Concept kaderstellende notitie provinciale sturingsfilosofie en provinciaal belang voor de ruimtelijke ordening. Provincie Noord Holland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Concept kaderstellende notitie provinciale sturingsfilosofie en provinciaal belang voor de ruimtelijke ordening. Provincie Noord Holland"

Transcriptie

1 Concept kaderstellende notitie provinciale sturingsfilosofie en provinciaal belang voor de ruimtelijke ordening Provincie Noord Holland PS / GS maart

2 INHOUDSOPGAVE 1. AANLEIDING STATUS EN TOTSTANDKOMING UITGANGSPUNTEN STURINGSFILOSOFIE INGREDIENTEN/CRITERIA PROVINCIAAL BELANG...8 Bijlage: Overzicht instrumenten nwro en bevoegdheidsverdeling 2

3 1. AANLEIDING Op 1 juli 2008 treedt de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (nwro) in werking. De nwro vraagt ons om een sturingsfilosofie te bepalen en provinciale belangen te benoemen. Daarnaast verplicht de nwro ons tot het maken van een structuurvisie als opvolger van de huidige twee streekplannen. De nwro betekent een stelselwijziging in de ruimtelijke ordening door een verandering van de positie, verantwoordelijkheden en instrumenten van Rijk, provincies en gemeenten. De nieuwe wet sluit aan op veranderende verhoudingen tussen overheden, burgers en maatschappelijke organisaties en heeft mede als doel de uitvoering van de Nota Ruimte mogelijk te maken. Zij biedt provincies een uitgebreid takenpakket met bijbehorende (niet ) juridische instrumenten om zelf keuzes te kunnen maken. Dit geeft ons kansen en mogelijkheden een sleutelfunctie te spelen in de oplossing van regionale ruimtelijke vraagstukken en vraagt provincies om een herbezinning op hun rol en werkwijze. Het bepalen van de sturingsfilosofie is van belang aangezien alle bestuurslagen dezelfde instrumenten ter beschikking hebben, en het aan de bestuurslaag zelf is om te bepalen hoe zij welke instrumenten in zal zetten en waarom. Inhoudelijk is het van belang dat alle bestuurslagen bepalen voor welke belangen zij de verantwoordelijkheid nemen. Deze kaderstellende notitie gaat in op het benoemen van ingrediënten voor regievoering en de invulling van het begrip provinciaal belang. 2. STATUS EN TOTSTANDKOMING Conform de nieuwe Wro zijn Provinciale Staten bepalend en besluitvormend voor de kaders van de provinciale sturingsfilosofie en de provinciale ruimtelijke belangen. In het licht hiervan is deze notitie in nauw overleg tussen PS (statenwerkgroep) en GS (gedeputeerde Hooijmaijers) tot stand gekomen. De werkgroep nwro, voortgekomen uit de commissie ROG, heeft in de voorbereidende fase een initiërende rol gespeeld. Vervolgens heeft de werkgroep deze kaderstellende notitie geschreven, in nauw overleg met gedeputeerde Hooijmaijers. Deze werkwijze krijgt haar vervolg bij de verdere bepaling van het provinciaal belang en de uiteindelijke vertaling daarvan in de structuurvisie. De volgende stappen structureren het vervolg: Bepalen provinciale belangen (inhoudelijk), Bepalen van de rol die de provincie bij de provinciale belangen speelt; Benoemen van instrumenten die zij daarvoor in wil zetten (of de provincie verantwoordelijkheid neemt voor deze belangen en in welke mate). Deze kaderstellende notitie vormt een onderdeel van de structuurvisie. 3

4 3. UITGANGSPUNTEN Een aantal factoren speelt een rol voor het bepalen van een nieuwe sturingsfilosofie van Noord Holland. Externe factoren Kenmerk van de huidige netwerksamenleving ten opzichte van die van de zestiger jaren is een sterke onderlinge afhankelijkheid tussen partijen, zowel bij het formuleren van beleid als bij de uitvoering daarvan. Dit uit zich onder andere in gebiedsontwikkeling waar sprake is van een toenemende afhankelijkheid van overheden onderling en marktpartijen bij het op gang brengen van ruimtelijke ontwikkelingen. Van overheden wordt verwacht dat zij zich ondernemingsgerichter opstellen (aanbestedingen / PPS contracten), van marktpartijen wordt medeverantwoordelijkheid voor publieke taken verwacht. Dit alles heeft gevolgen voor de stijl van besturen; deze kent een omslag van government (=overheidsgericht) naar governance gericht op samenwerking waarin publiek en private partijen deelnemen aan gemengde publieke en private netwerken. In de ruimtelijke ordening is deze wijze van besturen volop aan de gang. Er is / ontstaat dus een veranderende relatie tussen overheid en samenleving en overheden onderling. Dit veroorzaakt een veelheid aan rolpatronen voor provincie en gemeenten waarbij in de loop van een proces rollen kunnen veranderen. Een nieuwe provinciale sturingsfilosofie kan niet los gezien worden van de sturingsfilosofie van de Nota Ruimte en de ter uitvoering daarvan vastgestelde nieuwe Wet ruimtelijke ordening: decentraal wat kan, centraal wat moet. Hiermee wordt bedoeld dat in beginsel taken door decentrale bestuurslichamen worden uitgeoefend, tenzij het Rijk of de provincie gemotiveerd redenerend vanuit de aanwezigheid van een nationaal of provinciaal belang van mening is dat zij die taken beter of uitsluitend kan uitoefenen. Om deze reden heeft het Rijk verantwoordelijkheden verschoven naar de provincies, waardoor de provincies voor een aantal thema s (bijvoorbeeld water, verkeer en vervoer, ontwikkelen van agrarisch ruimtelijk beleid voor het landelijk gebied, vrijkomende agrarische bebouwing, ruimte voor ruimte, ILG) verantwoordelijk zijn en om die reden meer instrumenten hebben gekregen om tot uitvoering van beleid te komen. De nieuwe wet en de Nota Ruimte bieden een belangrijke impuls aan de gedachtevorming over de versterking van de provinciale regiefunctie bij het op gang brengen van regionale ruimtelijke ontwikkelingen. De wet biedt ons de bestuurlijke ruimte om wel of niet onze verantwoordelijkheden op te pakken en op provinciaal / regionaal niveau onze regiefunctie waar te maken. Tegelijkertijd kadert het begrip provinciaal belang, de basis voor de doorwerking van ons beleid, onze speelruimte in. De nieuwe wet legt bevoegdheden nu ook bij Provinciale Staten, naast bevoegdheden voor Gedeputeerde Staten. De keuze van de instrumenten bepaalt daarmee ook het bevoegde orgaan. Dit vraagt naast een nieuwe wijze van (externe) samenwerking ook om goede interne werkafspraken en eventueel delegatie van bevoegdheden tussen Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten. 4

5 Interne factoren Gedeputeerde Staten hebben in het collegeprogramma Krachtig, in Balans ( ) voornemens voor de komende jaren vastgelegd. Een greep uit diverse relevante uitspraken (zowel juridisch getinte als meer bestuurlijke) uit dit collegeprogramma: Waar belangen of regels tegenstrijdig zijn, zullen wij knopen doorhakken en lusten en lasten in de samenleving eerlijk verdelen; Voor een aantal majeure projecten die wij van eminent belang vinden zullen wij als de noodzaak daartoe bestaat aanwijzingen geven; Na invoering van de nwro zullen wij zo snel mogelijk een structuurvisie opstellen met bijbehorende verordeningen; In de structuurvisie met bijbehorende verordeningen zullen wij de projecten aangeven die wij van (groot) provinciaal belang vinden; Voor deze projecten die bijdragen aan realisering van provinciale beleidsdoelen zullen wij gebruik maken van alle nieuwe (juridische) instrumenten die de nwro biedt; Wij zijn voorstander van ontwikkelingsplanologie; wij zien daarbij voor de provincie een regisserende, stimulerende en zo nodig een aanwijzende rol weggelegd, waarbij met alle betrokkenen in een vroegtijdig stadium overleg plaatsvindt; Wij kiezen voor een pro actieve opstelling ten aanzien van prealabele vragen waarbij wij deze vragen niet slechts formeel toetsen aan de regels van het streekplan maar ze beleidsmatig en bestuurlijk beoordelen. Grondbeleid is in eerste instantie een aangelegenheid van lokale overheden; als onderhandelingen tussen gemeente en marktpartijen niet tot resultaten leiden, dan kunnen wij ervoor kiezen zelf te handelen danwel een gebiedsontwikkelingsproject op te zetten teneinde provinciale belangen te verwezenlijken; De provincie pakt de regie van de hoogwaardige glastuinbouw/glas as op. Plattelandsontwikkeling: bij het maken van plannen voor het landelijk gebied kunnen bewoners, ondernemers en belangenorganisaties meedenken. Bevordering woning bouw door verdichting en intensivering: eventuele financiële ondersteuning in het kader van ISV behoort tot de mogelijkheden 5

6 4. STURINGSFILOSOFIE De nwro vraagt de provincies om een sturingsfilosofie te bepalen. De belangrijkste vraag die de provincie Noord Holland bij deze sturingsfilosofie beantwoordt is hoe wil de provincie de ruimtelijke ordening in Noord Holland regisseren / besturen? De provincie Noord Holland staat onderstaande sturingsfilosofie voor ogen: 1. De provincie ziet voor zichzelf een belangrijke regisserende rol weggelegd bij het oplossen van regionale ruimtelijke vraagstukken. Derhalve is niet zozeer de vraag aan de orde óf de provincie regie gaat voeren maar wel hoe de provincie daaraan concreet gestalte geeft en welke instrumenten zij daartoe inzetten. De provincie maakt daarbij gebruik van de juridisch ruimtelijke instrumenten die de wet haar biedt om provinciale belangen veilig te stellen. 2. De provincie is bereid bij de uitvoering van het ruimtelijke beleid gemeenten op diverse manieren te faciliteren of ontwikkelingen te stimuleren, teneinde een betere regionale afstemming van lokale ruimtelijke vraagstukken bereiken. Het voorgaande leidt tot de volgende toepassing van de sturingsfilosofie: 1. Om goed regie te kunnen voeren op bovenlokale ruimtelijke ontwikkelingen en een coördinerende rol tussen gemeenten te kunnen spelen is het noodzakelijk dat de provincie de provinciale belangen als aanzet naar een provinciale structuurvisie duidelijk vastlegt. 2. Met de structuurvisie en generieke (instructie ) verordeningen in de hand overlegt de provincie met gemeenten en maatschappelijke organisaties/bedrijfsleven in hoeverre zij willen meewerken aan de realisering van provinciale doelen. De provincie kan of wil niet alle geformuleerde provinciale belangen ook zelf uitvoeren; integrale gebiedsontwikkeling maakt immers betrokkenheid van gemeenten en maatschappelijke organisaties/bedrijfsleven en daarmee medeverantwoordelijkheid voor de uitvoering onontbeerlijk. Wel zal de provincie dit overleg aan termijnen binden om voortgang in het ruimtelijke ordeningsproces te garanderen. Afhankelijk van de vraag of gemeenten bereid of in staat zijn tot (mede ) uitvoering van ruimtelijke doelstellingen en/of provinciale belangen bepaalt de provincie vervolgens of zij met gebruikmaking van de juridische bevoegdheden zelf tot projectmatige uitvoering overgaat. Bij het overdragen van verantwoordelijkheden aan gemeenten kan bijvoorbeeld het instrument convenant een rol spelen. 3. Op basis van de geformuleerde provinciale belangen formuleert de provincie provinciale ruimtelijke doelstellingen in de provinciale structuurvisie. Daar waar deze strijdig met elkaar zijn maakt de provincie heldere ruimtelijke keuzes. Op deze wijze kunnen afwegingen en keuzes, gemaakt op regionaal niveau, lokaal politieke dilemma s voorkomen en bevordert de provincie tevens de samenwerking tussen gemeenten. 4. Het is noodzakelijk dat de provincie de provinciale belangen juridisch zal borgen door de meest geëigende juridische instrumenten. Per ruimtelijke doelstelling geeft de provincie aan welk instrument daarvoor het meest effectief is. Daar waar sprake is van generieke provinciale belangen zoals bijvoorbeeld wettelijke of nietwettelijke basiskwaliteiten op het punt van geluidhinder, waterbeheer, ruimtelijke 6

7 kwaliteitseisen, bescherming van kwetsbare regionale groenstructuren etc. kan een provinciale verordening het juiste instrument zijn. Deze zal dan ook als een noodzakelijk complement van de structuurvisie worden ingezet. Deze verordening kan globaal van opzet zijn (instructie verordening) of meer gedetailleerde normstelling bevatten. 5. De provincie zal de provinciale structuurvisie zonodig nader uitwerken in meer uitgewerkt beleid voor bepaalde regio s of gewesten. 6. De provincie voorziet de provinciale structuurvisie van een uitvoeringsprogramma waarin zij per doelstelling aangeeft hoe de provincie, al dan niet onder voorwaarden, haar belangen zal borgen. 7. De verordening bevat ruimtelijke randvoorwaarden voor het hele grondgebied van de provincie maar kan ook op basis van uitwerkingen van de structuurvisie voor delen ervan nader worden uitgewerkt. Het is ook mogelijk dat de provincie een provinciale verordening achter de hand houdt in afwachting van de totstandkoming van afspraken tussen gemeente(n) en provincie over de uitvoering van de provinciale belangen (in een bestuursakkoord of convenant). 8. Naast de algemene randvoorwaarden, neergelegd in een provinciale verordening geldend voor de hele provincie, zet de provincie voor meer specifieke ruimtelijke doelstellingen andere juridische middelen in. De provincie laat de keuze altijd bepalen door de aanwezige provinciale belangen. 7

8 5. INGREDIENTEN/CRITERIA PROVINCIAAL BELANG In deze paragraaf wordt verder invulling gegeven aan decentraal (lokaal) wat kan, centraal (provinciaal) wat moet. De provincie heeft in paragraaf 4 (sturingsfilosofie) bepaald dat ze een belangrijke regisserende rol voor zichzelf ziet weggelegd bij het oplossen van regionale ruimtelijke vraagstukken. Daarbij behoort het benoemen van belangen welke op provinciale schaal thuishoren. Hiermee geeft de provincie duidelijkheid richting de lokale en nationale overheid over de belangen die zij als provinciale belangen benoemt. Voor (een deel van) de provinciale belangen zal de provincie haar verantwoordelijkheid nemen. Welke verantwoordelijkheden de provincie neemt, welke instrumenten zij toepast en welke zij aan de (nationale of) lokale overheid overlaat, wordt duidelijk in de structuurvisie. In deze paragraaf wordt antwoord gegeven op de vraag: wat verstaan we onder het begrip provinciaal belang, ofwel welke invulling geven wij aan de definitie (ingrediënten / criteria). Het benoemen van criteria is van belang voor de motivering waarom een thema van provinciaal belang is en waarom het op provinciaal niveau thuis hoort. Onderstaande punten, in willekeurige volgorde opgeschreven, vormen ingrediënten / criteria die invulling geven aan / het kookboek vormen van het begrip provinciaal belang. Het kookboek dient als leidraad voor de (vervolg)discussie over provinciale belangen (met name: welke provinciale belangen benoemt de provincie Noord Holland?), zoals genoemd in paragraaf Wettelijke taak (bijvoorbeeld: luchtkwaliteit / geluidhinder) Deze taak is ingegeven vanuit bestaande wetten. Hierbij kan de provincie verschillende rollen vervullen. 2. Juridische doorwerking van Europees / Rijksbeleid (bijvoorbeeld Algemene maatregel van Bestuur) Hierin is onderscheid te maken tussen Europese en Nationale regelgeving. Het Rijk kan een direct en een getrapte aanwijzing geven. Een directe aanwijzing is ingekaderd en geeft de provincies niet tot nauwelijks beleidsvrijheid. Bij een getrapte aanwijzing is sprake van meer beleidsvrijheid voor provincies. 3. Financiële betrokkenheid De provincie besluit of heeft besloten een project / programma financieel te ondersteunen. Dit kan bijvoorbeeld bij gebiedsontwikkeling of aanbesteding (openbaar vervoer) het geval zijn. 4. Er is sprake van een provinciale hoofdstructuur / gemeentegrens overschrijdende effecten (bijvoorbeeld: landschappelijke structuren) In het verlengde van de nationale ruimtelijke hoofdstructuur worden/zijn de ruimtelijke basiskwaliteiten van de provincie benoemd. Deze ruimtelijke basiskwaliteiten vormen de provinciale hoofdstructuur en zijn daarmee (van) provinciaal belang. Effecten van lokale ontwikkelingen op de provinciale hoofdstructuur raken (mogelijk) aan provinciale belangen. 8

9 5. Gekoppelde ruimtelijke belangen Als bij (een of meerdere) ontwikkelingen gekoppelde ruimtelijke belangen in het geding zijn. Voorbeelden van gekoppelde ruimtelijke belangen zien we bij gebiedsontwikkeling. Ook op kleinere schaal (dan bij gebiedsontwikkeling het geval is) kan dit aan de orde zijn. 6. Regionaal / bovenlokaal karakter (bijvoorbeeld: klimaatverandering) De provincie benoemt thematische belangen, op het gebied van bijvoorbeeld verkeer & vervoer, milieu, natuur, recreatie etc. Tevens kan gedacht worden aan veiligheidsaspecten als thematisch belang (maatregelen in verband met klimaatveranderingen, maar ook om mogelijke bedreigingen op andere terreinen, zoals rampenbestrijding en terreur), bodemaspecten en (gelijkmatige) spreiding van economische ontwikkeling ter bevordering van de leefbaarheid en werkgelegenheid in de provincie Noord Holland. Deze thematische belangen kunnen voor de hele provincie gelden of voor (bepaalde) regio s. 9

10 1. BIJLAGE: Overzicht instrumenten nwro en bevoegdheidsverdeling Hieronder geven wij een kort overzicht van de meest voorkomende bestuurlijke en juridische instrumenten die de provincie ter beschikking staan: Provinciale STRUCTUURVISIE als politiek strategisch document zonder juridische doorwerking Niet-juridische instrumenten Juridische instrumenten Bestuurlijk Overleg,Convenanten, bestuursakkoor-den Stimuleringsprogramma's, communicatie, monitoren, faciliteren Algemene regels (verordening) Aanwijzing Prov. bp / Ppb Subsidies / gouden koorden, provinciaal grondbeleid Generieke regels, gelden voor meerdere gevallen Concrete gevallen Vooraf Vooraf Achteraf Vooraf NB 1. De uitvoering van het ruimtelijke beleid is niet alleen afhankelijk van de ruimtelijke instrumenten uit de nwro. Andere wetgeving (bijvoorbeeld grondbeleidswetgeving, waterwetgeving, ISV etc) kent naast het ruimtelijke instrumentarium ook een zeer divers gevulde gereedschapskist met niet juridische en juridische middelen die ook voor de provinciale belangen ingezet kunnen worden. 2. In het schema zijn niet juridische en juridische instrumenten gescheiden. In de bestuurspraktijk is echter dikwijls sprake van een combinatie van instrumenten. Daarnaast is meestal sprake van gecombineerde bevoegdheden met andere bestuursorganen omdat vele bestuursorganen bevoegdheden hebben op verschillende terreinen. Aanvulling van of gecombineerde inzet met instrumenten van Rijk, gemeenten of waterschappen is zeker mogelijk. Instrumenten, op grond van de nwro aan Provinciale Staten toegekend: De provinciale structuurvisie, als uitsluitend zelf bindend document voor PS Het provinciale inpassingsplan (materieel een bestemmingsplan) Het provinciale projectbesluit (eventueel te delegeren aan GS) De provinciale ruimtelijke Verordening (met mogelijkheid van delegatie van regelgeving aan GS) De provinciale coördinatieregeling 10

11 Instrumenten, op grond van de nwro toegekend aan Gedeputeerde Staten: De pro actieve aanwijzing Het bij de gemeente indienen van een zienswijze tegen een ontwerp bestemmingsplan De reactieve aanwijzing Overige bestaande op grond van diverse wetten toegekende instrumenten aan Provinciale Staten resp. Gedeputeerde Staten: Het voeren van bestuurlijk overleg (GS) Het maken van beleidsregels (GS) Het toekennen van subsidies (GS) Het sluiten van privaatrechtelijke overeenkomsten/ bestuursovereenkomsten/convenanten (GS) Het stellen van kaders voor het strategisch grondbeleid (PS) Het aanwijzen van gronden voor toepassing voorkeursrecht (PS) Het inzetten van de eigen organisatie / know how t.b.v. integrale gebiedsontwikkelingsprojecten (organisatie/samenwerkingscapaciteiten) (GS) 11

De nieuwe Wro op provinciaal niveau

De nieuwe Wro op provinciaal niveau De nieuwe Wro op provinciaal niveau Inhoud presentatie Hoe vindt de realisatie van het ruimtelijke beleid (streekplanonderdeel van POP) nu plaats? Waarom een nieuwe Wro en wat zijn de kernpunten van deze

Nadere informatie

Nadere uiteenzetting instrumenten Wet ruimtelijke ordening (Wro) Henk Kats

Nadere uiteenzetting instrumenten Wet ruimtelijke ordening (Wro) Henk Kats Nadere uiteenzetting instrumenten Wet ruimtelijke ordening (Wro) ` Henk Kats 18.02.2008 Verantwoordelijkheden leggen waar ze thuishoren: dat is de essentie van de Wro. De nieuwe wet heeft tot doel de taken

Nadere informatie

Groengebied Amstelland AB 10-11-2011 Agendapunt 9 eerder door het bestuur behandelde notities over rol en positie GGA BIJLAGE 1 DISCUSSIENOTITIE

Groengebied Amstelland AB 10-11-2011 Agendapunt 9 eerder door het bestuur behandelde notities over rol en positie GGA BIJLAGE 1 DISCUSSIENOTITIE Groengebied Amstelland AB 10-11-2011 Agendapunt 9 eerder door het bestuur behandelde notities over rol en positie GGA BIJLAGE 1 DISCUSSIENOTITIE Bestuurlijke begeleidingsgroep Visie Amstelland Aantal bijlagen:

Nadere informatie

: Beleid artikel 19 WRO. : RWB / Ruimtelijke Inrichting Noord

: Beleid artikel 19 WRO. : RWB / Ruimtelijke Inrichting Noord Nota PS-commissie Vergaderdatum : 2 februari 2006 Commissie voor : ROV Agendapunt nr. : 7 Commissienr. : Onderwerp : Beleid artikel 19 WRO Opsteller/telefoon/e-mail-adres : Afdeling/bureau : RWB / Ruimtelijke

Nadere informatie

Bijlage bij uitnodiging regiogesprekken nwro

Bijlage bij uitnodiging regiogesprekken nwro Bijlage bij uitnodiging regiogesprekken nwro Statengriffie Provinciehuis Zuid-Hollandplein 1 Postbus 90602 2509 LP Den Haag Telefoon 070-441 82 38 Website www.pzh.nl Zoals ook voor andere spelers binnen

Nadere informatie

Bestuursrechtelijke rechtsbescherming Opmerkingen

Bestuursrechtelijke rechtsbescherming Opmerkingen Factsheet: rechtsbescherming tegen besluiten op grond van de Omgevingswet Bij het vormgeven van de rechtsbescherming onder de Omgevingswet is aangesloten bij het bestaande wettelijke stelsel. Onderstaande

Nadere informatie

Nieuwe wet ruimtelijke ordening; verbeterde gereedschapskist

Nieuwe wet ruimtelijke ordening; verbeterde gereedschapskist Nieuwe wet ruimtelijke ordening; verbeterde gereedschapskist Presentatie Marleen Sanders 2009 Adviesgroep Planeconomie & Grondstrategie inhoud presentatie Doelen van de veranderingen Wat is er veranderd?

Nadere informatie

Procesconvenant ruimtelijke ordening Zuid-Holland

Procesconvenant ruimtelijke ordening Zuid-Holland Procesconvenant ruimtelijke ordening Zuid-Holland Vereniging van Zuid-Hollandse Gemeenten Ondertekend door Gedeputeerde Staten, de Vereniging van Zuid-Hollandse Gemeenten, en de acht Regionale Samenwerkingsverbanden,

Nadere informatie

Beoogd resultaat Betere dienstverlening aan de klant door een duidelijke, efficiënte procedure en het voorkomen van regeldruk of vertragingen.

Beoogd resultaat Betere dienstverlening aan de klant door een duidelijke, efficiënte procedure en het voorkomen van regeldruk of vertragingen. Onderwerp Verklaring van geen bedenkingen en delegatie bevoegdheid tot het vaststellen van een exploitatieplan in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (voortaan Wabo). Voorgesteld besluit:

Nadere informatie

GEMEENTE HOOGEVEEN. Raadsvoorstel

GEMEENTE HOOGEVEEN. Raadsvoorstel Datum raadsavond : Programma Onderwerp : Hoogeveen Ontwikkelt : Verklaring van geen bedenkingen en delegatie bevoegdheid tot het vaststellen van een exploitatieplan in het kader van de Wabo. Samenvatting

Nadere informatie

Provinciale Staten van Noord-Holland

Provinciale Staten van Noord-Holland Provinciale Staten van Noord-Holland ` Voordracht Haarlem, Onderwerp: Kaderstelling Europabeleid door Provinciale Staten Inleiding Op 11 juni 2007 jl. is door de commissie FEPO de werkgroep Europa ingesteld.

Nadere informatie

Ontwerp wijziging PRVS

Ontwerp wijziging PRVS Model bekendmaking regeling provinciale staten 1 8 Ontwerp wijziging PRVS Ontwerp besluit van Provinciale Staten van Noord-Holland van [..], tot wijziging van de Provinciale Ruimtelijke Verordening Structuurvisie

Nadere informatie

De Raad en de Omgevingswet

De Raad en de Omgevingswet De Raad en de Omgevingswet Stelling Ik ben tevreden met de huidige werkwijze en instrumenten voor de fysieke leefomgeving! Inhoud Waarom de Omgevingswet? Wat is de Omgevingswet? Wat verandert er door de

Nadere informatie

Omgevingswet en de raad

Omgevingswet en de raad Omgevingswet en de raad Inhoud Waarom de Omgevingswet? Wat is de omgevingswet? Wat verandert er door de omgevingswet Wat vraagt dit van u als raad. Samen met de samenleving Budget reserveren Vrije (beleids)ruimte

Nadere informatie

Internetpublicatiemodel Decentrale Regelgeving. Deel II: Soorten regelgeving

Internetpublicatiemodel Decentrale Regelgeving. Deel II: Soorten regelgeving Internetpublicatiemodel Decentrale Regelgeving Deel II: Soorten regelgeving IPM Decentrale Regelgeving Versie 4.0, Augustus 2008 ICTU / Overheid heeft Antwoord Wilhelmina van Pruisenweg 104 2595 AN Den

Nadere informatie

Gebiedsontwikkeling en Platform Bodembeheer 19 maart 2009. Milou de Kort Maartje van Meeteren

Gebiedsontwikkeling en Platform Bodembeheer 19 maart 2009. Milou de Kort Maartje van Meeteren Gebiedsontwikkeling en Platform Bodembeheer 19 maart 2009 Milou de Kort Maartje van Meeteren Inhoud Wat kenmerkt gebiedsontwikkeling? Een link met bodem? Bodemadvies aan een rollenspel INVLOED OP KEUZEN

Nadere informatie

Sociaal Economisch Masterplan: Uitvoeringsagenda Netwerk Noordoost

Sociaal Economisch Masterplan: Uitvoeringsagenda Netwerk Noordoost Aan de Raadscommissie Agendapunt: 5 Onderwerp: Sociaal Economisch Masterplan: Uitvoeringsagenda Netwerk Noordoost Kenmerk: Status: VROM - Ruimtelijke Ordening / FK Informerend Kollum, 11 januari 2011 Samenvatting

Nadere informatie

PROVINCIALE COMMISSIE LEEFOMGEVING (PCL) UTRECHT

PROVINCIALE COMMISSIE LEEFOMGEVING (PCL) UTRECHT 1 PROVINCIALE COMMISSIE LEEFOMGEVING (PCL) UTRECHT Aan: Gedeputeerde Staten van Utrecht en Provinciale Staten van Utrecht Pythagoraslaan 101 3508 TH Utrecht Datum: 1 oktober 2009 Ons kenmerk: PCL 2009/05

Nadere informatie

Toelichting op de Coördinatieverordening

Toelichting op de Coördinatieverordening Toelichting op de Coördinatieverordening Hoofdstuk 1: Algemene toelichting 1. Coördinatieregeling ex artikel 3.30 Wro Afdeling 3.6 Wro bevat verschillende coördinatieregelingen voor Rijk, provincie en

Nadere informatie

Notitie oppervlakteregeling aan- en uitbouwen en bijgebouwen Buitengebied Steenwijkerland

Notitie oppervlakteregeling aan- en uitbouwen en bijgebouwen Buitengebied Steenwijkerland Notitie oppervlakteregeling aan- en uitbouwen en bijgebouwen Buitengebied Steenwijkerland Notitie oppervlakteregeling aan- en uitbouwen en bijgebouwen Buitengebied Steenwijkerland Code 03-61-02 / 09-06-03

Nadere informatie

Concept Convenant Voorraadbeheersing en Afstemming Werklocaties Flevoland. 1. Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Almere,

Concept Convenant Voorraadbeheersing en Afstemming Werklocaties Flevoland. 1. Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Almere, Concept Convenant Voorraadbeheersing en Afstemming Werklocaties Flevoland Partijen: 1. Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Almere, 2. Het College van burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

Blijvend geld en aandacht nodig voor Nationale landschappen, Provincies doen meer dan het Rijk

Blijvend geld en aandacht nodig voor Nationale landschappen, Provincies doen meer dan het Rijk Nationale landschappen: aandacht en geld nodig! 170610SC9 tk 7 Blijvend geld en aandacht nodig voor Nationale landschappen, Provincies doen meer dan het Rijk De Rekenkamer Oost-Nederland heeft onderzoek

Nadere informatie

Presentatie Provincie Zeelan. Presentatie Regierol Bodemsanering. Walter Jonkers Medewerker Regie Bodembeleid

Presentatie Provincie Zeelan. Presentatie Regierol Bodemsanering. Walter Jonkers Medewerker Regie Bodembeleid Presentatie Regierol Bodemsanering Walter Jonkers Medewerker Regie Bodembeleid Opbouw inleiding Beleidsmatige opzet Spelersveld Invulling Normblad SIKB 8001 Knelpunten Vragen en discussie Beleidsmatige

Nadere informatie

Omgevingswet en de raad

Omgevingswet en de raad Omgevingswet en de raad Inhoud Waarom de Omgevingswet? Wat is de omgevingswet? Wat verandert er door de omgevingswet Wat vraagt dit van u als raad. Samen met de samenleving Budget reserveren Vrije (beleids)ruimte

Nadere informatie

Handreiking nut en noodzaak wonen

Handreiking nut en noodzaak wonen Handreiking nut en noodzaak wonen Inleiding In deze notitie geeft de provincie inzicht in de wijze waarop de provincie het nut en de noodzaak (nut en noodzaak) van nieuwe woningbouwplannen buiten bestaand

Nadere informatie

Swung-2. Voortgang en ontwikkelingen. Toon Giele Ton Bos

Swung-2. Voortgang en ontwikkelingen. Toon Giele Ton Bos Swung-2 Voortgang en ontwikkelingen Toon Giele Ton Bos Stand van zaken Voortgang Swung-1 voor rijksinfra in Wet milieubeheer sinds 1 juli 2012 Regeling decentrale wegen en industrie in Swung-2 Uitvoering

Nadere informatie

Naar een nieuw Omgevingswet proof LIB. 9 november 2015, secretarissenoverleg AM Esther van der Klis

Naar een nieuw Omgevingswet proof LIB. 9 november 2015, secretarissenoverleg AM Esther van der Klis Naar een nieuw Omgevingswet proof LIB 9 november 2015, secretarissenoverleg AM Esther van der Klis Lobby LIB Schiphol (Beleids-)inhoudelijke spoor (Bestuurlijk ) juridische spoor Hoofdlijnen beleidsinhoudelijke

Nadere informatie

Afdeling bestuursrechtspraak. Afdeling; Uw kenmerk. lichandelcnd ambtenaar

Afdeling bestuursrechtspraak. Afdeling; Uw kenmerk. lichandelcnd ambtenaar Raad vanstate Afdeling bestuursrechtspraak 'AAKNR. Raad van de gemeente Etten-Leur Postbus 10100 4870 GA ETTEN LEUR i^öcfliuninrch 015 Afdeling; 0 \AJ Vertronwa^k OA NEE Datum Ons numntci 25 februari 2015

Nadere informatie

februari 2012 De volgende vormen van verbonden partijen kunnen worden onderscheiden.

februari 2012 De volgende vormen van verbonden partijen kunnen worden onderscheiden. februari 2012 Verbonden partijen en aanbesteding 1. Algemeen Het takenpakket van gemeenten en provincies is groot. Deze taken worden niet altijd door de eigen ambtelijke organisatie van de gemeenten en

Nadere informatie

Besluit van Provinciale Staten

Besluit van Provinciale Staten Besluit van Provinciale Staten Vergaderdatum Maart 2015 Nummer 6773 Onderwerp Beleidsregel groepsrisicoverantwoording in inpassingsplannen 1 Besluit Provinciale Staten van Zuid-Holland, Gelet op artikel

Nadere informatie

Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum Geheim. 28 oktober 2014 J j OKF ZOU

Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum Geheim. 28 oktober 2014 J j OKF ZOU 5 -minuten versie voor Provinciale Staten provincie HOLLAND Directie DLB Afdeling Samenleving en Economie Registratienummer 489015306 {DOS-2007-0015748) Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum

Nadere informatie

Gemeente. Schijndel. Beleidsnotitie indieningsvereisten. Voor aanvragen omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.12, lid 1, onder a.

Gemeente. Schijndel. Beleidsnotitie indieningsvereisten. Voor aanvragen omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.12, lid 1, onder a. Gemeente Schijndel Voor aanvragen omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.12, lid 1, onder a., sub 2 Wabo 2 3 bij verzoeken om afwijken van het bestemmingsplan Inleiding Op 24 september 2014 is het

Nadere informatie

PLANNINGSTELSELVRAAGSTUKKEN Planologische vraagstukken en het planningstelsel in de ruimtelijke ordening

PLANNINGSTELSELVRAAGSTUKKEN Planologische vraagstukken en het planningstelsel in de ruimtelijke ordening PLANNINGSTELSELVRAAGSTUKKEN Planologische vraagstukken en het planningstelsel in de ruimtelijke ordening Overzichtscollege 28 maart 2013 Guido Wallagh Gert-Jan Dral Gastdocenten Anda van der Mark (ministerie

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2005 / 67

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2005 / 67 PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2005 / 67 Provinciale Staten van Limburg maken ter voldoening aan het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht en de Provinciewet bekend dat zij in hun vergadering van 16

Nadere informatie

#landgoedbedrijf. Workshop B. Nieuwe omgevingswet. Jannemarie de Jonge

#landgoedbedrijf. Workshop B. Nieuwe omgevingswet. Jannemarie de Jonge #landgoedbedrijf Workshop B Nieuwe omgevingswet Jannemarie de Jonge Omgevingswet: nieuwe ruimte voor maatschappelijk ondernemende landgoederen? Achtergrond Omgevingswet Waarom stelselherziening aansluiting

Nadere informatie

Overdracht van raadsbevoegdheden. Rekenkamer Leeuwarden

Overdracht van raadsbevoegdheden. Rekenkamer Leeuwarden Overdracht van raadsbevoegdheden Rekenkamer Leeuwarden Juli 2014 Colofon Samenstelling Rekenkamer Leeuwarden drs. P.L. Polhuis MA (voorzitter) ir. E. Voorwinde M.A. Hoekstra mw. J.E. Rijpma (secretaris)

Nadere informatie

Maatstaf Effectiviteit Watertoets

Maatstaf Effectiviteit Watertoets Maatstaf Effectiviteit Watertoets Doelstelling van de Watertoets SMART geïnterpreteerd voor de Evaluatie Watertoets Advies van de Werkgroep Watertoets aan de Werkgroep Evaluatie Watertoets Den Haag, 19

Nadere informatie

Verordening als gevolg van artikel 6 van de Wet geurhinder en veehouderij voor de gemeente Dongeradeel

Verordening als gevolg van artikel 6 van de Wet geurhinder en veehouderij voor de gemeente Dongeradeel Verordening als gevolg van artikel 6 van de Wet geurhinder en veehouderij voor de gemeente Dongeradeel Nota van toelichting ten aanzien van de verordening als gevolg van artikel 6 van de Wet geurhinder

Nadere informatie

Haarlem, 15 april 2014

Haarlem, 15 april 2014 Haarlem, 15 april 2014 2014 29 Vragen van mevrouw C. Stevens-Meewis (CDA) en mevrouw P.J. van Hartskamp-de Jong (VVD) inzake Subsidie Waddenfonds aan project Lage Oude Veer in gemeente Hollands Kroon.

Nadere informatie

Nota Relatie provincie Utrecht met de waterschappen. Deel 3: Provinciaal toezichtkader

Nota Relatie provincie Utrecht met de waterschappen. Deel 3: Provinciaal toezichtkader 1 INLEIDING Op grond van verschillende regelgeving is de provincie Utrecht belast met het toezicht op de op haar grondgebied gelegen waterschappen. In dit deel van de nota wordt een overzicht gegeven van

Nadere informatie

Beleidskader windenergie

Beleidskader windenergie Bijlage 1 Beleidskader windenergie Europese richtlijn 2009/28/EG De Europese richtlijn 2009/28/EG verplicht Nederland om in 2020 14 procent van het totale bruto-eindverbruik aan energie afkomstig te laten

Nadere informatie

GEMEENTE LOPIK VOORSTEL. Raadsvergadering d.d. 21 november 2006 Nr. : 10. Aan de raad van de gemeente Lopik.

GEMEENTE LOPIK VOORSTEL. Raadsvergadering d.d. 21 november 2006 Nr. : 10. Aan de raad van de gemeente Lopik. VOORSTEL GEMEENTE LOPIK Raadsvergadering d.d. 21 november 2006 Nr. : 10 Aan de raad van de gemeente Lopik. Onderwerp: Ontwikkelingsplanologie/Verevening Behandelend ambtenaar: J.C. van Kats Voorstel: 1.

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten. De colleges van Burgemeester en Wethouders van de Gelderse gemeenten. 22 oktober 2009 2009-018420.

Gedeputeerde Staten. De colleges van Burgemeester en Wethouders van de Gelderse gemeenten. 22 oktober 2009 2009-018420. Gedeputeerde Staten Bezoekadres Huis der Provincie Markt 11 6811 CG Arnhem Postadres Postbus 9090 6800 GX Arnhem De colleges van Burgemeester en Wethouders van de Gelderse gemeenten telefoonnummer (026)

Nadere informatie

Omgevingswet SIKB Kennisdag AMvB s

Omgevingswet SIKB Kennisdag AMvB s Omgevingswet SIKB Kennisdag AMvB s 11 februari 2016 Wim van Gelder Hier komt tekst SIKB kennisdag AMvB s 11 februari Hier komt 2016 ook tekst Omgevingswet Art. 1.3: doelstelling: met het oog op een duurzame

Nadere informatie

PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. PÖ/JLolS/ \OU& 1 8 DEC 2013. Routing

PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. PÖ/JLolS/ \OU& 1 8 DEC 2013. Routing Provinciale Staten van Overijsse PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. PÖ/JLolS/ \OU& Dat. 1 8 DEC 2013 ontv.: Routing a.d. Bijl.: Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88

Nadere informatie

Toepassing van het provinciaal detailhandelsbeleid

Toepassing van het provinciaal detailhandelsbeleid Toepassing van het provinciaal detailhandelsbeleid Uitwerking Ruimte voor vernieuwing in de detailhandel Inleiding Deze notitie is aanvullend op eerder door Gedeputeerde Staten vastgestelde notities: -

Nadere informatie

Samenvatting reactienota

Samenvatting reactienota Samenvatting reactienota 1. De provincie concentreert zich op bovenlokale schaal op de ontwikkeling van de regio. De provincie draagt dus financieel niet meer bij in lokale projecten. - het onderscheid

Nadere informatie

TOELICHTING op de gemeenschappelijke regeling openbaar lichaam OV-bureau van de gemeente Groningen en de provincies Groningen en Drenthe

TOELICHTING op de gemeenschappelijke regeling openbaar lichaam OV-bureau van de gemeente Groningen en de provincies Groningen en Drenthe TOELICHTING op de gemeenschappelijke regeling openbaar lichaam OV-bureau van de gemeente Groningen en de provincies Groningen en Drenthe I. ALGEMEEN DEEL Inleiding De gemeente Groningen en de provincies

Nadere informatie

NOTA VAN BEANTWOORDING ZIENSWIJZEN ONTWERPBESTEMMINGSPLAN LANDELIJK GEBIED SANDELINGEN AMBACHT

NOTA VAN BEANTWOORDING ZIENSWIJZEN ONTWERPBESTEMMINGSPLAN LANDELIJK GEBIED SANDELINGEN AMBACHT NOTA VAN BEANTWOORDING ZIENSWIJZEN ONTWERPBESTEMMINGSPLAN LANDELIJK GEBIED SANDELINGEN AMBACHT Het ontwerpbestemmingsplan Landelijk gebied Sandelingen Ambacht heeft vanaf 19 april 2012, gedurende een periode

Nadere informatie

Onderwerp Gezamenlijk besluit tot wijziging van het Reglement van Waterschap Vallei en Veluwe

Onderwerp Gezamenlijk besluit tot wijziging van het Reglement van Waterschap Vallei en Veluwe Wijziging Reglement Waterschap Vallei en Veluwe Datum GS-kenmerk Inlichtingen bij 30 juni 2015 2015/0161612 mw. CL. Brunell, telefoon 038 499 78 03 e-mail CL.Brunell@overijssel.nl Aan Provinciale Staten

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG

Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG Datum 20 december 2011 Onderwerp Raadsbrief: Sociale structuurvisie Categorie B Verseonnummer 668763 / 681097 Portefeuillehouder De heer Rensen en de heer

Nadere informatie

versie: 1.1 datum: 16 mei 2011 Pagina 2 van 6

versie: 1.1 datum: 16 mei 2011 Pagina 2 van 6 Ruimtelijke onderbouwing aanvraag omgevingsvergunning T.b.v. de aanleg van tijdelijke verkeersvoorzieningen in Watergang versie 1.1 1 april 2011 Inleiding De gemeente moet groot onderhoud uitvoeren aan

Nadere informatie

WABO EN DE NIEUWE WET RUIMTELIJKE ORDENING

WABO EN DE NIEUWE WET RUIMTELIJKE ORDENING WABO EN DE NIEUWE WET RUIMTELIJKE ORDENING LEESWIJZER Voor u ligt de notitie van de provincie Fryslân. In deze notitie wordt beschreven hoe de provinciale Wro-taak eruit komt te zien onder de Wabo. Ook

Nadere informatie

Beleidsnota Plattelandswoning

Beleidsnota Plattelandswoning Beleidsnota Plattelandswoning Hoofdstuk 1. 1.1. Aanleiding Op 1 januari 2013 is de wet plattelandswoning in werking getreden. Deze wet biedt de mogelijkheid om als 'burger' in (voormalige) agrarische bedrijfswoningen

Nadere informatie

VERORDENING BESTUURSCOMMISSIE REGIO TWENTE-NETWERKSTAD. Vastgesteld door de regioraad op 21 maart 2007

VERORDENING BESTUURSCOMMISSIE REGIO TWENTE-NETWERKSTAD. Vastgesteld door de regioraad op 21 maart 2007 VERORDENING BESTUURSCOMMISSIE REGIO TWENTE-NETWERKSTAD Vastgesteld door de regioraad op 21 maart 2007 Artikel 1 Definities In deze verordening wordt verstaan onder: a. regioraad: het algemeen bestuur van

Nadere informatie

As Leiden - Katwijk. Plan van Aanpak. Provincie Zuid-Holland Regio Holland Rijnland. 13 september 2004

As Leiden - Katwijk. Plan van Aanpak. Provincie Zuid-Holland Regio Holland Rijnland. 13 september 2004 As Leiden - Katwijk As Leiden - Katwijk Plan van Aanpak Provincie Zuid-Holland Regio Holland Rijnland 13 september 2004 Het gebied De opgave komt uit: - Programma van Afspraken ( 2002, Duin&Bollenstreek,

Nadere informatie

Crisis- en herstelwet: Vragen en antwoorden

Crisis- en herstelwet: Vragen en antwoorden Crisis- en herstelwet: Vragen en antwoorden Datum Februari 2012 Status Definitief in opdracht van Agentschap NL Colofon Projectnaam Projectnummer Versienummer Publicatienummer Locatie Projectleider Contactpersoon

Nadere informatie

Beleidsnota projectbesluit / partiële herziening bestemmingsplan. Gemeente Wijk bij Duurstede

Beleidsnota projectbesluit / partiële herziening bestemmingsplan. Gemeente Wijk bij Duurstede Beleidsnota projectbesluit / partiële herziening bestemmingsplan Gemeente Wijk bij Duurstede Status: Ontwerp Afdeling: SBP Opgesteld door: Jacco de Feijter Datum: 20 februari 2009 Inleiding Op 1 juli 2008

Nadere informatie

STAD & LAND in de ruimtelijke ordening

STAD & LAND in de ruimtelijke ordening STAD & LAND in de ruimtelijke ordening BNB Huub Hooiveld Eikelhof, 2015 Wat hebben we de vorige keer gedaan? Organisatie & instrumentarium van plannen komen plannen! 3 overheidsniveaus Bestemmingsplan

Nadere informatie

Burgemeester en Wethouders 10 mei Steller Documentnummer Afdeling. G. van Dijk z Ruimte. Doorkiesnummer Communicatie Portefeuillehouder

Burgemeester en Wethouders 10 mei Steller Documentnummer Afdeling. G. van Dijk z Ruimte. Doorkiesnummer Communicatie Portefeuillehouder Burgemeester en Wethouders Steller Documentnummer Afdeling G. van Dijk z160020251 Ruimte Doorkiesnummer Communicatie Portefeuillehouder 036 5229492 Nee G.M. Dijksterhuis Kabinet Brief bijgevoegd Te volgen

Nadere informatie

Startnotitie procedure bestemmingsplan Brediusgronden

Startnotitie procedure bestemmingsplan Brediusgronden Startnotitie procedure bestemmingsplan Brediusgronden Startnotitie procedure bestemmingsplan Brediusgronden 1. Inleiding Het college heeft op 17 juli 2013 besloten om een intentieoverkomst met Rijkswaterstaat

Nadere informatie

Pilot informatievoorziening

Pilot informatievoorziening PARTNERS + PRÖPPER Verslag (conclusies) Pilot informatievoorziening Aan Provincie Noord-Brabant, de commissie RVL, gedeputeerde en de heer F. Koldewee Van Deanneke Steenbeek en Rob Paulussen Vught, 15

Nadere informatie

VERKEER EN VERVOER. Wijzigingsplan archeologie N23 Westfrisiaweg N23 WEST

VERKEER EN VERVOER. Wijzigingsplan archeologie N23 Westfrisiaweg N23 WEST VERKEER EN VERVOER Wijzigingsplan archeologie N23 Westfrisiaweg N23 WEST VERKEER EN VERVOER Wijzigingsplan archeologie N23 Westfrisiaweg Colofon Uitgave Provincie Noord-Holland Postbus 123 2000 MD Haarlem

Nadere informatie

Inleiding. Partijen. Inhoud overeenkomst

Inleiding. Partijen. Inhoud overeenkomst Notitie bij raadsvoorstel Bestuursovereenkomst tussen de provincie Noord-Brabant en de gemeenten in de provincie Noord-Brabant in het kader van de uitvoering van reconstructieen gebiedsplannen ex artikel

Nadere informatie

Provinciale Staten van Noord-Holland. Voordracht 17. Haarlem, 18 januari Onderwerp: Instelling Commissie regionaal overleg luchthaven Hilversum

Provinciale Staten van Noord-Holland. Voordracht 17. Haarlem, 18 januari Onderwerp: Instelling Commissie regionaal overleg luchthaven Hilversum Provinciale Staten van Noord-Holland Voordracht 17 Haarlem, 18 januari 2011 Onderwerp: Instelling Commissie regionaal overleg luchthaven Hilversum Bijlagen: ontwerpbesluit 1. Inleiding. Door een wijziging

Nadere informatie

OKT, /40/A.14, OMB/PB B.H.C, van Dam. : Voorontwerp POP

OKT, /40/A.14, OMB/PB B.H.C, van Dam. : Voorontwerp POP provincie groningen Martinikerkhof 12 Aan de leden van Provinciale Staten Postbus 610 9700 AP Groningen 05031649 II 0503164933 Datum Briefnummer Zaaknummer Behandeld door Telefoonnummer : (050)3164598

Nadere informatie

De Watertoets in beweging

De Watertoets in beweging De Watertoets in beweging De gevolgen van de nieuwe Wro en Waterwet voor de Watertoets De watertoets is in beweging: de nieuwe Wet op de ruimtelijke ordening (Wro) en de nieuwe Waterwet zorgen voor veranderingen

Nadere informatie

STARTNOTITIE Maatschappelijke Structuurvisie Nieuwkoop 2020. Kenmerk : 11.04593 1. Onderwerp Maatschappelijke Structuurvisie Nieuwkoop 2020

STARTNOTITIE Maatschappelijke Structuurvisie Nieuwkoop 2020. Kenmerk : 11.04593 1. Onderwerp Maatschappelijke Structuurvisie Nieuwkoop 2020 gemeente nieuwkoop STARTNOTITIE Maatschappelijke Structuurvisie Nieuwkoop 2020 Kenmerk : 11.04593 1. Onderwerp Maatschappelijke Structuurvisie Nieuwkoop 2020 2. Aanleiding De komende jaren zal de positie

Nadere informatie

: Coördinatieregeling ruimtelijke besluiten. Beslispunt(en): 1. De coördinatieverordening Wro gemeente Woensdrecht vaststellen

: Coördinatieregeling ruimtelijke besluiten. Beslispunt(en): 1. De coördinatieverordening Wro gemeente Woensdrecht vaststellen Voorstel aan de Raad Onderwerp : Coördinatieregeling ruimtelijke besluiten Raadsvergadering : 26 juni 2013 Agendapunt : Portefeuillehouder : A.Th.S. van der Wijst Datum : 14 mei 2013 Bestuurlijk kader

Nadere informatie

Verordening op de bezwaarschriften SNN

Verordening op de bezwaarschriften SNN Verordening op de bezwaarschriften SNN (geconsolideerde versie, geldend vanaf 21-6-2007) Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie provincie Drenthe Officiële naam regeling Verordening op de bezwaarschriften

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing speelterrein Netersel

Ruimtelijke onderbouwing speelterrein Netersel Ruimtelijke onderbouwing speelterrein Netersel Inleiding en planbeschrijving In Netersel is in de huidige situatie een speelterrein gelegen (zie figuur 1). Dat speelterrein is deels binnen het plangebied

Nadere informatie

ONTWIKKEL EEN GEZAMENLIJKE VISIE OP HET DUURZAAM BODEMGEBRUIK. Bijeenkomst XXX dag-maand-jaar, Locatie

ONTWIKKEL EEN GEZAMENLIJKE VISIE OP HET DUURZAAM BODEMGEBRUIK. Bijeenkomst XXX dag-maand-jaar, Locatie ONTWIKKEL EEN GEZAMENLIJKE VISIE OP HET DUURZAAM BODEMGEBRUIK Bijeenkomst XXX dag-maand-jaar, Locatie OPZET VAN DE PRESENTATIE Bodemvisie Waarom? Doel Middel Ingrediënten SPRONG Wie, wat, waarom? Het proces

Nadere informatie

Cultureel Erfgoed en de Omgevingswet

Cultureel Erfgoed en de Omgevingswet Cultureel Erfgoed en de Omgevingswet In de zomer van 2013 heeft het kabinet ingestemd met het wetsvoorstel voor een nieuwe Omgevingswet. Doel van de nieuwe Omgevingswet is om de bestaande regelgeving te

Nadere informatie

Op weg naar een Pr ovincie Nieuwe Stijl

Op weg naar een Pr ovincie Nieuwe Stijl Op weg naar een Pr ovincie Nieuwe Stijl De heer P. (ter introductie een kort verhaaltje om aan te geven waar we het over hebben bij provincie nieuwe stijl) De heer P. is werkzaam bij een grote, wijdvertakte

Nadere informatie

Een nieuwe omgeving voor de archeologie: de Omgevingswet als kader.

Een nieuwe omgeving voor de archeologie: de Omgevingswet als kader. Een nieuwe omgeving voor de archeologie: de Omgevingswet als kader. 25 september 2013 SIKB OCW/ Directie Cultureel Erfgoed Monique Krauwer Hoe zat het ook alweer met de Omgevingswet? 40 ruimte-gerelateerde

Nadere informatie

PS2009BEM10-1. Datum : 15 april 2009 Nummer PS :PS2009BEM10 Afdeling : SGU Commissie : BEM Registratienummer : 2009INT241212 Portefeuillehouder : ---

PS2009BEM10-1. Datum : 15 april 2009 Nummer PS :PS2009BEM10 Afdeling : SGU Commissie : BEM Registratienummer : 2009INT241212 Portefeuillehouder : --- PS2009BEM10-1 statenvoorstel Datum : 15 april 2009 Nummer PS :PS2009BEM10 Afdeling : SGU Commissie : BEM Registratienummer : 2009INT241212 Portefeuillehouder : --- Titel : Deregulering Verordening Natuur

Nadere informatie

Bijlage bij raadsvoorstel nr Nota verbonden partijen

Bijlage bij raadsvoorstel nr Nota verbonden partijen Bijlage bij raadsvoorstel nr. 10-24 Nota verbonden partijen april 2010 Inhoudsopgave pagina 1. Inleiding 3 a. Aanleiding b. Formeel kader voor deze nota c. Opbouw van deze nota 2. Verbonden partijen 5

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Persoonlijke gegevens

Curriculum Vitae. Persoonlijke gegevens Curriculum Vitae Persoonlijke gegevens Naam : Gerrit Nieuwenhuis Bedrijfsnaam : GeNie Consultancy Adres : Molenwerf 3 Postcode : 3264 TH Woonplaats : Nieuw-Beijerland Geboortedaum : 24 april 1966 Telefoon

Nadere informatie

Structuurvisie deel 2 Uitvoeringsparagraaf fonds Noordse Buurt en Woonfonds

Structuurvisie deel 2 Uitvoeringsparagraaf fonds Noordse Buurt en Woonfonds Structuurvisie deel 2 Uitvoeringsparagraaf fonds Noordse Buurt en Woonfonds 1 Inleiding Deze notitie, in de vorm van een uitvoeringsparagraaf van de Structuurvisie, bestaat uit twee onderdelen; namelijk

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Vaststelling Verordening Werkgeverscommissie Statengriffie Provinciale Staten Drenthe

PROVINCIAAL BLAD. Vaststelling Verordening Werkgeverscommissie Statengriffie Provinciale Staten Drenthe PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Drenthe. Nr. 199 14 januari 2016 Vaststelling Verordening Werkgeverscommissie Statengriffie Provinciale Staten Drenthe Besluit van Gedeputeerde Staten van

Nadere informatie

Geachte raden, staten, colleges, burgemeesters en commissaris, 1. Het Evaluatierapport Grondbank en ROZ

Geachte raden, staten, colleges, burgemeesters en commissaris, 1. Het Evaluatierapport Grondbank en ROZ Regionale Ontwikkelingsorganisatie (ROZ) Bijlage 3.3 AB ROZ en Grondbank 30 september 2013 Aan: - de gemeenteraden van Gouda, Rotterdam, Waddinxveen en - de colleges van Burgemeester en Wethouders van

Nadere informatie

Nieuwe Wro: nieuwe bestuurscultuur?

Nieuwe Wro: nieuwe bestuurscultuur? Nieuwe Wro: nieuwe bestuurscultuur? Op 1 juli 2008 is de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro) in de plaats gekomen van de verouder de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) uit 1965. De nieuwe Wro biedt

Nadere informatie

Voorgestelde behandeling Statencommissie : commissie voor Economische Zaken en Bestuur, 21 november 2014 PS-vergadering : 12 december 2014

Voorgestelde behandeling Statencommissie : commissie voor Economische Zaken en Bestuur, 21 november 2014 PS-vergadering : 12 december 2014 Statenvoorstel / A Voorgestelde behandeling Statencommissie : commissie voor Economische Zaken en Bestuur, 21 november 2014 PS-vergadering : 12 december 2014 Onderwerp Nota Samenwerkingsrelaties en Verbonden

Nadere informatie

Grondexploitatiewet. Hendrik van Sandick. projectcoördinator Grondexploitatiewet Ministerie van VROM

Grondexploitatiewet. Hendrik van Sandick. projectcoördinator Grondexploitatiewet Ministerie van VROM Grondexploitatiewet Hendrik van Sandick projectcoördinator Grondexploitatiewet Ministerie van VROM Waarover gaat het bij grondexploitatie? Onderwerpen die de gemeente wil regelen bij grondexploitatie van

Nadere informatie

Datum : 26 april 2005 Nummer PS 2005ZCW04 Dienst/sector : R&G/RLU Commissie ZCW. Bijlage(n): diversen (zie blz. 7)

Datum : 26 april 2005 Nummer PS 2005ZCW04 Dienst/sector : R&G/RLU Commissie ZCW. Bijlage(n): diversen (zie blz. 7) S T A T E N V O O R S T E L Datum : 26 april 2005 Nummer PS 2005ZCW04 Dienst/sector : R&G/RLU Commissie ZCW Registratienummer : 2005REG001129i Portefeuillehouder J. van Bergen Titel : Bestuursovereenkomst

Nadere informatie

Structuurvisie Noord-Holland. Achtergrondinformatie

Structuurvisie Noord-Holland. Achtergrondinformatie Structuurvisie Noord-Holland Achtergrondinformatie Structuurvisie: waarom en wat? - Inwerkingtreding Wro 1 juli 2008 - elke overheidslaag stelt eigen structuurvisie op (thema of gebied) - structuurvisies

Nadere informatie

Adviesnota aan gemeenteraad

Adviesnota aan gemeenteraad Onderwerp Vaststelling bestemmingsplannen Buitengebied Venray 2010, herziening regels en Buitengebied Venray 2010, herziening locaties. Datum 6 september 2016 Naam steller Suzanne van der Beele/Jos Kniest

Nadere informatie

Herzien bestemmingsplan (artikel 3.1 Wro) Het bestemmingsplan Wat is een bestemmingsplan? Waaruit bestaat een bestemmingsplan?

Herzien bestemmingsplan (artikel 3.1 Wro) Het bestemmingsplan Wat is een bestemmingsplan? Waaruit bestaat een bestemmingsplan? Herzien bestemmingsplan (artikel 3.1 Wro) In deze brochure leest u wat het herzien van een bestemmingsplan inhoudt, zoals bedoeld in artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro). Het bestemmingsplan

Nadere informatie

Gelet op artikel 82 van de Provinciewet en artikel 5 van de Provinciale Ruimtelijke Verordening;

Gelet op artikel 82 van de Provinciewet en artikel 5 van de Provinciale Ruimtelijke Verordening; Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 28 juni 2016, nr. 820838/820842, tot vaststelling van het Reglement adviescommissie detailhandel Noord-Holland Noord. Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;

Nadere informatie

5 minuten versie voor Provinciale Staten

5 minuten versie voor Provinciale Staten 5 minuten versie voor Provinciale Staten Directie DLB Afdeling Water en Groen Registratienummer PZH-2016-547104711 (DOS-2011-0010738) Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum Geheim 22 maart

Nadere informatie

BOT Integraal beleidsplan sociaal domein Doelenboom en indicatoren

BOT Integraal beleidsplan sociaal domein Doelenboom en indicatoren BOT 20-1-2015 Integraal beleidsplan sociaal domein Doelenboom en indicatoren Opbouw 1. Opening en inleiding 2. Casuïstiek / werk in uitvoering 3. Indicatoren 4. Integraal beleidsplan sociaal domein 5.

Nadere informatie

Monisme en het waterschapsbestel. 27 oktober Mr.dr. G.S.A. Dijkstra

Monisme en het waterschapsbestel. 27 oktober Mr.dr. G.S.A. Dijkstra Monisme en het waterschapsbestel 27 oktober 2014 Mr.dr. G.S.A. Dijkstra De aanleiding tot deze notitie wordt gevormd door vragen van leden van de Verenigde Vergadering van het Hoogheemraadschap van Delfland

Nadere informatie

Kennisfestival Menukaart FoodValley Regio. Workshop Menukaart voor gemeenten - 2. Workshop Menukaart voor gemeenten. Sessie 2: van 11.00 tot 12.

Kennisfestival Menukaart FoodValley Regio. Workshop Menukaart voor gemeenten - 2. Workshop Menukaart voor gemeenten. Sessie 2: van 11.00 tot 12. Workshop Menukaart voor gemeenten Wat betekent de menukaart voor de werkwijze van gemeenten? Wat komt daar allemaal bij kijken? Hoe organiseer je de dialoog met de omgeving? Hoe om te gaan met de kosten?

Nadere informatie

Onderwerp Afwijken van het planologisch regime onder de Wabo (voorheen projectbesluit)

Onderwerp Afwijken van het planologisch regime onder de Wabo (voorheen projectbesluit) Agendapunt 8 Aan de raad van de gemeente IJsselstein Raadsstuknummer: 2010/31424 Datum: 6 september 2010 programma: Blad: 1 van 6 cluster: Ruimte portefeuillehouder: ing. F.J.L.M. Cremer Informatie bij:

Nadere informatie

Onderwerp: Lokale Ontwikkelingsstrategie voor de regio Holland Rijnland Besluitvormend

Onderwerp: Lokale Ontwikkelingsstrategie voor de regio Holland Rijnland Besluitvormend VOORSTEL OPSCHRIFT Vergadering van 9 juni 2015 Besluit nummer: 2015_BW_00466 Onderwerp: Lokale Ontwikkelingsstrategie voor de regio Holland Rijnland 2015-2020 - Besluitvormend Beknopte samenvatting: LEADER

Nadere informatie

OVERZICHT. De Ronde 01-04-2008 Aanvang: 20:00. Molendijkzaal 0.01. Tijd 20:00

OVERZICHT. De Ronde 01-04-2008 Aanvang: 20:00. Molendijkzaal 0.01. Tijd 20:00 OVERZICHT De Ronde 01-04-2008 Aanvang: 20:00 Tijd Molendijkzaal 0.01 20:00 Nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro) en de grondexploitatiewet (GREX) Presentatie door afdeling planologische- en juridische

Nadere informatie

Handleiding exploitatieplan. Regiobijeenkomsten maart 2011 T.J.E.A. van der Heijden, directeur VD2 Advies b.v.

Handleiding exploitatieplan. Regiobijeenkomsten maart 2011 T.J.E.A. van der Heijden, directeur VD2 Advies b.v. Handleiding exploitatieplan Regiobijeenkomsten maart 2011 T.J.E.A. van der Heijden, directeur b.v. Inhoud Exploitatieplan diverse thema s Ervaringen Jurisprudentie th/2008702/110096 2 Exploitatieplan (1):

Nadere informatie

Bijlage ALGEMENE TOELICHTING

Bijlage ALGEMENE TOELICHTING Bijlage ALGEMENE TOELICHTING 1. Coördinatieregeling ex artikel 3.30 Wro Afdeling 3.6 Wro bevat verschillende coördinatieregelingen voor Rijk, provincie en gemeente. In de coördinatieregeling voor de gemeente

Nadere informatie

Programma Energie 2012-2015 Samenvatting Projectplan

Programma Energie 2012-2015 Samenvatting Projectplan Programma Energie 2012-2015 Samenvatting Projectplan Lokale Energie Lokale Energie - 4 Lokale energie-initiatieven - Een loket voor buurt- en dorpsinitiatieven Projectnaam : Lokale Energie Opdrachtgever

Nadere informatie

Bekendmaking van het besluit van de gemeenteraad d.d. 16 december 2013, nr. 11B, tot vaststelling de Beleidsnota Plattelandswoning.

Bekendmaking van het besluit van de gemeenteraad d.d. 16 december 2013, nr. 11B, tot vaststelling de Beleidsnota Plattelandswoning. Gemeenteblad Elektronisch uitgegeven van de gemeente Tubbergen Jaargang: 2013 Nummer: 33 Uitgifte: 24 december 2013 Bekendmaking van het besluit van de gemeenteraad d.d. 16 december 2013, nr. 11B, tot

Nadere informatie