Waarin stemmen ze overeen, waarin verschillen ze?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Waarin stemmen ze overeen, waarin verschillen ze?"

Transcriptie

1 Een vergelijking van huisartsenwachtposten in Vlaanderen en Nederland Waarin stemmen ze overeen, waarin verschillen ze? R. Demmers, K. Van der Heyden, J. Van Bergen, R. Remmen, H. Philips Samenvatting Verschillende modellen voor de opvang buiten de kantooruren in de eerstelijnszorg zijn bekend. Het dominante systeem voor Vlaanderen is de rota: een vaste samenwerking tussen huisartsen waarbij elke huisarts van een bepaalde kring of regio om beurten buiten de kantooruren de permanentie voor alle patiënten uit die regio verzorgt. In Nederland is het dominante systeem de huisartsenwachtpost. Volgens deze literatuurstudie én observationeel onderzoek in Vlaamse en Nederlandse wachtposten zijn er veel overeenkomsten, maar ook een aantal verschillen. Het meest in het oog springende verschil is het toepassen van telefonische triage in Nederland. Verder onderzoek naar de toepasbaarheid daarvan op Vlaamse wachtposten is zeker nodig. R. Demmers en K. Van der Heyden zijn zevendejaars huisarts in opleiding aan de Universiteit Antwerpen; J. Van Bergen, R. Remmen en H. Philips zijn huisarts en verbonden aan de Vakgroep Eerstelijns- en Interdisciplinaire Zorg, Universiteit Antwerpen. Correspondentie: Belangenvermening: geen Dit artikel is gebaseerd op de masterproef van R. Demmers en K. Van der Heyden. Demmers R, Van der Heyden K, Van Bergen J, Remmen R, Philips H. Een vergelijking van huisartsenwachtposten in Vlaanderen en Nederland. Waarin stemmen ze overeen, waarin verschillen ze? Huisarts Nu 2014;43:42-6. Inleiding Huisartsen moeten voorzien in een goed geregelde 24-uurszorg die de continuïteit van zorg zowel binnen als buiten de kantooruren garandeert. 1 Ook in andere Europese landen is de continuïteit van de zorg een van de hoekstenen van goede medische praktijkvoering en een adequaat gezondheidssysteem. In Vlaanderen heeft de huisarts zich lang persoonlijk heel bereikbaar opgesteld, ook buiten de kantooruren. Men ging hooguit met enkele artsen uit de regio een los samenwerkingsverband aan om de continuïteit te verzorgen. In het buitenland, bijvoorbeeld in het Verenigd Koninkrijk, Denemarken en Nederland, zijn er aan het einde van de vorige eeuw initiatieven ontstaan om wachtdiensten grootschaliger te maken. 2 Het oprichten van huisartsenwachtposten is hier een voorbeeld van. 3 In Vlaanderen is deze beweging volop bezig, o.a. om het tekort aan huisartsen, veiligheidsproblemen in de grote steden en een overbevraging van de spoeddiensten beter op te vangen. 4-6 De eerste huisartsenwachtpost werd in Deurne-Borgerhout opgericht in Op dit moment wordt ongeveer 30% van de Vlaamse bevolking door een wachtpost verzorgd. Dit aantal blijft nog stijgen met de recente oprichting van nieuwe huisartsenwachtposten. 3,8 De organisatie van huisartsenwachtposten is actueel. Dit blijkt uit recente berichten in de media over het toenemende gebruik van medische hulp buiten de kantooruren (huisartsen, spoedgevallendiensten, apothekers), maar ook de samenwerking tussen deze diensten, de nood aan en bereikbaarheid van wachtposten in landelijke gebieden en het invoeren van nieuwe betalingssystemen op huisartsenwachtposten, de verschillende noden tussen Vlaanderen en Wallonië, de link tussen de wachtposten en de Lokale Multidisciplinaire Netwerken (LMN s) en het toekomstig invoeren van oproepnummer Helaas houdt ook het recent opnieuw opduiken van het veiligheidsprobleem tijdens de wachtdiensten het onderwerp actueel. Vraagstelling Gezien het niet alleen om een Vlaamse problematiek gaat, wilden wij nagaan in hoeverre de bestaande structuren van eerstelijnszorg buiten kantooruren reeds vergeleken werden. Het eerste deel van dit onderzoek was een literatuurstudie vanuit volgende vraagstelling: wat zijn in de internationale literatuur de meest opvallende karakteristieken van organisatiemodellen voor de eerstelijnszorg buiten de kantooruren? In een tweede deel spitsten we het onderzoek toe op Nederland en Vlaanderen in een veldstudie. We toetsten hierbij de gegevens uit de literatuur in een huisartsenwachtpost in Vlaanderen (Deurne-Borgerhout) en in Nederland (Alkmaar). Voor dit deelonderzoek was de onderzoeksvraag: welke verschillen observeren wij tussen huisartsenwachtposten in Nederland en Vlaanderen en wat kunnen we daaruit leren? Methode Literatuurstudie De literatuurstudie spitste zich voornamelijk toe op publicaties die een vergelijking maken tussen verschillende organisatiesystemen in de eerstelijnszorg buiten kantooruren. Gebruikmakend van Medline via Ovid SP werd gezocht op volgende MeSH termen in verschillende combinaties: [triage], [after-hours care], [answering services], [family practice], [patient satisfaction], [Belgium or Netherlands]. Er werden geen limieten voor taal ingesteld. Literatuur werd gezocht vanaf 1998 tot 10 april De grijze literatuur werd wegens de keuze van de te volgen systematiek enkel handmatig geraadpleegd in oktober Verder werd het Koninklijk Besluit in verband met de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen opgezocht voor aanvullende wettelijke informatie Huisarts Nu januari-februari 2014; 43(1)

2 De auteurs beoordeelden titel en abstract afzonderlijk en in consensus op de volgende twee voorwaarden: de artikels moesten specifiek over eerstelijnshulpverlening buiten kantooruren gaan én (minimaal) twee verschillende vormen van eerstelijnshulpverlening buiten kantooruren met elkaar vergelijken. Vervolgens werden de geselecteerde artikels gelezen waarna op dezelfde voorwaarden inclusie of exclusie volgde. Bij twijfel werd via consensus met de promotor beslist over het al dan niet includeren van een artikel. Veldstudie De veldstudie werd uitgevoerd bij twee huisartsenwachtposten gelegen in een vergelijkbaar stedelijk gebied. In Vlaanderen betrof het de huisartsenwachtpost Deurne-Borgerhout (± inwoners), in Nederland de huisartsenpost Alkmaar (± inwoners). De twee huisartsenwachtposten werden door twee onderzoekers afzonderlijk bezocht gedurende een hele dag. Dit vond voor de Huisartsenwachtpost Deurne-Borgerhout plaats op 13 december 2009 en 19 februari 2010; Alkmaar werd bezocht op 6 februari 2010 en 13 maart Met de resultaten van de literatuurstudie voor ogen werden informele interviews afgenomen bij het aanwezige personeel, voornamelijk artsen, paramedici en secretariaatsmedewerkers. Speciale aandacht ging naar de werking en de organisatie van de huisartsenwachtposten. Verder werd een arts een of twee dagdelen van nabij gevolgd. De individueel bekomen notities werden later met elkaar vergeleken en verwerkt. Resultaten Literatuurstudie Aantal studies De zoekstrategie leverde 162 publicaties op, waarvan 24 publicaties overbleven na de eerste selectieronde op basis van titel Kernpunten Er zijn grote verschillen en gelijkenissen tussen de organisatie van de eerstelijnszorg buiten de kantooruren tussen Vlaanderen en Nederland. In Vlaanderen is de dominante vorm nog de rota, de wachtpost is nog in volle opkomst. In Nederland is de dominante vorm al sinds langere tijd de wachtpost. Het meest in het oog springende verschil is het toepassen van telefonische triage in Nederland. en abstract. Na de tweede selectieronde bleven uiteindelijk 6 Engelstalige publicaties over. 2,9-13 Er zijn geen artikels gevonden die specifiek Vlaanderen en Nederland vergelijken. Sommige artikels vergeleken verschillen binnen één land, andere maakten de vergelijking tussen meerdere landen. 2,9-13 Belangrijkste resultaten Er was een grote variatie in de kosten die de organisatie van eerstelijnshulp buiten de kantooruren met zich meebrengt. Volgens enkele studies verminderde de invoering van telefonische triage de werklast van de artsen, door het vervangen van directe contacten (raadpleging, huisbezoek) door telefonische consulten. Anderzijds kon het een negatieve invloed hebben op de patiënttevredenheid, omdat patiënten niet de zorg kregen die ze verwachtten en de voorkeur gaven aan contact met een arts. 2,10 Negen organisatiemodellen In tabellen 1 en 2 worden negen verschillende modellen beschreven van de eerstelijnshulp buiten de kantooruren die in de literatuur vermeld staan. Het model waarbij de huisartsenwachtpost gelegen is voor of in de spoedafdeling van het ziekenhuis, lijkt het meest efficiënt. Tabel 1: Verschillende modellen van organisatie van eerstelijnszorg buiten de kantooruren en hun voorkomen. 15 Model Toelichting Voorkomen Individueel De huisarts zorgt zelf 24/7 voor zijn patiënten. Oostenrijk, Australië, Griekenland Klassieke wachtdienst (rota) Huisartsenwachtpost Eerstelijnszorgcentrum Vervangingsservice Kleine verwonding- en walk-in-centers Telefonische triage en adviescentrum Huisartsen die actief zijn in dezelfde regio, organiseren een beurtrol om de eerstelijnszorg buiten de kantooruren van de hele groep te verzorgen. Grootschalige organisatie die ondersteund wordt door bijkomend personeel (manager, chauffeur,...) en waarin huisartsen beurtelings van wacht zijn voor de gehele populatie van een bepaalde regio/wachtkring. Centrum waar patiënten zonder afspraak terechtkunnen met kleine verwondingen en aandoeningen. Werkt onder toezicht van een huisarts. Enkele centra zijn ook open gedurende de dag, één centrum neemt dan de wachtdienst op zich. Commerciële organisaties die huisartsen tewerkstellen om de wachtdiensten van andere huisartsen over te nemen. Commercieel centrum waar de patiënt zonder afspraak terechtkan bij een speciaal opgeleide verpleegster voor informatie, advies en behandeling. Patiënten kunnen via een vast, niet-regionaal gebonden telefoonnummer contact hebben met een medisch getrainde professional die advies zal verstrekken of doorverwijzen naar de meest gepaste persoon. Noorwegen, Duitsland, Slovenië, Oostenrijk, Frankrijk, Zwitserland, België, Nieuw-Zeeland, USA Nederland, Ijsland, Zweden, Nieuw- Zeeland, Australië, Ierland, België Slovenië, Portugal, Ijsland Verenigd Koninkrijk Ierland Portugal, Denemarken, Spanje Spoeddienst Spoeddiensten in ziekenhuizen verstrekken vaak eerstelijnszorg. België, Israël, Kroatië, Frankrijk, Canada Eerstelijnszorg geïntegreerd in het ziekenhuis Een (team van) huisarts(en) werkzaam op de spoedafdeling om de eerstelijnszorg te voorzien. Italië, Tsjechië Huisarts Nu januari-februari 2014; 43(1) 43

3 De huisartsenwachtpost vervult een poortwachterfunctie en reguleert toegang tot de spoedafdeling; zonder verwijzing wordt men niet op de spoeddienst toegelaten. De werklast vermindert als gevolg van een gedaald aantal arts-patiëntcontacten op de spoedafdeling. Zo zal men op de spoedafdeling minder aanmeldingen ontvangen en op de huisartsenwachtpost net meer. 2,9,12 Veldstudie Telefonische triage In tabel 3 wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste observaties in de Nederlandse en Vlaamse huisartsenwachtposten. Bijzonder opvallend is dat telefonische triage in Nederland wel en in Vlaanderen niet toegepast wordt. Het is de functie van triage om aan de hand van de NHG-TelefoonWijzer (inmiddels de NHG-Triagewijzer) ernstige pathologie snel te identificeren zodat zonder tijdverlies de meest geschikte medische zorg voorzien kan worden, hetzij door de ambulance, door een huisbezoek met prioriteit of door directe doorverwijzing naar de spoeddienst. 13 Wanneer de ernst van die hulpvraag bijvoorbeeld voldoende laag wordt ingeschat of een arts de patiënt wel moet zien, wordt nagegaan of een huisbezoek noodzakelijk is, een raadpleging op de huisartsenwachtpost mogelijk is of dat een telefonisch advies kan volstaan. Op de Vlaamse huisartsenwachtpost vragen de onthaalmedewerkers niet door naar de klachten van de patiënt. Ze proberen enkel te achterhalen of de patiënt in staat is om naar de huisartsenwachtpost te komen en zo niet zal de arts een huisbezoek afleggen. 14 Wanneer de patiënt naar de huisartsenwachtpost komt, wordt geen afspraak gemaakt. De patiënt wordt geholpen zodra de arts beschikbaar is. Op drukkere momenten kan de wachttijd oplopen. Triage wordt in Nederland deels toegepast met de bedoeling om de artsen te ontlasten. Door het werk van de triageassistenten wordt de werkdruk op de artsen verminderd en dienen er dus minder artsen op de huisartsenwachtpost aanwezig te zijn. De artsen die aanwezig zijn, werken bovendien efficiënter. Er moet wel altijd een arts het werk van de triageassistenten superviseren en autoriseren. Het valt verder nog op dat de Nederlandse artsen die wij spraken, unaniem en onder geen enkel beding wilden terugkeren naar de tijd voor toepassing van triage of voor oprichting van de huisartsenwachtpost. Het werk van de triageassistenten beschouwden ze als zeer waardevol en onmisbaar in de moderne praktijk. Financiering van de wachtpost Een tweede wezenlijk punt van verschil tussen Vlaanderen en Nederland is de financiering van de infrastructuur en de werking van de huisartsenwachtpost. In Nederland gaat dit via een budget van de ziektekostenverzekeraar en dient de wachtpost zelfbedruipend te opereren (eventuele overschotten vloeien terug naar de verzekeraar). In Vlaanderen is deze dienstverlening enkel mogelijk dankzij extra overheidssubsidies. Bespreking Beperkt aantal vergelijkende studies Ondanks de grote veranderingen in de organisatie van de eerstelijnszorg buiten de kantooruren het afgelopen decennium, is Tabel 2: De voor- en nadelen van de verschillende organisatiemodellen. Toegankelijkheid Patiënttevredenheid Artstevredenheid Tevredenheid andere professionelen Veiligheid van triage Continuïteit (persoonlijke-, informatie- en behandeling) Efficiëntie (een optimale balans tussen gebruik van de middelen en de effectiviteit, niet enkel een verlaging van de kosten) Kostprijs voor patiënt en maatschappij Coördinatie Individueel Klassieke wachtdienst (rota) Huisartsenwachtpost + +/ Eerstelijnszorgcentrum Vervangingsservice Kleine verwonding- en walk-in-centers Telefonische triage en adviescentrum + + Wachttijd Extra opmerkingen Algemeen hoge patiënttevredenheid, maar lage patiënttevredenheid indien geen arts-patiëntcontact Commerciële instelling: uitgebaat door privébedrijven, dus niet door de staat of huisartsenkringen zelf (dit model wordt echter niet toegepast in België of Nederland, wel bijvoorbeeld in Ierland) Variabele kwaliteit van adviezen. Spoeddienst Eerstelijnszorg geïntegreerd in het ziekenhuis Doordat de spoeddienst laagdrempelig is, kan de wachttijd oplopen waardoor de beschikbaarheid van de hulpverlener lager ligt. Lage patiënttevredenheid indien geen arts-patiëntcontact. 44 Huisarts Nu januari-februari 2014; 43(1)

4 weinig vergelijkend onderzoek gepubliceerd over de verschillende organisatiemodellen. Slechts in één internationale studie wordt Vlaanderen vermeld. 15 Dit kan deels verklaard worden doordat huisartsenwachtposten een relatief recent fenomeen zijn. In 2010 verschenen nog twee artikels in Huisarts Nu waarin een Nederlands en een Vlaams systeem beschreven worden. 16,17 Ondanks het feit dat organisatoren van eerstelijnszorg buiten de kantooruren vaak hun inspiratie in buurlanden halen, wordt weinig onderzoek over deze samenwerking in de literatuur beschreven. Huisartsenwachtpost: het beste model? In de internationale literatuur vinden we momenteel negen grote organisatievormen voor medische eerstelijnszorg buiten kantooruren, ieder met zijn sterke en zwakke punten (tabellen 1 en 2). De huisartsenwachtpost is een van de organisatievormen die in de literatuur het best beschreven is. De huisartsenwachtpost is een complexe organisatie met vele aspecten die nog verder onderzocht kunnen worden om tot een optimale werking te komen. We denken daarbij aan triage, financieringsvorm, personeelsbezetting, veiligheid, toegankelijkheid,... Tabel 3: Belangrijkste observaties aangaande de Belgische (Deurne-Borgerhout) en Nederlandse (Alkmaar) huisartsenposten. België (Deurne-Borgerhout) Nederland (Alkmaar) Werkgebied Patiëntenpopulatie ± personen ± personen Organisatie Openingsuren Vrijdag 19 uur maandag 7 uur en feestdagen Elke dag 17-7 uur en op weekend en feestdagen Bemensing: Doordeweeks Weekend / 2-3 artsen aangevuld met 1 secretaresse en 1-2 chauffeurs 3 artsen aangevuld met 1-3 doktersassistenten en 1-2 chauffeurs 4-5 artsen aangevuld met 6-7 doktersassistenten en 2-3 chauffeurs Chauffeur Momenteel krijgen chauffeurs in België geen bijzondere bijkomende opleiding(en). De chauffeur heeft een ambulancieropleiding genoten en is in staat de arts te assisteren. Taakverdeling 1-3 artsen nemen de consultaties op zich terwijl 1-2 andere de hele shift enkel de huisbezoeken afwerken. Dienstregeling Shift van 12 uur en elke arts presteert er zo ongeveer 6-8 (72-96 uur) per jaar. Triage Financiën Budget Verloning Tarieven (op ogenblik van de observaties) Er wordt geen triage toegepast. Patiënten dienen zich niet vooraf telefonisch aan te melden. Een overheidssubsidie dekt net de kosten van personeel (secretaresses, chauffeurs), materiaal, huur van de locatie, verwarming en andere vaste kosten (telefoon, elektriciteit,...). De artsen worden door de patiënt contant betaald (patiënt krijgt een percentage terugbetaald via de verplichte ziekteverzekering). Dit is dus een betalingssysteem per prestatie en deze opbrengst gaat integraal naar de arts die verder ook geen onkosten heeft (behalve zijn verplaatsing van en naar de wachtpost aan begin en eind van de dienst). Consultatie overdag: 34 Consultatie 21-8 uur: 45 Huisbezoek overdag: 51 Huisbezoek 21-8 uur: 78 Alle artsen van dienst wisselen consultaties met visites af. Ze doen dit tijdens een dienst dus beide. Shifts van 8 uur en elke aangesloten arts dient minstens 50 uur per jaar actief te zijn op de wachtpost. Het totaal aantal te werken diensturen wordt bepaald op basis van de omvang van de privépraktijk. Gemiddeld betekent dit uur per jaar. Vele artsen verkopen hun surplus aan te kloppen uren echter aan jongere collega s. Patiënten dienen bij voorkeur zich telefonisch aan te melden. Speciaal opgeleide doktersassistenten nemen deze telefoons aan en zullen de aanmeldingsklacht verder bevragen en aan de hand van hun opleiding en de NHG-wijzer de urgentie inschatten die ze kunnen indelen in vier niveaus. Aan de hand daarvan beslist deze of een huisbezoek of zelfs een opname zich opdringt, of dat de patiënt tot op de wachtpost dient te komen, of dat telefonische hulp kan volstaan. Doktersassistenten dragen hier echter niet de eindverantwoordelijkheid, die ligt bij een superviserend arts. Elke oproep wordt opgenomen en genoteerd, de op dat moment aangestelde arts neemt elk uur de registraties door en kan beslissen om eventueel patiënten terug te laten bellen en alsnog te laten komen of alsnog iemand naar hen toe sturen. De lokaal grootste ziekteverzekeraar maakt afspraken met de post en reikt zo een basisbudget aan gebaseerd op het aantal patiënten en verrichtingen per jaar. Hiermee dient de wachtpost zelfbedruipend te zijn. Overschotten op dit budget dienen terug te vloeien naar de verzekeraar. De betaling gebeurt via derden, de patiënt betaalt dus niets en de arts wordt via de verzekeraar een vastgelegd uurloon uitbetaald. Dit is afkomstig uit het jaarlijkse budget van de post (of via de arts die vervangen wordt wanneer deze zijn dienst heeft doorverkocht aan een vaak jongere collega. Dit uurloon zal dan hoger liggen dan het basisuurloon). Telefonisch consult: 25 Consultatie: 82,16 Huisbezoek: 123,24 Huisarts Nu januari-februari 2014; 43(1) 45

5 De uitdaging hierbij is om kwaliteitsvolle zorg te blijven garanderen. Wachtposten kunnen een laagdrempelige en toegankelijke hulpverlening aanbieden, wat patiënttevredenheid ten goede komt. Uit de literatuurstudie blijkt dat de variatie in kosten per wachtpost te wijten is aan allerlei factoren, onder andere de ligging, de grootte en de hoeveelheid extra personeel. De integratie van een huisartsenwachtpost in een spoedafdeling beïnvloedt nauwelijks de werkingskosten van de spoedafdeling waar deze wordt ondergebracht. Anderzijds lijkt het delen van bestaande infrastructuur een haalbare financiële situatie, zowel voor spoedgevallendiensten als huisartsenwachtdiensten. Veralgemening van derde betaler? Een belangrijke vaststelling is dat de geobserveerde huisartsenwachtposten op het eerste zicht heel erg op elkaar lijken. Het feit dat telefonische triage alleen in Nederland wordt toegepast, springt als verschil het meest in het oog. Het verschil in betalingssysteem is ook opvallend: in Nederland gebeurt dit altijd per derde betaler, terwijl men in Vlaanderen meestal contant of elektronisch moet betalen. De enige variatie hierop is de huisartsenwachtpost die in mei 2011 in Antwerpen-Zuid is opgericht. Hier wordt, als voorlopig enige huisartsenwachtpost in Vlaanderen, met het derdebetalersysteem gewerkt. Effecten op de toegankelijkheid en de organisatie zijn hiervan voorlopig nog niet gekend. Verschillen in organisatie en cultuur We kunnen ons afvragen of de door ons geobserveerde verschillen niet ingebakken zitten in de verschillen van de gezondheidssystemen. Enkele voorbeelden: vrije artsenkeuze en vrije toegang zonder voorafgaand telefonisch contact in Vlaanderen enerzijds en een sterk beperkt aantal huisbezoeken, de mogelijkheid van telefonisch consult en het beschikbaar zijn van praktijkassistenten in Nederland anderzijds. Deze kenmerken maken dat de organisatie van de gezondheidszorg in Nederland sterk verschilt van het Vlaamse systeem. Andere grote verschillen die opgemerkt werden, vloeien voort uit het verschil in wetgeving en verplichtingen, deontologische aspecten waaraan artsen en huisartsenwachtposten gebonden zijn en de verschillende manier van financiering. Beide landen zijn hierin zeer verscheiden. Aangezien deze kenmerken ingebakken zitten in de structuur en de cultuur van een land, is het zeer lastig om hier op korte termijn veranderingen in te brengen. Blijven observeren in andere landen, objectief kijken naar nieuwe systemen en goede ideeën proberen te integreren in het Vlaamse systeem kan de efficiëntie verbeteren. Besluit Het lijkt ons dat de twee systemen in Vlaanderen en Nederland van elkaar kunnen leren. Zo is de lage drempel die we in Vlaanderen observeren, een pluspunt: eerstelijnszorg dient immers laagdrempelig te zijn. Om dit voordeel te behouden zijn twee boodschappen van belang. Een huisartsenwachtpost gevestigd bij een dienst spoedgevallen lijkt de rol van poortwachter het meest efficiënt te vertegenwoordigen in Nederland. Anderzijds is praktijkondersteuning al dan niet met telefonische triage zoals dit in Nederland het geval is, op termijn ook bij ons te overwegen. Gezien de opleiding tot praktijkassistent en het wettelijke kader voor telefonische triage in Vlaanderen voorlopig nog ontbreken, kan de invoering hiervan een grote stap betekenen in de eerstelijnszorg buiten de kantooruren. In vervolgonderzoek plannen we een schatting te maken van wat de invloed van telefonische triage kan zijn op de werkbelasting op een huisartsenwachtpost in Vlaanderen. Literatuur 1 Koninklijk besluit nr. 78 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen. Het Belgisch Staatsblad; Grol R, Giesen P, van Uden C. After-hours care in the United Kingdom, Denmark, and the Netherlands: new models. Health Affairs 2006; 25: Remmen R, Renders R, Teblick M, et al. Huisartsenwachtpost in Vlaanderen. Wat zijn de randvoorwaarden? Huisarts Nu 2007;36: Leliefeld HJ. Grip op het tekort: nauwkeuriger zicht op voorspeld gebrek aan huisartsen. Medisch Contact 2005;60: Capaciteitsorgaan. Ontwikkeling capaciteit huisartsenzorg. Utrecht; Capaciteitsorgaan. Capaciteitsplan 2010 Hoofdrapport. Revisie 1.1 Utrecht; Renders R, Ryckebosch P, Brouns J, et al. Eindrapport van het project huisartsenwachtpost Deurne-Borgerhout van Uden CJT, Winkens R, Wesseling G, Crebolder H, van Schayck CP. Use of out of hours services: a comparison between two organisations. Emergency Medicine Journal 2003;20: Leibowitz R, Day S, Dunt D. A systematic review of the effect of different models of after-hours primary medical care services on clinical outcome, medical workload, and patient and GP satisfaction. Family Practice 2003;20: Scott A, Simoens S, Heaney D, et al. What does GP out of hours care cost? An analysis of different models of out of hours care in Scotland. Scottish Medical Journal 2004;49: van Uden CJT, Ament AJHA, Voss GBWE, et al. Out-of-hours primary care. Implications of organisation on costs. BMC Family Practice 2006;7: Van Bergen J, Huibers L, Vandevelde P, Philips H, Remmen R. Informele telefonische triage in een huisartsenwachtpost. Huisarts Nu 2013;42: Huibers L, Giesen P, Wensing M, Grol R. Out-of-hours care in western countries: assessment of different organizational models. BMC Health Services Research 2009;9: Giesen P, Huibers L, Wensing M. Huisartsenposten in Nederland. Huisarts Nu 2010;39: Philips H, Remmen R. Huisartsenwachtposten in Vlaanderen. Huisarts Nu 2010;9: Huisarts Nu januari-februari 2014; 43(1)

Huisartsenzorg Veen, Genderen en Wijk en Aalburg

Huisartsenzorg Veen, Genderen en Wijk en Aalburg Huisartsenzorg Veen, Genderen en Wijk en Aalburg Ontstaan huisartsenpost Oprichting 2002 Posten in s-hertogenbosch, Zaltbommel, Oss en Uden Lagere dienstbelasting voor huisartsen Van circa 700 naar 225

Nadere informatie

Dr. Stefan Teughels Voorzitter WP Vlaanderen

Dr. Stefan Teughels Voorzitter WP Vlaanderen Dr. Stefan Teughels Voorzitter WP Vlaanderen De pro en contra s van een wachtpost Moeilijkheden en uitdagingen Mogelijkheden van Wachtposten (in) Vlaanderen Dalend aantal artsen Vergrijzing makkelijker

Nadere informatie

DE HUISARTSENPOST. Armslag voor een goed eerstelijns loket

DE HUISARTSENPOST. Armslag voor een goed eerstelijns loket DE HUISARTSENPOST Armslag voor een goed eerstelijns loket De acute zorg in Nederland is volop in ontwikkeling. Gewerkt wordt aan het vormen van een effectieve en aaneengesloten keten voor acute zorg. Beschikbaarheid,

Nadere informatie

CIJFERS BELGIË OVERNIGHT STAYS

CIJFERS BELGIË OVERNIGHT STAYS OVERNACHTINGEN 2015-2016 - 9 maanden VOORLOPIGE CIJFERS BELGIË OVERNIGHT STAYS 2015-2016 - 9 months PRELIMINARY FIGURES BELGIUM België 15 668 923 15 878 478 +209 555 +1,3% Belgium Nederland 4 071 014 3

Nadere informatie

ORGANISATIE EN FINANCIERING VAN SPOEDDIENSTEN IN BELGIË:

ORGANISATIE EN FINANCIERING VAN SPOEDDIENSTEN IN BELGIË: ORGANISATIE EN FINANCIERING VAN SPOEDDIENSTEN IN BELGIË: Aanbevelingen van het KCE-rapport KOEN VAN DEN HEEDE, CÉCILE DUBOIS, STEPHAN DEVRIESE, NATALIE BAIER, OLIVIER CAMALY, EVELINE DEPUIJDT, ALEXANDER

Nadere informatie

Het project /03/2014. Situering van het project. Situering van het project 18/03/2014

Het project /03/2014. Situering van het project. Situering van het project 18/03/2014 Het project 1733 18/03/2014 2 Situering van het project Debatten rond oneigelijk gebruik van spoedgevallen, Huisartsen wachtdiensten steeds moeilijker te organiseren. Vooral Nacht en WE 3 Situering van

Nadere informatie

Afsprakenplan STREVEN NAAR MEER SAMENWERKING TUSSEN HUISARTSEN EN ZIEKENHUIZEN/SPOEDDIENSTEN

Afsprakenplan STREVEN NAAR MEER SAMENWERKING TUSSEN HUISARTSEN EN ZIEKENHUIZEN/SPOEDDIENSTEN Afsprakenplan STREVEN NAAR MEER SAMENWERKING TUSSEN HUISARTSEN EN ZIEKENHUIZEN/SPOEDDIENSTEN Samenwerking Spoed en huisartsenwachtposten: evolutie Conventie 2015: Stelde al een samenwerkingsovereenkomst

Nadere informatie

De huisarts als nachtwinkel. Hilde Philips Zeewolde 9 april 2013

De huisarts als nachtwinkel. Hilde Philips Zeewolde 9 april 2013 De huisarts als nachtwinkel Hilde Philips Zeewolde 9 april 2013 Google afbeeldingen: WACHTPOST 2 Voting system 1. Geslacht: 1. Vrouw 2. Man 2. Ik ben momenteel werkzaam als huisarts: 1. Ja 2. Neen 3. Ik

Nadere informatie

Samenwerking tussen huisartsenwachtposten en spoedgevallen in Gent

Samenwerking tussen huisartsenwachtposten en spoedgevallen in Gent Samenwerking tussen huisartsenwachtposten en spoedgevallen in Gent Huisartsenvereniging Gent, vzw HVG Dr. Bart Van de Velde, lid raad van bestuur en werkgroep wachtdiensten Huisartsen wachtdiensten Gent

Nadere informatie

Er is geen tekort aan huisartsen in Vlaanderen en zij zijn niet "burnt out"!

Er is geen tekort aan huisartsen in Vlaanderen en zij zijn niet burnt out! Er is geen tekort aan huisartsen in Vlaanderen en zij zijn niet "burnt out"! Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg maakte een interessante studie over de performantie van de Belgische gezondheidszorg.

Nadere informatie

Wat zijn feiten en cijfers rond geneesmiddelenonderzoek?

Wat zijn feiten en cijfers rond geneesmiddelenonderzoek? Deze kaart geeft een overzicht van beschikbare feiten en geneesmiddelenonderzoek. De kaart is tot stand gekomen op basis van literatuuronderzoek, interviews en denksessies met deskundigen. Met dank aan

Nadere informatie

Spoedgeval s avonds of in het weekend? Wij zijn er voor u! 010 249 39 39

Spoedgeval s avonds of in het weekend? Wij zijn er voor u! 010 249 39 39 Centrale Huisartsen Post Nieuwe Waterweg Noord Spoedgeval s avonds of in het weekend? Wij zijn er voor u! U leest hier wat u kunt doen als u met spoed een huisarts nodig heeft: tussen 17.00 s avonds en

Nadere informatie

HIP Buitenlandse nummers

HIP Buitenlandse nummers HIP Buitenlandse nummers Dienstbeschrijving Copyright The Voip Company 2011 Pagina 1 van 6 Inhoud 1 Buitenlandse nummers... 3 1.1 Inkomende oproepen... 3 1.2 Uitgaande oproepen... 3 1.3 Belangrijk: Nooddiensten

Nadere informatie

De HZIV voert dit type opzoekingen ook uit voor zorgverstrekkers, voornamelijk voor grote ziekenhuiscentra.

De HZIV voert dit type opzoekingen ook uit voor zorgverstrekkers, voornamelijk voor grote ziekenhuiscentra. Aanvraag verzekerbaarheid in het buitenland Procedure voor de OCMW s HZIV Dienst Internationale Relaties (iri.enquete@hziv.be) www.hziv.be Inleiding De Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

Nadere informatie

De mensen van de huisartsenpost Wie er werken en wat ze doen

De mensen van de huisartsenpost Wie er werken en wat ze doen De mensen van de huisartsenpost Wie er werken en wat ze doen De mensen van de huisartsenpost Wie er werken en wat ze doen Op de huisartsenpost van Doktersdienst Groningen werken natuurlijk huisartsen.

Nadere informatie

Slotbeschouwing en conclusie

Slotbeschouwing en conclusie Samenvatting De huisartsenzorg is volop gewikkeld in een transitieproces. De oude huisarts in een solopraktijk is aan het verdwijnen. Overal zien we groepspraktijken ontstaan, vaak in de vorm van een HOED-structuur:

Nadere informatie

EVALUATIE VAN DE NIEUWE WACHTPOST OOST-BRABANT

EVALUATIE VAN DE NIEUWE WACHTPOST OOST-BRABANT EVALUATIE VAN DE NIEUWE WACHTPOST OOST-BRABANT Vergelijkende studie over de werking en tevredenheid van huisartsen en patiënten M. DE VRIES, L. DENDOOVEN, T. WUYTS, S. VAN BAELEN, B. SCHOENMAKERS SAMENVATTING

Nadere informatie

Hoe schatten secretaresses de urgentie in?

Hoe schatten secretaresses de urgentie in? Informele Telefonische triage in een huisartsenwachtpost Hoe schatten secretaresses de urgentie in? J. Van Bergen, L. Huibers, P. Vandevelde, H. Philips, R. Remmen Achtergrond In vele landen worden telefoons

Nadere informatie

toerisme in cijfers tourism in figures aantal overnachtingen naar logiesvorm 2011 number of overnight stays by type of accommodation 2011

toerisme in cijfers tourism in figures aantal overnachtingen naar logiesvorm 2011 number of overnight stays by type of accommodation 2011 in cijfers tourism in figures 2011 XL 01 aantal overnachtingen naar logiesvorm 2011 number of overnight stays by type of accommodation 2011 Kennisbeheer Juni 2012 2 AANTAL OVERNACHTINGEN NAAR LOGIESVORM,

Nadere informatie

Arbeidsmarkt allochtonen

Arbeidsmarkt allochtonen Streekpact 2013-2018 Cijferanalyse Publicatiedatum: 30 september 2013 Contactpersoon: Kim Nevelsteen Arbeidsmarkt allochtonen Samenvatting 1.176 werkzoekende allochtone Kempenaren (2012) vaak man meestal

Nadere informatie

Uw Zorg Onze Zorg. Wachtposten Structuren WAGEN DE SPRONG. Visie op Samenwerkende eerstelijns ketenpartners Turnhout 2 maart 2013

Uw Zorg Onze Zorg. Wachtposten Structuren WAGEN DE SPRONG. Visie op Samenwerkende eerstelijns ketenpartners Turnhout 2 maart 2013 Uw Zorg Onze Zorg Wachtposten Structuren WAGEN DE SPRONG Visie op Samenwerkende eerstelijns ketenpartners Turnhout 2 maart 2013 SAMENVATTING In 2003 werd de eerste Huisartsenwachtpost ( HWP ) in België

Nadere informatie

nr. 811 van TOM VAN GRIEKEN datum: 10 augustus 2015 aan JO VANDEURZEN Kinderbijslag - Kinderen die worden opgevoed in het buitenland

nr. 811 van TOM VAN GRIEKEN datum: 10 augustus 2015 aan JO VANDEURZEN Kinderbijslag - Kinderen die worden opgevoed in het buitenland SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 811 van TOM VAN GRIEKEN datum: 10 augustus 2015 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Kinderbijslag - Kinderen die worden opgevoed in het buitenland

Nadere informatie

De patiënt wil één aanspreekpunt, de huisarts lagere. werkdruk en de verzekeraar goede zorg voor het geld.

De patiënt wil één aanspreekpunt, de huisarts lagere. werkdruk en de verzekeraar goede zorg voor het geld. Discussie zorgverleners over ontwikkeling eerstelijns spoedzorg : De patiënt wil één aanspreekpunt, de huisarts lagere werkdruk en de verzekeraar goede zorg voor het geld. De inwoner van Noord-Nederland

Nadere informatie

Tevredenheid en attitude van huisartsen over wachtdiensten en huisartsenwachtposten

Tevredenheid en attitude van huisartsen over wachtdiensten en huisartsenwachtposten Tevredenheid en attitude van huisartsen over wachtdiensten en huisartsenwachtposten Onderzoeker: Tine Van Wijnsberghe E-mail: tinevw@yahoo.com Promotor: Roy Remmen, Huisartsgeneeskunde Co-promotor: Hilde

Nadere informatie

Handleiding voor het gebruik van medische wacht- en hulpdiensten

Handleiding voor het gebruik van medische wacht- en hulpdiensten Handleiding voor het gebruik van medische wacht- en hulpdiensten Medische wacht- en hulpdiensten zijn er steeds voor mensen die medische zorgen nodig hebben. De realiteit leert echter dat men vaak niet

Nadere informatie

Aankomsten en overnachtingen Oost-Vlaanderen Januari-april

Aankomsten en overnachtingen Oost-Vlaanderen Januari-april Aankomsten en overnachtingen Oost-Vlaanderen Januari-april 2016-2017 Bron: Cijfers FOD Economie-Algemene Directie Statistiek 2016: definitieve cijfers 2017: voorlopige cijfers Studiecel Toerisme Oost-Vlaanderen,

Nadere informatie

Toerisme in cijfers Tourism in figures XL

Toerisme in cijfers Tourism in figures XL www.milo-profi.com 2014 Toerisme in cijfers Tourism in figures XL overnachtingen huurlogies via verhuurkantoren aan de kust 2014 overnight stays in accommodations for rent by rental agencies at the coast

Nadere informatie

Benchmarkbulletin 2010

Benchmarkbulletin 2010 Benchmarkbulletin 2010 Inleiding De benchmark 2010 is in augustus 2011 afgerond. In dit bulletin wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste landelijke resultaten. Alle leden van de VHN hebben meegedaan

Nadere informatie

Inloggen op het Eduroam wireless netwerk

Inloggen op het Eduroam wireless netwerk Inloggen op het Eduroam wireless netwerk Inhoud Wat is Eduroam?... 3 Internationaal... 3 Eduroam op Nyenrode... 4 Eduroam instellen op jouw apparaat... 5 IPhone (IOS7 en hoger)... 6 Ipad (IOS7 en hoger)...

Nadere informatie

Toerisme in cijfers Tourism in figures 2013. 03 aantal overnachtingen naar verblijfsmotief 2013 number of overnight stays by motive of stay 2013

Toerisme in cijfers Tourism in figures 2013. 03 aantal overnachtingen naar verblijfsmotief 2013 number of overnight stays by motive of stay 2013 Toerisme in cijfers Tourism in figures 2013 XL 03 aantal overnachtingen naar verblijfsmotief 2013 number of overnight stays by motive of stay 2013 Ju i 2014 2 AANTAL OVERNACHTINGEN NAAR VERBLIJFSMOTIEF,

Nadere informatie

Bereikbaarheid Huisartsenpraktijken Nijmegen en omgeving

Bereikbaarheid Huisartsenpraktijken Nijmegen en omgeving Bereikbaarheid Huisartsenpraktijken Nijmegen en omgeving Voorwoord In het voorliggende rapport worden de resultaten van het onderzoek weergegeven die de HA Kring Nijmegen en omgeving heeft verricht om

Nadere informatie

Consulten bij de huisarts en de POH-GGZ in verband met psychosociale problematiek. Een analyse van NIVEL Zorgregistraties gegevens van 2010-2014

Consulten bij de huisarts en de POH-GGZ in verband met psychosociale problematiek. Een analyse van NIVEL Zorgregistraties gegevens van 2010-2014 Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Magnée, T., Beurs, D.P. de, Verhaak. P.F.M. Consulten bij de huisarts en de POH-GGZ in verband met psychosociale problematiek.

Nadere informatie

VAN KLINISCHE ONZEKERHEID NAAR EEN ZOEKSTRATEGIE

VAN KLINISCHE ONZEKERHEID NAAR EEN ZOEKSTRATEGIE VAN KLINISCHE ONZEKERHEID NAAR EEN ZOEKSTRATEGIE Drs. Willemke Stilma Docent verpleegkunde HvA Mede met dank aan dr. Anne Eskes 1 INHOUD 5 stappen EBP Formuleren van een klinische vraagstelling PICO Zoekstrategie

Nadere informatie

Te snel naar de huisartsenpost

Te snel naar de huisartsenpost Spoedbeleving patiënten is amper te beïnvloeden beeld: Vincent van den Hoogen, HH Te snel naar de huisartsenpost dr. Paul Giesen, huisarts, onderzoeker en projectleider Alice Hammink, MSc onderzoeker dr.

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/11/043 ADVIES NR 10/23 VAN 5 OKTOBER 2010, GEWIJZIGD OP 5 APRIL 2011, BETREFFENDE HET MEEDELEN VAN ANONIEME

Nadere informatie

Verbeteraanpak TOB praktijk voor telefonische bereikbaarheid huisartsen.

Verbeteraanpak TOB praktijk voor telefonische bereikbaarheid huisartsen. Fact sheet Verbeteraanpak TOB praktijk voor telefonische bereikbaarheid huisartsen. Bureau Obelon voorwoord Iedereen kent de huisartsenpraktijk die s ochtends heel moeilijk bereikbaar is en waar s middags

Nadere informatie

Iedereen West-Vlaams!

Iedereen West-Vlaams! Iedereen West-Vlaams! / start: 2009 / West-Vlaamse identiteit + trots op eigen regio / - campagne met niet-west-vlamingen - verkiezing West-Vlaams woord en West-Vlaamse uitdrukking die niet mogen verdwijnen

Nadere informatie

Bizz Flex en Bizz Flex+

Bizz Flex en Bizz Flex+ Vorige tarieven Bizz Flex en Bizz Flex+ Bizz Fusion Bizz Happy Work en Max Bizz Mobile, Bizz Mobile+ en Bizz Mobile XL Bizz Mobile No Limit Bizz Mobile Team, Bizz Mobile Team+ en Bizz Mobile Team XL Bizz

Nadere informatie

Europese feestdagen 2017

Europese feestdagen 2017 Januari - Februari - Maart Bestemming Januari Februari Maart Nederland (NL) 01-01 Bestemming Januari Februari Maart België (BE) 01-01 Bosnie en Herzegovina (BA) 01-03 Bulgarije (BG) 01-01 03-03 Denemarken

Nadere informatie

Statistieken 2012 96 ste Vierdaagse

Statistieken 2012 96 ste Vierdaagse Statistieken 2012 96 ste Vierdaagse De limiet voor het aantal inschrijvingen is in 2012 gesteld op 45.000. In totaal zijn 4.896 personen uitgeloot voor de Vierdaagse. Barometer 2012 alle lopers % uitval

Nadere informatie

Ervaringen vanuit D4D. Waarvoor staan we? Aanspreekpunt voor wie? Via de website Vzw met een verhaal Eerste gegevens uit de praktijk Hoe verder

Ervaringen vanuit D4D. Waarvoor staan we? Aanspreekpunt voor wie? Via de website Vzw met een verhaal Eerste gegevens uit de praktijk Hoe verder Inleiding Doctors4Doctors (D4D) is recentelijk van start gegaan en biedt een aanspreekpunt voor artsen met een hulpvraag. We schetsen kort vanuit welke idee D4D is opgericht, en aan welke noden in het

Nadere informatie

Towards an evidence-based Workforce Planning in Health Care?

Towards an evidence-based Workforce Planning in Health Care? Symposium Towards an evidence-based Workforce Planning in Health Care? Sodehotel La Woluwe 25/04, 09u-13u. Symposium - Towards an evidence-based Workforce Planning in Healthcare. Hoe is het dreigende huisartsentekort

Nadere informatie

REGIOHUIZEN Inleiding: Esther Van den Bossche (LMN Schelde-Rupel) Moderator: Dr. Stefan Teughels (LMN Turnhout)

REGIOHUIZEN Inleiding: Esther Van den Bossche (LMN Schelde-Rupel) Moderator: Dr. Stefan Teughels (LMN Turnhout) REGIOHUIZEN Inleiding: Esther Van den Bossche (LMN Schelde-Rupel) Moderator: Dr. Stefan Teughels (LMN Turnhout) in Vlaanderen 45 Netwerken 27 Waarom regiohuizen Zeer ruim aanbod aan paramedici Onduidelijk

Nadere informatie

Zó werkt de huisartsenzorg. Inkijkexemplaar. Kees Wessels en Kees Kraaijeveld

Zó werkt de huisartsenzorg. Inkijkexemplaar. Kees Wessels en Kees Kraaijeveld ZO WERKT DE ZORG Zó werkt de huisartsenzorg Kees Wessels en Kees Kraaijeveld Introductie 4 Voorwoord 8 Waarom dit boek? Hoofdstuk 1 De huisarts 13 Wat is de rol van de huisarts? 16 Welke rol heeft de huisarts

Nadere informatie

Bizz Flex en Bizz Flex+

Bizz Flex en Bizz Flex+ Vorige tarieven Bizz Flex en Bizz Flex+ Bizz Fusion Bizz Happy Work en Max Bizz Mobile en Bizz Mobile+ Bizz Mobile No Limit Bizz Mobile Team en Bizz Mobile Team+ Bizz Pack Fusion Bizz Smart, Bizz Smart+

Nadere informatie

Bijlage B4. Eerste treden op de arbeidsmarkt. Freek Bucx

Bijlage B4. Eerste treden op de arbeidsmarkt. Freek Bucx Bijlage B4 Eerste treden op de arbeidsmarkt Freek Bucx Inhoud Tabel B4.1... 3 Tabel B4.2... 4 Tabel B4.3... 5 Tabel B4.4... 6 Tabel B4.5... 7 Tabel B4.6... 8 Bijlage B4 Eerste treden op de arbeidsmarkt

Nadere informatie

OVERGANG ONLINE NAAR AMBULANT

OVERGANG ONLINE NAAR AMBULANT OVERGANG ONLINE NAAR AMBULANT Binnen een geïntegreerd model van geestelijke gezondheidszorg volgens het stepped care model (getrapte zorg) kan er best gestreefd worden naar een vloeiende overgang tussen

Nadere informatie

Inloggen op het eduroam wireless netwerk

Inloggen op het eduroam wireless netwerk Inloggen op het eduroam wireless netwerk Inhoud Wat is eduroam?... 3 Internationaal... 3 Eduroam op Nyenrode... 4 Eduroam instellen op jouw apparaat... 5 IPhone (IOS7 en hoger)... 6 Ipad (IOS7 en hoger)...

Nadere informatie

toerisme in cijfers tourism in figures 2010

toerisme in cijfers tourism in figures 2010 in cijfers tourism in figures 2010 XL 02 evolutie overnachtingen naar logiesvorm 2006-2010 trend in the number of overnight stays by type of accommodation 2006-2010 planning & onderzoek Juni 2011 (coverfoto:

Nadere informatie

Project 1733 Leuven-Tienen

Project 1733 Leuven-Tienen Project 1733 Leuven-Tienen Telefonische triage Dr. Hilde Philips Dr. Chris Van der Mullen Onderzoeksvoorstel Werkgroep Leuven- Tienen dr. Chris Van der Mullen (voorzitter), dr. Carla Delmulle, dr. Hilde

Nadere informatie

Aankomsten en overnachtingen Oost-Vlaanderen Bron: Cijfers FOD Economie-ADSEI 2015: definitieve cijfers 2016: voorlopige (!

Aankomsten en overnachtingen Oost-Vlaanderen Bron: Cijfers FOD Economie-ADSEI 2015: definitieve cijfers 2016: voorlopige (! Aankomsten en overnachtingen Oost-Vlaanderen 2016 Bron: Cijfers FOD Economie-ADSEI 2015: definitieve cijfers 2016: voorlopige (!) cijfers Studiecel Toerisme Oost-Vlaanderen, april 2017 1 ALGEMEEN OOST-

Nadere informatie

Is POP geschikt voor de SOLO praktijk? Kwaliteitsdag POP. Mechelen, 28 april 2012

Is POP geschikt voor de SOLO praktijk? Kwaliteitsdag POP. Mechelen, 28 april 2012 Is POP geschikt voor de SOLO praktijk? Kwaliteitsdag POP Mechelen, 28 april 2012 Voorbereiding : Marleen De Greef Invaller : Olga Van de Vloed Met de medewerking van Jan Gevers en de inbreng van alle deelnemers

Nadere informatie

Eindexamen aardrijkskunde havo 2002-II

Eindexamen aardrijkskunde havo 2002-II Politiek en Ruimte bron 10 Aandeel van de lidstaten in de handel van de Europese Unie in procenten, 1998 30 % 25 20 22 25 Legenda: invoer uitvoer 15 10 8 8 15 15 10 11 9 9 15 12 5 0 6 5 2 2 1 0 België

Nadere informatie

Tariefplan: Kruidvat Helder * Nationaal

Tariefplan: Kruidvat Helder * Nationaal Tariefplan: Kruidvat Helder * Je kan je niet meer aanmelden voor dit tariefplan. * Het tariefplan: 'Kruidvat Helder' maakt gebruik van vier verschillende bundels. Namelijk: de 'Kruidvat Helder 200 Bundel',

Nadere informatie

Vlaanderen kende in 2012 laagste aantal tienermoeders ooit

Vlaanderen kende in 2012 laagste aantal tienermoeders ooit Vlaanderen kende in 2012 laagste aantal tienermoeders ooit In 2012 bereikte het tienerouderschapscijfer in Vlaanderen een historisch laagterecord van 6 bevallingen per 1000 tieners (15-19 jaar). Ook in

Nadere informatie

Over de lijnen heen. Daan Aeyels Departement maatschappelijke gezondheidszorg & eerstelijnszorg KU Leuven

Over de lijnen heen. Daan Aeyels Departement maatschappelijke gezondheidszorg & eerstelijnszorg KU Leuven Over de lijnen heen Daan Aeyels Departement maatschappelijke gezondheidszorg & eerstelijnszorg KU Leuven daan.aeyels@med.kuleuven.be @daanaeyels Romeo & Julia 1929: geboren 1943: oorlogswonde 1950: trouw

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in oktober 2015

De arbeidsmarkt in oktober 2015 De arbeidsmarkt in oktober 2015 Datum: 9 november 2015 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche oktober 2015 In deze arbeidsmarktfiche zien we dat

Nadere informatie

~ :-.~? 'J~ ~ Vlaamse Regering. DE VLAAMSE MINISTER VAN WEL2;IJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZI1ir

~ :-.~? 'J~ ~ Vlaamse Regering. DE VLAAMSE MINISTER VAN WEL2;IJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZI1ir I 'J~ ~ ~ :-.~? Vlaamse Regering DE VLAAMSE MINISTER VAN WEL2;IJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZI1ir Omzendbrief betreffende de toepassing van de Vlaamse zorgverzekering voor Belgisch sociaal verzekerden met:

Nadere informatie

nr. 726 van ORTWIN DEPOORTERE datum: 27 juni 2017 aan JO VANDEURZEN Kinderbijslag - Kinderen in het buitenland

nr. 726 van ORTWIN DEPOORTERE datum: 27 juni 2017 aan JO VANDEURZEN Kinderbijslag - Kinderen in het buitenland SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 726 van ORTWIN DEPOORTERE datum: 27 juni 2017 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Kinderbijslag - Kinderen in het buitenland Kinderen moeten

Nadere informatie

Algemene Dienstvoorwaarden Vodafone BloX Postpaid voor Sizz abonnementen

Algemene Dienstvoorwaarden Vodafone BloX Postpaid voor Sizz abonnementen Algemene Dienstvoorwaarden Vodafone BloX Postpaid voor Sizz abonnementen 1. Vodafone BloX Postpaid zijn een voorraad (bundel) van specifieke diensten of een recht op gereduceerde tarieven die afgesloten

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in april 2015

De arbeidsmarkt in april 2015 De arbeidsmarkt in april 2015 Datum: 12 mei 2015 Van: Stad Antwerpen Ondernemen & stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche april 2015 In deze arbeidsmarktfiche zien we 1. dat Antwerpen

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in november 2015

De arbeidsmarkt in november 2015 De arbeidsmarkt in november 2015 Datum: 7 december 2015 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche november 2015 In deze arbeidsmarktfiche zien we

Nadere informatie

Europese vergelijking systemen van volwasseneneducatie en aanpak laaggeletterdheid

Europese vergelijking systemen van volwasseneneducatie en aanpak laaggeletterdheid Europese vergelijking systemen van volwasseneneducatie en aanpak laaggeletterdheid Dr. Maurice de Greef Prof. dr. Mien Segers 06-2016 Maastricht University, Educational Research & Development (ERD) School

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014. Deze plenaire vergaderingen vonden plaats op 14 maart, 6 juni, 19 september en 12 december.

JAARVERSLAG 2014. Deze plenaire vergaderingen vonden plaats op 14 maart, 6 juni, 19 september en 12 december. JAARVERSLAG 2014 1. Plenaire vergaderingen In 2014 kwam de Psychologencommissie vier maal bijeen in een plenaire zitting, met respect voor de per KB bepaalde vereisten in termen van taalgroep- en sectorvertegenwoordiging

Nadere informatie

Tariefplan: Kruidvat Mobiel voor 1 juli Nationaal

Tariefplan: Kruidvat Mobiel voor 1 juli Nationaal Tariefplan: Kruidvat Mobiel voor 1 juli 2013 Je kan gratis naar dit tariefplan overstappen. Nationaal Bellen in Nederland Prijs in Euro Duur * Vaste net Kruidvat Mobiel 0,05 Per minuut mobiel van andere

Nadere informatie

Anderhalvelijns zorg Hoe maak je het succesvol?

Anderhalvelijns zorg Hoe maak je het succesvol? Anderhalvelijns zorg Hoe maak je het succesvol? Anderhalvelijnszorg Combinatie generieke eerstelijnszorg en specialistische tweedelijnszorg - Generalistische invalshoek : uitbreiding geïntegreerde eerstelijns

Nadere informatie

Huisarts en spoedzorg Dokter, ik heb onmiddellijk hulp nodig!

Huisarts en spoedzorg Dokter, ik heb onmiddellijk hulp nodig! NHG-STANDPUNT Huisarts en spoedzorg Dokter, ik heb onmiddellijk hulp nodig! Dokter, ik heb onmiddellijk hulp nodig, want ik ben opeens helemaal niet lekker geworden en ik heb erge pijn in mijn borst en

Nadere informatie

Onderzoek naar voorschrijven door Verpleegkundig Specialisten. Anneke Francke, mede namens Marieke Kroezen (NIVEL) 19 juni 2014

Onderzoek naar voorschrijven door Verpleegkundig Specialisten. Anneke Francke, mede namens Marieke Kroezen (NIVEL) 19 juni 2014 Onderzoek naar voorschrijven door Verpleegkundig Specialisten Anneke Francke, mede namens Marieke Kroezen (NIVEL) 19 juni 2014 In de praktijk horen we niet alleen dat de kwaliteit van het voorschrijven

Nadere informatie

De kunst van fouten maken

De kunst van fouten maken De kunst van fouten maken Programma De kunde van patiëntveiligheid Kick-off Inleiding patiëntveiligheid Pauze De kunst van het zien en leren van incidenten VIM Human Factor Engineering Video Inleiding

Nadere informatie

Overdracht en samenwerking 1 e en 2 e lijns diëtisten bij de dieetbehandeling van ondervoede patiënten.

Overdracht en samenwerking 1 e en 2 e lijns diëtisten bij de dieetbehandeling van ondervoede patiënten. Overdracht en samenwerking 1 e en 2 e lijns diëtisten bij de dieetbehandeling van ondervoede patiënten. Inleiding Ziekte gerelateerde ondervoeding is nog steeds een groot probleem binnen de Nederlandse

Nadere informatie

EINDRAPPORT PREPARATORY GRANT SPOEDZORG

EINDRAPPORT PREPARATORY GRANT SPOEDZORG EINDRAPPORT PREPARATORY GRANT SPOEDZORG Inleiding De spoedzorg verandert. Het aantal zorgvragen bij huisartsenposten neemt toe. Afdelingen Spoedeisende Hulp (SEH) kennen een groot aantal zelfverwijzers,

Nadere informatie

ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 26 november 2010

ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 26 november 2010 ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 26 november 2010 Meer personen op de arbeidsmarkt in de eerste helft van 2010. - Nieuwe cijfers Enquête naar de Arbeidskrachten, 2 de

Nadere informatie

RESULTATEN PATIENTEN ENQUETE 2015. Hoe vaak heeft u in de afgelopen 6 maanden contact (spreekuur, huisbezoek, telefonisch consult) gehad met de HAPEC?

RESULTATEN PATIENTEN ENQUETE 2015. Hoe vaak heeft u in de afgelopen 6 maanden contact (spreekuur, huisbezoek, telefonisch consult) gehad met de HAPEC? RESULTATEN PATIENTEN ENQUETE 2015 Hoe vaak heeft u in de afgelopen 6 maanden contact (spreekuur, huisbezoek, telefonisch consult) gehad met de HAPEC? Gemiddeld 5 x Vind u dat u altijd door een arts geholpen

Nadere informatie

Heeft u met spoed een huisarts nodig? 0900-9229. s avonds, s nachts, in het weekend en op feestdagen

Heeft u met spoed een huisarts nodig? 0900-9229. s avonds, s nachts, in het weekend en op feestdagen Heeft u met spoed een huisarts nodig? 0900-9229 s avonds, s nachts, in het weekend en op feestdagen Als medische hulp niet kan wachten Stel, het is weekend en uw kind wordt plotseling flink ziek. Of u

Nadere informatie

HOE BETAALT U? HOE ZOU U WILLEN BETALEN?

HOE BETAALT U? HOE ZOU U WILLEN BETALEN? HOE BETAALT U? HOE ZOU U WILLEN BETALEN? 2/09/2008-22/10/2008 Er zijn 329 antwoorden op 329 die voldoen aan uw criteria DEELNAME Land DE - Duitsland 55 (16.7%) PL - Polen 41 (12.5%) DK - Denemarken 20

Nadere informatie

Hoeveel gezondheid levert onze gezondheidszorg op?

Hoeveel gezondheid levert onze gezondheidszorg op? Hoeveel gezondheid levert onze gezondheidszorg op? Ann Van den Bruel Senior Clinical Research Fellow Department of Primary Care Health Sciences University of Oxford Declaration Alma Ata 1978 Gezondheid

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/47736

Nadere informatie

RONDETAFELS CONTINUÏTEIT VAN ZORG IN DE HUISARTSGENEESKUNDE. Samenvatting van de debatten en conclusies

RONDETAFELS CONTINUÏTEIT VAN ZORG IN DE HUISARTSGENEESKUNDE. Samenvatting van de debatten en conclusies RONDETAFELS CONTINUÏTEIT VAN ZORG IN DE HUISARTSGENEESKUNDE Samenvatting van de debatten en conclusies INHOUD: 1. Algemene informatie... 3 a. Context... 3 b. Origine... 4 b. Praktische organisatie... 4

Nadere informatie

hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2

hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 9 Samenvatting Samenvatting 176 In hoofdstuk 1 wordt een beeld geschetst hoe de huidige organisatie van de verloskundige zorg in Nederland aan het veranderen is. Net als in de rest van de gezondheidszorg,

Nadere informatie

Praktijkondersteuner GGZ

Praktijkondersteuner GGZ Praktijkondersteuner GGZ Werken aan geestelijke gezondheid en welzijn vanuit de huisartsenpraktijk Inleiding Steeds meer huisartspraktijken in de regio hebben een praktijkondersteuner voor geestelijke

Nadere informatie

Gezondheid: uw Europese ziekteverzekeringskaart altijd mee op vakantie?

Gezondheid: uw Europese ziekteverzekeringskaart altijd mee op vakantie? MEMO/11/406 Brussel, 16 juni 2011 Gezondheid: uw Europese ziekteverzekeringskaart altijd mee op vakantie? Vakantie verwacht het onverwachte. Gaat u binnenkort op reis in de EU of naar IJsland, Liechtenstein,

Nadere informatie

Wat zijn de randvoorwaarden? Het is urgent een gemeenschappelijk standpunt te bepalen over de randvoorwaarden

Wat zijn de randvoorwaarden? Het is urgent een gemeenschappelijk standpunt te bepalen over de randvoorwaarden H U I S A R T S & P R A K T I J K H U I S A R T S E N W A C H T P O S T I N V L A A N D E R E N Wat zijn de randvoorwaarden? R. REMMEN, R.RENDERS, M.TEBLICK, W.DEMERRE, G.VAN HEMELEN, P.JANVIER, M.CHAMPENOIX,

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in mei 2015

De arbeidsmarkt in mei 2015 De arbeidsmarkt in mei 2015 Datum: 11 juni 2015 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche mei 2015 In deze arbeidsmarktfiche zien we 1. dat Antwerpen

Nadere informatie

en psychosociale werkkenmerken voorspellen wie van de nog actief werkende bedrijfsen/

en psychosociale werkkenmerken voorspellen wie van de nog actief werkende bedrijfsen/ Moe! Studies naar hulpzoekend gedrag laten zien dat het besluit om een arts te bezoeken doorgaans het resultaat is van een complex proces. Niet alleen gezondheidsgerelateerde, maar ook sociale, culturele

Nadere informatie

Aanbod Huisartsen Lessons learned from general practice. J De Lepeleire, B Schoenmakers B Aertgeerts, F Buntinx G Van Pottelberg P Vankrunkelsven

Aanbod Huisartsen Lessons learned from general practice. J De Lepeleire, B Schoenmakers B Aertgeerts, F Buntinx G Van Pottelberg P Vankrunkelsven Aanbod Huisartsen Lessons learned from general practice J De Lepeleire, B Schoenmakers B Aertgeerts, F Buntinx G Van Pottelberg P Vankrunkelsven Literatuur De cijfers en survey Evoluties in de samenleving

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in maart 2015

De arbeidsmarkt in maart 2015 De arbeidsmarkt in maart 2015 Datum: 9 april 2015 Van: Stad Antwerpen Ondernemen & stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche maart 2015 In deze arbeidsmarktfiche zien we 1. dat Antwerpen

Nadere informatie

AEG deel 3 Naam:. Klas:.

AEG deel 3 Naam:. Klas:. AEG deel 3 Naam:. Klas:. 1-Video Grensverleggend Europa; Het moet van Brussel. a-in welke Europese stad staat Jan Jaap v.d. Wal? b-beschrijf in het kort waarom een betere Europese samenwerking nodig was.

Nadere informatie

EPA (European Practice Assessment) De weg naar verbetering van uw huisartsenpraktijk

EPA (European Practice Assessment) De weg naar verbetering van uw huisartsenpraktijk EPA (European Practice Assessment) De weg naar verbetering van uw huisartsenpraktijk Het EPA-instrument Het European Practice Assessment (EPA) 2005 werd tussen 2001 en 2005 ontwikkeld door de TOPAS-Europe

Nadere informatie

Wat zijn belangrijke feiten over artsen?

Wat zijn belangrijke feiten over artsen? Toelichting Deze kaart biedt een overzicht van het vak van de arts. De kaart is gemaakt in opdracht van de Landelijke vereniging van Artsen in (LAD) en VvAA, ledenorganisatie voor zorgprofessionals. De

Nadere informatie

Organisatie eerste lijn bij pandemie

Organisatie eerste lijn bij pandemie Organisatie eerste lijn bij pandemie Programma: 1. Stand van zaken: de wetenschap. 2. Organisatie: 1. Eerste lijn 2. Eerste/Tweede lijn Pandemie Organisatie van de eerste lijn bij pandemie. Overbelasting

Nadere informatie

Rapport met betrekking tot informatieverzoeken van de overheid

Rapport met betrekking tot informatieverzoeken van de overheid Rapport met betrekking tot informatieverzoeken van de overheid juli - december Bij Apple nemen we onze inzet voor de privacy van onze klanten zeer serieus. We werken dan ook ontzettend hard om de veiligste

Nadere informatie

België Bulgarije Cyprus Denemarken. 120 km/u 130 km/u 100 km/u 130 km/u. fluohesje in de auto verplicht ja ja nee nee

België Bulgarije Cyprus Denemarken. 120 km/u 130 km/u 100 km/u 130 km/u. fluohesje in de auto verplicht ja ja nee nee België Bulgarije Cyprus Denemarken 120 km/u 130 km/u 100 km/u 130 km/u van 1/11 tot 1/3 enkel in tunnel bij Antwerpen tol op "Storebæltsbroen" en "Øresundsbroen" Liefkenshoektunnel: 4,60-5,50 naargelang

Nadere informatie

Brochure geldige identiteitsdocumenten. Voor gebruik bij verkiezingen in het stemlokaal vanaf 2014

Brochure geldige identiteitsdocumenten. Voor gebruik bij verkiezingen in het stemlokaal vanaf 2014 Brochure geldige identiteitsdocumenten Voor gebruik bij verkiezingen in het stemlokaal vanaf 2014 Brochure geldige identiteitsdocumenten Voor gebruik bij verkiezingen in het stemlokaal vanaf 2014 1 Inleiding

Nadere informatie

Zuivelproductie per land 2015 Dairy production by country

Zuivelproductie per land 2015 Dairy production by country Zuivelproductie per land 2015 Melkaanvoer en productie EU-28 2015 Milk deliveries and production EU-28 index: 2014=100 EU-28 jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec cumulatief index Melkaanvoer

Nadere informatie

Gewoonlijk gebeurt in uw regio (huisartsenkring voor huisartsen/territorium MBE voor MBE professionals, etc) de opvolging van...

Gewoonlijk gebeurt in uw regio (huisartsenkring voor huisartsen/territorium MBE voor MBE professionals, etc) de opvolging van... Meer uitleg over het doel van deze enquête vindt u hier. Default Question Block Q2/3: U beantwoordt deze enquête als lid van een... palliatief netwerk. multidisciplinaire begeleidingsequipe. huisartsenkring.

Nadere informatie

verklaring (E) 101 Verzekeringen Aanvraag 1 Gegevens werkgever 2 Ondertekening ja nee ja nee

verklaring (E) 101 Verzekeringen Aanvraag 1 Gegevens werkgever 2 Ondertekening ja nee ja nee Aanvraag Verzekeringen verklaring (E) 101 Korte inleidende tekst, deze mag maximaal 4 regels in beslag nemen. De subtitel die Met dit formulier vraagt u een verklaring aan waarmee uw werknemers kunnen

Nadere informatie

toerisme in cijfers tourism in figures 2011 08 aantal aankomsten naar logiesvorm 2011 number of arrivals by type of accommodation 2011

toerisme in cijfers tourism in figures 2011 08 aantal aankomsten naar logiesvorm 2011 number of arrivals by type of accommodation 2011 in cijfers tourism in figures 2011 XL 08 aantal aankomsten naar logiesvorm 2011 number of arrivals by type of accommodation 2011 Kennisbeheer Juni 2012 2 AANTAL AANKOMSTEN NAAR LOGIESVORM, 2011 Tabel P.

Nadere informatie

6. Wachtdienstregeling. Inleiding. SUGGESTIEvragen

6. Wachtdienstregeling. Inleiding. SUGGESTIEvragen 6. Wachtdienstregeling Inleiding Huisartsen en apothekers moeten de continuïteit van zorg verzekeren, ze zijn beiden dan ook wettelijk, moreel en deontologisch verplicht om deel te nemen aan de wachtdienst.

Nadere informatie

ZEKERHEID EN PERSPECTIEF

ZEKERHEID EN PERSPECTIEF ZEKERHEID EN PERSPECTIEF Toekomstvisie Huisartsenposten 2011-2015 Voor de patiënt die buiten de reguliere praktijktijden acuut zorg nodig heeft is de huisartsenpost bereikbaar en beschikbaar. Daarnaast

Nadere informatie

Samenwerking en geintegreerde zorg. Kans of risico? Prof. Richard Grol IQ healthcare

Samenwerking en geintegreerde zorg. Kans of risico? Prof. Richard Grol IQ healthcare Samenwerking en geintegreerde zorg Kans of risico? Prof. Richard Grol IQ healthcare Hoge kwaliteit voor aanvaardbare prijs Kosten reductie door, bijv (Bussiness Week 2009) : Reductie fouten en adverse

Nadere informatie