nieuwsbrief Uw informatiebron over ict in het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen nr oktober 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "nieuwsbrief Uw informatiebron over ict in het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen nr. 34 - oktober 2011"

Transcriptie

1 nieuwsbrief Uw informatiebron over ict in het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen nr oktober 2011 In dit speciale APICS2-nummer interviews met : APICS2 is gebruiksvriendelijker, efficiënter en effectiever. Jan Goossens 2 Willem Serré 5 Christaan De Block6 Jan Verbist 7 Jan Adam 7 Alain Pels 8 Xavier van Engelen 9 Als eerste stap van het opleverings-traject werden de Nederlandse APICS2-website en de Engelse geactualiseerd. Hou de vinger aan de APICS-pols via dit 1... en verder De cijfers Wle is wie? De afkortingen De voordelen single-point-of-information: je vindt er steeds het laatste nieuws omtrent het APICS2project. Je kan er zelfs een filmpje bekijken met een sneak preview van de nieuwe software.

2 Jan Goossens, projectleider: "De aanpak van een megaproject." Hoe geef je een breed publiek een Elke iteratie ging naar de ietwat realistische voorstelling van acceptatie-omgeving zodat een systeem als het Antwerp Port sleutelgebruikers de gebouwde Information and Control System? features konden testen en er hun APICS is een bedrijfskritische feedback op geven. Door toepassing waar 24/7 op gerekend wijzigende omstandigheden in de wordt, niet enkel door het reële wereld konden eventuele Havenbedrijf, maar door de hele change requests in een volgende Havengemeenschap. iteratie worden geïmplementeerd zonder de strikte timing van het ontwikkelproces te hypothekeren. De ontwikkeling van APICS1 was Jan Goossens een evolutief proces van 1986 tot 1 zonder en 3 mannen met Deze toepassing is met de jaren uitgegroeid tot zo'n in de 'Startnota' waarin de baarden programma's, 2500 tabellen, 3500 zegen van het directiecomité werd De vier releases van het APICS2- views en een 15-tal interfaces met gevraagd om in eigen beheer de project kregen welluidende andere toepas-singen en systemen. analyse van de eerste module van zeevaardersnamen. Hoe ga je tewerk om een dergelijke het nieuwe APICS2 te mogen In juni 2008 was de Cook-analyse complexe applicatie van dat belang aanvatten. klaar en kon het bouwen beginnen te vervangen? De kick-off van het vooronder-zoek van basisregisters en CBS- APICS2 viel op 8 november 2007 in interface. Beginnen met te oogsten aanwezigheid van domeinexperten In oktober 2009 werd de Cook- In hebben we de onder wie Jan Verbist, Luc De release volgens plan opgeleverd. wensen en behoeften verzameld Vliegere, Willem Serré, Eddy Ondertussen waren de workshops van de ervaren APICS gebruikers Munghen en Jan Martinet. Een en voor Drake aangevat met experten en belanghebbenden. Daarnaast ander kwam in een die nog niet in Cook aan bod waren vonden we input in de studies over stroomversnelling toen Willem gekomen: ketenpartners, ketenbenadering van IBM-KPMG- Serré voltijds werd toegewezen aan stakeholders en key-users van UNISYS en dito van AWZ & het APICS2-project. Voorts werd er Brabo, de sleepbedrijven en Rijkswaterstaat. Ook leerrijk was een ondersteunende Stuurgroep afgevaardigden van de het evaluatieverslag van de proof opgericht en een interne project- scheepsagenten en waterklerken of concept aan de Kallosluis met groep aangevuld met de nodige bogen zich over vooraanmel- Flexilock, een kolkplanner experten voor het uitwisselen van dingen, plaatsaanvragen, bestel- ontwikkeld voor de sluizen van het ideeën. lingen, enzovoort. In oktober 2010 werd de Drake- Albertkanaal. We liepen mee in de shiften van Carrousel het ACC, op de nautische Met de onontkoombare oplever- commando s, op het sleepbedrijf datum van 2013 (wanneer Suske en met de dokmeesters om te en Wiske buiten gebruik moeten observeren wat, wanneer, en hoe. gesteld worden) hebben we met de Ten slotte hebben we een grondige "Timeboxing" methodologie een marktstudie gemaakt naar de waterdicht releaseplan opgesteld, bruikbaarheid van de bestaande bestaande uit 4 releases die elk commerciële Port Information een jaar in beslag zouden nemen. Systems. Verder was elke release release in productie genomen. opgebouwd uit een aantal iteraties 2 In eigen beheer waarin een beperkte set van Dit alles resulteerde in augustus features werd gebouwd en getest. het einde van het typische bi-chroom APICS1-scherm

3 Interview met Jan Goossens (vervolg) De ontwikkeling van de release da De testcases voor da Gama worden gebruikers. Gama omtrent planningen, op punt gesteld om ook deze Vervolgens komen de CBS ers aan oponthouden en APICS-loket, werd release grondig op de proef te de beurt voor de Operational Site opgestart in de zomer van 2010 en stellen. Na de ontwikkelaars volgen Tests: Scheepvaartbegeleiding, de zal eind 2011 worden opgeleverd. tests door een groep van key users loodswezens, de Vlaamse en Op 1 juli 2011 zijn de voorberei- die in deze release ruimer zal zijn Zeeuwse zeehavens, De Scheep- dende werkzaamheden van de dan bij voorgaan-de releases. Ook vaart, Rijkswaterstaat, RIS- Vespucci-release reeds gestart. onze keten-partners zullen bij deze Vlaanderen, ketenpartners die Daarin zit de verwerking van testen worden betrokken. met eigen systemen met de nieuwe goederenstromen, gevaarlijke Het schrijven en uitvoeren van test- APICS moeten kunnen samen- goederen, afvalbeheer, scenario's bedroeg in de vorige werken. veiligheidsdossiers, processen- releases ongeveer 25% van de Ten slotte kunnen de leden van de verbaal en zo meer. totale effort (915 mandagen). Port Community (scheepsagenten, Gelet op de complexiteit van de da waterklerken, en andere) uittesten Da komt da Gama Gama-release zal dit aandeel zeker of zij zich vlot kunnen registreren, Waar staan we vandaag? Da Gama nog stijgen. schepen vooraanmelden, ligplaatsen reserveren, bestellingen zit in de laatste rechte lijn: op 15 Eindsprint interface (de look & feel van Vanaf november 2011 wordt in APICS2) opgeleverd, mooi op tijd Zandvliet een testlokaal klaar ge- Als alles volgens plan verloopt gaat om schermafbeeldingen te kunnen maakt, zodat na 15 december de APICS2 in de lente 2012 maken voor trainings-materiaal en acceptatietesten voor da Gama effectief in productie. helpteksten. kunnen starten door de APICS- APICS plaatsen, enz. oktober 2011 werd de user de cijfers... business analisten werken aan het project Aurora-schriften heeft Willem al volgeschreven sedert de kick-off van Cook ontwikkelaars (FTE) werken aan het project (de laatste weken van da Gama zelfs 14) gigabyte van de APICS2 database in productie high-level requirements van APICS2 tabellen in de APICS2 database detailed requirements (uitgeschreven use cases) van APICS2 opgeloste issues in Jira (ons bug- en feature requests tracking system) mandagen tot dusver gepresteerd door het projectteam (exclusief satelliet- en infrastructuurprojecten) lijnen programmacode die ontwikkelaars al ontwikkeld hebben voor APICS2 berichten (AIS, CBS) succesvol verwerkt in productie sedert go-live Cook (9 oktober 2009)

4 WIE is WIE? Key support team Er werd een key support team samengesteld om het uitrollen van APICS2 vlekkeloos te laten verlopen en niets aan het toeval over te laten. Medewerkers van de Personeelsdienst, de Vormingscel, de afdeling Communicatie, het Sleepbedrijf, de afdeling Scheepvaartmanagement, Beheer Havenrechten en Amaris werden bereid gevonden mee hun schouders te zetten onder dit project. APICS2 development team Drie business analisten en 10 ontwikkelaars (FTE) vertaalt zich in onderstaande groep medewerkers die elk hun expertise op het gepaste moment aan het project toevoegen. Zeg niet zomaar test tegen een Sonar-test! De mantra voor het ontwikkelingstraject luidt: capacity, performance, data quality & availability. Want APICS, the brains of the port, moet een enorme workload aankunnen en moet de gebruikers altijd een actueel en accuraat beeld geven van de haven en haar aanlooproutes (zie het mission statement op de APICS2-website). Hardware 4 In 2005 werd de basis gelegd van de nieuwe deployment architectuur voor de applicaties van het Havenbedrijf. Vandaar dat parallel met het opstarten van de eerste APICS2-module er met de nieuwe infrastructuur van de servers nog flink geëxperimenteerd en getest diende te worden. Daarom quality first met Sonar test coverage. Om de groeiende toepassing te behoeden voor ongelukkige voorvallen gebeurt er automatisch controle van de code met behulp van Sonar. Deze tool onderzoekt nauwgezet het programmeerwerk: zijn de standaarden gevolgd?, zit er niet teveel duplicatie in de code?, is er niet teveel van dit of te weinig van dat? enzovoort. Het Barge Traffic System (BTS) was niet de eerste maar wel de eerste bedrijfskritische toepassing die in 2007 op de nieuwe architectuur mocht draaien. Andere proeven die werden uitgevoerd golden de werkstations want de bichrome schermen van APICS1 zijn te klein en zitten te vol. Moesten het voor APICS2 nu Daarnaast controleert de software ook de test coverage. Voor elke functie die ontwikkeld wordt moet er een test voorzien zijn die de functie op haar werking controleert en daar groen licht voor geeft. Telkens weer als er ergens een wijziging is aangebracht en de code wordt gecompileerd volgt er automatisch een test run en moet èlke functie, èlke keer weer groen licht krijgen. terminals worden of thin clients of reguliere pc s? Uiteindelijk werd het standaard werkstation voor de operationele sites een Linux pc met een wide screen beeldscherm (of twee indien het takenpakket van de gebruiker dit vereist). De administratieve diensten die APICS2 willen gebruiken zullen de toepassing kunnen opstarten op hun bestaande werkstations.

5 Willem Serré, hoofdverkeersleider: "De komst van APICS2 brengt een zekere dynamiek teweeg." Bepaalde modules van APICS1 System dat de loods aan boord zijn sinds 1989 vanuit de noden is. Met dat voldongen feit is het van administratieve en finan-- vaak damage control wanneer ciële afdelingen ontwikkeld: het het schip vroeger of later wordt in-en uitmelden van schepen bemand dan initieel ingeschat: was belangrijk want er moesten "kunnen we dit schip nog inplan- aanlegrechten, sleeprechten, bin- nen in de sluis?", "kunnen we nenvaartrechten en dergelijke nog bijsturen met een passende gefactureerd en geïnd kunnen en haalbare RTA (Requested worden. In het kader van de Time of Arrival) voor het coördi- ketenwerking waren de bestaan- natie-punt, of moet het schip de modules ontoereikend om rechts-omkeer maken en op zee alle belangrijke informatie aan voor anker gaan en wachten?" APICS2 en het gebruik van het te reiken aan de gebruikers om met frustratie voor alle APICS-loket worden de communi- het scheepvaartverkeer vlot en ketenpartners tot gevolg. catielijnen tussen de scheeps- veilig te kunnen coördineren en Met APICS2 krijgen we zicht op agenten en alle ketenpartners orkes-treren. Daarom hebben de loodsstatus: loods besteld op korter en sneller. we APICS2 ontwikkeld vanuit..., gepland aan boord op..., een sterkere nautisch- effectief aan boord op... Dit Eén beeld zegt meer dan 1000 operationele focus met als doel geeft zekerheid en de mogelijk- telefoontjes... een vlotter en veiliger heid om te anticiperen. Deze In APICS2 wordt bijzonder aan- afhandelen van het betere communicatie en afstem- dacht besteed aan de onder- scheepvaartverkeer. ming van planningen, laat toe steuning van de gebruiker door om niet alleen de opvaart en de visuele voorstellingen en onder- Iedereen wint sluisplanning te optimaliseren, liggende hulpmiddelen om de Dit nieuwe pakket is dan wel het zal ongetwijfeld ook een scheepvaart optimaal op te ontwikkeld vanuit de eigen gunstig gevolg hebben voor de volgen. Een functionaliteit met nautische behoeften van de organisatie en het rendement een grote meerwaarde is het afdeling Scheepvaartmana-- van het loodswezen. predictiemodel. Hierbij wordt door APICS2 op basis van een gement, het zal voor de ganse 5 Willem Serré keten en alle ketenpartners Korter op de bal eerste ETA (Estimated Time of meer transparantie brengen en Het e-loket dat in 2007 werd Arrival) van het schip voor een een snellere doorstroming van opgezet bracht door de deeltraject een voorspelling van informatie. Alle ketenpartners elektronische berichtgeving al aankomst op een hoofdpassage- zullen meer zien en iedereen zal een aanzienlijke verbetering. punt berekend. Afhankelijk van de eigen organisatie en de Vaak was er voordien verwarring het deeltraject wordt er rekening bijdrage tot de keten kunnen door het gebruik van een andere gehouden met scheepstype, optimaliseren. applicatie door de scheepsagen- voorstroom of tegenstroom Een mooi voorbeeld is de ten voor opgave van bewegingen varen, zwaaimanoeuvre en loodsbesteltijd en het tijdstip en bestellingen. Met het APICS- effect van de windkracht op de waarop de schepen met een loket in eigen beheer krijgen de snelheid van aanlegmanoeu- loods zullen worden bemand. havengemeenschap en de vres. Het resultaat zal zijn dat de In APICS1 heeft het ACC pas APICS2-gebruikers hetzelfde hoofdverkeersleider vlugger een duidelijkheid over de werkelijke zicht op de situatie, worden bijkomende inschatting krijgt opvaart van een zeeschip fouten sneller ontdekt en wordt over de voortgang van de reis en wanneer het Loodswezen ons de communicatie een stuk ook sneller afwijkingen kan bericht via het Central Broker duidelijker. Met de invoering van constateren en hieraan zijn

6 Interview met Willem Serré (vervolg) planning kan aanpassen. opvaart en het afvaarttraject. in goede banen moet leiden. De Scheldeverdieping heeft de Hierdoor zal het makkelijker zijn Maar wat met de binnenvaart? tijvensters verruimd en meer om een betere pre-planning te Ongeveer binnen- Ultra Large Container Ships maken voor het reguliere ver- schepen genereren meer dan (ULCS) naar Antwerpen ge- keer, voor en na een ULCS-aan bewegingen. Waar bracht. Maar met APICS1 blijven loop. liggen of waar varen die? we vaak aangewezen op het in- De AIS-input is een eerste stap, dividueel inschatten en plannen Ten slotte merken we dat de maar de nood aan binnenvaart- ad hoc. komst van APICS2 niet alleen coördinatie is evident. Na de APICS2 gaat onze horizon uitbrei- intern maar ook bij de keten- introductie van APICS2, waarin den zodat we de schepen in een partners een zekere dynamiek een verbeterde registratie van vroeger stadium en met meer teweeg brengt: het optimaliseren de binnenvaartreizen werd informatie in de aanbodlijst zien: moet verder gaan. De ontwikkeld, moet dat onze we zullen dus een nauwkeuriger zeeschepen die jaarlijks onze volgende prioriteit worden. zicht hebben op hun haven aandoen genereren zo n verschillende passages in het bewegingen die het ACC Christiaan De Block, COO: "APICS2 komt net op tijd om als smeermiddel van de keten een vlot en veilig scheepvaartverkeer te ondersteunen. Christiaan De Block COO 6 De komst in 2009 van de MSC vaartmanagement opgestart. werkvloer met elkaar. Wanneer Beatrice, het eerste ULCS (Ultra Dit stemt overeen met het het nieuwe gebouw voor het ACC Large Container Ship) dat de ha- verdrag voor Gemeenschappe- (Antwerpen Coördinatie Center) ven aanliep, was een mijlpaal. lijk Nautisch Beheer dat samen- over enkele jaren een feit is Tegenwoordig hebben we weke- werking van alle betrokken zullen alle ketenpartners ook lijks visite van zo n +366m reus partijen en een geïntegreerde fysiek dezelfde ruimte delen en met een capaciteit van verkeersafwikkeling vooropstelt. de HVL - letterlijk - terzijde TEU (20-voet containers). Een denktank, waarin alle keten- kunnen staan. De verdieping van de Schelde partners vertegenwoordigd Met het toenemend belang van was een zegen voor onze haven waren, heeft alle aspecten van de ketenwerking is door de on- maar tegelijk verhoogde dit de de ketenwerking grondig geana- derlinge verbondenheid ook het druk om de organisatie van het lyseerd. Snel was men het eens gewicht van elke afzonderlijke scheepvaartverkeer te optimali- over het principe van 1 regisseur schakel vergroot. APICS2 komt seren. Een degelijke ketenwer- die vanop zijn uitkijkpost het dus net op tijd om als smeermid- king was volgens tal van studies verkeer plant, leidt en opvolgt, del van de keten voortdurend hèt toekomstperspectief. zowel van zee tot aan de aanleg- een vlot en veilig scheepvaart- We zijn bij het Havenbedrijf plaats als omgekeerd. Hoewel verkeer te ondersteunen. eerst voor eigen deur beginnen gevoelig voor de andere keten- De communicatiemiddelen, keren en gestart met de interne partners is het de HVL die het zoals website, nieuwsbrieven, organi-satie te herbekijken. Elk groene licht geeft. Hij is verant- folders en trainingen, die de bedrijf of onderdeel van het GHA woordelijk voor de aansturing oplevering van APICS2 dat van ver of nabij te maken van de interne en de externe begeleiden, zullen de had met de keten werd onder de spelers die zich voor het eigen toekomstige gebruikers loep genomen en ondergebracht onderdeel van de keten op de enthousiast maken en hun in één organisatie. Zo werd afge- HVL oriënteren. betrokkenheid bij dit interactief lopen zomer de dienst Scheep- Vandaag delen allen een virtuele gebeuren zeker aanwakkeren.

7 Jan Verbist, Havencommandant: Met APICS2 zal Antwerpen ook in de 21ste eeuw model staan met haar interactief, correct en efficiënt haveninformatiesysteem. Jan Verbist Havencommandant Jan Verbist, was erbij in 1989 We hebben daarvoor zelfs een het Havenbedrijf uit te wisselen. toen APICS te water werd gela- van onze mensen, Willem Serré, Daarnaast zal de grafische kolk- ten. Met stabiliteit en veiligheid naar Amaris afgevaardigd. De planner onze mensen toelaten als dè prioriteiten voor zijn nieuwe versie van APICS zal veel om de schuttingen te optimali- haven is de havencommandant meer zijn dan enkel eigentijds seren. altijd een tevreden opdracht- ontworpen schermen. Het hele We hebben er alle vertrouwen in gever en APICS gebruiker business model werd opnieuw dat APICS2 net als zijn voorgan- geweest. APICS zorgde niet bekeken vanuit de ketenvisie ger zal getuigen van een grote alleen voor de registratie van waarbij de haven de regisseur is technische betrouwbaarheid, dat scheepsbewegingen, ook finan- die het scheepvaartverkeer het een veilig en stabiel systeem ciën en andere diensten wisten aanstuurt, van zee naar kade en zal zijn, dat van haar talrijke en dit pakket, mits de nodige aan- terug. De visualisatie van het zeer diverse gebruikers een passingen, nuttig te gebruiken. complete werkingsgebied zal grote nauwkeurigheid en alert- Zo werd APICS wat het nu is. daarbij de grootste troef zijn. heid eist. Als bijkomende pluspunten van Met APICS2 zal Antwerpen ook Omtrent APICS2 zegt de com- APICS2 is er het APICS-loket, de in de 21ste eeuw model staan mandant: HKD heeft zijn eigen vessel manager, die de met haar interactief, correct en volledige medewerking verleend scheepsagenten zal toelaten zelf efficiënt haveninformatie- aan de realisatie van APICS2. rechtstreeks hun gegevens met systeem. Jan Adam, Financieel directeur: Een speerpuntproject dat zijn hoge ambitieniveau moet realiseren. Jan Adam Financieel directeur Het APICS2-verhaal beleef ik absoluut stabiel zijn, kan niet conform de planning verlopen, mee als voorzitter van het IT en zomaar een tijdje uitvallen. dat er goed wordt getest en het APCS steering committee. APICS2 wordt een echte eye- dubbelgelopen. APICS2 is momenteel een van catcher. Naar de buitenwereld onze belangrijkste projecten: het zal dit project Antwerpen APICS2 is ook de concretisering staat als dusdanig tegelijk in het opnieuw vooraan positioneren, van innovatie: de evolutie op ondernemingsplan en in de IT- het heeft dus zeker ook een technologisch vlak is geweldig, visienota. branding-aspect voor de ganse denken we bij voorbeeld maar havengemeenschap. aan de visualisatie van de sluis- Vanuit mijn opdracht houd ik me 7 planning. Dit is een state-of-the- minder bezig met de concrete Mijn rol is ook om het ontwik- uitwerking zelf. Des te meer kelingstraject op te volgen. Of er bewaak ik het belang. APICS2 is voldoende resources zijn? Of er Kortom, APICS2 is een speer- immers veel meer dan een in- genoeg mensen zich kunnen puntproject dat zijn hoge huis toepassing. Het is het core vrijmaken om daaraan te ambitieniveau moet realiseren. system voor de verkeersaf- werken? Ik ben blij met de En ik heb goede hoop dat we het wikkeling, het zorgt voor de degelijke projectstructuur, dat effectief gaan halen. bereikbaarheid van de haven. continuïteit en stabiliteit Zo n nautisch systeem moet prioritair zijn, dat de vorderingen art toepassing.

8 Alain Pels, Manager Scheepvaartmanagement: De lat voor APICS2 ligt erg hoog: wij willen immers àlles zien liggen en àlles zien varen. Alain Pels Manager Scheepvaartmanagement Als lid van de APICS2-steun- scheepvaartgebeuren, en om Het zal voor veel gebruikers groep kreeg ik al een preview en meer informatie bij de hand te wennen zijn. Het vertrouwde dat ziet er erg veelbelovend uit. hebben, vooraf, zodat er zou loslaten, afstappen van oude Maar de lat voor APICS2 ligt erg kunnen worden geanticipeerd. gewoonten, dat is nooit hoog: wij willen immers àlles APICS2 komt aan die wensen gemakkelijk. Maar als ik bij zien liggen en àlles zien varen! tegemoet. Het systeem bevat voorbeeld de toekomstige Ook het feit dat de oude veel meer gegevens die op een kolkplanner zie, hoe je daar toepassing na 22 jaar nog visuele manier overzichtelijk grafisch, drag & drop, met het steeds draait en weinig worden voorgesteld. Alle actoren verslepen van schepen (blokjes problemen geeft maakt de zullen nu gestructureerd kunnen op schaal), de schutting kan uitdaging voor de opvolger des plannen, zicht hebben op het plannen, bevattelijk en snel, dan te groter. volledige werkgebied en op een geloof ik dat onze mensen vlot transparante manier hun bij- over de brug zullen komen. Trouwens APICS2 komt net op drage kunnen leveren aan een Op basis van business rules die tijd: we moesten immers om- vlotte en veilige verkeersaf- al decennia hun deugdelijkheid schakelen om technologische wikkeling en die nauwgezet hebben bewezen en vanuit een redenen, door de exit van de kunnen opvolgen. Bovendien goed stabiel systeem levert AS400-systemen in De zorgt de historiek van de data APICS2 ons binnenkort een denkoefeningen over nieuwe voor een regelmatig bijsturen meerwaarde in de vorm van technologie in 2006 gingen van het predictiemodel waardoor informatiedoorstroming, trans- echter al gauw gepaard met de het plannen mettertijd nog parantie, verruiming en wensen om een control room verfijnd zal worden. visualisatie. view te krijgen over het ganse De komende maanden worden nog boeiend en spannend! 8

9 Xavier van Engelen, Directeur van de Antwerpse Scheepvaartvereniging (ASV): Ik begroet APICS2 met zeer veel vreugde! Xavier van Engelen Directeur ASV Over APICS2 kan ik kort zijn: ik tussen is alles in de plooi geval- verwacht daar zeer veel van, ik len. Zo was er de terugkoppeling begroet het met zeer veel naar de agenten: destijds werd vreugde! Ik volg de ontwikkeling S&SS opgericht om de commu- van de nieuwe APICS sinds het nicatiestromen vlot te laten begin en het verbaast me nog verlopen. Dat is voor de port Maar APICS2 ziet er zeer altijd dat alles zo vlot verloopt, agents en vooral voor de onaf- compleet uit. Ook de ASV-leden hoe goed doordacht het is en hankelijke agenten enorm die al de gelegenheid hadden dat alles op tijd opgeleverd belangrijk. APICS2 voorziet extra een demo bij te wonen reageren wordt. faciliteiten zodat er een verschui- positief. In vergelijking met vele ving optreedt en er in de andere IT-projecten is dit een Ik kom uit operations en ben standaard S&SS-rapportering aangename vaststelling. dus geen IT er, maar ik ken wel wel zaken zullen afgebouwd het belang van computersys- worden. Dat zal enige heroriën- Als nu in de laatste fase van de temen die goed werken, die tering vragen binnen de S&SS-- ontwikkeling van APICS2 nog de stabiel zijn en vlot de gepaste dienstverlening. aangifte Gevaarlijke Goederen wordt ingebouwd, en als APCS connecties leggen. Men heeft IT gewoon nodig om goed te Een paar jaar geleden creëerde nu ook nog ondersteuning in de kunnen werken. Ik denk echt dat het CBS-project bij de agenten communicatie op douanegebied APICS2 een grote stap vooruit is grote verwachtingen die niet zijn gaat geven, dan zijn we rond. voor onze bedrijven, maar ook uitgekomen. CBS bleek meer voor de samenwerking tussen een interne zaak te zijn tussen Ik zie de toekomst van de alle ketenpartners. het loodswezen, scheepvaartbe- Antwerpse haven op IT-vlak zeer geleiding en APICS. Wij hebben blij tegemoet." In het begin waren er wel wat daar weinig meerwaarde voor onduidelijkheden, maar onder- ons in gevonden. APICS2, de afkortingen ACC AIS System ALB ATA ATD CBS CP ETA ETD HVL LK LPL NLB PIZ RTA SRK TEU VLI 9 Antwerp Coordination Center Automatic Identification Albertkanaal Actual Time of Arrival Actual Time of Departure Central Broker System Coordination Point Estimated Time of Arrival Estimated Time of Departure HoofdVerkeersLeider Loodskotter Ligplaats Noordlandbrug Petroleum Installaties Zuid Requested Time of Arrival Schelde Radar Keten Twenty feet Equivalent Unit Vlissingen

10 APICS2 is gebruiksvriendelijker, efficiënter en effectiever. Waarom moeten onze gebruikers verlangen naar APICS2? Wat zijn - in een notendop - de voordelen voor de havengemeenschap, voor de gebruikers en voor de verkeersplanners? Voor de havengemeenschap: Voor verkeersplanning en sluisplanning: Single window voor de waterklerken via het Betere opvolging en visibiliteit van aankomende APICS loket schepen door: Orders ankeren en opvaart zullen rechtstreeks ETA/ATA captatie in een vroeger stadium via APICS loket verlopen Visibiliteit van de loodsstatus (van besteltijd over Gebruikers krijgen antwoordberichten sneller te- gepland tot effectief aan boord) ruggekoppeld Redundantie in de tracking vanaf Terneuzen De opvaart van eigen schepen kan stap voor Visualisatie en detail van toelatingsbeleid, stap opgevolgd worden tijvensters en RTA GHA en havengemeenschap werken op dezelfde Visualisatie van de geplande zeeroute informatie: geen vertraging, geen misverstanden, Visualisatie van het afgelegde traject quasi instant feedback Predictie model geeft indicatie van arrival op De ondersteuning van het APICS loket komt nu in hoofdpassagepunt VLI, CP tot LPL eigen beheer (als agent via de telefoon zaken Grafische kolkplanner afleest van zijn scherm kan de verkeersleiding meekijken). Een interactieve en filterbare planningshorizon : u of alles, naar chronologie Voor de gebruikers: Selectie per oevergebied/getijhaven Rich User Interface, meer informatie op één Zeevaart of binnenvaart, apart of tesamen scherm: je zal minder schermen moeten doorlopen Filterbaar op scheepsafmetingen om hetzelfde te doen Gebruiksvriendelijker Een vlottere communicatie: Rechtstreekse CBS-koppeling: minder points-of- Ingebouwde twitterfunctie via de failure en een verbeterde stabiliteit en performantie berichtenfunctionaliteit Single Sign-On, geen apart wachtwoord meer Permanente beschikbaarheid van voor APICS (enkel voor interne gebruikers) bijzonderheden op het prikbord. Elektronische captatie van operationele events: Niet meer hoeven afloggen om middernacht AIS passages, brug- en sluisbewegingen, meteo, Geen tapes meer verwisselen waterstanden Met "local storage" steeds verder kunnen bij Verbeterde opvolging en visibiliteit van de kortstondige onderbrekingen binnenvaart houdt rekening met AIS spelregels, anticipeert op een binnenvaartcoördinatie > veiliger, vlotter,... 1 Meer informatie vind je op de site Voor vragen of suggesties omtrent APICS2 :

Een nieuw haveninformatiesysteem voor Antwerpen APICS2 project update

Een nieuw haveninformatiesysteem voor Antwerpen APICS2 project update Een nieuw haveninformatiesysteem voor Antwerpen APICS2 project update 27-03-2012 18-04-2012 Programma 09:00 Project update 10:15 Break 10:30 Basis APICS 11:30 Demo basis en opvolging Project update De

Nadere informatie

APICS-LOKET voor scheepsagenten en waterklerken. Training

APICS-LOKET voor scheepsagenten en waterklerken. Training APICS-LOKET voor scheepsagenten en waterklerken Training Waarom deze cursus? 1 In deze cursus leert u niet waarvoor u de applicatie ZEEVAARTRECHTEN moet gebruiken: opgave van facturatie-onderrichtingen

Nadere informatie

Een nieuw haveninformatiesysteem voor Antwerpen

Een nieuw haveninformatiesysteem voor Antwerpen Een nieuw haveninformatiesysteem voor Antwerpen 27-03-2012 18-04-2012 Programma 1 13:00 Ontvangst en verwelkoming 13:15 APICS2 update 13:45 APICS-loket deel 1 15:00 Pauze 15:20 APICS-loket deel 2 16:20

Nadere informatie

Aan de slag met APICS

Aan de slag met APICS Aan de slag met APICS Basisopleiding AIR V 2012-01 Waarom deze cursus? 2 Als voorbereiding op het werken met APICS leert u in deze cursus meer over de werking van de volledige keten en over basisbegrippen

Nadere informatie

APICS - Loket wijzigingen n.a.v de opvaartregeling. toelichting voor de scheepsagenten

APICS - Loket wijzigingen n.a.v de opvaartregeling. toelichting voor de scheepsagenten APICS - Loket wijzigingen n.a.v de opvaartregeling toelichting voor de scheepsagenten 1. Inleiding Op 4 februari 2014 treedt de Gezamenlijke Bekendmaking 06/13, Procedure Opvaart & Ketenwerking VTS-Scheldegebied

Nadere informatie

APICS-LOKET. Het nieuwe extranet van APICS

APICS-LOKET. Het nieuwe extranet van APICS APICS-LOKET Het nieuwe extranet van APICS2 11-2011 APICS2 vandaag Communicatie-opties Het APICS-LOKET Training of briefing Vragen Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen, Amaris 1 Releaseplan James Cook Sir

Nadere informatie

Ketenwerking, kansen benutten. GNB infodag intern, 3 juni 2010 Antoine Descamps / Eric Luca

Ketenwerking, kansen benutten. GNB infodag intern, 3 juni 2010 Antoine Descamps / Eric Luca Ketenwerking, kansen benutten. GNB infodag intern, 3 juni 2010 Antoine Descamps / Eric Luca Algemeen plenair Beeldvorming omgeving Studie, inzicht in fase B Resultaten workshop 10 maart GNB verdrag, Overeenkomsten

Nadere informatie

Testomgevingen beheer

Testomgevingen beheer Testomgevingen beheer Testen brengt het verwachte resultaat en de huidige toestand bij elkaar. Het geeft aanknopingspunten om de planning te maken, het product te verbeteren en om zorgen bij belanghebbenden

Nadere informatie

Pilot Verkeerscentrale van Morgen. Begrippen en afkortingen Trajectplanner

Pilot Verkeerscentrale van Morgen. Begrippen en afkortingen Trajectplanner Pilot Verkeerscentrale van Morgen Technische Realisatie Begrippen en afkortingen Trajectplanner Datum: 2 januari 2014 Status: Definitief Pilot Verkeerscentrale van Morgen Begrippen en afkortingen Trajectplanner

Nadere informatie

Releasen met een druk op de knop: Met behulp van Continuous Delivery sneller uw doel bereiken

Releasen met een druk op de knop: Met behulp van Continuous Delivery sneller uw doel bereiken Releasen met een druk op de knop: Met behulp van Continuous Delivery sneller uw doel bereiken De business organisatie heeft altijd stijgende verwachtingen van uw IT organisatie. Meer dan ooit is het van

Nadere informatie

BLN- & 1. AANMELDEN AAN DE SLUIS VAN TERNEUZEN

BLN- & 1. AANMELDEN AAN DE SLUIS VAN TERNEUZEN De planningstool Binnenvaart Terneuzen is een initiatief van Zeeland Seaports, Havenbedrijf Gent, Kenniscentrum Binnenvaart Vlaanderen, Koninklijke BLN- Schuttevaer, Maritieme Dienstverlening & Kust en

Nadere informatie

Maritime Single Window

Maritime Single Window Maritime Single Window Snelle upload van de 10 vorige havenfaciliteiten in de ISPS melding Inland reizen Aan de slag Quick user guide 1. Inleiding In het kader van de Europese richtlijn 2010/65 moet elke

Nadere informatie

GNB infodag VTS 2020. 23 oktober 2008. Nicoline Eisma Reichenfeld

GNB infodag VTS 2020. 23 oktober 2008. Nicoline Eisma Reichenfeld GNB infodag VTS 2020 23 oktober 2008 Nicoline Eisma Reichenfeld VTS 2020 Een studie naar de toekomst van het VTS in 2020 in opdracht van de PC Vragen (1) Welke behoeften moet het VTS in de toekomst invullen

Nadere informatie

Gemeentelijke Havenpolitieverordening 2015. 5.3 Slepen

Gemeentelijke Havenpolitieverordening 2015. 5.3 Slepen Gemeentelijke Havenpolitieverordening 2015 5.3 Slepen Agenda 1.BEPALINGEN TEN AANZIEN VAN DE ORGANISATIE VAN SLEEPDIENSTEN EN DE SLEEPDIENSTVERLENERS 2.BEPALINGEN TEN AANZIEN VAN HAVENGEBRUIKERS 1 BEPALINGEN

Nadere informatie

Software Test Plan. Yannick Verschueren

Software Test Plan. Yannick Verschueren Software Test Plan Yannick Verschueren Maart 2015 Document geschiedenis Versie Datum Auteur/co-auteur Beschrijving 1 November 2014 Yannick Verschueren Eerste versie 2 December 2014 Yannick Verschueren

Nadere informatie

APICS module Gevaarlijke Goederen. Voor aangevers GG

APICS module Gevaarlijke Goederen. Voor aangevers GG APICS module Gevaarlijke Goederen Voor aangevers GG 16 mei 2014 Inhoudstafel Hoofdstuk 1: Toegang APICS loket... 3 Stap 1A: Bedrijf registreren... 4 Stap 1B: Functionaliteit aanvragen... 8 Stap 2: Toegang

Nadere informatie

Preactor Case Study. Historie. Missie & Strategie

Preactor Case Study. Historie. Missie & Strategie Historie Royal Sens, opgericht in 1896, is werkzaam in de verpakking producerende sector en richt zich met name op de productie van papier- en kunststof etiketten, gesneden, gestanst én van de rol. De

Nadere informatie

ROYAL DIRKZWAGER. Royal Dirkzwager The Maritime Information and Service Provider - www.dirkzwager.com - Royal Dirkzwager The Maritime

ROYAL DIRKZWAGER. Royal Dirkzwager The Maritime Information and Service Provider - www.dirkzwager.com - Royal Dirkzwager The Maritime ROYAL DIRKZWAGER Software AG Partnerdag 2015 Ton de Jong Business Unit Manager ICT Onderwerpen Wat is en doet Royal Dirkzwager Business case: van AIS data naar informatie Waarom Apama? Van Lijnen op Zee

Nadere informatie

Software Test Plan. Yannick Verschueren

Software Test Plan. Yannick Verschueren Software Test Plan Yannick Verschueren November 2014 Document geschiedenis Versie Datum Auteur/co-auteur Beschrijving 1 November 2014 Yannick Verschueren Eerste versie 1 Inhoudstafel 1 Introductie 3 1.1

Nadere informatie

Binnenvaart, de vlotste verbinding tussen havens en hun hinterland!?

Binnenvaart, de vlotste verbinding tussen havens en hun hinterland!? Binnenvaart, de vlotste verbinding tussen havens en hun hinterland!? Eddy Bruyninckx CEO Gemeentelijk Havenbedrijf 20 jaar Promotie Binnenvaart Vlaanderen 11 oktober 2012 De binnenvaartverbindingen van

Nadere informatie

GNB WAT HEB JE ERAAN? Martin Mesure

GNB WAT HEB JE ERAAN? Martin Mesure GNB WAT HEB JE ERAAN? Martin Mesure WAAROM GNB? In uitvoering van het Scheidingverdrag tussen België en Nederland van 1839, kreeg de Belgische overheid een beperkte toezichthoudende bevoegdheid op het

Nadere informatie

Connect Social Business. Plan van Aanpak voor mijn stage bij ConnectSB

Connect Social Business. Plan van Aanpak voor mijn stage bij ConnectSB Connect Social Business Plan van Aanpak voor mijn stage bij ConnectSB Joey Kaan September 28, 2014 Inhoudsopgave 1 Achtergronden 1 2 Probleemstelling & Doelstelling 2 2.1 Leren Professioneel Functioneren..................

Nadere informatie

Tips & Tricks: Tip van de maand januari 2009

Tips & Tricks: Tip van de maand januari 2009 Tips & Tricks: Tip van de maand januari 2009 Project Management met Teamcenter 2007 Door: Ramon van Raak Beheert u complexe projecten dan weet u als geen ander dat de projectvoorbereiding de basis legt

Nadere informatie

Binnenvaart, de vlotste verbinding tussen havens en hun hinterland

Binnenvaart, de vlotste verbinding tussen havens en hun hinterland Binnenvaart, de vlotste verbinding tussen havens en hun hinterland ir. Chris Danckaerts algemeen directeur nv De Scheepvaart International Congress 20 jaar PBV Inhoud Binnenvaart in Vlaanderen Uitdagingen

Nadere informatie

Leones. Business Case Service Management Tool

Leones. Business Case Service Management Tool Leones Business Case Service Management Tool Inhoudsopgave 1. AFBAKENING... 3 1.1 DOEL... 3 1.2 AANNAMES... 3 1.3 HUIDIGE SITUATIE... 3 1.4 PROBLEEMSTELLING... 3 1.5 WAT ALS ER NIETS GEBEURT?... 3 2. OPTIES...

Nadere informatie

Verbeterpunten nautische toegankelijkheid haven van Gent

Verbeterpunten nautische toegankelijkheid haven van Gent Verbeterpunten nautische toegankelijkheid haven van Gent kapt. Dirk Vernaeve Havenkapitein-commandant Situatieschets nautische toegang Max. schip Middensluis l.o.a.:: 115 m b.o.a.: 16 m sd: 7.25 m 10,000

Nadere informatie

Connect Social Business. Plan van Aanpak voor mijn stage bij ConnectSB

Connect Social Business. Plan van Aanpak voor mijn stage bij ConnectSB Connect Social Business Plan van Aanpak voor mijn stage bij ConnectSB Joey Kaan September 21, 2014 Inhoudsopgave 1 Achtergronden 4 2 Probleemstelling & Doelstelling 5 2.1 Leren Professioneel Functioneren..................

Nadere informatie

Klaar voor de toekomst!

Klaar voor de toekomst! Klaar voor de toekomst! Den Haag Rotterdam Dordrecht Moerdijk Zierikzee Voorwoord Breda Middelburg Vlissingen Goes Bergen op Zoom Roosendaal De politiek heeft na een uitgebreide verkenning besloten om

Nadere informatie

KPN ITNL insourcet zijn interne werkplekbeheer met Microsoft System Center Operations Manager 2007

KPN ITNL insourcet zijn interne werkplekbeheer met Microsoft System Center Operations Manager 2007 KPN ITNL insourcet zijn interne werkplekbeheer met Microsoft System Center Operations Manager 2007 Tot voor kort had KPN het beheer van zijn 200 werkplekservers en 20.000 werkplekken uitbesteed aan een

Nadere informatie

Kennis na het volgen van de training. Na het volgen van deze training bent u in staat:

Kennis na het volgen van de training. Na het volgen van deze training bent u in staat: Training Trainingscode Duur Gepubliceerd Taal Type Leermethode Kosten SF2015V8 4 dagen 02/02/2015 Nederlands & Engels Developer, basis Invidueel & klassikaal Op aanvraag Deze training richt zich op het

Nadere informatie

RIS implementatie Scheldegebied. Johan Deman Beheerder BET GNB-infodag intern, 3 december 2009

RIS implementatie Scheldegebied. Johan Deman Beheerder BET GNB-infodag intern, 3 december 2009 RIS implementatie Scheldegebied Johan Deman Beheerder BET GNB-infodag intern, 3 december 2009 RIS richtlijn 2005/44/EG Doelstelling Komen tot een verbetering van de veiligheid, doeltreffendheid en de milieuvriendelijkheid

Nadere informatie

Een nieuw haveninformatiesysteem voor Antwerpen

Een nieuw haveninformatiesysteem voor Antwerpen Een nieuw haveninformatiesysteem voor Antwerpen 10-2011 Context Werkingsgebied Het project Satellietprojecten Locatie De Haven van Antwerpen vandaag Totale oppervlakte: 13.057 ha Kaailengte: 160 km Aantal

Nadere informatie

Ketenwerking. Antoine Descamps Voorzitter Begeleidingsgroep. Neeltje Jans 22 oktober 2009

Ketenwerking. Antoine Descamps Voorzitter Begeleidingsgroep. Neeltje Jans 22 oktober 2009 Ketenwerking Antoine Descamps Voorzitter Begeleidingsgroep Neeltje Jans 22 oktober 2009 0. Studie Ketenbenadering Begeleidingsgroep Overheden Consultants Antoine Descamps Eric Luca Eric Adan Hank Prins

Nadere informatie

Case. VolkerWessels Telecom FLOWFABRIC OPTIMISATION ENGINEERS

Case. VolkerWessels Telecom FLOWFABRIC OPTIMISATION ENGINEERS Case VolkerWessels Telecom FLOWFABRIC OPTIMISATION ENGINEERS FlowFabric geeft startsein voor innovatie bij VolkerWessels Telecom VolkerWessels Telecom, specialist in telecominfrastructuur, weet als geen

Nadere informatie

VAN DUIZEND BLOEMEN NAAR EEN HORTUS BOTANICUS Het Portaal 21 januari 2010 sambo~ict Coen Free Faraday van der Linden Maarten van den Dungen

VAN DUIZEND BLOEMEN NAAR EEN HORTUS BOTANICUS Het Portaal 21 januari 2010 sambo~ict Coen Free Faraday van der Linden Maarten van den Dungen VAN DUIZEND BLOEMEN NAAR EEN HORTUS BOTANICUS Het Portaal 21 januari 2010 sambo~ict Coen Free Faraday van der Linden Maarten van den Dungen Missie-Visie Het succes van de leerling is de reden van ons bestaan.

Nadere informatie

1. Work Breakdown Structure en WBS Dictionary

1. Work Breakdown Structure en WBS Dictionary 1. Work Breakdown Structure en WBS Dictionary CUSTOMER migratie Management Technische Transitie Meetings Status Reporting Administratie Technisch Upgegrade Systemen (3-tier) Delta Analyse & Functioneel

Nadere informatie

Qlik Sense Healthcare. Document 16052

Qlik Sense Healthcare. Document 16052 Qlik Sense Healthcare Document 16052 Inhoud 1. Introductie... 3 1.1 Qlik Sense... 3 1.2 Qlik Sense Healthcare... 3 1.3 Qlik Sense als product... 3 2 Overview healthcare module... 4 2.1 De opbouw van de

Nadere informatie

Applicatie Virtualisatie Wat levert het op? 17 september 2010

Applicatie Virtualisatie Wat levert het op? 17 september 2010 Applicatie Virtualisatie Wat levert het op? 17 september 2010 Agenda Introductie Wat levert het op? De uitdaging en de resultaten Aanpak en organisatie Afronding en Vragen Introductie Co Klerkx Gino Kemp

Nadere informatie

Een H.R. oplossing voor het beheer van planners, aan- en afwezigheden, volledige interactieve met interne communicatie, simpel en efficiënt

Een H.R. oplossing voor het beheer van planners, aan- en afwezigheden, volledige interactieve met interne communicatie, simpel en efficiënt Een H.R. oplossing voor het beheer van planners, aan- en afwezigheden, volledige interactieve met interne communicatie, simpel en efficiënt AAN- & AFWEZIGHEDEN, TIJDREGISTRATIE, TOEGANGSCONTROLE, PLOEG

Nadere informatie

Regels data sharing bepaald door data leverancier

Regels data sharing bepaald door data leverancier Regels data sharing bepaald door data leverancier 14 Voorbeeld Data sharing 15 Voorbeeld Data sharing 16 Voorbeeld Data sharing 17 Agenda NxtPort Context NxtPort Concept, Spelregels, Inkomstenmodel Kort

Nadere informatie

Process & IT: eerst KIEZEN maakt het DOEN daarna zoveel makkelijker

Process & IT: eerst KIEZEN maakt het DOEN daarna zoveel makkelijker Process & IT: eerst KIEZEN maakt het DOEN daarna zoveel makkelijker Wim Tindemans Manager Business Applications Business and Automation Solutions Egemin NV Agenda Probleemstelling Tegenstelling tussen

Nadere informatie

ais op jouw schip AIS-steunprogramma voor de binnenvaart

ais op jouw schip AIS-steunprogramma voor de binnenvaart ais Alles op jouw over het Vlaamse AIS-steunprogramma voor de binnenvaart schip Geachte lezer Beste varende ondernemer De binnenvaart ligt mij als duurzame vervoersmodus nauw aan het hart. Precies daarom

Nadere informatie

ScheepvaartVerkeersCentrum

ScheepvaartVerkeersCentrum ScheepvaartVerkeersCentrum Het landelijk ScheepvaartVerkeersCentrum (SVC) is onderdeel van Rijkswaterstaat en werkt aan uniform en optimaal management van het scheepvaartverkeer op de Rijkswateren in Nederland.

Nadere informatie

Hosting & support contract

Hosting & support contract Hosting & support contract FOCUSTOOL TRACK YOUR GOALS & BEHAVIORS 1. Inleiding FocusTool biedt online software voor het bijhouden van voortgang op doelen en gedrag voor teams.om meer grip te krijgen op

Nadere informatie

Werkinstructie: WIN_MOV_ALL_02 Reisopvolging en afsluiting reis

Werkinstructie: WIN_MOV_ALL_02 Reisopvolging en afsluiting reis Werkinstructie: WIN_MOV_ALL_02 Reisopvolging en afsluiting reis Omschrijving Deze werkinstructie beschrijft de wijze waarop een reis (MOVEMENT type ARRIVAL, SHIFT of DEPARTURE) na de toelatingsbevestiging

Nadere informatie

SCHEEPVAART OP DE WESTERSCHELDE. 23 Maart 2016

SCHEEPVAART OP DE WESTERSCHELDE. 23 Maart 2016 SCHEEPVAART OP DE WESTERSCHELDE Een duurzame toekomst Ir. Thijs de Boer 23 Maart 2016 2 Introductie Beroepsvaart Visserij Recreatie (vaart) Toerisme Veerdiensten Binnenvaart Natuurlijk systeem Omgeving

Nadere informatie

Visie & Strategie. Aad van Schetsen. Vice President & General Manager Uniface Delft, 18 November 2009

Visie & Strategie. Aad van Schetsen. Vice President & General Manager Uniface Delft, 18 November 2009 Visie & Strategie Aad van Schetsen Vice President & General Manager Uniface Delft, 18 November 2009 Agenda Visie Strategie Technologie Kennis Marketing Organisatie Uniface in de Crisis Investeringen worden

Nadere informatie

Strategie Applicatie integratie Open.Amsterdam project. versie 1.0 juni 2008

Strategie Applicatie integratie Open.Amsterdam project. versie 1.0 juni 2008 Strategie Applicatie integratie Open.Amsterdam project versie 1.0 juni 2008 Document informatie Versiebeheer Versie Datum Auteur Activiteiten 1.0 juni 2008 drs. E. Willemsen Initiële opzet Archivering

Nadere informatie

Scrum. Een introductie

Scrum. Een introductie Organisatie SYSQA B.V. Pagina 1 van 10 Scrum Een introductie Almere 1999 Proud of it Pagina 1 van 10 Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 10 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Scrum... 4 3 Scrum rollen...

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Melding Schip 2.0

Informatiebijeenkomst Melding Schip 2.0 Informatiebijeenkomst Melding Schip 2.0 Iwan van der Wolf Algemeen Directeur Service Connector Melding Schip 2.0 Programma 19 januari 2016 Amsterdam 15:00-15:10 Welkom Iwan van der Wolf, Algemeen Directeur

Nadere informatie

SHAREPOINT ONLINE (SAMEN-)WERKEN IN DE WOLKEN. http://www.ie-net.be - Workshop SharePoint 1

SHAREPOINT ONLINE (SAMEN-)WERKEN IN DE WOLKEN. http://www.ie-net.be - Workshop SharePoint 1 SHAREPOINT ONLINE (SAMEN-)WERKEN IN DE WOLKEN 1 WIE ZIJN WIJ? 2 WIE BENT U? Professional Op zoek naar productiviteit Samenwerken met Collega s Externe partijen Onderaannemers 3 WAT IS ONS PLAN? 1. Wat

Nadere informatie

SolidWorks QuickStart Algemene informatie

SolidWorks QuickStart Algemene informatie SolidWorks QuickStart Algemene informatie SolidWorks 3D CAD software biedt intuïtieve oplossingen voor alle aspecten van uw designproces. De SolidWorks producten kunnen worden toegepast binnen de hele

Nadere informatie

electronic data interchange (EDI) sneller, beter, kostenbesparend zakendoen

electronic data interchange (EDI) sneller, beter, kostenbesparend zakendoen electronic data interchange (EDI) sneller, beter, kostenbesparend zakendoen Vanboxtel verzorgt uw EDI traject. electronic data interchange (EDI) sneller, beter, kostenbesparend zakendoen EDI Uw zakenpartner

Nadere informatie

Ik ga het niet doen, en mijn mensen ook niet!

Ik ga het niet doen, en mijn mensen ook niet! Ik ga het niet doen, en mijn mensen ook niet! Wat zijn de belangrijkste eisen en uitdagen van jouw organisatie in de komende 6 maanden? Welke kritische succesfactoren worden er gesteld? Waar liggen de

Nadere informatie

Individueel procesverslag

Individueel procesverslag Individueel procesverslag Een weergave van mijn werkzaamheden binnen het G-Blok. Afdeling : Academie voor ICT & Media, Informatica Schooljaar : 2009 Blok : G Datum : 30 10-2009 Plaats : Honselersdijk Naam:

Nadere informatie

Naar de cloud: drie praktische scenario s. Zet een applicatiegerichte cloudinfrastructuur op. whitepaper

Naar de cloud: drie praktische scenario s. Zet een applicatiegerichte cloudinfrastructuur op. whitepaper Naar de cloud: drie praktische scenario s Zet een applicatiegerichte cloudinfrastructuur op whitepaper Naar de cloud: drie praktische scenario s Veel bedrijven maken of overwegen een transitie naar de

Nadere informatie

Haaglanden Medisch Centrum

Haaglanden Medisch Centrum Cloud oplossing in Haaglanden Medisch Centrum 26 september 2016 Agenda I. Introductie Haaglanden MC II. Situatieschets (voor implementatie) III. Probleemstelling huidige situatie IV. Doelstelling V. Pakket

Nadere informatie

Software Test Document

Software Test Document Software Test Document PEN: Paper Exchange Network Software Engineering groep 1 (se1-1415) Academiejaar 2014-2015 Jens Nevens - Sander Lenaerts - Nassim Versbraegen Jo De Neve - Jasper Bevernage Versie

Nadere informatie

Nieuwe Sales Forecast en Demand Planning op het HANA platform

Nieuwe Sales Forecast en Demand Planning op het HANA platform Nieuwe Sales Forecast en Demand Planning op het HANA platform Al meer dan tien jaar geleden lanceerde SAP APO, het supply chain planning systeem wat in vele bedrijven wereldwijd wordt gebruikt voor sales

Nadere informatie

Agile werken: zó doen we dat

Agile werken: zó doen we dat Agile werken: zó doen we dat Bij Freshheads werken we graag volgens de Agile aanpak. De voordelen? Verhoogde efficiëntie en flexibiliteit, snellere resultaten en grotere betrokkenheid. Maar hoe gaat het

Nadere informatie

Project methodiek. Auxilium BV Oude Delft 48 2611 CD Delft. T: 015-261 23 16 F: 015-213 34 83 E: info@auxilium.nl

Project methodiek. Auxilium BV Oude Delft 48 2611 CD Delft. T: 015-261 23 16 F: 015-213 34 83 E: info@auxilium.nl Project methodiek Auxilium BV Oude Delft 48 2611 CD Delft T: 015-261 23 16 F: 015-213 34 83 E: info@auxilium.nl Inhoud 1 PROJECTMETHODIEK... 3 1.1 TIME-BOXING... 3 1.2 USER-STORIES EN STORY-POINTS... 3

Nadere informatie

Project Uitvoering Wachtplaatsenbeleid binnenvaart

Project Uitvoering Wachtplaatsenbeleid binnenvaart Project Uitvoering Wachtplaatsenbeleid binnenvaart Betty de Keizer, Nautische Sector/ afdeling Beleid 7 oktober 2009, Amsterdam Haven Amsterdam is een bedrijf van de gemeente Amsterdam Inhoud presentatie

Nadere informatie

Kwaliteitsbewaking en testen in ICT beheerorganisaties

Kwaliteitsbewaking en testen in ICT beheerorganisaties DKTP Informatie Technologie Veembroederhof 1 1019 HD Amsterdam Telefoon 020 427 52 21 Kwaliteitsbewaking en testen in ICT beheerorganisaties Voor de meeste projectgroepen die software ontwikkelen vormt

Nadere informatie

VTS operators & schippers Inzicht verschaffen in toekomstig mogelijk gevaarlijke situaties binnen scheepvaartverkeer

VTS operators & schippers Inzicht verschaffen in toekomstig mogelijk gevaarlijke situaties binnen scheepvaartverkeer Versie 1.3 VTS operators & schippers Inzicht verschaffen in toekomstig mogelijk gevaarlijke situaties binnen scheepvaartverkeer 2015 Afstudeerperiode februari - juni Bram van der Giessen 0835926@hr.nl

Nadere informatie

Het flash datacenter: moderne uitdagingen opgelost

Het flash datacenter: moderne uitdagingen opgelost Het flash datacenter: moderne uitdagingen opgelost Het flash datacenter: moderne uitdagingen opgelost Inhoudsopgave Moderne datacenters, moderne uitdagingen De eindeloze mogelijkheden van virtualisatie

Nadere informatie

Vergroening Kennisnet Cloud

Vergroening Kennisnet Cloud Vergroening Kennisnet Cloud Have your cake and eat it too Dirk Linden 30 januari 2014 Inleiding / Aanleiding Aanbesteding Kennisnet Housing en Hosting 2013 Nieuwbouw aangegrepen door Vancis en Kennisnet

Nadere informatie

VERKEERSMANAGEMENT @ 2030 Wim Veldhuyzen Movares Nederland BV

VERKEERSMANAGEMENT @ 2030 Wim Veldhuyzen Movares Nederland BV VERKEERSMANAGEMENT @ 2030 Wim Veldhuyzen Movares Nederland BV Verkeersmanagement Het geheel aan maatregelen en voorzieningen door een bevoegde autoriteit met als doel: een veilige vlotte en milieuvriendelijke

Nadere informatie

Welkom in de wereld van de containers.

Welkom in de wereld van de containers. Welkom in de wereld van de containers. Hoe verloopt het containervervoer over zee? Het containertransport kan je vergelijken met de route of het traject van een lijnbus. Zo n traject herhaalt zich steeds

Nadere informatie

Efficiëntie? Dat is werken

Efficiëntie? Dat is werken Efficiëntie? Dat is werken met actuele informatie. Punt. Isabel Corporate Synchroniser Isabel Corporate Synchroniser Hoe efficiënt werkt u vandaag? Vandaag is het uitwisselen van bestanden tussen Isabel

Nadere informatie

doel bereikt zelfsturing inrichten veiligheid fundament Behoeftepiramide van een "Social Business"

doel bereikt zelfsturing inrichten veiligheid fundament Behoeftepiramide van een Social Business Behoeftepiramide van een "" (Naar analogie piramide van Maslow) Maslow rangschikte de volgens hem universele behoeften van de mens in een hiërarchie. Volgens zijn theorie zou de mens pas streven naar bevrediging

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek 2016

Klanttevredenheidsonderzoek 2016 OZMO s klanttevredenheidsonderzoek Wij streven naar een constante verbetering van onze dienstverlening. Om in kaart te brengen wat belangrijk is voor onze klanten en partners, waar onze verbeterpunten

Nadere informatie

Factsheet CONTINUOUS VALUE DELIVERY Mirabeau

Factsheet CONTINUOUS VALUE DELIVERY Mirabeau Factsheet CONTINUOUS VALUE DELIVERY Mirabeau CONTINUOUS VALUE DELIVERY We zorgen ervoor dat u in elke volwassenheidsfase van uw digitale platform snel en continu waarde kunt toevoegen voor eindgebruikers.

Nadere informatie

CONSTANT ONDERHANDEN WERK ZORGT VOOR STABIELE DOORLOOPTIJDEN

CONSTANT ONDERHANDEN WERK ZORGT VOOR STABIELE DOORLOOPTIJDEN CONSTANT ONDERHANDEN WERK ZORGT VOOR STABIELE DOORLOOPTIJDEN Klanten verwachten tegenwoordig een grotere leverbetrouwbaarheid, tegen lagere kosten, met betere kwaliteit en dat allemaal tegelijk. Diegenen

Nadere informatie

Professionele softwareontwikkeling PRODUCTIVITEIT EN KWALITEIT MET FOCUS OP DE GEHELE LEVENSDUUR VAN APPLICATIES

Professionele softwareontwikkeling PRODUCTIVITEIT EN KWALITEIT MET FOCUS OP DE GEHELE LEVENSDUUR VAN APPLICATIES Professionele softwareontwikkeling PRODUCTIVITEIT EN KWALITEIT MET FOCUS OP DE GEHELE LEVENSDUUR VAN APPLICATIES ONZE VISIE OP PROFESSIONEEL SOFTWARE ONTWIKKELEN Bij succesvolle softwareontwikkeling draait

Nadere informatie

De SolidWorks QuickStart Module

De SolidWorks QuickStart Module SolidWorks 3D CAD software biedt intuïtieve oplossingen voor alle aspecten van uw designproces. De SolidWorks producten kunnen worden toegepast binnen de hele organisatie. De SolidWorks QuickStart Module

Nadere informatie

Whitepaper. Outsourcing. Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6. www.nobeloutsourcing.nl

Whitepaper. Outsourcing. Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6. www.nobeloutsourcing.nl Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6 Inhoud Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 3 Relatie tussen ICT en 3 Outsourcen ICT: Wat? 3 Cloud Services 3 Service Level Agreement 3 Software

Nadere informatie

Procesvalidatie voor een veiliger ketentest

Procesvalidatie voor een veiliger ketentest Procesvalidatie voor een veiliger ketentest Johan Vink TestNet Voorjaarsevenement 2010 Agenda Inleiding Typering project & testaanpak Werkwijze business proces Probleem De opdracht voor het testteam Probleemanalyse

Nadere informatie

FAQ Aura Client/Server

FAQ Aura Client/Server FAQ Aura Client/Server Wat is een Client/Server applicatie? Een Client/Server applicatie (ook wel C/S genoemd) is een software applicatie die op een efficiënte manier gebruikmaakt van zogenaamde clients

Nadere informatie

XP Extreme Programming. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

XP Extreme Programming. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. XP Extreme Programming Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 10 Inhoudsopgave 1. INLEIDING...3 2. EXTREME PROGRAMMING...4 3. FASERING...5

Nadere informatie

Whitepaper. Online samenwerken: meer transparantie en efficiency geeft accountant extra ruimte voor advies

Whitepaper. Online samenwerken: meer transparantie en efficiency geeft accountant extra ruimte voor advies Whitepaper Online samenwerken: meer transparantie en efficiency geeft accountant extra ruimte voor advies Een whitepaper van UNIT4 Accountancy 2013 Inleiding Accountantskantoren leveren vandaag de dag

Nadere informatie

Consistent, transparant én wendbaar inspelen op de klantwens via Dynamic Case Management. Case study DEKRA

Consistent, transparant én wendbaar inspelen op de klantwens via Dynamic Case Management. Case study DEKRA Consistent, transparant én wendbaar inspelen op de klantwens via Dynamic Case Management Case study DEKRA DEKRA Als wereldwijde leider in de automotive dienstverlening is DEKRA voortdurend actief bezig

Nadere informatie

Welkom bij IT-Workz. Etten-Leur, 16 november 2010. Altijd en overal werken en leren. Applicatie en Desktop Delivery met Quest vworkspace

Welkom bij IT-Workz. Etten-Leur, 16 november 2010. Altijd en overal werken en leren. Applicatie en Desktop Delivery met Quest vworkspace Welkom bij IT-Workz Altijd en overal werken en leren Applicatie en Desktop Delivery met Quest vworkspace Etten-Leur, 16 november 2010 IT-Workz is de verzelfstandigde Dienst ICT van het ROC West-Brabant.

Nadere informatie

Software Test Plan. PEN: Paper Exchange Network Software Engineering groep 1 (se1-1415) Academiejaar 2014-2015

Software Test Plan. PEN: Paper Exchange Network Software Engineering groep 1 (se1-1415) Academiejaar 2014-2015 Software Test Plan PEN: Paper Exchange Network Software Engineering groep 1 (se1-1415) Academiejaar 2014-2015 Jens Nevens - Sander Lenaerts - Nassim Versbraegen Jo De Neve - Jasper Bevernage Versie 1 Versie

Nadere informatie

Scarabee Vereniging Brochure

Scarabee Vereniging Brochure Scarabee Vereniging Brochure februari 2015 Inleiding Scarabee Vereniging is het werkmiddel bij uitstek voor een vlotte ledenadministratie. Het is bedoeld voor alle soorten verenigingen die met leden werken.

Nadere informatie

Verdiepings-RI&E Technologie (kantoorautomatisering)

Verdiepings-RI&E Technologie (kantoorautomatisering) Verdiepings-RI&E Technologie (kantoorautomatisering) Werkdruk is een arbeidsrisico waaraan (als onderdeel van een PSA beleid) in de RI&E aandacht moet worden besteed. Een bron van werkdruk kan het gebruik

Nadere informatie

10 redenen om te virtualiseren. Met virtualisatie breek je de directe link tussen de fysieke infrastructuur en de applicaties die erop draaien.

10 redenen om te virtualiseren. Met virtualisatie breek je de directe link tussen de fysieke infrastructuur en de applicaties die erop draaien. 10 redenen om te virtualiseren Wat betekent virtualiseren? Met virtualisatie bij computers wordt over het algemeen bedoeld dat meerdere besturingssystemen tegelijkertijd op één computer kunnen draaien.

Nadere informatie

Een centrale Operations bridge met Service Level Management

Een centrale Operations bridge met Service Level Management HP Software: Apps meet Ops 2015 Een centrale Operations bridge met Service Level Management Marcel de Wit/ March 31 st, 2015 HP Software: Apps meet Ops 2015 Operations Bridge "A physical location where

Nadere informatie

Verslag van de verschillende vragen en antwoorden tussen UPC en COAX NL.

Verslag van de verschillende vragen en antwoorden tussen UPC en COAX NL. Verslag van de verschillende vragen en antwoorden tussen UPC en COAX NL. In de afgelopen periode zijn er verschillende vragen bij COAX NL gekomen omtrent een aantal zaken bij UPC. Hierbij een korte samenvatting

Nadere informatie

In een keten gaat het om de verbindingen, niet om de schakels.

In een keten gaat het om de verbindingen, niet om de schakels. Verbindingsmodel IV Serviceketen Theo Thiadens en Adri Cornelissen In een keten gaat het om de verbindingen, niet om de schakels. Verbindingsmodel IV Serviceketen Theo Thiadens Alleen een organisatie die

Nadere informatie

SNELGIDS TOT APICS LOKET

SNELGIDS TOT APICS LOKET SNELGIDS TOT APICS LOKET p raktische 111209-APICSloket.indd 1 t ip s en weet jes 09/12/11 18:50 2 111209-APICSloket.indd 2 09/12/11 18:50 1. WAT VINDT U IN DEZE GIDS? Welkom in de Snelgids tot APICS LOKET

Nadere informatie

Quality Automation Day

Quality Automation Day Quality Automation Day Sogeti & TOSCA Praktijkvoorbeelden van TOSCA Ferrie Wolff Practice Lead TOSCA ferrie.wolff@sogeti.com 2 What s on the menu? Kennismaking TOSCA Overzicht opdrachten Verdieping in

Nadere informatie

BACK-UP & DISASTER RECOVERY Een geoptimaliseerd end-to-end verhaal in onze Enterprise cloud

BACK-UP & DISASTER RECOVERY Een geoptimaliseerd end-to-end verhaal in onze Enterprise cloud BACK-UP & DISASTER RECOVERY Een geoptimaliseerd end-to-end verhaal in onze Enterprise cloud stel uw data veilig De data van uw bedrijf zijn heilig. Daar is elke ondernemer het over eens. Een bedrijf zonder

Nadere informatie

PROCES VAN SCHEEPSAFHANDELING ZEEHAVENS AMSTERDAM. Start

PROCES VAN SCHEEPSAFHANDELING ZEEHAVENS AMSTERDAM. Start PROCES VAN SCHEEPSAFHANDELING ZEEHAVENS AMSTERDAM Start Aankomen Lichteren? Aangifte / controle bij aankomst vertrekken/verhalen Verhalen Verhalen? Verhalen of Verhalen? Aangifte / controle bij vertrek?

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 27884 9 oktober 2013 Loodsbestelregeling Scheldereglement 2013 De met het gemeenschappelijk toezicht belaste commissarissen,

Nadere informatie

Connect Social Business

Connect Social Business Connect Social Business Joey Kaan September 2014 Inhoudsopgave 1 Achtergronden 4 2 Probleemstelling & Doelstelling 5 2.1 Leren Professioneel Functioneren.................. 5 2.2 Facebook API leren door

Nadere informatie

Persoonlijke gegevens. Werkgevers / Projecten. Certificering. Werkervaring. E.H.B. (Ewout) Vocking

Persoonlijke gegevens. Werkgevers / Projecten. Certificering. Werkervaring. E.H.B. (Ewout) Vocking Persoonlijke gegevens Naam E.H.B. (Ewout) Vocking Bedrijfsnaam Vandaag IT Consultancy Adres Albert Cuypstraat 51 Woonplaats en Postcode 8021 DV, Zwolle K.v.K. nummer 53699394 Geboortedatum 8 juli 1982

Nadere informatie

TestNet Voorjaarsevenement 2010 Jurian van de Laar 12 mei 2010 info@improveqs.nl

TestNet Voorjaarsevenement 2010 Jurian van de Laar 12 mei 2010 info@improveqs.nl Testers helpen ontwikkelaars of andersom? TestNet Voorjaarsevenement 2010 Jurian van de Laar 12 mei 2010 info@improveqs.nl Improve Quality Services B.V. 2 Agenda Hoe veilig is een muur? Past Scrum ook

Nadere informatie

STERKE EN SLIMME INFRASTRUCTUUR

STERKE EN SLIMME INFRASTRUCTUUR STERKE EN SLIMME INFRASTRUCTUUR ir. Chris Danckaerts algemeen directeur nv De Scheepvaart dia 1 REACTIES FISN-VRAAGSTELLING blijven investeren in uitbouw waterwegennet bekommernis verouderde infrastructuur

Nadere informatie

Evo Evolutionary Project Management. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

Evo Evolutionary Project Management. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Evo Evolutionary Project Management Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 10 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. EVO... 4 3. FASERING...

Nadere informatie