1 Doelen en achtergronden pag Gebruikte termen pag Werkwijzer pag. 5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1 Doelen en achtergronden pag. 2. 2 Gebruikte termen pag. 3. 3 Werkwijzer pag. 5"

Transcriptie

1 PROTOCOL INCIDENTEN EN CALAMITEITEN Protocol voor het omgaan met incidenten en calamiteiten. Datum vaststelling : Eigenaar : Beleidsmedewerker Datum aanpassing aan : INHOUD: 1 Doelen en achtergronden pag. 2 2 Gebruikte termen pag. 3 3 Werkwijzer pag. 5 Bijlage I Schematische weergave Protocol Incidenten en Calamiteiten pag. 8 Bijlage II Relevante adressen pag. 9 Bijlage III Meldingsformulier Incidenten en Calamiteiten pag. 10 Bijlage IV Beleidsuitgangspunten Kwaliteitszorg pag. 16 PR-03 Protocol incidenten Calamiteiten Status definitief Pagina 1

2 1. DOELEN EN ACHTERGRONDEN 1.1 Achtergrond Het Protocol Incidenten en Calamiteiten sluit aan bij beleidsuitgangspunten van Stichting Cavent ten aanzien van kwaliteitszorg en berust op de ARBO-wet. 1.2 Doel Het doel van het Protocol Incidenten en Calamiteiten is het bieden van een handleiding voor de professionele opvang, beoordeling en afhandeling van incidenten en calamiteiten waar cliënten bij betrokken zijn. Het einddoel is preventie van incidenten en calamiteiten. 1.3 Toepassingsgebied Het Protocol Incidenten en Calamiteiten wordt gevolgd in alle gevallen waarin er zich een incident of een calamiteit voordoet waar cliënten bij betrokken zijn. Een uitzondering hierop vormen gevallen van (een vermoeden van) misbruik van of door cliënten. In dat geval wordt wel het meldingsformulier ingevuld, maar wordt voor verdere richtlijnen verwezen naar het Protocol Misbruik. Wanneer het gaat om incidenten tussen medewerkers onderling en er geen cliënten bij betrokken zijn, wordt verwezen naar Reglement Klachtenbehandeling seksuele intimidatie, agressie en geweld. 1.4 Doelgroep Het Protocol Incidenten en Calamiteiten is bedoeld voor alle medewerkers van Cavent. 1.5 Aanverwante regels De volgende regels/protocollen hebben raakvlakken met het Protocol Incidenten en Calamiteiten: Protocol Misbruik Protocol Medicatiebeheer Reglement Klachtenbehandeling seksuele intimidatie en agressie en geweld Richtlijn opvang medewerkers na schokkende gebeurtenis Reglement Klachtencommissie 1.6 Evaluatie De beleidsmedewerker van Cavent is de 'eigenaar' van dit protocol en daarmee verantwoordelijk voor het opstellen, evalueren en aanpassen van het protocol. de eerste vervanger is de zorgmanager Het protocol wordt door opname in het auditsysteem geëvalueerd en zo nodig bijgesteld of vaker als wettelijke of organisatorische ontwikkelingen er aanleiding toe geven. Deze versie van het protocol is aangepast aan de functies en de organisatiestructuur van Cavent, met instemming van de protocoleigenaar. PR-03 Protocol incidenten Calamiteiten Status definitief Pagina 2

3 2. GEBRUIKTE TERMEN a. Incident Een incident is een gebeurtenis waarbij een cliënt materiële en/of immateriële schade lijdt. In veel gevallen lijdt ook een medewerker en/of een derde daarbij schade. Ook iedere gebeurtenis waarin het niet feitelijk tot schade gekomen is maar wel schade had kunnen ontstaan (voorheen: bijna ongelukken), wordt beschouwd als een incident. Soms is het moeilijk te bepalen of een gebeurtenis ernstig genoeg is om te spreken van een incident. In dat geval is de mogelijke schade die had kunnen ontstaan een bepalende factor: als het veel minder goed had kunnen aflopen is er ook sprake van een incident en treedt dit protocol eveneens in werking. Ook de beleving van de betrokkenen is bepalend: wanneer een cliënt een medewerker of iemand anders een gebeurtenis ervaart als een incident, dan treedt het protocol in werking. Het uitgangspunt is dat bij twijfel over de ernst van een gebeurtenis altijd een Meldingsformulier Incidenten en Calamiteiten wordt ingevuld. b. Calamiteit Een calamiteit is een incident met verstrekkende gevolgen, waarbij: ernstige persoonlijke schade is ontstaan of dreigt te ontstaan of meerdere cliënten tegelijk risico lopen of grote materiële belangen op het spel staan of complexe organisatorische maatregelen nodig zijn. Voorbeelden zijn: een ongeval met ernstig letsel een ongeval met dodelijke afloop een ongeval met meer dan één slachtoffer brand grote financiële of materiële schade blikseminslag of schade door enige andere vorm van noodweer overstroming met de noodzaak van ingrijpende maatregelen zoals noodbehuizing diefstal met grote materiële gevolgen ernstige agressie van derden. c. Vertrouwenspersoon Voor situaties waarin vertrouwelijk overleg noodzakelijk en/of gewenst is zonder tussenkomst van Cavent en haar medewerkers of leidinggevenden, is het mogelijk een beroep te doen op de vertrouwenspersoon van Cavent. De vertrouwenspersoon heeft geheimhoudingsplicht. Voor nadere informatie inzake vertrouwenspersoon zie RI-16 Regeling klachten seksuele intimidatie, agressie en geweld. PR-03 Protocol incidenten Calamiteiten Status definitief Pagina 3

4 3. WERKWIJZER De volgende stappen worden ondernomen bij incidenten en calamiteiten: Bij ernstige dreiging of agressie moet er melding gemaakt worden bij de politie, tenzij anders omschreven in het ondersteuningsplan. 3.1 Uitgangssituatie: a. De teamleider draagt zorg voor een actueel Bedrijfs- Hulpverleningsplan (BHV-plan). b. De teamleider is er verantwoordelijk voor dat alle medewerkers handelen conform het Protocol Incidenten en Calamiteiten. c. De directeur/bestuurder Cavent stelt de Commissie Incidenten en Calamiteiten in. 3.2 Eerste opvang tijdens of direct na het incident/de calamiteit: a. De betrokken medewerker voert de eerste opvang uit, past zonodig EHBOmaatregelen toe, neemt contact op met de huisarts en/of alarmeert hulpdiensten (112). b. De medewerker stelt in geval van brand onmiddellijk het Bedrijfs- Hulpverlenings Plan/het ontruimingsplan in werking. c. De betrokken medewerker stelt in geval van een calamiteit zo snel mogelijk de dienstdoende teamleider op de hoogte. d. De teamleider neemt in geval van een calamiteit zo snel mogelijk contact op met de directeur/bestuurder. e. De teamleider neemt in geval van een calamiteit direct de leiding op zich en zorgt voor verdere opvang en afhandeling. f. De teamleider vraagt zo nodig advies aan de beleidsmedewerker en/of de gedragskundige ten aanzien van het zorginhoudelijke beleid voor verdere opvang van de betrokken cliënt(en). g. De teamleider schakelt zo nodig het opvangteam schokkende gebeurtenissen in. Een betrokken medewerker kan ook door directe collega's worden doorverwezen naar het opvangteam schokkende gebeurtenissen. h. De begeleider-coach van de betrokken cliënt(en) doet melding van een incident aan ouders/belangenbehartigers overeenkomstig afspraken daarover in het ondersteuningsplan. i. In geval van een calamiteit overlegt de teamleider met de directeur bestuurder over de vraag wie de calamiteit meldt aan de ouders/ belangenbehartigers van de betrokken cliënten. j. De teamleider is in geval van een calamiteit verantwoordelijk voor melding bij de directeur/bestuurder Cavent en bij de Inspectie Gezondheidszorg. De directeur/bestuurder is verantwoordelijk voor melding aan de Raad van Toezicht. In geval van een incident of calamiteit met ernstige gevolgen voor een medewerker (bv. ziekenhuisopname, tijdelijke arbeidsongeschiktheid, ernstige psychische nood), PR-03 Protocol incidenten Calamiteiten Status definitief Pagina 4

5 wordt tevens melding gedaan bij de Arbo-coördinator van Cavent. In overleg met de Arbo-coördinator wordt zo nodig melding gedaan bij de arbeidsinspectie. Als een incident of calamiteit mogelijk strafrechtelijke gevolgen heeft, wordt een "bureaumelding" gedaan bij de politie. Hierbij geeft de politie advies over de eventueel te nemen stappen en over de speelruimte van de organisatie. Op een later moment kan zo nodig officieel aangifte worden gedaan. 3.3 Vervolgacties/maatregelen: a. De teamleider neemt maatregelen ter voorkoming van herhaling van het incident of de calamiteit. b. De betrokken medewerker vult binnen twee werkdagen het Meldingsformulier Incidenten en Calamiteiten in en zorgt dat de teamleider binnen drie werkdagen na het incident/de calamiteit beschikt over het digitaal ingevulde meldingsformulier. Wanneer de betrokken medewerker het incident/de calamiteit niet kan of wil melden bij de teamleider, meldt hij rechtstreeks bij de beleidsmedewerker. Wanneer de medewerker het incident/calamiteit niet kan of wil melden bij de beleidsmedewerker, meldt hij het bij de directeur bestuurder van Cavent. Wanneer een medewerker het incident/de calamiteit niet kan of wil melden aan de directeur/bestuurder, neemt hij contact op met de vertrouwenspersoon van Cavent. De vertrouwenspersoon kan dan adviseren over de te nemen stappen. c. De teamleider vult het Meldingsformulier Incidenten en Calamiteiten digitaal aan en ondertekent het. d. De teamleider stuurt aansluitend het formulier Melding Incidenten Calamiteiten digitaal naar de arbo-coördinator belast met de registratie. e. De arbo-coördinator maakt eens per drie een overzicht en stuurt dit naar de beleidsmedewerker. f. De beleidsmedewerker stuurt dit overzicht met een analyse naar teamleiders en directeur bestuurder. g. De directeur bestuurder bespreekt dit overzicht eens per drie maanden met de teamleiders. h. Op basis van deze driemaandelijks overzicht treft de teamleider zonodig aanvullende preventieve maatregelen ter voorkoming van herhaling van incidenten en calamiteiten. De beleidsmedewerker en gedragsdeskundige kunnen hierin een adviserende rol spelen. De teamleider ziet toe op uitvoering van de maatregelen en rapporteert deze binnen zes weken terug aan de directeur bestuurder. i. De Centrale Vertegenwoordigingsraad ontvangt eens per drie maanden een overzicht en analyse van de incidenten calamiteiten van de directeur bestuurder. PR-03 Protocol incidenten Calamiteiten Status definitief Pagina 5

6 3.4 De beleidsmedewerker: a. Maakt één keer per jaar een analyse van de meldingsformulieren Incidenten en Calamiteiten die door de arbo-coordinator zijn toegestuurd en rapporteert hierover aan de directeur/bestuurder Cavent en de Raad van Toezicht. b. Doet op basis van gesignaleerde trends aanbevelingen voor het ontwikkelen van beleid ter voorkoming van incidenten en calamiteiten. c. Adviseert bij het evalueren van het Protocol Incidenten en Calamiteiten. PR-03 Protocol incidenten Calamiteiten Status definitief Pagina 6

7 BIJLAGE I: SCHEMATISCHE WEERGAVE WERKWIJZER INCIDENTEN EN CALAMITEITEN INCIDENT gebeurtenis waarbij een cliënt materiële en/of immateriële schade lijdt of waarbij schade had kunnen ontstaan CALAMITEIT ernstig incident waarbij: ernstige persoonlijke schade is ontstaan of dreigt te ontstaan of meerdere cliënten tegelijk risico lopen of grote materiële belangen op het spel staan of complexe organisatorische maatregelen nodig zijn. 1 e opvang door medewerker (EHBO, alarmeren hulpdiensten, in werking stellen BHV-plan) Medewerker informeert dienstdoende teamleider Begeleider-coach van betreffende cliënt(en) informeert ouders/belangenbehartigers Teamleider informeert directeur bestuurder Teamleider neemt de leiding en zorgt voor verdere opvang en afhandeling Teamleider zorgt voor verdere opvang van cliënten en medewerkers; vraagt eventueel advies beleidsmedewerker, gedragsdeskundige Teamleider informeert ouders/belangenbehartigers, directeur/bestuurder, inspectie en eventueel Arbo-coördinator. De directeur/bestuurder informeert de RvT Cavent Teamleider neemt maatregelen ter voorkoming van herhaling van het incident/de calamiteit; vraagt eventueel advies aan beleidsmedewerker en gedragsdeskundige Teamleider vult Meldingsformulier Incidenten Calamiteiten verder aan, ondertekent het en stuurt het aan de arbo-coördinator Arbo-coördinator stuurt een overzicht eens per drie maanden naar de beleidsmedewerker, die dit doorstuurt met een analyse naar teamleiders en directeur bestuurder De directeur bestuurder bespreekt dit overzicht met de teamleider, die binnen zes weken terugrapporteert over de eventueel genomen preventieve maatregelen De directeur bestuurder stuurt eens per drie maanden een overzicht naar de Centrale Vertegenwoordigingsraad PR-03 Protocol incidenten Calamiteiten Status definitief Pagina 7

8 BIJLAGE II: RELEVANTE ADRESSEN Opvangteam schokkende gebeurtenissen Tijdelijk wordt het opvangteam schokkende gebeurtenissen waargenomen door leden intakecommissie. *Inspectie voor de Gezondheidszorg (melding door manager zorg in geval van calamiteit) Werkgebied Zuidwest Zuid-Holland, Zeeland Postbus LS Den Haag Wilhelmina van Pruisenweg AN Den Haag Tel.: Fax.: * ARBO-coördinator Cavent: (Melding door teamleider in geval van calamiteit met ernstige gevolgen voor medewerkers) *Vertrouwenspersoon: Drs. Janine Hanse Telefoonnummer: Afspraken met de vertrouwenspersoon kunnen rechtstreeks gemaakt worden. De medewerker kan dit doen zonder dat de organisatie hiervan op de hoogte wordt gesteld. De anonimiteit van de melding is gegarandeerd. De vertrouwenspersoon is een zelfstandige, geheel onafhankelijke functie. Hij/zij is benoemd door de directeur/bestuurder Cavent en heeft als taak om diegene(n) die een beroep op hem doen, te adviseren. De vertrouwenspersoon heeft kennis van de organisatie en van de algemene aspecten van de zorgverlening. Hij is niet in dienst van Cavent en kan dan ook geen zaken binnen de organisatie regelen of een bemiddelende rol spelen. Wel kan hij medewerkers adviseren welke stappen zij kunnen nemen als zij problemen niet rechtstreeks met hun leidinggevende kunnen of willen bespreken. De vertrouwenspersoon heeft een gegarandeerde geheimhoudingsplicht inzake personen, ook tegenover de directeur/bestuurder en de Raad van Toezicht van Cavent. Hij kan, als hij dat nodig vindt, de directeur/bestuurder Cavent wel informeren over trends die hem opvallen. PR-03 Protocol incidenten Calamiteiten Status definitief Pagina 8

9 BIJLAGE III: MELDINGSFORMULIER INCIDENTEN EN CALAMITEITEN Waarom melden? Door incidenten en calamiteiten te melden, kan daarvan een overzicht worden gemaakt. Sommige incidenten komen vaak voor en dan is het belangrijk om daar iets aan te doen. De teamleider kan bijvoorbeeld besluiten een drempel weg te halen als blijkt dat cliënten daar steeds over struikelen. Op stichtingsniveau wordt een overzicht gemaakt van de incidenten en calamiteiten die bij Cavent voorkomen. Dan blijkt bijvoorbeeld dat agressie een veel gemeld incident is. Er kan dan besloten worden om dit probleem specifiek te gaan aanpakken. Toelichting: Het doen van een melding moet dan ook niet gezien worden als het toegeven van een fout, maar als het meewerken aan kwaliteitsverbetering. Het Meldingsformulier Incidenten en Calamiteiten wordt voor zover mogelijk ingevuld door de medewerker. De teamleider vult het zo nodig aan Anoniem melden Het kan zijn dat je een incident of calamiteit wilt melden, maar je niet vrij voelt om dit rechtstreeks bij de teamleider te doen. In dat geval kun je contact opnemen met de beleidsmedewerker en bij hem een melding doen. Als je je niet vrij voelt om te melden bij de beleidsmedewerker, kun je contact opnemen met de directeur/bestuurder. Als je je ook niet vrij voelt om te melden bij de directeur/bestuurder dan kun je contact opnemen met de vertrouwenspersoon van Cavent. De vertrouwenspersoon adviseert dan over wat je zou kunnen doen. PR-03 Protocol incidenten Calamiteiten Status definitief Pagina 9

10 Naam melder: Locatie incident: Datum van melding: Datum/tijdstip calamiteit: Naam veroorzaker: Incidenten en calamiteitenformulier Melding van incident/calamiteit: Veroorzaker van incident/calamiteit: Slachtoffer van incident/calamiteit: Naam slachtoffer: Omschrijving van incident/calamiteit in woorden: Omschrijf wat er is gebeurd: Omschrijf wat de oorzaak is: Omschrijf het gevolg: Waar heeft het plaatsgevonden? (aankruisen wat van toepassing is) Binnenshuis Buitenshuis Incidenten met medicatie/zalven (kruis aan wat van toepassing is) Soort medicatie: Neuroleptica,antidepressiva, anti-epileptica, antibiotica, amfetaminen, insuline overig Vul de namen van medicatie/zalven in: Wat ging er fout: vergeten in te nemen vergeten toe te dienen verkeerde medicatie gegeven niet in willen nemen medicatie gevonden verkeerd tijdstip gegeven medicatieprotocol niet afgetekend Incidenten met vallen (kruis aan wat van toepassing is) Wat ging er fout: met rollator overig Incidenten met agressie of geweld (kruis aan wat van toepassing is) Vanuit wie op wie gericht: cliënt-hulpverlener cliënt-cliënt cliënt-derden overig overig van de trap uit rolstoel Soort agressie en/of geweld: dreiging slaan lichamelijk geweld knijpen Dreigende taal/schelden gooien PR-03 Protocol incidenten Calamiteiten Status definitief Pagina 10

11 Incidenten met seksuele intimidatie (kruis aan wat van toepassing is) Vanuit wie op wie gericht: Beschrijf soort handeling die heeft plaatsgevonden: cliënt-hulpverlener cliënt-cliënt cliënt-derden anders Acties Naam actienemer: Wie is ingelicht: Welke nazorg heeft plaatsgevonden: Beschrijf eventuele vervolgacties: Dagtekening: melder, veroorzaker, eindverantwoordelijke Melder Veroorzaker Eindverantwoordelijke naam datum PR-03 Protocol incidenten Calamiteiten Status definitief Pagina 11

PROTOCOL MISBRUIK CLIËNTEN Protocol voor de opvang en preventie van misbruik waarbij cliënten betrokken zijn. 1. Doelen en verantwoordelijkheden 2

PROTOCOL MISBRUIK CLIËNTEN Protocol voor de opvang en preventie van misbruik waarbij cliënten betrokken zijn. 1. Doelen en verantwoordelijkheden 2 PROTOCOL MISBRUIK CLIËNTEN Protocol voor de opvang en preventie van misbruik waarbij cliënten betrokken zijn Datum vaststelling : 10 mei 2005 Vastgesteld door : MT Aanpassing aan : 20-01-2015 Eigenaar

Nadere informatie

Molenstraat 25 8331 HP Steenwijk Tel/fax 0521-512820 directie@clemensschool.nl. Protocol voor opvang bij ernstige incidenten. Sint Clemensschool

Molenstraat 25 8331 HP Steenwijk Tel/fax 0521-512820 directie@clemensschool.nl. Protocol voor opvang bij ernstige incidenten. Sint Clemensschool Molenstraat 25 8331 HP Steenwijk Tel/fax 0521-512820 directie@clemensschool.nl Protocol voor opvang bij ernstige incidenten Sint Clemensschool School Sint Clemensschool Bevoegd gezag Stichting Catent Bestuursnummer

Nadere informatie

(Fouten, ongevallen en bijna ongevallen)

(Fouten, ongevallen en bijna ongevallen) NOTITIE FOBO (Fouten, ongevallen en bijna ongevallen) Lichtenvoorde, januari 2006 P.R. Stroeve, adviseur personeelszaken en J. Wolterink, clusterbegeleider Groenlo Status Beleidsnotitie Auteur(s) Datum

Nadere informatie

Protocol voor melding (dreigen met) agressie en/of geweld (verbaal en fysiek) of seksuele intimidatie

Protocol voor melding (dreigen met) agressie en/of geweld (verbaal en fysiek) of seksuele intimidatie Molenstraat 25 8331 HP Steenwijk Tel/fax 0521-512820 directie@clemensschool.nl Protocol voor melding (dreigen met) agressie en/of geweld (verbaal en fysiek) of seksuele intimidatie Sint Clemensschool School

Nadere informatie

PROTOCOL MEDICATIEBEHEER Het protocol heeft als doel een handleiding te bieden voor het op de juiste wijze omgaan met medicatie.

PROTOCOL MEDICATIEBEHEER Het protocol heeft als doel een handleiding te bieden voor het op de juiste wijze omgaan met medicatie. PROTOCOL MEDICATIEBEHEER Het protocol heeft als doel een handleiding te bieden voor het op de juiste wijze omgaan met medicatie. Datum vaststelling : 17 december 2002 Vastgesteld door : MT Eigenaar : beleidsmedewerker

Nadere informatie

OPVANG PERSONEEL BIJ INCIDENTEN M.B.T. AGRESSIE, GEWELD OF (SEKSUELE) INTIMIDATIE

OPVANG PERSONEEL BIJ INCIDENTEN M.B.T. AGRESSIE, GEWELD OF (SEKSUELE) INTIMIDATIE OPVANG PERSONEEL BIJ INCIDENTEN M.B.T. AGRESSIE, GEWELD OF (SEKSUELE) INTIMIDATIE Apeldoorn, 1 december 2006 Auteur M.H. Luikinga Afdeling Personeel & Organisatie December 2006 INHOUD blz. 1 Inleiding...

Nadere informatie

Melding incidenten op school protocol + formulier

Melding incidenten op school protocol + formulier Wettelijke basis: Artikel 3 Arbowet. Relatie met overige documenten: - Schoolregels; - Gedragregels; - Arbo-beleidsplan; - Pestprotocol; - Klachtenprocedure. Begripsomschrijving Volgens Van Dale is een

Nadere informatie

OPVANG LEERLINGEN BIJ INCIDENTEN M.B.T. AGRESSIE, GEWELD OF (SEKSUELE) INTIMIDATIE

OPVANG LEERLINGEN BIJ INCIDENTEN M.B.T. AGRESSIE, GEWELD OF (SEKSUELE) INTIMIDATIE OPVANG LEERLINGEN BIJ INCIDENTEN M.B.T. AGRESSIE, GEWELD OF (SEKSUELE) INTIMIDATIE Apeldoorn, 1 december 2006 Auteur M.H. Luikinga Afdeling Personeel & Organisatie December 2006 INHOUD blz. 1 Inleiding...

Nadere informatie

Klachtenbeleid Cliënten

Klachtenbeleid Cliënten Klachtenbeleid Cliënten Datum vaststelling : mei 2013 Te herzien voor: mei 2016 Opgesteld en vastgesteld door : Arienne Versendaal en Janine Meijer Inhoud 1. Inleiding 1.1 Compliment, feedback of klachtenbehandeling

Nadere informatie

Protocol Hulp aan leerling en personeel

Protocol Hulp aan leerling en personeel Protocol Hulp aan leerling en personeel IV PROTOCOL Agressie, geweld, seksuele intimidatie, discriminatie en pesten binnen de school (Dit protocol is gebaseerd op het beleidsplan in bijlage I) Hieronder

Nadere informatie

GEDRAGSCODE AGRESSIE EN ONVEILIGHEID

GEDRAGSCODE AGRESSIE EN ONVEILIGHEID GEDRAGSCODE AGRESSIE EN ONVEILIGHEID In deze gedragscode is vastgelegd wat de uitgangspunten zijn van Cavent op het gebied van bejegening en het omgaan met elkaar. Datum vaststelling : 1 juni 2005 Vastgesteld

Nadere informatie

Procedure en formulier Melding Incidenten

Procedure en formulier Melding Incidenten Procedure en formulier Melding Incidenten 1 1. Procedure melding incidenten Incidenten willen we zoveel als mogelijk voorkomen en áls ze zich voordoen is het van belang dat er adequaat op wordt gereageerd.

Nadere informatie

Handboek Personeelsmanagement

Handboek Personeelsmanagement Handboek Personeelsmanagement Hoofdstuk 8 : ARBO Onderwerp : Melding (bijna) bedrijfsongevallen, agressie en geweld en (mogelijke) beroepsziekten. Datum : 1 augustus 2006 Versie : 1.0 Autorisatie : RvB,

Nadere informatie

Protocol ongewenst gedrag Stichting Mensen Met Mogelijkheden.

Protocol ongewenst gedrag Stichting Mensen Met Mogelijkheden. Protocol ongewenst gedrag Stichting Mensen Met Mogelijkheden. 1. DOEL Deze procedure is bedoeld om zorgvuldig handelen te waarborgen bij constatering van ongewenst gedrag op de werkplek. 2. REIKWIJDTE

Nadere informatie

MIC-commissie. Melding incidenten, fouten en bijna ongelukken cliënten. Lichtenvoorde Juli 2009 Patrick Stroeve en André Temming

MIC-commissie. Melding incidenten, fouten en bijna ongelukken cliënten. Lichtenvoorde Juli 2009 Patrick Stroeve en André Temming MIC-commissie Melding incidenten, fouten en bijna ongelukken cliënten Lichtenvoorde Juli 2009 Patrick Stroeve en André Temming Inleiding MIC staat voor Melding Incidenten Cliënten. Een MIC-melding is een

Nadere informatie

REGELING KLACHTENBEHANDELING SEKSUELE INTIMIDATIE EN AGRESSIE EN GEWELD STICHTING CAVENT

REGELING KLACHTENBEHANDELING SEKSUELE INTIMIDATIE EN AGRESSIE EN GEWELD STICHTING CAVENT REGELING KLACHTENBEHANDELING SEKSUELE INTIMIDATIE EN AGRESSIE EN GEWELD STICHTING CAVENT Regeling waar medewerkers klachten neer kunnen leggen als zij geconfronteerd worden met seksuele intimidatie, agressie

Nadere informatie

Dit document is als volgt opgebouwd: 1. Afbakening 2. Beleid 3. Preventie 4. Hantering 5. Melden 6. Werkwijze 7. Relatie met andere documenten

Dit document is als volgt opgebouwd: 1. Afbakening 2. Beleid 3. Preventie 4. Hantering 5. Melden 6. Werkwijze 7. Relatie met andere documenten Inleiding Binnen Heliomare kunnen cliënten en medewerkers worden geconfronteerd met agressie en ander ongewenst gedrag. Dit beleidsdocument beschrijft het beleid van Heliomare met betrekking tot het voorkomen

Nadere informatie

Bijlage 2: Klachten regelement Klachten regelement Autstekend

Bijlage 2: Klachten regelement Klachten regelement Autstekend Bijlage 2: Klachten regelement Klachten regelement Autstekend 1 Inhoud 1. Doelstelling... 3 2. Verantwoordelijkheden... 3 3. Beschrijving procedure... 3 3.1 Interne klachten... 4 3.2.Vertrouwenspersoon...

Nadere informatie

Kwaliteitsmanagementsysteem Signaleringslijst grensoverschrijdend gedrag en signaleringsplan

Kwaliteitsmanagementsysteem Signaleringslijst grensoverschrijdend gedrag en signaleringsplan KD-40 14-05-2012 Pagina 1 van 9 Datum vaststelling : 14-05-2012 Eigenaar : Orthopedagoog Vastgesteld door : Directeur bestuurder Datum aanpassingen aan : 20-01-2015 Definitie grensoverschrijdend gedrag

Nadere informatie

1. Doel. 2. Toepassingsgebied/Definities. 2.1 Toepassingsgebied. Procedure Incidenten

1. Doel. 2. Toepassingsgebied/Definities. 2.1 Toepassingsgebied. Procedure Incidenten Procedure Incidenten 1. Doel Leercyclus bewerkstelligen (leren van incidenten zodat het veiligheidsmanagementsysteem bijgesteld kan worden en/of acties gestart kunnen worden). In kaart brengen van aard

Nadere informatie

GSR Protocol Melding, Klacht of Incident 2015

GSR Protocol Melding, Klacht of Incident 2015 GSR Melding, Klacht of Incident 2015 1. Op het moment dat een incident van welke aard dan ook heeft plaatsgevonden, dient de betrokkene (klager) dit te melden bij de manager onderwijs van de eigen afdeling.

Nadere informatie

Pesten 30 augustus 2013

Pesten 30 augustus 2013 Pesten 30 augustus 2013 richtlijnen obomd richtlijnen obomd Beleid t.a.v. agressie, geweld, seksuele intimidatie en discriminatie Uit: Personeelsbeleidsplan 6.4 Beleid omtrent agressie, geweld, seksuele

Nadere informatie

Klachtenreglement 2015

Klachtenreglement 2015 Klachtenreglement 2015 1.0 Doel & toepassingsgebied Doel Toepassingsgebied Datum opstellen Januari 2015 Frequentie evaluatie Dit reglement beschrijft de wijze waarop de organisatie en zorgverleners omgaan

Nadere informatie

Circulairenummer Inlichtingen bij Doorkiesnummer Den Haag, 2007-05-IGZ IGZ-loket 088 120 5000 22 november 2007

Circulairenummer Inlichtingen bij Doorkiesnummer Den Haag, 2007-05-IGZ IGZ-loket 088 120 5000 22 november 2007 Bezoekadres Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag Postadres Postbus 16119 2500 BC Den Haag Telefoon (070) 340 79 11 Telefax (070) 340 51 40 www.igz.nl Internet Circulairenummer Inlichtingen bij Doorkiesnummer

Nadere informatie

KLACHTENPROCEDURE / VIM PROCEDURE PROTOCOL STICHTING BRAAZO

KLACHTENPROCEDURE / VIM PROCEDURE PROTOCOL STICHTING BRAAZO KLACHTENPROCEDURE / VIM PROCEDURE PROTOCOL STICHTING BRAAZO KLACHTEN / VIM 1 MELDING VAN KLACHT OF INCIDENT Wat is het verschil tussen een klacht en een (bijna) incident? Een klacht is een probleem die

Nadere informatie

Protocol 2: het vermoeden van seksuele intimidatie tussen kinderen onderling in de schoolsituatie.

Protocol 2: het vermoeden van seksuele intimidatie tussen kinderen onderling in de schoolsituatie. Pagina 1 van 7 2.2.10. PROTOCOL PREVENTIE MACHTSMISBRUIK Bron:: JGZ protocol PMM - concept 4 GGD Hart voor Brabant Moet iedereen het weten? Draaiboek bij crisissituaties seksuele intimidatie in het primair

Nadere informatie

Protocol voor het handelen bij ongevallen

Protocol voor het handelen bij ongevallen Protocol voor het handelen bij ongevallen Maart 2016 Op grond van de Arbeidsomstandighedenwet, kortweg de Arbowet, is de werkgever verplicht om ongevallen op te nemen in een ongevallenregister en ernstige

Nadere informatie

REGELING INDIVIDUEEL KLACHTENRECHT VOOR MEDEWERKERS CAVENT

REGELING INDIVIDUEEL KLACHTENRECHT VOOR MEDEWERKERS CAVENT REGELING INDIVIDUEEL KLACHTENRECHT VOOR MEDEWERKERS CAVENT Goedgekeurd door het MT op : 25 januari 2012 Instemming verleend door de OR op : 15 februari 2012 Ingangsdatum van deze regeling : 1 mei 2012

Nadere informatie

af. Met dit protocol, in haar handelen en in haar beleid wil Klik Kinderopvang

af. Met dit protocol, in haar handelen en in haar beleid wil Klik Kinderopvang Grensoverschrijdend gedrag Klik Kinderopvang wijst alle vormen van grensoverschrijdend gedrag af. Met dit protocol, in haar handelen en in haar beleid wil Klik Kinderopvang grensoverschrijdend gedrag voorkomen

Nadere informatie

Verbetercheck ongewenst gedrag VVT Workshop ongewenst gedrag

Verbetercheck ongewenst gedrag VVT Workshop ongewenst gedrag Verbetercheck ongewenst gedrag VVT Workshop ongewenst gedrag Vul deze verbetercheck in om zicht te krijgen op waar uw organisatie staat met de aanpak rond ongewenst gedrag. Aan de hand van de scores kunt

Nadere informatie

Protocol ongewenste omgangsvormen

Protocol ongewenste omgangsvormen Protocol ongewenste omgangsvormen 1. Inleiding Het protocol ongewenste omgangsvormen is onderdeel van de Integriteitscode van Vidomes. De Integriteitscode bestaat uit de onderdelen: Zakelijke Integriteit

Nadere informatie

Toelichting op vragenformulier Informatie voor melders

Toelichting op vragenformulier Informatie voor melders Wmo-toezicht GGD Brabant-Zuidoost Toelichting op vragenformulier Informatie voor melders Algemeen Alle informatie die wordt gevraagd bij het doen van een melding is gericht op het maken van een eerste

Nadere informatie

Protocol Opvang en nazorg na schokkende gebeurtenissen

Protocol Opvang en nazorg na schokkende gebeurtenissen Protocol Opvang en nazorg na schokkende gebeurtenissen Doel Door een goede opvang en nazorg bij schokkende gebeurtenissen wordt het risico op psychische overbelasting verminderd. Er is sprake van een schokkende

Nadere informatie

1. Inleiding 2. Elementen van sociale veiligheid: A. Inzicht:

1. Inleiding 2. Elementen van sociale veiligheid: A. Inzicht: 1. Inleiding Dit beleidsplan is een integraal beleidsplan voor sociale veiligheid. Dit wil zeggen dat het beleidsplan zich richt op alle vormen van agressie, geweld, seksuele intimidatie, discriminatie

Nadere informatie

Vorige versie: December 2011 Evaluatie: December 2016 Verantwoordelijke: Adviseur kwaliteit en beleid. Klachtenregeling voor cliënten van Boogh

Vorige versie: December 2011 Evaluatie: December 2016 Verantwoordelijke: Adviseur kwaliteit en beleid. Klachtenregeling voor cliënten van Boogh Vorige versie: December 2011 Evaluatie: December 2016 Verantwoordelijke: Adviseur kwaliteit en beleid Klachtenregeling voor cliënten van Boogh Versie: December 2014 Stroomschema klachtenregeling Onvrede

Nadere informatie

MIP staat voor Meldingen Incidenten Patiëntenzorg. Van die dingen waarvan je niet wilt dat ze gebeuren maar die desondanks toch voorkomen.

MIP staat voor Meldingen Incidenten Patiëntenzorg. Van die dingen waarvan je niet wilt dat ze gebeuren maar die desondanks toch voorkomen. Algemene inleiding Een onderdeel van de gezondheidswet is dat er uitvoering gegeven moet worden aan de systematische bewaking, beheersing en verbetering van de kwaliteit van de zorg. Hiervoor heeft Schouder

Nadere informatie

Klokkenluiderregeling Oosterpoort. Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand

Klokkenluiderregeling Oosterpoort. Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand Klokkenluiderregeling Oosterpoort Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand Groesbeek Juni 2008 1 Inhoudsopgave Bladzijde 1. Inleiding 3 2. Definities 4 3. Het melden van een (vermoeden

Nadere informatie

Rubriek Onderwerp Nummer Datum document KWALITEIT - PROTOCOL Intern klachtenreglement

Rubriek Onderwerp Nummer Datum document KWALITEIT - PROTOCOL Intern klachtenreglement Rubriek Onderwerp Nummer Datum document KWALITEIT - PROTOCOL Intern klachtenreglement 1.2.04 20130426 cliënten ARTIKEL 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 1.1. Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

Nadere informatie

Regeling Klokkenluiden

Regeling Klokkenluiden Regeling Klokkenluiden Doelgroep Deze regeling is van toepassing op alle medewerkers van Van Lanschot. Gepubliceerd door Compliance Vervangt Beleid d.d. 1 april 2015 Instemming verleend door De ondernemingsraad

Nadere informatie

Innofun Klachtenprocedure

Innofun Klachtenprocedure Klachtenprocedure Innofun B.V. Datum in werking treding: 1 september 2011 Versie: 1 Deze regeling wordt openbaar gemaakt door plaatsing op de website van Innofun Innofun Klachtenprocedure Doel van de procedure:

Nadere informatie

Regeling Vertrouwenspersonen

Regeling Vertrouwenspersonen Regeling Vertrouwenspersonen 1 Regeling Vertrouwenspersonen Inhoudsopgave 1 Preambule... 1 Artikel 1 Ongewenst gedrag... 1 Artikel 2 Behandeling ongewenst gedrag... 1 2 Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden...

Nadere informatie

Klachtenreglement KEaRN

Klachtenreglement KEaRN Klachtenreglement KEaRN Externe versie De medewerkers van KEaRN doen hun werk zo goed mogelijk. Toch kan er iets misgaan, waardoor een klacht kan ontstaan. Een klacht ontstaat als de klant zich niet goed

Nadere informatie

Melding incidenten in de zorg

Melding incidenten in de zorg Melding incidenten in de zorg Doel Op dit formulier registreert u iedere melding die betrekking heeft op incidenten in de zorg om preventieve maatregelen te kunnen treffen. Werkwijze 1. U geeft aan welk

Nadere informatie

Klachtenregeling Stedelijk Dalton Lyceum Inleiding. 1 Mondelinge klachten. 2 schriftelijke klachten. 2.1 Interne afhandeling op locatieniveau

Klachtenregeling Stedelijk Dalton Lyceum Inleiding. 1 Mondelinge klachten. 2 schriftelijke klachten. 2.1 Interne afhandeling op locatieniveau Klachtenregeling Stedelijk Dalton Lyceum Inleiding Uitgangspunt van het Stedelijk Dalton Lyceum is klachten zoveel mogelijk te voorkomen. In een schoolomgeving waarin zoveel mensen met elkaar samen leven

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling Woonpartners Midden-Holland

Klokkenluidersregeling Woonpartners Midden-Holland Klokkenluidersregeling Woonpartners Midden-Holland Waddinxveen, 15 december 2014 Doc.nr.: 1412025 / # Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1 Inleiding 3 1.1 Waarom een klokkenluidersregeling... 3 1.2 Definities...

Nadere informatie

Stroomschema: klachtenroutes bij Ongewenste Omgangsvormen

Stroomschema: klachtenroutes bij Ongewenste Omgangsvormen Stroomschema: klachtenroutes bij Ongewenste Omgangsvormen De Wet schrijft voor dat elke school een klachtenregeling heeft. Iedereen binnen de school (leerlingen, ouders, docenten, leidinggevenden, overige

Nadere informatie

Omgaan met ongewenst gedrag in de thuiszorg

Omgaan met ongewenst gedrag in de thuiszorg Inleiding: Ongewenst gedrag, zoals in dit document beschreven wordt, is een veel voorkomend verschijnsel geworden in onze samenleving. Het veroorzaakt in het algemeen gevoelens van onveiligheid en machteloosheid.

Nadere informatie

Het klachtenreglement wordt bij aanvang van de dienstverlening aan de cliënt van de Scauting Coaching & Detachering B.V. ter beschikking gesteld.

Het klachtenreglement wordt bij aanvang van de dienstverlening aan de cliënt van de Scauting Coaching & Detachering B.V. ter beschikking gesteld. Klachtenreglement: Scauting Coaching & Detachering B.V. Versie: 01-04-2015 Scauting Coaching & Detachering B.V. wil maatwerk bieden en werkt continue aan haar dienstverlening om de kwaliteit op het hoogste

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling PThU

Klokkenluidersregeling PThU Klokkenluidersregeling PThU Hoofdstuk 1 Algemene Bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen In deze regeling wordt verstaan onder: a. een melder: degene die (het vermoeden) van een misstand meldt. b. bevoegd

Nadere informatie

Statuut Vertrouwenspersonen Vastgesteld 3-4-2000 door de Groepsraad. Versie 1.1; 26-11-2007

Statuut Vertrouwenspersonen Vastgesteld 3-4-2000 door de Groepsraad. Versie 1.1; 26-11-2007 Lage Naarderweg 81 1217 GN Hilversum Statuut Vertrouwenspersonen Vastgesteld 3-4-2000 door de Groepsraad Versie 1.1; Statuut Vertrouwenspersonen ARTIKEL 1 Doel Dit statuut beschrijft een procedure die

Nadere informatie

Klachtenregeling ENMS. 2 Begripsbepalingen. 3 Behandeling van de klachten. Het bevoegd gezag,

Klachtenregeling ENMS. 2 Begripsbepalingen. 3 Behandeling van de klachten. Het bevoegd gezag, Klachtenregeling ENMS Het bevoegd gezag, gelet op de bepalingen van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op het voortgezet onderwijs; gehoord de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad;

Nadere informatie

(bijna) Ongevallenregistratieformulier

(bijna) Ongevallenregistratieformulier (bijna) Ongevallenregistratieformulier Toelichting bij het ongevallenregistratieformulier Als erkend en geregistreerd gastouderbureau is Gastouderbureau Vip wettelijk verplicht om alle bijna ongevallen

Nadere informatie

KLACHTENREGELING BERG EN BOSCHSCHOOL

KLACHTENREGELING BERG EN BOSCHSCHOOL KLACHTENREGELING BERG EN BOSCHSCHOOL Klachtenregeling Berg en Boschschool - april 2015 1 1 Inleiding In artikel 3 van de Arbowet is opgenomen dat het bevoegd gezag beleid betreffende preventie en bestrijding

Nadere informatie

PROCEDURE M.B.T. HET HANDELEN TEGEN AGRESSIE EN GEWELD. 1. Inleiding Deze procedure is een onderdeel van het ARBO-beleid van het Esdal College.

PROCEDURE M.B.T. HET HANDELEN TEGEN AGRESSIE EN GEWELD. 1. Inleiding Deze procedure is een onderdeel van het ARBO-beleid van het Esdal College. PROCEDURE M.B.T. HET HANDELEN TEGEN AGRESSIE EN GEWELD 1. Inleiding Deze procedure is een onderdeel van het ARBO-beleid van het Esdal College. Het Esdal College is een veilige school. Dit betekent dat

Nadere informatie

Reglement voorfase klachtbehandeling H 3 O ten behoeve van het primair en voortgezet onderwijs

Reglement voorfase klachtbehandeling H 3 O ten behoeve van het primair en voortgezet onderwijs 1600 Reglement voorfase klachtbehandeling H 3 O ten behoeve van het primair en voortgezet onderwijs Artikel 1 1. In dit reglement wordt verstaan onder betrokkene: een lid van het personeel, een lid van

Nadere informatie

VERTROUWENSPERSOON. z.v.v. Blauw Wit 66

VERTROUWENSPERSOON. z.v.v. Blauw Wit 66 VERTROUWENSPERSOON z.v.v. Blauw Wit 66 Februari 2015 1 Inhoud 1. Doel en aanpak pag. 3 2. Regelement vertrouwenspersoon pag. 5 Vastgesteld door het bestuur d.d. 2 februari 2015 - Holten 2 De vertrouwenspersoon

Nadere informatie

Jaarverslag Vertrouwenswerk Naam Onderneming jaartal

Jaarverslag Vertrouwenswerk Naam Onderneming jaartal Jaarverslag Vertrouwenswerk Naam Onderneming jaartal 3a. Standaard jaarverslag 1 Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van de vertrouwenspersoon van over het jaar . In dit jaarverslag

Nadere informatie

Beleidsplan Arbeidsomstandigheden

Beleidsplan Arbeidsomstandigheden Vastgesteld 2 december 2010, in revisie oktober 2016 1. Inleiding Het College van Bestuur (CvB) van CSG De Waard en de directies van de scholen zijn verantwoordelijk voor het arbobeleid. Dit beleidsplan

Nadere informatie

REACTIEPLAN LOKAAL NIVEAU. groen geel rood zwart Inschatten mate van ernst bij vermoeden, onthulling of vaststelling

REACTIEPLAN LOKAAL NIVEAU. groen geel rood zwart Inschatten mate van ernst bij vermoeden, onthulling of vaststelling WAT? Dit plan beschrijft de stappen die een lokale groep kan zetten bij een vermoeden, onthulling of vaststelling van seksueel (grensoverschrijdend) gedrag of seksueel misbruik t.a.v. de leden. Het is

Nadere informatie

Stichting Cambium College voor Openbaar Voortgezet Onderwijs. Regeling interne vertrouwensperoon Bijlage bij klachtenreglement

Stichting Cambium College voor Openbaar Voortgezet Onderwijs. Regeling interne vertrouwensperoon Bijlage bij klachtenreglement Stichting Cambium College voor Openbaar Voortgezet Onderwijs Regeling interne vertrouwensperoon Bijlage bij klachtenreglement Datum instemming Directie 27 juni 2016 Datum instemming MR 18 juli 2016 Communicatie

Nadere informatie

KLOKKENLUIDERREGELING WONINGSTICHTING VOLKSBELANG

KLOKKENLUIDERREGELING WONINGSTICHTING VOLKSBELANG KLOKKENLUIDERREGELING WONINGSTICHTING VOLKSBELANG 1. Algemeen In de Governancecode Woningcorporaties d.d. november 2006 wordt gesteld dat de directeurbestuurder ervoor zorgt dat werknemers zonder gevaar

Nadere informatie

Toolbox 11: Registratie ongevallen en incidenten

Toolbox 11: Registratie ongevallen en incidenten 38 Toolbox 11: Registratie ongevallen en incidenten De Provincie doet zoveel mogelijk om het werken bij PWD zo veilig mogelijk te maken. Toch kunnen altijd situaties ontstaan dat er tóch ongevallen (met

Nadere informatie

Plan Sociale Veiligheid

Plan Sociale Veiligheid Plan Sociale Veiligheid OPENBAAR ONDERWIJS AAN DE AMSTEL 15 e montessorischool Maas en Waal 1 Voorwoord Volgens de Arbeidsomstandighedenwet is iedere instelling in Nederland - en dus ook elke school -

Nadere informatie

KLACHTENREGELING. Inhoudsopgave

KLACHTENREGELING. Inhoudsopgave N.B.: Momenteel wordt gewerkt aan een klachtenregeling voor de organisatie SCO Delft e.o. Tot de nieuwe regeling beschikbaar is, zijn de twee bestaande regelingen van kracht (één voor het voortgezet onderwijs,

Nadere informatie

Agressieprotocol«1» 1. Vooraf

Agressieprotocol«1» 1. Vooraf Agressieprotocol«1» 1. Vooraf 1.1. Definities Onder agressie wordt verstaan het gehele scala van voorvallen of situaties waarbij een werknemer psychisch of fysiek wordt lastiggevallen, bedreigd of aangevallen

Nadere informatie

Meldcode bij vermoeden van kindermishandeling en huiselijk geweld (KDV/BSO)

Meldcode bij vermoeden van kindermishandeling en huiselijk geweld (KDV/BSO) Meldcode bij vermoeden van kindermishandeling en huiselijk geweld (KDV/BSO) Relatie ander beleid: Zorgkinderen Protocol seksueel misbruik door beroepskracht Route bij grensoverschrijdend gedrag tussen

Nadere informatie

b) Directeur De directeur van de Stichting Levenseindekliniek, of diens vervanger.

b) Directeur De directeur van de Stichting Levenseindekliniek, of diens vervanger. KLACHTENREGELING STICHTING LEVENSEINDEKLINIEK Bewerkt door Datum Omschrijving Steven Pleiter 16 oktober 2014 Versie 1 Revisiefrequentie Eerstvolgende Omschrijving Jaarlijks Augustus 2015 1) Definities

Nadere informatie

Klachtenregeling. Klachtenregeling Stichting CVO, 21 april 2009 1

Klachtenregeling. Klachtenregeling Stichting CVO, 21 april 2009 1 Klachtenregeling Klachtenregeling Stichting CVO, 21 april 2009 1 Voorwoord In iedere organisatie waarin mensen samen werken ontstaan vragen, worden fouten gemaakt. Dit geldt zowel voor de medewerkers als

Nadere informatie

KLOKKENLUIDERSREGELING WOONINVESTERINGSFONDS

KLOKKENLUIDERSREGELING WOONINVESTERINGSFONDS KLOKKENLUIDERSREGELING WOONINVESTERINGSFONDS Regeling betreffende omgaan met een vermoeden van een misstand Vastgesteld door bestuur op: 10 augustus 2009 Instemming Raad van Toezicht op: 28 september 2009

Nadere informatie

Eigen Regie Friesland

Eigen Regie Friesland Protocol Agressie en Geweld Belang van dit protocol. Medewerkers van Eigen Regie Friesland kunnen doordat zij werken met een kwetsbare doelgroep in aanraking komen met gevoelens van onmacht welke bij deelnemers

Nadere informatie

Klachten als gevolg van ongewenst gedrag

Klachten als gevolg van ongewenst gedrag Klachten als gevolg van ongewenst gedrag 1. Inleiding In deze nota zal ongewenst gedrag op het gebied van seksuele intimidatie, agressie en geweld, pesten en discriminatie aangeduid worden als ongewenst

Nadere informatie

Klachtenregeling Almere College Kampen-Dronten

Klachtenregeling Almere College Kampen-Dronten Klachtenregeling Almere College Kampen-Dronten Klachtenregeling Almere College Kampen-Dronten 2012 1 Voorwoord In iedere organisatie waarin mensen samen werken ontstaan vragen, worden fouten gemaakt. Dit

Nadere informatie

Meldingen pleegouders

Meldingen pleegouders 2014 Meldingen pleegouders Hans Helwegen Oosterpoort jeugd- en opvoedhulp 30-04-2014 1 M e l d i n g e n p l e e g o u d e r s I n h o u d 1 Inleiding... 2 2 Meldingen... 2 2.1 Wat melden?... 2 2.2 Waarom

Nadere informatie

Klachten als cadeau voor kwaliteit! Klachtenreglement kindercentrum t Rovertje. Inleiding

Klachten als cadeau voor kwaliteit! Klachtenreglement kindercentrum t Rovertje. Inleiding Klachten als cadeau voor kwaliteit! Klachtenreglement kindercentrum t Rovertje. Inleiding Organisatie stichting Kindercentrum t Rovertje heeft in het kader van de Wet kinderopvang een interne klachtenregeling

Nadere informatie

Protocollen: Meldcode huiselijk geweld en Kindermishandeling. Protocol: Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Protocollen: Meldcode huiselijk geweld en Kindermishandeling. Protocol: Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Protocol: SPECIAAL BASISONDERWIJS Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling 0. Doel van het protocol Het protocol Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling is een concreet stappenplan. Instellingen

Nadere informatie

Ik hoop dat dit leerlingenstatuut bijdraagt tot een goed functioneren van alle mensen die binnen onze scholengemeenschap samenwerken.

Ik hoop dat dit leerlingenstatuut bijdraagt tot een goed functioneren van alle mensen die binnen onze scholengemeenschap samenwerken. Als leerling van het Veluws College heb je verschillende rechten en plichten. In dit leerlingenstatuut staat nauwkeurig aangegeven wat we van jou mogen verwachten en wat jij van het Veluws College kunt

Nadere informatie

Meldcode Excellent Leven Stappenplan Ouderenmishandeling, Huiselijk geweld, Kindermishandeling

Meldcode Excellent Leven Stappenplan Ouderenmishandeling, Huiselijk geweld, Kindermishandeling Meldcode Excellent Leven Stappenplan Ouderenmishandeling, Huiselijk geweld, Kindermishandeling Stap 1 Vermoeden van mishandeling klik hier Stap 2 Overleg Stap 3 Informatie verzamelen Stap 4 Actie Stap

Nadere informatie

R A A M W E R K K L A C H T E N R E G E L I N G P I C T O G R A M M E N

R A A M W E R K K L A C H T E N R E G E L I N G P I C T O G R A M M E N H E T R A A M W E R K K L A C H T E N R E G E L I N G VA N K L A C H T E N R E G E L I N G H E T M E T VA N R A A M W E R K P I C T O G R A M M E N Klachtenregeling Als praten niet geholpen heeft In dit

Nadere informatie

PROTOCOL CLIENTENDOSSIER Protocol voor de vorming en het beheer van het persoonlijke dossier van cliënten. 1. Achtergrond en doelen pag.

PROTOCOL CLIENTENDOSSIER Protocol voor de vorming en het beheer van het persoonlijke dossier van cliënten. 1. Achtergrond en doelen pag. PROTOCOL CLIENTENDOSSIER Protocol voor de vorming en het beheer van het persoonlijke dossier van cliënten. Datum wijziging : 29 juli 2013 Vastgesteld door : MT Eigenaar : beleidsmedewerker Aanpassingen

Nadere informatie

Calamiteitenprotocol Pagina 1

Calamiteitenprotocol Pagina 1 Calamiteitenprotocol Wensbus/Wensauto Dit protocol is opgesteld ten behoeve van alle vrijwilligers die een wensbus of wensauto rijden en geeft aan hoe te handelen bij calamiteiten. A. Waarom doen we dit

Nadere informatie

Klokkenluiderregeling

Klokkenluiderregeling Klokkenluiderregeling Stichting Dunavie vindt het belangrijk dat werknemers op een adequate en veilige manier melding kunnen doen van eventuele vermoedens van misstanden binnen de organisatie. Daarom is

Nadere informatie

INLEIDING Wat verstaan we onder ongewenst gedrag en seksueel misbruik?

INLEIDING Wat verstaan we onder ongewenst gedrag en seksueel misbruik? In Veilige Handen - Het voorkómen van seksueel misbruik en ander ongewenst gedrag INLEIDING IVN-activiteiten worden door beroepskrachten en vrijwilligers uitgevoerd. Natuurlijk moet dat in een plezierige

Nadere informatie

Regeling Vertrouwenspersonen Leerlingen

Regeling Vertrouwenspersonen Leerlingen Regeling Vertrouwenspersonen Leerlingen Preambule Op grond van Arbo-wet en de CAO Voortgezet Onderwijs heeft de werkgever de plicht om beleid te voeren dat is gericht tegen seksuele intimidatie, pesten,

Nadere informatie

MELDCODE HUISELIJK GEWELD

MELDCODE HUISELIJK GEWELD MELDCODE HUISELIJK GEWELD status Definitief 11 februari 2014 pagina 1 van 7 Het bevoegd gezag van SPO de Liemers; overwegende dat SPO De Liemers verantwoordelijk is voor een goede kwaliteit van de dienstverlening

Nadere informatie

Inhoud. Calamiteitenprotocol Hoe om te gaan met ongevallen tijdens de training.

Inhoud. Calamiteitenprotocol Hoe om te gaan met ongevallen tijdens de training. Inhoud 1. Inleiding 2. Organisatie gegevens - Trainingshallen - Bevoegd gezag - De mensen - Bereikbaarheid 3. Alarmeringen 3.1. Interne alarmering 3.2. Externe alarmering 4. Stroomschema s 4.1. Fase 1:

Nadere informatie

III. Route bij signalen van seksueel grensoverschrijdend gedrag tussen kinderen onderling

III. Route bij signalen van seksueel grensoverschrijdend gedrag tussen kinderen onderling III. Route bij signalen van seksueel grensoverschrijdend gedrag tussen kinderen onderling Stap 1 In kaart brengen van signalen Stap 1: In kaart brengen van signalen De beroepskracht: observeert; raadpleegt

Nadere informatie

Meldingen regeling algemeen

Meldingen regeling algemeen 1 van 1 Doelstelling: Willen leren van meldingen en signalen ( dit kunnen meldingen zijn ) om de processen te optimaliseren en de zorg voor de patiënten op een zo hoog mogelijk niveau te houden of te brengen.

Nadere informatie

Klachtenregeling Bovenschoolse directie Herzien juli 2010

Klachtenregeling Bovenschoolse directie Herzien juli 2010 De klachtenregeling bevat: Klachtenregeling Overzicht contactpersonen Sexuele intimidatie Pest protocol Algemene toelichting VBKO Artikel 14 wet PO Reglement Landelijke Klachtencommissie Procedure Landelijke

Nadere informatie

Klachtenprotocol Montessori Scholengemeenschap Amsterdam voor klachten inzake vermoeden tot zeden misdrijf

Klachtenprotocol Montessori Scholengemeenschap Amsterdam voor klachten inzake vermoeden tot zeden misdrijf Klachtenprotocol Montessori Scholengemeenschap Amsterdam voor klachten inzake vermoeden tot zeden misdrijf 24 november 2015 Pagina 1 van 10 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. stroomschema 3. de rol van de medewerker

Nadere informatie

Klachtenregeling Primus

Klachtenregeling Primus Klachtenregeling Primus INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 2 WIE KUNNEN EEN KLACHT INDIENEN?... 2 WAAR KUNNEN KLACHTEN ZOAL OVER GAAN?... 2 WAAR KUNT U NAAR TOE MET UW KLACHT?... 2 KLACHTEN... 2 WAT GEBEURT ER

Nadere informatie

Arbobeleidskader Lucas

Arbobeleidskader Lucas Arbobeleidskader Lucas t.b.v de scholen voor VO van de Lucas 1. Uitgangspunten Het bestuur van Lucas en de directie(s) van de aangesloten scholen zijn verantwoordelijk voor het schoolbeleid. Het arbobeleid

Nadere informatie

Klachtenregeling. Deel. Van Beleid Klachten bij Scholengroep LeerTij

Klachtenregeling. Deel. Van Beleid Klachten bij Scholengroep LeerTij Klachtenregeling Deel 1 Van Beleid Klachten bij Scholengroep LeerTij 1 Het bevoegd gezag van Scholengroep LeerTij, stichting voor openbaar, PC en RK-onderwijs, statutair gevestigd te Terneuzen, gelet op

Nadere informatie

Klachtenregeling Kelderwerk

Klachtenregeling Kelderwerk Klachtenregeling Kelderwerk (Seksuele) intimidatie, agressie, geweld, discriminatie en/of onbehoorlijk gedrag Advies Platformoverleg d.d. 6 februari 2008 Vastgesteld d.d. 28 februari 2008 Op grond van

Nadere informatie

Klachtenregeling CVO t Gooi

Klachtenregeling CVO t Gooi Deze externe klachtenregeling geldt indien de interne klachtenregeling naar het oordeel van de klager onvoldoende resultaat heeft opgeleverd. Klachtenregeling CVO t Gooi Het bestuur van CVO t Gooi, gelet

Nadere informatie

KLACHTENREGELING STICHTING KPO SINT ANTONIUS

KLACHTENREGELING STICHTING KPO SINT ANTONIUS KLACHTENREGELING STICHTING KPO SINT ANTONIUS Inleiding Stichting KPO Sint Antonius heeft de klachtenregeling geactualiseerd. Deze klachtenregeling streeft ernaar zorgvuldig met klachten van een klager

Nadere informatie

Klachtenreglement van. Het Oranje Kruis. Datum van ingang: 1 januari 2015

Klachtenreglement van. Het Oranje Kruis. Datum van ingang: 1 januari 2015 Klachtenreglement van Het Oranje Kruis 2015 Datum van ingang: 1 januari 2015 Inleiding Het Oranje Kruis streeft voortdurend naar een hoge kwaliteit van de dienstverlening. Het serieus nemen en correct

Nadere informatie

Klachtenregeling Openbaar Primair Onderwijs Zuid Kennemerland

Klachtenregeling Openbaar Primair Onderwijs Zuid Kennemerland Openbaar Primair Onderwijs Zuid Kennemerland Het bevoegd gezag van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland te Bloemendaal; gelet op de bepalingen van de Wet op het primair onderwijs en

Nadere informatie

Gedragscode. Toepassing door:

Gedragscode. Toepassing door: Parochiebureau: Dorpsstraat 26 2712 AL Zoetermeer Telefoon: 079 316 30 Gedragscode Toepassing door: alle beroepskrachten, vrijwilligers en stagiaires die werkzaamheden en activiteiten verrichten binnen

Nadere informatie

I. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN

I. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN Klachtenreglement Opgesteld door: Directeur/Bestuurder Datum vastgesteld: Pagina 1 van 11 Inhoudsopgave I. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN... 3 II. DE PROCEDURE... 4 Artikel 1 Een klacht indienen:... 4 Artikel 2

Nadere informatie

Gedragsprotocol obs. de Duizendpoot

Gedragsprotocol obs. de Duizendpoot Gedragsprotocol obs. de Duizendpoot Inhoudsopgave Inleiding... 3 Kapstokregels... 4 Overige afspraken... 6 Gevolgen van het niet houden aan afspraken... 6 STOP-methode... 7 Opvangprotocol personeelsleden

Nadere informatie