kostenraming instandhouding forten Nieuwe Hollandse Waterlinie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "kostenraming instandhouding forten Nieuwe Hollandse Waterlinie"

Transcriptie

1 kostenraming instandhouding forten Nieuwe Hollandse Waterlinie kostenraming instandhouding forten Nieuwe Hollandse Waterlinie in opdracht van: Projectbureau Nieuwe Hollandse Waterlinie, Utrecht uitgevoerd door: bunker Q Oudegracht AM Utrecht tel: mail: bunker Q, 2003

2

3 kostenraming instandhouding forten Nieuwe Hollandse Waterlinie inhoudsopgave 01 inleiding 02 methodiek 03 begripsomschrijving database 04 conclusie 05 toetsing 06 aanbevelingen 07 Bijlage I: totalen op ontwikkelingskoers en hoofdgroepen per provincie 08 Bijlage II: totalen op ontwikkelingskoers en hoofdgroepen per projectenvelop 09 Bijlage III: gekozen m 2 prijzen 10 Bijlage IV: ramingen op niveau per fort 11 Bijlage V: overzicht gevonden ervaringcijfers en ramingen derden 12 Bijlage VI: berekening gewogen gemiddelde m 2 - prijzen ervaringsprojecten 13 Bijlage VII: bepalingsstaat te hanteren m 2 -prijzen instandhouding forten bunker Q, 2003

4 kostenraming instandhouding forten Nieuwe Hollandse Waterlinie 01 inleiding Geachte lezer, voor u ligt het eindrapport kostenraming instandhouding forten Nieuwe Hollandse Waterlinie. Deze kostenraming is opgesteld door bunker Q, bureau voor restauratie, architectuur en vormgeving, in opdracht van het projectbureau Nieuwe Hollandse Waterlinie. De raming is een onderdeel van een totaal aan ramingen die door verschillende bedrijven en instanties worden opgesteld om de realisatie van de visie zoals deze is neer gelegd in het Panorama Krayenhoff op financieel vlak te onderbouwen. In dit rapport wordt kort de gehanteerde methodiek bij het opstellen van de raming besproken en worden in een volgend hoofdstuk enkele begrippen uit de database nader toegelicht. Vervolgens worden de ramingresultaten gegeven en worden hierbij enige kanttekeningen gemaakt. In het vijfde hoofdstuk wordt ingegaan op de manier waarop opmerkingen van derden in de eindfase van de totstandkoming van het rapport zijn verwerkt. Het rapport sluit af met enkele aanbevelingen. Als bijlage zijn een zevental stukken opgenomen. Ten eerste een uitdraai van de ramingtotalen per provincie uitgesplitst in ontwikkelingskoers op hoofdgroepen. Ten tweede een uitdraai van de ramingtotalen per projectenvelop. Ten derde wordt binnen een overzicht van alle voorkomende typen hun aantallen en de in de raming meegenomen eenheidsprijzen voor en weergegeven. Als vierde bijlage volgt een totaal overzicht van alle en die in de database zijn opgenomen, deze en zijn per fort gegroepeerd. De laatste drie bijlagen geven inzicht in de totstandkoming van de gehanteerde m 2 -prijzen op basis van ramingen van derden, ervaringcijfers en resultaten van de expertmeeting Tot slot wil ik Michiel Panhuysen, Han Savelkoel, Anne Visser, de experts en het projectbureau bedanken voor hun hulp, werkzaamheden en adviezen bij het opstellen van deze kostenraming Utrecht, 11 juni 2003 bunker Q Gerco Meijer bunker Q, 2003

5 kostenraming instandhouding forten Nieuwe Hollandse Waterlinie 02 methodiek doel: a Door het opstellen van een raming wordt inzicht verkregen in de te verwachten kosten voor de instandhouding van de forten in de Nieuwe Hollandse Waterlinie. De resultaten van deze raming hebben als doel het beleid ten aanzien van de forten te beïnvloeden. Zij zijn bedoeld ter informatie van de provinciale en rijksoverheid b De raming wordt berekend met behulp van het database programma Filemaker Pro 6.0. c Het werk valt in twee delen uiteen: inventarisatie van de te berekenen en op basis van bestaande bronnen onderzoek en het vaststellen van de voor de en specifieke eenheidsprijzen inventarisatie: a b c d De bronnen waarop de invoer van de database zich baseert zijn: de Nieuwe Hollandse Waterlinie op een rijtje de opnamerapporten van de provinciale monumentenwacht Utrecht en Gelderland het Panorama Krayenhoff Sterk Water door Chris Will tekeningen Nationaal Archief, OPV &OPG en anderen (kosten)expertise van nader te bepalen externe partijen De en die zijn ingevoerd beperken zich, omwille van de korte termijn voor het opstellen van de kostenraming, tot: alle gebouwde en van voor 1940 op alle forten binnen de Nieuwe Hollandse Waterlinie en Pampus als geografische afbakening geldt het midden van de fortgracht, de en welke deze grens doorsnijden worden in z n geheel meegenomen (bruggen & beren) waterlinie en in de vestingsteden, Muiden, Naarden, Weesp, Gorinchem en Woudrichem en de sloten Muiden en Loevestein zullen in de database buiten beschouwing blijven monumentale verdedigingsgrondwerken zullen globaal worden meegenomen wegen, infrastructuur en overige terreininrichtingen blijven buiten beschouwing de bij de Linie behorende sluizen worden meegenomen in de database de namen van de forten en hun bijbehorende nummers zijn overgenomen uit het boek Sterk Water Als kwantitatieve vergelijking tussen de verschillende en binnen één typologie zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: als eenheid wordt het aantal m 2 bruto bebouwd per verdieping per gebouw gekozen voor de loodsen op de verschillende forten is uitgegaan van het bebouwde op maaiveldniveau voor bruggen wordt uitgegaan het van het brugdek bij sluizen wordt het van keermuren en schotbalken meegenomen hoeveelheden zijn berekend aan de hand van de uit het Nationaal Archief verkregen plattegronden, aangevuld met plattegronden van derden Als kwalitatieve vergelijking tussen de verschillende en zijn bij de invoer van de database de volgende uitgangspunten gehanteerd: bunker Q, 2003

6 kostenraming instandhouding forten Nieuwe Hollandse Waterlinie e de saanduidingen, voor de constructieve en de stoestand, als genoemd in de opnames van de provinciale monumentenwacht Gelderland en Utrecht zijn overgenomen in de data base voor en welke wel binnen de grenzen van de van de database vallen, maar niet zijn opgenomen door de monumentenwacht, zijn met de gemiddelde redelijk/ matig in de database opgenomen bedacht moet worden dat de aanduidingen zoals gegeven door de monumentenwacht een subjectief oordeel is op basis van één opname, het is goed mogelijk dat wanneer er een gedetailleerde opname gemaakt wordt de staat van anders beoordeeld zal worden In de database is de ambitie zoals verwoord in het Panorama Krayenhoff overgenomen. Als ontwikkelingskoers zijn vier niveaus opgenomen. museaal ; dit houdt in dat het beoogde fort als voorbeeld van de gehele linie gaat dienen en ontsloten gaat worden voor een breed publiek bewoond ; dit houdt in dat het beoogde fort voor dagelijks menselijk gebruik geschikt moet zijn dan wel gemaakt moet worden. Naast bewoning kan ook intensief gebruik door een klein publiek hieronder worden verstaan. recreatief ; dit houdt in dat het beoogde fort wel ontsloten is voor publiek, echter rust en natuurwaarden zullen hier de boventoon voeren ecologisch ; dit houdt in dat het beoogde fort als natuurgebied de toekomst ingaat, natuurontwikkeling en rust zijn hier kernwoorden onderzoek en vaststelling van de te hanteren m 2 prijzen: a b Na analyse van de gedeeltelijk ingevulde database is een vergelijking gemaakt over de hele linie, er is berekend welke en in verband met de kostenraming het meest relevant zijn. Bij deze analyse is gebruikgemaakt van de relevantie index. De berekening van de relevantie index wordt in het hoofdstuk begripsomschrijving forten database nader uitgelegd. Op basis van de analyse zijn elf relevante en uitgekozen voor nadere uitwerking. Deze en zijn ten behoeve van de expertmeeting verder gedocumenteerd door middel van opnamerapporten, tekeningen, foto s en begrotingsstaten. In onderstaande tabel wordt hiervan een overzicht gegeven: volg nr fort nr fort in m2 constructieve s ambitie 1 38 Fort Honswijk torenfort 4550 matig slecht museaal 2 52 Fort Asperen torenfort 3339 goed matig bewoond 3 29 Fort bij Vechten bomvrije 1993 goed redelijk museaal kazerne 4 42 Werk aan de Korte bomvrije 749 goed goed recreatief Uitweg kazerne 5 29 Fort Vechten remise Q 115 redelijk matig museaal 6 38 Fort Honswijk remise D 128 matig matig museaal 7 29 Fort bij Vechten barak X 281 redelijk matig museaal 8 42 Werk aan de Korte Uitweg genieloods C 124 matig slecht recreatief 9 52 Fort Asperen waaiersluis 260 redelijk matig bewoond Fort Everdingen inlaatsluis 100 matig matig museaal Werk aan de Korte Uitweg brug 72 slecht slecht recreatief bunker Q, 2003

7 kostenraming instandhouding forten Nieuwe Hollandse Waterlinie c d e f Tijdens een expertmeeting op 18 april 2003 op het Fort bij Vechten te Bunnik zijn deze en uitvoerig besproken en van schattingen voorzien, een vijftal en is nader besproken en voorzien van eenheidsprijzen. Van deze vijf en, de toren op Honswijk, de bomvrije kazerne op Vechten, remise Q op Vechten, barak X op Vechten en de waaiersluis bij Asperen, is in een later stadium een elementen begroting gemaakt. Op de expertmeeting waren op persoonlijke titel aanwezig: Dirk kramer - Projectbureau Nieuwe Hollandse Waterlinie/ Staatsbosbeheer Fred Kleian - Projectbureau Nieuwe Hollandse Waterlinie Martin Vastenhout Stichting Werk aan de Linie Quirijn van Til aannemingsbedrijf Koninklijke Woudenberg Han van Rein aannemingsbedrijf Jurriëns Roeland Jansen aannemingsbedrijf Bouwmaat vof Maarten Fritz architect Cor van Cooten Rijksdienst voor de Monumentenzorg Ernst van der Grijp Monumentenwacht Hans van Veen - Staatsbosbeheer Gerco Meijer bunker Q Han Savelkoel bunker Q Tevens is er onderzoek gedaan naar ervaringcijfers van al uitgevoerde projecten binnen de en van de database. Op basis van de schattingen, de vijf uitgerekende en en ervaringcijfers zijn de m 2 prijzen voor de verschillende typen vastgesteld, een overzicht van de m 2 prijzen wordt gegeven in bijlage III, een verdere onderbouwing van deze berekeingen is te vinden in de bijlagen V, VI en VII. bunker Q, 2003

8 kostenraming instandhouding forten Nieuwe Hollandse Waterlinie 03 begripsomschrijving database Voor een beter begrip van de uitvoerstaten van de database is het van belang de gebruikte begrippen binnen de database nader te omschrijven. a b c d ambitie, ontwikkelingskoers: zie hoofdstuk methodiek bruto bebouwd (bbo): zie hoofdstuk methodiek : zie hoofdstuk methodiek relevantie index: Omdat variabelen als, en ambitie bekend zijn, is het mogelijk om een relevantie index op te stellen. Deze relevantie index wordt gebruikt om en, welke voldoende hebben voor de beoogde ontwikkelingskoers, uit te sluiten van de berekening voor de kosten. De relevantie index is een percentage van het bruto gebouw, dit percentage wordt bepaald door de uitkomst van de kwadratische vergelijking tussen de sindex en de ambitie-index volgens de volgende formule: relevantie-index= ((sinde 2 ambitieindex 2 )/100) x bruto vloer Op basis van de opgenomen en wordt een sindex opgesteld. Goed, redelijk, matig en slecht worden geïndexeerd met een waarde van 1,2,3, en 4 voor zowel de constructieve en de. Deze waardes worden bij elkaar opgeteld. Zo ontstaat een index per variërend van 2 t/m 8. De ontwikkelingskoers wordt eveneens geïndexeerd; ecologisch is 4, recreatief is 3, bewoond is 2en museaal is 1 Kwaliteit en ontwikkelingskoers worden met elkaar vergeleken, als het kwadraat van de sindex minus het kwadraat van de ambitie-index kleiner of gelijk is aan nul (0) hoeft er niets verbeterd te worden en kan de huidig voorkomende situatie gehandhaafd blijven. Indien de hiervoor beschreven vergelijking een positieve waarde oplevert dan word als relevantie index een deel van het bruto vloer uitgerekend, op deze wijze wordt ook het kwantitatieve aspect in de relevantie bepaling meegenomen. voorbeeldberekening: : bebouwd 1000 m 2 constructieve redelijk ambitie niveau bewoond matig de index is 2+3=5 de ambitie index= 2 (5 2 =25) (2 2 =4)=21 is groter dan 0, handelen gewenst de relevantie index is: 21% x 1000 = 210 e f De berekening wordt exponentieel uitgevoerd omdat verwacht wordt dat kosten voor exponentieel zullen stijgen indien er sprake is van een steeds slechtere uitgangssituatie dan wel een steeds hoger ambitieniveau. belasting toegevoegde waarde, BTW Alle bedragen in deze raming genoemd zijn inclusief 19% BTW reservering voor Indien een bouwkundig niet wordt en dan zal de ervan achteruit gaan. Deze teruggang in zal nog meer verstekt worden wanneer het niet in bunker Q, 2003

9 kostenraming instandhouding forten Nieuwe Hollandse Waterlinie g h i j gebruik is. De bedragen hier genoemd zijn een geïndexeerd (3,5% jaarlijks) totaalbedrag voor uit te voeren. kosten kaal Dit is het bedrag welke het resultaat is van de vermenigvuldiging van het vloer met de voor dat type vastgestelde vierkante meterprijs. Deze waarde is een gemiddeld bedrag binnen het desbetreffende type. In dit bedrag zijn aannemers- (uitvoering) en architectenkosten (advies) inbegrepen. Het onder het vorig punt besproken bedrag wordt vanuit het gemiddelde gecorrigeerd naar de, deze is gebaseerd op de opnamerapporten van de monumentenwacht. Het len van een slecht zal meer kosten dan een goed. De kale kosten worden bij en slechte met 50 % vermeerderd en bij een goede met 50 % verminderd. ambitie Het moge duidelijk zijn dat een met een museale ambitie meer zal kosten dan een met een ecologische ambitie. De kale kosten worden bij en museale ambitie met 50 % vermeerderd en bij een ecologische ambitie met 50 % verminderd. gecorrigeerde kosten Dit is de som van de kale kosten, de s en de ambitie. Dit bedrag geeft de voor dat specifieke de te verwachten kosten, binnen het ambitiescenario van het Panorama Krayenhoff, weer. bunker Q, 2003

10 kostenraming instandhouding forten Nieuwe Hollandse Waterlinie 04 conclusie a b De instandhouding van ± 75% van de historische en en forten binnen de Nieuwe Hollandse Waterlinie conform de ontwikkelingskoers als gegeven door het Panorama Krayenhoff wordt geraamd op Onder instandhouding wordt verstaan het éénmalig van achterstallig en het plegen gedurende de komende 15 jaren. Voor een overzicht van de totstandkoming van de hier genoemde ramingtotalen geeft onderstaand overzicht een opbouw en onderverdeling op hoofdgroepen weer: overzicht raming instandhouding Nieuwe Hollandse Waterlinie totaal raming kaal ambitie gecorrigeerd totalen civiel gebouwen terrein c De resultaten dienen beschouwd te worden met kennisneming van de volgende kanttekeningen: De in de database opgenomen en betreft ongeveer 75% van het totaal aan en in de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Zoals te lezen valt het hoofdstuk methodiek(02) is een geografische selectie gemaakt waardoor een deel van de en niet in de database is meegenomen. Beschouw de resultaten met een gemiddelde tolerantie, positief en negatief van 29%, dit percentage kan voor de verschillende gebouwtypen sterk variëren. De hier gegeven ramingresultaten betreffen enkel de instandhouding, en, van de en zoals deze zich nu voordoen. Kosten van aanpassingen ten behoeve van nieuw gebruik, klimatisering, elektrische- en overige installaties zijn niet berekend. Deze kosten kunnen zeer sterk uiteen lopen, zij kunnen een veelvoud zijn van de in deze raming genoemde bedragen. In alle gevallen zullen en en moeten worden. In de raming is een inschatting voor een reservering voor de komende aan werk gemaakt. De reservering voorkomt, indien hij nu in werking gesteld wordt, dat de kosten voor in de nabije toekomst sterk zal stijgen In bijlage IV wordt een volledig overzicht gegeven van alle en, welke in de database zijn opgenomen. Voor een beter begrip van de totalen is het aan te bevelen enige studie te maken van de resultaten op niveau. bunker Q, 2003

11 kostenraming instandhouding forten Nieuwe Hollandse Waterlinie 05 toetsing Op 8 mei 2003 was het concept rapport kostenraming instandhouding forten Nieuwe Hollandse Waterlinie gereed. Nadien is het bij verschillende partijen onder ogen gekomen. In dit hoofdstuk wordt puntsgewijs uiteengezet welke opmerkingen er gemaakt zijn en hoe daarop gereageerd is. a Ten eerste is het rapport behandeld in de ambtelijke projectgroep Nieuwe Hollandse Waterlinie vergadering op 15 mei De gevolgde methodiek kon daar op een breed gedragen instemming rekenen. De afgevaardigde van de rijksdienst voor de monumentenzorg plaatste nog wel enige vraagtekens bij de hoogte van de uitgerekende bedragen. Afgesproken werd om daar kort na de vergadering onderling op terug te komen. Dit laatste overleg heeft om verschillende redenen vooralsnog geen doorgang kunnen vinden. b Het concept rapport is ook aan de betrokkenen van de gehouden expertmeeting ter becommentariëring toegezonden. Ook dezen stemden over het algemeen in met de resultaten van het gehouden onderzoek. Wel werden er zaken op kleine punten nog aangescherpt en werd een belangrijke kanttekening geplaatst dat verder onderzoek niet achterwege kan blijven. De lijst is nog niet compleet en bedragen zijn nog indicatief, betere detailbegrotingen voor meerdere en zou gewenst zijn. c Via het projectbureau kwam het verzoek van de provincie Gelderland om het Fort Pannerden, boven Nijmegen, in de lijst op te nemen. Aan dit verzoek is wegens een gebrek aan gegevens en de geografische ligging van het desbetreffende fort geen gehoor gegeven. Het Fort Pannerden is ook niet opgenomen in de fortenlijst uit het boek Sterk water, wat als uitgangspunt voor de kostenraming geldt. d e f Een ander verzoek om de hoofdinundatiesluizen apart te benoemen is wel verwerkt in de database Na het gereed komen van het conceptrapport zijn nog aanvullende ramingen van het bureau Van Asbeck bouw en restauratie consultants b.v. voor de forten Honswijk, Everdingen en de Lunet aan de Snel via dhr. Kramer van Staatsbosbeheer ter inzage beschikbaar gekomen. Deze ramingen hebben ertoe geleid dat de kosten voor, van met name voor de kazernes en de torenforten, iets naar boven zijn bijgesteld. De raming is op basis van deze rapporten iets naar beneden bijgesteld. In de conceptraming werden, door selectie op basis van de relevantie index, vrijwel alle ecologische en met 0,- aan kosten in de database meegenomen. Dit blijkt niet te stroken met de werkelijke uitvoeringspraktijk, ook en binnen een ecologische ontwikkelingskoers dienen in enige mate d te worden. De indexering voor het ambitie niveau is bijgesteld zodat ook het slechtere deel van de en met een ecologische ontwikkelingskoers binnen de raming vallen en waarvoor dus kosten worden uitgerekend. bunker Q, 2003

12 kostenraming instandhouding forten Nieuwe Hollandse Waterlinie 06 aanbevelingen a b c d e f Het is van wezenlijk belang om spoedig met structureel van de en in de Nieuwe Hollandse Waterlinie aan te vangen. Onderhoud is het voorkomen van. Het formeren van twee à drie sploegen zou een goede start zijn. Een aantal en is van een dusdanige en vastgestelde grote cultuurhistorische waarde dat het moeilijk te begrijpen is waarom ze er bij staan zoals ze er nu bij staan. De toppers zullen zo spoedig mogelijk d en en moeten gaan worden, in het belang van het behoud van Nederlands cultuurgoed. Een centraal gecoördineerde aanpak van - en werkzaamheden kunnen aanzienlijke besparingen en sverbeteringen met zich meebrengen. Nader onderzoek naar historisch bouwkundige elementen van de en binnen de Linie is gewenst. Dit om beter inzicht te krijgen in de mogelijkheden en methodieken van en. Tevens levert dit een beter beeld op ten aanzien van de kosten met de instandhouding gemoeid. Zoals in de rapporttekst al is aangegeven is de inventarisatie niet compleet, nog op structurele wijze in het veld gecontroleerd. In de nabije toekomst zal de inventarisatie gecompleteerd en gecontroleerd moeten worden. Een idee hierbij is, ter voorkoming van verwarring tussen verschillende partijen in de toekomst, om Linie-schildjes voorzien van een nummer op alle en binnen de Linie aan te brengen, denk in dit kader aan de blauw-witte monumentenschildjes. De database waarmee de raming voor de instandhouding van de forten is opgesteld kan veel meer bieden dan alleen dit. Het kan dienen als centraal informatie platform binnen de Linie. De database kan via het internet voor een breed publiek ontsloten worden. bunker Q, 2003

13 kostenraming instandhouding forten Nieuwe Hollandse Waterlinie 07 Bijlage I: totalen op ontwikkelingskoers en hoofdgroepen per provincie bunker Q, 2003

14 bijlage I: totalen op ontwikkelingskoers en hoofdgroepen per provincie aantal en waarvan gegevens bekend zijn gemiddeld totaal raming 15 jr onnderhoud op hoofdgroep raming op hoofdgroep instandhouding en op hoofdgroep Noord-Holland ecologisch recreatief bewoond museaal civiel gebouwen terrein civiel gebouwen terrein civiel civiel gebouwen terrein Utrecht ecologisch recreatief bewoond museaal civiel gebouwen terrein civiel gebouwen terrein civiel gebouwen terrein civiel gebouwen terrein Zuid-Holland ecologisch recreatief gebouwen terrein gebouwen terrein Gelderland ecologisch civiel gebouwen terrein bunker Q, 2003 pagina: I_ 1

15 bijlage I: totalen op ontwikkelingskoers en hoofdgroepen per provincie recreatief bewoond museaal aantal en waarvan gegevens bekend zijn gemiddeld totaal raming 15 jr onnderhoud op hoofdgroep raming op hoofdgroep instandhouding en op hoofdgroep civiel gebouwen terrein civiel gebouwen terrein civiel gebouwen terrein Noord-Brabant ecologisch bewoond museaal civiel gebouwen terrein civiel gebouwen terrein civiel bunker Q, 2003 pagina: I_ 2

16 kostenraming instandhouding forten Nieuwe Hollandse Waterlinie 08 Bijlage II: totalen op ontwikkelingskoers en hoofdgroepen per projectenvelop bunker Q, 2003

17 bijlage II: totalen op ontwikkelingskoers en hoofdgroepen per projectenvelop aantal en waarvan gegevens bekend zijn gemiddeld totaal raming 15 jr onnderhoud op hoofdgroep raming op hoofdgroep instandhouding en op hoofdgroep Vechtstreek Noord ecologisch civiel gebouwen terrein recreatief civiel gebouwen terrein bewoond civiel museaal civiel gebouwen terrein Vechtstreek Zuid ecologisch civiel gebouwen terrein Kraag van Utrecht recreatief civiel gebouwen terrein bewoond civiel gebouwen terrein Rijnauwen en Vechten ecologisch civiel gebouwen terrein recreatief civiel gebouwen terrein museaal gebouwen terrein Linieland ecologisch civiel bunker Q, 2003 pagina: II_ 1

18 bijlage II: totalen op ontwikkelingskoers en hoofdgroepen per projectenvelop aantal en waarvan gegevens bekend zijn gemiddeld totaal raming 15 jr onnderhoud op hoofdgroep raming op hoofdgroep instandhouding en op hoofdgroep gebouwen terrein recreatief civiel gebouwen terrein bewoond civiel gebouwen museaal civiel gebouwen terrein Diefdijk ecologisch civiel gebouwen terrein recreatief gebouwen terrein bewoond civiel gebouwen terrein Loevestein ecologisch civiel gebouwen terrein recreatief civiel gebouwen terrein bewoond civiel gebouwen terrein museaal civiel bunker Q, 2003 pagina: II_ 2

19 kostenraming instandhouding forten Nieuwe Hollandse Waterlinie 09 Bijlage III: gekozen m 2 prijzen bunker Q, 2003

20 bijlage III: gekozen m 2 prijzen, typologie overzicht aantal in Linie m2 prijs m2 prijs aantal in Linie m2 prijs m2 prijs civiel aanlegsteiger 1 aanlegsteiger beer 2 beer brug 3 kraanbrug spoorbrug brug loods 6 schotbalken loods damsluis hulpschutsluis inundatiesluis schotbalksluis schutsluis sluis waaiersluis plofsluis tankversperring 15 tankversperring gebouwen batterij 16 capponiere flankbatterij reversbatterij bunker 19 bunker hoofdgebouw 20 hoofdgebouw kazemat 21 '14-'18 waarnemingspost kanonkazemat kazemat koepelkazemat mitrailleurkazemat sokkel koepelkaz kazerne 27 bomvrije kazerne lokaal 28 logieslokaal privaatlokaal wachtlokaal loods 31 houten loods loods romny loods bunker Q, 2003 pagina: III_ 1

21 bijlage III: gekozen m 2 prijzen, typologie overzicht magazijn aantal in Linie m2 prijs m2 prijs aantal in Linie m2 prijs m2 prijs 34 kruitmagazijn magazijn verbruiksmagazijn muur 37 bekledings muur gecrenaleerde muur poterne 39 poterne reduit 40 reduit remise 41 remise schuilplaats 42 groeps schuilplaats groepsschuilpl. '15-' groepsschuilpl. '39-' schuilplaats torenfort 46 toren conterescarp wachthuis 48 bomvrij wachthuis wachthuis woning 50 fortwachters woning sluiswachters woning terrein grondwerken 52 forteiland bunker Q, 2003 pagina: III_ 2

22 kostenraming instandhouding forten Nieuwe Hollandse Waterlinie 10 Bijlage IV: ramingen op niveau per fort bunker Q, 2003

23 bijlage IV: ramingen op niveau per fort relevantie m reservering éénmalig kaal ambitie éénmalige gecorrigeerd combinatie 00 Fort Pampus ontwikkelingskoers : museaal totaal raming : civiel aanlegsteiger E matig gebouwen conterescarp matig hoofdgebouw A matig houten loods B matig privaatlokaal C matig privaatlokaal C matig houten loods D matig houten loods F matig fortwachters woning G matig terrein forteiland redelijk Fort Ronduit totaal raming : civiel kraanbrug slecht brug D matig gebouwen bomvrije kazerne A redelijk bomvrij wachthuis B redelijk remise C matig terrein forteiland matig Werken aan de Karnemelksloot totaal raming : civiel hulpschutsluis redelijk gebouwen bomvrij wachthuis matig bomvrij wachthuis A matig terrein forteiland matig forteiland matig Hoofdwerk ten zuiden van Naarden, Offensief voor Naarden totaal raming : gebouwen bomvrij wachthuis matig bomvrij wachthuis matig totalen van de gehele data-base: bunker Q, 11 juni 2003 pagina: IV_ 1

24 bijlage IV: ramingen op niveau per fort relevantie m reservering éénmalig kaal ambitie éénmalige gecorrigeerd combinatie bomvrije kazerne matig gecrenaleerde slecht loods matig terrein forteiland matig Infanteriestelling bij Naarden totaal raming : gebouwen terrein forteiland matig Westbatterij Muiden totaal raming : gebouwen toren matig terrein forteiland matig totalen van de gehele data-base: bunker Q, 11 juni 2003 pagina: IV_ 2

25 bijlage IV: ramingen op niveau per fort relevantie m reservering éénmalig kaal ambitie éénmalige gecorrigeerd combinatie 09 Vesting Weesp ontwikkelingskoers : bewoond totaal raming : civiel schotbalksluis matig Fort Uitermeer ontwikkelingskoers : ecologisch totaal raming : civiel brug goed schutsluis matig gebouwen remise slecht sluiswachters matig toren slecht terrein forteiland matig Fort Hinderdam ontwikkelingskoers : ecologisch totaal raming : civiel schutsluis matig gebouwen bomvrij wachthuis matig kazemat matig remise matig terrein forteiland matig Fort Kijkuit ontwikkelingskoers : ecologisch totaal raming : civiel brug matig schotbalksluis matig schutsluis matig gebouwen bomvrij wachthuis A matig wachtlokaal A matig koepelkazemat C redelijk terrein forteiland matig Fort Spion ontwikkelingskoers : ecologisch totaal raming : totalen van de gehele data-base: bunker Q, 11 juni 2003 pagina: IV_ 3

26 bijlage IV: ramingen op niveau per fort relevantie m reservering éénmalig kaal ambitie éénmalige gecorrigeerd combinatie civiel brug goed schutsluis matig gebouwen kazemat redelijk wachtlokaal redelijk bomvrij wachthuis A matig terrein forteiland matig Fort Nieuwersluis ontwikkelingskoers : ecologisch totaal raming : civiel damsluis matig schutsluis matig gebouwen toren A redelijk bomvrije kazerne B redelijk remise C redelijk remise D redelijk remise E redelijk terrein forteiland matig Fort Tienhoven ontwikkelingskoers : ecologisch totaal raming : civiel damsluis matig damsluis matig schotbalksluis matig schutsluis matig gebouwen bomvrij wachthuis slecht kazemat matig schotbalken loods matig wachtlokaal matig terrein forteiland matig Fort Maarsseveen ontwikkelingskoers : ecologisch totaal raming : civiel brug matig schutsluis matig totalen van de gehele data-base: bunker Q, 11 juni 2003 pagina: IV_ 4

27 bijlage IV: ramingen op niveau per fort relevantie m reservering éénmalig kaal ambitie éénmalige gecorrigeerd combinatie gebouwen bomvrije kazerne redelijk terrein forteiland matig Fort aan de Klop totaal raming : civiel brug goed damsluis redelijk inundatiesluis redelijk schutsluis redelijk gebouwen toren matig romny loods C matig houten loods D matig houten loods E slecht houten loods F matig groepsschuilpl. G matig groepsschuilpl. G matig groepsschuilpl. G matig kruitmagazijn G matig terrein forteiland matig Fort De Gagel totaal raming : civiel brug matig gebouwen bomvrije kazerne redelijk remise redelijk terrein forteiland matig Fort op de Ruigenhoekse dijk ontwikkelingskoers : bewoond totaal raming : civiel brug matig gebouwen '14-'18 matig totalen van de gehele data-base: bunker Q, 11 juni 2003 pagina: IV_ 5

28 bijlage IV: ramingen op niveau per fort relevantie m reservering éénmalig kaal ambitie éénmalige gecorrigeerd combinatie bomvrij wachthuis redelijk bomvrije kazerne redelijk groepsschuilpl. matig groepsschuilpl. matig groepsschuilpl. matig groepsschuilpl. matig groepsschuilpl. matig groepsschuilpl. matig groepsschuilpl. matig groepsschuilpl. matig mitrailleurkazemat matig mitrailleurkazemat matig sokkel koepelkaz. matig sokkel koepelkaz. matig kruitmagazijn A redelijk verbruiksmagazijn B redelijk verbruiksmagazijn C goed remise F goed remise G goed remise H goed terrein forteiland redelijk Fort Blauwkapel ontwikkelingskoers : bewoond totaal raming : civiel brug matig tankversperring matig tankversperring matig tankversperring matig gebouwen groepsschuilpl. matig groepsschuilpl. matig groepsschuilpl. matig groepsschuilpl. matig groepsschuilpl. matig groepsschuilpl. matig groepsschuilpl. matig groepsschuilpl. matig houten loods A matig reduit A slecht schotbalken loods A matig bomvrije kazerne B redelijk houten loods D matig houten loods E matig fortwachters woning F matig verbruiksmagazijn G goed verbruiksmagazijn H goed verbruiksmagazijn I matig totalen van de gehele data-base: bunker Q, 11 juni 2003 pagina: IV_ 6

29 bijlage IV: ramingen op niveau per fort relevantie m reservering éénmalig kaal ambitie éénmalige gecorrigeerd combinatie houten loods K matig verbruiksmagazijn L goed verbruiksmagazijn M matig terrein forteiland matig Fort op de Voordorpse dijk ontwikkelingskoers : bewoond totaal raming : civiel brug goed gebouwen groeps schuilplaats matig groeps schuilplaats matig groeps schuilplaats matig groepsschuilpl. matig bomvrije kazerne A goed verbruiksmagazijn B matig verbruiksmagazijn C matig remise D redelijk capponiere E matig houten loods F goed terrein forteiland matig Fort De Bilt (ten noorden) ontwikkelingskoers : bewoond totaal raming : civiel damsluis matig gebouwen bomvrije kazerne Bk goed kruitmagazijn F1 goed kruitmagazijn F2 goed kruitmagazijn F3 goed groepsschuilpl. Gr matig groepsschuilpl. Gr matig groepsschuilpl. Gr matig mitrailleurkazemat Mk matig mitrailleurkazemat Mk matig remise R goed privaatlokaal Vt goed fortwachters woning W goed wachthuis W goed terrein forteiland matig Fort De Bilt (ten zuiden) totaal raming : totalen van de gehele data-base: bunker Q, 11 juni 2003 pagina: IV_ 7

30 bijlage IV: ramingen op niveau per fort relevantie m reservering éénmalig kaal ambitie éénmalige gecorrigeerd combinatie gebouwen kazemat B matig bomvrije kazerne B2 redelijk kazemat C matig verbruiksmagazijn d matig houten loods L matig houten loods M matig terrein forteiland matig Werken bij Griftestein totaal raming : gebouwen '14-'18 matig groepsschuilpl. matig koepelkazemat matig mitrailleurkazemat matig mitrailleurkazemat matig terrein forteiland matig Fort Hoofddijk totaal raming : civiel brug matig gebouwen bomvrije kazerne A goed remise B redelijk remise C redelijk totalen van de gehele data-base: bunker Q, 11 juni 2003 pagina: IV_ 8

31 bijlage IV: ramingen op niveau per fort relevantie m reservering éénmalig kaal ambitie éénmalige gecorrigeerd combinatie terrein forteiland redelijk Fort Vossegat totaal raming : civiel brug matig damsluis matig inundatiesluis matig gebouwen bomvrij wachthuis slecht terrein forteiland matig Lunet I totaal raming : civiel brug matig gebouwen bekledings muur slecht bunker onbekend flankbatterij slecht flankbatterij slecht groepsschuilpl. C matig groepsschuilpl. D matig kazemat E matig terrein forteiland matig Lunet II totaal raming : civiel brug matig gebouwen bekledings muur slecht flankbatterij matig flankbatterij matig groepsschuilpl. matig groepsschuilpl. matig houten loods matig terrein forteiland matig Lunet III totaal raming : totalen van de gehele data-base: bunker Q, 11 juni 2003 pagina: IV_ 9

Nieuwe Hollandse Waterlinie

Nieuwe Hollandse Waterlinie Nota Ruimte budget 35 miljoen euro Planoppervlak 300 hectare Trekker Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Nieuwe Hollandse Waterlinie Stevige nieuwe ruggengraat voor de Linie De Nieuwe Hollandse

Nadere informatie

Nieuwe Hollandse Waterlinie Atlas van de Registerplattegronden

Nieuwe Hollandse Waterlinie Atlas van de Registerplattegronden Nieuwe Hollandse Waterlinie Atlas van de Registerplattegronden Dirk de Groot. VOORWOORD Nadat ik 4 jaar lang op het mooie fort Erfprins in den Helder had gediend en de nodigde wachtjes had geklopt op batterij

Nadere informatie

Militair landschap Hoe werkt de Waterlinie De linie gemobiliseerd. Wandelen, fietsen, varen Lekker uit eten of overnachten Forten bezoeken

Militair landschap Hoe werkt de Waterlinie De linie gemobiliseerd. Wandelen, fietsen, varen Lekker uit eten of overnachten Forten bezoeken Militair landschap Hoe werkt de Waterlinie De linie gemobiliseerd Wandelen, fietsen, varen Lekker uit eten of overnachten Forten bezoeken Tot de knieën in het water Nederland is beroemd om zijn eeuwenlange

Nadere informatie

HUISSTIJLHANDBOEK. Richtlijnen t.b.v. het gebruik van de huisstijl van de Nieuwe Hollandse Waterlinie

HUISSTIJLHANDBOEK. Richtlijnen t.b.v. het gebruik van de huisstijl van de Nieuwe Hollandse Waterlinie HUISSTIJLHANDBOEK Richtlijnen t.b.v. het gebruik van de huisstijl van de Nieuwe Hollandse Waterlinie versie april 2018 INHOUD Inleiding 3 Wat we willen uitstralen 4 Logo 5 - Basis 6 - Versies 7 - Op beeld

Nadere informatie

Prijsvraag Nieuwe Hollandse Waterlinie Noord

Prijsvraag Nieuwe Hollandse Waterlinie Noord Prijsvraag Nieuwe Hollandse Waterlinie Noord 1. Op Fort t Hemeltje bevindt zich een betonnen koepel (zie foto). Wat is de functie van deze koepel? Is dat een: A. Geschutskoepel B. Luisterpost C. Uitkijkpost

Nadere informatie

BUITENGEWONE WERKZAAMHEDEN diverse sluizen en kraanbruggen Nieuwe Hollandse Waterlinie Noord-Holland, Utrecht, Gelderland en Brabant

BUITENGEWONE WERKZAAMHEDEN diverse sluizen en kraanbruggen Nieuwe Hollandse Waterlinie Noord-Holland, Utrecht, Gelderland en Brabant BUITENGEWONE WERKZAAMHEDEN diverse sluizen en kraanbruggen Nieuwe Hollandse Waterlinie Noord-Holland, Utrecht, Gelderland en Brabant Monumentenwacht Utrecht Postbus 10058 3505 AB Utrecht tel. 030-2343880

Nadere informatie

Datum : 26 april 2005 Nummer PS 2005ZCW04 Dienst/sector : R&G/RLU Commissie ZCW. Bijlage(n): diversen (zie blz. 7)

Datum : 26 april 2005 Nummer PS 2005ZCW04 Dienst/sector : R&G/RLU Commissie ZCW. Bijlage(n): diversen (zie blz. 7) S T A T E N V O O R S T E L Datum : 26 april 2005 Nummer PS 2005ZCW04 Dienst/sector : R&G/RLU Commissie ZCW Registratienummer : 2005REG001129i Portefeuillehouder J. van Bergen Titel : Bestuursovereenkomst

Nadere informatie

Inventaris van luchtfoto's van het Oost- en Westfront van de Vesting Holland, ca. 1918-1932

Inventaris van luchtfoto's van het Oost- en Westfront van de Vesting Holland, ca. 1918-1932 Nummer archiefinventaris: 4.LOWH Inventaris van luchtfoto's van het Oost- en Westfront van de Vesting Holland, ca. 1918-1932 Auteur: R.M. Haubourdin Nationaal Archief, Den Haag 1989 Copyright: cc0 This

Nadere informatie

FORT KIJKUIT. Een nieuwe blik op de toekomst van het fort. Plan: Tony de Haan Natuurmonumenten juli 2009

FORT KIJKUIT. Een nieuwe blik op de toekomst van het fort. Plan: Tony de Haan Natuurmonumenten juli 2009 FORT KIJKUIT Een nieuwe blik op de toekomst van het fort Plan: Tony de Haan Natuurmonumenten juli 2009 De Nieuwe Hollandse Waterlinie Fort kijkuit is een fort dat deel uitmaakt van de Nieuwe Hollandse

Nadere informatie

FORTENKOERS. Van oesters naar parels. Projectbureau Nieuwe Hollandse Waterlinie

FORTENKOERS. Van oesters naar parels. Projectbureau Nieuwe Hollandse Waterlinie FORTENKOERS Van oesters naar parels Projectbureau Nieuwe Hollandse Waterlinie 2 Jan Fenten Juli 2007 3 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Doel 3. Methodiek 4. Fortenmatrix 5. Conclusies 6. Suggesties Bijlage:

Nadere informatie

DE HOLLANDSE WATERLINIE door C.G. Scheltema

DE HOLLANDSE WATERLINIE door C.G. Scheltema DE HOLLANDSE WATERLINIE door C.G. Scheltema Het is al weer ruim een jaar geleden dat de heer C.G. Scheltema, architect te Naarden, voor onze kring een dialezing hield over de Hollandse Waterlinie. Als

Nadere informatie

De Nieuwe Hollandse Waterlinie (NHW) Audit investeringskosten NHW. Concept

De Nieuwe Hollandse Waterlinie (NHW) Audit investeringskosten NHW. Concept (NHW) Concept Inhoudsopgave 01 INLEIDING 1 01.01 De achtergrond 1 01.02 Aanleiding quick scan 3 01.03 Vraagstelling 3 01.04 Afbakening onderzoek 4 01.05 Analysemethode second-opinion / audits 5 01.06 Leeswijzer

Nadere informatie

Rondje Vecht. Waterschap Amstel, Gooi en Vecht

Rondje Vecht. Waterschap Amstel, Gooi en Vecht Fietsroute Waterschap Amstel, Gooi en Vecht Rondje Vecht Ontdek de Nieuwe Hollandse Waterlinie, langs sluizen, kanalen en forten in de prachtige Vechtstreek. Water was het wapen van de Hollandse Waterlinie:

Nadere informatie

JURYRAPPORT PRIJSVRAAG WATERLINIECENTRUM NIEUWE HOLLANDSE WATERLINIE FORT VECHTEN

JURYRAPPORT PRIJSVRAAG WATERLINIECENTRUM NIEUWE HOLLANDSE WATERLINIE FORT VECHTEN JURYRAPPORT PRIJSVRAAG WATERLINIECENTRUM NIEUWE HOLLANDSE WATERLINIE FORT VECHTEN Opdrachtgever: Provincie Utrecht Oktober 2011 2 Aanle id ing: Voor het ontwerp van het nieuw te bouwen Waterliniecentrum

Nadere informatie

Ooit geweten dat Nederland zoveel forten* had? We zullen op onze tocht er bijna 20 tegenkomen, al dan niet verdekt opgesteld.

Ooit geweten dat Nederland zoveel forten* had? We zullen op onze tocht er bijna 20 tegenkomen, al dan niet verdekt opgesteld. Fortentocht 2 augustus 2015 De Fortentocht start bij v.d. Valk Hotel de witte Bergen in Eemnes, gelegen aan het knooppunt Eemnes (A1/A27). Verzamelen vanaf 9.30, vertrek vanaf 10.00. Ooit geweten dat Nederland

Nadere informatie

VOORWOORD 2 VERKLARENDE WOORDENLIJST: 59 INDEX 60 BIJLAGE 62

VOORWOORD 2 VERKLARENDE WOORDENLIJST: 59 INDEX 60 BIJLAGE 62 VOORWOORD 2 VERKLARENDE WOORDENLIJST: 59 INDEX 60 BIJLAGE 62 1 Voorwoord Nadat het projectbureau Nieuwe Hollandse Waterlinie herhaaldelijk werd benaderd met vragen over bijvoorbeeld eigendom, beheer, ligging

Nadere informatie

Aanvulling BBL-oud-grond Provincies, natuurlijk doen! Onder embargo. 2

Aanvulling BBL-oud-grond Provincies, natuurlijk doen! Onder embargo. 2 1. Inleiding Voor de verdeling van de middelen uit de hoofdlijnennotitie van het ministerie van EZ ( 200 miljoen) is advies gevraagd aan onze commissie (Commissie Jansen-2). Dit advies is uitgebracht in

Nadere informatie

W.F. de Boer, S. van de Koppel, J.J.A. Dekker

W.F. de Boer, S. van de Koppel, J.J.A. Dekker EFFECTEN VAN KARAKTERISTIEKEN VAN GEBOUW, FORTCOMPLEX, BEHEER EN OMGEVING OP OVERWINTERENDE VLEERMUIZEN IN DE NIEUWE HOLLANDSE WATERLINIE W.F. de Boer, S. van de Koppel, J.J.A. Dekker 2010 Rapport van

Nadere informatie

Voorjaarsnota 2018 Uitgangspunten begroting 2019 en meerjarig kader Provincie Gelderland

Voorjaarsnota 2018 Uitgangspunten begroting 2019 en meerjarig kader Provincie Gelderland Voorjaarsnota 2018 Uitgangspunten begroting 2019 en meerjarig kader Provincie Gelderland 12:16 Bezoekadres: Markt 11, 6811 CG ARNHEM Postadres: Postbus 9090, 6800 GX ARNHEM Telefoon: (026) 3599480 E-mail:

Nadere informatie

Benutten en beschermen van een uniek historisch landschap

Benutten en beschermen van een uniek historisch landschap 1 De Nieuwe Hollandse Waterlinie Benutten en beschermen van een uniek historisch landschap De Nieuwe Hollandse Waterlinie loopt midden door Nederland: van Muiden tot aan de Biesbosch. Vroeger waren de

Nadere informatie

VOORLOPIG ONTWERP HERINRICHTING BATTERIJ ONDER POEDEROIJEN

VOORLOPIG ONTWERP HERINRICHTING BATTERIJ ONDER POEDEROIJEN VOORLOPIG ONTWERP HERINRICHTING BATTERIJ ONDER POEDEROIJEN 13013-04-021014 02.10.2014 Sweerts de Landasstraat 62 6814 DH Arnhem T 026-8449615 F 026-8449621 E-mail info@tm2architecten.nl Maasdijk 5307 Poederoijen

Nadere informatie

Rondje Plofsluis. Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Rondje Plofsluis. Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden Fietsroute Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden Rondje Plofsluis Ontdek de sluizen, dijken en kanalen van de Nieuwe Hollandse Waterlinie ten zuiden van Utrecht. Deze fietsroute voert langs historische

Nadere informatie

Vind de mooiste fietsroutes op www.route.nl. Fietsroute 121590 Culemborg, Nieuwegein en Everdingen

Vind de mooiste fietsroutes op www.route.nl. Fietsroute 121590 Culemborg, Nieuwegein en Everdingen Fietsroute 121590 Culemborg, Nieuwegein en Everdingen Praktische informatie Dichtstbijzijnde parkeerplaats dagrecreatieterrein everstein Lekdijk 4124 KC Vianen Dichtstbijzijnde parkeerplaats vanaf eindpunt

Nadere informatie

Economie groeit met 0,7 procent

Economie groeit met 0,7 procent Persbericht PB14 010 14 februari 08.30 uur Economie groeit met 0,7 procent Economie groeit in vierde kwartaal met 0,7 procent ten opzichte van het derde kwartaal 8 duizend banen minder dan in het derde

Nadere informatie

Nieuwe Hollandse Waterlinie Schoon

Nieuwe Hollandse Waterlinie Schoon poster en flyer kunstwerken voor water 1 derde ontwerp.indd 1 5-2-2015 22:52:56 Nieuwe Hollandse Waterlinie Schoon Doe mee! Sinds 2009 maak ik op Wereld Water Dag (22 maart) met vrijwilligers van jong

Nadere informatie

Te koop wegens vrede

Te koop wegens vrede Te koop wegens vrede Ondernemers gezocht Fort Everdingen staat te koop. De huidige eigenaar, de Dienst Landelijk Gebied van het ministerie van Economische Zaken, daagt (een groep van) ondernemers uit om

Nadere informatie

Provincies, natuurlijk doen! Aanvulling BBL-oud-grond

Provincies, natuurlijk doen! Aanvulling BBL-oud-grond Provincies, natuurlijk doen! Aanvulling BBL-oud-grond Aanvullend advies aan het Interprovinciaal Overleg over de verdelingsvraagstukken samenhangend met de BBL-oud-grond Juni 2013 Inhoud 1 Inleiding 2

Nadere informatie

TOELICHTING BIJLAGE IV

TOELICHTING BIJLAGE IV TOELICHTING BIJLAGE IV In deze bijlage is de systematiek opgenomen op basis waarvan toegekende voorzieningen worden bekostigd. De bijlage valt uiteen in twee mogelijke vergoedingsmethoden, namelijk: -

Nadere informatie

Onderzoeksplan. Onderbesteding in de provincies Gelderland en Overijssel

Onderzoeksplan. Onderbesteding in de provincies Gelderland en Overijssel Onderzoeksplan Onderbesteding in de provincies Gelderland en Overijssel Onderzoeksplan Onderbesteding in de provincies Gelderland en Overijssel Rekenkamer Oost-Nederland, Juni 2007 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

Collegevoorstel. Zaaknummer: OORJV09. Elshoutse Zeedijk, stand van zaken

Collegevoorstel. Zaaknummer: OORJV09. Elshoutse Zeedijk, stand van zaken Zaaknummer: OORJV09 Onderwerp Elshoutse Zeedijk, stand van zaken Collegevoorstel Inleiding In dit voorstel wordt de stand van zaken voor het project Elshoutse Zeedijk voor u, ter kennisname uiteen gezet

Nadere informatie

Waterlinie in Utrecht Programmamanager Maryann Glorie

Waterlinie in Utrecht Programmamanager Maryann Glorie Waterlinie in Utrecht Programmamanager Maryann Glorie AMBITIE IN EEN ORGANISCH PROGRAMMA Militair werelderfgoed (gebouw en landschap) van de Nieuwe Hollandse Waterlinie en Stelling van Amsterdam VERBINDEN,

Nadere informatie

Vergaderdatum 6 januari 2016 Kredietaanvraag t.b.v. influentgemaal en -roosters Emmen Agendapunt 7. Opsteller/indiener J.R. Limbeek R.S.

Vergaderdatum 6 januari 2016 Kredietaanvraag t.b.v. influentgemaal en -roosters Emmen Agendapunt 7. Opsteller/indiener J.R. Limbeek R.S. Voorstel voor Commissie waterketen Vergaderdatum 6 januari 2016 Onderwerp Kredietaanvraag t.b.v. influentgemaal en -roosters Emmen Agendapunt 7 Kenmerk B2015/u1005 Portefeuillehouder R.K. van der Veen

Nadere informatie

Nieuwe Hollandse Waterlinie. Streekcommissie Rivierengebied West. Bas Nijenhuis, 13 jan 2011, KvK, Tiel. Wat was de Nieuwe Hollandse Waterlinie?

Nieuwe Hollandse Waterlinie. Streekcommissie Rivierengebied West. Bas Nijenhuis, 13 jan 2011, KvK, Tiel. Wat was de Nieuwe Hollandse Waterlinie? Streekcommissie Rivierengebied West Bas Nijenhuis, 13 jan 2011, KvK, Tiel Nieuwe Hollandse Waterlinie Wat was de NHW en wat is het nu? Actualisering programma Project Diefdijkverbetering Vragen en opmerkingen

Nadere informatie

Economie groeit met 0,1 procent, 46 duizend banen minder

Economie groeit met 0,1 procent, 46 duizend banen minder Persbericht PB13-070 14 november 2013 09.30 uur Economie groeit met 0,1 procent, 46 duizend banen minder - Economie groeit in derde kwartaal met 0,1 procent ten opzichte van tweede kwartaal - 46 duizend

Nadere informatie

Plan van aanpak aanvulling Regionale bedrijventerreinenstrategie Holland Rijnland in verband met aansluiting gemeenten in de Rijnstreek

Plan van aanpak aanvulling Regionale bedrijventerreinenstrategie Holland Rijnland in verband met aansluiting gemeenten in de Rijnstreek Plan van aanpak aanvulling Regionale Holland Rijnland in verband met aansluiting gemeenten in de Rijnstreek Projectnaam/ onderwerp: Aanvulling Regionale Holland Rijnland met de Rijnstreekgemeenten Status:

Nadere informatie

Nadeelcompensatieregeling kabels en leidingen Gemeente Hollands Kroon 2015

Nadeelcompensatieregeling kabels en leidingen Gemeente Hollands Kroon 2015 Nadeelcompensatieregeling kabels en leidingen Gemeente Hollands Kroon 2015 Beleidsregels over nadeelcompensatie als gevolg van het verplaatsen op verzoek van de gemeente of het anderszins nemen van maatregelen

Nadere informatie

Nieuwsbrief Diefdijklinie

Nieuwsbrief Diefdijklinie Nieuwsbrief Diefdijklinie Versterking van een dijk met geschiedenis 19 2017 sterke dijken schoon water Een dijkversterking met karakter! De dijkversterking, de restauratie van Nieuwe Hollandse Waterlinie

Nadere informatie

Persbericht. Economie verder gekrompen. Centraal Bureau voor de Statistiek. Uitvoer blijft groeien. Minder investeringen

Persbericht. Economie verder gekrompen. Centraal Bureau voor de Statistiek. Uitvoer blijft groeien. Minder investeringen Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB13-011 14 februari 2013 9.30 uur Economie verder gekrompen Economie krimpt in vierde kwartaal 0,2 procent t.o.v. kwartaal eerder Ten opzichte van een jaar

Nadere informatie

Overwinterende vleermuizen in de Nieuwe Hollandse Waterlinie

Overwinterende vleermuizen in de Nieuwe Hollandse Waterlinie Overwinterende vleermuizen in de Nieuwe Hollandse Waterlinie Soorten, aantallen en verspreiding in het seizoen 2009/2010 E. A. Jansen W.G. Overman S.J. Vreugdenhil Rapport 2010.026 van de Zoogdiervereniging

Nadere informatie

De ARC14 Architectuurprijs

De ARC14 Architectuurprijs De ARC14 Architectuurprijs inzending bunkerq v.o.f. Utrecht, augustus 2014 bunkerq v.o.f. bureau voor erfgoedontwikkeling, restauratie en architectuur project: opdrachtgever: werkzaamheden bunkerq: hoofdaannemer:

Nadere informatie

2. Financieel kader gemeenschappelijke regelingen in de regio van Hollands-Midden

2. Financieel kader gemeenschappelijke regelingen in de regio van Hollands-Midden 1. Inleiding Ten tijde van het schrijven van de kadernota 2016 wordt nog volop gewerkt aan de uitwerking van het proces Kracht#15. Voor het besluitvormingsproces dient de Kadernota 2016 in januari 2015

Nadere informatie

Rechtbank Maastricht NOTITIE. 1. Inleiding. Gemeente Maastricht

Rechtbank Maastricht NOTITIE. 1. Inleiding. Gemeente Maastricht NOTITIE Rechtbank Maastricht Aan: T.a.v. Gemeente Maastricht Fred Sijben Van: Aeisso Boelman en Iris van Donselaar Datum: 29 september 2015 Onderwerp: Second opinion business case rechtbank Maastricht

Nadere informatie

Monumentenwacht Groningen. Aanmeldingsformulier Indien de bescherming anders is graag hier toelichten: Omschrijving hoofdgebouw:

Monumentenwacht Groningen. Aanmeldingsformulier Indien de bescherming anders is graag hier toelichten: Omschrijving hoofdgebouw: Monumentenwacht Groningen Aanmeldingsformulier 2018 Hoge der A 5 9712 AC Groningen Telefoon (050) 589 15 85 KvK 41009177 Lid van de Vereniging Provinciale Monumentenwachten Nederland info@monumentenwachtgroningen.nl

Nadere informatie

Vervangen bruggen Elsenhove

Vervangen bruggen Elsenhove Adviescommissie 27 maart 2012 agendapunt 12 Dagelijks bestuur 5 april 2012 Algemeen bestuur 26 april 2012 Aantal bijlagen Onderwerp Besluit Korte toelichting Geen Vervangen bruggen Elsenhove Het algemeen

Nadere informatie

Gemeentelijke Duurzaamheidsindex GDI-2014 Data voor alle 12 provincies

Gemeentelijke Duurzaamheidsindex GDI-2014 Data voor alle 12 provincies Gemeentelijke Duurzaamheidsindex GDI-2014 Data voor alle 12 provincies Stichting Duurzame Samenleving www.gdindex.nl info@gdindex.nl 0317-750645 1 De GDI omvat de 3 dimensies van duurzaamheid: Mens & Maatschappij,

Nadere informatie

Investeren in beheren

Investeren in beheren Investeren in beheren Duurzaam beheer in de Nieuwe Hollandse Waterlinie: zicht op beheeropgave en organisatiebehoefte binnen de provincie Noord Holland Duurzaam beheer in de NHW 3 Inhoud 1 Inleiding 5

Nadere informatie

Bijzondere werktijdenregeling bedienaren kunstwerken provincie Noord Holland (gebaseerd op artikel D.2, tweede lid, van de CAP)

Bijzondere werktijdenregeling bedienaren kunstwerken provincie Noord Holland (gebaseerd op artikel D.2, tweede lid, van de CAP) Bijzondere werktijdenregeling bedienaren kunstwerken provincie Noord Holland 2010. (gebaseerd op artikel D.2, tweede lid, van de CAP) Artikel 1. Begrippen a. bedienaar kunstwerken: medewerker van de directie

Nadere informatie

Berenschot. Evaluatie wet VTH. Op weg naar een volwassen stelsel BIJLAGE 3 ANALYSE FINANCIËLE RATIO S OMGEVINGSDIENSTEN

Berenschot. Evaluatie wet VTH. Op weg naar een volwassen stelsel BIJLAGE 3 ANALYSE FINANCIËLE RATIO S OMGEVINGSDIENSTEN Berenschot Evaluatie wet VTH Op weg naar een volwassen stelsel BIJLAGE 3 ANALYSE FINANCIËLE RATIO S OMGEVINGSDIENSTEN 22 mei 2017 Bijlage 3. Analyse financiële ratio s omgevingsdiensten Inleiding In deze

Nadere informatie

the vital few and the trivial many

the vital few and the trivial many Initiatieffase met Pareto the vital few and the trivial many De verwachting dat 50% van de inspanning 50% van de resultaten oplevert blijkt een veelgemaakte gedachtefout te zijn. In veel gevallen blijkt

Nadere informatie

KADERNOTA BEGROTING 2020 METROPOOLREGIO EINDHOVEN

KADERNOTA BEGROTING 2020 METROPOOLREGIO EINDHOVEN KADERNOTA BEGROTING 2020 METROPOOLREGIO EINDHOVEN Een excellente regio waar het goed leven is 100135-502\-1 Inhoud 1. Algemeen Loon en prijsmutaties 3 Nacalculatie 3 Compensatie toename inwoneraantallen

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan BRUG2010-01 Spoorbrug Hanzeboog 1 INLEIDING Iedere organisatie die bruggen, sluizen, tunnels, etc. beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren is. Ieder bouwdeel

Nadere informatie

Bedrijfsplan hotel Fort Amstelhoek 9 juni 2017

Bedrijfsplan hotel Fort Amstelhoek 9 juni 2017 Bedrijfsplan hotel Fort Amstelhoek 9 juni 2017 Thema van de herontwikkeling: Het thema van de herontwikkeling is de ontwikkeling van een thema hotel/restaurant op Fort Amstelhoek. Het thema is verblijven/te

Nadere informatie

Investeren in beheren

Investeren in beheren WORLD HERITAGE PATRIMOINE MONDIAL Investeren in beheren Dienst Landelijk Gebied werkt vandaag aan het landschap van morgen. Als publieke organisatie met kennis van het landelijk gebied zorgen wij dat beleid

Nadere informatie

Leegstand van bedrijfsruimten in Noord-Holland

Leegstand van bedrijfsruimten in Noord-Holland Leegstand van bedrijfsruimten in Noord-Holland Inhoud Blz. 1 Inleiding 1 2 Leegstand bedrijfsruimten 3 3 Typering leegstand 6 Bijlage 1 Contactpersonen 9 Uitgevoerd in opdracht van: Provincie Noord-Holland

Nadere informatie

CONCEPT. Uitvoeringsprogramma 2007 t/m 2013 Jaarschijf Projectenveloppe Vechtstreek-Zuid

CONCEPT. Uitvoeringsprogramma 2007 t/m 2013 Jaarschijf Projectenveloppe Vechtstreek-Zuid CONCEPT Uitvoeringsprogramma 2007 t/m 2013 Jaarschijf 2007 Projectenveloppe Vechtstreek-Zuid Versie 1, vastgesteld door EC d.d. 21 juni 2006 INHOUD 1 HET UITVOERINGSPROGRAMMA Inleiding Plaats van dit document

Nadere informatie

Torteltuin. Berekening opbrengsten uit ontwikkeling woningbouw (11 mei 2007) Inhoud:

Torteltuin. Berekening opbrengsten uit ontwikkeling woningbouw (11 mei 2007) Inhoud: BIJLAGE I Torteltuin Berekening opbrengsten uit ontwikkeling woningbouw (11 mei 2007) Inhoud: Algemene uitgangspunten Model 1 (Vereniging De Dolderse Torteltuin) Model 2 (Volledig dure woningen) Model

Nadere informatie

DE NIEUWE HOLLANDSE WATERLINIE NADER BEKEKEN DE SAMENWERKENDE MONUMENTENWACHTEN UTRECHT, GELDERLAND EN NOORD-BRABANT

DE NIEUWE HOLLANDSE WATERLINIE NADER BEKEKEN DE SAMENWERKENDE MONUMENTENWACHTEN UTRECHT, GELDERLAND EN NOORD-BRABANT DE NIEUWE HOLLANDSE WATERLINIE NADER BEKEKEN DE SAMENWERKENDE MONUMENTENWACHTEN UTRECHT, GELDERLAND EN NOORD-BRABANT Algemene schadebeelden en aanbevelingen op basis van bouwkundige inventarisatie januari

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Economie 1,1 procent gekrompen

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Economie 1,1 procent gekrompen Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB12-032 15 mei 2012 9.30 uur Economie 1,1 procent gekrompen In eerste kwartaal 1,1 procent krimp t.o.v. een jaar eerder Investeringen 4,2 procent lager Consumptie

Nadere informatie

Nadeelcompensatieregeling kabels en leidingen gemeente De Bilt 2014

Nadeelcompensatieregeling kabels en leidingen gemeente De Bilt 2014 Nadeelcompensatieregeling kabels en leidingen gemeente De Bilt 2014 Beleidsregels over nadeelcompensatie als gevolg van het verplaatsen op verzoek van het college van burgemeester en wethouders of het

Nadere informatie

Meer jaren onderhoudsplanning sportparken

Meer jaren onderhoudsplanning sportparken Voorziening Onderhoud Sportvelden in de gemeente Beek Projectnummer: Datum: Versie: Gecontroleerd door: BEK026 7 Dhr. R. van Rijt blad 1 van 24 Inhoud blz. 1 Inleiding 3 2 Gevolgde werkwijze 4 2.1 Bepalen

Nadere informatie

Financiele verkenning investeringskosten nieuwbouw Sportpark Weltevreden

Financiele verkenning investeringskosten nieuwbouw Sportpark Weltevreden Financiele verkenning investeringskosten nieuwbouw Sportpark Weltevreden Begeleidende rapportage Gemeente De Bilt mei 2011 Financiele verkenning investeringskosten nieuwbouw Sportpark Weltevreden Begeleidende

Nadere informatie

Behandeld door. telefoon.

Behandeld door. telefoon. veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek Postbus 57, 1200 AB Hilversum Kameriingh Onnesweg 148 Aan de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Blaricum, Bussum, Hilversum, Huizen, Laren, Muiden,

Nadere informatie

Omschrijving. Flankbatterij A/B. Projectnr: 001216.008.01. Bouwwerk(en): A: Flankbatterij B: Flankbatterij

Omschrijving. Flankbatterij A/B. Projectnr: 001216.008.01. Bouwwerk(en): A: Flankbatterij B: Flankbatterij Flankbatterij A/B A: Flankbatterij B: Flankbatterij opgevoegd. De ramen en luiken van staal worden geconsolideerd. De dakranden worden hersteld. De interne wanden en gewelven worden gereinigd met hogedruk/stralen.

Nadere informatie

Compleet landschap voor vleermuizen

Compleet landschap voor vleermuizen Gewone grootoorvleermuizen in Fort Rijnauwen. Foto Bernadette van Noort Nieuwe Hollandse Waterlinie meer dan overwintering Compleet landschap voor vleermuizen Op veel locaties binnen de Nieuwe Hollandse

Nadere informatie

Nieuwsbrief Pact van Loevestein Uitgave april 2016, jaargang 2, editie 1

Nieuwsbrief Pact van Loevestein Uitgave april 2016, jaargang 2, editie 1 Nieuwsbrief Pact van Loevestein Uitgave april 2016, jaargang 2, editie 1 Even voorstellen Forten van Boven Inundatiekanaal Tiel Schuilplaatsen WO I Informatiepanelen Maatschappelijk ondernemen op GeoFort

Nadere informatie

B&W Vergadering. 2. Het college heeft besloten de begroting te wijzigen conform de toelichting op de middelen na goedkeuring gemeenteraad;

B&W Vergadering. 2. Het college heeft besloten de begroting te wijzigen conform de toelichting op de middelen na goedkeuring gemeenteraad; 2.1.8 Uitvoeringskrediet Verbeteren entree binnenstad stationstunnel 1 Dossier 539 voorblad.pdf B&W Vergadering Dossiernummer 539 Vertrouwelijk Ja Vergaderdatum 19 juli 2016 Agendapunt 2.1.8 Omschrijving

Nadere informatie

Waterschap Vallei en Veluwe Meerjarenperspectief

Waterschap Vallei en Veluwe Meerjarenperspectief Waterschap Vallei en Veluwe Meerjarenperspectief 2012-2017 Datum 13 oktober 2011 Opgemaakt door Werkgroep Financiën Afdeling Staf en Financiële en Economische Zaken Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 2 Uitgangspunten

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, 25 maart 2008 Nummer voorstel: 2008/30

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, 25 maart 2008 Nummer voorstel: 2008/30 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 25 maart 2008 Nummer voorstel: 2008/30 Voor raadsvergadering d.d.: 22-04-2008 Agendapunt: Onderwerp:

Nadere informatie

1. Nieuwe Hollandse Waterlinie

1. Nieuwe Hollandse Waterlinie 1. Nieuwe Hollandse Waterlinie Nieuwe Hollandse Waterlinie Niet locatie gebonden projecten: 1.2 estauratie waterbeheersingswerken 1.5 Monitoren autonome ontwikkelingen in relatie tot de NHW 2.4 Accentueren

Nadere informatie

Benutten en beschermen van een uniek historisch landschap

Benutten en beschermen van een uniek historisch landschap 1 De Nieuwe Hollandse Waterlinie Benutten en beschermen van een uniek historisch landschap De Nieuwe Hollandse Waterlinie loopt midden door Nederland: van Muiden tot aan de Biesbosch. Vroeger waren de

Nadere informatie

Van deze gelegenheid maken wij gebruik het volgende op te merken:

Van deze gelegenheid maken wij gebruik het volgende op te merken: Bezoekadres Huis der Provincie Markt 11 6811 CG Arnhem Postadres Postbus 9090 6800 GX Arnhem De Raad van de gemeente Hattem Postbus 93 8050 AB HATTEM telefoonnummer (026) 359 91 11 telefaxnummer (026)

Nadere informatie

Onderwerp: ramingsanalyse Rijkswaterstaat van de raming Lingewaard ea betreffende een A15 met een lange tunnel

Onderwerp: ramingsanalyse Rijkswaterstaat van de raming Lingewaard ea betreffende een A15 met een lange tunnel Eusebiusbuitensingel 66 6828 HZ Arnhem Postbus 9070 6800 ED Arnhem T (026) 368 89 11 F (026) 363 48 97 don-info@rws.nl Onderwerp: ramingsanalyse van de raming Lingewaard ea betreffende een A15 met een

Nadere informatie

Om u beter bij te staan

Om u beter bij te staan Om u beter bij te staan Meerjarenonderhoudsplan met kostenraming De Vlaamse overheid legt steeds meer het accent op goed beheer. Zij gaf Monumentenwacht de opdracht om de toestandsrapporten te koppelen

Nadere informatie

Complexnummer:

Complexnummer: : 454479 Smallepad 5 3811 MG Amersfoort Postbus 1600 3800 BP Amersfoort www.cultureelerfgoed.nl T 033 421 74 21 F 033 421 77 99 E info@cultureelerfgoed.nl Vesting Aantal complexonderdelen Monumentnummers

Nadere informatie

Analyse ontwikkeling van vraag en aanbod logistiek terreinen in de regio Schiphol

Analyse ontwikkeling van vraag en aanbod logistiek terreinen in de regio Schiphol Analyse ontwikkeling van vraag en aanbod logistiek terreinen in de regio Schiphol Hoofdrapport 4 maart 2013 Inhoudsopgave 1. Aanleiding en context pagina 3 3. Geografische afbakening pagina 4 4. Ontwikkeling

Nadere informatie

Een Toekomstvisie op het Muizenfort te Muiden Een initiatief van

Een Toekomstvisie op het Muizenfort te Muiden Een initiatief van Een Toekomstvisie op het Muizenfort te Muiden Een initiatief van Historische Kring Stad Muiden Muider Ondernemers Raad Stelling van Amsterdam Stichting Herstelling Stichting Menno van Coehoorn Stichting

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Onderwerp: Restauratie Oostbeer aan de Commandoweg

RAADSVOORSTEL. Onderwerp: Restauratie Oostbeer aan de Commandoweg RAADSVOORSTEL Onderwerp: Restauratie Oostbeer aan de Commandoweg Samenvatting: De monumentale Oostbeer aan de Commandoweg verkeert in een slechte staat van onderhoud. Regionaal heeft de restauratie van

Nadere informatie

Rapportage beheerkosten kazernes VRGZ. Toelichting. 17 november Maxim ter Hedde Jos Brouwer

Rapportage beheerkosten kazernes VRGZ. Toelichting. 17 november Maxim ter Hedde Jos Brouwer Rapportage beheerkosten kazernes VRGZ Toelichting 17 november 2017 Maxim ter Hedde Jos Brouwer Inhoud I. Opdracht II. Bevindingen (samenvatting) III. Aanbevelingen IV. Richting voor bezuinigingen Inhoud

Nadere informatie

Nieuwe Hollandse Waterlinie Batterijen aan de Overeindse weg Naslagwerk

Nieuwe Hollandse Waterlinie Batterijen aan de Overeindse weg Naslagwerk Nieuwe Hollandse Waterlinie Batterijen aan de Overeindse weg Naslagwerk Dirk de Groot. VOORWOORD Nadat ik 4 jaar lang op het mooie fort Erfprins in den Helder had gediend en de nodigde wachtjes had geklopt

Nadere informatie

PROVINCIEHUIS UTRECHT PARKEREN NA 2010 LOCATIE RIJNSWEERD TE UTRECHT PS2007BEM34 BIJLAGE

PROVINCIEHUIS UTRECHT PARKEREN NA 2010 LOCATIE RIJNSWEERD TE UTRECHT PS2007BEM34 BIJLAGE PROVINCIEHUIS UTRECHT PARKEREN NA 2010 LOCATIE RIJNSWEERD TE UTRECHT PS2007BEM34 BIJLAGE COLOFON Opdrachtgever : projectleiding project NOVA Project : nieuwbouw provinciehuis Utrecht Projectnummer : V0107.01.02

Nadere informatie

JAARVERSLAG DEELNEMERS

JAARVERSLAG DEELNEMERS DEELNEMERS Agnes in Woord en Beeld Allurepark De Lucht Amped Amsterdam Waterland Andiamo APPM Arc2 architecten Arda advies voor natuur, cultuurhistorie en recreatie Atelier Anneke Wessels B&B Fort Bakkerskil

Nadere informatie

GPS wandeling over landgoed Rhijnauwen, lengte ongeveer 4 kilometer.

GPS wandeling over landgoed Rhijnauwen, lengte ongeveer 4 kilometer. GPS wandeling over landgoed Rhijnauwen, lengte ongeveer 4 kilometer. 1. Start bij de Veldkeuken, Koningslaan 1, 3981 HD Bunnik Coördinaten: N 52.04.052 E 005.10.224 De Veldkeuken: Puur, ambachtelijk &

Nadere informatie

Second opinion parkeerbalans 'Het Overbos'

Second opinion parkeerbalans 'Het Overbos' AM Noord Holland Second opinion parkeerbalans 'Het Overbos' Datum 16 november 2009 Kenmerk AMW027/Rta/0088 Eerste versie 27 oktober 2009 1 Inleiding Het zorgcentrum Het Overbos in Heemstede wordt volledig

Nadere informatie

VOORBLAD STEUNBETUIGING. De tekst van de steunbetuiging bestaat uit:

VOORBLAD STEUNBETUIGING. De tekst van de steunbetuiging bestaat uit: VOORBLAD STEUNBETUIGING De tekst van de steunbetuiging bestaat uit: De tekst van de steunbetuiging (blad 1). De tekst van de steunbetuiging is definitief, dit is de tekst waar 20 april de handtekeningen

Nadere informatie

CQi Kortdurende ambulante geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg

CQi Kortdurende ambulante geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg CQi Kortdurende ambulante geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg Uitkomsten voor Raphaëlstichting LPGGz Terugkoppeling resultaten Resultaten CQi Kortdurende ambulante geestelijke gezondheidszorg

Nadere informatie

Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders Herontwikkeling forten Everdingen, Honswijk en Lunet aan de Snel

Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders Herontwikkeling forten Everdingen, Honswijk en Lunet aan de Snel Informatienotitie AAN VAN ONDERWERP DATUM 27 juni 2012 KOPIE AAN BIJLAGE REGISTRATIENUMMER 1207979 4210 Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders Herontwikkeling forten Everdingen, Honswijk en

Nadere informatie

Reactienotitie informatieavond Perspectiefnota (19 juni 2014) beantwoording/toelichting

Reactienotitie informatieavond Perspectiefnota (19 juni 2014) beantwoording/toelichting Reactienotitie informatieavond Perspectiefnota (19 juni 2014) beantwoording/toelichting 1. Algemene reserve (gelabeld deel) Het gelabelde deel van de algemene reserve neemt toe van 3.3 miljoen naar 5,2

Nadere informatie

Startgids 061 Nieuw product aanmaken en wijzigen

Startgids 061 Nieuw product aanmaken en wijzigen Startgids 061 Nieuw product aanmaken en wijzigen In deze startgids wordt uitleg gegeven hoe u nieuwe producten kunt aanmaken en wijzigen in de Safe Concept webapplicatie. Inhoud Een nieuw product aanmaken

Nadere informatie

nr.33 september 2010 WaterLIJN 3 Doorgezaagde bunker toegankelijk voor publiek 4 Een nieuwe functie voor sluizen en stuwen 7 Woningen in het schootsveld van Fort Kijkuit Paul van der K lei Liniepont Fortenmaand

Nadere informatie

Concept-Convenant verlaging caseload gezinsvoogdij. Convenant. 1. De Minister voor Integratie, Jeugdbescherming, Preventie en Reclassering

Concept-Convenant verlaging caseload gezinsvoogdij. Convenant. 1. De Minister voor Integratie, Jeugdbescherming, Preventie en Reclassering Concept-Convenant verlaging caseload gezinsvoogdij De ondergetekenden: Convenant 1. De Minister voor Integratie, Jeugdbescherming, Preventie en Reclassering en 2. De provincies en de grootstedelijke regio

Nadere informatie

Gebouwen beheerplan

Gebouwen beheerplan Gebouwen beheerplan 2015-2018 Afdeling Grondgebied Team Bouwen 4 november 2015 Inhoud 1. Inleiding en samenvatting blz. 3 1.1 Inleiding blz. 3 1.2 Samenvatting blz. 3 2. Onderhoudsbeleid/ Uitgangspunten

Nadere informatie

CONCLUSIE KOSTENVERGELIJK 8 VLOERSYSTEMEN

CONCLUSIE KOSTENVERGELIJK 8 VLOERSYSTEMEN 6903 Vergelijk vloersystemen t.o.v. Slimline 18 januari 2011 CONCLUSIE KOSTENVERGELIJK 8 VLOERSYSTEMEN Omschrijving eh Vloersystemen overspanning 8,1 m¹ overspanning 16,2 m¹ Code SLB-S/8100-F SLB-B/8100-F

Nadere informatie

Op basis van de Venrayse Instandhoudingverordening Monumenten

Op basis van de Venrayse Instandhoudingverordening Monumenten Een subsidie voor de instandhouding van uw monument Op basis van de Venrayse Instandhoudingverordening Monumenten (de VIMC 2009) Uitleg regeling Aanvraagformulier Meldingsformulier aanvang werkzaamheden

Nadere informatie

Telefoonnummer Monumentenstichting voor gemeentelijke monumentale eigendommen

Telefoonnummer Monumentenstichting voor gemeentelijke monumentale eigendommen Voorstel aan de gemeenteraad van Harlingen *GR15.00047* GR15.00047 Behandeld in Gezamenlijke commissie Mens & Bestuur en Omgeving Datum Commissie 27 mei 2015 Agendanummer 12 Datum Raad 10 juni 2015 Agendanummer

Nadere informatie

WaterLIJN. nr.42 maart 2013. 4 Muiden en Weesp: Je ziet de. 6 Mensen in de Linie: 7 Te koop wegens vrede:

WaterLIJN. nr.42 maart 2013. 4 Muiden en Weesp: Je ziet de. 6 Mensen in de Linie: 7 Te koop wegens vrede: nr.42 maart 2013 WaterLIJN 4 Muiden en Weesp: Je ziet de vesting weer liggen 6 Mensen in de Linie: vrijwilliger Dirk de Groot 7 Te koop wegens vrede: Honswijk en Everdingen De Linie Viert Vrede Driehonderd

Nadere informatie

Raadsvergadering. 17 mei

Raadsvergadering. 17 mei RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 17 mei 2018 18-037 Onderwerp Beschikbaar stellen krediet van 583.200,- voor het duurzaam veilig verbreden van de Parallelweg langs de A12. Aan de raad, Onderwerp Beschikbaar

Nadere informatie

Nieuwe Hollandse Waterlinie/ Stelling van Amsterdam in de Vechtstreek Noord 2011-2015

Nieuwe Hollandse Waterlinie/ Stelling van Amsterdam in de Vechtstreek Noord 2011-2015 verdedig Cultuur en cultuurhistorie Nieuwe Hollandse Waterlinie/ Stelling van Amsterdam in de Vechtstreek Noord 2011-2015 Actualisatie van het uitvoeringsprogramma Actualisatie van het uitvoeringsprogramma

Nadere informatie

voltooid. Hoeveel jaar is dat geleden? Schrijf je berekening op.

voltooid. Hoeveel jaar is dat geleden? Schrijf je berekening op. Piramides in Egypte In het noorden van Egypte staan drie grote piramides en een aantal kleine piramides bij elkaar. De drie grote piramides heten de piramide van Cheops, de piramide van Chefren en de piramide

Nadere informatie

Gemeenteraad Culemborg College van Burgemeester en Wethouders

Gemeenteraad Culemborg College van Burgemeester en Wethouders Informatienotitie AAN VAN Gemeenteraad Culemborg College van Burgemeester en Wethouders ONDERWERP Steunbetuiging nominatie Nieuwe Hollandse Waterlinie tot UNESCO Werelderfgoed DATUM 6 april 2017 BIJLAGE

Nadere informatie