SORE-1AA (Arbeidsrecht) SORE-1AS (Sociaal Zekerheidsrecht) SORE-1AA: de heer mr. C.S. Lo Manto (MNTC) SORE-1AS: mevrouw mr. M.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SORE-1AA (Arbeidsrecht) SORE-1AS (Sociaal Zekerheidsrecht) SORE-1AA: de heer mr. C.S. Lo Manto (MNTC) SORE-1AS: mevrouw mr. M."

Transcriptie

1 Algemene informatie Titel OWE Code OWE Onderdelen Eigenaar OWE Sociaal Recht SORE SORE-1AA (Arbeidsrecht) SORE-1AS (Sociaal Zekerheidsrecht) SORE-1AA: de heer mr. C.S. Lo Manto (MNTC) SORE-1AS: mevrouw mr. M. Le Fèbre (FBRM) Opleiding HBO-Rechten Studiejaar Periode (1-4) Doelgroep: variant(en) VT / DT / DU / E E-learning 1 & 2 en 3 & 4 Doorlooptijd Cluster E Niveau van de OWE (1, 2, 3) 2 2 perioden Studiepunten 7,5 Studielast in sbu s 210 sbu s Ingangseisen Beroepstaak Samenhang ESO-ABR1B Samenhang ESO-SZR1D Doelen en inhoud Competenties Geen Rechtsvinding Sociaal Recht Deze onderwijseenheid wordt aangeboden in het eerste semester (E-cluster) van het derde studiejaar van de opleiding HBO-Rechten en bouwt voort op de eerste kennismaking met de onderwijseenheid Burgerlijk Recht bestaande uit de modules Goederenrecht, Verbintenissenrecht en Burgerlijk procesrecht. De onderwijseenheid bereidt voor op de onderwijseenheid procedeercollege, alsmede de stage in het 3 e studiejaar. De onderwijseenheid Sociaal Recht bestaat uit arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht. Het arbeidsrecht maakt deel uit van het burgerlijk recht. Het socialezekerheidsrecht maakt deel uit van het bestuursrecht. Het bestuursrecht vormt een deel van het publiekrecht (naast het staats- en het strafrecht) en is een integrerend onderdeel hiervan. SORE-1AA 1. Rechtstoepassing (juridisch analyseren) 2. Geven van advies op basis van een juridische analyse (adviseren) 3. Behartigen van juridische belangen van anderen door rechtsbijstand te verlenen, te onderhandelen en te bemiddelen (vertegenwoordigen) 4. Vaststellen van de rechtsverhouding van een of enkele personen binnen juridische kaders met meeweging van juridische argumenten en maatschappelijke factoren (beslissen) 6. Aanleggen en beheren van juridische dossiers, bewaken van de doorloop en de samenhang, afsluiten en overdragen ervan (dossier managen) SORE-1AS De volgende (landelijke) specifieke competenties staan in deze onderwijseenheid centraal: 1. Juridisch analyseren Formuleren en oplossen van rechtsvragen op basis van analyse van juridisch relevante feiten en juridische bronnen. Voordat een jurist een beroepsproduct maakt, formuleert hij de juridisch relevante vragen bij een casuspositie. Hij gaat daarbij methodisch en gestructureerd te werk omdat hij beschikt over onderzoeksvaardigheden. Voor het op systematische wijze oplossen van deze vragen verzamelt en selecteert hij de van toepassing zijnde juridische bronnen zoals wetgeving en jurisprudentie. Juridisch analyseren omvat het proces van verzamelen, selecteren, kwalificeren en analyseren van feiten en juridische bronnen. Een jurist doorloopt het volledige proces om te komen tot goed beroepsproduct. 2. Adviseren Geven van advies op basis van juridische analyse. Een jurist geeft mondelinge en schriftelijke adviezen. Deze adviezen worden gegeven na een juridische kwalificatie en analyse. Hiermee wordt bedoeld dat de jurist alle juridische en pagina 1 van 8 pagina s

2 feitelijke gegevens verzamelt, de standpunten van partijen weegt en de van toepassing zijnde rechtsbronnen gebruikt. 4. Beslissen Vaststellen van de rechtsverhouding van een of enkele personen binnen juridsche kaders met meeweging van juridische argumenten en maatschappelijke factoren. Een jurist werkt aan de totstandkoming van besluiten namens cliënten of namens de organisatie voor wie hij werkt. Bij dit beroepshandelen betrekt de jurist naast juridische argumenten ook de belangen van de personen of de instelling voor wie hij werkt en waar nodig ook maatschappelijke factoren en belangen van anderen. Bij het vastleggen van de rechtsverhouding gaat het bijvoorbeeld om besluiten in de publiekrechtelijke sfeer (vergunningen) en om besluiten in de privaatrechtelijke sfeer (contracten). SORE-1AA Deze onderwijseenheid bestaat uit twee modules Socialezekerheidsrecht en Arbeidsrecht. Het eerste rechtsgebied wordt in een aparte module aangeboden in dezelfde onderwijseenheid. Dit duidt enerzijds op het grote belang van het sociale zekerheidsrecht voor onze samenleving, terwijl anderzijds de gelijktijdige behandeling met arbeidsrecht de mogelijkheid biedt om de samenhang en raakvlakken tussen beide sociaal rechtelijke vakken aan te geven. De module Arbeidsrecht bouwt voort op de eerste kennismaking met de onderwijseenheden Inleiding Privaatrecht (IRP) en Inleiding Vermogensrecht (IVR), Inleiding Staats- en Bestuursrecht (ISB) (alle drie het 1 e jaar), en Verbintenissenrecht (VBR) (2 e studiejaar) en het Socialezekerheidsrecht (SZR) (3 e studiejaar). De student wordt ingewijd in de beginselen van het arbeidsrecht op niveau 2. De volgende onderwerpen komen aan bod: typering van de arbeidsovereenkomst, soorten arbeidsovereenkomsten, de totstandkoming, vorm en inhoud van de arbeidsovereenkomst (beginsel van goed werkgever en goed werknemerschap, verschillende bedingen in de arbeidsovereenkomst), de aansprakelijkheid van werkgever en werknemer, de zieke werknemer, het ontslagrecht met inbegrip van het arbeidsprocesrecht en internationale aspecten van de arbeidsverhoudingen. Algemene omschrijving Dit houdt in dat naast de regeling in Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek (arbeidsovereenkomstenrecht) en aanverwante regelgeving (zoals arbeidsomstandigheden regelingen) ook bij internationale regelgeving (zoals verdragen en Europese verordeningen) die op het nationale arbeids(proces)recht van invloed is wordt stilgestaan. De casuïstiek is meervoudig en redelijk complex van aard. Het bestaat uit meerdere arbeidsrechtelijke onderwerpen met verschillende feiten en omstandigheden. De student bezit de basiskennis en -inzicht om met die kennis en door het zelf stellen van nadere vragen stellen de casus op te lossen. SORE-1AS Analyseren, kwalificeren en oplossen van juridische problemen op het gebied van het socialezekerheidsrecht. 1. korte geschiedenis van sociaal zekerheidsstelsel en basisbegrippen van het sociaal zekerheidssysteem 2. werkloosheid: WW 3. ziekte: ZW 4. arbeidsongeschiktheid: WAO/ Wet WIA 5. ouderen (AOW), nabestaanden (Anw) en kinderen (AKW) 6. zorg: Zvw 7. bijzondere ziektekosten: AWBZ 8. toeslag (TW), bijstand (WWB) en jongeren (WIJ en Wet WAJONG) 9. maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 10. rechtsbescherming De student heeft inzicht in de structuur, context en de daarbij behorende leerstukken/jurisprudentie van het sociaal zekerheidsrecht alsmede in de toepassing hiervan in de sociaalzekerheidsrecht praktijk. De student is in staat leerstukken cq. jurisprudentie op het terrein van het sociaal pagina 2 van 8 pagina s

3 zekerheidsrecht toe te passen op een praktijkcasus. Het schrijven van een juridische uiteenzetting over een arbeidsrechtelijke stelling en/of onderwerp Beschrijving en doel van dit beroepsproduct De student schrijft individueel een juridische uiteenzetting van een arbeidsrechtelijke stelling en/of onderwerp. De student maakt gebruik van de verworven kennis en competenties. Hierbij staan de adviserende en zelfsturende competenties op de voorgrond. De eerstgenoemde omdat van de student wordt verwacht dat bij de beoordeling van de stelling gemotiveerd naar een conclusie en/of standpunt werkt waaraan een analyse vooraf is gegaan. De laatstgenoemde omdat niet alleen reeds verworven kennis moet worden toegepast, maar de student ook zelfstandig en individueel op zoek moet naar de kennis die nodig is om het gevraagde product (paper/uitwerken van een stelling) op te kunnen opleveren. Ook worden hogere eisen aan de schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid gesteld, waarbij op correct taalgebruik zonder interpunctie-, stijl-, spelling- en/of grammaticafouten wordt gelet. Bij het schrijven van de juridische uiteenzetting van de arbeidsrechtelijke stelling en/of onderwerp zal de student op dit niveau de volgende de volgende vier stappen moeten worden genomen: 1. De analyse van de stelling en/of het onderwerp zelf en de daarin aan de orde zijnde rechtsvra(a)g(en) 2. Het vinden en analyseren van de toepasselijke rechtsregel(s) 3. Het toepassen van de geldende rechtsregel(s) op de stelling en/of het onderwerp 4. Het formuleren, beargumenteren, uiteenzetten van het antwoord/ conclusie en/of standpunt op de aan de orde zijnde rechtsvra(a)g(en) in de vorm van het uiteindelijke beroepsproduct (de paper) Beroepsproducten Inhoud (onderwerpen) 1. arbeidsovereenkomst en andere overeenkomsten mbt werk tegen betaling 2. internationale aspecten arbeidsverhoudingen 3. vorm en inhoud arbeidsovereenkomst 4. totstandkoming arbeidsovereenkomst 5. goed werkgever- en werknemerschap 6. werkgeversaansprakelijkheid 7. de zieke werknemer 8. arbeidsomstandigheden 9. (bijzondere) bedingen in de arbeidsovereenkomst 10. ontslagrecht 11. collectief arbeidsrecht Het geven van juridisch gefundeerde adviezen door het oplossen van de redelijk complexe casus over de arbeidsrechtelijke positie van werknemer en werkgever en verdere (on)mogelijkheden. (individueel schriftelijk tentamen) Beschrijving en doel van dit beroepsproduct De student dient een meervoudig en redelijk complexe juridische vraagstukken op het terrein van het arbeidsrecht te analyseren, te kwalificeren en op te lossen. Voor het vinden van deze oplossing zullen op dit niveau de volgende vier stappen moeten worden genomen: 1. De analyse van de casus zelf en de daarin aan de orde zijnde rechtsvra(a)g(en) 2. Het vinden en analyseren van de toepasselijke rechtsregel(s) 3. Het toepassen van de geldende rechtsregel(s) in de casus 4. Het formuleren van het antwoord op de in de casus aan de orde zijnde rechtsvra(a)g(en) in de vorm van het uiteindelijke beroepsproduct (juridisch onderbouwd advies of beslissing) pagina 3 van 8 pagina s

4 Inhoud (onderwerpen) 1. arbeidsovereenkomst en andere overeenkomsten mbt werk tegen betaling 2. internationale aspecten arbeidsverhoudingen 3. vorm en inhoud arbeidsovereenkomst 4. totstandkoming arbeidsovereenkomst 5. goed werkgever- en werknemerschap 6. werkgeversaansprakelijkheid 7. de zieke werknemer 8. arbeidsomstandigheden 9. (bijzondere) bedingen in de arbeidsovereenkomst 10. ontslagrecht 11. collectief arbeidsrecht 12. arbeidsprocesrecht Casuïstiek (schriftelijk tentamen) Beschrijving en doel van dit beroepsproduct Door middel van het beantwoorden van open vragen over de leerstof dient de student te laten zien dat hij de betroffen kennis beheerst, en in voorkomende gevallen deze kan toepassen op casus uit de praktijk Inhoud (onderwerpen) 1. korte geschiedenis van sociaal zekerheidsstelsel en basisbegrippen van het sociaal zekerheidssysteem 2. werkloosheid: WW 3. ziekte: ZW 4. arbeidsongeschiktheid: WAO/ Wet WIA 5. ouderen (AOW), nabestaanden (Anw) en kinderen (AKW) 6. zorg: Zvw 7. bijzondere ziektekosten: AWBZ 8. toeslag (TW), bijstand (WWB) en jongeren (WIJ en Wet WAJONG) 9. maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 10. rechtsbescherming Het geven van juridisch gefundeerde adviezen door het oplossen van de redelijk complexe casus over de arbeidsrechtelijke positie van werknemer en werkgever en verdere (on)mogelijkheden. (schriftelijk tentamen) Juridisch analyseren (competentie 1.) De student is in staat om in een meervoudig en redelijk complexe arbeidsrechtelijke casus een analyse te maken van de aan de orde zijnde rechtsvragen. De student kan vervolgens de bijbehorende rechtsregels selecteren en analyseren om zo een weergave te geven van het geldend recht met betrekking tot de in de casus opgeworpen rechtsvragen. Leerdoelen per beroepsproduct Adviseren (competentie 2.) De student kan op basis van een analyse van de meervoudig en redelijk complexe arbeidsrechtelijke casus adviseren omtrent een mogelijke of voorlopige beslissing dan wel een motivering opstellen van een definitieve beslissing. Beslissen (competentie 4.) De student is in staat om naar aanleiding van de gemaakte analyse een afweging te maken van de in het geding zijnde feiten en omstandigheden en kan vervolgens tot een juridisch juiste beslissing en/of beoordeling te komen. Het opstellen van diverse (proces)stukken in arbeidsrechtelijke zaken, zoals dagvaarding, verzoekschrift, pleitnotitie, beëindigingsovereenkomst, adviesnotitie. Juridisch analyseren (competentie 1.) De student is in staat om in een meervoudig en redelijk complexe arbeidsrechtelijke casus een analyse te maken van de aan de orde zijnde rechtsvragen. De student kan vervolgens de bijbehorende rechtsregels selecteren en analyseren om zo een weergave te geven van het geldend recht met betrekking tot de in de casus opgeworpen rechtsvragen. pagina 4 van 8 pagina s

5 Adviseren (competentie 2.) De student kan op basis van een analyse van de meervoudig en redelijk complexe arbeidsrechtelijke casus adviseren omtrent een mogelijke of voorlopige beslissing dan wel een motivering opstellen van een definitieve beslissing. Vertegenwoordigen (competentie 3.) De student kan optreden als belangenbehartiger voor personen rn organisaties. Het behartigen van deze belangen kan bestaan uit procesvertegenwoordiging, onderhandelen, bemiddelen en conflictbeheersing. De belangenbehartiging kan mondeling of schriftelijk gebeuren en daarbij maakt de jurist eventueel gebruik van technieken uit mediation Beslissen (competentie 4.) De student is in staat om naar aanleiding van de gemaakte analyse een afweging te maken van de in het geding zijnde feiten en omstandigheden en kan vervolgens tot een juridisch juiste beslissing en/of beoordeling te komen van de rechtsverhoouding. Casuïstiek (schriftelijk tentamen) Juridisch analyseren (competentie 1) De student is in staat om in een casus op het gebied van het socialezekerheidsrecht de aan de orde zijnde rechtsvragen te formuleren. De student kan vervolgens de relevante feiten selecteren, Ook zoekt de studenten relevante juridische bronnen, zoals wetgeving en jurisprudentie, om zo een analyse en oplossing te geven van de in de casus opgeworpen rechtsvragen. Adviseren (competentie 2) De student is in staat om op basis van een juridische analyse advies te geven. Deze adviezen worden gegeven na een juridische kwalificatie en analyse. Hiermee wordt bedoeld dat de student alle juridische en feitelijke gegevens verzamelt, de standpunten van partijen weegt en de van toepassing zijnde rechtsbronnen gebruikt. Beslissen (competentie 4) De student is in staat om de rechtsverhouding van een of enkele personen binnen de juridische kaders van het sociale zekerheidsrecht met meeweging van juridische argumenten en maatschappelijke factoren vast te stellen. Naast juridische argumenten, betrekt de student ook de belangen van personen en/of instellingen bij zijn of haar beroepshandelen. Bovendien houdt de student rekening met maatschappelijke factoren en belangen van anderen. Werkvormen en activiteiten Software Overig materiaal Hoor- werkcollege, Niet van toepassing. Niet van toepassing. Voorgeschreven en aanbevolen literatuur SORE-1AA Titel Auteur Opmerking Details Arbeidsrecht in de praktijk Genderen D.M. Arbeidswetgeving Asscher- Vonk I.P Voorgeschreven en aanbevolen literatuur SORE-1AS Titel Auteur Opmerking Details Hoofdzaken socialezekerheidsrecht SDU Wettenverzameling sociaalzekerheidsrecht 2011 Noordam F.M. Noordam F.M., Vonk G.J. Voor details zie Literatuurlijst Voor details zie Literatuurlijst Voor details zie Literatuurlijst Voor details zie Literatuurlijst pagina 5 van 8 pagina s

6 Toetsing per beroepsproduct Het geven van juridisch gefundeerde adviezen door het oplossen van de Beroepsproduct redelijk complexe casus over de arbeidsrechtelijke positie van werknemer en werkgever en verdere (on)mogelijkheden. Toetscode Naam toets Toetsvorm Aard Weging 3,5 Cijfer (minimum) of 5.5 Periode 1, 3 Duur Hulpmiddelen SORE1AA.1_D Arbeidsrecht - schriftelijk Schriftelijk Individueel 120 min. Wetteksten Herkansing 2 en 4 Opnemen in tentamenrooster, of: organisatie in eigen beheer docent? Ja Nee Beroepsproduct Toetscode Naam toets Toetsvorm Aard Weging 1 Cijfer (minimum) of 5.5 Het opstellen van diverse (proces)stukken in arbeidsrechtelijke zaken, zoals dagvaarding, verzoekschrift, pleitnotitie, beëindigingsovereenkomst, adviesnotitie. SORE1AA.5_D Arbeidsrecht - inleveropdracht Schriftelijk Individueel Periode 2 en 4 Duur Hulpmiddelen Herkansing/ reparatie Opnemen in tentamenrooster, of: organisatie in eigen beheer docent? n.v.t. Verplichte en aanbevolen literatuur en jurisprudentie en de wetteksten In overleg met docent Nee Ja Beroepsproduct Toetscode Naam toets Vorm Aard Weging 3.5 Cijfer (minimum) of 5.5 Casuïstiek SORE1AS.1_D Sociaal Zekerheidsrecht Schriftelijk Individueel Periode 2 en 4 Duur Hulpmiddelen 120 minuten Herkansing 3 en 5 Opnemen in tentamenrooster Wettenbundel (niet geannoteerd) Ja pagina 6 van 8 pagina s

7 Eigen beheer Nee Toetscode SORE1AA.1_D SORE1AA.5_D SORE1AS.1_D Beoordelingscriteria Juridische correctheid en volledigheid. Toepassen van kennis. Juridische correctheid en volledigheid. Juridische kennis. Presenteren van processtukken. Taalvaardigheid. Juridische correctheid en volledigheid Toetsmatrijzen (percentage indicatief) SORE1AA.1_D % punten op kennis % punten op toepassen % punten bij toets Uitvoering arbeidsovereenkomst Internationale aspecten arbeidsverhoudingen Inhoud arbeidsovereenkomst Werkgeversaansprakelijkheid Ontslagrecht Collectief arbeidsrecht Arbeidsprocesrecht SORE1AA.5_D % punten op kennis % punten op toepassen % punten bij toets Uitvoering arbeidsovereenkomst Inhoud arbeidsovereenkomst Ontslagrecht Arbeidsprocesrecht Taalvaardigheid SORE1AS.1_D Korte geschiedenis van sociaal zekerheidsstelsel en basisbegrippen van het sociaal zekerheidssysteem Werknemersverzekeringen: Werkloosheid (WW) Arbeidsongeschiktheid (ZW, WAO/Wet WIA) Volksverzekeringen: Ouderen (AOW) Nabestaanden (Anw) Kinderen (AKW) Zorg (Zvw) Bijzondere ziektekosten % punten op kennis % punten op toepassen % punten bij toets pagina 7 van 8 pagina s

8 (AWBZ) Sociale voorzieningen: toeslag (TW) bijstand (WWB) jongeren (WIJ en Wet WAJONG) maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Overig: rechtsbescherming Totaal Les- / Contacturen Onderwijsweken SORE-1AA Roostercode(s) SORE-1AS 1. 2 uur: blok uur: blok uur: blok uur: blok uur: blok uur: blok 14. Overige informatie Wijzigingen t.o.v. vorig jaar Datum waarop de OWE niet meer aangeboden wordt en overgangsregeling Bonuspuntenregeling Niet van toepassing. Niet van toepassing. pagina 8 van 8 pagina s

Beschrijving en doel van dit beroepsproduct

Beschrijving en doel van dit beroepsproduct Algemene informatie Titel OWE Code OWE Eigenaar OWE Opleiding Inleiding Vermogensrecht IVRE de heer mr. P.A.J. Koster HBO-Rechten Studiejaar 2011-2012 Periode (1-4) 1 en 3 Doorlooptijd 1 periode Doelgroep:

Nadere informatie

De casuïstiek is relatief eenvoudig. Het betreft grotendeels enkelvoudige strafzaken. Met één verdachte en één strafbaar feit

De casuïstiek is relatief eenvoudig. Het betreft grotendeels enkelvoudige strafzaken. Met één verdachte en één strafbaar feit Algemene informatie Titel OWE Code OWE Eigenaar OWE Opleiding Inleiding Straf- en Strafprocesrecht ISSE de heer mr. dr. P Smith (SMTHP) HBO-Rechten Studiejaar 2011-2011 Periode (1-4) 1&2 en 3&4 Doorlooptijd

Nadere informatie

JUVE JUVE1AR (Juridische Vaardigheden) JUVE1AP (Praktijkvaardigheden) JUVE1AM (Mediatheektraining)

JUVE JUVE1AR (Juridische Vaardigheden) JUVE1AP (Praktijkvaardigheden) JUVE1AM (Mediatheektraining) Algemene informatie Titel OWE Code OWE Onderdelen Eigenaar OWE Opleiding Juridische en JUVE JUVE1AR (Juridische Vaardigheden) JUVE1AP () JUVE1AM (Mediatheektraining) JUVE: mevrouw mr. M. le Fèbre HBO-Rechten

Nadere informatie

Inleiding Recht Privaatrecht. Rechtsvinding Burgerlijk Recht. Het toepassen van basiskennis op het recht (schriftelijk tentamen)

Inleiding Recht Privaatrecht. Rechtsvinding Burgerlijk Recht. Het toepassen van basiskennis op het recht (schriftelijk tentamen) Titel Onderwijseenheid (OWE) Code OWE Eigenaar OWE Inleiding Recht Privaatrecht IRPE mevrouw mr. M. le Fèbre 1 Opleiding HBO-Rechten 2 Doelgroep: variant(en) VT / DT / DU / EL E-learning Cluster A-cluster

Nadere informatie

IORE-1AR (Inleiding Ondernemingsrecht) IORE-1AE (Economie voor Juristen) IORE-1AR: de heer mr. S. Boelens IORE-1AE: de heer R.

IORE-1AR (Inleiding Ondernemingsrecht) IORE-1AE (Economie voor Juristen) IORE-1AR: de heer mr. S. Boelens IORE-1AE: de heer R. Algemene informatie Titel OWE Code OWE Onderdelen Eigenaar OWE Inleiding Ondernemingsrecht IORE IORE-1AR (Inleiding Ondernemingsrecht) IORE-1AE (Economie voor Juristen) IORE-1AR: de heer mr. S. Boelens

Nadere informatie

Inleiding Recht Publiekrecht. Rechtsvinding Publiekrecht. Het toepassen van basiskennis op het recht (schriftelijk tentamen)

Inleiding Recht Publiekrecht. Rechtsvinding Publiekrecht. Het toepassen van basiskennis op het recht (schriftelijk tentamen) Titel Onderwijseenheid (OWE) Inleiding Recht Publiekrecht Code OWE IRUE Eigenaar OWE mevrouw mr. M. le Fèbre 1 Opleiding HBO-Rechten 2 Doelgroep: variant(en) VT / DT / DU / EL E-learning Cluster A-cluster

Nadere informatie

Inleiding Staats- en Bestuursrecht. ISBE de heer mr. G. van Keeken. Rechtsvinding Staats- en Bestuursrecht

Inleiding Staats- en Bestuursrecht. ISBE de heer mr. G. van Keeken. Rechtsvinding Staats- en Bestuursrecht Titel Onderwijseenheid (OWE) Code OWE Eigenaar OWE Inleiding Staats- en Bestuursrecht ISBE de heer mr. G. van Keeken 1 Opleiding HBO-Rechten 2 Doelgroep: variant(en) VT / DT / DU / EL E-learning Cluster

Nadere informatie

Ondernemingsrecht en faillissementsrecht. OFRE OFRE-1AO: mevrouw mr. E.H. Lakens-van Veldhoven (VHVEH) OFRE-1AF: de heer mr. R.F.M.

Ondernemingsrecht en faillissementsrecht. OFRE OFRE-1AO: mevrouw mr. E.H. Lakens-van Veldhoven (VHVEH) OFRE-1AF: de heer mr. R.F.M. Titel Onderwijseenheid (OWE) Ondernemingsrecht en faillissementsrecht Code OWE Eigenaar OWE 1 Opleiding HBO-Rechten OFRE : mevrouw mr. E.H. Lakens-van Veldhoven (VHVEH) : de heer mr. R.F.M. Ritzen (RZNR)

Nadere informatie

IVRE de heer mr. P.A.J. Koster (KSRP)

IVRE de heer mr. P.A.J. Koster (KSRP) Titel Onderwijseenheid (OWE) Code OWE Eigenaar OWE Inleiding vermogensrecht IVRE de heer mr. P.A.J. Koster (KSRP) 1 Opleiding HBO-Rechten 2 Doelgroep: variant(en) VT / DT / DU / EL E-learning Cluster B-cluster

Nadere informatie

Bestuursrecht en bestuursprocesrecht. mevrouw mr. dr. A. Bouhlali-Azimi (AZMA) Bestuursrecht en bestuursprocesrecht

Bestuursrecht en bestuursprocesrecht. mevrouw mr. dr. A. Bouhlali-Azimi (AZMA) Bestuursrecht en bestuursprocesrecht Titel Onderwijseenheid (OWE) Codes OWE Eigenaren OWE Bestuursrecht en bestuursprocesrecht BSD 1 Opleiding HBO-Rechten 2 Doelgroep: variant(en) VT / DT / DU / EL mevrouw mr. dr. A. Bouhlali-Azimi (AZMA)

Nadere informatie

Rechtsvinding staats- en bestuursrecht. Beschrijving en doel van dit beroepsproduct

Rechtsvinding staats- en bestuursrecht. Beschrijving en doel van dit beroepsproduct Titel Onderwijseenheid (OWE) Code OWE Eigenaar OWE Staatsrecht STD De heer mr. C Wisse 1 Opleiding HBO-Rechten 2 Doelgroep: variant(en) VT / DT / DU / EL E-learning Cluster C- en D-cluster Niveau van de

Nadere informatie

de heer mr. D.W. de Jong (JNGDD) Rechtsvinding straf- en strafprocesrecht

de heer mr. D.W. de Jong (JNGDD) Rechtsvinding straf- en strafprocesrecht Titel Onderwijseenheid (OWE) Code OWE Eigenaar OWE Materieel Strafrecht SRD 1 Opleiding HBO-Rechten 2 Doelgroep: variant(en) VT / DT / DU / EL de heer mr. D.W. de Jong (JNGDD) E-learning Cluster D-cluster

Nadere informatie

mevrouw drs. D. van der Wagen Rechtsvinding van straf- en procesrecht Beschrijving en doel van dit beroepsproduct

mevrouw drs. D. van der Wagen Rechtsvinding van straf- en procesrecht Beschrijving en doel van dit beroepsproduct Titel Onderwijseenheid (OWE) Code OWE Eigenaar OWE Juridisch argumenteren JDD 1 Opleiding HBO-Rechten 2 Doelgroep: variant(en) VT / DT / DU / EL mevrouw drs. D. van der Wagen E-learning Cluster C-, D-

Nadere informatie

Inleiding Ondernemingsrecht. IORE-1AR: de heer mr. S. Boelens IORE-1AE: de heer R. van Onzen

Inleiding Ondernemingsrecht. IORE-1AR: de heer mr. S. Boelens IORE-1AE: de heer R. van Onzen Titel Onderwijseenheid (OWE) Code OWE Eigenaar OWE Inleiding Ondernemingsrecht IORE 1 Opleiding HBO-Rechten 2 Doelgroep: variant(en) VT / DT / DU / EL IORE-1AR: de heer mr. S. Boelens IORE-1AE: de heer

Nadere informatie

Burgerlijk procesrecht, goederenrecht en verbintenissenrecht. Rechtsvinding Burgerlijk Recht. Beschrijving en doel van dit beroepsproduct

Burgerlijk procesrecht, goederenrecht en verbintenissenrecht. Rechtsvinding Burgerlijk Recht. Beschrijving en doel van dit beroepsproduct Titel Onderwijseenheid (OWE) Code OWE Eigenaar OWE Burgerlijk procesrecht, goederenrecht en verbintenissenrecht BR1D BR1D-BPR: mevrouw mr. A. Hofmeijer ( HMJA) BR1D-GDR: de heer A.T.M. van den Heuvel (HVLA)

Nadere informatie

Aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht (onderdeel van de minor Consument en Recht) COR-AVRE. mevrouw mr. I.C.E. Draisma ( DRSMI)

Aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht (onderdeel van de minor Consument en Recht) COR-AVRE. mevrouw mr. I.C.E. Draisma ( DRSMI) Titel Onderwijseenheid (OWE) Code OWE Eigenaar OWE Aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht (onderdeel van de minor Consument en Recht) COR-AVRE 1 Opleiding HBO-Rechten 2 Doelgroep: variant(en) VT / DT

Nadere informatie

OVR-SZRE Mevrouw mr. M. le Fèbre

OVR-SZRE Mevrouw mr. M. le Fèbre Titel Onderwijseenheid (OWE) Code OWE Eigenaar OWE Socialezekerheidsrecht (onderdeel van de minor Overheid en recht) OVR-SZRE Mevrouw mr. M. le Fèbre 1 Opleiding HBO-Rechten 2 Doelgroep: variant(en) VT

Nadere informatie

Communicatie voor juristen. mevrouw drs. D. van der Wagen. Communicatie voor juristen. Beschrijving en doel van dit beroepsproduct

Communicatie voor juristen. mevrouw drs. D. van der Wagen. Communicatie voor juristen. Beschrijving en doel van dit beroepsproduct Titel Onderwijseenheid (OWE) Code OWE Eigenaar OWE Communicatie voor juristen COJE 1 Opleiding HBO-Rechten 2 Doelgroep: variant(en) VT / DT / DU / EL mevrouw drs. D. van der Wagen E-learning Cluster A-cluster

Nadere informatie

Koop-, Huur- en Internetrecht (onderdeel van minor Consument en Recht)

Koop-, Huur- en Internetrecht (onderdeel van minor Consument en Recht) Titel Onderwijseenheid (OWE) Koop-, Huur- en Internetrecht (onderdeel van minor Consument en Recht) Code OWE Eigenaar OWE 1 Opleiding HBO-Rechten COR-KHIE COR-KHIE1A-K: mevrouw mr. M.H.M. Radstake-Huls

Nadere informatie

Juridische en Praktijkvaardigheden. JUVE JUVE1AR: mevrouw mr. M. le Fèbre JUVE1AO: mevrouw mr. M. le Fèbre JUVE1AP: mevrouw mr. E.

Juridische en Praktijkvaardigheden. JUVE JUVE1AR: mevrouw mr. M. le Fèbre JUVE1AO: mevrouw mr. M. le Fèbre JUVE1AP: mevrouw mr. E. Titel Onderwijseenheid (OWE) Juridische en Praktijkvaardigheden Code OWE Eigenaar OWE 1 Opleiding HBO-Rechten 2 Doelgroep: variant(en) VT / DT / DU / EL JUVE JUVE1AR: mevrouw mr. M. le Fèbre JUVE1AO: mevrouw

Nadere informatie

HBO-RECHTEN COMPETENTIES APRIL 2012

HBO-RECHTEN COMPETENTIES APRIL 2012 HBO-RECHTEN COMPETENTIES APRIL 2012 Rechtstoepassing 1. Formuleren en oplossen van rechtsvragen op basis van analyse van juridisch relevante feiten en juridische bronnen. [Juridisch analyseren] Voordat

Nadere informatie

Faculteit Economie en Management Opleiding HBO-Rechten AFSTUDEEROPDRACHT (AOD) BEOORDELINGSFORMULIER VERDEDIGINGSWAARDIGHEID. studiejaar

Faculteit Economie en Management Opleiding HBO-Rechten AFSTUDEEROPDRACHT (AOD) BEOORDELINGSFORMULIER VERDEDIGINGSWAARDIGHEID. studiejaar Faculteit Economie en Management Opleiding HBO-Rechten AFSTUDEEROPDRACHT (AOD) BEOORDELINGSFORMULIER VERDEDIGINGSWAARDIGHEID studiejaar 2013-2014 Naam student Studentnummer Titel AOD Datum 1 Competenties

Nadere informatie

Vakkennis en vaardigheden specifiek 2015/ Juridisch-administratieve beroepen

Vakkennis en vaardigheden specifiek 2015/ Juridisch-administratieve beroepen brede kennis van rechtsbronnen / rechtsgebieden kan psycho-sociale problematiek van doelgroepen (globaal) herkennen brede kennis van indeling recht / rechtsregels kan de bedrijfsregels en -procedures m.b.t.

Nadere informatie

1. Formuleren en oplossen van rechtsvragen op basis van analyse van juridisch relevante feiten en juridische bronnen. (Juridisch analyseren)

1. Formuleren en oplossen van rechtsvragen op basis van analyse van juridisch relevante feiten en juridische bronnen. (Juridisch analyseren) Competenties landelijk beroeps-en opleidingsprofiel HBO-Rechten Rechtstoepassing 1. Formuleren en oplossen van rechtsvragen op basis van analyse van juridisch relevante feiten en juridische bronnen. (Juridisch

Nadere informatie

Curriculum HBO Rechten E-learning 1e sem

Curriculum HBO Rechten E-learning 1e sem Cluster E periode 1 & 2* PROCEDEERCOLLEGES PRCE per. 1 & 2 15,00 PROCEDEERCOLLEGES CIVIEL per. 1 & 2 Alleen voor studenten die het E-cluster volgen in het 1e semester van studiejaar 2014-2015 Processtukken

Nadere informatie

Vastgesteld door het CvB op 25 juni 2014

Vastgesteld door het CvB op 25 juni 2014 Leerjaar: 1e jaar voltijd (Osiris)code Naam Blok 1 De orienterende SJD'er Onderwijseenheid EC Naam Toetsnaam Weging s schaal in SJ111 3 Staatsrecht Staatsrecht 1 Cijfer 1 2 Schriftelijk Individueel 120

Nadere informatie

Reglement Juridische Dienstverlening Vereniging van Middenkader en Hoger Personeel van AkzoNobel

Reglement Juridische Dienstverlening Vereniging van Middenkader en Hoger Personeel van AkzoNobel Reglement Juridische Dienstverlening Vereniging van Middenkader en Hoger Personeel van AkzoNobel Artikel 1 Definities Arbeidsgeschillen; geschillen omtrent de interpretatie en uitvoering van hetgeen tussen

Nadere informatie

Hoofdstuk 14 Sociaal zekerheidsrecht

Hoofdstuk 14 Sociaal zekerheidsrecht Hoofdstuk 14 Sociaal zekerheidsrecht Paragraaf 14.1 1. Overzicht van de Nederlandse sociale zekerheid a. Op welke wijze is het Nederlandse sociaal zekerheidsstelsel in te delen? b. Noem de organisaties

Nadere informatie

I INDIVIDUEEL ARBEIDSRECHT 33

I INDIVIDUEEL ARBEIDSRECHT 33 Inhoud Afkortingen 13 1 Het begrip sociaal recht 17 1.1 Het sociaal recht als juridisch vakgebied 17 1.2 Geschiedenis 18 1.3 Ongelijkheidscompensatie 21 1.4 Flexibilisering 23 1.5 Internationalisering

Nadere informatie

HANDLEIDING PRAKTIJKVAARDIGHEDEN VERSLAG PROPEDEUSE - PKV I

HANDLEIDING PRAKTIJKVAARDIGHEDEN VERSLAG PROPEDEUSE - PKV I HANDLEIDING PRAKTIJKVAARDIGHEDEN VERSLAG PROPEDEUSE - PKV I Onderdeel van de onderwijseenheid Juridische Vaardigheden is PKV I. Dit is een verzameling van bewijsstukken van jouw werkervaring. In het eerste

Nadere informatie

Juridische kennis en professionele vaardigheden

Juridische kennis en professionele vaardigheden Eindtermen Bachelor Rechtsgeleerdheid master rechtsgeleerdheid De bachelor heeft kennis van en inzicht in het geldende recht alsmede recht met elkaar verbonden zijn. De bachelor is in staat om vanuit het

Nadere informatie

Inleiding Nederlands sociaal recht

Inleiding Nederlands sociaal recht Inleiding Nederlands sociaal recht G.J.J. Heerma van Voss Achtste druk Boom Juridische uitgevers Den Haag 2011 Inhoud Afkortingen 13 1 Het begrip sociaal recht 17 1.1 Het sociaal recht als juridisch vakgebied

Nadere informatie

Nederlandse Documentatie Sociale Zekerheid

Nederlandse Documentatie Sociale Zekerheid Er is nu eindelijk een alternatief! Nederlandse Documentatie Sociale Zekerheid Nederlandse Documentatie Sociale Zekerheid, kortweg NDSZ, is een online databank over sociale zekerheid. Alle socialezekerheidswetten

Nadere informatie

Reglement bachelorwerkstuk

Reglement bachelorwerkstuk Reglement bachelorwerkstuk Artikel 1 toepassingsbereik 1.- Dit reglement is van toepassing op alle studenten die na 31 augustus 2004 aanvangen met een werkstuk ter afronding van de bacheloropleidingen

Nadere informatie

Staatsrecht. Course information. Commencement Period. Lecturer(s) RD Nederlands

Staatsrecht. Course information. Commencement Period. Lecturer(s) RD Nederlands Staatsrecht Course information C OURSE RD201 AC ADEMIC YEAR 2017-2018 EC 7.5 LANGUAGES Nederlands PROGRAMME bachelor 2 / Bachelor Rechtsgeleerdheid / Vrijdagmiddagonderwijs C ONT AC T mr. S Philipsen Commencement

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen

Bijlage Cursusbeschrijvingen Bijlage Cursusbeschrijvingen HBO-Rechten bachelor deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2014-2015 Afstudeerproject dl1&tr.prof.pres.hbrdt 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

Naam onderwijseenheid Toetsnaam Weging Beoordelings schaal (V/O of cijfer)

Naam onderwijseenheid Toetsnaam Weging Beoordelings schaal (V/O of cijfer) Leerjaar: 1e jaar voltijd (Osiris)code Blok 1 Naam De oriënterende hbo-jurist Examenonderdeel Naam Toetsnaam Weging s schaal in Re111 3 Staatsrecht Staatsrecht 1 Cijfer 1 2 schriftelijk individueel 120

Nadere informatie

Inhoud. Deel a Algemeen arbeidsrecht 25. Lijst van afkortingen 17. Inleiding 19. 1 Beginselen en bronnen commune arbeidsrecht 27

Inhoud. Deel a Algemeen arbeidsrecht 25. Lijst van afkortingen 17. Inleiding 19. 1 Beginselen en bronnen commune arbeidsrecht 27 Inhoud Lijst van afkortingen 17 Inleiding 19 Begrip arbeidsrecht 19 Onderdelen arbeidsrecht 20 Complexiteit arbeidsrecht 22 Opbouw boek 22 Deel a Algemeen arbeidsrecht 25 1 Beginselen en bronnen commune

Nadere informatie

H7 Sociale zekerheid en sociale voorzieningen

H7 Sociale zekerheid en sociale voorzieningen Sharon 15-02-1 H Sociale zekerheid en sociale voorzieningen Inhoud.1 Sociale verzekeringen en voorzieningen.2 Verzekeringen.3 Zorgverzekeringswet Alles is samengevat vanuit 24boost.nl. de samenvattingen

Nadere informatie

3.2 De wereld van transacties

3.2 De wereld van transacties 3.2 De wereld van transacties Voorbeeld: Henk gaat een brommer kopen. Hij heeft hiervoor twee mogelijkheden: 1) Hij koopt een tweedehands brommer via Marktplaats.nl; 2) Hij koopt een tweedehands brommer

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding HBO-Rechten Deeltijd 2015-2016

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding HBO-Rechten Deeltijd 2015-2016 Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding HBO-Rechten Deeltijd 2015-2016 Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens Afstudeerproject deel 1 & training professioneel

Nadere informatie

Programma Opleiding Juridisch Kwaliteitsmedewerker

Programma Opleiding Juridisch Kwaliteitsmedewerker Programma Opleiding Juridisch Kwaliteitsmedewerker Bijlage bij http://www.svland.nl/opleiding-juridisch-kwaliteitsmedewerker/ Dag 1: Algemene wet bestuursrecht, burgerlijk recht en internationaalrechtelijke

Nadere informatie

2016 Nederlandse Associatie voor Examinering Arbeidsrecht en Sociale Zekerheid niveau 4 1 / 5

2016 Nederlandse Associatie voor Examinering Arbeidsrecht en Sociale Zekerheid niveau 4 1 / 5 Arbeidsrecht en Sociale Zekerheid niveau 4 Correctiemodel voorbeeldexamen 2016 Nederlandse Associatie voor Examinering Arbeidsrecht en Sociale Zekerheid niveau 4 1 / 5 Vraag 1 Toetsterm 1.1 - Beheersingsniveau:

Nadere informatie

Algemene informatie afstudeerfase

Algemene informatie afstudeerfase De Haagse Hogeschool Faculteit voor gezondheid, voeding en sport Opleiding HBO-Verpleegkunde - Afstudeerfase Algemene informatie afstudeerfase 1 Inhoudsopgave 1 Algemene informatie afstuderen... 3 2 Proeve

Nadere informatie

EXAMENPROGRAMMA. Diplomalijn(en) Bestuur Nederlandse Associatie voor Examinering Bijzonderheden

EXAMENPROGRAMMA. Diplomalijn(en) Bestuur Nederlandse Associatie voor Examinering Bijzonderheden EXAMENPROGRAMMA Diplomalijn(en) Juridisch Diploma('s) Juridische Vaardigheden niveau 4 Paralegal Eamen Juridische Vaardigheden niveau 4 Niveau 4 Versie 7-0 Geldig vanaf 01-06-17 Vastgesteld op 22-03-16

Nadere informatie

Stage Advocatenbureau VS Suriname

Stage Advocatenbureau VS Suriname Stage Advocatenbureau VS Suriname Afdeling: n.v.t Gewenste Opleiding: Rechten Stage omschrijving: Dit prestigieuze dienstverlenende advocatenkantoor staat voor deskundigheid en discretie. Het heeft zich

Nadere informatie

Ziektewetuitkering na 104 weken arbeidsongeschiktheid en hervatten in passend werk

Ziektewetuitkering na 104 weken arbeidsongeschiktheid en hervatten in passend werk DD-NR Regelingen en voorzieningen CODE 1.3.2.43 Ziektewetuitkering na 104 weken arbeidsongeschiktheid en hervatten in passend werk jurisprudentie bronnen Rechtbank Zutphen d.d. 9.9.2009, 07/1905 ZW Beleidsregel

Nadere informatie

Cluster sociaal recht huurrecht socialezekerheidsrecht I - arbeidsrecht

Cluster sociaal recht huurrecht socialezekerheidsrecht I - arbeidsrecht Cluster sociaal recht huurrecht socialezekerheidsrecht I - arbeidsrecht Huurrecht In het huurrecht, naast arbeidsrecht en kooprecht ook een overeenkomst, gaan we met name in op het huurrecht van onroerende

Nadere informatie

Datawarehousing BIM. Modulecode: BIMDTB06 Modulehouder: H.D.A. de Wit Publicatiedatum: mei 2014 Studiejaar:2013-2014 Studielast: 2 punten

Datawarehousing BIM. Modulecode: BIMDTB06 Modulehouder: H.D.A. de Wit Publicatiedatum: mei 2014 Studiejaar:2013-2014 Studielast: 2 punten Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch,

Nadere informatie

Cursusaanbod. FlexExpert Non-Profit 11.13

Cursusaanbod. FlexExpert Non-Profit 11.13 Cursusaanbod FlexExpert Non-Profit 11.13 Inhoud Cursusaanbod FlexExpert Non-Profit... 3 Bezwaar en beroep... 3 Algemene wet bestuursrecht voor medewerkers schuldhulpverlening... 3 Algemene wet bestuursrecht

Nadere informatie

Vermenigvuldigen Uitkomst. Competenties Toetsonderdeel Cijfer. Analyseren (1) Onderzoeken (7) 1 Onderzoeksverslag Beslissen (4) 1

Vermenigvuldigen Uitkomst. Competenties Toetsonderdeel Cijfer. Analyseren (1) Onderzoeken (7) 1 Onderzoeksverslag Beslissen (4) 1 Faculteit Economie en Management Opleiding HBO-Rechten AFSTUDEEROPDRACHT (AOD) BEOORDELINGSFORMULIER studiejaar 2013-2014 Naam student Studentnummer Locatie Datum 1 Competenties Toetsonderdeel Cijfer Vermenigvuldigen

Nadere informatie

Werken na het bereiken. gerechtigde leeftijd. het bereiken. leeftijd. Deze brochure is een samenwerkingsproduct van:

Werken na het bereiken. gerechtigde leeftijd. het bereiken. leeftijd. Deze brochure is een samenwerkingsproduct van: Werken na Werken na het bereiken het bereiken van de van de pensioenpensioengerechtigde gerechtigde leeftijd leeftijd Deze brochure is een samenwerkingsproduct van: Inleiding Werken na het bereiken van

Nadere informatie

Faculteit Rechten. Universiteit Hasselt. Reglement betreffende de bachelorscriptie (derde bachelor rechten)

Faculteit Rechten. Universiteit Hasselt. Reglement betreffende de bachelorscriptie (derde bachelor rechten) Faculteit Rechten Universiteit Hasselt Reglement betreffende de bachelorscriptie (derde bachelor rechten) Versie 25 augustus 2010 Artikel 1: Algemene doelstellingen De bachelorscriptie is een bijzondere

Nadere informatie

BEGELEIDINGSPLAN BASISCURSUS RECHT (R01152)

BEGELEIDINGSPLAN BASISCURSUS RECHT (R01152) BEGELEIDINGSPLAN BASISCURSUS RECHT (R01152) (onderdeel traject Propedeuse Rechten) studiecentrum: Amsterdam tijdvak: februari 2011 t/m juni 2011 begeleider: JC Moree INLEIDING Dit begeleidingsplan behoort

Nadere informatie

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat 26 9000 GENT 09 335 22 22

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat 26 9000 GENT 09 335 22 22 identificatie opleiding Boekhouden modulenaam Sociale wetgeving code module C1 goedkeuring door aantal lestijden 80 studiepunten datum goedkeuring structuurschema / volgtijdelijkheid link: inhoud link

Nadere informatie

LEERPLANSCHEMA S 2015-2016

LEERPLANSCHEMA S 2015-2016 LEERPLANSCHEMA S 2015-2016 LEERPLANSCHEMA JAAR 1 VOLTIJD PUBLIEKSTROOM LEERPLANSCHEMA JAAR 1 VOLTIJD PRIVAATSTROOM Jaar 1 Jaar 1 Jurist bij de overheid 1 Jurist bij de overheid 1 bedrijfsleven 1 bedrijfsleven

Nadere informatie

Uitvoeringsregelingen bij de Onderwijs- en Examenregeling bacheloropleiding HBO-Rechten

Uitvoeringsregelingen bij de Onderwijs- en Examenregeling bacheloropleiding HBO-Rechten Uitvoeringsregelingen bij de Onderwijs- en Examenregeling 2016-2017 bacheloropleiding HBO-Rechten U2016/05262/BGA De uitvoeringsregeling treedt in werking per 1 september 2016 en heeft een zelfde werkingsduur

Nadere informatie

6,67% cijfer Andere Individueel

6,67% cijfer Andere Individueel Minoren Afdeling Recht - HBO-Rechten / SJD Leerjaar: 4e jaar minoren Naam MTIP Minor The International Professional, an experience in diversity 30 EC Onderwijseenheid EC Naam Toetsnaam Weging Beoordelings

Nadere informatie

Minoren van HBO-Rechten e-learning

Minoren van HBO-Rechten e-learning Minoren van HBO-Rechten e-learning Minor OU semester 1 (studiejaar 2012-2013) Minor Consument & Recht semester 1 (studiejaar 2012-2013) Minor Jeugd & Gezin semester 1 én 2 (studiejaar 2012-2013) Minor

Nadere informatie

VERORDENING LOONKOSTENSUBSIDIE PARTICIPATIEWET 2015

VERORDENING LOONKOSTENSUBSIDIE PARTICIPATIEWET 2015 VERORDENING LOONKOSTENSUBSIDIE PARTICIPATIEWET 2015 DE RAAD VAN DE GEMEENTE Ten Boer; (nr. 7); gelezen het voorstel het college van 7 april 2015; gelet op artikel 6, tweede lid, van de Participatiewet;

Nadere informatie

Beoordeling Stage 2 Code: ST2

Beoordeling Stage 2 Code: ST2 Beoordeling Stage 2 Code: ST2 Student: Ben v.d. Heijden Cijfer docentbegeleider Studentnummer: 247958 8 Docentbegeleider: PKK Cijfer praktijkbegeleider Praktijkbegeleider: Hans v.d. Dobbelsteen 8 Stageperiode:

Nadere informatie

Media Outlook 2 HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI CDMMOU02-2. Aantal studiepunten:2 Modulebeheerder: Ayman van Bregt. Goedgekeurd door:

Media Outlook 2 HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI CDMMOU02-2. Aantal studiepunten:2 Modulebeheerder: Ayman van Bregt. Goedgekeurd door: HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI Media Outlook 2 CDMMOU02-2 Aantal studiepunten:2 Modulebeheerder: Ayman van Bregt Goedgekeurd door: (namens curriculumcommissie) Datum: MARKETING MET INTERACTIEVE MEDIA 6-5 -

Nadere informatie

Opleidingsstatuut. HBO-Rechten. Studiejaar 2015-2016

Opleidingsstatuut. HBO-Rechten. Studiejaar 2015-2016 Opleidingsstatuut HBO-Rechten Studiejaar 2015-2016 Versiedatum: 3 december 2015 1 Inhoudsopgave Inleiding... 5 Deel 1: STUDIEGIDSEN... 7 Studiegids HBO-Rechten voltijd en deeltijd... 8 1. Visie op het

Nadere informatie

Beoordeling Stage 2 Code: ST2

Beoordeling Stage 2 Code: ST2 Beoordeling Stage 2 Code: ST2 Student: Roel Kuilder Cijfer docentbegeleider Studentnummer: 2151959 7 Docentbegeleider: Bea Nobbe Cijfer praktijkbegeleider Praktijkbegeleider: Wouter Laumans 6 Stageperiode:

Nadere informatie

FAQ s Wet beoordeling deregulering arbeidsrelaties (WDBA) VAR verdwijnt in 2016

FAQ s Wet beoordeling deregulering arbeidsrelaties (WDBA) VAR verdwijnt in 2016 FAQ s Wet beoordeling deregulering arbeidsrelaties (WDBA) VAR verdwijnt in 2016 1. Waarom is het onderscheid tussen een werknemer en opdrachtnemer belangrijk? 2. Wat is het verschil tussen een arbeids-

Nadere informatie

Inhoud. Afkortingen 13

Inhoud. Afkortingen 13 Inhoud Afkortingen 13 1 Inleiding in de sociale zekerheid 15 1.1 Inleiding 15 1.2 Driedeling 28 1.2.1 Werknemersverzekeringen 29 1.2.2 Volksverzekeringen 29 1.2.3 Sociale voorzieningen 30 2 Kinderen 33

Nadere informatie

ECLI:NL:CRVB:2005:AU3050

ECLI:NL:CRVB:2005:AU3050 ECLI:NL:CRVB:2005:AU3050 Instantie Datum uitspraak 14-09-2005 Datum publicatie 21-09-2005 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Centrale Raad van Beroep 02/3925 ZW Bestuursrecht

Nadere informatie

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat GENT

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat GENT identificatie opleiding Meertalig secretariaat modulenaam Sociale wetgeving beroepsethiek en personeelsbeleid code module B3 Geldig vanaf 01/02/2016 aantal lestijden 60 studiepunten structuurschema / volgtijdelijkheid

Nadere informatie

Modulehandleiding IMOVGM60M4: Overheid en Vastgoed

Modulehandleiding IMOVGM60M4: Overheid en Vastgoed Modulehandleiding IMOVGM60M4: Overheid en Vastgoed Opleiding: Vastgoed en Makelaardij Cluster : IMO Studiejaar: 4 Periode: jaar 4, kwartaal 2 EC s: 2 Auteur: M. R. de Voogd Datum: november 2011 Inhoudsopgave

Nadere informatie

MODULEHANDLEIDING BM- Succesvolle Organisaties

MODULEHANDLEIDING BM- Succesvolle Organisaties MODULEHANDLEIDING BM- Succesvolle Organisaties Opleiding Bedrijfskunde MER Hoofdfase Osiriscode: Collegejaar: 2015-2016 Blok: 2 jaar 3 business management 1 Samenvatting Naam onderwijseenheid BM-Succesvolle

Nadere informatie

4. Inhoud minor. Diplomasupplement

4. Inhoud minor. Diplomasupplement Minorregeling 2010-2011 Start september 2010 1. Naam minor: Recht 2. Engelse benaming: Law 3. Catalogusnummer: 7 4. Inhoud minor Het doel van de minor is dat je: 1. rekening houdt met juridische aspecten

Nadere informatie

ECLI:NL:RBALK:2012:BW1052

ECLI:NL:RBALK:2012:BW1052 ECLI:NL:RBALK:2012:BW1052 Instantie Rechtbank Alkmaar Datum uitspraak 08-03-2012 Datum publicatie 05-04-2012 Zaaknummer 11/788 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Socialezekerheidsrecht

Nadere informatie

Vakgebied(en) Bedrijfsadministratie

Vakgebied(en) Bedrijfsadministratie Modulebeschriiving Aangemaakt door: Bert Dambrink Eerste versie Laatste revisie Initieel bedoeld voor collegejaar 2010 2011, opleidingsjaar 2, blok 2.2 Gecontroleerd

Nadere informatie

Interfacetechnieken Studiehandleiding

Interfacetechnieken Studiehandleiding Interfacetechnieken Groep : ES2, ES3D Peter Bijl 1 September 2014 Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1... Voorkennis... 3 1.2... Doelstellingen... 3 2 Beschrijving en beoordeling... 4 2.1... Hoofdfase voltijd...

Nadere informatie

Beoordeling Stage 2 Code: ST2

Beoordeling Stage 2 Code: ST2 Beoordeling Stage 2 Code: ST2 Student: Marijke Bax Cijfer docentbegeleider Studentnummer: 2142490 9 Docentbegeleider: MHN Cijfer praktijkbegeleider Praktijkbegeleider: Monique de Jong 9 Stageperiode: 1-3-13

Nadere informatie

LEERPLANSCHEMA S MEI Jaar 1 Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4. Jaar 1 Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4

LEERPLANSCHEMA S MEI Jaar 1 Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4. Jaar 1 Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4 LEERPLANSCHEMA S LEERPLANSCHEMA JAAR VOLTIJD PUBLIEKSTROOM LEERPLANSCHEMA JAAR VOLTIJD PRIVAATSTROOM Jaar Jaar Jurist bij de overheid Jurist bij de overheid bedrijfsleven bedrijfsleven bedrijfsleven bedrijfsleven

Nadere informatie

3. Opleidingskader voor de opleiding Informatiecoördinator

3. Opleidingskader voor de opleiding Informatiecoördinator 3. Opleidingskader voor de opleiding Informatiecoördinator In het project GROOTER worden onder andere opleidingskaders ontwikkeld voor drie functiegerichte opleidingen voor Bevolkingszorg. In dit hoofdstuk

Nadere informatie

Economie en recht, onderdeel Recht Propedeuse

Economie en recht, onderdeel Recht Propedeuse Economie en Recht, onderdeel Recht Cursuscode: MPNL-ER-14 Collegejaar : 2016-2017 Looptijd cursus: 10 weken Voltijd Cursustype: materie Verplicht Cursusbeheerder: Esther Simons Auteur cursuswijzer: Esther

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. [Civiele Techniek] [Duaal/hoofdfase]

Bijlage cursusomschrijvingen. [Civiele Techniek] [Duaal/hoofdfase] Bijlage cursusomschrijvingen [Civiele Techniek] [Duaal/hoofdfase] 2016-2017 Titel Opleidingsvariant Duaal Collegejaar 2016-2017 Werkveld: Constructie & Infrastructuur 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

FAQ s Wet beoordeling deregulering arbeidsrelaties (WDBA) VAR verdwijnt in 2016

FAQ s Wet beoordeling deregulering arbeidsrelaties (WDBA) VAR verdwijnt in 2016 FAQ s Wet beoordeling deregulering arbeidsrelaties (WDBA) VAR verdwijnt in 2016 1. Waarom is het onderscheid tussen een werknemer en opdrachtnemer belangrijk? 2. Wat is het verschil tussen een arbeids-

Nadere informatie

Beoordeling Stage 2 Code: ST2

Beoordeling Stage 2 Code: ST2 Beoordeling Stage 2 Code: ST2 Student: Marlien van Goor Cijfer docentbegeleider Studentnummer: 2135508 9 Docentbegeleider: Bea Nobbe Cijfer praktijkbegeleider Praktijkbegeleider: Rupert Parker Brady 9

Nadere informatie

Schriftelijke (en mondelinge) (deel)tentamens. Werkdossier

Schriftelijke (en mondelinge) (deel)tentamens. Werkdossier Faculteit der Letteren - Formulier voor de beschrijving van modules vakcode (in te vullen door BSZ) naam opleiding RTC Spaans vaknaam Taalvaardigheid Spaans 1 Major Engelse vaknaam Spanish Proficiency

Nadere informatie

Minoren van HBO-Rechten

Minoren van HBO-Rechten Minoren van HBO-Rechten Deeltijd en E-learning Minor OU Minor Consument & Recht Minor Overheid & Recht Minoren van HBO-Rechten Wat is ook mogelijk Vrije minor (www.kiesopmaat.nl) Eventueel minor bij de

Nadere informatie

Beoordeling Stage 2 Code: ST2

Beoordeling Stage 2 Code: ST2 Beoordeling Stage 2 Code: ST2 Student: Suzanne Huig Cijfer docentbegeleider: Studentnummer: 2134154 8 Docentbegeleider: Joop leuren Praktijkbegeleider: Rob van Trier Cijfer praktijkbegeleider: Stageperiode:

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. HBO-Rechten bachelor voltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. HBO-Rechten bachelor voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen HBO-Rechten bachelor voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstudeerpresentatie HBR VT Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode ADR-HBRV-408-11

Nadere informatie

NDSZ NDSZ. Nederlandse Documentatie Sociale Zekerheid. Heldere uitleg over wet- en regelgeving

NDSZ NDSZ. Nederlandse Documentatie Sociale Zekerheid. Heldere uitleg over wet- en regelgeving NDSZ Heldere uitleg over wet- en regelgeving is Helder en transparant Artikelsgewijs en thematisch Eenvoudig en makkelijk in gebruik Gemaakt voor het beeldscherm Actueel Met aandacht gemaakt Ziekte NDSZ

Nadere informatie

Tentamenrooster 2015-2016 per blok

Tentamenrooster 2015-2016 per blok Tentamenrooster 2015-2016 per blok Semester 1: Blok 1.1: - Onderwijsperiode: 31 augustus - 16 oktober (bachelor 1 en master) - Onderwijsperiode: 31 augustus - 9 oktober (bachelor 2 en 3) Vr 16 oktober

Nadere informatie

Faculteit Rechten. Universiteit Hasselt. Reglement betreffende de bachelorscriptie (derde bachelor rechten)

Faculteit Rechten. Universiteit Hasselt. Reglement betreffende de bachelorscriptie (derde bachelor rechten) Faculteit Rechten Universiteit Hasselt Reglement betreffende de bachelorscriptie (derde bachelor rechten) Versie mei 2013 met het oog op het academiejaar 2013-2014. Artikel 1: Algemene doelstellingen De

Nadere informatie

situatie febr 2010 Volksverzekeringen Algemene Ouderdomswet 2 Algemene Nabestaandenwet 2 ANW Algemene kinderbijslagwet 2 AKW

situatie febr 2010 Volksverzekeringen Algemene Ouderdomswet 2 Algemene Nabestaandenwet 2 ANW Algemene kinderbijslagwet 2 AKW situatie febr 2010 Sociale zekerheid te verdelen in twee stukken: Sociale verzekeringen Sociale voorzieningen Sociale verzekeringen worden beheerd/ uitgevoerd door de sociale verzekeringsfondsen (o.a.

Nadere informatie

Open Juridische Hogeschool 1 van 7

Open Juridische Hogeschool 1 van 7 Uitvoeringsregelingen bij de Onderwijs- en Examenregeling 2012-2013 HBO bacheloropleiding Rechten U2012-04406-BGA De uitvoeringsregeling treedt in werking per 1 september 2012 en heeft een zelfde werkingsduur

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Loonwaarde en loonkostensubsidie

Hoofdstuk 2. Loonwaarde en loonkostensubsidie De raad van de gemeente gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van.; gelet op artikel 6, tweede lid, van de Participatiewet; besluit vast te stellen de gemeente.. Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van (datum en nummer);

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van (datum en nummer); Nr. De raad van de gemeente Marum; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van (datum en nummer); gezien het advies van de gezamenlijke Wmo-adviesraden van de Westerkwartiergemeenten d.d. 29

Nadere informatie

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer 91370. Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer 91370. Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Leg het fundament Crebonummer 91370 Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 2 Inhoudsopgave Inleiding 3 Opdrachten

Nadere informatie

Daniël Rijnbeek Managing Consultant Corporate Wellness. Mogelijke regelingen Periode 2005-2012

Daniël Rijnbeek Managing Consultant Corporate Wellness. Mogelijke regelingen Periode 2005-2012 Daniël Rijnbeek Managing Consultant Corporate Wellness Mogelijke regelingen Periode 2005-2012 Inhoudsopgave 1 Sociale verzekeringen... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Regelingen... 3 2 Heeft u vragen?... 6 /

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Culturele en Maatschappelijke Vorming Inclusief afstudeerrichting Social Management.

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Culturele en Maatschappelijke Vorming Inclusief afstudeerrichting Social Management. Bijlage Cursusbeschrijvingen Culturele en Maatschappelijke Vorming Inclusief afstudeerrichting Social Management Bachelor deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische

Nadere informatie

STUDIEWIJZER. Opleiding tot leraar in de 2 de graad. Onderwijseenheid ORIËNTATIE OP LESGEVEN

STUDIEWIJZER. Opleiding tot leraar in de 2 de graad. Onderwijseenheid ORIËNTATIE OP LESGEVEN STUDIEWIJZER Opleiding tot leraar in de 2 de graad Onderwijseenheid ORIËNTATIE OP LESGEVEN ONDERWIJSKUNDE 1A PERIODE 2 2015-2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. De OWE-beschrijving... 3 2. Inleiding...

Nadere informatie

Erratum studiegids 2014-2015 Bachelor opleiding Werktuigbouwkunde

Erratum studiegids 2014-2015 Bachelor opleiding Werktuigbouwkunde Erratum studiegids 2014-2015 Bachelor opleiding Werktuigbouwkunde In de studiegids 2014-2015 van de bachelor opleiding Werktuigbouwkunde zijn ondanks zorgvuldige voorbereiding een paar onjuistheden geslopen.

Nadere informatie

De gevolgen van doorwerken na het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd

De gevolgen van doorwerken na het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd De gevolgen van doorwerken na het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd In deze notitie wordt informatie verstrekt in het geval de werknemer van 65 jaar en ouder wil blijven doorwerken bij zijn

Nadere informatie

Werknemers 1 ZIEK. werknemer en verzekerd voor ZW en WIA is degene die een ww-uitkering geniet

Werknemers 1 ZIEK. werknemer en verzekerd voor ZW en WIA is degene die een ww-uitkering geniet Werknemers 1 ZIEK Recht op doorbetaling van loon: - gedurende maximaal 2 jaar - gedurende looptijd contract - na afloop contract binnen twee jaar overname loonbetaling door UWV (vangnet) tot max. 2 jaar

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 4 november 2014;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 4 november 2014; Versie: 03-12-2014 De Raad van de gemeente Littenseradiel; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 4 november 2014; gelet op artikel 6, tweede lid, van de Participatiewet;

Nadere informatie