leveranciers, financiële instellingen 3.3. Basisdoelstelling Het realiseren van een sterke samenwerking en communicatie tussen de financiële dienst en de andere diensten van het lokaal bestuur. Het ondersteunen van de ontvanger (financieel beheerder) bij het uitoefenen van zijn taak, voornamelijk op vlak van boekhouden, facturatie en debiteurenbeheer Resultaatsgebieden Eerstelijnsondersteuning naar budgethouders Dit omvat onder meer volgende taken: In overleg met de diensten opmaken van meerjarenplanning, budget, budgetwijziging, interne kredietaanpassing Correcte administratieve verwerking van budgetopmaak Transparante terugkoppeling naar financieel beheerder en naar budgethouders Opvolging van budgetten Ondersteuning van budgethouders en budgetverantwoordelijken Informatie verstrekken Dit omvat onder meer volgende taken: Financiële know-how leveren aan de diensten Financiële procedures kenbaar maken Financiële procedures doen naleven Rapportering Dit omvat onder meer volgende taken: Rapporteren aan diverse organen, zoals managementteam, college van burgemeester en schepenen, OCMW-raad, 5

6 Financiële rapporten: thesaurieprognoses, budgetopvolging, volledige en tijdige facturatie, debiteurenbeheer, doorlooptijd aankoopcyclus, Niet-financiële rapporten: behalen organisatiedoelstellingen, stuurkaarten per dienst, Ad hoc financiële analyses in functie van investeringen en nieuwe dienstverlening Toelichting en analyse van de jaarrekening Financiële administratieve taken Dit omvat onder meer volgende taken: Bijstaan van de financieel beheerder bij opmaak en praktische uitwerking jaarrekening Bijstaan van de financieel beheerder bij financiële rapportering Structuur interne facturatie opvolgen Trekker zijn in het opvolgen van een intern controlesysteem 3.5. Dimensies Voltijdse of deeltijdse functie Deze functiebeschrijving is niet beperkend en kan aangepast worden aan nieuwe evoluties of organisatorische accenten binnen het OCMW 3.6. Profiel Kennis Grondige kennis van analytisch boekhouden Grondige kennis van alle vormen van facturatie Grondige kennis van de werking en structuren binnen een lokaal bestuur Elementaire kennis wet op de overheidsopdrachten Vaardigheden Communicatieve vaardigheden Synthetiserend vermogen Analytische geest PC-vaardigheden Boekhoudtechnische vaardigheden Attitudes Klantgerichtheid Zelfstandigheid Nauwgezet Flexibiliteit Leerbereidheid 6

7 4. Selectievoorwaarden en -programma 4.1. Aanwervingvoorwaarden een gedrag vertonen in overeenstemming met de eisen van de functie, dat getoetst wordt aan de hand van een uittreksel uit het strafregister; de burgerlijke en politieke rechten genieten; medisch geschikt zijn; voldoen aan de vereiste over de taalkennis opgelegd door de wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966; houder zijn van een bachelordiploma of een diploma van het Hoger Onderwijs van het Korte Type in een economische richting; slagen voor de selectieprocedure Selectieprogramma Theoretisch gedeelte 50/100 a. Eén of meerdere cases/toepassingen/standpunten: de kandidaat wordt geconfronteerd met een situatie die zich tijdens de latere uitoefening van de functie kan voordoen. b. Vragen die peilen naar inzichten en vakkennis Eén onderdeel van de theoretische proef dient door alle kandidaten te worden ingevuld. Het tweede onderdeel is specifiek gericht op de functie van boekhouder. Het derde onderdeel is specifiek gericht op de functie van beleidsmedewerker financiële dienst. Wie voor beide functies kandidaat is, krijgt extra tijd om beide specifieke gedeeltes in te vullen. Mondeling gedeelte 50/100 a. Evaluatie van de overeenstemming van het profiel van de kandidaat met de specifieke vereisten van de functie, de motivatie en de interesse voor het werkterrein. b. Bespreking van één of meerdere cases, die eventueel reeds werden behandeld in het theoretisch gedeelte. Om geslaagd te zijn, moet de kandidaat minstens 50% van de punten halen op elke proef of gedeelte afzonderlijk, en 60% op het geheel van de selectie. Persoonlijkheidsonderzoek voor de geslaagde kandidaten Het persoonlijkheidsonderzoek wordt afgenomen door een erkend extern selectiebureau. Enkel de geschikt bevonden kandidaten komen in aanmerking voor aanstelling of opname in de wervingsreserve Te kennen materie Het theoretisch gedeelte van het selectieprogramma wordt afgenomen op pc. Deze pc s werken met het MS Office-pakket Er is ook internettoegang op deze pc s die kan gebruikt worden voor opzoekingswerk tijdens het afleggen van de theoretische proef. Voor beide functies wordt kennis verwacht van: 7

8 Boekhouden: dubbel boekhouden, btw, opmaak jaarrekening, Financieel management Beleids- en Beheerscyclus (zie o.a. 8

9 5. Kennismaking met gemeente en OCMW van Zwevegem 5.1. Gemeente Zwevegem Missie De gemeente Zwevegem beoogt om op het lokale niveau bij te dragen tot het welzijn van de burgers en tot de duurzame ontwikkeling van het gemeentelijk gebied. Het team van ambtenaren en bestuurders is erop gericht om op professionele en betrouwbare wijze en in alle openheid de gemeente verder uit te bouwen tot een zorgzame en duurzame samenleving, waar het aangenaam is om te wonen, te leven en te werken Diensten gemeenteraad college van burgemeester en schepenen burgemeester brandweer politie gemeentesecretaris financieel beheerder preventieadviseur cluster 1 cluster 2 cluster 3 cluster 4 cluster De financiële dienst De financiële dienst staat onder de leiding van de financieel beheerder ( voorheen gemeenteontvanger). De dienst voert de boekhouding van de gemeente; d.i. registreren van de vastleggingen, behandelen inkomende en uitgaande facturatie en registratie van de betalingen. De dienst is verantwoordelijk voor de 9

10 accurate inning van de diverse ontvangsten uit belastingen, retributies en andere ontvangsten ten gunste van de gemeentekas. Het resultaat van al deze bewerkingen wordt jaarlijks geregistreerd in de gemeenterekening. De dienst zorgt voor de financiële input in voorbereiding op de opmaak van budget en wijzigingen van de gemeente, die op hun beurt resulteren in de decretaal verplichte financiële meerjarige beleidsplannen. De financiële dienst adviseert en houdt tevens toezicht op de boekhouding van de resp. kerkfabrieken, de gemeentelijke vzw s en het Autonoom Gemeentebedrijf Dienst preventie en bescherming op het werk De dienst preventie werkt overkoepelend voor gemeente en OCMW. De dienst moet de werkgever, de leden van de hiërarchische lijn en de werknemers bijstaan bij de toepassing van de regelgeving inzake het welzijn van de werknemers. De opdrachten zijn het analyseren van risico s, het bestuderen van ongevallen en incidenten, advies verlenen over de organisatie van de arbeidsplaats, de hygiëne en de sociale voorzieningen, voorstellen doen i.v.m. onthaal, vorming en informatie van medewerkers, Voor een aantal opdrachten werkt men samen met een externe dienst voor preventie en bescherming op het werk Cluster 1 A. Dienst secretarie De dienst secretarie is een algemeen administratieve dienst die zittingen van college van burgemeester en schepenen en gemeenteraad voorbereidt, opvolgt en afhandelt. De dienst biedt eveneens algemene administratieve ondersteuning aan de secretaris en specifieke administratieve ondersteuning aan andere gemeentediensten in het kader van overheidsopdrachten. Men houdt zich eveneens bezig met alle verzekeringsdossiers, met uitzondering van arbeidsongevallen. De dienst zorgt voor het (telefonisch) onthaal van de gemeente en verwerkt de binnenkomende en uitgaande post. Tot slot is binnen de dienst secretarie de dienst lokale economie ondergebracht die zich toelegt op alle vragen/vraagstukken van Zwevegemse ondernemers. B. Personeelsdienst De personeelsdienst is verantwoordelijk in samenwerking met de secretaris voor de verdere ontwikkeling, uitvoering en supervisie van het personeelsbeheer en het personeelsbeleid. Zij zijn verantwoordelijk voor de rekrutering en selectie van nieuw personeel, de personeelsadministratie, de loonsadministratie, opleidingen, loopbaanontwikkeling, C. Dienst Interne Controle De dienst Interne Controle heeft als taak de interne werkprocessen in kaart te brengen en te optimaliseren. Aan de hand van de nodige risicoanalyses, het bepalen van waar de risico s voor de organisatie zich bevinden, worden de interne processen aangepakt en geoptimaliseerd. De dienst heeft voornamelijk een coördinerende rol om samen met de andere diensten het nodige uit te werken. D. Dienst ICT De dienst ICT of Informatica heeft als taak er voor te zorgen dat alles wat met informatica en telecommunicatie te maken heeft optimaal blijft functioneren. Met andere woorden, alles wat ook maar kan gekoppeld worden met een computer wordt door de dienst beheerd. E. Dienst communicatie De dienst communicatie staat in voor de informatie aan de burger via allerlei kanalen waaronder het Infopunt, de gemeentelijke website, Facebook, het jaarverslag, Deze dienst werkt tevens overkoepelend voor gemeente en OCMW. 10

11 F. Dienst bevolking en burgerlijke stand De dienst bevolking is hoofdzakelijk belast met het bijhouden van de bevolkingsregisters. Elke wijziging in de verblijfstoestand en de staat van de persoon wordt genoteerd. Allerlei officiële documenten, getuigschriften, reispassen en rijbewijzen worden afgeleverd. De burgerlijke stand houdt zich hoofdzakelijk bezig met de akten en de formaliteiten die verband houden met drie belangrijke gebeurtenissen in een mensenleven: geboorte, huwelijk en overlijden. G. Dienst welzijn De welzijnsdienst heeft behalve de beleidsondersteunende opdracht ook als taak de verschillende deelterreinen op het vlak van welzijnszorg te coördineren, het welzijnstakenpakket te optimaliseren en sociale dienstverlening te verzorgen. Je kan bij deze dienst terecht voor allerhande informatie inzake welzijnsaangelegenheden en aanvragen van verschillende toelagen en tegemoetkomingen Cluster 2 A. Dienst groen en openbare werken De dienst groen en openbare werken is verantwoordelijk voor ontwerp, aanleg en beheer van het gemeentelijk openbaar domein te Zwevegem. Dit omvat in hoofdzaak alle gemeentelijke openbare groenen natuurzones, wegen, wegbermen en baangrachten, rioleringen en beken 3de categorie, vijvers alsook de begraafplaatsen. Daartoe beschikt de dienst over eigen personeel, materieel en voertuigen. Aanvullend worden specifieke taken uitbesteed aan gespecialiseerde aannemers of dienstverleners. De werking van de dienst gebeurt in overleg met ander gemeentelijke diensten of in overleg met externe diensten, studiebureaus en adviesraden. B. Dienst patrimonium De dienst patrimonium is verantwoordelijk voor het onderhoud van het gemeentelijk patrimonium. De dienst bestaat uit verschillende afdelingen waaronder de afdeling schrijnwerk, de afdeling schilderwerken, de afdeling elektriciteit en de afdeling sanitair. De dienst staat voornamelijk in voor kleine onderhoudswerken zodat de toestand van het gemeentelijk patrimonium in tact blijft. In deze dienst is tevens de afdeling feestelijkheden en signalisatie ondergebracht. De dienst feestelijkheden staat voornamelijk in voor het leveren en afhalen van feestmateriaal en de dienst signalisatie voor het plaatsen van signalisatie bij bijvoorbeeld werken, feesten, Cluster 3 A. Dienst ruimtelijke ordening en huisvesting De dienst ruimtelijke ordening en huisvesting bundelt een aantal activiteiten en sectoren die verband houden met het ruimtelijk ordeningsbeleid van de gemeente. Dit betekent dat de dienst instaat voor onder meer de administratieve afhandeling van bouw- en verkavelingsaanvragen, renovatie- en verbouwingspremies en huisvesting. In uitvoering van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan zorgt deze dienst ook voor de opmaak van ruimtelijke uitvoeringsplannen. De dienst heeft ook een afdeling GIS (geografisch informatiesysteem). B. Dienst milieu De dienst milieu staat enerzijds in voor de administratieve afhandeling van milieuvergunningsaanvragen en anderzijds voor alles wat afval betreft. De dienst is verantwoordelijk voor het gemeentelijke containerpark en het sociaal tewerkstellingsproject Proper Zwevegem. 11

12 Cluster 4 A. Dienst cultuur De dienst cultuur staat in voor het aanbieden van een gevarieerd cultureel aanbod (tentoonstellingen, lessenreeksen, podiumactiviteiten, creativiteitscursussen) opdat de Zwevegemse bevolking op een zinvolle manier zijn vrije tijd zou kunnen invullen. De dienst steunt ook logistiek de socio-culturele verenigingen in hun activiteiten en stellen hiervoor de nodige infrastructuur ter beschikking. Daarnaast behartigt men ook erfgoed en toerisme en de grote evenementen op de gemeente. B. De bibliotheek Wie denkt dat je in de bibliotheek enkel boeken kunt vinden, is volledig fout. Je kunt in de bibliotheek tevens terecht voor het lezen van de krant, het ontlenen van audiovisueel materiaal, internetten, het ontlenen van muziekpartituren, C. De bibus De bibus is een mobiele vorm van dienstverlening die zowel de gemeentelijke dienstverlening als de bibliotheek naar de Zwevegemse deelgemeenten brengt. Met vaste halteplaatsen in de dorpskernen én aan de scholen van Heestert, Moen, Sint-Denijs, Otegem en Zwevegem Knokke volgt de bibus een vast wekelijks rittenschema. Er zijn steeds personeelsleden aan boord van gemeente, OCMW of bibliotheek om de burger te informeren en te helpen. D. Dienst onderwijs De dienst wilt een strategisch onderwijsbeleid uitbouwen teneinde de kwaliteit van het gemeentelijk onderwijs te waarborgen. Dit gebeurt in samenwerking met de scholen Cluster 5 A. De sportdienst De gemeentelijke sportdienst heeft als algemene missie: instaan voor het gemeentelijk sportbeleid als onderdeel van een algemeen welzijnsbeleid om zodoende zoveel mogelijk groot-zwevegemnaren zo regelmatig mogelijk te laten sporten in zo goed mogelijke, kwaliteitsvolle omstandigheden. B. De jeugddienst De jeugddienst is een gemeentelijke dienst die instaat voor verschillende taken op het gebied van jeugd- en jeugdwerk in Zwevegem. Dit houdt in: stimuleren en coördineren van inspraak en participatie (jeugdraad en jeugdbeleidsplan), organiseren van activiteiten voor kinderen en jongeren: o.a. Grabbelpas, speelpleinwerking, creatieve sport- en bibweek, zomerkampen, buitenspeeldag (vzw jongerenanimatie), uitbouwen van een degelijk lokalen- en speelpleinbeleid (vzw jeugdinfrastructuur), ondersteunen van de werking van vzw jeugdcentrum De Brug (jeugdhuis, skatepark, repetitieruimtes), dienstverlening naar de jeugd toe: uitleendienst, feestloket, subsidies,, informeren van kinderen en jongeren (JIP), uitbouw van een gemeentelijk fuifbeleid: fuifbuddys, feestloket, fuifcharter, uitbating fuifzaal, 12

13 Werking De gemeenteraad (GR) De gemeenteraad is het belangrijkste beslissingsniveau bij de gemeente Zwevegem. De gemeenteraad houdt zich bezig met het bepalen van gemeentelijke reglementen en met het nemen van individuele beslissingen. Voorbeelden van gemeentelijke reglementen zijn belastingsreglementen, politieverordeningen, gebruiksreglementen betreffende de gemeentelijke infrastructuur, Individuele beslissingen hebben betrekking op bijvoorbeeld de beslissing tot de verkoop van een eigendom van de gemeente, de aanstelling van de gemeentesecretaris, De inwoners van Zwevegem kiezen om de zes jaar wie in de gemeenteraad mag zetelen. Dat gebeurt via de gemeenteraadsverkiezingen. Het aantal gemeenteraadsleden verschilt van gemeente tot gemeente naargelang het aantal inwoners. De gemeente Zwevegem heeft recht op 27 gemeenteraadsleden. De gemeenteraad vergadert minstens één keer per maand, meestal de vierde maandag van de maand (behalve in augustus). De zitting is in regel openbaar dus als je eens wil zien hoe het er op bestuursniveau aan toe gaat, kan je gerust eens een zitting bijwonen. De data en de agenda zijn terug te vinden op de website van Zwevegem onder de rubriek over Zwevegem. Als het gaat over aangelegenheden die de persoonlijke levenssfeer raken dan is er sprake van een besloten zitting en is het publiek dus niet langer gewenst Het College van Burgemeester en Schepenen (CBS) Het college van burgemeester en schepenen behandelt de dagelijkse zaken van de gemeente. Het college is het gemeentelijk orgaan dat de beslissingen van de gemeenteraad moet voorbereiden en uitvoeren. De gemeenteraad kiest de burgemeester en de schepenen uit de leden van de partijen die samen de meerderheid vormen binnen de gemeenteraad. Het college van de gemeente Zwevegem bestaat uit de burgemeester, zes schepenen en de gemeentesecretaris. Het is gebruikelijk om de werkzaamheden onder de schepenen te verdelen. Zo zal men dus spreken over de schepen van onderwijs, de schepen van sport, Dit betekent niet dat de schepen een eigen bevoegdheid of beslissingsmacht heeft in die sector. Het betekent wel dat hij voor die sector alle vooronderzoek en informatie behartigt, zodat het college, als groep, beslissingen kan nemen met kennis van zaken. Het college van burgemeester en schepenen komt elke woensdagavond samen. De samenkomst is niet voor het publiek toegankelijk De burgemeester De burgemeester, dhr. Vanwelden Claude, werd voorgedragen door de meerderheid van de verkozen leden van de gemeenteraad. In Zwevegem is de burgemeester zowel voorzitter van het college van burgemeester en schepenen als van de gemeenteraad. 13

14 5.2. OCMW Zwevegem Missie Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn Het OCMW Zwevegem is een openbare instelling met rechtspersoonlijkheid met als opdracht aan elke burger van Zwevegem, of personen die toegewezen zijn aan de gemeente Zwevegem, het recht op maatschappelijke dienstverlening te garanderen. Dit recht houdt in dat iedereen de mogelijkheid moet krijgen een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid (cfr. art. 1 van de organieke wet van 8 juli 1976). Het OCMW staat garant voor professionele, cliëntgerichte diensten die instaan voor de eerste opvang en het onthaal van alle mensen uit de gemeente met een hulpvraag (of: alle mensen die moeilijkheden ervaren in hun sociale omgeving en daarbij hulp willen aanvaarden). Het OCMW werkt als eerstelijnsdienst door in te spelen op de noden van de mensen en daarnaast door te verwijzen. Dit veronderstelt een actieve betrokkenheid van beide kanten. Bovendien wil het OCMW coördinerend optreden opdat de nodige welzijnsvoorzieningen aanwezig zijn. Wij willen de gebruiker op fysisch, psychisch en sociaal vlak laten functioneren, liefst in zijn vertrouwde leefmilieu, met respect voor zijn eigen waarden en normen. Wij willen de gebruiker het zo gemakkelijk mogelijk maken om zijn vraag te stellen, dicht bij hem in de buurt, met respect voor de privacy. De deskundigheid en de specialistische kennis van de medewerkers wordt op alle mogelijke manieren ingezet om te bereiken dat de aanvragers snel en zo goed mogelijk weer hun leven kunnen leiden. Wij luisteren naar de aanvrager en zijn netwerk en waar nodig werken we samen met zijn omgeving, andere hulpverleners en sociale organisaties Diensten van het OCMW Zwevegem Dagverzor gingscentr um Rusthuis Serviceflats Het OCMW Zwevegem verleent verschillende diensten aan de bevolking van Zwevegem. Momenteel kan het daarvoor rekenen op de inzet van ongeveer 200 personeelsleden. Bijna de helft van hen werkt in het rusthuis. Centrale Keuken OCMW ZWEVEGEM Sociale Dienst De diensten bevinden zicht op twee verschillende locaties. De maatschappelijk zetel van het OCMW, waar zich de administratie, de sociale dienst en de thuiszorg bevinden, is in de Blokkestraat 29a te Zwevegem. Technische Dienst Dienst Thuiszorg Het rusthuis, de keuken en de technische dienst werken vanuit de Otegemstraat 75 te Zwevegem. Algemene Administratie 14

15 De sociale dienst De sociale dienst vormt een belangrijke dienst binnen het OCMW. Bij elke aanvraag om hulp, staat een maatschappelijk werker in voor de individuele begeleiding van de betreffende persoon en wordt een sociaal onderzoek ingesteld. De vraag kan heel gevarieerd zijn, een gepaste oplossing wordt daarbij gezocht. Financiële steunverlening: Heel wat cliënten worden geholpen met een financiële steun. Dit kan onder verschillende vormen gebeuren. (1) Leefloon, het vroegere bestaansminimum; (2) Bijkomende financiële steun, bvb. uitzonderlijke kosten voor geneesmiddelen, verwarmingskosten in de winter,... Meestal wordt deze steun teruggevorderd op een moment dat de aanvrager er wat beter voor staat. (3) Voorschotten op pensioen, werkloosheidsuitkering, kinderbijslag, onderhoudsgeld,... Tewerkstelling via art.60 7: Personen die onvoldoende arbeidsdagen kunnen aantonen om terug te vallen op sociale uitkeringen, kunnen door het OCMW tewerkgesteld worden tot zij opnieuw in regel zijn met de sociale zekerheid. Budgetbegeleiding en budgetbeheer: De maatschappelijk werkers ondersteunen heel vaak hun cliënten via budgetbegeleiding en budgetbeheer. Het is de bedoeling dat de cliënt meer inzicht krijgt in zijn inkomsten, zijn uitgaven en eventuele schulden, zodat hij/zij beter weet om te gaan met zijn financiën. Asielzoekers: Asielzoekers krijgen in sommige gevallen een financiële steun, ten bedrage van het leefloon. Heel wat asielzoekers worden door het OCMW opgevangen in het LOI (Lokaal Opvanginitiatief). Hier krijgen zij enkel materiële opvang en steun. Thuisbegeleiding: Thuisbegeleiding is een intensieve en persoonlijke begeleiding in de thuisomgeving van de cliënt. De begeleiding spreidt zich uit over verschillende domeinen en kan gaan over administratieve ondersteuning, hulp bij de organisatie van het huishouden, begeleiding bij dagbesteding, zorg voor gezondheid, hulp bij boodschappen,... Wooncoördinatie: Binnen de sociale dienst begeleidt de maatschappelijk werker van de dienst thuisbegeleiding personen die moeilijk een gepaste woning vinden. Het OCMW beschikt ook over eigen woningen die gebruikt worden voor verhuur aan kansarmen, voor crisisopvang, en voor LOI (zie hierboven) De dienst thuiszorg De dienst thuiszorg richt zich tot de thuiswonende zorgbehoevende personen. Dankzij aangepaste zorgen kunnen zij zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving blijven wonen. De dienst thuiszorg probeert, samen met andere thuiszorgdiensten, een netwerk van zorg en diensten rond de gebruiker uit te bouwen. Zij maken daarvoor afspraken met andere thuiszorgdiensten en bieden ook zelf een aantal diensten aan: Maaltijdbedeling: Iedere werkdag brengen medewerkers van het OCMW maaltijden aan huis. Het OCMW werkt daarbij met een koude lijn: voeding wordt snelgekoeld, hygiënisch verpakt en kan daarna gemakkelijk worden opgewarmd in een microgolfoven. Op vraag van de gebruiker kunnen ook dieetmaaltijden besteld worden. Ook in het dienstencentrum worden maaltijden verdeeld aan Zwevegemse bewoners die zelf moeilijk of geen maaltijden meer kunnen bereiden. Daarnaast kunnen ook personeelsleden van OCMW en gemeente s middags in het dienstencentrum blijven eten. Poetsdienst: De poetsdienst van het OCMW staat ter beschikking van bejaarden, gehandicapten of jongere gezinnen die wegens ziekte of bijzondere omstandigheden het wekelijks onderhoud van de woning niet aankunnen. 15

16 Personenalarmsystemen: Het OCMW stelt personenalarmsystemen ter beschikking van bejaarden en gehandicapten, zodat ze in geval van nood steeds een centrale kunnen verwittigen. Doorverwijzing: Naast het zelf aanbieden van diensten, helpt de dienst thuiszorg bejaarden bij het zoeken en verwijzen naar gepaste hulpverleners. Borgstellingen en beheer van gelden en goederen: Bij opname in een rusthuis wordt vaak een borg gevraagd om zeker te zijn dat de verblijfskosten kunnen betaald worden. Voor wie geen kinderen heeft, of van wie de kinderen zelf geen borg kunnen staan, kan het OCMW na een grondig onderzoek zich borg stellen Woonzorgcentrum In het woonzorgcentrum is het grootste aantal personeelsleden actief. Verplegenden, verzorgenden, logistiek assistenten, kine, animatie, onderhoudspersoneel en administratief personeel maken er de dienst uit. Rusthuis Sint-Amand: Het Rusthuis Sint-Amand is gelegen in de Otegemstraat 75. Momenteel heeft het rusthuis een erkenning voor 100 bedden (+ 3 bedden kortverblijf). Daarvan zijn er 47 ROB-bedden, d.w.z. de gewone rusthuisbedden en 53 RVT-bedden, voor bewoners met zware zorgen. Vanaf mei 2012 breidt het woonzorgcentrum uit tot 112 bedden. Momenteel zijn ook de voorbereidingen aan de gang voor de bouw van een volledig nieuwe linkervleugel. In 2016 zullen we plaats bieden aan 149 bewoners. Serviceflats Blyhove I bevinden zich in de Otegemstraat 77 en er zijn 42 serviceflats. De serviceflats van het OCMW Zwevegem zijn individuele wooneenheden, waar men zelfstandig woont maar waar in de onmiddellijke nabijheid een aantal dienstverleningen ter beschikking zijn waar men desgewenst beroep kan op doen. Serviceflats Blyhove II heeft 14 serviceflats. Deze zijn gelegen in de Sint-Amandstraat 4. Dagverzorgingscentrum De Zilverberk biedt opvang aan 15 bejaarden. De bejaarden kunnen er overdag terecht voor dagelijkse zorgen en hygiëne, ontspannende en stimulerende activiteiten, maaltijden, Ondersteunende diensten De keuken bereidt de maaltijden voor de bewoners van rusthuis en serviceflats. De keuken maakt ook de maaltijden klaar die in het dienstencentrum kunnen genuttigd worden, door personeel van het OCMW, personeel van de gemeente, Het administratief personeel zorgt voor ondersteuning van de verschillende diensten, onthaal, secretariaat, personeelsdienst, briefwisseling, archief,... De financiële dienst onder leiding van de ontvanger staat in voor de boekhouding van het OCMW, zorgt ervoor dat alle gelden binnenkomen, en de nodige facturen betaald worden. De technische dienst staat in voor onderhoud en herstellingen, opknapwerken en technische begeleiding/opvolging van (ver)bouwdossiers. Ook wordt vanuit de technische dienst aandacht besteed aan veiligheid op het werk. 16

Meerjarenplan 2008-2012

Meerjarenplan 2008-2012 OCMW Wevelgem - p. 1 VOORWOORD INLEIDING 5 1. Situering van het meerjarenplan 2008-2012 5 1.1. Vorm 5 1.2. Inhoud 5 1.3. Procedure 6 2. Het meerjarenplan 2008-2012 6 DEEL I : STRATEGISCHE NOTA 7 I. Algemene

Nadere informatie

INFORMATIEBUNDEL. ADMINISTRATIEF HOOFDMEDEWERKER Gemeente Sint-Martens-Latem

INFORMATIEBUNDEL. ADMINISTRATIEF HOOFDMEDEWERKER Gemeente Sint-Martens-Latem INFORMATIEBUNDEL ADMINISTRATIEF HOOFDMEDEWERKER Gemeente Sint-Martens-Latem Inschrijvingsformulier Administratief Hoofdmedewerker Naam Voornaam Straat + Nummer Gemeente + Postcode Telefoonnummer E-mailadres

Nadere informatie

INFORMATIEBERICHT. Diensthoofd Burgerzaken & Juridische Ondersteuning. 1 voltijdse statutaire functie graad A1a-A3a

INFORMATIEBERICHT. Diensthoofd Burgerzaken & Juridische Ondersteuning. 1 voltijdse statutaire functie graad A1a-A3a INFORMATIEBERICHT Diensthoofd Burgerzaken & Juridische Ondersteuning 1 voltijdse statutaire functie graad A1a-A3a Het gemeentebestuur van de gemeente Wielsbeke gaat over tot de aanwerving van een (m/v)

Nadere informatie

OVERZICHT VAN DE GEBRUIKTE AFKORTINGEN 81 VOORWOORD

OVERZICHT VAN DE GEBRUIKTE AFKORTINGEN 81 VOORWOORD INHOUDSTAFEL VOORWOORD 2 WERKING 2014 3 FINANCIËLE EN SOCIALE HULP 5 INKOMEN 1 ONDERSTEUNING EN OPVOEDING 1 VOORDELEN EN PREMIES 1 JURIDISCH ADVIES 1 SCHULDEN 1 CRISISOPVANG 1 SOCIAAL HUREN 1 ASIELZOEKERS

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2009 OCMW MOORSLEDE

JAARVERSLAG 2009 OCMW MOORSLEDE JAARVERSLAG 2009 OCMW MOORSLEDE Sedert de NOB (nieuwe OCMW-boekhouding) is het jaarverslag een deel geworden van de jaarrekening (art. 63, 64, 65 van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 december

Nadere informatie

Leidraad voor een goede praktijk van de Lokale Adviescommissie (LAC)

Leidraad voor een goede praktijk van de Lokale Adviescommissie (LAC) 1 Leidraad voor een goede praktijk van de Lokale Adviescommissie (LAC) Inhoud Inleiding. 4 1. De Lokale Adviescommissie. 6 1. 1. Opdracht en juridisch kader. 6 1. 2. Drie partijen elk hun rol en verantwoordelijkheid.

Nadere informatie

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal

Nadere informatie

DON BOSCO HALLE Centrum Leren & Werken CENTRUMREGLEMENT. Maatschappelijke zetel: Don Bosco Onderwijscentrum vzw - Don Boscolaan 15-3050 Oud- Heverlee

DON BOSCO HALLE Centrum Leren & Werken CENTRUMREGLEMENT. Maatschappelijke zetel: Don Bosco Onderwijscentrum vzw - Don Boscolaan 15-3050 Oud- Heverlee DON BOSCO HALLE Centrum Leren & Werken CENTRUMREGLEMENT Maatschappelijke zetel: Don Bosco Onderwijscentrum vzw - Don Boscolaan 15-3050 Oud- Heverlee DON BOSCO HALLE Centrum Leren & Werken Welkom in ons

Nadere informatie

PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK

PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK Sociale verkiezingen 2008 FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG Het Hoofdbestuur van de FOD

Nadere informatie

Edegem Bestuursakkoord 2013-2018. N- VA Groen Open VLD

Edegem Bestuursakkoord 2013-2018. N- VA Groen Open VLD Edegem Bestuursakkoord 2013-2018 N- VA Groen Open VLD Inhoudstafel EDEGEM, EEN UITDAGENDE GEMEENTE! 4 1 OPEN BESTUUR, PARTICIPATIE EN LOKALE DEMOCRATIE 6 Een open en transparant bestuur 6 Een sterke gemeenteraad

Nadere informatie

Onze deur staat altijd open, kom maar binnen.

Onze deur staat altijd open, kom maar binnen. Kom maar binnen, dat zeg je tegen iemand die welkom is in je huis. Het is een uitnodiging, een open deur. Kom maar binnen is ook de titel van het kunstwerk van Jef Mouton dat in 2006 aan het Sociaal Huis

Nadere informatie

Houten/Rotterdam 18 december 2012

Houten/Rotterdam 18 december 2012 Houten/Rotterdam 18 december 2012 KansPlus en Platform VG Rijnmond bieden U hierbij een handreiking aan voor collectieve belangenbehartigers, die in hun gemeente de belangen willen behartigen van mensen

Nadere informatie

Samenstelling Dienst communicatie Sint-Niklaas, in samenwerking met de sociale dienst, de politie, het OCMW en de stedelijke seniorenadviesraad.

Samenstelling Dienst communicatie Sint-Niklaas, in samenwerking met de sociale dienst, de politie, het OCMW en de stedelijke seniorenadviesraad. Seniorengids De seniorengids is een uitgave van het stadsbestuur Sint-Niklaas. Dit is de tiende editie, met een oplage van 5.000 exemplaren. De teksten zijn bijgewerkt tot 1 juni 2015. Samenstelling Dienst

Nadere informatie

MAART - APRIL 2014 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE WWW.KAPRIJKE.BE. Bedankt vrijwilligers!

MAART - APRIL 2014 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE WWW.KAPRIJKE.BE. Bedankt vrijwilligers! 02 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE MAART - APRIL 2014 WWW.KAPRIJKE.BE Bedankt vrijwilligers! Bedankt vrijwilligers! Het gemeente- en OCMW-bestuur van Kaprijke bieden een uitgebreide waaier aan openbare diensten.

Nadere informatie

DE NIEUWSTE VACATURES VIND JE STEEDS BOVENAAN IN DE BUNDEL

DE NIEUWSTE VACATURES VIND JE STEEDS BOVENAAN IN DE BUNDEL VACATUREBUNDEL B-pool: Versie van woensdag 3 juni 2015 Antwerpen telt meer dan een half miljoen inwoners, met evenveel wensen en noden. De bewoners leggen de lat hoog voor een gesmeerde dienstverlening

Nadere informatie

CULTUREEL- ERFGOEDDECREET

CULTUREEL- ERFGOEDDECREET HANDLEIDING bij het CULTUREEL- ERFGOEDDECREET WERKINGSSUBSIDIES VOOR COLLECTIEBEHERENDE CULTUREEL-ERFGOEDORGANISATIES: MUSEA EN CULTURELE ARCHIEFINSTELLINGEN < verwijder het hiernavolgende sectie-einde

Nadere informatie

Leeswijzer: toelichting bij de syllabus

Leeswijzer: toelichting bij de syllabus Leeswijzer: toelichting bij de syllabus Deze syllabus is geschreven in opdracht van het Agentschap Binnenlands Bestuur van de Vlaamse Gemeenschap. Hij is bedoeld als ondersteuning voor de lokale besturen

Nadere informatie

Starten. als zelfstandige LV Z. Alles wat je moet weten om je eigen zaak te beginnen

Starten. als zelfstandige LV Z. Alles wat je moet weten om je eigen zaak te beginnen Starten als zelfstandige Alles wat je moet weten om je eigen zaak te beginnen Jonge ondernemers delen hun ervaringen in deze startersgids aangeboden door LV Z Liberaal Verbond voor Zelfstandigen Vrij Ondernemen

Nadere informatie

60+ Gids. Ouder worden in Veurne

60+ Gids. Ouder worden in Veurne 60+ Gids Ouder worden in Veurne Voorwoord Beste Veurnse 60+er, Wiene kunn n me voe joen doeën? Het Stadsbestuur van Veurne wil je graag na je 60ste verjaardag deze 60+ Gids overhandigen. Als senior krijg

Nadere informatie

Als het verkeer je raakt. Praktische gids na een verkeersongeval

Als het verkeer je raakt. Praktische gids na een verkeersongeval Als het verkeer je raakt Praktische gids na een verkeersongeval Colofon Als het verkeer je raakt. Praktische gids na een verkeersongeval is een uitgave van Rondpunt en mjpublishing nv. Redactie: Peter

Nadere informatie

Wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie en koninklijk besluit van 11 juli 2002 houdende het algemeen reglement

Wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie en koninklijk besluit van 11 juli 2002 houdende het algemeen reglement Wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie en koninklijk besluit van 11 juli 2002 houdende het algemeen reglement (A.R.) betreffende het recht op maatschappelijke integratie

Nadere informatie

VOORWOORD. Beste. Is je interesse gewekt? Ga dan even rustig zitten, neem een lekkere tas koffie en lees ons jaarverslag.

VOORWOORD. Beste. Is je interesse gewekt? Ga dan even rustig zitten, neem een lekkere tas koffie en lees ons jaarverslag. VOORWOORD Beste Zoals je ziet is het jaarverslag van 2004, niet meer te vergelijken met dat van vorig jaar. In plaats van een overvloed aan tabellen en nietszeggende cijfers laten we de diensten zelf hun

Nadere informatie

INHOUD. 3.2 Individuele contacten via het onthaal... 25 3.3 Informatieve opdrachten voor de stad Leuven... 26 3.4 Dienst wegwijs... 27.

INHOUD. 3.2 Individuele contacten via het onthaal... 25 3.3 Informatieve opdrachten voor de stad Leuven... 26 3.4 Dienst wegwijs... 27. INHOUD Voorwoord... 3 Visie en missie van Seniorama... 4 Opdrachtverklaring... 5 Voorstelling en structuur... 6 1 Voorstelling van de werking... 6 1.1 Dienstverlening... 6 1.2 Sociaal-culturele activiteiten...

Nadere informatie

Het Jaarverslag 2013 is een intern document van OCMW Gent. Dit document vormt de inhoudelijke weergave bij de Jaarrekening 2013 van OCMW Gent.

Het Jaarverslag 2013 is een intern document van OCMW Gent. Dit document vormt de inhoudelijke weergave bij de Jaarrekening 2013 van OCMW Gent. Voorwoord Het Jaarverslag 2013 is een intern document van OCMW Gent. Dit document vormt de inhoudelijke weergave bij de Jaarrekening 2013 van OCMW Gent. Het jaarverslag geeft een gedetailleerde samenvatting

Nadere informatie

De verschillende mogelijkheden om als onthaalouder van start te gaan. Een kritische en praktische benadering.

De verschillende mogelijkheden om als onthaalouder van start te gaan. Een kritische en praktische benadering. De verschillende mogelijkheden om als onthaalouder van start te gaan. Een kritische en praktische benadering. Studiegebied Sociaal Agogisch Werk Opleiding Sociaal Werk Optie Maatschappelijke Advisering

Nadere informatie

jaarverslag To be continued...

jaarverslag To be continued... jaarverslag 2012 To be continued... Jaarverslag 2 012 Fonds voor de BEROEPSZIEKTEN Verantwoordelijke uitgever: Jan Uytterhoeven, Sterrenkundelaan 1 1210 Brussel Redactie en vormgeving: Alexander Van de

Nadere informatie

Ontwikkelen van de persoonlijke competenties

Ontwikkelen van de persoonlijke competenties Ontwikkelcirkels Ontwikkelen van de persoonlijke competenties Praktische gids Met dank aan onze collega s van de FOD Mobiliteit en Vervoer voor hun medewerking Ontwikkelcirkels Ontwikkelen van de persoonlijke

Nadere informatie

Bijsturingen voor 2010 binnen Lokaal Sociaal Beleidsplan 2008 2013

Bijsturingen voor 2010 binnen Lokaal Sociaal Beleidsplan 2008 2013 1 Bijsturingen voor 2010 binnen Lokaal Sociaal Beleidsplan 2008 2013 In raadszitting van 30/01/2008 en gemeenteraadszitting van 7/2/2008 werd het lokaal sociaal beleidsplan goedgekeurd. Deze omvatte oa

Nadere informatie

Newsletter Cevi / Logins nieuwsbrief voor de lokale & regionale besturen en voor de professional in de zorgsector

Newsletter Cevi / Logins nieuwsbrief voor de lokale & regionale besturen en voor de professional in de zorgsector Newsletter Cevi / Logins nieuwsbrief voor de lokale & regionale besturen en voor de professional in de zorgsector Editie 1 jaargang 4 Impact van de digitale bouwaanvraag op uw werking Er beweegt momenteel

Nadere informatie

WERKINGSBROCHURE VRIENDENDIENST REKEM

WERKINGSBROCHURE VRIENDENDIENST REKEM WERKINGSBROCHURE VRIENDENDIENST REKEM 1. Voorstelling van het Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum, van vzw Beschut Wonen t Veer, activiteitencentrum Locomotief en Mosaïek. Het Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum

Nadere informatie