Akoestisch onderzoek Hoogveldseweg te Mill

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Akoestisch onderzoek Hoogveldseweg te Mill"

Transcriptie

1 + Huisvestingadvies Akoestischonderzoek HoogveldsewegteMill versie.0 datum 25oktober202 auteur Ing.M.Schipperen bestand Rapport afdrukdatum 25oktober202 voor accoord Ing.M.Schipperen(projectleider) NibagUden,Uden.Allerechtenvoorbehouden.Nietsuitdezeuitgavemagwordenverveelvoudigd,opgeslagenineen geautomatiseerdgegevensbestand,ofopenbaargemaakt,inenigevormofopenigewijze,hetzijelektronisch,mechanisch,door fotokopieën,opnamenofopenigeanderemanier,zondervoorafgaandeschriftelijketoestemmingvandeuitgever

2 Inhoudsopgave + Huisvestingadvies Inhoudsopgave 2 Inleiding 3 2 Bepalinggevelbelasting 5 2. Algemeenwegverkeer Invoergegevenswegverkeer Resultatenwegverkeer Bronmaatregelen Overdrachtmaatregelen Gevelmaatregelen 7 3 Akoestischuitgangspuntengevelmaatregelen 8 3. Rekenmethoden Kiertermwaarden Isolatiewaarden 9 4 Ventilatievoorzieningen 0 5 Bouwkundigeberekeningen 6 Resultaten 3 7 Bijlagen 4 BijlageInvoergegevenswegverkeerslawaai Bijlage2Berekeningsresultatengevelbelasting Bijlage3Berekeningen Bijlage4Tekeningen

3 Inleiding + Huisvestingadvies Ditrapportbehandeltdebepalingvandegevelbelastingenhetinbeeldbrengenvandegeluidwerende voorzieningenterplaatsevandewoningaandehoogveldseweg(sectiegnr.386)temill. Wegverkeer De woning ondervindt een gevelbelasting als gevolg van het verkeer dat gebruik maakt van de Hoogveldseweg. Nieuwe situaties ingevolge de Wet geluidhinder zijn situaties waarin door het vaststellen van een bestemmingsplan of herziening van een bestemmingsplan de bouw van geluidsgevoelige objecten (woningen) mogelijk wordt gemaakt. Indien binnen de zone van de weg geluidsgevoelige objecten of bestemmingenliggen,zaleenakoestischonderzoekuitgevoerddienentewordennaardeteverwachten geluidsbelasting op de gevels van de geluidsgevoelige objecten of naar de geluidsbelasting op geluidsgevoeligebestemmingen. Tevensdientdedoeltreffendheidvangeluidsbeperkendemaatregelentewordenonderzochtwaardoorde geluidsbelastingkanwordenteruggebrachttotdevoorkeursgrenswaardevanl den =48dBdanwelde maximaaltoelaatbarehogerewaarde,voorbinnenstedelijkesituatiesl den =63dB(naaftrekopgrond artikel0gwgh). Bij het bepalen van geluidsbeperkende maatregelen geldt de volgorde van voorkeur: -bronmaatregelen; -overdrachtsmaatregelen; -gevelmaatregelen. Op grond van artikel 83 van de Wet geluidhinder kunnen Burgemeester en wethouders een hogere waardevaststellendandevoorkeursgrenswaarde. Dit kan alleen in die gevallen waarin maatregelen, gericht op het terugbrengen van de te verwachten geluidsbelasting onvoldoende doeltreffend zijn, dan wel op overwegende bezwaren stuit van stedenbouwkundige, verkeerskundige, landschappelijke of financiële aard. Voorwaarde dient, indien de genoemde grenswaarde van 48 db wordt overschreden, volgens artikel 22 van het bouwbesluit, een akoestisch onderzoek verricht te worden, waarin wordt aangetoond dat de karakteristieke geluidwering van de uitwendige scheidingskonstruktie van een verblijfsgebied tenminste gelijk is aan het verschil tussendegeluidbelastingvandiescheidingskonstruktie,bepaaldovereenkomstigdewetgeluidhinder, en 33 db(woningen) met een minimum van 20 db(a). Voor een verblijfsruimte geldt dezelfde eis verminderdmet2db(a) /25oktober202 3van4

4 Luchtverkeer + Huisvestingadvies Dewoningisgelegenindegeluidbelastingszône36-40KEvandevliegbasisVolkel(dewoningligtnabij de 40 KE). Gegevens aangaande de geluidbelasting zijn verkregen uit de zoneringsgegevens verstrekt doorhetbureauzoneringvanhetministerievandefensie. Ingevolge artikel 3.4 tabel 3.4 van het Bouwbesluit 202 dient de karakteristieke geluidwering van de uitwendigescheidingskonstruktievaneenverblijfsgebiedindegeluidbelastingzone36-40ketenminste gelijktezijnaan30-33db(a).indiendegeluidbelastingligttussendeke-waarden,wordtdetebereiken waarde van de geluidwering bepaald door middel van rechtevenredige interpolatie tussen de db(a)- waarden.vooreenverblijfsruimtegeldtdezelfdeeisverminderdmet2db(a).dewoningligtinde40ke meteenkarakteristiekegeluidweringvan33,0db(a). Voor de berekening van de geluidwerende voorzieningen is in deze berekening uitgegaan van een binnenniveau van 33 db in de ruimten. Dit betekent dat een fictieve buitenbelasting van 66,0 db(a) (33+33)wordtaangenomen /25oktober202 4van4

5 2 Bepalinggevelbelasting + Huisvestingadvies 2. Algemeenwegverkeer Ter berekening van de geluidbelasting op de gevels van de woning is een rekenmodel in Geomilieu opgezetwaarindebebouwingenwegenzijnopgenomen. Met behulpvan het rekenmodel zijn voor het wegverkeer overdrachtsberekeningen uitgevoerd voor het jaar De ontvangerpunten zijn zodanig gelegen dat ze een representatief beeld geven van de geluidbelastingopdegevels.deliggingvandeontvangerpuntenzijnweergegeveninbijlage. 2.2 Invoergegevenswegverkeer DewoningisgelegenaandeHoogveldsewegteMill.Dewoningondervindteenwegverkeerbelastingop degevelsalsgevolgvanhetverkeerdatgebruikmaaktvandehoogveldseweg.desituatieisinbijlage weergegeven. De verkeersgegevens betreffende de diverse wegen zijn afkomstig van de gemeente Mill. In de navolgendetabellenzijndediverseverkeersgegevensopgenomen. Tabel2.:Etmaalintensiteiten Weg Etmaalintensiteiten 2023 Hoogveldseweg 2857mvt/etm Tabel2.2:Verdelingpervoertuigcategorie 2023 Weg Periode Intensiteitpercentagepervoertuigcategorie Uurintensiteit Lichtemvt. Middelzw.mvt. Zwaremvt. Hoogveldseweg Dag Avond Nacht /25oktober202 5van4

6 Tabel2.3:Situatie-enverkeersgegevens Hoogveldseweg + Huisvestingadvies Snelheid 50km/uur Waarneemhoogte,5en4,5m. Wegdekhoogte meter Wegdektype asfalt 2.3 Resultatenwegverkeer De berekeningen ter bepalingvan de gevelbelastingten gevolge van de hiervoor genoemde wegen zijn uitgevoerdconformhetrekenmodelhandleidingreken-enmeetvoorschriftenverkeerslawaai,standaardrekenmethodeii.hiertoeisgebruikgemaaktvanhetrekenmodelgeomilieuversie2..inbijlagezijn deinvoergegevensvanhetrekenmodelbijgevoegd.inhet rekenmodelzijngebouwen,bodemgebieden, ontvangerpuntenenwegeningevoerd. Deontvangerpuntenzijnzodaniggelegendatze eenrepresentatiefbeeldgevenvandegeluidbelasting opdegevels.deontvangerpuntenliggenopeenhoogtevan.5en4.5meter.berekendishetinvallende geluidniveauopdegevels. De resultaten van de berekeningen zijn in bijlage 2 opgenomen. In tabel 2.4 zijn de rekenresultaten samengevat weergegeven. De etmaalwaarden zijn weergegeven exclusief en inclusief de aftrek die mogelijkisvolgensartikel0gvandewetgeluidhinder. Tabel2.4:Resultatengevelbelasting[dB(A)] Ontvangerpunten Hoogte [m] Hoogveldseweg Excl. Incl..Hoogveldsewegvg Hoogveldseweglg Hoogveldsewegrg Volgensartikel0gvandeWetgeluidhindermageencorrectievan5dB(A)wordentoegepastopde gevelbelastingvoorwegenmeteensnelheidkleinerdan70km/uureneencorrectievan2db(a)bij wegenmeteensnelheidgroterdan70km/u /25oktober202 6van4

7 + Huisvestingadvies Uittabel2.4blijktdatindehuidigesituatiedevoorkeursgrenswaardevan48dB(inclusiefartikel0g Wetgeluidhinder)wordtoverschredentengevolgevanhetwegverkeervandeHoogveldseweg. Puntenwaarhogerewaardevooraangevraagddientteworden Ontvangerpunten Hoogte [m] Hoogveldseweg Excl. Incl..Hoogveldsewegvg Binnenstedelijkesituatie De maximale grenswaarde van L den = 63 db (na aftrek op grond artikel 0g Wgh) wordt niet overschreden. De voorkeursgrenswaarde van 48 db(inclusief artikel 0g Wet geluidhinder) wordt wel overschreden. 2.4 Bronmaatregelen Hetrealiserenvangeluidsreducerendwegdekisnietzinvolenfinancieelhaalbaar.Bijhetrealiserenvan metnameslechtsenkelewoningeniseenuitvoerigefinanciëleafwegingvaneenbronmaatregelonnodig belastend.daarnaastkannietinallegevallenhetgeluidsreducerendeffectdoelmatigzijn. 2.5 Overdrachtmaatregelen Maatregelen aan het overdrachtsgebied zijn in deze situatie niet doelmatig en zijn stedenbouwkundig, verkeerstechnischenfinancieelniethaalbaar. 2.6 Gevelmaatregelen Voor de bepaling van de geluidwerende voorzieningen dient gerekend te worden met de werkelijke geluidbelasting,ditisdegevelbelastingexclusiefartikel0gvandewetgeluidhinder /25oktober202 7van4

8 3 Akoestischuitgangspuntengevelmaatregelen + Huisvestingadvies 3. Rekenmethoden De berekening van de geluidwerende voorzieningen is uitgevoerd conform de Rekenmethode Geluidwering Grote Gemeenten 997 van de Intergemeentelijke Werkgroep Bouwfysica Grote Gemeenten,5mei997. Indeberekeningwordtuitgegaanvanhetstandaardspectrumvoorwegverkeerslawaai,verdeeltvolgens tabel3.. Tabel3.:Standaardspectrumwegverkeerslawaai Octaafband [Hz] C i [db] Indeberekeningwordtuitgegaanvanhetstandaardspectrumvoorluchtverkeerslawaai,verdeeldvolgens tabel3.2: Tabel3.2:Standaardspectrumluchtverkeerslawaai Octaafband: Ci: ,5-6 Voor de berekening van het geluidgevoelige vertrek is de bron op een zo ongunstig mogelijke plaats gedacht.bijdeberekeningvandeverblijfsgebiedenzijndealdusberekendeniveauswaarnodigtegende binnenwandenofplafondsingevoerd. Deberekeningenzijnopeendusdanigewijzeuitgevoerddatdegeluidweringvandegevelonafhankelijk isvanhetvolumevanderuimte(vrijeindeelbaarheidvanverblijfsgebieden,bouwbesluit). Terbepalingvandekarakteristiekegeluidweringvandegevelwordendevolgendeformulesgehanteerd: G a =R a +0*logV/(6*T*S)-3dB () G a;k =G a -0*logV/(6*T*S) (2) G a;k =R a -3dB ()+(2)=(3) waarin: G a : A-gewogengeluidweringvaneenruimteberekendvolgensderekenmethode GGG997vandeIntergemeentelijkeWerkgroepBouwfysicaGroteGemeenten R a V : A-gewogen geluidisolatie van een gevel(deel) voor het standaardspectrum wegverkeerslawaai : vertrekvolume /25oktober202 8van4

9 S T : oppervlakteuitwendigescheidingsconstructie : nagalmtijd 3dB : correctievoorinvallendegeluid + Huisvestingadvies Uit substitutie van formule () en (2) volgt dat de karakteristieke geluidwering (G a,k ) feitelijk de gemiddeldegeluidweringvandegevelis,onafhankelijkvanhetvolume. 3.2 Kiertermwaarden In de verblijfsruimten bevinden zich draaiende delen. Indien een draaiend deel in de kozijnen in de geluidbelaste gevels wordt aangebracht, dient deze te worden voorzien van een rondom doorlopende, dubbelekierdichting.dekiertermbedraagt45db. Voor de overige gevelvlakken zijn de in "Verkeerslawaai en Woningen" vermelde kiertermwaarden aangehouden. 3.3 Isolatiewaarden Deisolatiewaardenvandegeveldelenzijnafkomstiguit"VerkeerslawaaienWoningen",eenuitgavevan hetbouwcentrumofdeherzieneuitgavevanhetvrom /25oktober202 9van4

10 4 Ventilatievoorzieningen + Huisvestingadvies De ventilatie van woningen moet voldoen aan de eisen gesteld in de artikelen 30 en 3 van het Bouwbesluit. In onderstaand overzicht worden de ventilatievoorzieningen beschreven, die in de geluidgevoeligeruimtengeplaatstdienenteworden. De woning wordt voorzien van gebalanceerd ventilatiesysteem. Hierdoor hoeft deze in de berekening verdernietinbeschouwingtewordengenomen /25oktober202 0van4

11 5 Bouwkundigeberekeningen + Huisvestingadvies Inbijlage3isdecomputeruitvoervandegevelisolatieberekeningenbijgevoegd. Bijelkeberekeningiseenoverzichtgegevenvandepergevelingevoerdegeveldelen. In bijlage 4 zijn de gevels en plattegronden bijgevoegd met daarop aangegeven de geadviseerde geluidwerendevoorzieningen. Daarna zijn inbijlage 5 de principedetails en productinformatie bijgevoegd van de verschillende toe te passengeluidwerendeconstructiesenvoorzieningen. Inhetkortziendevereistebouwkundigemaatregeleneralsvolgtuit: Kierdichting Dubbele dichting (rondom doorlopend en in de hoeken gelast) in alle draaidelen van de verblijfsruimte. Allekozijnenindeverblijfsruimteaandebinnenzijdeafkittenmetdeomringendeconstructie. Beglazingverblijfsruimten De totale opbouw van het glas in de kozijnen dient zodanig te zijn dat minimaal een Ra-waarde voor wegverkeerslawaaibereiktwordtvan±29,9db(a)inclusiefeenveiligheidvan,5db(a). Voorhetglaskanbijvoorbeeldonderstaandeglasopbouwwordentoegepast: ofgelijkwaardig. Kozijnen De opbouwvan de kozijnen dient zodanig te zijn dat minimaal een Ra-waarde voor wegverkeerslawaai bereiktwordtvan±33,4db(a)inclusiefveiligheidvan,5db(a). Opmerkingbetreffendedetoetepassenbeglazing Bijdeinditrapportgenoemdevoorbeeldenvandetoetepassenbeglazingisgeenrekeninggehouden met de vereiste thermische isolatiewaarde en de benodigde veiligheidsvoorzieningen aan het glas om doorvaltevoorkomen(bijvoorbeeldfoliegelaagdglas).debeglazingwelkegeplaatstwordtdientwelaan devoorschriftenvanhetbouwbesluithieromtrenttevoldoen /25oktober202 van4

12 Hellenddakvlak: + Huisvestingadvies Het hellend dakvlak in de verblijfsruimten dient te worden voorzien van een geïsoleerde dakplaat. BijvoorbeeldeenOpstalanmineralewoldakplaat>00mm.Aansluitingenmetandereconstructies dienen te worden afgekit, evenals evt. doorvoeropeningen voor elektra, ventilatie e.d. De totale opbouwdientzodanigtezijndatminimaaleenra-waardevoorwegverkeerslawaaibereiktwordtvan ±30,8dB(A)inclusief,5dB(A)veiligheid /25oktober202 2van4

13 6 Resultaten + Huisvestingadvies Volgensdeuitgangspunten,dieindevorigehoofdstukkenbeschrevenzijn,isvoordeverblijfsruimtende karakteristiekegeluidweringvaneenruimte(g a,k )berekend.deresultatenvandezeberekeningenstaan weergegevenintabel6.en6.2.tevensstaanindezetabellendeminimalekarakteristiekegeluidwering (G a,k norm (min)) weergegeven, waaraan de gevel moet voldoen. De uitgebreide berekening is weergegeveninbijlage3. Tabel6.:Berekendeenminimalekarakteristiekegeluidweringwegverkeer Ruimte G a,k norm[db] G a,k berekend[db] Verblijfsruimte:woonkamer/keuken 24(=57-33) 35, Verblijfsruimte2:slaapkamerb.g. 24(=57-33) 34, Verblijfsruimte3:slaapkamer e verd.voor 24(=57-33) 33,4 Verblijfsruimte4:slaapkamer e verd.achter 24(=57-33) 34,6 Tabel6.:Berekendeenminimalekarakteristiekegeluidweringluchtverkeer Ruimte G a,k norm[db] G a,k berekend[db] Verblijfsruimte:woonkamer/keuken 33 33,0 Verblijfsruimte2:slaapkamerb.g 33 34,7 Verblijfsruimte3:slaapkamer e verd.voor 33 33,4 Verblijfsruimte4:slaapkamer e verd.achter 33 33,2 Uitdeberekeningenblijktdat,volgensdeinditrapportvermeldeuitgangspunten,dekarakteristieke geluidweringvandegevelsvoldoetaandeminimaalvereistekarakteristiekegeluidweringvandegevels. Uit de berekeningen blijkt dat, volgens de in dit rapport vermelde uitgangspunten, de karakteristieke geluidweringvandegevelsvoldoetaandeminimaalvereistekarakteristiekegeluidweringvandegevels /25oktober202 3van4

14 7 Bijlagen + Huisvestingadvies BijlageInvoergegevenswegverkeerslawaai 2pagina's Bijlage2Berekeningsresultatengevelbelasting 3pagina's Bijlage3Berekeningen 0pagina's Bijlage4Tekeningen 7pagina's /25oktober202 4van4

15 BijlageInvoergegevenswegverkeerslawaai + Huisvestingadvies (2pagina s) /25oktober202 van2

16 + Huisvestingadvies /25oktober202 2van2

17 Bijlage2Berekeningsresultatengevelbelasting + Huisvestingadvies (3pagina s) /25oktober202 van3

18 + Huisvestingadvies /25oktober202 2van3

19 + Huisvestingadvies /25oktober202 3van3

20 Bijlage3Berekeningen + Huisvestingadvies (0pagina s) Spectrumnummer: 5 Verkeer Bestaand of nieuw: Kantoor/School (j/n): B N Project : Hoogveldseweg Mill Projectnummer : 00,236 Adviseur : M. Schipperen Datum: 25 oktober /25oktober202 van0

21 + Huisvestingadvies Adres: Hoogveldseweg Absorptie Ai: 44,2 Ruimte: verblijfsruimte wnk/keuk. Totale gevelopp.: 23,5 m2 Volume: 32,5 m3 reflectiezone Hr: 0 m (van boven) Nagalmtijd: 0,5 afschermzone Hs: 0 m (van onder) H gevel tot wegdek:,5 m B van de gevel: 5,0 m Balkonhoogte Hb: m Correctie-factor Cbi: Balkondiepte Db: m Geluidbelasting: Gevelvlakken Partieel binnenniveau Lbin(j,i), A-gewogen Lbin(j) gvl opp. Cl Cg Omschrijving RA db rg 0,90 4 K2 houten of dubbelwandig kunststof kozijn 50-70mm 33,4, 5,7 rg 3,90 4 dubbel glas mm luchtgevuld 29,9 2,0 8,0 4,0 2,0 5,6 rg 3,80 4 MS2, steenachtige spouwmuur 200kg/m2 46, 4,8 vg 0,35 0 K2 houten of dubbelwandig kunststof kozijn 50-70mm 33,4,0 5,6 vg,9 0 dubbel glas mm luchtgevuld 29,9 8,8 0,8 6,8 2,8 0,8 4,4 vg 3,40 0 MS2, steenachtige spouwmuur 200kg/m2 46, 2,7 Ventilatie Partieel binnenniveau Lbin(j,i), A-gewogen Lbin(j) gvl opp. Cl Cg Csk2 Omschrijving RA db(a) Csk gebalanceerde ventilatie Kieren-Naden-Beglazingswijze Partieel binnenniveau Lbin(j,i), A-gewogen Lbin(j) gvl lengte Cl Cg Omschrijving RA db(a) rg 9,6 4 Dubb.dicht, indrukking 3,5 mm 45,5 0,4 3,9 vg 4,6 0 Dubb.dicht, indrukking 3,5 mm 45,5,2 4,7 gvl opp. Omschrijving RA db(a) gvl opp. Omschrijving RA db(a) gvl opp. Omschrijving RA db(a) Ga = 37,9 db Ga;k = 35, db Totaal binnenniveau 3,3 5,,8 9,3 5,7 9, db /25oktober202 2van0

22 + Huisvestingadvies Adres: Hoogveldseweg Absorptie Ai: 6,9 Ruimte: verblijfsruimte slk. b.g. Totale gevelopp.: 24,5 m2 Volume: 50,6 m3 reflectiezone Hr: 0 m (van boven) Nagalmtijd: 0,5 afschermzone Hs: 0 m (van onder) H gevel tot wegdek:,5 m B van de gevel: 7,0 m Balkonhoogte Hb: m Correctie-factor Cbi: Balkondiepte Db: m Geluidbelasting: Gevelvlakken Partieel binnenniveau Lbin(j,i), A-gewogen Lbin(j) gvl opp. Cl Cg Omschrijving RA db vg 0,80 0 K2 houten of dubbelwandig kunststof kozijn 50-70mm 33,4 6,8 8,8 6,8 5,8 3,4 vg 3,06 0 dubbel glas mm luchtgevuld 29,9 7, 9, 5,, 9, 22,7 vg 8, 0 MS2, steenachtige spouwmuur 200kg/m2 46, 5,8 5,8 4,8 0,7 rg 0,40 4 K2 houten of dubbelwandig kunststof kozijn 50-70mm 33,4,8 6,4 rg,53 4 dubbel glas mm luchtgevuld 29,9 0, 2, 8, 4, 2, 5,7 rg 0,56 4 MS2, steenachtige spouwmuur 200kg/m2 46, 3,0 3,0 2,0 7,8 Ventilatie Partieel binnenniveau Lbin(j,i), A-gewogen Lbin(j) gvl opp. Cl Cg Csk2 Omschrijving RA db(a) Csk gebalanceerde ventilatie Kieren-Naden-Beglazingswijze Partieel binnenniveau Lbin(j,i), A-gewogen Lbin(j) gvl lengte Cl Cg Omschrijving RA db(a) vg 8,0 0 Dubb.dicht, indrukking 3,5 mm 45,5,8,8 4,8 7,8,8,3 rg 4,0 4 Dubb.dicht, indrukking 3,5 mm 45,5 0,8 4,3 gvl opp. Omschrijving RA db(a) gvl opp. Omschrijving RA db(a) gvl opp. Omschrijving RA db(a) Ga = 32,5 db Ga;k = 34, db Totaal binnenniveau 8,7 20,6 7,2 4,6, 24,5 db /25oktober202 3van0

23 + Huisvestingadvies Adres: Hoogveldseweg Absorptie Ai: 8,9 Ruimte: verblijfsruimte slk. e verd. voor Totale gevelopp.: 37,2 m2 Volume: 56,6 m3 reflectiezone Hr: 0 m (van boven) Nagalmtijd: 0,5 afschermzone Hs: 0 m (van onder) H gevel tot wegdek: 4,5 m B van de gevel: 5, m Balkonhoogte Hb: m Correctie-factor Cbi: Balkondiepte Db: m Geluidbelasting: Gevelvlakken Partieel binnenniveau Lbin(j,i), A-gewogen Lbin(j) gvl opp. Cl Cg Omschrijving RA db vg 0,70 0 K2 houten of dubbelwandig kunststof kozijn 50-70mm 33,4 5,7 7,7 5,7 4,7 2,3 vg 2,38 0 dubbel glas mm luchtgevuld 29,9 5,5 7,5 3,5 9,5 7,5 2, vg 3,04 0 MS2, steenachtige spouwmuur 200kg/m2 46, 7,4 7,4 6,4,4 2,3 lg 6,93 4 UNILIN dakpl.: < 85mm min.wol 30,8 7,7 6,7 9,7 7,7,7 20,8 lg 3,63 4 MS2, steenachtige spouwmuur 200kg/m2 46, 2,7 rg 6,93 3 UNILIN dakpl.: < 85mm min.wol 30,8 8,7 7,7 0,7 8,7 2,7 2,8 rg 3,63 3 MS2, steenachtige spouwmuur 200kg/m2 46, 3,7 Ventilatie Partieel binnenniveau Lbin(j,i), A-gewogen Lbin(j) gvl opp. Cl Cg Csk2 Omschrijving RA db(a) Csk gebalanceerde ventilatie Kieren-Naden-Beglazingswijze Partieel binnenniveau Lbin(j,i), A-gewogen Lbin(j) gvl lengte Cl Cg Omschrijving RA db(a) vg 9,2 0 Dubb.dicht, indrukking 3,5 mm 45,5,9,9 4,9 7,9,9,4 gvl opp. Omschrijving RA db(a) gvl opp. Omschrijving RA db(a) gvl opp. Omschrijving RA db(a) Ga = 30,4 db Ga;k = 33,4 db Totaal binnenniveau 22,5 22,4 7,4 5,2 0,6 26,6 db /25oktober202 4van0

24 + Huisvestingadvies Adres: Hoogveldseweg Absorptie Ai: 25, Ruimte: verblijfsruimte slk. e verd. Achter Totale gevelopp.: 28,2 m2 Volume: 75,4 m3 reflectiezone Hr: 0 m (van boven) Nagalmtijd: 0,5 afschermzone Hs: 0 m (van onder) H gevel tot wegdek: 4,5 m B van de gevel: 5, m Balkonhoogte Hb: m Correctie-factor Cbi: Balkondiepte Db: m Geluidbelasting: Gevelvlakken Partieel binnenniveau Lbin(j,i), A-gewogen Lbin(j) gvl opp. Cl Cg Omschrijving RA db lg 9,24 5 UNILIN dakpl.: < 85mm min.wol 30,8 6,7 5,7 8,7 6,7 0,7 9,8 lg 4,84 5 MS2, steenachtige spouwmuur 200kg/m2 46,,7 rg 9,24 5 UNILIN dakpl.: < 85mm min.wol 30,8 6,7 5,7 8,7 6,7 0,7 9,8 rg 4,84 5 MS2, steenachtige spouwmuur 200kg/m2 46,,7 Ventilatie Partieel binnenniveau Lbin(j,i), A-gewogen Lbin(j) gvl opp. Cl Cg Csk2 Omschrijving RA db(a) Csk gebalanceerde ventilatie Kieren-Naden-Beglazingswijze Partieel binnenniveau Lbin(j,i), A-gewogen Lbin(j) gvl lengte Cl Cg Omschrijving RA db(a) gvl opp. Omschrijving RA db(a) gvl opp. Omschrijving RA db(a) gvl opp. Omschrijving RA db(a) Ga = 34, db Ga;k = 34,6 db Totaal binnenniveau 9,7 8,7,9 9,8 3,7 22,9 db /25oktober202 5van0

25 Spectrumnummer: 6 Vlieg + Huisvestingadvies Bestaand of nieuw: Kantoor/School (j/n): B N Project : Hoogveldseweg Mill Projectnummer : 00,236 Adviseur : M. Schipperen Datum: 23 oktober /25oktober202 6van0

26 + Huisvestingadvies Adres: Hoogveldseweg Absorptie Ai: 44,2 Ruimte: verblijfsruimte wnk/keuk. Totale gevelopp.: 43,3 m2 Volume: 32,5 m3 reflectiezone Hr: 0 m (van boven) Nagalmtijd: 0,5 afschermzone Hs: 0 m (van onder) H gevel tot wegdek:,5 m B van de gevel: 5,0 m Balkonhoogte Hb: m Correctie-factor Cbi: ,5 6 Balkondiepte Db: m Geluidbelasting: ,5 60 Gevelvlakken Partieel binnenniveau Lbin(j,i), A-gewogen Lbin(j) gvl opp. Cl Cg Omschrijving RA db rg 0,90 0 K2 houten of dubbelwandig kunststof kozijn 50-70mm 34,7 5, 3,,,6 6, 7,4 rg 3,90 0 dubbel glas mm luchtgevuld 3,6 6,0 24,0 2 7,5 6,0 26,8 rg 3,80 0 MS2, steenachtige spouwmuur 200kg/m2 48, 5,9,9 0,9 7,4 5,8 ag,38 K2 houten of dubbelwandig kunststof kozijn 50-70mm 34,7 5,9 3,9,9 2,4 6,9 8,3 ag 2,80 K2 houten of dubbelwandig kunststof kozijn 50-70mm 34,7 9,0 7,0 5,0 5,5 2,3 ag 8,06 dubbel glas mm luchtgevuld 3,6 8, 26, 22, 9,6 8, 29,0 ag 7,52 MS2, steenachtige spouwmuur 200kg/m2 48, 2,3 8,3 7,3 3,8 2,2 vg 0,35 0 K2 houten of dubbelwandig kunststof kozijn 50-70mm 34,7,0 9,0 7,0 7,5 2,0 3,3 vg,9 0 dubbel glas mm luchtgevuld 3,6 0,8 8,8 4,8 2,3 0,8 2,7 vg 3,40 0 MS2, steenachtige spouwmuur 200kg/m2 48, 5,9 4,9,4 9,8 Ventilatie Partieel binnenniveau Lbin(j,i), A-gewogen Lbin(j) gvl opp. Cl Cg Csk2 Omschrijving RA db(a) Csk gebalanceerde ventilatie Kieren-Naden-Beglazingswijze Partieel binnenniveau Lbin(j,i), A-gewogen Lbin(j) gvl lengte Cl Cg Omschrijving RA db(a) rg 9,6 0 Dubb.dicht, indrukking 3,5 mm 45,8 0,4 6,4 9,4 3,9 8,4 6,6 ag 23,9 0 Dubb.dicht, indrukking 3,5 mm 45,8 4,3 0,3 3,3 7,8 2,3 20,5 vg 4,6 0 Dubb.dicht, indrukking 3,5 mm 45,8 3,2 6,2 0,7 5,2 3,4 gvl opp. Omschrijving RA db(a) gvl opp. Omschrijving RA db(a) gvl opp. Omschrijving RA db(a) Ga = 33, db Ga;k = 33,0 db Totaal binnenniveau 2,6 29,4 26,2 25,4 22,2 32,9 db /25oktober202 7van0

27 + Huisvestingadvies Adres: Hoogveldseweg Absorptie Ai: 6,9 Ruimte: verblijfsruimte slk. b.g. Totale gevelopp.: 24,5 m2 Volume: 50,6 m3 reflectiezone Hr: 0 m (van boven) Nagalmtijd: 0,5 afschermzone Hs: 0 m (van onder) H gevel tot wegdek:,5 m B van de gevel: 7,0 m Balkonhoogte Hb: m Correctie-factor Cbi: ,5 6 Balkondiepte Db: m Geluidbelasting: ,5 60 Gevelvlakken Partieel binnenniveau Lbin(j,i), A-gewogen Lbin(j) gvl opp. Cl Cg Omschrijving RA db vg 0,80 0 K2 houten of dubbelwandig kunststof kozijn 50-70mm 34,7 8,8 6,8 4,8 5,3 9,8 2, vg 3,06 0 dubbel glas mm luchtgevuld 3,6 9, 27, 23, 20,6 9, 3 vg 8, 0 MS2, steenachtige spouwmuur 200kg/m2 48, 7,8 3,8 2,8 9,3 0,8 7,7 rg 0,40 0 K2 houten of dubbelwandig kunststof kozijn 50-70mm 34,7 5,8 3,8,8 2,3 6,8 8, rg,53 0 dubbel glas mm luchtgevuld 3,6 6, 24, 20, 7,6 6, 27,0 rg 0,56 0 MS2, steenachtige spouwmuur 200kg/m2 48, 9,0 5,0 4,0 0,5 2,0 8,9 Ventilatie Partieel binnenniveau Lbin(j,i), A-gewogen Lbin(j) gvl opp. Cl Cg Csk2 Omschrijving RA db(a) Csk gebalanceerde ventilatie Kieren-Naden-Beglazingswijze Partieel binnenniveau Lbin(j,i), A-gewogen Lbin(j) gvl lengte Cl Cg Omschrijving RA db(a) vg 8,0 0 Dubb.dicht, indrukking 3,5 mm 45,8 3,8 9,8 2,8 7,3,8 2 rg 4,0 0 Dubb.dicht, indrukking 3,5 mm 45,8 0,8 6,8 9,8 4,3 8,8 6,9 gvl opp. Omschrijving RA db(a) gvl opp. Omschrijving RA db(a) gvl opp. Omschrijving RA db(a) Ga = 33, db Ga;k = 34,7 db Totaal binnenniveau 2,8 29,6 26,3 25, 22, 32,9 db /25oktober202 8van0

28 + Huisvestingadvies Adres: Hoogveldseweg Absorptie Ai: 8,9 Ruimte: verblijfsruimte slk. e verd. voor Totale gevelopp.: 37,2 m2 Volume: 56,6 m3 reflectiezone Hr: 0 m (van boven) Nagalmtijd: 0,5 afschermzone Hs: 0 m (van onder) H gevel tot wegdek: 4,5 m B van de gevel: 5, m Balkonhoogte Hb: m Correctie-factor Cbi: ,5 6 Balkondiepte Db: m Geluidbelasting: ,5 60 Gevelvlakken Partieel binnenniveau Lbin(j,i), A-gewogen Lbin(j) gvl opp. Cl Cg Omschrijving RA db vg 0,70 0 K2 houten of dubbelwandig kunststof kozijn 50-70mm 34,7 7,7 5,7 3,7 4,2 8,7 2 vg 2,38 0 dubbel glas mm luchtgevuld 3,6 7,5 25,5 2,5 9,0 7,5 28,4 vg 3,04 0 MS2, steenachtige spouwmuur 200kg/m2 48, 9,4 5,4 4,4 0,9 2,4 9,3 lg 6,93 0 UNILIN dakpl.: < 85mm min.wol 33,6 23,7 28,7 2,7 2,2 5,7 3, lg 3,63 0 MS2, steenachtige spouwmuur 200kg/m2 48, 3,8 9,8 8,8 5,3 3,7 rg 6,93 0 UNILIN dakpl.: < 85mm min.wol 33,6 23,7 28,7 2,7 2,2 5,7 3, rg 3,63 0 MS2, steenachtige spouwmuur 200kg/m2 48, 3,8 9,8 8,8 5,3 3,7 Ventilatie Partieel binnenniveau Lbin(j,i), A-gewogen Lbin(j) gvl opp. Cl Cg Csk2 Omschrijving RA db(a) Csk gebalanceerde ventilatie Kieren-Naden-Beglazingswijze Partieel binnenniveau Lbin(j,i), A-gewogen Lbin(j) gvl lengte Cl Cg Omschrijving RA db(a) vg 9,2 0 Dubb.dicht, indrukking 3,5 mm 45,8 3,9 9,9 2,9 7,4,9 20, gvl opp. Omschrijving RA db(a) gvl opp. Omschrijving RA db(a) gvl opp. Omschrijving RA db(a) Ga = 30,5 db Ga;k = 33,4 db Totaal binnenniveau 27,3 32,8 27,2 26,4 2,9 35,5 db /25oktober202 9van0

29 + Huisvestingadvies Adres: Hoogveldseweg Absorptie Ai: 25, Ruimte: verblijfsruimte slk. e verd. Achter Totale gevelopp.: 44,3 m2 Volume: 75,4 m3 reflectiezone Hr: 0 m (van boven) Nagalmtijd: 0,5 afschermzone Hs: 0 m (van onder) H gevel tot wegdek: 4,5 m B van de gevel: 5, m Balkonhoogte Hb: m Correctie-factor Cbi: ,5 6 Balkondiepte Db: m Geluidbelasting: ,5 60 Gevelvlakken Partieel binnenniveau Lbin(j,i), A-gewogen Lbin(j) gvl opp. Cl Cg Omschrijving RA db ag 0,70 0 K2 houten of dubbelwandig kunststof kozijn 50-70mm 34,7 6,4 4,4 2,4 2,9 7,4 8,8 ag 2,38 0 dubbel glas mm luchtgevuld 3,6 6,3 24,3 20,3 7,8 6,3 27, ag 3,04 0 MS2, steenachtige spouwmuur 200kg/m2 48, 8,2 4,2 3,2 9,7,2 8,0 lg 9,24 0 UNILIN dakpl.: < 85mm min.wol 33,6 23,7 28,7 2,7 2,2 5,7 3, lg 4,84 0 MS2, steenachtige spouwmuur 200kg/m2 48, 3,8 9,8 8,8 5,3 3,7 rg 9,24 0 UNILIN dakpl.: < 85mm min.wol 33,6 23,7 28,7 2,7 2,2 5,7 3, rg 4,84 0 MS2, steenachtige spouwmuur 200kg/m2 48, 3,8 9,8 8,8 5,3 3,7 Ventilatie Partieel binnenniveau Lbin(j,i), A-gewogen Lbin(j) gvl opp. Cl Cg Csk2 Omschrijving RA db(a) Csk gebalanceerde ventilatie Kieren-Naden-Beglazingswijze Partieel binnenniveau Lbin(j,i), A-gewogen Lbin(j) gvl lengte Cl Cg Omschrijving RA db(a) ag 9,2 0 Dubb.dicht, indrukking 3,5 mm 45,8 2,6 8,6,6 6, 0,6 8,8 gvl opp. Omschrijving RA db(a) gvl opp. Omschrijving RA db(a) gvl opp. Omschrijving RA db(a) Ga = 30,8 db Ga;k = 33,2 db Totaal binnenniveau 27,2 32,6 26,7 26,0 2,3 35,2 db /25oktober202 0van0

30 Bijlage4Tekeningen + Huisvestingadvies (7pagina s) /25oktober202 van7

31 + Huisvestingadvies /25oktober202 2van7

32 + Huisvestingadvies /25oktober202 3van7

33 + Huisvestingadvies /25oktober202 4van7

34 + Huisvestingadvies /25oktober202 5van7

35 + Huisvestingadvies /25oktober202 6van7

36 + Huisvestingadvies /25oktober202 7van7

RAPPORT AKOESTISCH ONDERZOEK GELUIDWERING GEVEL HEIKANTSTRAAT ONG. TE SOMEREN PROJECT: 13644

RAPPORT AKOESTISCH ONDERZOEK GELUIDWERING GEVEL HEIKANTSTRAAT ONG. TE SOMEREN PROJECT: 13644 RAPPORT AKOESTISCH ONDERZOEK GELUIDWERING GEVEL HEIKANTSTRAAT ONG. TE SOMEREN PROJECT: 13644 VERANTWOORDING Titel AKOESTISCH ONDERZOEK GELUIDWERING GEVEL HEIKANTSTRAAT ONG. TE SOMEREN Opdrachtgever De

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Geluidwering gevels Prins Hendrikkade, Noordereiland te Rotterdam

Akoestisch onderzoek Geluidwering gevels Prins Hendrikkade, Noordereiland te Rotterdam Postbus 153, 6800 AD Arnhem - T 026-845 46 47 - F 026 445 53 84 www.adviesbureau-de-haan.nl - info@adviesbureau-de-haan.nl S.12.117.01 Akoestisch onderzoek Geluidwering gevels Prins Hendrikkade, Noordereiland

Nadere informatie

RAPPORT. Nieuw te bouwen woning Kortland 47 Alblasserdam. Geluidwering gevels. Nieuw te bouwen woning. Betreft

RAPPORT. Nieuw te bouwen woning Kortland 47 Alblasserdam. Geluidwering gevels. Nieuw te bouwen woning. Betreft RAPPORT Nieuw te bouwen woning Kortland 47 Alblasserdam Geluidwering gevels Betreft Kenmerk Status Opdrachtgever Uitgevoerd door Nieuw te bouwen woning R012520.001.01 Definitief Van der Padt & Partners

Nadere informatie

Geluidbelasting De geluidbelastingen op de gevels van de Marnixstraat en de Maresingel zijn aangeleverd door de Milieudienst West-Holland, zie bijlage

Geluidbelasting De geluidbelastingen op de gevels van de Marnixstraat en de Maresingel zijn aangeleverd door de Milieudienst West-Holland, zie bijlage Behoort bij beschikking van Burgemeester en Wethouders van Leiden BV. 150535-1707337 Indicatief akoestisch onderzoek geluidwering gevel Datum: 28 mei 2015 Project: Appartementen Maresingel 54 te Leiden

Nadere informatie

Woning Westervelt Valkseweg te Barneveld

Woning Westervelt Valkseweg te Barneveld Woning Westervelt Valkseweg te Barneveld geluidwering gevels Opgesteld door: Datum: 11 oktober 2011 S&W Consultancy Rapportnr: 2110967 Postbus 5185 Versie: 1 4380 KD Vlissingen Tel: 0118 442 270 Fax: 0118

Nadere informatie

Geluidbelasting wegverkeer op. woningbouwlocatie G. L. Rutgersweg te Neede

Geluidbelasting wegverkeer op. woningbouwlocatie G. L. Rutgersweg te Neede Geluidbelasting wegverkeer op woningbouwlocatie G. L. Rutgersweg te Neede versie 21 oktober 2008 datum 21 oktober 2008 opdrachtgever LTO Noord Advies Postbus 77 7600 AB Almelo auteur A.D. Postma INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai (geluidwering gevels) Nieuwbouw 4 woningen Duitse Weistraat te Kerkdriel

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai (geluidwering gevels) Nieuwbouw 4 woningen Duitse Weistraat te Kerkdriel Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai (geluidwering gevels) Nieuwbouw 4 woningen Duitse Weistraat te Kerkdriel Deze rapportage is afgedrukt op cradle to cradle papier INHOUDSOPGAVE pagina 1 INLEIDING

Nadere informatie

geluidno titie Adviesbureau Houtappels T.a.v. de heer Jarl Houtappels Rietwijkerstraat XC Amsterdam

geluidno titie Adviesbureau Houtappels T.a.v. de heer Jarl Houtappels Rietwijkerstraat XC Amsterdam Adviesbureau Houtappels T.a.v. de heer Jarl Houtappels Rietwijkerstraat 76 1059 XC Amsterdam jarl@adviesbureauhoutappels.nl datum: 14 oktober 2013 adviseur: Gislaine Schrijnemaekers betreft: Geluidwering

Nadere informatie

Geluidwering gevel. 1 Regelgeving. 1.1 Bestaande bouw. 1.2 Verbouw. 1.3 Nieuwbouw. 1.4 Ambitie

Geluidwering gevel. 1 Regelgeving. 1.1 Bestaande bouw. 1.2 Verbouw. 1.3 Nieuwbouw. 1.4 Ambitie 17 juli 2014 EGM adviseurs B14119.00 004 MR Italiëlaan Zoetermeer Geluidwering gevel 1 Regelgeving 1.1 Bestaande bouw Het Bouwbesluit 2012 kent geen voorschriften voor bescherming tegen geluid van buiten

Nadere informatie

Nieuwbouw Jan Tooropstraat te Amsterdam. Berekening geluidwering gevel

Nieuwbouw Jan Tooropstraat te Amsterdam. Berekening geluidwering gevel Nieuwbouw Jan Tooropstraat te Amsterdam Berekening geluidwering gevel Rapportnummer H 5381-2-RA d.d. 1 oktober 2015 Nieuwbouw Jan Tooropstraat te Amsterdam Berekening geluidwering gevel o p d r a c h t

Nadere informatie

Geluidbelasting wegverkeer op. woningbouwlocatie. Koekoekstraat te Vierakker

Geluidbelasting wegverkeer op. woningbouwlocatie. Koekoekstraat te Vierakker wegverkeer op bouwlocatie Koekoekstraat te Vierakker versie 22 juni 2009 datum 22 juni 2009 opdrachtgever Econsultancy bv Havenstraat 124 7005 AG Doetinchem auteur A.D. Postma INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE...

Nadere informatie

Adviesbureau Vrancken

Adviesbureau Vrancken Adviesbureau Vrancken Duinerlaan 8, 9761 CT Eelde Tel.: 050-3080225 E-mail: info@adviesbureau-vrancken.nl www.adviesbureau-vrancken.nl Akoestisch onderzoek Geluidswering gevels van de woningen Boterbloem

Nadere informatie

Rapport. First te Rotterdam: (karakteristieke) geluidwering van de uitwendige scheidingsconstructie

Rapport. First te Rotterdam: (karakteristieke) geluidwering van de uitwendige scheidingsconstructie 1 Rapport Lid NLingenieurs ISO-9001 gecertificeerd First te Rotterdam: (karakteristieke) geluidwering van de uitwendige scheidingsconstructie Rapportnummer G 16598-22-RA d.d. 30 november 2011 Peutz bv

Nadere informatie

Geluidwerende voorzieningen. woning Biesstraat 66. te Heythuysen

Geluidwerende voorzieningen. woning Biesstraat 66. te Heythuysen Geluidwerende voorzieningen woning Biesstraat 66 te Heythuysen versie 4 oktober 2012 opdrachtnummer 12-194 datum 4 oktober 2012 opdrachtgever Econsultancy bv Rijksweg Noord 39 6071 KS Swalmen auteur A.D.

Nadere informatie

Geluidsberekening t.b.v. nieuwbouw bedrijfswoning Nieuwpoortseweg 5 te Groot-Ammers

Geluidsberekening t.b.v. nieuwbouw bedrijfswoning Nieuwpoortseweg 5 te Groot-Ammers 838-00 Geluidsberekening t.b.v. nieuwbouw bedrijfswoning Nieuwpoortseweg 5 te Groot-Ammers Project: Nieuwbouw bedrijfswoning Nieuwpoortseweg 5 2964 EA Groot-Ammers Opdrachtgever: Opgesteld door: H. van

Nadere informatie

Geluidbelasting wegverkeer op. woningen Hessenallee

Geluidbelasting wegverkeer op. woningen Hessenallee Geluidbelasting wegverkeer op woningen Hessenallee te Klarenbeek versie 24 september 2009 datum 24 september 2009 opdrachtgever Econsultancy bv Havenstraat 124 7005 AG Doetinchem auteur A.D. Postma INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Thomashuis aan de Zenderenstraat 3 te Zenderen

Thomashuis aan de Zenderenstraat 3 te Zenderen Thomashuis aan de Zenderenstraat 3 te Zenderen Geluidwerende voorzieningen Opdrachtgever : Sylryk bv Kenmerk : R070916aaA0.rsa atum : 24 december 2009 Auteur : ing. R. Sarkez ir. J. Vugts Inhoudsopgave

Nadere informatie

aantal rijstroken zonebreedten [m¹] aantal rijstroken zonebreedten [m¹] 1 of of of meer of 4 400

aantal rijstroken zonebreedten [m¹] aantal rijstroken zonebreedten [m¹] 1 of of of meer of 4 400 1 WEGVERKEERSLAWAAI De bestemmingsplanwijziging heeft betrekking op 28 geprojecteerde appartementen en 1 geprojecteerde grondgebonden woning. De geprojecteerde wooneenheden zijn gesitueerd binnen de geluidszone

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek. Figuur 1: Overzicht ontwikkellocatie

Akoestisch onderzoek. Figuur 1: Overzicht ontwikkellocatie Onderwerp wegverkeerslawaai bestemmingsplan De Zevenster te Zevenhuizen (gemeente Zuidplas) Datum 4 april 2012 Uitgevoerd door Maarten Groen Kenmerk 201130442 versie 2 Inleiding In opdracht van het College

Nadere informatie

Geluidwerende voorzieningen woningen plan Morgenbad te Leuth

Geluidwerende voorzieningen woningen plan Morgenbad te Leuth Geluidwerende voorzieningen woningen plan Morgenbad te Leuth Versie 11 februari 2015 opdrachtgever Zwartbol Planontwikkeling & Advies bv Hezelstraat 19 6576 JL Ooij auteur Ad Postma INHOUDSOPGAVE bladzijde

Nadere informatie

Rapport: Toetsing karakteristieke geluidwering voor de nieuwbouw van Een woning aan Makkum 7 te Beilen

Rapport: Toetsing karakteristieke geluidwering voor de nieuwbouw van Een woning aan Makkum 7 te Beilen r1316.1/030913 Rapport: Toetsing karakteristieke geluidwering voor de nieuwbouw van Een woning aan Makkum 7 te Beilen Datum: 3 september 2013 Rapportnummer: 1316.1 Projectnummer: 1316 Opdrachtgever: De

Nadere informatie

Geluidbelasting wegverkeer op. landgoed Nieuwe Weuste

Geluidbelasting wegverkeer op. landgoed Nieuwe Weuste Geluidbelasting wegverkeer op landgoed Nieuwe Weuste te Winterswijk versie 24 september 2008 datum 25 september 2008 opdrachtgever Grontmij Nederland bv Postbus 1364 8001 BJ Zwolle auteur A.D. Postma INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Dienst Stedelijke ontwikkeling & Beheer Team Milieu

Dienst Stedelijke ontwikkeling & Beheer Team Milieu AKOESTISCH ONDERZOEK BESTEMMINGSPLAN BUITENGEBIED PEELEIK NAAST 32 Dienst Stedelijke ontwikkeling & Beheer Team Milieu Documentnummer: 2012-02 Eigenaar: SB/Mi/GGD Revisienummer: 1 Status: definitief Datum:

Nadere informatie

Bijlage 2 Akoestisch onderzoek

Bijlage 2 Akoestisch onderzoek Bijlage 2 Akoestisch onderzoek 37 voorontwerp bestemmingsplan "Steverinkstraat bij 39-2009" wegverkeer op bouw Pierikstraat- Steverinkstraat te Gaanderen versie 30 oktober 2008 datum 31 oktober 2008 opdrachtgever

Nadere informatie

Projectnr. : Referentie : 002/14079/VS Datum : p/a Hammel en Partners Postbus AD ZEIST

Projectnr. : Referentie : 002/14079/VS Datum : p/a Hammel en Partners Postbus AD ZEIST Rapport Bouwbesluitberekening GA;k Projectnr. : 14079 Referentie : 002/14079/VS Datum : 02-12-2015 Opdrachtgever: Intensivus p/a Hammel en Partners Postbus 181 3700 AD ZEIST Contactpersoon: De heer B.

Nadere informatie

12 februari 2014 W1598-2a-GI. Project Consult BV

12 februari 2014 W1598-2a-GI. Project Consult BV datum: rapportnummer: 12 februari 2014 W1598-2a-GI opdrachtgever: Project Consult BV onderwerp: Akoestisch rapport betreffende de berekening van de geluidwering van de relevante uitwendige scheidingsconstructies

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek geluidwering gevel nieuwbouw 24 appartementen hoek Rijnlandstraat Landscheidingstraat te Leidschendam Centrum

Akoestisch onderzoek geluidwering gevel nieuwbouw 24 appartementen hoek Rijnlandstraat Landscheidingstraat te Leidschendam Centrum Akoestisch onderzoek geluidwering gevel nieuwbouw 24 appartementen hoek Rijnlandstraat Landscheidingstraat te Leidschendam Centrum Opdrachtgever: Contactpersoon: Bouwfonds Ontwikkeling BV (regio Zuid-West)

Nadere informatie

Geluidwerende voorzieningen. woning Zutphensestraat 240

Geluidwerende voorzieningen. woning Zutphensestraat 240 Geluidwerende voorzieningen woning Zutphensestraat 240 te Apeldoorn versie 1 april 2010 opdrachtnummer 10-081 datum 2 april 2010 opdrachtgever T2 Architecten bv Postbus 47 7255 ZG Hengelo Gld. auteur A.D.

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELBELASTING / GEVELWERING HEIDE 45, SWALMEN RAPPORTNUMMER 20093175

AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELBELASTING / GEVELWERING HEIDE 45, SWALMEN RAPPORTNUMMER 20093175 AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELBELASTING / GEVELWERING HEIDE 45, SWALMEN RAPPORTNUMMER 2009175 rapportnummer: 2009175 datum: 22 februari 2010 status: definitief auteur: W. Hennissen paraaf: INLEIDING In opdracht

Nadere informatie

Geluidbelasting wegverkeer op. nieuwbouw Medisch Spectrum. Twente te Enschede

Geluidbelasting wegverkeer op. nieuwbouw Medisch Spectrum. Twente te Enschede Geluidbelasting wegverkeer op nieuwbouw Medisch Spectrum Twente te Enschede versie 27 augustus 2009 opdrachtnummer 09107 datum 27 augustus 2009 opdrachtgever Medisch Spectrum Twente Postbus 50000 7500

Nadere informatie

Dienst Stedelijke ontwikkeling & Beheer Team Milieu

Dienst Stedelijke ontwikkeling & Beheer Team Milieu AKOESTISCH ONDERZOEK BESTEMMINGSPLAN T HOUT - KOEVELDSESTR AAT 10 Dienst Stedelijke ontwikkeling & Beheer Team Milieu Documentnummer: 2014-01 Eigenaar: SB/Mi/GGD Revisienummer: 1 Status: definitief Datum:

Nadere informatie

Bijlage I (Advies Wetterskip Fryslân)

Bijlage I (Advies Wetterskip Fryslân) Bijlage I (Advies Wetterskip Fryslân) Bijlage II (Plan van aanpak grondsanering) Bijlage III (Akoestische onderzoeken) Onderzoek naar de geluidsbelasting op de nieuw

Nadere informatie

Geluidbelasting railverkeer op. woningbouwlocatie. Knoevenoordstraat te Brummen

Geluidbelasting railverkeer op. woningbouwlocatie. Knoevenoordstraat te Brummen Geluidbelasting railverkeer op woningbouwlocatie Knoevenoordstraat te Brummen versie 5 februari 2007 datum 5 februari 2007 opdrachtgever H. van Ittersum Burg. Van Walsemstraat 11 8162 GC EPE auteur A.D.

Nadere informatie

Tabel 2 uit rapport 20093118

Tabel 2 uit rapport 20093118 Bureau Geluid Support Bureau Geluid nl Parallelweg 30 6231 CJ Meerssen tel. 043 458 41 65 fax 043 458 41 66 website meetapparatuur: www.bureaugeluidsupport.nl CSO Adviesbureau voor Milieuonderzoek B.V.

Nadere informatie

Adviesbureau Vrancken

Adviesbureau Vrancken Adviesbureau Vrancken Duinerlaan 8, 9761 CT Tel.: 050-3080225 E-mail: info@adviesbureau-vrancken.nl www.adviesbureau-vrancken.nl Akoestisch onderzoek Geluidswering gevels van de woning Zijdwerk 27 te Wervershoof.

Nadere informatie

3 BEREKENDE GELUIDSBELASTING ALS GEVOLG VAN HET WEGVERKEER

3 BEREKENDE GELUIDSBELASTING ALS GEVOLG VAN HET WEGVERKEER St. Gerlach 47 6301 JA Houthem Nederland T: +31 (0)43-458 41 65 F: +31 (0)43-458 41 66 info@bureaugeluid.nl www.bureaugeluid.nl BTW: NL8154.12.423.B01 IBAN: NL09DEUT05281887 BIC: DEUTNL2N kvk: 14074915

Nadere informatie

Woning Moerman. Rapportage Geluidwering Gevels

Woning Moerman. Rapportage Geluidwering Gevels Woning Moerman Rapportage Geluidwering Gevels Woning Moerman Geluidwering Gevels Opgesteld door: Datum: 22 april 2013 S&W Consultancy Rapportnr: 2130386 Postbus 5185 Versie: 1 4380 KD Vlissingen Tel: 0118

Nadere informatie

Geluidbelasting wegverkeer op. woning Deventerkunstweg 10

Geluidbelasting wegverkeer op. woning Deventerkunstweg 10 Geluidbelasting wegverkeer op woning Deventerkunstweg 10 te Beltrum versie 1 juli 2010 datum 2 juli 2010 opdrachtgever Grenzland-makelaardij Spilmansdijk 9 7156 NV Beltrum auteur A.D. Postma INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Geluidbelasting wegverkeer op. locatie Dorpshuisplein

Geluidbelasting wegverkeer op. locatie Dorpshuisplein Geluidbelasting wegverkeer op locatie Dorpshuisplein te Amerongen versie 24 januari 2008 07384 datum 24 januari 2008 opdrachtgever Bureau van Droffelaar Jollesstraat 5 6814 JE ARHEM auteur A.D. Postma

Nadere informatie

Geluidbelasting wegverkeer op. woning Prins Willem. Alexanderstraat te Deil

Geluidbelasting wegverkeer op. woning Prins Willem. Alexanderstraat te Deil Geluidbelasting wegverkeer op woning Prins Willem Alexanderstraat te Deil versie 4 maart 2010 datum 4 maart 2010 opdrachtgever Oostzee stedenbouw Postbus 9 6800 AA Arnhem auteur A.D. Postma INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Geluidwerende voorzieningen. woningen Mattelierstraat

Geluidwerende voorzieningen. woningen Mattelierstraat Geluidwerende voorzieningen woningen Mattelierstraat te Groenlo versie 11 mei 2015 opdrachtnummer datum 11 mei 2015 opdrachtgever Nico Winkel Holding bv Oude WInterswijkseweg 30a 7141 DG Groenlo auteur

Nadere informatie

M. Feijts De Tramweg RX Born

M. Feijts De Tramweg RX Born M. Feijts De Tramweg 1 6121 RX Born uw referentie: Uw opdracht behandeld door: Walter Hennissen onze referentie: 20122186 telefoon: 043 458 41 65 betreft: Akoestisch onderzoek e-mail: w.hennissen@bureaugeluid.nl

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek De Telefooncentrale Koelmalaan 350 Alkmaar. projectnummer GT130557

Akoestisch onderzoek De Telefooncentrale Koelmalaan 350 Alkmaar. projectnummer GT130557 Akoestisch onderzoek De Telefooncentrale Koelmalaan 350 Alkmaar projectnummer GT130557 Opdrachtgever: GTP VastgoedOntwikkeling BV de heer ing. J.R. Fennema Industrieterrein Oosterzij 5 1851 NV Heiloo Versienummer:

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek naar de geluidwering van de uitwendige gevelconstructie van de woning Blitterswijckseweg 18a te Broekhuizenvorst.

Akoestisch onderzoek naar de geluidwering van de uitwendige gevelconstructie van de woning Blitterswijckseweg 18a te Broekhuizenvorst. 5 Rapport Lid NLingenieurs ISO 9001 gecertificeerd Concept Betreft: Rapportnummer: Akoestisch onderzoek naar de geluidwering van de uitwendige gevelconstructie van de woning Blitterswijckseweg 18a te Broekhuizenvorst.

Nadere informatie

Katoenstraat 7 Retouradres: Katoenstraat 7, 7572 CW Oldenzaal Vastbouw Oost BV De heer S. Berns Postbus 240 7460 AE RIJSSEN 7572 CW Oldenzaal telefoon 0541 539 333 telefax 0541 531 860 e-mail info@munsterhuisgeluidsadvies.nl

Nadere informatie

Geluidbelasting wegverkeer op. woningen Groot Lobberikweg. te Loerbeek

Geluidbelasting wegverkeer op. woningen Groot Lobberikweg. te Loerbeek wegverkeer op Groot Lobberikweg te Loerbeek versie 5 juli 2010 datum 5 juli 2010 opdrachtgever Econsultancy bv Fabrieksstraat 19c 7005 AP Doetinchem auteur A.D. Postma INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... I

Nadere informatie

Rekenmethodiek De geluidwering van de gevel is berekend volgens de rekenmethode GGG 97.

Rekenmethodiek De geluidwering van de gevel is berekend volgens de rekenmethode GGG 97. MEMO Aan: Henk Bos Brinklaan 11 9431 AJ Westerbork Kenmerk: 0188-G-17-A Titel: Memo geluidwering Hoofdstraat 34 te Westerbork Opgesteld: ing. A. Gal Datum: 21 juni 2017 Inleiding In voorliggende memo is

Nadere informatie

Variant met gewijzigde uitgangspunten en aanvullende gevelmaatregelen voor het Bernard Nieuwentijt College

Variant met gewijzigde uitgangspunten en aanvullende gevelmaatregelen voor het Bernard Nieuwentijt College datum 15 juni 2015 project Rho/Brede School Monnickendam vestiging Drachten betreft Gevelmaatregelen Bernard Nieuwentijt uw kenmerk - College ons kenmerk M.2013.0964.04.N001 versie 001 verwerkt door EBX/VB/JPO/OZU

Nadere informatie

Akoestisch Onderzoek. Helmond West Wijkhuis Brede School

Akoestisch Onderzoek. Helmond West Wijkhuis Brede School Akoestisch Onderzoek Helmond West Wijkhuis Brede School AKOESTISCH ONDERZOEK BESTEMMINGSPLAN HELMOND WEST-WIJKHUIS BREDE SCHOOL Dienst Stedelijke ontwikkeling & Beheer Team Milieu Documentnummer: Eigenaar:

Nadere informatie

Bijlage 3 bij besluit 2014/2913-V1 V&V. Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Woningsplitsing Gilzeweg 9a, Bavel

Bijlage 3 bij besluit 2014/2913-V1 V&V. Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Woningsplitsing Gilzeweg 9a, Bavel Bijlage 3 bij besluit 2014/2913-V1 V&V Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Woningsplitsing Gilzeweg 9a, Bavel documentkenmerk: 1412/024/MF-01, versie 2 Akoestisch onderzoek geluidwering gevels (toetsing

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek. Datum : 4 november Opdrachtgever: MAX arch Luzernestraat 13D 2153 GM Nieuw-Vennep

Akoestisch onderzoek. Datum : 4 november Opdrachtgever: MAX arch Luzernestraat 13D 2153 GM Nieuw-Vennep Akoestisch onderzoek Geluidbelasting vanwege het wegverkeerslawaai voor het realiseren van seniorenwoningen en appartementen aan de Sloterweg te Badhoevedorp. Datum : 4 november 2015 Opdrachtgever: MAX

Nadere informatie

Purmerland 21 te Purmerend. Bepaling geluidsbelasting

Purmerland 21 te Purmerend. Bepaling geluidsbelasting Purmerland 21 te Purmerend Bepaling geluidsbelasting Purmerland 21 te Purmerend Bepaling geluidsbelasting Opgesteld door: Datum: 19 november 2013 S&W Consultancy Rapportnr: 2130847 Postbus 5185 Versie:

Nadere informatie

Geluidbelasting wegverkeer en. industrielawaai op. bestemmingsplan Stekkenberg- West te Groesbeek

Geluidbelasting wegverkeer en. industrielawaai op. bestemmingsplan Stekkenberg- West te Groesbeek Geluidbelasting wegverkeer en industrielawaai op bestemmingsplan Stekkenberg- West te Groesbeek versie 16 november 2009 datum 16 november 2009 opdrachtgever Oosterpoort Postbus 31 6560 AA Groesbeek auteur

Nadere informatie

Dienst Stedelijke ontwikkeling & Beheer Team Milieu

Dienst Stedelijke ontwikkeling & Beheer Team Milieu AKOESTISCH ONDERZOEK PLAN 27 STARTERSWONINGEN CPO STIPHOUT Dienst Stedelijke ontwikkeling & Beheer Team Milieu Documentnummer: 2012-04 Eigenaar: SB/Mi/GGD Revisienummer: 2 Status: definitief Datum: 12

Nadere informatie

Memo. Jennie ten Cate Gerrie Eleveld Advies, RUD Drenthe akoestische onderzoek Vaart 151, Gasselternijveen. Datum

Memo. Jennie ten Cate Gerrie Eleveld Advies, RUD Drenthe akoestische onderzoek Vaart 151, Gasselternijveen. Datum Memo Aan Van Team Betreft Afschrift Aan Jennie ten Cate Gerrie Eleveld Advies, RUD Drenthe akoestische onderzoek Vaart 151, Gasselternijveen Martin van den Berg Datum 02-01-2017 1.Inleiding In opdracht

Nadere informatie

Geluidbelasting wegverkeer op. locatie Kerkwijkweg te Didam

Geluidbelasting wegverkeer op. locatie Kerkwijkweg te Didam Geluidbelasting wegverkeer op locatie Kerkwijkweg te Didam versie 26 maart 2009 datum 26 maart 2009 opdrachtgever Econsultancy bv Havenstraat 124 7005 AG Doetinchem auteur A.D. Postma INHOUDSOPGAVE bladzijde

Nadere informatie

Geluidbelasting wegverkeer op. woning Molenstraat. te Swolgen

Geluidbelasting wegverkeer op. woning Molenstraat. te Swolgen Geluidbelasting wegverkeer op woning Molenstraat te Swolgen versie 14 juni 2010 datum 15 juni 2010 opdrachtgever Econsultancy bv Rapenstraat 21 5831 GJ Boxmeer auteur A.D. Postma INHOUDSOPGAVE bladzijde

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Herontwikkeling Nassaulaan

Akoestisch onderzoek Herontwikkeling Nassaulaan Akoestisch onderzoek Herontwikkeling Nassaulaan Gemeente Baarle-Nassau Concept In opdracht van: Ruimte voor Ruimte Grontmij Nederland B.V. De Bilt, 11 november 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1

Nadere informatie

Rapport. Bestemmingsplan Winkelcentrum Zuidplas te Waddinxveen. Akoestisch onderzoek geluidbelasting wegverkeer inzake de Wet geluidhinder

Rapport. Bestemmingsplan Winkelcentrum Zuidplas te Waddinxveen. Akoestisch onderzoek geluidbelasting wegverkeer inzake de Wet geluidhinder Lid ONRI ISO-9001: 2000 gecertificeerd Rapport Bestemmingsplan Winkelcentrum Zuidplas te Waddinxveen Akoestisch onderzoek geluidbelasting wegverkeer inzake de Wet geluidhinder Rapportnummer G 16404-1-RA

Nadere informatie

Dienst Stedelijke ontwikkeling & Beheer Team Milieu

Dienst Stedelijke ontwikkeling & Beheer Team Milieu AKOESTISCH ONDERZOEK BESTEMMINGSPLAN BRANDEVOORT OOST - LOCHTENBURG Dienst Stedelijke ontwikkeling & Beheer Team Milieu Documentnummer: 2014-02 Eigenaar: SB/Mi/GGD Revisienummer: 1 Status: definitief Datum:

Nadere informatie

Onderwerp Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Torenpad Oost te Boskoop Datum 28 juni 2013 Uitgevoerd door J.M.B. Boere Kenmerk 2013070621

Onderwerp Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Torenpad Oost te Boskoop Datum 28 juni 2013 Uitgevoerd door J.M.B. Boere Kenmerk 2013070621 Pagina 1 Onderwerp wegverkeerslawaai Torenpad Oost te Boskoop Datum 28 juni 2013 Uitgevoerd door J.M.B. Boere Kenmerk 2013070621 Inleiding In opdracht van het College van Burgemeester en Wethouders van

Nadere informatie

BUIJVOETS BOUW- EN GELUIDSADVISERING

BUIJVOETS BOUW- EN GELUIDSADVISERING BUIJVOETS BOUW- EN GELUIDSADVISERING Berekening geluidbelasting en geluidwerende voorzieningen woning Denekamperstraat 38 te Ootmarsum. Adviseur : Opdrachtgever : Contactpersoon : ing. Wim Buijvoets Bouwbedrijf

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Herontwikkeling woonboerderij Kelperweg 35 te Kelpen-Oler

Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Herontwikkeling woonboerderij Kelperweg 35 te Kelpen-Oler Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Herontwikkeling woonboerderij Kelperweg 35 te Kelpen-Oler Deze rapportage is afgedrukt op cradle to cradle papier projectnummer: 1205/030/RV, versie 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Buro voor Bouwkunde - Ermelo. Akoestisch onderzoek Paleisweg 6-8 te Garderen. Witteveen+Bos. van Twickelostraat 2. postbus 233.

Buro voor Bouwkunde - Ermelo. Akoestisch onderzoek Paleisweg 6-8 te Garderen. Witteveen+Bos. van Twickelostraat 2. postbus 233. Buro voor Bouwkunde - Ermelo Akoestisch onderzoek Paleisweg 6-8 te Garderen van Twickelostraat 2 postbus 233 7400 AE Deventer telefoon 0570 69 79 11 telefax 0570 69 73 44 INHOUDSOPGAVE blz. 1. INLEIDING

Nadere informatie

1. Omschrijving van het plan Bestemmingsplan Utrechtseweg 371/375 en 302 in Amersfoort

1. Omschrijving van het plan Bestemmingsplan Utrechtseweg 371/375 en 302 in Amersfoort Hogere waarde(n) voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting ingevolge de Wet geluidhinder 1. Omschrijving van het plan Bestemmingsplan Utrechtseweg 371/37 en 30 in Amersfoort. Vaststelling hogere

Nadere informatie

27 februari 2014 X1620-2-1-GI. M.M.W. de Groot

27 februari 2014 X1620-2-1-GI. M.M.W. de Groot datum: rapportnummer: 27 februari 2014 X1620-2-1-GI opdrachtgever: M.M.W. de Groot onderwerp: Akoestisch rapport betreffende de berekening van de geluidwering van de relevante uitwendige scheidingsconstructies

Nadere informatie

Scanopy Ruimtelijke Ordening en applicatiebeheer T.a.v. de heer V. de Haan Antonius Matthaeuslaan 53 3515 AP Utrecht

Scanopy Ruimtelijke Ordening en applicatiebeheer T.a.v. de heer V. de Haan Antonius Matthaeuslaan 53 3515 AP Utrecht Scanopy Ruimtelijke Ordening en applicatiebeheer T.a.v. de heer V. de Haan Antonius Matthaeuslaan 53 3515 AP Utrecht datum: uw brief van: uw kenmerk: ons kenmerk: ons projectnummer: onderwerp: 21 februari

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Nieuwbouw 2 woningen Postweg ong. te Vught

Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Nieuwbouw 2 woningen Postweg ong. te Vught Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Nieuwbouw 2 woningen Postweg ong. te Vught documentkenmerk: 1512/015/MF-01, versie 3 Akoestisch onderzoek geluidwering gevels (toetsing bouwbesluit) in opdracht

Nadere informatie

Akoestisch Rapport. Opdrachtgever: Badhoeve Bouw Postbus AA Badhoevedorp

Akoestisch Rapport. Opdrachtgever: Badhoeve Bouw Postbus AA Badhoevedorp KvK 50305824 BTW NL186697478B01 Info@versusbouwadvies.nl Akoestisch Rapport Akoestisch onderzoek naar de geluidwering van de gevels ten gevolge van het wegverkeerslawaai, railverkeerslawaai en luchtvaartlawaai

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELWERING / GEVELBELASTING OUDE BAAN 25F, WAHLWILLER RAPPORTNUMMER

AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELWERING / GEVELBELASTING OUDE BAAN 25F, WAHLWILLER RAPPORTNUMMER AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELWERING / GEVELBELASTING OUDE BAAN 25F, WAHLWILLER RAPPORTNUMMER 20093020 rapportnummer: 20093020 datum: 17 maart 2009 status: definitief auteur: W. Hennissen Gecontroleerd: A.

Nadere informatie

Nieuwbouw woning aan de Hoepelweg 19 te IJsselmuiden

Nieuwbouw woning aan de Hoepelweg 19 te IJsselmuiden Nieuwbouw woning aan de Hoepelweg 19 te IJsselmuiden Akoestisch onderzoek geluidbelasting en geluidwering revisie 01 april 2010 Auteur(s) Ing. K. Bakker Buro Appel B.V. Postbus 201 8500 AE JOURE T: (0513)

Nadere informatie

Woning Slingerweg 7 te Hippolytushoef. Geluidwering gevels. Rapportnr: Datum: Versie: 1 Contactpersoon: T.J.

Woning Slingerweg 7 te Hippolytushoef. Geluidwering gevels. Rapportnr: Datum: Versie: 1 Contactpersoon: T.J. Woning Slingerweg 7 te Hippolytushoef Geluidwering gevels Rapportnr: 2160135 Datum: 17-05-2016 Versie: 1 Contactpersoon: T.J. Wattel Samenvatting In opdracht van Commandeur Bouwontwikkeling is door S&W

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELWERING / GEVELBELASTING WONING PLATIJKWEG 1, 6171 XA STEIN RAPPORTNUMMER 20114015

AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELWERING / GEVELBELASTING WONING PLATIJKWEG 1, 6171 XA STEIN RAPPORTNUMMER 20114015 Bureau Geluid NL Sint Gerlach 47 6301 JA Houthem 043 458 41 65 www.bureaugeluid.nl AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELWERING / GEVELBELASTING WONING PLATIJKWEG 1, 6171 XA STEIN RAPPORTNUMMER 20114015 rapportnummer:

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Dr. Struyckenstraat 161 Breda

Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Dr. Struyckenstraat 161 Breda Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Dr. Struyckenstraat 161 Breda documentkenmerk: 1503/087/MD-02, versie 1 Akoestisch onderzoek geluidwering gevels (toetsing bouwbesluit) in opdracht van Nieuwerwets

Nadere informatie

Geluidbelasting railverkeer. woningen Houtakkerweg/ Wildekampsweg te Wezep

Geluidbelasting railverkeer. woningen Houtakkerweg/ Wildekampsweg te Wezep Geluidbelasting railverkeer woningen Houtakkerweg/ Wildekampsweg te Wezep versie 18 augustus 29 opdrachtnummer 9-22 datum 18 augustus 29 opdrachtgever OOSTZEEstedenbouw Postbus 9 68 AA Arnhem auteur A.D.

Nadere informatie

Bestemmingsplanwijziging 22 nieuwbouw woningen Het Meuke te Haaksbergen. Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai

Bestemmingsplanwijziging 22 nieuwbouw woningen Het Meuke te Haaksbergen. Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Bestemmingsplanwijziging 22 nieuwbouw woningen Het Meuke te Haaksbergen Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Bestemmingsplanwijziging 22 nieuwbouw woningen Het Meuke te Haaksbergen Akoestisch onderzoek

Nadere informatie

db/a consultants v.o.f.

db/a consultants v.o.f. db/a consultants v.o.f. postbus 237 5670 ae nuenen tel. (040) 263 11 49 fax (040) 283 28 95 e-mail: info@geluidshinder.nl site: www.geluidshinder.nl abn amro nuenen rek.nr. 42.33.53.357 k.v.k. eindhoven

Nadere informatie

Rapport A2:

Rapport A2: Opdrachtgever: Kragten Schoolstraat 8 6049 BN Herten Contactpersoon: de heer P. Geerts Rapport 16046.164-A2: Akoestisch onderzoek herbestemming schoolgebouw tot studentenhuisvesting. Datum: 31 oktober

Nadere informatie

Datum: 1 juni 2010 Ons kenmerk: SK2093 Project: Verbouw woning aan de Zwolseweg 14 te Balkbrug Betreft: Akoestisch onderzoek

Datum: 1 juni 2010 Ons kenmerk: SK2093 Project: Verbouw woning aan de Zwolseweg 14 te Balkbrug Betreft: Akoestisch onderzoek Adviseurs voor milieu, geluid, trillingen, brand en bouwfysica Alcedo bv Keizersweg 26 Postbus 140, 7450 AC Holten T: (0548) 63 64 20 F: (0548) 63 64 30 Heering Vastgoed bv T.a.v. de heer A. Kruidhof Postbus

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek. Inleiding

Akoestisch onderzoek. Inleiding Onderwerp wegverkeerslawaai 30 woningen locatie Plasweg te Waddinxveen Datum 24 augustus 2007 Uitgevoerd door G.J. Ravensbergen Projectnummer 0715018emh Inleiding In opdracht van het College van Burgemeester

Nadere informatie

db/a consultants v.o.f.

db/a consultants v.o.f. db/a consultants v.o.f. akoestiek/milieu postbus 237 5670 ae nuenen tel. (040) 263 11 49 fax (040) 283 28 95 e-mail: info@geluidshinder.nl site: www.geluidshinder.nl abn amro nuenen rek.nr. 42.33.53.357

Nadere informatie

Straatweg Rotterdam, nieuwbouw vijf stadswoningen Geluidwering gevels

Straatweg Rotterdam, nieuwbouw vijf stadswoningen Geluidwering gevels Straatweg Rotterdam, nieuwbouw vijf stadswoningen Geluidwering gevels Katwijkse Ontwikkelings Maatschappij BV 1 september 2014 efinitief rapport BC8980 ASKONINGV NEERLAN B.V. PLANNING & STRATEGY Barbarossastraat

Nadere informatie

25 februari 2014 X1620-1-GI. Ontwerp & Tekenburo A. Schoenmakers

25 februari 2014 X1620-1-GI. Ontwerp & Tekenburo A. Schoenmakers datum: rapportnummer: 25 februari 2014 X1620-1-GI opdrachtgever: Ontwerp & Tekenburo A. Schoenmakers onderwerp: Akoestisch rapport betreffende de berekening van de geluidwering van de relevante uitwendige

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai (geluidwering gevels) nieuwbouw 4 appartementen Julianastraat te Diessen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai (geluidwering gevels) nieuwbouw 4 appartementen Julianastraat te Diessen Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai (geluidwering gevels) nieuwbouw 4 appartementen Julianastraat te Diessen Deze rapportage is afgedrukt op cradle to cradle papier projectnummer: 1204/056/MD-02, versie

Nadere informatie

Raadgevend ingenieursbureau Metz B.V. A d v i e s b u r e a u v o o r b o u w a k o e s t i e k W o u d r i c h e m

Raadgevend ingenieursbureau Metz B.V. A d v i e s b u r e a u v o o r b o u w a k o e s t i e k W o u d r i c h e m Raadgevend ingenieursbureau Metz B.V. A d v i e s b u r e a u v o o r b o u w a k o e s t i e k W o u d r i c h e m Gemeente Amstelveen Afdeling Vastgoed T.a.v. drs. A.C.M. van Mierlo Postbus 4 1180 BA

Nadere informatie

Pr. Julianaweg 1. Geldermalsen. Akoestisch onderzoek geluidwering gevel. Opdrachtnummer :

Pr. Julianaweg 1. Geldermalsen. Akoestisch onderzoek geluidwering gevel. Opdrachtnummer : Pr. Julianaweg 1 Geldermalsen Akoestisch onderzoek geluidwering gevel Opdrachtnummer : 14222-03 Document Status : Rap-02 : Concept Datum : 28-06-2016 Project : Pr. Julianaweg 1 Geldermalsen Document :

Nadere informatie

Woningen van Welie Garderbroekerweg 12-1 en 12-2 te Voorthuizen. Bepaling geluidsbelasting

Woningen van Welie Garderbroekerweg 12-1 en 12-2 te Voorthuizen. Bepaling geluidsbelasting Woningen van Welie Garderbroekerweg 12-1 en 12-2 te Voorthuizen Bepaling geluidsbelasting Woningen van Welie Garderbroekerweg 12-1 12-2 te Voorthuizen Bepaling geluidsbelasting Opgesteld door: Datum: 14

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK

AKOESTISCH ONDERZOEK AKOESTISCH ONDERZOEK GELUIDWERING WOONHUIS NIEUWBOUW 2 SENIORENWONINGEN OUDE MAASSTRAAT UDEN 16.027.01 VERSIE 1 Zaaknummer: Behandeld door: Ing. R. Herik Opdrachtgever : Vanderwiel 253720 Architecten Dr.

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK BESTEMMINGSPLAN HELMOND WEST HERTOGSTRAAT/TOURNOOISTRAAT

AKOESTISCH ONDERZOEK BESTEMMINGSPLAN HELMOND WEST HERTOGSTRAAT/TOURNOOISTRAAT AKOESTISCH ONDERZOEK BESTEMMINGSPLAN HELMOND WEST HERTOGSTRAAT/TOURNOOISTRAAT Dienst Stedelijke ontwikkeling en Beheer Team Milieu Behandeld door : G.J.H. Groot Dengerink Datum : 26 november 2010 Rapportnummer

Nadere informatie

Besluit Hogere waarde Wet geluidhinder, artikel 110a

Besluit Hogere waarde Wet geluidhinder, artikel 110a Pagina 1 van 6 Opsteller : Michiel Smits Datum : 30 juni 2016 Doorkiesnr. : 088 0225119 Onderwerp : n procedure ex art 110a Wet geluidhinder; woning Barwoutswaarder 49B te Woerden. Procedurekader : Aanvraag

Nadere informatie

1 2014/ Wet geluidhinder Besluit hogere waarden ligplaatsen woonschepen

1 2014/ Wet geluidhinder Besluit hogere waarden ligplaatsen woonschepen 1 2014/174062 Wet geluidhinder Besluit hogere waarden ligplaatsen woonschepen Besluit van het college van burgemeester en wethouders van Zaanstad voor het bestemmingsplan Wormerveer op grond van artikel

Nadere informatie

Nieuwbouw appartementen Aan de Karekietstraat Te Sliedrecht. Rapportage Geluidwering gevels

Nieuwbouw appartementen Aan de Karekietstraat Te Sliedrecht. Rapportage Geluidwering gevels Nieuwbouw appartementen Aan de Karekietstraat Te Sliedrecht Rapportage Geluidwering gevels Nieuwbouw appartementen Aan de Karekietstraat te Sliedrecht geluidwering gevels Opgesteld door: Datum: 19 juni

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek project:

Akoestisch onderzoek project: Akoestisch onderzoek project: Woningsplitsing Ottersumseweg 64 Gennep Twan Toonen Management en Advies Ruimtelijke ordening Projectontwikkeling Projectmanagement Amersfoort 11 augustus 2011 Gewijzigd T.Toonen

Nadere informatie

Rapportage. Zaaknummer: Aan: Van: Team:

Rapportage. Zaaknummer: Aan: Van: Team: Rapportage Zaaknummer: Aan: Van: Team: EM 29474 K. Veurink gemeente Emmen Z. Lacković Advies RUD Drenthe Betreft: akoestisch onderzoek i.v.m. nieuwbouw twee kavels Weerdingerstraat nabij 166 en 175 in

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK WEGVERKEERSLAWAAI KRUISWEG O.N. MAASBRACHT RAPPORTNUMMER

AKOESTISCH ONDERZOEK WEGVERKEERSLAWAAI KRUISWEG O.N. MAASBRACHT RAPPORTNUMMER Bureau Geluid NL Sint Gerlach 47 6301 JA Houthem 043 458 41 65 www.bureaugeluid.nl AKOESTISCH ONDERZOEK WEGVERKEERSLAWAAI KRUISWEG O.N. MAASBRACHT RAPPORTNUMMER 20104172 rapportnummer: 20104172 datum:

Nadere informatie

uw referentie: Uw opdracht behandeld door: Walter Hennissen onze referentie: 20154049 telefoon: 043 458 41 65 Akoestisch onderzoek

uw referentie: Uw opdracht behandeld door: Walter Hennissen onze referentie: 20154049 telefoon: 043 458 41 65 Akoestisch onderzoek St. Gerlach 47 6301 JA Houthem Nederland T: +31 (0)43-458 41 65 F: +31 (0)43-458 41 66 info@bureaugeluid.nl www.bureaugeluid.nl BTW: NL8154.12.423.B01 IBAN: NL09DEUT0528188798 BIC: DEUTNL2N kvk: 14074915

Nadere informatie

Nieuwbouw woning te Uddel; akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai. Datum 28 september 2010 Referentie

Nieuwbouw woning te Uddel; akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai. Datum 28 september 2010 Referentie Nieuwbouw woning te Uddel; akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Datum 28 september 2010 Referentie 20101780-01 Referentie 20101780-01 Rapporttitel Nieuwbouw woning te Uddel; akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELBELASTING / GEVELWERING DEMERTHOF FASE 2 RAPPORTNUMMER 20134092

AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELBELASTING / GEVELWERING DEMERTHOF FASE 2 RAPPORTNUMMER 20134092 Bureau Geluid NL Sint Gerlach 47 6301 JA Houthem 043 458 41 65 www.bureaugeluid.nl AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELBELASTING / GEVELWERING DEMERTHOF FASE 2 RAPPORTNUMMER 20134092 rapportnummer: 20134092 datum:

Nadere informatie

Burgemeester en wethouders van de gemeente Vlagtwedde hebben een verzoek ontvangen voor het vaststellen van een hogere grenswaarde.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Vlagtwedde hebben een verzoek ontvangen voor het vaststellen van een hogere grenswaarde. ONTWERP-BESCHIKKING BESLUIT HOGERE WAARDE INGEVOLGE DE WET GELUIDHINDER Burgemeester en wethouders van de gemeente Vlagtwedde hebben een verzoek ontvangen voor het vaststellen van een hogere grenswaarde.

Nadere informatie

Geluidwering van Gevels

Geluidwering van Gevels Geluidwering van Gevels Volgens Bouwbesluit en NEN 5077 + C3 Projectgegevens: Project: Hofstraat Schagen Projectnummer: 587.2014 Datum: 16-11-2015 Auteur: Martina Haakman Opdrachtgever: Wooncompagnie Postbus

Nadere informatie