Perspectieven nieuwe Wet op de ruimtelijke ordening Als bestuurders willen kan er veel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Perspectieven nieuwe Wet op de ruimtelijke ordening Als bestuurders willen kan er veel"

Transcriptie

1 Ook in licht gewijzigde vorm verschenen als artikel in tijdschrift ROM jrg. 25 (2007) nr.5 pp Perspectieven nieuwe Wet op de ruimtelijke ordening Als bestuurders willen kan er veel Rienk Kuiper Milieu- en Natuurplanbureau De nieuwe Wet op de ruimtelijke ordening (Wro) verruimt de mogelijkheden om ruimtelijke plannen te gebruiken als integratiekader voor ruimtelijk, water-, milieu-, natuur- en landschapsbeleid. Het Milieu- en Natuurplanbureau (MNP) brengt de kansen in beeld die de nieuwe wet biedt. Tot dusverre waren de politiek-bestuurlijke discussies over de wet vooral wetgevingsjuridisch van aard. Hoe bestuurders in de praktijk zouden moeten omgaan met de zeer uiteenlopende instrumenten die de wet biedt, was geen thema bij de discussies in de Tweede en Eerste Kamer. Welke effecten de Wro precies zal hebben op milieu, natuur, landschap en water valt nu dan ook nog niet precies te zeggen. Planologische kernbeslissing, streekplan en structuurplan behoren straks tot het verleden. Alle overheden werken onder de nieuwe Wro met structuurvisies. Deze hebben alleen een zelfbindende werking voor de overheidslaag die ze opstelt, en werken dus niet normerend naar andere overheden. Ze moeten wel aangeven met welke instrumenten(mix) de betreffende overheid de beleidsdoelen uit de structuurvisie wil realiseren. Uiteindelijk is (vanuit de Wro) alleen het bestemmingsplan bindend voor de burger. De nieuwe wet biedt rijk en provincies breed scala aan instrumenten. In de oude WRO stond goed bestuurlijk overleg centraal. Het bestemmingsplantraject eindigde in de Provinciale Planologische Commissie (PPC); hierna moest de provincie haar fiat geven. Het geven van een aanwijzing aan een gemeente was een theoretische optie, die in de bestuurlijke praktijk zeer moeilijk lag en vrijwel niet voorkwam. 1

2 De nieuwe wet biedt rijk en provincies een veel breder spectrum: van bestuurlijk overleg voorafgaand aan het gemeentelijk bestemmingsplantraject, via het geven van algemene of meer specifieke verordeningen (Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB s) door het rijk of provinciale ruimtelijke verordeningen), projectbesluiten, proactieve aanwijzingen en reactieve aanwijzingen tot een inpassingsplan (bestemmingsplan door rijk of provincie). De filosofie van de nieuwe wet is gelijk aan die van de Nota Ruimte: decentraal wat kan, centraal wat moet. De wet geeft aan dat rijk en provincies kaders moeten stellen voor zaken die voor hen echt van belang zijn. Bestuurlijke praktijk De verhoudingen tussen de verschillende bestuurslagen zullen niet ineens veranderen. Bestuurlijk overleg zal niet verdwijnen, maar geschiedt in een eerdere fase. En andersom zal het geven van aanwijzingen niet ineens usance worden. Ook al geeft de Memorie van Toelichting aan dat het karakter van aanwijzingen nieuwe stijl veel minder zwaar zal zijn; alleen al het kiezen van deze zwaarbeladen term zal veel bestuurders hoogstwaarschijnlijk afschrikken. Interessanter is hoe de bestuurlijke praktijk zich zal ontwikkelen rondom de nieuwe instrumenten in het midden van het spectrum. Enerzijds is met de Nota Ruimte een duidelijke decentralisatie ingezet, anderzijds komt nu veel meer de vraag naar voren wat echt van rijks- (of provinciaal) belang is. Hoe het bredere spectrum precies zal worden benut, is niet direct op voorhand te zeggen. Het rijk zal hoogstwaarschijnlijk voor enkele zaken van (inter)nationaal belang algemene regels (moeten) gaan stellen. Voor de zaken van nationaal belang lijkt al snel overlap met provinciale belangen te ontstaan. Vooralsnog zal daarom de bereidheid van het rijk om hiervoor algemene regels te gaan stellen beperkt zijn. De kans bestaat dat de situatie per provincie sterker zal gaan verschillen; sommige provincies zullen wellicht verder gaan in het duidelijk stellen van kaders dan andere. Beoordeling handhavingpraktijk 100% % Adequaat, deels adequaat, niet adequaat 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Zuid-Holland Noord-Holland Utrecht % Niet adequaat % Deels adequaat % Adequaat Figuur 1: Handhaving bestemmingsplannen Groene Hart niet adequaat Bron: Ministerie VROM 2006b 2

3 Ook zijn tijdige actualisering, handhaving en sanctionering van bestemmingsplannen van belang. Dit hebben de meeste gemeenten met name voor het buitengebied niet goed geregeld. Ongeveer de helft van de bestemmingsplannen bij de onderzochte gemeenten is ouder dan tien jaar (VROM-Inspectie 2005). Ook de handhaving laat sterk te wensen over (zie figuur 1). Dat zal niet direct veranderen, maar de Wro biedt wel meer mogelijkheden voor handhaving en sanctionering. Ecologische hoofdstructuur Hoe zou de nieuwe Wro ingezet kunnen worden voor de EHS? De Nota Ruimte geeft aan dat rijk en provincies samen verantwoordelijk zijn voor de realisatie van de EHS. De netto begrensde EHS moet in 2008 in bestemmingsplannen zijn opgenomen. De praktijk wijst uit dat er nog vele verouderde bestemmingsplannen zijn, en dat gemeenten de natuurontwikkelingsgebieden binnen de EHS niet planologisch willen beschermen zolang ze nog in boerenhand zijn. Vanwege de gezamenlijke verantwoordelijkheid van rijk en provincies, zou het een optie kunnen zijn dat het rijk een meer procedurele AMvB uitvaardigt, die de provincies meer specifiek in een provinciale ruimtelijke verordening uitwerken. Een andere optie is dat rijk en provincies bestuurlijke afspraken maken, waarbij een AMvB niet nodig is. Bij de EHS betreft het geen specifiek gebied of beperkt aantal bestemmingsplannen. Het instrument van het inpassingsplan of de aanwijzing lijkt daarom minder voor de hand te liggen. Een specifiek aandachtspunt is nog dat een belangrijk deel van de EHS bestaat uit Natura 2000-gebieden. Met de Natuurbeschermingswet bestaat hiervoor ook al sectoraal instrumentarium dat bescherming in bestemmingsplannen vordert, en waarmee afstemming nodig is. Groen Indien de Eerste Kamer het wetsvoorstel voor de Grondexploitatiewet aanneemt, kan deze wet waarschijnlijk in het vierde kwartaal van 2007 in werking treden. Deze wet wordt daarna opgenomen in de nieuwe Wro. De Grondexploitatiewet maakt na aanname van een motie door de Tweede Kamer - bovenplanse verevening mogelijk. Dergelijke afspraken zijn binnen het huidige wettelijk kader veelal niet rechtsgeldend. Als eis voor dergelijke afspraken stelt de wet dat ze moeten passen in een ruimtelijke structuurvisie. Op dit moment bestaan grote groentekorten rondom de grote steden. Doordat er relatief minder groen tot stand komt dan woningbouw, nemen deze tekorten alleen maar toe. Een kwart van de bewoners van de grote Vinexnieuwbouwwijken zijn hier ontevreden over, zo blijkt uit een evaluatie van tien jaar Vinex-beleid (Min. VROM 2006a). Met bovenplanse verevening kan woningbouw gaan bijdragen aan meer groen om de stad. Voor de Utrechtse Heuvelrug zijn er al plannen gemaakt om terreinen van enkele oude zorginstellingen terug te geven aan de natuur, gefinancierd uit woningbouw op andere minder kwetsbare plekken. Mochten dergelijke projecten uiteindelijk toch niet op vrijwillige basis van de grond kunnen komen, dan kan de Grondexploitatiewet soulaas bieden. Nationale landschappen De Nota Ruimte geeft aan dat nationale landschappen deel uitmaken van de Nationale Ruimtelijke Hoofdstructuur (RHS). Ruimtelijke ontwikkelingen zijn hier mogelijk mits de kernkwaliteiten van het landschap worden behouden of 3

4 versterkt ('ja, mits'-regime); er is ruimte voor ten hoogste de eigen bevolkingsgroei (migratiesaldo nul). Provincies zijn verantwoordelijk voor de uitwerking van dit beleid. Ze moeten een gedetailleerde begrenzing in hun streekplannen opnemen en hierin de kernkwaliteiten per landschap uitwerken. Het rijk zal het streekplan hierop toetsen. In de Invoeringswet Wro zal worden geregeld dat de 'beslissingen van wezenlijk belang'nog gedurende de gehele looptijd van de Nota Ruimte zullen blijven gelden. Wat in de Nota Ruimte goed is geregeld, hoeft het rijk dus niet op stel en sprong via de nieuwe wet te regelen. De Wro kan vanaf 2008 al wel kansen bieden voor het behoud van open ruimte voor zover dat nu nog niet goed is geregeld. Bijvoorbeeld voor het vrijwaren van de panorama s langs autosnelwegen. Een optie voor provincies is om een verordening aan gemeenten op te stellen met randvoorwaarden voor woningbouw vanuit het Nota Ruimte-principe migratiesaldo nul. De uitwerking van de kernkwaliteiten door de provincies is tot dusverre weinig concreter geworden dan die in de Nota Ruimte, zodat deze zich vooralsnog niet lijken te lenen voor nadere voorwaarden aan gemeenten. De landschapskwaliteiten van buiten de nationale landschappen ( basiskwaliteit uit de Nota Ruimte) zijn amper concreet gemaakt. Deze lenen zich daarmee vooralsnog helemaal niet voor bescherming door rijk of provincies vanuit de nieuwe wet. Milieu en natuur De politiek-bestuurlijke wil om milieu, natuur, landschap en water te beschermen en ontwikkelen, is een bepalender factor dan de precieze mogelijkheden van de Wro. Als zaken van rijks- of provinciaal belang zijn, dan zouden rijk of provincies deze vooraf in heldere kaders moeten vastleggen. Hoe zal men hiermee in de politiek-bestuurlijke praktijk omgaan? Een eerste signaal op rijksniveau kwam van oud-minister Veerman (LNV). Hij gaf aan primair in te zetten op bestuurlijk overleg, maar 'de mogelijkheden die de nieuwe Wet ruimtelijke ordening biedt om de EHS planologisch veilig te stellen, nadrukkelijk in overweging te nemen'. De minister zag in dit geval een AMvB als een noodgreep, dus niet als een middel om vooraf kaders te stellen. Een eerste signaal op provinciaal niveau betrof een studie van het Interprovinciaal Overleg (IPO 2005). Deze gaat uitgebreid in op de mogelijkheid om provinciale ruimtelijke verordeningen op te stellen. Een ander signaal is de uitspraak van gedeputeerde Peters van Gelderland net voor de Statenverkiezingen, dat hij voor een nieuw groengebied dat op het grondgebied van vier verschillende gemeenten ligt, een provinciaal bestemmingsplan wil opstellen. De meeste provincies hebben hun inzet bij de Wro echter nog niet duidelijk gemaakt. Risico s bestuurlijke inzet De provinciale goedkeuring van bestemmingsplannen vervalt met de nieuwe wet. Correctie achteraf van gemeentelijke bestemmingsplannen door rijk of provincie blijft via andere wegen mogelijk, maar is minder vanzelfsprekend, riskanter en arbeidsintensiever geworden. Minder vanzelfsprekend vanwege de filosofie van de nieuwe wet, die ervan uitgaat dat rijk en provincie hun belangen van tevoren niet alleen goed kenbaar maken, maar ook borgen via AMvB of provinciale ruimtelijke verordening. Riskanter, omdat niet alleen een AMvB of PRV vooraf, maar ook het geven van een aanwijzing een duidelijk rijks- dan wel provinciaal belang vergen, waarvan 4

5 de precieze randvoorwaarden nog uit nieuwe jurisprudentie zullen moeten blijken. Arbeidsintensiever, omdat dit ingrijpen achteraf capaciteit (zowel kwantitatief en kwalitatief) vergt van rijk of provincies die in de oude wet nog niet nodig was. Daarmee is voorlopig de conclusie over de effecten van de nieuwe Wro dat deze kansen biedt voor een krachtiger natuurbeleid, mits bestuurders bereid zijn deze ruimte in de praktijk te benutten. Dat vergt nog een belangrijke cultuuromslag van goed bestuurlijk overleg en zo nodig correctie achteraf, naar harde randvoorwaarden in verordeningen vooraf. De perspectieven voor het veel zachtere landschapsbeleid lijken een stuk minder, omdat dit niet makkelijk in concrete randvoorwaarden is vast te leggen. Literatuur Interprovinciaal Overleg (2005). Verkenning van een provinciale ruimtelijke verordening. Den Haag. Ministerie VROM (2006a). Evaluatie verstedelijkingsbeleid 1995 tot Den Haag. Ministerie VROM (2006b). Groene Hart beschermd? Vervolgonderzoek kwaliteit en handhaving bestemmingsplannen in het Noord-Hollandse en Utrechtse deel van het Groene Hart. Den Haag. 5

BIJLAGE: WIJZIGINGEN WET RUIMTELIJKE ORDENING

BIJLAGE: WIJZIGINGEN WET RUIMTELIJKE ORDENING BIJLAGE: WIJZIGINGEN WET RUIMTELIJKE ORDENING Noodzaak van de nieuwe Wet ruimtelijke ordening De huidige Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) dateert uit 1965. Gedurende de afgelopen veertig jaar is de

Nadere informatie

Bijlage bij uitnodiging regiogesprekken nwro

Bijlage bij uitnodiging regiogesprekken nwro Bijlage bij uitnodiging regiogesprekken nwro Statengriffie Provinciehuis Zuid-Hollandplein 1 Postbus 90602 2509 LP Den Haag Telefoon 070-441 82 38 Website www.pzh.nl Zoals ook voor andere spelers binnen

Nadere informatie

Externe veiligheid en ruimtelijke ordening Rolverdeling overheden. Yde Hamstra Coördinator externe veiligheid provincie Zuid-Holland

Externe veiligheid en ruimtelijke ordening Rolverdeling overheden. Yde Hamstra Coördinator externe veiligheid provincie Zuid-Holland Externe veiligheid en ruimtelijke ordening Rolverdeling overheden Yde Hamstra Coördinator externe veiligheid provincie Zuid-Holland Inhoud Aanleiding, resultaat, projectteam Aanpak De nieuwe Wro Ontwikkelingen

Nadere informatie

Ontwerpbesluit. Toelichting

Ontwerpbesluit. Toelichting College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel 2011RGW10 Datum : 14 februari 2011 Nummer PS : Afdeling : PRO Commissie : RGW Steller : B. Cornelissen Portefeuillehouder : R.W. Krol Registratienummer :

Nadere informatie

Landschap en natuur onder de nieuwe Wro

Landschap en natuur onder de nieuwe Wro Landschap en natuur onder de nieuwe Wro Landschaps- en natuurbeleid Wet ruimtelijke ordening Schiet het landschaps- en natuurbeleid iets op met de nieuwe Wet ruimtelijke ordening? Vast staat dat de rol

Nadere informatie

Nieuwe Wro: nieuwe bestuurscultuur?

Nieuwe Wro: nieuwe bestuurscultuur? Nieuwe Wro: nieuwe bestuurscultuur? Op 1 juli 2008 is de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro) in de plaats gekomen van de verouder de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) uit 1965. De nieuwe Wro biedt

Nadere informatie

: Beleid artikel 19 WRO. : RWB / Ruimtelijke Inrichting Noord

: Beleid artikel 19 WRO. : RWB / Ruimtelijke Inrichting Noord Nota PS-commissie Vergaderdatum : 2 februari 2006 Commissie voor : ROV Agendapunt nr. : 7 Commissienr. : Onderwerp : Beleid artikel 19 WRO Opsteller/telefoon/e-mail-adres : Afdeling/bureau : RWB / Ruimtelijke

Nadere informatie

1. Bevolkingsontwikkeling (demografie):

1. Bevolkingsontwikkeling (demografie): PLANOLOGIE VAN STAD & LAND BNB Huub Hooiveld Eikelhof, 2017 Wat hebben we de vorige keer gedaan? Praktisch: www.planvanhuub.nl Literatuur Handout colleges Definitie van ruimtelijke ordening Wensen Afwegen

Nadere informatie

Nieuwe wet ruimtelijke ordening; verbeterde gereedschapskist

Nieuwe wet ruimtelijke ordening; verbeterde gereedschapskist Nieuwe wet ruimtelijke ordening; verbeterde gereedschapskist Presentatie Marleen Sanders 2009 Adviesgroep Planeconomie & Grondstrategie inhoud presentatie Doelen van de veranderingen Wat is er veranderd?

Nadere informatie

Nadere uiteenzetting instrumenten Wet ruimtelijke ordening (Wro) Henk Kats

Nadere uiteenzetting instrumenten Wet ruimtelijke ordening (Wro) Henk Kats Nadere uiteenzetting instrumenten Wet ruimtelijke ordening (Wro) ` Henk Kats 18.02.2008 Verantwoordelijkheden leggen waar ze thuishoren: dat is de essentie van de Wro. De nieuwe wet heeft tot doel de taken

Nadere informatie

Wet ruimtelijke ordening

Wet ruimtelijke ordening Gemeenten Wormerland, Oostzaan en Landsmeer Erwin de Bos 5 juni 2008 Inhoud Stand van zaken Kernpunten Wro Structuurvisie Bestemmingsplan Projectbesluit Beheersverordening Grondexploitatie Planschade Overgangsrecht

Nadere informatie

PERMANENTE BEWONING VAN RECREATIEWONINGEN

PERMANENTE BEWONING VAN RECREATIEWONINGEN Concept PERMANENTE BEWONING VAN RECREATIEWONINGEN BELEIDSNOTITIE VAN GEDEPUTEERDE STATEN DECEMBER 2004 1. Doel en Aanleiding In haar brief van 11 november 2003 aan de Tweede Kamer heeft de Minister van

Nadere informatie

Geachte Voorzitter, De Voorzitter van de Tweede Kamer. der Staten-Generaal Interne postcode 372 Postbus EA DEN HAAG Telefoon

Geachte Voorzitter, De Voorzitter van de Tweede Kamer. der Staten-Generaal Interne postcode 372 Postbus EA DEN HAAG Telefoon Directoraat-Generaal Ruimte Nationale Ruimtelijke Ordening Project Nota Ruimte onder de nieuwe Wro Rijnstraat 8 Postbus 30940 De Voorzitter van de Tweede Kamer 2500 GX Den Haag der Staten-Generaal Interne

Nadere informatie

De nieuwe Wro. Wet ruimtelijke ordening: een fundamentele herziening

De nieuwe Wro. Wet ruimtelijke ordening: een fundamentele herziening De nieuwe Wro Wet ruimtelijke ordening: een fundamentele herziening Inhoud van deze presentatie WRO Wro: de uitgangspunten De grootste veranderingen eruit gelicht WRO vs. Wro: een overzicht Wat betekent

Nadere informatie

Visie op Zuid-Holland. Verordening Ruimte. Wijzigingsbesluit behorende bij ontwerpherziening Herijking EHS

Visie op Zuid-Holland. Verordening Ruimte. Wijzigingsbesluit behorende bij ontwerpherziening Herijking EHS Visie op Zuid-Holland Verordening Ruimte Wijzigingsbesluit behorende bij ontwerpherziening Herijking EHS GS 21 mei 2013 ONTWERP VERORDENING TOT WIJZIGING VAN DE VERORDENING RUIMTE Provinciale Staten van

Nadere informatie

PLANNINGSTELSELVRAAGSTUKKEN Planologische vraagstukken en het planningstelsel in de ruimtelijke ordening

PLANNINGSTELSELVRAAGSTUKKEN Planologische vraagstukken en het planningstelsel in de ruimtelijke ordening PLANNINGSTELSELVRAAGSTUKKEN Planologische vraagstukken en het planningstelsel in de ruimtelijke ordening Overzichtscollege 28 maart 2013 Guido Wallagh Gert-Jan Dral Gastdocenten Anda van der Mark (ministerie

Nadere informatie

De Watertoets in beweging

De Watertoets in beweging De Watertoets in beweging De gevolgen van de nieuwe Wro en Waterwet voor de Watertoets De watertoets is in beweging: de nieuwe Wet op de ruimtelijke ordening (Wro) en de nieuwe Waterwet zorgen voor veranderingen

Nadere informatie

Beschermingsregimes EHS, Natura 2000 en overige natuurgebieden

Beschermingsregimes EHS, Natura 2000 en overige natuurgebieden Internetbijlage bij rapport Compensatie van schade aan natuurgebieden' Beschermingsregimes EHS, Natura 2000 en overige natuurgebieden 16 april 2014 Algemene Rekenkamer, Lange Voorhout 8, Postbus 20015,

Nadere informatie

Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie en Verordening

Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie en Verordening Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie en Verordening 2013-2025 RIA Utrechtse Heuvelrug 1 september 2011 Ineke Schartman Provincie Utrecht, afd. Ruimte Wat en Waarom structuurvisie/verordening Planning

Nadere informatie

HOLLAND. Gedeputeerde Staten. De gemeenteraden en de colleges van Burgemeester en Wethouders van alle gemeenten in Zuid-Holland

HOLLAND. Gedeputeerde Staten. De gemeenteraden en de colleges van Burgemeester en Wethouders van alle gemeenten in Zuid-Holland Gedeputeerde Staten HOLLAND De gemeenteraden en de colleges van Burgemeester en Wethouders van alle gemeenten in Zuid-Holland Directie Ruimte en Mobiliteit Afdeling Ruimte en Wonen Contact Dhr.mr. E.J.

Nadere informatie

Op 1 juli 2008 is de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro) en het daarbij behorende Besluit ruimtelijke ordening (Bro) in werking getreden.

Op 1 juli 2008 is de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro) en het daarbij behorende Besluit ruimtelijke ordening (Bro) in werking getreden. Samenvatting Op 1 juli 2008 is de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro) en het daarbij behorende Besluit ruimtelijke ordening (Bro) in werking getreden. In de bijgevoegde startnotitie met bijbehorende

Nadere informatie

De nieuwe Wro op provinciaal niveau

De nieuwe Wro op provinciaal niveau De nieuwe Wro op provinciaal niveau Inhoud presentatie Hoe vindt de realisatie van het ruimtelijke beleid (streekplanonderdeel van POP) nu plaats? Waarom een nieuwe Wro en wat zijn de kernpunten van deze

Nadere informatie

VNG Juridische 2-daagse. Deelsessie: Beheersverordening Wro

VNG Juridische 2-daagse. Deelsessie: Beheersverordening Wro VNG Juridische 2-daagse Deelsessie: Beheersverordening Wro VNG Juridische 2-daagse 2011 BEHEERSVERORDENING ALGEMEEN Programma - Algemene inleiding beheersverordening - Gemeentelijke afwegingen voor wel

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 29 435 Nota Ruimte Nr. 260 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSHUISVESTING, RUIMTE- LIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer

Nadere informatie

Provincie Utrecht. partiële Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie. Vogelenzang ONTWERP

Provincie Utrecht. partiële Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie. Vogelenzang ONTWERP Provincie Utrecht partiële Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie Vogelenzang ONTWERP Vastgesteld door Gedeputeerde Staten van Utrecht op 13 juli 2010 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Provinciaal belang 3.

Nadere informatie

SPELREGELS EHS. Een gezamenlijke uitwerking van rijk en provincies. Ministeries van LNV en VROM en de provincies

SPELREGELS EHS. Een gezamenlijke uitwerking van rijk en provincies. Ministeries van LNV en VROM en de provincies SPELREGELS EHS Spelregels voor ruimtelijke ontwikkelingen in de EHS Een gezamenlijke uitwerking van rijk en provincies Ministeries van LNV en VROM en de provincies 2 De Ecologische Hoofdstructuur, ook

Nadere informatie

Wetsvoorstel tot het alsnog toekennen van rechtskracht aan de planologische kernbeslissing Structuurschema groene ruimte (28 864)

Wetsvoorstel tot het alsnog toekennen van rechtskracht aan de planologische kernbeslissing Structuurschema groene ruimte (28 864) Wetsvoorstel tot het alsnog toekennen van rechtskracht aan de planologische kernbeslissing Structuurschema groene ruimte (28 864) Nota naar aanleiding van het verslag 1. Algemeen Met belangstelling heb

Nadere informatie

1. Streekplan Brabant in balans

1. Streekplan Brabant in balans 1. Streekplan Brabant in balans Het plangebied is gelegen in de AHS-landschap; subzone leefgebied dassen en voor een deel (duinrand) binnen de GHS-natuur. De Interimstructuurvisie Noord-Brabant Brabant

Nadere informatie

Gooi en Vechtstreek: Meer ruimte voor bedrijventerreinen, overleg met ondernemersverenigingen

Gooi en Vechtstreek: Meer ruimte voor bedrijventerreinen, overleg met ondernemersverenigingen 22 april 199797-000527 concept-nota Hoofdlijnen ruimtelijk beleid regio Gooi en Vechtstreek Gooi en Vechtstreek: Meer ruimte voor bedrijventerreinen, overleg met ondernemersverenigingen Het bebouwde deel

Nadere informatie

Ons kenmerk: DN. 2005/3456 Datum: 15-11-2005 Onderwerp: Reactie op advies RLG 'Nationale Landschappen - vaste koers en lange adem'

Ons kenmerk: DN. 2005/3456 Datum: 15-11-2005 Onderwerp: Reactie op advies RLG 'Nationale Landschappen - vaste koers en lange adem' De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Ons kenmerk: DN. 2005/3456 Datum: 15-11-2005 Onderwerp: Reactie op advies RLG 'Nationale Landschappen - vaste koers

Nadere informatie

Provinciaal blad van Noord-Brabant

Provinciaal blad van Noord-Brabant Provinciaal blad van Noord-Brabant ISSN: 0920-1408 Onderwerp Schriftelijke vragen inzake afhandeling statenvragen van de fractie van de PVV aangaande het onderhandelingsakkoord decentralisatie natuur Bijlage(n)

Nadere informatie

Kerninstrumenten Omgevingswet. Simon Tichelaar 13 oktober 2016

Kerninstrumenten Omgevingswet. Simon Tichelaar 13 oktober 2016 Kerninstrumenten Omgevingswet Simon Tichelaar Inleiding Wetsvoorstel bevat zes kerninstrumenten: Omgevingsvisie; Programma; Decentrale regelgeving (omgevingsplan); Algemene rijksregels voor activiteiten;

Nadere informatie

INSTRUMENTARIUM NIEUWE WET RUIMTELUKE ORDENING

INSTRUMENTARIUM NIEUWE WET RUIMTELUKE ORDENING ^h J ^ INSTRUMENTARIUM NIEUWE WET RUIMTELUKE ORDENING l^rka Inleiding Per 1 juli 2008 zal de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro) in werking treden. De Wro brengt een wijziging in het instrumentarium

Nadere informatie

Bestuurlijke afwegingsruimte. Mr Tyora van der Meulen

Bestuurlijke afwegingsruimte. Mr Tyora van der Meulen Bestuurlijke afwegingsruimte Mr Tyora van der Meulen Van Wro naar OW Wro Decentraal, tenzij Iedere overheidslaag zijn eigen instrumenten om eigen ruimtelijk beleid uit te voeren Provinciale belangen Goedkeuringsbevoegdheid

Nadere informatie

De Wet ruimtelijke ordening en het Watertoetsproces

De Wet ruimtelijke ordening en het Watertoetsproces De Wet ruimtelijke ordening en het Watertoetsproces Een handreiking om in het Watertoetsproces op een goede manier om te gaan met de Wro De Wro is gericht op het bereiken van een duurzame en goede ruimtelijke

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 28 864 Alsnog toekennen van rechtskracht aan de planologische kernbeslissing Structuurschema groene ruimte (Wet rechtskracht Structuurschema groene

Nadere informatie

Bijlage B Provincie Fryslân 25-11-2014 Toepassing Bro, art. 3.1.1, onder 2 Gevallen waarin wel /geen vooroverleg is vereist.

Bijlage B Provincie Fryslân 25-11-2014 Toepassing Bro, art. 3.1.1, onder 2 Gevallen waarin wel /geen vooroverleg is vereist. Bijlage B Provincie Fryslân 25-11-2014 Toepassing Bro, art. 3.1.1, onder 2 Gevallen waarin wel /geen vooroverleg is vereist. Ten behoeve van de stroomlijning van het vooroverleg over: - voorontwerpbestemmingsplannen

Nadere informatie

Concept kaderstellende notitie provinciale sturingsfilosofie en provinciaal belang voor de ruimtelijke ordening. Provincie Noord Holland

Concept kaderstellende notitie provinciale sturingsfilosofie en provinciaal belang voor de ruimtelijke ordening. Provincie Noord Holland Concept kaderstellende notitie provinciale sturingsfilosofie en provinciaal belang voor de ruimtelijke ordening Provincie Noord Holland PS / GS maart 2008 1 INHOUDSOPGAVE 1. AANLEIDING...3 2. STATUS EN

Nadere informatie

WABO EN DE NIEUWE WET RUIMTELIJKE ORDENING

WABO EN DE NIEUWE WET RUIMTELIJKE ORDENING WABO EN DE NIEUWE WET RUIMTELIJKE ORDENING LEESWIJZER Voor u ligt de notitie van de provincie Fryslân. In deze notitie wordt beschreven hoe de provinciale Wro-taak eruit komt te zien onder de Wabo. Ook

Nadere informatie

De veranderende positie van de nationale ruimtelijke ordening in Nederland

De veranderende positie van de nationale ruimtelijke ordening in Nederland De veranderende positie van de nationale ruimtelijke ordening in Nederland Ruimteconferentie 2011 1 Inhoud 1. Nationale RO in Nederland: ontwikkeling en kenmerken 2. Ontwikkelingen laatste decennia 3.

Nadere informatie

Structuurvisie Noord-Holland. Achtergrondinformatie

Structuurvisie Noord-Holland. Achtergrondinformatie Structuurvisie Noord-Holland Achtergrondinformatie Structuurvisie: waarom en wat? - Inwerkingtreding Wro 1 juli 2008 - elke overheidslaag stelt eigen structuurvisie op (thema of gebied) - structuurvisies

Nadere informatie

Statenmededeling. Implementatie Wet natuurbescherming: uitgangspunten voor Verordening natuurbescherming. Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant,

Statenmededeling. Implementatie Wet natuurbescherming: uitgangspunten voor Verordening natuurbescherming. Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant, Statenmededeling Onderwerp Implementatie Wet natuurbescherming: uitgangspunten voor Verordening natuurbescherming PS: 4045048 Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant, Kennisnemen van De uitgangspunten

Nadere informatie

Debby Bouwhuis BP Br

Debby Bouwhuis BP Br SAMENVATTING RAADSVOORSTEL CASENUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 10G201307 394854 / 394854 ONDERWERP Debby Bouwhuis BP Br Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Boeldershoek 2009 AGENDANUMMER

Nadere informatie

ACTUALISATIE STRUCTUURVISIE BLADEL

ACTUALISATIE STRUCTUURVISIE BLADEL ACTUALISATIE STRUCTUURVISIE BLADEL Gemeente Bladel Memo wijzigingen in Ruimtelijk Casco ten opzichte van DRS en Dorpenplan Medio 2004 heeft de gemeenteraad van Bladel de StructuurvisiePlus, bestaande uit

Nadere informatie

Informatieblad Gemeenten werken aan de ruimtelijke bescherming van nationale landschappen

Informatieblad Gemeenten werken aan de ruimtelijke bescherming van nationale landschappen Informatieblad Gemeenten werken aan de ruimtelijke bescherming van nationale landschappen Informatie uit onderzoek naar de borging van kernkwaliteiten Zijn de nationale landschappen in goede handen bij

Nadere informatie

Toelichting op het bestemmingsplan Geluidzone industrieterrein Werkendam

Toelichting op het bestemmingsplan Geluidzone industrieterrein Werkendam Toelichting op het bestemmingsplan Geluidzone industrieterrein Werkendam HOOFDSTUK 1 Inleiding De gemeente Werkendam heeft in december 2009 het ontwerpbestemmingsplan Zonering industrieterreinen in procedure

Nadere informatie

BEKNOPT VERSLAG VAN DE OPENBARE BIJEENKOMST VAN DE RAAD DER GEMEENTE SLUIS, GEHOUDEN OP 10 APRIL 2008 OM UUR IN HET BELFORT TE SLUIS.

BEKNOPT VERSLAG VAN DE OPENBARE BIJEENKOMST VAN DE RAAD DER GEMEENTE SLUIS, GEHOUDEN OP 10 APRIL 2008 OM UUR IN HET BELFORT TE SLUIS. BEKNOPT VERSLAG VAN DE OPENBARE BIJEENKOMST VAN DE RAAD DER GEMEENTE SLUIS, GEHOUDEN OP 10 APRIL 2008 OM 19.30 UUR IN HET BELFORT TE SLUIS. 5 10 Aanwezigen Raadsleden: R.A. de Croock (CDA), L.E. Flikweert

Nadere informatie

Nieuwe Wet ruimtelijke ordening: nieuwe bestuurscultuur?

Nieuwe Wet ruimtelijke ordening: nieuwe bestuurscultuur? 69 Nieuwe Wet ruimtelijke ordening: nieuwe bestuurscultuur? Voorgenomen provinciale inzet van de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro) voor het landelijk gebied D.A. Kamphorst M. Pleijte F.H. Kistenkas

Nadere informatie

Landschap in de Omgevingsvisie Gelderland (dec 2015)

Landschap in de Omgevingsvisie Gelderland (dec 2015) Landschap in de Omgevingsvisie Gelderland (dec 2015) 4.2 Natuur en landschap in Gelderland De provincie en haar partners streven samen naar een compact en hoogwaardig stelsel van onderling verbonden natuurgebieden

Nadere informatie

Zoeken naar nieuwe woon- en werklocaties

Zoeken naar nieuwe woon- en werklocaties Dit artikel is in licht gewijzigde vorm verschenen in tijdschrift ROM jrg. 27(2009)7/8: 40-44 Zoeken naar nieuwe woon- en werklocaties Arno Bouwman, Astrid Bräuer en Rienk Kuiper Planbureau voor de Leefomgeving

Nadere informatie

2 BELEIDSKADER EN WETGEVING

2 BELEIDSKADER EN WETGEVING 2 BELEIDSKADER EN WETGEVING De kern van deze bewonersvisie is dat natuur de belangrijkste beleidsfunctie is van het gebied waarbij de gebiedswaarden rust, stilte en donkerte centraal moeten staan en dat

Nadere informatie

Partiële Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie Vogelenzang

Partiële Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie Vogelenzang Partiële Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie Vogelenzang Partiële Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie Vogelenzang Vastgesteld door Provinciale Staten van Utrecht op 13 december 2010 2 4 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Q & A Woningbouwprogramma Bispinckpark/ Landje van Van Riessen

Q & A Woningbouwprogramma Bispinckpark/ Landje van Van Riessen Q & A Woningbouwprogramma Bispinckpark/ Landje van Van Riessen Wat zijn de uitgangspunten voor het stedenbouwkundig perspectief van Landje van Van Riessen, Bispinckpark en Dr. Dirk Bakkerlaan? De ontwikkelingen

Nadere informatie

ARCHEOLOGIE BIJ DE PROVINCIE UTRECHT. ROMA 30 januari 2014 Ivonne de Jongh

ARCHEOLOGIE BIJ DE PROVINCIE UTRECHT. ROMA 30 januari 2014 Ivonne de Jongh ARCHEOLOGIE BIJ DE PROVINCIE UTRECHT ROMA 30 januari 2014 Ivonne de Jongh INHOUD TAKEN ARCHEOLOGIE VAN DE PROVINCIE UTRECHT Advisering bestemmingsplannen Archeologische attentiegebieden Depotbeheer Bevoegd

Nadere informatie

INHOUD. Voorwoord. Overzicht van gebruikte afkortingen

INHOUD. Voorwoord. Overzicht van gebruikte afkortingen INHOUD Voorwoord Overzicht van gebruikte afkortingen HOOFDSTUK 1 INLEIDING IN DE RUIMTELIJKE ORDENING 1.1 Algemene inleiding en opbouw van het boek 1.2 Instrumenten voor de ruimtelijke ordening 1.2.1 Algemene

Nadere informatie

CULTUURHISTORISCHE WAARDENKAART TERNEUZEN

CULTUURHISTORISCHE WAARDENKAART TERNEUZEN CULTUURHISTORISCHE WAARDENKAART TERNEUZEN Terneuzen Cultuurhistorische Waardenkaart Datum: februari 2013 Opgesteld door: Gemeente Terneuzen Gemeente Terneuzen Stadhuisplein 1 Postbus 35 4530 AA Terneuzen

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456

Nadere informatie

OVERZICHT. De Ronde 01-04-2008 Aanvang: 20:00. Molendijkzaal 0.01. Tijd 20:00

OVERZICHT. De Ronde 01-04-2008 Aanvang: 20:00. Molendijkzaal 0.01. Tijd 20:00 OVERZICHT De Ronde 01-04-2008 Aanvang: 20:00 Tijd Molendijkzaal 0.01 20:00 Nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro) en de grondexploitatiewet (GREX) Presentatie door afdeling planologische- en juridische

Nadere informatie

Ministerie van VROM PoR/NRO - IPC 350 o.v.v. Kernteam AMvB Ruimte Postbus GX DEN HAAG. Geachte heer/mevrouw,

Ministerie van VROM PoR/NRO - IPC 350 o.v.v. Kernteam AMvB Ruimte Postbus GX DEN HAAG. Geachte heer/mevrouw, Ministerie van VROM PoR/NRO - IPC 350 o.v.v. Kernteam AMvB Ruimte Postbus 30940 2500 GX DEN HAAG Datum Behandeld door Doorkiesnumme r Ons kenmerk Onderwerp 27 augustus 2009 G.Smits 035-6559922 GS/ek 21120

Nadere informatie

G e m e e n t e S l u i s

G e m e e n t e S l u i s Raadsvoorstel Pag. 1 Datum vergadering 16 juli 2009 Nr. Omschrijving agendapunt Portefeuillehouder Voorstel tot het opstarten van de inspraakprocedure voor de Structuurvisie Wonen conform de gemeentelijke

Nadere informatie

RCR en PCR, nu en straks: do s en don ts

RCR en PCR, nu en straks: do s en don ts RCR en PCR, nu en straks: do s en don ts Aaldert ten Veen, Stibbe en Harm Borgers, AT Osborne 12 juni 2015 Wie zijn wij? Harm Borgers Directeur AT Osborne Legal Practice areas Omgevingsrecht Strategievorming

Nadere informatie

Statencommissie : Commissie voor Economische Zaken en Bestuur, 30 augustus 2013 PS-vergadering : 20 september 2013

Statencommissie : Commissie voor Economische Zaken en Bestuur, 30 augustus 2013 PS-vergadering : 20 september 2013 Ontwerpbesluit /13 B Voorgestelde behandeling Statencommissie : Commissie voor Economische Zaken en Bestuur, 30 augustus 2013 PS-vergadering : 20 september 2013 Onderwerp Verordening systematische toezichtinformatie

Nadere informatie

Informatie van het college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad

Informatie van het college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad RAADSBERICHT Informatie van het college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad Nummer : 2012-29 Datum : 10 oktober 2012 Onderwerp : Informatie actualisatie bestemmingsplannen/toepassen beheersverordeningen

Nadere informatie

Verantwoording onderzoeksmethoden

Verantwoording onderzoeksmethoden Internetbijlage bij Verantwoording onderzoeksmethoden 16 april 2014 Directie II Sector EZ Algemene Rekenkamer, Lange Voorhout 8, Postbus 20015, 2500 EA Den Haag VERTROUWELIJK Dit document is eigendom van

Nadere informatie

Natuurbeleid in Zuid-Holland

Natuurbeleid in Zuid-Holland Natuurbeleid in Zuid-Holland Wat staat de natuur de komende jaren te wachten? Achterbanbijeenkomst Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland 13 december 2011 20.00 Opening en welkom voorzitter Susanne Kuijpers

Nadere informatie

Grondexploitatiewet in de gemeentelijke praktijk

Grondexploitatiewet in de gemeentelijke praktijk Grondexploitatiewet in de gemeentelijke praktijk Steven Adriaansen wethouder Roosendaal Marlies Pietermaat juriste RBOI Bart van Well planeconoom RBOI 9 maart 2011 Opbouw - presentatie 1. Inleiding Proces

Nadere informatie

Procesconvenant ruimtelijke ordening Zuid-Holland

Procesconvenant ruimtelijke ordening Zuid-Holland Procesconvenant ruimtelijke ordening Zuid-Holland Vereniging van Zuid-Hollandse Gemeenten Ondertekend door Gedeputeerde Staten, de Vereniging van Zuid-Hollandse Gemeenten, en de acht Regionale Samenwerkingsverbanden,

Nadere informatie

Inleiding. Partijen. Inhoud overeenkomst

Inleiding. Partijen. Inhoud overeenkomst Notitie bij raadsvoorstel Bestuursovereenkomst tussen de provincie Noord-Brabant en de gemeenten in de provincie Noord-Brabant in het kader van de uitvoering van reconstructieen gebiedsplannen ex artikel

Nadere informatie

Actualisatie Bestemmingsplan Industrieterrein Heusden. Startnotitie

Actualisatie Bestemmingsplan Industrieterrein Heusden. Startnotitie Actualisatie Bestemmingsplan Industrieterrein Heusden Startnotitie 1 Doelstelling project Het project is gericht op het tot stand brengen van een actuele bestemmingsregeling (eindproduct) voor de bedrijventerreinen

Nadere informatie

GS brief aan Provinciale Staten

GS brief aan Provinciale Staten GS brief aan Provinciale Staten Contact: L.Garnie@pzh.nl Postadres Provinciehuis Postbus 90602 2509 LP Den Haag T 070-441 66 11 www.zuid-holland.nl Aan Provinciale Staten Datum 1 juni 2017 Ons kenmerk

Nadere informatie

Ruimte en Milieu. Rijnstraat 8 T.a.v. de griffie Postbus 20951

Ruimte en Milieu. Rijnstraat 8 T.a.v. de griffie Postbus 20951 Ruimte en Milieu Gemeentehuis Schiedam Directoraat-Generaal Ruimte Nationale Ruimtelijke Ordening Rijnstraat 8 T.a.v. de griffie Postbus 20951 POStbuS 1501 2500 EZ DEN HAAG 3100 EA SCHIEDAM www.vrom.rn

Nadere informatie

Ruimtelijke ordening. Ruimtelijke Ordening

Ruimtelijke ordening. Ruimtelijke Ordening Ruimtelijke ordening Ruimtelijke Ordening Ruimtelijke ordening (RO) in Nederland Vanuit de geschiedenis is RO al belangrijk in Nederland, denk bijvoorbeeld aan landinrichting en optimaliseren van de waterhuishouding.

Nadere informatie

Leden van Provinciate Staten

Leden van Provinciate Staten www.overijssel.nl Leden van Provinciate Staten Postadres Provincie Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Telefax 038 425 48 60 Uw kenmerk Uw brief Ons kenmerk LNL/2006/2975 Datum

Nadere informatie

Mensen en Natuur PLANNEN MET NATUUR! Inleiding

Mensen en Natuur PLANNEN MET NATUUR! Inleiding alterra lei landbouw, natuur en voedselkwaliteit PLANNEN MET NATUUR! Groene wet- en regelgeving en decentrale overheden Inleiding De veranderende natuurwetgeving heeft grote gevolgen voor gemeenten en

Nadere informatie

Beleidskader windenergie

Beleidskader windenergie Bijlage 1 Beleidskader windenergie Europese richtlijn 2009/28/EG De Europese richtlijn 2009/28/EG verplicht Nederland om in 2020 14 procent van het totale bruto-eindverbruik aan energie afkomstig te laten

Nadere informatie

STAD & LAND in de ruimtelijke ordening

STAD & LAND in de ruimtelijke ordening STAD & LAND in de ruimtelijke ordening BNB Huub Hooiveld Eikelhof, 2015 Wat hebben we de vorige keer gedaan? Organisatie & instrumentarium van plannen komen plannen! 3 overheidsniveaus Bestemmingsplan

Nadere informatie

het thema kind en natuur waarmee een basis gelegd wordt voor betrokkenheid op latere leeftijd.

het thema kind en natuur waarmee een basis gelegd wordt voor betrokkenheid op latere leeftijd. Plan van Aanpak Vermaatschappelijking van groen, natuur en landschap 2016-2017 23 november 2015 Aanleiding De provincie geeft aan dat draagvlak en betrokkenheid van burgers en maatschappelijke organisaties

Nadere informatie

Omgevingswet en Erfgoedwet: een nieuw kader voor cultureel erfgoed

Omgevingswet en Erfgoedwet: een nieuw kader voor cultureel erfgoed Omgevingswet en Erfgoedwet: een nieuw kader voor cultureel erfgoed 2 oktober 2014 Monique Krauwer Directie Erfgoed en Kunsten Inhoud Omgevingswet en Erfgoedwet Cultuurhistorie in de Omgevingswet Wat vindt

Nadere informatie

Ontwerp wijziging PRVS

Ontwerp wijziging PRVS Model bekendmaking regeling provinciale staten 1 8 Ontwerp wijziging PRVS Ontwerp besluit van Provinciale Staten van Noord-Holland van [..], tot wijziging van de Provinciale Ruimtelijke Verordening Structuurvisie

Nadere informatie

BIJLAGE bij de kabinetsreactie op het advies van de commissie Oosting. Van specifiek naar generiek

BIJLAGE bij de kabinetsreactie op het advies van de commissie Oosting. Van specifiek naar generiek BIJLAGE bij de kabinetsreactie op het advies van de commissie Oosting Van specifiek naar generiek BIJLAGE bij kabinetsreactie op advies commissie Oosting: overzicht van maatregelen per departement Maatregelen

Nadere informatie

De borging van wateraspecten in ruimtelijke plannen

De borging van wateraspecten in ruimtelijke plannen De borging van wateraspecten in ruimtelijke plannen Bestuurlijke, juridische en indirecte instrumenten om waterbelangen te borgen in ruimtelijke plannen Hoe zorg je voor een goede borging van de afspraken

Nadere informatie

Onderwerp Brief van Provincie Zuid-Holland over windenergie A44-zone - Ter kennisname

Onderwerp Brief van Provincie Zuid-Holland over windenergie A44-zone - Ter kennisname BESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 15 oktober 2013 nummer: 2013_BW_00638 Onderwerp Brief van Provincie Zuid-Holland over windenergie A44-zone - Ter kennisname Beknopte samenvatting Het college wordt voorgesteld

Nadere informatie

Nederland Later Nu acties voor de termijn van 2040

Nederland Later Nu acties voor de termijn van 2040 Dit artikel is eerder in licht gewijzigde vorm verschenen in tijdschrift ROM jrg. 25 (2007) nr. 9 pp. 28-30 Nederland Later Nu acties voor de termijn van 2040 Rienk Kuiper, Marianne Kuijpers, Karst Geurs,

Nadere informatie

Wet natuurbescherming

Wet natuurbescherming Wet natuurbescherming Aanleiding Evaluatie natuurwetgeving 2006-2008: vereenvoudiging wenselijk Kabinet Rutte I: Europese verplichtingen uitgangspunt Kabinet Rutte II: bijdrage aan biodiversiteit, geharmoniseerde

Nadere informatie

De beleidsopgave vanaf 1990

De beleidsopgave vanaf 1990 1 De beleidsopgave vanaf 1990 Kustzone Slufter in de duinenrij bij Bergen, bij (hoge) vloed kan zeewater in de eerste duinvallei binnenstromen. Dit biedt een geschikt milieu voor veel zeldzame (planten)soorten.

Nadere informatie

: Provinciale Staten van Noord Holland, Utrecht en Zuid Holland. Van : Stuurgroep Groene Hart Tel.:

: Provinciale Staten van Noord Holland, Utrecht en Zuid Holland. Van : Stuurgroep Groene Hart Tel.: Memorandum Datum : 7 december 2006 Aan : Provinciale Staten van Noord Holland, Utrecht en Zuid Holland Van : Stuurgroep Groene Hart Tel.: 030-2582750 Onderwerp : Ontwerp Uitvoeringsprogramma Groene Hart

Nadere informatie

Rol van de gemeenteraad in het licht van de Omgevingswet

Rol van de gemeenteraad in het licht van de Omgevingswet Rol van de gemeenteraad in het licht van de Omgevingswet De Omgevingswet is nog in de maak en treedt januari 2021 in werking. Dit betekent dat nog niet alles bekend is over de bevoegdheden en de taken

Nadere informatie

Landelijk gebied, percelen rond Kiebergerweg 2

Landelijk gebied, percelen rond Kiebergerweg 2 Landelijk gebied, percelen rond Kiebergerweg 2 NL.IMRO.0037.BP1303-vs01 25 augustus 2014 blz. 2 Gemeente Stadskanaal Inhoudsopgave Toelichting 3 Hoofdstuk 1 Inleiding 5 1.1 Aanleiding 5 1.2 Plangebied

Nadere informatie

windenergie beter te vertegenwoordigen in de structuurvisie dan nu het geval is.

windenergie beter te vertegenwoordigen in de structuurvisie dan nu het geval is. ... Datum: Pagina: 1 van 15 INHOUDSOPGAVE...... 1 Inleiding 3 2 Uitgangspunten 4 2.1 Afstand tot woningen 4 2.2 Ontwerp Ruimtelijk Plan van de Structuurvisie Hoeksche Waard 4 2.3 Nota

Nadere informatie

Alsmede de belangrijkste wijzigingen in met name de Woningwet en de WVG;

Alsmede de belangrijkste wijzigingen in met name de Woningwet en de WVG; De (nieuwe)wro; de belangrijkste wijzigingen. Alsmede de belangrijkste wijzigingen in met name de Woningwet en de WVG; Van WRO naar Wro per 1 juli 2008. Nieuw voor oud: Wro voor WRO; nieuwe planfiguren

Nadere informatie

H. van Heugten raad juli 2010

H. van Heugten raad juli 2010 H. van Heugten 599 hhe@valkenswaard.nl Delegatiebesluit 10raad00495 29 juli 2010 - De (raads-)bevoegdheid tot het nemen/weigeren van een projectbesluit ex. artikel 3.10 van de Wet ruimtelijke ordening

Nadere informatie

Ladder voor duurzame verstedelijking Bestemmingsplan Huis ter Heide West, gemeente Zeist

Ladder voor duurzame verstedelijking Bestemmingsplan Huis ter Heide West, gemeente Zeist Ladder voor duurzame verstedelijking Bestemmingsplan Huis ter Heide West, gemeente Zeist De Ladder voor duurzame verstedelijking is in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) geïntroduceerd en

Nadere informatie

Pleidooi voor meer afdwingbaarheid

Pleidooi voor meer afdwingbaarheid Pleidooi voor meer afdwingbaarheid Forum Landschaps- en natuurbeleid Een wettelijke verplichte toets die beleid afdwingbaar maakt, zoals de habitattoets dat doet bij Natura 2000, komen we bij het beleid

Nadere informatie

Hoofdpunten van de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Van WRO naar Wro)

Hoofdpunten van de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Van WRO naar Wro) Hoofdpunten van de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Van WRO naar Wro) Naar alle waarschijnlijkheid treden op 1 juli 2008 de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro), het Besluit ruimtelijke ordening en de

Nadere informatie

Houten, 17 februari Geachte leden van het rondetafelgesprek,

Houten, 17 februari Geachte leden van het rondetafelgesprek, Houten, 17 februari 2015 Geachte leden van het rondetafelgesprek, Inleiding Mijn naam is Ruben Berendts en ik spreek in namens Windpark Goyerbrug. Windpark Goyerbrug is een windpark in ontwikkeling tussen

Nadere informatie

Aanvullende informatie Nota van Uitgangspunten bestemmingsplan Buitengebied

Aanvullende informatie Nota van Uitgangspunten bestemmingsplan Buitengebied Memo AAN VAN Raadsleden M. Bonouvrié ONDERWERP Aanvullende informatie Nota van Uitgangspunten bestemmingsplan Buitengebied DATUM 11 september 2012 REGISTRATIENUMMER 1101280/4283 Geachte raadsleden, Naar

Nadere informatie

Ontwerp Beleidslijn nieuwe Wro

Ontwerp Beleidslijn nieuwe Wro Ontwerp Beleidslijn nieuwe Wro Beleidsneutrale omzetting van het Streekplan (zoals vastgesteld door PS in december 2004) Statencommissie nieuwe Wro In samenwerking met projectteam invoering nieuwe Wro

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten. De colleges van Burgemeester en Wethouders van de Gelderse gemeenten. 22 oktober 2009 2009-018420.

Gedeputeerde Staten. De colleges van Burgemeester en Wethouders van de Gelderse gemeenten. 22 oktober 2009 2009-018420. Gedeputeerde Staten Bezoekadres Huis der Provincie Markt 11 6811 CG Arnhem Postadres Postbus 9090 6800 GX Arnhem De colleges van Burgemeester en Wethouders van de Gelderse gemeenten telefoonnummer (026)

Nadere informatie

Nota Ruimte: ruimte voor natuur? Joep Dirkx & Rienk Kuiper

Nota Ruimte: ruimte voor natuur? Joep Dirkx & Rienk Kuiper Nota Ruimte: ruimte voor natuur? Joep Dirkx & Rienk Kuiper Dit artikel is gepubliceerd in Levende Natuur, nummer 4, juli 2004 (jrg. 105) Eind april presenteerde Minister Dekker van VROM de lang verwachte

Nadere informatie

Visie op Zuid-Holland

Visie op Zuid-Holland Visie op Zuid-Holland Op weg naar de provinciale structuurvisie provincie Zuid Holland Visie op Zuid-Holland - Op weg naar de provinciale structuurvisie Visie op Zuid-Holland Veelzijdig, dynamisch. Zuid-Holland

Nadere informatie