Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Nieuwbouw patiowoningen Talmastraat, Breda

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Nieuwbouw patiowoningen Talmastraat, Breda"

Transcriptie

1 Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Nieuwbouw patiowoningen Talmastraat, Breda

2 documentkenmerk: 1502/019/MD-01, versie 1 Akoestisch onderzoek geluidwering gevels (toetsing Bouwbesluit) in opdracht van Nederlandse Bouw Unie bv de heer M.A.P. Roks Postbus AC Etten-Leur betreffende de locatie Talmastraat Breda documentkenmerk 1502/019/MD-01 versie 1 vestiging, datum Nuenen, 12 februari 2015 Opgesteld: Gecontroleerd: ing. M.J. Frensch Projectleider geluid & bouwfysica ir. M. van der Donk Senior projectleider geluid & bouwfysica Tritium Advies BV Adviseurs in bouwen, milieu en veiligheid TRITIUM NUENEN» TRITIUM PRINSENBEEK» TRITIUM NEER» TRITIUM ARKEL» Gulberg 35 Groenstraat 27 Steeg 27 Vlietskade TE Nuenen 4841 BA Prinsenbeek 6086 EJ Neer 4241 WH Arkel T T T T E. I. K.v.K nr IBAN NL29INGB

3 documentkenmerk: 1502/019/MD-01, versie 1 Inhoudsopgave pagina Inleiding 1 Uitgangspunten 2 Locatiegegevens 2 Uitgangspunten bouwkundige situatie 2 Geluidbelasting 2 Vereiste karakteristieke geluidwering G A;k 3 Ventilatie 3 Beglazing 4 Kier, naad en beglazingsrand 4 Wet- en regelgeving 5 Berekeningsmethode 5 Bronspectrum 5 Correctiefactoren 5 Berekening en toetsing geluidwering gevel 6 Rekenresultaten voorzieningen 6 Omschrijving van de voorzieningen 6 Gevel 7 Beglazing 7 Kierdichting 7 Conclusie 8 Bijlagen 1. situatieschets van de omgeving 2. overzicht gecumuleerde geluidbelastingen 3. berekening geluidwering per verblijfsruimte Tritium Advies drukt af op cradle to cradle papier

4 documentkenmerk: 1502/019/MD-01, versie 1 1 Inleiding In opdracht van de Nederlandse Bouw Unie bv is een akoestisch onderzoek uitgevoerd naar aanleiding van de nieuwbouw van vier patiowoningen aan de Talmastraat te Breda. Doel van dit akoestisch onderzoek is te bepalen of de woningen voldoen aan de eisen zoals gesteld in het bouwbesluit met betrekking tot bescherming tegen geluid van buiten. De geluidbelasting op de gevels van de woningen bedraagt conform Akoestisch onderzoek gevelbelasting wegverkeer - Talmastraat ong. te Breda van Wematech Milieu Adviseurs B.V. (kenmerk FG R001-1 d.d. 8 januari 2015) maximaal 59 db (exclusief aftrek conform artikel 110g Wgh). De karakteristieke geluidwering van de uitwendige scheidingsconstructie, die de scheiding vormt tussen een verblijfsgebied en de buitenlucht, dient voor een woonfunctie tenminste gelijk te zijn aan het verschil tussen de geluidbelasting en 33 db, met een minimumeis van 20 db. Voor de geveldelen behorende bij een woonfunctie waar de cumulatieve geluidbelasting onder de 53 db (exclusief aftrek conform artikel 110g Wgh) blijft, zijn geen aanvullende eisen vanuit het bouwbesluit aan de geluidwerendheid van de gevel gesteld. Er wordt namelijk van uitgegaan dat een gevel bij een normale bouwkundige opzet aan de minimaal vereiste G A;k van 20 db voldoet. pagina 1 van 8

5 documentkenmerk: 1502/019/MD-01, versie 1 2 Uitgangspunten 2.1 Locatiegegevens Het plangebied is gelegen aan de Talmastraat ong. te Breda. In bijlage 1 is een situatietekening van het plan opgenomen. 2.2 Uitgangspunten bouwkundige situatie De berekeningen van de karakteristieke geluidwering zijn gebaseerd op de volgende bouwkundige gegevens: Architectenbureau: MIX Architectuur Project: Breda, Talmastraat (4 Patiowoningen) Werknummer: P00271 Bladnummer: B4-000, B4-100, B4-101, B4-102, B4-200, B4-400, B4-401 en B4-700 Datum: 9 februari 2015 (ontvangen per bericht) 2.3 Geluidbelasting De geluidbelastingen zijn conform Akoestisch onderzoek gevelbelasting wegverkeer - Talmastraat ong. te Breda van Wematech Milieu Adviseur B.V. (kenmerk FG R001-1 d.d. 8 januari 2015). De reductie op grond van artikel 110g Wet geluidhinder mag niet worden toegepast voor de bepaling van de vereiste karakteristieke geluidwering en de hieruit volgende akoestische voorzieningen. Voor het onderhavige project moet worden uitgegaan van geluidbelastingen zoals weergegeven in onderstaande tabel 2.1. De gecumuleerde geluidbelastingen zijn tevens weergegeven in bijlage 2. Tabel 2.1: geluidbelastingen op de gevels toetspunt gevel geluidbelasting (db) excl. aftrek artikel 110g begane grond 1 e verdieping W01 t/m W03 zuidgevel W04 zuidgevel W05 t/m W07 zuidgevel 53 - W08 westgevel W09 westgevel - 53 W10 westgevel - 56 W11 westgevel - 55 W12 noordgevel 59 - W13 noordgevel - 56 W14 noordgevel 57 - W15 noordgevel W16 noordgevel - 54 W17 noordgevel 56 - W18 noordgevel W19 en W20 oostgevel - 54 W21 oostgevel - 53 W22 oostgevel pagina 2 van 8

6 documentkenmerk: 1502/019/MD-01, versie Vereiste karakteristieke geluidwering G A;k Vaststelling van de benodigde karakteristieke geluidwering dient te geschieden volgens artikel 3.1 tot en met 3.3 van Bouwbesluit 2012, namelijk: voor verblijfsgebieden van een woonfunctie: artikel 3.3 lid 1: Bij een krachtens de Wet geluidhinder of de Tracéwet vastgesteld hogere waardenbesluit is de volgens NEN 5077 bepaalde karakteristieke geluidwering van een uitwendige scheidingsconstructie van een verblijfsgebied niet kleiner dan het verschil tussen de in dat besluit opgenomen hoogst toelaatbare geluidbelasting voor industrie-, weg- of spoorweglawaai en 35 db(a) bij industrielawaai of 33 db bij weg- of spoorweglawaai. Voor de karakteristieke geluidwering tussen de buitenlucht en een verblijfsruimte geldt een 2 db minder strenge eis (artikel 3.3 lid 5). 2.5 Ventilatie Vaststelling van de benodigde ventilatie voor een woonfunctie dient te geschieden volgens afdeling 3.6 van Bouwbesluit 2012, namelijk: de voorziening van de toevoer van verse lucht naar een verblijfsgebied, bepaald overeenkomstig NEN 1087, dient een capaciteit te hebben van tenminste 0,9 dm 3 /s per m 2 vloeroppervlakte van dat gebied, met een minimum van 7 dm 3 /s; de voorziening voor de toevoer van verse lucht naar een verblijfsruimte waarin zich een opstelplaats voor een kooktoestel bevindt moet, bepaald overeenkomstig NEN 1087, een capaciteit hebben van tenminste 21 dm 3 /s; Een toiletruimte heeft een voorziening voor luchtverversing met een capaciteit van ten minste 7 dm³/s, bepaald volgens NEN 1087; Een badruimte heeft een voorziening voor luchtverversing met een capaciteit van ten minste 14 dm³/s, bepaald volgens NEN 1087; de vereiste luchttoevoer van een verblijfsgebied dient voor minimaal 50% rechtstreeks van buiten afkomstig te zijn. In de gevels dienen beweegbare constructieonderdelen te worden toegepast teneinde een voldoende doorspuibaarheid te bewerkstelligen (afdeling 3.7). In de onderhavige situatie wordt mechanische gebalanceerde ventilatie toegepast, waardoor er in de gevels geen openingen ten behoeve van ventilatie hoeven te worden aangebracht. Het mechanisch gebalanceerd ventilatiesysteem dient aangebracht te worden overeenkomstig berekening/dimensionering en specificaties (en eventueel voorzien van geluiddempers in verband met omloopgeluid en/of installatiegeluid) van de betreffende werktuigbouwkundig adviseur/installateur. pagina 3 van 8

7 documentkenmerk: 1502/019/MD-01, versie Beglazing Er is uitgegaan van dubbele beglazing voor de geluidgevoelige verblijfsruimten. De minimale glasdikten dienen, afhankelijk van de toegepaste glasafmetingen en de hoogte ten opzichte van het maaiveld, bepaald te worden overeenkomstig de NEN 2608, tenzij er om geluidtechnische redenen een grotere dikte is voorgeschreven. Daarnaast dient in verband met mogelijk optredende interferentieverschijnselen de dubbele beglazing uitgevoerd te worden met ongelijke glasdikten. Mogelijk dat aanvullende eisen aan de beglazing worden gesteld ten aanzien van (doorval-)beveiliging. Dit is afhankelijk van de locaties en gevelindelingen, e.e.a. ter beoordeling van de glasleverancier c.q. uitvoerende instantie. 2.7 Kier, naad en beglazingsrand Overeenkomstig NPR 5272 is voor alle gevels gerekend met kieren, naden en beglazingsranden. Deze zijn afhankelijk van de dichtingskwaliteit van de naden en kieren en de lengte(n) hiervan. In verband met de natuurlijke luchttoevoer en mechanische afvoer mag uitgegaan worden van luchtdichtheidsklasse 1 (conform Infoblad Luchtdicht bouwen; klasse 2 en 3 van SBR). Bij kieren is in de geluidbelaste gevels in principe uitgegaan van een normale enkele kierdichting (rondom, ter plaatse van de draaiende delen), tenzij om geluidtechnische redenen dubbele kierdichting noodzakelijk is. pagina 4 van 8

8 documentkenmerk: 1502/019/MD-01, versie 1 3 Wet- en regelgeving 3.1 Berekeningsmethode Het bouwbesluit verwijst voor de vaststelling van de karakteristieke geluidwering naar NEN 5077 Geluidwering in gebouwen. Deze schrijft toetsing voor door middel van metingen, dus na voltooien van het bouwwerk. Het ontwerp dient echter te worden getoetst bij de aanvraag voor de omgevingsvergunning. De berekeningen zijn derhalve uitgevoerd conform de NPR Deze rekenmethode sluit aan bij de meetmethode van NEN Bronspectrum Bij de berekeningen is uitgegaan van spectrum 2 (verkeersgeluid, index A tr ). In onderstaande tabel 3.1 zijn de correctiefactoren per octaafband van dit spectrum weergegeven. Tabel 3.1 : correctiefactoren per octaafband voor het spectrum 2 (verkeersgeluid) bron 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 khz 2 khz verkeersgeluid Correctiefactoren Bij het berekenen van de karakteristieke geluidwering is rekening gehouden met de gevelvlakfactor (C L ). Deze gevelvlakfactor brengt het verschil in rekening tussen de hoogste geluidbelasting op het verblijfsgebied en afwijkende geluidbelastingen op individuele vlakken van het betreffende verblijfsgebied. Deze C L is bepaald aan de hand van de gecumuleerde geluidbelastingen zoals weergegeven in tabel 2.1. Indien fabrikantafhankelijke materiaalgegevens toegepast worden dient er, conform de NPR 5272, een veiligheidsfactor van 1,5 db te worden aangehouden (verschil laboratoriumwaarde en praktijkwaarde). pagina 5 van 8

9 documentkenmerk: 1502/019/MD-01, versie 1 4 Berekening en toetsing geluidwering gevel 4.1 Rekenresultaten voorzieningen In onderstaande tabel zijn de voorzieningen aangegeven die minimaal noodzakelijk zijn om te kunnen voldoen aan de vereiste karakteristieke geluidwering. Voor alle in deze rapportage opgenomen geveldelen geldt dat alternatieve oplossingen mogelijk zijn zolang de R A -waarden minimaal gelijk zijn aan de in deze rapportage vermelde waarden. In paragraaf 4.2 worden de in tabel 4.1 weergegeven codes nader omschreven. De berekeningsbladen zijn opgenomen in bijlage 3. De woningen zijn op de 1 e verdieping voorzien van een houtachtig plat dak en op de begane grond van een steenachtig plat dak. Omdat een plat dakvlak niet direct door verkeersgeluid wordt aangestraald, is de toe te passen correctiefactor zeer groot (C L = 5,0 db). Mede in verband met de gunstige invloed op de totale G A;k zijn de platte daken derhalve niet meegenomen in de berekeningen. Tabel 4.1: voorzieningen ruimte verdieping gevel voorzieningen L den G A;k G A;k gevel- k begl. eis opbouw [mm] [db] [db] [db] bouwnummer 1 - type A keuken begane grond voorgevel BP3b/MS5 ek zijgevel links MS woonkamer begane grond zijgevel links MS slaapkamer 2 1 e verdieping voorgevel BP3b/MS5 ek slaapkamer 3 1 e verdieping voorgevel BP3b/MS5 ek bouwnummer 2 - type B slaapkamer 1 begane grond voorgevel BP3b/MS5 ek slaapkamer 2 1 e verdieping achtergevel BP3b/MS5 ek slaapkamer 3 1 e verdieping achtergevel BP3b/MS5 ek bouwnummer 3 - type C keuken begane grond voorgevel BP3b/MS5 ek slaapkamer 2 1 e verdieping achtergevel BP3b/MS5 ek slaapkamer 3 1 e verdieping achtergevel BP3b/MS5 ek bouwnummer 4 - type D slaapkamer 1 begane grond voorgevel BP3b/MS5 ek opmerkingen tabel 4.1: k : kierdichting begl. : beglazing 4.2 Omschrijving van de voorzieningen De berekeningen zijn uitgevoerd conform NPR De gebruikte geluidisolatiewaarden zijn afkomstig uit: herziening Rekenmethode Geluidwering Gevels; rekenmethode TNO/TPD; testrapporten van fabrikanten. Bij de geluidisolatie (R A -waarden) is uitgegaan van spectrum 2 (verkeersgeluid). pagina 6 van 8

10 documentkenmerk: 1502/019/MD-01, versie Gevel In onderstaand overzicht is de codeverklaring opgenomen van de gevelconstructie. Tabel 4.2: codeverklaring gevelconstructies code R A db(a) opbouw gevel massa kg/m 2 MS 50,3 steenachtige spouwmuur 365 MS5 46,5 BP3b 30,3 houtskeletbouw binnenblad met thermische isolatie, aan de binnenzijde fermacell dik 15 mm en aan de buitenzijde metselwerk houtskeletbouw binnenblad met thermische isolatie, aan de binnenzijde fermacell dik 15 mm en aan de buitenzijde rabatdelen dik 17 mm Beglazing In onderstaand overzicht is de codeverklaring opgenomen van de beglazing. Tabel 4.3: codeverklaring beglazing code R A db(a) opbouw beglazing (mm) , , totale dikte 24 mm , , totale dikte 29 mm Kierdichting In onderstaand overzicht is de codeverklaring opgenomen van de kierdichting. Tabel 4.4: codeverklaring kierdichting code R A db(a) kieren ek 34,5 normale enkele kierdichting pagina 7 van 8

11 documentkenmerk: 1502/019/MD-01, versie 1 5 Conclusie In opdracht van de Nederlandse Bouw Unie bv is een akoestisch onderzoek uitgevoerd naar aanleiding van de nieuwbouw van vier patiowoningen aan de Talmastraat te Breda. Doel van dit akoestisch onderzoek is te bepalen of de woningen voldoen aan de eisen zoals gesteld in het bouwbesluit met betrekking tot bescherming tegen geluid van buiten. De geluidbelasting op de gevels van de woningen bedraagt conform Akoestisch onderzoek gevelbelasting wegverkeer - Talmastraat ong. te Breda van Wematech Milieu Adviseurs B.V. (kenmerk FG R001-1 d.d. 8 januari 2015) maximaal 59 db (exclusief aftrek conform artikel 110g Wgh). In bijlage 3 is aangetoond dat de karakteristieke geluidwering van de uitwendige scheidingsconstructie, die de scheiding vormt tussen een verblijfsgebied en de buitenlucht, tenminste gelijk is aan het verschil tussen de geluidbelasting en 33 db. In hoofdstuk 4 zijn de benodigde voorzieningen en de minimale geluidisolatie weergegeven. Alternatieve voorzieningen zijn mogelijk indien de geluidisolatiewaarden minimaal gelijk zijn aan de in dit rapport vermelde waarden. Uiteraard zullen de geluidniveaus, welke uiteindelijk na realisering in de diverse vertrekken ontstaan, afhankelijk zijn van de noodzakelijk goede uitvoering. pagina 8 van 8

12 BIJLAGE 1:

13 M I X A R C H I T E C T U U R project: onderwerp: computerfile: projectnummer: datum: gewijzigd: tekeningnummer: schaal:

14 BIJLAGE 2:

15 Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [versie van Talmastraat - eerste model], Geomilieu V2.60 Weg Toetspunt Bodemgebied Gebouw Kruising 0 m 10 m schaal = 1 : 358 $%!!%%&'!"#

16 Rapport: Model: Groep: Groepsreductie: Resultatentabel eerste model LAeq totaalresultaten voor toetspunten (hoofdgroep) Nee Naam Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden W12_A Noordgevel Wo1 (1) 1,50 58,81 53,61 49,15 58,89 W15_B Noordgevel Wo1 (4) 4,50 59,06 53,64 47,79 58,60 W15_A Noordgevel Wo1 (4) 1,50 58,84 53,36 47,46 58,34 W18_B Noordgevel Wo1 (7) 4,50 59,16 53,64 46,28 58,30 W18_A Noordgevel Wo1 (7) 1,50 58,98 53,39 45,74 58,03 W14_A Noordgevel Wo1 (3) 1,50 57,36 52,07 47,29 57,29 W17_A Noordgevel Wo1 (6) 1,50 57,28 51,70 44,61 56,45 W10_A Westgevel Wo1 (3) 4,50 55,64 51,10 46,61 56,06 W13_A Noordgevel Wo1 (2) 4,50 55,94 51,05 46,14 56,03 W11_A Westgevel Wo1 (4) 4,50 55,52 50,82 44,78 55,34 W22_B Oostgevel Wo1 (4) 4,50 55,42 50,66 43,53 54,92 W08_B Westgevel Wo1 (1) 4,50 53,89 49,73 44,92 54,40 W22_A Oostgevel Wo1 (4) 1,50 54,81 50,00 42,80 54,27 W20_A Oostgevel Wo1 (2) 4,50 55,12 49,82 41,62 54,17 W19_A Oostgevel Wo1 (1) 4,50 53,41 49,48 44,03 53,81 W04_B Zuidgevel Wo1 (4) 4,50 52,84 49,83 44,17 53,69 W16_A Noordgevel Wo1 (5) 4,50 54,49 49,18 41,57 53,66 W01_B Zuidgevel Wo1 (1) 4,50 52,63 49,61 43,97 53,48 W21_A Oostgevel Wo1 (3) 4,50 53,28 49,27 43,07 53,40 W07_A Zuidgevel Wo1 (7) 4,50 52,48 49,46 43,81 53,33 W08_A Westgevel Wo1 (1) 1,50 52,73 48,66 43,78 53,26 W09_A Westgevel Wo1 (2) 4,50 52,24 49,02 43,48 53,01 W03_A Zuidgevel Wo1 (3) 4,50 52,06 49,05 43,39 52,91 W05_A Zuidgevel Wo1 (5) 1,50 51,98 48,98 43,31 52,83 W02_A Zuidgevel Wo1 (2) 1,50 51,89 48,89 43,23 52,75 W04_A Zuidgevel Wo1 (4) 1,50 51,68 48,68 43,01 52,53 W06_A Zuidgevel Wo1 (6) 1,50 51,16 48,16 42,49 52,01 W01_A Zuidgevel Wo1 (1) 1,50 50,83 47,82 42,16 51,68 Alle getoonde db-waarden zijn A-gewogen

17 BIJLAGE 3:

18 Nieuwbouw Talmastraat Breda 1502/019/MD-01 Project Omschrijving: Nieuwbouw Talmastraat Breda Werknummer: 1502/019/MD Rekenmethode: NPR 5272 Status: Nieuwbouw Categorie: Weg- of spoorweglawaai Bestand: S:\Projecten\2015\ MD - Nieuwbouw 4 patiowoningen Talmastraat te Breda\ MD - geluid... Aangemaakt op: door: MF Gewijzigd op: door: MF Variant bouwnummer 1 - type A bouwnummer 2 - type B bouwnummer 3 - type C bouwnummer 4 - type D Gebruiksfunctie Woonfunctie Woonfunctie Woonfunctie Woonfunctie Geluidwering gevels V februari 2015, 15:57 uur

19 Nieuwbouw Talmastraat Breda 1502/019/MD-01 VARIANT: bouwnummer 1 - type A Verblijfsgebied: keuken - begane grond Eisen GA,k verblijfsgebied >= 25 db verblijfsruimte >= 23 db Geluidbelasting Geluidbelasting [db] Totaal Spectrum 2 (verkeersgeluid, index Atr) 44,0 48,0 51,0 54,0 52,0 58,0 Resultaten GA,k Verblijfsruimte Vloeroppervlak GA Lbi GA,k Voldoet [m2] [db] [db] [db] keuken - begane grond 26,20 27,5 30,5 28,2 Ja Totaal verblijfsgebied 26,20 28,2 Ja Verblijfsruimte: keuken - begane grond Vloeroppervlak 26,20 m² Maximale geluidsbelasting 58,0 db Vertrekhoogte 2,62 m Geluidwering GA 27,5 db Volume 68,64 m³ Binnenniveau Lbi 30,5 db Nagalmtijd T0 0,50 s Karakteristieke geluidwering GA,k 28,2 db Voldoet Ja Vlak 1 : voorgevel Geluidniveaucorrectie CL 0,0 db parallel aan de weg (2) G00001 TNO-TPD: Dubbelglas lg 8,00 27,7 23,6 21,5 32,2 39,8 39,0 29,7 D00390 BP3b: Spouwkonstr.+wol mm 3,30 30,3 23,8 32,8 40,8 46,8 49,8 36,1 D00137 MS 5: Metselwerk - isolatie - houten wand 1,30 46,5 45,9 51,9 56,9 62,9 69,9 56,3 D02457 band+lat 16,40 49,8 35,9 46,9 54,9 58,9 63,9 48,6 D02465 lipprofiel in houten raam 14,70 48,6 37,3 44,3 58,3 50,3 54,3 48,0 D02453 V-profiel, indrukking 8 mm 6,60 34,5 41,8 43,8 42,8 35,8 35,8 37,3 Totaal 12,60 R' 20,4 21,1 31,3 34,0 33,9 28,1 GA 20,0 20,7 30,9 33,6 33,5 27,7 Vlak 2 : zijgevel links Geluidniveaucorrectie CL 4,0 db (eigen waarde) G00001 TNO-TPD: Dubbelglas lg 1,40 27,7 31,7 29,6 40,4 47,9 47,1 37,8 G00006 TNO-TPD: Spouwmuur (365 kg/m2) 13,00 50,3 40,7 45,2 52,0 58,2 63,5 50,8 D02457 band+lat 6,00 49,8 40,8 51,8 59,8 63,8 68,8 53,6 D02465 lipprofiel in houten raam 5,40 48,6 42,3 49,3 63,3 55,3 59,3 52,9 Totaal 14,40 R' 30,5 29,5 40,0 46,8 46,8 37,4 GA 29,5 28,5 39,0 45,8 45,8 36,4 Verblijfsgebied: woonkamer - begane grond Eisen GA,k verblijfsgebied >= 21 db verblijfsruimte >= 20 db Geluidbelasting Geluidbelasting [db] Totaal Spectrum 2 (verkeersgeluid, index Atr) 40,0 44,0 47,0 50,0 48,0 54,0 Resultaten GA,k Verblijfsruimte Vloeroppervlak GA Lbi GA,k Voldoet [m2] [db] [db] [db] woonkamer - begane grond 26,10 36,4 17,6 34,5 Ja Totaal verblijfsgebied 26,10 34,5 Ja Geluidwering gevels V februari 2015, 15:57 uur

20 Nieuwbouw Talmastraat Breda 1502/019/MD-01 Verblijfsruimte: woonkamer - begane grond Vloeroppervlak 26,10 m² Maximale geluidsbelasting 54,0 db Vertrekhoogte 2,62 m Geluidwering GA 36,4 db Volume 68,38 m³ Binnenniveau Lbi 17,6 db Nagalmtijd T0 0,50 s Karakteristieke geluidwering GA,k 34,5 db Voldoet Ja Vlak 1 : zijgevel links Geluidniveaucorrectie CL 0,0 db parallel aan de weg (2) G00001 TNO-TPD: Dubbelglas lg 1,40 27,7 31,9 29,8 40,5 48,1 47,3 38,0 G00006 TNO-TPD: Spouwmuur (365 kg/m2) 13,50 50,3 40,7 45,2 52,0 58,2 63,5 50,7 D02457 band+lat 6,00 49,8 41,0 52,0 60,0 64,0 69,0 53,7 D02465 lipprofiel in houten raam 5,40 48,6 42,4 49,4 63,4 55,4 59,4 53,0 Totaal 14,90 R' 30,6 29,6 40,2 46,9 46,9 37,5 GA 29,4 28,4 39,0 45,7 45,7 36,4 Verblijfsgebied: slaapkamer 2-1e verdieping Eisen GA,k verblijfsgebied >= 25 db verblijfsruimte >= 23 db Geluidbelasting Geluidbelasting [db] Totaal Spectrum 2 (verkeersgeluid, index Atr) 44,0 48,0 51,0 54,0 52,0 58,0 Resultaten GA,k Verblijfsruimte Vloeroppervlak GA Lbi GA,k Voldoet [m2] [db] [db] [db] slaapkamer 2-1e verdieping 8,50 26,0 32,0 25,3 Ja Totaal verblijfsgebied 8,50 25,3 Ja Verblijfsruimte: slaapkamer 2-1e verdieping Vloeroppervlak 8,50 m² Maximale geluidsbelasting 58,0 db Vertrekhoogte 2,62 m Geluidwering GA 26,0 db Volume 22,27 m³ Binnenniveau Lbi 32,0 db Nagalmtijd T0 0,50 s Karakteristieke geluidwering GA,k 25,3 db Voldoet Ja Vlak 1 : voorgevel Geluidniveaucorrectie CL 0,0 db parallel aan de weg (2) G00001 TNO-TPD: Dubbelglas lg 2,30 27,7 26,0 23,9 34,6 42,2 41,4 32,1 D00390 BP3b: Spouwkonstr.+wol mm 3,30 30,3 20,8 29,8 37,8 43,8 46,8 33,1 D00137 MS 5: Metselwerk - isolatie - houten wand 0,70 46,5 45,5 51,5 56,5 62,5 69,5 56,0 D02457 band+lat 6,50 49,8 36,9 47,9 55,9 59,9 64,9 49,6 D02465 lipprofiel in houten raam 5,40 48,6 38,7 45,7 59,7 51,7 55,7 49,3 D02453 V-profiel, indrukking 8 mm 5,90 34,5 39,3 41,3 40,3 33,3 33,3 34,7 Totaal 6,30 R' 19,5 22,8 32,2 32,4 32,5 28,3 GA 17,2 20,5 29,9 30,1 30,2 26,0 Verblijfsgebied: slaapkamer 3-1e verdieping Eisen GA,k verblijfsgebied >= 25 db verblijfsruimte >= 23 db Geluidbelasting Geluidbelasting [db] Totaal Spectrum 2 (verkeersgeluid, index Atr) 44,0 48,0 51,0 54,0 52,0 58,0 Resultaten GA,k Verblijfsruimte Vloeroppervlak GA Lbi GA,k Voldoet [m2] [db] [db] [db] slaapkamer 3-1e verdieping 9,30 26,4 31,6 25,3 Ja Totaal verblijfsgebied 9,30 25,3 Ja Geluidwering gevels V februari 2015, 15:57 uur

21 Nieuwbouw Talmastraat Breda 1502/019/MD-01 Verblijfsruimte: slaapkamer 3-1e verdieping Vloeroppervlak 9,30 m² Maximale geluidsbelasting 58,0 db Vertrekhoogte 2,62 m Geluidwering GA 26,4 db Volume 24,37 m³ Binnenniveau Lbi 31,6 db Nagalmtijd T0 0,50 s Karakteristieke geluidwering GA,k 25,3 db Voldoet Ja Vlak 1 : voorgevel Geluidniveaucorrectie CL 0,0 db parallel aan de weg (2) G00001 TNO-TPD: Dubbelglas lg 2,30 27,7 26,0 23,9 34,6 42,2 41,4 32,1 D00390 BP3b: Spouwkonstr.+wol mm 3,30 30,3 20,8 29,8 37,8 43,8 46,8 33,1 D00137 MS 5: Metselwerk - isolatie - houten wand 0,70 46,5 45,5 51,5 56,5 62,5 69,5 56,0 D02457 band+lat 6,50 49,8 36,9 47,9 55,9 59,9 64,9 49,6 D02465 lipprofiel in houten raam 5,40 48,6 38,7 45,7 59,7 51,7 55,7 49,3 D02453 V-profiel, indrukking 8 mm 5,90 34,5 39,3 41,3 40,3 33,3 33,3 34,7 Totaal 6,30 R' 19,5 22,8 32,2 32,4 32,5 28,3 GA 17,6 20,9 30,3 30,5 30,6 26,4 Verblijfsgebied: kopie slaapkamer 2-1e verdieping Eisen GA,k verblijfsgebied >= 25 db verblijfsruimte >= 23 db Geluidbelasting Geluidbelasting [db] Totaal Spectrum 2 (verkeersgeluid, index Atr) 44,0 48,0 51,0 54,0 52,0 58,0 Resultaten GA,k Verblijfsruimte Vloeroppervlak GA Lbi GA,k Voldoet [m2] [db] [db] [db] slaapkamer 2-1e verdieping 8,50 25,0 33,0 28,0 Ja Totaal verblijfsgebied 8,50 28,0 Ja Verblijfsruimte: slaapkamer 2-1e verdieping Vloeroppervlak 8,50 m² Maximale geluidsbelasting 58,0 db Vertrekhoogte 2,62 m Geluidwering GA 25,0 db Volume 22,27 m³ Binnenniveau Lbi 33,0 db Nagalmtijd T0 0,50 s Karakteristieke geluidwering GA,k 28,0 db Voldoet Ja Vlak 1 : voorgevel Geluidniveaucorrectie CL 0,0 db parallel aan de weg (2) G00001 TNO-TPD: Dubbelglas lg 2,30 27,7 26,0 23,9 34,6 42,2 41,4 32,1 D00390 BP3b: Spouwkonstr.+wol mm 3,30 30,3 20,8 29,8 37,8 43,8 46,8 33,1 D00137 MS 5: Metselwerk - isolatie - houten wand 0,70 46,5 45,5 51,5 56,5 62,5 69,5 56,0 D02457 band+lat 6,50 49,8 36,9 47,9 55,9 59,9 64,9 49,6 D02465 lipprofiel in houten raam 5,40 48,6 38,7 45,7 59,7 51,7 55,7 49,3 D02453 V-profiel, indrukking 8 mm 5,90 34,5 39,3 41,3 40,3 33,3 33,3 34,7 Totaal 6,30 R' 19,5 22,8 32,2 32,4 32,5 28,3 GA 17,2 20,5 29,9 30,1 30,2 26,0 Vlak 2 : dak Geluidniveaucorrectie CL 5,0 db dak: hoek tussen dak en instraling (8b) D00297 Plat dak DP3: hout/isolatie/spouw 8,50 30,2 22,0 24,0 29,0 39,0 47,0 30,2 Totaal 8,50 R' 22,0 24,0 29,0 39,0 47,0 30,2 GA 18,4 20,4 25,4 35,4 43,4 26,6 Geluidwering gevels V februari 2015, 15:57 uur

22 Nieuwbouw Talmastraat Breda 1502/019/MD-01 VARIANT: bouwnummer 2 - type B Verblijfsgebied: slaapkamer 1 - begane grond Eisen GA,k verblijfsgebied >= 25 db verblijfsruimte >= 23 db Geluidbelasting Geluidbelasting [db] Totaal Spectrum 2 (verkeersgeluid, index Atr) 44,0 48,0 51,0 54,0 52,0 58,0 Resultaten GA,k Verblijfsruimte Vloeroppervlak GA Lbi GA,k Voldoet [m2] [db] [db] [db] slaapkamer 1 - begane grond 21,00 27,2 30,8 25,6 Ja Totaal verblijfsgebied 21,00 25,6 Ja Verblijfsruimte: slaapkamer 1 - begane grond Vloeroppervlak 21,00 m² Maximale geluidsbelasting 58,0 db Vertrekhoogte 2,62 m Geluidwering GA 27,2 db Volume 55,02 m³ Binnenniveau Lbi 30,8 db Nagalmtijd T0 0,50 s Karakteristieke geluidwering GA,k 25,6 db Voldoet Ja Vlak 1 : voorgevel Geluidniveaucorrectie CL 0,0 db parallel aan de weg (2) G00001 TNO-TPD: Dubbelglas lg 5,40 27,7 25,3 23,2 33,9 41,5 40,7 31,4 D00390 BP3b: Spouwkonstr.+wol mm 5,90 30,3 21,3 30,3 38,3 44,3 47,3 33,6 D00137 MS 5: Metselwerk - isolatie - houten wand 1,30 46,5 45,9 51,9 56,9 62,9 69,9 56,3 D02457 band+lat 14,20 49,8 36,5 47,5 55,5 59,5 64,5 49,3 D02465 lipprofiel in houten raam 12,60 48,6 38,0 45,0 59,0 51,0 55,0 48,6 D02453 V-profiel, indrukking 8 mm 6,60 34,5 41,8 43,8 42,8 35,8 35,8 37,3 Totaal 12,60 R' 19,6 22,4 32,1 34,2 34,3 28,6 GA 18,3 21,0 30,8 32,8 32,9 27,2 Verblijfsgebied: slaapkamer 2-1e verdieping Eisen GA,k verblijfsgebied >= 21 db verblijfsruimte >= 20 db Geluidbelasting Geluidbelasting [db] Totaal Spectrum 2 (verkeersgeluid, index Atr) 40,0 44,0 47,0 50,0 48,0 54,0 Resultaten GA,k Verblijfsruimte Vloeroppervlak GA Lbi GA,k Voldoet [m2] [db] [db] [db] slaapkamer 2-1e verdieping 8,00 25,9 28,1 25,2 Ja Totaal verblijfsgebied 8,00 25,2 Ja Verblijfsruimte: slaapkamer 2-1e verdieping Vloeroppervlak 8,00 m² Maximale geluidsbelasting 54,0 db Vertrekhoogte 2,62 m Geluidwering GA 25,9 db Volume 20,96 m³ Binnenniveau Lbi 28,1 db Nagalmtijd T0 0,50 s Karakteristieke geluidwering GA,k 25,2 db Voldoet Ja Geluidwering gevels V februari 2015, 15:57 uur

23 Nieuwbouw Talmastraat Breda Vlak 1 : achtergevel Geluidniveaucorrectie CL 0,0 db parallel aan de weg (2) 1502/019/MD-01 G00001 TNO-TPD: Dubbelglas lg 2,40 27,7 25,5 23,4 34,2 41,7 40,9 31,6 D00390 BP3b: Spouwkonstr.+wol mm 2,80 30,3 21,2 30,2 38,2 44,2 47,2 33,5 D00137 MS 5: Metselwerk - isolatie - houten wand 0,70 46,5 45,3 51,3 56,3 62,3 69,3 55,7 D02457 band+lat 6,50 49,8 36,6 47,6 55,6 59,6 64,6 49,4 D02465 lipprofiel in houten raam 5,40 48,6 38,4 45,4 59,4 51,4 55,4 49,0 D02453 V-profiel, indrukking 8 mm 6,00 34,5 38,9 40,9 39,9 32,9 32,9 34,4 Totaal 5,90 R' 19,6 22,5 31,9 32,0 32,1 28,2 GA 17,4 20,2 29,7 29,8 29,9 25,9 Verblijfsgebied: slaapkamer 3-1e verdieping Eisen GA,k verblijfsgebied >= 21 db verblijfsruimte >= 20 db Geluidbelasting Geluidbelasting [db] Totaal Spectrum 2 (verkeersgeluid, index Atr) 40,0 44,0 47,0 50,0 48,0 54,0 Resultaten GA,k Verblijfsruimte Vloeroppervlak GA Lbi GA,k Voldoet [m2] [db] [db] [db] slaapkamer 3-1e verdieping 9,40 26,4 27,6 25,3 Ja Totaal verblijfsgebied 9,40 25,3 Ja Verblijfsruimte: slaapkamer 3-1e verdieping Vloeroppervlak 9,40 m² Maximale geluidsbelasting 54,0 db Vertrekhoogte 2,62 m Geluidwering GA 26,4 db Volume 24,63 m³ Binnenniveau Lbi 27,6 db Nagalmtijd T0 0,50 s Karakteristieke geluidwering GA,k 25,3 db Voldoet Ja Vlak 1 : achtergevel Geluidniveaucorrectie CL 0,0 db parallel aan de weg (2) G00001 TNO-TPD: Dubbelglas lg 2,40 27,7 25,8 23,7 34,4 42,0 41,2 31,9 D00390 BP3b: Spouwkonstr.+wol mm 3,20 30,3 20,9 29,9 37,9 43,9 46,9 33,2 D00137 MS 5: Metselwerk - isolatie - houten wand 0,70 46,5 45,5 51,5 56,5 62,5 69,5 56,0 D02457 band+lat 6,50 49,8 36,9 47,9 55,9 59,9 64,9 49,6 D02465 lipprofiel in houten raam 5,40 48,6 38,7 45,7 59,7 51,7 55,7 49,3 D02453 V-profiel, indrukking 8 mm 6,00 34,5 39,2 41,2 40,2 33,2 33,2 34,7 Totaal 6,30 R' 19,5 22,7 32,1 32,3 32,4 28,3 GA 17,7 20,8 30,2 30,4 30,5 26,4 Geluidwering gevels V februari 2015, 15:57 uur

24 Nieuwbouw Talmastraat Breda 1502/019/MD-01 VARIANT: bouwnummer 3 - type C Verblijfsgebied: keuken - begane grond Eisen GA,k verblijfsgebied >= 25 db verblijfsruimte >= 23 db Geluidbelasting Geluidbelasting [db] Totaal Spectrum 2 (verkeersgeluid, index Atr) 44,0 48,0 51,0 54,0 52,0 58,0 Resultaten GA,k Verblijfsruimte Vloeroppervlak GA Lbi GA,k Voldoet [m2] [db] [db] [db] keuken - begane grond 26,20 27,7 30,3 25,1 Ja Totaal verblijfsgebied 26,20 25,1 Ja Verblijfsruimte: keuken - begane grond Vloeroppervlak 26,20 m² Maximale geluidsbelasting 58,0 db Vertrekhoogte 2,62 m Geluidwering GA 27,7 db Volume 68,64 m³ Binnenniveau Lbi 30,3 db Nagalmtijd T0 0,50 s Karakteristieke geluidwering GA,k 25,1 db Voldoet Ja Vlak 1 : voorgevel Geluidniveaucorrectie CL 0,0 db parallel aan de weg (2) G00001 TNO-TPD: Dubbelglas lg 8,20 27,7 23,5 21,4 32,1 39,6 38,9 29,6 D00390 BP3b: Spouwkonstr.+wol mm 3,10 30,3 24,1 33,1 41,1 47,1 50,1 36,4 D00137 MS 5: Metselwerk - isolatie - houten wand 1,30 46,5 45,9 51,9 56,9 62,9 69,9 56,3 D02457 band+lat 16,50 49,8 35,8 46,8 54,8 58,8 63,8 48,6 D02465 lipprofiel in houten raam 14,80 48,6 37,3 44,3 58,3 50,3 54,3 47,9 D02453 V-profiel, indrukking 8 mm 6,60 34,5 41,8 43,8 42,8 35,8 35,8 37,3 Totaal 12,60 R' 20,5 21,0 31,2 34,0 33,9 28,1 GA 20,1 20,6 30,8 33,6 33,5 27,7 Verblijfsgebied: slaapkamer 2-1e verdieping Eisen GA,k verblijfsgebied >= 26 db verblijfsruimte >= 24 db Geluidbelasting Geluidbelasting [db] Totaal Spectrum 2 (verkeersgeluid, index Atr) 45,0 49,0 52,0 55,0 53,0 59,0 Resultaten GA,k Verblijfsruimte Vloeroppervlak GA Lbi GA,k Voldoet [m2] [db] [db] [db] slaapkamer 2-1e verdieping 8,00 27,0 32,0 26,2 Ja Totaal verblijfsgebied 8,00 26,2 Ja Verblijfsruimte: slaapkamer 2-1e verdieping Vloeroppervlak 8,00 m² Maximale geluidsbelasting 59,0 db Vertrekhoogte 2,62 m Geluidwering GA 27,0 db Volume 20,96 m³ Binnenniveau Lbi 32,0 db Nagalmtijd T0 0,50 s Karakteristieke geluidwering GA,k 26,2 db Voldoet Ja Geluidwering gevels V februari 2015, 15:57 uur

25 Nieuwbouw Talmastraat Breda Vlak 1 : voorgevel Geluidniveaucorrectie CL 0,0 db parallel aan de weg (2) 1502/019/MD-01 G00002 TNO-TPD: Dubbelglas lg 2,40 30,5 27,3 28,8 36,5 40,4 35,4 34,4 D00390 BP3b: Spouwkonstr.+wol mm 2,80 30,3 21,2 30,2 38,2 44,2 47,2 33,5 D00137 MS 5: Metselwerk - isolatie - houten wand 0,70 46,5 45,3 51,3 56,3 62,3 69,3 55,7 D02457 band+lat 6,50 49,8 36,6 47,6 55,6 59,6 64,6 49,4 D02465 lipprofiel in houten raam 5,40 48,6 38,4 45,4 59,4 51,4 55,4 49,0 D02453 V-profiel, indrukking 8 mm 6,00 34,5 38,9 40,9 39,9 32,9 32,9 34,4 Totaal 5,90 R' 20,0 26,2 33,2 31,9 30,9 29,2 GA 17,8 23,9 30,9 29,6 28,6 27,0 Verblijfsgebied: slaapkamer 3-1e verdieping Eisen GA,k verblijfsgebied >= 26 db verblijfsruimte >= 24 db Geluidbelasting Geluidbelasting [db] Totaal Spectrum 2 (verkeersgeluid, index Atr) 45,0 49,0 52,0 55,0 53,0 59,0 Resultaten GA,k Verblijfsruimte Vloeroppervlak GA Lbi GA,k Voldoet [m2] [db] [db] [db] slaapkamer 3-1e verdieping 9,40 27,4 31,6 26,3 Ja Totaal verblijfsgebied 9,40 26,3 Ja Verblijfsruimte: slaapkamer 3-1e verdieping Vloeroppervlak 9,40 m² Maximale geluidsbelasting 59,0 db Vertrekhoogte 2,62 m Geluidwering GA 27,4 db Volume 24,63 m³ Binnenniveau Lbi 31,6 db Nagalmtijd T0 0,50 s Karakteristieke geluidwering GA,k 26,3 db Voldoet Ja Vlak 1 : voorgevel Geluidniveaucorrectie CL 0,0 db parallel aan de weg (2) G00002 TNO-TPD: Dubbelglas lg 2,40 30,5 27,6 29,0 36,8 40,7 35,7 34,7 D00390 BP3b: Spouwkonstr.+wol mm 3,20 30,3 20,9 29,9 37,9 43,9 46,9 33,2 D00137 MS 5: Metselwerk - isolatie - houten wand 0,70 46,5 45,5 51,5 56,5 62,5 69,5 56,0 D02457 band+lat 6,50 49,8 36,9 47,9 55,9 59,9 64,9 49,6 D02465 lipprofiel in houten raam 5,40 48,6 38,7 45,7 59,7 51,7 55,7 49,3 D02453 V-profiel, indrukking 8 mm 6,00 34,5 39,2 41,2 40,2 33,2 33,2 34,7 Totaal 6,30 R' 19,9 26,2 33,3 32,1 31,1 29,3 GA 18,0 24,4 31,4 30,3 29,3 27,4 Geluidwering gevels V februari 2015, 15:57 uur

26 Nieuwbouw Talmastraat Breda 1502/019/MD-01 VARIANT: bouwnummer 4 - type D Verblijfsgebied: slaapkamer 1 - begane grond Eisen GA,k verblijfsgebied >= 26 db verblijfsruimte >= 24 db Geluidbelasting Geluidbelasting [db] Totaal Spectrum 2 (verkeersgeluid, index Atr) 45,0 49,0 52,0 55,0 53,0 59,0 Resultaten GA,k Verblijfsruimte Vloeroppervlak GA Lbi GA,k Voldoet [m2] [db] [db] [db] slaapkamer 1 - begane grond 21,00 28,5 30,5 26,9 Ja Totaal verblijfsgebied 21,00 26,9 Ja Verblijfsruimte: slaapkamer 1 - begane grond Vloeroppervlak 21,00 m² Maximale geluidsbelasting 59,0 db Vertrekhoogte 2,62 m Geluidwering GA 28,5 db Volume 55,02 m³ Binnenniveau Lbi 30,5 db Nagalmtijd T0 0,50 s Karakteristieke geluidwering GA,k 26,9 db Voldoet Ja Vlak 1 : voorgevel Geluidniveaucorrectie CL 0,0 db parallel aan de weg (2) G00002 TNO-TPD: Dubbelglas lg 5,40 30,5 27,1 28,5 36,3 40,2 35,2 34,2 D00390 BP3b: Spouwkonstr.+wol mm 5,90 30,3 21,3 30,3 38,3 44,3 47,3 33,6 D00137 MS 5: Metselwerk - isolatie - houten wand 1,30 46,5 45,9 51,9 56,9 62,9 69,9 56,3 D02457 band+lat 14,20 49,8 36,5 47,5 55,5 59,5 64,5 49,3 D02465 lipprofiel in houten raam 12,60 48,6 38,0 45,0 59,0 51,0 55,0 48,6 D02453 V-profiel, indrukking 8 mm 6,60 34,5 41,8 43,8 42,8 35,8 35,8 37,3 Totaal 12,60 R' 20,1 26,1 33,5 33,9 32,3 29,9 GA 18,7 24,8 32,2 32,6 30,9 28,5 Geluidwering gevels V februari 2015, 15:57 uur

Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Nieuwbouw 2 woningen Postweg ong. te Vught

Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Nieuwbouw 2 woningen Postweg ong. te Vught Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Nieuwbouw 2 woningen Postweg ong. te Vught documentkenmerk: 1512/015/MF-01, versie 3 Akoestisch onderzoek geluidwering gevels (toetsing bouwbesluit) in opdracht

Nadere informatie

Bijlage 3 bij besluit 2014/2913-V1 V&V. Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Woningsplitsing Gilzeweg 9a, Bavel

Bijlage 3 bij besluit 2014/2913-V1 V&V. Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Woningsplitsing Gilzeweg 9a, Bavel Bijlage 3 bij besluit 2014/2913-V1 V&V Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Woningsplitsing Gilzeweg 9a, Bavel documentkenmerk: 1412/024/MF-01, versie 2 Akoestisch onderzoek geluidwering gevels (toetsing

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Herontwikkeling woonboerderij Kelperweg 35 te Kelpen-Oler

Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Herontwikkeling woonboerderij Kelperweg 35 te Kelpen-Oler Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Herontwikkeling woonboerderij Kelperweg 35 te Kelpen-Oler Deze rapportage is afgedrukt op cradle to cradle papier projectnummer: 1205/030/RV, versie 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai (geluidwering gevels) Nieuwbouw 4 woningen Duitse Weistraat te Kerkdriel

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai (geluidwering gevels) Nieuwbouw 4 woningen Duitse Weistraat te Kerkdriel Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai (geluidwering gevels) Nieuwbouw 4 woningen Duitse Weistraat te Kerkdriel Deze rapportage is afgedrukt op cradle to cradle papier INHOUDSOPGAVE pagina 1 INLEIDING

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Dr. Struyckenstraat 161 Breda

Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Dr. Struyckenstraat 161 Breda Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Dr. Struyckenstraat 161 Breda documentkenmerk: 1503/087/MD-02, versie 1 Akoestisch onderzoek geluidwering gevels (toetsing bouwbesluit) in opdracht van Nieuwerwets

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Nieuwbouw woning Boekenderhofweg ong. Blerick, gemeente Venlo

Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Nieuwbouw woning Boekenderhofweg ong. Blerick, gemeente Venlo Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Nieuwbouw woning Boekenderhofweg ong. Blerick, gemeente Venlo projectnummer: 1203/080/RV, versie 1 INHOUDSOPGAVE pagina 1 INLEIDING 1 2 UITGANGSPUNTEN 2 2.1 Locatiegegevens

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai (geluidwering gevels) nieuwbouw 4 appartementen Julianastraat te Diessen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai (geluidwering gevels) nieuwbouw 4 appartementen Julianastraat te Diessen Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai (geluidwering gevels) nieuwbouw 4 appartementen Julianastraat te Diessen Deze rapportage is afgedrukt op cradle to cradle papier projectnummer: 1204/056/MD-02, versie

Nadere informatie

RAPPORT. Nieuw te bouwen woning Kortland 47 Alblasserdam. Geluidwering gevels. Nieuw te bouwen woning. Betreft

RAPPORT. Nieuw te bouwen woning Kortland 47 Alblasserdam. Geluidwering gevels. Nieuw te bouwen woning. Betreft RAPPORT Nieuw te bouwen woning Kortland 47 Alblasserdam Geluidwering gevels Betreft Kenmerk Status Opdrachtgever Uitgevoerd door Nieuw te bouwen woning R012520.001.01 Definitief Van der Padt & Partners

Nadere informatie

RAPPORT AKOESTISCH ONDERZOEK GELUIDWERING GEVEL HEIKANTSTRAAT ONG. TE SOMEREN PROJECT: 13644

RAPPORT AKOESTISCH ONDERZOEK GELUIDWERING GEVEL HEIKANTSTRAAT ONG. TE SOMEREN PROJECT: 13644 RAPPORT AKOESTISCH ONDERZOEK GELUIDWERING GEVEL HEIKANTSTRAAT ONG. TE SOMEREN PROJECT: 13644 VERANTWOORDING Titel AKOESTISCH ONDERZOEK GELUIDWERING GEVEL HEIKANTSTRAAT ONG. TE SOMEREN Opdrachtgever De

Nadere informatie

Woning Westervelt Valkseweg te Barneveld

Woning Westervelt Valkseweg te Barneveld Woning Westervelt Valkseweg te Barneveld geluidwering gevels Opgesteld door: Datum: 11 oktober 2011 S&W Consultancy Rapportnr: 2110967 Postbus 5185 Versie: 1 4380 KD Vlissingen Tel: 0118 442 270 Fax: 0118

Nadere informatie

Geluidwerende voorzieningen woningen plan Morgenbad te Leuth

Geluidwerende voorzieningen woningen plan Morgenbad te Leuth Geluidwerende voorzieningen woningen plan Morgenbad te Leuth Versie 11 februari 2015 opdrachtgever Zwartbol Planontwikkeling & Advies bv Hezelstraat 19 6576 JL Ooij auteur Ad Postma INHOUDSOPGAVE bladzijde

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Geluidwering gevels Prins Hendrikkade, Noordereiland te Rotterdam

Akoestisch onderzoek Geluidwering gevels Prins Hendrikkade, Noordereiland te Rotterdam Postbus 153, 6800 AD Arnhem - T 026-845 46 47 - F 026 445 53 84 www.adviesbureau-de-haan.nl - info@adviesbureau-de-haan.nl S.12.117.01 Akoestisch onderzoek Geluidwering gevels Prins Hendrikkade, Noordereiland

Nadere informatie

Geluidwering gevel. 1 Regelgeving. 1.1 Bestaande bouw. 1.2 Verbouw. 1.3 Nieuwbouw. 1.4 Ambitie

Geluidwering gevel. 1 Regelgeving. 1.1 Bestaande bouw. 1.2 Verbouw. 1.3 Nieuwbouw. 1.4 Ambitie 17 juli 2014 EGM adviseurs B14119.00 004 MR Italiëlaan Zoetermeer Geluidwering gevel 1 Regelgeving 1.1 Bestaande bouw Het Bouwbesluit 2012 kent geen voorschriften voor bescherming tegen geluid van buiten

Nadere informatie

Geluidwerende voorzieningen. woningen Mattelierstraat

Geluidwerende voorzieningen. woningen Mattelierstraat Geluidwerende voorzieningen woningen Mattelierstraat te Groenlo versie 11 mei 2015 opdrachtnummer datum 11 mei 2015 opdrachtgever Nico Winkel Holding bv Oude WInterswijkseweg 30a 7141 DG Groenlo auteur

Nadere informatie

RAPPORT. Appartementengebouw Plan De Wetering Graafdijk-Oost 66 Molenaarsgraaf. Appartementengebouw

RAPPORT. Appartementengebouw Plan De Wetering Graafdijk-Oost 66 Molenaarsgraaf. Appartementengebouw RAPPORT Appartementengebouw Plan De Wetering Graafdijk-Oost 66 Molenaarsgraaf Bescherming tegen geluid van buiten NEN 5077 / NPR 5272 Betreft Kenmerk Status Opdrachtgever Uitgevoerd door Appartementengebouw

Nadere informatie

2 e bedrijfswoning fam. Agterberg aan de Lange Dreef 17 te Hagestein. Geluidwering gevels

2 e bedrijfswoning fam. Agterberg aan de Lange Dreef 17 te Hagestein. Geluidwering gevels 2 e bedrijfswoning fam. Agterberg aan de Lange Dreef 17 te Hagestein Geluidwering gevels 2 e bedrijfswoning fam. Agterberg aan de Lange Dreef 17 te Hagestein Geluidwering gevels Opgesteld door: Datum:

Nadere informatie

Raadgevend ingenieursbureau Metz B.V. A d v i e s b u r e a u v o o r b o u w a k o e s t i e k W o u d r i c h e m

Raadgevend ingenieursbureau Metz B.V. A d v i e s b u r e a u v o o r b o u w a k o e s t i e k W o u d r i c h e m Raadgevend ingenieursbureau Metz B.V. A d v i e s b u r e a u v o o r b o u w a k o e s t i e k W o u d r i c h e m Gemeente Amstelveen Afdeling Vastgoed T.a.v. drs. A.C.M. van Mierlo Postbus 4 1180 BA

Nadere informatie

12 februari 2014 W1598-2a-GI. Project Consult BV

12 februari 2014 W1598-2a-GI. Project Consult BV datum: rapportnummer: 12 februari 2014 W1598-2a-GI opdrachtgever: Project Consult BV onderwerp: Akoestisch rapport betreffende de berekening van de geluidwering van de relevante uitwendige scheidingsconstructies

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Hoogveldseweg te Mill

Akoestisch onderzoek Hoogveldseweg te Mill + Huisvestingadvies 00.236 Akoestischonderzoek HoogveldsewegteMill versie.0 datum 25oktober202 auteur Ing.M.Schipperen bestand Rapport afdrukdatum 25oktober202 voor accoord Ing.M.Schipperen(projectleider)

Nadere informatie

Woning Moerman. Rapportage Geluidwering Gevels

Woning Moerman. Rapportage Geluidwering Gevels Woning Moerman Rapportage Geluidwering Gevels Woning Moerman Geluidwering Gevels Opgesteld door: Datum: 22 april 2013 S&W Consultancy Rapportnr: 2130386 Postbus 5185 Versie: 1 4380 KD Vlissingen Tel: 0118

Nadere informatie

VARIANT: Nultrede woning [bouwnummer 8]

VARIANT: Nultrede woning [bouwnummer 8] Project Omschrijving: Nieuwbouwwoningen a/d Molenlaan te Yerseke; type nultrede Werknummer: Rekenmethode: NPR 5272 Status: Nieuwbouw Categorie: Weg- of spoorweglawaai Bestand: S:\Projecten\2015\ Nb woningen

Nadere informatie

uw referentie: Uw opdracht behandeld door: Walter Hennissen onze referentie: 20154049 telefoon: 043 458 41 65 Akoestisch onderzoek

uw referentie: Uw opdracht behandeld door: Walter Hennissen onze referentie: 20154049 telefoon: 043 458 41 65 Akoestisch onderzoek St. Gerlach 47 6301 JA Houthem Nederland T: +31 (0)43-458 41 65 F: +31 (0)43-458 41 66 info@bureaugeluid.nl www.bureaugeluid.nl BTW: NL8154.12.423.B01 IBAN: NL09DEUT0528188798 BIC: DEUTNL2N kvk: 14074915

Nadere informatie

geluidno titie Adviesbureau Houtappels T.a.v. de heer Jarl Houtappels Rietwijkerstraat XC Amsterdam

geluidno titie Adviesbureau Houtappels T.a.v. de heer Jarl Houtappels Rietwijkerstraat XC Amsterdam Adviesbureau Houtappels T.a.v. de heer Jarl Houtappels Rietwijkerstraat 76 1059 XC Amsterdam jarl@adviesbureauhoutappels.nl datum: 14 oktober 2013 adviseur: Gislaine Schrijnemaekers betreft: Geluidwering

Nadere informatie

Tabel 2 uit rapport 20093118

Tabel 2 uit rapport 20093118 Bureau Geluid Support Bureau Geluid nl Parallelweg 30 6231 CJ Meerssen tel. 043 458 41 65 fax 043 458 41 66 website meetapparatuur: www.bureaugeluidsupport.nl CSO Adviesbureau voor Milieuonderzoek B.V.

Nadere informatie

NIEUWEGEIN KRIJTWAL 17-23. Onderzoek geluidwering gevels

NIEUWEGEIN KRIJTWAL 17-23. Onderzoek geluidwering gevels NIEUWEGEIN KRIJTWAL 17-23 Onderzoek geluidwering gevels Nieuwegein Krijtwal 17 Onderzoek geluidwering gevels identificatie planstatus projectnummer: datum: 400075.19087.00 11-07-2014 projectleider: ing.

Nadere informatie

3 BEREKENDE GELUIDSBELASTING ALS GEVOLG VAN HET WEGVERKEER

3 BEREKENDE GELUIDSBELASTING ALS GEVOLG VAN HET WEGVERKEER St. Gerlach 47 6301 JA Houthem Nederland T: +31 (0)43-458 41 65 F: +31 (0)43-458 41 66 info@bureaugeluid.nl www.bureaugeluid.nl BTW: NL8154.12.423.B01 IBAN: NL09DEUT05281887 BIC: DEUTNL2N kvk: 14074915

Nadere informatie

Straatweg Rotterdam, nieuwbouw vijf stadswoningen Geluidwering gevels

Straatweg Rotterdam, nieuwbouw vijf stadswoningen Geluidwering gevels Straatweg Rotterdam, nieuwbouw vijf stadswoningen Geluidwering gevels Katwijkse Ontwikkelings Maatschappij BV 1 september 2014 efinitief rapport BC8980 ASKONINGV NEERLAN B.V. PLANNING & STRATEGY Barbarossastraat

Nadere informatie

db/a consultants v.o.f.

db/a consultants v.o.f. db/a consultants v.o.f. postbus 237 5670 ae nuenen tel. (040) 263 11 49 fax (040) 283 28 95 e-mail: info@geluidshinder.nl site: www.geluidshinder.nl abn amro nuenen rek.nr. 42.33.53.357 k.v.k. eindhoven

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek geluidwering gevel nieuwbouw 24 appartementen hoek Rijnlandstraat Landscheidingstraat te Leidschendam Centrum

Akoestisch onderzoek geluidwering gevel nieuwbouw 24 appartementen hoek Rijnlandstraat Landscheidingstraat te Leidschendam Centrum Akoestisch onderzoek geluidwering gevel nieuwbouw 24 appartementen hoek Rijnlandstraat Landscheidingstraat te Leidschendam Centrum Opdrachtgever: Contactpersoon: Bouwfonds Ontwikkeling BV (regio Zuid-West)

Nadere informatie

Nieuwbouw Jan Tooropstraat te Amsterdam. Berekening geluidwering gevel

Nieuwbouw Jan Tooropstraat te Amsterdam. Berekening geluidwering gevel Nieuwbouw Jan Tooropstraat te Amsterdam Berekening geluidwering gevel Rapportnummer H 5381-2-RA d.d. 1 oktober 2015 Nieuwbouw Jan Tooropstraat te Amsterdam Berekening geluidwering gevel o p d r a c h t

Nadere informatie

M. Feijts De Tramweg RX Born

M. Feijts De Tramweg RX Born M. Feijts De Tramweg 1 6121 RX Born uw referentie: Uw opdracht behandeld door: Walter Hennissen onze referentie: 20122186 telefoon: 043 458 41 65 betreft: Akoestisch onderzoek e-mail: w.hennissen@bureaugeluid.nl

Nadere informatie

Geluidwerende voorzieningen. woning Zutphensestraat 240

Geluidwerende voorzieningen. woning Zutphensestraat 240 Geluidwerende voorzieningen woning Zutphensestraat 240 te Apeldoorn versie 1 april 2010 opdrachtnummer 10-081 datum 2 april 2010 opdrachtgever T2 Architecten bv Postbus 47 7255 ZG Hengelo Gld. auteur A.D.

Nadere informatie

Geluidsberekening t.b.v. nieuwbouw bedrijfswoning Nieuwpoortseweg 5 te Groot-Ammers

Geluidsberekening t.b.v. nieuwbouw bedrijfswoning Nieuwpoortseweg 5 te Groot-Ammers 838-00 Geluidsberekening t.b.v. nieuwbouw bedrijfswoning Nieuwpoortseweg 5 te Groot-Ammers Project: Nieuwbouw bedrijfswoning Nieuwpoortseweg 5 2964 EA Groot-Ammers Opdrachtgever: Opgesteld door: H. van

Nadere informatie

25 februari 2014 X1620-1-GI. Ontwerp & Tekenburo A. Schoenmakers

25 februari 2014 X1620-1-GI. Ontwerp & Tekenburo A. Schoenmakers datum: rapportnummer: 25 februari 2014 X1620-1-GI opdrachtgever: Ontwerp & Tekenburo A. Schoenmakers onderwerp: Akoestisch rapport betreffende de berekening van de geluidwering van de relevante uitwendige

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK

AKOESTISCH ONDERZOEK AKOESTISCH ONDERZOEK GELUIDWERING WOONHUIS NIEUWBOUW 2 SENIORENWONINGEN OUDE MAASSTRAAT UDEN 16.027.01 VERSIE 1 Zaaknummer: Behandeld door: Ing. R. Herik Opdrachtgever : Vanderwiel 253720 Architecten Dr.

Nadere informatie

Rapport. First te Rotterdam: (karakteristieke) geluidwering van de uitwendige scheidingsconstructie

Rapport. First te Rotterdam: (karakteristieke) geluidwering van de uitwendige scheidingsconstructie 1 Rapport Lid NLingenieurs ISO-9001 gecertificeerd First te Rotterdam: (karakteristieke) geluidwering van de uitwendige scheidingsconstructie Rapportnummer G 16598-22-RA d.d. 30 november 2011 Peutz bv

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek naar de geluidwering van de uitwendige gevelconstructie van de woning Blitterswijckseweg 18a te Broekhuizenvorst.

Akoestisch onderzoek naar de geluidwering van de uitwendige gevelconstructie van de woning Blitterswijckseweg 18a te Broekhuizenvorst. 5 Rapport Lid NLingenieurs ISO 9001 gecertificeerd Concept Betreft: Rapportnummer: Akoestisch onderzoek naar de geluidwering van de uitwendige gevelconstructie van de woning Blitterswijckseweg 18a te Broekhuizenvorst.

Nadere informatie

Adviesbureau Vrancken

Adviesbureau Vrancken Adviesbureau Vrancken Duinerlaan 8, 9761 CT Tel.: 050-3080225 E-mail: info@adviesbureau-vrancken.nl www.adviesbureau-vrancken.nl Akoestisch onderzoek Geluidswering gevels van de woning Zijdwerk 27 te Wervershoof.

Nadere informatie

: Nieuwbouw Parkwachters te Best Wet geluidhinder / Bouwbesluit

: Nieuwbouw Parkwachters te Best Wet geluidhinder / Bouwbesluit Rapport : Nieuwbouw Parkwachters te Best Wet geluidhinder / Bouwbesluit Werknummer : P 07-034C/1 Datum : 22 december 2010 Gulberg 35 Groenstraat 27 E-mail info@tritiumadvies.nl 5674 TE NUENEN 4841 BA PRINSENBEEK

Nadere informatie

Woning Hoofdstraat 38 te Westerbork Onderzoek geluidwering gevel Notitie 16118n01, 28 juni 2016

Woning Hoofdstraat 38 te Westerbork Onderzoek geluidwering gevel Notitie 16118n01, 28 juni 2016 Woning Hoofdstraat 38 te Westerbork Onderzoek geluidwering gevel Notitie 16118n01, 28 juni 2016 Opdrachtgever: Bouwadvies Albert de Boer Beilerstraat 13/D 9431 GA Westerbork Tel: 0593 332350 Contactpersoon:

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Karakteristieke geluidwering. Hoofdstraat 137 te Rijen

Akoestisch onderzoek Karakteristieke geluidwering. Hoofdstraat 137 te Rijen Akoestisch onderzoek Karakteristieke geluidwering Hoofdstraat 137 te Rijen AGEL adviseurs D01 Akoestisch onderzoek karakteristieke geluidwering 20110288 Hoofdstraat 137 januari 2012 te Rijen blad 1 INHOUD

Nadere informatie

Akoestisch Rapport. Opdrachtgever: Badhoeve Bouw Postbus AA Badhoevedorp

Akoestisch Rapport. Opdrachtgever: Badhoeve Bouw Postbus AA Badhoevedorp KvK 50305824 BTW NL186697478B01 Info@versusbouwadvies.nl Akoestisch Rapport Akoestisch onderzoek naar de geluidwering van de gevels ten gevolge van het wegverkeerslawaai, railverkeerslawaai en luchtvaartlawaai

Nadere informatie

Datum: 21 mei 2013 Ons kenmerk: 20123665.PC8407 P+R/P+N-terrein ten zuiden NS-station Holten Beoordeling binnenniveau kerkzaal de Kandelaar

Datum: 21 mei 2013 Ons kenmerk: 20123665.PC8407 P+R/P+N-terrein ten zuiden NS-station Holten Beoordeling binnenniveau kerkzaal de Kandelaar Adviseurs voor milieu, geluid, trillingen, brand en bouwfysica Alcedo bv Keizersweg 26 Postbus 140, 7450 AC Holten NOTITIE T: (0548) 63 64 20 F: (0548) 63 64 30 E: info@alcedo.nl I: www.alcedo.nl KvK 08108022

Nadere informatie

27 februari 2014 X1620-2-1-GI. M.M.W. de Groot

27 februari 2014 X1620-2-1-GI. M.M.W. de Groot datum: rapportnummer: 27 februari 2014 X1620-2-1-GI opdrachtgever: M.M.W. de Groot onderwerp: Akoestisch rapport betreffende de berekening van de geluidwering van de relevante uitwendige scheidingsconstructies

Nadere informatie

Variant met gewijzigde uitgangspunten en aanvullende gevelmaatregelen voor het Bernard Nieuwentijt College

Variant met gewijzigde uitgangspunten en aanvullende gevelmaatregelen voor het Bernard Nieuwentijt College datum 15 juni 2015 project Rho/Brede School Monnickendam vestiging Drachten betreft Gevelmaatregelen Bernard Nieuwentijt uw kenmerk - College ons kenmerk M.2013.0964.04.N001 versie 001 verwerkt door EBX/VB/JPO/OZU

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELBELASTING / GEVELWERING DEMERTHOF FASE 2 RAPPORTNUMMER 20134092

AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELBELASTING / GEVELWERING DEMERTHOF FASE 2 RAPPORTNUMMER 20134092 Bureau Geluid NL Sint Gerlach 47 6301 JA Houthem 043 458 41 65 www.bureaugeluid.nl AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELBELASTING / GEVELWERING DEMERTHOF FASE 2 RAPPORTNUMMER 20134092 rapportnummer: 20134092 datum:

Nadere informatie

Onderwerp : Onderzoek gevelmaatregelen woning Marshallweg 10 te Leeuwarden Kenmerk : 7595GB/ac

Onderwerp : Onderzoek gevelmaatregelen woning Marshallweg 10 te Leeuwarden Kenmerk : 7595GB/ac Het college Gemeente Leeuwarden De heer H. Breukelaar Postbus 21.000 8900 JA LEEUWARDEN Leeuwarden : 30 mei 2012 Onderwerp : Onderzoek gevelmaatregelen woning Marshallweg 10 te Leeuwarden Kenmerk : 7595GB/ac

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELWERING / GEVELBELASTING WONING PLATIJKWEG 1, 6171 XA STEIN RAPPORTNUMMER 20114015

AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELWERING / GEVELBELASTING WONING PLATIJKWEG 1, 6171 XA STEIN RAPPORTNUMMER 20114015 Bureau Geluid NL Sint Gerlach 47 6301 JA Houthem 043 458 41 65 www.bureaugeluid.nl AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELWERING / GEVELBELASTING WONING PLATIJKWEG 1, 6171 XA STEIN RAPPORTNUMMER 20114015 rapportnummer:

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELWERING / GEVELBELASTING STATIONSPLEIN 13 EIJSDEN RAPPORTNUMMER

AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELWERING / GEVELBELASTING STATIONSPLEIN 13 EIJSDEN RAPPORTNUMMER Bureau Geluid NL Sint Gerlach 47 6301 JA Houthem 043 458 41 65 www.bureaugeluid.nl AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELWERING / GEVELBELASTING STATIONSPLEIN 13 EIJSDEN RAPPORTNUMMER 20164014 rapportnummer: 20164014

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek leplein te Ulft

Akoestisch onderzoek  leplein te Ulft Postbus 153, 6800 AD Arnhem - T 026-845 46 47 - F 026 445 53 84 www.adviesbureau-de-haan.nl - info@adviesbureau-de-haan.nl S.14.161.00 Akoestisch onderzoek Emailleplein 21-23 te Ulft Rapportage Opgesteld

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELBELASTING / GEVELWERING HEIDE 45, SWALMEN RAPPORTNUMMER 20093175

AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELBELASTING / GEVELWERING HEIDE 45, SWALMEN RAPPORTNUMMER 20093175 AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELBELASTING / GEVELWERING HEIDE 45, SWALMEN RAPPORTNUMMER 2009175 rapportnummer: 2009175 datum: 22 februari 2010 status: definitief auteur: W. Hennissen paraaf: INLEIDING In opdracht

Nadere informatie

Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software. Rapport B R001 Stadhuiskwartier Deventer

Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software. Rapport B R001 Stadhuiskwartier Deventer Rapport B.2006.0407.37.R001 Stadhuiskwartier Deventer Gevelisolatieonderzoek Polstraat 16, Deventer Status: DEFINITIEF Van Pallandtstraat 9-11 Casuariestraat 5 Lavendelheide 2 Geerweg 11 info@dgmr.nl Postbus

Nadere informatie

De Verleyding Leiden Akoestisch-bouwtechnisch rapport

De Verleyding Leiden Akoestisch-bouwtechnisch rapport e Verleyding Leiden Akoestisch-bouwtechnisch rapport Opdrachtgever Ten Brinke Bouw BV Contactpersoon hr. M. eersema ocumentnummer 803.001.01-4 atum 9 oktober 2015 Kader en doel In opdracht van Ten Brinke

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELWERING / GEVELBELASTING BOUWKAVEL ZENDERWEG ONGENUMMERD, VALKENBURG RAPPORTNUMMER 20144055

AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELWERING / GEVELBELASTING BOUWKAVEL ZENDERWEG ONGENUMMERD, VALKENBURG RAPPORTNUMMER 20144055 Bureau Geluid NL Sint Gerlach 47 6301 JA Houthem 043 458 41 65 www.bureaugeluid.nl AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELWERING / GEVELBELASTING BOUWKAVEL ZENDERWEG ONGENUMMERD, VALKENBURG RAPPORTNUMMER 20144055 rapportnummer:

Nadere informatie

Geluidwering van Gevels

Geluidwering van Gevels Geluidwering van Gevels Volgens Bouwbesluit en NEN 5077 + C3 Projectgegevens: Project: Hofstraat Schagen Projectnummer: 587.2014 Datum: 16-11-2015 Auteur: Martina Haakman Opdrachtgever: Wooncompagnie Postbus

Nadere informatie

Onderzoek geluidsisolatie nieuw te bouwen woning nabij Van der Valk Hotel te Emmen

Onderzoek geluidsisolatie nieuw te bouwen woning nabij Van der Valk Hotel te Emmen Onderzoek geluidsisolatie nieuw te bouwen woning nabij Van der Valk Hotel te Emmen Opdrachtgever Uitgevoerd door Behandeld door P.A.M. Teunissen Architectenbureau B.V. Veurseweg 143 2251 AB Voorschoten

Nadere informatie

Geluidwerende voorzieningen. woning Jachtlaan te Apeldoorn

Geluidwerende voorzieningen. woning Jachtlaan te Apeldoorn Geluidwerende voorzieningen woning Jachtlaan te Apeldoorn versie 28 april 2009 datum 28 april 2009 opdrachtgever Dhr. P. Koldewijn Jachtlaan 309 7336 AB Apeldoorn auteur A.D. Postma INHOUDSOPGAVE bladzijde

Nadere informatie

nieuwbouw Ervenstaete te Houten geluidsbelasting en geluidwering gevels

nieuwbouw Ervenstaete te Houten geluidsbelasting en geluidwering gevels nieuwbouw Ervenstaete te Houten geluidsbelasting en geluidwering gevels Vlissingen, 21 januari 2010 Rapport: 2100115 Versie: 1 (aanvulling op 2090808) Oomen Architecten S&W Consultancy Postbus 4916 Postbus

Nadere informatie

Onderzoek geluidsisolatie nieuw te bouwen dubbele woning aan de Boslaan 25/25A te Emmen. De heer J.H. Suhlmann Boslaan 25 7823 TN Emmen

Onderzoek geluidsisolatie nieuw te bouwen dubbele woning aan de Boslaan 25/25A te Emmen. De heer J.H. Suhlmann Boslaan 25 7823 TN Emmen Onderzoek geluidsisolatie nieuw te bouwen dubbele woning aan de Boslaan 25/25A te Emmen Opdrachtgever Uitgevoerd door Behandeld door De heer J.H. Suhlmann Boslaan 25 7823 TN Emmen Noordelijk Akoestisch

Nadere informatie

Grenswaarden wegverkeerslawaai. Eelerwoude T.a.v. de heer M. Elshof Postbus 53 7470 AB Goor

Grenswaarden wegverkeerslawaai. Eelerwoude T.a.v. de heer M. Elshof Postbus 53 7470 AB Goor Adviseurs voor milieu, geluid, trillingen, brand en bouwfysica Alcedo bv Keizersweg 26 Postbus 140, 7450 AC Holten T: (0548) 63 64 20 F: (0548) 63 64 30 Eelerwoude T.a.v. de heer M. Elshof Postbus 53 7470

Nadere informatie

Narva Eiland Houthaven blok 4 DEF te Amsterdam. Geluidwering van gevels. Akoestisch-bouwtechnisch rapport

Narva Eiland Houthaven blok 4 DEF te Amsterdam. Geluidwering van gevels. Akoestisch-bouwtechnisch rapport Narva Eiland Houthaven blok 4 DEF te Amsterdam Geluidwering van gevels Akoestisch-bouwtechnisch rapport Projectgegevens Narva Eiland, Houthaven 4 DEF te Amsterdam Geluidwering gevels en ventilatie woningen

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELWERING / GEVELBELASTING OUDE BAAN 25F, WAHLWILLER RAPPORTNUMMER

AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELWERING / GEVELBELASTING OUDE BAAN 25F, WAHLWILLER RAPPORTNUMMER AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELWERING / GEVELBELASTING OUDE BAAN 25F, WAHLWILLER RAPPORTNUMMER 20093020 rapportnummer: 20093020 datum: 17 maart 2009 status: definitief auteur: W. Hennissen Gecontroleerd: A.

Nadere informatie

Thomashuis aan de Zenderenstraat 3 te Zenderen

Thomashuis aan de Zenderenstraat 3 te Zenderen Thomashuis aan de Zenderenstraat 3 te Zenderen Geluidwerende voorzieningen Opdrachtgever : Sylryk bv Kenmerk : R070916aaA0.rsa atum : 24 december 2009 Auteur : ing. R. Sarkez ir. J. Vugts Inhoudsopgave

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek De Telefooncentrale Koelmalaan 350 Alkmaar. projectnummer GT130557

Akoestisch onderzoek De Telefooncentrale Koelmalaan 350 Alkmaar. projectnummer GT130557 Akoestisch onderzoek De Telefooncentrale Koelmalaan 350 Alkmaar projectnummer GT130557 Opdrachtgever: GTP VastgoedOntwikkeling BV de heer ing. J.R. Fennema Industrieterrein Oosterzij 5 1851 NV Heiloo Versienummer:

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK BOUWLOCATIE BAANHOEK 34 TE SLIEDRECHT

AKOESTISCH ONDERZOEK BOUWLOCATIE BAANHOEK 34 TE SLIEDRECHT AKOESTISCH ONDERZOEK BOUWLOCATIE BAANHOEK 34 TE SLIEDRECHT AKOESTIESCH ONDERZOEK BOUWLOCATIE BAANHOEK 34 TE SLIEDRECHT Projectnummer: 2013043.G1 Revisie: 0 Rapportdatum: 30 oktober 2013 Auteur: R.E.S.S.

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Wegverkeer Woning Lange Kruisweg nabij nr. 46 te Maasdijk. Opdrachtgever: J.P. Vreugdenhil te Bergen op Zoom

Akoestisch onderzoek Wegverkeer Woning Lange Kruisweg nabij nr. 46 te Maasdijk. Opdrachtgever: J.P. Vreugdenhil te Bergen op Zoom Akoestisch onderzoek Wegverkeer Woning Lange Kruisweg nabij nr. 46 te Maasdijk Opdrachtgever: J.P. Vreugdenhil te Bergen op Zoom Milieu consultancy Watermanagement Ruimtelijke ordening Aqua-Terra Nova

Nadere informatie

NIEUWBOUW WONING FAM. OOSTENBRINK BUITENAKKER KAVEL 19A EN B HOOGHALEN

NIEUWBOUW WONING FAM. OOSTENBRINK BUITENAKKER KAVEL 19A EN B HOOGHALEN W2N engineers b.v. Dopheide 2 Postbus 258 9200 AG Drachten T: 0512 544888 E: drachten@w2n.nl W: www.w2n.nl B: NL79 RABO 0369 0496 83 k.v.k. Leeuwarden 59819588 NIEUWBOUW WONING FAM. OOSTENBRINK BUITENAKKER

Nadere informatie

Geluidbelasting railverkeer. woningen Houtakkerweg/ Wildekampsweg te Wezep

Geluidbelasting railverkeer. woningen Houtakkerweg/ Wildekampsweg te Wezep Geluidbelasting railverkeer woningen Houtakkerweg/ Wildekampsweg te Wezep versie 18 augustus 29 opdrachtnummer 9-22 datum 18 augustus 29 opdrachtgever OOSTZEEstedenbouw Postbus 9 68 AA Arnhem auteur A.D.

Nadere informatie

db/a consultants v.o.f.

db/a consultants v.o.f. db/a consultants v.o.f. akoestiek/milieu postbus 237 5670 ae nuenen tel. (040) 263 11 49 fax (040) 283 28 95 e-mail: info@geluidshinder.nl site: www.geluidshinder.nl abn amro nuenen rek.nr. 42.33.53.357

Nadere informatie

naa Onderzoek gevelbelasting en geluidsisolatie nieuwbouw appartementen aan de Smetanalaan in Assen

naa Onderzoek gevelbelasting en geluidsisolatie nieuwbouw appartementen aan de Smetanalaan in Assen Onderzoek gevelbelasting en geluidsisolatie nieuwbouw appartementen aan de Smetanalaan in Assen Opdrachtgever Uitgevoerd door Behandeld door Woonscan projectmanagement b.v. Postbus 111 7940 AC Meppel contactpersoon

Nadere informatie

Verbouw Abdij Koningsoord te Berkel-Enschot. - Werkplaats - Toetsing verblijfsgebieden, verblijfsruimten Luchtverversing Daglichttoetreding

Verbouw Abdij Koningsoord te Berkel-Enschot. - Werkplaats - Toetsing verblijfsgebieden, verblijfsruimten Luchtverversing Daglichttoetreding Verbouw Abdij Koningsoord te Berkel-Enschot - Werkplaats - Toetsing verblijfsgebieden, verblijfsruimten Luchtverversing Daglichttoetreding Verbouw Abdij Koninsgoord te Berkel-Enschot - Werkplaats - Toetsing

Nadere informatie

Berekening Bouwbesluit

Berekening Bouwbesluit Berekening Bouwbesluit 1. Gebruiksoppervlak / Verblijfsgebied 2. Daglichttoetreding 3. Luchtverversing 4. Spuivoorziening 1 2 3 6 Project : Oprichten woning aan de Heilaardreef ong. 4814 NM Breda Bijlage

Nadere informatie

Bouwfysische Gegevens Akoestische Isolatie. Toelichting bij de bladen met akoestische prestaties

Bouwfysische Gegevens Akoestische Isolatie. Toelichting bij de bladen met akoestische prestaties Bouwfysische Gegevens Akoestische Isolatie Toelichting bij de bladen met akoestische prestaties Toelichting bij de bladen met akoestische prestaties. Op het blad is de theoretisch berekende geluidisolatie

Nadere informatie

BOUWBESLUIT BEREKENINGEN. Inhoud. - Gebruiksfuncties, gebruiks- en verblijfsoppervlaktes. - Daglichttoetredingsberekening. - Spuiventilatieberekening

BOUWBESLUIT BEREKENINGEN. Inhoud. - Gebruiksfuncties, gebruiks- en verblijfsoppervlaktes. - Daglichttoetredingsberekening. - Spuiventilatieberekening Titaniumweg 10 8304 BR Emmeloord 0527-624370 BOUWBESLUIT BEREKENINGEN Projectnaam : Nieuwbouw woning familie Drenth Projectnummer : 1480 Datum : 14-12-2015 Datum wijziging A : - Datum wijziging B : - Inhoud

Nadere informatie

Lakenplein - gevelgeluidwering te Leiden Maatregelen Geluidwering van de gevel

Lakenplein - gevelgeluidwering te Leiden Maatregelen Geluidwering van de gevel Lakenplein - gevelgeluidwering te Leiden Maatregelen Geluidwering van de gevel Opdrachtgever Coen Hagedoorn Bouw B.V. Contactpersoon de heer J. van Boxtel Kenmerk R040373ad.00002.wb Versie 02_002 Datum

Nadere informatie

T O E T S I N G S R A P P O R T

T O E T S I N G S R A P P O R T T O E T S I N G S R A P P O R T BOUWBESLUIT 2012: LUCHTVERVERSING project: status: werknummer: Geluidstudio Warnier Posta Amsterdam Definitief 2016-032 rapportnummer: datum: auteur: 2016032_LUCHTVERVERSING

Nadere informatie

Nieuwbouw Appartementen te Lisse

Nieuwbouw Appartementen te Lisse Nieuwbouw Appartementen te Lisse bepaling geluidsbelasting & geluidwering gevels Opgesteld door: Datum: 5 december 2011 S&W Consultancy Rapportnr: 2110895 Postbus 5185 Versie: 1 43 KD Vlissingen Tel: (0118)

Nadere informatie

Datum 10 juni 2011 Referentie

Datum 10 juni 2011 Referentie Akoestisch-bouwtechnisch onderzoeksrapport ten behoeve van het project "WOZOCO" te Schoonhoven. Berekening en advisering inzake de geluidwering van gevels. atum 10 juni 2011 Referentie 20111067-03 Referentie

Nadere informatie

Scanopy Ruimtelijke Ordening en applicatiebeheer T.a.v. de heer V. de Haan Antonius Matthaeuslaan 53 3515 AP Utrecht

Scanopy Ruimtelijke Ordening en applicatiebeheer T.a.v. de heer V. de Haan Antonius Matthaeuslaan 53 3515 AP Utrecht Scanopy Ruimtelijke Ordening en applicatiebeheer T.a.v. de heer V. de Haan Antonius Matthaeuslaan 53 3515 AP Utrecht datum: uw brief van: uw kenmerk: ons kenmerk: ons projectnummer: onderwerp: 21 februari

Nadere informatie

Rapport: ventilatieberekening voor de verbouw van de woonboerderij aan de Min. Cremerstraat 10 te Zeijen

Rapport: ventilatieberekening voor de verbouw van de woonboerderij aan de Min. Cremerstraat 10 te Zeijen Rapport: ventilatieberekening voor de verbouw van de woonboerderij aan de Min. Cremerstraat 10 te Zeijen Datum: 5 januari 2016 Rapportnummer: 1601.1 Projectnummer: 1601 Opdrachtgever: Frits Everts design

Nadere informatie

Raadgevend ingenieursbureau Metz B.V. A d v i e s b u r e a u v o o r b o u w a k o e s t i e k W o u d r i c h e m

Raadgevend ingenieursbureau Metz B.V. A d v i e s b u r e a u v o o r b o u w a k o e s t i e k W o u d r i c h e m Raadgevend ingenieursbureau Metz B.V. A d v i e s b u r e a u v o o r b o u w a k o e s t i e k W o u d r i c h e m Gemeente Leiden Afdeling realisatie Postbus 9100 2300 PC LEIDEN T.a.v. de heer R.D. Jansen.

Nadere informatie

Waterkwartier Blok Q, realisatie 3 woningen Geluidwering gevels

Waterkwartier Blok Q, realisatie 3 woningen Geluidwering gevels Waterkwartier Blok Q, realisatie 3 woningen Portaal Vastgoed Ontwikkeling 23 januari 2013 Definitief rapport 9S7846.O1 HASKONINGDHV NEDERLAND B.V. PLANNING & STRATEGY Barbarossastraat 35 Postbus 151 6500

Nadere informatie

BUIJVOETS BOUW- EN GELUIDSADVISERING

BUIJVOETS BOUW- EN GELUIDSADVISERING BUIJVOETS BOUW- EN GELUIDSADVISERING Berekening geluidwerende voorzieningen woning Akker- maalshout 2 te Ermelo. Adviseur : Opdrachtgever : Contactpersoon : ing. Wim Buijvoets Velthuis Bouw B.V. Postbus

Nadere informatie

Dienst Stedelijke ontwikkeling & Beheer Team Milieu

Dienst Stedelijke ontwikkeling & Beheer Team Milieu AKOESTISCH ONDERZOEK BESTEMMINGSPLAN T HOUT - KOEVELDSESTR AAT 10 Dienst Stedelijke ontwikkeling & Beheer Team Milieu Documentnummer: 2014-01 Eigenaar: SB/Mi/GGD Revisienummer: 1 Status: definitief Datum:

Nadere informatie

Verbouw schuur Vlietweg 13 te Leiden. Toetsing verblijfsgebieden, verblijfsruimten Luchtverversing Daglichttoetreding

Verbouw schuur Vlietweg 13 te Leiden. Toetsing verblijfsgebieden, verblijfsruimten Luchtverversing Daglichttoetreding Verbouw schuur Vlietweg 13 te Leiden Toetsing verblijfsgebieden, verblijfsruimten Luchtverversing Daglichttoetreding Verbouw schuur Vlietweg 13 te Leiden Toetsing verblijfsgebieden, verblijfsruimten Luchtverversing

Nadere informatie

Geluidbelasting wegverkeer op. woning Deventerkunstweg 10

Geluidbelasting wegverkeer op. woning Deventerkunstweg 10 Geluidbelasting wegverkeer op woning Deventerkunstweg 10 te Beltrum versie 1 juli 2010 datum 2 juli 2010 opdrachtgever Grenzland-makelaardij Spilmansdijk 9 7156 NV Beltrum auteur A.D. Postma INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

VERKENNEND AKOESTISCH ONDERZOEK WEGVERKEERSLAWAAI BOUWPLAN FLINKERT-WEST, VESSEM

VERKENNEND AKOESTISCH ONDERZOEK WEGVERKEERSLAWAAI BOUWPLAN FLINKERT-WEST, VESSEM VERKENNEND AKOESTISCH ONDERZOEK WEGVERKEERSLAWAAI BOUWPLAN FLINKERT-WEST, VESSEM Inrichting : Bouwplan Flinkert-West, Vessem Behandeld door : E.K. Geernaert Datum notitie : 15 december 2008 Bestandsnaam

Nadere informatie

Renovatie en verbouwing Brouwhuis Ceresstraat te Breda '8 woningen noord en westgevel'

Renovatie en verbouwing Brouwhuis Ceresstraat te Breda '8 woningen noord en westgevel' 2633 - Renovatie en verbouwing Brouwhuis Ceresstraat te Breda '8 woningen noord en westgevel' Toetsing verblijfsgebieden, verblijfsruimten Luchtverversing Daglichttoetreding 2633 - Renovatie en verbouwing

Nadere informatie

Servicebureau De Friese Wouden

Servicebureau De Friese Wouden Achtkarspelen Heerenveen Ooststellingwerf Opsterland Smallingerland Tytsjerksteradiel Weststellingwerf 23 februari 2007 Servicebureau De Friese Wouden Akoestisch onderzoek naar de gevelbelasting t.g.v.

Nadere informatie

Ventilatie berekening Nieuwbouw woning Den Hartog

Ventilatie berekening Nieuwbouw woning Den Hartog Ventilatie berekening Nieuwbouw woning Den Hartog Rapport nr: 9011_VENT Datum: 9-1-201 Status: Uitvoering Opdrachtgever : W. den Hartog Lijsterstraat 43 294 CC Groot-Ammers Opgesteld door : Advies & tekenburo

Nadere informatie

Gevelweringsonderzoek Braassemerland: Infra 1B

Gevelweringsonderzoek Braassemerland: Infra 1B Gevelweringsonderzoek Braassemerland: Infra 1B 29 september 2011 Gevelweringsonderzoek Braassemerland: Infra 1B Kenmerk R001-4763174KMS-rvb-V01-NL Verantwoording Titel Gevelweringsonderzoek Braassemerland:

Nadere informatie

Projectnummer: 140326.000620.003. Opgesteld door: Luc Cartigny. Ons kenmerk: 075511993:A

Projectnummer: 140326.000620.003. Opgesteld door: Luc Cartigny. Ons kenmerk: 075511993:A MEMO NEDERLAND BV Stationsplein 18d Postbus 1632 6201 BP Maastricht Tel 043 3523 311 Fax 043 3639 961 www.arcadis.nl Onderwerp: Geluidbelasting IBC weg 2 ten gevolge van wegverkeer Maastricht, 9 mei 2011

Nadere informatie

NOTITIE 1 INLEIDING 2 UITGANGSPUNTEN

NOTITIE 1 INLEIDING 2 UITGANGSPUNTEN Adviseurs voor milieu, geluid, trillingen, brand en bouwfysica Alcedo bv Keizersweg 6 Postbus 140, 7450 AC Holten NOTITIE T: (0548) 63 64 0 F: (0548) 63 64 30 E: info@alcedo.nl I: www.alcedo.nl Datum:

Nadere informatie

Buro voor Bouwkunde - Ermelo. Akoestisch onderzoek Paleisweg 6-8 te Garderen. Witteveen+Bos. van Twickelostraat 2. postbus 233.

Buro voor Bouwkunde - Ermelo. Akoestisch onderzoek Paleisweg 6-8 te Garderen. Witteveen+Bos. van Twickelostraat 2. postbus 233. Buro voor Bouwkunde - Ermelo Akoestisch onderzoek Paleisweg 6-8 te Garderen van Twickelostraat 2 postbus 233 7400 AE Deventer telefoon 0570 69 79 11 telefax 0570 69 73 44 INHOUDSOPGAVE blz. 1. INLEIDING

Nadere informatie

Daglichtberekeningen A-2004103 Pauwmolen, Delft

Daglichtberekeningen A-2004103 Pauwmolen, Delft Daglichtberekeningen A-2004103 Pauolen, Delft 5 maart 2012 Daglichtberekeningen Pauolen, Delft Project Het realiseren van 285 studenten- en starterswoningen in een 17-laagse woontoren en een laagbouwgedeelte

Nadere informatie

De Bankier te Monnickendam

De Bankier te Monnickendam De Bankier te Monnickendam Geluidwerende voorzieningen Opdrachtgever Algemene Woningbouwvereniging Monnickendam Contactpersoon de heer N. Klijn Kenmerk R023646aa.00001.rsa Versie 02_000 Datum 28 juni 2011

Nadere informatie

Rgd. Dichtheid. Voor het aspect dichtheid van bouwconstructies wordt onderscheid gemaakt in:

Rgd. Dichtheid. Voor het aspect dichtheid van bouwconstructies wordt onderscheid gemaakt in: Rgd 5 Dichtheid Voor het aspect dichtheid van bouwconstructies wordt onderscheid gemaakt in: Dichtheid wet Rgd 5.1 Waterdichtheid 5.1.1 Wering vocht van buiten 5.1.2 Wering vocht van binnen 5.2 Luchtdichtheid

Nadere informatie

Architecten HMV Burg. Guljelaan 6 4848 CZ Breda Tel. 076 514 46 44 www.info@architecten-hmv-nl

Architecten HMV Burg. Guljelaan 6 4848 CZ Breda Tel. 076 514 46 44 www.info@architecten-hmv-nl Architecten HMV Burg. Guljelaan 6 4848 CZ Breda Tel. 076 514 46 44 www.info@architecten-hmv-nl Rapportnummer: 2444_B_01 Datum: 03 dec. 2013 wijz. A: 20 jan. 2014 verbouwing/uitbreiding bavelselaan 250

Nadere informatie

Geluidbelasting wegverkeer op. woningbouwlocatie G. L. Rutgersweg te Neede

Geluidbelasting wegverkeer op. woningbouwlocatie G. L. Rutgersweg te Neede Geluidbelasting wegverkeer op woningbouwlocatie G. L. Rutgersweg te Neede versie 21 oktober 2008 datum 21 oktober 2008 opdrachtgever LTO Noord Advies Postbus 77 7600 AB Almelo auteur A.D. Postma INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Geluidbelasting wegverkeer op. locatie Kerkwijkweg te Didam

Geluidbelasting wegverkeer op. locatie Kerkwijkweg te Didam Geluidbelasting wegverkeer op locatie Kerkwijkweg te Didam versie 26 maart 2009 datum 26 maart 2009 opdrachtgever Econsultancy bv Havenstraat 124 7005 AG Doetinchem auteur A.D. Postma INHOUDSOPGAVE bladzijde

Nadere informatie