Splitsing energiebedrijven kost samenleving meer dan het opbrengt

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Splitsing energiebedrijven kost samenleving meer dan het opbrengt"

Transcriptie

1 jaargang 10. nummer 2. december 2006 Klagen over vliegtuiglawaai heeft wel zin Baankansen laagopgeleiden in eigen handen Salarissen directeuren SW-bedrijven keurig onder Balkenende-norm Overheidsingrijpen woningmarkt is duur Splitsing energiebedrijven kost samenleving meer dan het opbrengt

2 In het begin van de jaren zeventig verscheen de Club van Rome op het wereldtoneel en voorspelde dat de laatste kilo grondstof over niet al te lange tijd zou worden opgestookt. Dan zou de wereld, of in elk geval het economische deel daarvan, tot stilstand komen. Er zit maar zoveel kopererts onder de grond en voor je het weet wordt de laatste kilo verprutst aan een hopeloze koperen kandelaar. Er zit maar zoveel olie onder de zee en voor je het weet wordt de laatste liter verreden op weg naar een meubelboulevard. Economen zijn al sinds Thomas Malthus ( ), dominee en econoom, toen nog een aanvaardbare combinatie, vertrouwd met doemdenken. Malthus voorspelde dat de bevolking zou groeien volgens een geometrische reeks (2,4,,16 ) terwijl de groei van de voedselproductie niet harder ging dan een rekenkundige reeks (1,2,,4 ). Tenzij de mensheid zich zou intomen, was hongersnood haar trieste lot. Colofon Topics is een uitgave van SEO Economisch Onderzoek, en verschijnt in een oplage van 40 exemplaren. SEO Economisch Onderzoek Roetersstraat 29, 101 WB Amsterdam T F E I Redactie Drs. Joost Poort (eindredactie) Drs. Michel Knapen (copy writer) Drs. Machteld Roos Fotografie Yon Gloudemans Robert Weelinck Illustratie Zander Dekker Grafisch ontwerp Wazza, Amsterdam Druk Stolwijk ISSN inhoud Twee stokjes: het idee alleen al 4 Splitsing energiebedrijven kost samenleving meer dan het opbrengt 6 Klagen over vliegtuiglawaai heeft wel zin 7 Effecten van reïntegratie zijn over het algemeen klein Laagopgeleide sollicitant heeft kans op baan in eigen handen Nut en noodzaak van bodemsanering 9 Misverstanden over globalisering rechtgezet 10 Salarissen directeuren SW-bedrijven keurig onder Balkenende-norm 11 Niet bang zijn voor marktwerking 12 Nederland betaalt hoge prijs voor overheidsingrijpen woningmarkt 1 De prijs van zorgvernieuwing 1 Een luchthaven met potentie in noordoost Azië 14 Faits Divers 16 De prijs van kennis Twee stokjes: het idee alleen al Malthus noch de Club van Rome hebben gelijk gekregen. De reden is niet dat de mensheid zich is gaan intomen. Zo rationeel is de mensheid niet. Maar de mensheid is wel slim. Ten minste een deel ervan. Dat houdt ons gaande. Lang voor de Escondida in Chili, de grootste kopermijn in de wereld, is afgegraven, worden tekorten zichtbaar op de kopermarkt en trekt de prijs aan. Aantrekkende prijzen prikkelen het aanbod. Door hogere prijzen kunnen ertslagen die eerst niet profijtelijk waren, nu wel met winst worden afgegraven. Bij hogere koperprijzen trekt de handel in oud koper aan. Hoge prijzen kunnen zelfs perverse effecten hebben, wanneer dieven bronzen standbeelden van hun sokkels halen en seinkabels van het spoor slopen. Op alle mogelijke manieren, gewenst en ongewenst, neemt het aanbod toe. Prijzen prikkelen ook de vraag. Koperen pijpen en platen worden peperduur en dus wordt het interessant om andere, vervangende materialen in te zetten voor leidingen, kookpotten en kandelaars. Daar hebben we uitvinders voor nodig. De Technische Universiteit Delft heeft zich bijvoorbeeld gespecialiseerd in innovaties op het gebied van nieuwe materialen. Mede daarom winnen ze zo vaak de Australische race met superlichte auto s die op zonnecellen rijden. Kennis was ook nodig om de door Malthus aangekondigde hongersnood te voorkomen en om paard en ploeg te vervangen door veredelde zaden en trekkers. De eindigheid van de wereld wordt voorkomen door de vindingrijkheid van de mensheid. Maar is die vindingrijkheid zelf niet eindig? Uit recent onderzoek blijkt dat Nobelprijswinnaars hun belangrijkste uitvindingen in de loop van de jaren op steeds hogere leeftijd doen. De reden daarvoor is dat jonge wetenschappers er steeds langer over doen om alle wetenschap die al bestaat, te absorberen. Jonge wetenschappers staan op de schouders van reuzen en die schouders komen steeds hoger. Tegelijk is bekend dat de mentale capaciteit om wetenschappelijk creatief te zijn op jonge leeftijd piekt. Hier zit een onrustbarende tegenstrijdigheid in. Straks is een natuurkundige tachtig voor hij naar zijn promotie strompelt. Krijgt de Club van Rome dan toch nog gelijk en worden grijze cellen een uitputbare natuurlijke hulpbron net als kopererts? Ik denk het niet. Nobelprijswinnaars komen nog steeds uit een beperkt aantal landen. Er zijn nog hele continenten onontgonnen als het om intellectuele capaciteit gaat. Nobelprijzen worden toegekend Jules Theeuwes aan slechts een beperkt aantal wetenschappen (natuurkunde, geneeskunde, scheikunde, economie). Er zijn meer wetenschappen waarvoor géén Nobelprijs is dan omgekeerd. Een echt revolutionaire uitvinding valt haast per definitie niet onder de paraplu van een bestaande wetenschap. Desondanks worden talent, kennis en creativiteit steeds schaarser. De vraag groeit sneller dan het aanbod. Deze schaarste wordt het belangrijkste economische probleem van de volgende decennia en we zullen heel creatief moeten zijn om het aanbod te vergroten en om de schaarste optimaal te alloceren. In elk geval werk zat voor slimme economen. Er is ooit een holbewoner geweest met iets meer schittering in de ogen dan de rest. Door twee stokjes lang genoeg over elkaar te wrijven heeft ze het vuur uitgevonden. De van koude krimpende, tandenklapperende holbewoners waren haar eeuwig dankbaar. Vanaf het begin is slimmigheid schaars. Het is sindsdien alleen nog maar schaarser geworden. Jules Theeuwes (directeur SEO Economisch Onderzoek)

3 4 Splitsing energiebedrijven kost samenleving meer dan het opbrengt Oud-minister Brinkhorst zag vooral voordelen in het splitsen van energiebedrijven. SEO Economisch Onderzoek woog de voordelen af tegen de kosten en kwam tot een andere conclusie: splitsen is een onzeker avontuur dat waarschijnlijk te duur is. Het SEO-rapport heeft een rol gespeeld in de discussie in de Eerste Kamer over dit onderwerp. Besloten werd splitsing niet meer verplicht te stellen. De elektriciteitssector kent vier schakels: productie, transmissie (hoogspanning), distributie (midden- en laagspanning) en levering. Transmissie en distributie zijn gereguleerde activiteiten maar productie en levering vinden plaats in een vrije, geliberaliseerde markt. Voormalig minister van Economische Zaken Brinkhorst heeft voorgesteld een splitsing aan te brengen tussen enerzijds het beheer van het distributienet en anderzijds productie en levering. Hij gaat daarbij verder dan de Europese regels eisen. Volgens die regels is het slechts nodig dat het netbeheer juridisch wordt gescheiden van de commerciële activiteiten (productie en levering). Dat wil zeggen, zegt Barbara Baarsma, dat verschillende activiteiten in de verticale kolom moeten worden ondergebracht in afzonderlijke juridische entiteiten, binnen eenzelfde holding. Dit vergroot de transparantie verder en ontneemt het netbedrijf de mogelijkheid zijn eigen dochters te bevoordelen boven toetreders. Wat de minister voorstelt is eigendomssplitsing, waarbij de aandelen en dus ook de zeggenschap van het netwerk in andere handen zijn dan de aandelen van het bedrijf dat commerciële activiteiten verzorgt. De splitsing tussen enerzijds het beheer van het stroomnet en anderzijds productie, verhandeling en levering van stroom treft vooral energiebedrijven als Nuon, Essent, Eneco en Delta. Zij zijn immers actief in al deze activiteiten. Brinkhorst wil minstens 1% van de netten in publieke handen houden, maar andere activiteiten mogen volledig worden geprivatiseerd. Baten van splitsing Met de splitsing moet het beheer van distributienetten structureel onafhankelijk zijn, reageert Michiel de Nooij. Dan kan er meer concurrentie plaatsvinden tussen leveranciers en producenten zegt de minister. Dat er nu vooral geïntegreerde bedrijven zijn, is volgens hem een probleem: het geeft prikkels tot oneerlijke concurrentie, waarop de toezichthouder onvoldoende zicht heeft. Door trucs zou een netbedrijf de eigen leverancier of producent immers kunnen bevoordelen. Dat gaat ten koste van de winst van een netbedrijf, maar dat wordt op concernniveau meer dan gecompenseerd door de toegenomen winst van leverancier of producent. Dat betekent dat leveringsbedrijven die geen netbedrijf hebben, moeilijker kunnen concurreren. Volgens de minister is het speelveld niet gelijk voor zelfstandig opererende leveranciers en leveranciers die deel uitmaken van een geïntegreerd energiebedrijf. Splitsen leidt dus, zo redeneert hij, tot efficiencywinsten doordat zowel de leverings- als de productiemarkt beter gaat werken. Commerciële energiebedrijven worden door toetreding immers geprikkeld om efficiënter te werken. Er ontstaat hardere concurrentie, waardoor burgers en bedrijven minder gaan betalen voor hun gas en stroom. Bovendien maakt splitsing toezicht eenvoudiger en dus goedkoper, en zullen netbedrijven zich meer toeleggen op hun kerntaken. Tegenover de verwachte baten staan de kosten van splitsing. Zo moeten de energiebedrijven zich reorganiseren en er zijn mogelijk bijstellingen nodig in contracten van de Cross Border Leases overeenkomsten die bedrijven hebben afgesloten op hun netwerk of hun productiecentrale met Amerikaanse investeerders. Kosten-batenanalyse De minister verwacht per saldo meer voor- dan nadelen van splitsing. Energiebedrijven denken echter dat de kosten van splitsing juist groter zijn dan de baten. Ook in de Tweede en Eerste Kamer heeft het splitsingsvoorstel tot felle debatten geleid. Baarsma: Ons rapport heeft in de debatten in de senaat een rol gespeeld. Niet alleen als het gaat om het afwegen van voor- en nadelen, ook met betrekking tot de relevantie van splitsing. Onduidelijk is immers voor welk praktisch probleem eigendomssplitsing een oplossing biedt. Dat is nu in de Eerste Kamer erkend. In dat opzicht is de recent aangenomen wet een stap vooruit; deze wet herbergt echter veel onduidelijkheden. Nu het splitsingsvoorstel er eenmaal ligt, is de hoofdvraag: wat brengt de splitsing op en wie is daar het meest mee gebaat? Wat zijn, met andere woorden, de netto welvaartseffecten van splitsing? Om dat te berekenen is een maatschappelijke kosten-batenanalyse verricht. Eerder dit jaar onderzochten Michiel de Nooij en Barbara Baarsma op verzoek van Eneco, Essent, Nuon en Delta waaraan zo n MKBA zou moeten voldoen. Daarmee werd het kader voor de MKBA geschetst. In opdracht van Eneco vulde SEO Economisch Onderzoek deze MKBA nu in. Welvaartseffect Bij het in beeld brengen van de verschillende beleidsopties hebben de SEO-onderzoekers de verschillende doelen van het voorstel van de minister uiteengerafeld in de splitsing, de overdracht van een deel van de netten aan TenneT, de mogelijkheid van privatisering en het creëren van een vette netbeheerder. Dat laatste is een netbeheerder die taken zelf uitvoert in plaats van ze uit te besteden aan andere partijen, met name binnen de holding. De Nooij: We hebben negen beleidsalternatieven doorgerekend. Doorrekenen betekent hier dat we de effecten (zowel baten als kosten) hebben geschat als de verschillen tussen de beleidsalternatieven en het nulalternatief. Het nulalternatief is de huidige situatie waarbij de recent ingevoerde Implementatie- en Interventiewet wordt toegepast. Deze wet van juni 2004 geeft de toezichthouder extra mogelijkheden. Ook gaan we er in het nulalternatief vanuit dat het leveranciersmodel wordt ingevoerd. Hierdoor versimpelt de administratieve afhandeling, doordat de kosten van het netbeheer van kleinverbruikers per aansluiting worden berekend en niet meer afhankelijk zijn van hun verbruik. In maart 2006 publiceerde het Centraal Planbureau de studie Kwantitatieve verkenning welvaartseffecten splitsing energiebedrijven. Belangrijkste conclusies uit dat rapport: de netto welvaartseffecten kunnen mogelijk oplopen tot 1 miljard euro (als decentrale opwekking belangrijker wordt) en de baten kunnen de kosten compenseren. Daarmee bevestigt het CPB de voordelen die de minister verwacht van de splitsing. In ons onderzoek hebben we geprobeerd de uitkomsten van het CPB te reproduceren, zegt Baarsma. Maar daarin zijn we niet geslaagd. Onze herberekeningen leiden daardoor tot een negatief welvaartseffect van splitsing van 112 miljoen euro. Dat is wat anders dan de stelling van het CPB dat de baten hoger zijn dan de kosten. Verder schatten wij het belang van decentrale opwekking lager in: 22 miljoen euro, in plaats van het bedrag van 1 miljard euro dat het CPB noemt. Overhaaste actie De MKBA van SEO Economisch Onderzoek is uitgevoerd volgens de OEI-leidraad, en is ingevuld met cijfers die de minister en het CPB ook hanteerden. De kracht van dit onderzoek zit vooral in de integrale manier van rekenen en redeneren. In de Tweede Kamer werd vooral gedebatteerd over deelaspecten van het splitsingsvoorstel, zegt Baarsma. Bij dit plan is juist een overkoepelend beeld van wezenlijk belang. De MKBA heeft twee belangrijke conclusies. A. Vette Netbeheer, 110 kv niet naar B. Geen vette Netbeheer, 110 kv niet naar C. Vette Netbeheer, 110 kv naar D. Akkoord, 110 kv naar E. Akkoord, 110 kv naar TenneT, minderheidsprivatisering F. Splitsing, 110 kv niet naar G. Splitsing, 110 kv naar H. Splitsing, 110 kv niet naar TenneT, privatisering I. Splitsing, 110 kv naar TenneT, privatisering De eerste conclusie is dat splitsing zeer waarschijnlijk geen netto welvaartswinst oplevert. De baten van splitsing bestaan vooral uit meer marktwerking op de groothandelsmarkt en efficiëntere netbeheerders. De kosten zijn vooral structurele reorganisatiekosten: ieder energiebedrijf zal voortaan twee afdelingen personeelszaken moeten hebben, twee afdelingen voor de administratie en al die andere diensten. Alleen al deze reorganisatiekosten overtreffen de mogelijke baten. Een tweede conclusie is dat de meeste effecten onzeker zijn. Om die reden hanteert SEO Economisch Onderzoek drie scenario s: een waarschijnlijk, een positief (lage kosten, hoge baten) en een negatief scenario (hoge kosten, lage baten). In het positieve scenario bedraagt het welvaartsvoordeel 1 à miljard euro, maar het negatieve scenario komt tot een nadeel van miljard euro. Ondanks de onzekerheden zal splitsen niet bijdragen aan de welvaart, zo blijkt uit ons waarschijnlijke scenario, concluderen Baarsma en De Nooij. Plausibeler is dus dat splitsing welvaart kost. De kosten berekenen ze op twee à tweeënhalf miljard, terwijl de opbrengsten ongeveer één miljard zullen bedragen. Het advies van de SEO-economen: splitsing kan beter worden uitgesteld. Het kost gewoon te veel. Het is beter wanneer we wachten met instrumenten die de DTe ontwikkelt om de concurrentie te bevorderen. Nu al splitsen is een veel te overhaaste actie. B. Baarsma en M. de Nooij (m.m.v. C. Koopmans): De welvaartseffecten van het splitsingsvoorstel een overkoepelend beeld. In opdracht van Eneco (SEO-rapport 91) negatief waarschijnlijk positief Het saldo van de maatschappelijke kosten en baten (in miljarden euro s) voor de onderzochte scenario s Het negatieve en het waarschijnlijke scenario geven binnen vrijwel alle beleidsalternatieven een negatief maatschappelijk saldo. Alleen in het positieve scenario leveren de meeste beleidsopties de maatschappij baten op. Bron: Baarsma en De Nooij (2006)

4 Klagen over vliegtuiglawaai heeft wel zin Over lawaai op Schiphol wordt massaal geklaagd. Maar omdat er te weinig bekend is over de klagers en niet-klagers, zijn klachten moeilijk te interpreteren. De marges die de luchthaven heeft om op klachten te reageren, zijn overigens smal. 6 Om precies te zijn: klachten over geluidshinder van Schiphol. Zo vaak werd er in 200 naar het Informatie- en Klachtenbureau Schiphol gebeld. Let wel: door één persoon. Andere omwonenden van de luchthaven deden het wat rustiger aan. In totaal waren er.7 klagers, bijna drieduizend minder dan in Samen dienden zij 704 duizend klachten in, zesduizend minder dan het jaar ervoor, over 420 duizend vliegbewegingen. Op iedere vliegbeweging volgde gemiddeld 1,6 klacht. Duidelijk is dat een kleine groep klagers een grote hoeveelheid klachten voor haar rekening neemt. Waarover klaagde men? Wat is de relatie tussen klachten en vliegbewegingen? En wat betekenen die klachten precies? In 2004 werd dit geanalyseerd door de Universiteit van Amsterdam, in 200 keek SEO Economisch Onderzoek naar de klachten. Daarbij werd het UvA-model verfijnd, wat leidde tot een hogere verklaringsgraad, zegt Rogier Lieshout. Uit het onderzoek komen enkele tendensen naar voren, aldus Lieshout. In de lente en zomer wordt er iets meer geklaagd dan in de herfst en winter. Ook hangt het aantal klachten af van de gebruikte start- en landingsbaan. Omwonenden hebben over de Polderbaan significant meer klachten per vliegbeweging dan over andere banen. Het gaat om gemiddeld vier klachten per vliegbeweging op de Polderbaan, tegen één klacht per vliegbeweging op andere banen. Dat er juist over de Polderbaan veel wordt geklaagd, vindt Jan Veldhuis opmerkelijk. Het vliegverkeer gaat over een relatief dunbevolkt gebied. Deze baan, bedoeld als milieubaan, was in 200 nog maar twee jaar in gebruik. Denkbaar is dat omwonenden nog niet gewend waren aan het lawaai en om die reden meer klaagden. Gewenning kan een rol spelen bij het wel of niet klagen. Het aantal klachten over de Polderbaan kan in de loop der jaren dus best afnemen. Veldhuis: Sommige mensen worden murw en gaan ervan uit dat klagen toch niet helpt. Anderen zien Schiphol als een fact of life dat nu eenmaal lawaai oplevert. Waarom zou je dan nog klagen? Persoonskenmerken Een probleem bij de analyses is dat er over klagers (en ook niet-klagers) weinig bekend is. Lieshout: Wie op Schiphol of bij een toeleverancier werkt is wellicht minder geneigd om te klagen. Dat geldt ook voor mensen die zelf vaak het vliegtuig pakken. Onze hypothese was dat een grotere gebondenheid met Schiphol tot minder klachten leidt. Maar ook het toetsen van deze hypothese was met dit onderzoeksmateri- Percentage klachten per groep van klachten per klager (gebr. jaar aal 200 niet mogelijk. De onderzoekers hebben dan Percentage Percentage klachten klachten per per groep groep van van klachten klachten per per klager klager (gebr. (gebr. jaar jaar Percentage klachten per groep Percentage van klachten per per klager groep (gebr. van klachten jaar 200per klager (gebr. jaar 200 ook geadviseerd bepaalde persoonskenmerken van klagers te noteren. Ook van niet-klagers is 2 Percentage klachten per groep van klachten 22 % per klager (gebr. jaar 200 dergelijke informatie belangrijk % 2 2% 2 2 Percentage klachten per groep van klachten Een goede per klager verklaring (gebr. van jaar de 200 klachten is geen % doel op zich, zeggen Lieshout en Veldhuis. Het Percentage klachten per groep van 2 klachten 2 per klager (gebr. jaar 200 % gaat erom hoe je de hinder kunt reduceren. Dat er in de lente en zomer meer wordt geklaagd, 2 betekent niet dat er dan maar minder moet 2 % 2 2 % 11-2 worden gevlogen. In die seizoenen zijn mensen meer buiten en hebben ze meer last van de her Percentage klachten per groep van klachten per klager (gebr. 26 jaar rie. En moet de Polderbaan maar minder worden gebruikt, nu er zoveel over wordt geklaagd? % Toch heeft het inventariseren van klachten zin Schiphol heeft al eerder een nachtregime ingesteld, waardoor alleen minder 1 lawaaiige vliegtuigen in de nacht mogen starten 101 en - 20 landen. Daarnaast wordt vliegtuigen s nachts geadviseerd sneller te stijgen naar grotere hoogten. > > > > Voor de rest zijn de marges van Schiphol > om te reageren op de overlast smal, 1001 zegt Veldhuis. Een goede voorlichting aan omwonenden % Percentage klachten per 26 groep - 0 van 1001 > klachten per klager (gebr. jaar (bijvoorbeeld over het grote economische belang van de luchthaven) en een betere betrok > % Percentage klachten per groep van klachten per klager (gebr jaar > kenheid kunnen een stap in de goede richting 1 zijn. Lieshout: En een financiële compensatie 000 De verdeling van de klachten in natuurlijk. De figuur laat zien dat éénderde 1 van de klachten afkomstig is van klagers die in 200 meer 1001 dan klachten hebben ingediend. Bijna driekwart van alle klachten komt van personen 0001 die R. Lieshout en J. Veldhuis: Klachtenanalyse 200. meer dan klachten indienden. > Een statistisch onderzoek naar de relatie 11 - tussen 2 Bron: CROS klachten en vliegbewegingen. In opdracht van 26-0 Commissie Regionaal Overleg luchthaven Schiphol (SEO-rapport 91) Effecten van reïntegratie zijn over het algemeen klein Hoe effectief zijn reïntegratiebedrijven eigenlijk? Dat blijkt te verschillen. Sommige bedrijven helpen aanzienlijk meer uitkeringsgerechtigden aan een baan dan andere. Hoeveel mensen aan een baan worden geholpen, hangt onder andere af van het contract dat de bedrijven sluiten met gemeenten of UWV. Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid inventariseert iedere twee jaar de stand van zaken op de reïntegratiemarkt. Het rapport Werkt de reïntegratiemarkt? maakt daar deel van uit. SEO Economisch Onderzoek werd gevraagd de prestaties op die markt (over de jaren ) te analyseren. Duidelijk is dat er voor WW ers steeds meer reïntegratietrajecten worden ingezet. De kans dat een uitkeringsgerechtigde een baan vindt is echter ieder jaar kleiner geworden. Vooral de conjunctuur lijkt daaraan debet te zijn. Ook de effecten van reïntegratie zijn over algemeen klein, reageert Inge Groot. De kans op een baan voor een uitkeringsgerechtigde die een traject doorloopt is slechts een paar procent groter dan degene die het zonder traject doet. Overigens kunnen met relatief kleine effecten toch baten worden bewerkstelligd, vooral als er gedurende lange tijd besparingen op de uitkering worden gerealiseerd. Sommige reïntegratiebedrijven presteren beter dan andere. Daar zijn meerdere verklaringen voor, zegt Groot. Wat in ieder geval níet bepalend is, is de omvang van het bedrijf. Ook het hebben van het Borea-keurmerk het kwaliteitskeurmerk voor de reïntegratiebranche heeft geen effect op het sneller aan een baan helpen van mensen met een uitkering. Prestaties van reïntegratiebedrijven worden wel beïnvloed door de kosten van het traject, de contractvorm en de conjunctuur. Uit de SEO-analyse blijkt dat goedkoop al snel gelijk staat aan duurkoop. Bedrijven die trajecten aanbieden voor 70 euro verkorten de werkloosheidsduur met %. Maar kost een traject 2.00 euro, dan wordt die periode met 22% verkort. Verder leveren reïntegratiebedrijven in een laagconjunctuur betere prestaties dan in een hoogconjunctuur. Als het goed gaat met de economie, vinden werklozen zelf wel die baan. Reïntegratie voegt dan niets toe aan de kans dat werklozen een baan vinden. Integendeel, reïntegratie kan er zelfs toe leiden dat het langer duurt voordat mensen een baan hebben gevonden. Tijdens het reïntegratietraject zoeken werklozen minder. Ze moeten immers nog leren solliciteren. Veiling Ook vonden de onderzoekers dat met een betere aanbestedingsprocedure betere resultaten kunnen worden behaald. Prijs is momenteel een te belangrijke factor, zegt Groot. Bij een aanbesteding waarin prijs meeweegt, ontstaat er een race to the bottom. De prijs waartegen de contracten worden afgesloten wordt dan te laag. De reïntegratiebedrijven hebben te weinig geld om uitkeringsgerechtigden daadwerkelijk te plaatsen. Tegenover de lage kosten staan dan ook lage baten. Het is beter om een veiling te organiseren waarin de reïntegratiebedrijven bieden op het plaatsingspercentage, gegeven een vaste prijs. De effecten van reïntegratie kunnen verder worden verbeterd als vaker gebruik wordt gemaakt van no cure no pay. Bij zo n NCNP-contract betaalt de opdrachtgever het reïntegratiebedrijf pas als de uitkeringsgerechtigde daadwerkelijk een baan heeft. Bedrijven die werken met NCNP-contracten hebben een groter belang bij het plaatsen van een klant: de beloning is immers groter dan bij een no cure less pay-contract. Toch is deze contractvorm niet altijd het beste, zegt Groot. Of NCNP of NCLP beter is, hangt af van het doel van reïntegratie. Als dit een kosteneffectieve inzet is, dan is NCNP de beste methodiek. Het is ook mogelijk dat sociale inclusie het doel is. Reïntegratie wordt dan ook ingezet voor mensen voor wie het niet kosteneffectief is. Bijvoorbeeld omdat het als niet rechtvaardig wordt ervaren dat mensen zich langdurig in een uitkeringssituatie moeten bevinden. Dan is een NCNP geen goed idee. I. Groot, D. Hollanders, J.P. Hop (SEO Economisch Onderzoek) en S. Onderstal (UvA): Werkt de reïntegratiemarkt? Onderzoek naar de marktwerking op de reïntegratiemarkt. In opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SEO-rapport 946). 7

5 Waar letten werkgevers op als ze kandidaten zoeken voor een baan op vmbo-niveau? Etniciteit is in elk geval veel minder belangrijk dan opleiding en werkervaring, zegt Peter Berkhout. Het subsidiëren van werkgevers om laagopgeleiden een kans te geven werkt nauwelijks. Taallessen en sollicitatietrainingen voor de kandidaten wel. Laagopgeleide sollicitant heeft kans op baan in eigen handen Wouter Bos zei het nog bij Pauw & Witteman: als uit de studie van SEO Economisch Onderzoek blijkt dat werkgevers niet discrimineren, dan geven ze sociaalwenselijke antwoorden. Maar dat laatste is vrijwel onmogelijk met de methode die wij gebruiken, zegt Peter Berkhout, een van de auteurs van De onderkant van de arbeidsmarkt vanuit werkgeversperspectief. De conjunctanalyse filtert dergelijk gedrag eruit en geeft precies aan welke kenmerken van laagopgeleiden wel bepalen of ze die baan wel of niet krijgen. Het saneren van 4 duizend vervuilde locaties kost een smak geld. Gezondheid en ecologie zijn ermee gebaat. Maar is het dat wel waard? Het aandeel van het ongeschoolde werk in de totale werkgelegenheid is veel kleiner dan het aantal laagopgeleiden in de beroepsbevolking. De werkloosheid onder deze groep neemt sinds enkele jaren snel toe. Volgens minister De Geus dreigt het gevaar dat deze grote groep langdurig aan de kant komt te staan. Per vacature op vmbo-niveau krijgt een werkgever gemiddeld zestien sollicitanten. In iets meer dan de helft van de gevallen neemt de werkgever iemand aan die niet aan de eisen voldoet, zegt Berkhout. Maar waar letten zij precies op, wat is voor een werkgever belangrijk? De onderzoekers legden 102 personen die verantwoordelijk zijn voor het personeelsbeleid een internetenquête voor. Zij kregen ieder tien kaartjes met fictieve kandidaten, waarbij de naam, leeftijd, opleiding en etniciteit varieerde. Daaruit konden ze iemand kiezen die op gesprek kon komen. Vervolgens kregen ze weer kaartjes met fictieve sollicitanten, maar nu werd gevarieerd met zachte factoren, zoals gedrag en motivatie. Nut en noodzaak van bodemsanering Gasfabrieken, tankstations, spoorwegemplacementen, vuilstortingen schoon kan Nederland bepaald niet worden genoemd. Er zijn inmiddels 4 duizend vervuilde locaties bekend, met alle risico s van dien voor gezondheid en ecologie. De kosten van sanering worden geraamd op 12 miljard euro, nog afgezien van inspanningen die de overheid van particulieren vraagt om vervuilde gronden zelf aan te pakken. In de Tweede Kamer zijn echter vragen gerezen over nut en noodzaak van het saneringsprogramma. In het kader van een lopend onderzoek van het Milieu- en Natuurplanbureau (MNP) heeft SEO Economisch Onderzoek de maatschappelijke kosten en baten van zeventien cases onderzocht. Sanering zorgt naar verwachting voor een betere gezondheid en ecologie en juist de omvang van deze effecten is nog niet vastgesteld. Door die lacune zijn deze baten niet in harde euro s uitgedrukt, zegt Freddie Rosenberg. Het MNP is bezig alsnog een inschatting te maken van deze effecten. Pas als dat gebeurd is, bestaat er een volledig beeld van maatschappelijke kosten en baten. Andere zaken hebben wij wel kunnen doorrekenen, zoals de kosten van regelgeving in de vorm van administratie of verplicht onderzoek. Regelgeving beperkt bovendien een betere benutting van gebieden. Door sanering wordt die beperking opgeheven. Gemeentes en Rijk dragen in de onderzochte cases saneringskosten, terwijl particulieren er profijt van hebben. In stedelijk gebied kan sanering tot relatief grote baten leiden doordat de grond er schaars is. Grond kan door sanering worden gebruikt voor recreatie, bewoning of bedrijfsactiviteiten, zegt Rosenberg. De baten hiervan vangen in sommige gevallen de kosten van sanering op. Ook kunnen woningen in waarde stijgen na sanering. De mate waarin is afhankelijk van het gezondheidsrisico, waarover tot nu toe onvoldoende bekend is. De waardevermeerdering is daarmee afhankelijk van de perceptie over gezondheidseffecten en deze wordt beïnvloed door regelgeving. F. Rosenberg, R. Lieshout en B. Hof: MKBA bodemsanering. Case studie in het kader van lopend onderzoek van het Milieu- en Natuurplanbureau. Kruiwagen Uit deze conjunctanalyse blijkt dat een diploma erg belangrijk is om te worden uitgenodigd voor een gesprek, zegt Berkhout. En wie zich aanmeldt via een bekende werknemer van het bedrijf, heeft een grotere kans dan degene die via een advertentie solliciteert. Als het zo is dat allochtonen minder vaak worden uitgenodigd, dan komt dat niet hoofdzakelijk doordat personeelsfunctionarissen discrimineren. Allochtonen hebben kennelijk minder vaak een diploma en minder vaak een kruiwagen. En daardoor minder kans op de baan niet omdat ze allochtoon zijn. Wie wordt uitgenodigd voor het gesprek kan maar beter op tijd komen. Te laat komen is, samen met onverzorgde kleding of opvallende piercings, en het niet aankijken van de persoon aan de andere kant van de tafel een belangrijke factor om afgewezen te worden. En: beheersing van de Nederlandse taal is absoluut noodzakelijk. De sollicitant heeft dus zelf veel invloed op de kans op een baan, zegt Berkhout. Dat staat in schril contrast met de mogelijkheden van de overheid om zwakke groepen met bijvoorbeeld loonkostensubsidies te ondersteunen. Goed gedrag is zeker tien keer zo effectief als de meest efficiënte beleidsprikkel: de niet-goed-geld-terug garantie. Laagopgeleiden naar een taalles of sollicitatiecursus sturen, dát helpt pas. M. de Graaf-Zijl, P. Berkhout, J.P. Hop en D. de Graaf: De onderkant van de arbeidsmarkt vanuit werkgeversperspectief. De rol van percepties bij de selectie van laagopgeleide sollicitanten. In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken (SEO-rapport 9) Het bedrijfsleven is getroffen door het offshoringvirus. Steeds meer banen verdwijnen naar het buitenland, zo lijkt het. Maar wie goed naar alle cijfers kijkt, moet anders concluderen. Het doemscenario gaat zich niet voltrekken. Misverstanden over globalisering rechtgezet Sla de krant er eens op na, en artikelen over lagelonenlanden, offshoring en outsourcing vliegen je om de oren. Maarten Biermans heeft ze geteld: tegenwoordig is dagelijks te lezen dat Nederland banen verliest aan India en China. Enkele jaren geleden was dat hooguit één artikel per week. Maar de media brengen het halve verhaal. Wat de kranten niet schrijven, bespreken Biermans en Marko van Leeuwen in hun onderzoek Insight into Offshoring. Zelfs economen kunnen er iets van leren, want ook deze beroepsgroep huilt mee met de wolven in het bos. Biermans: Als een Nederlands bedrijf een vestiging opent in Azië, gaat er niet per definitie hier werk verloren. Vaak is er sprake van uitbreiding van de activiteiten. En mocht de Nederlandse vestiging sluiten, dan is daarmee niet aangetoond dat het komt door offshoring. Die link is gewoon niet zo makkelijk te leggen. Wat cijfers overduidelijk wel laten zien, zijn de snel toenemende investeringen in Azië. Maar zelfs dat is geen bewijs voor offshoring: Nederland investeert ook steeds meer in Europa en Noord-Amerika. Van onze investeringen gaat al twintig jaar vijf à zes procent naar Azië. Bovendien nemen de investeringen van buitenlandse bedrijven in Nederland ook fors toe. De krantenberichten ten spijt, is er volgens Biermans geen sprake van een trendbreuk. Werkgelegenheid gaat door globalisering dan ook niet verloren. Wie dat gelooft, denkt dat de hoeveelheid werk op de wereld constant is: wat anderen aan banen erbij krijgen, verliezen wij. Maar zo werkt dat niet % 71 % 47 % 16 % Europa Noord Amerika Latijns Amerika Azië Afrika Oceanië Geen bedreiging De media berichten wel over het verlies aan werkgelegenheid, als er in Nederland een fabriek sluit. Ze laten echter niet zien dat er elders in het land, door de economische dynamiek van globalisering, banen worden gecreëerd. Jaarlijks gaan er 0 duizend banen naar het buitenland, maar die worden in eigen land ook weer gecreëerd. Het verloop is jaarlijks sowieso 900 duizend banen. Uit een studie blijkt dat er tot 2014 jaarlijks 20 duizend ict-banen naar het buitenland gaan. Toch groeit de werkgelegenheid in de ict-sector ieder jaar met duizend banen. Die buitenlandeffecten vallen dus in het niet. Het geeft volgens Biermans geen pas om krampachtig te doen over de negatieve werkgelegenheidseffecten van globalisering. Het doemscenario gaat zich niet voltrekken. En daarnaast spelen er nog andere effecten. Er is veel aandacht voor lagelonenlanden maar die zijn niet altijd even aantrekkelijk. Nederlandse bedrijven krijgen bij offshoring te maken met personeel bijvoorbeeld in India of China dat naar onze maatstaven te weinig individueel is ingesteld en nauwelijks werk kan delegeren. Het is erg kostbaar om ze onze efficiënte werkhouding aan te leren. Ze kunnen wel tien keer zo goedkoop zijn, maar ze zijn over het algemeen ook tien keer minder productief. De winst van verplaatsing naar Azië is dus bij lange na niet zeker. Globalisering is voor ons geen bedreiging, maar biedt juist economische kansen. M. Biermans en M. van Leeuwen: Insight into Offshoring. Perspectives on offshoring in the Netherlands. In opdracht van Randstad NV (SEO-rapport 94). 71 % Nederlandse directe investeringen in het buitenland (miljarden euro in 194 en 200) Deze grafiek laat zien naar welke continenten de Nederlandse directe investeringen gaan. Tussen 194 en 200 is de totale omvang de investeringen verachtvoudigd. Een structurele verschuiving naar Azië blijkt niet terug te vinden; wel een verschuiving van Noord-Amerika naar Europa % 4 % 6 % % 2 % 1 % 1 % 2 % Bron: DNB (2006); bewerking SEO Economisch Onderzoek (2006) 9 10

Toetredingsdrempels kleinverbruikersmarkt energie

Toetredingsdrempels kleinverbruikersmarkt energie Toetredingsdrempels kleinverbruikersmarkt energie Amsterdam, oktober 2007 In opdracht van NMa/DTe Toetredingsdrempels kleinverbruikersmarkt energie Barbara Baarsma Simon Bremer Michiel de Nooij Joost

Nadere informatie

AIAS Working Paper 07-63 Juli 2007

AIAS Working Paper 07-63 Juli 2007 MARKTWERKING EN ARBEIDSVOORWAARDEN DE CASUS VAN HET OPENBAAR VERVOER, DE ENERGIEBEDRIJVEN EN DE THUISZORG AIAS Working Paper 07-63 Juli 2007 Marc van der Meer (redactie) Amsterdam Institute for Advanced

Nadere informatie

Energiebeleid in onbalans

Energiebeleid in onbalans Energiebeleid in onbalans Amsterdam, oktober 2013 In opdracht van Eneco Energiebeleid in onbalans De energiemarkt vanuit transactiekostenperspectief Bert Tieben Carl Koopmans Ward Rougoor m.m.v. Viktória

Nadere informatie

Duurzaam werken aan werk. Inspiratiegids voor gemeenten en uitzendorganisaties

Duurzaam werken aan werk. Inspiratiegids voor gemeenten en uitzendorganisaties Duurzaam werken aan werk Inspiratiegids voor gemeenten en uitzendorganisaties Colofon 2013 Duurzaam werken aan werk is een gezamenlijke uitgave van de ABU en de VNG Journalistieke productie: Eric Hoogeweg,

Nadere informatie

Nieuw ontwerp sociaal beleid

Nieuw ontwerp sociaal beleid Nieuw ontwerp sociaal beleid Amsterdam, oktober 2014 In opdracht van AWVN Nieuw ontwerp sociaal beleid Beoordeling van AWVN voorstel voor een basisregeling voor werkenden Lucy Kok Barbara Baarsma Arjan

Nadere informatie

Alles draait om energie

Alles draait om energie Alles draait om energie UitgAve van Het wetenschappelijk bureau van de sp Verschijnt 11 keer per jaar, jaargang 13, nummer 11, december 2011 Alles draait om Energie Sinds Einstein weten we dat energie

Nadere informatie

een Beter nederland voor minder geld

een Beter nederland voor minder geld een Beter nederland voor minder geld Uitgave van het Wetenschappelijk BUreaU van de sp Verschijnt 11 keer per jaar, jaargang 12, nummer 4, april 2010 een beter nederland voor minder geld Sinds de val van

Nadere informatie

44 november 2009. compact. Slimmer bouwen, minder kosten. De kansen van ketensamenwerking toegelicht

44 november 2009. compact. Slimmer bouwen, minder kosten. De kansen van ketensamenwerking toegelicht 44 november 2009 compact Slimmer bouwen, minder kosten De kansen van ketensamenwerking toegelicht Slimmer bouwen, minder kosten De kansen van ketensamenwerking toegelicht 44 november 2009 compact Inhoud

Nadere informatie

BUSINESS WERK AAN DE WINKEL. Met name nieuwe EU-lidstaten HARTKATERN. Proactief arbeidsmarktbeleid noodzakelijk

BUSINESS WERK AAN DE WINKEL. Met name nieuwe EU-lidstaten HARTKATERN. Proactief arbeidsmarktbeleid noodzakelijk T H E M A BUSINESS HARTKATERN De Nederlandse arbeidsmarkt staat onder druk. Laagconjunctuur zorgt voor afnemende werkgelegenheid, arbeidsmigranten uit de nieuwe EU-lidstaten staan in de rij en lage lonen

Nadere informatie

W. Asbeek Brusse en C.J. van Montfort (red.) Wonen, zorg en pensioenen. Hervormen en verbinden

W. Asbeek Brusse en C.J. van Montfort (red.) Wonen, zorg en pensioenen. Hervormen en verbinden W. Asbeek Brusse en C.J. van Montfort (red.) Wonen, zorg en pensioenen Hervormen en verbinden Wonen, zorg en pensioenen Deze reeks omvat bijdragen die in het kader van de werkzaamheden van de wrr tot stand

Nadere informatie

HANDREIKING EXTERN INHUREN

HANDREIKING EXTERN INHUREN HANDREIKING EXTERN INHUREN PIANOo PIANOo PIANOo PIANOo PIANOo PIANOo PIANOo PIANOo PIANOo PIANOo PIANOo De inhuur van externe werkkrachten in de publieke sector kortweg externe inhuur vraagt om een zorgvuldige

Nadere informatie

ONGECORRIGEERD STENOGRAM (Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend)

ONGECORRIGEERD STENOGRAM (Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend) 1 CONCEPTVERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG OVER: Wijziging Electriciteitswet, Gaswet en Warmtewet Desgewenst kunt u correcties in de weergave van uw woorden aanbrengen. U wordt verzocht, deze correcties

Nadere informatie

10 jaar liberalisering Wat heeft het ons gebracht?

10 jaar liberalisering Wat heeft het ons gebracht? Kwartaalmagazine over energiebeleid nr 13 september 2008 www.lumen-magazine.nl markt maatschappij meningen Øystein Løseth, ceo van Nuon Een strategische partner kan ons helpen met het ontwikkelen van het

Nadere informatie

Europa en de financiële markten

Europa en de financiële markten Europa in de praktijk Europa en de financiële markten De financiële en economische crisis en de rol van Europa Hoe Europa te weinig doet om een nieuwe crisis te voorkomen SOMO, Ander Europa 1 Colofon Deze

Nadere informatie

Letseljournaal. No cure no pay: Een twistpunt in letselschadeland. Interview met LetselCash, een no cure no pay aanbieder

Letseljournaal. No cure no pay: Een twistpunt in letselschadeland. Interview met LetselCash, een no cure no pay aanbieder Letseljournaal Nieuwsjournaal voor Letselschadeland, een uitgave van de VvLS No cure no pay: Een twistpunt in letselschadeland Interview met LetselCash, een no cure no pay aanbieder Januari 2008, bewaarnummer

Nadere informatie

Bevrijd of beklemd? Werk, inhuur, inkomen en welbevinden van zzp ers. Edith Josten Jan Dirk Vlasblom Cok Vrooman

Bevrijd of beklemd? Werk, inhuur, inkomen en welbevinden van zzp ers. Edith Josten Jan Dirk Vlasblom Cok Vrooman Bevrijd of beklemd? Werk, inhuur, inkomen en welbevinden van zzp ers Edith Josten Jan Dirk Vlasblom Cok Vrooman Sociaal en Cultureel Planbureau Den Haag, november 2014 Het Sociaal en Cultureel Planbureau

Nadere informatie

Nieuwe schuldenaren: huiseigenaren en werknemers in de problemen

Nieuwe schuldenaren: huiseigenaren en werknemers in de problemen 1 Nieuwe schuldenaren: huiseigenaren en werknemers in de problemen Onderdeel van de reeks: Het financiële gedrag van consumenten Nieuwe schuldenaren: huiseigenaren en werknemers in de problemen Onderdeel

Nadere informatie

De toekomst werkt Mens en bedrijf in 2020

De toekomst werkt Mens en bedrijf in 2020 De toekomst werkt Mens en bedrijf in 2020 Netherlands Organisation for Applied Scientific Research TNO Redactie: Joost van Genabeek, Rob Gründemann en Cees Wevers De toekomst werkt Mens en bedrijf in 2020

Nadere informatie

EU zal met mager klimaatakkoord weinig indruk maken op VN-top

EU zal met mager klimaatakkoord weinig indruk maken op VN-top dinsdag 11 november 2014 - jaargang 17 nummer 9 Energie Actueel verschijnt 10 keer per jaar Oplage 3.000 Abonneren via www.energieactueel.nl Duurzame warmte Terwijl in Zuid-Holland de warmteprojecten zich

Nadere informatie

14 Wet werk en zekerheid

14 Wet werk en zekerheid 14 Aan de orde is de voortzetting van de behandeling van: - het wetsvoorstel Wijziging van verschillende wetten in verband met de hervorming van het ontslagrecht, wijziging van de rechtspositie van flexwerkers

Nadere informatie

Zwerfjongeren op weg naar werk

Zwerfjongeren op weg naar werk Zwerfjongeren op weg naar werk Mogelijkheden om (ex- )zwerfjongeren te begeleiden naar en op werk Branko Hagen Afdeling Participatie en Support/Werk en Handicap Postbus 19152, 3501 DD Utrecht Telefoon:

Nadere informatie

Naar een toekomst die werkt

Naar een toekomst die werkt Naar een toekomst die werkt Advies Commissie Arbeidsparticipatie 16 juni 2008 1 Naar een toekomst die werkt Advies Commissie Arbeidsparticipatie Inhoudsopgave Hoofdlijnen Advies Commissie Arbeidsparticipatie

Nadere informatie

Meebetalen aan de zorg

Meebetalen aan de zorg Meebetalen aan de zorg Meebetalen aan de zorg Nederlanders over solidariteit en betaalbaarheid van de zorg Sjoerd Kooiker en Mirjam de Klerk (scp) Judith ter Berg en Yolanda Schothorst (Bureau Veldkamp)

Nadere informatie

ADVIES aan Gedeputeerde Staten van de Provincie Zeeland

ADVIES aan Gedeputeerde Staten van de Provincie Zeeland ADVIES aan Gedeputeerde Staten van de Provincie Zeeland Van: 1. Stichting voor Economisch Onderzoek (SEO) der Universiteit van Amsterdam, B.E. Baarsma en M. de Nooij 2. Norton Rose Advocaten, W. Koster

Nadere informatie

stip op de agenda van management

stip op de agenda van management Arbeidsparticipatie in Nederland personeelsvoorziening met stip op de agenda van management en HR Beschikbaarheid en inzetbaarheid van personeel steeds belangrijker voor bedrijven Openbare les december

Nadere informatie

Deel D: BENUT DE BITS

Deel D: BENUT DE BITS Deel D: BENUT DE BITS Waarom bedrijven moeten nadenken over hun functie. Welke kansen bedrijven en particulieren krijgen. Hoe het onderwijssysteem aangepast moet worden. Hoe de politiek gebruik kan maken

Nadere informatie

Samen werken aan een gezond en waardig leven. Werkgroep Zorg

Samen werken aan een gezond en waardig leven. Werkgroep Zorg Samen werken aan een gezond en waardig leven Werkgroep Zorg WBS Cahier Den Haag, november 2012 Colofon Wiardi Beckman Stichting Den Haag, november 2012 Vormgeving: Jaap Swart WBS Cahier Samen werken aan

Nadere informatie

Diversiteit op de werkvloer: hoe werkt dat? Voorbeelden van diversiteitsbeleid in de praktijk

Diversiteit op de werkvloer: hoe werkt dat? Voorbeelden van diversiteitsbeleid in de praktijk Diversiteit op de werkvloer: hoe werkt dat? Voorbeelden van diversiteitsbeleid in de praktijk Nederlandse Organisatie voor toegepastnatuurwetenschappelijk onderzoek TNO S. de Vries, C. van de Ven, M. Nuyens,

Nadere informatie

STAN Arbeidsmarktbarometer Noord-Holland 2014

STAN Arbeidsmarktbarometer Noord-Holland 2014 STAN Arbeidsmarktbarometer Noord-Holland 2014 Amsterdam, oktober 2014 In opdracht van STAN Projecten STAN Arbeidsmarktbarometer Noord-Holland 2014 M. Volkerink P. Bisschop A. Heyma J. Weda SEO Economisch

Nadere informatie

Middelbaar en hoger onderwijs voor volwassenen

Middelbaar en hoger onderwijs voor volwassenen Middelbaar en hoger onderwijs voor volwassenen Colofon De Onderwijsraad is een onafhankelijk adviescollege, opgericht in 1919. De raad adviseert, gevraagd en ongevraagd, over hoofdlijnen van het beleid

Nadere informatie