STERKE WINSTSTIJGING ABN AMRO OVER EERSTE HALFJAAR 1999

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "STERKE WINSTSTIJGING ABN AMRO OVER EERSTE HALFJAAR 1999"

Transcriptie

1 Amsterdam, 19 augustus 1999 STERKE WINSTSTIJGING ABN AMRO OVER EERSTE HALFJAAR 1999 Nettowinst met 29,7% gestegen tot EUR mln (NLG mln) Netto rendement op eigen vermogen gestegen tot 27,4 % Winst per aandeel neemt toe met 27,6% tot EUR 0,97 (NLG 2,14) Voor heel 1999 stijging van de nettowinst van tenminste 30% verwacht Focus in strategie aangescherpt door meer aandacht voor value based management 1 ste helft 99 1 ste helft 98 1 ste helft 99 1 ste helft 98 Stijging (in EUR) (in EUR) (in NLG) (in NLG) in % Bedrijfsresultaat voor waardeveranderingen mln mln mln mln 24,9% Bedrijfsresultaat voor belastingen mln mln mln mln 33,0% Nettowinst mln mln mln mln 29,7% Nettowinst toekomend aan houders van gewone aandelen mln mln mln mln 30,9% Winst per aandeel 0,97 0,76 2,14 1,67 27,6% Dividend per gewoon aandeel 0,30 0,27 0, ,60 11,1% 30 juni dec juni dec 1998 Balanstotaal 464,5 mrd 432,1 mrd 1.023,6 mrd 952,2 mrd 7,5% Eigen vermogen 11,4 mrd 10,7 mrd 25,2 mrd 23,6 mrd 6,6% Aansprakelijk groepsvermogen 28,3 mrd 24,4 mrd 62,4 mrd 53,7 mrd 16,1% Naar risico gewogen balanstotaal 237,2 mrd 215,8 mrd 522,7 mrd 475,5 mrd 9,9% Kredietverlening aan de private sector 1) 198,8 mrd 179,2 mrd 438,1 mrd 394,9 mrd 10,9% Eigen vermogen per aandeel 7,27 6,85 16,02 15,10 6,1% BIS-ratio 11,05% 10,48% Waarvan kernvermogen 7,26% 6,94% 1) exclusief repo s Verklaring van de bestuursvoorzitter De fraaie resultaten over het eerste halfjaar, waaraan alle divisies hebben bijgedragen, laten zien dat we op de juiste koers zitten met de strategische keuzes die ABN AMRO in het recente verleden heeft gemaakt, aldus bestuursvoorzitter mr. P.J. Kalff in een toelichting. In het resultaat dat we hebben behaald, worden we gesteund door het gunstige economische klimaat en positief gestemde financiële markten. Naast het zeer goede resultaat in de Verenigde Staten en de meeste Europese landen, waaronder Nederland, profiteerde ons bedrijf in Azië van het voorzichtige herstel in deze regio. In Brazilië heeft Banco Real een aanmerkelijk betere prestatie geleverd dan menigeen een half jaar geleden voor mogelijk hield. Ook zijn we ingenomen met de sterke opleving van onze investment-bankingactiviteiten die vrijwel over de hele linie hun oude, hoge niveau overtroffen. Door de goede kwaliteit van onze kredietportefeuille hebben we de voorzieningen naar beneden kunnen brengen. 1

2 Daarnaast zien we in de lichte verbetering van de efficiencyratio de eerste resultaten van een strakker operationeel beleid dat in het bijzonder gericht is op kostenmanagement. Deze inspanningen zullen we continueren in ons voortdurende streven de efficiencyratio s van de verschillende onderdelen van de bank te verbeteren. Voor het realiseren van een duurzame, winstgevende groei heeft de Raad van Bestuur besloten om, binnen de kaders van het bestaande beleid, de groei van de bank sterker te sturen op basis van het rendement op naar risico gewogen activa, door middel van value based management. Dit houdt in dat bedrijfsonderdelen met een hoog verwacht rendement meer kapitaal gealloceerd krijgen dan minder renderende onderdelen. Verder zal nog meer dan in het verleden het beleid gericht worden op de groei van sterk winstgevende activiteiten, zoals vermogensbeheer, private banking en corporate finance, waarvan het vermogensbeslag bovendien gering is. Met deze aanpak wordt verdere focus aangebracht in de strategie van de bank. Voor onze toekomstige groei is ook van belang dat we in de Raad van Bestuur hebben besloten de activiteiten in de EU-landen te bundelen in een nieuwe Europese divisie. Eveneens is besloten een krachtige impuls te geven aan e-commerce. In de eerste helft van 1999 werd steeds duidelijker dat de ontwikkelingen op dit terrein snel gaan en een grote invloed hebben op de financiële dienstverlening. ABN AMRO zal e-commerce de komende jaren als alternatief distributiekanaal stapsgewijs opbouwen en geheel integreren met bestaande multi-channelplatforms in haar wereldwijde netwerkorganisatie. Al met al ontwikkelt de ABN AMRO-organisatie zich dus uitermate gezond en verwachten wij, onvoorziene omstandigheden voorbehouden, voor geheel 1999 een stijging van de nettowinst van tenminste 30%, daarbij mede in aanmerking nemend het resultaat van de tweede helft 1998, aldus de heer Kalff. Winstontwikkeling van de groep In het eerste halfjaar van 1999 heeft ABN AMRO alle door haar gestelde financiële doelstellingen ruimschoots gehaald. De totale baten stegen met 23,6% tot EUR mln. Dit was het gevolg van zowel autonome groei als acquisities (met name de acquisitie van de Banco Real Groep), waarbij de groei vooral zichtbaar was in de provisie inkomsten (+25,3%), rente inkomsten (+24,5%) en in het resultaat uit financiële transacties (+15,7%). Gecorrigeerd voor koers- en acquisitie-effecten bedroeg de batenstijging 12,1%. De bedrijfslasten stegen met 23,0% tot EUR mln. Ook hier deden zich acquisitie- en koerseffecten voor; exclusief deze effecten bedroeg de lastenstijging 11,3%. De autonome groei werd mede veroorzaakt door de aan goede resultaten gerelateerde bonussen. Voorts werden de automatiseringsinspanningen op het gebied van Global Transaction Services en het jaar 2000 onverminderd voortgezet. ABN AMRO is goed voorbereid op de millenniumovergang en voorziet geen problemen voor haar geautomatiseerde systemen. Interne tests zijn afgerond en met succes is geparticipeerd in externe tests, zoals met het New York Clearing House en met Swift. Mede vanwege de afhankelijkheid van externe partijen zijn business continuïteitsplannen per regio/divisie opgesteld. De efficiencyratio is over het eerste halfjaar 1999 licht verbeterd tot 67,1% (67,4% in dezelfde periode in 1998). Ook ten opzichte van de efficiencyratio over geheel 1998, die 69,4% bedroeg, is vooruitgang geboekt. Verdere verbetering van deze ratio, o.a. door strikter kostenmanagement, blijft een voortdurend streven binnen de bank. Het totale bedrag aan waardeveranderingen van vorderingen in combinatie met toevoegingen c.q. onttrekkingen aan het fonds voor algemene bankrisico s is per saldo met 8,8% gedaald: Waardeveranderingen van vorderingen/far (in EUR mln en %) 30 juni juni 1998 % Specifieke debiteurenvoorzieningen ,1% Landenrisico s ,5% Totaal specifieke voorzieningen ,3% Toevoeging/onttrekking FAR Totaal t.l.v. resultaat ,8% 2

3 De specifieke debiteurenvoorzieningen stegen met EUR 146 mln van EUR 239 mln naar EUR 385 mln. Van deze stijging was EUR 86 mln het directe gevolg van de consolidatie van de Banco Real groep. Voor wat betreft landenrisico s was er in de eerste helft van 1999 sprake van een vrijval, o.a. door lagere landenrisico s in Korea en Thailand. Het bedrijfsresultaat voor belastingen steeg met EUR 543 mln ofwel 33,0% tot EUR mln. Hiervan komt een bedrag ter grootte van EUR 135 mln voor rekening van acquisitie- en koerseffecten. De belastingdruk nam af van 28,6% in het eerste halfjaar 1998 tot 27,5% in de vergelijkbare periode in Het rendement op eigen vermogen is gestegen tot 27,4% (was 16,9% over geheel 1998). Voor het rendement per divisie wordt verwezen naar bijlage 3. Balans en groepsvermogen per 30 juni 1999 Het balanstotaal toont ten opzichte van 31 december 1998 een stijging van 7,5% (EUR 32,4 mrd) tot EUR 464,5 mrd. Deze groei betreft onder andere de kredietverlening aan de private sector, die in het eerste halfjaar steeg met EUR 19,6 mrd (+10,9%). Vermogen en BIS-ratio s (in EUR mln en %) 30 juni dec % Eigen vermogen ,6% Toetsingsvermogen ,0% Waarvan kernvermogen ,0% Naar risico gewogen activa ,9% BIS-ratio 11,05% 10,48% Waarvan kernvermogen 7,26% 6,94% Het eigen vermogen is ten opzichte van ultimo 1998 met EUR 713 mln (+6,6%) gestegen tot EUR mln. Deze stijging komt voornamelijk voort uit winstinhouding. Het devaluatie-effect van de Braziliaanse Real, dat in april nog op EUR -317 mln werd geschat, is uiteindelijk gereduceerd tot EUR -190 mln; een bedrag dat ruimschoots werd gecompenseerd door positieve koersverschillen op andere valuta (o.a. de US Dollar). Het derdenbelang nam toe met 41,2% tot EUR 5 mrd, vooral door de uitgifte van preferente aandelen via dochterinstellingen. De vermogensratio s van de bank lieten een duidelijke verbetering zien: de BIS-ratio steeg tot 11,05% (10,48% in 1998) en de Tier-1 ratio bedraagt nu 7,26% (6,94% in 1998). Resultaten per Divisie Divisie Nederland (in EUR mln en %) 1 ste helft ste helft 1998 % Rente ,8% Provisies ,6% Resultaat uit financiële transacties ,7% Overige baten ,2% Totaal baten ,3% Bedrijfslasten ,6% Bedrijfsresultaat voor waardeveranderingen ,8% Waardeveranderingen van vorderingen ,4% Bedrijfsresultaat voor belastingen ,0% Aantal medewerkers (FTE) Aantal kantoren (in EUR mrd en %) 30 juni dec Balanstotaal 99,3 89,8 10,6% Naar risico gewogen activa 73,7 67,3 9,5% 3

4 Het bedrijfsresultaat voor belastingen nam met 8,0% toe tot EUR 649 mln. De groei in provisies bleef enigszins achter (+1,6%). Dit is vooral te wijten aan het beursklimaat in Nederland en de daardoor verminderde activiteiten van particuliere beleggers, waardoor de opbrengsten uit effectenprovisies in de eerste helft van 1999 een daling vertoonden. De bedrijfslasten stegen in het eerste halfjaar met 11,6%. Deze relatief hoge groei komt deels voort uit de hogere bijdrage (EUR 50 mln) aan pensioenpremie. Gecorrigeerd voor deze post bedraagt de lastenstijging 7,3%. Overigens heeft de Raad van Bestuur besloten het aanzienlijke overschot in het pensioenfonds vooralsnog niet aan de bank uit te keren. Divisie Buitenland (in EUR mln en %) 1 ste helft ste helft 1998 % Rente ,1% Provisies ,1% Resultaat uit financiële transacties ,0% Overige baten ,7% Totaal baten ,8% Bedrijfslasten ,5% Bedrijfsresultaat voor waardeveranderingen ,4% Waardeveranderingen van vorderingen ,7% Bedrijfsresultaat voor belastingen ,5% Bedrijfsresultaat voor belastingen per regio Europa ,5% Noord-Amerika ,2% Latijns-Amerika en Caraïbisch Gebied ,4% Azië-Pacific ,2% Midden-Oosten en Afrika ,3% Aantal medewerkers (FTE) Aantal kantoren (in EUR mrd en %) 30 juni dec Balanstotaal 231,1 208,7 10,7% Naar risico gewogen activa 134,2 119,8 12,0% De Divisie Buitenland liet een sterke groei van de resultaten zien; het bedrijfsresultaat voor belastingen steeg sterk met EUR 241 mln ofwel 28,5% tot EUR mln. Deze forse stijging werd voornamelijk veroorzaakt door: voortgaande groei in Noord-Amerika, aanzienlijke groei in Latijns-Amerika en het Caraïbisch Gebied (mede het gevolg van de acquisitie van de Banco Real groep) en sterk verbeterde resultaten in de regio Azië-Pacific. De post waardeveranderingen van vorderingen steeg met EUR 140 mln, voornamelijk als gevolg van de acquisitie van de Banco Real Groep (+EUR 86 mln). Het restant hing samen met hogere specifieke voorzieningen in Noord-Amerika en het Midden-Oosten en Afrika. In Azië-Pacific was daarentegen sprake van een daling van de debiteurenvoorzieningen. De resultaten in de regio Europa bleven nagenoeg op hetzelfde hoge niveau als in het zeer goede eerste halfjaar Daarbij kon de uitstekende kwaliteit van de kredietportefeuille worden gehandhaafd. Het Noord-Amerikaanse bedrijf wist de sterke operationele winstgroei uit voorgaande periodes te continueren (+22,9%). Omdat de debiteurenvoorzieningen stegen ten opzichte van het bijzonder lage niveau in het eerste halfjaar 1998, steeg het bedrijfsresultaat voor belastingen met 13,2% tot EUR 584 mln. Latijns-Amerika en het Caraïbisch gebied kreeg in de eerste maanden van dit jaar te maken met de financiële crisis in Brazilië, welke gepaard ging met een devaluatie van de Real. Daarnaast zijn de resultaten in deze regio sterk positief beïnvloed door de consolidatie van de Banco Real Groep. 4

5 Het bedrijfsresultaat voor belastingen kwam over de eerste helft 1999 uit op EUR 287 mln, een stijging van 328,4%. Ondanks het negatieve effect van de gedevalueerde Braziliaanse Real wist het voormalige ABN AMRO Brazilië toch een flinke winststijging te realiseren, dankzij een hogere operationele winst en lagere kredietverliezen. De bijdrage van de in november 1998 overgenomen Banco Real Groep was als volgt: Bedrijfsresultaten eerste halfjaar 1999 regio Latijns-Amerika en het Caraïbisch gebied (in EUR mln) Regio exclusief Banco Real Groep Totaal Banco Real Groep Rente Provisies Resultaat uit financiële transacties Overige baten Totaal baten Bedrijfslasten Bedrijfsresultaat voor waardeveranderingen Waardeveranderingen van vorderingen Bedrijfsresultaat voor belastingen Het operationele resultaat in Azië-Pacific bleef nagenoeg onveranderd ten opzichte van de uitstekende operationele resultaten in de eerste helft van 1998, hetgeen overigens een bijzonder sterk herstel ten opzichte van het operationele resultaat in het tweede halfjaar 1998 betekent. Door de verbeterde situatie in de regio was er sprake van aanzienlijk lagere debiteurenvoorzieningen, waardoor het bedrijfsresultaat voor belastingen een stijging van 31,2% laat zien, tot EUR 101 mln. De resultaten van de Bank of Asia bleven achter bij onze verwachtingen, maar het eerste halfjaar werd toch een geringe winst gemaakt. Wij blijven onverminderd positief over de toekomst van Bank of Asia. De regio Midden-Oosten en Afrika liet in het eerste halfjaar, ondanks een vrijwel ongewijzigd operationeel resultaat, een sterke daling (met EUR 60 mln) van het bedrijfsresultaat voor belastingen zien. Dit was het gevolg van enkele incidentele debiteurenvoorzieningen. Divisie Investment Banking (in EUR mln en %) 1 ste helft ste helft 1998 % Rente ,7% Provisies ,6% Resultaat uit financiële transacties ,1% Overige baten ,0% Totaal baten ,1% Bedrijfslasten ,2% Bedrijfsresultaat voor waardeveranderingen ,9% Waardeveranderingen van fin. vaste activa Bedrijfsresultaat voor belastingen ,0% Aantal medewerkers (FTE) Aantal kantoren (in EUR mrd en %) 30 juni dec Balanstotaal 126,4 126,8-0,3% Naar risico gewogen activa 22,1 22,4-1,3% Het bedrijfsresultaat voor belastingen is gestegen met 26,0% tot EUR 334 mln, mede dankzij de gunstige omstandigheden op de financiële markten. De Treasury resultaten waren onveranderd zeer goed, terwijl ook de business lines Equity, Corporate Finance, Corporate Investments en Structured Finance een goede performance lieten zien. De resultaten uit Fixed Income stonden daarentegen onder druk. 5

6 De stijging van de bedrijfslasten is voornamelijk het gevolg van hogere, aan het goede resultaat gekoppelde bonussen en - in mindere mate - van het toegenomen aantal medewerkers. Dividend Het interim-dividend 1999 is vastgesteld op de helft van het dividend over het boekjaar 1998 (EUR 0,58) en afgerond op EUR 0,30 (NLG 0,66111) per gewoon aandeel. De payout over geheel 1999 zal, conform het dividendbeleid, tussen 45% en 50% bedragen. Het interim-dividend kan naar keuze van de aandeelhouder geheel in contanten worden ontvangen, danwel volledig in aandelen ten laste van de agioreserve in een nog nader te bepalen verhouding. De verhouding tussen de waarde van het stockdividend en het contante dividend zal op 6 september na sluiting van de Amsterdamse Effectenbeurs worden vastgesteld op basis van de gemiddelde beurskoers van die dag, waarbij de waarde van het stockdividend ongeveer 2 tot 5 procent lager zal zijn dan de waarde van het contante dividend. De nieuwe gewone aandelen zijn gerechtigd tot het slotdividend over het boekjaar 1999 en tot het volledige dividend over volgende boekjaren. Vanaf vrijdag 20 augustus 1999 zal het gewone aandeel ex-dividend noteren. De keuzeperiode loopt van 20 augustus 1999 tot en met 6 september Het interim-dividend 1999 zal betaalbaar zijn met ingang van 10 september Wijziging ABN AMRO Ticker Symbol Vanaf maandag 30 augustus zullen de American Depositary Receipts (ADRs), die genoteerd zijn op de beurs van New York, worden verhandeld onder het nieuwe ticker symbol ABN. Vooruitzichten geheel 1999 Onvoorziene omstandigheden voorbehouden, verwacht de Raad van Bestuur voor geheel 1999 een stijging van de nettowinst van tenminste 30%, daarbij mede in aanmerking nemend het resultaat van de tweede helft Bijlagen 1. - Geconsolideerde winst- en verliesrekening over het eerste halfjaar van Geconsolideerde balans per 30 juni Kredietverlening private sector per divisie - Bedrijfsresultaat voor belastingen per divisie - Rendement op eigen vermogen per divisie 4. - Aantal medewerkers - Aandelengegevens Voor meer informatie: Persvoorlichting, telefoon: Investor Relations, telefoon: Het persbericht is tevens beschikbaar op de volgende internetpagina s: - (Nederlands) - (Engels) 6

WINSTSTIJGING ABN AMRO ONDANKS MOEILIJKE MARKTEN IN TWEEDE HALFJAAR

WINSTSTIJGING ABN AMRO ONDANKS MOEILIJKE MARKTEN IN TWEEDE HALFJAAR Amsterdam, 25 februari 1999 WINSTSTIJGING ABN AMRO ONDANKS MOEILIJKE MARKTEN IN TWEEDE HALFJAAR Bedrijfsresultaat voor waardeveranderingen stijgt met 14,9% tot ƒ 8.448 miljoen Nettowinst neemt met 4,5%

Nadere informatie

HALFJAARCIJFERS 1998 ABN AMRO STERK GESTEGEN

HALFJAARCIJFERS 1998 ABN AMRO STERK GESTEGEN Amsterdam, 20 augustus 1998 HALFJAARCIJFERS 1998 ABN AMRO STERK GESTEGEN Nettowinst neemt met 20,0% toe tot NLG 2.445 mln Winst per aandeel stijgt met 18,4% tot NLG 1,67 Netto rendement op eigen vermogen

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 1998 in miljoenen guldens euro's 1998 1997 mutatie in % 1998

Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 1998 in miljoenen guldens euro's 1998 1997 mutatie in % 1998 Bijlage 1 Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 1997 mutatie in % Rente 15.862 13.871 14,4 7.198 Opbrengsten uit effecten en deelnemingen 768 630 21,9 348 Betalingsverkeer 1.716 1.503 14,2 779

Nadere informatie

voor meer informatie: 21 februari 2008 mr. M.G.F.M.V. Janssen VOORTGAANDE OMZET- EN WINSTGROEI KAS BANK

voor meer informatie: 21 februari 2008 mr. M.G.F.M.V. Janssen VOORTGAANDE OMZET- EN WINSTGROEI KAS BANK PERSBERICHT voor meer informatie: 21 februari 2008 mr. M.G.F.M.V. Janssen Secretaris Raad van Bestuur T : +31 20 557 52 30 I : www.kasbank.com VOORTGAANDE OMZET- EN WINSTGROEI KAS BANK stijging inclusief

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015 Voor publicatie: 5 augustus 2015 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015 Rotterdam, 5 augustus 2015 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand

Nadere informatie

DEFINITIEVE JAARCIJFERS 2008: STERKE SOLVABILITEIT ONDANKS BIJZONDERE WAARDEVERMINDERINGEN

DEFINITIEVE JAARCIJFERS 2008: STERKE SOLVABILITEIT ONDANKS BIJZONDERE WAARDEVERMINDERINGEN PERSBERICHT voor meer informatie: 26 februari 2009 mr. M.G.F.M.V. Janssen Secretaris Raad van Bestuur T : +31 20 557 52 30 I : www.kasbank.com DEFINITIEVE JAARCIJFERS 2008: STERKE SOLVABILITEIT ONDANKS

Nadere informatie

Amsterdam Commodities profiteert van volatiele prijzen Stijging nettowinst 2009 met 20% tot 10,5 miljoen

Amsterdam Commodities profiteert van volatiele prijzen Stijging nettowinst 2009 met 20% tot 10,5 miljoen PERSBERICHT Rotterdam, 20 april 2010 Amsterdam Commodities profiteert van volatiele prijzen Stijging nettowinst 2009 met 20% tot 10,5 miljoen Nettowinst 10,5 miljoen (2008: 8,7 miljoen) Voorstel slotdividend

Nadere informatie

Klantengroei BinckBank zet onverminderd door in eerste kwartaal 2008

Klantengroei BinckBank zet onverminderd door in eerste kwartaal 2008 Persbericht Amsterdam, 6 mei 2008 Klantengroei BinckBank zet onverminderd door in eerste kwartaal 2008 Netto resultaat 9.7 miljoen in Q1 2008 ( 0,13 per aandeel) Netto gecorrigeerd resultaat 17,6 miljoen

Nadere informatie

Rabobank halfjaarcijfers 2014: 1,1 miljard euro nettowinst

Rabobank halfjaarcijfers 2014: 1,1 miljard euro nettowinst Persbericht 21 augustus 2014 Rabobank halfjaarcijfers 2014: 1,1 miljard euro nettowinst De Rabobank Groep boekte in het eerste halfjaar van 2014 een nettowinst van 1.080 miljoen euro. Het resultaat werd

Nadere informatie

Persbericht NETTOWINST 2011 VAN 493 MILJOEN (+14%) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 157 MILJOEN (+3%) IN 2011

Persbericht NETTOWINST 2011 VAN 493 MILJOEN (+14%) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 157 MILJOEN (+3%) IN 2011 Persbericht HAL NETTOWINST 2011 VAN 493 MILJOEN (+14%) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 157 MILJOEN (+3%) IN 2011 De nettowinst over 2011 bedroeg 493 miljoen, overeenkomend met 7,42 per aandeel, vergeleken

Nadere informatie

Halfjaarbericht eerste helft 1997 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 21 PROCENT

Halfjaarbericht eerste helft 1997 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 21 PROCENT Amsterdam, 11 juli 1997 Halfjaarbericht eerste helft 1997 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 21 PROCENT Totaal vermogen beheerd door ABN AMRO Asset Management wereldwijd in

Nadere informatie

Persbericht Aantal pagina s: 4

Persbericht Aantal pagina s: 4 Persbericht Aantal pagina s: 4 Brunel: sterke groei omzet en winst Kernpunten verslagjaar 2004 Omzet 313 miljoen; 27% groei EBIT 11,0 miljoen; toename van 8,1 miljoen Nettowinst 7,3 miljoen; toename van

Nadere informatie

Nettoresultaat Aalberts Industries stijgt met 34%

Nettoresultaat Aalberts Industries stijgt met 34% Nettoresultaat Aalberts Industries stijgt met 34% Highlights 1 e halfjaar Netto-omzet stijgt met 40% naar ruim EUR 697 miljoen Bedrijfsresultaat (EBITA) stijgt met 42% naar ruim EUR 80 miljoen Autonome

Nadere informatie

P E R S B E R I C H T

P E R S B E R I C H T Rotterdam, 13 februari 2004 P E R S B E R I C H T DIM VASTGOED: OVER BOEKJAAR 2003 TOTAALRENDEMENT 13,7% DIM Vastgoed NV heeft in 2003 een totaalresultaat behaald van USD 11.697.000, overeenkomend met

Nadere informatie

Nettowinst in eerste halfjaar gestegen naar 33,7 miljoen (H1 2012: 10,5 miljoen) dankzij hogere provisie-inkomsten en aanzienlijke kostenbesparingen

Nettowinst in eerste halfjaar gestegen naar 33,7 miljoen (H1 2012: 10,5 miljoen) dankzij hogere provisie-inkomsten en aanzienlijke kostenbesparingen PERSBERICHT Van Lanschot: nettowinst stijgt in eerste helft 2013 Nettowinst in eerste halfjaar gestegen naar 33,7 miljoen (H1 2012: 10,5 miljoen) dankzij hogere provisie-inkomsten en aanzienlijke kostenbesparingen

Nadere informatie

Amsterdam, 30 maart ABN AMRO maakt resultaten bekend over 2004 onder IFRS: Nettowinst 4,9% lager onder IFRS dan volgens Dutch GAAP

Amsterdam, 30 maart ABN AMRO maakt resultaten bekend over 2004 onder IFRS: Nettowinst 4,9% lager onder IFRS dan volgens Dutch GAAP Meer informatie kan worden verkregen bij: Persvoorlichting: 020 6288900 Investor Relations: 020 6287835 Dit persbericht is ook beschikbaar op internet: www.abnamro.com ABN AMRO maakt resultaten bekend

Nadere informatie

Jaarbericht 1996 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 39 PROCENT

Jaarbericht 1996 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 39 PROCENT Amsterdam, 21 januari 1997 Jaarbericht 1996 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 39 PROCENT Totaal vermogen beheerd door ABN AMRO Asset Management wereldwijd in 1996 gegroeid

Nadere informatie

De Raad van Bestuur van ABN AMRO maakt bekend dat ABN AMRO een bod zal uitbrengen op het volledige aandelenkapitaal van de Generale Bank in België.

De Raad van Bestuur van ABN AMRO maakt bekend dat ABN AMRO een bod zal uitbrengen op het volledige aandelenkapitaal van de Generale Bank in België. Amsterdam, 26 mei 1998 HOGER BOD VAN ABN AMRO OP GENERALE BANK Bod bestaande uit 19 gewone aandelen ABN AMRO en BEF 9.000 in contanten, equivalent aan circa BEF 27.095 per aandeel; totale waarde van het

Nadere informatie

Persbericht Aantal pagina s: 9

Persbericht Aantal pagina s: 9 Persbericht Aantal pagina s: 9 Brunel verdubbelt winst in eerste halfjaar Highlights eerste halfjaar 2005 Omzet Brunel International stijgt met 32% naar 184 miljoen Absolute bruto marge groeit met 25%

Nadere informatie

Persbericht. Netto omzet van EUR 545 miljoen en nettoresultaat van EUR 69,2 miljoen. Business area Aviation lijdt een operationeel verlies o o

Persbericht. Netto omzet van EUR 545 miljoen en nettoresultaat van EUR 69,2 miljoen. Business area Aviation lijdt een operationeel verlies o o Halfjaarresultaten 2010 Schiphol, 30 augustus 2010 Persbericht Hoofdpunten Netto omzet van EUR 545 miljoen en nettoresultaat van EUR 69,2 miljoen. Business area Aviation lijdt een operationeel verlies

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN 2011

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN 2011 Voor publicatie: 14 maart 2012 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN 2011 Rotterdam, 14 maart 2012 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand producent van bouwproducten,

Nadere informatie

PERSBERICHT. Van Lanschot trading update: eerste kwartaal 2016

PERSBERICHT. Van Lanschot trading update: eerste kwartaal 2016 PERSBERICHT Van Lanschot trading update: eerste kwartaal 2016 Nettowinst bedraagt 14,0 miljoen (Q1 2015: 28,9 miljoen) Inkomsten lager dan Q1 2015 vanwege ongunstige marktomstandigheden en lager resultaat

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT 2007

HALFJAARBERICHT 2007 HALFJAARBERICHT 2007 Winst Batenburg fors hoger De nettowinst van Batenburg Beheer in het eerste halfjaar van 2007 is met 91% gestegen ten opzichte van het eerste halfjaar van 2006. De omzet komt in dezelfde

Nadere informatie

P E R S B E R I C H T Europoort/Rotterdam, 22 augustus 2007

P E R S B E R I C H T Europoort/Rotterdam, 22 augustus 2007 P E R S B E R I C H T Europoort/Rotterdam, 22 augustus 2007 AANZIENLIJKE STIJGING HALFJAARRESULTAAT HES BEHEER (+ 38,9%) H.E.S. Beheer N.V. te Rotterdam heeft over het eerste halfjaar een nettoresultaat

Nadere informatie

Rabobank boekt 2,0 miljard euro nettowinst in 2013

Rabobank boekt 2,0 miljard euro nettowinst in 2013 Persbericht 27 februari 2014 Rabobank boekt 2,0 miljard euro nettowinst in 2013 De Rabobank Groep boekte in 2013 een nettowinst van 2.012 miljoen euro. Dit is 46 miljoen euro of 2% minder dan in 2012.

Nadere informatie

WINST VAN LANSCHOT EERSTE HELFT 2002 RUIM 10% HOGER

WINST VAN LANSCHOT EERSTE HELFT 2002 RUIM 10% HOGER PERSBERICHT WINST VAN LANSCHOT EERSTE HELFT 2002 RUIM 10% HOGER Bedrijfsresultaat na belastingen stijgt van 46,4 miljoen naar 51,2 miljoen (+10,1%) Winst per gewoon aandeel (exclusief buitengewone baten)

Nadere informatie

PERSBERICHT. Acceptabele performance in turbulente markt. 25 augustus 2011 mr. M.G.F.M.V. Janssen. Quote van de voorzitter

PERSBERICHT. Acceptabele performance in turbulente markt. 25 augustus 2011 mr. M.G.F.M.V. Janssen. Quote van de voorzitter PERSBERICHT voor meer informatie: 25 augustus 2011 mr. M.G.F.M.V. Janssen Secretaris Raad van Bestuur T : +31 20 557 52 30 I : www.kasbank.com Acceptabele performance in turbulente markt Beperkte omzet-

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355. Voor publicatie: 8 november 2005 08.

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355. Voor publicatie: 8 november 2005 08. Voor publicatie: 8 november 2005 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE NEGEN MAANDEN 2005: 7,5% HOGERE OMZET EN 22,6% HOGERE WINST DERDE KWARTAAL 2005: 12,7% HOGERE OMZET, 79,4% HOGERE WINST Rotterdam,

Nadere informatie

Rabobank: winststijging door economisch herstel. Solide financiële positie gehandhaafd, klantentevredenheid omhoog

Rabobank: winststijging door economisch herstel. Solide financiële positie gehandhaafd, klantentevredenheid omhoog Persbericht 20 augustus 2015 Rabobank: winststijging door economisch herstel Solide financiële positie gehandhaafd, klantentevredenheid omhoog De stijging van de winst in het eerste halfjaar is vooral

Nadere informatie

12 juli 2001 - Halfjaarcijfers 2001 Ballast Nedam: Sterke winstgroei

12 juli 2001 - Halfjaarcijfers 2001 Ballast Nedam: Sterke winstgroei Page 1 sur 12 12 juli 2001 - Halfjaarcijfers 2001 Ballast Nedam: Sterke winstgroei Het in 2000 ingezette verbeteringsproces leidt zichtbaar tot resultaten. Ballast Nedam is op weg naar verdere winstgroei.

Nadere informatie

SNS REAAL tekent overeenkomst voor overname Bouwfonds Property Finance

SNS REAAL tekent overeenkomst voor overname Bouwfonds Property Finance SNS REAAL tekent overeenkomst voor overname Bouwfonds Property Finance Utrecht, 10 oktober 2006. - SNS REAAL heeft vandaag bekendgemaakt de overeenkomst te hebben getekend tot verwerving van aandelen voor

Nadere informatie

OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896 9.885 45.090 39.429

OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896 9.885 45.090 39.429 Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening over het eerste halfjaar (geen accountantscontrole toegepast) (x ( 1.000) 1e halfjaar 2010 1e halfjaar 2009 OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896

Nadere informatie

PERSBERICHT VASTNED OFFICES/INDUSTRIAL: KWARTAALTAXATIES LATEN STABILISATIE WAARDEMUTATIES ZIEN. DIRECT BELEGGINGSRESULTAAT EUR 1,27 PER AANDEEL.

PERSBERICHT VASTNED OFFICES/INDUSTRIAL: KWARTAALTAXATIES LATEN STABILISATIE WAARDEMUTATIES ZIEN. DIRECT BELEGGINGSRESULTAAT EUR 1,27 PER AANDEEL. PERSBERICHT VASTNED OFFICES/INDUSTRIAL: KWARTAALTAXATIES LATEN STABILISATIE WAARDEMUTATIES ZIEN. DIRECT BELEGGINGSRESULTAAT EUR 1,27 PER AANDEEL. (tussen haakjes eerste negen maanden 2004; * aangepast

Nadere informatie

Jaarrekening 2012 Triodos Bank N.V.

Jaarrekening 2012 Triodos Bank N.V. Jaarrekening 2012 Triodos Bank N.V. Pagina Geconsolideerde balans per 31 december 2012 46 Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2012 47 Geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde

Nadere informatie

Persbericht NETTOWINST OVER 2013 VAN 473 MILJOEN (2012: 409 MILJOEN) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 143 MILJOEN

Persbericht NETTOWINST OVER 2013 VAN 473 MILJOEN (2012: 409 MILJOEN) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 143 MILJOEN Persbericht HAL NETTOWINST OVER 2013 VAN 473 MILJOEN (2012: 409 MILJOEN) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 143 MILJOEN De nettowinst van HAL Holding N.V. over 2013 bedroeg 473 miljoen, overeenkomend met

Nadere informatie

Persbericht investor relations

Persbericht investor relations Persbericht investor relations Bedrijfsresultaat Koninklijke Ten Cate (KTC) bijna verdubbeld in eerste kwartaal 2005 Koninklijke Ten Cate (technisch textiel en technische componenten) boekte over het eerste

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2012

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2012 Voor publicatie: 10 mei 2012 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2012 Rotterdam, 10 mei 2012 - Hunter Douglas, wereldmarktleider op het gebied van raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand producent

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2016

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2016 Voor publicatie: 3 augustus 2016 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2016 Rotterdam, 3 augustus 2016 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand

Nadere informatie

Jaarcijfers Persconferentie. 26 februari 2015

Jaarcijfers Persconferentie. 26 februari 2015 Jaarcijfers 2014 Persconferentie 26 februari 2015 Jaarcijfers 2014 Wiebe Draijer, voorzitter raad van bestuur Jaarcijfers 2014 analyse Bert Bruggink, CFRO Balans In miljarden euro s 31-dec-13 31-dec-13

Nadere informatie

BEDRIJFSRESULTAAT BETER BED HOLDING IN LIJN MET VERWACHTINGEN

BEDRIJFSRESULTAAT BETER BED HOLDING IN LIJN MET VERWACHTINGEN PERSBERICHT Uden, 9 maart 2001 BEDRIJFSRESULTAAT BETER BED HOLDING IN LIJN MET VERWACHTINGEN Beter Bed Holding heeft over het jaar 2000 een bedrijfsresultaat geboekt van EUR 21,2 miljoen, ongeveer gelijk

Nadere informatie

PERSBERICHT. Van Lanschot: solide resultaten eerste zes maanden 2014

PERSBERICHT. Van Lanschot: solide resultaten eerste zes maanden 2014 PERSBERICHT Van Lanschot: solide resultaten eerste zes maanden 2014 Uitvoering strategie ligt op koers, basis gelegd voor verdere ontwikkeling en groei Client assets gestegen naar 56,1 miljard (ultimo

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2015

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2015 Voor publicatie: 12 mei 2015 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2015 Rotterdam, 12 mei 2015 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand producent van bouwproducten,

Nadere informatie

DIM VASTGOED: NETTOWINST OVER EERSTE DRIE MAANDEN 2005 USD 5,6 MILJOEN

DIM VASTGOED: NETTOWINST OVER EERSTE DRIE MAANDEN 2005 USD 5,6 MILJOEN 15 april 2005 DIM VASTGOED: NETTOWINST OVER EERSTE DRIE MAANDEN 2005 USD 5,6 MILJOEN DIM Vastgoed N.V. heeft over de eerste drie maanden van het boekjaar 2005 een nettowinst na belastingen behaald van

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel , Telefax HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2011

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel , Telefax HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2011 Voor publicatie: 11 augustus 2011 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2011 Rotterdam, 11 augustus 2011 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand

Nadere informatie

PERSBERICHT. Uden, 31 oktober 2003 BETER BED VERWACHT POSITIEF NETTORESULTAAT OVER 2003

PERSBERICHT. Uden, 31 oktober 2003 BETER BED VERWACHT POSITIEF NETTORESULTAAT OVER 2003 PERSBERICHT Uden, 31 oktober 2003 BETER BED VERWACHT POSITIEF NETTORESULTAAT OVER 2003 Beter Bed Holding N.V. heeft in het derde kwartaal een nettoresultaat gerealiseerd van EUR - 0,5 miljoen. De resultaatontwikkeling

Nadere informatie

Nettowinst Ctac stijgt in 2014 met 51% Ctac strategie betaalt zich uit

Nettowinst Ctac stijgt in 2014 met 51% Ctac strategie betaalt zich uit Totaal aantal pagina s: 11 P E R S B E R I C H T Nettowinst Ctac stijgt in 2014 met 51% Ctac strategie betaalt zich uit s-hertogenbosch, 11 maart 2015 ICT Solution Provider Ctac N.V. (Ctac) (Euronext Amsterdam:

Nadere informatie

Halfjaarbericht Interim report 2003. Offices/Industrial

Halfjaarbericht Interim report 2003. Offices/Industrial Halfjaarbericht Interim report 2003 Offices/Industrial Profiel VastNed Groep De VastNed Groep bestaat uit twee gespecialiseerde onroerendgoedbeleggingsmaatschappijen met veranderlijk kapitaal: VastNed

Nadere informatie

Halfjaarcijfers Persconferentie. 20 augustus NL

Halfjaarcijfers Persconferentie. 20 augustus NL Halfjaarcijfers 2015 Persconferentie 20 augustus 2015 Halfjaarcijfers 2015 Wiebe Draijer, voorzitter raad van bestuur Winststijging door economisch herstel Sterke financiële resultaten Solide financiële

Nadere informatie

Geconsolideerde balans

Geconsolideerde balans Geconsolideerde balans Activa 2008 2007 Geldmiddelen en tegoeden bij de centrale bank 1.248.801 936.146 Bankiers 1.693.720 2.023.207 Kredieten 2.433.933 2.353.276 Reverse repurchase agreements 732.641

Nadere informatie

Mutatie ( miljoen) Mutatie 2009* in %

Mutatie ( miljoen) Mutatie 2009* in % Tweede kwartaal/eerste halfjaar 2010 26 augustus 2010 Halfjaarbericht Hoofdpunten Omzet met 10,8% gestegen naar 7,1 miljard (stijging van 4,4% tegen constante wisselkoersen) Bedrijfsresultaat met 17,6%

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2014

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2014 Voor publicatie: 13 mei 2014 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2014 Rotterdam, 13 mei 2014 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand producent van bouwproducten,

Nadere informatie

Persbericht. BinckBank blijft hard groeien. Amsterdam, 27 juli 2007

Persbericht. BinckBank blijft hard groeien. Amsterdam, 27 juli 2007 Persbericht Amsterdam, 27 juli 2007 BinckBank blijft hard groeien Nettowinst stijgt met 23% naar 13,8 miljoen in 1e halfjaar 2007 (H1 06: 11,2 miljoen) BinckBank activiteiten in België winstgevend over

Nadere informatie

Financieel economisch verslag

Financieel economisch verslag OVERZICHT JAARVERSLAG 2013 Financieel economisch verslag Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2013 uitsluitend de kerncijfers en de balans en de winst- en verliesrekening opgenomen. De gegevens

Nadere informatie

Persbericht NETTOWINST HAL HOLDING N.V. OVER 2004

Persbericht NETTOWINST HAL HOLDING N.V. OVER 2004 Persbericht HAL NETTOWINST OVER 2004 ¼0,/-2(1¼0,/-2(1 De nettowinst van HAL Holding N.V. over 2004 bedroeg ¼PLOMRHQ overeenkomend met ¼SHUDDQGHHOYHUJHOHNHQPHW¼PLOMRHQ¼4 per aandeel) over 2003. De nettowinst

Nadere informatie

KBC Ancora sluit boekjaar 2017/2018 af met een winst van 215 miljoen euro

KBC Ancora sluit boekjaar 2017/2018 af met een winst van 215 miljoen euro , Leuven, KBC Ancora sluit boekjaar 2017/2018 af met een winst van 215 miljoen euro KBC Ancora boekte in het afgelopen boekjaar 2017/2018 een winst van 215,0 miljoen euro, hetzij 2,75 euro per aandeel,

Nadere informatie

BinckBank N.V. trading update eerste kwartaal Voortgang van proces van openbaar bod van Saxo Bank conform verwachting

BinckBank N.V. trading update eerste kwartaal Voortgang van proces van openbaar bod van Saxo Bank conform verwachting PERSBERICHT Amsterdam, 23 april 2019 BinckBank N.V. trading update eerste kwartaal 2019 Voortgang van proces van openbaar bod van Saxo Bank conform verwachting Nettowinst per aandeel 19Q1 0,05 (18Q4: 0,12;

Nadere informatie

PERSBERICHT. Krachtig herstel Van Lanschot in 2010; dividend hervat

PERSBERICHT. Krachtig herstel Van Lanschot in 2010; dividend hervat HOOGE STEENWEG 29 5211 JN S-HERTOGENBOSCH POSTBUS 1021 5200 HC S-HERTOGENBOSCH T +31 (0)73 548 35 48 F +31 (0)73 548 33 49 VANLANSCHOT@VANLANSCHOT.COM WWW.VANLANSCHOT.NL KVK S-HERTOGENBOSCH NR. 16014051

Nadere informatie

Fagron zet sterke omzetgroei van eerste halfjaar door in derde kwartaal Fagron realiseert organische omzetgroei van 10,1%

Fagron zet sterke omzetgroei van eerste halfjaar door in derde kwartaal Fagron realiseert organische omzetgroei van 10,1% Gereglementeerde informatie Nazareth (België)/Rotterdam (Nederland) 1, 11 oktober 2018 Fagron zet sterke omzetgroei van eerste halfjaar door in derde kwartaal 2018 Fagron realiseert organische omzetgroei

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT. Aan de aandeel- en certificaathouders. van N.V. Holdingmaatschappij De Telegraaf. De opbrengst van deelnemingen daalde onder

HALFJAARBERICHT. Aan de aandeel- en certificaathouders. van N.V. Holdingmaatschappij De Telegraaf. De opbrengst van deelnemingen daalde onder halfjaarbericht 2003 Aan de aandeel- en certificaathouders van N.V. Holdingmaatschappij De Telegraaf De opbrengst van deelnemingen daalde onder invloed van onder meer een 1 1,1 miljoen lager dividend van

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel , Telefax HUNTER DOUGLAS RESULTATEN NEGEN MAANDEN 2013

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel , Telefax HUNTER DOUGLAS RESULTATEN NEGEN MAANDEN 2013 Voor publicatie: 6 november 2013 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN NEGEN MAANDEN 2013 Rotterdam, 6 november 2013 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand

Nadere informatie

Presentatie halfjaarcijfers 2013

Presentatie halfjaarcijfers 2013 Presentatie halfjaarcijfers 2013 Okura Hotel, Amsterdam 26 juli 2013 René J. Takens, CEO Hielke H. Sybesma, CFO Jeroen M. Snijders Blok, COO Agenda 1. Accell Group in H1 2013 2. Aandeel Accell Group 3.

Nadere informatie

ABN AMRO maakt bekend: groei in dubbele cijfers

ABN AMRO maakt bekend: groei in dubbele cijfers Meer informatie kan worden verkregen bij: Persvoorlichting: 020 6288900 Investor Relations: 020 6287835 Dit persbericht is ook beschikbaar op internet: www.abnamro.com Amsterdam, 7 augustus 2003 ABN AMRO

Nadere informatie

ONTWIKKELINGEN VOOR ONZE VERMOGENSVERSCHAFFERS

ONTWIKKELINGEN VOOR ONZE VERMOGENSVERSCHAFFERS JAARVERSLAG 2014 JAARVERSLAG 2014 FORWARD-LOOKING STATEMENT In dit jaarverslag worden bepaalde toekomstverwachtingen weergegeven met betrekking tot de financiële situatie en de resultaten van USG People

Nadere informatie

PERSBERICHT WINST VAN LANSCHOT WEDEROM GESTEGEN

PERSBERICHT WINST VAN LANSCHOT WEDEROM GESTEGEN PERSBERICHT s-hertogenbosch, 22 augustus 2003 WINST VAN LANSCHOT WEDEROM GESTEGEN Nettowinst eerste helft 2003 van 51,2 miljoen naar 53,3 miljoen (+4,1%) Winst per gewoon aandeel van 1,71 naar 1,77 (+3,5%)

Nadere informatie

Kerncijfers Groep vierde kwartaal 2003 (in miljoenen euro's) Kwartaal jaar K4 2003 K3 2003 mut. in % K4 2002 mut. in % 2003 2002 mut.

Kerncijfers Groep vierde kwartaal 2003 (in miljoenen euro's) Kwartaal jaar K4 2003 K3 2003 mut. in % K4 2002 mut. in % 2003 2002 mut. Meer informatie kan worden verkregen bij: Persvoorlichting: 020 6288900 Investor Relations: 020 6287835 Dit persbericht is ook beschikbaar op internet: www.abnamro.com Amsterdam, 4 februari 2004 ABN AMRO

Nadere informatie

Transitie Rabobank krijgt vorm Onderliggend bedrijfsresultaat stijgt in alle commerciële bedrijfssegmenten

Transitie Rabobank krijgt vorm Onderliggend bedrijfsresultaat stijgt in alle commerciële bedrijfssegmenten Persbericht 18 augustus 2016 Transitie Rabobank krijgt vorm Onderliggend bedrijfsresultaat stijgt in alle commerciële bedrijfssegmenten Resultaten Rabobank Groep eerste halfjaar 2016 Implementatie strategie

Nadere informatie

Halfjaarbericht Interim report 2003. Retail

Halfjaarbericht Interim report 2003. Retail Halfjaarbericht Interim report 2003 Retail Profiel VastNed Groep De VastNed Groep bestaat uit twee gespecialiseerde onroerendgoedbeleggingsmaatschappijen met veranderlijk kapitaal: VastNed Retail N.V.

Nadere informatie

Jaarcijfers 2013 AND International Publishers NV

Jaarcijfers 2013 AND International Publishers NV Persbericht Jaarcijfers 2013 AND International Publishers NV AND realiseert positief en sterk resultaat over 2013 in miljoenen euro s (behalve bedragen per aandeel) 2013 2012 Opbrengsten 4,3 4,5 Bedrijfsresultaat

Nadere informatie

Nettowinst gestegen met 53%, sterke prestaties in met name Duitsland en Nederland

Nettowinst gestegen met 53%, sterke prestaties in met name Duitsland en Nederland Nettowinst gestegen met 53%, sterke prestaties in met name Duitsland en Nederland Kernpunten tweede kwartaal 2005 Stijging met 52% van de verwaterde winst per gewoon aandeel (WPA) in Q2 tot 0,47 (Q2 2004:

Nadere informatie

Persbericht BERICHT OVER HET EERSTE HALFJAAR 2006

Persbericht BERICHT OVER HET EERSTE HALFJAAR 2006 Persbericht HAL BERICHT OVER HET EERSTE HALFJAAR 2006 De nettowinst voor aandeelhouders van HAL Holding N.V. bedroeg over de eerste zes maanden van 2006 300,7 miljoen ( 4,72 per aandeel) vergeleken met

Nadere informatie

Meer winst voor Super de Boer

Meer winst voor Super de Boer Halfjaarcijfers 2008 Super de Boer (week 1-24) Meer winst voor Super de Boer Amersfoort, 27 augustus 2008 Jan Brouwer, Directievoorzitter Super de Boer N.V.: Super de Boer laat in het eerste halfjaar van

Nadere informatie

Verkorte jaarrekening

Verkorte jaarrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening voor het jaar eindigend op 31 december 2012 x miljoen Doorlopende activiteiten Beëindigde Vóór Bijzondere activiteiten bijzondere posten posten Netto-omzet 9.131-9.131-9.131

Nadere informatie

Persbericht. Resultaten 1 ste halfjaar 2008 Vivenda Media Groep. Hilversum, 23 december Highlights eerste halfjaar 2008

Persbericht. Resultaten 1 ste halfjaar 2008 Vivenda Media Groep. Hilversum, 23 december Highlights eerste halfjaar 2008 Persbericht Hilversum, 23 december 2008 Resultaten 1 ste halfjaar 2008 Vivenda Media Groep Highlights eerste halfjaar 2008 Netto omzet eerste helft 2008 bedroeg 1,8 miljoen* Nettoresultaat over het eerste

Nadere informatie

Nettowinst Ctac stijgt in 2015 met 42%, hervatting dividend (EUR 0,06 per aandeel)

Nettowinst Ctac stijgt in 2015 met 42%, hervatting dividend (EUR 0,06 per aandeel) P E R S B E R I C H T Totaal aantal pagina s: 12 Nettowinst Ctac stijgt in 2015 met 42%, hervatting dividend (EUR 0,06 per aandeel) s-hertogenbosch, 10 maart 2016 ICT Solution Provider Ctac N.V. (Ctac)

Nadere informatie

Halfjaarcijfers 2015. Amsterdam, 24 juli 2015. René J. Takens, CEO Hielke H. Sybesma, CFO

Halfjaarcijfers 2015. Amsterdam, 24 juli 2015. René J. Takens, CEO Hielke H. Sybesma, CFO Halfjaarcijfers 2015 Amsterdam, 24 juli 2015 René J. Takens, CEO Hielke H. Sybesma, CFO Agenda 1. Accell Group in H1 2015 2. Het aandeel Accell Group 3. Financieel 4. Vooruitzichten 24 juli 2015 Accell

Nadere informatie

Van Lanschot: sterke stijging provisie-inkomsten in eerste halfjaar 2015

Van Lanschot: sterke stijging provisie-inkomsten in eerste halfjaar 2015 PERSBERICHT Van Lanschot: sterke stijging provisie-inkomsten in eerste halfjaar 2015 Wealth managementstrategie leidt tot verbetering kwaliteit inkomsten Nettowinst bedraagt 34 miljoen (H1 2014: 49,4 miljoen)

Nadere informatie

halfjaarbericht 2004

halfjaarbericht 2004 halfjaarbericht 2004 Aan de aandeel- en certificaathouders van N.V. Holdingmaatschappij De Telegraaf 142 van 4.497 in 2003 naar 4.355 in 2004. Per 11 juli 2004 was er sprake van een geringe toename ten

Nadere informatie

ABN AMRO Holding N.V.

ABN AMRO Holding N.V. ABN AMRO Holding N.V. Inhoud Inhoud Hoofdstuk 1 Algemeen Terugblik van de voorzitter 2 Hoofdstuk 2 Analyse van bedrijfs- en financiële resultaten 4 Inleiding 5 Geselecteerde financiële gegevens 8 Groepsstructuur

Nadere informatie

Randstad resultaten eerste kwartaal 2006: 29% omzetgroei, nettowinst gestegen met 74%

Randstad resultaten eerste kwartaal 2006: 29% omzetgroei, nettowinst gestegen met 74% Randstad resultaten eerste kwartaal 2006: 29% omzetgroei, nettowinst gestegen met 74% Kernpunten eerste kwartaal 2006 Verwaterde nettowinst per gewoon aandeel* in Q1 met 83% gestegen tot 0,44 (vóór aan

Nadere informatie

Jaarcijfers Amsterdam 25 februari, 2002

Jaarcijfers Amsterdam 25 februari, 2002 Jaarcijfers 2001 Amsterdam 25 februari, 2002 Agenda Samenvatting resultaten Markt Accell Group in 2001 Aandeel Accell Group Financieel Producten Samenvatting resultaten (x EUR miljoen) 1999 2000 2001 Omzet

Nadere informatie

Jaarcijfers 2009. Amsterdam, 12 maart 2010

Jaarcijfers 2009. Amsterdam, 12 maart 2010 Jaarcijfers 2009 Amsterdam, 12 maart 2010 - Solide profiel Van Lanschot - Jaarresultaten 2009 - Samenvatting 2009 & Vooruitzichten 2010 - Na de crisis -Q&A 1 Strategie Van Lanschot Missie Visie Doelstellingen

Nadere informatie

Triodos Bank Private Banking

Triodos Bank Private Banking Triodos Bank Private Banking Triodos Bank Private Banking biedt een breed pakket van financiële en niet-financiële diensten aan voor vermogende particulieren, stichtingen, verenigingen en religieuze instellingen.

Nadere informatie

FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG

FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG OVERZICHT JAARVERSLAG 2011 FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2011 uitsluitend de kerncijfers en de balans en de winst- en verliesrekening opgenomen. De gegevens

Nadere informatie

ABN AMRO maakt resultaten over eerste halfjaar 2005 bekend: Nettowinst 9,8% hoger, vergeleken met het eerste halfjaar 2004

ABN AMRO maakt resultaten over eerste halfjaar 2005 bekend: Nettowinst 9,8% hoger, vergeleken met het eerste halfjaar 2004 Meer informatie kan worden verkregen bij: Persvoorlichting: 020 6288900 Investor Relations: 020 6287835 Dit persbericht is ook beschikbaar op internet: www.abnamro.com ABN AMRO maakt resultaten over eerste

Nadere informatie

Internationale varkensvleesmarkt 2012-2013

Internationale varkensvleesmarkt 2012-2013 Internationale varkensvleesmarkt 212-213 In december 212 vond de jaarlijkse conferentie van de GIRA Meat Club plaats. GIRA is een marktonderzoeksbureau, dat aan het einde van elk jaar een inschatting maakt

Nadere informatie

Nettowinst Ctac stijgt in 2013 met 44% Opgaande lijn wordt ook in 2014 doorgezet

Nettowinst Ctac stijgt in 2013 met 44% Opgaande lijn wordt ook in 2014 doorgezet Totaal aantal pagina s: 11 P E R S B E R I C H T Nettowinst Ctac stijgt in 2013 met 44% Opgaande lijn wordt ook in 2014 doorgezet s-hertogenbosch, 12 maart 2014 ICT Solution Provider Ctac N.V. (Ctac) (NYSE

Nadere informatie

ABN AMRO Holding N.V.

ABN AMRO Holding N.V. ABN AMRO Holding N.V. Jaarverslag 1999 Inhoudsopgave ABN AMRO vanaf 1990 6 Voorwoord Raad van Bestuur 9 Bericht van de Raad van Commissarissen 10 Verslag van de Raad van Bestuur over 1999 13 Resultaten

Nadere informatie

Jaarverslag. Wij staan graag tot uw dienst! Duurzaam ondernemen met hoofd en hart

Jaarverslag. Wij staan graag tot uw dienst! Duurzaam ondernemen met hoofd en hart Jaarverslag 2016 Wij staan graag tot uw dienst! Duurzaam ondernemen met hoofd en hart Financieel economisch verslag Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2016 uitsluitend de kerncijfers en

Nadere informatie

Inhoud presentatie. Highlights. Cijfers. Personeel & Organisatie. Operationele gang van zaken. Aandachtspunten en vooruitzichten

Inhoud presentatie. Highlights. Cijfers. Personeel & Organisatie. Operationele gang van zaken. Aandachtspunten en vooruitzichten Jaarcijfers 2008 Inhoud presentatie Highlights Cijfers Personeel & Organisatie Operationele gang van zaken Aandachtspunten en vooruitzichten 1 Highlights 2008 Omzet gestegen met 10,4% tot 97,5 mln Bedrijfsresultaat

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT 2015 BNG VERMOGENSBEHEER B.V.

HALFJAARBERICHT 2015 BNG VERMOGENSBEHEER B.V. HALFJAARBERICHT 2015 BNG VERMOGENSBEHEER B.V. Inhoud 1 Profiel 1 2 Directieverslag 2 2.1 Beheerd vermogen 2 2.2 Financieel resultaat 2 2.3 Financiële markten 2 2.4 Personeel en organisatie 2 3 Financiële

Nadere informatie

Duvel Moortgat : courante netto winst +16%

Duvel Moortgat : courante netto winst +16% 15 Maart 2000 Duvel Moortgat : courante netto winst +16% Markante feiten van 1999 Beursintroductie: Duvel Moortgat werd begin juni geïntroduceerd op de Beurs van Brussel. Participatie in Noord Amerikaanse

Nadere informatie

HALFJAARWINST VAN LANSCHOT STIJGT MET 9,5%

HALFJAARWINST VAN LANSCHOT STIJGT MET 9,5% PERSBERICHT HALFJAARWINST VAN LANSCHOT STIJGT MET 9,5% Sterk gestegen activiteitenniveau leidt tot een toename van de inkomsten uit operationele activiteiten met meer dan 30% tot 335,4 miljoen Nettowinst

Nadere informatie

Veranderingen in de internationale positie van Nederlandse banken

Veranderingen in de internationale positie van Nederlandse banken Veranderingen in de internationale positie van Nederlandse banken De Nederlandse bancaire vorderingen 1 op het buitenland zijn onder invloed van de economische crisis en het uiteenvallen van ABN AMRO tussen

Nadere informatie

Kerncijfers 14/15 14/15 13/14 ( miljoen) tegen omreken. Omzet 68,2 66,3 66,0 Bedrijfsresultaat 5,3 5,1 5,4 Nettoresultaat 3,4 3,3 3,5

Kerncijfers 14/15 14/15 13/14 ( miljoen) tegen omreken. Omzet 68,2 66,3 66,0 Bedrijfsresultaat 5,3 5,1 5,4 Nettoresultaat 3,4 3,3 3,5 PERSBERICHT HOLLAND COLOURS FINANCIEEL RESULTAAT 2014/2015 HOGERE OMZET - STABIEL NETTORESULTAAT Kerncijfers 14/15 14/15 13/14 ( miljoen) tegen omreken koers 13/14 Omzet 68,2 66,3 66,0 Bedrijfsresultaat

Nadere informatie

PERSBERICHT. Winstherstel, klanttevredenheid verder gestegen. 1 maart 2013 mr. M.G.F.M.V. Janssen. Overzicht kerncijfers 1 / 8. voor meer informatie:

PERSBERICHT. Winstherstel, klanttevredenheid verder gestegen. 1 maart 2013 mr. M.G.F.M.V. Janssen. Overzicht kerncijfers 1 / 8. voor meer informatie: PERSBERICHT voor meer informatie: 1 maart 2013 mr. M.G.F.M.V. Janssen Secretaris Raad van Bestuur T : +31 20 557 52 30 I : www.kasbank.com Winstherstel, klanttevredenheid verder gestegen Totale winst in

Nadere informatie

OPTIMIX VERMOGENSBEHEER NV PUBLICATIEVERSLAG PER 30 JUNI 2016

OPTIMIX VERMOGENSBEHEER NV PUBLICATIEVERSLAG PER 30 JUNI 2016 OPTIMIX VERMOGENSBEHEER NV PUBLICATIEVERSLAG PER 30 JUNI 2016 BALANS PER 30 JUNI 2016 (VÓÓR WINSTVERDELING) 30 juni 2016 2015 30 juni 2015 * ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 1.245.612 1.321.629

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 27 APRIL 2006 Sterke resultaten over 2005 Inhoud Strategie 4 Prioriteiten van de Raad van Bestuur voor 2006 8 Lange termijn doelstellingen

Nadere informatie

Gerealiseerde investeringen en acquisities zorgen voor een groei van de toegevoegde waarde (+14.3%), de ebitda (+13.9%) en de netto-winst (+17.

Gerealiseerde investeringen en acquisities zorgen voor een groei van de toegevoegde waarde (+14.3%), de ebitda (+13.9%) en de netto-winst (+17. Gerealiseerde investeringen en acquisities zorgen voor een groei van de toegevoegde waarde (+14.3%), de ebitda (+13.9%) en de netto-winst (+17.0%) Kerncijfers 1H 2018 ten opzichte van 1H 2017 Mio 1H 2018

Nadere informatie

Jaarcijfers Persconferentie. 18 februari 2016

Jaarcijfers Persconferentie. 18 februari 2016 Jaarcijfers Persconferentie 18 februari 2016 Jaarcijfers Wiebe Draijer, bestuursvoorzitter 2 Jaarcijfers - financiële analyse Bas Brouwers, CFO 3 Nettowinst 20% resultaatsstijging Nettowinst (in miljoenen

Nadere informatie

JAARRESULTATEN boekjaar 2009 2010 STERKE GROEI VASTGOEDPORTEFEUILLE (+ 13,71%) AANZIENLIJKE STIJGING VAN HET COURANT RESULTAAT PER AANDEEL (+5,11%)

JAARRESULTATEN boekjaar 2009 2010 STERKE GROEI VASTGOEDPORTEFEUILLE (+ 13,71%) AANZIENLIJKE STIJGING VAN HET COURANT RESULTAAT PER AANDEEL (+5,11%) Persmededeling onder embargo tot vrijdag 28 mei 17u40 GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE JAARRESULTATEN boekjaar 2009 2010 STERKE GROEI VASTGOEDPORTEFEUILLE (+ 13,71%) AANZIENLIJKE STIJGING VAN HET COURANT RESULTAAT

Nadere informatie