White Paper. Informatie Oriëntatie Enterprise Information Management RELEASING YOUR POTENTIAL

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "White Paper. Informatie Oriëntatie Enterprise Information Management RELEASING YOUR POTENTIAL"

Transcriptie

1 White Paper RELEASING YOUR POTENTIAL

2 00 oriëntatie Inleiding Bestuurders, toezichthouders, klanten en medewerkers worden tegenwoordig bedolven onder grote hoeveelheden data. De data pakhuizen zijn overvol en de dozen met data vallen uit de stellingen. Toch is de gemiddelde klanttevredenheid op het gebied van informatievoorziening niet vooruit gegaan. Het blijkt in praktijk nog steeds een grote uitdaging om op tijd de juiste informatie aan de juiste persoon tegen een acceptabele prijs te leveren. Op het eerste gezicht lijkt de IT-industrie hiervoor pasklare oplossingen te hebben. Sla een willekeurig vakblad open en de termen en producten voor Business Intelligence, Warehousing, Integratie en Corporate Performance Management dansen voor de ogen. Naar onze overtuiging zijn dit allen waardevolle producten en proposities, mits in het juiste kader geplaatst. Zonder deze ontwikkelingen in een consistent en bruikbaar Framework te plaatsen blijft het als schieten met een losse flodder en een kromme loop. Dit whitepaper beschrijft ons Framework voor waarin alle relevante informatiegeoriënteerde onderwerpen worden geplaatst en met elkaar in verband gebracht. Door ontwikkelingen op het gebied van informatievoorziening binnen uw organisatie te relateren aan dit EIM Framework, kunnen ze gecontroleerd en geïntegreerd plaatsvinden. Dat levert maximale toegevoegde waarde op. Met andere woorden, gericht schieten met scherp!

3 01 EIM Framework De basis van het EIM framework is een lagen model waarin vanuit business drivers op een gecontroleerde wijze passende Business Intelligence voor een organisatie bereikt wordt. De volgende lagen hebben wij hierin onderkend: Enabling, noodzakelijke randvoorwaarden zoals de invulling van Quality en Master Management om gecontroleerde informatieverwerking mogelijk te maken. Processing, de kernprocessen om informatie te verwerken in het kader van data warehousing, data migratie of data integratie. Resultante van deze processen is informatie met daadwerkelijke toegevoegde waarde voor de organisatie. Usage, met informatie die op een gecontrolleerde wijze is samengesteld worden informatieproducten gerealiseerd voor een specifiek business perspectief, Business Intelligence producten. Business Drivers Operational Operational Excellence Excellence Risk Risk & Compliance Compliance Customer Customer Intimacy Intimacy Contributes Enabling Quality Quality Master Master Management Management Drives Processing Warehousing Warehousing Migration Migration Integration Integration Enables Usage Business Business Intelligence Intelligence Enables Bewust spreken we hier over Enterpriste Management. Zo voorkomen we de associatie met Enterprise Management, wat meestal gaat over data storage en alles wat daarbij komt kijken.

4 02 Business Drivers Onderstaande business drivers zijn bepalend voor de informatiebehoefte van uw organisatie. Oplossingen die gerealiseerd worden om verbeteringen in deze gebieden aan te brengen zijn informatie intensief en verdienen dan ook toepassing van het EIM- Framework. Operational Excellence Risk & Compliance Operational Excellence Hieronder vallen de initiatieven om tot een efficiëntere en effectievere besturing van de organisatie te komen. Voorbeelden van implementaties hiervan zijn Corporate Performance Management, Balanced Score Card en Activity Based Costing. Voor een succesvolle realisatie van deze trajecten is het meetbaar maken en houden van de performance van een organisatie essentieel. Bij de toepassing van ketenintegratie is performance management over de processen in de keten bij de deelnemende organisaties een belangrijk instrument voor het meten van efficiëntie en effectiviteit van de gehele keten. Dit meetbaar krijgen en houden is in hoge mate afhankelijk van een uniforme en eenduidige informatiedefinitie en voorziening. EIM biedt de gereedschappen om deze randvoorwaarde in te vullen. Risk & Compliance Kernbegrip in alle Risk & Compliance ontwikkelingen is aantoonbaar in controle zijn. Enkele actuele voorbeelden van wet- en regelgeving waar banken en verzekeraars mee geconfronteerd worden zijn Basel-II, Solvency-II, Sarbanes Oxley (SOX) en MIFID. Naast maatregelen in organisatie en processen is een transparante en herleidbare informatiestroom van administratie tot en met rapportage aan regulerende instanties zoals DNB, aandeelhouders en de overheid hierbij noodzakelijk. EIM biedt de gereedschappen om deze randvoorwaarde in te vullen. Customer Intimacy Customer Intimacy Vanuit marketing en sales optiek is ken uw klant essentieel. Met de toenemende vrijheid van klanten om over te stappen naar de leverancier van hun keuze is het steeds belangrijker om op basis van klantgedrag en extern marktonderzoek de behoeften van klanten te (h)erkennen en de goede klanten te behouden. Ook het herkennen van ongewenst gedrag van klanten, bijvoorbeeld fraude detectie, is hierin van belang. Gedrag van klanten wordt vastgelegd in de administratieve systemen en in de channel ondersteunende systemen, zoals call-center applicaties. Winstgevendheid en gedrag van klanten is te analyseren met het betrouwbaar en consistent samenbrengen van gegevens vanuit zowel de back-office administraties als de channel ondersteunende systemen. EIM biedt de gereedschappen om deze gecontroleerde integratie van gegevens met daarop toe te passen analyses in te vullen.

5 03 Essentieel in het werkelijk bijdragen aan de genoemde business drivers is het leveren van consistente en herleidbare informatie. Onderstaand figuur laat zien waarom dit in veel grote organisatie problematisch is. Bestuurder Rapportage Eenheden Service Centers Herleidbaarheid Produkt Administraties Consistentie vastlegging vindt plaats in de product administraties. Deze administraties worden ontwikkeld., beheerd en gebruikt door één of meer operationele service centers binnen de organisatie. Deze informatie wordt gebruikt in diverse rapportages en analyses met indelingen naar juridische eenheid, organisatorische eenheid, commerciële eenheid (label) en regionale eenheid. Op het hoogste niveau binnen de organisatie wordt geconsolideerd gerapporteerd over het geheel. Enablers In al deze lagen binnen de organisatie zijn verschillen in techniek, procesinrichting, cultuur en taal van invloed op de kwaliteit van de informatiestromen. Het is dan ook een serieuze uitdaging om consistentie en herleidbaarheid van informatie te bereiken. Het is dan ook daarom dat in het EIM Framework de Enabling laag is opgenomen. In deze laag zijn de noodzakelijke diensten en producten gedefinieerd voor het vaststellen en bewaken van gegevensdefinities en het meten van de kwaliteit van informatie. Master Management Master Management Eerste randvoorwaarde voor een goede informatievoorziening is het vaststellen van het belang of de waarde van data elementen voor de organisatie. Kortom het beschouwen van data als een waardevolle asset in de organisatie. Op basis van

6 04 het belang en de mate van gemeenschappelijk gebruik van data elementen kan vervolgens prioriteit gesteld worden in een master data management initiatief. Alleen voor de data elementen waarvoor de prioriteit hoog genoeg is kan dan de inspanning plaatsvinden om te komen tot een gemeenschappelijke definitie van data-elementen. Quality Quality Basis voor de bepaling van de kwaliteit van informatie is enerzijds het vaststellen van de informatiebehoefte (scope) en anderzijds het vastgesteld hebben van de definitie van betreffende data elementen. Kortom om te kunnen meten moet je weten wat gemeten moet worden en wat acceptabele en onacceptabele meetwaarden zijn. Van belang is tevens om te beseffen dat informatiekwaliteit niet start bij de constatering van het ontbreken ervan, maar bij het ontwerp en de realisatie van de basis invoer systemen. Dit is de plek waarop de grootste winst kan worden geboekt. Dit geeft dan ook gelijk aan waarom wij initiatieven op het gebied van informatiekwaliteit als randvoorwaardelijk beschouwen voordat gestart wordt met data-integratie,- migratie of data warehousing. Dit in tegenstelling tot de huidige praktijk waarbij gebrek aan informatiekwaliteit vaak tijdens dergelijke projecten geconstateerd wordt, en één van de belangrijkste oorzaken vormt voor vertragingen in deze projecten. Voor initiatieven op het gebied van Enabling geldt overigens dat altijd met een beperkte scope gewerkt wordt. Het verleden heeft meermalen bewezen dat bedrijfsbrede programma s waarbij gestreefd wordt naar een volledig corporate datamodel niet tot succes leiden. Met het daar in tegen gebalanceerd invullen van master data management en informatiekwaliteit is de basis gelegd voor een succesvolle toepassing van de volgende laag in het EIM-Framework. Processing Warehousing Binnen de Processing laag zijn de processen onderkend die data verwerken tot bruikbare informatie voor geformuleerde business doelstellingen. Basis voor het gecontroleerd kunnen verwerken zijn de resultaten uit de Enabling laag. Op hoofdlijnen zijn de volgende drie typen informatie verwerkende processen onderkend: Warehousing Kenmerkend binnen data warehousing is dat data vanuit diverse bronnen binnen de organisatie bij elkaar gebracht wordt als basis voor analyse en rapportage op tactisch en strategisch niveau binnen de organisatie. Om dit mogelijk te maken is het van belang dat informatie stabiel (non-volatile) beschikbaar is en dat informatie in historisch perspectief beschikbaar is voor trendanalyse. Voor het efficiënt uitvoeren van analyses worden de gegevens gemodellereerd volgens betekenisvolle dimensies. De herkenbaarheid van de informatie is daardoor

7 05 optimaal. In operationele systemen daarentegen worden de gegevens in records gemodelleerd en opgeslagen, zodat de verwerking van de transacties optimaal is. Migration Migration In data migraties wordt eenmalig data vanuit één of meerdere systemen gemigreerd naar een nieuw basis systeem. Aanleiding hiervoor kan zijn dat oude basissystemen het eind van hun levenscyclus bereikt hebben of dat efficiëntie verhoging van operatie bereikt kan worden door het samenvoegen van meerdere basissystemen naar één basissysteem. Integration Integration Traditioneel zijn operationele systemen product gericht. Deze systemen zijn specifiek opgezet voor de administratie van een product binnen de organisatie. Organisaties maken nu de kanteling van product- naar proces oriëntatie door. Gevolg hiervan is dat ook een procesgerichte inrichting van de informatiehuishouding noodzakelijk is om dit te ondersteunen. Dit betekent dat delen van de informatie en processen uit de diverse productsystemen geïntegreerd beschikbaar moeten worden gesteld. In tegenstelling tot data warehousing moet hier de data on-line, real-time geïntegreerd beschikbaar zijn en gemuteerd kunnen worden. Onderstaande tabel geeft inzicht in de essentiële verschillen in deze drie typen ontwikkeling binnen de Processing laag. Gebruik Frequentie Uitvoering Benadering Warehousing Besturing Periodiek Set-based Migration - Eenmalig - Integration Operatie Continu Record-based Bovenstaande verschillen geven aan waarom deze typen ontwikkeling een eigen identiteit en aanpak kennen. Kenmerkend is echter ook dat voor al deze ontwikkelingen kennis van de informatie (definitie en kwaliteit) essentieel is voor een succesvolle implementatie. Ook is binnen deze ontwikkelingen een grote overlap aan technologie beschikbaar voor de realisatie. Kortom de ontwikkelingen in de Processing laag moeten in samenhang beschouwd worden maar niet identiek gezien worden. Resultaat van een goede ontwikkeling binnen de Processing laag, ondersteund met een goed invulling van de randvoorwaarden met Enabling is een informatiehuishouding waarvan de betekenis en kwaliteit gekwantificeerd is en die gecontroleerd verbeterd kan worden op de punten waar dit vanuit de business drivers vereist is.

8 06 Vanuit in het bijzonder de Warehousing component is hiermee informatie beschikbaar voor de inrichting van Business Intelligence producten. Business Intelligence Met Business Intelligence worden informatieproducten gerealiseerd die invulling geven aan de specifieke behoefte op het gebied van tactische of strategische besturing van de organisatie. Hierbij kunnen de volgende categorieën aan informatieproducten worden onderkend: Reporting Analyse Mining Reporting Op basis van de verzamelde informatie in een Warehouse worden rapportage toepassingen gerealiseerd waarmee standaard informatieverstrekking naar intern management en externe toezichthouders plaatsvindt. Kenmerkend hierbij is dat de informatiebehoefte vooraf bepaald is en dat criteria bekend zijn waarbinnen meetwaarden verwacht worden te bewegen. Door de grote hoeveelheid en variëteit aan beschikbare informatie is het aantal en omvang van rapportages in veel organisaties enorm. In toenemend mate wordt dan ook niet meer alles gerapporteerd, maar worden alleen uitzonderlijke situaties gerapporteerd of op basis van een abonnementsysteem rapportages verstrekt. Op deze wijze wordt een informatie overload voorkomen en krijgt de informatie ontvanger alleen wat noodzakelijk en gewenst is. Analyse Naast de invulling van de standaard informatiebehoefte met Reporting is er de mogelijkheid om ad-hoc analyse uit te voeren. Bijvoorbeeld wanneer meetwaarden in standaard rapportages hiervoor aanleiding geven. Door de wijze van modellering (dimensional modelling) in het Warehouse en de daarop geënte analyse tools kan een informatiewerker eenvoudig door de data in het Warehouse navigeren en vanuit geaggregeerd niveau afdalen naar de beschikbare detail informatie. Hiervoor is geen uitvoerige IT-kennis noodzakelijk, wel is affiniteit met data bewerking vereist voor een effectieve analyse uitvoering. Mining Belangrijkste verschil in Mining met voorgaande categorieën is dat niet vooraf bepaald is naar welk resultaat gezocht wordt. De beschikbare data wordt met diverse statistische en kunstmatige intelligentie technieken geanalyseerd. Hiermee worden veelal onverwachte verbanden en patronen in de data gevonden. Nadeel van deze wijze van analyse is dat het resultaat niet op een deterministische wijze wordt bereikt en daarom ook moeilijk of niet herleidbaar is. Resultaten uit data mining zijn dan ook meestal geen eindproduct maar de start van een verder analyse traject met meer conventionele toepassingen. Door de informatieproducten in de Business Intelligence laag te baseren op de resultaten uit de eerste twee lagen in het EIM-Framework wordt consistentie en herleidbaarheid van informatie mogelijk gemaakt.

9 07 Projectaanpak In veel gevallen worden heldere definities en informatiekwaliteit wel erkend als belangrijke elementen in een goede en betrouwbare informatievoorziening. Toch wordt vaak gekozen voor een insteek vanuit alleen de Business Intelligence laag omdat dit eenvoudig en dus sneller en goedkoper te realiseren lijkt. Met een iteratieve aanpak en een snel prototype lijkt de realisatie van een goede informatievoorziening een eenvoudige zaak te zijn. In de praktijk blijkt echter keer op keer dat het in deze gevallen keer op keer zwaar tegen valt. Of de opgeleverde informatieproducten voldoen niet aan de eisen, of het aantal iteraties benodigd om tot het gewenste resultaat te komen is aanzienlijk hoger dan vooraf gepland. Onderstaand figuur is hiervoor illustratief: Gepland DWH increment zonder MDM en IQ Definitie Ontwerp Realisatie Testen Overdracht Gerealiseerd DWH increment Definitie Ontwerp Realisatie Testen MDM & IQ Redesign Rework Retest Overdracht MDM & IQ issues Verloren tijd en geld Gerealiseerd DWH increment met MDM & IQ Definitie MDM & IQ Ontwerp Realisatie Testen Overdracht Initieel wordt een DWH increment gepland zonder expliciete aandacht voor master data management en informatie kwaliteit (MDM & IQ). In de realisatie blijkt pas tijdens het testen dat de aangeboden data vanuit de bronnen niet voldoet aan de verwachting. Hierdoor blijken alsnog activiteiten noodzakelijk te zijn voor het in kaart brengen van de werkelijke definities en kwaliteit van de data. Op basis van deze te laat verkregen inzichten moet dan redesign, rework en retest plaatsvinden. Deze activiteiten geven onnodig verlies van tijd en geld en leiden daarmee tot een aanzienlijke vertraging en budgetoverschrijding in de uiteindelijke oplevering. Door vooraf definities en informatiekwaliteit vast te stellen wordt dit verlies voorkomen en kan op een beter voorspelbare en uiteindelijke efficiëntere wijze het verwachte resultaat bereikt worden. Soortgelijke illustraties gelden overigens ook voor data integratie en data migratie trajecten. Think big, Act small, Move Fast Betekent dit nu dat eerst bedrijfsbreed Master Management en Quality ingeregeld moet zijn voordat aan verdere realisitie kan worden begonnen? Zoals eerder aangegeven is de basis voor het EIM-Framework een Business gedreven aanpak. Dit geldt ook voor het bepalen van de scope van master data management en information quality initiatieven. Op basis van de specifieke business case worden de activiteiten

10 08 uitgevoerd in alle lagen van EIM-Framework met als scope de informatieverzameling die noodzakelijk is voor de invulling van de betreffende businesscase. Om te voorkomen dat onuitwisselbare silo s gerealiseerd worden is het wel van belang om als organisatie te kiezen voor een standaard EIM-Framework. Op termijn kunnen dan waar gewenst ontstane deeloplossingen eenvoudig geïntegreerd worden. Continue Verbeterproces In ons EIM-Framework gaan we uit van een continu verbeterproces op de aspecten proces, organisatie en techniek om een organisatie op een gecontroleerde wijze op het voor de betreffende organisatie passende inrichtingsniveau voor EIM te brengen. Direction Fasering Evaluate EIM Life Cycle Diagnose Aspect Execute Define Direction Diagnose Define Execute Evaluate Proces Organisatie EIM Toolkits Techniek Ontwikkeling & Beheer Proces Binnen dit aspect gaat het om de inrichting van het ontwikkelproces en het beheerproces. In generieke zin zijn hiervoor voldoende bestaande gereedschappen zoals DSDM (Ontwikkelmethodiek), Prince2 (Projectmanagement) en ITIL (beheerprocessen) aanwezig. Vanuit het EIM-Framework kunnen we hier dan ook prima bij aansluiten. Wat bovenstaande gereedschappen niet bieden is inzicht in de specifieke activiteiten en producten die voor ontwikkeling en beheer van oplossingen in het EIM werkveld uitgevoerd en opgeleverd moeten worden. Hierin biedt het EIM Framework en de onderliggende toolkits per component in het EIM- Framework houvast. Voorbeelden van dergelijke toolkits zijn: BI-Framework, onze toolkit voor ontwikkeling en beheer in de componenten Warehousing en Business Intelligence. Ovidius, onze toolkit voor de uitvoering van applicatie- en datamigratie trajecten. EIM Competence Center Organisatie In het aspect organisatie gaat het om de organisatiestructuur waarbinnen een EIMinitiatief kan plaatsvinden. Welke rollen moeten ingevuld worden, hoe verhouden rollen zich tot elkaar en aan welke kwaliteiten moeten de personen die deze rollen

11 09 vervullen voldoen. Is eigenaarschap van gegevens op IT en Business niveau bijvoorbeeld goed ingeregeld. Is het duidelijk hoe verantwoordelijkheden tussen klant en EIM Competence Center zijn verdeeld. In de EIM-toolkits worden hiervoor diverse handvatten gegevens zoals een functiehuis waarin de kwaliteiten van personen in diverse rollen is vastgelegd. Onderstaande afbeelding geeft bijvoorbeeld aan hoe samenwerking tussen een EIM Competence Center en haar klanten plaatsvindt in de uitvoering van projecten of changes. EIM Competence Center Klant Definitie Gezamenlijk vaststellen acceptatiecriteria in termen van functionaliteit, kwaliteit, tijd en geld. Ontwerp Realisatie Functioneel ontwerp op basis van business requirements. Technisch ontwerp, bouw en Systeemtest. Afstemming functionaliteit en goedkeuring functioneel ontwerp Opstellen acceptatie testplan en voorbereiden uitvoering Acceptatietest. Testen Ondersteuning acceptatietest en verwerken testresultaten. Uitvoeren functionele en gebruikers acceptatietest. Overdracht Overdracht van systeemcomponenten en documentatie. Acceptatie van overdracht en decharge project. Een goed middel om synergie te bereiken en daarmee de totale kwaliteit van EIM binnen een organisatie te verhogen is het inrichten van een EIM Competence Center. Hierin wordt de kennis en kunde gebundeld en wordt dienstverlening geboden aan de diverse klanten binnen de eigen organisatie. Bijkomend voordeel van een dergelijke centralisatie is dat voldoende schaalgrote kan worden bereikt om efficiënter te kunnen werken en dat ruimte ontstaat voor specialisatie op specifieke aspecten in het EIM werkveld.

12 10 Architectuur & Infrastructuur Techniek Bij de realisatie van oplossingen op het gebied van EIM speelt uiteraard ook techniek een belangrijke rol. Hierbij maken wij onderscheidt naar architectuur en infrastructuur. In een EIM architectuur is het van belang alle functioneel noodzakelijke componenten te positioneren en te relateren aan elkaar. Tevens wordt in de architectuur per component bepaald aan welke criteria deze moet voldoen. Hiermee vormt de architectuur de leidraad voor inrichting van de infrastructuur en daarmee samenhangend de keuze voor benodigde tools. Onderstaand is een deelarchitectuur afgebeeld die ons referentiekader vormt voor de realisatie van Business Intelligence en Warehouse oplossingen. Workers Query & Reporting Services Publication & Distribution Presentation Exploration Selection Repository Services Report Definitions Reference Architecture Management Services Warehouse Stores marts Staging Area Staging Services Population Integration Transformation Cleansing Validation Collection Audit Trail Workflow Definitions Models Procesflow Procesdef. Interfaces Metadata Presentation Metadata Integration Metadata Collection sources Ook op het technische vlak is het belangrijk om organisatiebreed zoveel mogelijk synergie te bereiken in de keuze voor bijvoorbeeld tools. Niet alleen levert dit schaalvoordeel op in onderhandeling naar de leverancier, ook is dit een randvoorwaarde voor toekomstige integratie van deeloplossingen. Het bijvoorbeeld transporteren van data en metadata tussen verschillende platformen en tools geeft een groot risico op inconsistentie en misinterpretatie over de gehele keten van bron tot rapport.

13 11 Trends Tot slot nog enkele ontwikkelingen in de markt en hun mogelijke impact op de ontwikkeling van in uw organisatie. Toenemend toezicht Vanuit toezichthoudende instanties worden in toenemende mate eisen gesteld aan niet alleen de informatieverstrekking, maar ook aan de controleerbaarheid en herleidbaarheid van de geleverde informatie. De verwachting is dat deze lijn van aanscherping zich de komende jaren door zal zetten. Direct gevolg is dat steeds meer businesscase gedreven Master Management en Quality initiatieven ontstaan. Consolidatie leveranciers In toenemende mate zien we een consolidatie ontstaan van de tool-leveranciers en hun product-suites op het gebied van EIM. Bijvoorbeeld Ascential wordt nu door IBM gepositioneerd als intergraal onderdeel van de Websphere omgeving. Ook Oracle is met haar FUSION programma een verdergaande integratie van onder andere haar BI-Suite gestart. Voordeel hiervan is dat een betere dekking van de totale problematiek bij 1 leverancier te verkrijgen is waarmee de aansluiting tussen de verschillende tools navenant makkelijker wordt. Enterprise Content Management Naar schatting staat slechts 20% van onze informatie in gestructureerde databases zoals we die met onze huidige Business Intelligence oplossingen benaderen. Te verwachten valt dan ook dat integratie van ECM technologie en EIM technologie zal plaatsvinden. Hiermee kan dan enerzijds de nuttige informatie uit de 80% ongestructureerde informatie worden benaderd en kan anderzijds gebruik gemaakt worden van de meer user-intuitive zoek mechanismen uit de ECM wereld. Offshoring Het offshore ontwikkelen van EIM gerelateerde oplossingen is tot nu toe nog geen gemeengoed. Veel gebruikte argumenten zijn dat de ontwikkeling te kennisintensief is en te iteratief om offshoring rendabel te maken. Naar onze overtuiging is met de toepassing van een standaard EIM-Framework zoals beschreven in dit white paper een belangrijke randvoorwaarde ingevuld is om wel op een rendabele wijze EIM ontwikkeling deels offshore uit te voeren.

14 12 Conclusie Concluderend hebben wij als LogicaCMG een integrale visie op Enterprise Management waarbij de praktische invulling met behulp van instrumenten centraal staat. Dit houdt de visie werkbaar en zorgt tegelijkertijd voor een goede inpassing in het grote plaatje. Think big, act small en move fast. Dit motto komt ook terug in de producten en diensten die LogicaCMG biedt om organisaties te helpen met. Onze consultants en account managers zijn graag bereid om die met u te bespreken. We zijn u namelijk graag van dienst in releasing your potential! Mocht u na het lezen van deze whitepaper vragen hebben, neemt u dan gerust contact met ons op. Henk van Roekel Theo Meinsma Principal Consultant Associate Director T: (020) T: (020) E: E:

15 Om de toepassing van IT in uw organisatie te bespreken, neem contact op met LogicaCMG. LogicaCMG Nederland, Laan van Kronenburg AC Amstelveen T: +31 (0) F: +31 (0) LogicaCMG is een belangrijke internationale ICT-dienstverlener. Zij heeft medewerkers in dienst en heeft kantoren in 36 landen. Door haar uitgebreide staat van dienst en branchekennis helpt LogicaCMG haar klanten een leiderschapspositie in te nemen. Het bedrijf is actief op het gebied van business consultancy, systeemintegratie en IT- en business process outsourcing. LogicaCMG heeft klanten in diverse markten, zoals telecommunicatie, bank- en verzekeringswezen, energie en utilities, industrie, distributie, transport en de overheid. LogicaCMG heeft haar hoofdkantoor in Europa en is genoteerd aan de beurzen van Londen en Amsterdam (LSE: LOG; Euronext: LOG). Meer informatie is beschikbaar via

Data-integratie is essentieel bij compliance

Data-integratie is essentieel bij compliance Data-integratie is essentieel bij compliance Auteur: Henk van Roekel Gepubliceerd: Data Base Magazine, november 2006 Samenvatting: Data Integratie is een onmisbare component in de realisatie van Risk &

Nadere informatie

Business Process Management onderzoek 2009 2010. De bepalende factor om organisatie-flexibiliteit te bereiken?

Business Process Management onderzoek 2009 2010. De bepalende factor om organisatie-flexibiliteit te bereiken? Business Process Management onderzoek 2009 2010 De bepalende factor om organisatie-flexibiliteit te bereiken? Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1 Samenvatting 3 2 Achtergrond 5 3 BPM Volwassenheid in Nederland

Nadere informatie

WHITE PAPER PROJECT START ARCHITECTUUR

WHITE PAPER PROJECT START ARCHITECTUUR WHITE PAPER PROJECT START ARCHITECTUUR JOOST LUIJPERS WHITE PAPER PROJECT START ARCHITECTUUR Joost Luijpers Versie: 1.0 Copyright Sogeti Nederland B.V. te Vianen Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Effectiviteit van GRC -Tools

Effectiviteit van GRC -Tools - Ali Çolak & Hasib Haq Post Graduate IT-Audit Opleiding VU Team 945 VU Coach: Rob Christiaanse Bedrijfscoach Guillaume Speear RE CISA Alex van Doorn RE RA Auteurs: Ali Çolak Hasib Haq Student Nr: 1689908

Nadere informatie

Business Intelligence (BI) ontwikkel. een intelligente enterprise. Your business technologists. Powering progress

Business Intelligence (BI) ontwikkel. een intelligente enterprise. Your business technologists. Powering progress Business Intelligence (BI) ontwikkel een intelligente enterprise Your business technologists. Powering progress Ontwikkel een intelligente enterprise Informatie wordt gegenereerd door elke activiteit,

Nadere informatie

Geslaagd GRC binnen handbereik

Geslaagd GRC binnen handbereik 8 Geslaagd GRC binnen handbereik Brigitte Beugelaar RE RA en drs. Willem van Loon RA CIA Mw. B. Beugelaar RE RA is director bij KPMG IT Advisory en verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de service

Nadere informatie

Ministerie van Infrastructuur en Milieu IenM Enterprise Architectuur

Ministerie van Infrastructuur en Milieu IenM Enterprise Architectuur Document D-7 Ministerie van Infrastructuur en Milieu IenM Enterprise Architectuur Versie 0.2 Datum 15 juli 2014 Status Definitief Colofon Versie 0.2 Contactpersoon Paul Leunissen M 06-5250 6691 Paul.Leunissen@minienm.nl

Nadere informatie

Governance en IT-projecten

Governance en IT-projecten Vrije Universiteit Amsterdam IT Audit opleiding Governance en IT-projecten Normatief kader voor het opzetten, uitvoeren en monitoren van IT-projecten Naam: drs. J. (Jasper) de Vries Adres: Barwerd 12 9746

Nadere informatie

www.pwc.nl Marktstudie financiële functie Goed voorbereid op de toekomst

www.pwc.nl Marktstudie financiële functie Goed voorbereid op de toekomst www.pwc.nl Marktstudie financiële functie Goed voorbereid op de toekomst Maart 2014 2 Marktstudie financiële functie PwC Inhoud Introductie 6 Samenvatting 8 Financiële functie als business partner 9 Inzicht

Nadere informatie

Op weg naar werken met BIM

Op weg naar werken met BIM Op weg naar werken met BIM Versie 2.1, april 2012 Auteurs: Kenmerk: Ir. H.J. Fikkers, Van de Bunt Adviseurs Ing. L.R. Nieuwenhuizen, CUR Bouw & Infra Drs. J.P.J. Nijssen, Nijssen Management & Advies Ir.

Nadere informatie

Master Data Management: do s & don ts

Master Data Management: do s & don ts Master Data Management: do s & don ts Drs. Keesjan van Unen RE, Ad de Goeij MSc RE, Sander Swartjes MSc en Ard van der Staaij MSc Master Data Management (MDM) staat hoog op de agenda van veel organisaties.

Nadere informatie

Change Management. Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart. Tijd voor een verandering?

Change Management. Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart. Tijd voor een verandering? Change Management Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart Tijd voor een verandering? Pagina 1 van 79 Tijd voor een verandering? Pagina 2 van 79 Voorwoord Na het goede verloop

Nadere informatie

Wat trendwatchers zeggen over 2014 en wat dit betekent voor uw CRM strategie

Wat trendwatchers zeggen over 2014 en wat dit betekent voor uw CRM strategie Wat trendwatchers zeggen over 2014 en wat dit betekent voor uw CRM strategie In het begin van een nieuw jaar wordt vaak aandacht besteed aan ontwikkelingen en trends die hun stempel gaan drukken op 2014.

Nadere informatie

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Slim Samenwerken aan ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht

Nadere informatie

dromen procesmanagement in 2009

dromen procesmanagement in 2009 dromen procesmanagement in 2009 voorwoord inhoud het realiseren van dromen in 2009 het realiseren van dromen in 2009 3 onderzoeksopzet 5 onderzoeksresultaten 9 conclusies 16 control synthese: 1 + 1 = 1

Nadere informatie

Principes voor Workspace Management Services

Principes voor Workspace Management Services Scriptie IT Audit VU 2006-2007 Principes voor Workspace Management Services opgesteld door Scriptie team 714 Versie 1.1 AUTEURS : H.J. Hopman; J.M.A. Conquet DATUM : 24 Mei 2007 Principes voor Workspace

Nadere informatie

Vernieuwing verzekeringssoftware

Vernieuwing verzekeringssoftware Vernieuwing verzekeringssoftware 2011-2013 Dit document is eigendom van Netaspect Software BV. Distributie zonder schriftelijke toestemming van Netaspect Software is niet toegestaan. De informatie in dit

Nadere informatie

Herziene uitgave. Januari 2006. Risicomanagement. De praktijk in Nederland.

Herziene uitgave. Januari 2006. Risicomanagement. De praktijk in Nederland. Herziene uitgave. Januari 2006. Risicomanagement De praktijk in Nederland. Herziene uitgave. Januari 2006. Voorwoord Door Prof. dr. J.G.M. Frijns, Voorzitter Monitoring Commissie Corporate Goverance Code

Nadere informatie

AAN DE SLAG MET BUSINESSARCHITECTUUR

AAN DE SLAG MET BUSINESSARCHITECTUUR AAN DE SLAG MET BUSINESSARCHITECTUUR Hoe businessarchitectuur concreet in te zetten bij het realiseren van businessdoelen White paper Auteurs: Martin van den Berg, Aldert Boersma, Serge Bouwens, Erica

Nadere informatie

Optimaliseren van projectprestaties

Optimaliseren van projectprestaties Optimaliseren van projectprestaties 2 Optimaliseren van projectprestaties Vakmanschap in Project, Programma, Portfolio en Interim-management In een complexe en snel veranderende wereld grijpt ICT steeds

Nadere informatie

Identity & Access Management

Identity & Access Management Identity & Access Management Whitepaper Rolf Emmens Information Consultant Security Deze whitepaper laat u de Inter Access visie op en de aanpak rondom de implementatie van Identity & Access Management

Nadere informatie

Project Auditing. Handvatten voor de internal auditor. Instituut van Internal Auditors Nederland

Project Auditing. Handvatten voor de internal auditor. Instituut van Internal Auditors Nederland Project Auditing Handvatten voor de internal auditor Instituut van Internal Auditors Nederland Voorwoord In de wandelgangen spreekt men weleens over de resultaten van (IT-)projecten: twee keer duurder

Nadere informatie

Ontwikkel paden voor Predictive maintenance in service business

Ontwikkel paden voor Predictive maintenance in service business Ontwikkel paden voor Predictive maintenance in service business Colofon Auteurs: Paul van Kempen en Rob van Eijk Organisatie: Adversitement In opdracht van: Brabantse Ontwikkelings Maatschappij In samenwerking

Nadere informatie

Portals en SOA. Competence Center Infrastructural Software Services

Portals en SOA. Competence Center Infrastructural Software Services Portals en SOA Competence Center Infrastructural Software Services Meer informatie Voor vragen over deze whitepaper of meer informatie kunt u contact opnemen met Info Support door te bellen naar +31 (0)

Nadere informatie

Visie op Klantcontacten, Zaken en Integraal Midoffice

Visie op Klantcontacten, Zaken en Integraal Midoffice Visie op Klantcontacten, Zaken en Integraal Midoffice Inhoudsopgave 1. INLEIDING 2 2. VISIE OP ANTWOORD EN DIENSTVERLENING 4 3. VISIE OP ZAAKGERICHT WERKEN 6 4. VISIE OP ORGANISATORISCHE ASPECTEN 8 5.

Nadere informatie

TWB Deel II Hoofdstuk 08 ICT Standaarden

TWB Deel II Hoofdstuk 08 ICT Standaarden Auteur: ReTiBo Projectteam Datum Uitgifte: 16/03/2011 Versie: 03.00 TWB Deel II Hoofdstuk 08 ICT Standaarden Dit document vervangt integraal Deel II Hoofdstuk 08 ICT Standaarden 1. Inleiding 1.1. Samenvatting

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

Een automatiseringsproject,

Een automatiseringsproject, Een automatiseringsproject, een kwestie van alleen een systeem plaatsen? Organisatie Projectmanagement Procesmanagement Waarom de organisatie, projectmanagement en procesmanagement een belangrijke rol

Nadere informatie

Stageopdrachten 2012/2013

Stageopdrachten 2012/2013 Stageopdrachten 2012/2013 Stageopdrachten Inleiding Onderzoeksgebieden Agile en Dynamics CRM Analyze en scoping testprocessen bij Dynamics CRM BizBuz: de Message Bus in Retail Customer Profiling & Marketing

Nadere informatie