Kerngegevens. Kerngegevens 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kerngegevens. Kerngegevens 1"

Transcriptie

1 Rabobank Groep Halfjaarverslag 2007

2 Inhoudsopgave Kerngegevens 1 Bericht van de voorzitter 2 Rabobank Groep 4 Binnenlands retailbankbedrijf 9 Wholesalebankbedrijf en internationaal retailbankbedrijf 12 Vermogensbeheer en beleggen 15 Leasing 18 Vastgoed 20 Halfjaarcijfers Profiel Rabobank Groep 33 Organigram 35 Colofon 36

3 Kerngegevens 30-jun dec jun dec jun-05 Omvang dienstverlening (bedragen in miljoenen euro s) Balanstotaal Kredieten private sector Toevertrouwde middelen Beheerd en bewaard vermogen Vermogen en solvabiliteit (bedragen in miljoenen euro s) Eigen vermogen Kernvermogen Toetsingsvermogen Risicogewogen activa Solvabiliteitseis Tier 1-ratio 10,2 10,7 11,4 11,6 10,9 BIS-ratio 10,4 11,0 11,6 11,8 11, I 2006-II 2006-I 2005-II 2005-I Resultaatgegevens (bedragen in miljoenen euro s) Totaal baten Bedrijfslasten Waardeveranderingen Bedrijfsresultaat vóór belastingen Nettowinst Ratio s Rendement eigen vermogen 10,3% 9,2% 9,7% 9,6% 9,9% Efficiencyratio 68,1% 68,5% 65,7% 68,3% 65,0% 30-jun dec jun dec jun-05 Dichtbij Lokale Rabobanken Vestigingen: - kantoren contactpunten Geldautomaten Buitenlandse vestigingsplaatsen Medewerkers - aantallen mensjaren Klantgegevens Leden (x 1.000) Leden-klantenratio 18,5% 18,4% 18,2% 17,7% 17,2% Rating Standard & Poor s AAA AAA AAA AAA AAA Moody s Investor Service Aaa Aaa Aaa Aaa Aaa Dominion Bond Rating Service AAA AAA AAA AAA AAA Kerngegevens 1

4 Bericht van de voorzitter De Rabobank Groep realiseerde in de eerste helft van 2007 een nettoresultaat van 1,4 miljard euro. De nettowinst steeg met 14%. Hiermee hebben we onze nettowinstdoelstelling overtroffen. Al onze groepsonderdelen droegen bij aan de nettowinststijging. De kredietverlening in het binnenland nam sterk toe door de grote vraag naar hypotheken en ons marktaandeel groeide verder. Ook is de kredietverlening in het buitenland toegenomen. Mede door de groei van het aantal spaarrekeningen in Nederland ontwikkelde de groei van het spaargeld zich voorspoedig en wisten we marktaandeel te winnen. De ontwikkeling van de activiteiten en financiële resultaten van de Rabobank Groep waren in de eerste helft wederom voorspoedig. Ons marktaandeel hypotheken steeg met 3,5 procentpunt tot 29% en ook ons marktaandeel sparen nam toe, met 0,6 procentpunt tot 39,9%. Op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) zijn we vooruitstrevend geweest door de verdere integratie ervan in de kredietverlening, het kernproces van onze bank. Verder zijn we actief de dialoog aangegaan met maatschappelijke organisaties en belanghebbenden om een betere invulling te geven aan ons MVO-beleid. Begin 2007 introduceerden we met de Rabocard met klimaatcompensatie en de Rabo KlimaatHypotheek nieuwe duurzame producten voor onze klanten. Ondanks de hevige concurrentie op de hypotheekmarkt en de daling van de ontvangen boeterente in het binnenland steeg het renteresultaat met 1% tot 3,3 miljard euro. Het in de eerste helft van 2007 nog gunstige beleggingsklimaat gaf een impuls aan de provisiebaten. Hierdoor en dankzij de bijdrage van Sarasin kwamen de provisiebaten 22% hoger uit op 1,4 miljard euro. De bijdragen van Athlon en onderdelen van Bouwfonds waren bepalend voor de stijging van de overige baten. Door de groei van de activiteiten en door overnames stegen de bedrijfslasten met 19% tot 3,9 miljard euro. Het positieve economische klimaat en de verbetering van het risicoprofiel van de kredietportefeuille resulteerden in een afname van de risicokosten. Door de toename van het brutoresultaat en de daling van de risicokosten nam de nettowinst toe met 14%. 2 Rabobank Groep halfjaarverslag 2007

5 In de eerste helft van 2007 hebben we onze wereldwijde activiteiten verder uitgebreid. Het retailbanknetwerk werd uitgebreid met de overname van Mid-State Bank & Trust, Hagabank en Bank Hagakita en HNS Banco. Robeco breidde zijn duurzame vermogensbeheeractiviteiten uit met de overname van de Zwitserse Sustainable Asset Management Groep. Om optimaal te profiteren van synergievoordelen, willen we ons meer focussen op de integratie van de recente overnames met de andere groepsonderdelen. De Nederlandse conjunctuur zit op haar top en voorspellende indicatoren wijzen erop dat de economie naar een wat lagere versnelling gaat terugschakelen. Recente cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek geven aan dat de groei in het tweede kwartaal al een stap terug moest maken. Gegeven de sterke economische fundamenten van ons land, de aanhoudende kracht van de vertrouwensindicatoren en de krappe arbeidsmarkt lijkt het erop dat deze groeicijfers de terugval iets teveel hebben geaccentueerd. Onze verwachtingen voor de tweede helft van het jaar zijn dan ook positief, al zal het voor het jaar als geheel moeilijk zijn om de economische groei van 2006 te evenaren. Voor 2007 als geheel verwachten wij dat de economische groei op circa 2,5% uitkomt. De geschetste vooruitzichten kunnen positief bijdragen aan de Nederlandse bancaire activiteiten. Wel zal de rentemarge in het binnenland naar verwachting onder druk blijven staan door de aanhoudende concurrentie op de hypotheekmarkt. Hierdoor wordt de kostprijs meer van belang. Hoewel de efficiencyratio zich gunstig ontwikkelde bij het binnenlands retailbankbedrijf in de eerste helft van dit jaar, blijft het voor de lange termijn van belang dat de baten/lastenratio van de lokale Rabobanken verder verbetert. De mondiale economische vooruitzichten - tot voor kort ronduit uitstekend - zijn zeer recent wat getemperd. De problemen op de Amerikaanse subprime hypotheekmarkt hebben de financiële markten wereldwijd geraakt. Hoewel de beweging naar een meer realistische waardering van risico s op zichzelf als een gunstige ontwikkeling is aan te merken, kunnen vermogens- en vertrouwenseffecten ook de reële economie raken. Het is inmiddels duidelijk dat deze risico s de Amerikaanse economie raken en ook een beperkt effect hebben op de Europese economie. Onze verwachting is dat het vertrouwen op de financiële markten weer terugkeert en dat de economie in het eurogebied de turbulentie goed verteert. De raad van bestuur is dan ook positief gestemd ten aanzien van de verdere ontwikkeling van het groepsresultaat in de tweede helft van Bert Heemskerk, voorzitter van de raad van bestuur van Rabobank Nederland Bericht van de voorzitter 3

6 Rabobank Groep De nettowinst steeg bij de Rabobank Groep in het eerste halfjaar tot ( ) miljoen euro. Dit is een toename van 14%. 1) De getallen tussen haakjes ( ) betreffen de vergelijkende cijfers. Voor resultaatgegevens zijn dit de cijfers over de eerst helft van 2006 en voor de balansgegevens zijn dit de cijfers per eind Financieel perspectief Financiële doelstellingen Financieel stuurt de Rabobank Groep op een drietal ratio s: de nettowinstgroei, de tier 1-ratio en het rendement eigen vermogen. Met een nettowinststijging van 14% (13%) overtrof de Rabobank Groep in de eerste helft van 2007 haar doelstelling van 12%. De tier 1-ratio kwam uit op 10,2 (10,7). Dit is boven de doelstelling van 10. Voornamelijk door de acquisitie van Mid-State Bank & Trust en door het vergroten van het belang in Transtrend daalde de tier 1-ratio. Het kernvermogen nam met 0,2 miljard euro toe tot 26,6 (26,4) miljard euro. Door een verdere toename van de kredietverlening stegen de risicogewogen activa met 5% tot 260,7 (247,5) miljard euro. Het rendement eigen vermogen, de nettowinst gerelateerd aan het kernvermogen, bedroeg 10,3% (9,7%). Dit is hoger dan de interne eis van 10%. Kredieten private sector De post kredieten aan cliënten nam in de eerste helft van 2007 met 3% toe tot 365,8 (354,9) miljard euro. De kredieten private sector - 94% van de totale kredietverlening - stegen met 6% tot 343,9 (324,1) miljard euro, vooral door de groei van de hypothecaire kredietverlening in Nederland en door een sterke groei van de kredietverlening in het buitenland. De kredieten private sector bestonden medio 2007 voor 51% uit kredieten aan particulieren, 33% werd verstrekt aan de sector handel, industrie en dienstverlening (HID) en 16% aan de food & agrisector. De groei van de hypotheekportefeuille was bepalend voor de stijging van de kredietverlening aan particulieren met 5% tot 174,5 (166,1) miljard euro. De particuliere hypotheekportefeuille groeide met 5% tot 169,7 (160,9) miljard euro. Door verdere groei van het internationaal retailbankbedrijf nam de kredietverlening aan particulieren in het buitenland toe met 13% tot 3,7 (3,3) miljard euro. - Financiële doelstellingen gerealiseerd - Nettowinst stijgt met 14% - Tier 1-ratio komt uit op 10,2 - Rendement eigen vermogen bedraagt 10,3% - Nettoresultaat bedraagt 1,4 miljard euro - Baten nemen toe met 15% tot 5,7 miljard euro - Bedrijfslasten stijgen met 19% tot 3,9 miljard euro - Efficiencyratio verslechtert tot 68% - Risicokosten dalen met 8 basispunten tot 13 basispunten - Kredieten private sector nemen toe met 6% tot 344 miljard euro - Toevertrouwde middelen stijgen met 6% tot 230 miljard euro Toevertrouwde middelen In het eerste halfjaar van 2007 stegen de toevertrouwde middelen met 6% tot 229,8 (215,9) miljard euro. Binnen de toevertrouwde middelen zijn spaargelden de omvangrijkste categorie. De spaargelden bij de Rabobank Groep namen toe met 7% tot 96,2 (89,5) miljard euro. Daarnaast stegen de toevertrouwde middelen vooral door een toename van de zakelijke termijndeposito s en de rekening-courantsaldi. De omvang van de termijndeposito s steeg met 8% tot 49,9 (46,3) miljard euro. Baten In de eerste zes maanden van 2007 namen de totale baten toe met 15% tot (4.954) miljoen euro. Vooral de provisies en de overige baten stegen sterk. Het renteresultaat 4 Rabobank Groep halfjaarverslag 2007

7 steeg met 1% tot (3.264) miljoen euro. Door het hogere renteniveau was er bij klanten minder behoefte om de hypotheek vervroegd af te lossen. De ontvangen boeterente nam af. Bij het binnenlands retailbankbedrijf daalde de marge door de aanhoudende concurrentie op de hypotheekmarkt en ook bij de leasingactiviteiten daalde de marge. De toegenomen kredietverlening compenseerde echter de gevolgen van de gedaalde boeterente en de lagere rentemarge. De koersstijgingen op aandelenbeurzen en de consolidatie van Sarasin vanaf eind 2006 leidden tot een toename van het beheerd en bewaard vermogen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Dit resulteerde in een toename van de vermogensbeheerprovisies. Ook stegen de assurantieprovisies als gevolg van de groei van het aantal verzekerden. Vooral door de hogere vermogensbeheerprovisies, maar ook door de hogere assurantieprovisies, stegen de provisiebaten met 22% tot (1.157) miljoen euro. De overige baten namen toe met 84% tot 980 (533) miljoen euro. De in december 2006 geacquireerde onderdelen van Bouwfonds droegen sterk bij aan deze groei. De overname van Athlon in de tweede helft van 2006 resulteerde eveneens in een toename van de overige baten. De baten uit de deelneming Eureko namen af. Kredietverlening naar sector in miljarden euro s Verdeling toevertrouwde middelen in miljarden euro s Food & agri HID Particulieren Terugkooptransacties Overige toevertrouwde middelen Termijndeposito s Rekening courant/ vereffeningsrekeningen Spaargelden Bedrijfslasten In de eerste helft van 2007 namen de totale bedrijfslasten toe met 19% tot (3.254) miljoen euro. Door de groei van de personele bezetting namen de personeelskosten toe met 9% tot (1.984) miljoen euro. In de tweede helft van 2006 steeg de personele bezetting met ongeveer fte als gevolg van acquisities. In 2007 groeide het aantal medewerkers met circa fte door diverse overnames. Het totale aantal medewerkers van de Rabobank Groep steeg de afgelopen zes maanden met 7% tot (50.573) fte. De groei van de activiteiten resulteerde in een toename van de andere beheerskosten met 36% tot (1.103) miljoen euro. De afschrijvingskosten namen toe met 17% tot 196 (167) miljoen euro. Waardeveranderingen De post waardeveranderingen, bestaande uit kosten kredietverliezen en waardeveranderingen op andere financiële activa, daalde met 27% tot 166 (227) miljoen euro in het eerste halfjaar van Behalve de gunstige economische situatie in het binnen- en buitenland droegen het prudente kredietrisicobeleid en de verdergaande professionalisering van het kredietrisicomanagement bij aan deze afname. De risicokosten zijn op jaarbasis 13 (21) basispunten van de gemiddelde risicogewogen activa, hetgeen ruim onder het vijfjaarsgemiddelde van 26 basispunten ligt. Resultaten (in miljoenen euro s) 2007-I 2006-I Mutatie Rente % Honoraria en provisies % Overige baten % Totale baten % Personeelskosten % Andere beheerskosten % Afschrijvingen % Totale bedrijfslasten % Brutoresultaat % Waardeveranderingen % Bedrijfsresultaat vóór belastingen % Belastingen % Nettowinst % Risicokosten (in basispunten) % Ratio s Efficiencyratio 68,1% 65,7% Rendement eigen vermogen 10,3% 9,7% Balansgegevens (in miljarden euro s) 30-jun dec-06 Balanstotaal 591,7 556,5 6% Kredieten private sector 343,9 324,1 6% Spaargeld 96,2 89,5 7% Risicogewogen activa 260,7 247,5 5% Vermogensratio s BIS-ratio 10,4 11,0 Tier 1-ratio 10,2 10,7 Aantal medewerkers (in fte) % Rabobank Groep 5

8 Belastingen De in de eerste helft van 2007 verantwoorde belasting bedraagt 283 (272) miljoen euro. De belastingdruk daalde tot 17,2% (18,5%). De verlaging van het vennootschapsbelastingtarief in Nederland droeg bij aan deze daling. Nettowinst Over de eerste zes maanden van 2007 nam het nettoresultaat van de Rabobank Groep toe met 14%. De nettowinst bedroeg (1.201) miljoen euro. Na aftrek van belang derden en betaling van de vergoeding aan de houders van Rabobank Ledencertificaten en Trust Preferred Securities III tot en met VI, resteert een bedrag van (920) miljoen euro. Risicoperspectief Bankieren is het bewust aangaan van verantwoorde risico s. De Rabobank Groep voert een prudent risicobeleid waaruit een bescheiden risicoprofiel voortvloeit. In de eerste helft van 2007 is gewerkt aan de verdere invoering van het nieuwe Basel II-akkoord dat voor de Rabobank Groep op 1 januari 2008 van kracht wordt. Ook is bij De Nederlandsche Bank de officiële aanvraag ingediend voor het gebruik van de meest geavanceerde methodes, voor de berekening van deze Basel II-vermogenseisen. Naast deze externe vermogens eisen zal voor risicobeheer en kapitaalallocatie de interne vermogenseis, het zogeheten economisch kapitaal, leidend worden. Verdeling economisch kapitaal medio 2007 naar risicotype Kredietrisico 55% Operationeel en bedrijfsrisico 20% Rente- en marktrisico 15% Overige risico s 10% Kosten kredietverliezen (in miljoenen euro s) 2007-I 2006-I Mutatie Binnenlands retailbankbedrijf % Wholesalebankbedrijf en internationaal retailbankbedrijf % Leasing % Overige 0-1 Rabobank Groep % Kosten kredietverliezen (in basispunten van de gemiddelde kredietverlening) Binnenlands retailbankbedrijf 8 8 Wholesalebankbedrijf en internationaal retailbankbedrijf 8 37 Leasing Rabobank Groep Risicokosten (in basispunten van de gemiddelde risicogewogen activa) Binnenlands retailbankbedrijf Wholesalebankbedrijf en internationaal retailbankbedrijf Leasing Rabobank Groep Externe vermogenseis Op basis van de meest recente berekeningen zal voor Rabobank Groep de externe Basel II-vermogenseis ongeveer 30% tot 40% onder de huidige Basel I-vermogenseis liggen. De vermogenseis voor het kredietrisico wordt onder het nieuwe regime bijna gehalveerd. Dit is voornamelijk te danken aan de omvangrijke hypotheekportefeuille. De gemiddelde vermogenseis voor de hypotheekportefeuille daalt onder Basel II met meer dan driekwart. In de zakelijke kredietverlening en bij de leasingactiviteiten komt een aanzienlijke verlaging van de solvabiliteitseis naar boven, doordat Basel II meer dan Basel I rekening houdt met het daadwerkelijke risico en met het verkregen onderpand. Voor deze portefeuilles is de reductie meer dan 50%. Aan de andere kant kent Basel II voor banken een separate vermogenseis voor operationeel risico. De vermogenseis voor operationeel risico komt voor de Rabobank Groep uit op circa 10% van de totale vermogenseis onder Basel II. De tier 1-ratio onder Basel I kende medio 2007 een waarde van ruim 10. Indien de intern berekende Basel II-vermogenseis wordt gebruikt, komt deze ratio uit op ruim 15. Begin 2007 heeft, naast de reguliere Basel l-rapportage, de aanlevering aan De Nederlandsche Bank (DNB) plaatsgevonden van de eerste Basel II-rapportage, de zogenaamde parallel run rapportage. In de tweede helft van dit jaar en begin 2008 zullen de rapportages voor de tweede en derde parallel run worden opgesteld. Daarnaast is het zogenoemde Application Package bij DNB ingediend, waarin de Rabobank opteert voor de meest geavanceerde methodes voor het berekenen van de solvabiliteitseis voor kredietrisico en operationeel risico. Interne vermogenseis Het benodigde economisch kapitaal voor de Rabobank Groep wordt berekend voor zeven risicotypes (kredietrisico, transferrisico, marktrisico, balans/renterisico, bedrijfsrisico, 6 Rabobank Groep halfjaarverslag 2007

9 operationeel risico en verzekeringsrisico). Het benodigde economisch kapitaal bedraagt per eind juni ,8 (16,9) miljard euro. Voor de berekening van de interne vermogenseis wordt overigens een hogere betrouwbaarheid gebruikt dan de toezichthouder voor de berekening van de externe vermogenseis gebruikt. De verandering ten opzichte van 2006 wordt in belangrijke mate veroorzaakt door enerzijds de groei van de activiteiten van de Rabobank Groep en anderzijds door het verder doorontwikkelen van een aantal risicomodellen. Kredietrisico is met 55% van het totale economisch kapitaal verreweg het meest zwaarwegende risicotype. De niet-financiële risico s (operationeel en bedrijfsrisico) zijn goed voor 20%, terwijl het balans/renterisico 15% vertegenwoordigt. De resterende 10% is verdeeld over de andere risicotypes. Het benodigde economisch kapitaal ligt ruim onder het aanwezige tier 1-kapitaal (kernvermogen) van 26,6 (26,4) miljard euro. Deze omvangrijke buffer onderstreept de soliditeit van de Rabobank Groep. Kredietportefeuille en kosten kredietverliezen De aanhoudende forse groei van de economie in zowel binnen- als buitenland heeft in de eerste helft van 2007 geleid tot een aanzienlijke toename van de kredietportefeuille van de Rabobank Groep in tal van sectoren. De private kredietportefeuille nam in het eerste halfjaar van 2007 toe met 6% tot 344 (324) miljard euro. Het risicoprofiel van de kredietportefeuille van de Rabobank Groep blijft in 2007 gunstig. Dit komt tot uitdrukking in de kosten kredietverliezen van 10 (16) basispunten op jaarbasis van de gemiddelde private kredietportefeuille in het eerste halfjaar van Dit niveau is uitzonderlijk laag en ligt beduidend onder het gemiddelde van 19 basispunten over de periode De belangrijkste oorzaken van deze lage kosten zijn, naast de gunstige economie, het prudente kredietrisicobeleid en de verdergaande professionalisering van het kredietrisicomanagement. Bij het binnenlands retailbankbedrijf kwamen de kosten kredietverliezen op jaarbasis uit op 8 (8) basispunten van de gemiddelde kredietverlening. De portefeuille van het binnenlands retailbankbedrijf bestaat voor ruim 70% uit financieringen aan particulieren, hoofdzakelijk op basis van woninghypotheken waarvan de kredietverliezen historisch gezien zeer beperkt zijn. Daarnaast was de ontwikkeling van de binnenlandse economie in het eerste halfjaar van 2007 gunstig voor nagenoeg alle bedrijfssectoren, waardoor de kosten kredietverliezen verder afnamen. Door de gunstige mondiale economische ontwikkelingen namen de kosten kredietverliezen in basispunten van de kredietverlening eveneens af bij het wholesalebankbedrijf en internationaal retailbankbedrijf. De sterke groei van de internationale retailbankactiviteiten met een laag risicoprofiel draagt bij aan de lage kosten kredietverliezen. De onvolwaardige kredieten, zijnde de kredieten waarvoor een voorziening is getroffen, hadden per 30 juni 2007 een omvang van (4.355) miljoen euro en de voorziening voor kredietverliezen bedroeg (2.333) miljoen euro. Dit komt neer op een dekking van 60% (54%). De onvolwaardige kredieten uitgedrukt in procenten van de private kredietverlening kwamen uit op 1,2% (1,3%). Liquiditeitsrisico De huidige omstandigheden op de financiële markten hebben gezorgd voor een sterke toename van het liquiditeitsrisico over de hele breedte van de financiële sector en dus ook voor de Rabobank Groep. Voor een adequate beheersing van dit risico wordt dagelijks gemeten en gerapporteerd welke ingaande en uitgaande kasstromen de eerste 30 dagen te verwachten zijn en hoeveel onderpand op welke locatie binnen de bank aanwezig is. Daarnaast rekent Rabobank periodiek diverse stressscenario s door waarin gesimuleerd wordt hoeveel activa in een bepaald scenario op de balans staan en hoe deze gefinancierd worden. Ook rapporteert Rabobank Groep maandelijks aan DNB over de groepswijde liquiditeitsrisicopositie. De treasury afdeling volgt de financiële markten nauwlettend, om pro-actief te kunnen reageren op waargenomen ontwikkelingen. Naast de ruime aanwezigheid van liquide activa, welke direct kunnen worden omgezet in liquide middelen, zorgt ook de brede en gediversificeerde fundingbasis voor een comfortabele liquiditeitspositie. Maatschappelijk perspectief Een belangrijke mijlpaal is de in begin 2007 vernieuwde krediethandleiding. De toetsing op criteria voor maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO)-criteria is geïntegreerd in het kredietverleningsproces. De krediet verlenende groepsonderdelen geven hieraan invulling op de manier die het best past bij hun dienstverlening. De Rabobank Groep heeft op het gebied van de wapen industrie nieuw beleid gefor muleerd en heeft haar beleid over de mensenrechten geactualiseerd. Dat beleid maakt deel uit van de MVO-toetsing. MVO wordt zo nog verder geïntegreerd in de kernactiviteiten van de Rabobank Groep. MVO-toets in kredietverlening De Rabobank wil in haar kredietverleningsproces rekening houden met MVO-issues. Sinds februari 2007 is een MVObeoordeling een verplicht onderdeel in de kredietaanvragen. De krediethandleiding is aangepast op tien hoofdissues en Rabobank Groep 7

10 op specifieke MVO-issues in een aantal belangrijke sectoren. Met deze aanpassing wil de Rabobank Groep voorkomen dat zij kredieten verstrekt aan partijen die op het gebied van MVO tekortschieten. Om Rabobank medewerkers te faciliteren bij de MVO-beoordeling wordt in de eerste plaats gewerkt aan sector beleidsdocumenten, vooralsnog voor de sectoren: visserij, bosbouw, soja en palmolie. Ook worden ruim veertig MVO-issuelijsten opgesteld die een beschrijving geven van de belangrijkste maatschappelijke kwesties in specifieke sectoren. De issuelijsten bevatten ook beoordelingscriteria die gehanteerd worden bij de kredietverlening. Belanghebbenden geven input voor beleid De eerste helft van 2007 kenmerkt zich door een intensieve dialoog met de maatschappelijke organisaties en andere belanghebbenden van de Rabobank. Zo heeft de Rabobank enerzijds partijen uitgenodigd om hun reactie te geven op nieuw geformuleerd beleid en anderzijds hebben maatschappelijke organisaties de Rabobank aangesproken op haar verantwoordelijkheid in verschillende sectoren. De Rabobank heeft op eigen initiatief op verschillende beleidsterreinen nieuw geformuleerd beleid in een vroeg stadium voorgelegd aan actieve maatschappelijke organisaties en daarmee besproken. De wapenindustrie is een van deze beleidsterreinen. De Rabobank wil niet betrokken zijn bij de financiering van controversiële wapens, zoals clusterbommen, landmijnen, kernwapens en biologische- of chemische wapens. Ook heeft de Rabobank onlangs haar beleid op het terrein van de mensenrechten geactualiseerd en verder toegespitst op de bancaire praktijk. In dit nader uitgewerkte beleid wordt nu ingegaan op een aantal specifieke thema s, waaronder discriminatie van werknemers, gedwongen arbeid, kinderarbeid, slechte arbeidsomstandigheden en schending van inheemse bevolkingsgroepen. Na klachten in een rapport van Milieudefensie over een klant van Rabobank International die onder meer actief is in de palmoliesector, heeft de Rabobank een onderzoek daarnaar ingesteld. Een tweede rapport van Milieudefensie over de financiering door Nederlandse banken van fossiele en duurzame energie en een rapport van Oxfam Novib over de rol van Nederlandse banken in de financiering van de wapenindustrie hebben tot vragen van klanten geleid. De Rabobank heeft hen een reactie gestuurd met een uitleg van haar MVO-beleid in deze kwesties. Ook vond er met Oxfam Novib een gesprek plaats over de door de Rabobank Groep in juni 2007 vastgestelde gedragslijn met betrekking tot de wapenindustrie. In dit type gesprekken met maatschappelijke organisaties vindt uitwisseling van kennis, standpunten en meningen plaats. De Rabobank ziet het als een voordeel dat haar beleid vanuit een niet-bancair perspectief kritisch wordt bekeken en dat de mogelijkheid bestaat het beleid indien nodig op relevante punten aan te passen. Innoverende producten Dit voorjaar voegde de Rabobank voor de Nederlandse markt twee nieuwe duurzame producten toe aan haar dienstverlening: de Rabocard met klimaatcompensatie en de Rabo KlimaatHypotheek. De creditcard met klimaatcompensatie is het resultaat van samenwerking met het Wereld Natuur Fonds. De CO 2 -uitstoot die samenhangt met alle creditcardbetalingen, wordt door de Rabobank gecompenseerd door rechtstreekse investering in Gold Standard-projecten. Inmiddels zijn alle 1,1 miljoen Rabocards vervangen door Rabocards met klimaatcompensatie. De Rabo KlimaatHypotheek is ontwikkeld om extra lasten ten gevolge van duurzame investeringen in de woning te compenseren via een korting op de rente van de hypotheek. Hiermee stimuleert en beloont de Rabobank duurzaam gedrag van haar klanten. Rabobank Development Program geeft toegang tot financiële dienstverlening Met het Rabobank Development Program draagt de Rabobank in ontwikkelingslanden bij aan het creëren van een betere toegang tot financiële dienstverlening, vooral in rurale gebieden. In 2007 is vanuit de Rabobank de National Microfinance Bank begeleid en geadviseerd bij het afsluiten van financieringscontracten met een twintigtal koffiecoöperaties in het westen van Tanzania. De contracten vergroten de markttoegang en verbeteren de opbrengstprijzen voor duizenden boeren die lid zijn van deze coöperaties. De Rabobank heeft kennis overgedragen aan de National Microfinance Bank op het terrein van informatietechnologie, personeelsbeleid en productontwikkeling. De Rabobank Foundation heeft in 2007 de Sanasa Development Bank in Sri Lanka begeleid bij het verbeteren van haar interne controle. Na een inventarisatie van de toenmalige organisatie, zijn per bedrijfsonderdeel procedures en taakomschrijvingen aangepast en zijn een nieuwe organisatie en een nieuwe werkwijze van de interne accountantsdienst ontworpen. De Rabobank heeft technische assistentie verleend aan de ASC (Albanian Savings and Credit) Union in Albanië op het gebied van de inrichting van de coöperatieve structuur en organisatie. Bestuurders en kassiers zijn getraind en productontwikkeling en interne controlesystemen zijn verbeterd. In Peru is dit voorjaar de haalbaarheid van de uitbreidingsplannen van een koffiefabriek beoordeeld met behulp van technische assistentie van de Rabobank Foundation. 8 Rabobank Groep halfjaarverslag 2007

11 Binnenlands retailbankbedrijf Het binnenlands retailbankbedrijf - de lokale Rabobanken, Obvion en Bizner - realiseerde over de eerste helft van 2007 een nettowinststijging van 14% tot 669 (585) miljoen euro. De hevige concurrentie op de hypotheekmarkt hield aan en door het hogere renteniveau daalde de ontvangen boeterente. Dit resulteerde in een beperkte groei van de baten. Doordat de lasten stabiel bleven en de baten toenamen, verbeterde de efficiencyratio met 2,3 procentpunt tot 65,7% (68,0%). In de hypotheekmarkt wist de Rabobank haar positie met succes te versterken. Met een marktaandeel van 29,0% (25,5%) zijn de lokale Rabobanken en Obvion gezamenlijk veruit marktleider in hypotheken. In 2007 vertrouwden meer klanten hun spaargeld toe aan de lokale Rabobanken. Dit droeg bij aan de groei van de spaargelden bij de Rabobank Groep met 7% tot 96,2 (89,5) miljard euro. Kredieten private sector De Rabobank Groep verstevigde in de eerste helft van 2007 haar leidende positie op de hypotheekmarkt. Haar marktaandeel steeg van 25,5% over geheel 2006 naar 29,0% over de eerste helft van Het aandeel van de lokale Rabobanken ging omhoog met 2,8 procentpunt tot 23,1%. Ook Obvion, de hypotheekverstrekker voor het intermediaire kanaal, wist haar aandeel in de hypotheekmarkt te vergroten met 0,7 procentpunt tot 5,9%. De in 2006 geïntroduceerde Obvion Basis hypotheek droeg sterk bij aan dit succes. In de eerste jaarhelft namen de kredieten private sector met 5% toe tot 232,2 (220,9) miljard euro. De portefeuille bestaat uit kredietverlening aan particulieren (71%), aan handel, industrie en dienstverlening (HID) (19%) en aan de food & agrisector (10%). De verstrekkingen aan particulieren - Nettowinst stijgt met 14% tot 669 miljoen euro - Baten nemen toe met 3% tot 2,9 miljard euro - Bedrijfslasten dalen met 1% tot 1,9 miljard euro - Efficiencyratio verbetert tot 66% - Risicokosten dalen met 1 basispunt tot 12 basispunten - Kredieten private sector stijgen met 5% tot 232 miljard euro - Toename marktaandeel hypotheken tot 29% - Spaargelden stijgen met 7% tot 96 miljard euro - Marktaandeel sparen groeit tot 40% - Aantal Alles in één Polissen stijgt met 4% tot 1,3 miljoen Binnenlands retailbankbedrijf 9

12 stegen met 4% tot 165,8 (158,9) miljard euro. Deze kredieten bestaan nagenoeg geheel - voor 161,3 (153,7) miljard euro - uit hypotheken. Mede doordat de verstrekkingen aan de bedrijven in de overige dienstverlening een sterke groei lieten zien, steeg de kredietverlening aan de handel, industrie en dienstverlening met 9% tot 43,4 (39,9) miljard euro. De kredietverlening aan de food & agrisector nam toe met 4% tot 23,0 (22,1) miljard euro. Het overgrote deel van deze verstrekkingen heeft betrekking op de primaire agrarische sector. Deze kredieten stegen met 4% tot 19,0 (18,2) miljard euro. De toename van kredietverlening aan de melkveehouderij droeg in belangrijke mate bij aan deze groei. Integratie maatschappelijk verantwoord ondernemen in beleid In de eerste helft van 2007 heeft 90% van de lokale Rabobanken aangegeven dat maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) inmiddels onderdeel is van hun beleid. Ook stellen ze in navolging daarvan MVO-doelen vast voor hun beleid. De directies en de managementteams van de lokale Rabobanken stellen eigen prioriteiten en verantwoordelijkheden vast in hun MVO-portefeuille. Bewustwording bij de medewerkers van wat MVO inhoudt, krijgt onder andere vorm via e-learning. Bij de zakelijke kredietverlening aan grotere klanten in het midden- en kleinbedrijf is de MVO-screening sinds februari een verplicht onderdeel. Bij kredietaanvragen vanaf 1 miljoen euro dwingt het financieringssysteem de MVO-screening af. Spaargelden De spaargelden groeiden ongekend. Bij Rabobank Groep stegen de spaargelden in de eerste helft van 2007 met 7% tot 96,2 (89,5) miljard euro. Meer klanten vertrouwden hun spaargelden toe aan de Rabobank. Mede hierdoor vergrootte de Rabobank Groep haar marktaandeel in de eerste helft van Eind juni bedroeg het marktaandeel 39,9% ten opzichte van 39,3% eind De groei van de spaargelden was grotendeels afkomstig van klanten van de lokale Rabobanken. Het marktaandeel van de lokale Rabobanken steeg dan ook met 0,5 procentpunt tot 37,9%. Ook bij Roparco nam het marktaandeel toe. Roparco had medio 2007 een marktaandeel van 2,0% ten opzichte van 1,9% ultimo Het merendeel van het spaargeld - 86,2 (80,5) miljard euro - is ondergebracht bij de lokale Rabobanken. Door de gestegen rente kiest een toenemend aantal klanten voor termijndeposito s. Daardoor steeg het aandeel deposito s met een vaste looptijd met 6 procentpunt tot 19% van het totale spaargeld. Kredietverlening naar sector in miljarden euro s Verdeling spaargelden Rabobank Groep in miljarden euro s Food & agri HID Particulieren Overig Roparco Deposito s met vaste looptijd Rendementsrekening Telesparen Internetsparen Verzekeringsactiviteiten De lokale Rabobanken zijn in Nederland de grootste intermediair op het gebied van verzekeren en zij verkopen de verzekeringsproducten van Interpolis. Interpolis maakt onderdeel uit van Eureko. De Rabobank en Interpolis werken nauw samen op het gebied van productontwikkeling. Zo werd onlangs de Interpolis BuitenDeDeur verzekering geïntroduceerd als onderdeel van de Interpolis Alles in één Polis. Met deze nieuwe polis kan de klant zich verzekeren tegen diefstal of beschadiging van zijn privé bezittingen buitenshuis, zoals een mobiele telefoon of een digitale camera. In de eerste helft van 2007 steeg het aantal Alles in één Polissen met 4% tot 1,26 (1,20) miljoen. Binnen deze polis sloten klanten gemiddeld meer rubrieken af. In de eerste helft van 2007 nam het aantal klanten met drie of meer rubrieken toe van 50,4% naar 51,4%. Klanten kozen bij het afsluiten van hun hypotheek door de hogere rente vaker voor de spaarverzekering in plaats van de OpMaatverzekering. Hierdoor steeg het aantal afgesloten 10 Rabobank Groep halfjaarverslag 2007

13 spaarverzekeringen met 46% en daalde het aantal verkochte OpMaatverzekeringen met 71%. Anders dan in het jaar van de invoering van het nieuwe zorgstelsel - stapten in 2007 minder Nederlanders over naar een nieuwe zorgverzekeraar. Leden van de lokale Rabobanken kregen ook in 2007 korting op de zorgverzekering van Interpolis, de Interpolis Zorg Actief Polis. Mede hierdoor steeg het aantal verzekerden verder tot ( ). Het aantal Interpolis Bedrijven Compact Polissen nam toe tot ( ). Baten In de eerste helft van 2007 namen de totale baten toe met 3% tot (2.794) miljoen euro, vooral als gevolg van de hogere provisiebaten. Door de aanhoudende hevige concurrentie op de hypotheekmarkt en de daling van de ontvangen boeterente steeg het renteresultaat slechts fractioneel met 1% tot (2.135) miljoen euro. De groei van de kredietverlening compenseerde de gedaalde marge en de lagere inkomsten uit boeterente. De assurantieprovisies stegen met 4% tot 199 (192) miljoen euro. Naast de assurantieprovisies waren ook de provisies op betalingsverkeer en overige financiële dienstverlening bepalend voor de stijging van de provisies met 7% tot 687 (645) miljoen euro. De overige baten bleven met 13 (14) miljoen euro vrijwel stabiel. Bedrijfslasten De totale bedrijfslasten daalden in de eerste helft van 2007 met 1% tot (1.899) miljoen euro. De personele bezetting bij het binnenlands retailbankbedrijf ging het afgelopen halfjaar met 50 fte omlaag naar (29.375) fte. In lijn met deze afname daalden de personeelslasten fractioneel tot 999 (1.002) miljoen euro. De andere beheerskosten namen af met 1% tot 807 (820) miljoen euro. De afschrijvingslasten waren met 77 (77) miljoen euro gelijk aan die van vorig jaar. Waardeveranderingen Door de aanhoudende gunstige economische omstandigheden steeg de post waardeveranderingen in het eerste halfjaar van 2007 slechts met 2% tot 88 (86) miljoen euro, ondanks de sterkere toename van de kredietverlening. De risicokosten op jaarbasis daalden dan ook naar 12 (13) basispunten van de gemiddelde risicogewogen activa en liggen hiermee onder het vijfjaarsgemiddelde van 15 basispunten. Rabo KlimaatHypotheek De Rabo KlimaatHypotheek is ontwikkeld om duurzame investeringen in woningen te stimuleren via een korting op de rente van de hypotheek. Rabobank Rijk van Nijmegen realiseert samen met BAM een nieuwbouwproject van 111 duurzaam gebouwde huizen. Al deze woningen komen in aanmerking voor financiering met de Rabo KlimaatHypotheek. Daardoor kunnen wij een aanbod neerleggen waar de concurrentie niet of nauwelijks aan kan tippen, zegt Hans Janssen, adjunct-directeur Particulieren van Rabobank Rijk van Nijmegen. Bovendien profileren we ons met de Rabo KlimaatHypotheek als betrokken en groene bank. We verwachten dat projecten in de Vinex-locatie Waalsprong ook binnen de energienormen van de Rabo KlimaatHypotheek zullen vallen, dus daar geldt hetzelfde. We hebben met de klimaathypotheek een prachtig verkoopinstrument in handen. Resultaten (in miljoenen euro s) 2007-I 2006-I Mutatie Rente % Honoraria en provisies % Overige baten % Totale baten % Personeelskosten % Andere beheerskosten % Afschrijvingen % Totale bedrijfslasten % Brutoresultaat % Waardeveranderingen % Bedrijfsresultaat vóór belastingen % Belastingen % Nettowinst % Risicokosten (in basispunten) % Efficiencyratio 65,7% 68,0% Balansgegevens (in miljarden euro s) 30-jun dec-06 Balanstotaal 267,1 242,4 10% Kredieten private sector 232,2 220,9 5% Spaargeld 86,2 80,5 7% Risicogewogen activa 151,7 143,2 6% Aantal medewerkers (in fte) % Marktaandelen Hypotheken 29,0% 25,5% Sparen 39,9% 39,3% Binnenlands retailbankbedrijf 11

14 Wholesalebankbedrijf en internationaal retailbankbedrijf Bij Rabobank International - het wholesalebankbedrijf en het internationaal retailbankbedrijf - steeg het nettoresultaat met 67% tot 641 (383) miljoen euro in de eerste zes maanden van Deze toename was vooral het gevolg van de goede resultaten van Participaties en van lagere kredietverliezen. De internationale retailbankactiviteiten werden uitgebreid met de acquisitie van Mid- State Bank & Trust in Amerika, Hagabank en Bank Hagakita in Indonesië en HNS Banco in Chili. Daarnaast vergrootte Rabobank International haar Direct Banking-netwerk door in Australië haar vierde buitenlandse internetbank te openen. - Nettoresultaat stijgt met 67% tot 641 miljoen euro - Baten nemen toe met 28% tot miljoen euro - Toename bedrijfslasten met 27% tot 906 miljoen euro - Efficiencyratio met 55% stabiel - Afname risicokosten met 27 basispunten tot 10 basispunten - Kredieten private sector nemen toe met 7% tot 80 miljard euro - Groei spaargeld Direct Banking met 30% tot 4,0 miljard euro Uitbreiding internationaal retailbankbedrijf Met de overname van Hagabank en Bank Hagakita in Indonesië werd de Rabobank Groep begin 2007 ook in Azië actief op het gebied van retailbankieren. In mei 2007 werd de overname van Mid-State Bank & Trust afgerond. Met deze acquisitie verdubbelde het aantal bankkantoren in Californië zich tot ruim 90. In Chili biedt de overname van HNS Banco voor de Rabobank volop mogelijkheden om het retailbanknetwerk verder uit te breiden. Inmiddels is HNS Banco omgedoopt in Rabobank Chile. De Direct Banking-activiteiten zijn in de eerste helft van 2007 uitgebreid door de opening van de vierde buitenlandse internetbank in Australië. Via kunnen klanten sparen en beleggen in fondsen. Medio 2007 maken bijna klanten in Australië gebruik van de nieuwe internetbank. Naast RaboPlus in Australië heeft Rabobank ook buitenlandse internetbanken in België, Ierland en Nieuw-Zeeland. De buitenlandse Direct Banking-activiteiten hebben medio 2007 gezamenlijk ( ) klanten. De spaargelden stegen bij deze activiteiten met 30% tot 4,0 (3,1) miljard euro. Kredieten private sector Tot en met juni 2007 namen de kredieten private sector toe met 7% tot 80,1 (74,7) miljard euro. Deze groei is voor circa de helft afkomstig uit het internationaal retailbankbedrijf. De kredietverstrekkingen aan de food & agrisector stegen met 4% tot 27,7 (26,5) miljard euro. Daarmee is deze sector goed voor 35% van de kredieten private sector. Kredieten 12 Rabobank Groep halfjaarverslag 2007

15 aan de handel, industrie en dienstverlening (HID) groeiden met 9% tot 48,8 (44,9) miljard euro. Door de uitbreiding van het retailbanknetwerk nam de kredietverlening aan particulieren toe met 13% tot 3,7 (3,3) miljard euro. Het grootste deel van de verstrekkingen betrof Amerika, met 36%. Van de kredietverlening werd 13% in Nederland verstrekt, in Europa exclusief Nederland 31%, in Australië en Nieuw-Zeeland 15% en in Azië 5%. Het internationaal retailbankbedrijf verstrekte 27% van de kredieten. De kredietverlening steeg hier in de eerste helft van 2007 met 18% tot 21,5 (18,2) miljard euro. In Australië en Nieuw-Zeeland groeide deze portefeuille met 15% tot 8,9 (7,8) miljard euro. Bij de Amerikaanse retailactiviteiten nam de kredietverlening met 41% toe tot 5,9 (4,2) miljard euro. De ingebrachte kredietportefeuille van Mid-State Bank & Trust had een omvang van 1,2 miljard euro. Door de consolidatie van Hagabank en Bank Hagakita en HNS Banco steeg de kredietverlening met 0,4 miljard euro. Bij ACCBank bleef omvang van de kredietverlening met 6,3 (6,2) miljard euro nagenoeg stabiel. Toets op maatschappelijk verantwoord ondernemen In de eerste helft van 2007 zijn de internationale kantoren van het wholesalebankbedrijf gestart met een systematische beoordeling van het gedrag van klanten op het terrein van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) als integraal onderdeel van het kredietverleningsproces. Hierbij ligt de nadruk op het tegengaan van onwenselijke praktijken als kinderarbeid, slechte arbeidsomstandigheden, milieuverontreiniging en ontbossing. In het verlengde hiervan heeft inmiddels een groot deel van medewerkers die betrokken zijn in het kredietverleningsproces een MVO-training gehad. Als blijkt dat de bedrijfsvoering van een klant onvoldoende aansluit bij de normen van Rabobank dan worden de aard van de problematiek en de houding van de klant (erkenning van het probleem en bereidheid tot verbetering) nadrukkelijk meegewogen in de acceptatiebeslissing. Door het actief zoeken van de dialoog beoogt Rabobank een bijdrage te leveren aan een meer duurzame bedrijfsvoering bij klanten die onderpresteren op het terrein van MVO. Banking Products met 7%. Bij Global Financial Markets namen de inkomsten toe met 8%. De hogere baten bij Structured Finance compenseerden ruimschoots de afgenomen inkomsten bij Leveraged Finance. De inkomsten uit Participaties - waar aan bedrijven de mogelijkheid tot (door)ontwikkeling wordt geboden door het tijdelijk verschaffen van eigen vermogen - waren 99 miljoen euro hoger dan vorig jaar. Deze inkomsten zijn dankzij de deelnemingsvrijstelling grotendeels vrijgesteld van belasting. Deze toename en een incidentele bate uit de verkoop van een niet-strategisch aandelenbelang bepaalden in belangrijke mate de stijging van de overige baten met 99% tot 600 (301) miljoen euro. Van de totale baten is 17% afkomstig van het internationaal retailbankbedrijf. De inkomsten stegen bij de retailbankactiviteiten met 17% tot 283 (243) miljoen euro. Bij ACCBank daalden de inkomsten licht. De kredietverlening liet hier een geringe groei zien. Bij de andere retailbanken stegen de inkomsten door autonome groei en door overnames. Doordat Mid-State Bank & Trust pas vanaf mei bijdraagt, zijn de inkomsten van de in 2007 overgenomen retailbanken tot op heden beperkt. Kredietverlening naar sector in miljarden euro s Kredietverlening medio 2007 naar regio Food & agri HID Particulieren Baten De totale baten stegen in de eerste helft van 2007 met 28% tot (1.287) miljoen euro. In de afgelopen twaalf maanden nam de kredietverlening aanzienlijk toe. Deze groei resulteerde in een toename van het renteresultaat met 8% tot 884 (818) miljoen euro. Corporate Banking Products voorziet in de dienstverlening aan grote ondernemingen. De aanhoudende hevige concurrentie remde hier de groei van de baten. De baten stegen bij Corporate Amerika 36% Europa exclusief Nederland 31% Australië en Nieuw-Zeeland 15% Nederland 13% Azië 5% Wholesalebankbedrijf en internationaal retailbankbedrijf 13

16 Bedrijfslasten Tot en met juni 2007 namen de totale bedrijfslasten toe met 27% tot 906 (711) miljoen euro. Vooral door de acquisities steeg de personele bezetting in het afgelopen halfjaar met 46% tot (6.684) fte. Hiervan is circa fte afkomstig van Hagabank en Bank Hagakita, circa 840 fte van Mid-State Bank & Trust en circa 270 fte van HNS Banco. Door de toename van het aantal werknemers namen de personeelskosten met 11% toe tot 450 (406) miljoen euro. Een deel van de belangen van Participaties wordt geconsolideerd. Dit resulteert in niet-bancaire lasten. De toename van deze kosten en de groei van de activiteiten droegen bij aan de stijging van de andere beheerskosten met 54% tot 431 (280) miljoen euro. De afschrijvingslasten lagen met 25 (25) miljoen euro op hetzelfde niveau als vorig jaar. Waardeveranderingen In de eerste helft van 2007 daalde de post waardeveranderingen met 70% tot 31 (103) miljoen euro. Deze afname is mede te danken aan de aanhoudende groei van de wereldeconomie. De risicokosten op jaarbasis bedragen 10 (37) basispunten van de gemiddelde risicogewogen activa. De kosten liggen hiermee ruimschoots onder het vijfjaarsgemiddelde van 49 basispunten en zullen naar verwachting op termijn terugkeren naar een meer normaal niveau. Resultaten (in miljoenen euro s) 2007-I 2006-I Mutatie Rente % Honoraria en provisies % Overige baten % Totale baten % Personeelskosten % Andere beheerskosten % Afschrijvingen % Totale bedrijfslasten % Brutoresultaat % Waardeveranderingen % Bedrijfsresultaat vóór belastingen % Belastingen % Nettowinst % Risicokosten (in basispunten) % Efficiencyratio 54,9% 55,2% Balansgegevens (in miljarden euro s) 30-jun dec-06 Balanstotaal 435,6 404,0 8% Kredieten private sector 80,1 74,7 7% Risicogewogen activa 69,5 64,3 8% Aantal medewerkers (in fte) % 14 Rabobank Groep halfjaarverslag 2007

17 Vermogensbeheer en beleggen De vermogensbeheeractiviteiten - Robeco Groep, Sarasin, Schretlen & Co en Alex - realiseerden een nettowinststijging van 91 miljoen euro. De nettowinst steeg tot 175 (84) miljoen euro. De groei van het beheerd en bewaard vermogen en het vergroten van de belangen in Sarasin en Transtrend droegen bij aan de stijging van het resultaat. Deze additionele belangen droegen voor 44 miljoen euro bij aan het nettoresultaat. Begin 2007 vergrootte Robeco zijn belang in Transtrend, een in termijn- en optiemarkten gespecialiseerde vermogensbeheerder, van 49% tot 100%. Daarnaast breidde Robeco zijn duurzame beleggingsexpertise verder uit met de overname van het Zwitserse Sustainable Asset Management Groep. Beheerd en bewaard vermogen Tot en met juni 2007 steeg het beheerd en bewaard vermogen van de Rabobank Groep met 7% tot 312 (291) miljard euro. Daarvan heeft 78 (72) miljard euro betrekking op de eigen beleggingsportefeuille en 234 (219) miljard euro op beheerd en bewaard vermogen van klanten. Het beheerd vermogen is aangepast voor de toename van het vermogen van Sarasin in de tweede helft van Door het oplopen van de rente werden deposito s met een vaste looptijd voor klanten een interessantere beleggingscategorie dan obligaties. Bij Robeco resulteerde dit in een uitstroom van vermogen bij een aantal obligatiefondsen. Ondanks de instroom van vermogen bij Harbor Capital Advisors - een Amerikaanse dochter van Robeco - was de cashflow bij Robeco negatief. Dit werd echter meer dan volledig gecompenseerd door de instroom van vermogen bij Sarasin, Schretlen en Alex. De totale cashflow van de Uitbreiding activiteiten Robeco Begin 2007 nam Robeco een 64%-belang in de duurzame Zwitserse vermogensbeheerder Sustainable Asset Management (SAM) Groep. Hierdoor zijn ze gezamenlijk een krachtige speler geworden op het gebied van maatschappelijk verantwoord beleggen. Daarnaast breidde Robeco zijn belang uit in Transtrend met 51% tot 100%. Recentelijk startte Robeco met de verkoop van beleggingsproducten in Egypte. Hierbij is Robeco een samenwerkingsverband aangegaan met de Egyptische vermogensbeheerder Obelisk. - Nettoresultaat stijgt met 91 miljoen euro tot 175 miljoen euro - Toename baten met 86% tot 715 miljoen euro - Bedrijfslasten stijgen met 84% tot 474 miljoen euro - Stijging beheerd en bewaard vermogen van klanten met 7% tot 234 miljard euro - Aantal in Nederland uitgevoerde orders neemt af met 3% tot 3,9 miljoen Vermogensbeheer en beleggen 15

18 2) Rendementen zijn voor aftrek van management fees, met uitzondering van alternatives. Rabobank Groep bedroeg 3 miljard euro. Het positieve beurssentiment in de eerste helft van 2007 leidde tot positieve beleggingsresultaten. Hierdoor steeg het vermogen met 12 miljard euro. De depreciatie van de Zwitserse frank met 3% en van de Amerikaanse dollar met 2% deden het effect van de positieve beleggingsresultaten deels teniet. Door de consolidatie van de SAM Groep vanaf begin 2007 nam het vermogen toe met ruim 2 miljard euro. Het beheerd en bewaard vermogen van klanten is voor 44% belegd in aandelen, voor 29% in vastrentende waarden en voor 8% in gestructureerde producten, hedgefunds en private equity. Verwerkte beleggingsorders Nederland Het beurssentiment in de eerste helft van 2007 was positief net als in de eerste helft van Het aantal in Nederland uitgevoerde effecten- en huisfondsenorders daalde met 3% tot 3,95 (4,05) miljoen. Het aantal verwerkte orders steeg bij lokale Rabobanken met 1% en bij de Rabobank Groep nam het aantal orders in huisfondsen met 5% af. Alex wist in het eerste halfjaar van 2007 het hoge aantal orders van de eerste helft van 2006 te evenaren. Beleggingsperformance Robeco 2 Bij Robeco is het in stand houden van de uitstekende driejaars trackrecords het thema bij de performance van de traditionele beleggingsproducten. Deze missie was over het eerste halfjaar van 2007 succesvol. Bij de vastrentende producten werd voor 85% van het beheerd vermogen een outperformance behaald, een hoger rendement dan de benchmark. De gemiddelde outperformance over alle vastrentende producten bedroeg 0,4% over de eerste helft van Op driejaarsbasis is sprake van 0,3% outperformance per jaar, waarbij voor 90% van het beheerd vermogen een outperformance werd behaald. Het grote Harbor Bond Fund had een rendement dat 0,5% lager was dan de benchmark. Bij de aandelenproducten is sprake van een outperformance van 1,0% over het eerste halfjaar van Op driejaarsbasis bedraagt de toegevoegde waarde 2,4% per jaar en heeft 93% van het beheerd vermogen een outperformance behaald. Over de eerste helft van 2007 ligt dat percentage op 66%. Belangrijke vlaggenschepen zoals Robeco (1,5%), Rolinco (2,0%) en Harbor International (3,1%) scoorden beduidend boven hun benchmark. De valueproducten, die in Boston (Verenigde Staten) worden gemanaged, lieten outperformances van 3% en meer zien. Het halfjaarrendement ten opzichte van de benchmark werd gedrukt door beleggingen in Europese aandelen (-2,1%) en door Harbor Capital Appreciation (-2,7%). Bij de alternatieve beleggingen was over een breed front sprake van een van de betere halfjaarlijkse perioden. Transtrend haalde over de eerste zes maanden van 2007 een rendement van 10,4%, waardoor ook de performance van de op Transtrend gestructureerde producten aanzienlijk verbeterde, ondanks de rentestijgingen die het obligatiedeel van deze structuren raakten. De rendementen liggen sinds de start van veel van deze producten nog wel vaak onder de rendementsdoelstellingen die voor de hele looptijd zijn geprognosticeerd. Bij diverse andere alternatieve beleggingsproducten, variërend van de hedge funds van Robeco-Sage (7,7%) tot private equity is sprake van mooie halfjaarrendementen. De Hattrick note is de negatieve uitschieter met -0,9% rendement. Duurzaam vermogen Via Robeco biedt de Rabobank Groep reeds enkele jaren voor klanten de mogelijkheid om duurzaam te beleggen. Sinds eind 2006 is het aanbod van duurzaamheidsfondsen fors uitgebreid met het verkrijgen van het belang in SAM Groep en het vergroten van het belang in Sarasin. Met SAM Groep beschikt Robeco over een toonaangevend expertisecentrum voor duurzaam beleggen. Op basis van systematisch Ontwikkeling beheerd en bewaard vermogen van klanten in miljarden euro s Cashflow Beleggingsresultaten Valutaresultaten SAM Groep Overig Rabobank Groep halfjaarverslag 2007

19 onderzoek selecteert SAM Groep succesvolle bedrijven die voldoen aan diverse duurzaamheidscriteria. De Rabobank is via de Zwitserse private bank en vermogensbeheerder Sarasin nadrukkelijk actief met duurzame beleggingsfondsen. Per eind juni 2007 bedraagt het duurzaam vermogen bij Robeco en Sarasin 6,8 (2,4) miljard euro. Baten De totale baten namen in de eerste helft van 2007 toe met 86% tot 715 (385) miljoen euro door de groei van het beheerd en bewaard vermogen, het uitbreiden van het belang in Transtrend en door de consolidatie van Sarasin vanaf eind Het renteresultaat steeg met 6 miljoen euro tot 48 (42) miljoen euro. De provisiebaten namen toe met 68% tot 527 (313) miljoen euro. Bij Robeco zorgde de groei van het beheerd vermogen voor hogere beheervergoedingen. De stijging van de provisies was voor een groot deel het gevolg van het feit dat de resultaten van Sarasin in het geheel zijn opgenomen. Onder meer door de eenmalige verkoop van een portefeuille bij Robeco namen de overige baten toe met 110 miljoen euro tot 140 (30) miljoen euro. Bedrijfslasten Tot en met juni 2007 kwamen de totale bedrijfslasten 84% hoger uit op 474 (257) miljoen euro, voor het merendeel het gevolg van de toename van de personeelskosten. Eind 2006 telde Sarasin ongeveer fte. Door het uitbreiden van activiteiten nam de personeelsbezetting in de eerste helft van dit jaar toe met 8% tot (3.126) fte. De toename van de personeelslasten met 81% tot 283 (156) miljoen euro is grotendeels toe te schrijven aan de consolidatie van Sarasin. De andere beheerskosten namen toe met 88% tot 179 (95) miljoen euro. Mede door de hogere afschrijvingen op software namen de afschrijvingslasten toe met 6 miljoen euro tot 12 (6) miljoen euro. Beheerd en bewaard vermogen van klanten medio 2007 naar beleggingstype Aandelen 44% Resultaten (in miljoenen euro s) 2007-I 2006-I Mutatie Rente % Honoraria en provisies % Overige baten % Totale baten % Personeelskosten % Andere beheerskosten % Afschrijvingen % Totale bedrijfslasten % Brutoresultaat % Waardeveranderingen - - Bedrijfsresultaat vóór belastingen % Belastingen % Nettowinst % Aantal orders in Nederland (in miljoenen) 3,95 4,05-3% 30-jun dec-06 Beheerd en bewaard vermogen (in miljarden euro s) % Voor klanten % Beleggingsportefeuille % Aantal medewerkers (in fte) % Vastrentend 29% Gemengd 10% Alternatives 8% Geldmarkt 5% Vastgoed 2% Overig 2% Verdeling duurzaam vermogen medio 2007 naar beheerder Robeco (SAM groep) 52% Sarasin 40% Robeco (niet SAM groep) 8% Vermogensbeheer en beleggen 17

20 Leasing Bij De Lage Landen, de leasedochter van de Rabobank Groep, nam het nettoresultaat toe met 27% tot 109 (86) miljoen euro. Athlon droeg in 2007 voor 18 miljoen euro bij aan de nettowinst. In de eerste zes maanden van 2007 groeide de leaseportefeuille met 7% tot 20,2 (18,9) miljard euro. De consumptiefkredietportefeuille steeg in diezelfde periode met 40% tot 0,9 (0,7) miljard euro door overdracht van consumptieve kredieten van de lokale Rabobanken. In Amerika droeg de toename van de food & agriportefeuille sterk bij aan de groei van de leaseportefeuille. - Toename nettowinst met 27% tot 109 miljoen euro - Baten stijgen met 33% tot 482 miljoen euro - Bedrijfslasten nemen toe met 38% tot 291 miljoen euro - Efficiencyratio verslechtert tot 60% - Daling risicokosten met 2 basispunten tot 49 basispunten - Leaseportefeuille groeit in het eerste halfjaar met 7% tot 20 miljard euro - Consumptiefkredietportefeuille stijgt met 40% tot 0,9 miljard euro - Aantal autoleasecontracten stijgt met 1% tot Consumer Finance volledig operationeel Consumer Finance, een onderdeel van De Lage Landen, is het competentiecentrum van de Rabobank Groep op het gebied van consumptiefkrediet. Consumer Finance is vanaf begin 2007 volledig operationeel en verzorgt alle diensten inzake de marketing, verkoop en het operationele beheer van consumptiefkrediet. Consumer Finance is via de lokale Rabobanken actief onder het label van de Rabobank en in andere verkoopkanalen met andere labels. Medio 2007 is het merendeel van de consumptieve kredieten van de lokale Rabobanken overgedragen aan Consumer Finance. Deze overdracht droeg sterk bij aan de groei van de consumptiefkredietportefeuille met 0,2 miljard euro tot 0,9 (0,7) miljard euro. Leaseportefeuille In de eerste helft van 2007 steeg de leaseportefeuille met 7% tot 20,2 (18,9) miljard euro. De Europese portefeuille van De Lage Landen nam toe met 10% tot 12,0 (11,0) miljard euro. De groei deed zich voornamelijk voor in de sectoren consumer finance en financial institutions. De autoleaseportefeuille nam toe met 4% tot 2,6 (2,5) miljard euro. In diezelfde periode steeg het aantal autoleasecontracten met 1% tot ( ). De toename van de Amerikaanse portefeuille werd geremd door de depreciatie van de Amerikaanse dollar met 2%. Deze portefeuille groeide met 2% tot 7,7 (7,6) miljard euro. De food & agrisector leverde een sterke bijdrage aan de groei in deze regio. In de regio Azië/Pacific groeide de portefeuille met 0,1 miljard euro tot 0,4 (0,3) miljard euro. 18 Rabobank Groep halfjaarverslag 2007

Rabobank halfjaarcijfers 2014: 1,1 miljard euro nettowinst

Rabobank halfjaarcijfers 2014: 1,1 miljard euro nettowinst Persbericht 21 augustus 2014 Rabobank halfjaarcijfers 2014: 1,1 miljard euro nettowinst De Rabobank Groep boekte in het eerste halfjaar van 2014 een nettowinst van 1.080 miljoen euro. Het resultaat werd

Nadere informatie

Jaarbericht 2007. Rabobank Groep

Jaarbericht 2007. Rabobank Groep Jaarbericht 27 Rabobank Groep Inhoudsopgave 2 Kerngegevens 4 Rabobank Groep in het kort 6 Bericht van de voorzitter 1 Rabobank Groep 15 Binnenlands retailbankbedrijf 19 Wholesalebankbedrijf en internationaal

Nadere informatie

Halfjaarverslag 2009. Rabobank Groep

Halfjaarverslag 2009. Rabobank Groep Halfjaarverslag 2009 Rabobank Groep Halfjaarverslag 2009 Rabobank Groep Kerngegevens 2 Rabobank Groep in het kort 4 Bericht van de voorzitter 6 Financiële ontwikkelingen Rabobank Groep 9 Binnenlands retailbankbedrijf

Nadere informatie

Rabobank boekt 2,0 miljard euro nettowinst in 2013

Rabobank boekt 2,0 miljard euro nettowinst in 2013 Persbericht 27 februari 2014 Rabobank boekt 2,0 miljard euro nettowinst in 2013 De Rabobank Groep boekte in 2013 een nettowinst van 2.012 miljoen euro. Dit is 46 miljoen euro of 2% minder dan in 2012.

Nadere informatie

Halfjaarverslag 2009. Rabobank Groep. Rabobank Groep Halfjaarverslag 2009. Augustus 2009. www.rabobank.com/jaarverslagen

Halfjaarverslag 2009. Rabobank Groep. Rabobank Groep Halfjaarverslag 2009. Augustus 2009. www.rabobank.com/jaarverslagen Halfjaarverslag 2009 Rabobank Groep Augustus 2009 www.rabobank.com/jaarverslagen Halfjaarverslag 2009 Rabobank Groep Kerngegevens 2 Rabobank Groep in het kort 4 Bericht van de voorzitter 6 Financiële ontwikkelingen

Nadere informatie

Jaarcijfers 2012 Rabobank Groep. Persconferentie 28 februari 2013

Jaarcijfers 2012 Rabobank Groep. Persconferentie 28 februari 2013 Jaarcijfers 2012 Rabobank Groep Persconferentie 28 februari 2013 Jaarcijfers 2012 resultaten Piet Moerland, voorzitter raad van bestuur Rabobank Groep 28 februari 2013 Rabobank: winstdaling door economische

Nadere informatie

Jaarcijfers Persconferentie. 18 februari 2016

Jaarcijfers Persconferentie. 18 februari 2016 Jaarcijfers Persconferentie 18 februari 2016 Jaarcijfers Wiebe Draijer, bestuursvoorzitter 2 Jaarcijfers - financiële analyse Bas Brouwers, CFO 3 Nettowinst 20% resultaatsstijging Nettowinst (in miljoenen

Nadere informatie

Jaarcijfers 2013. Persconferentie. 27 februari 2014

Jaarcijfers 2013. Persconferentie. 27 februari 2014 Jaarcijfers 2013 Persconferentie 27 februari 2014 Jaarcijfers 2013 Rinus Minderhoud, voorzitter raad van bestuur 2013: een bewogen jaar Moeilijke omstandigheden; ruim 2 miljard euro nettowinst LIBOR-schikking:

Nadere informatie

Rabobank: winststijging door economisch herstel. Solide financiële positie gehandhaafd, klantentevredenheid omhoog

Rabobank: winststijging door economisch herstel. Solide financiële positie gehandhaafd, klantentevredenheid omhoog Persbericht 20 augustus 2015 Rabobank: winststijging door economisch herstel Solide financiële positie gehandhaafd, klantentevredenheid omhoog De stijging van de winst in het eerste halfjaar is vooral

Nadere informatie

Halfjaarcijfers Persconferentie. 20 augustus NL

Halfjaarcijfers Persconferentie. 20 augustus NL Halfjaarcijfers 2015 Persconferentie 20 augustus 2015 Halfjaarcijfers 2015 Wiebe Draijer, voorzitter raad van bestuur Winststijging door economisch herstel Sterke financiële resultaten Solide financiële

Nadere informatie

Halfjaarverslag 2010 Rabobank Groep Augustus 2010 www.rabobank.com/jaarverslagen. Halfjaarverslag 2010. Rabobank Groep

Halfjaarverslag 2010 Rabobank Groep Augustus 2010 www.rabobank.com/jaarverslagen. Halfjaarverslag 2010. Rabobank Groep Augustus 2010 www.rabobank.com/jaarverslagen Halfjaarverslag 2010 Rabobank Groep Kerngegevens Kredietportefeuille in miljarden euro s Bedragen in miljoenen euro s 30-jun-10 31-dec-09 30-jun-09 31-dec-08

Nadere informatie

7748-09-2006 Rabobank Groep Halfjaarverslag 2006

7748-09-2006 Rabobank Groep Halfjaarverslag 2006 Rabobank Groep Halfjaarverslag 2006 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Kerngegevens 2 Nettowinst Rabobank Groep in eerste halfjaar +13% 3 Binnenlands retailbankbedrijf 7 Wholesalebankbedrijf

Nadere informatie

Halfjaarverslag 2012. Rabobank Groep

Halfjaarverslag 2012. Rabobank Groep Halfjaarverslag 2012 Rabobank Groep Kerngegevens Kredietportefeuille in miljarden euro s 500 400 300 200 100 0 Toevertrouwde middelen 400 300 200 100 0 Nettowinst in miljoenen euro s 2.000 1.600 1.200

Nadere informatie

2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG

2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG 2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG 1 Toelichting op het jaarverslag In het Jaarverslag 2013 legt het pensioenfonds uitgebreid verantwoording af over de ontwikkelingen, besluiten en gebeurtenissen

Nadere informatie

Rabobank Groep Halfjaarverslag 2004

Rabobank Groep Halfjaarverslag 2004 Rabobank Groep Halfjaarverslag 2004 Inhoud Halfjaarverslag 2004 Kerngegevens 1 Gang van zaken 2 Geconsolideerde balans 6 Geconsolideerde winst-en-verliesrekening 7 Kasstroomoverzicht 8 Mutatieoverzicht

Nadere informatie

Rabobank Groep Jaarbericht 2009 maart 2010 www.rabobank.com/jaarverslagen

Rabobank Groep Jaarbericht 2009 maart 2010 www.rabobank.com/jaarverslagen Jaarbericht 2009 maart 2010 www.rabobank.com/jaarverslagen Rabobank Groep Jaarbericht 2009 2 Kerngegevens 4 Rabobank Groep in het kort 6 Bericht van de voorzitter 9 Bankieren in een veranderende omgeving

Nadere informatie

Kosten kredietverliezen (in basispunten) 24 60-60%

Kosten kredietverliezen (in basispunten) 24 60-60% Resultaatonwikkeling Rabobank Groep en segmenten Resultaatontwikkeling Rabobank Groep Resultaten in miljoenen euro's 2015 2014 Mutatie Rente 9.139 9.118 0% Provisies 1.892 1.879 1% Overige resultaten 1.983

Nadere informatie

Halfjaarverslag 2013. Rabobank Groep

Halfjaarverslag 2013. Rabobank Groep Halfjaarverslag 2013 Rabobank Groep Halfjaarverslag 2013 Bericht van de voorzitter 2 Kerngegevens 4 Rabobank Groep in het kort 5 Financiële ontwikkelingen 8 Klantbelang Centraal 15 Coöperatie en duurzaamheid

Nadere informatie

Van Lanschot: sterke stijging provisie-inkomsten in eerste halfjaar 2015

Van Lanschot: sterke stijging provisie-inkomsten in eerste halfjaar 2015 PERSBERICHT Van Lanschot: sterke stijging provisie-inkomsten in eerste halfjaar 2015 Wealth managementstrategie leidt tot verbetering kwaliteit inkomsten Nettowinst bedraagt 34 miljoen (H1 2014: 49,4 miljoen)

Nadere informatie

Halfjaarbericht eerste helft 1997 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 21 PROCENT

Halfjaarbericht eerste helft 1997 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 21 PROCENT Amsterdam, 11 juli 1997 Halfjaarbericht eerste helft 1997 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 21 PROCENT Totaal vermogen beheerd door ABN AMRO Asset Management wereldwijd in

Nadere informatie

PERSBERICHT. Van Lanschot trading update: eerste kwartaal 2016

PERSBERICHT. Van Lanschot trading update: eerste kwartaal 2016 PERSBERICHT Van Lanschot trading update: eerste kwartaal 2016 Nettowinst bedraagt 14,0 miljoen (Q1 2015: 28,9 miljoen) Inkomsten lager dan Q1 2015 vanwege ongunstige marktomstandigheden en lager resultaat

Nadere informatie

Transitie Rabobank krijgt vorm Onderliggend bedrijfsresultaat stijgt in alle commerciële bedrijfssegmenten

Transitie Rabobank krijgt vorm Onderliggend bedrijfsresultaat stijgt in alle commerciële bedrijfssegmenten Persbericht 18 augustus 2016 Transitie Rabobank krijgt vorm Onderliggend bedrijfsresultaat stijgt in alle commerciële bedrijfssegmenten Resultaten Rabobank Groep eerste halfjaar 2016 Implementatie strategie

Nadere informatie

PERSBERICHT. Van Lanschot: solide resultaten eerste zes maanden 2014

PERSBERICHT. Van Lanschot: solide resultaten eerste zes maanden 2014 PERSBERICHT Van Lanschot: solide resultaten eerste zes maanden 2014 Uitvoering strategie ligt op koers, basis gelegd voor verdere ontwikkeling en groei Client assets gestegen naar 56,1 miljard (ultimo

Nadere informatie

Jaarverslag 2009. Rabobank Groep

Jaarverslag 2009. Rabobank Groep Jaarverslag 2009 Rabobank Groep Jaarverslag 2009 2 Kerngegevens 4 Rabobank Groep in het kort 6 Bericht van de voorzitter 9 Bankieren in een veranderende omgeving 11 Financiële ontwikkelingen 17 Binnenlands

Nadere informatie

VOORKANT. Jaarverslag 2008

VOORKANT. Jaarverslag 2008 VOORKANT Jaarverslag 2008 Milkcube Inc. Jaarverslag 2008 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 6 Milkcube Inc. in het kort 8 Bericht van de voorzitter 12 Resultaatontwikkeling 18 Vermogensbeheer en beleggen 20

Nadere informatie

Halfjaarverslag 2003 Rabobank Groep

Halfjaarverslag 2003 Rabobank Groep Halfjaarverslag 2003 Rabobank Groep Kerngegevens 1 Kerngegevens 30-06-03 31-12-02 30-06-02 31-12-01 30-06-01 Omvang dienstverlening (bedragen in miljoenen euro s) Balanstotaal 402.367 374.720 377.149

Nadere informatie

Nettowinst in eerste halfjaar gestegen naar 33,7 miljoen (H1 2012: 10,5 miljoen) dankzij hogere provisie-inkomsten en aanzienlijke kostenbesparingen

Nettowinst in eerste halfjaar gestegen naar 33,7 miljoen (H1 2012: 10,5 miljoen) dankzij hogere provisie-inkomsten en aanzienlijke kostenbesparingen PERSBERICHT Van Lanschot: nettowinst stijgt in eerste helft 2013 Nettowinst in eerste halfjaar gestegen naar 33,7 miljoen (H1 2012: 10,5 miljoen) dankzij hogere provisie-inkomsten en aanzienlijke kostenbesparingen

Nadere informatie

Van Lanschot NV Halfjaarcijfers 2013

Van Lanschot NV Halfjaarcijfers 2013 Van Lanschot NV Halfjaarcijfers 2013 13 augustus 2013 Karl Guha, CEO Constant Korthout, CFRO Halfjaarcijfers 2013 Hoofdpunten Winstherstel Nettowinst 33,7 miljoen Onderliggende nettowinst 37,7 miljoen

Nadere informatie

voor meer informatie: 21 februari 2008 mr. M.G.F.M.V. Janssen VOORTGAANDE OMZET- EN WINSTGROEI KAS BANK

voor meer informatie: 21 februari 2008 mr. M.G.F.M.V. Janssen VOORTGAANDE OMZET- EN WINSTGROEI KAS BANK PERSBERICHT voor meer informatie: 21 februari 2008 mr. M.G.F.M.V. Janssen Secretaris Raad van Bestuur T : +31 20 557 52 30 I : www.kasbank.com VOORTGAANDE OMZET- EN WINSTGROEI KAS BANK stijging inclusief

Nadere informatie

WINSTSTIJGING ABN AMRO ONDANKS MOEILIJKE MARKTEN IN TWEEDE HALFJAAR

WINSTSTIJGING ABN AMRO ONDANKS MOEILIJKE MARKTEN IN TWEEDE HALFJAAR Amsterdam, 25 februari 1999 WINSTSTIJGING ABN AMRO ONDANKS MOEILIJKE MARKTEN IN TWEEDE HALFJAAR Bedrijfsresultaat voor waardeveranderingen stijgt met 14,9% tot ƒ 8.448 miljoen Nettowinst neemt met 4,5%

Nadere informatie

Jaarbericht 2013. Rabobank Groep

Jaarbericht 2013. Rabobank Groep Jaarbericht 2013 Rabobank Groep Inhoudsopgave Bericht van de voorzitter 2 Kerngegevens 6 Rabobank Groep in het kort 8 Financiële ontwikkelingen 11 Strategie 22 Coöperatie en governance 26 Duurzaamheid

Nadere informatie

Persbericht. Triodos beleggingsfondsen houden stand in lastig beleggingsklimaat Geringe daling van 3% in eerste halfjaar 2011

Persbericht. Triodos beleggingsfondsen houden stand in lastig beleggingsklimaat Geringe daling van 3% in eerste halfjaar 2011 Persbericht Triodos beleggingsfondsen houden stand in lastig beleggingsklimaat Geringe daling van 3% in eerste halfjaar 2011 Zeist, 26 augustus 2011 Ondanks het moeilijke klimaat voor beleggen is het volume

Nadere informatie

PERSBERICHT. Krachtig herstel Van Lanschot in 2010; dividend hervat

PERSBERICHT. Krachtig herstel Van Lanschot in 2010; dividend hervat HOOGE STEENWEG 29 5211 JN S-HERTOGENBOSCH POSTBUS 1021 5200 HC S-HERTOGENBOSCH T +31 (0)73 548 35 48 F +31 (0)73 548 33 49 VANLANSCHOT@VANLANSCHOT.COM WWW.VANLANSCHOT.NL KVK S-HERTOGENBOSCH NR. 16014051

Nadere informatie

Halfjaarverslag 2014. Rabobank Groep

Halfjaarverslag 2014. Rabobank Groep Halfjaarverslag 2014 Rabobank Groep Inhoudsopgave Bericht van de voorzitter 2 Kerngegevens 6 Rabobank Groep in het kort 7 Financiële ontwikkelingen 10 Coöperatief bankieren 20 Duurzaamheid 24 Brede dienstverlening

Nadere informatie

Persbericht ABP, eerste halfjaar 2008

Persbericht ABP, eerste halfjaar 2008 Persbericht ABP, eerste halfjaar 2008 Hoofdpunten Rendement over eerste helft 2008 is 5,1%. De dekkingsgraad is medio 2008 uitgekomen op 132%. De kredietcrisis eist zijn tol. Vooral aandelen en onroerend

Nadere informatie

De geconsolideerde winst van het boekjaar bedraagt 97,08 miljoen euro. Vergeleken met vorig jaar is dat 26,55 miljoen euro of 37,65 % hoger.

De geconsolideerde winst van het boekjaar bedraagt 97,08 miljoen euro. Vergeleken met vorig jaar is dat 26,55 miljoen euro of 37,65 % hoger. PERSBERICHT Boekjaar 2006 BANK- EN VERZEKERINGSGROEP ARGENTA ARGENTA : PRIJZENCONCURRENTIE EN RENDABELE GROEI Het beleid van scherpe prijzen en lage kosten wordt duidelijk gewaardeerd door de klanten van

Nadere informatie

Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013.

Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013. Kwartaalbericht 2014 Samenvatting Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013. Meer informatie vindt u op de website. Beleggingsrendement

Nadere informatie

DEFINITIEVE JAARCIJFERS 2008: STERKE SOLVABILITEIT ONDANKS BIJZONDERE WAARDEVERMINDERINGEN

DEFINITIEVE JAARCIJFERS 2008: STERKE SOLVABILITEIT ONDANKS BIJZONDERE WAARDEVERMINDERINGEN PERSBERICHT voor meer informatie: 26 februari 2009 mr. M.G.F.M.V. Janssen Secretaris Raad van Bestuur T : +31 20 557 52 30 I : www.kasbank.com DEFINITIEVE JAARCIJFERS 2008: STERKE SOLVABILITEIT ONDANKS

Nadere informatie

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het tweede kwartaal gestegen van 15.941 miljoen naar 16.893 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013).

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het tweede kwartaal gestegen van 15.941 miljoen naar 16.893 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013). Kwartaalbericht 2014 Samenvatting Marktwaardedekkingsgraad per 30 juni 2014 129,5%, een toename van 0,9%-punt ten opzichte van 31 maart 2014. Over de eerste zes maanden steeg de marktwaardedekkingsgraad

Nadere informatie

Jaarlijks gemiddeld Cumulatief vanaf 1970 2008 Q2 2008 Q1 2008 Q4 2007 Q3 2007 Q2 2007 Dekkingsgraad (kwartaalultimo) 143% 137% 148% 153% 153%

Jaarlijks gemiddeld Cumulatief vanaf 1970 2008 Q2 2008 Q1 2008 Q4 2007 Q3 2007 Q2 2007 Dekkingsgraad (kwartaalultimo) 143% 137% 148% 153% 153% Kwartaalbericht 2e kwartaal 2008 Dekkingsgraad op 143% Rendement 0,2% in tweede kwartaal Belegd vermogen 86,3 miljard Klein positief resultaat in moeilijke markt In het tweede kwartaal is een totaalrendement

Nadere informatie

Jaarbericht 1996 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 39 PROCENT

Jaarbericht 1996 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 39 PROCENT Amsterdam, 21 januari 1997 Jaarbericht 1996 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 39 PROCENT Totaal vermogen beheerd door ABN AMRO Asset Management wereldwijd in 1996 gegroeid

Nadere informatie

KWARTAALVERSLAG. Philips Pensioenfonds. 1. In het kort. 2. Financiële positie Philips Pensioenfonds 1/5 DERDE KWARTAAL 2015

KWARTAALVERSLAG. Philips Pensioenfonds. 1. In het kort. 2. Financiële positie Philips Pensioenfonds 1/5 DERDE KWARTAAL 2015 KWARTAALVERSLAG DERDE KWARTAAL 2015 1. In het kort De beleidsdekkingsgraad per 30 september 2015 bedroeg 112,6% Het rendement van 1 juli tot en met 30 september 2015 bedroeg -1,6% Het pensioenvermogen

Nadere informatie

Triodos Bank Private Banking

Triodos Bank Private Banking Triodos Bank Private Banking Triodos Bank Private Banking biedt een breed pakket van financiële en niet-financiële diensten aan voor vermogende particulieren, stichtingen, verenigingen en religieuze instellingen.

Nadere informatie

HALFJAARCIJFERS 1998 ABN AMRO STERK GESTEGEN

HALFJAARCIJFERS 1998 ABN AMRO STERK GESTEGEN Amsterdam, 20 augustus 1998 HALFJAARCIJFERS 1998 ABN AMRO STERK GESTEGEN Nettowinst neemt met 20,0% toe tot NLG 2.445 mln Winst per aandeel stijgt met 18,4% tot NLG 1,67 Netto rendement op eigen vermogen

Nadere informatie

Jaarcijfers 2009. Amsterdam, 12 maart 2010

Jaarcijfers 2009. Amsterdam, 12 maart 2010 Jaarcijfers 2009 Amsterdam, 12 maart 2010 - Solide profiel Van Lanschot - Jaarresultaten 2009 - Samenvatting 2009 & Vooruitzichten 2010 - Na de crisis -Q&A 1 Strategie Van Lanschot Missie Visie Doelstellingen

Nadere informatie

STERKE WINSTSTIJGING ABN AMRO OVER EERSTE HALFJAAR 1999

STERKE WINSTSTIJGING ABN AMRO OVER EERSTE HALFJAAR 1999 Amsterdam, 19 augustus 1999 STERKE WINSTSTIJGING ABN AMRO OVER EERSTE HALFJAAR 1999 Nettowinst met 29,7% gestegen tot EUR 1.438 mln (NLG 3.169 mln) Netto rendement op eigen vermogen gestegen tot 27,4 %

Nadere informatie

basispunten 31-12-2014 2015 2015 2015 31-12-2015 2015 2015 (I) (III) (IV) (V) (VI) (VII) (VIII=IV+VII) 9.438-2.307 1.134 213 8.478-101 1.

basispunten 31-12-2014 2015 2015 2015 31-12-2015 2015 2015 (I) (III) (IV) (V) (VI) (VII) (VIII=IV+VII) 9.438-2.307 1.134 213 8.478-101 1. Risicomanagement De Rabobank voert een risicobeleid dat gericht is op een gematigd risicoprofiel. De risicostrategie is gericht op contuïteit en bewerkstelligt de beschermg van de wst en wstgroei, het

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT 2015 BNG VERMOGENSBEHEER B.V.

HALFJAARBERICHT 2015 BNG VERMOGENSBEHEER B.V. HALFJAARBERICHT 2015 BNG VERMOGENSBEHEER B.V. Inhoud 1 Profiel 1 2 Directieverslag 2 2.1 Beheerd vermogen 2 2.2 Financieel resultaat 2 2.3 Financiële markten 2 2.4 Personeel en organisatie 2 3 Financiële

Nadere informatie

Van Lanschot toont winstherstel in 2013

Van Lanschot toont winstherstel in 2013 Van Lanschot toont winstherstel in 2013 Nettowinst over 2013 33,5 miljoen Kosten dalen met 6% Balans versterkt: Core Tier I-ratio stijgt van 11,0% naar 13,1%; leverageratio onder Basel III-regels 5,1%

Nadere informatie

2012 in het kort TOELICHTING OP HET JAARVERSLAG

2012 in het kort TOELICHTING OP HET JAARVERSLAG 2012 in het kort TOELICHTING OP HET JAARVERSLAG 1 Toelichting op het jaarverslag In het Jaarverslag 2012 legt het pensioenfonds uitgebreid verantwoording af over de ontwikkelingen, besluiten en gebeurtenissen

Nadere informatie

Jaarcijfers 2012 KARL GUHA, CEO CONSTANT KORTHOUT, CFRO AMSTERDAM, 8 MAART 2013

Jaarcijfers 2012 KARL GUHA, CEO CONSTANT KORTHOUT, CFRO AMSTERDAM, 8 MAART 2013 Jaarcijfers 2012 KARL GUHA, CEO CONSTANT KORTHOUT, CFRO AMSTERDAM, 8 MAART 2013 Lastige marktomstandigheden in 2012 Cliënten kiezen voor zekerheid Rentespread 10-jaarsstaatsobligatie versus Duitsland Ontwikkeling

Nadere informatie

Persbericht. Kwartaalbericht: vierde kwartaal 2011

Persbericht. Kwartaalbericht: vierde kwartaal 2011 Persbericht Kwartaalbericht: vierde kwartaal 2011 Hoofdpunten: Dekkingsgraad van 94% is te laag: aanvullende maatregelen nodig Beschikbaar vermogen stijgt met ruim 11 miljard Door gedaalde rente nemen

Nadere informatie

Klantengroei BinckBank zet onverminderd door in eerste kwartaal 2008

Klantengroei BinckBank zet onverminderd door in eerste kwartaal 2008 Persbericht Amsterdam, 6 mei 2008 Klantengroei BinckBank zet onverminderd door in eerste kwartaal 2008 Netto resultaat 9.7 miljoen in Q1 2008 ( 0,13 per aandeel) Netto gecorrigeerd resultaat 17,6 miljoen

Nadere informatie

SNS REAAL tekent overeenkomst voor overname Bouwfonds Property Finance

SNS REAAL tekent overeenkomst voor overname Bouwfonds Property Finance SNS REAAL tekent overeenkomst voor overname Bouwfonds Property Finance Utrecht, 10 oktober 2006. - SNS REAAL heeft vandaag bekendgemaakt de overeenkomst te hebben getekend tot verwerving van aandelen voor

Nadere informatie

AEGON Equity Fund. vierde kwartaal 2006

AEGON Equity Fund. vierde kwartaal 2006 Profiel Het AEGON Equity Fund is een besloten fonds voor gemene rekening, waarin verzekeringsrelaties van AEGON kunnen participeren. Het AEGON Equity Fund belegt wereldwijd in aandelen met de nadruk op

Nadere informatie

PERSBERICHT. Acceptabele performance in turbulente markt. 25 augustus 2011 mr. M.G.F.M.V. Janssen. Quote van de voorzitter

PERSBERICHT. Acceptabele performance in turbulente markt. 25 augustus 2011 mr. M.G.F.M.V. Janssen. Quote van de voorzitter PERSBERICHT voor meer informatie: 25 augustus 2011 mr. M.G.F.M.V. Janssen Secretaris Raad van Bestuur T : +31 20 557 52 30 I : www.kasbank.com Acceptabele performance in turbulente markt Beperkte omzet-

Nadere informatie

Beleggingen institutionele beleggers in 2004 met 8,1 procent omhoog

Beleggingen institutionele beleggers in 2004 met 8,1 procent omhoog Publicatiedatum CBS-website Centraal Bureau voor de Statistiek 9 december 25 Beleggingen institutionele beleggers in 24 met 8,1 procent omhoog drs. J.L. Gebraad Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg/Heerlen,

Nadere informatie

Sterke toename van beleggingen in Duits en Frans schuldpapier. Grafiek 1 - Nederlandse aankopen buitenlandse effecten

Sterke toename van beleggingen in Duits en Frans schuldpapier. Grafiek 1 - Nederlandse aankopen buitenlandse effecten Sterke toename van beleggingen in Duits en Frans schuldpapier Nederlandse beleggers hebben in 21 per saldo voor bijna EUR 12 miljard buitenlandse effecten verkocht. Voor EUR 1 miljard betrof dit buitenlands

Nadere informatie

KWARTAALVERSLAG. Philips Pensioenfonds. 1. In het kort. 2. Financiële positie Philips Pensioenfonds 1/6 TWEEDE KWARTAAL 2017

KWARTAALVERSLAG. Philips Pensioenfonds. 1. In het kort. 2. Financiële positie Philips Pensioenfonds 1/6 TWEEDE KWARTAAL 2017 KWARTAALVERSLAG TWEEDE KWARTAAL 2017 1. In het kort De beleidsdekkingsgraad per 30 juni 2017 bedroeg 112,5% Het rendement van 1 april tot en met 30 juni 2017 bedroeg 0,8% Het rendement van 1 januari tot

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Rabobank Groep

Jaarverslag 2013. Rabobank Groep Jaarverslag 2013 Rabobank Groep Inhoudsopgave Bericht van de voorzitter 2 Kerngegevens 6 Financiële ontwikkelingen 8 Strategie 19 Coöperatie en governance 23 Duurzaamheid 28 Brede dienstverlening in Nederland

Nadere informatie

Jaarverslag 2007. Rabobank Groep

Jaarverslag 2007. Rabobank Groep Jaarverslag 2007 Rabobank Groep Kerngegevens 2007 2006 2005 2004 Omvang dienstverlening (bedragen in miljoenen euro s) Balanstotaal 570.503 556.455 506.573 483.574 Kredieten aan private cliënten 355.973

Nadere informatie

De Nederlandsche Bank. Statistisch Bulletin maart 2009

De Nederlandsche Bank. Statistisch Bulletin maart 2009 9 De Nederlandsche Bank Statistisch Bulletin maart 29 Financiering via kapitaalmarkt moeilijker en duurder geworden Nederlandse ingezetenen hadden eind 28 voor het eerst meer dan eur 1. miljard aan schuldpapier

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT 2014 BNG VERMOGENSBEHEER B.V.

HALFJAARBERICHT 2014 BNG VERMOGENSBEHEER B.V. HALFJAARBERICHT 2014 BNG VERMOGENSBEHEER B.V. Inhoud 1 Profiel 1 2 Directieverslag 2 2.1 Beheerd vermogen 2 2.2 Financieel resultaat 2 2.3 Financiële markten 2 2.4 Personeel en organisatie 3 2.5 Vooruitblik

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015 Voor publicatie: 5 augustus 2015 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015 Rotterdam, 5 augustus 2015 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand

Nadere informatie

Kwartaalbericht 2e kwartaal 2009

Kwartaalbericht 2e kwartaal 2009 Kwartaalbericht 2e kwartaal 2009 Dekkingsgraad 100% Belegd vermogen 74,7 miljard Rendement tweede kwartaal 8,4% Herstelplan goedgekeurd In het tweede kwartaal heeft Pensioenfonds Zorg en Welzijn een rendement

Nadere informatie

KWARTAALVERSLAG. Philips Pensioenfonds. 1. In het kort. 2. Financiële positie Philips Pensioenfonds 1/5 EERSTE KWARTAAL 2016

KWARTAALVERSLAG. Philips Pensioenfonds. 1. In het kort. 2. Financiële positie Philips Pensioenfonds 1/5 EERSTE KWARTAAL 2016 KWARTAALVERSLAG EERSTE KWARTAAL 2016 1. In het kort De beleidsdekkingsgraad per 31 maart 2016 bedroeg 109,6% Het rendement van 1 januari tot en met 31 maart 2016 bedroeg 5, Het pensioenvermogen per 31

Nadere informatie

Persbericht. ABP verlaagt pensioen in 2013 met 0,5% Ondanks goed rendement stijgt dekkingsgraad in 2012 onvoldoende

Persbericht. ABP verlaagt pensioen in 2013 met 0,5% Ondanks goed rendement stijgt dekkingsgraad in 2012 onvoldoende Persbericht ABP verlaagt pensioen in 2013 met 0,5% Ondanks goed rendement stijgt dekkingsgraad in 2012 onvoldoende Hoofdpunten: Verlaging pensioen met 0,5% per 1 april 2013 definitief Mogelijk aanvullende

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal 2015-1 januari 2015 t/m 31 maart 2015

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal 2015-1 januari 2015 t/m 31 maart 2015 Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Eerste kwartaal 2015-1 januari 2015 t/m 31 maart 2015 Samenvatting: dalende euro en dalende rente door monetair beleid De beleidsdekkingsgraad is gedaald

Nadere informatie

Huishoudens bouwen hun effectenportefeuille af

Huishoudens bouwen hun effectenportefeuille af Huishoudens bouwen hun effectenportefeuille af Inleiding Door de opkomst van moderne informatie- en communicatietechnologieën is het voor huishoudens eenvoudiger en goedkoper geworden om de vrije besparingen,

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal 2014-1 januari 2014 t/m 31 maart 2014. Samenvatting: stijgende aandelen

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal 2014-1 januari 2014 t/m 31 maart 2014. Samenvatting: stijgende aandelen Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Eerste kwartaal 2014-1 januari 2014 t/m 31 maart 2014 Samenvatting: stijgende aandelen Nominale dekkingsgraad gestegen van 123,0% naar 123,6% Reële dekkingsgraad

Nadere informatie

Kort jaarverslag Stichting Pensioenfonds nv Linde Gas Benelux

Kort jaarverslag Stichting Pensioenfonds nv Linde Gas Benelux Kort jaarverslag Stichting Pensioenfonds nv Linde Gas Benelux Beleggingen Het totaal rendement over het afgelopen boekjaar 2010 is uitgekomen op 15,6%. Als we naar de onderverdeling kijken zien we het

Nadere informatie

Halfjaarcijfers 2004. Henk Bierstee, CEO Jan Slootweg, CFO. Agenda. 1 e halfjaar 2004. Ambitie. Financieel overzicht. -pag 2-

Halfjaarcijfers 2004. Henk Bierstee, CEO Jan Slootweg, CFO. Agenda. 1 e halfjaar 2004. Ambitie. Financieel overzicht. -pag 2- Halfjaarcijfers 2004 Henk Bierstee, CEO Jan Slootweg, CFO Agenda 1 e halfjaar 2004 Ambitie Financieel overzicht -pag 2- Samenstelling groep Nederland België / Luxemburg Athlon Car Lease Nederland Wagenplan

Nadere informatie

Dekkingsgraad 121,8% per 30 september 2012, toename van 9,3%-punt ten opzichte van 30 juni 2012.

Dekkingsgraad 121,8% per 30 september 2012, toename van 9,3%-punt ten opzichte van 30 juni 2012. Kwartaalbericht 2012 Samenvatting 121,8% per 30 september 2012, toename van 9,3%-punt ten opzichte van 30 juni 2012. Meer informatie over de dekkingsgraad vindt u op de website. Beleggingsrendement 4,2%

Nadere informatie

Algemene vergadering van Aandeelhouders. 15 mei 2014

Algemene vergadering van Aandeelhouders. 15 mei 2014 Algemene vergadering van Aandeelhouders 15 mei 2014 Agendapunt 2a Bericht van de Raad van Commissarissen Agendapunt 2b Jaarverslag van de Raad van Bestuur over 2013 2013 hoofdpunten Winstherstel in 2013

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland

Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland Vermogensbeheerrapportage 4e kwartaal 2013 In het vierde kwartaal van 2013 steeg de dekkingsgraad 2,5%-punt van 99,8% naar 102,3%. Die stijging wordt grotendeels verklaard door Opname van de vordering

Nadere informatie

Beleggingsstatuut Longfonds

Beleggingsstatuut Longfonds Beleggingsstatuut Longfonds April 2016 Inhoud 1. Algemeen... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Wet- en regelgeving... 3 2. Financiële middelen... 3 2.1 Algemeen... 3 2.2 Schulden en reserves... 4 2.3 Doel en tijdshorizon

Nadere informatie

KWARTAALVERSLAG. Philips Pensioenfonds. 1. In het kort. 2. Financiële positie Philips Pensioenfonds 1/6 VIERDE KWARTAAL 2016

KWARTAALVERSLAG. Philips Pensioenfonds. 1. In het kort. 2. Financiële positie Philips Pensioenfonds 1/6 VIERDE KWARTAAL 2016 KWARTAALVERSLAG VIERDE KWARTAAL 2016 1. In het kort De beleidsdekkingsgraad per 31 december 2016 bedroeg 108,0% Het rendement van 1 oktober tot en met 31 december 2016 bedroeg -2,8% Het rendement van 1

Nadere informatie

KWARTAALVERSLAG. Philips Pensioenfonds. 1. In het kort. 2. Financiële positie Philips Pensioenfonds 1/6 EERSTE KWARTAAL 2017

KWARTAALVERSLAG. Philips Pensioenfonds. 1. In het kort. 2. Financiële positie Philips Pensioenfonds 1/6 EERSTE KWARTAAL 2017 KWARTAALVERSLAG EERSTE KWARTAAL 2017 1. In het kort De beleidsdekkingsgraad per 31 maart 2017 bedroeg 110,3% Het rendement van 1 januari tot en met 31 maart 2017 bedroeg 1,2% Het pensioenvermogen per 31

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal januari 2017 t/m 31 maart Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal januari 2017 t/m 31 maart Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Eerste kwartaal 2017-1 januari 2017 t/m 31 maart 2017 Samenvatting: De maandelijkse nominale dekkingsgraad is gestegen van 105,7% naar 110,5%; De beleidsdekkingsgraad

Nadere informatie

Strategische review 2013-2017. 14 mei 2013

Strategische review 2013-2017. 14 mei 2013 Strategische review 2013-2017 14 mei 2013 Samenvatting Duidelijke keuze voor positionering als gespecialiseerde, onafhankelijke wealth manager Ons doel is behoud en opbouw van vermogen voor klanten Wij

Nadere informatie

Winstgroei en buffers ondersteunen investerings herstel

Winstgroei en buffers ondersteunen investerings herstel Na de snelle daling van de bedrijfswinsten door de kredietcrisis, is er recentelijk weer sprake van winstherstel. De crisis heeft echter geen gat geslagen in de grote financiële buffers van bedrijven.

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2016

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2016 Voor publicatie: 3 augustus 2016 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2016 Rotterdam, 3 augustus 2016 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand

Nadere informatie

Van Lanschot NV Financieel verslag Jaarcijfers 2010

Van Lanschot NV Financieel verslag Jaarcijfers 2010 Van Lanschot NV Financieel verslag Jaarcijfers INHOUDSOPGAVE Pagina KERNGEGEVENS 2 RESULTAAT 3 BALANS 9 ASSETS UNDER MANAGEMENT 13 ONTWIKKELING BELANGRIJKSTE DEELNEMINGEN 14 JAARREKENING GECONSOLIDEERDE

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal oktober 2016 t/m 31 december Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal oktober 2016 t/m 31 december Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Vierde kwartaal 2016-1 oktober 2016 t/m 31 december 2016 Samenvatting: De maandelijkse nominale dekkingsgraad is gestegen van 98,8% naar 105,7%; De beleidsdekkingsgraad

Nadere informatie

Mutatie ( miljoen) Mutatie 2009* in %

Mutatie ( miljoen) Mutatie 2009* in % Tweede kwartaal/eerste halfjaar 2010 26 augustus 2010 Halfjaarbericht Hoofdpunten Omzet met 10,8% gestegen naar 7,1 miljard (stijging van 4,4% tegen constante wisselkoersen) Bedrijfsresultaat met 17,6%

Nadere informatie

Halfjaarbericht Interim report 2003. Offices/Industrial

Halfjaarbericht Interim report 2003. Offices/Industrial Halfjaarbericht Interim report 2003 Offices/Industrial Profiel VastNed Groep De VastNed Groep bestaat uit twee gespecialiseerde onroerendgoedbeleggingsmaatschappijen met veranderlijk kapitaal: VastNed

Nadere informatie

Beleggingsstatuut Longfonds (voorheen Astma Fonds)

Beleggingsstatuut Longfonds (voorheen Astma Fonds) Beleggingsstatuut Longfonds (voorheen Astma Fonds) April 2012 Inhoud 1. Algemeen...3 1.1 Inleiding...3 1.2 Wet- en regelgeving...3 2. Financiële middelen...3 2.1 Algemeen...3 2.2 Schulden en reserves...4

Nadere informatie

WINST VAN LANSCHOT EERSTE HELFT 2002 RUIM 10% HOGER

WINST VAN LANSCHOT EERSTE HELFT 2002 RUIM 10% HOGER PERSBERICHT WINST VAN LANSCHOT EERSTE HELFT 2002 RUIM 10% HOGER Bedrijfsresultaat na belastingen stijgt van 46,4 miljoen naar 51,2 miljoen (+10,1%) Winst per gewoon aandeel (exclusief buitengewone baten)

Nadere informatie

Achmea life cycle beleggingen

Achmea life cycle beleggingen Achmea life cycle beleggingen Scheiden. Uw pensioengeld in vertrouwde handen Wat betekent dat voor uw ouderdomspensioen? Interpolis. Glashelder Achmea life cycle beleggingen Als pensioenverzekeraar beleggen

Nadere informatie

De marktwaardedekkingsgraad per 30 juni 2015 was 135,1%. Dit is een toename van 5,7% ten opzichte van 31 maart 2015.

De marktwaardedekkingsgraad per 30 juni 2015 was 135,1%. Dit is een toename van 5,7% ten opzichte van 31 maart 2015. Kwartaalbericht 2015 Samenvatting De marktwaardedekkingsgraad per 30 juni 2015 was 135,1%. Dit is een toename van 5,7% ten opzichte van 31 maart 2015. De reële dekkingsgraad ultimo tweede kwartaal was

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel , Telefax HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2011

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel , Telefax HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2011 Voor publicatie: 11 augustus 2011 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2011 Rotterdam, 11 augustus 2011 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand

Nadere informatie

NB Op de resultaten en balans posten over H in deze presentatie is geen accountantscontrole toegepast

NB Op de resultaten en balans posten over H in deze presentatie is geen accountantscontrole toegepast Halfjaarcijfers 2010 Amsterdam, 10 augustus 2010 NB Op de resultaten en balans posten over H1 2010 in deze presentatie is geen accountantscontrole toegepast - De beste private bank van Nederland en België

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal 2015-1 april 2015 t/m 30 juni 2015. Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal 2015-1 april 2015 t/m 30 juni 2015. Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Tweede kwartaal 2015-1 april 2015 t/m 30 juni 2015 Samenvatting: De maandelijkse nominale dekkingsgraad is fors gestegen van 105,7% naar 115,4%. Dit komt

Nadere informatie

Afdeling Doorkiesnummer s-hertogenbosch Verenigingen & Stichtingen (073) september 2011

Afdeling Doorkiesnummer s-hertogenbosch Verenigingen & Stichtingen (073) september 2011 Vertrouwelijk Konferentie Nederlandse Religieuzen t.a.v. de heer K.B.J. Crajé Postbus 111 5201 AC s-hertogenbosch Afdeling Doorkiesnummer s-hertogenbosch Verenigingen & Stichtingen (073) 548 3638 19 september

Nadere informatie

Persbericht. Jaarcijfers 2012 Triodos Investment Management. Triodos Beleggingsfondsen groeien met 7% in 2012

Persbericht. Jaarcijfers 2012 Triodos Investment Management. Triodos Beleggingsfondsen groeien met 7% in 2012 Persbericht Jaarcijfers 2012 Triodos Investment Management Triodos Beleggingsfondsen groeien met 7% in 2012 Zeist, 28 februari 2013 Het totaal aan vermogen van de door Triodos Investment Management beheerde

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Rabobank Groep

Jaarverslag 2012. Rabobank Groep Jaarverslag 2012 Rabobank Groep Jaarverslag 2012 Bericht van de voorzitter 2 Kerngegevens 4 Financiële ontwikkelingen 6 Strategie 12 Coöperatie en duurzaamheid 15 Hoogwaardig duurzaamheidsbeleid 21 Milieu

Nadere informatie

Pensioenfonds Robeco. Populair Jaarverslag 2014

Pensioenfonds Robeco. Populair Jaarverslag 2014 Pensioenfonds Robeco Populair Jaarverslag 2014 2014 was een bewogen jaar voor Pensioenfonds Robeco door de sterk dalende rente en de veranderende wet- en regelgeving. In het jaarverslag blikken wij als

Nadere informatie

Bankieren met de menselijke maat. Jaarverslag 2015

Bankieren met de menselijke maat. Jaarverslag 2015 Bankieren met de menselijke maat Jaarverslag 2015 SNS Bank N.V. Jaarverslag 2015 > Jaarrekening 221 1 KAS EN KASEQUIVALENTEN Specificatie kas en kasequivalenten Direct opeisbare tegoeden bij DNB 1.372

Nadere informatie

Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2013

Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2013 Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2013 Gedurende het slotkwartaal van 2013 heeft de ECB ervoor gekozen om het monetaire beleid verder te verruimen. De reden hiervoor was onder meer een verrassend lage

Nadere informatie