Introductie. Nieuwe digitale diensten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Introductie. Nieuwe digitale diensten"

Transcriptie

1 Samzo: samen zorgen Mensgerichte innovatie in de thuiszorg

2 Introductie De zorg en zeker de thuiszorg, staat momenteel in het brandpunt van politieke- en maatschappelijke discussie. Gedreven door de behoefte aan kostenbesparingen c.q. bezuinigingen, nieuwe technologische mogelijkheden en maatschappelijke omstandigheden, ontstaan nieuwe visies en concrete modellen voor het opnieuw inrichten van de (thuis)zorg. De essentie hiervan is mensen langer zelfstandig thuis te laten wonen en het eigen sociale netwerk meer actief in te zetten. Steeds vaker wordt gebruik gemaakt van ICT. Een bekend voorbeeld is Zorg op Afstand: het inzetten van videocommunicatietechniek voor contact tussen de thuiszorgcentrale en de thuiszorgcliënt. Veel nieuwe ICT-diensten worden met de beste bedoelingen ontwikkeld, maar of daarmee ook aan wensen van de doelgroep wordt voldaan, is niet altijd duidelijk. Er is een groeiend besef dat er behoefte is aan mensgerichte innovatie, waarbij nadrukkelijk wordt gekeken naar de behoeften van mensen en niet enkel wordt gedacht vanuit de techniek. Dat was in 2011 ook de situatie bij zorgorganisatie Beweging 3.0. Er liepen pilots met Zorg op Afstand en een community, bedoeld voor leden en cliënten. De eerste resultaten van Zorg op Afstand en de community waren niet zoals verwacht: technische problemen, geringe acceptatie en beperkt gebruik. Het besef begon te ontstaan dat het ontwikkelen van nieuwe, digitale, diensten, op een andere manier moest plaatsvinden. Niet vanuit de technologische mogelijkheden, maar vanuit de werkelijke behoeften van gebruikers. Om achter die behoeftes te komen en om op basis hiervan betekenisvolle diensten te ontwikkelen, is een samenwerking opgezet tussen Beweging 3.0, AmersfoortBreed en Ideate, een bureau voor diensteninnovatie op basis van Service Design. AmersfoortBreed is een programma vanuit de gemeente Amersfoort om zowel de snelle introductie van breedbandinfrastructuur (glasvezel) te realiseren, maar vooral om op basis van deze infrastructuur nieuwe diensten te ontwikkelen. Beweging 3.0 is partner en co-financier van AmersfoortBreed. Nieuwe digitale diensten Het project had een bijzondere start. Om echt fris en open tegen de materie aan te kijken zijn meerdere z.g. mini-projecten opgezet. In deze miniprojecten zijn voor Beweging maar ook voor andere partners van AmersfoortBreed - door Amersfoortse creatieven nieuwe concepten ontwikkeld. Deze creatieven (vormgevers, architecten, tekstschrijvers, film- en videoproducenten) zijn door Ideate geselecteerd en getraind in de basistechnieken van Service Design. In korte tijd hebben zijn meerdere kansrijke concepten ontworpen, op basis van inzichten uit onderzoek bij de doelgroep: thuiswonende senioren. Uit deze ontwerpen koos Beweging 3.0 voor het concept Vita3: een door gebruikers zelf te configureren digitale omgeving (portal) waarin op maat diensten kunnen worden samengesteld. De gebruiker zit hierbij aan het stuur, niet de organisatie. Dit concept gaf richting aan het vervolg van het project. Service Design is een werkwijze die zich kenmerkt door co-creatie. Daarom is het project samen met een team van medewerkers van Beweging 3.0 door Ideate opgezet. Daarin zijn de volgende stappen gezet: - setting the stage: gezamenlijke uitgangspunten, visie en projectplan bepalen; - inzichten verzamelen bij de doelgroepen; - inzichten vertalen naar concepten; - prototyping van concepten; - ontwikkelen nieuwe digitale diensten; - in de praktijk op kleine schaal testen.

3 Parallel hieraan is uitgebreid deskresearch gedaan naar zowel Nederlandse- als internationale projecten en initiatieven op het gebied van thuiszorg en digitale ondersteuning hiervan. Ook werden tal van experts geïnterviewd en zijn bezoeken gebracht aan andere zorginstellingen die met soortgelijke projecten bezig zijn. Setting the stage Om de visie en doelen aan te scherpen is gezamenlijk een business model canvas gemaakt. Hierin lag de focus op de proposities voor de thuiszorg en de betekenis hiervan voor de verschillende doelgroepen. De visie van Beweging 3.0 kent de volgende pijlers: - vraaggestuurd werken, vanuit de expliciete behoefte van de gebruiker/cliënt; - diensten realiseren die een meerwaarde voor alle stakeholders hebben; - cliënten ondersteunen om langer zelfstandig thuis te wonen; - leveren van diensten via een digitaal platform dat het verbinden van (groepen) klanten faciliteert; - zoveel mogelijk zelfsturing door klanten op de gebieden zorg, welzijn en comfort; - de informele zorg rondom de cliënt beter inschakelen en het netwerk versterken; - naast uitvoerder vooral (platform)regisseur zijn. Dit leidde tot het vision statement: Wij willen ouderen een geïntegreerd palet aan (digitale) diensten bieden op het gebied van zorg, welzijn en comfort waarmee ze zelf invulling kunnen geven aan een passende vorm van aangenaam leven. Ook werd nader gekeken naar de doelgroepen, waarbij vier groepen werden onderscheiden: thuiswonende zorgbehoevende cliënten; actieve senioren die vrijwilligerswerk doen; mensen die geen zorg behoeven, maar wel ondersteuning kunnen gebruiken middels een breed scala van diensten, zoals personenalarmering, gemaksdiensten zoals klusjesman, kapper aan huis of pedicure, etc.; mantelzorgers die zorgdragen voor de eigen partner of voor een familielid. Inzichten verzamelen Uniek aan de aanpak van service design is dat vervolgens diepgaand is gekeken naar de behoeften van deze onderscheiden doelgroepen. Om dit onderzoek uit te voeren is door Ideate en Beweging 3.0 een gemengd team samengesteld waarbij zoveel mogelijk relevante rollen uit de zorgorganisatie vertegenwoordigd waren (management, ICT, communicatie, teamleiders betrokken bij activiteiten in de wijk, vrijwilligers). Dit team werd getraind in interviewtechnieken en voerde vervolgens diepte-interviews uit met 25 mensen uit de verschillende doelgroepen. Alle interviews werden opgenomen op camera. Deze interviews werden vervolgens in meerdere sessies grondig geanalyseerd, waarbij per doelgroep de belangrijkste inzichten werden geclusterd. De verkregen inzichten werden vervolgens verdiept met mensen uit de doelgroepen (cliënten, mantelzorgers, actieve senioren en ondersteuningsbehoevenden) op basis van zogenaamde generatieve sessies. Hierbij werden verschillende creatieve technieken ingezet. Een voorbeeld van een dergelijke techniek is de affinity map. Hierbij geven deelnemers aan de workshop

4 visueel, met behulp van plaatjes en stickers, aan wie of wat dichtbij hen staat en wie of wat verder van hen af staat. Vervolgens leggen zij uit wat zij hebben gemaakt. Naast verdiepte inzichten in de levens, wensen, frustraties en verwachtingen, is met name onderzocht hoe men omgaat met digitale media. Ook deze sessies zijn op video vastgelegd. Hieruit ontstonden opnieuw interessante inzichten ten aanzien van de doelgroepen. Zo bleek bijvoorbeeld dat cliënten niet of nauwelijks geïnteresseerd waren in het gebruik van sociale media. Ook waren mensen niet geïnteresseerd om gemaksdiensten (zoals bv. klusjesman, kapper aan huis of pedicure) af te nemen van de zorgorganisatie, omdat zij daarvoor de zorgorganisatie niet als logische leverancier zagen. Op basis van de verkregen inzichten zijn verschillende persona s gemaakt. Door persona s te gebruiken worden onderzoekresultaten veel menselijker, directer en beter te begrijpen. Na analyse van de resultaten is besloten om de doelgroep mantelzorgers als eerste verder te onderzoeken. Mantelzorgers spelen een cruciale rol in het zorgproces. Daarnaast vormden ze ook uit het oogpunt van digitale diensten de meest interessante groep. Mantelzorgers spelen een belangrijke rol bij de ondersteuning van de cliënt, maar ze hebben veelal weinig zicht op wat de zorgorganisatie doet. Omgekeerd geldt hetzelfde. De zorgorganisatie heeft weinig zicht op de mogelijkheden van de aanwezige mantelzorg en het verdere sociale netwerk van de cliënt. Betere communicatie en meer toegankelijke informatie in de driehoek van cliënt, professionele verzorger en mantelzorger is daarom noodzakelijk. Concepten ontwerpen Een volgende stap in het verdere onderzoek naar de behoeften aan digitale diensten voor mantelzorgers, was het ontwerpen van een customer journey. Een customer journey is een visuele weergave van alle stappen die de gebruiker van een dienst doorloopt, van begin tot einde van de dienstverlening. Op ieder contactmoment ( touchpoint ) is gekeken naar de behoeften van zowel mantelzorger als ook van de professionele thuiszorg. Voor ieder touchpoint werd een scenario gemaakt om alle interactie op zo n moment beter te begrijpen. Hierbij werd opnieuw een aantal belangrijke inzichten opgedaan. Allereerst bleek hoe belangrijk het is om zo vroeg mogelijk na intake ook het netwerk van de cliënt in kaart te brengen. Dit maakt het voor de zorgorganisatie veel gemakkelijker om inzicht te krijgen in de kwaliteit, omvang en mogelijkheden van het sociale netwerk. Het maken van de netwerkkaart is een belangrijke fase in het zorgproces. Bij de intake moet naast de cliënt ook een mantelzorger aanwezig zijn. Deze krijgt dan meteen betere informatie over het wie, wat en wanneer van de zorg. Zeker bij uitwonende mantelzorgers is het lastig om geïnformeerd te blijven over alle activiteiten en bevindingen van de thuiszorg. Het is dan handig om naast het verplichte papieren zorgdossier ook een digitale variant te hebben om met name de dagelijkse relevante informatie eenvoudig te kunnen delen. Dit is ook voor de thuiszorg van belang. Door de vaak wisselende verzorgers is ook betere onderlinge communicatie een extra steun in het zorgproces. Ook is er behoefte aan een gedeelde digitale agenda, waarbij zowel de professionele verzorger, de mantelzorger als de cliënt toegang hebben. Videocontact tussen alle partijen in de driehoek is een welkome aanvulling, liefst op standaard hardware zoals een PC of een tablet. Op basis van de inzichten uit het onderzoek, is een aantal kansrijke concepten ontwikkeld: De netwerkkaart, die zowel informele- als formele netwerk in kaart brengt; Het smoelenboek van de thuiszorg en communicatie met medewerkers; Digitaal Zorgdagboek en mogelijkheid van delen van informatie met netwerk;

5 De agenda: inzicht, plannen en delen; Toegang tot ondersteunende diensten; Beeldcommunicatie via videobellen; E-learning en video-instructiefilms. De concepten zijn uitgebreid besproken en verbeterd in workshops met meerdere zorgprofessionals. Als eerste test van een concept is een papieren versie van de netwerkkaart door middel van co-creatie met een zorgteam ontworpen. Deze kaart maakt nu onderdeel uit van het zorgdossier. Door het werken met de netwerkkaart is door meerdere teams al goede ervaring opgedaan in de nieuwe manier van werken. Prototyping: de driehoek van cliënt, professional en mantelzorger Uit veldonderzoek naar al bestaande applicaties werd duidelijk dat mantelzorgproducten geen antwoord gaven op de gewenste versterking van de interactie in driehoek cliënt, professionele verzorger en mantelzorger. In bestaande mantelzorgapplicaties komt de communicatie in de driehoek niet tot stand. De digitale omgevingen van de zorgprofessional, cliënt en de mantelzorger blijven gescheiden. De driehoek en het netwerk Beweging 3.0 besloot om een applicatie te laten ontwikkelen. Daarvoor is door AmersfoortBreed een openbare aanbesteding uitgeschreven, die door de Amersfoortse webdeveloper Enrise is gewonnen. Belangrijke criteria in de aanbesteding waren de open source uitgangspunten en een agile, op scrum gebaseerde, ontwikkelmethode. Deze methode heeft weer sterke overeenkomsten met service design, door korte ontwikkelcycli, snel toepassen van prototypen, co-creatie en open source. Samen zorgen met Samzo De ontwikkelde applicatie heeft de naam Samzo gekregen. Samen zorgen is immers de kern van de zorg in de visie van Beweging 3.0. Het versterken van de zelf- en samenredzaamheid staat daarin centraal. Vanuit de kansrijke concepten is een vertaalslag gemaakt naar de gewenste functionaliteit van de applicatie. Die bestond uit drie basiselementen: Het zorgnetwerk in kaart brengen;

6 De onderlinge communicatie stimuleren; Feedback op de kwaliteit van de dienstverlening mogelijk maken. Samzo maakt het nu mogelijk om gemakkelijk via een website, door middel van chat of via beeldcontact te communiceren. In één oogopslag krijgt de gebruiker inzicht in het netwerk van de zorgbehoevende. Niet alleen van professionele zorgverleners maar ook van de informele helpers zoals kinderen, de partner of de buren. Van ieder afzonderlijk worden de taken of aandachtsgebieden in een profiel vastgelegd waardoor een zorgmedewerker bijvoorbeeld kan zien wie de boodschappen voor een cliënt doet. Door een korte vragenlijst kan de zorgbehoevende feedback geven over de zorg. Zo krijgt het zorgteam gerichte input om de zorg te verbeteren. Samzo helpt zorgmedewerkers inzicht te krijgen in het sociale netwerk en dit samen met de zorgbehoevende te versterken. Zo bereid het zorgteam zich voor op de toekomst waar professionele zorg aanvullend wordt op de ondersteuning die vanuit het sociale netwerk gegeven wordt. Voorbeeld van berichtenpagina

7 Over Beweging 3.0 Samzo is een dienst van Beweging 3.0. Zorgorganisatie Beweging 3.0 kent een breed scala aan activiteiten op het gebied van wonen, zorg en welzijn in de regio Eemland (Amersfoort, Baarn, Bunschoten-Spakenburg, Eemnes, Hoevelaken, Leusden, Nijkerk, Soest, Woudenberg). Ruim medewerkers en vrijwilligers zetten zich dagelijks in voor onze klanten. Over Ideate Ideate is een bureau voor service design. De focus ligt op mensgerichte innovatie met gebruikmaking van creatieve ontwerptechnieken. Innovatie slaagt pas als de werkelijke behoeften van gebruikers worden vertaald in aansprekende dienstconcepten, die technisch realiseerbaar zijn en economisch interessant. Over Enrise Enrise helpt organisaties bij het waarmaken van hun online ambitie. Daartoe bouwen onze specialisten al meer dan tien jaar webapplicaties en technisch complexe sites. Sinds de oprichting in 2000 bouwt Enrise hoogwaardige internettoepassingen. Van experimentele prototypes tot robuuste, bedrijfskritische webapplicaties. Over AmersfoortBreed Uitgangspunt van AmersfoortBreed is maatschappelijke instellingen te activeren, te ondersteunen en te stimuleren om structureel te werken aan diensteninnovatie. Bij AmersfoortBreed staat niet de technologie voorop maar de innovatie in de digitale dienstverlening. Hoogwaardige breedband- en mediatechnologie maken sociale innovatie en procesinnovatie mogelijk. Het creëren en stimuleren van nieuwe vormen van samenwerking en dienstverlening is daarbij essentieel. Belangstelling om mee te praten of om mee te doen? Samzo is een ontwikkeltraject. De huidige versie is een eerste stap, niet alleen in de technologie maar ook in de manier van werken en samenwerken. Om Samzo verder te ontwikkelen zoeken wij partners om met ons mee te denken, mee te ontwikkelen en ook de doorontwikkeling te financieren. Wilt u meer weten of eens komen praten? Neem dan contact op met Esther Marskamp, manager Innovatie en Ontwikkeling bij Beweging 3.0. U kunt haar bereiken via of via telefoon op

8

Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan?

Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan? Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan? elfredzaameid: Hoe akt u het an? Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan? Inspirerende voorbeelden van acht zorgorganisaties Voorwoord Het versterken van zelfredzaamheid

Nadere informatie

Zorg op afstand. Altijd dichtbij!

Zorg op afstand. Altijd dichtbij! Zorg op afstand Altijd dichtbij! Colofon Deze brochure is een uitgave van het ActiZ-programma Zorg op afstand, dichterbij, 2007-2010. Kijk voor meer informatie, ook over de deelnemende instellingen, op

Nadere informatie

SAMEN ZORGEN MET MANTELZORGERS EN ANDERE PROFESSIONALS

SAMEN ZORGEN MET MANTELZORGERS EN ANDERE PROFESSIONALS SAMEN ZORGEN MET MANTELZORGERS EN ANDERE PROFESSIONALS Tips en bespreekpunten voor de thuiszorgsector Marieke van Wieringen Marjolein Broese van Groenou Peter Groenewegen Samen zorgen, nu en in de toekomst

Nadere informatie

Een overzicht van instrumenten voor het meten van zelfredzaamheid. Zo zelf- redzaam. Jennie Mast Evianne Wijenberg Mirella Minkman

Een overzicht van instrumenten voor het meten van zelfredzaamheid. Zo zelf- redzaam. Jennie Mast Evianne Wijenberg Mirella Minkman Een overzicht van instrumenten voor het meten van zelfredzaamheid Zo zelf- redzaam Jennie Mast Evianne Wijenberg Mirella Minkman Zo zelfredzaam Een overzicht van instrumenten voor het meten van zelfredzaamheid

Nadere informatie

Actieplan Open overheid

Actieplan Open overheid Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Actieplan Open overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 40 1 Inleiding: Open overheid begint niet bij nul... 5 1.1 Actuele voorbeelden...

Nadere informatie

HOE THUISZORGORGANISATIES SAMENWERKING ORGANISEREN: VISIES, PRAKTIJKEN EN DILEMMA S

HOE THUISZORGORGANISATIES SAMENWERKING ORGANISEREN: VISIES, PRAKTIJKEN EN DILEMMA S HOE THUISZORGORGANISATIES SAMENWERKING ORGANISEREN: VISIES, PRAKTIJKEN EN DILEMMA S Rapportage over de samenwerking van thuiszorgmedewerkers met mantelzorgers en andere organisaties Marieke van Wieringen

Nadere informatie

Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers

Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers ZELFSTURENDE TEAMS IN DE THUISZORG Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers Inhoudsopgave Voorwoord 2 Inleiding

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Snel en slagvaardig

Jaarverslag 2013. Snel en slagvaardig Jaarverslag 2013 Snel en slagvaardig Bestuursverslag 2013 Snel en slagvaardig Vilans Postbus 8228, 3503 RE Utrecht Telefoon: (030) 789 2300, e-mail: info@vilans.nl Website: www.vilans.nl Utrecht, mei 2014

Nadere informatie

Handreiking. Social media en de JGZ. Een wereld vol kansen

Handreiking. Social media en de JGZ. Een wereld vol kansen Handreiking Social media en de JGZ Een wereld vol kansen Colofon Titel Social media en de JGZ. Een wereld vol kansen. Een uitgave van NCJ, februari 2012 Auteurs Krijn Pons, Robert Kroon, Alares Marcel

Nadere informatie

Provincie Fryslân Gemeente Kollumerland c.a. Stichting TriVici. Overdracht dorpsportaal. Open in verbinding. september 2013 Versie V4

Provincie Fryslân Gemeente Kollumerland c.a. Stichting TriVici. Overdracht dorpsportaal. Open in verbinding. september 2013 Versie V4 Provincie Fryslân Gemeente Kollumerland c.a. Stichting TriVici Overdracht dorpsportaal Open in verbinding september 2013 Versie V4 Auteur(s): Guido van Alphen (TriVici), Martijn Ledegang (Provincie Fryslân),

Nadere informatie

De cliënt in regie: een programmatische aanpak

De cliënt in regie: een programmatische aanpak De cliënt in regie: een programmatische aanpak Een reflectie op de keuzes en de aanpak van Archipel Zorggroep, Pameijer, Pluryn en SDW Karel de Grotelaan 415 5654 NN Eindhoven Tel: 040-265 4800 www.archipelzorggroep.nl

Nadere informatie

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO):

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): 1 Voorwoord Wist u dat de meerderheid van de MKB-ondernemers maatschappelijk betrokken onderneemt? Dat de manier waarop dat gebeurt, verrassend weinig verschilt

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Rich Insights! context mapping in de praktijk. Sanne Kistemaker

Rich Insights! context mapping in de praktijk. Sanne Kistemaker Rich Insights! context mapping in de praktijk editor Sanne Kistemaker met bijdragen van Pieter Jan Stappers Froukje Sleeswijk Visser Neele Kistemaker Aafke Kauffman Annet Hennink Marius Woldberg Anouk

Nadere informatie

Het belang van onderzoek en analyse bij het ontwikkelen van ICT oplossingen

Het belang van onderzoek en analyse bij het ontwikkelen van ICT oplossingen Het belang van onderzoek en analyse bij het ontwikkelen van ICT oplossingen Daphne Depassé White paper in opdracht van: Bachelor Toegepaste Informatica (lessen: Analyse) Doel: Het begrijpen van het belang

Nadere informatie

Open State Programma 2013-2015

Open State Programma 2013-2015 Open State Programma 2013-2015 Open State anno 2013... 2 Transparantie en openheid... 3 Open data en open overheid... 3 Nederland... 4 Europa... 4 Internationaal... 5 Open Politiek en Transparantie...

Nadere informatie

INWONERS AAN ZET. Subnota bij het Beleidsplan Sociaal domein 2015-2018

INWONERS AAN ZET. Subnota bij het Beleidsplan Sociaal domein 2015-2018 INWONERS AAN ZET Subnota bij het Beleidsplan Sociaal domein 2015-2018 KERNGEGEVENS hier komen de verhalen uit hun huizen, staan de stoelen klaar voor vertrek. hier spreekt men af, ergens in de tijd, in

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg?

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk,

Nadere informatie

ZORGNETWERKEN VAN KWETSBARE OUDEREN

ZORGNETWERKEN VAN KWETSBARE OUDEREN ZORGNETWERKEN VAN KWETSBARE OUDEREN Onderzoeksrapportage voor hulpverleners, onderzoekers en (beleids)medewerkers in de ouderenzorg Ilse Zwart-Olde Marianne Jacobs Marjolein Broese van Groenou Zorgnetwerken

Nadere informatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Auteurs: Daan de Bruijn, Els Meijsen en Gery Lammersen Redactie: Tib/teksten Eindredactie: afdeling communicatie, MOVISIE Vormgeving:

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

Anders met minder in de Wmo

Anders met minder in de Wmo Anders met minder in de Wmo Zelforganiserend vermogen als kracht voor verandering en continuïteit Ilse Avontuur Ferry Knaack Olaf van Kolck Heleen Rijnkels Alwin Schortinghuis p1 BMC Anders met minder

Nadere informatie

Een handreiking voor gemeenten. Kansen van. jonge kinderen vergroten. met een. de ouders! samenhangend VVE-ouderbeleid

Een handreiking voor gemeenten. Kansen van. jonge kinderen vergroten. met een. de ouders! samenhangend VVE-ouderbeleid Een handreiking voor gemeenten Kansen van jonge kinderen vergroten met een samenhangend VVE-ouderbeleid En nu de ouders! Kansen van jonge kinderen vergroten met een samenhangend VVE-ouderbeleid En nu de

Nadere informatie

Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin. Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin. Auteur: Eva Geesing 2 Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg?

Nadere informatie

HC&H Consultants ADVIES PROJECTEN BEHEER. Processen Informatiesystemen Informatievoorziening Sturen op samenhang Mens & Organisatie

HC&H Consultants ADVIES PROJECTEN BEHEER. Processen Informatiesystemen Informatievoorziening Sturen op samenhang Mens & Organisatie HC&H Consultants ADVIES PROJECTEN BEHEER Processen Informatiesystemen Informatievoorziening Sturen op samenhang Mens & Organisatie OVER HC&H HC&H is een landelijk werkend adviesbureau voor woningcorporaties.

Nadere informatie

Samenwerkend Toezicht Jeugd Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams

Samenwerkend Toezicht Jeugd Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams Samenwerkend Toezicht Jeugd Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams Utrecht, april 2015 Over Samenwerkend Toezicht Jeugd In Samenwerkend Toezicht Jeugd

Nadere informatie

Open innovatie. ..STBY... pagina 1/5

Open innovatie. ..STBY... pagina 1/5 Open innovatie Inleiding (±250 woorden) Open Innovatie is een benadering van innovatie die het openstaan voor ideeën en suggesties van buiten de eigen organisatie centraal stelt. Open Innovatie is een

Nadere informatie

wie doet wat? Een onderzoek naar de rolverdeling tussen schuldenaren, hun netwerk, vrijwilligers en professionals binnen de schulddienstverlening

wie doet wat? Een onderzoek naar de rolverdeling tussen schuldenaren, hun netwerk, vrijwilligers en professionals binnen de schulddienstverlening wie doet wat? Een onderzoek naar de rolverdeling tussen schuldenaren, hun netwerk, vrijwilligers en professionals binnen de schulddienstverlening Kenniscentrum Maatschappij en Recht Lectoraat armoede en

Nadere informatie

Technologie in de zorg thuis

Technologie in de zorg thuis Nivel_OverzStudie_Technologie_omslagstudie 10-09-13 11:37 Page 1 > + + < > < > < > = = < > = = < > < > < Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg Postadres > + + < Postbus 1568, 3500

Nadere informatie