White Paper. Informatie Oriëntatie Enterprise Information Management RELEASING YOUR POTENTIAL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "White Paper. Informatie Oriëntatie Enterprise Information Management RELEASING YOUR POTENTIAL"

Transcriptie

1 White Paper RELEASING YOUR POTENTIAL

2 00 oriëntatie Inleiding Bestuurders, toezichthouders, klanten en medewerkers worden tegenwoordig bedolven onder grote hoeveelheden data. De data pakhuizen zijn overvol en de dozen met data vallen uit de stellingen. Toch is de gemiddelde klanttevredenheid op het gebied van informatievoorziening niet vooruit gegaan. Het blijkt in praktijk nog steeds een grote uitdaging om op tijd de juiste informatie aan de juiste persoon tegen een acceptabele prijs te leveren. Op het eerste gezicht lijkt de IT-industrie hiervoor pasklare oplossingen te hebben. Sla een willekeurig vakblad open en de termen en producten voor Business Intelligence, Warehousing, Integratie en Corporate Performance Management dansen voor de ogen. Naar onze overtuiging zijn dit allen waardevolle producten en proposities, mits in het juiste kader geplaatst. Zonder deze ontwikkelingen in een consistent en bruikbaar Framework te plaatsen blijft het als schieten met een losse flodder en een kromme loop. Dit whitepaper beschrijft ons Framework voor waarin alle relevante informatiegeoriënteerde onderwerpen worden geplaatst en met elkaar in verband gebracht. Door ontwikkelingen op het gebied van informatievoorziening binnen uw organisatie te relateren aan dit EIM Framework, kunnen ze gecontroleerd en geïntegreerd plaatsvinden. Dat levert maximale toegevoegde waarde op. Met andere woorden, gericht schieten met scherp!

3 01 EIM Framework De basis van het EIM framework is een lagen model waarin vanuit business drivers op een gecontroleerde wijze passende Business Intelligence voor een organisatie bereikt wordt. De volgende lagen hebben wij hierin onderkend: Enabling, noodzakelijke randvoorwaarden zoals de invulling van Quality en Master Management om gecontroleerde informatieverwerking mogelijk te maken. Processing, de kernprocessen om informatie te verwerken in het kader van data warehousing, data migratie of data integratie. Resultante van deze processen is informatie met daadwerkelijke toegevoegde waarde voor de organisatie. Usage, met informatie die op een gecontrolleerde wijze is samengesteld worden informatieproducten gerealiseerd voor een specifiek business perspectief, Business Intelligence producten. Business Drivers Operational Operational Excellence Excellence Risk Risk & Compliance Compliance Customer Customer Intimacy Intimacy Contributes Enabling Quality Quality Master Master Management Management Drives Processing Warehousing Warehousing Migration Migration Integration Integration Enables Usage Business Business Intelligence Intelligence Enables Bewust spreken we hier over Enterpriste Management. Zo voorkomen we de associatie met Enterprise Management, wat meestal gaat over data storage en alles wat daarbij komt kijken.

4 02 Business Drivers Onderstaande business drivers zijn bepalend voor de informatiebehoefte van uw organisatie. Oplossingen die gerealiseerd worden om verbeteringen in deze gebieden aan te brengen zijn informatie intensief en verdienen dan ook toepassing van het EIM- Framework. Operational Excellence Risk & Compliance Operational Excellence Hieronder vallen de initiatieven om tot een efficiëntere en effectievere besturing van de organisatie te komen. Voorbeelden van implementaties hiervan zijn Corporate Performance Management, Balanced Score Card en Activity Based Costing. Voor een succesvolle realisatie van deze trajecten is het meetbaar maken en houden van de performance van een organisatie essentieel. Bij de toepassing van ketenintegratie is performance management over de processen in de keten bij de deelnemende organisaties een belangrijk instrument voor het meten van efficiëntie en effectiviteit van de gehele keten. Dit meetbaar krijgen en houden is in hoge mate afhankelijk van een uniforme en eenduidige informatiedefinitie en voorziening. EIM biedt de gereedschappen om deze randvoorwaarde in te vullen. Risk & Compliance Kernbegrip in alle Risk & Compliance ontwikkelingen is aantoonbaar in controle zijn. Enkele actuele voorbeelden van wet- en regelgeving waar banken en verzekeraars mee geconfronteerd worden zijn Basel-II, Solvency-II, Sarbanes Oxley (SOX) en MIFID. Naast maatregelen in organisatie en processen is een transparante en herleidbare informatiestroom van administratie tot en met rapportage aan regulerende instanties zoals DNB, aandeelhouders en de overheid hierbij noodzakelijk. EIM biedt de gereedschappen om deze randvoorwaarde in te vullen. Customer Intimacy Customer Intimacy Vanuit marketing en sales optiek is ken uw klant essentieel. Met de toenemende vrijheid van klanten om over te stappen naar de leverancier van hun keuze is het steeds belangrijker om op basis van klantgedrag en extern marktonderzoek de behoeften van klanten te (h)erkennen en de goede klanten te behouden. Ook het herkennen van ongewenst gedrag van klanten, bijvoorbeeld fraude detectie, is hierin van belang. Gedrag van klanten wordt vastgelegd in de administratieve systemen en in de channel ondersteunende systemen, zoals call-center applicaties. Winstgevendheid en gedrag van klanten is te analyseren met het betrouwbaar en consistent samenbrengen van gegevens vanuit zowel de back-office administraties als de channel ondersteunende systemen. EIM biedt de gereedschappen om deze gecontroleerde integratie van gegevens met daarop toe te passen analyses in te vullen.

5 03 Essentieel in het werkelijk bijdragen aan de genoemde business drivers is het leveren van consistente en herleidbare informatie. Onderstaand figuur laat zien waarom dit in veel grote organisatie problematisch is. Bestuurder Rapportage Eenheden Service Centers Herleidbaarheid Produkt Administraties Consistentie vastlegging vindt plaats in de product administraties. Deze administraties worden ontwikkeld., beheerd en gebruikt door één of meer operationele service centers binnen de organisatie. Deze informatie wordt gebruikt in diverse rapportages en analyses met indelingen naar juridische eenheid, organisatorische eenheid, commerciële eenheid (label) en regionale eenheid. Op het hoogste niveau binnen de organisatie wordt geconsolideerd gerapporteerd over het geheel. Enablers In al deze lagen binnen de organisatie zijn verschillen in techniek, procesinrichting, cultuur en taal van invloed op de kwaliteit van de informatiestromen. Het is dan ook een serieuze uitdaging om consistentie en herleidbaarheid van informatie te bereiken. Het is dan ook daarom dat in het EIM Framework de Enabling laag is opgenomen. In deze laag zijn de noodzakelijke diensten en producten gedefinieerd voor het vaststellen en bewaken van gegevensdefinities en het meten van de kwaliteit van informatie. Master Management Master Management Eerste randvoorwaarde voor een goede informatievoorziening is het vaststellen van het belang of de waarde van data elementen voor de organisatie. Kortom het beschouwen van data als een waardevolle asset in de organisatie. Op basis van

6 04 het belang en de mate van gemeenschappelijk gebruik van data elementen kan vervolgens prioriteit gesteld worden in een master data management initiatief. Alleen voor de data elementen waarvoor de prioriteit hoog genoeg is kan dan de inspanning plaatsvinden om te komen tot een gemeenschappelijke definitie van data-elementen. Quality Quality Basis voor de bepaling van de kwaliteit van informatie is enerzijds het vaststellen van de informatiebehoefte (scope) en anderzijds het vastgesteld hebben van de definitie van betreffende data elementen. Kortom om te kunnen meten moet je weten wat gemeten moet worden en wat acceptabele en onacceptabele meetwaarden zijn. Van belang is tevens om te beseffen dat informatiekwaliteit niet start bij de constatering van het ontbreken ervan, maar bij het ontwerp en de realisatie van de basis invoer systemen. Dit is de plek waarop de grootste winst kan worden geboekt. Dit geeft dan ook gelijk aan waarom wij initiatieven op het gebied van informatiekwaliteit als randvoorwaardelijk beschouwen voordat gestart wordt met data-integratie,- migratie of data warehousing. Dit in tegenstelling tot de huidige praktijk waarbij gebrek aan informatiekwaliteit vaak tijdens dergelijke projecten geconstateerd wordt, en één van de belangrijkste oorzaken vormt voor vertragingen in deze projecten. Voor initiatieven op het gebied van Enabling geldt overigens dat altijd met een beperkte scope gewerkt wordt. Het verleden heeft meermalen bewezen dat bedrijfsbrede programma s waarbij gestreefd wordt naar een volledig corporate datamodel niet tot succes leiden. Met het daar in tegen gebalanceerd invullen van master data management en informatiekwaliteit is de basis gelegd voor een succesvolle toepassing van de volgende laag in het EIM-Framework. Processing Warehousing Binnen de Processing laag zijn de processen onderkend die data verwerken tot bruikbare informatie voor geformuleerde business doelstellingen. Basis voor het gecontroleerd kunnen verwerken zijn de resultaten uit de Enabling laag. Op hoofdlijnen zijn de volgende drie typen informatie verwerkende processen onderkend: Warehousing Kenmerkend binnen data warehousing is dat data vanuit diverse bronnen binnen de organisatie bij elkaar gebracht wordt als basis voor analyse en rapportage op tactisch en strategisch niveau binnen de organisatie. Om dit mogelijk te maken is het van belang dat informatie stabiel (non-volatile) beschikbaar is en dat informatie in historisch perspectief beschikbaar is voor trendanalyse. Voor het efficiënt uitvoeren van analyses worden de gegevens gemodellereerd volgens betekenisvolle dimensies. De herkenbaarheid van de informatie is daardoor

7 05 optimaal. In operationele systemen daarentegen worden de gegevens in records gemodelleerd en opgeslagen, zodat de verwerking van de transacties optimaal is. Migration Migration In data migraties wordt eenmalig data vanuit één of meerdere systemen gemigreerd naar een nieuw basis systeem. Aanleiding hiervoor kan zijn dat oude basissystemen het eind van hun levenscyclus bereikt hebben of dat efficiëntie verhoging van operatie bereikt kan worden door het samenvoegen van meerdere basissystemen naar één basissysteem. Integration Integration Traditioneel zijn operationele systemen product gericht. Deze systemen zijn specifiek opgezet voor de administratie van een product binnen de organisatie. Organisaties maken nu de kanteling van product- naar proces oriëntatie door. Gevolg hiervan is dat ook een procesgerichte inrichting van de informatiehuishouding noodzakelijk is om dit te ondersteunen. Dit betekent dat delen van de informatie en processen uit de diverse productsystemen geïntegreerd beschikbaar moeten worden gesteld. In tegenstelling tot data warehousing moet hier de data on-line, real-time geïntegreerd beschikbaar zijn en gemuteerd kunnen worden. Onderstaande tabel geeft inzicht in de essentiële verschillen in deze drie typen ontwikkeling binnen de Processing laag. Gebruik Frequentie Uitvoering Benadering Warehousing Besturing Periodiek Set-based Migration - Eenmalig - Integration Operatie Continu Record-based Bovenstaande verschillen geven aan waarom deze typen ontwikkeling een eigen identiteit en aanpak kennen. Kenmerkend is echter ook dat voor al deze ontwikkelingen kennis van de informatie (definitie en kwaliteit) essentieel is voor een succesvolle implementatie. Ook is binnen deze ontwikkelingen een grote overlap aan technologie beschikbaar voor de realisatie. Kortom de ontwikkelingen in de Processing laag moeten in samenhang beschouwd worden maar niet identiek gezien worden. Resultaat van een goede ontwikkeling binnen de Processing laag, ondersteund met een goed invulling van de randvoorwaarden met Enabling is een informatiehuishouding waarvan de betekenis en kwaliteit gekwantificeerd is en die gecontroleerd verbeterd kan worden op de punten waar dit vanuit de business drivers vereist is.

8 06 Vanuit in het bijzonder de Warehousing component is hiermee informatie beschikbaar voor de inrichting van Business Intelligence producten. Business Intelligence Met Business Intelligence worden informatieproducten gerealiseerd die invulling geven aan de specifieke behoefte op het gebied van tactische of strategische besturing van de organisatie. Hierbij kunnen de volgende categorieën aan informatieproducten worden onderkend: Reporting Analyse Mining Reporting Op basis van de verzamelde informatie in een Warehouse worden rapportage toepassingen gerealiseerd waarmee standaard informatieverstrekking naar intern management en externe toezichthouders plaatsvindt. Kenmerkend hierbij is dat de informatiebehoefte vooraf bepaald is en dat criteria bekend zijn waarbinnen meetwaarden verwacht worden te bewegen. Door de grote hoeveelheid en variëteit aan beschikbare informatie is het aantal en omvang van rapportages in veel organisaties enorm. In toenemend mate wordt dan ook niet meer alles gerapporteerd, maar worden alleen uitzonderlijke situaties gerapporteerd of op basis van een abonnementsysteem rapportages verstrekt. Op deze wijze wordt een informatie overload voorkomen en krijgt de informatie ontvanger alleen wat noodzakelijk en gewenst is. Analyse Naast de invulling van de standaard informatiebehoefte met Reporting is er de mogelijkheid om ad-hoc analyse uit te voeren. Bijvoorbeeld wanneer meetwaarden in standaard rapportages hiervoor aanleiding geven. Door de wijze van modellering (dimensional modelling) in het Warehouse en de daarop geënte analyse tools kan een informatiewerker eenvoudig door de data in het Warehouse navigeren en vanuit geaggregeerd niveau afdalen naar de beschikbare detail informatie. Hiervoor is geen uitvoerige IT-kennis noodzakelijk, wel is affiniteit met data bewerking vereist voor een effectieve analyse uitvoering. Mining Belangrijkste verschil in Mining met voorgaande categorieën is dat niet vooraf bepaald is naar welk resultaat gezocht wordt. De beschikbare data wordt met diverse statistische en kunstmatige intelligentie technieken geanalyseerd. Hiermee worden veelal onverwachte verbanden en patronen in de data gevonden. Nadeel van deze wijze van analyse is dat het resultaat niet op een deterministische wijze wordt bereikt en daarom ook moeilijk of niet herleidbaar is. Resultaten uit data mining zijn dan ook meestal geen eindproduct maar de start van een verder analyse traject met meer conventionele toepassingen. Door de informatieproducten in de Business Intelligence laag te baseren op de resultaten uit de eerste twee lagen in het EIM-Framework wordt consistentie en herleidbaarheid van informatie mogelijk gemaakt.

9 07 Projectaanpak In veel gevallen worden heldere definities en informatiekwaliteit wel erkend als belangrijke elementen in een goede en betrouwbare informatievoorziening. Toch wordt vaak gekozen voor een insteek vanuit alleen de Business Intelligence laag omdat dit eenvoudig en dus sneller en goedkoper te realiseren lijkt. Met een iteratieve aanpak en een snel prototype lijkt de realisatie van een goede informatievoorziening een eenvoudige zaak te zijn. In de praktijk blijkt echter keer op keer dat het in deze gevallen keer op keer zwaar tegen valt. Of de opgeleverde informatieproducten voldoen niet aan de eisen, of het aantal iteraties benodigd om tot het gewenste resultaat te komen is aanzienlijk hoger dan vooraf gepland. Onderstaand figuur is hiervoor illustratief: Gepland DWH increment zonder MDM en IQ Definitie Ontwerp Realisatie Testen Overdracht Gerealiseerd DWH increment Definitie Ontwerp Realisatie Testen MDM & IQ Redesign Rework Retest Overdracht MDM & IQ issues Verloren tijd en geld Gerealiseerd DWH increment met MDM & IQ Definitie MDM & IQ Ontwerp Realisatie Testen Overdracht Initieel wordt een DWH increment gepland zonder expliciete aandacht voor master data management en informatie kwaliteit (MDM & IQ). In de realisatie blijkt pas tijdens het testen dat de aangeboden data vanuit de bronnen niet voldoet aan de verwachting. Hierdoor blijken alsnog activiteiten noodzakelijk te zijn voor het in kaart brengen van de werkelijke definities en kwaliteit van de data. Op basis van deze te laat verkregen inzichten moet dan redesign, rework en retest plaatsvinden. Deze activiteiten geven onnodig verlies van tijd en geld en leiden daarmee tot een aanzienlijke vertraging en budgetoverschrijding in de uiteindelijke oplevering. Door vooraf definities en informatiekwaliteit vast te stellen wordt dit verlies voorkomen en kan op een beter voorspelbare en uiteindelijke efficiëntere wijze het verwachte resultaat bereikt worden. Soortgelijke illustraties gelden overigens ook voor data integratie en data migratie trajecten. Think big, Act small, Move Fast Betekent dit nu dat eerst bedrijfsbreed Master Management en Quality ingeregeld moet zijn voordat aan verdere realisitie kan worden begonnen? Zoals eerder aangegeven is de basis voor het EIM-Framework een Business gedreven aanpak. Dit geldt ook voor het bepalen van de scope van master data management en information quality initiatieven. Op basis van de specifieke business case worden de activiteiten

10 08 uitgevoerd in alle lagen van EIM-Framework met als scope de informatieverzameling die noodzakelijk is voor de invulling van de betreffende businesscase. Om te voorkomen dat onuitwisselbare silo s gerealiseerd worden is het wel van belang om als organisatie te kiezen voor een standaard EIM-Framework. Op termijn kunnen dan waar gewenst ontstane deeloplossingen eenvoudig geïntegreerd worden. Continue Verbeterproces In ons EIM-Framework gaan we uit van een continu verbeterproces op de aspecten proces, organisatie en techniek om een organisatie op een gecontroleerde wijze op het voor de betreffende organisatie passende inrichtingsniveau voor EIM te brengen. Direction Fasering Evaluate EIM Life Cycle Diagnose Aspect Execute Define Direction Diagnose Define Execute Evaluate Proces Organisatie EIM Toolkits Techniek Ontwikkeling & Beheer Proces Binnen dit aspect gaat het om de inrichting van het ontwikkelproces en het beheerproces. In generieke zin zijn hiervoor voldoende bestaande gereedschappen zoals DSDM (Ontwikkelmethodiek), Prince2 (Projectmanagement) en ITIL (beheerprocessen) aanwezig. Vanuit het EIM-Framework kunnen we hier dan ook prima bij aansluiten. Wat bovenstaande gereedschappen niet bieden is inzicht in de specifieke activiteiten en producten die voor ontwikkeling en beheer van oplossingen in het EIM werkveld uitgevoerd en opgeleverd moeten worden. Hierin biedt het EIM Framework en de onderliggende toolkits per component in het EIM- Framework houvast. Voorbeelden van dergelijke toolkits zijn: BI-Framework, onze toolkit voor ontwikkeling en beheer in de componenten Warehousing en Business Intelligence. Ovidius, onze toolkit voor de uitvoering van applicatie- en datamigratie trajecten. EIM Competence Center Organisatie In het aspect organisatie gaat het om de organisatiestructuur waarbinnen een EIMinitiatief kan plaatsvinden. Welke rollen moeten ingevuld worden, hoe verhouden rollen zich tot elkaar en aan welke kwaliteiten moeten de personen die deze rollen

11 09 vervullen voldoen. Is eigenaarschap van gegevens op IT en Business niveau bijvoorbeeld goed ingeregeld. Is het duidelijk hoe verantwoordelijkheden tussen klant en EIM Competence Center zijn verdeeld. In de EIM-toolkits worden hiervoor diverse handvatten gegevens zoals een functiehuis waarin de kwaliteiten van personen in diverse rollen is vastgelegd. Onderstaande afbeelding geeft bijvoorbeeld aan hoe samenwerking tussen een EIM Competence Center en haar klanten plaatsvindt in de uitvoering van projecten of changes. EIM Competence Center Klant Definitie Gezamenlijk vaststellen acceptatiecriteria in termen van functionaliteit, kwaliteit, tijd en geld. Ontwerp Realisatie Functioneel ontwerp op basis van business requirements. Technisch ontwerp, bouw en Systeemtest. Afstemming functionaliteit en goedkeuring functioneel ontwerp Opstellen acceptatie testplan en voorbereiden uitvoering Acceptatietest. Testen Ondersteuning acceptatietest en verwerken testresultaten. Uitvoeren functionele en gebruikers acceptatietest. Overdracht Overdracht van systeemcomponenten en documentatie. Acceptatie van overdracht en decharge project. Een goed middel om synergie te bereiken en daarmee de totale kwaliteit van EIM binnen een organisatie te verhogen is het inrichten van een EIM Competence Center. Hierin wordt de kennis en kunde gebundeld en wordt dienstverlening geboden aan de diverse klanten binnen de eigen organisatie. Bijkomend voordeel van een dergelijke centralisatie is dat voldoende schaalgrote kan worden bereikt om efficiënter te kunnen werken en dat ruimte ontstaat voor specialisatie op specifieke aspecten in het EIM werkveld.

12 10 Architectuur & Infrastructuur Techniek Bij de realisatie van oplossingen op het gebied van EIM speelt uiteraard ook techniek een belangrijke rol. Hierbij maken wij onderscheidt naar architectuur en infrastructuur. In een EIM architectuur is het van belang alle functioneel noodzakelijke componenten te positioneren en te relateren aan elkaar. Tevens wordt in de architectuur per component bepaald aan welke criteria deze moet voldoen. Hiermee vormt de architectuur de leidraad voor inrichting van de infrastructuur en daarmee samenhangend de keuze voor benodigde tools. Onderstaand is een deelarchitectuur afgebeeld die ons referentiekader vormt voor de realisatie van Business Intelligence en Warehouse oplossingen. Workers Query & Reporting Services Publication & Distribution Presentation Exploration Selection Repository Services Report Definitions Reference Architecture Management Services Warehouse Stores marts Staging Area Staging Services Population Integration Transformation Cleansing Validation Collection Audit Trail Workflow Definitions Models Procesflow Procesdef. Interfaces Metadata Presentation Metadata Integration Metadata Collection sources Ook op het technische vlak is het belangrijk om organisatiebreed zoveel mogelijk synergie te bereiken in de keuze voor bijvoorbeeld tools. Niet alleen levert dit schaalvoordeel op in onderhandeling naar de leverancier, ook is dit een randvoorwaarde voor toekomstige integratie van deeloplossingen. Het bijvoorbeeld transporteren van data en metadata tussen verschillende platformen en tools geeft een groot risico op inconsistentie en misinterpretatie over de gehele keten van bron tot rapport.

13 11 Trends Tot slot nog enkele ontwikkelingen in de markt en hun mogelijke impact op de ontwikkeling van in uw organisatie. Toenemend toezicht Vanuit toezichthoudende instanties worden in toenemende mate eisen gesteld aan niet alleen de informatieverstrekking, maar ook aan de controleerbaarheid en herleidbaarheid van de geleverde informatie. De verwachting is dat deze lijn van aanscherping zich de komende jaren door zal zetten. Direct gevolg is dat steeds meer businesscase gedreven Master Management en Quality initiatieven ontstaan. Consolidatie leveranciers In toenemende mate zien we een consolidatie ontstaan van de tool-leveranciers en hun product-suites op het gebied van EIM. Bijvoorbeeld Ascential wordt nu door IBM gepositioneerd als intergraal onderdeel van de Websphere omgeving. Ook Oracle is met haar FUSION programma een verdergaande integratie van onder andere haar BI-Suite gestart. Voordeel hiervan is dat een betere dekking van de totale problematiek bij 1 leverancier te verkrijgen is waarmee de aansluiting tussen de verschillende tools navenant makkelijker wordt. Enterprise Content Management Naar schatting staat slechts 20% van onze informatie in gestructureerde databases zoals we die met onze huidige Business Intelligence oplossingen benaderen. Te verwachten valt dan ook dat integratie van ECM technologie en EIM technologie zal plaatsvinden. Hiermee kan dan enerzijds de nuttige informatie uit de 80% ongestructureerde informatie worden benaderd en kan anderzijds gebruik gemaakt worden van de meer user-intuitive zoek mechanismen uit de ECM wereld. Offshoring Het offshore ontwikkelen van EIM gerelateerde oplossingen is tot nu toe nog geen gemeengoed. Veel gebruikte argumenten zijn dat de ontwikkeling te kennisintensief is en te iteratief om offshoring rendabel te maken. Naar onze overtuiging is met de toepassing van een standaard EIM-Framework zoals beschreven in dit white paper een belangrijke randvoorwaarde ingevuld is om wel op een rendabele wijze EIM ontwikkeling deels offshore uit te voeren.

14 12 Conclusie Concluderend hebben wij als LogicaCMG een integrale visie op Enterprise Management waarbij de praktische invulling met behulp van instrumenten centraal staat. Dit houdt de visie werkbaar en zorgt tegelijkertijd voor een goede inpassing in het grote plaatje. Think big, act small en move fast. Dit motto komt ook terug in de producten en diensten die LogicaCMG biedt om organisaties te helpen met. Onze consultants en account managers zijn graag bereid om die met u te bespreken. We zijn u namelijk graag van dienst in releasing your potential! Mocht u na het lezen van deze whitepaper vragen hebben, neemt u dan gerust contact met ons op. Henk van Roekel Theo Meinsma Principal Consultant Associate Director T: (020) T: (020) E: E:

15 Om de toepassing van IT in uw organisatie te bespreken, neem contact op met LogicaCMG. LogicaCMG Nederland, Laan van Kronenburg AC Amstelveen T: +31 (0) F: +31 (0) LogicaCMG is een belangrijke internationale ICT-dienstverlener. Zij heeft medewerkers in dienst en heeft kantoren in 36 landen. Door haar uitgebreide staat van dienst en branchekennis helpt LogicaCMG haar klanten een leiderschapspositie in te nemen. Het bedrijf is actief op het gebied van business consultancy, systeemintegratie en IT- en business process outsourcing. LogicaCMG heeft klanten in diverse markten, zoals telecommunicatie, bank- en verzekeringswezen, energie en utilities, industrie, distributie, transport en de overheid. LogicaCMG heeft haar hoofdkantoor in Europa en is genoteerd aan de beurzen van Londen en Amsterdam (LSE: LOG; Euronext: LOG). Meer informatie is beschikbaar via

Data-integratie is essentieel bij compliance

Data-integratie is essentieel bij compliance Data-integratie is essentieel bij compliance Auteur: Henk van Roekel Gepubliceerd: Data Base Magazine, november 2006 Samenvatting: Data Integratie is een onmisbare component in de realisatie van Risk &

Nadere informatie

Self Service BI. de business

Self Service BI. de business BI in de praktijk Self Service BI Breng de kracht van BI naar de business Luc Alix Sogeti Nederland B.V. Redenen voor Business Intelligence Sneller kunnen beslissen 42 % Beter kunnen beslissen 42 % Concurrentieel

Nadere informatie

Data Governance van visie naar implementatie

Data Governance van visie naar implementatie make connections share ideas be inspired Data Governance van visie naar implementatie Frank Dietvorst (PW Consulting) deelprogrammamanager Caesar - Vernieuwing Applicatie Landschap Leendert Paape (SAS

Nadere informatie

BUSINESS INTELLIGENCE

BUSINESS INTELLIGENCE BUSINESS INTELLIGENCE IT is peoples business Inhoudsopgave 1 HET TEAM 2 ONZE DIENSTEN 3 BI VOLWASSENHEIDS MODEL 4 DE NIVEAUS Start klein Groei Professionaliseer Wees bepalend Voor meer informatie of een

Nadere informatie

Incore Solutions Learning By Doing

Incore Solutions Learning By Doing Incore Solutions Learning By Doing Incore Solutions Gestart in November 2007 Consultants zijn ervaren met bedrijfsprocessen en met Business Intelligence Alle expertise onder 1 dak voor een succesvolle

Nadere informatie

Testen en BASEL II. Dennis Janssen. Agenda. Wat is BASEL II? Testen van BASEL II op hoofdlijnen

Testen en BASEL II. Dennis Janssen. Agenda. Wat is BASEL II? Testen van BASEL II op hoofdlijnen Testen en BASEL II Dennis Janssen Test Research Centre LogicaCMG 1 Agenda Wat is BASEL II? Testen van BASEL II op hoofdlijnen BASEL II als hulpmiddel om positie testen te versterken Samenvatting 2 1 Basel

Nadere informatie

HERGEBRUIK VAN REQUIREMENTS

HERGEBRUIK VAN REQUIREMENTS HERGEBRUIK VAN REQUIREMENTS EEN PRAKTISCHE AANPAK BUSINESS ANALYSE CENTER OF EXCELLENCE - SYNERGIO Inhoudsopgave 1 HERGEBRUIK VAN REQUIREMENTS... 3 1.1 GEBRUIKEN VERSUS HERGEBRUIKEN... 4 2 STRATEGIE...

Nadere informatie

Proactief en voorspellend beheer Beheer kan effi ciënter en met hogere kwaliteit

Proactief en voorspellend beheer Beheer kan effi ciënter en met hogere kwaliteit Proactief en voorspellend beheer Beheer kan effi ciënter en met hogere kwaliteit Beheer kan efficiënter en met hogere kwaliteit Leveranciers van beheertools en organisaties die IT-beheer uitvoeren prijzen

Nadere informatie

ERP Testing. HP Nijhof. Testmanager. Testnet November 2005

ERP Testing. HP Nijhof. Testmanager. Testnet November 2005 ERP Testing HP Nijhof Testmanager Testnet November 2005 Solution Sales Meeting7 November 2005 1 Agenda Waarom pakketten testen? Schaarse middelen? Ideale ERP test situatie Vragen 2 De centrale vraag ERP

Nadere informatie

Presentatie Rapportage Met SAP Business Objects

Presentatie Rapportage Met SAP Business Objects Presentatie Rapportage Met SAP Business Objects Verzorgd door: Camille van Dongen, itelligence Fouad Allabari, i3 Woerden 4 februari 2011 Agenda Voorstellen itelligence & i3 Business Intelligence SAP Business

Nadere informatie

Historische informatie in een Spatial Dynamisch Data Warehouse. Wil de Jong Enterprise Architect

Historische informatie in een Spatial Dynamisch Data Warehouse. Wil de Jong Enterprise Architect Historische informatie in een Spatial Dynamisch Data Warehouse Wil de Jong Enterprise Architect Spatial Eye Synergiedag 2 februari 2012 Aanleiding Business Intelligence project De oplossing en aanpak BI-Visie

Nadere informatie

ICT Management. Leerprocessen en hun invloed op de kwaliteit van IT-servicemanagement. Kortere terugverdientijd door het versnellen van het leerproces

ICT Management. Leerprocessen en hun invloed op de kwaliteit van IT-servicemanagement. Kortere terugverdientijd door het versnellen van het leerproces ICT Management Kortere terugverdientijd door het versnellen van het leerproces Leerprocessen en hun invloed op de kwaliteit van IT-servicemanagement SOLUTIONS THAT MATTER 1 Kortere terugverdientijd door

Nadere informatie

8-12-2015. Hoe test je een pen? Je kunt de presentatie na afloop van elke les downloaden. Ga naar : www.gelsing.info Kies voor de map Acceptatietesten

8-12-2015. Hoe test je een pen? Je kunt de presentatie na afloop van elke les downloaden. Ga naar : www.gelsing.info Kies voor de map Acceptatietesten Les 1 Docent: Marcel Gelsing Je kunt de presentatie na afloop van elke les downloaden. Ga naar : www.gelsing.info Kies voor de map Acceptatietesten Hoe test je een pen? 1 Bekijk eerst het filmpje over

Nadere informatie

CORA 1.0 Bedrijfs- en ICT-referentiearchitectuur voor woningcorporaties

CORA 1.0 Bedrijfs- en ICT-referentiearchitectuur voor woningcorporaties CORA 1.0 Bedrijfs- en ICT-referentiearchitectuur voor woningcorporaties Hoe zorgen we ervoor dat we nieuwe diensten en producten soepel in onze bedrijfsvoering op kunnen nemen? Hoe geven we betere invulling

Nadere informatie

De kracht van BI & Architectuur

De kracht van BI & Architectuur Samen boeken we succes De kracht van BI & Architectuur in de praktijk Business Intelligence Symposium 2009 Emiel van Bockel BI Awards 2009 2 Voorstellen Emiel van Bockel - Manager Information Services

Nadere informatie

Business & IT Alignment deel 1

Business & IT Alignment deel 1 Business & IT Alignment deel 1 Informatica & Economie Integratie 1 Recap Opdracht 1 Wat is integratie? Organisaties Strategie De omgeving van organisaties AH Bonuskaart AH Bonuskaart Economisch Geïntegreerd

Nadere informatie

VMS Implementatie in SAP Omgevingen

VMS Implementatie in SAP Omgevingen VMS Implementatie in SAP Omgevingen Ervaringen van Business Case tot Realisatie Huub Waterval, Directeur TheNextFlex TheNextFlex BV Amerikastraat 3 5232 BE s-hertogenbosch Tel. 084-8305764 E-mail: info@thenextflex.nl

Nadere informatie

Whitepaper. Veilig de cloud in. Whitepaper over het gebruik van Cloud-diensten deel 1. www.traxion.com

Whitepaper. Veilig de cloud in. Whitepaper over het gebruik van Cloud-diensten deel 1. www.traxion.com Veilig de cloud in Whitepaper over het gebruik van Cloud-diensten deel 1 www.traxion.com Introductie Deze whitepaper beschrijft de integratie aspecten van clouddiensten. Wat wij merken is dat veel organisaties

Nadere informatie

Het succes van samen werken!

Het succes van samen werken! White paper Het succes van samen werken! Regover B.V. Bankenlaan 50 1944 NN Beverwijk info@regover.com www.regover.com Inleiding Regover B.V., opgericht in 2011, is gespecialiseerd in het inrichten en

Nadere informatie

SIS FINANCE. voor professionals door professionals. consulting. interim management. finance professionals. SIS finance

SIS FINANCE. voor professionals door professionals. consulting. interim management. finance professionals. SIS finance FINANCE consulting interim management professionals duurzame relaties met onze opdrachtgevers, gebaseerd op kennis van zaken, commitment en oplossingsgerichtheid. OVER FINANCE Finance is een middelgroot

Nadere informatie

IT kwaliteit helder en transparant. bridging IT & users

IT kwaliteit helder en transparant. bridging IT & users IT kwaliteit helder en transparant bridging IT & users Acceptatiemanagement meer dan gebruikerstesten CEPO helpt al meer dan 15 jaar organisaties om integraal de kwaliteit van hun informatiesystemen en

Nadere informatie

Betekent SOA het einde van BI?

Betekent SOA het einde van BI? Betekent SOA het einde van BI? Martin.vanden.Berg@sogeti.nl 18 september 2007 Agenda Wat is SOA? Wat is BI? Wat is de impact van SOA op BI? Sogeti Nederland B.V. 1 Agenda Wat is SOA? Wat is BI? Wat is

Nadere informatie

CMS Ronde Tafel. Cloud Continuity. Ir. Jurian Hermeler Principal Consultant

CMS Ronde Tafel. Cloud Continuity. Ir. Jurian Hermeler Principal Consultant CMS Ronde Tafel Cloud Continuity Ir. Jurian Hermeler Principal Consultant Introductie Quint Wellington Redwood Onafhankelijk Management Adviesbureau Opgericht in 1992 in Nederland Ruim 20 jaar ervaring

Nadere informatie

InforValue. Laat de waarde van Informatie uw bedrijfsdoelstellingen versterken. Informatie Management

InforValue. Laat de waarde van Informatie uw bedrijfsdoelstellingen versterken. Informatie Management Laat de waarde van Informatie uw bedrijfsdoelstellingen versterken Informatie Informatie on Demand Referentie Architectuur Informatie Technologie is belangrijk voor Informatie. Uw organisatie heeft stabiele

Nadere informatie

Benefits Management. Continue verbetering van bedrijfsprestaties

Benefits Management. Continue verbetering van bedrijfsprestaties Benefits Management Continue verbetering van bedrijfsprestaties Agenda Logica 2010. All rights reserved No. 2 Mind mapping Logica 2010. All rights reserved No. 3 Opdracht Maak een Mindmap voor Kennis Management

Nadere informatie

De beheerrisico s van architectuur

De beheerrisico s van architectuur De beheerrisico s van architectuur Een overzicht van de ArChimate Risico Extensie versie 0.2 Bert Dingemans Inleiding Het implementeren van een (enterprise) architectuur brengt altijd risico s met zich

Nadere informatie

Projectmanagement opdrachten geselecteerd door ikdoeprojecten.nl

Projectmanagement opdrachten geselecteerd door ikdoeprojecten.nl Projectmanagement opdrachten geselecteerd door ikdoeprojecten.nl Bijgewerkt tot en met 18 januari 18 1 interim Projectmanager Datawarehouse Vastgoed gezocht! enkele maanden, gemiddeld 3, 4 of 5 dagen per

Nadere informatie

Het Analytical Capability Maturity Model

Het Analytical Capability Maturity Model Het Analytical Capability Maturity Model De weg naar volwassenheid op het gebied van Business Intelligence. WHITEPAPER In deze whitepaper: Wat is het Analytical Capability Maturity Model (ACMM)? Een analyse

Nadere informatie

Workshop Proces- en informatiemanagement. Feike Verweij

Workshop Proces- en informatiemanagement. Feike Verweij Workshop Proces- en informatiemanagement Feike Verweij + Voorstellen Feike Verweij Achtergrond KUN Planologie / Beleidswetenschappen Marktonderzoek & ICT Business Consultant Centric Woningcorporaties HC&H

Nadere informatie

Master Data Management

Master Data Management Master Data Management Waarom gegevensbeheer de basis is voor een succesvolle onderneming Gegevens zijn de basis voor processen en daarmee een belangrijk asset voor organisaties. Uit onderzoek blijkt dat

Nadere informatie

Bekend zijn met de visie en inzet van procesmanagement in de eigen organisatie.

Bekend zijn met de visie en inzet van procesmanagement in de eigen organisatie. en werkwijze BPM awareness Inzicht in de toepassing van BPM op strategisch niveau in het algemeen en binnen de eigen organisatie. Kennismaken met BPM vanuit een strategisch perspectief Nut en toegevoegde

Nadere informatie

Lean Six-Sigma. HealthRatio Operational Excellence

Lean Six-Sigma. HealthRatio Operational Excellence Lean Six-Sigma HealthRatio Operational Excellence De zorg werkt in een roerige omgeving Veel veranderingen leggen extra druk op zorginstellingen om goedkoper, efficiënter en transparanter te kunnen werken.

Nadere informatie

Application Services. Alles onder één dak: functioneel applicatiebeheer, applicatieontwikkeling en testdiensten

Application Services. Alles onder één dak: functioneel applicatiebeheer, applicatieontwikkeling en testdiensten Application Services Alles onder één dak: functioneel applicatiebeheer, applicatieontwikkeling en testdiensten Application Services van KPN Afdelingen smelten samen, markten verschuiven, klanten willen

Nadere informatie

Factsheet CONTINUOUS VALUE DELIVERY Mirabeau

Factsheet CONTINUOUS VALUE DELIVERY Mirabeau Factsheet CONTINUOUS VALUE DELIVERY Mirabeau CONTINUOUS VALUE DELIVERY We zorgen ervoor dat u in elke volwassenheidsfase van uw digitale platform snel en continu waarde kunt toevoegen voor eindgebruikers.

Nadere informatie

Governance en Business Intelligence

Governance en Business Intelligence Governance en Business Intelligence Basis voor de transformatie van data naar kennis Waarom inrichting van BI governance? Zorgorganisaties werken over het algemeen hard aan het beschikbaar krijgen van

Nadere informatie

Architectuur, Organisatie en Business Cases

Architectuur, Organisatie en Business Cases Architectuur, Organisatie en Business Cases Ervaringen uit de praktijk Jan de Baat CMG Trade, Transport & Industry B.V. Inleiding In de Dynamiek track van LAC 2000 is de problematiek omtrent de alignment

Nadere informatie

DYNAMIC INFRASTRUCTURE Helping build a smarter planet

DYNAMIC INFRASTRUCTURE Helping build a smarter planet Ronald.geuze@nl.ibm.com, Ronald.vanteeffelen@nl.ibm.com Consolidatie en Virtualisatie van Intel en UNIX platformen de praktijk 18/03/2009 DYNAMIC INFRASTRUCTURE Helping build a smarter planet 2009 IBM

Nadere informatie

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Financieel Management

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Financieel Management Exact Synergy Enterprise Krachtiger Financieel Management 1 Inleiding Waar gaat het om? Makkelijke vragen zijn vaak het moeilijkst te beantwoorden. Als het hectische tijden zijn, moet u soms veel beslissingen

Nadere informatie

WWW.CAGROUP.NL COMPLIANCE RADAR HET MEEST COMPLETE BESTURINGSSYSTEEM VOOR GEMEENTEN.

WWW.CAGROUP.NL COMPLIANCE RADAR HET MEEST COMPLETE BESTURINGSSYSTEEM VOOR GEMEENTEN. WWW.CAGROUP.NL COMPLIANCE RADAR HET MEEST COMPLETE BESTURINGSSYSTEEM VOOR GEMEENTEN. COMPLIANCE RADAR De Compliance Radar helpt gemeenten een brug te slaan tussen beleidsdoelstellingen en uitvoering. Door

Nadere informatie

Acceptatiemanagement meer dan gebruikerstesten. bridging it & users

Acceptatiemanagement meer dan gebruikerstesten. bridging it & users Acceptatiemanagement meer dan gebruikerstesten bridging it & users Consultancy Software Training & onderzoek Consultancy CEPO helpt al meer dan 15 jaar organisaties om integraal de kwaliteit van hun informatiesystemen

Nadere informatie

KIM. Slimme acties ondernemen

KIM. Slimme acties ondernemen KIM Slimme acties ondernemen CONTROLE KWIJT? Herkent u dit soort ervaringen ook? Uw organisatie heeft allerlei systemen in huis, maar Niemand weet echt meer hoe het systeem exact werkt Voor kleine wijzigingen

Nadere informatie

Customer Experience Management

Customer Experience Management Customer Experience Tele Train Grensverleggend klantcontact Tele Train. Grensverleggend klantcontact. Rendementsverbetering door optimale klantinteractie Een greep uit vragen die bij onze klanten leven

Nadere informatie

Solvency II: Een ander soort uitdaging voor BI?

Solvency II: Een ander soort uitdaging voor BI? Solvency II: Een ander soort uitdaging voor BI? Sogeti / Ovum BI & IM Symposium, 4 oktober 2010 Tako de Roode Client Executive Finance Verzekeren Sogeti Nederland Albert van Braam Manager Solvency II Competence

Nadere informatie

knkpublishing Microsoft Dynamics De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware Nieuwe kansen in een veranderende media wereld

knkpublishing Microsoft Dynamics De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware Nieuwe kansen in een veranderende media wereld De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware INTEGRATIE CONTINUE INNOVATIE WORKFLOW ONDERSTEUNING ABECON-CONSULTANCY OVER ABECON Microsoft Dynamics Nieuwe kansen in een veranderende media wereld Standaard

Nadere informatie

Entrepôt Data Warehouse Consultancy B.V. Productenbrochure Versie april 2006

Entrepôt Data Warehouse Consultancy B.V. Productenbrochure Versie april 2006 Productenbrochure Versie april 2006 Adres: Lovensestraat 41, 5014 DM Tilburg Telefoon: 06-51657583 Email: Pieter.Priems@entrepot.nl Internetsite: www.entrepot.nl 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 2 Markt

Nadere informatie

NS in beweging, Security als business enabler september 2008

NS in beweging, Security als business enabler september 2008 NS in beweging, Security als business enabler september 2008 Rien Dijkstra Enterprise IT Architect Informatiemangement & Technologie .. de noodzaak en uitdagingen van een topvervoerder, onder eigen regie,

Nadere informatie

1. Work Breakdown Structure en WBS Dictionary

1. Work Breakdown Structure en WBS Dictionary 1. Work Breakdown Structure en WBS Dictionary CUSTOMER migratie Management Technische Transitie Meetings Status Reporting Administratie Technisch Upgegrade Systemen (3-tier) Delta Analyse & Functioneel

Nadere informatie

Verandermanagement: Business as Usual

Verandermanagement: Business as Usual Verandermanagement: Samenvatting Voor organisaties is het inmiddels een vast gegeven dat hun processen en producten continue zullen moeten veranderen om zich te kunnen handhaven in een omgeving waar we

Nadere informatie

Haaglanden Medisch Centrum

Haaglanden Medisch Centrum Cloud oplossing in Haaglanden Medisch Centrum 26 september 2016 Agenda I. Introductie Haaglanden MC II. Situatieschets (voor implementatie) III. Probleemstelling huidige situatie IV. Doelstelling V. Pakket

Nadere informatie

Business Intelligence. Toepassing BI Database en Datawarehouse BI proces BI Organisatie Implementatie BI

Business Intelligence. Toepassing BI Database en Datawarehouse BI proces BI Organisatie Implementatie BI Business Intelligence Toepassing BI Database en Datawarehouse BI proces BI Organisatie Implementatie BI Toepassing BI (Operationele) sturing Financieel (BBSC) Performance NIET voor ondersteuning proces

Nadere informatie

Blended Sourcing van BI oplossingen

Blended Sourcing van BI oplossingen Blended Sourcing van BI oplossingen Publicatie Auteur: Henk van Roekel Gepubliceerd: Data Base Magazine, september 2006 Samenvatting: Outsourcing en off-shoring van data warehouse ontwikkeling kan veilig,

Nadere informatie

Programma. Ontwikkelingen. Kansen. Hoe pak je dat aan? Waar willen jullie het over hebben?

Programma. Ontwikkelingen. Kansen. Hoe pak je dat aan? Waar willen jullie het over hebben? ICT en Vastgoed Programma Ontwikkelingen Kansen Hoe pak je dat aan? Waar willen jullie het over hebben? Wie ben ik? Loopbaan IT biedt vastgoedbedrijven concurrentievoordelen RealEstateIT helpt deze voordelen

Nadere informatie

Geef handen en voeten aan performance management

Geef handen en voeten aan performance management Geef handen en voeten aan performance management De laatste jaren is het maken van concrete afspraken over de ICT-serviceverlening steeds belangrijker geworden. Belangrijke oorzaken hiervoor zijn onder

Nadere informatie

Praktijkcase Migratie van Livelink naar Sharepoint. Copyright Open Docs bv

Praktijkcase Migratie van Livelink naar Sharepoint. Copyright Open Docs bv Praktijkcase Migratie van Livelink naar Sharepoint Copyright Open Docs bv Agenda Introductie FrieslandCampina Toelichting FrieslandCampina Intranet Migratie Open Docs 2 Klantcase Migratie Livelink bij

Nadere informatie

Kwaliteitsmanagement: de verandering communiceren!

Kwaliteitsmanagement: de verandering communiceren! Kwaliteitsmanagement: de verandering communiceren! (de mens in het proces) Ronald Vendel Business Development manager Ruim 20 jaar ervaring Gestart in 1990 Software specialisme: Procesmanagement (BPM)

Nadere informatie

Conclusie: voor elke organisatie die dit nastreeft is het goed besturen en beheersen van de bedrijfsprocessen

Conclusie: voor elke organisatie die dit nastreeft is het goed besturen en beheersen van de bedrijfsprocessen 1 Waarom? : Succesvol zijn is een keuze! Organisaties worden door haar omgeving meer en meer gedwongen om beter te presteren. Voornamelijk wordt dit ingegeven door de klant die haar eisen en wensen m.b.t.

Nadere informatie

Optimalisatie. BMC klantendag 4 maart 2010

Optimalisatie. BMC klantendag 4 maart 2010 Applicatie Portfolio Optimalisatie BMC klantendag 4 maart 2010 Introductie Pim van der Kleij consultant applicatieen servicemanagement Benno Faase consultant servicemanagement 2 Sogeti Professioneel ICT-vakbedrijf

Nadere informatie

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Toegevoegde waarde vanuit inhoud

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Toegevoegde waarde vanuit inhoud Toegevoegde waarde vanuit inhoud De Organisatie 1 De Organisatie Bluefield Finance is als onderdeel van Bluefield Partners in 2007 opgericht door 2 ervaren financials met een uitgebreide expertise in business-

Nadere informatie

SOA en de echte waarheid over transformatie

SOA en de echte waarheid over transformatie SOA en de echte waarheid over transformatie Art Ligthart Partner, Ordina Apeldoorn IT Congres 2008 21 januari 2008 1 Wat gaan we doen? De consequenties van de invoering van Service Oriented Architectures

Nadere informatie

DNB Pensioenseminar. Parallelsessie Beleggingen. 21 september 2011

DNB Pensioenseminar. Parallelsessie Beleggingen. 21 september 2011 DNB Pensioenseminar Parallelsessie Beleggingen 21 september 2011 Hoofdvragen I. Wat maakt iemand een goede bestuurder op het gebied van beleggingen? II. Wat verwacht u van de toezichthouder op het gebied

Nadere informatie

BISL Business Information Services Library. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

BISL Business Information Services Library. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. BISL Business Information Services Library Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2

Nadere informatie

Magnutude 2012 Efficient BI. 18 september Joost de Ruyter van Steveninck

Magnutude 2012 Efficient BI. 18 september Joost de Ruyter van Steveninck Magnutude 2012 Efficient BI 18 september Joost de Ruyter van Steveninck 2 Inhoud Is BI nog niet efficiënt? Trends in BI Efficient BI: de trends in praktijk 3 Feedback van de gebruiker Informatie behoefte

Nadere informatie

CRM vanuit organisatorisch perspectief

CRM vanuit organisatorisch perspectief Highlights survey CRM in Nederland 2009/2010 CRM vanuit organisatorisch perspectief MarketCap International BV 13 Januari 2010 AGENDA o over de survey en de populatie o actief met en focus op CRM o hulp

Nadere informatie

Food Solution & Heemskerk OBUG 2014

Food Solution & Heemskerk OBUG 2014 Food Solution & Heemskerk OBUG 2014 Agenda - Introductie - W. Heemskerk BV - Wat is de Ordina Food Solution? - Waarom de Ordina Food Solution? - Aanpak - Resultaten 2 3 Historie W. Heemskerk BV 1960: Opgericht

Nadere informatie

Internal control revolution

Internal control revolution IT-audit seminar 'Compliance & Assurance, Back to the Future' Internal control revolution 13-9-2016 prof.dr. Eddy Vaassen RA Tilburg University 1 2 Thema s voor vandaag Business process management Continuous

Nadere informatie

De Digitale Corporatie

De Digitale Corporatie De Digitale Corporatie Operational Excellence of Customer Intimacy? Woningcorporaties worden digitaal. Streeft de digitale corporatie vooral Operational Excellence na of toch maximale klanttevredenheid?

Nadere informatie

SIS FINANCE. voor professionals door professionals. consulting. interim management. finance professionals SIS. finance

SIS FINANCE. voor professionals door professionals. consulting. interim management. finance professionals SIS. finance FINANCE consulting interim management professionals over sis... duurzame relaties met onze opdrachtgevers gebaseerd op kennis van zaken, commitment en oplossingsgerichtheid. Finance is een middelgroot

Nadere informatie

Data Quality Een vereiste voor elke datagedreven organisatie

Data Quality Een vereiste voor elke datagedreven organisatie 2-daagse training Data Quality Een vereiste voor elke datagedreven organisatie Initiatief en organisatie In samenwerking met Wat leert u in deze training? De eisen die de GDPR aan uw datakwaliteit stelt;

Nadere informatie

BI Roadmap: Highway to success

BI Roadmap: Highway to success BI Roadmap: Highway to success Microsoft Applicatie Platform Congres 2 maart 2011, Zeist Sjoerd Hobo Business Unit manager / Senior BI consultant sjoerd.hobo@qnh.nl Introductie QNH QNH helpt haar klanten

Nadere informatie

BI appliance op maat. Ruud Geerlings

BI appliance op maat. Ruud Geerlings BI appliance op maat Ruud Geerlings Programma Factoren binnen BI BI Appliances BIbox Toepassing BIbox Samenvatting Faalfactoren BI-projecten Business Betrokkenheid Veranderingen Technieken Faalfactoren

Nadere informatie

SEE INFORMATION DIFFERENTLY ARCHIEF- EN INFORMATIEBEHEER: EEN GOED BEGIN IS HET HALVE WERK BASISKENNIS OVER RETENTIESCHEMA'S

SEE INFORMATION DIFFERENTLY ARCHIEF- EN INFORMATIEBEHEER: EEN GOED BEGIN IS HET HALVE WERK BASISKENNIS OVER RETENTIESCHEMA'S SEE INFORMATION DIFFERENTLY ARCHIEF- EN INFORMATIEBEHEER: EEN GOED BEGIN IS HET HALVE WERK BASISKENNIS OVER RETENTIESCHEMA'S INLEIDING DEZE SNELGIDS HELPT U BIJ HET PLANNEN, MAKEN EN BEHEREN VAN RETENTIESCHEMA'S

Nadere informatie

TAM. Control Model for Effective Testing

TAM. Control Model for Effective Testing TAM Control Model for Effective Testing Test management group Missie Adapteren specifieke context klant Klanten helpen met testuitdaging Resultaatgericht testmanagement Standaardisatie en industrialisatie

Nadere informatie

Grip op data: pleidooi voor inrichting van een Digital Operating Model en uniforme dataprocessen

Grip op data: pleidooi voor inrichting van een Digital Operating Model en uniforme dataprocessen Grip op data: pleidooi voor inrichting van een Digital Operating Model en uniforme dataprocessen Wat is nodig om betrouwbare data te kunnen leveren en gebruiken? 21 Pleidooi voor de inrichting van een

Nadere informatie

Versterk uw focus op vastgoed met ICT

Versterk uw focus op vastgoed met ICT Versterk uw focus op vastgoed met ICT Johan André de la Porte Real Estate IT September 2012 Voorwoord De wereld van het vastgoed staat onder druk en verandert in hoog tempo. Uit onderzoek dat in samenwerking

Nadere informatie

Op 14 maart 2017 publiceerde het DNB Expertisecentrum Operationele en IT Risico's een memo 'Toelichting Toetsingskader Informatiebeveiliging 2017'.

Op 14 maart 2017 publiceerde het DNB Expertisecentrum Operationele en IT Risico's een memo 'Toelichting Toetsingskader Informatiebeveiliging 2017'. Inleiding Op 14 maart 2017 publiceerde het DNB Expertisecentrum Operationele en IT Risico's een memo 'Toelichting Toetsingskader Informatiebeveiliging 2017'. Hierin wordt aangegeven dat DNB in 2017 met

Nadere informatie

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Klantbeheer CRM

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Klantbeheer CRM Exact Synergy Enterprise Krachtiger Klantbeheer CRM 1 Inleiding Waar gaat het om? De klant komt op de eerste plaats. Maar geldt dat voor al uw klanten? En om hoeveel (potentiële) klanten gaat het; tientallen,

Nadere informatie

Auteurs: Jan van Bon, Wim Hoving Datum: 9 maart 2009. Cross reference ISM - COBIT

Auteurs: Jan van Bon, Wim Hoving Datum: 9 maart 2009. Cross reference ISM - COBIT Auteurs: Jan van Bon, Wim Hoving Datum: 9 maart 2009 Cross reference ISM - COBIT ME: Monitor & Evaluate Cross reference ISM - COBIT Management summary Organisaties gebruiken doorgaans twee soorten instrumenten

Nadere informatie

Business Process Management

Business Process Management Business Process Management Prof. dr. Manu De Backer Universiteit Antwerpen Katholieke Universiteit Leuven Hogeschool Gent Wat is een bedrijfsproces? Een verzameling van (logisch) gerelateerde taken die

Nadere informatie

Upgrade of Her-implementatie PeopleSoft FMS bij DNB

Upgrade of Her-implementatie PeopleSoft FMS bij DNB Upgrade of Her-implementatie PeopleSoft FMS bij DNB Release cq support status 2002 Europese aanbesteding 2003 Implementatie 4 modules (GL,AP,PO,IN) Huidige versie 8.8 (upgrade 2005) uitbreiding modules.

Nadere informatie

Business Service Management Eén ERP-oplossing voor al uw beheer

Business Service Management Eén ERP-oplossing voor al uw beheer WHITEPaPER: BUSINESS SERVICE MANAGEMENT Business Service Management Eén ERP-oplossing voor al uw beheer IT SERVIcE PRoVIDER auteur: Herman Rensink WHITEPAPER: BUSINESS SERVICE MANAGEMENT 2 Met GENSYS levert

Nadere informatie

Richtlijnen voor het ontwerpen een Intranetportal Door Bas Fockens

Richtlijnen voor het ontwerpen een Intranetportal Door Bas Fockens Richtlijnen voor het ontwerpen een Intranetportal Door Bas Fockens Copyright Datacon www.datacon.nl Wat is een intranetportal? Een intranet is een online gepersonaliseerde en geïntegreerde toegang tot

Nadere informatie

De verborgen schatten van ERP Een onderzoek naar ERP-optimalisatie bij middelgrote bedrijven. succeed IT. better results together

De verborgen schatten van ERP Een onderzoek naar ERP-optimalisatie bij middelgrote bedrijven. succeed IT. better results together De verborgen schatten van ERP Een onderzoek naar ERP-optimalisatie bij middelgrote bedrijven succeed IT better results together Een onderzoek naar ERP-optimalisatie bij middelgrote bedrijven in handel

Nadere informatie

ALLIANDER. Neemt de wind in de zeilen en transformeert het inkoopproces

ALLIANDER. Neemt de wind in de zeilen en transformeert het inkoopproces ALLIANDER Neemt de wind in de zeilen en transformeert het inkoopproces Alliander NV beheert energie netwerken die gas en elektriciteit distribueren naar grote delen van Nederland voor huizen, transport,

Nadere informatie

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D Auteur : P. van der Meer, Ritense B.V. Datum : 17 juli 2008 Versie : 1.3 2008 Ritense B.V. INHOUD 1 VERSIEBEHEER...1 2 PROJECT

Nadere informatie

Business Risk Management? Dan eerst data op orde!

Business Risk Management? Dan eerst data op orde! Business risk management? Dan eerst data op orde! Kwaliteit, leveringsbetrouwbaarheid, klantgerichtheid, kostenbewustzijn en imago zijn kernwaarden in de bedrijfsvoering die door nutsbedrijven hartelijk

Nadere informatie

Curriculum Vitae Ishak Atak. www.ishakatak.nl. Naam : Ishak Atak Roepnaam : Ishak. Woonplaats : Utrecht Geboorte datum : 13-05-1983

Curriculum Vitae Ishak Atak. www.ishakatak.nl. Naam : Ishak Atak Roepnaam : Ishak. Woonplaats : Utrecht Geboorte datum : 13-05-1983 Naam : Ishak Atak Roepnaam : Ishak Woonplaats : Utrecht Geboorte datum : 13-05-1983 Tel. : +316-46 17 76 00 Beschikbaar : Full time December 2015 Email: : contact@ishakatak.nl Datum CV : November 2015

Nadere informatie

End-note. Sven Noomen Wouter Heutmekers

End-note. Sven Noomen Wouter Heutmekers End-note Sven Noomen Wouter Heutmekers 2 Ok, en morgenvroeg? Voorstellen 25111978 14 8 4 6 23 25031981 12 3 1 1339 3 Think BIG Act SMALL 2011 Scale FAST 4 5 6 Visie & strategie Strategie Ondersteuning

Nadere informatie

AgileBeheer. Optimale balans in continuïteit & verandering. @daveherpen

AgileBeheer. Optimale balans in continuïteit & verandering. @daveherpen AgileBeheer Optimale balans in continuïteit & verandering @daveherpen Agile 2 Agile: reality 3 Agile: goal 4 AgileBeheer: referentiekader Business TTM -- Qual Time To Market omlaag Quality lifecycle 6.

Nadere informatie

In 3 stappen naar de juiste keuze voor marketing software

In 3 stappen naar de juiste keuze voor marketing software In 3 stappen naar de juiste keuze voor marketing software 4orange, 2014 Hogehilweg 24 1101 CD Amsterdam Zuidoost www.4orange.nl 2 Hoe kunnen de juiste keuzes voor marketing software gemaakt worden? In

Nadere informatie

occurro Vertrouwt u uw gegevens? BI wordt volwassen Kasper de Graaf 31 maart 2009 De kracht van BI en Architectuur in de praktijk - Centraal Boekhuis

occurro Vertrouwt u uw gegevens? BI wordt volwassen Kasper de Graaf 31 maart 2009 De kracht van BI en Architectuur in de praktijk - Centraal Boekhuis Vertrouwt u uw gegevens? BI wordt volwassen Kasper de Graaf 31 maart 2009 De kracht van BI en Architectuur in de praktijk - Centraal Boekhuis BI & Data Warehousing Business Intelligence: Het proces dat

Nadere informatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie DIENST Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie Advies over en ondersteuning bij het initieel inrichten/optimaliseren

Nadere informatie

Customer Case: WoningNet

Customer Case: WoningNet Customer Case: WoningNet WoningNet en Webservices Woonruimtebemiddeling Shared service center Business uitdaging Architectuur visie Woonruimtebemiddeling Woningzoekende Corporatiemedewerker Corporatiemedewerker

Nadere informatie

Real-time data Warehousing

Real-time data Warehousing Real-time data Warehousing Hoe ICT de business ontzorgt? Jan-Paul Meijer EclipseIT BIS B.V. Datum: 13-10-2011 Wie maakt er al gebruik van RT DWH Agenda Introductie Business uitdagingen bij Real-time Data

Nadere informatie

Goed functioneel beheer noodzaak voor effectievere SPI

Goed functioneel beheer noodzaak voor effectievere SPI getronicspinkroccade.nl Goed functioneel beheer noodzaak voor effectievere SPI Machteld Meijer Zeist, 3 oktober 2006 Inhoud Domeinen en modellen Functioneel beheer en BiSL Rol van BiSL in SPI 1 Goed functioneel

Nadere informatie

Optimaliseren afsluiten rapportage proces: juist nu!

Optimaliseren afsluiten rapportage proces: juist nu! 18 Optimaliseren afsluiten rapportage proces: juist nu! Belang van snelle en betrouwbare informatie groter dan ooit Drs. Wim Kouwenhoven en drs. Maarten van Delft Westerhof Drs. W.P. Kouwenhoven is manager

Nadere informatie

Last but not least. Hoofdstuk 35. Bijlagen

Last but not least. Hoofdstuk 35. Bijlagen Last but not least Hoofdstuk 35 Bijlagen V1.2 / 01 februari 2016 Geen copyright! MCTL is in licentie gegeven volgens een Creative Commons Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. Gebaseerd op een werk van

Nadere informatie

Hoezo dé nieuwe ISO-normen?

Hoezo dé nieuwe ISO-normen? De nieuwe ISO-normen Dick Hortensius Senior consultant Managementsystemen NEN Milieu & Maatschappij dick.hortensius@nen.nl 1 Hoezo dé nieuwe ISO-normen? 2 1 De cijfers voor Nederland (eind 2013) Norm Aantal

Nadere informatie

Opgaven - De intelligente organisatie 3 e editie

Opgaven - De intelligente organisatie 3 e editie Opgaven hoofdstuk 1 1. Benoem het voornaamste voordeel van BI voor organisaties. 2. Uit welke processen bestaan de grote en kleine BI cyclus? 3. Wat is het verschil tussen contextuele en transactionele

Nadere informatie

KlantVenster. Klantgericht werken met KlantVenster LAAT ICT VOOR U WERKEN! Een veelzijdig platform ter ondersteuning van uw bedrijfsdoelstellingen

KlantVenster. Klantgericht werken met KlantVenster LAAT ICT VOOR U WERKEN! Een veelzijdig platform ter ondersteuning van uw bedrijfsdoelstellingen KlantVenster Klantgericht werken met KlantVenster Een veelzijdig platform ter ondersteuning van uw bedrijfsdoelstellingen Een modulair opgebouwde oplossing, die de basis vormt voor online dienstverlening

Nadere informatie

In 3 stappen naar de juiste keuze voor marketing software

In 3 stappen naar de juiste keuze voor marketing software In 3 stappen naar de juiste keuze voor marketing software 4orange, 2014 Hogehilweg 24 1101 CD Amsterdam Zuidoost www.4orange.nl 2 Hoe kunnen de juiste keuzes voor marketing software gemaakt worden? In

Nadere informatie