Overdracht van raadsbevoegdheden. Rekenkamer Leeuwarden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Overdracht van raadsbevoegdheden. Rekenkamer Leeuwarden"

Transcriptie

1 Overdracht van raadsbevoegdheden Rekenkamer Leeuwarden Juli 2014

2 Colofon Samenstelling Rekenkamer Leeuwarden drs. P.L. Polhuis MA (voorzitter) ir. E. Voorwinde M.A. Hoekstra mw. J.E. Rijpma (secretaris) Telefoon: Website:

3 Inhoud 1 INLEIDING JURIDISCHKADER INLEIDING ATTRIBUTIE,DELEGATIEENMANDAAT DISCRETIONAIREBEVOEGDHEID,BELEIDSREGELSENBELEIDSNOTA S BEVINDINGENDELEGATIEVANBEVOEGDHEDEN OVERZICHTBEVINDINGENGEMEENTEN(BENCHMARK) LEEUWARDEN ALGEMENEBEVINDINGEN GEDELEGEERDEBEVOEGDHEDEN BENCHMARKDELEGATIE ALGEMEEN SPECIFIEKEBEVOEGDHEDEN CONCLUSIE BEVINDINGENBELEIDSREGELS BELEIDSREGELS LEEUWARDEN BELEIDSREGELSUBSIDIËRINGACTIVITEITENBUURT,WIJKENDORPSHUIZEN BELEIDSREGELTEGENPRESTATIENAARVERMOGEN BENCHMARKBELEIDSREGELS CONCLUSIE SAMENWERKINGSRELATIES AANLEIDING DETOEKOMSTVANGEMEENSCHAPPELIJKEREGELINGEN STURENOPBESTAANDERELATIES:ONDERZOEKVERBONDENPARTIJEN HETAANGAANVANNIEUWESAMENWERKINGSRELATIES CONCLUSIESENAANBEVELINGEN CONCLUSIES AANBEVELINGEN BESTUURLIJKEREACTIE...22 NAWOORDVANDEREKENKAMER...25 BIJLAGEIGESPREKSPARTNERS...26 BIJLAGE2 LITERATUURENGERAADPLEEGDESTUKKEN...27

4 BESTUURSBEVOEGDHEDENVANDERAADEINDRAPPORTAGE 1 Inleiding Deraadishethoogsteorgaanvandegemeente.Ditvolgtuitartikel125vandeGrondwet. Debevoegdhedendiederaadheeftomookdaadwerkelijkinvullingtegevenaanhet zogeheten hoofdschap zijnopgenomenindegemeentewet.sindsdeinvoeringvanhet dualismein2002zijndemeestebestuursbevoegdhedenovergegaannaarhetcollegevan burgemeesterenwethouders.tegelijkertijdiswaartenemendatderaadbevoegdheden heeftovergedragenaanhetcollegeen/ofsamenwerkingsverbandenwaardoorhet hoofdschapvanderaadsteedsverderdreigttewordenuitgehold. Inzijncolumn Deraadmoetgoedwetenwathijuithandengeeft waarschuwtkrijnvander Heiden,raadsgriffierteZutphen,gemeenteradenomaltesnelovertegaantothet overdragenvanbevoegdheden.gemeenteradenmoeteneerstgoednadenkenvoordatzij bevoegdhedenoverdragenofinstemmenmetbevoegdheidsoverdrachtdoorhetcollege aanderden. 1 Nietalleendebevoegdheden,maarookdepolitiekbestuurlijkeen controlerenderolwordendaarmeefeitelijkuithandengegeven.hetismaardevraagofdat gewenstisinhetdualisme,waarbinnenderaadtochalnietoverladenismet bevoegdheden.decolumnvanvanderheidenvormdeeenvandeaanleidingenvoorhet onderzoeknaarbestuursbevoegdhedenvanderaad. Eenandereaanleidingwordtgevormddoordegemeentelijkeherindelingendiedekomende periodeplaatsvindeninfryslân.volgensdewetarhigaatnadeformelesamenvoegingvan gemeenteneentweejarigeovergangsperiodevanstart.diebiedtdemogelijkheid regelgevingaantepassenenteharmoniseren.ditwasmedeaanleidingvoorde rekenkamersvandegemeentenleeuwarden,heerenveen,skarsterlân,lemsterlanden GaasterlânSleat(dedrielaatstenvormenper1januari2014samenindenieuwegemeente DeFryskeMarren/DeFrieseMeren(hierna:DFM))omonderzoekteverrichtennaarde positievandegemeenteraadindezegemeenten.ookisonderzoekgedaanbijdegemeente Opsterland,omdatdezegemeenteparticipeertinhetrekenkamerconvenantmetde gemeentenheerenveen,skarsterlânenlemsterland.hetonderzoekisdusin6gemeenten opbasisvaneengelijkluidendeprobleemstellinguitgevoerd.elkegemeenteheefteeneigen rapportageontvangen,waarinuiteraarddebenchmarkpassagesonderlingnietverschillen. 1 ColumnK.vanderHeiden, Deraadmoetgoedwetenwathijuithandengeeft,8maart2011,tevindenopdewebsite: uit_handen_geeft 1

5 BESTUURSBEVOEGDHEDENVANDERAADEINDRAPPORTAGE Hetonderzoeknaarbestuursbevoegdhedenvanderaadbetreftinhetbijzonderdevraagin hoeverredoordegemeenteradenbevoegdhedenzijnovergedragen(gedelegeerd)aande collegesvanburgemeesterenwethouders.ditbegripwordtsamenmetandereverband houdendebegrippeninhoofdstuk2uitgelegd. Dehoofdvraagluidt: Inwelkemateenopwelkewijzevindtbinnendegemeentendeoverdrachtvan bestuursbevoegdhedendoorderaadplaats,berustdieopeenvoldoendewettelijke grondslagenisdieinovereenstemmingmetdegrenzendiedaarbijinachtdienente wordengenomen,isdegekozenbevoegdheidsoverdrachtookoverigensverstandigte achtenenwelkealgemeneenbijzondereaanbevelingenkunnenwordengedaanvoor deoverdrachtvanbevoegdhedendoorderaad? Eennevenvraagrichtzichdaarbijophetgebruikvanbeleidsregelsdoorhetcollege, wanneerbevoegdhedenaanhetcollegezijntoegekenddoordeformelewetgeverofdoor deraadenindiebevoegdhedendiscretionaireruimtezit. Indeloopvanhetonderzoekwerdduidelijkdatdegrootstezorgvanderaadnietzitinde delegatievan(juridische)bevoegdhedeneninhetgebruikvanbeleidsregels,maarveeleer temakenheeftmethettoenemendeaantalsamenwerkingsrelatieswaarbijgemeenten partijzijn,zoalsgemeenschappelijkeregelingenofprivaatrechtelijkerechtsvormen (stichting,bvofnv).juistookdanissprakevaneenafstandtussendecontrolerende gemeenteraadendeorganisatiewaardebeleidsuitvoeringplaatsvindt.daaromisbesloten ookeenbeschouwingtoetevoegenoverdebevoegdhedenvandegemeenteraadbij samenwerkingsrelaties. Deelvragen Delegatie 1. Hoeisdedelegatievanbevoegdhedendoorderaadvastgelegd?Welkevorm heeftdeoverdrachtvanbevoegdheid(statuutc.q.register, verzameldelegatiebesluitofafzonderlijkedelegatiebesluiten;voorbepaaldetijd, vooronbepaaldetijd,voorwaardelijk)? 2. Watisdeonderbouwingvoorde(gekozenvormvan)delegatievandebevoegd heid? 3. Zijnbijdeoverdrachtvanbevoegdhedenalgemeneaanwijzingengegevenoverde wijzewaaropdebevoegdheidmoetwordentoegepast? 4. Wordtdegemeenteraadgeïnformeerdoverdewijzewaaropdegedelegeerde bevoegdheidwordtuitgeoefend? 5. Isdeoverdrachtvanbevoegdheidjuridischjuistteachten?Berustdezeopeen juistejuridischegrondslagenwordendedaarbijaangegevengrenzeninacht genomen? 6. Hoekandeoverdrachtvanbevoegdheidvanuitpolitiekbestuurlijkof maatschappelijkoogpuntwordenbeoordeeld? 7. Welkeandereopmerkingenkunnenoverdeoverdrachtvanbevoegdhedenende uitoefeningdaarvanwordengemaakt? 8. Welkealgemeneenbijzondereadviezenkunnenwordengegevenoverdeover drachtvanbevoegdhedendoordegemeenteraad? 2

6 BESTUURSBEVOEGDHEDENVANDERAADEINDRAPPORTAGE Beleidsregels 9. Inwelkemateisersprakevanhetgebruikvanbeleidsregelsenwaarzijndiete vinden? 10. Hoeruimvulthetcollegedebestuursbevoegdheidmetbeleidsregelsin?Isdit ruimerdanaanvankelijkdoorderaadisbeoogd? 11. Hoewordtderaadgeïnformeerdover(vastgestelde)beleidsregels?Worden beleidsregelsbesprokeninderaad? Samenwerkingsrelaties 12. Welkeinvloedheeftderaadbijsamenwerkingsrelaties,inhetbijzonderbijhet aangaanvangemeenschappelijkeregelingen,enhoekandeuitvoeringbijeen bestaandegemeenschappelijkeregelingwordengecontroleerdengestuurd? Aanpak Aandehandvandewebsitewww.overheid.nlisomtebeginneninkaartgebrachtwelke bevoegdhedendoordegemeenteradenzijngedelegeerd.opgrondvandewet elektronischebekendmaking(web)zijngemeentenvanaf1januari2011verplichthun algemeenverbindendevoorschriften,zoalsverordeningenopinternetaantebieden.om uniformiteitindewijzevanpublicerentebewerkstelligenmoetregelgevingworden gepubliceerdviaeenmodelvanhetcvdr(centralevoorzieningdecentraleregelgeving). GemeentenkunnenaandeverplichtingvandeWebvoldoendoorpublicatievan regelgevingopwww.overheid.nl. 2 Ookbeleidsregelsendelegatiebesluitenkunnenworden gepubliceerdopdezewebsite. 3 Mitsregelingenvolgensafspraakwordengepubliceerd, biedtwww.overheid.nlduseengoedoverzichtvangedelegeerdebevoegdhedendoorde raad.overigensgeldtvanaf1januari2014datalgemeenverbindendevoorschriften (verordeningen)nietmeerbekendkunnenwordengemaaktineenhuisaanhuisblad.wel kanbijwijzevanservicedetekstwordengepubliceerdineenhuisaanhuisblad,maardit geldtnietalsofficiëlebekendmaking.gemeentenzijnper1januari2014verplichtalgemeen verbindendevoorschriftenbekendtemakenineenelektronischgemeentebladopinternet. 4 Naasthetinkaartbrengenvanderegelingenaandehandvanwww.overheid.nlhebbener gesprekkenplaatsgevondenmetsleutelfigurenindegemeenten,waarbijnieuwe delegatieregelingenenbeleidsregelsoptafelzijngekomen.meergerichtzijndaarnanog specifiekevragenaansleutelfigurengesteldoverdelegatiebesluitendienietop plaatsgevondenmetledenvandebetrokkengemeenteraden. Hetveldwerkvanhetonderzoekisverrichtdoorprof.dr.HeinrichWinterenmr.Carine Bloemhoff,beidenverbondenaanProFacto,bureauvoorpraktijkgerichtbestuurskundigen juridischonderzoek,adviesenonderwijsvanderijksuniversiteitgroningen. 2 Daadkrachtvoordeoverheid,Eenonderzoeknaardebeschikbaarheidenactualiteitvan regelgevingendekwaliteitvanmetadataindecvdr, Voordelegatiebesluitenenbeleidsregelsditistotophedengeenwettelijkeverplichting. 4 ZieookdecirculairevanhetMinisterievanBinnenlandseZakenenKoninkrijksrelatiesvan5juni2013metkenmerk

7 BESTUURSBEVOEGDHEDENVANDERAADEINDRAPPORTAGE 2 JURIDISCHKADER 2.1 Inleiding Deraadsteltkadersencontroleertdeuitvoeringvandiekadersdoorhetcollege.Daarbij pastinbeginseldatraadsbevoegdhedenmeteenuitvoerendkarakteraanhetcollege wordenovergedragenindevormvandelegatie.tijdenshetonderzoekisgeblekendat raadsledennietaltijdbekendwarenmethetjuridischebegrip delegatie endebetekenis daarvanvoorhuneigenrol.ookambtenarengebruiktendeverschillendejuridische begrippenenhunbetekenisdoorelkaar.datisheelbegrijpelijk,omdatvoornamelijkhet verschiltussenhetoverdragenvanbevoegdheden(delegatie)enhetcreërenvaneen nieuwebevoegdheid(attributie)nietaltijdevenduidelijkis.daaromwordtindithoofdstuk hetjuridischekadergegeven,waarbijdeverschillendebegrippenwordenuitgelegdenin eencontextwordengeplaatst. 2.2 Attributie,delegatieenmandaat Attributie Bestuursbevoegdhedenkunnenwordenverkregendoorattributie,delegatieenmandaat. Doorattributiewordteennognietbestaande,oorspronkelijkeofwel originaire bevoegdheidgecreëerd.hetattribueren(toekennen)vaneenbevoegdheidgeschiedtover hetalgemeenineenwettelijkvoorschrift;oprijksniveauineenformelewetenop gemeentelijkniveauineenverordening.eenvoorbeeldvaneenattributieopgemeentelijk niveauishettoekennenvandebevoegdheidaanhetcollegeomtebeslissenop subsidieaanvragenindealgemenesubsidieverordening. Delegatie Delegatieishetoverdragendooreenbestuursorgaanvaneenbevoegdheidtothetnemen vanbesluitenaaneenanderbestuursorgaandatdezebevoegdheidondereigennaamen verantwoordelijkheiduitoefent.voordeterm delegeren wordtdeterm overdragen als synoniemgehanteerd.eenvoorbeeldvandelegatieopgemeentelijkniveauishet overdragendoorderaadvandebevoegdheidomhuisnummerstoetekennenaan gebouwenindegemeente. 5 5 In artikel 6 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen is de raad aangewezen als bevoegd orgaan voor het toekennenvanhuisnummersaangebouwen.veelgemeenteradenhebbendezebevoegdheidbijverordeningovergedragen aanhetcollege. 4

8 BESTUURSBEVOEGDHEDENVANDERAADEINDRAPPORTAGE Voordeoverdrachtvaneenbevoegdheidiseenwettelijkegrondslagnodig.Eenwettelijk voorschriftisnietalleeneenwetinformelezin,maarkanookeengemeentelijke verordeningzijn.artikel156,eerstelid,vandegemeentewetbiedteenalgemenegrondslag voorhetdelegerenvanraadsbevoegdhedenaanhetcollegeofaaneendoorderaad ingesteldebestuurscommissie.daarmeeisvoldaanaandeeisvaneenwettelijkegrondslag. Inbeginselkanelkebevoegdheidvanderaadwordenovergedragen,tenzijdeaardvande bevoegdheidzichtegenoverdrachtverzet.artikel156,tweedelid,vandegemeentewet geeftbovendieneenaantaluitzonderingenvanbevoegdhedendienietkunnenworden overgedragenenbijderaadbehorenteblijven.voorbeeldenvannietovertedragen bevoegdhedenzijn: a) hetinstellenvaneenrekenkamerofeenrekenkamercommissie; b) hetinstellenvaneenraadsonderzoek; c) devaststellingofwijzigingvandebegroting; d) devaststellingvandejaarrekening; e) hetstellenvanstrafopovertredingvandegemeentelijkeverordeningen; f) devaststellingvandefinanciëleverordeningen,bedoeldindeartikelen212,eerste lid,213,eerstelid,en213a,eerstelid,vandegemeentewet; g) deaanwijzingvandeaccountant; h) deheffingvanspecifiekebelastingenenrechten. Verschilattributieendelegatie Hetverschiltussendelegatieenattributiewordtdusbepaalddoordewijzewaaropeen bevoegdheidontstaat.bijattributiecreëertderaadzelfeenbevoegdheidenbepaaltdatdie bevoegdheiddooreenanderorgaan veelalhetcollege wordtuitgeoefend.bijdelegatie heeftderaaddebevoegdheidverkregenviaeenhogereregelingendraagtdiebevoegdheid overaaneenanderorgaan.dehogereregelingbepaaltinhoeverredebevoegdheidkan wordenovergedragen. Mandaat Mandaatishetdooreenbestuursorgaanmachtigenvaneenanderominnaamenonder juridischeverantwoordelijkheidvanhetbestuursorgaaneenbevoegdheiduitteoefenen (artikelen10:1en10:2vandeawb).mandateringgeschiedtinderegelaan ondergeschikten,dusambtenaren.hetgaatdanbijvoorbeeldomhetnemenvanbesluiten namenshetcollege,hetuitvoerenvanbesluitenofhetondertekenenvanstukkennamens hetcollege. Inditrapportwordtdedelegatievanbevoegdhedenonderzocht,waarbijtevenswordt ingegaanop(verschillenmet)attributievanbevoegdheden.mandaatvaltbuitendeopzet vanditonderzoek. 2.3 Discretionairebevoegdheid,beleidsregelsenbeleidsnota s Alsderaadineenverordeningbevoegdhedenheeftverstrektaanhetcollege(viaattributie ofdelegatie),kanhetcollegebeleidsregelsvaststellenteruitoefeningvandiebevoegdheid alserindebevoegdheiddiscretiezit.vaneendiscretionairebevoegdheidissprakewanneer indebevoegdheidsgrondslagvagetermenzitten(diebeoordelingsvrijheidvoorhet bestuursorgaanimpliceren)ofdebevoegdheidsgrondslagbeleidsvrijheid(bijvoorbeelddoor middelvaneen kanbepaling )aanhetbestuursorgaan veelalhetcollegetoekent. 5

9 BESTUURSBEVOEGDHEDENVANDERAADEINDRAPPORTAGE Eenbeleidsregeliseenbijbesluitvastgesteldealgemeneregel,nietzijndeeenalgemeen verbindendvoorschrift,omtrentdeafwegingvanbelangen,devaststellingvanfeitenofde uitlegvanwettelijkevoorschriftenbijhetgebruikvaneenbevoegdheidvaneen bestuursorgaan(artikel1:3,vierdelid,vandeawb). Eenbeleidsregelbrengtlijnindeuitoefeningvaneenbevoegdheidvanhetbestuursorgaan, zoalseenbeschikkingsbevoegdheid.beleidsregelswordenvastgesteldzodatinde uitvoeringspraktijkniettelkensdeafwegingvanbelangenopnieuwbehoeftteworden gemaakt,dewijzevanfeitenvaststellingduidelijkisenookdeinterpretatievanhetwettelijk kadervaststaat.eenbeleidsregelisnietalgemeenverbindend.beleidsregelsworden gekenmerktdoorzelfbinding:beleidsregelsbindenalleenhetbestuursorgaanzelfendiens ondergeschikten.voorbeeldenvanbeleidsregelszijntevindenophetterreinvande uitvoeringvandewetmaatschappelijkeondersteuningendewetwerkenbijstand, bijvoorbeelddebeleidsregeltegenprestatienaarvermogenvandegemeenteleeuwarden. Eenbeleidsnotavandegemeenteraadis(inbeginsel)geenbeleidsregel.Ineenbeleidsnota wordthetalgemenebeleidskadergeschetst:deraadlegtvastwelkedoelenhijwilbereiken, wathetmagkostenenwanneerdedoelengerealiseerdmoetenzijn.eenbeleidsnotaisdus eenkaderstellenddocumentvanderaad:hetgaatoverhetalgemenebeleiddatdoorhet collegeofderaaddekomendejarenwordtuitgevoerd,bijvoorbeeldhetwmobeleidofhet evenementenbeleid.eenbeleidsregeldaarentegenisspecifieker:hetgaat zoalsgezegd overdeafwegingvanbelangen,devaststellingvanfeitenofdeuitlegvanwettelijke voorschrifteninconcretegevallen.eenbeleidsregelkanalleenwordenopgestelddoorhet orgaandatdaartoebevoegdis.alsderaadeenbevoegdheidaanhetcollegetoekent (attributie)ofhetcollegebijformeleweteenbevoegdheidheeftgekregen,kanalleenhet collegebeleidsregelsvaststellenoverdeuitoefeningvandiebevoegdheid. 6 Debeleidsnota vanderaadgeldtinhetrechtals richtlijn ;detekstisjuridischnietdirectafdwingbaar. 7 Een notaisvooralpolitiekrelevant,omdatdenalevingervaninhetpolitieke verantwoordingsproceskanwordenafgedwongen. 6 Artikel4:81vandeAwb. 7 Debeleidsnotakanweldoorwerkeninhetzorgvuldigheidsenmotiveringsbeginsel. 6

10 BESTUURSBEVOEGDHEDENVANDERAADEINDRAPPORTAGE 3 BEVINDINGENDELEGATIEVANBEVOEGDHEDEN 3.1 Overzichtbevindingengemeenten(benchmark) Opbasisvanhetonderzoekblijktdatdegemeenteradenweinigbevoegdhedenhebben gedelegeerd.eenzoektochtopwww.overheid.nlbijeenvijftalanderegemeenten (Amsterdam,Breda,Groningen,MiddenDrentheenWeststellingwerf)leverdeopdatookin diegemeentennietmeerdaneenpaarbevoegdhedenzijngedelegeerd. 8 Dezeconstatering moetinhetlichtvandeinvoeringvandewetdualiseringgemeentebestuurper7maart 2002gelezenworden.EenvandepijlersvandeWetdualiseringgemeentebestuurisde concentratievanzoveelmogelijkbestuursbevoegdhedenbijhetdagelijksbestuur(het college).bestuursbevoegdhedenvanhetcollegebetreffenvoornamelijkallebevoegdheden dienietgaanoverhetvaststellenvandebegrotingenderekening,verordeningen,ofhet vaststellenvan(andere)algemeneregelsofplannenmeteenverordenendkarakter.de gemeenteraadheeftsindsdedualiseringbijnageenbevoegdhedenmeerdiewettelijk geziengedelegeerdzoudenkunnenworden.sindsdedualiseringisdegemeenteraadvan formeel(mede)besturendorgaandatveel(formele)besluitenneemtveranderdineen politiekerorgaandatzichrichtopzijnkaderstellendeencontrolerenderol. Tabel3.1bevateenoverzichtmetgeldendegedelegeerdebevoegdhedenperonderzochte gemeente. 8 InAmsterdamzijnenkelebevoegdhedenvanderaadindeParkeerverordeninggedelegeerdaandestadsdeelradenenisde bevoegdheidaanhetpresidiumovergedragenomtebeslissenoverkostenvoorbuitenlandsereizen.inbredaisaanhetcollege debevoegdheidgedelegeerdtrouwlocatiesaantewijzenenhuisnummerstoetekennen.laatstgenoemdebevoegdheidisook inmiddendrenthegedelegeerd.ingroningenenweststellingwerfzijngeengeldendedelegatiebesluitengevonden. 7

11 BESTUURSBEVOEGDHEDENVANDERAADEINDRAPPORTAGE GEMEENTE GEDELEGEERDEBEVOEGDHEID Het(niet)vaststellenvaneen exploitatieplanbijeen projectomgevingsvergunning, Het(niet)vaststellenvaneen exploitatieplanbijhetwijzigenvan eenbestemmingsplan TABEL3.1OVERZICHTGELDENDEGEDELEGEERDEBEVOEGDHEDENPERGEMEENTE LEEUWARDEN HEERENVEEN OPSTERLAND LEMSTERLAND SKARSTERLÂN GAASTERLÂNSLEAT 9 x x 10 x x Huisnummerstoekennen x x x x Bestedingvanhetbudget educatiebedragen,bedoeldin artikel2.3.3.vandeweteducatie enberoepsonderwijs Werkgeverstakengriffie overdragenaaneen werkgeverscommissie Beschikkenonderwijsreservestot 5000,peraanvraag Beschikkenreservesen voorzieningenbedrijfsvoering x x x 11 x x x 12 x 13 (huisvestingenict) x=bevoegdheidisgedelegeerd. =bevoegdheidisnietgedelegeerd. Intabel3.1zijndeaangetroffenennogsteedsgeldendegedelegeerdebevoegdhedeninde onderzochtegemeentenvermeld.zoalseerderisopgemerkt,maghiernietuitworden opgemaaktdatditeenlimitatieveopsommingisvanalletedelegerenbevoegdheden.een dergelijkeopsommingvereisteenseparaatonderzoek.welmagwordenaangenomendat tabel3.1eengoedeindicatieisvandepraktijkvantedelegerenbevoegdhedenvanradenin Nederland. Detabelgeeftverderaanleidingtotenkeleopmerkingen.Watopvaltisdateenvergelijking tussendegemeentengeeneenduidigbeeldoplevert.slechtstweegemeenten(leeuwarden enopsterland)vertoneneenidentiekbeeld;deanderegemeentenleggenelkeeneigen accent.zoblijktdegemeentelemsterlanddeminstebevoegdhedentehebbengedelegeerd endegemeenteskarsterlândemeeste.eenblikopdebevoegdhedenzelfleertdatgeen 9 Bij amendement is dit voorstel door de raad van de gemeente Lemsterland geamendeerd. Deze bevoegdheid is in tegenstellingtotdeanderetweegemeentendiedegemeentedefriesemerenzullenvormennietgedelegeerd. 10 Idem. 11 Inderegelingisdeterm mandaat gehanteerd. 12 DezebevoegdheidisopgenomenindebijlagebijdeRegelingdelegatie,mandaat,machtigingenvolmachtvandegemeente Heerenveen.Hetbesluitzelfisnietgevonden. 13 Idem. 8

12 BESTUURSBEVOEGDHEDENVANDERAADEINDRAPPORTAGE enkelebevoegdheidinallegemeentenisgedelegeerdendatdeenebevoegdheiddiein Lemsterlandisgedelegeerdnietindeandereviergemeentenisovergedragen. Tijdenshetonderzoekisvoortsopgevallendatindetoelichtingbijenkeleverordeningen wordtgesprokenoverdedelegatievaneenbevoegdheid,terwijldaarinfeitegeensprake vanis.wijgevendriepraktijkvoorbeeldenuitdeonderzochtegemeentenoverde verwarringronddebegrippendelegatieenattributie: 1. IndeWinkeltijdenwetisvoorgeschrevendatderaadbijverordeningaanhetcollege een bevoegdheid kan verlenen tot ontheffing van verboden met betrekking tot winkeltijden. 14 Alsdiebevoegdheidisverleendineenverordening hetgeeninalle zesonderzochtegemeentenhetgevalisbetrefthetattributie.determ delegatie wordtinditgevaldannietjuistgebruikt. 2. In de Verordening naamgeving en nummering (GaasterlânSleat, Leeuwarden, OpsterlandenSkarsterlân)wordtaanhetcollegedebevoegdheidtoegekendomte besluiten omtrent naamgeving van straten of pleinen. Dit betreft een originaire bevoegdheid en daardoor is sprake van attributie. De bevoegdheid om huisnummerstoetekennenisechteralineenwettoebedeeldaanderaad. 15 De raad heeft die bevoegdheid in de Verordening naamgeving en nummering overgedragenaanhetcollege.ditisdaaromdelegatie. 3. De raad in de gemeenten Leeuwarden (in specifieke gevallen), Opsterland, Skarsterlân en GaasterlânSleat heeft besloten dat voor bepaalde gevallen geen verklaringvangeenbedenkingenisvereistalsbedoeldinartikel2.12,lid1,ondera, sub3,vandewabo. 16 DegemeenteLemsterlandheeftdaarnadrukkelijknietvoor gekozen. 17 Ditisechtergeenvoorbeeldvandelegatie,omdatergeensprakeisvan een overdracht van bevoegdheid. De raad blijft bevoegd, maar spreekt uit voor bepaalde gevallen geen gebruik te maken van die bevoegdheid. Daarom is deze bevoegdheidnietopgenomenintabel3.1.degemeentensprekenechterwelover delegatievandezebevoegdheid,hetgeengeletophetvoorgaande,dusonjuistis. 3.2 Leeuwarden Algemenebevindingen DegemeenteLeeuwardenkentgeenalgemeendelegatiebesluitwaarbij raadsbevoegdhedenwordenovergedragenaanhetcollege.delegatiegeschiedtdoormiddel vanlossedelegatiebesluiten.wijtroffenenkeledelegatiebesluitenaan,waarvandemeeste delegatiebesluitennietmeergeldendzijn,omdatdejuridischegrondslagiskomente vervallen.dezelossedelegatiebesluitenwordenindevolgendesubparagraafbesproken. Tijdenshetonderzoekiseenaantalalgemenezakenopgevallen.Binnendegemeentekan niemandeentotaaloverzichtverschaffenvandoorderaadgedelegeerdebevoegdheden.er 14 Artikel3,tweedelid,vandeWinkeltijdenwet. 15 Hetbetreftartikel6vandeWetbasisregistratiesadressenengebouwen. 16 Degrondslagisartikel6.5,derdelid,vanhetBesluitomgevingsrecht. 17 IndegemeenteLemsterlandishetdoorhetcollegevoorgelegderaadsvoorsteldoorderaadopditpuntgeamendeerd. 9

13 BESTUURSBEVOEGDHEDENVANDERAADEINDRAPPORTAGE isgeenalgemenecoördinatordieverantwoordelijkisvoorhetbijhoudenvaneenactueel overzichtvangedelegeerdebevoegdheden.hetzouvoordehandliggendie verantwoordelijkheidtoetedelenaandefunctionarisdieookverantwoordelijkisvoorhet overzichtvanderegelgeving. Ookiseenaantaloudedelegatiebesluitenaangetroffen,waaraandegrondslagiskomente vervallen.alseenwetisgewijzigdendebevoegdheidiskomentevervallen,isergeen bevoegdheidmeerdiekanwordenovergedragen.eenvoorbeeldishetprojectbesluituitde oudewetruimtelijkeordening.dezedelegatiebesluitenzijnnietingetrokken,hetgeenstrikt genomenwelzoumoeten. Wijconcluderendatdewebsitewww.overheid.nlindegemeenteLeeuwardeneen accuraatoverzichtbiedtvandegemeentelijkeregelingen Gedelegeerdebevoegdheden Indezeparagraafwordteenoverzichtgegevenvandebevoegdhedendiedoorderaadzijn gedelegeerdaanhetcollege.besprokenwordtdeonderbouwingvoordezeoverdracht, welkeaanwijzingenzijngegevendoorderaadenofderaadwordtgeïnformeerdoverde uitoefeningvandegedelegeerdebevoegdheid(deelvragen2,3en4). Perbevoegdheidwordtbeoordeeldofersprakeisvaneenjuistejuridischegrondslag,hoe deoverdrachtpolitiekbestuurlijkofmaatschappelijkkanwordengeduidenwelkeandere opmerkingenkunnenwordengemaakt(deelvragen6,7en8). BijdegemeenteLeeuwardentroffenweenkeledelegatiebesluitenaan.Hetbetreftde volgendebesluiten. Actueel 1. Hetbesluitvan30januari2012tothetinstellenvaneenwerkgeverscommissievan de raad, waar aan worden gedelegeerd bevoegdheden betreffende het werkgeverschapvandegriffie DeVerordeningnaamgevingOpenbareRuimteennummertoekenning,vastgesteld doorderaadop29juni2009.hettoekennenvanhuisnummersisdelegatie. Nietmeeractueel 1. Eendelegatiebesluitvan6mei2004betreffendeenkelebevoegdhedenindeWet geluidhinder.debetreffendebepalingenindewetgeluidhinderzijnvervallendan wel gewijzigd, waardoor de grondslag voor delegatie en daarmede de desbetreffendebestuursbevoegdheidiskomentevervallen. 2. Eendelegatiebesluitvan24april2007tothetdelegerenvandebevoegdheidtothet voeren van een vrijstellingsprocedure en het verlenen van vrijstelling, bedoeld in artikel 19, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening. Ook dit besluit is na een wijziging van voornoemde wet van juridische en praktische politieke betekenis ontdaan. 18 HetgaatomdebevoegdhedendierechtstreeksvoortvloeienuitdeAmbtenarenwet,deopdezewetgebaseerdeendoorde raadvastgestelderechtspositionelevoorschriftenendeartikelen107totenmet107egemeentewet,metuitzonderingvande bevoegdhedenalsbedoeldinartikel107,107a,tweedelid,107d,eersteliden107e,eerstelidvandegemeentewet. 10

14 BESTUURSBEVOEGDHEDENVANDERAADEINDRAPPORTAGE 3. EenspecifiekdelegatiebesluitvoordeuitbreidingvanPietsBloemenboetiekaande Wilgenstraat gedateerd 20 januari Bij dit besluit is de afhandeling van de vrijstellingsprocedure,bedoeldinartikel19,lid1,vandewetruimtelijkeordening aan het college gedelegeerd. Het betreft een eenmalige delegatie. Inmiddels bestaat met de invoering van de Wabo de grondslag die voor het nemen van dergelijkebesluitendestijdsindewetruimtelijkeordeninglag,nietmeer. 4. Bij besluit van 23 maart 2009 heeft de raad bevoegdheid tot het nemen van een projectbesluitalsbedoeldinartikel3.10vandewetruimtelijkeordeningaanhet college gedelegeerd onder voorwaarde dat ontwerpbesluiten die afwijken van gemeentelijk beleid dan wel ontwerpbesluiten die in het voortraject veel zienswijzen hebben opgeroepen schriftelijk ter beoordeling aan de commissie Stadsontwikkeling worden voorgelegd. Ook de bevoegdheid tot het afwijzen van een verzoek om een projectbesluit heeft de gemeenteraad gedelegeerd aan het college.metdeinvoeringvandewaboishetprojectbesluitindewetruimtelijke ordeningvervallenendusisookdedelegatieregelingnietmeervanbetekenis. 5. Deraadheeftop23maart2009eveneensdebevoegdheidombestuurlijkoverlegte voeren in het kader van de coördinatieregelingen met de provincie en het Rijk gedelegeerdaanhetcollege. 19 Hoewelindetekstvanhetbesluitdetermdelegatie wordtgebruikt,isergeensprakevandelegatieomdatdebevoegdheidnietzietom hetnemenopbesluiten.debevoegdheidzietophetvoerenvanoverleg;datiseen feitelijkehandeling. InLeeuwardenisopditmomentduseentweetalbevoegdhedengedelegeerd. Dewerkgeverscommissie Deonderbouwingvoorhetinstellenvaneenwerkgeverscommissiewaaraanderaad bevoegdhedenopwerkgeversgebiedoverdraagtisdathetvanwegedeomvangvooreen gemeenteraadnietpraktischenhaalbaarisalsgeheelalletakenopwerkgeversgebiedvoor degriffieuittevoeren,zoalshetvoerenvanfunctioneringsgesprekkenofhetbeslissen omtrentvakantiedagen. IndeVerordeningwerkgeverscommissiezijnenkelealgemeneaanwijzingenmeegegeven voorhetuitoefenenvandebevoegdheid.hetgaatomdewijzevanbesluitvorming,de takenvandevoorzitterendevergaderingen.dewerkgeverscommissieinformeertde gemeenteraadiederjaardoormiddelvaneenverslag. 20 Overigensiseenaantalbevoegdhedenvanderaadopwerkgeversgebiednietgedelegeerd. Ditbetreftondermeerdebenoeming,deschorsingenhetontslagvandegriffier.In2010 adviseerdeprof.elzingagemeenteradenomeenwerkgeverscommissieintestellen,maar hijsteldeookdatdetakenvanhetbenoemen,schorsenenontslaanvandegriffier(enzijn vervanger)nimmerkunnenwordenovergedragen. 21 Dezetakenzijnzonauwverbonden metdewettelijketakenvanderaaddatdeaardvandezebevoegdhedenzichdaartegen verzet.dezebevoegdhedendienendaaromdoorderaadalsgeheeluitgeoefendteworden. 19 Hetbetreftdecoördinatieregelingen,bedoeldinartikel3.34,eerstelid,enartikel3.36,eerstelid,vandeWetruimtelijke ordening, 20 Ditisopgenomeninartikel7vandeverordening. 21 Ledenbrief van de VNG, de Vereniging van Griffiers en Raadslid.nu van 3 juni 2010 betreffende de Handreiking De (rechts)positie griffie(r) in het decentrale bestuur, te vinden via: brief_handreiking_gemeenteraden_en_colleges_versie_definitief_s_b _1.pdf. 11

15 BESTUURSBEVOEGDHEDENVANDERAADEINDRAPPORTAGE DerhalveisdemodelverordeningvandeVNGopdiemaniergeformuleerd.Deverordening vanleeuwardenisconformditmodel.dedelegatieisdusjuridischjuistteachten. Huisnummers Hettoekennenvanhuisnummersiseentypebevoegdheiddatzichgoedleentvoor delegatie.hetismeeruitvoeringdankaderstelling.veelgemeenteradenhebbendeze bevoegdheiddaaromgedelegeerdaanhetcollege.inleeuwardenisdebevoegdheid juridischcorrectgedelegeerd. 22 Deraadwordtnietstandaardgeïnformeerdoverde uitoefeningvandebevoegdheid.datis,geletopdeaardvandegedelegeerdebevoegdheid, ooknietnodig. 3.3 Benchmarkdelegatie Algemeen Tijdenshetonderzoekisgeblekendatdoordeonderzochtegemeenteninderegelgeen eenduidigoverzichtkonwordenverschaftvandelegatiebesluiten.dekennisoverdelegatie vanbevoegdhedenwasverspreidoverdeorganisatie. Voortsistijdenshetonderzoekgeblekendatdewebsitewww.overheid.nlindegemeenten LeeuwardenenOpsterlandeenaccuraatoverzichtbiedtvangemeentelijkeregelingen.Inde overigeonderzochtegemeentenisdatniethetgeval. AlleendegemeenteHeerenveenkenteenalgemeneregelingdelegatieenmandaat, inclusiefeenbijlagemeteenoverzichtvangedelegeerdeengemandateerdebevoegdheden. DegemeenteOpsterlandkendetot2009eenalgemeendelegatiebesluit,maardieis inmiddelsingetrokken. Deonderzoekerstroffenbijvrijwelalleonderzochtegemeentendelegatiebesluitenaandie verouderdbleken.geregeldbleekdatdegrondslagwaskomenvervallen,omdatde wettelijkebepalingenwaardebevoegdheidopwasgebaseerdgewijzigdofingetrokkenwas. AlleendegemeenteOpsterlandhadverouderdedelegatieregelingenookingetrokken. Voorraadsledenisnietinzichtelijkwelkeraadsbevoegdhedenzijngedelegeerd.Ookwordt in de onderzochte gemeenten niet standaard stilgestaan bij welke bevoegdheden precies zijngedelegeerd. Eenvergelijkingvanovergedragenbevoegdhedentussendegemeentenlevertgeen eenduidigbeeldop Specifiekebevoegdheden DegemeentenHeerenveen,Leeuwarden,OpsterlandenSkarsterlânhebbenbijverordening bevoegdhedengedelegeerdaandewerkgeverscommissievanderaad.alleenderaadvan degemeenteleeuwardenheeftditopjuridischjuistewijzegedaan.inheerenveenwordtin deregelingtenonrechtegesprokenvanhetmandaterenvanbevoegdheden.inopsterland enskarsterlânlijkendebenoeming,deschorsingenhetontslagvandegriffiertenonrechte tezijngedelegeerd. 22 Hetbetreftartikel3vandeVerordeningnaamgevingOpenbareRuimteennummertoekenning. 12

16 BESTUURSBEVOEGDHEDENVANDERAADEINDRAPPORTAGE DebevoegdheidomhuisnummerstoetekennenisindegemeentenGaasterlânSleat, Leeuwarden,OpsterlandenSkarsterlângedelegeerdaanhetcollege.InGaasterlânSleatis debevoegdheidtweekeergedelegeerd;indeoverigegemeentenisdebevoegdheidopde juistewijzegedelegeerd. 3.4 Conclusie Delegatieisnieteeninstrumentdatalszodanigveelwordtgebruiktdoorgemeenteraden. Deoorzaakhiervanisgelegenindedualiseringvanhetgemeentebestuur,waarbijveel bestuursbevoegdhedendoordeformelewetgevervanderaadnaarhetcollegezijn overgeheveld.ervaltdusvoorderaadnogmaarweinigtedelegeren.indatopzichtmoet hetbeelddatgriffiervanderheideninzijncolumnschetste,namelijkdatradenveel bevoegdhedenoverdragenaanhetcollege,wordenbijgesteld. 23 GeziendebenchmarkdoetgemeenteLeeuwardenhetgoedinvergelijkingmetdeandere gemeenten:detweebevoegdhedenzijnopeenjuridischjuistewijzegedelegeerden ingetrokkenenisergeenoverzichtisvanhetgeendoorderaadisgedelegeerd.deraadzou daaromeenkeerperraadsperiodekunnenevaluerenwelkebevoegdhedenprecieszijn gedelegeerd. 23 Ziedeinleiding. 13

17 BESTUURSBEVOEGDHEDENVANDERAADEINDRAPPORTAGE 4 BEVINDINGENBELEIDSREGELS 4.1 Beleidsregels De gemeenteraad kan in een verordening bevoegdheden verlenen (attributie) of overdragen(delegatie)aanhetcollege.terinvullingvandiebevoegdheidkanhetcollege beleidsregels opstellen. Beleidsregels vinden hun formele grondslag in verordeningen en kunneneenrelatiehebbenmetkaderofbeleidsnota s. 24 Ditkaneenprobleemvormenals de beleidsregels verder gaan dan door de raad was beoogd. Ook kan de mate waarin de raadbetrokkenwordtbijhetopstellenvandebeleidsregelsverschillen: deraadwordtüberhauptnietactiefgeïnformeerdoverdebeleidsregels; deraadwordtgeinformeerdoverbeleidsregelsalsderaaddaaromverzoekt; debeleidsregelskunnenstandaardterkenniswordengebrachtaanderaad; deraadbespreektdebeleidsregelsindevergadering; deraadbespreektdebeleidsregelsvoorafgaandaandebevoegdheidsoverdracht. Als de raad tijdens een bespreking van de beleidsregels van oordeel is dat deze moeten worden aangepast, kan alleen via de politieke weg, bijvoorbeeld door middel van het indienen van een motie of het uitlokken van een toezegging door het college, om aanpassing van de beleidsregels worden verzocht. Wel is het als ultimum remedium mogelijkdatderaadbesluithetcollegedebevoegdheidteontnemendoordeverordening tewijzigen. Indevolgendeparagraafwordtdealgemenesituatietenaanzienvanbeleidsregelsvoorde gemeenteleeuwardengeschetstenwordentweebeleidsregelsonderdeloepgenomen. 24 Eenbeleidsregelkanwordenopgesteldvoordeinterpretatievaneenwettelijkvoorschrift,devaststellingvanfeitenofde afweging van belangen bij de uitvoering van een bevoegdheid. Er moet dus een wettelijk voorschrift zijn (dat kan ook een verordening zijn) wanneer een bestuursorgaan een beleidsregel opstelt. De inhoud van beleidsregels kan ook (mede) gebaseerdzijnopkaderofbeleidsnota sdierechtstreeksofindirectophetdesbetreffendeonderwerpbetrekkinghebben, maardienenaltijdeenformelegrondslagtehebbenineenverordening.dus:gemeentelijkekaderofbeleidsnota skunnen nooit op zich zelf een beleidsregel creëren; daarvoor is altijd een verordening vereist. Omgekeerd kan een beleidsregel rechtstreeksuiteenverordeningvoortvloeienzonderdatereenbegeleidendeinhoudelijkebeleidsnotaoverdatonderwerpis. 14

18 BESTUURSBEVOEGDHEDENVANDERAADEINDRAPPORTAGE 4.2 Leeuwarden IndegemeenteLeeuwardengeldtgeenstandaardafspraakdatbeleidsregelsvanhetcollege terinformatieaanderaadwordengezonden.weliseenaantalbeleidsregelsinhet verledenterkennisgevingaandegemeenteraadgestuurd.inenkelegevallenzijnderegels ookinderaadbesproken. Beleidsregelswordenafentoetegelijkertijdmeegezondenmetdeconceptverordening waarindebevoegdheidistoebedeeld.bijdewmoverordeningheeftderaadzelfsexpliciet afgesprokenmethetcollegeomeerstdebeleidsregelsintezienenerwatvantekunnen vinden,voordatdeverordeningzouwordenvastgesteld. ErzijninLeeuwardendusverschillendemogelijkheden: a. Deraadwileerstdebeleidsregelszien,alvorensdeverordeningvasttestellen; b. Deverordeningisvastgesteldmetkennisnamevandebeleidsregels; c. Debeleidsregelszijnachteraftoegezonden; d. Debeleidsregelszijnniettoegezondenaanderaad. Debeleidsregelsdiewordenvastgestelddoorhetcollegestaaniniedergevalopde besluitenlijstvanhetcollege.elkedinsdagontvangtderaadper debesluitenlijstvan decollegevergaderingwaarmeederaadopdehoogteisvandebesluitendiehetcollege heeftgenomen.raadsledenkunnenvragenomtoezendingvandebeleidsregels.indiende raadsledendatwensen,kunnenzijhetpuntvoorderondvraagindecommissieaanmelden. Mochtdatniettoereikendblijkendankanhetpuntindedesbetreffendecommissieworden geagendeerd.eventueelkanderaadgebruikelijke(zwaardere)politiekeinstrumenten aanwenden,zoalseenmotie,schriftelijkevragenofeeninterpellatie. Inhetkadervanditonderzoekzijnenkelebeleidsregelsbekeken,diezijngepubliceerdop 1. Beleidsregelsubsidiëringactiviteitenbuurt,wijkendorpshuizen; 2. BeleidsregeltegenprestatienaarvermogengemeenteLeeuwarden. Aandehandvanbeidebeleidsregelswordtgeïllustreerdhoehetsamenspelvanderaaden hetcollegeindepraktijkverlooptbijhetopstellenvanbeleidsregels.bijbeidebeleidsregels isonderzochthoeruimhetcollegedebestuursbevoegdheidmetbeleidsregelsinvult.voorts isbekekenhoederaadwordtgeïnformeerdover(vastgestelde)beleidsregelsenofdezezijn besprokeninderaad.erisbewustgekozenomtweeverschillendetypenbeleidsregelste onderzoeken:bijdebeleidsregelsubsidiëringactiviteitenbuurt,wijkendorpshuizenisde bevoegdheidvanhetcollegedoorderaadgedelegeerd.bijdebeleidsregeltegenprestatie naarvermogenishetcollegeopgrondvandewetwerkenbijstandreedsbevoegdenis geensprakevaneendelegatievanbevoegdhedendoorderaad.geletopdebeleidsmatige ofpolitiekekeuzeswasechterdeverwachtingdatderaadhierweleenoordeeloverzou willenvellen.daaromisgekekeninhoeverredebehandelingvanbeidetypenbeleidsregels verschilt BeleidsregelSubsidiëringactiviteitenbuurt,wijkendorpshuizen2014 Opgrondvanartikel2,eerstelid,vandeAlgemenesubsidieverordeningLeeuwarden2011 heefthetcollegedebevoegdheidtotsubsidiëringopgrondvanbudgettendiebijde vaststellingvandegemeentebegrotingbeschikbaarzijngesteldvooraldaaromschreven 15

19 BESTUURSBEVOEGDHEDENVANDERAADEINDRAPPORTAGE 16 effectenenkandaarvoornadereregelsvoorsubsidiëringvanbepaaldeactiviteiten vaststellen. Dienadereregelsvoorsubsidiëringvanbuurt,wijkendorpshuizenzijnvastgelegdin voornoemdebeleidsregel.dezebeleidsregelisterkennisnameaanderaadgezonden,maar isnietinderaadgeagendeerd.erheeftinderaaddusgeendiscussieplaatsgevondenover debeleidsregels.onzeanalysevandebeleidsregelswijstuitdatdecollegebevoegdheidniet dermateruimisgeformuleerddatsprakezoukunnenzijnvanhetongeoorloofdruim interpreterenvandecollegebevoegdheid.inartikel4vandebeleidsregelisvoorgeschreven dathetmaximaalteverlenenbedragperaanvraagisvermeldinbijlagehvande programmabegrotingzoalsdiejaarlijksdoordegemeenteraadisvastgesteld.daarmee wordtuitvoeringgegevenaanhetbudgetrechtvanderaad Beleidsregeltegenprestatienaarvermogen Hetcollegeheeftopgrondvanartikel9,eerstelid,onderc,vandeWetwerkenbijstandde bevoegdheidonbeloondemaatschappelijknuttigewerkzaamhedenoptedragendie bijstandsgerechtigdendienenteverrichtennaastofinaanvullingopregulierearbeidendie nietleidentotverdringingopdearbeidsmarkt.indebeleidsregeltegenprestatienaar vermogenzijndezemaatschappelijknuttigewerkzaamhedenopgenomen. Ondanksdatdebevoegdheidineenformelewet(deWetwerkenbijstand)istoebedeeld aanhetcollege,enhetderhalveuitvoeringvaneenwettelijketaakinmedebewindis,is dezebeleidsregelbehandelddoordegemeenteraadinderaadsvergaderingvan2 september2013. Hetcollegeheeftdebeleidsregelvoorgelegdaanderaadmetdekernvraagofderaad voldoendeisgeïnformeerdoverdewijzewaaropdetegenprestatieuitgevoerdzalworden. Tijdensdebehandelinginderaadzijnoverdebeleidsregeldevolgendetoezeggingen gedaan: alleenstaandeoudersmetkinderenzullenalleenvrijwilligeinzetvooreentegenprestatie gevraagdworden,en voorheteffectuerenvaneenmaatregelzaleerstmetbetreffendecliëntgesproken worden.debeslissingligtnietinhandenvanéénpersoon. Hetvoorstelisaangenomenmet22stemmenvooren12tegenwaardooraangenomenkan wordendatdeaangepastebeleidsregelbinnendedoorderaadgedelegeerdebevoegdheid valt. Indetekstvandebeleidsregel,zoalsgepubliceerdopoverheid.nl,isdeeerstetoezegging pasrecent,op28november2013,verwerkt. 4.3 Benchmarkbeleidsregels Deonderzochtegemeentenverschillenindematewaarinderaadbetrokkenwordtbijde totstandkomingvanbeleidsregels.ingeenvandeonderzochtegemeentenisereen standaardafspraakdatbeleidsregelsvanhetcollegeterinformatieaanderaadworden gezonden.indegemeenteopsterlandisheteennatuurlijkproces;beleidsregelswordenin principestandaardterinformatieaanderaadgezonden.indienditnietgebeurt,trekken

20 BESTUURSBEVOEGDHEDENVANDERAADEINDRAPPORTAGE raadsledenaandebel.indegemeentengaasterlânsleat,lemsterlandenskarsterlân wordenbeleidsregelsterkennisgevingaanderadengestuurd,maarditgeldtnietvoorelk onderwerp.beleidsregelszijninenkelegevallenookinraadsverbandbesproken. IndegemeenteLeeuwardenwordtderaadopverschillendemanierenbetrokken,zoals beschrevenindevorigeparagraaf.indegemeenteheerenveendaarentegenisdecultuur datraadsledeninbeginselnietbetrokkenwordenbijdetotstandkomingvanbeleidsregels. Alseenraadslidzijnmeningwiluitenoverdoorhetcollegegeformuleerdebeleidsregels,is dereactievanhetcollegedathetcollegebevoegdisenhetvaststellenvanbeleidsregels nietdesraadis. 4.4 Conclusie Alseenbevoegdheidaanhetcollegewordtovergedragen,danishetcollegebevoegd beleidsregelsvasttestellen.indienderaadvraagtekenszetbijdeinvullingvandie bevoegdheid,kanderaadhetcollegeverzoekenomdebeleidsregelstoetezendenen/of dezebeleidsregelsagenderen.deraadkanookeenstapverdergaanenhetcollege verzoekendebeleidsregelstoetezendenaanderaadalvorensdezevasttestellen.erzijn verschillenwaartenementussendegemeenten entussenverschillendeonderwerpen binneneengemeente indematewaarinderaadbetrokkenwordtbijdetotstandkoming vanbeleidsregels. 17

21 BESTUURSBEVOEGDHEDENVANDERAADEINDRAPPORTAGE 5 SAMENWERKINGSRELATIES 5.1 Aanleiding Bijdeuitvoeringvandediversetakenvandegemeentekangekozenwordenvoor verschillendesoortensamenwerkingsrelaties.gedachtkanwordenaanbijvoorbeeld gemeenschappelijkeregelingen,beslotenennaamlozevennootschappenofstichtingen. Hoewelhetonderwerpsamenwerkingsrelatiesaanvankelijkbuitenhetbereikvandit onderzoeklag,bleektijdensgesprekkenmetraadsledendatzijzichnietzozeerzorgen makenoverdedelegatievanbevoegdhedenaanhetcollegeofoverdedoorhetcollegevast testellenbeleidsregels,maarjuistomhetafnemenvaninvloedalsgevolgvanhet toenemendeaantalsamenwerkingsverbanden,inhetbijzonderdegemeenschappelijke regelingen.daaromisbeslotentijdenshetonderzoekookaandachtteschenkenaan samenwerkingsrelatiesendaaroverinditlaatstehoofdstukookterapporteren. 5.2 Detoekomstvangemeenschappelijkeregelingen Deafgelopenjarenisdepopulariteitvangemeenschappelijkeregelingeningemeenteland afgenomen.gemeentenkiezensteedsvakervooreenstichting,bvofnvensteedsminder vaakvooreengemeenschappelijkeregeling(gr). 25 Demogelijkhedenvandemocratische controleopdegrzoudenbeperktzijn.erdoenzichmetnameknelpuntenvoorophet gebiedvandebetrokkenheid,invloedenfinanciëlecontroledoordegemeenteraden. 26 DitvormdeaanleidingvooreenwetsvoorsteltotwijzigingvandeWetgemeenschappelijke regelingen(wgr)omeenaantalpraktischeknelpuntenaantepakkenendeinvloedvande raadteversterkenopgr s.ditwetsvoorstelligtopditmomentbijdetweedekamer. 27 Wat zalerveranderendoordenieuwewet? 25 I.Pröpper,H.KessensenE.Weststeijn,Trendstudie Samenwerkingdecentraleoverheden,uitgavevanPartners+Pröpper, Vught:augustus Democratische legitimatie intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, uitgave van het Ministerie van Binnenlandse Zaken,DenHaag: KamerstukkenII2013/14,33579,nr.2. 18

22 BESTUURSBEVOEGDHEDENVANDERAADEINDRAPPORTAGE 19 DeGRisstraksverplichtomvóór1aprilvaniederjaardealgemenefinanciëleen beleidsmatigekadersvoorhetvolgendejaarendevoorlopigejaarrekeningaanderadente sturen.hierdoorkrijgenderaadsledenindepraktijkstukkeneerderdanvoorheenensluit hetmomentbeteraanopdebehandelingvandejaarstukkenvandeeigengemeente. Deraadheeftopditmomentzeswekendetijdomeenzienswijzeintedienenopde begrotingvandegr.dezetermijnwordtverlengdnaarachtweken.deraadheeftvanaf dandusrechtopminimaaleentermijnvanachtwekenomzienswijzenintedienenbijde begrotingenhoeftzichniettelatendwingendatveeleerdertedoen. OpditmomentkandeGRzelfbepalenomnieuwerechtspersonenopterichten,zoalseen stichting,bvofnv.hierdoorwordtderaadnogverderopafstandgeplaatst.deze mogelijkheidwordtbeperkt.eengrkanalleeneenrechtspersoonoprichtenalsdatinde regelingzelfisopgenomenenhetvoornemenwordtvoorgelegd(wensenenbedenkingen) aandebetreffendegemeenteraden. TotslotzalbijdenieuweweteennieuwsoortGRmogelijkworden,namelijkde bedrijfsvoeringsorganisatiemetrechtspersoonlijkheid.erbestaatnamelijkbehoefteaaneen samenwerkingsvormdiewelrechtspersoonlijkheidheeftmaargeenbestuurlijkedruktekent meteenalgemeenbestuur,eendagelijksbestuureneenvoorzitter.de bedrijfsvoeringsorganisatieiservoorbedrijfsmatigeofuitvoerendetakendieweinig bestuurlijkeaansturingencontrolevergen.datligtandersbijtakenwaarruimteisom beleidsmatigekeuzestemaken.eenbedrijfsvoeringsorganisatieisvooralaangewezenvoor hetbehartigenvantakenvoordedeelnemers,zoalspersoneel,informatievoorziening, administratieenhuisvesting,envoordeuitvoeringwaarbijgeenofweinigbeleidsmatige keuzeruimtevoorhetbestuurbestaat,zoalshetinvorderenvanbelastingen. 5.3 Sturenopbestaanderelaties:onderzoekverbondenpartijen DegemeenteLeeuwardenkentverschillendesamenwerkingsrelaties. Samenwerkingsrelatiesdiedevormhebbenvaneenpubliekofprivaatrechtelijke organisatiewaarinde gemeenteeenbestuurlijkéneenfinancieelbelangheeft,wordenverbondenpartijen genoemd.injanuari2010heeftderekenkamerhetrapport Verbondenpartijenverbonden uitgebracht.vooreenantwoordopdevraaghoederaadregiekanhoudenopdebestaande verbondenpartijen,verwijstderekenkamergraagnaardeaanbevelingendiealzijngedaan indatrapport. 5.4 Hetaangaanvannieuwesamenwerkingsrelaties Hetcollegebesluittotoprichtingofdeelnemingvanprivaatrechtelijkerechtsvormenalseen stichtingofeenvennootschapenderaadsteltdaarbijvoorafkadersdoorhetnaarvoren brengenvanwensenenbedenkingen.hetbesluittothettreffenvaneengrwordt genomendoorhetbestuursorgaandatbevoegdisinzakehetonderwerpwaardegrvoor wordtgetroffen.deraad,hetcollegeendeburgemeesterbeslissendaaromoverhuneigen deelname.hetcollegeen/ofdeburgemeesterhebbenweltoestemmingnodigvanderaad voorhetoprichtenvaneengr.erisdusaltijdeenraadsbesluitnodigvoordeoprichtingvan eengr.

23 BESTUURSBEVOEGDHEDENVANDERAADEINDRAPPORTAGE Bijhetaangaanvaneennieuwerelatiemoetnagedachtwordenoverdemogelijkheden voorderaadenhetcollegeominvloeduittekunnenoefenenopdebetreffenderelatie. Voorafduidelijkekadersstellenvoorkomtdateraandeachterkantproblemenontstaanen deraadnietinstaatisgoedtecontrolerenenbijtesturen.hetisdaarombelangrijkomals raadmeteenbijhetoprichtenvaneennieuwesamenwerkingsrelatiealerttezijnente kijkenofsamenwerkeninhetconcretegevalwenselijkisenwelkesamenwerkingsvorm gekozenmoetworden.hetverdientaanbevelingomvoorafduidelijkedoelenteformuleren enmethetcollegeafsprakentemakenoverdeinformatievoorziening,zoalshetontvangen vanjaarverslagen,enoverevaluatiemomenten.maakduidelijkeafsprakenovertijdstipen inhoudvanrapportages.ookkunnenafsprakenwordengemaaktoverdebevoegdhedenom directeaanwijzingenofopdrachtentegeven,bestuurderstebenoemenofteontslaan, richtlijnenoptestellenenomtrentuittreding. 20

24 BESTUURSBEVOEGDHEDENVANDERAADEINDRAPPORTAGE 6 CONCLUSIESENAANBEVELINGEN 6.1 Conclusies Deconclusiesvanhetonderzoekzijnvermeldaanhetslotvandehoofdstukken3en4. Kortheidshalveverwijzenwijdaarnaar.Deaanbevelingenin6.2zijnnaastdespecifieke bevindingeninleeuwardengebaseerdopalgemenebevindingendieuitdevergelijkingmet deandereonderzochtegemeenten(dezogenaamdebenchmark).deaanbevelingendienen voortsinhetlichtvandekomendedecentralisatiesinhetsociaaldomein. 6.2 Aanbevelingen 1. Evalueeralsraadinhetvierdejaarvanelkeraadsperiodewelkebevoegdhedenzijn gedelegeerdofgeattribueerdenofdedaarovergenomenraadsbesluitennog opportuunzijn. 2. Corrigeerenkeleinhetonderzoekgeconstateerdeonjuistheden: - VervangindetoelichtingvandeVerordeninginzakeWinkeltijdendeterm delegatie door attributie.vervangindeverordeningnaamgevingen nummeringbijdebevoegdheidtotnaamgevingeveneensdeterm delegatie door attributie ; - Trekdelegatiebesluitenwaarvandegrondslagiskomentevervallenin. 3. Maakmethetcollegeeenstandaardafspraakoverdewijzeenhetmomentwaarop deraadbetrokkenwilwordenbijdetotstandkomingvanbeleidsregels. 4. GeefdegriffiedeopdrachtomeenbestuurlijkeconferentieinFryslânte organiseren,waarintenminstetweeonderwerpencentraalstaan: - detoetsingvandehuidigegemeenschappelijkeregelingenaandenieuwewet GemeenschappelijkeRegelingen; - deproblematiekvandebestuurlijkeinvloedvanradenencollegesop gemeenschappelijkeregelingen. 21

25 BESTUURSBEVOEGDHEDENVANDERAADEINDRAPPORTAGE 7 BESTUURLIJKEREACTIE Geachte leden van de Rekenkamer, U heeft ons in de gelegenheid gesteld om een bestuurlijke reactie te geven op het in opdracht van de Rekenkamer uitgevoerde onderzoek Overdracht van raadsbevoegdheden. Van deze gelegenheid maken wij graag gebruik. Door een intern misverstand is het ons niet gelukt om binnen de afgesproken termijnen een bestuurlijke reactie te geven. Wij willen u hartelijk danken dat u ons een verlenging van de reactietermijn heeft geboden. Het onderzoek had tot doel inzicht te bieden in de mate waarin en de wijze waarop binnen de gemeente Leeuwarden de overdracht van bestuursbevoegdheden door de raad plaatsvindt en in de wettelijke grondslag van deze overdracht en om te komen tot aanbevelingen voor de overdracht van bevoegdheden door de raad. In het onderzoeksrapport worden 6 gemeenten in Friesland met elkaar vergeleken over de wijze waarop er met delegatie en beleidsregels wordt omgegaan. De Rekenkamer constateert dat delegatie niet een instrument is dat frequent door gemeenteraden wordt toegepast. Met de invoering van de dualisering heeft de formele wetgever veel bestuursbevoegdheden bij het college neergelegd. Voor de raad betekent dit dat er niet veel meer gedelegeerd kan worden, maar ook niet hoeft te worden. Naast delegatie is er ook gekeken naar het gebruik van beleidsregels en naar de wijze waarop het college invulling geeft aan de bestuursbevoegdheden op basis van beleidsregels. Specifiek is gekeken naar de wijze waarop de raad wordt geïnformeerd over beleidsregels. De Rekenkamer maakt daarbij een onderscheid in beleidsregels die gebaseerd zijn op eigen gemeentelijk beleid (verordeningen) en beleidsregels die voortkomen uit medebewind. Algemeen De Rekenkamer constateert dat er in Leeuwarden slechts twee geldende delegatiebesluiten zijn, namelijk de delegatie aan de werkgeverscommissie van de raad en de delegatie aan het college van de bevoegdheid om huisnummers aan te wijzen. Verder wordt geconcludeerd dat de website een accuraat overzicht geeft van de geldende regelingen binnen de gemeente Leeuwarden. De Rekenkamer constateert dat de gemeente Leeuwarden het in de benchmark met de andere 5 Friese gemeenten goed doet. Ten aanzien van beleidsregels constateert de Rekenkamer dat uit de benchmark blijkt dat in de onderzochte gemeenten de raad op verschillende manieren wordt betrokken bij de totstandkoming van beleidsregels. In Leeuwarden is er geen uniforme werkwijze over hoe de raad geïnformeerd wordt over beleidsregels. Ten aanzien van samenwerkingsrelaties wordt voor Leeuwarden expliciet verwezen naar het eerder verschenen rapport van de Rekenkamer Verbonden partijen verbonden. 22

26 BESTUURSBEVOEGDHEDENVANDERAADEINDRAPPORTAGE Conclusies en Aanbevelingen In het rapport worden de volgende aanbevelingen meegegeven: 1. Evalueer als raad in het vierde jaar van elke raadsperiode welke bevoegdheden zijn gedelegeerd of geattribueerd en of de daarover genomen raadsbesluiten opportuun zijn. Als het gaat om delegatie aan het college van de bevoegdheid om huisnummers toe te kennen, constateert de Rekenkamer zelf dat het gelet op de aard van deze bevoegdheid niet nodig is dat het college over de uitoefening van de bevoegdheid rapporteert. Het toekennen van huisnummers is een bevoegdheid die langjarig uitgeoefend zal moeten worden. In deze aanbeveling wordt ook gesproken over attributie. Zoals de Rekenkamer zelf aangeeft vindt attributie van bevoegdheden aan het college op gemeentelijk niveau plaats in een verordening. De aanbeveling zou betekenen dat aan het einde van iedere raadsperiode een beoordeling gemaakt zou moeten worden of het in de ogen van de raad nog opportuun is dat bevoegdheden aan het college via verordeningen zijn geattribueerd. Wij zijn van oordeel dat het een omvangrijke opgave is om een dergelijke generieke beoordeling te maken, waarbij het ook de vraag is waaraan precies getoetst moet worden om te kunnen beoordelen of het besluit nog opportuun is. Als gevolg van de herindeling met Boarnsterhim zijn alle verordeningen opnieuw beoordeeld en waar nodig geharmoniseerd en vervolgens ter besluitvorming voorgelegd aan de raad. Het bestand aan regelgeving is opgeschoond en geactualiseerd. De voorgenomen herindeling met Leeuwarderadeel is een volgend moment waarop een harmonisatie van de regelgeving zal plaatsvinden. In dat kader zou de raad tevens kunnen beoordelen of de attributie of delegatiebepalingen in de verordeningen in haar ogen (nog steeds) gewenst zijn. Verder kan de raad bij besluiten over een inhoudelijke aanpassingen van verordeningen tevens meewegen of het toekennen van bevoegdheden aan het college (nog steeds) gewenst is. 2. Corrigeer onjuistheden in de Verordening inzake Winkeltijden en in de Verordening naamgeving en nummering en trek alle delegatiebesluiten in waarvan de grondslag is komen te vervallen. Op 2 september 2013 heeft de gemeenteraad een nieuwe verordening winkeltijden Leeuwarden 2013 vastgesteld. Daarin is geen toelichting opgenomen waarin gesproken wordt over delegatie. Mogelijk is het advies gebaseerd op een eerdere versie van de verordening. Op 6 januari 2014 heeft de gemeenteraad de Verordening naamgeving Openbare Ruimte en nummertoekenning vastgesteld in het kader van de harmonisatie. Alleen in de toelichting op deze verordening wordt gesproken over delegatie. Mogelijk is het advies gebaseerd op een eerdere versie van de verordening. De aanbeveling om delegatiebesluiten, waarvan de grondslag is komen te vervallen, in te trekken, moet beoordeeld worden in het licht van de harmonisatie van regelgeving in verband met de herindeling met Boarnsterhim. Technisch is het zo dat de gemeenteraad deze besluiten niet kan intrekken, omdat door de herindeling een nieuwe gemeente Leeuwarden is ontstaan. De gemeenteraad zou deze besluiten alleen vervallen kunnen verklaren. Dan is het vervolgens de vraag of het opportuun is om een dergelijk voorstel voor te leggen aan de raad. De lijn die bij de harmonisatie is gehanteerd is dat alle regelgeving en beleid die gaat gelden in de nieuwe gemeente Leeuwarden door de gemeenteraad respectievelijk ons college opnieuw zijn of nog zullen worden vastgesteld. Er is niet voor gekozen om ook alles wat niet over gaat laat staan alle besluiten waarvan de grondslag is komen te vervallen, vervallen te (laten) verklaren. 23

GEMEENTE LEEUWARDERADEEL

GEMEENTE LEEUWARDERADEEL GEMEENTE LEEUWARDERADEEL Raadsvergadering: 23 mei 2013 Voorstelnummer: 2013/ 21 10 Stiens, 04 april 2013 Behandelend ambtenaar: a.posthuma E-mail: a.posthuma@leeuwarderadeel.nl Telefoonnr. : 058 257 66

Nadere informatie

REKENKAMERCOMMISSIE HEERENVEEN BESTUURSBEVOEGDHEDEN VAN DE RAAD

REKENKAMERCOMMISSIE HEERENVEEN BESTUURSBEVOEGDHEDEN VAN DE RAAD REKENKAMERCOMMISSIE HEERENVEEN BESTUURSBEVOEGDHEDEN VAN DE RAAD Colofon Rekenkamercommissie Heerenveen De rekenkamercommissie van Heerenveen bestaat uit drie externe leden en wordt onde r- steund door

Nadere informatie

Gemeente jn Bergen op Zoom

Gemeente jn Bergen op Zoom Gemeente jn Bergen op Zoom Voorlegger Raadsvoorstel Onderwerp Nummer voorstel Datum voorstel Contactpersoon Contactpersoon Email Contactpersoon Telefoon Programmanummer en naam Nieuwe Wet ruimtelijke ordening

Nadere informatie

Raadsvergadering : 22 januari 2013 Commissie : Bestuur Onderwerp : Werkgeverschap griffie I. Agendapunt :

Raadsvergadering : 22 januari 2013 Commissie : Bestuur Onderwerp : Werkgeverschap griffie I. Agendapunt : Raadsvergadering : 22 januari 2013 Commissie : Bestuur Onderwerp : Werkgeverschap griffie I Agendapunt : Collegevergadering : Niet van toepassing Agendapunt : Portefeuillehouder : Niet van toepassing Meer

Nadere informatie

Onderwerp Categorieën van gevallen waarvoor afgeven verklaring van geen bedenkingen niet vereist is (Wabo)

Onderwerp Categorieën van gevallen waarvoor afgeven verklaring van geen bedenkingen niet vereist is (Wabo) Zaaknummer: OLOGMM11-01 Collegevoorstel Inleiding Op 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingrecht (Wabo) in werking getreden. Hiermee zijn enkele ruimtelijke instrumenten en bevoegdheden

Nadere informatie

Raadsvoorstel Z/14/29340 RAAD/14/ Raadsvergadering d.d. : 29 januari 2015 Agendapunt : 12 Portefeuillehouder : ir. C.W.

Raadsvoorstel Z/14/29340 RAAD/14/ Raadsvergadering d.d. : 29 januari 2015 Agendapunt : 12 Portefeuillehouder : ir. C.W. Raadsvoorstel Raadsvergadering d.d. : 29 januari 2015 Agendapunt : 12 Portefeuillehouder : ir. C.W. Veerhoek Z/14/29340 RAAD/14/01790 Inlichtingen bij : Griffie Telefoonnr. : 0488-449894 E-mailadres :

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Voorstel Samenvatting:

Raadsvoorstel. Voorstel Samenvatting: Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Roosendaal Voorstel Samenvatting: Wij stellen u voor: 1 De arbeidsvoorwaardenregeling van de gemeente Roosendaal, laatstelijk gewijzigd d.d. 12 maart 2013 en alle

Nadere informatie

Vergaderdatum Gemeenteblad 2011 / Agendapunt. Aan de Raad

Vergaderdatum Gemeenteblad 2011 / Agendapunt. Aan de Raad Betreft: Het delegeren van bevoegdheden zoals bedoeld in de Wabo en het Bor (door aanwijzing van categorieën van gevallen waarvoor in het kader van de Wabo geen verklaring van geen bedenkingen is vereist)

Nadere informatie

Onderwerp Categorieën van gevallen waarvoor afgeven verklaring van geen bedenkingen niet vereist is (Wabo)

Onderwerp Categorieën van gevallen waarvoor afgeven verklaring van geen bedenkingen niet vereist is (Wabo) Raadsvoorstel Inleiding Op 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingrecht (Wabo) in werking getreden. Hiermee zijn enkele ruimtelijke instrumenten en bevoegdheden anders vormgegeven. Veel procedures

Nadere informatie

Omgevingswet: Van afstemmen, via samenwerking tot gezamenlijke besluiten

Omgevingswet: Van afstemmen, via samenwerking tot gezamenlijke besluiten @RobGreef Omgevingswet: Van afstemmen, via samenwerking tot gezamenlijke besluiten 28 januari 2017 mr. Rob de Greef 1-2-2017 PROOF Adviseurs bv 2 Wettelijk kader omgevingsdienst Artikel 5.3 Wabo 1. Gedeputeerde

Nadere informatie

GEMEENTE HOOGEVEEN. Raadsvoorstel

GEMEENTE HOOGEVEEN. Raadsvoorstel Datum raadsavond : Programma Onderwerp : Hoogeveen Ontwikkelt : Verklaring van geen bedenkingen en delegatie bevoegdheid tot het vaststellen van een exploitatieplan in het kader van de Wabo. Samenvatting

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Samenvatting

Raadsvoorstel. Samenvatting Raadsvoorstel Onderwerp: Lijst Verklaring van Geen Bedenkingen Omgevingsrecht Indiener agendapunt: College van Burgemeester en wethouders Roerdalen Portefeuillehouder: C.T.G. Wolfhagen Gevraagd besluit:

Nadere informatie

Raadsvoorstel Reg. nr : Ag. nr : 11 Datum :

Raadsvoorstel Reg. nr : Ag. nr : 11 Datum : Raadsvoorstel Reg. nr : 1110366 Onderwerp Verordening op de werkgeverscommissie Status Besluitvormend Voorstel 1. Het raadsbesluit Mandaat griffier dd 23 september 2004 in te trekken; 2. Een werkgeverscommissie

Nadere informatie

Samenvatting: Inleiding: Afweging: Advies:

Samenvatting: Inleiding: Afweging: Advies: Samenvatting: Inleiding: Op 15 december 2006 is op bezwaar besloten een besluit tot bouwvergunning- en vrijstellingverlening te handhaven, voor een carport en veranda op het perceel Laagstraat 14 te Oudheusden.

Nadere informatie

Raadsvoorstel tot het vaststellen van de nieuwe Wet ruimtelijke ordening: gevolgen voor delegatiebesluiten en verordeningen

Raadsvoorstel tot het vaststellen van de nieuwe Wet ruimtelijke ordening: gevolgen voor delegatiebesluiten en verordeningen gemeente Eindhoven Dienst Stedelijke Ontmikkeling en Beheer Raadsnummer O8. RZ 6 Z g. OOZ Inboeknummer o8bstorror Beslisdatum B&W ro juni 2008 Dossiernummer 8a4.8SB Raadsvoorstel tot het vaststellen van

Nadere informatie

Advies presidium Het presidium adviseert positief ten aanzien van dit voorstel en stelt voor dit als hamerstuk te beschouwen.

Advies presidium Het presidium adviseert positief ten aanzien van dit voorstel en stelt voor dit als hamerstuk te beschouwen. No. 691-1 Emmeloord, 14 januari 2013. Onderwerp Invulling werkgeverschap griffie Noordoostpolder Voorgenomen besluit 1. Het raadsbesluit d.d. 27 maart 2003, voor zover inhoudende de delegatie van de werkgeversbevoegdheden

Nadere informatie

Beoogd resultaat Betere dienstverlening aan de klant door een duidelijke, efficiënte procedure en het voorkomen van regeldruk of vertragingen.

Beoogd resultaat Betere dienstverlening aan de klant door een duidelijke, efficiënte procedure en het voorkomen van regeldruk of vertragingen. Onderwerp Verklaring van geen bedenkingen en delegatie bevoegdheid tot het vaststellen van een exploitatieplan in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (voortaan Wabo). Voorgesteld besluit:

Nadere informatie

Artikel 3. Taken voorzitter

Artikel 3. Taken voorzitter Ontwerp-besluit De raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel; gelezen het voorstel van het presidium van de gemeenteraad van 14 maart 2013; overwegende dat het gewenst is de integrale bevoegdheid van

Nadere informatie

Raadsvergadering Onderwerp Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht Bunnik 2017.

Raadsvergadering Onderwerp Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht Bunnik 2017. RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 15-12-2016 16-085 Onderwerp Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht Bunnik 2017. Aan de raad, Onderwerp Verordening kwaliteit

Nadere informatie

De gemeente heeft hoger beroep ingesteld. Zo nodig kan bij de Raad van State meteen worden gezegd wat u zelf precies van de aanvraag vindt.

De gemeente heeft hoger beroep ingesteld. Zo nodig kan bij de Raad van State meteen worden gezegd wat u zelf precies van de aanvraag vindt. Raadsvoorstel Inleiding:Ons college heeft op 15 december 2006 op bezwaar besloten een besluit tot bouwvergunning- en vrijstellingverlening te handhaven, voor een carport en veranda op het perceel Laagstraat

Nadere informatie

De Rekenkamer. Jaarverslag Jaarplan 2015

De Rekenkamer. Jaarverslag Jaarplan 2015 Jaarverslag 2014 Jaarplan 2015 In dit gecombineerde jaarverslag 2014 en jaarplan 2015 legt de Rekenkamer verantwoording af over haar activiteiten in 2014 en presenteert zij haar voornemens voor 2015. Tevens

Nadere informatie

Onderwerp Taken en bevoegdheden werkgeverscommissie en vaststellen delegatie- en mandaatbesluit

Onderwerp Taken en bevoegdheden werkgeverscommissie en vaststellen delegatie- en mandaatbesluit Voorstel aan de raad Nummer: A13-03615 Portefeuille: Programma: Programma onderdeel: n.v.t. n.v.t. n.v.t. Steller: N. IJnema Afdeling: Griffie Telefoon: 0320-278417 E-mail: na.ijnema@lelystad.nl Punt 8f

Nadere informatie

b Wettelijke taak Zie inleiding. a Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college a Onvermijdelijk

b Wettelijke taak Zie inleiding. a Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college a Onvermijdelijk gemeente Eindhoven Raadsnummer 11R4351 Inboeknummer 11bst00811 Beslisdatum B&W 10 mei 2011 Dossiernummer 11.19.256 RaadsvoorstelVaststellen verordening naamgeving en nummering gemeente Eindhoven Inleiding

Nadere informatie

b e s l u i t : Pagina 1 van 7 Nr: De raad van de gemeente Barneveld; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, nr.

b e s l u i t : Pagina 1 van 7 Nr: De raad van de gemeente Barneveld; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, nr. Nr: 13-13 De raad van de gemeente Barneveld; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, nr. 13-13; gelet op artikel 3.30 Wet ruimtelijke ordening (Wro); b e s l u i t : vast te stellen de volgende:

Nadere informatie

Marie-Claire van Eijndhoven 3486 Verordening rechtspositie raadsleden en wethouders gemeente Valkenswaard 2014

Marie-Claire van Eijndhoven 3486 Verordening rechtspositie raadsleden en wethouders gemeente Valkenswaard 2014 Agendapunt commissie: 5.4 steller telefoonnummer email Marie-Claire van Eijndhoven 3486 mei@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp 7182 18-12-2014 Verordening rechtspositie

Nadere informatie

Monisme en het waterschapsbestel. 27 oktober Mr.dr. G.S.A. Dijkstra

Monisme en het waterschapsbestel. 27 oktober Mr.dr. G.S.A. Dijkstra Monisme en het waterschapsbestel 27 oktober 2014 Mr.dr. G.S.A. Dijkstra De aanleiding tot deze notitie wordt gevormd door vragen van leden van de Verenigde Vergadering van het Hoogheemraadschap van Delfland

Nadere informatie

Raadsvoorstel: Nummer: Onderwerp: Werkgeverschap Griffie

Raadsvoorstel: Nummer: Onderwerp: Werkgeverschap Griffie Raadsvoorstel: Nummer: 2013-985 Onderwerp: Werkgeverschap Griffie Datum: 1 mei 2013 Portefeuillehouder: A.C. Barske Raadsbijeenkomst: 7 mei 2013 Raadsvergadering: 23 mei 2013 Programma: Bestuur en Communicatie

Nadere informatie

VERORDENING WERKGEVERSCOMMISSIE EX ARTIKEL 83 GEMEENTEWET. De raad van de gemeente Leeuwarden;

VERORDENING WERKGEVERSCOMMISSIE EX ARTIKEL 83 GEMEENTEWET. De raad van de gemeente Leeuwarden; VERORDENING WERKGEVERSCOMMISSIE EX ARTIKEL 83 GEMEENTEWET De raad van de gemeente Leeuwarden; gelet op artikel 83, eerste lid, de artikelen 107 tot en met 107e, artikel 156 van de Gemeentewet en afdeling

Nadere informatie

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders Nummer: Datum vergadering: 02-11-2010 Onderwerp: Gevallen waarin geen verklaring van geen bedenkingen is vereist. Conceptbesluit: Samenvatting: Bijlagen: De raad

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 575 206 Agendapunt: - ONDERWERP AANLEIDING EN DOELSTELLING

Doorkiesnummer : (0495) 575 206 Agendapunt: - ONDERWERP AANLEIDING EN DOELSTELLING Wolfs, Madeleine GRIFFIE S0GRI RAD: RAD131211 2013-12-11T00:00:00+01:00 BW: BW131203 voorstel gemeenteraad FRACTIE- VOORZITTERS- OVERLEG Vergadering van de gemeenteraad van 29 oktober 2014 Portefeuillehouder

Nadere informatie

Delegatie vaststelling Exploitatieplan art lid 3 Wet ruimtelijke ordening

Delegatie vaststelling Exploitatieplan art lid 3 Wet ruimtelijke ordening Onderwerp Volgnr. 2014-001 Delegatie vaststelling Exploitatieplan art. 6.12 lid 3 Wet ruimtelijke ordening Portefeuillehouder wethouder B. de Peuter Ambtenaar S. Ouwerkerk Afdeling Ruimte Datum voorstel

Nadere informatie

Gemeente Heerde. 1 3 MEI 2013 ([ cittamow. Raadsvoorstel. Raadsvergaderin. Conform voorstel, 2 L-^U^-c, Agendapunt 11.

Gemeente Heerde. 1 3 MEI 2013 ([ cittamow. Raadsvoorstel. Raadsvergaderin. Conform voorstel, 2 L-^U^-c, Agendapunt 11. Gemeente Heerde Raadsvergaderin 1 3 MEI 2013 ([ cittamow Raadsvoorstel Raadsvergadering 13 mei 2013 Commissie Ruimte[/]Samenleving 23 april 2013 Agendapunt 11. Conform voorstel, 2 L-^U^-c, Afdeling en

Nadere informatie

Vrijstelling artikel 19 lid 1 van de Wet op de ruimtelijke ordening

Vrijstelling artikel 19 lid 1 van de Wet op de ruimtelijke ordening Vrijstelling artikel 19 lid 1 van de Wet op de ruimtelijke ordening In deze notitie wordt ingegaan op de procedure tot het verlenen van vrijstelling op grond van artikel 19 lid 1 van de Wet op de ruimtelijke

Nadere informatie

Toestemming tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord

Toestemming tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord Datum: 25-6-13 Onderwerp Toestemming tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord Status Besluitvormend Voorstel Het college toestemming te verlenen tot het wijzigen

Nadere informatie

Delegatie bevoegdheid vaststelling exploitatieplan in geval van wijzigingsplan

Delegatie bevoegdheid vaststelling exploitatieplan in geval van wijzigingsplan Zaaknummer: BECDGB008 Onderwerp Delegatie bevoegdheid vaststelling exploitatieplan in geval van wijzigingsplan Collegevoorstel Inleiding Sinds 1 juli 2008 is de Grondexploitatiewet van kracht, die deel

Nadere informatie

Onderwerp Afwijken van het planologisch regime onder de Wabo (voorheen projectbesluit)

Onderwerp Afwijken van het planologisch regime onder de Wabo (voorheen projectbesluit) Agendapunt 8 Aan de raad van de gemeente IJsselstein Raadsstuknummer: 2010/31424 Datum: 6 september 2010 programma: Blad: 1 van 6 cluster: Ruimte portefeuillehouder: ing. F.J.L.M. Cremer Informatie bij:

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, 30 maart 2010 Nummer voorstel: 2010/31

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, 30 maart 2010 Nummer voorstel: 2010/31 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 30 maart 2010 Nummer voorstel: 2010/31 Voor raadsvergadering d.d.: 13-04-2010 Agendapunt: 14 Onderwerp:

Nadere informatie

Onderwerp: Reg.nummer: 1. Inleiding 2. Voorstel aan de raad

Onderwerp: Reg.nummer: 1. Inleiding 2. Voorstel aan de raad Raadsstuk Onderwerp: Wabo-projectbesluit: aanwijzing van categorieën van gevallen waarin geen verklaring van geen bedenkingen is vereist en delegatie van de bevoegdheid tot het vaststellen van een exploitatieplan

Nadere informatie

Verordening Rekenkamer Utrecht (2013)

Verordening Rekenkamer Utrecht (2013) Verordening Rekenkamer Utrecht (2013) De raad van de gemeente Utrecht; gelet op de artikelen 81a en 182 t/m 185 Gemeentewet; BESLUIT vast te stellen de volgende VERORDENING Rekenkamer Utrecht 2013 Artikel

Nadere informatie

Beleidsnota projectbesluit / partiële herziening bestemmingsplan. Gemeente Wijk bij Duurstede

Beleidsnota projectbesluit / partiële herziening bestemmingsplan. Gemeente Wijk bij Duurstede Beleidsnota projectbesluit / partiële herziening bestemmingsplan Gemeente Wijk bij Duurstede Status: Ontwerp Afdeling: SBP Opgesteld door: Jacco de Feijter Datum: 20 februari 2009 Inleiding Op 1 juli 2008

Nadere informatie

: beslissing op bezwaarschrift afwijzing verzoek inpassingsplan Lage Weide, gemeente Utrecht. Besluit pag. 4. Toelichting pag. 5

: beslissing op bezwaarschrift afwijzing verzoek inpassingsplan Lage Weide, gemeente Utrecht. Besluit pag. 4. Toelichting pag. 5 College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel DATUM 12 mei 2015 NUMMER PS PS2015RGW06 AFDELING FLO/ MEC COMMISSIE RGW STELLER Dorien van Cooten & Henk de Vries DOORKIESNUMMER DOCUMENTUMNUMMER 8150FBF3

Nadere informatie

Nr Houten, 21 december 2010

Nr Houten, 21 december 2010 Raadsvoorstel Nr. 2011-001 Houten, 21 december 2010 Onderwerp: Evaluatie delegatie projectbesluiten Beslispunten: 1. Kennis te nemen van de evaluatie van de delegatie van projectbesluiten en ermee in te

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp Verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur. Status Besluitvormend

Raadsvoorstel. Onderwerp Verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur. Status Besluitvormend Datum: Onderwerp Verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur. Status Besluitvormend Voorstel 1. Het verzoek tot openbaarmaking van gegevens met betrekking tot het instellen van een vuurwerkverbod

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 8-1-2008 Nummer voorstel: 2008/7

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 8-1-2008 Nummer voorstel: 2008/7 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 8-1-2008 Nummer voorstel: 2008/7 Voor raadsvergadering d.d.: 22-01-2008 Agendapunt: 17 Onderwerp:

Nadere informatie

Mandaat en delegatie. mr. M.C. de Voogd

Mandaat en delegatie. mr. M.C. de Voogd Mandaat en delegatie mr. M.C. de Voogd Artikel 1:1 Awb 1. Onder bestuursorgaan wordt verstaan: a. een orgaan van een rechtspersoon die krachtens publiekrecht is ingesteld, of b. een ander persoon of college,

Nadere informatie

Raadsvoorstel Agendanr. :

Raadsvoorstel Agendanr. : Raadsvoorstel Agendanr. : Onderwerp: Onderzoek rekenkamercommissie naar de Bezwaarafhandeling in de gemeente s-hertogenbosch Reg.nr. : 12. B&W verg.. : Commissie : n.v.t. FES Cie_verg. : 27 augustus 2012

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 29 maart 2012 Gemeentelijke herindeling

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 29 maart 2012 Gemeentelijke herindeling > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG DGBK/BDF OBO Schedeldoekshaven 200 2511 EZ Den Haag Postbus 20011 2500

Nadere informatie

ons kenmerk ECCVA/U201300210 Lbr: 13/028 CvA/LOGA 13/09

ons kenmerk ECCVA/U201300210 Lbr: 13/028 CvA/LOGA 13/09 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 betreft werkgeverschap griffie / arbeidsvoorwaardelijke besluiten Samenvatting uw kenmerk ons kenmerk ECCVA/U201300210

Nadere informatie

Artikelsgewijze toelichting

Artikelsgewijze toelichting Artikelsgewijze toelichting Artikel 1 Dit artikel bevat enkele algemene begripsbepalingen die gelden voor de gehele gemeenschappelijke regeling. Daarnaast worden begrippen gehanteerd zoals die in het algemeen

Nadere informatie

Winkeltijdenverordening Valkenswaard 2017

Winkeltijdenverordening Valkenswaard 2017 Winkeltijdenverordening Valkenswaard 2017 De raad van de gemeente Valkenswaard, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 10 oktober 2017; gezien het verslag van de commissievergadering van

Nadere informatie

Datum: 16 december 2014 Nummer: Onderwerp: Aanwijzings- en delegatiebesluit Omgevingsvergunning gemeente Dinkelland

Datum: 16 december 2014 Nummer: Onderwerp: Aanwijzings- en delegatiebesluit Omgevingsvergunning gemeente Dinkelland RAADSVOORSTEL Datum: 16 december 2014 Nummer: Onderwerp: Aanwijzings- en delegatiebesluit Omgevingsvergunning gemeente Dinkelland Voorgesteld raadsbesluit: het Aanwijzings- en delegatiebesluit Omgevingsvergunning

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Raadsvergadering : 7 september 2009 Agendapunt : 11 Onderwerp

RAADSVOORSTEL Raadsvergadering : 7 september 2009 Agendapunt : 11 Onderwerp RAADSVOORSTEL Portefeuillehouder : Francisca Ravestein Beetsterzwaag, 20 augustus 2009 Voorstel Optie A: 1. wat de uitoefening van de rekenkamerfunctie betreft te kiezen voor de mogelijkheid van aansluiting

Nadere informatie

Decentrale regelgeving

Decentrale regelgeving Decentrale regelgeving Titel regelgeving Verordening werkgeverscommissie griffie 2014 Citeertitel Verordening werkgeverscommissie griffie 2014 Besloten door: Gemeenteraad Registratie-nummer Onderwerp Bestuur

Nadere informatie

gelet op de Winkeltijdenwet en artikel 149 van de Gemeentewet; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 23 april 1996;

gelet op de Winkeltijdenwet en artikel 149 van de Gemeentewet; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 23 april 1996; Nummer: Onderwerp: Verordening winkeltijden Haaksbergen De Gemeenteraad van Haaksbergen; gelet op de Winkeltijdenwet en artikel 149 van de Gemeentewet; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Beleidsregels intrekken omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen

Beleidsregels intrekken omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen Beleidsregels intrekken omgevingsvergunningen voor de activiteit Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Vastgesteld door Gemeente Emmen Beleidsregels intrekken omgevingsvergunningen voor

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp Belastingtarieven 2015: legesverordening

Raadsvoorstel. Onderwerp Belastingtarieven 2015: legesverordening Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Belastingtarieven 2015: legesverordening Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 3 september 2014 4 november 2014 Tarieventabel 2015 Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

Delegatie en mandaat in verband met de nieuwe Wet ruimtelijke ordening

Delegatie en mandaat in verband met de nieuwe Wet ruimtelijke ordening Betreft Delegatie en mandaat in verband met de nieuwe Wet ruimtelijke ordening Vergaderdatum 4 februari 2010 Gemeenteblad 2010 / 7 Agendapunt 10 Aan de Raad Voorstel De gemeenteraad wordt voorgesteld:

Nadere informatie

Ontwerpvoorstel aan de raad

Ontwerpvoorstel aan de raad Opgesteld door Maatschappelijke Ontwikkeling Kenmerk 14.059572 Vergadering Commissie Mens en Samenleving Vergaderdatum 15 oktober 2014 Geheim Nee Verordening Jeugdhulp en WMO 2015 Het College van burgemeesters

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT. een regionaal budgethouderschap stedelijke vernieuwing wenselijk is,

ONTWERPBESLUIT. een regionaal budgethouderschap stedelijke vernieuwing wenselijk is, BIJLAGE ONTWERPBESLUIT De Regioraad van de stadsregio Rotterdam, overwegende dat ; een regionaal budgethouderschap stedelijke vernieuwing wenselijk is, de regioraad op 23 juni 2004 het regionaal beleidskader

Nadere informatie

Registratienummer: GF11.20106 Datum:? november 2011 Agendapunt:

Registratienummer: GF11.20106 Datum:? november 2011 Agendapunt: Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF11.20106 Datum:? november 2011 Agendapunt: Portefeuillehouder: n.v.t. Behandelend ambtenaar: mevrouw J.D. Kouwenhoven Onderwerp: Werkgeverscommissie Voorstel: Een

Nadere informatie

VERORDENING WERKGEVERSCOMMISSIE GRIFFIE GEMEENTE HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE

VERORDENING WERKGEVERSCOMMISSIE GRIFFIE GEMEENTE HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE GRIF12/004 VERORDENING WERKGEVERSCOMMISSIE GRIFFIE GEMEENTE HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE Aan de raad, Inleiding Door de inwerkingtreding van de Wet dualisering gemeentebestuur is de raad het bevoegd

Nadere informatie

CVDR. Nr. CVDR367404_1. Coördinatieverordening gemeente Maastricht. 14 maart Officiële uitgave van Maastricht.

CVDR. Nr. CVDR367404_1. Coördinatieverordening gemeente Maastricht. 14 maart Officiële uitgave van Maastricht. CVDR Officiële uitgave van Maastricht. Nr. CVDR367404_1 14 maart 2017 Coördinatieverordening gemeente Maastricht Hoofdstuk 1 Artikel 1 Begripsomschrijvingen Deze verordening verstaat onder: d. e. f. g.

Nadere informatie

Bestuursrechtelijke rechtsbescherming Opmerkingen

Bestuursrechtelijke rechtsbescherming Opmerkingen Factsheet: rechtsbescherming tegen besluiten op grond van de Omgevingswet Bij het vormgeven van de rechtsbescherming onder de Omgevingswet is aangesloten bij het bestaande wettelijke stelsel. Onderstaande

Nadere informatie

A. De opheffing en de liquidatie van de Gemeenschappelijke Regeling Regionale Sociale Dienst en Kredietbank Alblasserwaard/Vijfheerenlanden.

A. De opheffing en de liquidatie van de Gemeenschappelijke Regeling Regionale Sociale Dienst en Kredietbank Alblasserwaard/Vijfheerenlanden. A. De opheffing en de liquidatie van de Gemeenschappelijke Regeling Regionale Sociale Dienst en Kredietbank Alblasserwaard/Vijfheerenlanden. Bepalingen van belang: Artikel 1 Wgr. 1. De raden, de colleges

Nadere informatie

agendapunt 06.06 Aan Verenigde Vergadering EVALUATIE BELEIDSNOTA GRONDWATERBEHEER

agendapunt 06.06 Aan Verenigde Vergadering EVALUATIE BELEIDSNOTA GRONDWATERBEHEER agendapunt 06.06 1008936 Aan Verenigde Vergadering EVALUATIE BELEIDSNOTA GRONDWATERBEHEER Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 25-09-2014 Kennis te nemen van de evaluatie van de beleidsnota grondwaterbeheer.

Nadere informatie

Wabo = Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Bor = Besluit omgevingsrecht Awb = Algemene wet bestuursrecht vvgb = verklaring van geen bedenkingen

Wabo = Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Bor = Besluit omgevingsrecht Awb = Algemene wet bestuursrecht vvgb = verklaring van geen bedenkingen Procedure omgevingsvergunning art. 2.12 lid 1 sub a onder 3 o Wabo (voormalig projectbesluit), voor zover het gaat om het voorleggen aan de gemeenteraad Wabo = Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Bor

Nadere informatie

2010/ Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Beverwijk,

2010/ Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Beverwijk, Collegebesluit Registratienummer Afdeling Onderwerp 2010/65824 Stadszaken Projectbesluit en reguliere bouwvergunning *2010/65824* 2010/65824 Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Beverwijk, gezien

Nadere informatie

Aan de commissie Algemeen Bestuur en Middelen

Aan de commissie Algemeen Bestuur en Middelen Made, oktober 2002 Commissievergadering d.d. 19 december 2002 Aan de commissie Algemeen Bestuur en Middelen Agendapunt: 11 Onderwerp: Bestuursbevoegdheden in een dualistisch stelsel. Toelichting: In het

Nadere informatie

PROCEDUREREGELING PLANSCHADEVERGOEDING ARTIKEL 49 WRO 2005 HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS,

PROCEDUREREGELING PLANSCHADEVERGOEDING ARTIKEL 49 WRO 2005 HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, Gemeente Den Haag Ons kenmerk DSO/2005.3396 RIS133161_24-NOV-2005 PROCEDUREREGELING PLANSCHADEVERGOEDING ARTIKEL 49 WRO 2005 HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, - gezien de ledenbrief van de Vereniging

Nadere informatie

Van WRO naar Wro (de gemeenteraad)

Van WRO naar Wro (de gemeenteraad) Van WRO naar Wro (de gemeenteraad) Op 1 juli 2008 zal de Wet ruimtelijke ordening (Wro) in werking treden. Deze wet vervangt de huidige Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO). De Wro kent een vernieuwd stelsel

Nadere informatie

3. Relatie met bestaand beleid De gevolgen kunnen worden uitgesplitst in wijzigingen en het overgangsrecht.

3. Relatie met bestaand beleid De gevolgen kunnen worden uitgesplitst in wijzigingen en het overgangsrecht. Raadsnota Raadsvergadering d.d.: Agenda nr: Onderwerp: Planschade, de gevolgen van de nieuwe Wro Aan de gemeenteraad, 1. Doel, Samenvatting en Advies van het raadsvoorstel Uw raad te informeren over de

Nadere informatie

ons kenmerk ECCVA/U201300210 Lbr: 13/028 CvA/LOGA 13/09

ons kenmerk ECCVA/U201300210 Lbr: 13/028 CvA/LOGA 13/09 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 betreft werkgeverschap griffie / arbeidsvoorwaardelijke besluiten Samenvatting uw kenmerk ons kenmerk ECCVA/U201300210

Nadere informatie

VERORDENING WERKGEVERSCOMMISSIE GRIFFIE. De raad van de gemeente Montfoort;

VERORDENING WERKGEVERSCOMMISSIE GRIFFIE. De raad van de gemeente Montfoort; VERORDENING WERKGEVERSCOMMISSIE GRIFFIE De raad van de gemeente Montfoort; Gelet op artikel 83, eerste lid, de artikelen 107 tot en met 107e, artikel 156 van de Gemeentewet en afdeling 10.1.2 van de Algemene

Nadere informatie

Raadsvoorstel Zaaknr: 37837

Raadsvoorstel Zaaknr: 37837 Raadsvoorstel Zaaknr: 37837 Onderwerp: Herindelingsontwerp gemeenten Schijndel, Sint-Oedenrode en Veghel, naamgeving nieuw te vormen gemeente. Samenvatting: Voor u ligt het herindelingsontwerp voor de

Nadere informatie

Verordening winkeltijden Zoetermeer

Verordening winkeltijden Zoetermeer Verordening winkeltijden Zoetermeer Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum

Nadere informatie

2. GEVRAAGDE BESLISSING:

2. GEVRAAGDE BESLISSING: *Z0080A26718* Voorstel voor de gemeenteraad Voorstelnummer RAAD/14-00193 Directeur : drs. M.H.J. van Kruijsbergen Behandelend ambtenaar W.D. Baars Zaaknummer Z.14-06940 Datum: 24 juni 2014 Afdeling Bedrijfsvoering

Nadere informatie

Besluit van Provinciale Staten van Noord-Holland van 26 september 2011, tot vaststelling van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 2011.

Besluit van Provinciale Staten van Noord-Holland van 26 september 2011, tot vaststelling van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 2011. Besluit van Provinciale Staten van Noord-Holland van 26 september 2011, tot vaststelling van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 2011. Provinciale Staten van Noord-Holland; overwegende dat het

Nadere informatie

Rotterdam, 7 juli 2009.

Rotterdam, 7 juli 2009. Rotterdam, 7 juli 2009. Onderwerp: Vaststellen van de beleidsregel inzake het beperken van overlast door jongeren; Opnemen van artikel 2.4.4a Algemene Plaatselijke Verordening: Mosquito op openbare plaatsen.

Nadere informatie

besluit van de gemeenteraad

besluit van de gemeenteraad besluit van de gemeenteraad voorstelnummer iz-nummer 3 onderwerp Verordening op de rekenkamer Gouda De raad van de gemeente Gouda; gelezen het voorstel van het presidium van 2 januari 2007 nr 3; gehoord

Nadere informatie

Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 5

Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 5 College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel DATUM 4 november 2014 NUMMER PS PS2014BEM16 AFDELING MAO COMMISSIE BEM STELLER Jan Wichers DOORKIESNUMMER 2386 DOCUMENTUMNUMMER 810CEE93 PORTEFEUILLEHOUDER

Nadere informatie

Modelverordening winkeltijden 2013

Modelverordening winkeltijden 2013 Modelverordening winkeltijden 2013 Leeswijzer modelbepalingen [ ] of bijvoorbeeld [tijdstip] = door gemeente in te vullen, zie bijvoorbeeld artikel 2, variant B1. [iets EN/OF iets] = door gemeente te kiezen,

Nadere informatie

GEHEIMHOUDING EN DE GEMEENTERAAD DE REGELS

GEHEIMHOUDING EN DE GEMEENTERAAD DE REGELS GEHEIMHOUDING EN DE GEMEENTERAAD DE REGELS Openbaarheid van vergaderingen 1. Vergaderingen van de raad en commissie zijn openbaar. Ze beginnen altijd in openbaarheid (met uitzondering van de vergadering

Nadere informatie

TOELICHTING op de Verordening op de rekenkamercommissie Wassenaar, Voorschoten en Oegstgeest.

TOELICHTING op de Verordening op de rekenkamercommissie Wassenaar, Voorschoten en Oegstgeest. TOELICHTING op de Verordening op de rekenkamercommissie Wassenaar, Voorschoten en Oegstgeest. Algemeen Ingevolge de Gemeentewet dient elke gemeente per 1 januari 2006 te beschikken over een rekenkamer

Nadere informatie

Reglement van orde Rekenkamercommissie Stichtse Vecht

Reglement van orde Rekenkamercommissie Stichtse Vecht REKENKAMERCOMMISSIE De rekenkamercommissie Stichtse Vecht, gelet op artikel 8 van de van de Verordening Rekenkamercommissie gemeente Stichtse Vecht; BESLUIT: vast te stellen het navolgende Reglement van

Nadere informatie

Onderwerp: Procedureverordening tegemoetkoming in planschade 2010

Onderwerp: Procedureverordening tegemoetkoming in planschade 2010 Vergadering: 9 februari 2010 Agendanummer: 18 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: J. Steen Behandelend ambtenaar A. Spier, 0595-447793 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. A. Spier) Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

Voorstelnummer RV/16/00659 Z

Voorstelnummer RV/16/00659 Z Datum vergadering gemeenteraad 1 maart 2016 Voorstelnummer RV/16/00659 Z16-40846 Agendapunt 6 Voorstel ingebracht door Portefeuillehouder Begrotingsprogramma Beheerproduct Onderwerp G.Droffelaar J.A, de

Nadere informatie

Toelichting op de Coördinatieverordening

Toelichting op de Coördinatieverordening Toelichting op de Coördinatieverordening Hoofdstuk 1: Algemene toelichting 1. Coördinatieregeling ex artikel 3.30 Wro Afdeling 3.6 Wro bevat verschillende coördinatieregelingen voor Rijk, provincie en

Nadere informatie

Decentrale regelgeving

Decentrale regelgeving Decentrale regelgeving Overheidsorganisatie Gemeente Lansingerland Organisatie die de regeling Gemeente Lansingerland vaststelt Vastgesteld door Gemeenteraad Titel regelgeving Verordening Interactieve

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. : /

RAADSVOORSTEL. : / RAADSVOORSTEL Aan de gemeenteraad van : Gaasterlân-Sleat, Lemsterland en Skarsterlân Raadsvergadering : 27 februari 2013 Opiniërende voorbespreking : 6 december 2012 en 13 februari 2013 Agendapunt : 11

Nadere informatie

Vergadering van : 25 mei 2010 Agendanummer : 9 Onderwerp : Herziening tarieventabel legesverordening 2010 Programma : Ruimte om te leven

Vergadering van : 25 mei 2010 Agendanummer : 9 Onderwerp : Herziening tarieventabel legesverordening 2010 Programma : Ruimte om te leven RAADSVOORSTEL Vergadering van : 25 mei 2010 Agendanummer : 9 Onderwerp : Herziening tarieventabel legesverordening 2010 Programma : Ruimte om te leven Voorstel Gewijzigd vast te stellen de tarieventabel

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Vaststelling Verordening Werkgeverscommissie Statengriffie Provinciale Staten Drenthe

PROVINCIAAL BLAD. Vaststelling Verordening Werkgeverscommissie Statengriffie Provinciale Staten Drenthe PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Drenthe. Nr. 199 14 januari 2016 Vaststelling Verordening Werkgeverscommissie Statengriffie Provinciale Staten Drenthe Besluit van Gedeputeerde Staten van

Nadere informatie

Registratienummer: GF Datum: 17 juni 2008 Agendapunt: 32

Registratienummer: GF Datum: 17 juni 2008 Agendapunt: 32 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF08.20060 Datum: 17 juni 2008 Agendapunt: 32 Portefeuillehouder: de heer L. Buwalda Behandelend ambtenaar: de heer A.R. v.d. Schoot / mevrouw M. van Dun Telefoonnummer:

Nadere informatie

Verordening op de elektronische bekendmaking en kennisgeving waterschap Vechtstromen

Verordening op de elektronische bekendmaking en kennisgeving waterschap Vechtstromen Verordening op de elektronische bekendmaking en kennisgeving waterschap Vechtstromen Kenmerk Het algemeen bestuur van het waterschap Vechtstromen; gezien het voorstel van de Voorbereidingscommissie d.d.

Nadere informatie

Onderwerp: Instelling werkgeverscommissie griffie ex artikel 83 Gemeentewet

Onderwerp: Instelling werkgeverscommissie griffie ex artikel 83 Gemeentewet Raadsvergadering, 26 oktober 2010 Voorstel aan de Raad Onderwerp: Instelling werkgeverscommissie griffie ex artikel 83 Gemeentewet Nr.: 411 Agendapunt: 10 Datum: 11 oktober 2010 Voorgesteld besluit 1)

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Raadsvoorstel tot het vaststellen van de rechtspositie griffiepersoneel en de

gemeente Eindhoven Raadsvoorstel tot het vaststellen van de rechtspositie griffiepersoneel en de gemeente Eindhoven Concernstaf Raadsnummer 03.R375.OOI Inboeknummer oskoooyxa Beslisdatum Baxw x8 februari sooa Dossiernummer BoS.SSx Raadsvoorstel tot het vaststellen van de rechtspositie griffiepersoneel

Nadere informatie

Toelichting op gemeenschappelijke regeling

Toelichting op gemeenschappelijke regeling Toelichting op gemeenschappelijke regeling Artikelsgewijze toelichting Artikel 1 Algemene bepalingen Dit artikel bevat enkele begripsbepalingen die in de gemeenschappelijke regeling gehanteerd worden.

Nadere informatie

Zicht op doorwerking

Zicht op doorwerking Rekenkamercommissie Zicht op doorwerking Onderzoek naar de doorwerking van de aanbevelingen uit zes onderzoeken van de rekenkamercommissie Hoogeveen Deel 1: Conclusies en aanbevelingen Januari 2015 1 Rekenkamercommissie

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Onderwerp: Registratienummer: 333924 Op voorstel van B&W d.d.: dinsdag 8 mei 2012 Datum vergadering: dinsdag 26 juni 2012 Portefeuillehouder: Rol gemeenteraad: Delegatie van

Nadere informatie

W.J.G. Delissen- van Tongerlo Bedrijfsvoering M.L.A. Vermaaten

W.J.G. Delissen- van Tongerlo Bedrijfsvoering M.L.A. Vermaaten Raadsvoorstel Onderwerp Vaststelling verordening commissie bezwaarschriften Raadsvergadering 29 juni 2010 Agendapunt Portefeuillehouder Afdeling Ambtenaar W.J.G. Delissen- van Tongerlo Bedrijfsvoering

Nadere informatie

PS2008BEM32-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Programmabegroting 2009, posten voorjaarsnota. Aan Provinciale Staten,

PS2008BEM32-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Programmabegroting 2009, posten voorjaarsnota. Aan Provinciale Staten, PS2008BEM32-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 7 oktober 2008 Nummer PS : PS2008BEM32 Afdeling : Financiën Commissie : alle Registratienummer : 2008INT228103 Portefeuillehouder

Nadere informatie