Rabobank Groep Halfjaarverslag 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "7748-09-2006 Rabobank Groep Halfjaarverslag 2006"

Transcriptie

1 Rabobank Groep Halfjaarverslag 2006

2 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Kerngegevens 2 Nettowinst Rabobank Groep in eerste halfjaar +13% 3 Binnenlands retailbankbedrijf 7 Wholesalebankbedrijf en internationaal retailbankbedrijf 9 Vermogensbeheer en beleggen 11 Leasing 13 Vastgoed 15 Maatschappelijk verantwoord ondernemen 17 Geconsolideerde balans 18 Geconsolideerde winst- en verliesrekening 20 Geconsolideerd vermogensoverzicht 21 Geconsolideerd kasstroomoverzicht 22 Bedrijfssegmenten 23 Toelichting op de halfjaarcijfers 24 Beoordelingsverklaring 25 Profiel Rabobank Groep 26 Organigram 27 Colofon 28

3 2 Rabobank Groep halfjaarverslag 2006 Kerngegevens 30-jun dec jun dec jun-04 Omvang dienstverlening (bedragen in miljoenen euro s) Balanstotaal Kredieten aan private sector Toevertrouwde middelen Beheerd en bewaard vermogen Vermogen en solvabiliteit (bedragen in miljoenen euro s) Eigen vermogen Kernkapitaal Toetsingsvermogen Risico gewogen posten Solvabiliteitseis Tier 1-ratio (kernvermogen) 11,4 11,6 10,9 10,9 10,2 BIS-ratio (toetsingsvermogen) 11,6 11,8 11,3 10,8 10, I 2005-II 2005-I 2004-II 2004-I Resultaatgegevens (bedragen in miljoenen euro s) Totaal baten Bedrijfslasten Waardeveranderingen Bedrijfsresultaat vóór belastingen Nettowinst Ratio s Rendement op eigen vermogen 9,1% 8,9% 9,2% 8,5% 9,7% Efficiencyratio 65,7% 66,6% 65,0% 64,8% 69,3% Algemeen: bij groepsonderdelen genoemde bedragen tellen vanwege consolidatie-effecten niet altijd op tot het totaal van de Rabobank Groep. Procentuele mutaties kunnen als gevolg van afrondingen afwijken. 30-jun dec jun dec jun-04 Dichtbij Lokale Rabobanken Vestigingen: - kantoren contactpunten Geldautomaten Buitenlandse vestigingsplaatsen Medewerkers - aantallen mensjaren Klantgegevens Leden (x 1.000) Leden-klantenratio 18,2% 17,7% 17,2% 16,7% 16,6% Rating Standard & Poor s AAA AAA AAA AAA AAA Moody s Investor Service Aaa Aaa Aaa Aaa Aaa

4 Nettowinst Rabobank Groep in eerste halfjaar +13% 3 Nettowinst Rabobank Groep in eerste halfjaar +13% Winstdoelstelling overtroffen Baten +7% Spaarmiddelen +3% Lasten +9% Tier 1-ratio 11,4 Kredietverlening private sector +5% Rendement op eigen vermogen 9,1% verbetering van de nettowinst zien. Wel moeten we alert blijven op de ontwikkeling van de marge op hypoheken in relatie tot ons kostenniveau. Strategisch ligt de Rabobank in binnen- en buitenland op koers. We zijn erin geslaagd onze activiteiten op gebied van leasing en vastgoed te versterken door de overname van Athlon en onderdelen van Bouwfonds. In het buitenland wil de Rabobank verder groeien op autonome kracht en door middel van selectieve acquisities. Bericht voorzitter raad van bestuur Drs. H. (Bert) Heemskerk: De Rabobank Groep realiseerde in de eerste helft van 2006 een nettowinststijging van 13%. De nettowinst nam toe tot EUR (1.059) miljoen. De kredietverlening groeide voorspoedig, vooral door een grote vraag naar hypotheken. Ondanks de concurrentie op de hypotheekmarkt steeg het renteresultaat met 4% tot EUR (2.784) miljoen. Het verbeterde beleggingsklimaat gaf een impuls aan de provisiebaten. De provisiebaten kwamen 6% hoger uit, op EUR (1.090) miljoen. Bepalend voor de stijging van overige baten was het uitstekende resultaat uit de deelneming Eureko. Door groei van activiteiten en toegenomen wet- en regelgeving namen de lasten toe met 9% tot EUR (2.997) miljoen. Projecten in het kader van Bazel II, Sarbanes-Oxley en Wet identificatie dienstverlening (WID)/Wet melding ongebruikelijke transacties (Wet MOT) resulteerden in een toegenomen inzet van personeel. De gunstige economische ontwikkelingen en de verbetering van het risicoprofiel van de leningenportefeuille resulteerden in een afname van de risicokosten. De daling van het belastingtarief en de onbelaste resultaten uit Eureko droegen bij aan een lagere belastingdruk. Mede door de daling van de risicokosten en de afname van de belastingdruk nam het nettoresultaat toe met 13%. Met een nettowinstgroei van 13% hebben we een mooi halfjaarresultaat behaald en onze eigen doelstelling overtroffen. Al onze groepsonderdelen lieten een Resultaten (in miljoenen euro s) 2006-I 2005-I Mutatie Rente % Honoraria en provisies % Overige baten % Totale baten % Personeelskosten % Overige bedrijfslasten % Totale bedrijfslasten % Brutoresultaat % Waardeveranderingen % Bedrijfsresultaat vóór belastingen % Belastingen % Nettowinst % Risicokosten (in basispunten) % Ratio s Efficiencyratio 65,7% 65,0% Rendement op het eigen vermogen 9,1% 9,2% Balansgegevens (in miljarden euro s) 30-jun dec-05 Balanstotaal 521,5 506,6 3% Kredietverlening private sector 291,7 278,1 5% Spaargeld 88,5 86,2 3% Risico gewogen posten 222,6 213,9 4% Vermogensratio s BIS-ratio 11,6 11,8 Tier 1-ratio 11,4 11,6 Aantal fte s %

5 4 Rabobank Groep halfjaarverslag 2006 De Nederlandse economie is in 2005 aan een opleving begonnen die zich in 2006 in versterkte mate heeft voortgezet. De gunstige ontwikkelingen zullen naar verwachting in het verdere verloop van dit jaar en in 2007 worden gecontinueerd. Belangrijk zijn de in de laatste kwartalen aanzienlijk toegenomen consumptieve bestedingen. Door de gunstige ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en in de inkomenssfeer zal de consumptie waarschijnlijk een positieve bijdrage aan de economische groei blijven leveren. Ook de investeringen en de uitvoer kunnen het goed blijven doen. De gunstige economische ontwikkelingen kunnen een positieve impuls geven aan de Nederlandse bancaire activiteiten. De rentemarge zal naar verwachting ook in de tweede helft van 2006 onder druk blijven staan door de aanhoudende hevige concurrentie op de hypotheekmarkt. De groei van de Europese economie is recentelijk aangetrokken en kan naar verwachting ook in 2007 een redelijk tempo behouden. De Amerikaanse economie is aan het vertragen als gevolg van de reeks renteverhogingen die de Federal Reserve heeft doorgevoerd. Baten +7% In de eerste helft van dit jaar stegen de totale baten met 7% tot EUR (4.611) miljoen. Het renteresultaat nam toe met 4% tot EUR (2.784) miljoen. De stijgende kredietverlening compenseerde de verkrapte rentemarge. In het binnenland woedde een hevige concurrentiestrijd op de hypotheekmarkt. Door het verbeterde beleggingsklimaat nam het aantal uitgevoerde effectenorders toe en groeide het beheerd en bewaard vermogen. Dit resulteerde in een stijging van de effectenprovisies en in hogere beheervergoedingen. Vooral hierdoor namen de provisiebaten toe met 6% tot EUR (1.090) miljoen. De positieve ontwikkeling van het resultaat dat behaald werd op het belang in Eureko en de hogere resultaten van de Gilde-fondsen bepaalden in belangrijke mate de stijging van de overige baten met EUR 174 miljoen tot EUR 911 (737) miljoen. Lasten +9% De totale lasten stegen met 9% tot EUR (2.997) miljoen. De groei van de activiteiten, toegenomen regelgeving en de overname van de Community Bank of Central California (circa 260 fte s) resulteerden in een toename van de personeelsbezetting. Door een hogere bezetting en reguliere loonsverhogingen stegen de personeelskosten met 8% tot EUR (1.841) miljoen. De overige bedrijfslasten namen toe met 10% tot EUR (1.156) miljoen. De toename is deels het gevolg van de groei van het wholesalebankbedrijf en internationaal retailbankbedrijf. Daarnaast werden meer kosten gemaakt om te voldoen aan wet- en regelgeving. Afname risicokosten Positieve economische ontwikkelingen en verbetering van de kwaliteit van de leningenportefeuille resulteerden in een daling van de post waardeveranderingen met 9% tot EUR 227 (249) miljoen. Deze daling komt vooral door lagere risicokosten bij het binnenlands retailbankbedrijf en bij de leasingactiviteiten. De risicokosten bedragen 21 (25) basispunten van de gemiddelde naar risico gewogen posten. Dit is lager dan het langjarige gemiddelde van circa 25 basispunten. Nettowinst commerciële activiteiten in miljoenen euro s jun jun-06 Binnenlands retailbankbedrijf Wholesalebankbedrijf en internationaal retailbankbedrijf Vermogensbeheer en beleggen Leasing Vastgoed Deelneming Eureko (2006) /Interpolis (2005)

6 Nettowinst Rabobank Groep in eerste halfjaar +13% 5 Daling belastingdruk De belasting over de eerste zes maanden van 2006 bedraagt EUR 272 (306) miljoen. Dit komt overeen met een effectieve belastingdruk van 18,5% tegenover 22,4% in dezelfde periode van Deels daalde de belastingdruk door verlaging van het vennootschapsbelastingtarief in Nederland van 31,5% naar 29,6%. Verder nam de belastingdruk af doordat de betere resultaten van de deelneming Eureko en van de Gildefondsen onbelast worden genoten. Nettowinst +13% Het nettoresultaat steeg met 13% tot EUR (1.059) miljoen. Na aftrek van belang derden en betaling van de vergoeding aan de houders van Ledencertificaten en Trust Preferred Securities, voorzover gerekend tot het eigen vermogen, resteert een bedrag van EUR 920 (825) miljoen. Financiële doelstellingen Met een nettowinststijging van 13% overtrof de Rabobank de doelstelling van 12%. In de tweede helft van 2005 plaatste de Rabobank voor EUR 2,0 miljard aan Ledencertificaten. Deze plaatsing resulteerde per saldo in een stijging van de tier 1-ratio en een daling van het rendement op het eigen vermogen. Per eind juni bedroeg de tier 1-ratio 11,4 (10,9). Dit is ruim boven de doelstelling van 10. Het rendement op eigen vermogen kwam uit op 9,1% (9,2%). De gewenste rendementseis is 10%. Kredietverlening private sector +5% De kredieten aan cliënten stegen het afgelopen halfjaar met 3% tot EUR 314,9 (304,5) miljard. Het overgrote deel hiervan, EUR 291,7 (278,1) miljard, heeft betrekking op de kredietverlening aan de private sector. De toename bedroeg hier 5%. De kredietverlening aan de private sector bestaat voor 53% uit kredieten aan particulieren, 30% werd verstrekt aan de sector handel, industrie en dienstverlening en 17% aan de sector food & agri. De toename van de kredietverlening aan de private sector is toe te schrijven aan de groei van de hypothecaire verstrekkingen aan particulieren. Deze namen toe met 6% tot EUR 151,3 (143,1) miljard. Spaargelden +3% De toevertrouwde middelen namen de afgelopen zes maanden met 5% toe tot EUR 195,9 (186,4) miljard. De omvang van de spaargelden steeg met 3% tot EUR 88,5 (86,2) miljard. Per eind juni is het marktaandeel van de Rabobank in de Nederlandse spaarmarkt 39% (39% ultimo 2005). Mede door de groei van de internationale Direct Banking-activiteiten steeg het aandeel internetspaargeld in het totale spaargeld van 46% naar 50%. Hier stond een daling van het aandeel telesparen tegenover. De overige toevertrouwde middelen groeiden vooral door een toename van rekening-courantsaldi. Kredietverlening aan private sector in miljarden euro s Spaargelden in miljarden euro s jun dec jun dec jun jun dec jun dec jun-06

7 6 Rabobank Groep halfjaarverslag 2006 Kredietrisico De Rabobank voert een prudent kredietrisicobeleid, hetgeen ondermeer tot uiting komt in het gunstige risicoprofiel van de portefeuille. Onderstaande tabel geeft de ontwikkeling weer van de ten laste van het resultaat gebrachte kredietverliezen, uitgedrukt in absolute bedragen en in basispunten van de gemiddelde private kredietverlening. Bij alle bedrijfsonderdelen van de Rabobank Groep daalden de kosten kredietverliezen ten opzichte van het eerste halfjaar van De gunstige economische ontwikkelingen vormen een belangrijke factor in de daling van de kosten kredietverliezen van het binnenlands retailbankbedrijf over het eerste halfjaar. Het lage risicoprofiel van de particuliere hypotheken, die een groot deel uitmaken van het retailbankbedrijf, draagt sterk bij aan de lage kredietverliezen. Bij het wholesalebankbedrijf en internationaal retailbankbedrijf is de gezonde groei van de wereldeconomie een belangrijke factor in de lagere kosten kredietverliezen in de eerste helft van Daarnaast speelt een kwalitatieve verbetering van de portefeuille een rol waardoor in het verleden getroffen voorzieningen deels konden vrijvallen. Ook is het risicoprofiel verbeterd door een verdere uitbreiding van het internationaal retailbankbedrijf. De leasingportefeuille is gespreid over een groot aantal landen in voornamelijk Europa en Amerika. Ook bij Leasing is sprake van een gunstige ontwikkeling van de kosten kredietverliezen die mede is te danken aan de positieve economische ontwikkelingen. De onvolwaardige kredieten, zijnde de kredieten waarvoor een voorziening is getroffen, bedroegen eind juni 2006 EUR (4.814 ultimo 2005) miljoen en de voorziening voor kredietverliezen bedroeg EUR (2.438) miljoen. Dit komt neer op een dekking van 52% (51%). De onvolwaardige kredieten uitgedrukt in procenten van de private kredietverlening kwamen uit op 1,7% (1,7%). Kosten kredietverliezen (in miljoenen euro s) 2006-I 2005-I Mutatie Binnenlands retailbankbedrijf % Wholesalebankbedrijf en internationaal retailbankbedrijf % Leasing % Overige Rabobank Groep % Kosten kredietverliezen (in basispunten) Binnenlands retailbankbedrijf % Wholesalebankbedrijf en internationaal retailbankbedrijf % Leasing % Rabobank Groep %

8 Binnenlands retailbankbedrijf 7 Binnenlands retailbankbedrijf De nettowinst van het binnenlands retailbankbedrijf, bestaande uit de lokale Rabobanken en Obvion, kwam uit op EUR 585 (552) miljoen. De stevige concurrentie zette de inkomsten onder druk en door toegenomen wet- en regelgeving groeide de personele bezetting. Desondanks steeg de nettowinst met 6%. Het marktaandeel hypotheken nam toe tot 24% (23%). Resultaten (in miljoenen euro s) 2006-I 2005-I Mutatie Rente % Honoraria en provisies % Overige baten % Totale baten % Personeelskosten % Overige bedrijfslasten % Totale bedrijfslasten % Brutoresultaat % Waardeveranderingen % Bedrijfsresultaat vóór belastingen % Belastingen % Nettowinst % Risicokosten (in basispunten) % Efficiencyratio 68,0% 66,0% Balansgegevens (in miljarden euro s) 30-jun dec-05 Balanstotaal 234,6 219,8 7% Kredietverlening private sector 211,0 200,7 5% Spaargeld 79,7 77,7 3% Risico gewogen posten 138,4 132,8 4% Aantal fte s % Marktaandelen Hypotheken 24% 23% Sparen 39% 39% Toename baten door groei kredietverlening De baten stegen met 3% tot EUR (2.725) miljoen door een toename van het renteresultaat en als gevolg van de gestegen provisiebaten. Ondanks de hevige concurrentie op de hypotheekmarkt nam het renteresultaat met 2% toe tot EUR (2.095) miljoen. Ten opzichte van vorig jaar daalde de ontvangen boeterente. De groei van de kredietverlening (+9%) in de afgelopen twaalf maanden compenseerde de lagere marge. De vraag naar hypothecaire kredieten bleef hoog, ondanks de stijging van de rente in de eerste helft van het jaar. In de eerste helft van dit jaar plaatsten klanten aanzienlijk meer beleggingsorders bij de Rabobank. Dit resulteerde, ondanks lagere transactiekosten voor de klant, in een stijging van de effectenprovisies. Mede hierdoor namen de provisiebaten toe met 9% tot EUR 645 (590) miljoen. Daarnaast namen ook de inkomsten uit assurantieprovisies en betalingsdiensten toe. De stijging van de provisiebaten werd deels tenietgedaan door een daling van de overige baten. Stijging bedrijfslasten door hogere personeelskosten De totale kosten namen in de eerste zes maanden van dit jaar toe met 6% tot EUR (1.798) miljoen. De personeelslasten stegen met 8% tot EUR (924) miljoen als gevolg van de groei van de bezetting. Meer medewerkers waren nodig om te voldoen aan de toegenomen wet- en regelgeving. Projecten in het kader van Wet identificatie dienstverlening (WID) en Wet melding ongebruikelijke transacties (Wet MOT) resulteerden in hogere lasten. De overige bedrijfslasten stegen met 3% tot EUR 897 (874) miljoen.

9 8 Rabobank Groep halfjaarverslag 2006 Daling risicokosten De post waardeveranderingen daalde met 21% tot EUR 86 (109) miljoen, voornamelijk door de gunstige economische ontwikkelingen. De risicokosten daalden naar 13 (17) basispunten van de gemiddelde naar risicogewogen posten. Kredietverlening stijgt door groei hypotheekverstrekkingen In de eerste helft van het jaar steeg de kredietverlening aan de private sector met 5% tot EUR 211,0 (200,7) miljard. Dit betreft voor 71%, oftewel EUR 148,9 (141,7) miljard, kredietverlening aan particulieren en dan met name hypotheekverstrekkingen. De hypothecaire kredietverlening groeide met 6% tot EUR 145,6 (137,8) miljard. Het marktaandeel hypotheken van het binnenlands retailbankbedrijf steeg in het eerste halfjaar met 1 procentpunt tot 24% (23% ultimo 2005). Begin dit jaar startten de lokale Rabobanken met het actieprogramma hypotheken. Hierin werden speerpunten benoemd om het contact met klanten te verhogen en de klantgerichtheid te vergroten. Het succes hiervan blijkt ook uit het hogere marktaandeel. Het marktaandeel van de lokale Rabobanken steeg naar 19,4% (18,9%). Obvion had succes met de introductie van de Obvion Basis hypotheek. Door de eenvoud van deze hypotheek kan een lagere rente aangeboden worden. Sinds maart 2006 sloten klanten voor meer dan EUR 500 miljoen aan Obvion Basis hypoheken af. Mede door dit succes steeg het marktaandeel van Obvion van 4,1% naar 4,6%. De zakelijke kredietverlening groeide in de eerste zes maanden van het jaar met 5% tot EUR 62,1 (59,1) miljard. De kredietverlening aan de handel, industrie en dienstverlening nam toe met 5% tot EUR 39,4 (37,5) miljard. Dit kwam deels door de sterke groei van kredieten aan de bouwnijverheid en transport. De kredietverlening aan de food & agrisector steeg met 5% tot EUR 22,6 (21,5) miljard. De toegenomen kredietverlening aan de melkveehouderij droeg hier relatief sterk aan bij. Ontwikkeling verzekeringsactiviteiten In 2006 boekten de lokale Rabobanken in samenwerking met Eureko succes met de nieuwe Interpolis Zorg Actief Polis. Per juni 2006 waren er 102,5 duizend verzekerden. Naast deze nieuwe polis bleven ook de Interpolis Alles in één Polis en de Interpolis Bedrijven Compact Polis succesvol. Het aantal Alles in één Polis polissen steeg in 2006 tot (1.163) duizend. Binnen deze polis sloten klanten gemiddeld meer rubrieken af. Het afgelopen halfjaar steeg het aantal klanten met 3 of meer rubrieken van 48% naar ruim 49%. De lokale Rabobanken sloten in de eerste helft van dit jaar 32% meer reisverzekeringen af. Daarnaast werden er ook aanzienlijk meer inboedel- en woonhuisverzekeringen verkocht. Doordat meer hypotheken werden versterkt, steeg ook het aantal afgesloten overlijdenrisico verzekeringen aanzienlijk. Het aantal Interpolis Bedrijven Compact polissen nam toe tot 170 (168) duizend. Het aantal verzekerde klanten in het midden- en kleinbedrijf steeg met 3% in het eerste halfjaar. Extra aandacht voor startende ondernemers vertaalt zich in een groei van 15% van het aantal verzekerde klanten in deze doelgroep. Door de groei van de activiteiten bij de lokale Rabobanken stegen de assurantieprovisies met 5% tot EUR 192 (182) miljoen. Om de focus ter vergroten is in juli 2006 binnen Eureko een nieuwe divisie Bancaire Distributie van start gegaan, specifiek gericht op de Rabobank. Binnen de nieuwe organisatie van Eureko is dit een van de zeven divisies. De divisie Bancaire Distributie is partner in business op het terrein van verzekeren, pensioenen, sociale zekerheid en zorg voor alle onderdelen van de Rabobank Groep.

10 Wholesalebankbedrijf en internationaal retailbankbedrijf 9 Wholesalebankbedrijf en internationaal retailbankbedrijf Met een nettowinststijging van 31% leverde het wholesalebankbedrijf en het internationaal retailbankbedrijf een fraaie bijdrage aan het groepsresultaat. De nettowinst nam toe met EUR 90 miljoen tot EUR 383 (293) miljoen. Resultaten (in miljoenen euro s) 2006-I 2005-I Mutatie Rente % Honoraria en provisies % Overige baten % Totale baten % Personeelskosten % Overige bedrijfslasten % Totale bedrijfslasten % Brutoresultaat % Waardeveranderingen % Bedrijfsresultaat vóór belastingen % Belastingen % Nettowinst % Risicokosten (in basispunten) % Efficiencyratio 55,2% 55,4% Balansgegevens (in miljarden euro s) 30-jun dec-05 Balanstotaal 377,1 368,4 2% Kredietverlening private sector 56,4 54,2 4% Risico gewogen posten 55,0 53,1 4% Aantal fte s % Baten +19% De totale baten stegen met 19% tot EUR (1.079) miljoen. De inkomsten uit het wholesalebankbedrijf namen toe met 21% tot EUR (862) miljoen. Vooral Global Financial Markets en de investeringen in Gilde-fondsen droegen hieraan bij. De inkomsten bij Global Financial Markets stegen met 12%. De inkomsten uit Rabo Participaties en Gildefondsen kwamen flink hoger uit door toegenomen resultaten uit verkopen en herwaarderingen. Leveraged Finance leverde binnen Corporate Finance een sterke bijdrage aan het resultaat en compenseerde daarmee de licht afgenomen Structured Finance-inkomsten. Door de aantrekkende vraag naar financieringen voor overnames stegen de inkomsten bij Leveraged Finance met 30%. Bij de kredietverleningsactiviteiten van het wholesalebankbedrijf stond de rentemarge het afgelopen halfjaar onder druk. De internationale retailactiviteiten dragen voor ongeveer 20% bij aan de totale baten. De inkomsten stegen hier met 12% tot EUR 243 (217) miljoen. Na drie jaren van sterke groei bij ACCBank deed zich in de eerste helft van 2006 een lichte daling voor van de kredietverlening. Dit zette de inkomsten onder druk. Bij de agri countrybankingactiviteiten daarentegen stegen de inkomsten met 36% door autonome groei en door de overname van Community Bank of Central California (CBCC). Vanaf februari wordt CBCC meegeconsolideerd in de cijfers van Rabobank Groep. Bedrijfslasten +19% De totale bedrijfslasten stegen met 19% tot EUR 711 (598) miljoen en hielden daarmee gelijke tred met de batengroei. Door de groei van de activiteiten nam het aantal fte s de afgelopen twaalf maanden toe met 15% tot (5.711) fte s. Ongeveer 260 fte s hiervan zijn afkomstig van het voormalige CBCC. Daardoor kwamen de personeelkosten 7% hoger

11 10 Rabobank Groep halfjaarverslag 2006 uit op EUR 406 (378) miljoen. De integratie van CBCC resulteerde in een extra last in de eerste helft van dit jaar. Meer projectenkosten werden gemaakt om te voldoen aan de vereisten van Bazel II en Sarbanes-Oxley. Mede door CBCC en toegenomen regelgeving namen de overige bedrijfslasten toe met EUR 85 miljoen tot EUR 305 (220) miljoen. Daling risicokosten In de eerste helft van 2006 daalde de post waardeveranderingen met 4% tot EUR 103 (107) miljoen. Deze daling was het gevolg van een gezonde groei van de wereldeconomie in combinatie met een kwalitatieve verbetering van de portefeuille. De risicokosten bedragen 37 (49) basispunten van de gemiddelde naar risico gewogen posten. De kosten liggen hiermee onder het langjarig gemiddelde. Direct Banking ontwikkelt zich succesvol In februari van dit jaar breidde de Rabobank haar Direct Banking-netwerk uit door in Nieuw-Zeeland haar derde buitenlandse internetbank te openen. Na slechts vijf maanden maken bijna 8 duizend klanten in Nieuw-Zeeland gebruik van de internetbank RaboPlus. De buitenlandse Direct Banking-activiteiten hebben eind juni 2006 gezamenlijk 76 duizend klanten ten opzichte van 51 duizend ultimo In dezelfde periode steeg het spaarsaldo met 48% tot EUR 2,3 (1,6) miljard. Daling buitenlandse valuta remt groei kredietverlening Lagere koersen van zowel de Amerikaanse, de Australische en de Nieuw- Zeelandse dollar beperkten in belangrijke mate de groei van de kredietverlening. De kredietverlening aan de private sector steeg in de eerste zes maanden van dit jaar met 4% tot EUR 56,4 (54,2) miljard. De verstrekkingen aan de food & agrisector namen met 5% toe tot EUR 24,3 (23,1) miljard. Daarmee neemt deze sector 43% van de totale kredietverlening voor zijn rekening. Van de totale kredietverlening komt inmiddels ruim 30% procent voor rekening van internationale retailactiviteiten. Van de toename van de totale kredietverlening kwam een groot gedeelte voor rekening van de agri countrybankingactiviteiten. Door groei in alle regio s steeg de kredietverlening hier in 2006 met 16% tot EUR 10,7 (9,2) miljard, ondanks de koersdaling van dollar. Na jaren van groei daalde de kredietverlening bij de universal countrybankingactiviteiten met 3% tot EUR 6,3 (6,5) miljard.

12 Vermogensbeheer en beleggen 11 Vermogensbeheer en beleggen Vermogensbeheer en beleggen - bestaande uit Robeco Groep, Schretlen & Co, Alex en International Private Banking & Trust - behaalde een nettowinst van EUR 84 (70) miljoen. Dit is een stijging van 20%. De groei van het beheerd en bewaard vermogen en de stijging van het aantal orders resulteerden in een toename van de baten. Resultaten (in miljoenen euro s) 2006-I 2005-I Mutatie Honoraria en provisies % Overige baten % Totale baten % Personeelskosten % Overige bedrijfslasten % Totale bedrijfslasten % Brutoresultaat % Waardeveranderingen Bedrijfsresultaat vóór belastingen % Belastingen % Nettowinst % Aantal orders in Nederland (in miljoenen) 4,1 2,8 46% 30-jun dec-05 Beheerd en bewaard vermogen (in miljarden euro s) % Voor klanten % Beleggingsportefeuille % Aantal fte s % Baten stijgen door verbeterd beleggingsklimaat De totale baten namen toe met 14% tot EUR 385 (339) miljoen door de groei van het beheerd en bewaard vermogen en door een stijging van het aantal orders. Bij Robeco zorgden de groei van het beheerd vermogen en de verschuiving naar aandelenfondsen voor hogere beheervergoedingen. Doordat Robeco in de eerste helft van 2006 minder alternatieve beleggingsproducten introduceerde, namen de hieraan gerelateerde inkomsten af. Alex voerde in de eerste helft van 2006 fors meer orders uit dan in dezelfde periode vorig jaar. Dit resulteerde in een stijging van de inkomsten met 56%. Ook bij Schretlen & Co nam het beheerd vermogen toe. Dit resulteerde in een groei van de baten. De totale lasten bij vermogensbeheer en beleggen kwamen 10% hoger uit op EUR 257 (233) miljoen door de toename van de personeelskosten. Door de groei van het aantal fte s, hogere kosten van extern personeel en reguliere loonsverhogingen stegen de personeelslasten met 16% tot EUR 156 (135) miljoen. Cashflow +EUR 4 miljard Het beheerd en bewaard vermogen van de Rabobank Groep steeg met 2% tot EUR 228 (224) miljard. Daarvan heeft EUR 73 (68) miljard betrekking op de eigen beleggingsportefeuille en EUR 156 (156) miljard op beheerd en bewaard vermogen van klanten. Positief was de ontwikkeling van de instroom van nieuw vermogen. In de eerste helft van dit jaar was de brutocashflow bijna EUR 4 miljard, vooral door instroom bij Harbor Capital Advisors - een Amerikaanse dochter van Robeco - en bij Robeco Asset Management. Ondanks deze instroom bleef het beheerd en bewaard vermogen van klanten nagenoeg stabiel. De daling van de dollar deed het effect van de positieve cashflow nagenoeg geheel teniet.

13 12 Rabobank Groep halfjaarverslag 2006 De gematigde ontwikkelingen op de aandelenbeurzen en de daling van de obligatiekoersen resulteerden per saldo in licht negatieve beleggingsresultaten. Het beheerd en bewaard vermogen van klanten bestaat voor 47% uit aandelen, 35% is belegd in vastrentende waarden en 10% in gestructureerde producten, hedgefunds en private equity. Overig betreft voornamelijk liquide middelen en deze post neemt 8% voor zijn rekening. Performance Robeco op koers Over de eerste helft van 2006 realiseerde Robeco gemiddeld een rendement dat 0,1% hoger was dan de benchmark. De Rotterdamse aandelenproducten presteerden over het eerste halfjaar gemiddeld 0,5% boven de benchmark. Het fonds Robeco behaalde een outperformance van 0,5% en Rolinco 2,6%. Harbor Capital Advisors en Robeco Investment Management - beiden Amerikaanse dochters van Robeco - hadden een underperformance van 0,8% respectievelijk 2,7%. Over de afgelopen twaalf maanden bedraagt de outperformance op aandelen 2,7% voor geheel Robeco. De vastrentende portefeuilles voegden over het eerst helft 2006 gemiddeld 0,6% toe boven het rendement van de benchmark. Rorento realiseerde een outperformance van 0,6% en Lux-o-rente 1,6%. Op 12-maands basis bedraagt de gemiddelde outperformance van de vastrentende portefeuilles 1,3%. Bij de alternative producten is sprake van een gemengd beeld. Robeco Absolute Return had over de eerste zes maanden een rendement van 3,4% en Private Equity 5,4%. Over dezelfde periode bedroeg het rendement op, een vaak gebruikte benchmark, de MSCI Wereld aandelen index -1,9%. Transtrend presteerde met een rendement van -2,8% niet goed. Sterke stijging aantal orders In de eerste helft van dit jaar steeg het aantal in Nederland verwerkte effecten- en huisfondsenorders met 47% tot 4,1 (2,8) miljoen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Bij de lokale Rabobanken nam niet alleen het aantal orders in huisfondsen toe (+25%) maar ook het aantal effectenorders (+44%). Ook bij Alex was er een sterke toename van het aantal uitgevoerde orders. Het aantal orders steeg met 71%. Ontwikkeling beheerd en bewaard vermogen van klanten in miljarden euro s Beheerd en bewaard vermogen van klanten medio 2006 naar beleggingstype Aandelen 47% Vastrentend 35% Alternatives 10% Overig 8% dec-05 Bruto cashflow Valutaresultaten Beleggingsresultaten Interest, dividend en overig 30-jun-06

14 Leasing 13 Leasing De nettowinst van De Lage Landen, de leasedochter van de Rabobank Groep, steeg in het eerste halfjaar met 6% tot EUR 86 (81) miljoen. Lagere marges zetten de baten onder druk. Resultaten (in miljoenen euro s) 2006-I 2005-I Mutatie Rente % Honoraria en provisies % Overige baten % Totale baten % Personeelskosten % Overige bedrijfslasten % Totale bedrijfslasten % Brutoresultaat % Waardeveranderingen % Bedrijfsresultaat vóór belastingen % Belastingen % Nettowinst % Risicokosten (in basispunten) % 30-jun dec-05 Leaseportefeuille (in miljarden euro s) 15,8 15,4 3% Europa 8,0 7,5 6% Amerika 7,5 7,6-1% Rest van de wereld 0,3 0,3 8% Aantal fte s % Baten stijgen door groei leaseportefeuille De totale toename van de baten, met 4% tot EUR 363 (348) miljoen, werd nagenoeg geheel bepaald door de groei van het renteresultaat. Als gevolg van de groei van de leaseportefeuille slaagde De Lage Landen erin, ondanks de afkalvende marges, het renteresultaat 4% hoger te laten uitkomen op EUR 257 (248) miljoen. De stijgende korte rente had een drukkende werking op de marges in Europa en Amerika. De totale bedrijfslasten namen met 10% toe tot EUR 211 (192) miljoen. De stijging is volledig terug te vinden in de personeelskosten. Door de groei van de activiteiten en door de toegenomen regelgeving steeg het aantal fte s in de afgelopen twaalf maanden met 9% tot (2.906) fte s. Daarnaast waren de personeelskosten hoger door reguliere loonsverhogingen en hogere sociale lasten. De personeelskosten waren met EUR 137 (116) miljoen 18% hoger dan in dezelfde periode vorig jaar. Afname risicokosten De post waardeveranderingen daalde met 17% tot EUR 39 (47) miljoen. Deze afname is een afspiegeling van de verbeterde economische omstandigheden. De risicokosten daalden ten opzichte van de eerste helft van 2005 met 18 basispunten tot 50 (68) basispunten van de gemiddelde leaseportefeuille.

15 14 Rabobank Groep halfjaarverslag 2006 Daling dollar beperkt groei leaseportefeuille In de eerste zes maanden van het jaar nam de leaseportefeuille toe met 3% tot EUR 15,8 (15,4) miljard. De Europese portefeuille van De Lage Landen steeg met 6% tot EUR 8,0 (7,5) miljard. De groei deed zich voornamelijk voor in de sectoren financial institutions en food & agri. De Amerikaanse leaseportefeuille daalde met 1% naar EUR 7,5 (7,6) miljard door de depreciatie van de Amerikaanse dollar. In dollars uitgedrukt was er sprake van een groei van de Amerikaanse portefeuille met 7%. De sector office equipment liet in Amerika een sterke toename zien door de acquisitie van een portefeuille. De ontwikkeling van de activiteiten in de regio Azië/Pacific verliep conform verwachting en vertoonde een groei van 8%. Overname Athlon versterkt positie in autoleasemarkt In het eerste halfjaar heeft De Lage Landen een bod uitgebracht op de aandelen Athlon Holding N.V., een aanbieder van autoleasing en autoschadeherstel. Inmiddels is de overname afgerond. Het is de intentie om de schadeherstelactiviteiten te verkopen. De autoleaseactiviteiten in Europa sluiten goed aan op die van Translease. De backofficeactiviteiten worden volledig geïntegreerd. Door de overname verkrijgt De Lage Landen een sterke marktpositie in de Nederlandse autoleasemarkt. Vanaf de tweede helft van dit jaar zullen de activiteiten van Athlon gaan bijdragen aan het resultaat. Leaseportefeuille in miljarden euro s jun dec jun-06 Azië/Pacific Amerika Europa

16 Vastgoed 15 Vastgoed De vastgoeddivisie van de Rabobank ontwikkelde zich voorspoedig in de eerste zes maanden van dit jaar. Zowel de financieringsactiviteiten van FGH Bank als de projectontwikkelingsactiviteiten van Rabo Vastgoed groeiden sterk. De nettowinst steeg met 10% tot EUR 43 (39) miljoen. Met de aankoop van een deel van Bouwfonds verstevigt Rabobank haar positie op de vastgoedmarkt aanzienlijk. Resultaten (in miljoenen euro s) 2006-I 2005-I Mutatie Rente % Overige baten % Totale baten % Personeelskosten % Overige bedrijfslasten % Totale bedrijfslasten % Brutoresultaat % Waardeveranderingen Bedrijfsresultaat vóór belastingen % Belastingen % Nettowinst % Overige gegevens 30-jun dec-05 Kredietportefeuille (in miljarden euro s) 8,8 7,8 13% Grondportefeuille (in hectares) % Aantal fte s % Stijgende inkomsten bij gelijkblijvende kosten De baten namen toe met 7% tot EUR 78 (73) miljoen. Ondanks de druk op de marge steeg het renteresultaat met 7% tot EUR 48 (45) miljoen. Dankzij hogere projectresultaten en een toegenomen resultaat op deelnemingen stegen de overige baten met 7% tot EUR 30 (28) miljoen. De totale lasten bleven stabiel met EUR 19 (19) miljoen. De toegenomen personeelskosten werden gecompenseerd door een daling van de overige bedrijfslasten. Het aantal fte s steeg ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar met 20% tot 360 (301) fte s. Sterke groei kredietverlening en orderportefeuille De vastgoedmarkt profiteerde in het eerste halfjaar van 2006 van de aantrekkende conjunctuur en het toegenomen consumenten- en producentenvertrouwen. Het aantal transacties liet in alle deelmarkten van de commerciële vastgoedmarkt een behoorlijke volumestijging zien. Ook het investeringsvolume door beleggers lag in de eerste zes maanden boven het niveau van dezelfde periode in Deze volumestijging komt terug in de groei van de portefeuille van FGH Bank. De kredietportefeuille steeg in de eerste zes maanden van dit jaar met 13% tot EUR 8,8 (7,8) miljard. De nieuwe productie bedroeg ruim EUR 1,8 miljard. Verder werd er voor EUR 0,6 miljard afgelost. Het grootste deel van de portefeuille, 81%, betreft beleggingsfinancieringen.

17 16 Rabobank Groep halfjaarverslag 2006 In de eerste helft van het jaar groeide de orderportefeuille van Rabo Vastgoed, bestaande uit goedgekeurde grond- en opstalprojecten, met 17% tot EUR 4,4 (3,8) miljard. De oppervlakte van de totale grondportefeuille per eind juni bedroeg (2.000) hectare. Dit is een toename met 21%. De portefeuille heeft een potentie voor bijna 50 duizend woningen, ruim 200 duizend m 2 commercieel onroerend goed en meer dan 270 duizend m 2 bedrijfsterreinen. In de eerste helft van 2006 werden 803 (795) woningen verkocht. Versterking vastgoedactiviteiten door overname deel van Bouwfonds De geplande overname van een deel van Bouwfonds betekent een significante versterking van de mogelijkheden voor Rabobank ten aanzien van de dienstverlening op het gebied van vastgoed. De bank verkrijgt hiermee een leidende positie op het gebied van projectontwikkeling. Ook wordt een vooraanstaande positie in vastgoedassetmanagement verkregen. De activiteiten van Rijnlandse Bank passen zeer goed bij Nederlandse Hypotheekbank, een onderdeel van FGH Bank. Kredietportefeuille in miljarden euro s jun dec jun dec jun-06

18 Maatschappelijk verantwoord ondernemen 17 Maatschappelijk verantwoord ondernemen De Rabobank Groep is in de eerste helft van 2006 gestart met de integratie van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) in de managementprocessen. Dit proces wordt ondersteund door het opnemen MVO in Performance Management voor het Executive Kader. Het uiteindelijke doel is de integratie van MVO in de kernprocessen. Zo willen we onze internationale toppositie op het gebied van MVO behouden. Omdat we dit zo belangrijk vinden, hebben we MVO ook nadrukkelijk benoemd in ons strategisch kader MVO in planning-en-controlcyclus Medio 2005 besloot de raad van bestuur MVO versneld in de kernbusiness te integreren. Hiervoor hebben de groepsonderdelen minimaal twee doelstellingen in hun jaarplannen voor 2006 opgenomen. Deze doelen zijn de basis voor de MVO-monitoring die in 2006 voor het eerst op kwartaalbasis plaatsvindt. De voortgangsrapportage hierover aan de raad van bestuur vindt geïntegreerd plaats in de reguliere managementrapportages. Integratie MVO in kernprocessen De integratie van MVO in de kernprocessen krijgt in 2006 vooral gestalte in de toepassing van MVO-criteria bij de beoordeling van zakelijke kredietaanvragen. De kredietbeoordelingsprocessen worden daartoe in de tweede helft van 2006 aangepast. De MVO-criteria zijn afgeleid van maatschappelijke issues die een vraagstuk vormen in sectoren die voor de Rabobank belangrijk zijn. In het eerste halfjaar hebben we een start gemaakt met de inventarisatie van de belangrijkste issues in landen met belangrijke risicogebieden. In de tweede helft van 2006 vindt er een stakeholdersconsultatie plaats over het maatschappelijk jaarverslag 2005 en het onderliggende beleid en over issues die voor de Rabobank van belang zijn. Parallel aan het integratieproces in de zakelijke dienstverlening is De Lage Landen op weg om MVO-criteria in haar klantacceptatiebeleid te integreren. Robeco is er in de eerste helft van het jaar al in geslaagd om de jaardoelstelling van minimaal 10% instroom in duurzaam beheerd vermogen te realiseren. Ook bij de vastgoedactiviteiten wordt nadrukkelijk rekening gehouden met MVO-aspecten. Rabo Vastgoed wil in de grote steden betrokken zijn bij de binnenstedelijke problematiek en wil daar op een duurzame wijze projecten ontwikkelen en realiseren. In de eerste helft van dit jaar was dat het geval in Den Haag (herstructurering) en Amsterdam (studentenhuisvesting en verscherpte energieprestatienormen). Medewerkers en MVO Werken bij de Rabobank Groep betekent voor onze medewerkers werken in een cultuur waar MVO een plek heeft. Vaak gaat dat voor de medewerkers ongemerkt. Bewustwording is nodig om MVO intern nog beter te integreren in ons dagelijks werk en om dit extern uit te dragen. Om die reden is in de eerste helft van 2006 een interne communicatiecampagne van start gegaan in de vorm van MVO-werkconferenties.

19 18 Rabobank Groep halfjaarverslag 2006 Geconsolideerde balans in miljoenen euro s 30-jun dec jun-05 Activa Geldmiddelen en kasequivalenten Vorderingen op andere banken Voor handelsdoeleinden aangehouden financiële activa Overige financiële activa tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in de winst- en verliesrekening Derivaten Kredieten aan cliënten Voor verkoop beschikbare financiële activa Tot einde looptijd aangehouden financiële activa Investeringen in geassocieerde deelnemingen Goodwill en andere immateriële activa Onroerende zaken en bedrijfsmiddelen Vastgoedbeleggingen Uitgestelde belastingvorderingen Overige activa Totaal activa

20 Geconsolideerde balans 19 in miljoenen euro s 30-jun dec jun-05 Verplichtingen Schulden aan andere banken Schulden aan andere banken tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in de winst- en verliesrekening Toevertrouwde middelen Toevertrouwde middelen tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in de winst- en verliesrekening Uitgegeven schuldpapieren Uitgegeven schuldpapieren tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in de winst- en verliesrekening Derivaten en overige handelsverplichtingen Overige schulden Verzekeringsverplichtingen Overige financiële verplichtingen tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in de winst- en verliesrekening Voorzieningen Uitgestelde belastingverplichtingen Personeelsbeloningen Achtergestelde schulden Totaal verplichtingen Eigen vermogen Eigen vermogen Rabobank Nederland en lokale Rabobanken Rabobank Ledencertificaten uitgegeven door groepsmaatschappijen Trust Preferred Securities III t/m VI uitgegeven door groepsmaatschappijen Overige belangen van derden Totaal eigen vermogen Totaal verplichtingen en eigen vermogen

21 20 Rabobank Groep halfjaarverslag 2006 Geconsolideerde winst- en verliesrekening 1e halfjaar 1e halfjaar in miljoenen euro s Renteresultaat Resultaat op honoraria en provisies Baten verzekeringsbedrijf Interpolis Overige baten Saldo baten Personeelskosten Andere beheerskosten Afschrijvingen Bedrijfslasten Waardeveranderingen financiële vaste activa Bedrijfsresultaat vóór belastingen Belastingen Nettowinst over de periode Waarvan toekomend aan Rabobank Nederland en lokale Rabobanken Waarvan toekomend aan houders Rabobank Ledencertificaten Waarvan toekomend aan Trust Preferred Securities III t/m VI Waarvan toekomend aan overige belangen van derden Nettowinst over de periode

22 Geconsolideerd vermogensoverzicht 21 Geconsolideerd vermogensoverzicht 1e halfjaar 1e halfjaar in miljoenen euro s Ingehouden winsten Stand per 1 januari Nettowinst toekomend aan Rabobank Nederland en lokale Rabobanken Overige Stand per 30 juni Netto ongerealiseerde winsten/(verliezen) Omrekeningsreserves vreemde valuta Stand per 1 januari Valutaomrekeningsverschillen voortvloeiend gedurende de periode Stand per 30 juni Herwaarderingsreserve - Voor verkoop beschikbare financiële activa Stand per 1 januari Netto ongerealiseerde winsten/(verliezen) uit wijzigingen in reële waarde Netto gerealiseerde winsten/(verliezen) bij afstoting of waardevermindering Stand per 30 juni Herwaarderingsreserve - Kasstroomafdekkingen Stand per 1 januari 1 - Herrubricering winsten en verliezen naar resultaat -1 - Stand per 30 juni - - Netto ongerealiseerde winsten/(verliezen) op 30 juni Eigen vermogen Rabobank Nederland en lokale Rabobanken Rabobank Ledencertificaten uitgegeven door groepsmaatschappijen Stand per 1 januari Nettowinst toekomend aan houders Rabobank Ledencertificaten Uitgifte van Rabobank Ledencertificaten - 11 Betalingen op Rabobank Ledencertificaten Stand per 30 juni Trust Preferred Securities III t/m VI uitgegeven door groepsmaatschappijen Stand per 1 januari Valutaomrekeningsverschillen Nettowinst toekomend aan Trust Preferred Securities Betalingen op Trust Preferred Securities Stand per 30 juni Overige belangen van derden Stand per 1 januari Nettowinst toekomend aan overige belangen van derden Overige Stand per 30 juni Eigen vermogen per 30 juni

23 22 Rabobank Groep halfjaarverslag 2006 Geconsolideerd kasstroomoverzicht 1e halfjaar 1e halfjaar in miljoenen euro s Bedrijfsresultaat vóór belasting Niet-geldelijke posten opgenomen in de winst en overige aanpassingen Netto (stijging)/daling in bedijfsmiddelen Netto stijging/(daling) in verplichtingen uit hoofde van operationele activiteiten Overige mutaties Nettokasstroom uit operationele activiteiten Nettokasstroom uit investeringsactiviteiten Nettokasstroom uit financieringsactiviteiten Netto stijging/(daling) in geldmiddelen en kasequivalenten Geldmiddelen en kasequivalenten per 1 januari Geldmiddelen en kasequivalenten per 30 juni

24 Bedrijfssegmenten 23 Bedrijfssegmenten Wholesale- Overige Binnenlands bankbedrijf en Vermogens- (inclusief retailbank- internationaal beheer en resultaat in miljoenen euro s bedrijf retailbankbedrijf beleggen Leasing Vastgoed Eureko) Totaal Over het halve jaar eindigend op 30 juni 2006 Segmentbaten Segmentlasten Bedrijfsresultaat vóór belastingen Belastingen Nettowinst Over het halve jaar eindigend op 30 juni 2005 Segmentbaten Segmentlasten Bedrijfsresultaat vóór belastingen Belastingen Nettowinst

25 24 Rabobank Groep halfjaarverslag 2006 Toelichting op de halfjaarcijfers De geconsolideerde halfjaarcijfers van de Rabobank Groep zijn opgesteld volgens International Financial Reporting Standards 2006 zoals goedgekeurd door de Europese Unie en worden gepresenteerd conform IAS 34 Interim Financial Reporting. Alle bedragen luiden in euro s tenzij anders staat vermeld. In de geconsolideerde halfjaarcijfers van de Rabobank Groep van 30 juni 2006 zijn dezelfde grondslagen toegepast als in de geconsolideerde jaarrekening van de Rabobank Groep op 31 december 2005 en de vergelijkende cijfers per 30 juni De vergelijkende cijfers van 30 juni 2005 zijn aangepast aan de deconsolidatie van Interpolis in de winst- en verliesrekening alsmede als gevolg van voortschrijdende inzichten. Het resultaat deelnemingen over het eerste halfjaar van 2006 is opgenomen onder overige baten en bevat onder andere het resultaat van Eureko toekomend aan de Rabobank Groep. Het resultaat deelnemingen over het tweede halfjaar van 2005 is opgenomen onder overige baten exclusief het resultaat van Interpolis dat separaat vermeld wordt per 30 juni De Rabobank Groep maakt bij het publiceren van de halfjaarcijfers gebruik van de mogelijkheid tot verkorten van de geconsolideerde winst- en verliesrekening, het geconsolideerde vermogensoverzicht en het geconsolideerde kasstroomoverzicht. Het opstellen van de geconsolideerde halfjaarcijfers van de Rabobank Groep vereist dat het management schattingen doet en aannames hanteert die van invloed zijn op de gerapporteerde bedragen van activa en verplichtingen en de rapportering van voorwaardelijke activa en verplichtingen op de datum van de geconsolideerde halfjaarrekening en de gerapporteerde bedragen van baten en lasten gedurende de verslagperiode. Hoewel deze schattingen worden gedaan op basis van de meest zorgvuldige beoordeling door het management van actuele gebeurtenissen en acties, kunnen de daadwerkelijke resultaten afwijken van deze schattingen. In het eerste halfjaar heeft De Lage Landen een bod uitgebracht op de aandelen Athlon Holding N.V., een aanbieder van autoleasing en autoschadeherstel. Inmiddels is de overname afgerond. Het is de intentie om de schadeherstelactiviteiten te verkopen. Vanaf de tweede helft van dit jaar zullen de activiteiten van Athlon gaan bijdragen aan het resultaat. Rabobank is voornemens om het vastgoedontwikkelingsbedrijf, het assetmanagementbedrijf en de Rijnlandse Bank, alle onderdeel van Bouwfonds, over te nemen van ABN AMRO. Met de overname worden de projectontwikkelingsactiviteiten en assetmanagementactiviteiten flink uitgebreid.

Overzichten geconsolideerde jaarrekening

Overzichten geconsolideerde jaarrekening Overzichten geconsolideerde jaarrekening Geconsolideerde balans Per 31 december 2015 Per 31 december 2014 In miljoenen euro's Activa Geldmiddelen en kasequivalenten 64.943 43.409 Vorderingen op andere

Nadere informatie

Rabobank halfjaarcijfers 2014: 1,1 miljard euro nettowinst

Rabobank halfjaarcijfers 2014: 1,1 miljard euro nettowinst Persbericht 21 augustus 2014 Rabobank halfjaarcijfers 2014: 1,1 miljard euro nettowinst De Rabobank Groep boekte in het eerste halfjaar van 2014 een nettowinst van 1.080 miljoen euro. Het resultaat werd

Nadere informatie

Rabobank boekt 2,0 miljard euro nettowinst in 2013

Rabobank boekt 2,0 miljard euro nettowinst in 2013 Persbericht 27 februari 2014 Rabobank boekt 2,0 miljard euro nettowinst in 2013 De Rabobank Groep boekte in 2013 een nettowinst van 2.012 miljoen euro. Dit is 46 miljoen euro of 2% minder dan in 2012.

Nadere informatie

Jaarcijfers 2013. Persconferentie. 27 februari 2014

Jaarcijfers 2013. Persconferentie. 27 februari 2014 Jaarcijfers 2013 Persconferentie 27 februari 2014 Jaarcijfers 2013 Rinus Minderhoud, voorzitter raad van bestuur 2013: een bewogen jaar Moeilijke omstandigheden; ruim 2 miljard euro nettowinst LIBOR-schikking:

Nadere informatie

Jaarcijfers 2012 Rabobank Groep. Persconferentie 28 februari 2013

Jaarcijfers 2012 Rabobank Groep. Persconferentie 28 februari 2013 Jaarcijfers 2012 Rabobank Groep Persconferentie 28 februari 2013 Jaarcijfers 2012 resultaten Piet Moerland, voorzitter raad van bestuur Rabobank Groep 28 februari 2013 Rabobank: winstdaling door economische

Nadere informatie

Halfjaarcijfers Persconferentie. 20 augustus NL

Halfjaarcijfers Persconferentie. 20 augustus NL Halfjaarcijfers 2015 Persconferentie 20 augustus 2015 Halfjaarcijfers 2015 Wiebe Draijer, voorzitter raad van bestuur Winststijging door economisch herstel Sterke financiële resultaten Solide financiële

Nadere informatie

Jaarcijfers Persconferentie. 18 februari 2016

Jaarcijfers Persconferentie. 18 februari 2016 Jaarcijfers Persconferentie 18 februari 2016 Jaarcijfers Wiebe Draijer, bestuursvoorzitter 2 Jaarcijfers - financiële analyse Bas Brouwers, CFO 3 Nettowinst 20% resultaatsstijging Nettowinst (in miljoenen

Nadere informatie

Kerngegevens. Kerngegevens 1

Kerngegevens. Kerngegevens 1 Rabobank Groep Halfjaarverslag 2007 Inhoudsopgave Kerngegevens 1 Bericht van de voorzitter 2 Rabobank Groep 4 Binnenlands retailbankbedrijf 9 Wholesalebankbedrijf en internationaal retailbankbedrijf 12

Nadere informatie

Rabobank: winststijging door economisch herstel. Solide financiële positie gehandhaafd, klantentevredenheid omhoog

Rabobank: winststijging door economisch herstel. Solide financiële positie gehandhaafd, klantentevredenheid omhoog Persbericht 20 augustus 2015 Rabobank: winststijging door economisch herstel Solide financiële positie gehandhaafd, klantentevredenheid omhoog De stijging van de winst in het eerste halfjaar is vooral

Nadere informatie

Jaarbericht 2007. Rabobank Groep

Jaarbericht 2007. Rabobank Groep Jaarbericht 27 Rabobank Groep Inhoudsopgave 2 Kerngegevens 4 Rabobank Groep in het kort 6 Bericht van de voorzitter 1 Rabobank Groep 15 Binnenlands retailbankbedrijf 19 Wholesalebankbedrijf en internationaal

Nadere informatie

Rabobank Groep Halfjaarverslag 2004

Rabobank Groep Halfjaarverslag 2004 Rabobank Groep Halfjaarverslag 2004 Inhoud Halfjaarverslag 2004 Kerngegevens 1 Gang van zaken 2 Geconsolideerde balans 6 Geconsolideerde winst-en-verliesrekening 7 Kasstroomoverzicht 8 Mutatieoverzicht

Nadere informatie

Halfjaarverslag 2009. Rabobank Groep

Halfjaarverslag 2009. Rabobank Groep Halfjaarverslag 2009 Rabobank Groep Halfjaarverslag 2009 Rabobank Groep Kerngegevens 2 Rabobank Groep in het kort 4 Bericht van de voorzitter 6 Financiële ontwikkelingen Rabobank Groep 9 Binnenlands retailbankbedrijf

Nadere informatie

Halfjaarverslag 2009. Rabobank Groep. Rabobank Groep Halfjaarverslag 2009. Augustus 2009. www.rabobank.com/jaarverslagen

Halfjaarverslag 2009. Rabobank Groep. Rabobank Groep Halfjaarverslag 2009. Augustus 2009. www.rabobank.com/jaarverslagen Halfjaarverslag 2009 Rabobank Groep Augustus 2009 www.rabobank.com/jaarverslagen Halfjaarverslag 2009 Rabobank Groep Kerngegevens 2 Rabobank Groep in het kort 4 Bericht van de voorzitter 6 Financiële ontwikkelingen

Nadere informatie

Nettowinst in eerste halfjaar gestegen naar 33,7 miljoen (H1 2012: 10,5 miljoen) dankzij hogere provisie-inkomsten en aanzienlijke kostenbesparingen

Nettowinst in eerste halfjaar gestegen naar 33,7 miljoen (H1 2012: 10,5 miljoen) dankzij hogere provisie-inkomsten en aanzienlijke kostenbesparingen PERSBERICHT Van Lanschot: nettowinst stijgt in eerste helft 2013 Nettowinst in eerste halfjaar gestegen naar 33,7 miljoen (H1 2012: 10,5 miljoen) dankzij hogere provisie-inkomsten en aanzienlijke kostenbesparingen

Nadere informatie

2008 ACHMEA HYPOTHEEKBANK N.V. HALFJAARBERICHT

2008 ACHMEA HYPOTHEEKBANK N.V. HALFJAARBERICHT 2008 ACHMEA HYPOTHEEKBANK N.V. HALFJAARBERICHT 2 Forse groei van het resultaat Achmea Hypotheekbank heeft over het eerste halfjaar van 2008 een winst voor belastingen behaald van EUR 19,4 miljoen. Dit

Nadere informatie

Transitie Rabobank krijgt vorm Onderliggend bedrijfsresultaat stijgt in alle commerciële bedrijfssegmenten

Transitie Rabobank krijgt vorm Onderliggend bedrijfsresultaat stijgt in alle commerciële bedrijfssegmenten Persbericht 18 augustus 2016 Transitie Rabobank krijgt vorm Onderliggend bedrijfsresultaat stijgt in alle commerciële bedrijfssegmenten Resultaten Rabobank Groep eerste halfjaar 2016 Implementatie strategie

Nadere informatie

Mutatie ( miljoen) Mutatie 2009* in %

Mutatie ( miljoen) Mutatie 2009* in % Tweede kwartaal/eerste halfjaar 2010 26 augustus 2010 Halfjaarbericht Hoofdpunten Omzet met 10,8% gestegen naar 7,1 miljard (stijging van 4,4% tegen constante wisselkoersen) Bedrijfsresultaat met 17,6%

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 1998 in miljoenen guldens euro's 1998 1997 mutatie in % 1998

Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 1998 in miljoenen guldens euro's 1998 1997 mutatie in % 1998 Bijlage 1 Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 1997 mutatie in % Rente 15.862 13.871 14,4 7.198 Opbrengsten uit effecten en deelnemingen 768 630 21,9 348 Betalingsverkeer 1.716 1.503 14,2 779

Nadere informatie

Halfjaarverslag 2003 Rabobank Groep

Halfjaarverslag 2003 Rabobank Groep Halfjaarverslag 2003 Rabobank Groep Kerngegevens 1 Kerngegevens 30-06-03 31-12-02 30-06-02 31-12-01 30-06-01 Omvang dienstverlening (bedragen in miljoenen euro s) Balanstotaal 402.367 374.720 377.149

Nadere informatie

WINSTSTIJGING ABN AMRO ONDANKS MOEILIJKE MARKTEN IN TWEEDE HALFJAAR

WINSTSTIJGING ABN AMRO ONDANKS MOEILIJKE MARKTEN IN TWEEDE HALFJAAR Amsterdam, 25 februari 1999 WINSTSTIJGING ABN AMRO ONDANKS MOEILIJKE MARKTEN IN TWEEDE HALFJAAR Bedrijfsresultaat voor waardeveranderingen stijgt met 14,9% tot ƒ 8.448 miljoen Nettowinst neemt met 4,5%

Nadere informatie

STERKE WINSTSTIJGING ABN AMRO OVER EERSTE HALFJAAR 1999

STERKE WINSTSTIJGING ABN AMRO OVER EERSTE HALFJAAR 1999 Amsterdam, 19 augustus 1999 STERKE WINSTSTIJGING ABN AMRO OVER EERSTE HALFJAAR 1999 Nettowinst met 29,7% gestegen tot EUR 1.438 mln (NLG 3.169 mln) Netto rendement op eigen vermogen gestegen tot 27,4 %

Nadere informatie

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen.

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen. Persbericht N.V. Bever Holding heeft over het eerste halfjaar 2015 een negatief resultaat voor belastingen behaald van 1.412.000 als gevolg van een negatieve exploitatie uit vastgoed van 188.000, netto

Nadere informatie

HALFJAARCIJFERS 1998 ABN AMRO STERK GESTEGEN

HALFJAARCIJFERS 1998 ABN AMRO STERK GESTEGEN Amsterdam, 20 augustus 1998 HALFJAARCIJFERS 1998 ABN AMRO STERK GESTEGEN Nettowinst neemt met 20,0% toe tot NLG 2.445 mln Winst per aandeel stijgt met 18,4% tot NLG 1,67 Netto rendement op eigen vermogen

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015 Voor publicatie: 5 augustus 2015 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015 Rotterdam, 5 augustus 2015 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand

Nadere informatie

PERSBERICHT. Van Lanschot trading update: eerste kwartaal 2016

PERSBERICHT. Van Lanschot trading update: eerste kwartaal 2016 PERSBERICHT Van Lanschot trading update: eerste kwartaal 2016 Nettowinst bedraagt 14,0 miljoen (Q1 2015: 28,9 miljoen) Inkomsten lager dan Q1 2015 vanwege ongunstige marktomstandigheden en lager resultaat

Nadere informatie

DEFINITIEVE JAARCIJFERS 2008: STERKE SOLVABILITEIT ONDANKS BIJZONDERE WAARDEVERMINDERINGEN

DEFINITIEVE JAARCIJFERS 2008: STERKE SOLVABILITEIT ONDANKS BIJZONDERE WAARDEVERMINDERINGEN PERSBERICHT voor meer informatie: 26 februari 2009 mr. M.G.F.M.V. Janssen Secretaris Raad van Bestuur T : +31 20 557 52 30 I : www.kasbank.com DEFINITIEVE JAARCIJFERS 2008: STERKE SOLVABILITEIT ONDANKS

Nadere informatie

Meer winst voor Super de Boer

Meer winst voor Super de Boer Halfjaarcijfers 2008 Super de Boer (week 1-24) Meer winst voor Super de Boer Amersfoort, 27 augustus 2008 Jan Brouwer, Directievoorzitter Super de Boer N.V.: Super de Boer laat in het eerste halfjaar van

Nadere informatie

BNG Bank draagt bij aan oplossing maatschappelijke uitdagingen

BNG Bank draagt bij aan oplossing maatschappelijke uitdagingen P ERSBERICHT H ALFJAARCIJFERS 2016 BNG Bank draagt bij aan oplossing maatschappelijke uitdagingen Koninginnegracht 2 2514 AA Den Haag T 070 3750 750 www.bngbank.nl Duurzaamheid belangrijk deel van de strategie

Nadere informatie

geconsolideerde winst- en verliesrekening

geconsolideerde winst- en verliesrekening geconsolideerde winst- en verliesrekening Periode Periode 1/1-30/6 2006 Periode Bedragen in duizenden euro s. 1/1-30/6 2007 (pro forma) 1/1-16/7 2006 Voortgezette bedrijfsactiviteiten Opbrengsten 365.119

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT 2015 BNG VERMOGENSBEHEER B.V.

HALFJAARBERICHT 2015 BNG VERMOGENSBEHEER B.V. HALFJAARBERICHT 2015 BNG VERMOGENSBEHEER B.V. Inhoud 1 Profiel 1 2 Directieverslag 2 2.1 Beheerd vermogen 2 2.2 Financieel resultaat 2 2.3 Financiële markten 2 2.4 Personeel en organisatie 2 3 Financiële

Nadere informatie

Verkorte Geconsolideerde Winst- en Verliesrekening 1

Verkorte Geconsolideerde Winst- en Verliesrekening 1 Verkorte Geconsolideerde Winst- en Verliesrekening 1 EUR EUR EUR USD 3 EUR 4 2000 2001 2002 2002 2001 (Bedragen x 1000) jan - jun jan - jun jan - jun jan - jun jul - dec Netto omzet 1.335.336 1.015.496

Nadere informatie

in miljoenen euro 2010 2009 Verkort geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en nietgerealiseerde

in miljoenen euro 2010 2009 Verkort geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en nietgerealiseerde KERNCIJFERS over het eerste halfjaar in miljoenen euro 2010 2009 Verkort geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en nietgerealiseerde resultaten Opbrengsten 454,6 433,6 5% Bedrijfsresultaat voor afschrijvingen

Nadere informatie

Klantengroei BinckBank zet onverminderd door in eerste kwartaal 2008

Klantengroei BinckBank zet onverminderd door in eerste kwartaal 2008 Persbericht Amsterdam, 6 mei 2008 Klantengroei BinckBank zet onverminderd door in eerste kwartaal 2008 Netto resultaat 9.7 miljoen in Q1 2008 ( 0,13 per aandeel) Netto gecorrigeerd resultaat 17,6 miljoen

Nadere informatie

Triodos Bank Private Banking

Triodos Bank Private Banking Triodos Bank Private Banking Triodos Bank Private Banking biedt een breed pakket van financiële en niet-financiële diensten aan voor vermogende particulieren, stichtingen, verenigingen en religieuze instellingen.

Nadere informatie

Geconsolideerde balans

Geconsolideerde balans Geconsolideerde balans Activa 2008 2007 Geldmiddelen en tegoeden bij de centrale bank 1.248.801 936.146 Bankiers 1.693.720 2.023.207 Kredieten 2.433.933 2.353.276 Reverse repurchase agreements 732.641

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening

Geconsolideerde winst- en verliesrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening Netto-omzet 265,0 274,3 Kosten van grond- en hulpstoffen -159,3-164,6 Mutatie voorraad halffabrikaten en gereed product 0,0-0,5 Brutomarge 105,7 109,2 Overige

Nadere informatie

voor meer informatie: 21 februari 2008 mr. M.G.F.M.V. Janssen VOORTGAANDE OMZET- EN WINSTGROEI KAS BANK

voor meer informatie: 21 februari 2008 mr. M.G.F.M.V. Janssen VOORTGAANDE OMZET- EN WINSTGROEI KAS BANK PERSBERICHT voor meer informatie: 21 februari 2008 mr. M.G.F.M.V. Janssen Secretaris Raad van Bestuur T : +31 20 557 52 30 I : www.kasbank.com VOORTGAANDE OMZET- EN WINSTGROEI KAS BANK stijging inclusief

Nadere informatie

Bankieren met de menselijke maat. Jaarverslag 2015

Bankieren met de menselijke maat. Jaarverslag 2015 Bankieren met de menselijke maat Jaarverslag 2015 SNS Bank N.V. Jaarverslag 2015 > Jaarrekening 221 1 KAS EN KASEQUIVALENTEN Specificatie kas en kasequivalenten Direct opeisbare tegoeden bij DNB 1.372

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening

Geconsolideerde winst- en verliesrekening Jaaroverzicht Geconsolideerde winst- en verliesrekening Opbrengsten 17.123 16.133 Overige baten 64 239 Grondstoffen, materialen en diensten (10.966) (10.291) Personeelslasten (2.838) (2.665) Afschrijvingen,

Nadere informatie

Halfjaarverslag 2010 Rabobank Groep Augustus 2010 www.rabobank.com/jaarverslagen. Halfjaarverslag 2010. Rabobank Groep

Halfjaarverslag 2010 Rabobank Groep Augustus 2010 www.rabobank.com/jaarverslagen. Halfjaarverslag 2010. Rabobank Groep Augustus 2010 www.rabobank.com/jaarverslagen Halfjaarverslag 2010 Rabobank Groep Kerngegevens Kredietportefeuille in miljarden euro s Bedragen in miljoenen euro s 30-jun-10 31-dec-09 30-jun-09 31-dec-08

Nadere informatie

Kosten kredietverliezen (in basispunten) 24 60-60%

Kosten kredietverliezen (in basispunten) 24 60-60% Resultaatonwikkeling Rabobank Groep en segmenten Resultaatontwikkeling Rabobank Groep Resultaten in miljoenen euro's 2015 2014 Mutatie Rente 9.139 9.118 0% Provisies 1.892 1.879 1% Overige resultaten 1.983

Nadere informatie

PERSBERICHT WINST VAN LANSCHOT WEDEROM GESTEGEN

PERSBERICHT WINST VAN LANSCHOT WEDEROM GESTEGEN PERSBERICHT s-hertogenbosch, 22 augustus 2003 WINST VAN LANSCHOT WEDEROM GESTEGEN Nettowinst eerste helft 2003 van 51,2 miljoen naar 53,3 miljoen (+4,1%) Winst per gewoon aandeel van 1,71 naar 1,77 (+3,5%)

Nadere informatie

Verkorte jaarrekening

Verkorte jaarrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening voor het jaar eindigend op 31 december 2012 x miljoen Doorlopende activiteiten Beëindigde Vóór Bijzondere activiteiten bijzondere posten posten Netto-omzet 9.131-9.131-9.131

Nadere informatie

Persbericht investor relations

Persbericht investor relations Persbericht investor relations Bedrijfsresultaat Koninklijke Ten Cate (KTC) bijna verdubbeld in eerste kwartaal 2005 Koninklijke Ten Cate (technisch textiel en technische componenten) boekte over het eerste

Nadere informatie

Schiphol Nederland B.V. Halfjaarlijkse financiële verslaggeving over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013

Schiphol Nederland B.V. Halfjaarlijkse financiële verslaggeving over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013 Halfjaarlijkse financiële verslaggeving over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013 HALFJAARVERSLAG 2013 Schiphol Nederland B.V. is onderdeel van de Schiphol Group (N.V. Luchthaven Schiphol voert Schiphol

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG P E R S B E R I C H T. Europoort/Rotterdam, 25 juli 2013

HALFJAARVERSLAG P E R S B E R I C H T. Europoort/Rotterdam, 25 juli 2013 P E R S B E R I C H T Europoort/Rotterdam, H A L F J A A R W I N S T H E S B E H E E R 1 1, 0 MILJOEN ( - / - 4,3 % ) ; V E R B E T E R I N G R E S U L T A A T I N H E T T W E E D E K W A R T A A L HALFJAARVERSLAG

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2016

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2016 Voor publicatie: 3 augustus 2016 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2016 Rotterdam, 3 augustus 2016 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand

Nadere informatie

HALFJAARWINST VAN LANSCHOT STIJGT MET 9,5%

HALFJAARWINST VAN LANSCHOT STIJGT MET 9,5% PERSBERICHT HALFJAARWINST VAN LANSCHOT STIJGT MET 9,5% Sterk gestegen activiteitenniveau leidt tot een toename van de inkomsten uit operationele activiteiten met meer dan 30% tot 335,4 miljoen Nettowinst

Nadere informatie

Halfjaarcijfers 2004. Henk Bierstee, CEO Jan Slootweg, CFO. Agenda. 1 e halfjaar 2004. Ambitie. Financieel overzicht. -pag 2-

Halfjaarcijfers 2004. Henk Bierstee, CEO Jan Slootweg, CFO. Agenda. 1 e halfjaar 2004. Ambitie. Financieel overzicht. -pag 2- Halfjaarcijfers 2004 Henk Bierstee, CEO Jan Slootweg, CFO Agenda 1 e halfjaar 2004 Ambitie Financieel overzicht -pag 2- Samenstelling groep Nederland België / Luxemburg Athlon Car Lease Nederland Wagenplan

Nadere informatie

OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896 9.885 45.090 39.429

OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896 9.885 45.090 39.429 Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening over het eerste halfjaar (geen accountantscontrole toegepast) (x ( 1.000) 1e halfjaar 2010 1e halfjaar 2009 OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel , Telefax HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2011

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel , Telefax HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2011 Voor publicatie: 11 augustus 2011 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2011 Rotterdam, 11 augustus 2011 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT 2014 BNG VERMOGENSBEHEER B.V.

HALFJAARBERICHT 2014 BNG VERMOGENSBEHEER B.V. HALFJAARBERICHT 2014 BNG VERMOGENSBEHEER B.V. Inhoud 1 Profiel 1 2 Directieverslag 2 2.1 Beheerd vermogen 2 2.2 Financieel resultaat 2 2.3 Financiële markten 2 2.4 Personeel en organisatie 3 2.5 Vooruitblik

Nadere informatie

Jaarrekening 2012 Triodos Bank N.V.

Jaarrekening 2012 Triodos Bank N.V. Jaarrekening 2012 Triodos Bank N.V. Pagina Geconsolideerde balans per 31 december 2012 46 Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2012 47 Geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde

Nadere informatie

PERSBERICHT. Acceptabele performance in turbulente markt. 25 augustus 2011 mr. M.G.F.M.V. Janssen. Quote van de voorzitter

PERSBERICHT. Acceptabele performance in turbulente markt. 25 augustus 2011 mr. M.G.F.M.V. Janssen. Quote van de voorzitter PERSBERICHT voor meer informatie: 25 augustus 2011 mr. M.G.F.M.V. Janssen Secretaris Raad van Bestuur T : +31 20 557 52 30 I : www.kasbank.com Acceptabele performance in turbulente markt Beperkte omzet-

Nadere informatie

PERSBERICHT. Winstherstel, klanttevredenheid verder gestegen. 1 maart 2013 mr. M.G.F.M.V. Janssen. Overzicht kerncijfers 1 / 8. voor meer informatie:

PERSBERICHT. Winstherstel, klanttevredenheid verder gestegen. 1 maart 2013 mr. M.G.F.M.V. Janssen. Overzicht kerncijfers 1 / 8. voor meer informatie: PERSBERICHT voor meer informatie: 1 maart 2013 mr. M.G.F.M.V. Janssen Secretaris Raad van Bestuur T : +31 20 557 52 30 I : www.kasbank.com Winstherstel, klanttevredenheid verder gestegen Totale winst in

Nadere informatie

CMB Persmededeling Gereglementeerde informatie Press release- Regulated information

CMB Persmededeling Gereglementeerde informatie Press release- Regulated information DEFINITIEVE RESULTATEN EERSTE SEMESTER 2015 De raad van bestuur van CMB heeft, in haar vergadering van 27 augustus 2015, de geconsolideerde rekeningen afgesloten per 30 juni 2015 opgesteld. Dit bericht

Nadere informatie

Halfjaarbericht Interim report 2003. Offices/Industrial

Halfjaarbericht Interim report 2003. Offices/Industrial Halfjaarbericht Interim report 2003 Offices/Industrial Profiel VastNed Groep De VastNed Groep bestaat uit twee gespecialiseerde onroerendgoedbeleggingsmaatschappijen met veranderlijk kapitaal: VastNed

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2017 NedSense enterprises N.V.

Halfjaarbericht 2017 NedSense enterprises N.V. Halfjaarbericht 2017 NedSense enterprises N.V. Inhoud 1. Verkort geconsolideerd overzicht financiële positie per 30 juni 2017... 3 2. Verkort geconsolideerd overzicht totaal resultaat over 2017... 4 3.

Nadere informatie

Rabobank Groep Jaarbericht 2009 maart 2010 www.rabobank.com/jaarverslagen

Rabobank Groep Jaarbericht 2009 maart 2010 www.rabobank.com/jaarverslagen Jaarbericht 2009 maart 2010 www.rabobank.com/jaarverslagen Rabobank Groep Jaarbericht 2009 2 Kerngegevens 4 Rabobank Groep in het kort 6 Bericht van de voorzitter 9 Bankieren in een veranderende omgeving

Nadere informatie

Halfjaarverslag 2012. Rabobank Groep

Halfjaarverslag 2012. Rabobank Groep Halfjaarverslag 2012 Rabobank Groep Kerngegevens Kredietportefeuille in miljarden euro s 500 400 300 200 100 0 Toevertrouwde middelen 400 300 200 100 0 Nettowinst in miljoenen euro s 2.000 1.600 1.200

Nadere informatie

Verkorte jaarrekening

Verkorte jaarrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening voor het jaar eindigend op 31 december 2011 x miljoen Doorlopende activiteiten Beëindigde Vóór Bijzondere activiteiten bijzondere posten posten Netto-omzet 9.048-9.048

Nadere informatie

Persbericht 1 e Halfjaar cijfers 2013

Persbericht 1 e Halfjaar cijfers 2013 Persbericht 1 e Halfjaar cijfers 2013 Naarden, 19 augustus 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Halfjaarverslag 1 januari 2013 tot en met 30 juni 2013 2 2. Bestuursverklaring 4 3. Halfjaarrekening 1 januari 2013

Nadere informatie

Van Lanschot NV Halfjaarcijfers 2013

Van Lanschot NV Halfjaarcijfers 2013 Van Lanschot NV Halfjaarcijfers 2013 13 augustus 2013 Karl Guha, CEO Constant Korthout, CFRO Halfjaarcijfers 2013 Hoofdpunten Winstherstel Nettowinst 33,7 miljoen Onderliggende nettowinst 37,7 miljoen

Nadere informatie

BIJLAGE BIJ PERSBERICHT 10 MAART Fornix BioSciences N.V.

BIJLAGE BIJ PERSBERICHT 10 MAART Fornix BioSciences N.V. BIJLAGE BIJ PERSBERICHT 10 MAART 2011 Fornix BioSciences N.V. 1 GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING (alle bedragen x 1.000) voor het boekjaar van 1 januari 2010 tot en met 31 december 2010 met vergelijkende

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Niet-geauditeerde, geconsolideere cijfers volgens de IFRS/IAS waarderingsregels Q1 2009 Q1 2010 evolutie Omzet 662 664 0,3% Kostprijs van verkopen

Nadere informatie

Nettowinst 2014 Sligro Food Group 69 miljoen.

Nettowinst 2014 Sligro Food Group 69 miljoen. Persbericht JA ARCIJFERS 2014 Sligro Food Group N.V. Nettowinst 2014 Sligro Food Group 69 miljoen. De nettowinst over het boekjaar bedroeg 69 miljoen. Dat is een toename van 1,5% ten opzichte van 2013.

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN 2011

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN 2011 Voor publicatie: 14 maart 2012 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN 2011 Rotterdam, 14 maart 2012 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand producent van bouwproducten,

Nadere informatie

Kerncijfers 14/15 14/15 13/14 ( miljoen) tegen omreken. Omzet 68,2 66,3 66,0 Bedrijfsresultaat 5,3 5,1 5,4 Nettoresultaat 3,4 3,3 3,5

Kerncijfers 14/15 14/15 13/14 ( miljoen) tegen omreken. Omzet 68,2 66,3 66,0 Bedrijfsresultaat 5,3 5,1 5,4 Nettoresultaat 3,4 3,3 3,5 PERSBERICHT HOLLAND COLOURS FINANCIEEL RESULTAAT 2014/2015 HOGERE OMZET - STABIEL NETTORESULTAAT Kerncijfers 14/15 14/15 13/14 ( miljoen) tegen omreken koers 13/14 Omzet 68,2 66,3 66,0 Bedrijfsresultaat

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2015. N.V. Dico International

Halfjaarbericht 2015. N.V. Dico International Halfjaarbericht 2015 N.V. Dico International Inhoud Jaarverslag Directieverslag N.V. Dico International Verkorte halfjaarcijfers 2015 1. Verkort overzicht financiële positie per 30 juni 2015 2. Verkort

Nadere informatie

Persbericht Aantal pagina s: 9

Persbericht Aantal pagina s: 9 Persbericht Aantal pagina s: 9 Brunel verdubbelt winst in eerste halfjaar Highlights eerste halfjaar 2005 Omzet Brunel International stijgt met 32% naar 184 miljoen Absolute bruto marge groeit met 25%

Nadere informatie

PERSBERICHT. Van Lanschot: solide resultaten eerste zes maanden 2014

PERSBERICHT. Van Lanschot: solide resultaten eerste zes maanden 2014 PERSBERICHT Van Lanschot: solide resultaten eerste zes maanden 2014 Uitvoering strategie ligt op koers, basis gelegd voor verdere ontwikkeling en groei Client assets gestegen naar 56,1 miljard (ultimo

Nadere informatie

Halfjaarbericht Interim report 2003. Retail

Halfjaarbericht Interim report 2003. Retail Halfjaarbericht Interim report 2003 Retail Profiel VastNed Groep De VastNed Groep bestaat uit twee gespecialiseerde onroerendgoedbeleggingsmaatschappijen met veranderlijk kapitaal: VastNed Retail N.V.

Nadere informatie

Halfjaarbericht eerste helft 1997 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 21 PROCENT

Halfjaarbericht eerste helft 1997 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 21 PROCENT Amsterdam, 11 juli 1997 Halfjaarbericht eerste helft 1997 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 21 PROCENT Totaal vermogen beheerd door ABN AMRO Asset Management wereldwijd in

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) 2012 2013 evolutie Q4 2012 Q4 2013 evolutie Herzien* Herzien* niet Omzet 3.091 2.865-7,3% 812 739-9,0% Kostprijs van verkopen (2.222) (2.031)

Nadere informatie

P E R S B E R I C H T Europoort/Rotterdam, 22 augustus 2007

P E R S B E R I C H T Europoort/Rotterdam, 22 augustus 2007 P E R S B E R I C H T Europoort/Rotterdam, 22 augustus 2007 AANZIENLIJKE STIJGING HALFJAARRESULTAAT HES BEHEER (+ 38,9%) H.E.S. Beheer N.V. te Rotterdam heeft over het eerste halfjaar een nettoresultaat

Nadere informatie

Resultaten eerste halfjaar Dico International

Resultaten eerste halfjaar Dico International PERSBERICHT Bussum, 29 augustus 2014 Blijvende interesse in beursnotering Resultaten eerste halfjaar Dico International NV Dico International (Dico) heeft in de eerste zes maanden de instandhoudingskosten

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) 6m 2010 6m 2011 evolutie Q2 2010 Q2 2011 evolutie Omzet 1.400 1.499 7,1% 736 763 3,7% Kostprijs van verkopen (906) (1.052) 16,1% (471) (547)

Nadere informatie

Halfjaarcijfers 2011. N.V. Dico International

Halfjaarcijfers 2011. N.V. Dico International Halfjaarcijfers 2011 N.V. Dico International Inhoud Verkorte geconsolideerde halfjaarcijfers 2011 1. Verkort geconsolideerd overzicht financiële positie per 30 juni 2011 2. Verkort geconsolideerd overzicht

Nadere informatie

Halfjaarverslag 2013. Rabobank Groep

Halfjaarverslag 2013. Rabobank Groep Halfjaarverslag 2013 Rabobank Groep Halfjaarverslag 2013 Bericht van de voorzitter 2 Kerngegevens 4 Rabobank Groep in het kort 5 Financiële ontwikkelingen 8 Klantbelang Centraal 15 Coöperatie en duurzaamheid

Nadere informatie

Jaarverslag 2009. Rabobank Groep

Jaarverslag 2009. Rabobank Groep Jaarverslag 2009 Rabobank Groep Jaarverslag 2009 2 Kerngegevens 4 Rabobank Groep in het kort 6 Bericht van de voorzitter 9 Bankieren in een veranderende omgeving 11 Financiële ontwikkelingen 17 Binnenlands

Nadere informatie

PERSBERICHT. Uden, 31 oktober 2003 BETER BED VERWACHT POSITIEF NETTORESULTAAT OVER 2003

PERSBERICHT. Uden, 31 oktober 2003 BETER BED VERWACHT POSITIEF NETTORESULTAAT OVER 2003 PERSBERICHT Uden, 31 oktober 2003 BETER BED VERWACHT POSITIEF NETTORESULTAAT OVER 2003 Beter Bed Holding N.V. heeft in het derde kwartaal een nettoresultaat gerealiseerd van EUR - 0,5 miljoen. De resultaatontwikkeling

Nadere informatie

ess release - Persbericht - Press release - Persb

ess release - Persbericht - Press release - Persb ATHLON STELT WINSTVERWACHTING NAAR BOVEN BIJ Hoofddorp, 10 november Hoofdpunten negen maanden Omzetstijging van 5,6% tot 737 mln Fraaie stijging resultaat voor belasting (+18%) Operationele nettowinst

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2015

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2015 Voor publicatie: 12 mei 2015 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2015 Rotterdam, 12 mei 2015 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand producent van bouwproducten,

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) 2010 2011 evolutie Q4 2010 Q4 2011 evolutie niet Omzet 2.948 3.023 2,5% 806 805-0,1% Kostprijs van verkopen (1,950) (2,181) 11,8% (545) (591)

Nadere informatie

1 Financieel overzicht 2012

1 Financieel overzicht 2012 1 Financieel overzicht 2012 Dit is een bijlage bij het persbericht jaarcijfers 2012 en vormt daar integraal onderdeel van Geconsolideerde balans In miljoenen euro 31 december 2012 31 december 2011 1 januari

Nadere informatie

WINST VAN LANSCHOT EERSTE HELFT 2002 RUIM 10% HOGER

WINST VAN LANSCHOT EERSTE HELFT 2002 RUIM 10% HOGER PERSBERICHT WINST VAN LANSCHOT EERSTE HELFT 2002 RUIM 10% HOGER Bedrijfsresultaat na belastingen stijgt van 46,4 miljoen naar 51,2 miljoen (+10,1%) Winst per gewoon aandeel (exclusief buitengewone baten)

Nadere informatie

!! Persbericht! +! Resultaat!over!2011!fors!beter!dan!2010!!! +! EBITDA!met!!7,5!mln!verbeterd! +! Schuldpositie!met!ruim!10%!afgenomen!

!! Persbericht! +! Resultaat!over!2011!fors!beter!dan!2010!!! +! EBITDA!met!!7,5!mln!verbeterd! +! Schuldpositie!met!ruim!10%!afgenomen! Persbericht + Resultaatover2011forsbeterdan2010 + EBITDAmet 7,5mlnverbeterd + Schuldpositiemetruim10%afgenomen Governance NahetvertrekvandevorigeRaadvanBestuurwerdtijdensdezoektochtnaareengeschikte opvolger,hetbedrijfhetvolledigejaar2011aangestuurddooreeninterim@ceoindepersoon

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) 9 m. 2009 9 m. 2010 evolutie Q3 2009 Q3 2010 evolutie Omzet 2.020 2.142 +6,0% 681 742 +9,0% Kostprijs van verkopen (1.378) (1.405) +2,0% (461)

Nadere informatie

Geconsolideerde jaarrekening 2013. Rabobank Groep

Geconsolideerde jaarrekening 2013. Rabobank Groep Geconsolideerde jaarrekening 2013 Rabobank Groep Inhoudsopgave Algemene informatie 3 Geconsolideerde balans 4 Geconsolideerde winst-en-verliesrekening 6 Geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde

Nadere informatie

Nettowinst 2013 Sligro Food Group 68 miljoen

Nettowinst 2013 Sligro Food Group 68 miljoen Persbericht Jaarcijfers 2013 Nettowinst 2013 Sligro Food Group 68 miljoen De winst over het boekjaar bedroeg 68 miljoen. Dat is een afname van 0,9% ten opzichte van 2012. Zoals op 2 januari 2014 bericht

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) 9m 2010 9m 2011 evolutie Q3 2010 Q3 2011 evolutie Omzet 2.142 2.218 3,5% 742 719-3,1% Kostprijs van verkopen (1.405) (1,590) 13,2% (499) (538)

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2012

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2012 Voor publicatie: 10 mei 2012 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2012 Rotterdam, 10 mei 2012 - Hunter Douglas, wereldmarktleider op het gebied van raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand producent

Nadere informatie

Verkorte Geconsolideerde Winst- en Verliesrekening 3

Verkorte Geconsolideerde Winst- en Verliesrekening 3 Verkorte Geconsolideerde Winst- en Verliesrekening 3 2000 2001 2002 2002 (Bedragen x 1000) EUR EUR EUR USD 2 Netto omzet 2.672.630 1.589.247 1.958.672 2.053.976 Kostprijs van de omzet 1.571.816 1.558.234

Nadere informatie

Van Lanschot: sterke stijging provisie-inkomsten in eerste halfjaar 2015

Van Lanschot: sterke stijging provisie-inkomsten in eerste halfjaar 2015 PERSBERICHT Van Lanschot: sterke stijging provisie-inkomsten in eerste halfjaar 2015 Wealth managementstrategie leidt tot verbetering kwaliteit inkomsten Nettowinst bedraagt 34 miljoen (H1 2014: 49,4 miljoen)

Nadere informatie

Van Lanschot NV Financieel verslag Jaarcijfers 2010

Van Lanschot NV Financieel verslag Jaarcijfers 2010 Van Lanschot NV Financieel verslag Jaarcijfers INHOUDSOPGAVE Pagina KERNGEGEVENS 2 RESULTAAT 3 BALANS 9 ASSETS UNDER MANAGEMENT 13 ONTWIKKELING BELANGRIJKSTE DEELNEMINGEN 14 JAARREKENING GECONSOLIDEERDE

Nadere informatie

De Vries Robbé Groep NV: stijging bedrijfsopbrengsten in 2005 door acquisities

De Vries Robbé Groep NV: stijging bedrijfsopbrengsten in 2005 door acquisities PERSBERICHT PERSBERICHT PERSBERICHT PERSBERICHT PERSBERICHT Schiedam, 19 april 2006. De Vries Robbé Groep NV: stijging bedrijfsopbrengsten in 2005 door acquisities Highlights 2005 De bedrijfsopbrengsten

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) 2009 2010 evolutie Q4 2009 Q4 2010 evolutie niet Omzet 2.755 2.948 7,0% 735 806 9,7% Kostprijs van verkopen (1.869) (1.950) 4,3% (491) (545)

Nadere informatie

Persbericht. Netto omzet van EUR 545 miljoen en nettoresultaat van EUR 69,2 miljoen. Business area Aviation lijdt een operationeel verlies o o

Persbericht. Netto omzet van EUR 545 miljoen en nettoresultaat van EUR 69,2 miljoen. Business area Aviation lijdt een operationeel verlies o o Halfjaarresultaten 2010 Schiphol, 30 augustus 2010 Persbericht Hoofdpunten Netto omzet van EUR 545 miljoen en nettoresultaat van EUR 69,2 miljoen. Business area Aviation lijdt een operationeel verlies

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Q1 2010 Q1 2011 evolutie Omzet 664 736 10,8% Kostprijs van verkopen (435) (505) 16,1% Brutowinst 229 231 0,9% Verkoopkosten (89) (100) 12,4%

Nadere informatie

SNS REAAL tekent overeenkomst voor overname Bouwfonds Property Finance

SNS REAAL tekent overeenkomst voor overname Bouwfonds Property Finance SNS REAAL tekent overeenkomst voor overname Bouwfonds Property Finance Utrecht, 10 oktober 2006. - SNS REAAL heeft vandaag bekendgemaakt de overeenkomst te hebben getekend tot verwerving van aandelen voor

Nadere informatie