AANWERVINGSBROCHURE. Boekhouder Beleidsmedewerker financiële dienst

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "AANWERVINGSBROCHURE. Boekhouder Beleidsmedewerker financiële dienst"

Transcriptie

1 AANWERVINGSBROCHURE Boekhouder Beleidsmedewerker financiële dienst

2 1. Een nieuwe financiële dienst! Helemaal nieuw is het uiteraard niet. Zoals elk lokaal bestuur heeft zowel de gemeente als het OCMW van Zwevegem een financiële dienst die verantwoordelijk is voor inkomsten, uitgaven, facturatie, debiteurenbeheer, jaarrekeningen, managementinformatie, Deze taken behoren tot een financiële dienst en dat zal wellicht nog een tijdje zo blijven. En toch is er vernieuwing! Misschien heb je al gehoord van de Beleids- en Beheerscyclus (kortweg: BBC). Het OCMW is in 2011 van start gegaan als pilootbestuur voor de BBC. De eerste ervaringen van het OCMW worden meegenomen naar andere steden, gemeenten en OCMW s die ten laatste op 1 januari 2014 ook van starten moeten gaan met de BBC. Maar er is meer. Vanaf januari 2013 gaan de financiële diensten van gemeentebestuur en OCMW Zwevegem samenwerken in een gemeenschappelijke financiële dienst met aan het hoofd één financieel beheerder. Gelijkaardige taken die bestaan binnen zowel gemeente als OCMW worden geclusterd. Op basis daarvan zal de nieuwe financiële dienst bestaan uit 5 cellen. Financieel beheerder Financieel expert Cel beheerscontrole en managementinformatie Cel thesaurie en schuldbeheer Cel crediteuren Cel debiteuren Cel algemene boekhouding In deze nieuwe structuur voorzien wij de aanwerving van twee financieel medewerkers. Eén functie komt er naar aanleiding van een pensionering; de tweede functie is bijkomend om de werking van de financiële dienst nog proactiever te maken. Geïnteresseerden kunnen zich zowel voor één van de functies als voor beide functies kandidaat stellen. Binnen de cel algemene boekhouding is er een vacature voor boekhouder. Het gaat daarbij voornamelijk over het voeren van de boekhouding van gemeente, OCMW, vzw s, kerkfabrieken, autonoom gemeentebedrijf. Lonen worden geboekt, kasverrichtingen, eindejaarsverrichtingen, beheren van de wachtrekening, Ook krijgt de boekhouder te maken met externe audit, btw-administratie, inspecties van de POD. Binnen de cel beheerscontrole en managementinformatie is er een vacature voor beleidsmedewerker financiële dienst. Deze cel is zeer decentraal gericht, en de medewerkers van de cel zijn in feite de frontoffice van de financiële dienst. Zij hebben een algemene kennis van de werking van de eigen dienst én van de andere diensten. Verantwoordelijkheden zijn onder meer: samen met de diensten opmaken van meerjarenplanning, budget, budgetwijziging; beschikbaar stellen van financiële know-how aan de diensten, financiële rapportering, ondersteuning aan diensten om financiële procedures te leren kennen en na te leven, ad hoc financiële analyses in functie van investeringen, toelichting en analyse van jaarrekeningen, interne controle, 2

3 2. Functiebeschrijving boekhouder 2.1. Functiebenaming Boekhouder Niveau B (B1-B2-B3) 2.2. Relaties Intern: Extern: Staat onder leiding van de ontvanger (financieel beheerder) Werkt samen met administratieve medewerker(s) van de eigen dienst en van de verschillende andere diensten Heeft contact met burgers Heeft contact met leveranciers, financiële instellingen 2.3. Basisdoelstelling Het ondersteunen van de ontvanger (financieel beheerder) bij het uitoefenen van zijn taak, voornamelijk op vlak van boekhouden, facturatie en debiteurenbeheer Resultaatsgebieden Boekhouden Dit omvat onder meer volgende taken: Zelfstandig en accuraat boeken en muteren van alle boekhoudkundige verrichtingen Zelfstandig controles en correcties uitvoeren Overlegt waar nodig met de ontvanger (financieel beheerder) Maandelijkse afsluiting van de boekhouding Facturatie Dit omvat onder meer volgende taken: Nodige gegevens verzamelen bij de verschillende diensten of binnenhalen via het boekhoudpakket Opmaken en versturen van facturen Opstellen van domiciliëringslijsten Debiteurenbeheer Dit omvat onder meer volgende taken: Nauwkeurig beheren van het debiteurenbestand Debiteuren aanschrijven volgens de vastgestelde regels en afspraken Rapporteren aan de ontvanger (financieel beheerder) 3

4 Financiële administratieve taken Dit omvat onder meer volgende taken: Bijstaan van de ontvanger (financieel beheerder) bij opmaak en praktische uitwerking jaarrekening Bijstaan van de ontvanger (financieel beheerder) bij financiële rapportering Contact met de leverancier van het boekhoudpakket in geval van problemen, of instellingen die moeten gewijzigd worden 2.5. Dimensies Voltijdse of deeltijdse functie Deze functiebeschrijving is niet beperkend en kan aangepast worden aan nieuwe evoluties of organisatorische accenten binnen het OCMW 2.6. Profiel Kennis Grondige kennis van analytisch boekhouden Grondige kennis van alle vormen van facturatie Elementaire kennis wet op de overheidsopdrachten Vaardigheden Communicatieve vaardigheden Synthetiserend vermogen Analytische geest PC-vaardigheden Boekhoudtechnische vaardigheden Attitudes Klantgerichtheid Zelfstandigheid Nauwgezet Flexibiliteit Leerbereidheid 4

5 3. Functiebeschrijving beleidsmedewerker financiële dienst 3.1. Functiebenaming Beleidsmedewerker financiële dienst Niveau B (B1-B2-B3) 3.2. Relaties Intern: Staat onder leiding van de financieel beheerder Werkt samen met administratieve medewerker(s) van de eigen dienst en van de verschillende andere diensten Werkt samen met budgethouders Extern: Heeft contact met burgers Heeft contact met leveranciers, financiële instellingen 3.3. Basisdoelstelling Het realiseren van een sterke samenwerking en communicatie tussen de financiële dienst en de andere diensten van het lokaal bestuur. Het ondersteunen van de ontvanger (financieel beheerder) bij het uitoefenen van zijn taak, voornamelijk op vlak van boekhouden, facturatie en debiteurenbeheer Resultaatsgebieden Eerstelijnsondersteuning naar budgethouders Dit omvat onder meer volgende taken: In overleg met de diensten opmaken van meerjarenplanning, budget, budgetwijziging, interne kredietaanpassing Correcte administratieve verwerking van budgetopmaak Transparante terugkoppeling naar financieel beheerder en naar budgethouders Opvolging van budgetten Ondersteuning van budgethouders en budgetverantwoordelijken Informatie verstrekken Dit omvat onder meer volgende taken: Financiële know-how leveren aan de diensten Financiële procedures kenbaar maken Financiële procedures doen naleven Rapportering Dit omvat onder meer volgende taken: Rapporteren aan diverse organen, zoals managementteam, college van burgemeester en schepenen, OCMW-raad, 5

6 Financiële rapporten: thesaurieprognoses, budgetopvolging, volledige en tijdige facturatie, debiteurenbeheer, doorlooptijd aankoopcyclus, Niet-financiële rapporten: behalen organisatiedoelstellingen, stuurkaarten per dienst, Ad hoc financiële analyses in functie van investeringen en nieuwe dienstverlening Toelichting en analyse van de jaarrekening Financiële administratieve taken Dit omvat onder meer volgende taken: Bijstaan van de financieel beheerder bij opmaak en praktische uitwerking jaarrekening Bijstaan van de financieel beheerder bij financiële rapportering Structuur interne facturatie opvolgen Trekker zijn in het opvolgen van een intern controlesysteem 3.5. Dimensies Voltijdse of deeltijdse functie Deze functiebeschrijving is niet beperkend en kan aangepast worden aan nieuwe evoluties of organisatorische accenten binnen het OCMW 3.6. Profiel Kennis Grondige kennis van analytisch boekhouden Grondige kennis van alle vormen van facturatie Grondige kennis van de werking en structuren binnen een lokaal bestuur Elementaire kennis wet op de overheidsopdrachten Vaardigheden Communicatieve vaardigheden Synthetiserend vermogen Analytische geest PC-vaardigheden Boekhoudtechnische vaardigheden Attitudes Klantgerichtheid Zelfstandigheid Nauwgezet Flexibiliteit Leerbereidheid 6

7 4. Selectievoorwaarden en -programma 4.1. Aanwervingvoorwaarden een gedrag vertonen in overeenstemming met de eisen van de functie, dat getoetst wordt aan de hand van een uittreksel uit het strafregister; de burgerlijke en politieke rechten genieten; medisch geschikt zijn; voldoen aan de vereiste over de taalkennis opgelegd door de wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966; houder zijn van een bachelordiploma of een diploma van het Hoger Onderwijs van het Korte Type in een economische richting; slagen voor de selectieprocedure Selectieprogramma Theoretisch gedeelte 50/100 a. Eén of meerdere cases/toepassingen/standpunten: de kandidaat wordt geconfronteerd met een situatie die zich tijdens de latere uitoefening van de functie kan voordoen. b. Vragen die peilen naar inzichten en vakkennis Eén onderdeel van de theoretische proef dient door alle kandidaten te worden ingevuld. Het tweede onderdeel is specifiek gericht op de functie van boekhouder. Het derde onderdeel is specifiek gericht op de functie van beleidsmedewerker financiële dienst. Wie voor beide functies kandidaat is, krijgt extra tijd om beide specifieke gedeeltes in te vullen. Mondeling gedeelte 50/100 a. Evaluatie van de overeenstemming van het profiel van de kandidaat met de specifieke vereisten van de functie, de motivatie en de interesse voor het werkterrein. b. Bespreking van één of meerdere cases, die eventueel reeds werden behandeld in het theoretisch gedeelte. Om geslaagd te zijn, moet de kandidaat minstens 50% van de punten halen op elke proef of gedeelte afzonderlijk, en 60% op het geheel van de selectie. Persoonlijkheidsonderzoek voor de geslaagde kandidaten Het persoonlijkheidsonderzoek wordt afgenomen door een erkend extern selectiebureau. Enkel de geschikt bevonden kandidaten komen in aanmerking voor aanstelling of opname in de wervingsreserve Te kennen materie Het theoretisch gedeelte van het selectieprogramma wordt afgenomen op pc. Deze pc s werken met het MS Office-pakket Er is ook internettoegang op deze pc s die kan gebruikt worden voor opzoekingswerk tijdens het afleggen van de theoretische proef. Voor beide functies wordt kennis verwacht van: 7

8 Boekhouden: dubbel boekhouden, btw, opmaak jaarrekening, Financieel management Beleids- en Beheerscyclus (zie o.a. 8

9 5. Kennismaking met gemeente en OCMW van Zwevegem 5.1. Gemeente Zwevegem Missie De gemeente Zwevegem beoogt om op het lokale niveau bij te dragen tot het welzijn van de burgers en tot de duurzame ontwikkeling van het gemeentelijk gebied. Het team van ambtenaren en bestuurders is erop gericht om op professionele en betrouwbare wijze en in alle openheid de gemeente verder uit te bouwen tot een zorgzame en duurzame samenleving, waar het aangenaam is om te wonen, te leven en te werken Diensten gemeenteraad college van burgemeester en schepenen burgemeester brandweer politie gemeentesecretaris financieel beheerder preventieadviseur cluster 1 cluster 2 cluster 3 cluster 4 cluster De financiële dienst De financiële dienst staat onder de leiding van de financieel beheerder ( voorheen gemeenteontvanger). De dienst voert de boekhouding van de gemeente; d.i. registreren van de vastleggingen, behandelen inkomende en uitgaande facturatie en registratie van de betalingen. De dienst is verantwoordelijk voor de 9

10 accurate inning van de diverse ontvangsten uit belastingen, retributies en andere ontvangsten ten gunste van de gemeentekas. Het resultaat van al deze bewerkingen wordt jaarlijks geregistreerd in de gemeenterekening. De dienst zorgt voor de financiële input in voorbereiding op de opmaak van budget en wijzigingen van de gemeente, die op hun beurt resulteren in de decretaal verplichte financiële meerjarige beleidsplannen. De financiële dienst adviseert en houdt tevens toezicht op de boekhouding van de resp. kerkfabrieken, de gemeentelijke vzw s en het Autonoom Gemeentebedrijf Dienst preventie en bescherming op het werk De dienst preventie werkt overkoepelend voor gemeente en OCMW. De dienst moet de werkgever, de leden van de hiërarchische lijn en de werknemers bijstaan bij de toepassing van de regelgeving inzake het welzijn van de werknemers. De opdrachten zijn het analyseren van risico s, het bestuderen van ongevallen en incidenten, advies verlenen over de organisatie van de arbeidsplaats, de hygiëne en de sociale voorzieningen, voorstellen doen i.v.m. onthaal, vorming en informatie van medewerkers, Voor een aantal opdrachten werkt men samen met een externe dienst voor preventie en bescherming op het werk Cluster 1 A. Dienst secretarie De dienst secretarie is een algemeen administratieve dienst die zittingen van college van burgemeester en schepenen en gemeenteraad voorbereidt, opvolgt en afhandelt. De dienst biedt eveneens algemene administratieve ondersteuning aan de secretaris en specifieke administratieve ondersteuning aan andere gemeentediensten in het kader van overheidsopdrachten. Men houdt zich eveneens bezig met alle verzekeringsdossiers, met uitzondering van arbeidsongevallen. De dienst zorgt voor het (telefonisch) onthaal van de gemeente en verwerkt de binnenkomende en uitgaande post. Tot slot is binnen de dienst secretarie de dienst lokale economie ondergebracht die zich toelegt op alle vragen/vraagstukken van Zwevegemse ondernemers. B. Personeelsdienst De personeelsdienst is verantwoordelijk in samenwerking met de secretaris voor de verdere ontwikkeling, uitvoering en supervisie van het personeelsbeheer en het personeelsbeleid. Zij zijn verantwoordelijk voor de rekrutering en selectie van nieuw personeel, de personeelsadministratie, de loonsadministratie, opleidingen, loopbaanontwikkeling, C. Dienst Interne Controle De dienst Interne Controle heeft als taak de interne werkprocessen in kaart te brengen en te optimaliseren. Aan de hand van de nodige risicoanalyses, het bepalen van waar de risico s voor de organisatie zich bevinden, worden de interne processen aangepakt en geoptimaliseerd. De dienst heeft voornamelijk een coördinerende rol om samen met de andere diensten het nodige uit te werken. D. Dienst ICT De dienst ICT of Informatica heeft als taak er voor te zorgen dat alles wat met informatica en telecommunicatie te maken heeft optimaal blijft functioneren. Met andere woorden, alles wat ook maar kan gekoppeld worden met een computer wordt door de dienst beheerd. E. Dienst communicatie De dienst communicatie staat in voor de informatie aan de burger via allerlei kanalen waaronder het Infopunt, de gemeentelijke website, Facebook, het jaarverslag, Deze dienst werkt tevens overkoepelend voor gemeente en OCMW. 10

11 F. Dienst bevolking en burgerlijke stand De dienst bevolking is hoofdzakelijk belast met het bijhouden van de bevolkingsregisters. Elke wijziging in de verblijfstoestand en de staat van de persoon wordt genoteerd. Allerlei officiële documenten, getuigschriften, reispassen en rijbewijzen worden afgeleverd. De burgerlijke stand houdt zich hoofdzakelijk bezig met de akten en de formaliteiten die verband houden met drie belangrijke gebeurtenissen in een mensenleven: geboorte, huwelijk en overlijden. G. Dienst welzijn De welzijnsdienst heeft behalve de beleidsondersteunende opdracht ook als taak de verschillende deelterreinen op het vlak van welzijnszorg te coördineren, het welzijnstakenpakket te optimaliseren en sociale dienstverlening te verzorgen. Je kan bij deze dienst terecht voor allerhande informatie inzake welzijnsaangelegenheden en aanvragen van verschillende toelagen en tegemoetkomingen Cluster 2 A. Dienst groen en openbare werken De dienst groen en openbare werken is verantwoordelijk voor ontwerp, aanleg en beheer van het gemeentelijk openbaar domein te Zwevegem. Dit omvat in hoofdzaak alle gemeentelijke openbare groenen natuurzones, wegen, wegbermen en baangrachten, rioleringen en beken 3de categorie, vijvers alsook de begraafplaatsen. Daartoe beschikt de dienst over eigen personeel, materieel en voertuigen. Aanvullend worden specifieke taken uitbesteed aan gespecialiseerde aannemers of dienstverleners. De werking van de dienst gebeurt in overleg met ander gemeentelijke diensten of in overleg met externe diensten, studiebureaus en adviesraden. B. Dienst patrimonium De dienst patrimonium is verantwoordelijk voor het onderhoud van het gemeentelijk patrimonium. De dienst bestaat uit verschillende afdelingen waaronder de afdeling schrijnwerk, de afdeling schilderwerken, de afdeling elektriciteit en de afdeling sanitair. De dienst staat voornamelijk in voor kleine onderhoudswerken zodat de toestand van het gemeentelijk patrimonium in tact blijft. In deze dienst is tevens de afdeling feestelijkheden en signalisatie ondergebracht. De dienst feestelijkheden staat voornamelijk in voor het leveren en afhalen van feestmateriaal en de dienst signalisatie voor het plaatsen van signalisatie bij bijvoorbeeld werken, feesten, Cluster 3 A. Dienst ruimtelijke ordening en huisvesting De dienst ruimtelijke ordening en huisvesting bundelt een aantal activiteiten en sectoren die verband houden met het ruimtelijk ordeningsbeleid van de gemeente. Dit betekent dat de dienst instaat voor onder meer de administratieve afhandeling van bouw- en verkavelingsaanvragen, renovatie- en verbouwingspremies en huisvesting. In uitvoering van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan zorgt deze dienst ook voor de opmaak van ruimtelijke uitvoeringsplannen. De dienst heeft ook een afdeling GIS (geografisch informatiesysteem). B. Dienst milieu De dienst milieu staat enerzijds in voor de administratieve afhandeling van milieuvergunningsaanvragen en anderzijds voor alles wat afval betreft. De dienst is verantwoordelijk voor het gemeentelijke containerpark en het sociaal tewerkstellingsproject Proper Zwevegem. 11

12 Cluster 4 A. Dienst cultuur De dienst cultuur staat in voor het aanbieden van een gevarieerd cultureel aanbod (tentoonstellingen, lessenreeksen, podiumactiviteiten, creativiteitscursussen) opdat de Zwevegemse bevolking op een zinvolle manier zijn vrije tijd zou kunnen invullen. De dienst steunt ook logistiek de socio-culturele verenigingen in hun activiteiten en stellen hiervoor de nodige infrastructuur ter beschikking. Daarnaast behartigt men ook erfgoed en toerisme en de grote evenementen op de gemeente. B. De bibliotheek Wie denkt dat je in de bibliotheek enkel boeken kunt vinden, is volledig fout. Je kunt in de bibliotheek tevens terecht voor het lezen van de krant, het ontlenen van audiovisueel materiaal, internetten, het ontlenen van muziekpartituren, C. De bibus De bibus is een mobiele vorm van dienstverlening die zowel de gemeentelijke dienstverlening als de bibliotheek naar de Zwevegemse deelgemeenten brengt. Met vaste halteplaatsen in de dorpskernen én aan de scholen van Heestert, Moen, Sint-Denijs, Otegem en Zwevegem Knokke volgt de bibus een vast wekelijks rittenschema. Er zijn steeds personeelsleden aan boord van gemeente, OCMW of bibliotheek om de burger te informeren en te helpen. D. Dienst onderwijs De dienst wilt een strategisch onderwijsbeleid uitbouwen teneinde de kwaliteit van het gemeentelijk onderwijs te waarborgen. Dit gebeurt in samenwerking met de scholen Cluster 5 A. De sportdienst De gemeentelijke sportdienst heeft als algemene missie: instaan voor het gemeentelijk sportbeleid als onderdeel van een algemeen welzijnsbeleid om zodoende zoveel mogelijk groot-zwevegemnaren zo regelmatig mogelijk te laten sporten in zo goed mogelijke, kwaliteitsvolle omstandigheden. B. De jeugddienst De jeugddienst is een gemeentelijke dienst die instaat voor verschillende taken op het gebied van jeugd- en jeugdwerk in Zwevegem. Dit houdt in: stimuleren en coördineren van inspraak en participatie (jeugdraad en jeugdbeleidsplan), organiseren van activiteiten voor kinderen en jongeren: o.a. Grabbelpas, speelpleinwerking, creatieve sport- en bibweek, zomerkampen, buitenspeeldag (vzw jongerenanimatie), uitbouwen van een degelijk lokalen- en speelpleinbeleid (vzw jeugdinfrastructuur), ondersteunen van de werking van vzw jeugdcentrum De Brug (jeugdhuis, skatepark, repetitieruimtes), dienstverlening naar de jeugd toe: uitleendienst, feestloket, subsidies,, informeren van kinderen en jongeren (JIP), uitbouw van een gemeentelijk fuifbeleid: fuifbuddys, feestloket, fuifcharter, uitbating fuifzaal, 12

13 Werking De gemeenteraad (GR) De gemeenteraad is het belangrijkste beslissingsniveau bij de gemeente Zwevegem. De gemeenteraad houdt zich bezig met het bepalen van gemeentelijke reglementen en met het nemen van individuele beslissingen. Voorbeelden van gemeentelijke reglementen zijn belastingsreglementen, politieverordeningen, gebruiksreglementen betreffende de gemeentelijke infrastructuur, Individuele beslissingen hebben betrekking op bijvoorbeeld de beslissing tot de verkoop van een eigendom van de gemeente, de aanstelling van de gemeentesecretaris, De inwoners van Zwevegem kiezen om de zes jaar wie in de gemeenteraad mag zetelen. Dat gebeurt via de gemeenteraadsverkiezingen. Het aantal gemeenteraadsleden verschilt van gemeente tot gemeente naargelang het aantal inwoners. De gemeente Zwevegem heeft recht op 27 gemeenteraadsleden. De gemeenteraad vergadert minstens één keer per maand, meestal de vierde maandag van de maand (behalve in augustus). De zitting is in regel openbaar dus als je eens wil zien hoe het er op bestuursniveau aan toe gaat, kan je gerust eens een zitting bijwonen. De data en de agenda zijn terug te vinden op de website van Zwevegem onder de rubriek over Zwevegem. Als het gaat over aangelegenheden die de persoonlijke levenssfeer raken dan is er sprake van een besloten zitting en is het publiek dus niet langer gewenst Het College van Burgemeester en Schepenen (CBS) Het college van burgemeester en schepenen behandelt de dagelijkse zaken van de gemeente. Het college is het gemeentelijk orgaan dat de beslissingen van de gemeenteraad moet voorbereiden en uitvoeren. De gemeenteraad kiest de burgemeester en de schepenen uit de leden van de partijen die samen de meerderheid vormen binnen de gemeenteraad. Het college van de gemeente Zwevegem bestaat uit de burgemeester, zes schepenen en de gemeentesecretaris. Het is gebruikelijk om de werkzaamheden onder de schepenen te verdelen. Zo zal men dus spreken over de schepen van onderwijs, de schepen van sport, Dit betekent niet dat de schepen een eigen bevoegdheid of beslissingsmacht heeft in die sector. Het betekent wel dat hij voor die sector alle vooronderzoek en informatie behartigt, zodat het college, als groep, beslissingen kan nemen met kennis van zaken. Het college van burgemeester en schepenen komt elke woensdagavond samen. De samenkomst is niet voor het publiek toegankelijk De burgemeester De burgemeester, dhr. Vanwelden Claude, werd voorgedragen door de meerderheid van de verkozen leden van de gemeenteraad. In Zwevegem is de burgemeester zowel voorzitter van het college van burgemeester en schepenen als van de gemeenteraad. 13

14 5.2. OCMW Zwevegem Missie Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn Het OCMW Zwevegem is een openbare instelling met rechtspersoonlijkheid met als opdracht aan elke burger van Zwevegem, of personen die toegewezen zijn aan de gemeente Zwevegem, het recht op maatschappelijke dienstverlening te garanderen. Dit recht houdt in dat iedereen de mogelijkheid moet krijgen een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid (cfr. art. 1 van de organieke wet van 8 juli 1976). Het OCMW staat garant voor professionele, cliëntgerichte diensten die instaan voor de eerste opvang en het onthaal van alle mensen uit de gemeente met een hulpvraag (of: alle mensen die moeilijkheden ervaren in hun sociale omgeving en daarbij hulp willen aanvaarden). Het OCMW werkt als eerstelijnsdienst door in te spelen op de noden van de mensen en daarnaast door te verwijzen. Dit veronderstelt een actieve betrokkenheid van beide kanten. Bovendien wil het OCMW coördinerend optreden opdat de nodige welzijnsvoorzieningen aanwezig zijn. Wij willen de gebruiker op fysisch, psychisch en sociaal vlak laten functioneren, liefst in zijn vertrouwde leefmilieu, met respect voor zijn eigen waarden en normen. Wij willen de gebruiker het zo gemakkelijk mogelijk maken om zijn vraag te stellen, dicht bij hem in de buurt, met respect voor de privacy. De deskundigheid en de specialistische kennis van de medewerkers wordt op alle mogelijke manieren ingezet om te bereiken dat de aanvragers snel en zo goed mogelijk weer hun leven kunnen leiden. Wij luisteren naar de aanvrager en zijn netwerk en waar nodig werken we samen met zijn omgeving, andere hulpverleners en sociale organisaties Diensten van het OCMW Zwevegem Dagverzor gingscentr um Rusthuis Serviceflats Het OCMW Zwevegem verleent verschillende diensten aan de bevolking van Zwevegem. Momenteel kan het daarvoor rekenen op de inzet van ongeveer 200 personeelsleden. Bijna de helft van hen werkt in het rusthuis. Centrale Keuken OCMW ZWEVEGEM Sociale Dienst De diensten bevinden zicht op twee verschillende locaties. De maatschappelijk zetel van het OCMW, waar zich de administratie, de sociale dienst en de thuiszorg bevinden, is in de Blokkestraat 29a te Zwevegem. Technische Dienst Dienst Thuiszorg Het rusthuis, de keuken en de technische dienst werken vanuit de Otegemstraat 75 te Zwevegem. Algemene Administratie 14

15 De sociale dienst De sociale dienst vormt een belangrijke dienst binnen het OCMW. Bij elke aanvraag om hulp, staat een maatschappelijk werker in voor de individuele begeleiding van de betreffende persoon en wordt een sociaal onderzoek ingesteld. De vraag kan heel gevarieerd zijn, een gepaste oplossing wordt daarbij gezocht. Financiële steunverlening: Heel wat cliënten worden geholpen met een financiële steun. Dit kan onder verschillende vormen gebeuren. (1) Leefloon, het vroegere bestaansminimum; (2) Bijkomende financiële steun, bvb. uitzonderlijke kosten voor geneesmiddelen, verwarmingskosten in de winter,... Meestal wordt deze steun teruggevorderd op een moment dat de aanvrager er wat beter voor staat. (3) Voorschotten op pensioen, werkloosheidsuitkering, kinderbijslag, onderhoudsgeld,... Tewerkstelling via art.60 7: Personen die onvoldoende arbeidsdagen kunnen aantonen om terug te vallen op sociale uitkeringen, kunnen door het OCMW tewerkgesteld worden tot zij opnieuw in regel zijn met de sociale zekerheid. Budgetbegeleiding en budgetbeheer: De maatschappelijk werkers ondersteunen heel vaak hun cliënten via budgetbegeleiding en budgetbeheer. Het is de bedoeling dat de cliënt meer inzicht krijgt in zijn inkomsten, zijn uitgaven en eventuele schulden, zodat hij/zij beter weet om te gaan met zijn financiën. Asielzoekers: Asielzoekers krijgen in sommige gevallen een financiële steun, ten bedrage van het leefloon. Heel wat asielzoekers worden door het OCMW opgevangen in het LOI (Lokaal Opvanginitiatief). Hier krijgen zij enkel materiële opvang en steun. Thuisbegeleiding: Thuisbegeleiding is een intensieve en persoonlijke begeleiding in de thuisomgeving van de cliënt. De begeleiding spreidt zich uit over verschillende domeinen en kan gaan over administratieve ondersteuning, hulp bij de organisatie van het huishouden, begeleiding bij dagbesteding, zorg voor gezondheid, hulp bij boodschappen,... Wooncoördinatie: Binnen de sociale dienst begeleidt de maatschappelijk werker van de dienst thuisbegeleiding personen die moeilijk een gepaste woning vinden. Het OCMW beschikt ook over eigen woningen die gebruikt worden voor verhuur aan kansarmen, voor crisisopvang, en voor LOI (zie hierboven) De dienst thuiszorg De dienst thuiszorg richt zich tot de thuiswonende zorgbehoevende personen. Dankzij aangepaste zorgen kunnen zij zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving blijven wonen. De dienst thuiszorg probeert, samen met andere thuiszorgdiensten, een netwerk van zorg en diensten rond de gebruiker uit te bouwen. Zij maken daarvoor afspraken met andere thuiszorgdiensten en bieden ook zelf een aantal diensten aan: Maaltijdbedeling: Iedere werkdag brengen medewerkers van het OCMW maaltijden aan huis. Het OCMW werkt daarbij met een koude lijn: voeding wordt snelgekoeld, hygiënisch verpakt en kan daarna gemakkelijk worden opgewarmd in een microgolfoven. Op vraag van de gebruiker kunnen ook dieetmaaltijden besteld worden. Ook in het dienstencentrum worden maaltijden verdeeld aan Zwevegemse bewoners die zelf moeilijk of geen maaltijden meer kunnen bereiden. Daarnaast kunnen ook personeelsleden van OCMW en gemeente s middags in het dienstencentrum blijven eten. Poetsdienst: De poetsdienst van het OCMW staat ter beschikking van bejaarden, gehandicapten of jongere gezinnen die wegens ziekte of bijzondere omstandigheden het wekelijks onderhoud van de woning niet aankunnen. 15

16 Personenalarmsystemen: Het OCMW stelt personenalarmsystemen ter beschikking van bejaarden en gehandicapten, zodat ze in geval van nood steeds een centrale kunnen verwittigen. Doorverwijzing: Naast het zelf aanbieden van diensten, helpt de dienst thuiszorg bejaarden bij het zoeken en verwijzen naar gepaste hulpverleners. Borgstellingen en beheer van gelden en goederen: Bij opname in een rusthuis wordt vaak een borg gevraagd om zeker te zijn dat de verblijfskosten kunnen betaald worden. Voor wie geen kinderen heeft, of van wie de kinderen zelf geen borg kunnen staan, kan het OCMW na een grondig onderzoek zich borg stellen Woonzorgcentrum In het woonzorgcentrum is het grootste aantal personeelsleden actief. Verplegenden, verzorgenden, logistiek assistenten, kine, animatie, onderhoudspersoneel en administratief personeel maken er de dienst uit. Rusthuis Sint-Amand: Het Rusthuis Sint-Amand is gelegen in de Otegemstraat 75. Momenteel heeft het rusthuis een erkenning voor 100 bedden (+ 3 bedden kortverblijf). Daarvan zijn er 47 ROB-bedden, d.w.z. de gewone rusthuisbedden en 53 RVT-bedden, voor bewoners met zware zorgen. Vanaf mei 2012 breidt het woonzorgcentrum uit tot 112 bedden. Momenteel zijn ook de voorbereidingen aan de gang voor de bouw van een volledig nieuwe linkervleugel. In 2016 zullen we plaats bieden aan 149 bewoners. Serviceflats Blyhove I bevinden zich in de Otegemstraat 77 en er zijn 42 serviceflats. De serviceflats van het OCMW Zwevegem zijn individuele wooneenheden, waar men zelfstandig woont maar waar in de onmiddellijke nabijheid een aantal dienstverleningen ter beschikking zijn waar men desgewenst beroep kan op doen. Serviceflats Blyhove II heeft 14 serviceflats. Deze zijn gelegen in de Sint-Amandstraat 4. Dagverzorgingscentrum De Zilverberk biedt opvang aan 15 bejaarden. De bejaarden kunnen er overdag terecht voor dagelijkse zorgen en hygiëne, ontspannende en stimulerende activiteiten, maaltijden, Ondersteunende diensten De keuken bereidt de maaltijden voor de bewoners van rusthuis en serviceflats. De keuken maakt ook de maaltijden klaar die in het dienstencentrum kunnen genuttigd worden, door personeel van het OCMW, personeel van de gemeente, Het administratief personeel zorgt voor ondersteuning van de verschillende diensten, onthaal, secretariaat, personeelsdienst, briefwisseling, archief,... De financiële dienst onder leiding van de ontvanger staat in voor de boekhouding van het OCMW, zorgt ervoor dat alle gelden binnenkomen, en de nodige facturen betaald worden. De technische dienst staat in voor onderhoud en herstellingen, opknapwerken en technische begeleiding/opvolging van (ver)bouwdossiers. Ook wordt vanuit de technische dienst aandacht besteed aan veiligheid op het werk. 16

AANWERVINGSBROCHURE. Hoofdverpleegkundige

AANWERVINGSBROCHURE. Hoofdverpleegkundige AANWERVINGSBROCHURE Hoofdverpleegkundige 1. Voor ons staat de bewoner centraal, elke dag opnieuw Het woonzorgcentrum, een tweede thuis Nergens beter dan thuis Wanneer de zorg echter te zwaar, gaan bejaarden

Nadere informatie

AANWERVINGSBROCHURE. Hoofdverpleegkundige

AANWERVINGSBROCHURE. Hoofdverpleegkundige AANWERVINGSBROCHURE Hoofdverpleegkundige 1. Voor ons staat de bewoner centraal, elke dag opnieuw Het woonzorgcentrum, een tweede thuis Nergens beter dan thuis Wanneer de zorg echter te zwaar, gaan bejaarden

Nadere informatie

Rapporteert aan het diensthoofd Relatie met de schepenen/gemeenteraadsleden Relatie met alle medewerkers van de gemeentelijke organisatie

Rapporteert aan het diensthoofd Relatie met de schepenen/gemeenteraadsleden Relatie met alle medewerkers van de gemeentelijke organisatie INFORMATIEBROCHURE VACATURE JEUGDCENTRUMCOÖRDINATOR Functiebeschrijving 1. Functiebenaming Administratief deskundige jeugdcentrumcoördinator Niveau B (B1-B2-B3) 2. Relaties Intern: Extern: Rapporteert

Nadere informatie

Hoofd Vrije Tijd (A1a-A3a)

Hoofd Vrije Tijd (A1a-A3a) A. Algemene toelatingsvoorwaarden Hoofd Vrije Tijd (A1a-A3a) een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie waarvoor men solliciteert de burgerlijke en politieke rechten genieten

Nadere informatie

Financieel medewerker (in voltijds statutair verband)

Financieel medewerker (in voltijds statutair verband) GEMEENTEBESTUUR AFFLIGEM Dienst Personeelszaken Het Gemeentebestuur van Affligem gaat over tot het inrichten van een examen voor de aanwerving van een (m/v): Financieel medewerker (in voltijds statutair

Nadere informatie

Uitvoeren van klusjes teneinde bij te dragen tot het onderhoud van het gemeentelijk patrimonium.

Uitvoeren van klusjes teneinde bij te dragen tot het onderhoud van het gemeentelijk patrimonium. INFORMATIEBROCHURE VACATURE TECHNISCH ASSISTENT KLUSJESMAN Functiebeschrijving Functiebenaming Technisch assistent klusjesman Niveau D (D1-D2-D3) Relaties Intern: Extern: Rapporteert aan het diensthoofd

Nadere informatie

Voltijds deskundige (m/v) financiën

Voltijds deskundige (m/v) financiën De gemeente Kapellen is een dynamische gemeente van ca. 26.000 inwoners, gelegen midden in het groen. Kapellen beschikt over heel wat troeven, zowel op sportief, cultureel als sociaal vlak. Voor de verdere

Nadere informatie

Rapporteert aan het diensthoofd Relatie met de schepenen/gemeenteraadsleden Relatie met alle medewerkers van de gemeentelijke organisatie

Rapporteert aan het diensthoofd Relatie met de schepenen/gemeenteraadsleden Relatie met alle medewerkers van de gemeentelijke organisatie INFORMATIEBROCHURE VACATURE BIBLIOTHEEKASSISTENT Functiebeschrijving 1. Functiebenaming Administratief medewerker bibliotheekassistent Niveau C (C1-C2-C3) 2. Relaties Intern: Extern: Rapporteert aan het

Nadere informatie

Diensthoofd interne werking en burgerzaken (B1-B3)

Diensthoofd interne werking en burgerzaken (B1-B3) Diensthoofd interne werking en burgerzaken (B1-B3) A. Algemene toelatingsvoorwaarden een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie waarvoor men solliciteert de burgerlijke en

Nadere informatie

Verantwoordelijke ICT B1-B3

Verantwoordelijke ICT B1-B3 A. Algemene toelatingsvoorwaarden Verantwoordelijke ICT B1-B3 een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie waarvoor men solliciteert de burgerlijke en politieke rechten genieten

Nadere informatie

Functiekaart. Werkt onder leiding van en rapporteert aan de bestuurssecretaris (Algemene zaken - Financiën).

Functiekaart. Werkt onder leiding van en rapporteert aan de bestuurssecretaris (Algemene zaken - Financiën). Functie Graadnaam: deskundige Functienaam: boekhouder Functiefamilie: deskundig Functionele loopbaan: B1-B3 Afdeling: Algemene zaken Dienst: Financiën Subdienst: Administratie Code: Doel van de entiteit

Nadere informatie

Administratief medewerker dienst Burgerzaken C1-C3

Administratief medewerker dienst Burgerzaken C1-C3 A. Algemene toelatingsvoorwaarden Administratief medewerker dienst Burgerzaken C1-C3 een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie waarvoor men solliciteert de burgerlijke en

Nadere informatie

Technisch deskundige patrimonium Niveau B (B1-B2-B3)

Technisch deskundige patrimonium Niveau B (B1-B2-B3) INFORMATIEBROCHURE VACATURE DESKUNDIGE PATRIMONIUM Functiebeschrijving 1. Functiebenaming Technisch deskundige patrimonium Niveau B (B1-B2-B3) 2. Relaties Intern: Rapporteert aan het diensthoofd Geeft

Nadere informatie

Maatschappelijk werker dienst budgetbeheer/ algemene sociale dienstverlening

Maatschappelijk werker dienst budgetbeheer/ algemene sociale dienstverlening Maatschappelijk werker dienst budgetbeheer/ algemene sociale dienstverlening 1 Actuele situatie OCMW Steenokkerzeel begeleidt al vele jaren cliënten met financiële problemen. Vaak wordt een financieel

Nadere informatie

Vacature: Sportpromotor (B1-B3) Met aanleggen aanwervingsreserve

Vacature: Sportpromotor (B1-B3) Met aanleggen aanwervingsreserve Vacatures Vacature Sportpromotor (B1-B3) Omschrijving Vacature: Sportpromotor (B1-B3) Met aanleggen aanwervingsreserve 1. Wat zijn de toelatingsvoorwaarden? Om toegelaten te worden tot de vacante functie

Nadere informatie

moet toekomen bij het College van Burgemeester en Schepenen Gemeentepark 1 2990 Wuustwezel uiterlijk op 20 april 2015

moet toekomen bij het College van Burgemeester en Schepenen Gemeentepark 1 2990 Wuustwezel uiterlijk op 20 april 2015 GEMEENTE WUUSTWEZEL Aanwerving van (m/v) ADMINISTRATIEF MEDEWERKER DIENST OPENBARE WERKEN (C1-C2-C3) 19/38: werkt elke voormiddag contractuele aanwerving met aanleg wervingsreserve van 3 jaar (voor contractuele

Nadere informatie

Boekhouder/Financieel Deskundige (m/v) Voltijds - Nederlandstalig Bij de steundienst van het hof van cassatie

Boekhouder/Financieel Deskundige (m/v) Voltijds - Nederlandstalig Bij de steundienst van het hof van cassatie Kelly Frison Attaché selectie Kelly.frison@just.fgov.be Boekhouder/Financieel Deskundige (m/v) Voltijds - Nederlandstalig Bij de steundienst van het hof van cassatie Inhoud van de functie Profiel Werkgever

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE VACATURE DESKUNDIGE OPENBARE WERKEN. Functiebeschrijving. Functiebenaming. Technisch deskundige openbare werken Niveau B (B1-B2-B3)

INFORMATIEBROCHURE VACATURE DESKUNDIGE OPENBARE WERKEN. Functiebeschrijving. Functiebenaming. Technisch deskundige openbare werken Niveau B (B1-B2-B3) INFORMATIEBROCHURE VACATURE DESKUNDIGE OPENBARE WERKEN Functiebeschrijving Functiebenaming Technisch deskundige openbare werken Niveau B (B1-B2-B3) Relaties Intern: Extern: Rapporteert aan het diensthoofd

Nadere informatie

Rapporteert aan de zwembadcoördinator Relatie met de schepenen/gemeenteraadsleden Relatie met alle medewerkers van de gemeentelijke organisatie

Rapporteert aan de zwembadcoördinator Relatie met de schepenen/gemeenteraadsleden Relatie met alle medewerkers van de gemeentelijke organisatie INFORMATIEBROCHURE VACATURE REDDER Functiebeschrijving Functiebenaming Technisch assistent redder Niveau D (D1-D2-D3) Relaties Intern: Extern: Rapporteert aan de zwembadcoördinator Relatie met de schepenen/gemeenteraadsleden

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Rapporteert aan : de hiërarchisch overste

Functiebeschrijving. Rapporteert aan : de hiërarchisch overste Functiebeschrijving 130-02-20100722 Functietitel Doel van de functie Functiefamilie Plaats in de organisatie Administratief medewerker Uitvoeren van administratieve taken gekoppeld aan een bepaalde werking/dienst

Nadere informatie

IINFORMATIEBUNDEL SELECTIEPROCEDURE GEMEENTESECRETARIS ZEDELGEM

IINFORMATIEBUNDEL SELECTIEPROCEDURE GEMEENTESECRETARIS ZEDELGEM IINFORMATIEBUNDEL SELECTIEPROCEDURE GEMEENTESECRETARIS ZEDELGEM 1. Toelatings- en aanwervingsvoorwaarden. Voor een functie bij het gemeentebestuur, gelden volgende algemene voorwaarden: - een gedrag hebben

Nadere informatie

Voltijds deskundige (m/v) secretariaat

Voltijds deskundige (m/v) secretariaat De gemeente Kapellen is een dynamische gemeente van ca. 26.000 inwoners, gelegen midden in het groen. Kapellen beschikt over heel wat troeven, zowel op sportief, cultureel als sociaal vlak. Voor de verdere

Nadere informatie

Het ondersteunen en mee uitvoeren van de boekhouding alsook het voeren van een verantwoord aankoopbeleid.

Het ondersteunen en mee uitvoeren van de boekhouding alsook het voeren van een verantwoord aankoopbeleid. O.C.M.W.- LOCHRISTI FUNCTIEBESCHRIJVING AFDELING: DIENST: FUNCTIEBENAMING: FINANCIELE DIENST FINANCIELE DIENST-ECONOMAAT econoom-boekhouder 1. Plaats in de organisatie De econoom-boekhouder rapporteert

Nadere informatie

Het ondersteunen en mee uitvoeren van de boekhouding alsook het voeren van een verantwoord aankoopbeleid.

Het ondersteunen en mee uitvoeren van de boekhouding alsook het voeren van een verantwoord aankoopbeleid. - LOCHRISTI FUNCTIEBESCHRIJVING AFDELING: DIENST: FUNCTIEBENAMING: FINANCIELE DIENST FINANCIELE DIENST-ECONOMAAT econoom-boekhouder 1. Plaats in de organisatie De econoom-boekhouder werkt onder leiding

Nadere informatie

Functiekaart. Bijdragen tot een efficiënt werkende administratie bij het gemeentebestuur en van het secretariaat in het bijzonder.

Functiekaart. Bijdragen tot een efficiënt werkende administratie bij het gemeentebestuur en van het secretariaat in het bijzonder. Functie Graadnaam: administratief medewerker Functienaam: administratief medewerker Functiefamilie: administratief uitvoerend Functionele loopbaan: C1-C3 Afdeling: Algemene zaken Dienst: Secretariaat Subdienst:

Nadere informatie

Voltijds deskundige (m/v) Ruimtelijke ordening -

Voltijds deskundige (m/v) Ruimtelijke ordening - De gemeente Kapellen is een dynamische gemeente van ca. 26.000 inwoners, gelegen midden in het groen. Kapellen beschikt over heel wat troeven, zowel op sportief, cultureel als sociaal vlak. Voor de verdere

Nadere informatie

Administratief medewerker

Administratief medewerker SOCIAAL HUIS - OCMW MOORSLEDE Marktplaats 18A 8890 Moorslede Tel. 051 57 60 70 Fax. 051 78 00 05 Website: www. ocmwmoorslede.be info@ocmwmoorslede.be zoekt Administratief medewerker CONTRACTUEEL CONTRACT

Nadere informatie

Voltijds administratief medewerker Publieke ruimte en Leefmilieu (vakdomein Openbare werken)

Voltijds administratief medewerker Publieke ruimte en Leefmilieu (vakdomein Openbare werken) De gemeente Kapellen is een dynamische gemeente van ca. 26.000 inwoners, gelegen midden in het groen. Kapellen beschikt over heel wat troeven, zowel op sportief, cultureel als sociaal vlak. Voor de verdere

Nadere informatie

AANWERVINGSBROCHURE Deskundige lokale economie Gemeente Zwevegem

AANWERVINGSBROCHURE Deskundige lokale economie Gemeente Zwevegem AANWERVINGSBROCHURE Deskundige lokale economie Gemeente Zwevegem aanwervingsbrochure 1 Over Zwevegem Zwevegem ligt in het zuiden van de Belgische provincie West-Vlaanderen, tussen de Schelde en de Leie,

Nadere informatie

Rapporteert aan de administratief medewerker PR Geeft leiding aan de hostesses Relatie met alle medewerkers van de gemeentelijke organisatie

Rapporteert aan de administratief medewerker PR Geeft leiding aan de hostesses Relatie met alle medewerkers van de gemeentelijke organisatie INFORMATIEBROCHURE VACATURE VERANTWOORDELIJKE CATERING Functiebeschrijving 1. Functiebenaming Administratief assistent catering Niveau D (D1-D2-D3) 2. Relaties Intern: Extern: Rapporteert aan de administratief

Nadere informatie

SELECTIEREGLEMENT STAFMEDEWERKER BOEKHOUDING (B1-B3) (CONTRACTUEEL)

SELECTIEREGLEMENT STAFMEDEWERKER BOEKHOUDING (B1-B3) (CONTRACTUEEL) SELECTIEREGLEMENT STAFMEDEWERKER BOEKHOUDING (B1-B3) (CONTRACTUEEL) BRANDWEERZONE MIDWEST AANWERVINGSPROCEDURE 1. Doel - wat is de unieke bijdrage van deze functie tot de organisatie Verantwoordelijk zijn

Nadere informatie

2 deeltijds front-office medewerkers (m/v) Ruimte en Wonen

2 deeltijds front-office medewerkers (m/v) Ruimte en Wonen De gemeente Kapellen is een dynamische gemeente van ca. 26.000 inwoners, gelegen midden in het groen. Kapellen beschikt over heel wat troeven, zowel op sportief, cultureel als sociaal vlak. Voor de verdere

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Maatschappelijk assistent sociale dienst en thuisdiensten

FUNCTIEBESCHRIJVING. Maatschappelijk assistent sociale dienst en thuisdiensten 120 FUNCTIEBESCHRIJVING Maatschappelijk assistent sociale dienst en thuisdiensten AFDELING/DIENST FUNCTIETITEL HOOFDDOEL Personen/Sociale zaken (sociale dienst en thuisdiensten) Rapporteert aan het diensthoofd

Nadere informatie

1. Algemene toelatingsvoorwaarden en de algemene aanwervingsvoorwaarden Uittreksel uit de rechtspositieregeling

1. Algemene toelatingsvoorwaarden en de algemene aanwervingsvoorwaarden Uittreksel uit de rechtspositieregeling 1. Algemene toelatingsvoorwaarden en de algemene aanwervingsvoorwaarden Uittreksel uit de rechtspositieregeling Artikel 5 Paragraaf 1 Om in aanmerking te komen voor aanwerving moeten de kandidaten: 1.

Nadere informatie

EEN NIEUW LOKAAL BESTUUR GEMEENTE en OCMW SINT-AMANDS. Klantendag Schaubroeck 26 november 2015 Leen Lejon gemeentesecretaris

EEN NIEUW LOKAAL BESTUUR GEMEENTE en OCMW SINT-AMANDS. Klantendag Schaubroeck 26 november 2015 Leen Lejon gemeentesecretaris EEN NIEUW LOKAAL BESTUUR GEMEENTE en OCMW SINT-AMANDS Klantendag Schaubroeck 26 november 2015 Leen Lejon gemeentesecretaris Sint-Amands Aantal inwoners: 8.300 Oppervlakte: 1.555 ha 3 deelgemeentes Landelijk

Nadere informatie

BESTUURSAKKOORD TUSSEN GEMEENTE EN OCMW NEVELE 2008-2013

BESTUURSAKKOORD TUSSEN GEMEENTE EN OCMW NEVELE 2008-2013 BESTUURSAKKOORD TUSSEN GEMEENTE EN OCMW NEVELE 2008-2013 De gemeente en het OCMW van Nevele komen overeen om een lokaal geïntegreerd welzijnsbeleid te voeren. Daartoe worden volgende afspraken gemaakt.

Nadere informatie

AANWERVINGSBROCHURE Stedenbouwkundig ambtenaar Statutair Gemeente Zwevegem

AANWERVINGSBROCHURE Stedenbouwkundig ambtenaar Statutair Gemeente Zwevegem AANWERVINGSBROCHURE Stedenbouwkundig ambtenaar Statutair Gemeente Zwevegem aanwervingsbrochure 1 Functiebeschrijving Bestuurssecretaris stedenbouw en huisvesting Niveau A (A1a-A2a-A3a) Relaties Intern:

Nadere informatie

Statutair bouwhistoricus voor de dienst Monumentenzorg

Statutair bouwhistoricus voor de dienst Monumentenzorg Aalst is een aangename, aantrekkelijke en actieve stad, die met een klantgerichte dienstverlening bijdraagt tot het welzijn van haar burgers. Op dit moment legt de stad Aalst een wervingsreserve (2 jaar

Nadere informatie

Functiekaart. Werkt onder leiding van en rapporteert aan jeugdconsulent (Vrije tijd - Jeugd)

Functiekaart. Werkt onder leiding van en rapporteert aan jeugdconsulent (Vrije tijd - Jeugd) Functie Graadnaam: administratief medewerker Functienaam: administratief medewerker Functiefamilie: administratief uitvoerend Functionele loopbaan: C1-C3 Afdeling: Vrije tijd Dienst: Jeugd Subdienst: Code:

Nadere informatie

Algemene info aangaande de functie

Algemene info aangaande de functie Algemene info aangaande de functie Functie Maatschappelijk werker welzijn Statuut statutair Aantal voltijds equivalenten 1 Prestatieverhoudingen voltijds Loopbaanonderbreking mogelijk Duur wervingsreserve

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING ARCHIEFBEHEERDER WELZIJNSKOEPEL WEST-BRABANT

FUNCTIEBESCHRIJVING ARCHIEFBEHEERDER WELZIJNSKOEPEL WEST-BRABANT BIJLAGE FUNCTIEBESCHRIJVING ARCHIEFBEHEERDER WELZIJNSKOEPEL WEST-BRABANT Voorafgaande opmerking : Deze functiebeschrijving mag niet worden beschouwd als een strikte limitatieve afbakening van de persoonlijke

Nadere informatie

Diensthoofd Financiën Contractueel-voltijds (38/38) Functiebeschrijving

Diensthoofd Financiën Contractueel-voltijds (38/38) Functiebeschrijving FUNCTIE Naam van de functie: Diensthoofd Financiën Chef van de functie: Financieel beheerder Weddeschaal: Plaats in de organisatie: Doel van de functie: A1-A3 INHOUD VAN DE FUNCTIE Adviserende en beleidsvoorbereidende

Nadere informatie

Algemene info aangaande de functie

Algemene info aangaande de functie Algemene info aangaande de functie Functie Verantwoordelijke opvanggezinnen Statuut statutair Aantal voltijds equivalenten 0,5 Prestatieverhoudingen halftijds Loopbaanonderbreking / Duur wervingsreserve

Nadere informatie

Stratenplan Openingsuren Nieuwsbrief Meldingskaart AZ-gids FAQ. Verklein het lettertype Vergroot het lettertype Print Print naar pdf

Stratenplan Openingsuren Nieuwsbrief Meldingskaart AZ-gids FAQ. Verklein het lettertype Vergroot het lettertype Print Print naar pdf Stratenplan Openingsuren Nieuwsbrief Meldingskaart AZ-gids FAQ Verklein het lettertype Vergroot het lettertype Print Print naar pdf Typ hier uw zoekterm Typ hier uw zoekterm zoeken Wonen en leven Energieschaarste

Nadere informatie

AANWERVINGSBROCHURE Stedenbouwkundig ambtenaar Statutair Gemeente Zwevegem

AANWERVINGSBROCHURE Stedenbouwkundig ambtenaar Statutair Gemeente Zwevegem AANWERVINGSBROCHURE Stedenbouwkundig ambtenaar Statutair Gemeente Zwevegem aanwervingsbrochure stedenbouwkundig ambtenaar 1 Over Zwevegem Zwevegem ligt in het zuiden van de Belgische provincie West-Vlaanderen,

Nadere informatie

Bijlage bij de VACANTVERKLARING

Bijlage bij de VACANTVERKLARING Bijlage bij de VACANTVERKLARING gaat over tot de aanwerving en aanleg wervingsreserve van een deskundige Financiën en overheidsopdrachten (m/v) : functiebeschrijving en competenties 1. Algemene informatie

Nadere informatie

Coördineren van de dagelijkse werken binnen de ploeg teneinde de medewerkers vlot en accuraat hun werk te laten uitvoeren.

Coördineren van de dagelijkse werken binnen de ploeg teneinde de medewerkers vlot en accuraat hun werk te laten uitvoeren. INFORMATIEBROCHURE VACATURE PLOEGBAAS MEEWERKENDE CHEF Functiebeschrijving 1. Functiebenaming Ploegbaas meewerkend chef Niveau Dx (D4-D5) 2. Relaties Intern: Rapporteert aan de leidinggevende Geeft leiding

Nadere informatie

STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG DE PINTE

STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG DE PINTE STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG DE PINTE 1. Oprichting Art 1. Het lokaal overleg kinderopvang is een gemeentelijke adviesraad. Met de oprichting van deze gemeentelijke adviesraad

Nadere informatie

Om aangeworven te worden in deze betrekking gelden volgende toelatings- en aanwervingsvoorwaarden:

Om aangeworven te worden in deze betrekking gelden volgende toelatings- en aanwervingsvoorwaarden: Bundel aanwervingsexamen voor het vaststellen van een wervingsreserve voor 2 jaar Administratieve medewerker C1-C3 voltijds/deeltijds onbepaalde/bepaalde duur/vervanging Toelatings- en aanwervingsvoorwaarden

Nadere informatie

ICT VERANTWOORDELIJKE (B4-B5 CONTRACTUEEL VOLTIJDS 38U/WEEK)

ICT VERANTWOORDELIJKE (B4-B5 CONTRACTUEEL VOLTIJDS 38U/WEEK) ICT VERANTWOORDELIJKE (B4-B5 CONTRACTUEEL VOLTIJDS 38U/WEEK) De staat voor de samensmelting van de brandweer- en ambulancediensten van de gemeenten Berlare, Buggenhout, Dendermonde, Hamme, Lebbeke, Lokeren

Nadere informatie

De kandidaten moeten bereid zijn om over te gaan van de stedelijke gemengde brandweerdienst Aalst naar de hulpverleningszone Zuid-Oost.

De kandidaten moeten bereid zijn om over te gaan van de stedelijke gemengde brandweerdienst Aalst naar de hulpverleningszone Zuid-Oost. Selectieprocedure voor het aanleggen van een wervingsreserve voor de graad van preventionist (statutair/contractueel) voor de stedelijke gemengde brandweerdienst De kandidaten moeten bereid zijn om over

Nadere informatie

Ondersteunen van de administratie van de dienst teneinde een efficiënte en effectieve afhandeling van de dossiers te bevorderen.

Ondersteunen van de administratie van de dienst teneinde een efficiënte en effectieve afhandeling van de dossiers te bevorderen. INFORMATIEBROCHURE ADMINISTRATIEF MEDEWERKER B BUS/BURGERZAKEN 1. Functiebeschrijving Administratief medewerker b bus/burgerzaken Niveau C (C1-C2-C3) Relaties Intern: Extern: Rapporteert aan het diensthoofd/de

Nadere informatie

Voltijds technisch medewerker (m/v)

Voltijds technisch medewerker (m/v) De gemeente Kapellen is een dynamische gemeente van ca. 26.000 inwoners, gelegen midden in het groen. Kapellen beschikt over heel wat troeven, zowel op sportief, cultureel als sociaal vlak. Voor de verdere

Nadere informatie

SELECTIEREGLEMENT ADMINISTRATIEF BEDIENDE (C1-C3) (CONTRACTUEEL)

SELECTIEREGLEMENT ADMINISTRATIEF BEDIENDE (C1-C3) (CONTRACTUEEL) SELECTIEREGLEMENT ADMINISTRATIEF BEDIENDE (C1-C3) (CONTRACTUEEL) BRANDWEERZONE MIDWEST AANWERVINGSPROCEDURE 1. Doel - wat is de unieke bijdrage van deze functie tot de organisatie De organisatie van de

Nadere informatie

1 technisch assistent(e) (m/v) voor de werkliedenpool / afdeling groen in voltijds contractueel verband.

1 technisch assistent(e) (m/v) voor de werkliedenpool / afdeling groen in voltijds contractueel verband. Het Gemeentebestuur van Affligem gaat over tot het inrichten van een selectieprocedure voor de aanwerving van: 1 technisch assistent(e) (m/v) voor de werkliedenpool / afdeling groen in voltijds contractueel

Nadere informatie

OCMW Lede - Beleidsnota 2010. Sociale dienstverlening. Financiële steun

OCMW Lede - Beleidsnota 2010. Sociale dienstverlening. Financiële steun OCMW Lede - Beleidsnota 2010 Deze beleidsnota hoort bij het budget 2010. Dit budget maakt deel uit van het financieel meerjarenplan 2008-2012. Het opgemaakte budget 2010 past binnen de opgemaakte meerjarenplanning

Nadere informatie

OCMW DENDERMONDE SOCIAAL HUIS in DENDERMONDE zoekt maatschappelijk werker

OCMW DENDERMONDE SOCIAAL HUIS in DENDERMONDE zoekt maatschappelijk werker OCMW DENDERMONDE SOCIAAL HUIS in DENDERMONDE zoekt maatschappelijk werker Job onbepaalde duur (niet via uitzendkantoren) 1 Ft mw er tewerkgesteld in het Onthaalteam Functieomschrijving Het Sociaal Huis

Nadere informatie

PERSONEELSDIENST ADMINISTRATIEF CENTRUM ANTWERPSESTEENWEG KAPELLEN

PERSONEELSDIENST ADMINISTRATIEF CENTRUM ANTWERPSESTEENWEG KAPELLEN PERSONEELSDIENST ADMINISTRATIEF CENTRUM ANTWERPSESTEENWEG 130 2950 KAPELLEN personeelsdienst@kapellen.be FUNCTIE: VOLTIJDS CONTRACTUEEL DIENSTHOOFD WELZIJN EN GEZIN NIVEAU A1a-A1b-A2 (38/38) INHOUD: 1.

Nadere informatie

AANWERVINGSBROCHURE Coördinator kinderopvang

AANWERVINGSBROCHURE Coördinator kinderopvang AANWERVINGSBROCHURE Coördinator kinderopvang aanwervingsbrochure coördinator kinderopvang 1 Over Zwevegem Zwevegem ligt in het zuiden van de Belgische provincie West-Vlaanderen, tussen de Schelde en de

Nadere informatie

Selectieprocedure voor het aanleggen van een wervingsreserve voor de graad van gemeenschapswacht Activa PVP

Selectieprocedure voor het aanleggen van een wervingsreserve voor de graad van gemeenschapswacht Activa PVP Selectieprocedure voor het aanleggen van een wervingsreserve voor de graad van gemeenschapswacht Activa PVP Selectieprocedure De selectieprocedure bestaat uit een praktisch gedeelte en een mondeling gedeelte.

Nadere informatie

Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018

Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018 Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018 1. DOELSTELLING : ADVIES EN INSPRAAK BIJ HET LOKAAL CULTUURBELEID 1.1. Met het oog op de voorbereiding en de evaluatie van het

Nadere informatie

OCMW Boortmeerbeek. Functiebeschrijving. Dienst: Secretariaat. Functiebenaming: Secretaris. Naam en handtekening functiehouder:

OCMW Boortmeerbeek. Functiebeschrijving. Dienst: Secretariaat. Functiebenaming: Secretaris. Naam en handtekening functiehouder: OCMW Boortmeerbeek Functiebeschrijving Dienst: Secretariaat Functiebenaming: Secretaris Naam en handtekening functiehouder: Naam en handtekening verantwoordelijke: Datum: Graad Niveau/weddeschaal Secretaris

Nadere informatie

Gemeente Opwijk. Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden. normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte

Gemeente Opwijk. Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden. normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte Gemeente Opwijk Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte Typ hier uw zoekterm Typ hier uw zoekterm zoeken Leven &

Nadere informatie

aanleg wervingsreserve van 3 jaar (voor contractuele functies)

aanleg wervingsreserve van 3 jaar (voor contractuele functies) Gemeente Wuustwezel gaat over tot de aanleg van een wervingsreserve (m/v) voor de contractuele betrekking van ADMINISTRATIEF MEDEWERKER GEMEENTELIJKE ACADEMIE VOOR MUZIEK, WOORD EN DANS EN BEELDENDE KUNSTEN

Nadere informatie

Plaats in het organigram: rapporteert aan de beleidscoördinator administratieve diensten.

Plaats in het organigram: rapporteert aan de beleidscoördinator administratieve diensten. Aanwerving van (m/v) ONDERWIJSDESKUNDIGE 19 uren per week contractuele aanwerving voor de duur van 1 jaar salarisschaal B1-B3 met aanleg wervingsreserve van 1 jaar (voor contractuele functies) FUNCTIE

Nadere informatie

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Functienaam: assistent-dienstleider. Dienst: Bibliotheek

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Functienaam: assistent-dienstleider. Dienst: Bibliotheek Functie Graadnaam: assistent-dienstleider Functienaam: assistent-dienstleider Functiefamilie: administratief uitvoerend Functionele loopbaan: B1-B3 Afdeling: Vrije tijd Dienst: Bibliotheek Subdienst: Administratie

Nadere informatie

Als secretaris maak je de notulen van de vergaderingen van de bestuurlijke organen en bewaak je de daar gemaakte afspraken en besluiten.

Als secretaris maak je de notulen van de vergaderingen van de bestuurlijke organen en bewaak je de daar gemaakte afspraken en besluiten. Brandweerzone Vlaams-Brabant West Dienst Personeel IO01-SECRETARIS/JURIST Statutair onbepaalde duur voltijds Functionele loopbaan: A21-A22 Afdeling: Interne organisatie DOEL VAN DE FUNCTIE Als secretaris

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Functienaam: Maatschappelijk assistent handhavingsbeleid Functionele loopbaan: B1-B3

Functiebeschrijving. Functienaam: Maatschappelijk assistent handhavingsbeleid Functionele loopbaan: B1-B3 Functie Functiefamilie: Hulpverlening Functienaam: Maatschappelijk assistent handhavingsbeleid Functionele loopbaan: B1-B3 Departement: Welzijn Afdeling: Sociaal Beleid Aanwervingsvoorwaarden - In het

Nadere informatie

EXAMENPROGRAMMA: zie bijlage. Bekwaamheidsproeven vinden plaats op 4 mei 2015 om 17.30 uur en op 19 mei 2015 om 9.00 uur.

EXAMENPROGRAMMA: zie bijlage. Bekwaamheidsproeven vinden plaats op 4 mei 2015 om 17.30 uur en op 19 mei 2015 om 9.00 uur. GEMEENTE WUUSTWEZEL Aanwerving van (m/v) ADMINISTRATIEF MEDEWERKER BURGERZAKEN (C1-C2-C3) 19/38: op dinsdag, donderdagnamiddag en vrijdag contractuele aanwerving met aanleg wervingsreserve van 3 jaar (voor

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD

STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD In Dentergem wordt een gemeentelijke culturele raad opgericht in uitvoering van het dekreet van 24 juli 1991 houdende de organisatie van het overleg en de inspraak

Nadere informatie

Functiebeschrijving: beleidsmedewerker (m/v)

Functiebeschrijving: beleidsmedewerker (m/v) Functiebeschrijving: beleidsmedewerker (m/v) Graad Beleidsmedewerker (m/v) Functietitel Beleidsmedewerker Financiën (m/v) financieel adviseur Doelstelling van de functie Als beleidsmedewerker financiën

Nadere informatie

Vacature Diensthoofd Technische Dienst

Vacature Diensthoofd Technische Dienst Vacatures Diensthoofd Technische Dienst Aantal beschikbaar: 1 Omschrijving Vacature Diensthoofd Technische Dienst (A1a-A3a + bedrijfswagen) Aanleggen aanwervingsreserve, geldig voor 2 jaar 1. Wat zijn

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING MAATSCHAPPELIJK WERKER. 1. Functienaam Maatschappelijk werker maatzorg Graadbenaming: Maatschappelijk werker

FUNCTIEBESCHRIJVING MAATSCHAPPELIJK WERKER. 1. Functienaam Maatschappelijk werker maatzorg Graadbenaming: Maatschappelijk werker FUNCTIEBESCHRIJVING MAATSCHAPPELIJK WERKER 1. Functienaam 1.1. Maatschappelijk werker maatzorg 1.2. Graadbenaming: Maatschappelijk werker 1.3. Weddeschaal: B1 B3 2. Plaats in de organisatie Afdeling: Sociale

Nadere informatie

Werkt onder leiding van een hoofdmaatschappelijk werker en rapporteert aan het comité sociale dienst en aan de raad

Werkt onder leiding van een hoofdmaatschappelijk werker en rapporteert aan het comité sociale dienst en aan de raad 1. Functienaam: Algemeen maatschappelijk werk(st)er Niveau : B1 - B3 2. Relaties Intern: Collega s, hoofdmaatschappelijk werker, administratie sociale dienst, ontvanger, algemene administratie, secretaris,

Nadere informatie

voltijds technisch assistent groendienst (m/v) gesubsidieerd contractueel niveau D1-D3

voltijds technisch assistent groendienst (m/v) gesubsidieerd contractueel niveau D1-D3 PROVINCIE WEST-VLAANDEREN GEMEENTE Oostrozebekestraat 4 8770 INGELMUNSTER Telefoon: 051/33 74 00 Fax: 051/31 82 83 Rekening: 091-0002217-15 Technisch assistent groendienst (m/v) gesubsidieerd contractueel

Nadere informatie

financiële- en sociale dienst O.C.M.W.

financiële- en sociale dienst O.C.M.W. O.C.M.W.-LOCHRISTI FUNCTIEBESCHRIJVING AFDELING: DIENST: FUNCTIEBENAMING: SECRETARIS-SECRETARIAAT SECRETARIAAT administratief medewerk(st)er financiële- en sociale dienst O.C.M.W. 1. Plaats in de organisatie

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING FUNCTIE: NIVEAU: adviseur financiën en begroting WEDDENSCHAAL: A1a-A2a. Plaats in het organogram. Hoofddoel van de functie

FUNCTIEBESCHRIJVING FUNCTIE: NIVEAU: adviseur financiën en begroting WEDDENSCHAAL: A1a-A2a. Plaats in het organogram. Hoofddoel van de functie FUNCTIEBESCHRIJVING FUNCTIE: NIVEAU: Rang: WEDDENSCHAAL: adviseur financiën en begroting A Av A1a-A2a Plaats in het organogram De adviseur financiën en begroting rapporteert aan de financieel beheerder.

Nadere informatie

Informatiefiche Maatschappelijk werker

Informatiefiche Maatschappelijk werker Informatiefiche Maatschappelijk werker 1. Situering van de functie en positionering in het organogram Afdeling Dienst: Niveau en graad: Leiding krijgen van: Sociale dienst of Dienstencentrum B1-B3 Directeur

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING 1. FUNCTIETITEL. Maatschappelijk Werker. 2. GLOBAAL DOEL VAN DE FUNCTIE

FUNCTIEBESCHRIJVING 1. FUNCTIETITEL. Maatschappelijk Werker. 2. GLOBAAL DOEL VAN DE FUNCTIE FUNCTIEBESCHRIJVING 1. FUNCTIETITEL Maatschappelijk Werker. 2. GLOBAAL DOEL VAN DE FUNCTIE De maatschappelijk werker heeft als opdracht de personen en gezinnen te helpen bij het opheffen of verbeteren

Nadere informatie

Gemeente Grimbergen werft aan (m/v):

Gemeente Grimbergen werft aan (m/v): Gemeente Grimbergen werft aan (m/v): 1 deeltijds administratief medewerker 26/36 uren per week voor de gemeentelijke basisschool te Borgt vervangingstewerkstelling opdrachten: Zelfstandig zorg dragen voor

Nadere informatie

Gemeente Opwijk. Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden. normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte

Gemeente Opwijk. Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden. normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte Gemeente Opwijk Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte Typ hier uw zoekterm Typ hier uw zoekterm zoeken Leven &

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE. Samenstelling van een WERVINGSRESERVE van contractuele deeltijdse en voltijdse ADMINISTRATIEVE MEDEWERK(ST)ERS (C1-C3)

INFORMATIEBROCHURE. Samenstelling van een WERVINGSRESERVE van contractuele deeltijdse en voltijdse ADMINISTRATIEVE MEDEWERK(ST)ERS (C1-C3) INFORMATIEBROCHURE Samenstelling van een WERVINGSRESERVE van contractuele deeltijdse en voltijdse ADMINISTRATIEVE MEDEWERK(ST)ERS (C1-C3) De raad voor maatschappelijk welzijn en het college van burgemeester

Nadere informatie

OCMW Lede - Beleidsnota 2009. Sociale dienstverlening. Financiële steun. Tewerkstelling

OCMW Lede - Beleidsnota 2009. Sociale dienstverlening. Financiële steun. Tewerkstelling OCMW Lede - Beleidsnota 2009 Deze beleidsnota hoort bij het budget 2009. Dit budget maakt deel uit van het financieel meerjarenplan 2008-2012. Het opgemaakte budget 2009 past binnen de opgemaakte meerjarenplanning

Nadere informatie

AGENDA OPENBARE ZITTING. 12 februari 2013. Aan de raadsleden

AGENDA OPENBARE ZITTING. 12 februari 2013. Aan de raadsleden 12 februari 2013 Aan de raadsleden Graag nodigen wij u uit tot de zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. De zitting vindt plaats op 21 februari 2013 om 20u in de raadzaal van het OCMW, Gootje

Nadere informatie

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Personeel. Functienaam: bestuurssecretaris.

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Personeel. Functienaam: bestuurssecretaris. Functie Graadnaam: bestuurssecretaris Functienaam: bestuurssecretaris Functiefamilie: functioneel leidinggevend Functionele loopbaan: A1a-A3a Afdeling: Algemene zaken Dienst: Personeel Subdienst: Code:

Nadere informatie

Informatiefiche Maatschappelijk werker

Informatiefiche Maatschappelijk werker Informatiefiche Maatschappelijk werker 1. Situering van de functie en positionering in het organogram Afdeling Dienst: Niveau en graad: Leiding krijgen van: Sociale dienst of Dienstencentrum B1-B3 Directeur

Nadere informatie

OCMW Riemst werft aan in statutair verband

OCMW Riemst werft aan in statutair verband OCMW Riemst werft aan in statutair verband 1 Maatschappelijk assistent(e) voltijds B1-B3 1 Seniorenconsulent(e) voltijds B1-B3 Diploma : Bachelor maatschappelijk assistent. De schriftelijke kandidaturen

Nadere informatie

SELECTIEREGLEMENT STAFMEDEWERKER VTO-HR (B1-B3) (CONTRACTUEEL)

SELECTIEREGLEMENT STAFMEDEWERKER VTO-HR (B1-B3) (CONTRACTUEEL) SELECTIEREGLEMENT STAFMEDEWERKER VTO-HR (B1-B3) (CONTRACTUEEL) BRANDWEERZONE MIDWEST AANWERVINGSPROCEDURE 1. Doel - wat is de unieke bijdrage van deze functie tot de organisatie Instaan voor een kwaliteitsvol

Nadere informatie

TECHNISCH BEAMBTE SCHOONMAAK

TECHNISCH BEAMBTE SCHOONMAAK Aanwerving van (m/v) TECHNISCH BEAMBTE SCHOONMAAK 19/38 e contractuele aanwerving met aanleg wervingsreserve van 3 jaar (voor contractuele functies van bepaalde en onbepaalde duur) AANWERVINGSVOORWAARDEN:

Nadere informatie

INFOBROCHURE. Ergotherapeut Dagverzorgingscentrum De Passage

INFOBROCHURE. Ergotherapeut Dagverzorgingscentrum De Passage INFOBROCHURE Ergotherapeut Dagverzorgingscentrum De Passage Voltijdse, contractuele functie (38u/week) Niveau BV1-BV3 Selectieprocedure met het oog op een onmiddellijke aanstelling en met aanleg van een

Nadere informatie

departement Maatschappelijk welzijn

departement Maatschappelijk welzijn raad voor maatschappelijk welzijn vast bureau externe audit bijzondere comité( s) budgetcommissie voorzitter secretariaat voorzitter centraal secretariaat Interne auditcommissie ontvanger beleidsoverleg

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSFORMULIER

INSCHRIJVINGSFORMULIER K:\Aanwervingen\lopende aanwervingen\publicatie 2-2011\1 vakman D1-D3 - Wegen\inschrijving vakman wegen.doc Gemeente Grimbergen Afdeling Interne Zaken Dienst Secretarie en Algemene Zaken INSCHRIJVINGSFORMULIER

Nadere informatie

OCMW - LEDE. Het OCMW van Lede zal overgaan tot de aanwerving in statutair dienstverband van een. HOOFDVERPLEEGKUNDIGE (m/v) voltijds - niveau B4 B5

OCMW - LEDE. Het OCMW van Lede zal overgaan tot de aanwerving in statutair dienstverband van een. HOOFDVERPLEEGKUNDIGE (m/v) voltijds - niveau B4 B5 OCMW - LEDE Het OCMW van Lede zal overgaan tot de aanwerving in statutair dienstverband van een HOOFDVERPLEEGKUNDIGE (m/v) voltijds - niveau B4 B5 Om in aanmerking te komen moeten de kandidaten: de leeftijd

Nadere informatie

Functie en bevoegdheden dorpsraad

Functie en bevoegdheden dorpsraad Functie en bevoegdheden dorpsraad Sterrebeek OPDRACHT EN BEVOEGDHEID Artikel 1 : De Dorpsraad van Sterrebeek, als vertegenwoordigend orgaan van de verenigingen die in de deelgemeente werkzaam zijn, heeft

Nadere informatie

Functieomschrijving: Jeugddienst: consulent. Functieomschrijving: consulent

Functieomschrijving: Jeugddienst: consulent. Functieomschrijving: consulent Functieomschrijving: consulent 1. Graad/ Functietitel Consulent 2. Doel van de functie Dienstverlening en ondersteuningsmaatregelen uitwerken en verbeteren ten gunste van een divers en toegankelijk, plaatselijk

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Deskundige Personeelsdienst

Functiebeschrijving. Deskundige Personeelsdienst Functiebeschrijving 1. FUNCTIETITEL Deskundige Personeelsdienst 2. GLOBAAL DOEL VAN DE FUNCTIE Zorgt voor de uitwerking, coördinatie en administratieve afhandeling van het personeelsbeleid van het bestuur

Nadere informatie

Gemeente Bocholt Dorpsstraat Bocholt NIS-code: MEERJARENPLAN TOELICHTINGSRAPPORTEN INTERNE ORGANISATIE ORGANIGRAM

Gemeente Bocholt Dorpsstraat Bocholt NIS-code: MEERJARENPLAN TOELICHTINGSRAPPORTEN INTERNE ORGANISATIE ORGANIGRAM Gemeente Bocholt Dorpsstraat 16 3950 Bocholt NIS-code: 72003 MEERJARENPLAN 2015 2019 TOELICHTINGSRAPPORTEN INTERNE ORGANISATIE ORGANIGRAM Secretaris Brebels Eddie Financieel beheerder Vander Mierde Erik

Nadere informatie

SAMEN ZORGEN VOOR WELZIJN. BESTUURSSECRETARIS PATRIMONIUM m/v VOLTIJDS STATUTAIR NIVEAU A1a-b, A2a AANLEG WERVINGSRESERVE 2 JAAR, VERLENGBAAR 2 JAAR

SAMEN ZORGEN VOOR WELZIJN. BESTUURSSECRETARIS PATRIMONIUM m/v VOLTIJDS STATUTAIR NIVEAU A1a-b, A2a AANLEG WERVINGSRESERVE 2 JAAR, VERLENGBAAR 2 JAAR OCMW AALST SAMEN ZORGEN VOOR WELZIJN BESTUURSSECRETARIS PATRIMONIUM m/v VOLTIJDS STATUTAIR NIVEAU A1a-b, A2a AANLEG WERVINGSRESERVE 2 JAAR, VERLENGBAAR 2 JAAR JE FUNCTIE: Plaats in het organogram Staat

Nadere informatie

moet toekomen bij het College van Burgemeester en Schepenen Gemeentepark 1 2990 Wuustwezel uiterlijk op 14 augustus 2015

moet toekomen bij het College van Burgemeester en Schepenen Gemeentepark 1 2990 Wuustwezel uiterlijk op 14 augustus 2015 GEMEENTE WUUSTWEZEL Aanwerving van (m/v) JEUGDCONSULENT (VERLONING WEDDESCHAAL B1-B3) 38/38 contract onbepaalde duur Met aanleg van een wervingsreserve van 3 jaar. AANWERVINGSVOORWAARDEN: zie bijlage.

Nadere informatie

De administratief medewerker zal deel uitmaken van het centraal secretariaat van de gemeentesecretaris.

De administratief medewerker zal deel uitmaken van het centraal secretariaat van de gemeentesecretaris. Infobrochure Administratief Medewerker Algemene administratie C1 C3 1. Algemene informatie Functietitel Plaats in de organisatie Doel van de functie Functiefamilie Graad Statuut Salarisschaal Wijze van

Nadere informatie