Behoort bij besluit van Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard Nr.: OMG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Behoort bij besluit van Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard Nr.: OMG"

Transcriptie

1 1 Behoort bij besluit van Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard Nr.: OMG Geluidadvies op maat Rapport WG HBT-GW Geluidweringsonderzoek Gevels woongebouw Habitage Beveland Heerhugowaard 1. Inleiding. 2. Geluidbelasting 3. Uitgangspunten 4. Berekeningen Correctiefactoren Bronspectrum Ventilatie 5. Gehanteerde berekeningsvariabelen en resultaten 6. Bouwkundige en akoestische voorzieningen 7. Conclusies. Bijlagen: Bijlage I: Bijlage II: Bijlage III: Bijlage IV: Bijlage V: berekende gecumuleerde geluidbelasting gevels Habitage positie van de onderzochte ruimten gedetailleerde berekeningen gevelwering GA,k en LBi (binnenniveau) tekening gevels tekening principe detail achtergevels Status rapport: definitief Heerhugowaard, 12 juli WITTEMAN GELUIDBEHEERSING Adviesbureau voor het oplossen van knelpunten met de Wet geluidhinder en Bouwakoestiek guar 11, 1704 TS Heerhugowaard Tel.: (072) / Internet: geluid.nl E mail: ABN AMRO Witteman JAM KvK Alkmaar nr.72489

2 2 Samenvatting. In opdracht van Breddels Architecten is een geluidweringsonderzoek uitgevoerd aan de gevels van het nieuw te bouwen Woongebouw Habitage Beveland te Heerhugowaard. In het woongebouw zullen 78 appartementen in 6 bouwlagen worden gerealiseerd. De berekeningen zijn uitgevoerd met toepassing de noodzakelijke bouwkundige en akoestische voorzieningen om te kunnen voldoen aan de minimale eisen van het bouwbesluit. Met een toekomstige gecumuleerde geluidbelasting op de voor-, zij en achtergevels van het gebouw Habitage, van resp. 61 en 59 db kan worden voldaan aan de eisen van het bouwbesluit. De karakteristieke geluidwering van de uitwendige scheidingsconstructie, voldoet eveneens aan het maximaal toelaatbaar binnenniveau Lden 33 db. De resultaten zijn opgenomen in hoofdstuk 5 en in detail in Bijlage III van dit rapport. Heerhugowaard, 12 juli WITTEMAN GELUIDBEHEERSING Adviesbureau voor het oplossen van knelpunten met de Wet geluidhinder en Bouwakoestiek guar 11, 1704 TS Heerhugowaard Tel.: (072) / Internet: geluid.nl E mail: ABN AMRO Witteman JAM KvK Alkmaar nr.72489

3 3 1. Inleiding. In opdracht van Breddels Architecten is een geluidweringsonderzoek uitgevoerd aan de gevels van het nieuw te bouwen Woongebouw Habitage Beveland te Heerhugowaard. In het woongebouw zullen 78 appartementen in 6 bouwlagen worden gerealiseerd. De bouwlocatie is geprojecteerd aan de rand van het bedrijventerrein Beveland in de oksel van de Westtangent en Abe Bonnemaweg. Met deze ontwikkeling is de toekomstige geluidbelasting op de gevels van de Habitage van de omliggende wegen, spoorweg en het toekomstig Regionaal Topklinisch Interventie Centrum (RTIC) onderzocht en opgenomen in de volgende rapporten. WG HBT-VL-RL, Akoestisch onderzoek Weg- en Spoorweglawaai, Project Woongebouw Habitage Beveland Heerhugowaard, van 31 mei Rapport WG HBT-IL, Akoestisch onderzoek industrielawaai Project Woongebouw Habitage Beveland Heerhugowaard, van 31 mei Met genoemde rapporten is een toetsing uitgevoerd met de grenswaarden uit de Wet geluidhinder. In de onderhavige situatie zal door de geluidbelasting van de Abe Bonnemaweg een hogere waarde moeten worden vastgesteld, van Lden 54 db. Wanneer er sprake is van een samenloop van verschillende geluidsbronnen op basis van artikel 110f van de Wet geluidhinder, kunnen B&W pas een hogere waarde (voor de desbetreffende geluidsbron) vaststellen indien de gecumuleerde geluidsbelasting niet zal leiden tot een naar hun oordeel onaanvaardbare geluidsbelasting. In de notitie WG HBT-CUMUL, Akoestisch onderzoek Cumulatie (Lcum) geluidbelasting Woongebouw Habitage, van 14 juni 2016, is de gecumuleerde geluidbelasting op de gevels van het woongebouw Habitage berekend volgens artikel 3.4 van het Reken- en meetvoorschrift geluid In de cumulatieberekening zijn betrokken: Wegverkeerslawaai: Westtangent, Abe Bonnemaweg en de Provincialeweg N242; Spoorweglawaai: de spoorlijn Heerhugowaard-Alkmaar. Industrielawaai : Winkelbedrijf MediaMarkt en het RTIC. 2. Geluidbelasting De hoogste waarde van de gecumuleerde geluidbelasting bedraagt 61 db(voorgevels Habitage). De gecumuleerde geluidbelasting op de achtergevels bedraagt 59 db. Deze geluidbelastingen zijn de Toetswaardenwaarden voor de gevelweringsberekeningen. In bijgaande bijlage I is de berekende geluidbelasting voor- en achterzijde aangegeven. 3. Uitgangspunten Bij de berekeningen zijn tekeningen door de opdrachtgever aangeleverd. Omdat op de verschillende verdiepingen gelijk geconstrueerde woningen worden gerealiseerd, kon worden volstaan met de volgende tekeningen: 1183G111 Begane grond + 1e Verdieping 1183G311 Doorsneden 1183G211 Gevels WITTEMAN GELUIDBEHEERSING Adviesbureau voor het oplossen van knelpunten met de Wet geluidhinder en Bouwakoestiek guar 11, 1704 TS Heerhugowaard Tel.: (072) / Internet: geluid.nl E mail: ABN AMRO Witteman JAM KvK Alkmaar nr.72489

4 4 Bouwkundige uitvoering, relevant voor de geluidwering verblijfsruimten is als volgt: Balcon(voor)gevel: Deze bestaat uit een volledige glasgevel, met balkon(glas)deur en draairaam Beglazing HR++ in alu kozijnen Gedempte ventilatie voorziening (suskast) Kopgevel Kopwoning Bgg, spouwmuur 600Kg/m2 met isolatie, Beglazing HR++ Kopgevel verdiepingen, uitsluitend spouwmuur als Bgg.(geen vensters) Galerij(achter)gevel: 100 mm gevelsteen, met HSB binnenspouwblad, met minerale wol vulling. - Regelwerk - Minerale wol 235mm - Gipsplaat 12,5mm Alu kozijnen met HR++ beglazing en gedempte ventilatie voorziening (suskast). 4. Berekeningen De berekeningen zijn gebaseerd op: - het Bouwbesluit 2012 ; - de NPR 5272 ; De eisen met betrekking tot geluid van buiten worden beschreven in afdeling 3.1 van het Bouwbesluit. Voor het onderhavige project worden de onderstaande eisen gegeven: de karakteristieke geluidwering van de uitwendige scheidingsconstructie moet, ter beperking van geluidhinder in een verblijfsgebied bepaald overeenkomstig NEN 5077, ten minste gelijk zijn aan het verschil tussen de geluidbelasting op die scheidingsconstructie en 33 db, met een minimum van 20 db; aan de karakteristieke geluidwering van de uitwendige scheidingsconstructie van een verblijfsruimte worden 2 db minder strenge eisen gesteld dan bovenbeschreven. Correctiefactoren Bij het berekenen van de karakteristieke geluidwering is rekening gehouden met de gevelvlakfactor (CL). Deze gevelvlakfactor brengt het verschil in rekening tussen de hoogste geluidbelasting op het verblijfsgebied en afwijkende geluidbelastingen op individuele vlakken van het betreffende verblijfsgebied. Deze CL is bepaald conform de NPR5272. Voor de Habitage is voor de achtergevel de correctie CL= 2 db. Bronspectrum Bij de berekeningen is uitgegaan van het gewogen bronspectrum voor buitengeluid. In onderstaande tabel zijn de correctie factoren per octaafband weergegeven voor het spectrum wegverkeer. WITTEMAN GELUIDBEHEERSING Adviesbureau voor het oplossen van knelpunten met de Wet geluidhinder en Bouwakoestiek guar 11, 1704 TS Heerhugowaard Tel.: (072) / Internet: geluid.nl E mail: ABN AMRO Witteman JAM KvK Alkmaar nr.72489

5 5 Ventilatie Bij het dimensioneren van de vereiste gevelmaatregelen dient rekening te worden gehouden met de vereiste ventilatie-openingen in de gevel conform het gestelde in artikel 30 van het Bouwbesluit (nieuw te bouwen woningen). Hierin worden de volgende voor het onderhavige project van toepassing zijnde eisen gegeven: de voorziening van de toevoer van verse lucht naar een verblijfsgebied, bepaald overeenkomstig NEN 1087, dient een capaciteit te hebben van tenminste 0,9 dm3/s per m2.vloeroppervlakte van dat gebied, met een minimum van 7 dm3/s; de voorziening voor de toevoer van verse lucht naar een verblijfsruimte moet, bepaald overeenkomstig NEN 1087, een capaciteit hebben van tenminste 7 dm3/s; de voorziening voor de toevoer van verse lucht naar een verblijfsruimte waarin zich een opstelplaats voor een kooktoestel bevindt moet, bepaald overeenkomstig NEN 1087, een capaciteit hebben van tenminste 21 dm3/s; de vereiste luchttoevoer van een verblijfsgebied dient voor minimaal 50% rechtstreeks van buiten afkomstig te zijn. In het onderhavige plan worden de woon- en slaapkamers middels gedempte ventilatievoorzieningen (suskasten) natuurlijk geventileerd. In de berekeningsmodule is suskast geselecteerd op basis van de minimale Dne,A waarde in db en de vereiste ventilatiecapaciteit Qv in dm3/sec. 5. Gehanteerde berekeningsvariabelen en resultaten In bijlage III zijn de gevelweringsberekeningen in detail opgenomen. Inzichtelijk in deze bijlage zijn de afmetingen van de toe te passen materialen in de gevels, met hun partiele geluidisolatie per oktaafband en de te behalen minimale GA,k waarde en het binnenniveau Lbi in de geluidgevoelige(verblijfs) ruimte. Indien aan de eisen van GA,k waarde en het binnenniveau Lbi wordt voldaan, wordt de indicator voldoet gegeven. De bijlage bevat tevens een overzicht van de toegepaste materialen. Onderstaand de beknopte berekeningsresultaten, per onderzochte ruimte, de karakteristieke geluidwering GA,k en het berekend binnenniveau. Bijlage II bevat de positie van de onderzochte ruimten met aanduiding van de berekende gevels. WITTEMAN GELUIDBEHEERSING Adviesbureau voor het oplossen van knelpunten met de Wet geluidhinder en Bouwakoestiek guar 11, 1704 TS Heerhugowaard Tel.: (072) / Internet: geluid.nl E mail: ABN AMRO Witteman JAM KvK Alkmaar nr.72489

6 6 WITTEMAN GELUIDBEHEERSING Adviesbureau voor het oplossen van knelpunten met de Wet geluidhinder en Bouwakoestiek guar 11, 1704 TS Heerhugowaard Tel.: (072) / Internet: geluid.nl E mail: ABN AMRO Witteman JAM KvK Alkmaar nr.72489

7 7 6. Bouwkundige en akoestische voorzieningen Navolgend is een overzicht opgenomen van de toe te passen materialen c.q. constructies. Voor een omschrijving van de gebruikte codes wordt verwezen naar de berekeningsbijlage III. Voorgevels balconzijde: volledige HR++ beglazing (8/15/5mm) Saint-Roch Glas, Saint-Gobain Glass Nederland 30Kg/m2 draairamen in glasberekening opgenomen, dubbele kierdichting/naaddichting 40 db Beglazing in ALU kozijnen Buitendeur 54mm, grootglasoppervlak (4/12/8mm), dubbele kierdichting/naaddichting 40 db. Zijgevels: Steenachtige spouwmuur 600 Kg/m2, spouwvulling minerale wol Kopgevels alleen Bgg HR++ beglazing (8/15/5mm) Saint-Roch Glas, Saint-Gobain Glass Nederland 30Kg/m2 Achtergevels: Gevelsteen 100mm, HSB binnenspouwblad op regelwerk 38x235mm, spouwvulling minerale wol, GKplaat 12,5mm Ramen: HR++ beglazing (8/15/5mm) Saint-Roch Glas, Saint-Gobain Glass Nederland 30Kg/m2 dubbele kierdichting/naaddichting 40 db Ventilatievoorziening Aralco VariaCoust, type EPC woonkamers lengte 2m (ventilatie 27 dm3/s) slaapkamers/hobby, lengte 1m (ventilatie 13,6 dm3/s) Kierdichting Alle draaiende delen voorzien van een dubbele kierdichting/naaddichting 40 db Opmerking: Op basis van bovenstaande constructiegegevens zijn de gevelweringsberekeningen uitgevoerd. Uiteraard kunnen vergelijkbare constructies worden toegepast, mits de isolatie waarden (per oktaafband) niet slechter zijn dan opgenomen in deze rapportage. Bovendien zal aandacht moeten worden besteed aan de uitvoering om een dubbele kier- en naaddichting van 40 db te bereiken. 7. Conclusies. In opdracht van Breddels Architecten is een geluidweringsonderzoek uitgevoerd aan de gevels van het nieuw te bouwen Woongebouw Habitage Beveland te Heerhugowaard. In het woongebouw zullen 78 appartementen in 6 bouwlagen worden gerealiseerd. Met een toekomstige gecumuleerde geluidbelasting op de voor-, zij en achtergevels van het gebouw Habitage, van resp. 61 en 59 db kan worden voldaan aan de eisen van het bouwbesluit. De karakteristieke geluidwering van de uitwendige scheidingsconstructie, voldoet eveneens aan het maximaal toelaatbaar binnenniveau Lden 33 db. WITTEMAN GELUIDBEHEERSING Adviesbureau voor het oplossen van knelpunten met de Wet geluidhinder en Bouwakoestiek guar 11, 1704 TS Heerhugowaard Tel.: (072) / Internet: geluid.nl E mail: ABN AMRO Witteman JAM KvK Alkmaar nr.72489

8 BIJLAGE I Cumulatieberekening weg-, railverkeer en industrielawaai woongebouw Habitage * Wegverkeer: N242, Westtangent, Abe Bonnemaweg (zonder aftrek art. 110g Wgh.) * Railverkeer: Traject 620 Heerhugowaard-Alkmaar (Spoorregister) * Industrielawaai : Inrichtingen RTIC en MediaMarkt voorzijde achterzijde achterzijde Hoogste waarde Lcum: 60,9 db 58,9 Hoogste waarde Lcum: 58,7 Beoordelingspunt hoogte VL IL RL Lcum Beoordelingspunt hoogte VL IL RL Lcum in Lden in db(a) in Lden db in Lden in db(a) in Lden db Habitage [9] 2,7 49,4 49,3 46,0 53,2 56,9 Habitage [19] 2,7 55,8 49,5 50,6 57,3 Habitage [9] 6,3 49,7 49,6 46,3 53,5 Habitage [19] 6,3 56,7 50,0 50,5 58,1 Habitage [9] 9,3 51,1 50,3 45,7 54,5 Habitage [19] 9,3 56,9 50,8 49,9 58,3 Habitage [9] 12,3 51,7 53,3 47,1 56,4 Habitage [19] 12,3 57,1 51,1 50,2 58,6 Habitage [9] 15,3 51,6 53,6 47,2 56,6 Habitage [19] 15,3 57,2 51,5 50,5 58,7 Habitage [9] 18,3 51,8 53,9 48,0 56,9 Habitage [19] 18,3 57,3 51,6 50,9 58,9 Habitage [8] 2,7 48,1 56,5 50,8 58,3 58,9 Habitage [18] 2,7 58,4 50,4 51,5 59,5 Habitage [8] 6,3 49,6 56,5 50,9 58,5 Habitage [18] 6,3 58,8 51,4 51,6 60,0 Habitage [8] 9,3 51,5 56,7 51,0 58,9 Habitage [18] 9,3 58,8 52,1 51,5 60,1 Habitage [8] 12,3 51,6 56,4 50,4 58,7 Habitage [18] 12,3 58,8 52,4 51,9 60,2 Habitage [8] 15,3 51,6 55,7 51,2 58,2 Habitage [18] 15,3 58,8 52,6 52,4 60,2 Habitage [8] 18,3 51,0 55,3 52,4 57,9 Habitage [18] 18,3 58,7 52,7 52,8 60,2 Habitage [7] 2,7 48,9 48,2 46,7 52,6 56,9 Habitage [17] 2,7 55,9 49,7 50,7 57,4 Habitage [7] 6,3 49,7 48,6 47,0 53,1 Habitage [17] 6,3 56,8 50,3 50,6 58,2 Habitage [7] 9,3 51,1 49,7 46,5 54,2 Habitage [17] 9,3 57,0 51,0 50,1 58,5 Habitage [7] 12,3 51,7 53,3 48,1 56,5 Habitage [17] 12,3 57,1 51,4 50,4 58,6 Habitage [7] 15,3 51,5 53,8 47,8 56,7 Habitage [17] 15,3 57,3 51,7 50,8 58,9 Habitage [7] 18,3 51,7 54,0 48,5 56,9 Habitage [17] 18,3 57,4 51,9 51,1 59,0 Habitage [6] 2,7 47,4 56,1 50,2 57,9 58,7 Habitage [16] 2,7 57,7 50,3 51,3 58,9 Habitage [6] 6,3 48,9 56,4 50,4 58,3 Habitage [16] 6,3 58,3 51,3 51,4 59,5 Habitage [6] 9,3 51,2 56,5 50,9 58,7 Habitage [16] 9,3 58,4 52,0 51,3 59,8 Habitage [6] 12,3 51,6 56,3 50,0 58,6 Habitage [16] 12,3 58,4 52,3 51,7 59,8 Habitage [6] 15,3 51,6 55,8 50,5 58,3 Habitage [16] 15,3 58,4 52,5 52,1 59,9 Habitage [6] 18,3 51,0 55,3 52,0 57,9 Habitage [16] 18,3 58,4 52,6 52,5 60,0 Habitage [5] 2,7 48,3 48,4 47,5 52,5 57,0 Habitage [15] 2,7 56,1 49,8 50,8 57,6 Habitage [5] 6,3 49,2 49,1 47,7 53,2 Habitage [15] 6,3 57,0 50,5 50,8 58,4 Habitage [5] 9,3 51,1 49,8 47,5 54,4 Habitage [15] 9,3 57,2 51,3 50,3 58,7 Habitage [5] 12,3 51,7 53,2 48,3 56,4 Habitage [15] 12,3 57,3 51,6 50,6 58,8 Habitage [5] 15,3 51,5 53,9 48,3 56,8 Habitage [15] 15,3 57,4 51,9 51,0 59,0 Habitage [5] 18,3 51,6 54,1 49,1 57,0 Habitage [15] 18,3 57,5 52,0 51,4 59,1 Habitage [4] 2,7 47,0 54,9 49,7 56,8 58,1 Habitage [14] 2,7 57,2 50,2 51,2 58,5 Habitage [4] 6,3 48,4 55,3 49,9 57,3 Habitage [14] 6,3 57,9 51,1 51,3 59,2 Habitage [4] 9,3 51,0 55,4 50,4 57,8 Habitage [14] 9,3 57,9 51,8 51,0 59,3 Habitage [4] 12,3 51,4 55,7 49,5 58,1 Habitage [14] 12,3 58,0 52,1 51,4 59,5 Habitage [4] 15,3 51,4 55,6 50,0 58,0 Habitage [14] 15,3 58,0 52,4 51,8 59,6 Habitage [4] 18,3 51,0 55,1 51,2 57,7 Habitage [14] 18,3 58,0 52,5 52,2 59,6 Habitage [3] 2,7 47,8 49,4 48,0 52,9 57,0 Habitage [13] 2,7 56,3 49,9 50,9 57,8 Habitage [3] 6,3 48,8 49,9 48,2 53,5 Habitage [13] 6,3 57,2 50,7 50,9 58,6 Habitage [3] 9,3 51,3 50,4 48,0 54,8 Habitage [13] 9,3 57,4 51,4 50,5 58,9 Habitage [3] 12,3 51,4 53,3 48,5 56,4 Habitage [13] 12,3 57,4 51,8 50,9 59,0 Habitage [3] 15,3 51,3 54,0 48,5 56,8 Habitage [13] 15,3 57,5 52,0 51,3 59,1 Habitage [3] 18,3 51,5 54,1 49,6 57,0 Habitage [13] 18,3 57,6 52,2 51,6 59,3 Habitage [22] 2,7 59,7 50,6 51,8 60,6 Habitage [12] 2,7 56,7 50,1 51,1 58,1 Habitage [22] 6,3 59,9 51,6 52,0 60,9 Habitage [12] 6,3 57,5 50,9 51,1 58,9 Habitage [22] 9,3 59,8 52,3 52,0 60,9 Habitage [12] 9,3 57,6 51,6 50,8 59,1 Habitage [22] 12,3 59,7 52,6 52,4 60,9 Habitage [12] 12,3 57,7 52,0 51,2 59,2 Habitage [22] 15,3 59,6 52,8 52,9 60,9 Habitage [12] 15,3 57,8 52,2 51,5 59,4 Habitage [22] 18,3 59,4 52,9 53,3 60,8 Habitage [12] 18,3 57,8 52,3 51,9 59,4 Habitage [21] 2,7 55,7 49,3 50,4 57,2 Habitage [11] 2,7 50,1 48,7 45,6 53,2 56,7 Habitage [21] 6,3 56,6 49,8 50,2 57,9 Habitage [11] 6,3 50,9 49,0 45,9 53,8 Habitage [21] 9,3 56,8 50,5 49,6 58,2 Habitage [11] 9,3 51,4 50,9 45,5 54,9 Habitage [21] 12,3 57,0 50,9 50,0 58,4 Habitage [11] 12,3 51,9 53,1 47,1 56,4 Habitage [21] 15,3 57,2 51,2 50,3 58,7 Habitage [11] 15,3 51,8 53,4 46,8 56,5 Habitage [21] 18,3 57,2 51,4 50,6 58,7 Habitage [11] 18,3 51,9 53,6 47,4 56,7 Habitage [20] 2,7 59,1 50,5 51,7 60,1 Habitage [10] 2,7 48,9 56,5 51,2 58,4 58,7 Habitage [20] 6,3 59,5 51,5 51,8 60,5 Habitage [10] 6,3 50,4 56,4 51,4 58,5 Habitage [20] 9,3 59,4 52,2 51,8 60,6 Habitage [10] 9,3 51,7 56,4 51,0 58,7 Habitage [20] 12,3 59,4 52,5 52,2 60,6 Habitage [10] 12,3 51,5 56,0 50,8 58,4 Habitage [20] 15,3 59,3 52,7 52,6 60,6 Habitage [10] 15,3 51,6 55,3 51,8 58,0 Habitage [20] 18,3 59,2 52,8 53,1 60,6 Habitage [10] 18,3 51,1 54,9 52,9 57,7 Habitage [2] 2,7 47,2 52,9 49,1 55,2 57,5 Habitage [1] 2,7 47,5 51,0 48,5 53,9 57,1 Habitage [2] 6,3 48,4 53,0 49,2 55,5 Habitage [1] 6,3 48,6 51,3 48,6 54,3 Habitage [2] 9,3 51,2 53,3 49,6 56,4 Habitage [1] 9,3 51,3 51,8 48,7 55,5 Habitage [2] 12,3 51,5 54,6 49,1 57,3 Habitage [1] 12,3 51,5 53,8 48,5 56,7 Habitage [2] 15,3 51,3 55,0 49,4 57,5 Habitage [1] 15,3 51,3 54,4 49,0 57,1 Habitage [2] 18,3 51,3 54,7 50,6 57,4 Habitage [1] 18,3 51,3 54,3 50,3 57,1

9 1 e verdieping Bnr: 07 Bnr: 08 Bijlage II

10 Begane Grond Bnr: 01 Bnr: 02 Bnr: 03 Zijgevel met glaspartij Bijlage II

11 Woongebouw Habitage BIJLAGE III WG HBT-GW Project Omschrijving: Woongebouw Habitage Werknummer: WG HBT-GW Rekenmethode: NPR 5272 Status: Nieuwbouw Categorie: Weg- of spoorweglawaai Bestand: C:\WG ZAKELIJK\WGProjecten\Habitage Beveland HHW\gevelwering Habitage compleet aangepast N... Aangemaakt op: door: Joop Gewijzigd op: door: Joop Variant Gebruiksfunctie Appartementen 1e verdi... Woonfunctie Appartementen Begane... Woonfunctie Geluidwering gevels V juli 2016, 20:28 uur

12 Woongebouw Habitage WG HBT-GW VARIANT: Appartementen 1e verdieping Geluidbelasting Geluidbelasting [db] Totaal Wegverkeer 47,0 51,0 55,0 56,0 54,0 61,0 Verblijfsgebied: Kopwoning Bnr: 07 Eisen GA,k verblijfsgebied >= 28 db verblijfsruimte >= 26 db Resultaten GA,k Verblijfsruimte Vloeroppervlak GA Lbi GA,k [m2] [db] [db] [db] Woonkamer 33,70 30,6 30,4 31,1 slaapkamer 1 13,00 29,0 32,0 27,7 slaapkamer 2 8,50 35,1 25,9 35,6 Totaal verblijfsgebied 55,20 30,7 Verblijfsruimte: Woonkamer Vloeroppervlak 33,70 m² Maximale geluidsbelasting 61,0 db Vertrekhoogte 2,65 m Geluidwering GA 30,6 db Volume 89,31 m³ Binnenniveau Lbi 30,4 db Nagalmtijd T0 0,50 s Karakteristieke geluidwering GA,k 31,1 db Vlak 1 : Voorgevel Geluidniveaucorrectie CL 0,0 db (eigen waarde) D01808 SGG Climalit Acoustic 28/35 L 85 13,60 31,3 22,0 26,3 34,1 41,7 36,3 31,9 D02942 Aralco VariaCoust EPC ,00 43,9 35,4 33,8 42,4 48,9 50,9 41,4 Qvent: 27,20 dm³/s D02407 dubbele kier- en naaddichting (nieuwbouw) 10,00 40,4 41,9 41,9 41,9 41,9 41,9 42,4 D00789 Buitendeur groot glasopp. 2,00 35,1 35,9 40,9 43,9 47,9 44,9 44,0 Totaal 15,60 R' 21,6 25,4 32,6 37,9 34,7 30,8 GA 21,4 25,2 32,4 37,7 34,5 30,7 Vlak 2 : Zijgevel Geluidniveaucorrectie CL 0,0 db (eigen waarde) D00136 MS 4: Steenachtige spouwmuur 600 kg/m2 17,80 54,3 43,0 50,0 57,0 62,0 66,0 54,3 Totaal 17,80 R' 43,0 50,0 57,0 62,0 66,0 54,3 GA 42,2 49,2 56,2 61,2 65,2 53,5 Verblijfsruimte: slaapkamer 1 Vloeroppervlak 13,00 m² Maximale geluidsbelasting 61,0 db Vertrekhoogte 2,65 m Geluidwering GA 29,0 db Volume 34,45 m³ Binnenniveau Lbi 32,0 db Nagalmtijd T0 0,50 s Karakteristieke geluidwering GA,k 27,7 db Vlak 1 : Voorgevel Geluidniveaucorrectie CL 0,0 db (eigen waarde) D01808 SGG Climalit Acoustic 28/35 L 85 8,50 31,3 21,4 25,7 33,5 41,1 35,7 31,3 D02942 Aralco VariaCoust EPC ,00 43,9 35,8 34,2 42,8 49,3 51,3 41,7 Qvent: 13,60 dm³/s D02407 dubbele kier- en naaddichting (nieuwbouw) 4,00 40,4 43,3 43,3 43,3 43,3 43,3 43,7 Totaal 8,50 R' 21,2 25,1 32,6 38,7 34,9 30,7 GA 19,5 23,4 30,9 37,0 33,2 29,0 Geluidwering gevels V juli 2016, 20:28 uur

13 Woongebouw Habitage WG HBT-GW Verblijfsruimte: slaapkamer 2 Vloeroppervlak 8,50 m² Maximale geluidsbelasting 61,0 db Vertrekhoogte 2,65 m Geluidwering GA 35,1 db Volume 22,52 m³ Binnenniveau Lbi 25,9 db Nagalmtijd T0 0,50 s Karakteristieke geluidwering GA,k 35,6 db Vlak 1 : Achtergevel Geluidniveaucorrectie CL 2,0 db (eigen waarde) D01808 SGG Climalit Acoustic 28/35 L 85 1,00 31,3 30,7 35,0 42,8 50,4 45,0 40,6 D02942 Aralco VariaCoust EPC ,00 43,9 35,8 34,2 42,8 49,3 51,3 41,7 Qvent: 13,60 dm³/s D02407 dubbele kier- en naaddichting (nieuwbouw) 4,00 40,4 43,3 43,3 43,3 43,3 43,3 43,7 D00137 MS 5: Metselwerk - isolatie - houten wand 7,50 46,4 36,5 42,5 47,5 53,5 60,5 46,9 Totaal 8,50 R' 28,6 31,0 37,7 41,4 40,6 36,6 GA 25,0 27,4 34,2 37,9 37,1 33,1 Verblijfsgebied: Tussenwoning Bnr: 08 Eisen GA,k verblijfsgebied >= 28 db verblijfsruimte >= 26 db Resultaten GA,k Verblijfsruimte Vloeroppervlak GA Lbi GA,k [m2] [db] [db] [db] Woonkamer 30,80 30,2 30,8 27,9 Slaapkamer 1 10,90 34,2 26,8 33,0 Slaapkamer 2 5,60 33,3 27,7 33,6 Totaal verblijfsgebied 47,30 29,5 Verblijfsruimte: Woonkamer Vloeroppervlak 30,80 m² Maximale geluidsbelasting 61,0 db Vertrekhoogte 2,65 m Geluidwering GA 30,2 db Volume 81,62 m³ Binnenniveau Lbi 30,8 db Nagalmtijd T0 0,50 s Karakteristieke geluidwering GA,k 27,9 db Vlak 1 : Voorgevel Geluidniveaucorrectie CL 0,0 db (eigen waarde) D01808 SGG Climalit Acoustic 28/35 L 85 13,90 31,3 22,0 26,3 34,1 41,7 36,3 31,8 D02407 dubbele kier- en naaddichting (nieuwbouw) 10,00 40,4 42,0 42,0 42,0 42,0 42,0 42,4 D02942 Aralco VariaCoust EPC ,00 43,9 35,5 33,9 42,5 49,0 51,0 41,5 Qvent: 27,20 dm³/s D00789 Buitendeur groot glasopp. 2,00 35,1 36,0 41,0 44,0 48,0 45,0 44,1 Totaal 15,90 R' 21,6 25,4 32,6 38,0 34,7 30,9 GA 20,9 24,7 31,9 37,3 34,0 30,2 Verblijfsruimte: Slaapkamer 1 Vloeroppervlak 10,90 m² Maximale geluidsbelasting 61,0 db Vertrekhoogte 2,65 m Geluidwering GA 34,2 db Volume 28,89 m³ Binnenniveau Lbi 26,8 db Nagalmtijd T0 0,50 s Karakteristieke geluidwering GA,k 33,0 db Vlak 1 : Achtergevel Geluidniveaucorrectie CL 2,0 db (eigen waarde) D01808 SGG Climalit Acoustic 28/35 L 85 2,00 31,3 27,1 31,4 39,2 46,8 41,4 36,9 D00137 MS 5: Metselwerk - isolatie - houten wand 5,40 46,4 37,4 43,4 48,4 54,4 61,4 47,7 D02942 Aralco VariaCoust EPC ,00 43,9 35,2 33,6 42,2 48,7 50,7 41,1 Qvent: 13,60 dm³/s D02407 dubbele kier- en naaddichting (nieuwbouw) 8,00 40,4 39,7 39,7 39,7 39,7 39,7 40,1 Geluidwering gevels V juli 2016, 20:28 uur

14 Woongebouw Habitage WG HBT-GW Totaal 7,40 R' 25,9 28,8 35,2 38,3 37,2 34,0 GA 24,1 26,9 33,3 36,5 35,4 32,2 Verblijfsruimte: Slaapkamer 2 Vloeroppervlak 5,60 m² Maximale geluidsbelasting 61,0 db Vertrekhoogte 2,65 m Geluidwering GA 33,3 db Volume 14,84 m³ Binnenniveau Lbi 27,7 db Nagalmtijd T0 0,50 s Karakteristieke geluidwering GA,k 33,6 db Vlak 1 : Achtergevel Geluidniveaucorrectie CL 2,0 db (eigen waarde) D01808 SGG Climalit Acoustic 28/35 L 85 1,10 31,3 28,2 32,5 40,3 47,9 42,5 38,1 D00137 MS 5: Metselwerk - isolatie - houten wand 4,20 46,4 37,0 43,0 48,0 54,0 61,0 47,4 D02942 Aralco VariaCoust EPC ,00 43,9 33,7 32,1 40,7 47,2 49,2 39,7 Qvent: 13,60 dm³/s D02407 dubbele kier- en naaddichting (nieuwbouw) 4,00 40,4 41,2 41,2 41,2 41,2 41,2 41,6 Totaal 5,30 R' 26,6 28,9 35,7 39,4 38,4 34,6 GA 23,3 25,6 32,4 36,1 35,1 31,3 Geluidwering gevels V juli 2016, 20:28 uur

15 Woongebouw Habitage WG HBT-GW VARIANT: Appartementen Begane grond Geluidbelasting Geluidbelasting [db] Totaal Wegverkeer 47,0 51,0 55,0 56,0 54,0 61,0 Verblijfsgebied: Kopwoning Bnr: 01 Eisen GA,k verblijfsgebied >= 28 db verblijfsruimte >= 26 db Resultaten GA,k Verblijfsruimte Vloeroppervlak GA Lbi GA,k [m2] [db] [db] [db] Slaapkamer 2 8,50 34,9 26,1 35,4 Woonkamer met zijgevel glaspartij 33,70 28,3 32,7 28,8 Totaal verblijfsgebied 42,20 29,6 Verblijfsruimte: Slaapkamer 2 Vloeroppervlak 8,50 m² Maximale geluidsbelasting 61,0 db Vertrekhoogte 2,65 m Geluidwering GA 34,9 db Volume 22,52 m³ Binnenniveau Lbi 26,1 db Nagalmtijd T0 0,50 s Karakteristieke geluidwering GA,k 35,4 db Vlak 1 : Achtergevel Geluidniveaucorrectie CL 2,0 db (eigen waarde) D01808 SGG Climalit Acoustic 28/35 L 85 1,10 31,3 30,3 34,6 42,4 50,0 44,6 40,1 D00137 MS 5: Metselwerk - isolatie - houten wand 7,40 46,4 36,6 42,6 47,6 53,6 60,6 47,0 D02942 Aralco VariaCoust EPC ,00 43,9 35,8 34,2 42,8 49,3 51,3 41,7 Qvent: 13,60 dm³/s D02407 dubbele kier- en naaddichting (nieuwbouw) 4,00 40,4 43,3 43,3 43,3 43,3 43,3 43,7 Totaal 8,50 R' 28,3 30,8 37,6 41,4 40,4 36,4 GA 24,8 27,3 34,0 37,8 36,9 32,9 Verblijfsruimte: Woonkamer met zijgevel glaspartij Vloeroppervlak 33,70 m² Maximale geluidsbelasting 61,0 db Vertrekhoogte 2,65 m Geluidwering GA 28,3 db Volume 89,31 m³ Binnenniveau Lbi 32,7 db Nagalmtijd T0 0,50 s Karakteristieke geluidwering GA,k 28,8 db Vlak 1 : Voorgevel Geluidniveaucorrectie CL 0,0 db (eigen waarde) D01808 SGG Climalit Acoustic 28/35 L 85 13,60 31,3 22,0 26,3 34,1 41,7 36,3 31,9 D02942 Aralco VariaCoust EPC ,00 43,9 35,4 33,8 42,4 48,9 50,9 41,4 Qvent: 27,20 dm³/s D02407 dubbele kier- en naaddichting (nieuwbouw) 10,00 40,4 41,9 41,9 41,9 41,9 41,9 42,4 D00789 Buitendeur groot glasopp. 2,00 35,1 35,9 40,9 43,9 47,9 44,9 44,0 Totaal 15,60 R' 21,6 25,4 32,6 37,9 34,7 30,8 GA 21,4 25,2 32,4 37,7 34,5 30,7 Vlak 2 : Zijgevel Geluidniveaucorrectie CL 0,0 db parallel aan de weg (2) D00136 MS 4: Steenachtige spouwmuur 600 kg/m2 5,80 54,3 47,9 54,9 61,9 66,9 70,9 59,1 D01808 SGG Climalit Acoustic 28/35 L 85 12,00 31,3 23,1 27,4 35,2 42,8 37,4 33,0 Totaal 17,80 R' 23,1 27,4 35,2 42,8 37,4 33,0 GA 22,3 26,6 34,4 42,0 36,6 32,2 Verblijfsgebied: Tussenwoning Bnr: 02 Geluidwering gevels V juli 2016, 20:28 uur

16 Woongebouw Habitage WG HBT-GW Eisen GA,k verblijfsgebied >= 28 db verblijfsruimte >= 26 db Resultaten GA,k Verblijfsruimte Vloeroppervlak GA Lbi GA,k [m2] [db] [db] [db] Slaapkamer 1 18,20 28,1 32,9 28,0 Slaapkamer 2 15,90 35,8 25,2 33,0 Hobbykamer 5,70 33,3 27,7 33,6 Totaal verblijfsgebied 39,80 29,7 Verblijfsruimte: Slaapkamer 1 Vloeroppervlak 18,20 m² Maximale geluidsbelasting 61,0 db Vertrekhoogte 2,65 m Geluidwering GA 28,1 db Volume 48,23 m³ Binnenniveau Lbi 32,9 db Nagalmtijd T0 0,50 s Karakteristieke geluidwering GA,k 28,0 db Vlak 1 : Voorgevel Geluidniveaucorrectie CL 0,0 db (eigen waarde) D01808 SGG Climalit Acoustic 28/35 L 85 13,90 31,3 22,0 26,3 34,1 41,7 36,3 31,8 D02942 Aralco VariaCoust EPC ,00 43,9 38,5 36,9 45,5 52,0 54,0 44,5 Qvent: 13,60 dm³/s D00789 Buitendeur groot glasopp. 2,00 35,1 36,0 41,0 44,0 48,0 45,0 44,1 D02407 dubbele kier- en naaddichting (nieuwbouw) 10,00 40,4 42,0 42,0 42,0 42,0 42,0 42,4 Totaal 15,90 R' 21,7 25,7 32,8 38,2 34,8 31,0 GA 18,7 22,7 29,9 35,2 31,8 28,1 Verblijfsruimte: Slaapkamer 2 Vloeroppervlak 15,90 m² Maximale geluidsbelasting 61,0 db Vertrekhoogte 2,65 m Geluidwering GA 35,8 db Volume 42,13 m³ Binnenniveau Lbi 25,2 db Nagalmtijd T0 0,50 s Karakteristieke geluidwering GA,k 33,0 db Vlak 1 : Achtergevel Geluidniveaucorrectie CL 2,0 db (eigen waarde) D01808 SGG Climalit Acoustic 28/35 L 85 2,00 31,3 27,1 31,4 39,2 46,8 41,4 36,9 D00137 MS 5: Metselwerk - isolatie - houten wand 5,40 46,4 37,4 43,4 48,4 54,4 61,4 47,7 D02942 Aralco VariaCoust EPC ,00 43,9 35,2 33,6 42,2 48,7 50,7 41,1 Qvent: 13,60 dm³/s D02407 dubbele kier- en naaddichting (nieuwbouw) 8,00 40,4 39,7 39,7 39,7 39,7 39,7 40,1 Totaal 7,40 R' 25,9 28,8 35,2 38,3 37,2 34,0 GA 25,7 28,6 35,0 38,1 37,0 33,8 Verblijfsruimte: Hobbykamer Vloeroppervlak 5,70 m² Maximale geluidsbelasting 61,0 db Vertrekhoogte 2,65 m Geluidwering GA 33,3 db Volume 15,11 m³ Binnenniveau Lbi 27,7 db Nagalmtijd T0 0,50 s Karakteristieke geluidwering GA,k 33,6 db Vlak 1 : Achtergevel Geluidniveaucorrectie CL 2,0 db (eigen waarde) D01808 SGG Climalit Acoustic 28/35 L 85 1,10 31,3 28,2 32,5 40,3 47,9 42,5 38,1 D00137 MS 5: Metselwerk - isolatie - houten wand 4,20 46,4 37,0 43,0 48,0 54,0 61,0 47,4 D02942 Aralco VariaCoust EPC ,00 43,9 33,7 32,1 40,7 47,2 49,2 39,7 Qvent: 13,60 dm³/s D02407 dubbele kier- en naaddichting (nieuwbouw) 4,00 40,4 41,2 41,2 41,2 41,2 41,2 41,6 Totaal 5,30 R' 26,6 28,9 35,7 39,4 38,4 34,6 GA 23,4 25,7 32,5 36,2 35,2 31,3 Geluidwering gevels V juli 2016, 20:28 uur

17 Woongebouw Habitage WG HBT-GW Verblijfsgebied: Tussenwoning Bnr: 03 Eisen GA,k verblijfsgebied >= 28 db verblijfsruimte >= 26 db Resultaten GA,k Verblijfsruimte Vloeroppervlak GA Lbi GA,k [m2] [db] [db] [db] Woonkamer 30,80 30,2 30,8 27,9 Totaal verblijfsgebied 30,80 27,9 Verblijfsruimte: Woonkamer Vloeroppervlak 30,80 m² Maximale geluidsbelasting 61,0 db Vertrekhoogte 2,65 m Geluidwering GA 30,2 db Volume 81,62 m³ Binnenniveau Lbi 30,8 db Nagalmtijd T0 0,50 s Karakteristieke geluidwering GA,k 27,9 db Vlak 1 : Voorgevel Geluidniveaucorrectie CL 0,0 db parallel aan de weg (2) D01808 SGG Climalit Acoustic 28/35 L 85 13,90 31,3 22,0 26,3 34,1 41,7 36,3 31,8 D02942 Aralco VariaCoust EPC ,00 43,9 35,5 33,9 42,5 49,0 51,0 41,5 Qvent: 27,20 dm³/s D00789 Buitendeur groot glasopp. 2,00 35,1 36,0 41,0 44,0 48,0 45,0 44,1 D02407 dubbele kier- en naaddichting (nieuwbouw) 10,00 40,4 42,0 42,0 42,0 42,0 42,0 42,4 Totaal 15,90 R' 21,6 25,4 32,6 38,0 34,7 30,9 GA 20,9 24,7 31,9 37,3 34,0 30,2 Geluidwering gevels V juli 2016, 20:28 uur

18 Woongebouw Habitage WG HBT-GW Specificatie gebruikte elementen en bronvermelding Id Omschrijving RA/DnA Bron D00136 MS 4: Steenachtige spouw... 43,0 50,0 57,0 62,0 66,0 54,3 Verkeerslawaai en woningen '84 D00137 MS 5: Metselwerk - isolatie... 36,0 42,0 47,0 53,0 60,0 46,4 Verkeerslawaai en woningen '84 D00789 Buitendeur groot... 27,0 32,0 35,0 39,0 36,0 35,1 Geluidwering in woningbouw '92 D01808 SGG Climalit Acoustic 28/ ,4 25,7 33,5 41,1 35,7 31,3 TNO'97 rp.tno/tue 97-CBO-... D02407 dubbele kier- en naaddichti... 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,4 Herziene Rekenmethode Gelui... D02942 Aralco VariaCoust EPC ,0 36,4 45,0 51,5 53,5 43,9 Aralco opmerking: Van de wand D00137: MS5: metselwerk - isolatie -houtenwand(ook wel HSB wand), zijn de isolatiewaarden/oktaafband vergelijkbaar met onderstaand SBR detail. Ra/DnA waarde 46,4 db. SBR detail Geluidwering gevels V juli 2016, 20:28 uur

19 BIJLAGE IV

20 BIJLAGE V

RAPPORT. Nieuw te bouwen woning Kortland 47 Alblasserdam. Geluidwering gevels. Nieuw te bouwen woning. Betreft

RAPPORT. Nieuw te bouwen woning Kortland 47 Alblasserdam. Geluidwering gevels. Nieuw te bouwen woning. Betreft RAPPORT Nieuw te bouwen woning Kortland 47 Alblasserdam Geluidwering gevels Betreft Kenmerk Status Opdrachtgever Uitgevoerd door Nieuw te bouwen woning R012520.001.01 Definitief Van der Padt & Partners

Nadere informatie

Woning Westervelt Valkseweg te Barneveld

Woning Westervelt Valkseweg te Barneveld Woning Westervelt Valkseweg te Barneveld geluidwering gevels Opgesteld door: Datum: 11 oktober 2011 S&W Consultancy Rapportnr: 2110967 Postbus 5185 Versie: 1 4380 KD Vlissingen Tel: 0118 442 270 Fax: 0118

Nadere informatie

Geluidwerende voorzieningen. woning Biesstraat 66. te Heythuysen

Geluidwerende voorzieningen. woning Biesstraat 66. te Heythuysen Geluidwerende voorzieningen woning Biesstraat 66 te Heythuysen versie 4 oktober 2012 opdrachtnummer 12-194 datum 4 oktober 2012 opdrachtgever Econsultancy bv Rijksweg Noord 39 6071 KS Swalmen auteur A.D.

Nadere informatie

VARIANT: Nultrede woning [bouwnummer 8]

VARIANT: Nultrede woning [bouwnummer 8] Project Omschrijving: Nieuwbouwwoningen a/d Molenlaan te Yerseke; type nultrede Werknummer: Rekenmethode: NPR 5272 Status: Nieuwbouw Categorie: Weg- of spoorweglawaai Bestand: S:\Projecten\2015\ Nb woningen

Nadere informatie

RAPPORT AKOESTISCH ONDERZOEK GELUIDWERING GEVEL HEIKANTSTRAAT ONG. TE SOMEREN PROJECT: 13644

RAPPORT AKOESTISCH ONDERZOEK GELUIDWERING GEVEL HEIKANTSTRAAT ONG. TE SOMEREN PROJECT: 13644 RAPPORT AKOESTISCH ONDERZOEK GELUIDWERING GEVEL HEIKANTSTRAAT ONG. TE SOMEREN PROJECT: 13644 VERANTWOORDING Titel AKOESTISCH ONDERZOEK GELUIDWERING GEVEL HEIKANTSTRAAT ONG. TE SOMEREN Opdrachtgever De

Nadere informatie

Geluidwerende voorzieningen. woningen Mattelierstraat

Geluidwerende voorzieningen. woningen Mattelierstraat Geluidwerende voorzieningen woningen Mattelierstraat te Groenlo versie 11 mei 2015 opdrachtnummer datum 11 mei 2015 opdrachtgever Nico Winkel Holding bv Oude WInterswijkseweg 30a 7141 DG Groenlo auteur

Nadere informatie

Geluidwerende voorzieningen woningen plan Morgenbad te Leuth

Geluidwerende voorzieningen woningen plan Morgenbad te Leuth Geluidwerende voorzieningen woningen plan Morgenbad te Leuth Versie 11 februari 2015 opdrachtgever Zwartbol Planontwikkeling & Advies bv Hezelstraat 19 6576 JL Ooij auteur Ad Postma INHOUDSOPGAVE bladzijde

Nadere informatie

12 februari 2014 W1598-2a-GI. Project Consult BV

12 februari 2014 W1598-2a-GI. Project Consult BV datum: rapportnummer: 12 februari 2014 W1598-2a-GI opdrachtgever: Project Consult BV onderwerp: Akoestisch rapport betreffende de berekening van de geluidwering van de relevante uitwendige scheidingsconstructies

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai (geluidwering gevels) Nieuwbouw 4 woningen Duitse Weistraat te Kerkdriel

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai (geluidwering gevels) Nieuwbouw 4 woningen Duitse Weistraat te Kerkdriel Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai (geluidwering gevels) Nieuwbouw 4 woningen Duitse Weistraat te Kerkdriel Deze rapportage is afgedrukt op cradle to cradle papier INHOUDSOPGAVE pagina 1 INLEIDING

Nadere informatie

Woning Moerman. Rapportage Geluidwering Gevels

Woning Moerman. Rapportage Geluidwering Gevels Woning Moerman Rapportage Geluidwering Gevels Woning Moerman Geluidwering Gevels Opgesteld door: Datum: 22 april 2013 S&W Consultancy Rapportnr: 2130386 Postbus 5185 Versie: 1 4380 KD Vlissingen Tel: 0118

Nadere informatie

Woning Slingerweg 7 te Hippolytushoef. Geluidwering gevels. Rapportnr: Datum: Versie: 1 Contactpersoon: T.J.

Woning Slingerweg 7 te Hippolytushoef. Geluidwering gevels. Rapportnr: Datum: Versie: 1 Contactpersoon: T.J. Woning Slingerweg 7 te Hippolytushoef Geluidwering gevels Rapportnr: 2160135 Datum: 17-05-2016 Versie: 1 Contactpersoon: T.J. Wattel Samenvatting In opdracht van Commandeur Bouwontwikkeling is door S&W

Nadere informatie

Nieuwbouw appartementen Aan de Karekietstraat Te Sliedrecht. Rapportage Geluidwering gevels

Nieuwbouw appartementen Aan de Karekietstraat Te Sliedrecht. Rapportage Geluidwering gevels Nieuwbouw appartementen Aan de Karekietstraat Te Sliedrecht Rapportage Geluidwering gevels Nieuwbouw appartementen Aan de Karekietstraat te Sliedrecht geluidwering gevels Opgesteld door: Datum: 19 juni

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Geluidwering gevels Prins Hendrikkade, Noordereiland te Rotterdam

Akoestisch onderzoek Geluidwering gevels Prins Hendrikkade, Noordereiland te Rotterdam Postbus 153, 6800 AD Arnhem - T 026-845 46 47 - F 026 445 53 84 www.adviesbureau-de-haan.nl - info@adviesbureau-de-haan.nl S.12.117.01 Akoestisch onderzoek Geluidwering gevels Prins Hendrikkade, Noordereiland

Nadere informatie

Raadgevend ingenieursbureau Metz B.V. A d v i e s b u r e a u v o o r b o u w a k o e s t i e k W o u d r i c h e m

Raadgevend ingenieursbureau Metz B.V. A d v i e s b u r e a u v o o r b o u w a k o e s t i e k W o u d r i c h e m Raadgevend ingenieursbureau Metz B.V. A d v i e s b u r e a u v o o r b o u w a k o e s t i e k W o u d r i c h e m Gemeente Amstelveen Afdeling Vastgoed T.a.v. drs. A.C.M. van Mierlo Postbus 4 1180 BA

Nadere informatie

2 e bedrijfswoning fam. Agterberg aan de Lange Dreef 17 te Hagestein. Geluidwering gevels

2 e bedrijfswoning fam. Agterberg aan de Lange Dreef 17 te Hagestein. Geluidwering gevels 2 e bedrijfswoning fam. Agterberg aan de Lange Dreef 17 te Hagestein Geluidwering gevels 2 e bedrijfswoning fam. Agterberg aan de Lange Dreef 17 te Hagestein Geluidwering gevels Opgesteld door: Datum:

Nadere informatie

RAPPORT. Appartementengebouw Plan De Wetering Graafdijk-Oost 66 Molenaarsgraaf. Appartementengebouw

RAPPORT. Appartementengebouw Plan De Wetering Graafdijk-Oost 66 Molenaarsgraaf. Appartementengebouw RAPPORT Appartementengebouw Plan De Wetering Graafdijk-Oost 66 Molenaarsgraaf Bescherming tegen geluid van buiten NEN 5077 / NPR 5272 Betreft Kenmerk Status Opdrachtgever Uitgevoerd door Appartementengebouw

Nadere informatie

Bijlage 3 bij besluit 2014/2913-V1 V&V. Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Woningsplitsing Gilzeweg 9a, Bavel

Bijlage 3 bij besluit 2014/2913-V1 V&V. Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Woningsplitsing Gilzeweg 9a, Bavel Bijlage 3 bij besluit 2014/2913-V1 V&V Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Woningsplitsing Gilzeweg 9a, Bavel documentkenmerk: 1412/024/MF-01, versie 2 Akoestisch onderzoek geluidwering gevels (toetsing

Nadere informatie

RAPPORT AKOESTISCH ONDERZOEK GELUIDWERING GEVEL RAADHUISPLEIN 22D TE HEESWIJK DINTHER PROJECT: 15903

RAPPORT AKOESTISCH ONDERZOEK GELUIDWERING GEVEL RAADHUISPLEIN 22D TE HEESWIJK DINTHER PROJECT: 15903 RAPPORT AKOESTISCH ONDERZOEK GELUIDWERING GEVEL RAADHUISPLEIN 22D TE HEESWIJK DINTHER PROJECT: 15903 VERANTWOORDING Titel AKOESTISCH ONDERZOEK GELUIDWERING GEVEL RAADHUISPLEIN 22D TE HEESWIJK DINTHER Opdrachtgever

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Nieuwbouw woning Boekenderhofweg ong. Blerick, gemeente Venlo

Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Nieuwbouw woning Boekenderhofweg ong. Blerick, gemeente Venlo Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Nieuwbouw woning Boekenderhofweg ong. Blerick, gemeente Venlo projectnummer: 1203/080/RV, versie 1 INHOUDSOPGAVE pagina 1 INLEIDING 1 2 UITGANGSPUNTEN 2 2.1 Locatiegegevens

Nadere informatie

25 februari 2014 X1620-1-GI. Ontwerp & Tekenburo A. Schoenmakers

25 februari 2014 X1620-1-GI. Ontwerp & Tekenburo A. Schoenmakers datum: rapportnummer: 25 februari 2014 X1620-1-GI opdrachtgever: Ontwerp & Tekenburo A. Schoenmakers onderwerp: Akoestisch rapport betreffende de berekening van de geluidwering van de relevante uitwendige

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek woning Hupselse Dwarsweg. Geluidwering gevel, herbouw woning Hupselse Dwarsweg Eibergen

Akoestisch onderzoek woning Hupselse Dwarsweg. Geluidwering gevel, herbouw woning Hupselse Dwarsweg Eibergen Akoestisch onderzoek woning Hupselse Dwarsweg Geluidwering gevel, herbouw woning Hupselse Dwarsweg Eibergen Status definitief Versie 001 Rapport M.2016.1046.00.R002 Datum 30 september 2016 k:\doc\m\2016\104600\m2016104600r002def.docx

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Herontwikkeling woonboerderij Kelperweg 35 te Kelpen-Oler

Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Herontwikkeling woonboerderij Kelperweg 35 te Kelpen-Oler Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Herontwikkeling woonboerderij Kelperweg 35 te Kelpen-Oler Deze rapportage is afgedrukt op cradle to cradle papier projectnummer: 1205/030/RV, versie 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

uw referentie: Uw opdracht behandeld door: Walter Hennissen onze referentie: 20154049 telefoon: 043 458 41 65 Akoestisch onderzoek

uw referentie: Uw opdracht behandeld door: Walter Hennissen onze referentie: 20154049 telefoon: 043 458 41 65 Akoestisch onderzoek St. Gerlach 47 6301 JA Houthem Nederland T: +31 (0)43-458 41 65 F: +31 (0)43-458 41 66 info@bureaugeluid.nl www.bureaugeluid.nl BTW: NL8154.12.423.B01 IBAN: NL09DEUT0528188798 BIC: DEUTNL2N kvk: 14074915

Nadere informatie

db/a consultants v.o.f.

db/a consultants v.o.f. db/a consultants v.o.f. postbus 237 5670 ae nuenen tel. (040) 263 11 49 fax (040) 283 28 95 e-mail: info@geluidshinder.nl site: www.geluidshinder.nl abn amro nuenen rek.nr. 42.33.53.357 k.v.k. eindhoven

Nadere informatie

Pr. Julianaweg 1. Geldermalsen. Akoestisch onderzoek geluidwering gevel. Opdrachtnummer :

Pr. Julianaweg 1. Geldermalsen. Akoestisch onderzoek geluidwering gevel. Opdrachtnummer : Pr. Julianaweg 1 Geldermalsen Akoestisch onderzoek geluidwering gevel Opdrachtnummer : 14222-03 Document Status : Rap-02 : Concept Datum : 28-06-2016 Project : Pr. Julianaweg 1 Geldermalsen Document :

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Nieuwbouw patiowoningen Talmastraat, Breda

Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Nieuwbouw patiowoningen Talmastraat, Breda Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Nieuwbouw patiowoningen Talmastraat, Breda documentkenmerk: 1502/019/MD-01, versie 1 Akoestisch onderzoek geluidwering gevels (toetsing Bouwbesluit) in opdracht

Nadere informatie

Geluidwerende voorzieningen. woning Zutphensestraat 240

Geluidwerende voorzieningen. woning Zutphensestraat 240 Geluidwerende voorzieningen woning Zutphensestraat 240 te Apeldoorn versie 1 april 2010 opdrachtnummer 10-081 datum 2 april 2010 opdrachtgever T2 Architecten bv Postbus 47 7255 ZG Hengelo Gld. auteur A.D.

Nadere informatie

Adviesbureau Vrancken

Adviesbureau Vrancken Adviesbureau Vrancken Duinerlaan 8, 9761 CT Eelde Tel.: 050-3080225 E-mail: info@adviesbureau-vrancken.nl www.adviesbureau-vrancken.nl Akoestisch onderzoek Geluidswering gevels van de woningen Boterbloem

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek weg- en railverkeerslawaai (fase 2) Nieuwbouw woning Hoebertweg America

Akoestisch onderzoek weg- en railverkeerslawaai (fase 2) Nieuwbouw woning Hoebertweg America Akoestisch onderzoek weg- en railverkeerslawaai (fase 2) Nieuwbouw woning Hoebertweg America februari 2010 projectnummer: 1002/054/RV Versie 1: februari 2010 in opdracht van Pijnenburg Advies Spoorweg

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai (geluidwering gevels) nieuwbouw 4 appartementen Julianastraat te Diessen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai (geluidwering gevels) nieuwbouw 4 appartementen Julianastraat te Diessen Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai (geluidwering gevels) nieuwbouw 4 appartementen Julianastraat te Diessen Deze rapportage is afgedrukt op cradle to cradle papier projectnummer: 1204/056/MD-02, versie

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Dr. Struyckenstraat 161 Breda

Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Dr. Struyckenstraat 161 Breda Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Dr. Struyckenstraat 161 Breda documentkenmerk: 1503/087/MD-02, versie 1 Akoestisch onderzoek geluidwering gevels (toetsing bouwbesluit) in opdracht van Nieuwerwets

Nadere informatie

geluidno titie Adviesbureau Houtappels T.a.v. de heer Jarl Houtappels Rietwijkerstraat XC Amsterdam

geluidno titie Adviesbureau Houtappels T.a.v. de heer Jarl Houtappels Rietwijkerstraat XC Amsterdam Adviesbureau Houtappels T.a.v. de heer Jarl Houtappels Rietwijkerstraat 76 1059 XC Amsterdam jarl@adviesbureauhoutappels.nl datum: 14 oktober 2013 adviseur: Gislaine Schrijnemaekers betreft: Geluidwering

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek geluidwering gevel nieuwbouw 24 appartementen hoek Rijnlandstraat Landscheidingstraat te Leidschendam Centrum

Akoestisch onderzoek geluidwering gevel nieuwbouw 24 appartementen hoek Rijnlandstraat Landscheidingstraat te Leidschendam Centrum Akoestisch onderzoek geluidwering gevel nieuwbouw 24 appartementen hoek Rijnlandstraat Landscheidingstraat te Leidschendam Centrum Opdrachtgever: Contactpersoon: Bouwfonds Ontwikkeling BV (regio Zuid-West)

Nadere informatie

M. Feijts De Tramweg RX Born

M. Feijts De Tramweg RX Born M. Feijts De Tramweg 1 6121 RX Born uw referentie: Uw opdracht behandeld door: Walter Hennissen onze referentie: 20122186 telefoon: 043 458 41 65 betreft: Akoestisch onderzoek e-mail: w.hennissen@bureaugeluid.nl

Nadere informatie

Geluidbelasting De geluidbelastingen op de gevels van de Marnixstraat en de Maresingel zijn aangeleverd door de Milieudienst West-Holland, zie bijlage

Geluidbelasting De geluidbelastingen op de gevels van de Marnixstraat en de Maresingel zijn aangeleverd door de Milieudienst West-Holland, zie bijlage Behoort bij beschikking van Burgemeester en Wethouders van Leiden BV. 150535-1707337 Indicatief akoestisch onderzoek geluidwering gevel Datum: 28 mei 2015 Project: Appartementen Maresingel 54 te Leiden

Nadere informatie

Rapport: Toetsing karakteristieke geluidwering voor de nieuwbouw van Een woning aan Makkum 7 te Beilen

Rapport: Toetsing karakteristieke geluidwering voor de nieuwbouw van Een woning aan Makkum 7 te Beilen r1316.1/030913 Rapport: Toetsing karakteristieke geluidwering voor de nieuwbouw van Een woning aan Makkum 7 te Beilen Datum: 3 september 2013 Rapportnummer: 1316.1 Projectnummer: 1316 Opdrachtgever: De

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Nieuwbouw 2 woningen Postweg ong. te Vught

Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Nieuwbouw 2 woningen Postweg ong. te Vught Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Nieuwbouw 2 woningen Postweg ong. te Vught documentkenmerk: 1512/015/MF-01, versie 3 Akoestisch onderzoek geluidwering gevels (toetsing bouwbesluit) in opdracht

Nadere informatie

27 februari 2014 X1620-2-1-GI. M.M.W. de Groot

27 februari 2014 X1620-2-1-GI. M.M.W. de Groot datum: rapportnummer: 27 februari 2014 X1620-2-1-GI opdrachtgever: M.M.W. de Groot onderwerp: Akoestisch rapport betreffende de berekening van de geluidwering van de relevante uitwendige scheidingsconstructies

Nadere informatie

Projectnr. : Referentie : 002/14079/VS Datum : p/a Hammel en Partners Postbus AD ZEIST

Projectnr. : Referentie : 002/14079/VS Datum : p/a Hammel en Partners Postbus AD ZEIST Rapport Bouwbesluitberekening GA;k Projectnr. : 14079 Referentie : 002/14079/VS Datum : 02-12-2015 Opdrachtgever: Intensivus p/a Hammel en Partners Postbus 181 3700 AD ZEIST Contactpersoon: De heer B.

Nadere informatie

Geluidwering gevel. 1 Regelgeving. 1.1 Bestaande bouw. 1.2 Verbouw. 1.3 Nieuwbouw. 1.4 Ambitie

Geluidwering gevel. 1 Regelgeving. 1.1 Bestaande bouw. 1.2 Verbouw. 1.3 Nieuwbouw. 1.4 Ambitie 17 juli 2014 EGM adviseurs B14119.00 004 MR Italiëlaan Zoetermeer Geluidwering gevel 1 Regelgeving 1.1 Bestaande bouw Het Bouwbesluit 2012 kent geen voorschriften voor bescherming tegen geluid van buiten

Nadere informatie

NIEUWEGEIN KRIJTWAL 17-23. Onderzoek geluidwering gevels

NIEUWEGEIN KRIJTWAL 17-23. Onderzoek geluidwering gevels NIEUWEGEIN KRIJTWAL 17-23 Onderzoek geluidwering gevels Nieuwegein Krijtwal 17 Onderzoek geluidwering gevels identificatie planstatus projectnummer: datum: 400075.19087.00 11-07-2014 projectleider: ing.

Nadere informatie

Nieuwbouw kantoortorens het Atrium te Amsterdam Beoordeling geluidwering gevels voor vergunningsaanvraag

Nieuwbouw kantoortorens het Atrium te Amsterdam Beoordeling geluidwering gevels voor vergunningsaanvraag Nieuwbouw kantoortorens het Atrium te Amsterdam Beoordeling geluidwering gevels voor vergunningsaanvraag Opdrachtgever G&S Vastgoed BV Contactpersoon de heer ir. R.A. Schenk Kenmerk R032529af.00008.jvp

Nadere informatie

Geluidwerende voorzieningen. woning Jachtlaan te Apeldoorn

Geluidwerende voorzieningen. woning Jachtlaan te Apeldoorn Geluidwerende voorzieningen woning Jachtlaan te Apeldoorn versie 28 april 2009 datum 28 april 2009 opdrachtgever Dhr. P. Koldewijn Jachtlaan 309 7336 AB Apeldoorn auteur A.D. Postma INHOUDSOPGAVE bladzijde

Nadere informatie

3 BEREKENDE GELUIDSBELASTING ALS GEVOLG VAN HET WEGVERKEER

3 BEREKENDE GELUIDSBELASTING ALS GEVOLG VAN HET WEGVERKEER St. Gerlach 47 6301 JA Houthem Nederland T: +31 (0)43-458 41 65 F: +31 (0)43-458 41 66 info@bureaugeluid.nl www.bureaugeluid.nl BTW: NL8154.12.423.B01 IBAN: NL09DEUT05281887 BIC: DEUTNL2N kvk: 14074915

Nadere informatie

Tabel 2 uit rapport 20093118

Tabel 2 uit rapport 20093118 Bureau Geluid Support Bureau Geluid nl Parallelweg 30 6231 CJ Meerssen tel. 043 458 41 65 fax 043 458 41 66 website meetapparatuur: www.bureaugeluidsupport.nl CSO Adviesbureau voor Milieuonderzoek B.V.

Nadere informatie

Rekenmethodiek De geluidwering van de gevel is berekend volgens de rekenmethode GGG 97.

Rekenmethodiek De geluidwering van de gevel is berekend volgens de rekenmethode GGG 97. MEMO Aan: Henk Bos Brinklaan 11 9431 AJ Westerbork Kenmerk: 0188-G-17-A Titel: Memo geluidwering Hoofdstraat 34 te Westerbork Opgesteld: ing. A. Gal Datum: 21 juni 2017 Inleiding In voorliggende memo is

Nadere informatie

datum 3 maart 2017 project 'tijdelijke' woonunits Wassenaarseweg vestiging Den Haag

datum 3 maart 2017 project 'tijdelijke' woonunits Wassenaarseweg vestiging Den Haag datum 3 maart 2017 project 'tijdelijke' woonunits Wassenaarseweg vestiging Den Haag betreft geluidwering gevels uw kenmerk - versie 2 ons kenmerk M.2015.1437.04.N001 contactpersoon ir. E.W.W. (Erik) Cremers

Nadere informatie

Nieuwbouw Appartementen te Lisse

Nieuwbouw Appartementen te Lisse Nieuwbouw Appartementen te Lisse bepaling geluidsbelasting & geluidwering gevels Opgesteld door: Datum: 5 december 2011 S&W Consultancy Rapportnr: 2110895 Postbus 5185 Versie: 1 43 KD Vlissingen Tel: (0118)

Nadere informatie

Straatweg Rotterdam, nieuwbouw vijf stadswoningen Geluidwering gevels

Straatweg Rotterdam, nieuwbouw vijf stadswoningen Geluidwering gevels Straatweg Rotterdam, nieuwbouw vijf stadswoningen Geluidwering gevels Katwijkse Ontwikkelings Maatschappij BV 1 september 2014 efinitief rapport BC8980 ASKONINGV NEERLAN B.V. PLANNING & STRATEGY Barbarossastraat

Nadere informatie

Adviesbureau Vrancken

Adviesbureau Vrancken Adviesbureau Vrancken Duinerlaan 8, 9761 CT Tel.: 050-3080225 E-mail: info@adviesbureau-vrancken.nl www.adviesbureau-vrancken.nl Akoestisch onderzoek Geluidswering gevels van de woning Zijdwerk 27 te Wervershoof.

Nadere informatie

Variant met gewijzigde uitgangspunten en aanvullende gevelmaatregelen voor het Bernard Nieuwentijt College

Variant met gewijzigde uitgangspunten en aanvullende gevelmaatregelen voor het Bernard Nieuwentijt College datum 15 juni 2015 project Rho/Brede School Monnickendam vestiging Drachten betreft Gevelmaatregelen Bernard Nieuwentijt uw kenmerk - College ons kenmerk M.2013.0964.04.N001 versie 001 verwerkt door EBX/VB/JPO/OZU

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Hoogveldseweg te Mill

Akoestisch onderzoek Hoogveldseweg te Mill + Huisvestingadvies 00.236 Akoestischonderzoek HoogveldsewegteMill versie.0 datum 25oktober202 auteur Ing.M.Schipperen bestand Rapport afdrukdatum 25oktober202 voor accoord Ing.M.Schipperen(projectleider)

Nadere informatie

De Verleyding Leiden Akoestisch-bouwtechnisch rapport

De Verleyding Leiden Akoestisch-bouwtechnisch rapport e Verleyding Leiden Akoestisch-bouwtechnisch rapport Opdrachtgever Ten Brinke Bouw BV Contactpersoon hr. M. eersema ocumentnummer 803.001.01-4 atum 9 oktober 2015 Kader en doel In opdracht van Ten Brinke

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK

AKOESTISCH ONDERZOEK AKOESTISCH ONDERZOEK GELUIDWERING WOONHUIS NIEUWBOUW 2 SENIORENWONINGEN OUDE MAASSTRAAT UDEN 16.027.01 VERSIE 1 Zaaknummer: Behandeld door: Ing. R. Herik Opdrachtgever : Vanderwiel 253720 Architecten Dr.

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek naar de geluidwering van de uitwendige gevelconstructie van de woning Blitterswijckseweg 18a te Broekhuizenvorst.

Akoestisch onderzoek naar de geluidwering van de uitwendige gevelconstructie van de woning Blitterswijckseweg 18a te Broekhuizenvorst. 5 Rapport Lid NLingenieurs ISO 9001 gecertificeerd Concept Betreft: Rapportnummer: Akoestisch onderzoek naar de geluidwering van de uitwendige gevelconstructie van de woning Blitterswijckseweg 18a te Broekhuizenvorst.

Nadere informatie

Akoestisch Rapport. Opdrachtgever: Badhoeve Bouw Postbus AA Badhoevedorp

Akoestisch Rapport. Opdrachtgever: Badhoeve Bouw Postbus AA Badhoevedorp KvK 50305824 BTW NL186697478B01 Info@versusbouwadvies.nl Akoestisch Rapport Akoestisch onderzoek naar de geluidwering van de gevels ten gevolge van het wegverkeerslawaai, railverkeerslawaai en luchtvaartlawaai

Nadere informatie

Geluidsberekening t.b.v. nieuwbouw bedrijfswoning Nieuwpoortseweg 5 te Groot-Ammers

Geluidsberekening t.b.v. nieuwbouw bedrijfswoning Nieuwpoortseweg 5 te Groot-Ammers 838-00 Geluidsberekening t.b.v. nieuwbouw bedrijfswoning Nieuwpoortseweg 5 te Groot-Ammers Project: Nieuwbouw bedrijfswoning Nieuwpoortseweg 5 2964 EA Groot-Ammers Opdrachtgever: Opgesteld door: H. van

Nadere informatie

Nieuwe woning Nieuweweg-noord 273 te Veenendaal

Nieuwe woning Nieuweweg-noord 273 te Veenendaal Nieuwe woning Nieuweweg-noord 273 te Veenendaal Akoestisch onderzoek geluidbelasting railverkeer en geluidwering gevels projectnummer 12.018 versie 02 oktober 2012 Auteur(s) Ing. S. van de Werfhorst Buro

Nadere informatie

Rapport A2:

Rapport A2: Opdrachtgever: Kragten Schoolstraat 8 6049 BN Herten Contactpersoon: de heer P. Geerts Rapport 16046.164-A2: Akoestisch onderzoek herbestemming schoolgebouw tot studentenhuisvesting. Datum: 31 oktober

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELBELASTING / GEVELWERING DEMERTHOF FASE 2 RAPPORTNUMMER 20134092

AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELBELASTING / GEVELWERING DEMERTHOF FASE 2 RAPPORTNUMMER 20134092 Bureau Geluid NL Sint Gerlach 47 6301 JA Houthem 043 458 41 65 www.bureaugeluid.nl AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELBELASTING / GEVELWERING DEMERTHOF FASE 2 RAPPORTNUMMER 20134092 rapportnummer: 20134092 datum:

Nadere informatie

Rapport. First te Rotterdam: (karakteristieke) geluidwering van de uitwendige scheidingsconstructie

Rapport. First te Rotterdam: (karakteristieke) geluidwering van de uitwendige scheidingsconstructie 1 Rapport Lid NLingenieurs ISO-9001 gecertificeerd First te Rotterdam: (karakteristieke) geluidwering van de uitwendige scheidingsconstructie Rapportnummer G 16598-22-RA d.d. 30 november 2011 Peutz bv

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Karakteristieke geluidwering. Hoofdstraat 137 te Rijen

Akoestisch onderzoek Karakteristieke geluidwering. Hoofdstraat 137 te Rijen Akoestisch onderzoek Karakteristieke geluidwering Hoofdstraat 137 te Rijen AGEL adviseurs D01 Akoestisch onderzoek karakteristieke geluidwering 20110288 Hoofdstraat 137 januari 2012 te Rijen blad 1 INHOUD

Nadere informatie

Geluidbelasting railverkeer op. woningbouwlocatie. Knoevenoordstraat te Brummen

Geluidbelasting railverkeer op. woningbouwlocatie. Knoevenoordstraat te Brummen Geluidbelasting railverkeer op woningbouwlocatie Knoevenoordstraat te Brummen versie 5 februari 2007 datum 5 februari 2007 opdrachtgever H. van Ittersum Burg. Van Walsemstraat 11 8162 GC EPE auteur A.D.

Nadere informatie

Woning Hoofdstraat 38 te Westerbork Onderzoek geluidwering gevel Notitie 16118n01, 28 juni 2016

Woning Hoofdstraat 38 te Westerbork Onderzoek geluidwering gevel Notitie 16118n01, 28 juni 2016 Woning Hoofdstraat 38 te Westerbork Onderzoek geluidwering gevel Notitie 16118n01, 28 juni 2016 Opdrachtgever: Bouwadvies Albert de Boer Beilerstraat 13/D 9431 GA Westerbork Tel: 0593 332350 Contactpersoon:

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELWERING / GEVELBELASTING STATIONSPLEIN 13 EIJSDEN RAPPORTNUMMER

AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELWERING / GEVELBELASTING STATIONSPLEIN 13 EIJSDEN RAPPORTNUMMER Bureau Geluid NL Sint Gerlach 47 6301 JA Houthem 043 458 41 65 www.bureaugeluid.nl AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELWERING / GEVELBELASTING STATIONSPLEIN 13 EIJSDEN RAPPORTNUMMER 20164014 rapportnummer: 20164014

Nadere informatie

Nieuwbouw Jan Tooropstraat te Amsterdam. Berekening geluidwering gevel

Nieuwbouw Jan Tooropstraat te Amsterdam. Berekening geluidwering gevel Nieuwbouw Jan Tooropstraat te Amsterdam Berekening geluidwering gevel Rapportnummer H 5381-2-RA d.d. 1 oktober 2015 Nieuwbouw Jan Tooropstraat te Amsterdam Berekening geluidwering gevel o p d r a c h t

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek De Telefooncentrale Koelmalaan 350 Alkmaar. projectnummer GT130557

Akoestisch onderzoek De Telefooncentrale Koelmalaan 350 Alkmaar. projectnummer GT130557 Akoestisch onderzoek De Telefooncentrale Koelmalaan 350 Alkmaar projectnummer GT130557 Opdrachtgever: GTP VastgoedOntwikkeling BV de heer ing. J.R. Fennema Industrieterrein Oosterzij 5 1851 NV Heiloo Versienummer:

Nadere informatie

Rapport: Akoestisch onderzoek voor de nieuwbouw van een woning aan de Zandhoeklaan 5 te Westerbork

Rapport: Akoestisch onderzoek voor de nieuwbouw van een woning aan de Zandhoeklaan 5 te Westerbork r1729.1/110517 Rapport: Akoestisch onderzoek voor de nieuwbouw van een woning aan de Zandhoeklaan 5 te Westerbork Datum: 11 mei 2017 Rapportnummer: 1729.1 Projectnummer: 1729 Opdrachtgever: de heer J.

Nadere informatie

Rapport: Akoestisch onderzoek voor de verbouw van een woning aan de Hoofdstraat 1 te Westerbork

Rapport: Akoestisch onderzoek voor de verbouw van een woning aan de Hoofdstraat 1 te Westerbork r1652.1/201216 Rapport: Akoestisch onderzoek voor de verbouw van een woning aan de oofdstraat 1 te Westerbork atum: 20 december 2016 Rapportnummer: 1652.1 Projectnummer: 1652 Opdrachtgever: Projectbureau

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Herontwikkeling Mathildelaan 1 Eindhoven

Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Herontwikkeling Mathildelaan 1 Eindhoven Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Herontwikkeling Mathildelaan 1 Eindhoven documentkenmerk: 1408/082/MD-01, versie 2 Akoestisch onderzoek geluidwering gevels (toetsing bouwbesluit) in opdracht van

Nadere informatie

Onderzoek geluidsisolatie nieuw te bouwen woning nabij Van der Valk Hotel te Emmen

Onderzoek geluidsisolatie nieuw te bouwen woning nabij Van der Valk Hotel te Emmen Onderzoek geluidsisolatie nieuw te bouwen woning nabij Van der Valk Hotel te Emmen Opdrachtgever Uitgevoerd door Behandeld door P.A.M. Teunissen Architectenbureau B.V. Veurseweg 143 2251 AB Voorschoten

Nadere informatie

BUIJVOETS BOUW- EN GELUIDSADVISERING

BUIJVOETS BOUW- EN GELUIDSADVISERING BUIJVOETS BOUW- EN GELUIDSADVISERING Berekening geluidwerende voorzieningen woning Akker- maalshout 2 te Ermelo. Adviseur : Opdrachtgever : Contactpersoon : ing. Wim Buijvoets Velthuis Bouw B.V. Postbus

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELBELASTING / GEVELWERING HEIDE 45, SWALMEN RAPPORTNUMMER 20093175

AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELBELASTING / GEVELWERING HEIDE 45, SWALMEN RAPPORTNUMMER 20093175 AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELBELASTING / GEVELWERING HEIDE 45, SWALMEN RAPPORTNUMMER 2009175 rapportnummer: 2009175 datum: 22 februari 2010 status: definitief auteur: W. Hennissen paraaf: INLEIDING In opdracht

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding Wettelijk kader en geluidsbelasting Definities verblijfsgebied en verblijfsruimte Wettelijk kader..

INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding Wettelijk kader en geluidsbelasting Definities verblijfsgebied en verblijfsruimte Wettelijk kader.. Rapport: 20120552-02 Bouwakoestisch onderzoek herbouw woning aan de Oude Bovendijk 208A te Rotterdam Datum: 9 mei 2012 Opdrachtgever: Bouwkundig teken- en adviesbureau Toldijk 25 7901 TA Hoogeveen Contactpersoon

Nadere informatie

Geluidbelasting railverkeer. woningen Houtakkerweg/ Wildekampsweg te Wezep

Geluidbelasting railverkeer. woningen Houtakkerweg/ Wildekampsweg te Wezep Geluidbelasting railverkeer woningen Houtakkerweg/ Wildekampsweg te Wezep versie 18 augustus 29 opdrachtnummer 9-22 datum 18 augustus 29 opdrachtgever OOSTZEEstedenbouw Postbus 9 68 AA Arnhem auteur A.D.

Nadere informatie

Onderzoek naar de gevelgeluidwering van het nieuw te bouw wooncomplex in het plan herontwikkeling locatie Het Anker te Assen. Rapport 4081185.

Onderzoek naar de gevelgeluidwering van het nieuw te bouw wooncomplex in het plan herontwikkeling locatie Het Anker te Assen. Rapport 4081185. Onderzoek naar de gevelgeluidwering van het nieuw te bouw wooncomplex in het plan herontwikkeling locatie Het Anker te Assen Rapport 4081185.R03 Opdrachtgever: Adviesbureau Feijen Wenakkers 2 9461 EE GIETEN

Nadere informatie

Onderzoek geluidsisolatie nieuw te bouwen dubbele woning aan de Boslaan 25/25A te Emmen. De heer J.H. Suhlmann Boslaan 25 7823 TN Emmen

Onderzoek geluidsisolatie nieuw te bouwen dubbele woning aan de Boslaan 25/25A te Emmen. De heer J.H. Suhlmann Boslaan 25 7823 TN Emmen Onderzoek geluidsisolatie nieuw te bouwen dubbele woning aan de Boslaan 25/25A te Emmen Opdrachtgever Uitgevoerd door Behandeld door De heer J.H. Suhlmann Boslaan 25 7823 TN Emmen Noordelijk Akoestisch

Nadere informatie

BUIJVOETS BOUW- EN GELUIDSADVISERING

BUIJVOETS BOUW- EN GELUIDSADVISERING BUIJVOETS BOUW- EN GELUIDSADVISERING BJZ.nu T.a.v. de heer Niels Broekhuis Twentepoort 16A 7609 RG Almelo Ons kenmerk : 13.013b3 Betreft : akoestisch onderzoek Kromme Elleboog Meppel Oldenzaal, 4 maart

Nadere informatie

Onderwerp : Onderzoek gevelmaatregelen woning Marshallweg 10 te Leeuwarden Kenmerk : 7595GB/ac

Onderwerp : Onderzoek gevelmaatregelen woning Marshallweg 10 te Leeuwarden Kenmerk : 7595GB/ac Het college Gemeente Leeuwarden De heer H. Breukelaar Postbus 21.000 8900 JA LEEUWARDEN Leeuwarden : 30 mei 2012 Onderwerp : Onderzoek gevelmaatregelen woning Marshallweg 10 te Leeuwarden Kenmerk : 7595GB/ac

Nadere informatie

Datum: 21 mei 2013 Ons kenmerk: 20123665.PC8407 P+R/P+N-terrein ten zuiden NS-station Holten Beoordeling binnenniveau kerkzaal de Kandelaar

Datum: 21 mei 2013 Ons kenmerk: 20123665.PC8407 P+R/P+N-terrein ten zuiden NS-station Holten Beoordeling binnenniveau kerkzaal de Kandelaar Adviseurs voor milieu, geluid, trillingen, brand en bouwfysica Alcedo bv Keizersweg 26 Postbus 140, 7450 AC Holten NOTITIE T: (0548) 63 64 20 F: (0548) 63 64 30 E: info@alcedo.nl I: www.alcedo.nl KvK 08108022

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK BOUWLOCATIE BAANHOEK 34 TE SLIEDRECHT

AKOESTISCH ONDERZOEK BOUWLOCATIE BAANHOEK 34 TE SLIEDRECHT AKOESTISCH ONDERZOEK BOUWLOCATIE BAANHOEK 34 TE SLIEDRECHT AKOESTIESCH ONDERZOEK BOUWLOCATIE BAANHOEK 34 TE SLIEDRECHT Projectnummer: 2013043.G1 Revisie: 0 Rapportdatum: 30 oktober 2013 Auteur: R.E.S.S.

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELWERING / GEVELBELASTING OUDE BAAN 25F, WAHLWILLER RAPPORTNUMMER

AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELWERING / GEVELBELASTING OUDE BAAN 25F, WAHLWILLER RAPPORTNUMMER AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELWERING / GEVELBELASTING OUDE BAAN 25F, WAHLWILLER RAPPORTNUMMER 20093020 rapportnummer: 20093020 datum: 17 maart 2009 status: definitief auteur: W. Hennissen Gecontroleerd: A.

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek. Datum : 4 november Opdrachtgever: MAX arch Luzernestraat 13D 2153 GM Nieuw-Vennep

Akoestisch onderzoek. Datum : 4 november Opdrachtgever: MAX arch Luzernestraat 13D 2153 GM Nieuw-Vennep Akoestisch onderzoek Geluidbelasting vanwege het wegverkeerslawaai voor het realiseren van seniorenwoningen en appartementen aan de Sloterweg te Badhoevedorp. Datum : 4 november 2015 Opdrachtgever: MAX

Nadere informatie

Bouwfysische Gegevens Akoestische Isolatie. Toelichting bij de bladen met akoestische prestaties

Bouwfysische Gegevens Akoestische Isolatie. Toelichting bij de bladen met akoestische prestaties Bouwfysische Gegevens Akoestische Isolatie Toelichting bij de bladen met akoestische prestaties Toelichting bij de bladen met akoestische prestaties. Op het blad is de theoretisch berekende geluidisolatie

Nadere informatie

Geluidwering van Gevels

Geluidwering van Gevels Geluidwering van Gevels Volgens Bouwbesluit en NEN 5077 + C3 Projectgegevens: Project: Hofstraat Schagen Projectnummer: 587.2014 Datum: 16-11-2015 Auteur: Martina Haakman Opdrachtgever: Wooncompagnie Postbus

Nadere informatie

naa Onderzoek gevelbelasting en geluidsisolatie nieuwbouw appartementen aan de Smetanalaan in Assen

naa Onderzoek gevelbelasting en geluidsisolatie nieuwbouw appartementen aan de Smetanalaan in Assen Onderzoek gevelbelasting en geluidsisolatie nieuwbouw appartementen aan de Smetanalaan in Assen Opdrachtgever Uitgevoerd door Behandeld door Woonscan projectmanagement b.v. Postbus 111 7940 AC Meppel contactpersoon

Nadere informatie

Akoestisch rapport - Geluidwering en geluidbelasting van de gevel

Akoestisch rapport - Geluidwering en geluidbelasting van de gevel Rossinistraat 40 5344 AK Oss Postbus 402 5340 AK Oss Telefoon 0412 634945 Akoestisch rapport - Geluidwering en geluidbelasting van de gevel Project: Commerciële ruimten met 8 appartementen Kerkdriel Opdrachtnummer:

Nadere informatie

Geluidbelasting wegverkeer en. industrielawaai op. bestemmingsplan Stekkenberg- West te Groesbeek

Geluidbelasting wegverkeer en. industrielawaai op. bestemmingsplan Stekkenberg- West te Groesbeek Geluidbelasting wegverkeer en industrielawaai op bestemmingsplan Stekkenberg- West te Groesbeek versie 16 november 2009 datum 16 november 2009 opdrachtgever Oosterpoort Postbus 31 6560 AA Groesbeek auteur

Nadere informatie

Gevelweringsonderzoek Braassemerland: Infra 1B

Gevelweringsonderzoek Braassemerland: Infra 1B Gevelweringsonderzoek Braassemerland: Infra 1B 29 september 2011 Gevelweringsonderzoek Braassemerland: Infra 1B Kenmerk R001-4763174KMS-rvb-V01-NL Verantwoording Titel Gevelweringsonderzoek Braassemerland:

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELWERING / GEVELBELASTING WONING PLATIJKWEG 1, 6171 XA STEIN RAPPORTNUMMER 20114015

AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELWERING / GEVELBELASTING WONING PLATIJKWEG 1, 6171 XA STEIN RAPPORTNUMMER 20114015 Bureau Geluid NL Sint Gerlach 47 6301 JA Houthem 043 458 41 65 www.bureaugeluid.nl AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELWERING / GEVELBELASTING WONING PLATIJKWEG 1, 6171 XA STEIN RAPPORTNUMMER 20114015 rapportnummer:

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELBELASTING HEUGEMERSTRAAT O.N. MAASTRICHT RAPPORTNUMMER

AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELBELASTING HEUGEMERSTRAAT O.N. MAASTRICHT RAPPORTNUMMER Bureau Geluid NL Sint Gerlach 47 6301 JA Houthem 043 458 41 65 www.bureaugeluid.nl AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELBELASTING HEUGEMERSTRAAT O.N. MAASTRICHT RAPPORTNUMMER 20122094 rapportnummer: 20122094 datum:

Nadere informatie

Geluidbelasting wegverkeer op. landgoed Nieuwe Weuste

Geluidbelasting wegverkeer op. landgoed Nieuwe Weuste Geluidbelasting wegverkeer op landgoed Nieuwe Weuste te Winterswijk versie 24 september 2008 datum 25 september 2008 opdrachtgever Grontmij Nederland bv Postbus 1364 8001 BJ Zwolle auteur A.D. Postma INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Thomashuis aan de Zenderenstraat 3 te Zenderen

Thomashuis aan de Zenderenstraat 3 te Zenderen Thomashuis aan de Zenderenstraat 3 te Zenderen Geluidwerende voorzieningen Opdrachtgever : Sylryk bv Kenmerk : R070916aaA0.rsa atum : 24 december 2009 Auteur : ing. R. Sarkez ir. J. Vugts Inhoudsopgave

Nadere informatie

NIEUWBOUW WONING FAM. H. KRAMER SCHOTERLANDSEWEG NK OUDEHORNE

NIEUWBOUW WONING FAM. H. KRAMER SCHOTERLANDSEWEG NK OUDEHORNE W2N engineers b.v. Dopheide 2 Postbus 258 9200 AG Drachten T: 0512 544888 E: drachten@w2n.nl W: www.w2n.nl B: NL79 RABO 0369 0496 83 k.v.k. Leeuwarden 59819588 NIEUWBOUW WONING FAM. H. KRAMER SCHOTERLANDSEWEG

Nadere informatie

nieuwbouw Ervenstaete te Houten geluidsbelasting en geluidwering gevels

nieuwbouw Ervenstaete te Houten geluidsbelasting en geluidwering gevels nieuwbouw Ervenstaete te Houten geluidsbelasting en geluidwering gevels Vlissingen, 21 januari 2010 Rapport: 2100115 Versie: 1 (aanvulling op 2090808) Oomen Architecten S&W Consultancy Postbus 4916 Postbus

Nadere informatie

Geluidbelasting wegverkeer op. woningbouwlocatie. Koekoekstraat te Vierakker

Geluidbelasting wegverkeer op. woningbouwlocatie. Koekoekstraat te Vierakker wegverkeer op bouwlocatie Koekoekstraat te Vierakker versie 22 juni 2009 datum 22 juni 2009 opdrachtgever Econsultancy bv Havenstraat 124 7005 AG Doetinchem auteur A.D. Postma INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE...

Nadere informatie

Twuyverweg 59 te Sint Pancras. Bepaling geluidbelasting Geluidwering gevels

Twuyverweg 59 te Sint Pancras. Bepaling geluidbelasting Geluidwering gevels Twuyverweg 59 te Sint Pancras Bepaling geluidbelasting Geluidwering gevels Twuyverweg 59 te Sint Pancras Bepaling geluidbelasting Geluidwering gevels Opgesteld door: Datum: 19-1-2015 S&W Consultancy Rapportnr:

Nadere informatie

Onderzoek geluidsisolatie te verbouwen woning aan de Rijksweg 75 in Smilde. De heer R. ten Wolde Evert Hendriksweg BN Smilde

Onderzoek geluidsisolatie te verbouwen woning aan de Rijksweg 75 in Smilde. De heer R. ten Wolde Evert Hendriksweg BN Smilde Onderzoek geluidsisolatie te verbouwen woning aan de Rijksweg 75 in Smilde Opdrachtgever Via Uitgevoerd door Behandeld door De heer R. ten Wolde Evert Hendriksweg 1 9422 BN Smilde DG 2 Bouwadvies Kampweg

Nadere informatie

Geluidbelasting wegverkeer op. woningen Hessenallee

Geluidbelasting wegverkeer op. woningen Hessenallee Geluidbelasting wegverkeer op woningen Hessenallee te Klarenbeek versie 24 september 2009 datum 24 september 2009 opdrachtgever Econsultancy bv Havenstraat 124 7005 AG Doetinchem auteur A.D. Postma INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Lakenplein - gevelgeluidwering te Leiden Maatregelen Geluidwering van de gevel

Lakenplein - gevelgeluidwering te Leiden Maatregelen Geluidwering van de gevel Lakenplein - gevelgeluidwering te Leiden Maatregelen Geluidwering van de gevel Opdrachtgever Coen Hagedoorn Bouw B.V. Contactpersoon de heer J. van Boxtel Kenmerk R040373ad.00002.wb Versie 02_002 Datum

Nadere informatie