nieuwsbrief Uw informatiebron over ict in het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen nr oktober 2011

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "nieuwsbrief Uw informatiebron over ict in het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen nr. 34 - oktober 2011"

Transcriptie

1 nieuwsbrief Uw informatiebron over ict in het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen nr oktober 2011 In dit speciale APICS2-nummer interviews met : APICS2 is gebruiksvriendelijker, efficiënter en effectiever. Jan Goossens 2 Willem Serré 5 Christaan De Block6 Jan Verbist 7 Jan Adam 7 Alain Pels 8 Xavier van Engelen 9 Als eerste stap van het opleverings-traject werden de Nederlandse APICS2-website en de Engelse geactualiseerd. Hou de vinger aan de APICS-pols via dit 1... en verder De cijfers Wle is wie? De afkortingen De voordelen single-point-of-information: je vindt er steeds het laatste nieuws omtrent het APICS2project. Je kan er zelfs een filmpje bekijken met een sneak preview van de nieuwe software.

2 Jan Goossens, projectleider: "De aanpak van een megaproject." Hoe geef je een breed publiek een Elke iteratie ging naar de ietwat realistische voorstelling van acceptatie-omgeving zodat een systeem als het Antwerp Port sleutelgebruikers de gebouwde Information and Control System? features konden testen en er hun APICS is een bedrijfskritische feedback op geven. Door toepassing waar 24/7 op gerekend wijzigende omstandigheden in de wordt, niet enkel door het reële wereld konden eventuele Havenbedrijf, maar door de hele change requests in een volgende Havengemeenschap. iteratie worden geïmplementeerd zonder de strikte timing van het ontwikkelproces te hypothekeren. De ontwikkeling van APICS1 was Jan Goossens een evolutief proces van 1986 tot 1 zonder en 3 mannen met Deze toepassing is met de jaren uitgegroeid tot zo'n in de 'Startnota' waarin de baarden programma's, 2500 tabellen, 3500 zegen van het directiecomité werd De vier releases van het APICS2- views en een 15-tal interfaces met gevraagd om in eigen beheer de project kregen welluidende andere toepas-singen en systemen. analyse van de eerste module van zeevaardersnamen. Hoe ga je tewerk om een dergelijke het nieuwe APICS2 te mogen In juni 2008 was de Cook-analyse complexe applicatie van dat belang aanvatten. klaar en kon het bouwen beginnen te vervangen? De kick-off van het vooronder-zoek van basisregisters en CBS- APICS2 viel op 8 november 2007 in interface. Beginnen met te oogsten aanwezigheid van domeinexperten In oktober 2009 werd de Cook- In hebben we de onder wie Jan Verbist, Luc De release volgens plan opgeleverd. wensen en behoeften verzameld Vliegere, Willem Serré, Eddy Ondertussen waren de workshops van de ervaren APICS gebruikers Munghen en Jan Martinet. Een en voor Drake aangevat met experten en belanghebbenden. Daarnaast ander kwam in een die nog niet in Cook aan bod waren vonden we input in de studies over stroomversnelling toen Willem gekomen: ketenpartners, ketenbenadering van IBM-KPMG- Serré voltijds werd toegewezen aan stakeholders en key-users van UNISYS en dito van AWZ & het APICS2-project. Voorts werd er Brabo, de sleepbedrijven en Rijkswaterstaat. Ook leerrijk was een ondersteunende Stuurgroep afgevaardigden van de het evaluatieverslag van de proof opgericht en een interne project- scheepsagenten en waterklerken of concept aan de Kallosluis met groep aangevuld met de nodige bogen zich over vooraanmel- Flexilock, een kolkplanner experten voor het uitwisselen van dingen, plaatsaanvragen, bestel- ontwikkeld voor de sluizen van het ideeën. lingen, enzovoort. In oktober 2010 werd de Drake- Albertkanaal. We liepen mee in de shiften van Carrousel het ACC, op de nautische Met de onontkoombare oplever- commando s, op het sleepbedrijf datum van 2013 (wanneer Suske en met de dokmeesters om te en Wiske buiten gebruik moeten observeren wat, wanneer, en hoe. gesteld worden) hebben we met de Ten slotte hebben we een grondige "Timeboxing" methodologie een marktstudie gemaakt naar de waterdicht releaseplan opgesteld, bruikbaarheid van de bestaande bestaande uit 4 releases die elk commerciële Port Information een jaar in beslag zouden nemen. Systems. Verder was elke release release in productie genomen. opgebouwd uit een aantal iteraties 2 In eigen beheer waarin een beperkte set van Dit alles resulteerde in augustus features werd gebouwd en getest. het einde van het typische bi-chroom APICS1-scherm

3 Interview met Jan Goossens (vervolg) De ontwikkeling van de release da De testcases voor da Gama worden gebruikers. Gama omtrent planningen, op punt gesteld om ook deze Vervolgens komen de CBS ers aan oponthouden en APICS-loket, werd release grondig op de proef te de beurt voor de Operational Site opgestart in de zomer van 2010 en stellen. Na de ontwikkelaars volgen Tests: Scheepvaartbegeleiding, de zal eind 2011 worden opgeleverd. tests door een groep van key users loodswezens, de Vlaamse en Op 1 juli 2011 zijn de voorberei- die in deze release ruimer zal zijn Zeeuwse zeehavens, De Scheep- dende werkzaamheden van de dan bij voorgaan-de releases. Ook vaart, Rijkswaterstaat, RIS- Vespucci-release reeds gestart. onze keten-partners zullen bij deze Vlaanderen, ketenpartners die Daarin zit de verwerking van testen worden betrokken. met eigen systemen met de nieuwe goederenstromen, gevaarlijke Het schrijven en uitvoeren van test- APICS moeten kunnen samen- goederen, afvalbeheer, scenario's bedroeg in de vorige werken. veiligheidsdossiers, processen- releases ongeveer 25% van de Ten slotte kunnen de leden van de verbaal en zo meer. totale effort (915 mandagen). Port Community (scheepsagenten, Gelet op de complexiteit van de da waterklerken, en andere) uittesten Da komt da Gama Gama-release zal dit aandeel zeker of zij zich vlot kunnen registreren, Waar staan we vandaag? Da Gama nog stijgen. schepen vooraanmelden, ligplaatsen reserveren, bestellingen zit in de laatste rechte lijn: op 15 Eindsprint interface (de look & feel van Vanaf november 2011 wordt in APICS2) opgeleverd, mooi op tijd Zandvliet een testlokaal klaar ge- Als alles volgens plan verloopt gaat om schermafbeeldingen te kunnen maakt, zodat na 15 december de APICS2 in de lente 2012 maken voor trainings-materiaal en acceptatietesten voor da Gama effectief in productie. helpteksten. kunnen starten door de APICS- APICS plaatsen, enz. oktober 2011 werd de user de cijfers... business analisten werken aan het project Aurora-schriften heeft Willem al volgeschreven sedert de kick-off van Cook ontwikkelaars (FTE) werken aan het project (de laatste weken van da Gama zelfs 14) gigabyte van de APICS2 database in productie high-level requirements van APICS2 tabellen in de APICS2 database detailed requirements (uitgeschreven use cases) van APICS2 opgeloste issues in Jira (ons bug- en feature requests tracking system) mandagen tot dusver gepresteerd door het projectteam (exclusief satelliet- en infrastructuurprojecten) lijnen programmacode die ontwikkelaars al ontwikkeld hebben voor APICS2 berichten (AIS, CBS) succesvol verwerkt in productie sedert go-live Cook (9 oktober 2009)

4 WIE is WIE? Key support team Er werd een key support team samengesteld om het uitrollen van APICS2 vlekkeloos te laten verlopen en niets aan het toeval over te laten. Medewerkers van de Personeelsdienst, de Vormingscel, de afdeling Communicatie, het Sleepbedrijf, de afdeling Scheepvaartmanagement, Beheer Havenrechten en Amaris werden bereid gevonden mee hun schouders te zetten onder dit project. APICS2 development team Drie business analisten en 10 ontwikkelaars (FTE) vertaalt zich in onderstaande groep medewerkers die elk hun expertise op het gepaste moment aan het project toevoegen. Zeg niet zomaar test tegen een Sonar-test! De mantra voor het ontwikkelingstraject luidt: capacity, performance, data quality & availability. Want APICS, the brains of the port, moet een enorme workload aankunnen en moet de gebruikers altijd een actueel en accuraat beeld geven van de haven en haar aanlooproutes (zie het mission statement op de APICS2-website). Hardware 4 In 2005 werd de basis gelegd van de nieuwe deployment architectuur voor de applicaties van het Havenbedrijf. Vandaar dat parallel met het opstarten van de eerste APICS2-module er met de nieuwe infrastructuur van de servers nog flink geëxperimenteerd en getest diende te worden. Daarom quality first met Sonar test coverage. Om de groeiende toepassing te behoeden voor ongelukkige voorvallen gebeurt er automatisch controle van de code met behulp van Sonar. Deze tool onderzoekt nauwgezet het programmeerwerk: zijn de standaarden gevolgd?, zit er niet teveel duplicatie in de code?, is er niet teveel van dit of te weinig van dat? enzovoort. Het Barge Traffic System (BTS) was niet de eerste maar wel de eerste bedrijfskritische toepassing die in 2007 op de nieuwe architectuur mocht draaien. Andere proeven die werden uitgevoerd golden de werkstations want de bichrome schermen van APICS1 zijn te klein en zitten te vol. Moesten het voor APICS2 nu Daarnaast controleert de software ook de test coverage. Voor elke functie die ontwikkeld wordt moet er een test voorzien zijn die de functie op haar werking controleert en daar groen licht voor geeft. Telkens weer als er ergens een wijziging is aangebracht en de code wordt gecompileerd volgt er automatisch een test run en moet èlke functie, èlke keer weer groen licht krijgen. terminals worden of thin clients of reguliere pc s? Uiteindelijk werd het standaard werkstation voor de operationele sites een Linux pc met een wide screen beeldscherm (of twee indien het takenpakket van de gebruiker dit vereist). De administratieve diensten die APICS2 willen gebruiken zullen de toepassing kunnen opstarten op hun bestaande werkstations.

5 Willem Serré, hoofdverkeersleider: "De komst van APICS2 brengt een zekere dynamiek teweeg." Bepaalde modules van APICS1 System dat de loods aan boord zijn sinds 1989 vanuit de noden is. Met dat voldongen feit is het van administratieve en finan-- vaak damage control wanneer ciële afdelingen ontwikkeld: het het schip vroeger of later wordt in-en uitmelden van schepen bemand dan initieel ingeschat: was belangrijk want er moesten "kunnen we dit schip nog inplan- aanlegrechten, sleeprechten, bin- nen in de sluis?", "kunnen we nenvaartrechten en dergelijke nog bijsturen met een passende gefactureerd en geïnd kunnen en haalbare RTA (Requested worden. In het kader van de Time of Arrival) voor het coördi- ketenwerking waren de bestaan- natie-punt, of moet het schip de modules ontoereikend om rechts-omkeer maken en op zee alle belangrijke informatie aan voor anker gaan en wachten?" APICS2 en het gebruik van het te reiken aan de gebruikers om met frustratie voor alle APICS-loket worden de communi- het scheepvaartverkeer vlot en ketenpartners tot gevolg. catielijnen tussen de scheeps- veilig te kunnen coördineren en Met APICS2 krijgen we zicht op agenten en alle ketenpartners orkes-treren. Daarom hebben de loodsstatus: loods besteld op korter en sneller. we APICS2 ontwikkeld vanuit..., gepland aan boord op..., een sterkere nautisch- effectief aan boord op... Dit Eén beeld zegt meer dan 1000 operationele focus met als doel geeft zekerheid en de mogelijk- telefoontjes... een vlotter en veiliger heid om te anticiperen. Deze In APICS2 wordt bijzonder aan- afhandelen van het betere communicatie en afstem- dacht besteed aan de onder- scheepvaartverkeer. ming van planningen, laat toe steuning van de gebruiker door om niet alleen de opvaart en de visuele voorstellingen en onder- Iedereen wint sluisplanning te optimaliseren, liggende hulpmiddelen om de Dit nieuwe pakket is dan wel het zal ongetwijfeld ook een scheepvaart optimaal op te ontwikkeld vanuit de eigen gunstig gevolg hebben voor de volgen. Een functionaliteit met nautische behoeften van de organisatie en het rendement een grote meerwaarde is het afdeling Scheepvaartmana-- van het loodswezen. predictiemodel. Hierbij wordt door APICS2 op basis van een gement, het zal voor de ganse 5 Willem Serré keten en alle ketenpartners Korter op de bal eerste ETA (Estimated Time of meer transparantie brengen en Het e-loket dat in 2007 werd Arrival) van het schip voor een een snellere doorstroming van opgezet bracht door de deeltraject een voorspelling van informatie. Alle ketenpartners elektronische berichtgeving al aankomst op een hoofdpassage- zullen meer zien en iedereen zal een aanzienlijke verbetering. punt berekend. Afhankelijk van de eigen organisatie en de Vaak was er voordien verwarring het deeltraject wordt er rekening bijdrage tot de keten kunnen door het gebruik van een andere gehouden met scheepstype, optimaliseren. applicatie door de scheepsagen- voorstroom of tegenstroom Een mooi voorbeeld is de ten voor opgave van bewegingen varen, zwaaimanoeuvre en loodsbesteltijd en het tijdstip en bestellingen. Met het APICS- effect van de windkracht op de waarop de schepen met een loket in eigen beheer krijgen de snelheid van aanlegmanoeu- loods zullen worden bemand. havengemeenschap en de vres. Het resultaat zal zijn dat de In APICS1 heeft het ACC pas APICS2-gebruikers hetzelfde hoofdverkeersleider vlugger een duidelijkheid over de werkelijke zicht op de situatie, worden bijkomende inschatting krijgt opvaart van een zeeschip fouten sneller ontdekt en wordt over de voortgang van de reis en wanneer het Loodswezen ons de communicatie een stuk ook sneller afwijkingen kan bericht via het Central Broker duidelijker. Met de invoering van constateren en hieraan zijn

6 Interview met Willem Serré (vervolg) planning kan aanpassen. opvaart en het afvaarttraject. in goede banen moet leiden. De Scheldeverdieping heeft de Hierdoor zal het makkelijker zijn Maar wat met de binnenvaart? tijvensters verruimd en meer om een betere pre-planning te Ongeveer binnen- Ultra Large Container Ships maken voor het reguliere ver- schepen genereren meer dan (ULCS) naar Antwerpen ge- keer, voor en na een ULCS-aan bewegingen. Waar bracht. Maar met APICS1 blijven loop. liggen of waar varen die? we vaak aangewezen op het in- De AIS-input is een eerste stap, dividueel inschatten en plannen Ten slotte merken we dat de maar de nood aan binnenvaart- ad hoc. komst van APICS2 niet alleen coördinatie is evident. Na de APICS2 gaat onze horizon uitbrei- intern maar ook bij de keten- introductie van APICS2, waarin den zodat we de schepen in een partners een zekere dynamiek een verbeterde registratie van vroeger stadium en met meer teweeg brengt: het optimaliseren de binnenvaartreizen werd informatie in de aanbodlijst zien: moet verder gaan. De ontwikkeld, moet dat onze we zullen dus een nauwkeuriger zeeschepen die jaarlijks onze volgende prioriteit worden. zicht hebben op hun haven aandoen genereren zo n verschillende passages in het bewegingen die het ACC Christiaan De Block, COO: "APICS2 komt net op tijd om als smeermiddel van de keten een vlot en veilig scheepvaartverkeer te ondersteunen. Christiaan De Block COO 6 De komst in 2009 van de MSC vaartmanagement opgestart. werkvloer met elkaar. Wanneer Beatrice, het eerste ULCS (Ultra Dit stemt overeen met het het nieuwe gebouw voor het ACC Large Container Ship) dat de ha- verdrag voor Gemeenschappe- (Antwerpen Coördinatie Center) ven aanliep, was een mijlpaal. lijk Nautisch Beheer dat samen- over enkele jaren een feit is Tegenwoordig hebben we weke- werking van alle betrokken zullen alle ketenpartners ook lijks visite van zo n +366m reus partijen en een geïntegreerde fysiek dezelfde ruimte delen en met een capaciteit van verkeersafwikkeling vooropstelt. de HVL - letterlijk - terzijde TEU (20-voet containers). Een denktank, waarin alle keten- kunnen staan. De verdieping van de Schelde partners vertegenwoordigd Met het toenemend belang van was een zegen voor onze haven waren, heeft alle aspecten van de ketenwerking is door de on- maar tegelijk verhoogde dit de de ketenwerking grondig geana- derlinge verbondenheid ook het druk om de organisatie van het lyseerd. Snel was men het eens gewicht van elke afzonderlijke scheepvaartverkeer te optimali- over het principe van 1 regisseur schakel vergroot. APICS2 komt seren. Een degelijke ketenwer- die vanop zijn uitkijkpost het dus net op tijd om als smeermid- king was volgens tal van studies verkeer plant, leidt en opvolgt, del van de keten voortdurend hèt toekomstperspectief. zowel van zee tot aan de aanleg- een vlot en veilig scheepvaart- We zijn bij het Havenbedrijf plaats als omgekeerd. Hoewel verkeer te ondersteunen. eerst voor eigen deur beginnen gevoelig voor de andere keten- De communicatiemiddelen, keren en gestart met de interne partners is het de HVL die het zoals website, nieuwsbrieven, organi-satie te herbekijken. Elk groene licht geeft. Hij is verant- folders en trainingen, die de bedrijf of onderdeel van het GHA woordelijk voor de aansturing oplevering van APICS2 dat van ver of nabij te maken van de interne en de externe begeleiden, zullen de had met de keten werd onder de spelers die zich voor het eigen toekomstige gebruikers loep genomen en ondergebracht onderdeel van de keten op de enthousiast maken en hun in één organisatie. Zo werd afge- HVL oriënteren. betrokkenheid bij dit interactief lopen zomer de dienst Scheep- Vandaag delen allen een virtuele gebeuren zeker aanwakkeren.

7 Jan Verbist, Havencommandant: Met APICS2 zal Antwerpen ook in de 21ste eeuw model staan met haar interactief, correct en efficiënt haveninformatiesysteem. Jan Verbist Havencommandant Jan Verbist, was erbij in 1989 We hebben daarvoor zelfs een het Havenbedrijf uit te wisselen. toen APICS te water werd gela- van onze mensen, Willem Serré, Daarnaast zal de grafische kolk- ten. Met stabiliteit en veiligheid naar Amaris afgevaardigd. De planner onze mensen toelaten als dè prioriteiten voor zijn nieuwe versie van APICS zal veel om de schuttingen te optimali- haven is de havencommandant meer zijn dan enkel eigentijds seren. altijd een tevreden opdracht- ontworpen schermen. Het hele We hebben er alle vertrouwen in gever en APICS gebruiker business model werd opnieuw dat APICS2 net als zijn voorgan- geweest. APICS zorgde niet bekeken vanuit de ketenvisie ger zal getuigen van een grote alleen voor de registratie van waarbij de haven de regisseur is technische betrouwbaarheid, dat scheepsbewegingen, ook finan- die het scheepvaartverkeer het een veilig en stabiel systeem ciën en andere diensten wisten aanstuurt, van zee naar kade en zal zijn, dat van haar talrijke en dit pakket, mits de nodige aan- terug. De visualisatie van het zeer diverse gebruikers een passingen, nuttig te gebruiken. complete werkingsgebied zal grote nauwkeurigheid en alert- Zo werd APICS wat het nu is. daarbij de grootste troef zijn. heid eist. Als bijkomende pluspunten van Met APICS2 zal Antwerpen ook Omtrent APICS2 zegt de com- APICS2 is er het APICS-loket, de in de 21ste eeuw model staan mandant: HKD heeft zijn eigen vessel manager, die de met haar interactief, correct en volledige medewerking verleend scheepsagenten zal toelaten zelf efficiënt haveninformatie- aan de realisatie van APICS2. rechtstreeks hun gegevens met systeem. Jan Adam, Financieel directeur: Een speerpuntproject dat zijn hoge ambitieniveau moet realiseren. Jan Adam Financieel directeur Het APICS2-verhaal beleef ik absoluut stabiel zijn, kan niet conform de planning verlopen, mee als voorzitter van het IT en zomaar een tijdje uitvallen. dat er goed wordt getest en het APCS steering committee. APICS2 wordt een echte eye- dubbelgelopen. APICS2 is momenteel een van catcher. Naar de buitenwereld onze belangrijkste projecten: het zal dit project Antwerpen APICS2 is ook de concretisering staat als dusdanig tegelijk in het opnieuw vooraan positioneren, van innovatie: de evolutie op ondernemingsplan en in de IT- het heeft dus zeker ook een technologisch vlak is geweldig, visienota. branding-aspect voor de ganse denken we bij voorbeeld maar havengemeenschap. aan de visualisatie van de sluis- Vanuit mijn opdracht houd ik me 7 planning. Dit is een state-of-the- minder bezig met de concrete Mijn rol is ook om het ontwik- uitwerking zelf. Des te meer kelingstraject op te volgen. Of er bewaak ik het belang. APICS2 is voldoende resources zijn? Of er Kortom, APICS2 is een speer- immers veel meer dan een in- genoeg mensen zich kunnen puntproject dat zijn hoge huis toepassing. Het is het core vrijmaken om daaraan te ambitieniveau moet realiseren. system voor de verkeersaf- werken? Ik ben blij met de En ik heb goede hoop dat we het wikkeling, het zorgt voor de degelijke projectstructuur, dat effectief gaan halen. bereikbaarheid van de haven. continuïteit en stabiliteit Zo n nautisch systeem moet prioritair zijn, dat de vorderingen art toepassing.

8 Alain Pels, Manager Scheepvaartmanagement: De lat voor APICS2 ligt erg hoog: wij willen immers àlles zien liggen en àlles zien varen. Alain Pels Manager Scheepvaartmanagement Als lid van de APICS2-steun- scheepvaartgebeuren, en om Het zal voor veel gebruikers groep kreeg ik al een preview en meer informatie bij de hand te wennen zijn. Het vertrouwde dat ziet er erg veelbelovend uit. hebben, vooraf, zodat er zou loslaten, afstappen van oude Maar de lat voor APICS2 ligt erg kunnen worden geanticipeerd. gewoonten, dat is nooit hoog: wij willen immers àlles APICS2 komt aan die wensen gemakkelijk. Maar als ik bij zien liggen en àlles zien varen! tegemoet. Het systeem bevat voorbeeld de toekomstige Ook het feit dat de oude veel meer gegevens die op een kolkplanner zie, hoe je daar toepassing na 22 jaar nog visuele manier overzichtelijk grafisch, drag & drop, met het steeds draait en weinig worden voorgesteld. Alle actoren verslepen van schepen (blokjes problemen geeft maakt de zullen nu gestructureerd kunnen op schaal), de schutting kan uitdaging voor de opvolger des plannen, zicht hebben op het plannen, bevattelijk en snel, dan te groter. volledige werkgebied en op een geloof ik dat onze mensen vlot transparante manier hun bij- over de brug zullen komen. Trouwens APICS2 komt net op drage kunnen leveren aan een Op basis van business rules die tijd: we moesten immers om- vlotte en veilige verkeersaf- al decennia hun deugdelijkheid schakelen om technologische wikkeling en die nauwgezet hebben bewezen en vanuit een redenen, door de exit van de kunnen opvolgen. Bovendien goed stabiel systeem levert AS400-systemen in De zorgt de historiek van de data APICS2 ons binnenkort een denkoefeningen over nieuwe voor een regelmatig bijsturen meerwaarde in de vorm van technologie in 2006 gingen van het predictiemodel waardoor informatiedoorstroming, trans- echter al gauw gepaard met de het plannen mettertijd nog parantie, verruiming en wensen om een control room verfijnd zal worden. visualisatie. view te krijgen over het ganse De komende maanden worden nog boeiend en spannend! 8

9 Xavier van Engelen, Directeur van de Antwerpse Scheepvaartvereniging (ASV): Ik begroet APICS2 met zeer veel vreugde! Xavier van Engelen Directeur ASV Over APICS2 kan ik kort zijn: ik tussen is alles in de plooi geval- verwacht daar zeer veel van, ik len. Zo was er de terugkoppeling begroet het met zeer veel naar de agenten: destijds werd vreugde! Ik volg de ontwikkeling S&SS opgericht om de commu- van de nieuwe APICS sinds het nicatiestromen vlot te laten begin en het verbaast me nog verlopen. Dat is voor de port Maar APICS2 ziet er zeer altijd dat alles zo vlot verloopt, agents en vooral voor de onaf- compleet uit. Ook de ASV-leden hoe goed doordacht het is en hankelijke agenten enorm die al de gelegenheid hadden dat alles op tijd opgeleverd belangrijk. APICS2 voorziet extra een demo bij te wonen reageren wordt. faciliteiten zodat er een verschui- positief. In vergelijking met vele ving optreedt en er in de andere IT-projecten is dit een Ik kom uit operations en ben standaard S&SS-rapportering aangename vaststelling. dus geen IT er, maar ik ken wel wel zaken zullen afgebouwd het belang van computersys- worden. Dat zal enige heroriën- Als nu in de laatste fase van de temen die goed werken, die tering vragen binnen de S&SS-- ontwikkeling van APICS2 nog de stabiel zijn en vlot de gepaste dienstverlening. aangifte Gevaarlijke Goederen wordt ingebouwd, en als APCS connecties leggen. Men heeft IT gewoon nodig om goed te Een paar jaar geleden creëerde nu ook nog ondersteuning in de kunnen werken. Ik denk echt dat het CBS-project bij de agenten communicatie op douanegebied APICS2 een grote stap vooruit is grote verwachtingen die niet zijn gaat geven, dan zijn we rond. voor onze bedrijven, maar ook uitgekomen. CBS bleek meer voor de samenwerking tussen een interne zaak te zijn tussen Ik zie de toekomst van de alle ketenpartners. het loodswezen, scheepvaartbe- Antwerpse haven op IT-vlak zeer geleiding en APICS. Wij hebben blij tegemoet." In het begin waren er wel wat daar weinig meerwaarde voor onduidelijkheden, maar onder- ons in gevonden. APICS2, de afkortingen ACC AIS System ALB ATA ATD CBS CP ETA ETD HVL LK LPL NLB PIZ RTA SRK TEU VLI 9 Antwerp Coordination Center Automatic Identification Albertkanaal Actual Time of Arrival Actual Time of Departure Central Broker System Coordination Point Estimated Time of Arrival Estimated Time of Departure HoofdVerkeersLeider Loodskotter Ligplaats Noordlandbrug Petroleum Installaties Zuid Requested Time of Arrival Schelde Radar Keten Twenty feet Equivalent Unit Vlissingen

10 APICS2 is gebruiksvriendelijker, efficiënter en effectiever. Waarom moeten onze gebruikers verlangen naar APICS2? Wat zijn - in een notendop - de voordelen voor de havengemeenschap, voor de gebruikers en voor de verkeersplanners? Voor de havengemeenschap: Voor verkeersplanning en sluisplanning: Single window voor de waterklerken via het Betere opvolging en visibiliteit van aankomende APICS loket schepen door: Orders ankeren en opvaart zullen rechtstreeks ETA/ATA captatie in een vroeger stadium via APICS loket verlopen Visibiliteit van de loodsstatus (van besteltijd over Gebruikers krijgen antwoordberichten sneller te- gepland tot effectief aan boord) ruggekoppeld Redundantie in de tracking vanaf Terneuzen De opvaart van eigen schepen kan stap voor Visualisatie en detail van toelatingsbeleid, stap opgevolgd worden tijvensters en RTA GHA en havengemeenschap werken op dezelfde Visualisatie van de geplande zeeroute informatie: geen vertraging, geen misverstanden, Visualisatie van het afgelegde traject quasi instant feedback Predictie model geeft indicatie van arrival op De ondersteuning van het APICS loket komt nu in hoofdpassagepunt VLI, CP tot LPL eigen beheer (als agent via de telefoon zaken Grafische kolkplanner afleest van zijn scherm kan de verkeersleiding meekijken). Een interactieve en filterbare planningshorizon : u of alles, naar chronologie Voor de gebruikers: Selectie per oevergebied/getijhaven Rich User Interface, meer informatie op één Zeevaart of binnenvaart, apart of tesamen scherm: je zal minder schermen moeten doorlopen Filterbaar op scheepsafmetingen om hetzelfde te doen Gebruiksvriendelijker Een vlottere communicatie: Rechtstreekse CBS-koppeling: minder points-of- Ingebouwde twitterfunctie via de failure en een verbeterde stabiliteit en performantie berichtenfunctionaliteit Single Sign-On, geen apart wachtwoord meer Permanente beschikbaarheid van voor APICS (enkel voor interne gebruikers) bijzonderheden op het prikbord. Elektronische captatie van operationele events: Niet meer hoeven afloggen om middernacht AIS passages, brug- en sluisbewegingen, meteo, Geen tapes meer verwisselen waterstanden Met "local storage" steeds verder kunnen bij Verbeterde opvolging en visibiliteit van de kortstondige onderbrekingen binnenvaart houdt rekening met AIS spelregels, anticipeert op een binnenvaartcoördinatie > veiliger, vlotter,... 1 Meer informatie vind je op de site Voor vragen of suggesties omtrent APICS2 :

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

Expertise. Huisvesting Fortis IT. In dit nummer: Informatiekrant voor de medewerkers van Information Systems & Technology

Expertise. Huisvesting Fortis IT. In dit nummer: Informatiekrant voor de medewerkers van Information Systems & Technology Informatiekrant voor de medewerkers van Information Systems & Technology Expertise nummer 44, maart 2007 In dit nummer: Huisvesting Fortis IT 1 Huisvesting Fortis IT 4 Jan van Rutte: in diversiteit zit

Nadere informatie

I n h o u d. A m a r i s J a a r v e r s l a g 2 0 1 4 AMARIS JAARVERSLAG 2014. Pagina INHOUD... 02 INLEIDING... 03 PORT COMMUNITY...

I n h o u d. A m a r i s J a a r v e r s l a g 2 0 1 4 AMARIS JAARVERSLAG 2014. Pagina INHOUD... 02 INLEIDING... 03 PORT COMMUNITY... A M A R I S J A A R V E R S L A G 2 0 1 4 AMARIS JAARVERSLAG 2014 A m a r i s J a a r v e r s l a g 2 0 1 4 I n h o u d INHOUD... 02 INLEIDING... 03 PORT COMMUNITY... 04 SCHEEPVAART... 05 BEDRIJFSINFORMATIE...

Nadere informatie

Automatisatie van multi tenant hosting op een Cloudplatform

Automatisatie van multi tenant hosting op een Cloudplatform Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Toegepaste informatica Netwerken en systeembeheer Automatisatie van multi tenant hosting op een Cloudplatform Publiek en privaat Cloudportaal CAMPUS Geel

Nadere informatie

uitgave van i.deeds nv / editie april 15 - september 15 #04 MAGAZINE BARC en i.deeds: een sterk staaltje van goede samenwerking // zie pagina 06

uitgave van i.deeds nv / editie april 15 - september 15 #04 MAGAZINE BARC en i.deeds: een sterk staaltje van goede samenwerking // zie pagina 06 uitgave van i.deeds nv / editie april 15 - september 15 #04 MAGAZINE BARC en i.deeds: een sterk staaltje van goede samenwerking // zie pagina 06 i.speak i.ndex HET BARC-PROJECT IS NIET ALLEEN HET MEEST

Nadere informatie

Change Management. Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart. Tijd voor een verandering?

Change Management. Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart. Tijd voor een verandering? Change Management Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart Tijd voor een verandering? Pagina 1 van 79 Tijd voor een verandering? Pagina 2 van 79 Voorwoord Na het goede verloop

Nadere informatie

Oracle. Open World? www.weloveit.nl. Ga jij mee naar: Magazine voor en door Oracle & Java gebruikers en ontwikkelaars.

Oracle. Open World? www.weloveit.nl. Ga jij mee naar: Magazine voor en door Oracle & Java gebruikers en ontwikkelaars. Oplage 15.000 3e jaargang nummer 3 2008 Abonneer nu gratis www.weloveit.nl/abonneren Magazine voor en door Oracle & Java gebruikers en ontwikkelaars POWERED BY 5HART www.weloveit.nl Ga jij mee naar: Oracle

Nadere informatie

GETTING CRM RIGHT. Tips & Tricks voor een succesvolle CRM WHITE PAPER

GETTING CRM RIGHT. Tips & Tricks voor een succesvolle CRM WHITE PAPER WHITE PAPER GETTING CRM RIGHT Tips & Tricks voor een succesvolle CRM CRM (Customer Relationship Management) vindt vandaag de dag ook in de KMO steeds meer ingang bij de automatisering en stroomlijning

Nadere informatie

TriageExpert kan scha delast voor werkgever enorm beperken

TriageExpert kan scha delast voor werkgever enorm beperken magazine VCD zomer 2010 23e jaargang nummer 2 Laboratorium voor Infectieziekten Rekencentrum verhuist naar VCD KDE Energy KDE Energy voert centrale rapportagehub in Biblionet Groningen VCD Business Intelligence

Nadere informatie

Vinova debuteert. bij zorgorganisatie Middin. De keuze voor onze Online Backup viel op VCD Paul Willems, Spar Winkels

Vinova debuteert. bij zorgorganisatie Middin. De keuze voor onze Online Backup viel op VCD Paul Willems, Spar Winkels Juni 2013 Jaargang 26 #2 De keuze voor onze Online Backup viel op VCD Paul Willems, Spar Winkels We nemen met een gerust hart afscheid van Unix Martin van den Bersselaar, Wédéflex Zekerheid in gegevens

Nadere informatie

nieuwsbrief december 2013 - nr 04 Virtuele centrumsteden Virtuele Centrumsteden

nieuwsbrief december 2013 - nr 04 Virtuele centrumsteden Virtuele Centrumsteden Virtuele centrumsteden Virtuele Centrumsteden Klaar voor digitale handtekening - infosessie februari 2014 Voorwoord Voorwoord 2 3 Voorwoord 4-10 Virtuele centrumsteden: 4 Noord 5 SOCiAL 6 STAD 7 Hageland

Nadere informatie

Handreiking voor toepassen van Agile Scrum binnen Overheidsdiensten

Handreiking voor toepassen van Agile Scrum binnen Overheidsdiensten Handreiking voor toepassen van Agile Scrum binnen Overheidsdiensten Versie 1.0 Datum april 2012 Status definitief Colofon Projectnaam Locatie Contactpersoon Bijlage(n) 1 Auteurs DR en Quintor Project BAS,

Nadere informatie

Implementatie van Telbase in C#

Implementatie van Telbase in C# Bachelor in de toegepaste informatica Implementatie van Telbase in C# CAMPUS Geel Jolien van den Brand Academiejaar 2012-2013 1 VOORWOORD Voor de afronding van mijn opleiding tot Bachelor in de Toegepaste

Nadere informatie

Van Riel kiest voor zekerheid en continuïteit

Van Riel kiest voor zekerheid en continuïteit Hét vakblad voor SAP-gebruikend Nederland magazine mei 2010 jaargang 14 nummer 2 www.vnsg.nl Van Riel kiest voor zekerheid en continuïteit pagina 8 SOA en beheer in 10 vragen SAP NetWeaver MDM bij TNT

Nadere informatie

Afstudeerverslag Project budget bewaking en urenregistratie in Sage CRM

Afstudeerverslag Project budget bewaking en urenregistratie in Sage CRM Afstudeerverslag Project budget bewaking en urenregistratie in Sage CRM Erik Vleugel (20010492) 11-01-2006 Referaat Opsomming van begrippen die betrekking hebben op dit verslag: Customer Relationship Management

Nadere informatie

Bachelor eindproject

Bachelor eindproject Technische Universiteit Delft Bachelor eindproject Faculteit: Electrotechniek, Wiskunde en Informatica Sectie: Web Information Systems DENC Docs Studenten: Martijn Berger (1123076) Michael Croes (1265180)

Nadere informatie

Financial reporting: de gps van uw onderneming

Financial reporting: de gps van uw onderneming 27 E E N I N I T I A T I E F V A N E Y I N S A M E N W E R K I N G M E T T I J D C O N N E C T E N E C H O C O N N E C T 1 3 J U N I 2 0 1 4 Geïntegreerde 2 rapportering Financiële departement als business

Nadere informatie

JAARVERSLAG. Activiteitenverslag

JAARVERSLAG. Activiteitenverslag JAARVERSLAG Activiteitenverslag 2009 DIGIPOLIS PAG. INHOUD > Visie > Synergie Antwerpen - Gent Antwerpen > Synergie Antwerpen > Stad Antwerpen > OCMW Antwerpen > Zorgbedrijf Antwerpen > Lokale politie

Nadere informatie

Carante Groep. in 2011

Carante Groep. in 2011 Carante Groep in 2011 1 VOORWOORD De dynamiek en ontwikkelingen in de wereld om ons heen vragen van organisaties in de care sector een permanente alertheid, hoge kwaliteitsstandaards en professionaliteit.

Nadere informatie

Afstudeerverslag Versie 2

Afstudeerverslag Versie 2 Afstudeerverslag Versie 2 Student: Opleiding: Begeleider: Expert: Danilo Meulens 20053338 Communicatie & Multimedia Design Jolanda Logtenberg Theo Zweers 24 september 2010 Dit stageverslag is geschreven

Nadere informatie

VAN DE REDACTIE. www.testnet.org secretaris@testnet.org. @hansvanloenhoud

VAN DE REDACTIE. www.testnet.org secretaris@testnet.org. @hansvanloenhoud September 2012 Jaargang 16 Nummer 2 www.testnet.org secretaris@testnet.org VAN DE REDACTIE Door Hans van Loenhoud tnn@testnet.org @hansvanloenhoud Normaal gesproken val ik jullie niet lastig met persoonlijke

Nadere informatie

C e v o r A. Beroepsprofielen van bedienden. Informaticasector. ICT-projectleider

C e v o r A. Beroepsprofielen van bedienden. Informaticasector. ICT-projectleider C e v o r A Beroepsprofielen van bedienden Informaticasector ICT-projectleider Centrum voor Sociologisch Onderzoek (KULeuven) in opdracht van Cevora Januari 2009 Seth Maenen en Sarah Martens onder leiding

Nadere informatie

Participeren. in projecten

Participeren. in projecten Participeren I-TRACKS in projecten Project Participation Foundation Intern / Extern Fasering Methodieken Methodieken Wat is een project Omgeving Plan van Aanpak GOKIT Geld Organisatie Kwaliteit Informatie

Nadere informatie

INGELICHT. Rapport Onderzoeksgroep Dessens gereed: Kwaliteit, Capaciteit en Samenwerking

INGELICHT. Rapport Onderzoeksgroep Dessens gereed: Kwaliteit, Capaciteit en Samenwerking INGELICHT Informatiemagazine voor de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst juni 2006 - Nr 3 Rapport Onderzoeksgroep Dessens gereed: Kwaliteit, Capaciteit en Samenwerking colofon INGELICHT wordt

Nadere informatie

connecting the dots Cegeka jaarverslag 2013

connecting the dots Cegeka jaarverslag 2013 connecting the dots Cegeka jaarverslag 2013 connecting the dots Cegeka jaarverslag 2013 2 1 sharing knowledge Connecting the dots p. 19 Alles is software Johan Lybaert vertelt iets meer over enkele trends

Nadere informatie

The Art of Backup. Interpolis DataParaat Glashelder in online backup 4. Backup innovaties

The Art of Backup. Interpolis DataParaat Glashelder in online backup 4. Backup innovaties Backup Magazine, Mei 2010 The Art of Backup Interpolis DataParaat Glashelder in online backup 4 Backup innovaties Virtual Drive voor Exchange recovery 14 Succes in Enterprise backup Interview met Ad Stekelenburg,

Nadere informatie

toegevoegde waarde Goed partnership is altijd gebaseerd op wederzijds Coverstory Met Skednet Online regel je de roosterplanning

toegevoegde waarde Goed partnership is altijd gebaseerd op wederzijds Coverstory Met Skednet Online regel je de roosterplanning September 2011 Jaargang 24 #2 Met Skednet Online regel je de roosterplanning met enkele muisklikken De nieuwe ERP-oplossing Vidaví is berekend op de toekomst van Pantein VCD beheerst het complete spectrum

Nadere informatie

Nationale IT-Security Monitor

Nationale IT-Security Monitor a lles ov er innovat ie in ic t w w w.cloudworks.nu Jaargang 5, nr. 5 / 2014 FenceWorks en Pb7 Research lanceren Nationale IT-Security Monitor Elk bedrijf is een softwarebedrijf Toekomst van ServiceNow

Nadere informatie

Werkboek Transfer van leren

Werkboek Transfer van leren Werkboek Transfer van leren Werkboek Transfer van leren Administratie Werkgelegenheid De auteur is Els Vanhoven van het HRM Centre van de Vlerick Leuven Gent Management School In samenwerking met : Kathleen

Nadere informatie