HOLLAND. Gedeputeerde Staten. De gemeenteraden en de colleges van Burgemeester en Wethouders van alle gemeenten in Zuid-Holland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HOLLAND. Gedeputeerde Staten. De gemeenteraden en de colleges van Burgemeester en Wethouders van alle gemeenten in Zuid-Holland"

Transcriptie

1 Gedeputeerde Staten HOLLAND De gemeenteraden en de colleges van Burgemeester en Wethouders van alle gemeenten in Zuid-Holland Directie Ruimte en Mobiliteit Afdeling Ruimte en Wonen Contact Dhr.mr. E.J. Molenwijk T F P.D. Verstoep T Postadres Provinciehuis Postbus LP Den Haag T Datum Uw kenmerk Onderwerp De rol van de provincie onder de nieuwe Wet ruimtelijke ordening Bijlagen Geacht college en geachte raad, Inleiding De nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro) treedt per 1 juli 2008 in werking. Deze nieuwe wet brengt ten opzichte van de oude Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) grote veranderingen met zich mee voor wat betreft verantwoordelijkheden, bevoegdheden en procedures. Voor de provincie is de grootste verandering uiteraard het vervallen van de goedkeuringsbevoegdheid van ons college. Daar staat tegenover dat we er als provincie -net als het rijk- er een aantal nieuwe instrumenten bij krijgen om de provinciale belangen te verwezenlijken. De WGR+ regio's hebben geen wettelijke bevoegdheden meer op het terrein van de ruimtelijke ordening. In deze brief geven wij een overzicht van de wijze waarop de provincie Zuid-Holland de komende periode onder de nieuwe wet aan de slag gaat en in overleg met u wil komen tot realisatie van het provinciale ruimtelijke beleid. Bezoekadres Zuid-Hollandplein AW Oen Haag Tram 9 en bus 65 stoppen bij het provinciehuis. Vanaf station Den Haag CS is het tien minuten lopen. De parkeerruimte voor auto's is beperkt. Deze brief bestaat uit twee delen. Deel A is een inhoudelijk deel dat bestaat uit een beschrijving van het zogenaamde 'Interimbeleid Wro', waarin aangegeven wordt welke onderdelen van het bestaand ruimtelijk beleid wij als provinciaal belang aanmerken. Dit beleid is van toepassing tot vaststelling van de nieuwe Provinciale Structuurvisie. Verder wordt hier ingegaan op de 'Gedragslijn Wro instrumentarium' waarin op hoofdlijnen is aangegeven hoe wij de nieuwe instrumenten zullen gaan hanteren. Tot slot volgt een korte beschrijving van de procedure rond de totstandkoming van de nieuwe Provinciale Structuurvisie. In deel B is beschreven hoe wij de procedures rond de bestemmingsplannen, projectbesluiten en andere planvormen graag zouden zien lopen. Tevens besteden we hierin aandacht aan het overgangsrecht. Er wordt veel van de verschillende partijen gevraagd. Een goede afstemming

2 vooraf en een nauwe samenwerking met de andere partners is bij deze procedures in onze ogen noodzakelijk. Hoe wij hieraan met u gestalte willen geven, vindt u terug in deel B. Wij verzoeken u het ontwerpinterimbeleid WRO van 30 juni tot en met 11 augustus 2008 op uw secretarie ter inzage te leggen. De informatie kunt u vinden op onze intranetsite ( 2/10

3 provincie U/-. T T K m ZUID H LLAND Ons kenmerk D e e l A Interimbeleid Wro, Gedragslijn Wro instrumentarium en Provinciale Structuurvisie Interimbeleid Wro In de eerste plaats is van belang om te weten dat wij hebben besloten dat er één Provinciale Structuurvisie gemaakt zal worden, die de streekplannen en de nota Regels voor Ruimte op termijn zal gaan vervangen. Deze visie zal volgens planning eind 2009 gereed zijn. De periode vanaf 1 juli 2008 tot de vaststelling van de Provinciale Structuurvisie wordt door ons als 'interimperiode 1 aangemerkt. De vier streekplannen (Oost, West, Zuid en RR2020), alsmede -in procedure zijnde dan wel vastgestelde- partiële herzieningen van deze streekplannen, zullen onder het overgangsrecht van de Wro komen te vallen. Dit houdt in dat de streekplannen per 1 juli 2008 automatisch de status van structuurvisie krijgen. Hierbij blijven de Concrete Beleidsbeslissingen (CBB's), voor zover deze niet worden aangepast (zie hieronder), in stand en behouden hun rechtskracht gedurende de looptijd van het streekplan. Wij hebben besloten om voor de interimperiode aan te geven hoe we nu met het bestaand ruimtelijk beleid om gaan. Dit zogenaamde 'Interimbeleid 1 Wro' ligt momenteel als ontwerp ter inzage. Het interimbeleid houdt het volgende in. De hoofdlijnen van het huidige beleid zijn neergelegd in de vigerende streekplannen in Concrete Beleidsbeslissingen (CBB), Structurerende Elementen (SE) en Kernpunten. Deze hoofdlijnen geven aan wat nu als "provinciaal belang" aangemerkt kan worden. Gelet op het feit dat de streekplannen allemaal vrij recent zijn vastgesteld worden de streekplannen beleidsmatig in algemene zin niet gewijzigd en wordt het provinciale ruimtelijke beleid volgens deze lijn gecontinueerd. Eventuele wijzigingen worden meegenomen in het traject van de provinciale structuurvisie. Verder zijn er los van de streekplanherzieningen die momenteel nog in procedure zijn, nog twee wijzigingen. In de eerste plaats zijn we voornemens de status van de bebouwingscontouren van streekplangebied West te wijzigen van CBB naar SE. En tot slot willen we de looptijd van streekplan Zuid-Holland Zuid voor de gebieden Drechtsteden en Goeree Overflakkee met twee jaar verlengen (tot 1 januari 2012). Naast de streekplannen vormt de nota Regels voor Ruimte het provinciale ruimtelijke kader. De nota is een uitwerking van algemeen in de streekplannen geformuleerd beleid en kan daarom niet los worden gezien van de streekplannen. Daarom hebben wij de inhoud van de nota Regels voor Ruimte eveneens opgenomen in het interimbeleid. Gedurende de interimperiode blijft de gehele inhoud gehandhaafd. Dit vormt kortgezegd het ontwerp-interimbeleid Wro, zoals dat vanaf maandag 30 juni 2008 gedurende zes weken ter inzage ligt. Afhankelijk van de uitkomsten van de inspraak, vormt dit 3/10

4 onze inhoudelijke inzet voor de komende periode onder de nieuwe wet. Dit betekent derhalve dat er geen grote wijzigingen zijn in ons ruimtelijk beleid en dat we dit beleid blijven continueren. Voor meer informatie over het Interimbeleid kunt u onze intemetsite ( raadplegen. Gedragslijn Wro instrumentarium De nieuwe wet geeft ons als provincie een set nieuwe instrumenten in handen om ons provinciaal belang ook daadwerkelijk te verwezenlijken. In de nieuwe Provinciale Structuurvisie zal worden aangegeven hoe we de verschillende provinciale belangen (i.s.m. andere partners) willen realiseren en welke instrumenten we daarbij inzetten. Dit wordt in de ontwikkelingsstrategie bij de structuurvisie uitgewerkt. Voor de interimperiode is de 'Gedragslijn Wro instrumentarium' door Provinciale Staten op 25 juni 2008 vastgesteld. Hierin is opgenomen hoe we vanaf 1 juli 2008 tot de vaststelling van de structuurvisie om zullen gaan met de nieuwe instrumenten. Op hoofdlijnen komt deze gedragslijn op het volgende neer. We laten het opstellen van bestemmingsplannen over aan gemeenten. Alleen wanneer het opstellen van inpassingsplannen door de provincie een duidelijke meerwaarde oplevert, overwegen wij zelf een dergelijk plan op te stellen. Verordeningen zijn vooralsnog niet aan de orde. Deze zullen we gedurende de interimperiode alleen opstellen, wanneer blijkt dat we structureel op bepaalde thema's of bij bepaalde projecten, juridisch moeten ingrijpen. Parallel aan het opstellen van de Provinciale Structuurvisie zullen wel verordeningen worden opgesteld. Het ministerie van VROM zal ons via Algemene Maatregelen van Bestuur (AmvB's) namelijk opdragen om een aantal onderwerpen in verordeningen op te nemen. Op de site van VROM is hierover meer informatie terug te vinden in de publicatie "Realisatie Nationaal Ruimtelijk Beleid". Of wij los van de verplichte verordeningen van het Rijk op onderdelen nog andere verordeningen zullen gaan opstellen, wordt bepaald binnen het traject van de structuurvisie. De verordening zullen gelijktijdig met de Provinciale Structuurvisie worden vastgesteld (eind 2009). Bij de nieuwe bestemmingsplanprocedures is onze goedkeuring komen te vervallen. Wat ongewijzigd blijft, is dat wij in een vroegtijdig stadium van het planproces betrokken willen worden en blijven. Door tijdig met de partners te overleggen wordt voorkomen dat er onnodig in procedures moet worden ingegrepen en voorkomt vertraging van ruimtelijke plannen. Er kunnen natuurlijk altijd zakelijke verschillen van inzicht bestaan bij een bepaalde ruimtelijke ontwikkeling. In dat geval zullen wij dan ook niet nalaten om onze provinciale belangen te beschermen door juridisch in te grijpen. Onder deel B staat verder beschreven hoe wij de samenwerking met u willen vormgeven voor wat betreft de procedures rond bestemmingsplannen, projectbesluiten en andere planvormen. Voor meer informatie over de Gedragslijn Wro instrumentarium kunt u onze intemetsite ( raadplegen. 4/10

5 provincie u n i T. XTr> ZUID HOLLAND Provinciale Structuurvisie Eind 2007 hebben Gedeputeerde Staten besloten om de Provinciale Structuurvisie in samenhang met het Provinciaal Waterplan en Actieprogramma Klimaat en Ruimte uit te werken. Op 10 juni is deze samenhang door Gedeputeerde Staten vastgesteld in het hoofdlijnendocument. Dit document stelt de kaders en uitgangspunten voor de uitwerking van de drie plannen en beschrijft welke onderwerpen gezamenlijk worden uitgewerkt. De Provinciale Structuurvisie heeft betrekking op de periode tot 2020 met een doorkijk naar Voor deze doorkijk vormen de Zuid-Hollandse visie op 2040, klimaatopgaven en demografische ontwikkeling de basis. De Voorloper Groene Hart, die samen met de provincies Utrecht en Noord-Holland wordt opgesteld, vormt ook een van de bouwstenen. Op basis van deze uitgangspunten wordt het onderdeel visie van de Structuurvisie verder uitgewerkt. Provinciaal belang en de realisatie hiervan worden uitgewerkt in de ontwikkelingsstrategie. Gedeputeerde Staten hebben besloten dat provinciaal belang gebaseerd wordt op de volgende uitgangspunten: het provinciaal belang is een inhoudelijke en een bestuurlijke keuze; de inhoudelijke keuze voor provinciaal belang wordt gebaseerd op het doel en het effect van de opgave, het type opgave (ruimtelijke opgave), de schaal van de opgave ((boven-)regionaal)) en de verantwoordelijkheid van de provincie (visie en/of uitvoering) en afstemming hierover met andere overheden; - de bestuurlijke keuze is onder andere afhankelijk van de sturingsfilosofie, het maken van integrale afwegingen en bestuurlijke doelstellingen; vanuit het provinciaal belang wordt aangegeven op welke manier de provincie dit wil realiseren. De uitvoering van het provinciaal belang gaat volgens de sturing op de inzet van een mix van juridische en financiële middelen en bestuurlijke allianties. In het voorjaar zijn gesprekken gevoerd met regio's, samenwerkende gemeenten en waterschappen over de samenhang in de drie plannen (structuurvisie, waterplan en actieprogramma klimaat). Voor de opstelling van de Provinciale Structuurvisie worden er in juli 2008 gesprekken met de partners (regio's, samenwerkende gemeenten, waterschappen en VZHG) gevoerd. Naast de visie ("wat") willen we ook bespreken welke instrumenten ingezet kunnen worden ("hoe"). Het einddoel is een zo breed mogelijk gedragen Structuurvisie waarbij het provinciale belang zoveel als mogelijk afgestemd zijn op de lokale en regionale belangen. Planning op hoofdlijnen Concept Structuurvisie Najaar 2008 Ontwerp Structuurvisie Voorjaar 2009 Inspraak Voorjaar /10

6 Vaststellen Structuurvisie Eind /10

7 Pr l D T C i e HOLLAND Ons kenmerk D e e l B Procedures bestemmingsplan, projectbesluit en andere plannen Algemeen Bij de procedures voor het bestemmingsplan en het projectbesluit zijn drie fasen te onderscheiden. Aan de fase van het vooroverleg hechten wij de meeste waarde. Tijdens deze fase voor in het planproces kunnen de overheidspartijen de juiste en benodigde informatie uitwisselen. Dit is van belang omdat de procedure vanaf het ontwerpplan zeer voortvarend volgens wettelijk voorgeschreven termijnen doorlopen moet worden en er nauwelijks tijd is om de plannen bij te werken of bij te stellen. Graag willen wij dan ook samen met u investeren in het voortraject, zodat we zo min mogelijk gebruik hoeven te maken van ons reactieve instrumentarium (zienswijze/beroep, reactieve aanwijzing). Fase (voor)overleg De artikelen en van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) gaan er vanuit dat u bij de voorbereiding van een bestemmingsplan of een projectbesluit overleg pleegt met onder andere de diensten van de provincie die betrokken zijn bij de zorg voor de ruimtelijke ordening of belast zijn met de behartiging van belangen die in het plan in het geding zijn. Het Bro biedt verder de mogelijkheid dat wij aangeven onder welke omstandigheden en in welke gevallen geen overleg is vereist. Wij zullen in nader overleg met u en op basis van ons huidige beleid ten aanzien van de toepassing van artikel 19 lid 2 van de WRO (oud) in de komende periode aangeven hoe wij aan die mogelijkheid invulling zullen geven. Tot dat tijdstip gaan wij er vanuit dat u met betrekking tot alle voorontwerpbestemmingsplannen en projectbesluiten overleg pleegt met onze directie Ruimte en Mobiliteit. Het heeft onze voorkeur dat u het voorontwerp in drievoud toestuurt. Indien u het plan alleen in digitale vorm beschikbaar stelt, kunt u uw verzoek om advies mailen naar Vermeld hierbij de vindplaats (webadres) van het digitale plan. Gebruik dit adres niet voor het toezenden van de digitale plannen zelf. Naast het overleg over concrete plannen achten wij het van belang dat ook het reguliere overleg tussen gemeente en provincie over ruimtelijke ontwikkelingen wordt gecontinueerd. Medewerkers van ons bureau voor Ontwikkeling en Realisatie zullen minimaal één keer per jaar overleg voeren met alle gemeenten. Nadrukkelijker dan voorheen zullen daarbij de realisatie van het provinciale belang en ontwikkelingen die het provinciale belang raken op de agenda staan, alsmede de wijze waarop wij ons ruimtelijk instrumentarium zullen inzetten. Het overleg is tevens van belang om een goed beeld te houden van actuele ruimtelijke ontwikkelingen en eventuele knelpunten in uw gemeente. Fase Ontwerpplan In de artikelen 3.8 en 3.11 Wro is bepaald dat de kennisgeving over de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan of -projectbesluit wordt toegezonden aan de diensten van de provincie die belast zijn met de behartiging van belangen die in het besluit in het geding zijn. 7/10

8 Wij verzoeken u de kennisgeving te mailen naar kennisqevinaroplan(5>.pzh.nl. Vermeld hierbij de vindplaats (webadres) van het digitale plan. Gebruik dit adres niet voor het toezenden van de digitale plannen zelf. Indien het ontwerpplan in strijd is met provinciale belangen zullen wij een zienswijze indienen. Fase Vastgesteld plan In de artikelen 3.8 en 3.11 Wro is bepaald dat de kennisgeving over de terinzagelegging van het vastgestelde bestemmingsplan of -projectbesluit wordt toegezonden aan de diensten van de provincie die belast zijn met de behartiging van belangen die in het besluit in het geding zijn. Wij verzoeken u de kennisgeving te mailen naar Vermeld hierbij de vindplaats (webadres) van het digitale plan. Gebruik dit adres niet voor het toezenden van de digitale plannen zelf. Indien het vastgestelde plan in strijd is met provinciale belangen zullen wij overwegen beroep in te stellen (artikel 8.2 Wro) of een reactieve aanwijzing te geven (artikel 3.8 lid 6 Wro en artikel 4.2 Wro), inhoudende dat het plan geheel of ten dele niet in werking treedt. Wij attenderen u erop dat in artikel 3.8 lid 4 Wro is geregeld dat het besluit tot vaststelling pas na zes weken wordt bekendgemaakt indien door ons een zienswijze is ingediend tegen het ontwerpplan en deze niet volledig is overgenomen of indien bij de vaststelling wijzigingen zijn aangebracht in het plan. In zodanig geval dient u onverwijld langs elektronische weg het besluit aan ons toe te sturen, zodat wij in de gelegenheid worden gesteld om zonodig een reactieve aanwijzing te geven. U kunt hiervoor gebruik maken van bovenvermeld adres. Structuurvisies Wij stellen het op prijs om tijdig in de gelegenheid te worden gesteld om advies uit te brengen over het voornemen van de raad om een nieuwe gemeentelijke structuurvisie vast te stellen, met name indien provinciale belangen in het geding zijn. Daarnaast kan een nieuwe gemeentelijke structuurvisie ook onderwerp van gesprek zijn in het reguliere overleg van ons bureau voor Ontwikkeling en Realisatie met uw gemeente (zie onder "fase (voor)overieg"). Het verzoek om advies uit te brengen over een gemeentelijke structuurvisie kan worden g d naar Vermeld hierbij de vindplaats (webadres) van het digitale plan. Gebruik dit adres niet voor het toezenden van de digitale plannen zelf. Plannen onder overgangsrecht Op plannen die op grond van de Invoeringswet Wro onder het overgangsrecht vallen zijn de bepalingen van de WRO (oud) van toepassing. De inzendingsvereisten voor deze procedures blijven ongewijzigd. Wij verwijzen voor de inzendingsvereisten naar onze website: Het gaat om de volgende procedures: 8/10

9 Bestemmingsplannen Als een ontwerpbestemmingsplan voor de inwerkingtreding van de nieuwe Wro ter inzage is gelegd blijft de WRO (oud) van toepassing. Het plan behoeft dan ook nog de goedkeuring van ons college. Wijzigings- en uitwerkingsplannen Als een ontwerp uitwerkings-/wijzigingsplan binnen een jaar na de inwerkingtreding van de nieuwe Wro ter inzage is gelegd is de WRO (oud) van toepassing op de totstandkoming van het plan. Dat houdt in dat in het geval zienswijzen zijn ingediend, dan wel wij bij de goedkeuring van het moederplan geen gebruik hebben gemaakt van de bevoegdheid als bedoeld in artikel 11, zevende lid WRO, het uitwerkings-/wijzigingsplan goedkeuring behoeft van ons college. Binnenplanse vrijstelling (artikel 15/16 WRO) De in een bestemmingsplan voorgeschreven verklaringen van geen bezwaar vervallen een jaar na de inwerkingtreding van de Invoeringswet (1 juli 2008). De WRO (oud) blijft van toepassing voor verzoeken die zijn ingediend voor inwerkingtreding van de nieuwe Wro. Vrijstelling (artikel 19 WRO) De WRO (oud) blijft van toepassing voor verzoeken die zijn ingediend voor inwerkingtreding van de nieuwe Wro. Een verklaring van geen bezwaar is vereist bij vrijstelling op basis van artikel 19 lid 1 WRO. Ten aanzien van ons huidige beleid met betrekking tot het aanwijzen van categorieën als bedoeld in artikel 19 lid 2 WRO brengen wij nog het volgende onder uw aandacht. In ons besluit van 9 oktober 2007, kenmerk PZH , hebben wij vermeld dat de bevoegdheid tot het verlenen van vrijstelling op basis van de door ons aangewezen algemene lijst eindigt op het moment dat de Wro in werking treedt. Die passage kan wellicht onbedoeld tot misverstanden leiden. In het overgangsrecht (artikel van de Invoeringswet Wro) is namelijk bepaald dat ten aanzien van een vrijstelling als bedoeld in artikel 19 lid 2 WRO waarvan het verzoek is ingediend voor de inwerkingtreding van de (nieuwe) wet het recht blijft gelden zoals dat gold voor het tijdstip van inwerkingtreding. Een en ander brengt met zich mee dat u voor verzoeken om vrijstelling ex artikel 19 WRO die zijn ingediend voor 1 juli 2008 nog wel gebruik kunt maken van de mogelijkheden die wij op basis van artikel 19 lid 2 WRO bij ons besluit van 9 oktober 2007 hebben geboden. WGR+ regio's De WGR+ regio's hebben in de Wro geen eigen bevoegdheden ten aanzien van de ruimtelijke ordening gekregen. De bestaande afspraken met de regio's over de uitvoering van onderdelen van het provinciaal beleid zullen zoveel mogelijk worden voortgezet. De afspraken die zijn gemaakt met de Stadsregio Rotterdam over de realisatie van het Uitvoeringsprogramma RR2020 en het voeren van gezamenlijk overleg met gemeenten, alsmede het afstemmen van de advisering over gemeentelijke ruimtelijke ordeningsplannen blijven 9/10

10 provincie 1 ^ ^ Ons kenmerk voorlopig onverkort van kracht. Zonodig zullen wij gebruik maken van ons wettelijke instrumentarium om het in RR2020 vastgelegde ruimtelijk beleid te realiseren. Voor meer informatie over de inhoud van deze brief kunt u contact opnemen met het secretariaat van het bureau voor Ontwikkeling en Realisatie (telefoonnummer: ) of uw vaste contactpersoon bij de provincie die werkzaam is bij de afdeling Ruimte en Wonen. Hoogachtend, Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, voor dezen, mr. C. Verwijs hoofd bureau voor Ontwikkeling en Realisatie Deze briefis digitaal vastgesteld, hierdoor staat er geen fysieke handtekening in de brief. 10/10 Afschrift aan: - ministerie van VROM - waterschappen - regio's

Gedeputeerde Staten. De colleges van Burgemeester en Wethouders van de Gelderse gemeenten. 22 oktober 2009 2009-018420.

Gedeputeerde Staten. De colleges van Burgemeester en Wethouders van de Gelderse gemeenten. 22 oktober 2009 2009-018420. Gedeputeerde Staten Bezoekadres Huis der Provincie Markt 11 6811 CG Arnhem Postadres Postbus 9090 6800 GX Arnhem De colleges van Burgemeester en Wethouders van de Gelderse gemeenten telefoonnummer (026)

Nadere informatie

Wij hebben uw verzoek beoordeeld en besloten de gevraagde ontheffing te verlenen. Bijgaand treft u een afschrift aan van ons besluit.

Wij hebben uw verzoek beoordeeld en besloten de gevraagde ontheffing te verlenen. Bijgaand treft u een afschrift aan van ons besluit. Gedeputeerde Staten Directie Ruimte en Mobiliteit Afdeling Ruimte, Wonen en Bodem Contact M. Molenwijk T 070-441 74 11 m.molenwijk@pzh.nl Postadres Provinciehuis Postbus 90602 2509 LP Den Haag T 070-441

Nadere informatie

Wij hebben uw verzoek beoordeeld en besloten de gevraagde ontheffing te verlenen. Bijgaand treft u een afschrift aan van ons besluit.

Wij hebben uw verzoek beoordeeld en besloten de gevraagde ontheffing te verlenen. Bijgaand treft u een afschrift aan van ons besluit. Gedeputeerde Staten Contact mw H.J.M. Tjauw Foe T 070-441 69 18 hjm.tjauwfoe@pzh.nl Postadres Provinciehuis Postbus 90602 2509 LP Den Haag T 070-441 66 11 www.zuid-holland.nl Burgemeester en Wethouders

Nadere informatie

Aan Van Datum Onderwerp Zaaknummer

Aan Van Datum Onderwerp Zaaknummer Aan de gemeenteraad Van College van Burgemeester en wethouders Datum 29 juli 2014 Onderwerp mededeling Gedeputeerde Staten vaststelling gemeentegrenzen nieuwe gemeente Krimpenerwaard Zaaknummer 124168

Nadere informatie

Wij hebben uw verzoek beoordeeld en besloten de gevraagde ontheffing te verlenen. Bijgaand treft u een afschrift aan van ons besluit.

Wij hebben uw verzoek beoordeeld en besloten de gevraagde ontheffing te verlenen. Bijgaand treft u een afschrift aan van ons besluit. Gedeputeerde Staten Contact M. Molenwijk T 070-441 74 11 m.molenwijk@pzh.nl Postadres Provinciehuis Postbus 90602 2509 LP Den Haag T 070-441 66 11 www.zuid-holland.nl Burgemeester en Wethouders van de

Nadere informatie

HOLLAND ZUID - 7 FEB. 20U. Gedeputeerde Staten

HOLLAND ZUID - 7 FEB. 20U. Gedeputeerde Staten Gedeputeerde Staten p r HOLLAND ZUID College van Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland Postbus 3061 2601 DB DELFT Directie Leefomgeving en Bestuur Afdeling Water en Groen Contact mw. G.J.H. Bongers T

Nadere informatie

Statenvoorstel. Startnotitie Partiële wijziging 2018 Visie ruimte en mobiliteit, Programma ruimte en Verordening ruimte

Statenvoorstel. Startnotitie Partiële wijziging 2018 Visie ruimte en mobiliteit, Programma ruimte en Verordening ruimte Statenvoorstel vergadering september 2017 nummer 7029 Onderwerp Startnotitie Partiële wijziging 2018 Visie ruimte en mobiliteit, Programma ruimte en Verordening ruimte Vergaderdatum GS: 4 juli 2017 Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Derde partiële herziening, bestemmingsplan Buitengebied Someren, Boringsvrije zone. Toelichting

Derde partiële herziening, bestemmingsplan Buitengebied Someren, Boringsvrije zone. Toelichting Derde partiële herziening, bestemmingsplan Buitengebied Someren, Boringsvrije zone Toelichting Derde partiële herziening, bestemmingsplan Buitengebied Someren, Boringsvrije zone Toelichting Titel: Derde

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT. een regionaal budgethouderschap stedelijke vernieuwing wenselijk is,

ONTWERPBESLUIT. een regionaal budgethouderschap stedelijke vernieuwing wenselijk is, BIJLAGE ONTWERPBESLUIT De Regioraad van de stadsregio Rotterdam, overwegende dat ; een regionaal budgethouderschap stedelijke vernieuwing wenselijk is, de regioraad op 23 juni 2004 het regionaal beleidskader

Nadere informatie

Bestemmingsplan 1e partiële herziening BP Oosteindsepolder en Warmoeziersweg (caravanstalling Oosteindseweg 155b)

Bestemmingsplan 1e partiële herziening BP Oosteindsepolder en Warmoeziersweg (caravanstalling Oosteindseweg 155b) Bestemmingsplan 1e partiële herziening BP Oosteindsepolder en Warmoeziersweg (caravanstalling Oosteindseweg 155b) 29 juli 2014 ontwerp Gemeente Lansingerland Bestemmingsplan 1e partiële herziening BP

Nadere informatie

Procesconvenant ruimtelijke ordening Zuid-Holland

Procesconvenant ruimtelijke ordening Zuid-Holland Procesconvenant ruimtelijke ordening Zuid-Holland Vereniging van Zuid-Hollandse Gemeenten Ondertekend door Gedeputeerde Staten, de Vereniging van Zuid-Hollandse Gemeenten, en de acht Regionale Samenwerkingsverbanden,

Nadere informatie

Bestemmingsplan Buitengebied Rucphen 2012, 1e herziening. Gemeente Rucphen Vastgesteld

Bestemmingsplan Buitengebied Rucphen 2012, 1e herziening. Gemeente Rucphen Vastgesteld Bestemmingsplan Buitengebied Rucphen 2012, 1e herziening Gemeente Rucphen Vastgesteld Bestemmingsplan Buitengebied Rucphen 2012, 1e herziening Gemeente Rucphen Vastgesteld Rapportnummer: IMRO-Idn: 211x06608.077039_1

Nadere informatie

HOLLAND ÏÏJUU2UÜ8. Gedeputeerde Staten. De gemeenteraden en de colleges van Burgemeester en Wethouders van alle gemeenten in Zuid-Holland

HOLLAND ÏÏJUU2UÜ8. Gedeputeerde Staten. De gemeenteraden en de colleges van Burgemeester en Wethouders van alle gemeenten in Zuid-Holland Gedeputeerde Staten HOLLAND Directie Ruimte en Mobiliteit Afdeling Ruimte en Wonen Contact drs. J.M. van Vught T 070-441 70 69 F 070-441 7813 jm.van.vught@pzh.nl De gemeenteraden en de colleges van Burgemeester

Nadere informatie

gemeente eijsdervmargraten

gemeente eijsdervmargraten gemeente eijsdervmargraten Aan de gemeenteraad Raadsvoorstel Nummer: 11IN002555 1. Vermelding onderwerp en beslispunten Voorstel tot vaststelling 'Partiële herziening bestemmingsplan Kern Cadier en Keer

Nadere informatie

Wet ruimtelijke ordening

Wet ruimtelijke ordening Gemeenten Wormerland, Oostzaan en Landsmeer Erwin de Bos 5 juni 2008 Inhoud Stand van zaken Kernpunten Wro Structuurvisie Bestemmingsplan Projectbesluit Beheersverordening Grondexploitatie Planschade Overgangsrecht

Nadere informatie

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD MEMO AAN DE GEMEENTERAAD Aan T.a.v. Datum Betreft Van Ons kenmerk Bijlagen De gemeenteraad - 5 april 2011 Beantwoorden VVDvragen van 17 feb. ivm VObplan Groene Kruisweg-metrogebied. 96087 Het college Controller

Nadere informatie

Bijlage bij uitnodiging regiogesprekken nwro

Bijlage bij uitnodiging regiogesprekken nwro Bijlage bij uitnodiging regiogesprekken nwro Statengriffie Provinciehuis Zuid-Hollandplein 1 Postbus 90602 2509 LP Den Haag Telefoon 070-441 82 38 Website www.pzh.nl Zoals ook voor andere spelers binnen

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten. Toelichting provinciale ruimtelijke prodecures n.a.v. beëindiging Procesconvenant Ruimtelijke Ordening Zuid- Holland

Gedeputeerde Staten. Toelichting provinciale ruimtelijke prodecures n.a.v. beëindiging Procesconvenant Ruimtelijke Ordening Zuid- Holland Gedeputeerde Staten Contact ir. A.I. Koffeman T 070-441 82 71 ai.koffeman@pzh.nl K.P. Spannenburg T 070-441 80 82 kp.spannenburg@pzh.nl Aan: - De colleges van Burgemeester en Wethouders van alle Zuid-Hollandse

Nadere informatie

provincie Zuid Holland

provincie Zuid Holland Gedeputeerde Staten provincie Zuid Holland Gedeputeerde staten van Noord-Holland t.a.v. mevrouw mr. P.A.J.M. Kreuwel Postbus 3007 2001 DA Haarlem j Directie Leefomgeving en Bestuur Afdeling Bestuur Contact

Nadere informatie

BIJLAGE: WIJZIGINGEN WET RUIMTELIJKE ORDENING

BIJLAGE: WIJZIGINGEN WET RUIMTELIJKE ORDENING BIJLAGE: WIJZIGINGEN WET RUIMTELIJKE ORDENING Noodzaak van de nieuwe Wet ruimtelijke ordening De huidige Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) dateert uit 1965. Gedurende de afgelopen veertig jaar is de

Nadere informatie

provincie HOLLAND ZUID

provincie HOLLAND ZUID provincie HOLLAND 1% ~U~~ Z~14 Gemeente Molenwaard F-~ ~.f Gedeputeerde Staten + r ~~e~. Directie Leefomgeving en Bestuur Afdeling Bestuur Contact drs. J. van Straalen T 070-441 61 92 j. van. straalen@pzh.

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten. Gemeente Goeree-Overflakkee t.a.v. het college van burgemeester en wethouders Postbus AA MIDDELHARNIS

Gedeputeerde Staten. Gemeente Goeree-Overflakkee t.a.v. het college van burgemeester en wethouders Postbus AA MIDDELHARNIS Gedeputeerde Staten Contact Bureau Subsidies Mw. L.M. van Os T 070-441 68 25 lm.van.os@pzh.nl Postadres Provinciehuis Postbus 90602 2509 LP Den Haag T 070-441 66 11 www.zuid-holland.nl Gemeente Goeree-Overflakkee

Nadere informatie

Combinatie van voorgaande redenen, te weten actie vanuit eerder besluit en externe wet- en regelgeving.

Combinatie van voorgaande redenen, te weten actie vanuit eerder besluit en externe wet- en regelgeving. SAMENVATTING RAADSVOORSTEL CASENUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 11G200528 418777 / 418777 ONDERWERP P. Neuteboom BP Br Vaststellen Bestemmingsplan en Beeldkwaliteitplan Expo Business parc

Nadere informatie

Onderwerp Brief van Provincie Zuid-Holland over windenergie A44-zone - Ter kennisname

Onderwerp Brief van Provincie Zuid-Holland over windenergie A44-zone - Ter kennisname BESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 15 oktober 2013 nummer: 2013_BW_00638 Onderwerp Brief van Provincie Zuid-Holland over windenergie A44-zone - Ter kennisname Beknopte samenvatting Het college wordt voorgesteld

Nadere informatie

Op 1 juli 2008 is de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro) en het daarbij behorende Besluit ruimtelijke ordening (Bro) in werking getreden.

Op 1 juli 2008 is de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro) en het daarbij behorende Besluit ruimtelijke ordening (Bro) in werking getreden. Samenvatting Op 1 juli 2008 is de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro) en het daarbij behorende Besluit ruimtelijke ordening (Bro) in werking getreden. In de bijgevoegde startnotitie met bijbehorende

Nadere informatie

Herziening bestemmingsplan Weesperzijdestrook, Leeuwenhoeklocatie. Toelichting en regels

Herziening bestemmingsplan Weesperzijdestrook, Leeuwenhoeklocatie. Toelichting en regels Herziening bestemmingsplan Weesperzijdestrook, Leeuwenhoeklocatie Toelichting en regels Inhoudsopgave 1 Inleiding en planbeschrijving... 1 1.1 Aanleiding en achtergrond... 1 1.2 Plangebied... 1 1.3 Planbeschrijving...

Nadere informatie

a _ctj. \ \ 9 OIC VOORBLAD AAN DE RAAD GERICHTE BRIEVEN: (per ommegaande invullen en sturen naar Griffie)

a _ctj. \ \ 9 OIC VOORBLAD AAN DE RAAD GERICHTE BRIEVEN: (per ommegaande invullen en sturen naar Griffie) a _ctj. \ \ VOORBLAD Provincie Zuid-Holland Postadres Provinciehuis Postbus 90602 2509 LP Den Haag T 070-441 66 11 www.zuid-holland.nl College van B&W van Ridderkerk Postbus 271 Datum Zie verzenddatum

Nadere informatie

Gemeente Olst-Wijhe. bestemmingsplan Noorder Koeslag partiële herziening regels

Gemeente Olst-Wijhe. bestemmingsplan Noorder Koeslag partiële herziening regels Gemeente Olst-Wijhe bestemmingsplan Noorder Koeslag partiële herziening regels Olst-Wijhe, 7 augustus 2009 Planidentificatienummer: NL.IMRO.1773.BP2009004002-0301 Toelichting augustus 2009 NL.IMRO.1773.BP2009004002-0301

Nadere informatie

ONTWERPBESTEMMINGSPLAN BUITENGEBIED SOMEREN, TWEEDE PARTIËLE HERZIENING BEDRIJFSWONINGEN VLASAKKERS TOELICHTING

ONTWERPBESTEMMINGSPLAN BUITENGEBIED SOMEREN, TWEEDE PARTIËLE HERZIENING BEDRIJFSWONINGEN VLASAKKERS TOELICHTING ONTWERPBESTEMMINGSPLAN BUITENGEBIED SOMEREN, TWEEDE PARTIËLE HERZIENING BEDRIJFSWONINGEN VLASAKKERS TOELICHTING Publicatiedatum ontwerpbestemmingsplan 25 februari 2016 Datum vastgesteld Datum onherroepelijk

Nadere informatie

Aan de leden van de gemeenteraad. Geachte leden van de raad,

Aan de leden van de gemeenteraad. Geachte leden van de raad, Raadhuisplein 1 Correspondentieadres: 7811 AP Emmen Postbus 30001 Telefoon (0591) 68 55 55 7800 RA Emmen Aan de leden van de gemeenteraad Dienst Beleid ons kenmerk uw brief van/kenmerk bijlage(n) afdeling

Nadere informatie

HOLLAND ZUID 1 6 JULI Gedeputeerde Staten. provincie. Raad van Schiedam Postbus EA SCHIEDAM

HOLLAND ZUID 1 6 JULI Gedeputeerde Staten. provincie. Raad van Schiedam Postbus EA SCHIEDAM Gedeputeerde Staten provincie HOLLAND Contact mw L.M.P. Berkemeijer T 070-441 83 72 l.berkemeijer@pzh.nl Postadres Provinciehuis Postbus 90602 2509 LP Den Haag T070-441 6611 www.zuid-holland.nl Raad van

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Doelstelling Door de bestemmingsplanherziening wordt de legale en bestaande situatie planologisch juist opgenomen.

gemeente Eindhoven Doelstelling Door de bestemmingsplanherziening wordt de legale en bestaande situatie planologisch juist opgenomen. gemeente Eindhoven Openbare Ruimte, Verkeer & Milieu Raadsnummer 10R4104 Inboeknummer 10bst02151 Beslisdatum B&W 9 november 2010 Dossiernummer 045.252 Raadsvoorsteltot het gewijzigd vaststellen van het

Nadere informatie

Inkomende post

Inkomende post i Inkomende post - 6313 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 1 van 6 ' Nr. 63) 3/2-13:003/: ùriffie jlk. ' lnl,oarkispjit, april zo,a - -----,-------,,, jjjjjj jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj jjjjjjjjjjjjjj jjjjjjjjjjjjj-j

Nadere informatie

Nr: Geachte gemeenteraad, Contactpersoon

Nr: Geachte gemeenteraad, Contactpersoon Gemeenteraad van Moerdijk Postbus 4 4760 AA ZEVENBERGEN Afd. VERDIJK Brabantlaan 1 Postbus 90151 5200 MC 's-hertogenbosch Telefoon (073) 681 28 12 Fax (073) 614 11 15 info@brabant.nl www.brobant.nl IBAN

Nadere informatie

Hierbij zenden wij u een exemplaar van de beschikking met betrekking tot de door u gemelde

Hierbij zenden wij u een exemplaar van de beschikking met betrekking tot de door u gemelde Gedeputeerde Staten s provincie HOLLAND GHA 22.01.2010 0332 Projectorganisatie De Volgerlanden t.a.v. de heer A.H.M. Dirkx Postbus 34 3340 AA HENDRIK-IDO-AMBACHT Directie Omgevingsdiensten Afdeling Bodemsanering

Nadere informatie

Overzicht wettelijke verplichtingen bekendmaken en kennisgeven

Overzicht wettelijke verplichtingen bekendmaken en kennisgeven Bestemmingsplan Voorontwerp bestemmingsplan/inpassingsplan Krachtens artikel 1.3.1 Besluit ruimtelijke ordening dient bij voornemen een bestemmingsplan/inpassingsplan voor te bereiden, men kennis van dat

Nadere informatie

Sç&TffiN. '?üffhorrand. l. Wijzigingen in de rijksladder. 0'1 run rur. Lid Gedeputeerde Staten. Aan Provinciale Staten

Sç&TffiN. '?üffhorrand. l. Wijzigingen in de rijksladder. 0'1 run rur. Lid Gedeputeerde Staten. Aan Provinciale Staten Lid Gedeputeerde Staten A. Bom - Lemstra '?üffhorrand Aan Provinciale Staten Sç&TffiN Contact 070 441 70 87 aw.bom(ôozh.nl Postadres Provinciehuis Postbus 90602 2509 LP Den Haag T 070-441 66 11 www.zuid-holland.nl

Nadere informatie

Groot Sypel - Maltezerlaan 1. Vastgesteld bestemmingsplan

Groot Sypel - Maltezerlaan 1. Vastgesteld bestemmingsplan Groot Sypel - Maltezerlaan 1 Vastgesteld bestemmingsplan Groot Sypel - Maltezerlaan 1 Inhoudsopgave Toelichting Hoofdstuk 1 3 Inleiding 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Doel 3 1.3 Plangebied 4 1.4 De bij het plan

Nadere informatie

PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. PÖ/JLolS/ \OU& 1 8 DEC 2013. Routing

PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. PÖ/JLolS/ \OU& 1 8 DEC 2013. Routing Provinciale Staten van Overijsse PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. PÖ/JLolS/ \OU& Dat. 1 8 DEC 2013 ontv.: Routing a.d. Bijl.: Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten. Burgemeester en Wethouders van SLIEDRECHT

Gedeputeerde Staten. Burgemeester en Wethouders van SLIEDRECHT Gedeputeerde Staten Contact E. Schepers T 070-441 69 34 e.schepers@pzh.nl Postadres Provinciehuis Postbus 90602 2509 LP Den Haag T 070-441 66 11 www.zuid-holland.nl Burgemeester en Wethouders van SLIEDRECHT

Nadere informatie

Hans van Huffelen secretaris-directeur

Hans van Huffelen secretaris-directeur Aan de leden van de gemeenteraad van Ameland Portefeuillehouder Cluster Nummer Datum Onderwerp Will Bakema regelgeving 20 mei 2014 vaststellen bestemmingsplan Buren Geachte leden van de raad, Hierbij bieden

Nadere informatie

INHOUDELIJKE TOELICHTING (waaronder beoogde doelen en/of maatschappelijke effecten)

INHOUDELIJKE TOELICHTING (waaronder beoogde doelen en/of maatschappelijke effecten) Agendapunt: 8 No. 94/'10 Dokkum, 8 november 2010 ONDERWERP: Vaststellen bestemmingsplan Ee-Skieppereed 26 SAMENVATTING: Zoals u weet zijn de twee vigerende bestemmingsplannen voor het buitengebied sterk

Nadere informatie

VERKEER EN VERVOER. Wijzigingsplan archeologie N23 Westfrisiaweg N23 WEST

VERKEER EN VERVOER. Wijzigingsplan archeologie N23 Westfrisiaweg N23 WEST VERKEER EN VERVOER Wijzigingsplan archeologie N23 Westfrisiaweg N23 WEST VERKEER EN VERVOER Wijzigingsplan archeologie N23 Westfrisiaweg Colofon Uitgave Provincie Noord-Holland Postbus 123 2000 MD Haarlem

Nadere informatie

Van WRO naar Wro (de gemeenteraad)

Van WRO naar Wro (de gemeenteraad) Van WRO naar Wro (de gemeenteraad) Op 1 juli 2008 zal de Wet ruimtelijke ordening (Wro) in werking treden. Deze wet vervangt de huidige Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO). De Wro kent een vernieuwd stelsel

Nadere informatie

Onderwerp Afwijken van het planologisch regime onder de Wabo (voorheen projectbesluit)

Onderwerp Afwijken van het planologisch regime onder de Wabo (voorheen projectbesluit) Agendapunt 8 Aan de raad van de gemeente IJsselstein Raadsstuknummer: 2010/31424 Datum: 6 september 2010 programma: Blad: 1 van 6 cluster: Ruimte portefeuillehouder: ing. F.J.L.M. Cremer Informatie bij:

Nadere informatie

Ruimtelijke ordening in Leiden

Ruimtelijke ordening in Leiden Ruimtelijke ordening in Leiden Presentatie 25 mei 2009 KvK Leiden 2 Programma 1. Wet Ruimtelijke Ordening 2. Structuurvisie Leiden 3. Actualiteit bestemmingsplannen in Leiden 4. Hoe komt een bestemmingsplan

Nadere informatie

Voorstellen aan de raad van de gemeente Wester-Koggenland jaar 2006 VoorsteInr.: Agendapunt: Vergadering: 8 juni 2006

Voorstellen aan de raad van de gemeente Wester-Koggenland jaar 2006 VoorsteInr.: Agendapunt: Vergadering: 8 juni 2006 ~. Voorstellen aan de raad van de gemeente Wester-Koggenland jaar 2006 Voorstenr.: Agendapunt: Vergadering: 8 juni 2006, Vaststelling intememeentelijk DlÎmtelijk structuurplan voor de gemeenten Obdam Wester

Nadere informatie

ONTWERP OMGEVINGSVERGUNNING

ONTWERP OMGEVINGSVERGUNNING ONTWERP OMGEVINGSVERGUNNING Burgemeester en wethouders van Vlaardingen; Beschikkende voor een ontwerp-omgevingsvergunning met betrekking tot: - Strijdig gebruik gronden (art. 2.1. lid 1 onder c Wabo) Van

Nadere informatie

5 Hmlnuten verste Provincials

5 Hmlnuten verste Provincials 5 Hmlnuten verste Provincials Directie DRM Afdeling Afdeling Verkeer en Vervoer Registratienummer PZH-2008-474662 (DOS-2008-0005806) Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum jj ^ jijlj 2, l)

Nadere informatie

NOTA INSPRAAK EN VOOROVERLEG: BESTEMMINGSPLAN. Bennekom-Centrum

NOTA INSPRAAK EN VOOROVERLEG: BESTEMMINGSPLAN. Bennekom-Centrum NOTA INSPRAAK EN VOOROVERLEG: BESTEMMINGSPLAN Bennekom-Centrum december 2011 1 Inleiding Het voorontwerpbestemmingsplan Bennekom-Centrum heeft van donderdag 13 oktober tot en met woensdag 26 oktober 2011

Nadere informatie

Paraplubestemmingsplan Stadsdeel West, Amsterdam Deel 2. Toelichting

Paraplubestemmingsplan Stadsdeel West, Amsterdam Deel 2. Toelichting Paraplubestemmingsplan Stadsdeel West, Amsterdam Deel 2 Toelichting 17 juli 2012 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 2 1.1 Aanleiding...2 1.2 Plangebied...2 2. PLANOPZET... 2 2.1 Bebouwingspercentage bouwwerken,

Nadere informatie

Procedure coördinatieregeling Wro

Procedure coördinatieregeling Wro Procedure coördinatieregeling Wro Mogelijkheid: tot coördinatie van alle besluiten die nodig zijn voor een ruimtelijk project in één procedure tot en met het beroep bij de rechter. Twee coördinatiemogelijkheden:

Nadere informatie

ZUID HOLLAND. provincie. Voordracht aan Provinciale Staten. van Gedeputeerde Staten. Provinciale Staten van Zuid-Holland,

ZUID HOLLAND. provincie. Voordracht aan Provinciale Staten. van Gedeputeerde Staten. Provinciale Staten van Zuid-Holland, I provincie ZUID HOLLAND Voordracht aan Provinciale Staten van Gedeputeerde Staten Vergadering Februari 201 1 - - 1 Nummer 6324 onderwerp Herontwikkeling Fort Wierickeischans: meerjarige subsidieverlening

Nadere informatie

Stadsontwikkeling Ingekomen stuk D3 (PA 9 mei 2012) Bureau Planologie en Ruimtelijke Ordening. Datum uw brief

Stadsontwikkeling Ingekomen stuk D3 (PA 9 mei 2012) Bureau Planologie en Ruimtelijke Ordening. Datum uw brief Ingekomen stuk D3 (PA 9 mei 2012) Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 329 96 99 E-mail gemeente@ nijmegen.nl Postadres Postbus 9105 6500 HG

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. De omgevingsvergunning wordt verleend overeenkomstig de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte documenten.

Omgevingsvergunning. De omgevingsvergunning wordt verleend overeenkomstig de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte documenten. Omgevingsvergunning Poststuknummer: DA00079369 Burgemeester en wethouders hebben op 30 juni 2016 een aanvraag omgevingsvergunning ontvangen en in behandeling genomen voor het bouwen van 14 woningen op

Nadere informatie

Gewaamierkte documenten

Gewaamierkte documenten Ons kenmerk- 2014/140140 gemeente Zaanstad Omgevingsvergunningen Gemeente Zaanstad De heer R. van Zonneveld Postbus 2000 1500 GA ZAANDAM Stadhuisplein 100 1506 MZ Zaandam Postbus 2000 1500 GA Zaandam Telefoon

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten. Burgemeester en Wethouders van Krimpenerwaard Postbus AB Stolwijk

Gedeputeerde Staten. Burgemeester en Wethouders van Krimpenerwaard Postbus AB Stolwijk Gedeputeerde Staten Directie Ruimte en Mobiliteit Afdeling Ruimte, Wonen en Bodem Contact mw M. Bihari T 070-441 71 83 m.bihari@pzh.nl Postadres Provinciehuis Postbus 90602 2509 LP Den Haag T 070-441 66

Nadere informatie

Besluit tot coördinatie procedures Ressen/Bouwmarkt

Besluit tot coördinatie procedures Ressen/Bouwmarkt Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Besluit tot coördinatie procedures Ressen/Bouwmarkt Programma Stedelijke ontwikkeling Portefeuillehouder B. Velthuis Samenvatting De initiatiefnemer van de realisatie

Nadere informatie

Toelichting Ontwerp correctieve herziening bestemmingsplan Landelijk Gebied NL.IMRO.0342.CHLG0001-0201 10 juni 2014 Toelichting correctieve

Toelichting Ontwerp correctieve herziening bestemmingsplan Landelijk Gebied NL.IMRO.0342.CHLG0001-0201 10 juni 2014 Toelichting correctieve Toelichting Ontwerp correctieve herziening bestemmingsplan Landelijk Gebied NL.IMRO.0342.CHLG0001-0201 10 juni 2014 Raad op dd maand jjjj) 1 Raad op dd maand jjjj) 2 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 INLEIDING...

Nadere informatie

GEMEENTE HOOGEVEEN. Raadsvoorstel

GEMEENTE HOOGEVEEN. Raadsvoorstel Datum raadsavond : Programma Onderwerp : Hoogeveen Ontwikkelt : Verklaring van geen bedenkingen en delegatie bevoegdheid tot het vaststellen van een exploitatieplan in het kader van de Wabo. Samenvatting

Nadere informatie

Bestemmingsplan Vaarselstraat ong. tussen 48 en 54, Ruimte voor Ruimte woning

Bestemmingsplan Vaarselstraat ong. tussen 48 en 54, Ruimte voor Ruimte woning Week 1 Bekendmakingen en omgevingsvergunningen RECTIFICATIE In onderstaande publicatie van 31 december 2015 stonden onjuiste kadastrale nummers van het perceel. In deze versie de correcte kadastrale nummers.

Nadere informatie

Beheersverordening Kornputkwartier

Beheersverordening Kornputkwartier Beheersverordening Kornputkwartier ID plan: NL.IMRO.1708.STWKornputkwtrBV1-VA01 datum: maart 2017 status: vastgesteld auteur: SRE Vastgesteld door de raad dd. de griffier, de voorzitter, NL.IMRO.1708.STWKornputkwtrBV1-VA01

Nadere informatie

Externe veiligheid en ruimtelijke ordening Rolverdeling overheden. Yde Hamstra Coördinator externe veiligheid provincie Zuid-Holland

Externe veiligheid en ruimtelijke ordening Rolverdeling overheden. Yde Hamstra Coördinator externe veiligheid provincie Zuid-Holland Externe veiligheid en ruimtelijke ordening Rolverdeling overheden Yde Hamstra Coördinator externe veiligheid provincie Zuid-Holland Inhoud Aanleiding, resultaat, projectteam Aanpak De nieuwe Wro Ontwikkelingen

Nadere informatie

GROENSfcRVIC*. :'Jii(i-HÖI 1 r.fm nr. yj>l^ 3 0 JAN. 201'!

GROENSfcRVIC*. :'Jii(i-HÖI 1 r.fm nr. yj>l^ 3 0 JAN. 201'! Gedeputeerde Staten HOLLAND ZUID Recreatieschap Voorne-Putten-Rozenburg T.a.v. het Dagelijks Bestuur Poslbus 341 3100 AH Schiedam Onderwerp GROENSfcRVIC*. :'Jii(i-HÖI 1 r.fm nr. yj>l^ 3 0 JAN. 201'! Subsidie-intrekking

Nadere informatie

Raadsvoorstel tot (gewijzigde) vaststelling van het bestemmingsplan "Landhof, fase 3"

Raadsvoorstel tot (gewijzigde) vaststelling van het bestemmingsplan Landhof, fase 3 Inboeknummer 14bst01405 Beslisdatum B&W 23 september 2014 Dossiernummer 14.39.651 Raadsvoorstel tot (gewijzigde) vaststelling van het bestemmingsplan "Landhof, fase 3" Inleiding De locatie Landhof ligt

Nadere informatie

Lid Gedeputeerde Staten

Lid Gedeputeerde Staten Lid Gedeputeerde Staten H.M.C. Dwarshuis-van de Beek Contact T 070-441 6418 F 070-441 79 92 hmc.dwarshuls@pzh.nl Postadres Provinciehuis Postbus 90602 2509 LP DenHaag T 070-441 6611 www.zuid-holland.nl

Nadere informatie

Onderwerp: Bestemmingsplan Buitengebied Winsum en milieueffectrapport (MER).

Onderwerp: Bestemmingsplan Buitengebied Winsum en milieueffectrapport (MER). Agendanummer: 2 Status: Informerend Portefeuillehouder: J. Hoekzema Behandelend ambtenaar H. Emons, 0595 447781 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. H. Emons) Aan de gemeenteraad, Onderwerp: Bestemmingsplan

Nadere informatie

Omgevingsvergunningen

Omgevingsvergunningen Omgevingsvergunningen Avelingen-West 20 (29-01-2013) het bouwen van een brandweeropstelplaats, activiteit bouwen (ingekomen 15/1 '13) Kanaal van Steenenhoek nz 4 (29-01-2013) het realiseren van een bed

Nadere informatie

Adviesnota aan gemeenteraad

Adviesnota aan gemeenteraad Onderwerp Vaststelling bestemmingsplannen Buitengebied Venray 2010, herziening regels en Buitengebied Venray 2010, herziening locaties. Datum 6 september 2016 Naam steller Suzanne van der Beele/Jos Kniest

Nadere informatie

Nota van beantwoording behorende bij het bestemmingsplan "Nieuw- Amsterdam, Vaart ZZ 1"

Nota van beantwoording behorende bij het bestemmingsplan Nieuw- Amsterdam, Vaart ZZ 1 Nota van beantwoording behorende bij het bestemmingsplan "Nieuw- Amsterdam, Vaart ZZ 1" dienst beleid afdeling fysiek ruimtelijke ontwikkeling juni 2010 Op 13 april 2010 is het concept-ontwerpbestemmingsplan

Nadere informatie

H. van Heugten raad juli 2010

H. van Heugten raad juli 2010 H. van Heugten 599 hhe@valkenswaard.nl Delegatiebesluit 10raad00495 29 juli 2010 - De (raads-)bevoegdheid tot het nemen/weigeren van een projectbesluit ex. artikel 3.10 van de Wet ruimtelijke ordening

Nadere informatie

Informatie van het college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad

Informatie van het college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad RAADSBERICHT Informatie van het college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad Nummer : 2012-29 Datum : 10 oktober 2012 Onderwerp : Informatie actualisatie bestemmingsplannen/toepassen beheersverordeningen

Nadere informatie

Vaststellen bestemmingsplan 'Kom Woudrichem-Oudendijk - Gasleiding Middelvaart 2015' Volgnr Corsa kenmerk / 15.

Vaststellen bestemmingsplan 'Kom Woudrichem-Oudendijk - Gasleiding Middelvaart 2015' Volgnr Corsa kenmerk / 15. Onderwerp Vaststellen bestemmingsplan 'Kom Woudrichem-Oudendijk - Gasleiding Middelvaart 2015' Volgnr. 2015-023 Corsa kenmerk 15.0006401 / 15.0006401 Portefeuillehouder Ambtenaar Afdeling wethouder I.

Nadere informatie

Onderwerp Vaststelling bestemmingsplan "Heerde-Dorp, 5 e herziening (Haneweg 4 te Heerde)".

Onderwerp Vaststelling bestemmingsplan Heerde-Dorp, 5 e herziening (Haneweg 4 te Heerde). Gemeente Heerde Raadsvergadering 3 1 JAN 2011 Conform voorstel Raadsvoorstel Raadsvergadering 31 januari 2011 Commissie Ruimte 10 januari 2011 Agendapunt 7 Afdeling en opsteller Ruimte/Lisette Sipman (0578

Nadere informatie

Jan Wibier secretaris-directeur

Jan Wibier secretaris-directeur Aan de gemeenteraad Portefeuillehouder Cluster Nummer Datum Onderwerp Nico Oud regelgeving 7 juli 2015 bestemmingsplan op aanvraag voor het toevoegen van twee woningen op het perceel Molenweg 6 te Hollum

Nadere informatie

Brief inzake bestuurlijke reactie Haalbaarheidsonderzoek Windenergie op zee binnen de 12-mijlszone

Brief inzake bestuurlijke reactie Haalbaarheidsonderzoek Windenergie op zee binnen de 12-mijlszone RJûEñW 2 5 FEB. 2014 Lid Gedeputeerde Staten Drs. G. Veldhuijzen provincie Provinciale Staten van Zuid-Holland Contact 070 441 68 34 g.veldhuijzen@pzh.nl Postadres Provinciehuis Postbus 90602 2509 LP Den

Nadere informatie

Wijziging van de onteigeningswet

Wijziging van de onteigeningswet > Retouradres Postbus 20951 2500 EZ Den Haag De gemeenten De provincies Rijnstraat 8 Postbus 20951 2500 EZ Den Haag Interne postcode 880 www.vrom.nl Wijziging van de onteigeningswet Contactpersoon drs.

Nadere informatie

Bouwfonds Ontwikkeling B.V. Postbus 6540 5600 HM Eindhoven. Geachte heer Verschueren,

Bouwfonds Ontwikkeling B.V. Postbus 6540 5600 HM Eindhoven. Geachte heer Verschueren, Bouwfonds Ontwikkeling B.V. Postbus 6540 5600 HM Eindhoven Behandeld door : Wouters, R. Uw brief van : -- Doorkiesnummer : 040-2631674 Uw kenmerk : -- E-mailadres : r.wouters@nuenen.nl Ons kenmerk : 2013.23982

Nadere informatie

V A L K E N S WA A R. D

V A L K E N S WA A R. D G E M E E N T E V A L K E N S WA A R. D Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email C. Evers 678 cev(o)valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 10raad00743 onderwerp Vaststellen

Nadere informatie

a a o~co zo1~ provincie HOLLAND ZUID Gedeputeerde Staten 11 DECEMBER 2014 Directie Leefomgeving en Bestuur Afdeling Bestuur Gemeente Molenwaard

a a o~co zo1~ provincie HOLLAND ZUID Gedeputeerde Staten 11 DECEMBER 2014 Directie Leefomgeving en Bestuur Afdeling Bestuur Gemeente Molenwaard 11 DECEMBER 2014 De raad van de gemeente MOLENWAARD Postbus 5 2970 AA BLESKENSGRAAF Gemeente Molenwaard N OW N Gedeputeerde Staten Directie Leefomgeving en Bestuur Afdeling Bestuur Contact A. van den Berg

Nadere informatie

GS brief aan Provinciale Staten

GS brief aan Provinciale Staten GS brief aan Provinciale Staten Contact: L.Garnie@pzh.nl Postadres Provinciehuis Postbus 90602 2509 LP Den Haag T 070-441 66 11 www.zuid-holland.nl Aan Provinciale Staten Datum 1 juni 2017 Ons kenmerk

Nadere informatie

Datum Contactpersoon S.S. Chotkan Ons Kenmerk WABO / OLO Doorkiesnummer (071)

Datum Contactpersoon S.S. Chotkan Ons Kenmerk WABO / OLO Doorkiesnummer (071) Bezoekadres Postadres Telefoon E-mail Website Gemeente Leiden Stadsbouwhuis Langegracht 72 Postbus 9100 2300 PC Leiden 14 071 bodvs@leiden.nl www.leiden.nl/gemeente Datum 28-01-2013 Contactpersoon S.S.

Nadere informatie

GEMEENTE SLIEDRECHT. Bestemmingsplan Westwijk II Vastgesteld door de raad van de gemeente Sliedrecht op 29 september 2008

GEMEENTE SLIEDRECHT. Bestemmingsplan Westwijk II Vastgesteld door de raad van de gemeente Sliedrecht op 29 september 2008 GEMEENTE SLIEDRECHT Bestemmingsplan Westwijk II 1969 2 e Partiele herziening Vastgesteld door de raad van de gemeente Sliedrecht op 29 september 2008 Vollmer & Partners Bureau voor stedebouw en landschapsplanning

Nadere informatie

'?",iffhorrand STnTEN

'?,iffhorrand STnTEN Lid Gedeputeerde Staten '?",iffhorrand STnTEN Postadres Contact 070-441 70 13 ram.vander.sande@pzh.nl Provinciehuis Postbus 90602 2509 LP Den Haag T 070-44',t 6611 www.zuid-holland.nl Aan Provinciale Staten

Nadere informatie

Registratienummer: Besluit omgevingsvergunning Elswoutshoek

Registratienummer: Besluit omgevingsvergunning Elswoutshoek Registratienummer: 2016003300 Besluit omgevingsvergunning Elswoutshoek Op 22 mei 2015 is namens de heer J.W. Slewe te Overveen een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor de activiteit handelen in

Nadere informatie

Lid Gedeputeerde Stater.

Lid Gedeputeerde Stater. Lid Gedeputeerde Stater. Mevrouw A.G.M. van de Vondervoort Contact T 070-441 64 17 F 070-441 7819 agm.vande.vondervoort@pzh.nl Postadres Provinciehuis Postbus 90602 2509 IP Den Haag T070-4416611 www.zuid-holland.nl

Nadere informatie

Onderwerp Ontwerp beheersverordeningen Nijmegen Vossenpels Midden-Noord en Nijmegen Bedrijventerrein Oosterhout en Rietgraaf e.o.

Onderwerp Ontwerp beheersverordeningen Nijmegen Vossenpels Midden-Noord en Nijmegen Bedrijventerrein Oosterhout en Rietgraaf e.o. Openbaar megen Onderwerp Ontwerp beheersverordeningen Nijmegen Vossenpels Midden-Noord en Nijmegen Bedrijventerrein Oosterhout en Rietgraaf e.o. Programma Stedelijke Ontwikkeling BW-nummer Portefeuillehouder

Nadere informatie

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders Nummer: Datum vergadering: 02-11-2010 Onderwerp: Gevallen waarin geen verklaring van geen bedenkingen is vereist. Conceptbesluit: Samenvatting: Bijlagen: De raad

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten. 1. de Gemeentewet; 2. de Algemene wet bestuursrecht; Gemeenteraad van Nissewaard Postbus 25 3200 AA SPIJKENISSE

Gedeputeerde Staten. 1. de Gemeentewet; 2. de Algemene wet bestuursrecht; Gemeenteraad van Nissewaard Postbus 25 3200 AA SPIJKENISSE Gedeputeerde Staten Directie Leefomgeving en Bestuur Afdeling Bestuur Contact J. van Kranenburg T 070-441 80 85 j.van.kranenburg@pzh.nl Postadres Provinciehuis Postbus 90602 2509 LP Den Haag T 070-441

Nadere informatie

Geachte heer/mevrouw,

Geachte heer/mevrouw, Van: Brinke, M, ten [mailto:m.ten.brinke@pzh.nl] Verzonden: donderdag 3 december 2015 15:20 Onderwerp: Rapportage Interbestuurlijk Toezicht over 2014 en evaluatie en doorontwikkeling Interbestuurlijk Toezicht

Nadere informatie

De gemeenschappelijke regeling Natuur- en recreatieschap Zuidwestelijke Delta wordt als volgt gewijzigd:

De gemeenschappelijke regeling Natuur- en recreatieschap Zuidwestelijke Delta wordt als volgt gewijzigd: Wijzigingsbesluit 2 e wijziging Gemeenschappelijke regeling Natuur- en recreatieschap Zuidwestelijke Delta Provinciale Staten en gedeputeerde staten van de provincies Zuid-Holland en Zeeland, de raden,

Nadere informatie

Mandatering waarmerken digitale Wro-instrumenten

Mandatering waarmerken digitale Wro-instrumenten College Mandatering waarmerken digitale Wro-instrumenten Samenvatting: Inleiding: Ingevolge de Wet ruimtelijke ordening is het vanaf 1 januari 2010 wettelijk verplicht dat alle Wro-instrumenten digitaal

Nadere informatie

Vaststelling bestemmingsplan Overteylingen, partiële herziening Campo terrein

Vaststelling bestemmingsplan Overteylingen, partiële herziening Campo terrein RAADSVOORSTEL Doel: besluitvormend v o o r s t e l n u m m e r v e r g a d e r i n g r e g i s t r a t i e n u m m e r 172344 p o r t e f e u i l l e h o u d e r b e h a n d e l e n d a m b t e n a a r

Nadere informatie

Inleiding. Partijen. Inhoud overeenkomst

Inleiding. Partijen. Inhoud overeenkomst Notitie bij raadsvoorstel Bestuursovereenkomst tussen de provincie Noord-Brabant en de gemeenten in de provincie Noord-Brabant in het kader van de uitvoering van reconstructieen gebiedsplannen ex artikel

Nadere informatie

Inhoud voorstel aan Raad

Inhoud voorstel aan Raad 2016/112134 Onderwerp Vaststelling Beheersverordening Inverdan Inhoud voorstel aan Raad Gevraagd besluit De beheersverordening Inverdan, bestaande uit de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in

Nadere informatie

Geachte Voorzitter, De Voorzitter van de Tweede Kamer. der Staten-Generaal Interne postcode 372 Postbus EA DEN HAAG Telefoon

Geachte Voorzitter, De Voorzitter van de Tweede Kamer. der Staten-Generaal Interne postcode 372 Postbus EA DEN HAAG Telefoon Directoraat-Generaal Ruimte Nationale Ruimtelijke Ordening Project Nota Ruimte onder de nieuwe Wro Rijnstraat 8 Postbus 30940 De Voorzitter van de Tweede Kamer 2500 GX Den Haag der Staten-Generaal Interne

Nadere informatie

Graag informeren wij u hierbij dat wij op 8 februari 2005 jl. het. voorontwerp streekplanuitwerking Bedrijventerrein Amstelveen Zuid

Graag informeren wij u hierbij dat wij op 8 februari 2005 jl. het. voorontwerp streekplanuitwerking Bedrijventerrein Amstelveen Zuid Gedeputeerde Staten Datum Ons kenmerk 2005 4448 Onderwerp voorontwerp streekplanuitwerking Bedrijventerrein Amstelveen Zuid Bezoekadres Houtplein 33 Provinciale Staten van Noord Holland T.a.v. de Statengriffier,

Nadere informatie

prov.nc,eholland 12 SEP 2016 ^ VOORBLAD Deo,/bijlage Afd. Geme Provincie Zuid-Holland Productnr. Geachte ontvanger,

prov.nc,eholland 12 SEP 2016 ^ VOORBLAD Deo,/bijlage Afd. Geme Provincie Zuid-Holland Productnr. Geachte ontvanger, prov.nc,eholland Afd. Geme Deo,/bijlage Productnr. 12 SEP 2016 ^ VOORBLAD Provincie Zuid-Holland Postadres Provinciehuis Postbus 90602 2509 LP Den Haag T 070-441 66 11 www.zuid-holland.nl Gemeenteraad

Nadere informatie

Ontwerp Omgevingsverguuning (fase 1)

Ontwerp Omgevingsverguuning (fase 1) Artikel WW. gemeente Dossier: Ï5OMGS1O5 Ontwerp Omgevingsverguuning (fase 1) Burgemeester en wethouders hebben op 8 mei 2015 een aanvraag voor een oingevingsvergunning uitgebreide procedure fase 1 ontvangen

Nadere informatie

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll zienswijze ontwerp wijzigingsplan "Aagtekerkseweg 6 te Aagtekerke"

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll zienswijze ontwerp wijzigingsplan Aagtekerkseweg 6 te Aagtekerke Beslisnota GS 'JSfJ. Provincie ^Zeeland OPENBAAR documentnummer 17023857 lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll onderwerp Zaal

Nadere informatie