Nadere uiteenzetting instrumenten Wet ruimtelijke ordening (Wro) Henk Kats

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nadere uiteenzetting instrumenten Wet ruimtelijke ordening (Wro) Henk Kats"

Transcriptie

1 Nadere uiteenzetting instrumenten Wet ruimtelijke ordening (Wro) ` Henk Kats Verantwoordelijkheden leggen waar ze thuishoren: dat is de essentie van de Wro. De nieuwe wet heeft tot doel de taken en bevoegdheden van de verschillende overheden beter op elkaar af te stemmen. Rijk, provincies en gemeenten krijgen elk hun eigen mogelijkheden om ruimtelijk beleid te ontwikkelen. In de nieuwe situatie gaat de provincie zich meer op de hoofdlijnen van de ruimtelijke ordening richten. Zij krijgt daarbij de beschikking over een veranderd instrumentarium om invulling te geven aan de eigen beleidsprioriteiten. Huidige wet Onder de huidige Wet op de Ruimtelijke Ordening speelt de provincie, naast een beleidsvormende, voornamelijk een toezichthoudende rol. Provinciale Staten leggen het ruimtelijk beleid vast in het streekplan; gedeputeerde staten beslissen over de goedkeuring van ruimtelijke plannen (bestemmingsplannen en vrijstellingen). Hierbij moet worden beoordeeld of de plannen voldoen aan een goede ruimtelijke ordening en het recht. Dit houdt in dat wordt onderzocht of het plan, naast het streekplan, voldoet aan alle ruimtelijke relevante regelgeving en beleid. Ook moet de provincie een oordeel geven over de ingebrachte bedenkingen. De beoordeling behelst dus veel meer dan alleen een toets aan het provinciale beleid. Zo wordt onder relevante regelgeving en beleid onder andere verstaan de Wet geluidhinder, Wet milieubeheer, Besluit externe veiligheid en inrichtingen, Besluit luchtkwaliteit, Natuurbeschermingswet, Flora- en faunawet, watertoets, rijksbeleid, regionaal structuurplan, etc. Ook bij de beoordeling van bedenkingen gaat het lang niet altijd om aspecten die van provinciaal belang zijn. Vaak zijn het aspecten die het lokale bestuur prima kan afwegen. Toch dient de provincie zich op basis van de huidige WRO hierover uit te spreken. Deze wettelijke rol past niet binnen de nieuwe filosofie waar iedere overheidslaag verantwoordelijk is voor haar eigen beleid. Wro In de nieuwe wet komt de provinciale goedkeuringsbevoegdheid te vervallen. Hiervoor in de plaats krijgt de provincie nieuwe instrumenten die passen bij de nieuwe rol. Deze instrumenten geven de provincie de mogelijkheid om actief en ontwikkelingsgericht het provinciale beleid te realiseren. Basis voor inzet instrumenten: een provinciaal belang Randvoorwaarde voor het kunnen toepassen van de nieuwe wettelijke instrumenten, die hierna worden opgesomd en beschreven, is het aanwezig zijn van een expliciet provinciaal ruimtelijk belang. De wet is daarover helder: als er geen provinciaal belang is, is er ook geen bevoegdheid. Wordt niettemin toch naar een van de instrumenten gegrepen dan zal een dergelijke actie - waarbij altijd sprake is van het betreden van het domein van een andere bestuurslaag - bij de rechter stranden. De meest aangewezen en logische plaats om heldere uitspraken te doen over hetgeen tot het provinciaal ruimtelijk belang wordt gerekend, is de Provinciale Structuurvisie (hierna: PSV). De wet kent op dat punt op zich geen formele koppeling; ook buiten de PSV om, bijvoorbeeld in andere beleidsdocumenten met een ruimtelijke component, kunnen richtinggevende bestuurlijke uitspraken worden gedaan over hetgeen van provinciaal belang wordt geacht. 1

2 Daarmee blijft het mogelijk om flexibel in te spelen op nieuwe ontwikkelingen en wijzigende bestuurlijke inzichten. Het is ook mogelijk dat een besluit tot toepassing van een instrument met het oog op een bepaalde ontwikkeling wordt genomen zonder dat in een beleidsdocument reeds expliciet is aangegeven dat die ontwikkeling van provinciaal belang is. In dat geval zal de onderbouwing van het besluit de motivering voor het ingrijpen moeten leveren. Als algemene regel geldt daarbij dat de "bewijslast" zwaarder is naarmate in het bestaande beleidskader geen of onheldere uitspraken over het betreffende provinciaal belang zijn gedaan. De nieuwe provinciale instrumenten kunnen grofweg worden ondergebracht in de volgende categorieën: 1.Beleidsontwikkeling 2.Beleidsuitvoering 3.Beleidsdoorwerking richtinggevend corrigerend Beleidsontwikkeling Voor het vastleggen van haar ruimtelijk beleid heeft de provincie twee instrumenten: 1. De verplichte (algemene) structuurvisie voor het gehele of een gedeelte van het grondgebied en 2. De vrijwillige (specifieke) structuurvisie op aspecten. Omschrijving Ingevolge de Wro is de provincie verplicht een structuurvisie op te stellen voor het gehele grondgebied of gedeelten daarvan. Het is - aldus de wetgever - een strategisch beleidsdocument en het vervangt het streekplan als ruimtelijk beleidskader voor de middellange termijn (10 tot 15 jaar). De visie geeft structuur aan de ontwikkeling en inrichting van de provinciale ruimte op hoofdlijnen. Bovendien vereist de nieuwe wet, dat aangegeven wordt hoe de voorgenomen ontwikkeling, c.q. het ruimtelijk beleid te verwezenlijken is. Toepassing De structuurvisie is (nagenoeg) procedurevrij, dat wil zeggen dat in de Wro geen procedurevoorschriften zijn opgenomen voor de vaststelling van de visie. Op de totstandkoming is de in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht vervatte uniforme openbare voorbereidingsprocedure van toepassing. De structuurvisie is bovendien vormvrij: afhankelijk van de schaal van de ruimtelijke problematiek kan de visie betrekking hebben op hoofdzaken (bv. voor de gehele provincie) of meer gedetailleerd van inhoud zijn. Een structuurvisie is dan ook meer een beleidsnota dan een plan. De visie bevat geen juridisch bindende uitspraken en bindt alleen het vaststellende bestuursorgaan, in casu de provincie (zelfbindend). De structuurvisie dient te worden vastgesteld door Provinciale Staten. In de structuurvisie zal op een scherpe, herkenbare en toetsbare wijze geformuleerd moeten worden welke doelen zich richten op ruimtelijk relevante zaken van provinciaal belang. Dit temeer omdat verwacht mag worden dat het gebruik van de nieuwe provinciale bevoegdheden en instrumenten regelmatig in het geding zal zijn bij de rechtbank en de Raad van State. Juist 2

3 met het oog op het in stand houden van provinciale besluiten bij deze instanties is het van groot belang om te kiezen voor een vorm van de structuurvisie die de samenhang en complexiteit van de ruimtelijke opgaven in Zuid-Holland goed in beeld brengen. Ook de programma's van de diverse beleidssectoren (wonen, werken, groen, infra,etc.) bewegen zich op de schaal van de provincie, en kunnen dus het beste worden gewogen op dat schaalniveau. Onder de nieuwe wet zijn ook het Rijk en de gemeenten verplicht hun beleid vast te leggen in een structuurvisie. Vanuit het gegeven dat iedere overheidslaag verantwoordelijk is voor het eigen belang en het feit dat anderen niet aan de visie gebonden zijn behoeven de visies niet altijd op elkaar aan te sluiten. Dat neemt niet weg dat de overheden waar mogelijk gezamenlijk optrekken en beleid op elkaar afstemmen. Ten aanzien van de verhouding tussen sectorale wetgeving en de structuurvisie geldt dat, net als in de huidige situatie, hogere en recentere wetgeving voorgaat. Beleidsuitvoering Voor een aantal ruimtelijke doelen kan het gewenst zijn dat de provincie zelf de regie in handen houdt. Het zal dan veelal gaan om ontwikkelings- en uitvoeringsgerichte projecten, waar de provincie de volledige verantwoordelijkheid voor wil nemen. Voor dergelijke situaties, waarin feitelijk geen beleidsruimte voor een andere bestuurslaag (meestal de gemeente) aan de orde is en waar sprake is van de wens om vooraf sturend op te treden, zonder afhankelijk te zijn van een ander overheidsorgaan, geeft de wet de volgende instrumenten: 1. Inpassingsplan (= provinciaal bestemmingsplan) 2. Projectbesluit 3. Coördinatieregeling Omschrijving Het provinciale inpassingsplan (bevoegdheid vaststellen: Provinciale Staten) is gelijk aan het gemeentelijke bestemmingsplan, zoals we dat nu kennen. Het plan legt juridisch bindend de bestemming van een concreet gebied en het gebruik ervan vast. Het projectbesluit (bevoegdheid vaststellen: Provinciale Staten) maakt het mogelijk om vooruitlopend op een inpassingsplan een project te realiseren dat in strijd is met een geldend bestemmingsplan. Hierbij ontstaat wel de verplichting om het projectbesluit binnen één jaar in een bestemmingsplan te vertalen; zolang deze vertaling niet heeft plaatsgevonden, is het niet mogelijk om leges te vragen voor vergunningen die op basis van het projectbesluit worden afgegeven. De coördinatieregeling (bevoegdheid vaststellen Provinciale Staten met delegatiemogelijkheid naar Gedeputeerde Staten) heeft als voornaamste doel de uitvoering van een plan of project waarvoor meerdere vergunningen nodig zijn procedureel te versnellen en inhoudelijk te stroomlijnen. De regeling maakt het mogelijk de benodigde vergunningen parallel te schakelen, waarbij zonodig de besluitvorming van de andere vergunningverlenende instanties wordt "overgenomen". Overigens bestaat deze regeling ook al onder de WRO. Toepassing Nieuwe ontwikkelingen zijn vaak pas mogelijk indien het planologisch regime hierop is aangepast. De beleidsuitvoerende instrumenten maken dit mogelijk. Met deze instrumenten kan de provincie zelf actief en efficiënt de belangen realiseren die zij tot haar 3

4 verantwoordelijkheid rekent. Deze instrumenten grijpen direct in in de ruimtelijke inrichting van een gebied. Het zijn dan ook geen lichte instrumenten. Bij de inzet van de beleidsuitvoerende instrumenten zijn ook instrumenten voor het grondbeleid van belang. Voorbeelden hiervan zijn het onteigeningsrecht en het voorkeursrecht. Beleidsdoorwerking Bij beleidsdoorwerking gaat het om de vertaling van het provinciale ruimtelijke beleid in gemeentelijke ruimtelijke plannen. De nieuwe wet kent richtinggevende instrumenten die vooraf, actief kunnen worden ingezet en corrigerende instrumenten, die achteraf kunnen worden ingezet. Hieronder zullen eerst de richtinggevende en vervolgens de corrigerende instrumenten worden besproken. Bij de keuze van instrumenten kan medebepalend zijn of de provinciale belangen reeds zijn ingepast in de geldende ruimtelijke plannen of dat deze inpassing nog moet geschieden. Richtinggevend Deze instrumenten zorgen ervoor dat het provinciaal beleid actief doorwerkt in de gemeentelijke plannen. Bij deze instrumenten gaat de provincie niet zozeer zelf aan de slag, maar geeft vooraf aan hoe de gemeenten bij hun ruimtelijke plannen rekening moeten houden met het provinciaal beleid. De provincie heeft hiervoor twee instrumenten: 1. De verordening 2. De proactieve aanwijzing Omschrijving De verordening (bevoegdheid vaststellen: Provinciale Staten) is een algemeen geldend voorschrift, waaraan eenieder gebonden is. De verordening kan specifieke eisen bevatten die op bepaalde gebieden zien, maar is niet per definitie aan (een) bepaalde gemeente(n) gericht. Indien de provincie kenbaar maakt dat een verordening wordt voorbereid, levert dit voor de betreffende gemeente(n) een aanhoudingsplicht op. De verordening richt zich in eerste instantie tot de gemeente en bepaalt dat, hoe en binnen welke termijn uitgangspunt is 1 jaar de verordening in een bestemmingsplan moet zijn verwerkt. Het belangrijkste juridische karakter van de verordening is dat zolang het bestemmingsplan nog niet is aangepast de verordening het toetsingskader voor aanvragen om bouw-, aanleg- en sloopvergunning vormt en daarmee dus in de plaats van het vigerende bestemmingsplan treedt. Tegen de vaststelling van de verordening staat geen mogelijkheid van bezwaar en beroep open. De rechtstreekse doorwerking van de verordening en de snelle wijze van totstandkoming maken het instrument in beginsel zeer geschikt om harde beleidsuitgangspunten snel te laten doorwerken. Het instrument heeft echter ook een aantal eigenschappen, die mede bepalend zijn voor de vraag of het opstellen van een verordening een geëigend middel is voor bepaalde beleidsdoelen. Het gaat daarbij vooral om de volgende eigenschappen: Vanwege de rechtstreekse werking en het overrulen van het bestemmingsplan is inzetten van de verordening een zwaar middel. Dat geldt niet alleen richting gemeenten, die een verordening kunnen voorkomen door tijdig hun bestemmingsplannen aan te passen, maar ook richting burgers. Zij hebben immers afgezien van inspraak weinig beïnvloedingsmogelijkheden, maar worden wel 4

5 geconfronteerd met een regeling die het geldende bestemmingsplan (op onderdelen) vervangt. De verordening kan tot planschade leiden, waarvoor de provincie uiteindelijk aansprakelijk kan zijn. Het juridische karakter van een verordening brengt met zich mee dat op voorhand heel concreet moet worden vastgelegd wat wel en niet is toegestaan. Omdat op basis van de verordening wordt beslist over bouwaanvragen c.a. vergt dat een detailleringsniveau conform de huidige bestemmingsplannen. De juridisch noodzakelijke duidelijkheid en objectiviteit brengen tevens met zich mee dat vrijstellings- of afwijkingsmogelijkheden slechts in beperkte mate mogelijk zijn en in elk geval geclausuleerd zullen moeten zijn. De flexibiliteit van een verordening is dan ook tamelijk gering terwijl de soms bestuurlijk gewenste maatwerkoplossingen voor specifieke situaties vrijwel ontbreken. De proactieve aanwijzing (bevoegdheid vaststellen: Gedeputeerde Staten) komt grotendeels overeen met de aanwijzing zoals bekend uit de huidige wet. De aanwijzing kan gericht zijn tot een of meer gemeenten en kan zowel thematisch als gebiedsgericht zijn. Kern van de aanwijzing is dat de gemeente via de aanwijzing wordt opgedragen om voor een specifiek gebied of thema binnen een bepaalde tijd een bestemmingsplan te maken dat aan bepaalde eisen moet voldoen. Het verschil tussen de aanwijzing en het eventueel maken van een provinciaal inpassingsplan of projectbesluit hangt met name samen met de mate van sturing die gewenst is. Als de provincie vanuit haar verantwoordelijkheid zelf volledig de regie wil voeren zal voor het inpassingsplan of een projectbesluit worden gekozen. Gaat het er echter om dat bepaalde aspecten voldoende geregeld worden, maar bestaat voor de gemeenten nog wel beleidsvrijheid om tot op zekere hoogte zelf te bepalen op welke manier dat gebeurt, dan ligt het geven voor een aanwijzing voor de hand. Toepassing De provincie kan in de verordening of in de proactieve aanwijzing vooraf aangeven wat zij als haar verantwoordelijkheid ziet en hoe zij dit door wil laten werken in de gemeentelijke plannen. Bij de keuze voor deze richtinggevende instrumenten is het provinciaal belang algemeen van aard of heeft het juist betrekking op specifieke aspecten. In de verordening of in de proactieve zienswijze wordt dit specifieke provinciale belang op hoofdlijnen verwoord. Vervolgens is het aan de gemeente om dit te vertalen naar het bestemmingsplan. Vaak gaat het bij de inzet van deze instrumenten om het beschermen van waarden. Maar het kan ook gaan om ontwikkelingen/projecten waar het provinciaal belang betrekking heeft op hoofdlijnen of bepaalde aspecten. De richtinggevende instrumenten kunnen worden ingezet voor zowel gemeentegrensoverschrijdende belangen, als voor belangen die betrekking hebben op (een specifiek gebied binnen) één gemeente. Verschil aanwijzing en verordening Voor veel belangen kan zowel de verordening als de aanwijzing worden ingezet. Er zit echter wel verschil tussen het karakter van een verordening en van een proactieve aanwijzing dat van invloed is op de toepasbaarheid van de instrumenten. Hieronder worden de verschillen weergegeven. Gebiedsgericht - thematisch: De proactieve aanwijzing is gericht tot (een specifiek gebied of beleidsaspect binnen) een of meer gemeenten. De gemeenten wordt middels deze aanwijzing opgedragen om voor 5

6 een specifiek gebied binnen een bepaalde tijd een bestemmingsplan te maken dat aan bepaalde eisen moet voldoen. Een verordening is een algemeen geldend voorschrift en is thematisch van aard. De verordening kan wel specifieke eisen bevatten die op bepaalde gebieden zien, maar het karakter van de verordening is dat zij algemeen geldt. Zij is dus niet per definitie aan (een) bepaalde gemeente(n) gericht. Indien de provincie kenbaar maakt dat een verordening wordt voorbereid, levert dit voor de betreffende gemeente(n) een aanhoudingsplicht op. Rechtstreekse doorwerking: Een proactieve aanwijzing heeft geen rechtstreekse werking en moet altijd door gemeenten worden vertaald in een bestemmingsplan. Een verordening krijgt rechtstreekse werking indien zij niet binnen de in de verordening gestelde termijn is verwerkt in bestemmingsplannen. In dergelijke gevallen wordt de verordening een toetsingskader voor aanvragen om bouw-, aanlegen sloopvergunning. Geldend planologisch regime: Een proactieve aanwijzing wordt alleen gegeven als de geldende planologische regeling de verwezenlijking van een provinciaal belang niet mogelijk maakt of aantasting van een provinciaal belang niet voorkomt. Immers, indien de regeling het wel mogelijk maakt, is een aanwijzing overbodig. Bij een verordening is het geldend planologisch regime minder van belang, omdat een verordening algemeen geldt. Het kan zo zijn dat bepaalde gemeenten het belang goed hebben verankerd in hun plannen en andere gemeenten niet. Door het belang middels een verordening door te laten werken, geldt het in zijn algemeenheid. Plannen die geheel in lijn zijn met de verordening hoeven niet te worden aangepast. Plannen die niet voldoen aan de eisen van de verordening, moeten wel binnen de gestelde termijn worden aangepast. Zolang dit niet is gebeurd, heeft de verordening directe werking. Zo is de doorwerking van het belang altijd verzekerd, ongeacht het geldende planologische regime. Indien het belang wel reeds in gemeentelijke plannen is verankerd, ligt het niet voor de hand om hiervoor een verordening op te stellen. Ruimte voor lokale invulling: Een proactieve aanwijzing kan ruimte bieden voor een lokale invulling van de in de aanwijzing gestelde eisen. Dit hoeft echter niet. Vanwege de rechtstreekse werking van de verordening dient zij concreet en objectief bepaald te zijn. Er moeten immers rechtstreeks bouwvergunningen aan kunnen worden getoetst. Pure beleidsmatige uitspraken met ruimte voor een nadere lokale invulling lenen zich niet voor een verordening. Omdat de verordening rechtstreeks werkt en geen ruimte laat voor een lokale invulling, geldt deze bestuurlijk gezien als een zwaarder instrument dan de proactieve aanwijzing. Voordat eventueel wordt besloten om dit instrument in te zetten, dient dan ook nauwkeurig te worden onderzocht welke provinciale belangen nopen tot het opstellen van een verordening en of deze belangen wellicht ook op andere wijze(n) kunnen worden behartigd. Daarnaast zal het risico op eventuele (plan)schadeclaims in de overwegingen moeten worden betrokken. Bezwaar en beroep 6

7 De verordening 'an sich' is niet vatbaar voor bezwaar en beroep. Indien een vergunning wordt geweigerd omdat de aangevraagde activiteit met de verordening in strijd is, staat tegen deze weigering echter wel bezwaar en beroep open. In een eventuele bezwaar- of beroepsprocedure kan de rechtmatigheid van de verordening dan aan de orde komen (indirect beroep). Indien een proactieve aanwijzing dermate concreet is, dat een gemeente eigenlijk geen ruimte meer heeft om hier een eigen invulling aan te geven, staat tegen de proactieve aanwijzing bezwaar en beroep open. Bij een wat 'ruimere' aanwijzing geldt dit niet. Corrigerend De provincie zal erop moeten blijven toezien dat de door de provincie gemaakte ruimtelijke plannen passen binnen het provinciaal belang. De provincie kan hiertoe haar corrigerende instrumenten inzetten. Deze hebben een passief, reactief karakter en lijken in die zin ook het meest op de instrumenten van de huidige Wet op de Ruimtelijke Ordening. De corrigerende instrumenten zijn: 1. Zienswijze, eventueel gevolgd door 2. Reactieve aanwijzing 3. Bezwaar en beroep De corrigerende instrumenten worden pas ingezet als de gemeente een nieuw plan maakt dat niet past binnen het provinciale beleid (dus achteraf). In de Wet ruimtelijke ordening is bepaald dat gemeenten hun bestemmingsplannen tijdens de procedure aan de provincie moeten toezenden (zowel in ontwerp als na vaststelling). Indien uit een plan blijkt dat sprake is van strijdigheid met het provinciaal beleid kan de provincie, net als ieder ander, bij het gemeentebestuur een zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan indienen. Als de gemeente de zienswijze niet of onvoldoende in het plan verwerkt, kan de provincie een reactieve aanwijzing geven. Dit houdt in dat het gedeelte van het plan dat in strijd is met het provinciaal beleid niet in werking treedt. Dit lijkt sterkt op de huidige onthouding van goedkeuring. Vervolgens moet de gemeente voor dat gedeelte een nieuw plan maken dat wel past binnen de provinciale regels. Voorwaarde is naast de aanwezigheid van een provinciaal belang wel dat de provincie tegen het voorontwerp een zienswijze heeft ingediend. Tevens moeten GS binnen 6 weken na de vaststelling van het plan (dat niet meer ter goedkeuring wordt toegezonden) een beslissing nemen over het al dan niet van kracht worden van het betreffende plan(deel). Neemt Gedeputeerde Staten deze beslissing niet binnen de gestelde termijn, dan treedt het plan in werking. Tegen een eventueel besluit van GS over het al dan niet van kracht worden van een plan(deel) staat bezwaar (heroverweging door GS op grond van Algemene wet bestuursrecht) en beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State open. Vermeldenswaard is nog dat artikel 3.8, lid 5 van de nieuwe Wro bepaalt dat bij een reactieve aanwijzing gedeputeerde staten in de motivering de aan het besluit ten grondslag liggende feiten, omstandigheden en overwegingen vermelden die hen beletten het betrokken provinciaal belang met inzet van andere aan hen toekomende bevoegdheden te beschermen. Deze extra motiveringsplicht is mede ingegeven door de "vrees" dat de provincies de reactieve aanwijzing zouden kunnen aangrijpen als een vervanging van de oude goedkeuringsbevoegdheid. Dat is nadrukkelijk niet bedoeling. Één en ander zou overigens ook niet in de Zuid-Hollandse benadering en sturingsfilosofie passen. 7

8 Toepassing Er zijn twee situaties waarin de provincie de zienswijze kan inzetten. Een situatie waarin toepassing van de reactieve aanwijzing legitiem zal zijn is bijvoorbeeld een situatie waarin de bestemming van een gebied naar het oordeel van de provincie voldoende waarborgen bevat vooreen specifiek provinciaal belang, maar waarbij de gemeente tot herziening van dat plan besluit. Redenen om eerder een verordening op te stellen, een proactieve aanwijzing te geven, een projectbesluit of inpassingsplan te maken zijn er in bovengenoemd voorbeeld niet, want het geldende plan voldeed immers. Om toch te kunnen zorgen dat het provinciaal belang niet geschaad wordt zal - als een zienswijze niet leidt tot aanpassing van het voorontwerpbestemmingsplan- alleen de reactieve aanwijzing tot het gewenste effect (niet in werking treden nieuw plan en blijven gelden oude regime) kunnen leiden. De provincie moet erop toezien dat voor een gebied waar ze wel actief instrumenten heeft ingezet of voornemens is ze in te zetten, de gemeenten de werking daarvan niet met een gemeentelijk plan hinderen. Is dit wel het geval, dan kan zij haar corrigerende instrumenten inzetten. Ter waarborging van de provinciale belangen kan de de provincie, indien de gemeente de zienswijze niet, of onvoldoende in het plan verwerkt, een reactieve aanwijzing geven. In beginsel dient de provincie deze in dergelijke gevallen ook te geven, omdat er anders een bestemmingsplan in werking treedt dat de provinciale belangen schaadt. Bezwaar- en beroep (bevoegdheid GS) Naast alle hiervoor genoemde instrumenten bevat de wet ook nog de mogelijkheid dat de provincie zich als ieder ander tot de rechter wendt indien de gemeente een naar het oordeel van de provincie ongewenste beslissing neemt. Het ligt voor de hand om vanwege bestuurlijke redenen vooral met het indienen van bezwaar en beroep uiterst terughoudend te zijn. Het is op zich ongewenst dat overheden elkaar bij de rechter treffen en daarvoor lijkt ook geen noodzaak aanwezig daar de wet de provincie tal van andere instrumenten ter beschikking stelt om doorwerking van het beleid te effectueren. Daarnaast is de gang naar de rechter een onzekere; de ervaring met de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft geleerd dat dit college soms tot zeer verrassende uitspraken komt. 8

Bijlage bij uitnodiging regiogesprekken nwro

Bijlage bij uitnodiging regiogesprekken nwro Bijlage bij uitnodiging regiogesprekken nwro Statengriffie Provinciehuis Zuid-Hollandplein 1 Postbus 90602 2509 LP Den Haag Telefoon 070-441 82 38 Website www.pzh.nl Zoals ook voor andere spelers binnen

Nadere informatie

Wet ruimtelijke ordening

Wet ruimtelijke ordening Gemeenten Wormerland, Oostzaan en Landsmeer Erwin de Bos 5 juni 2008 Inhoud Stand van zaken Kernpunten Wro Structuurvisie Bestemmingsplan Projectbesluit Beheersverordening Grondexploitatie Planschade Overgangsrecht

Nadere informatie

BIJLAGE: WIJZIGINGEN WET RUIMTELIJKE ORDENING

BIJLAGE: WIJZIGINGEN WET RUIMTELIJKE ORDENING BIJLAGE: WIJZIGINGEN WET RUIMTELIJKE ORDENING Noodzaak van de nieuwe Wet ruimtelijke ordening De huidige Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) dateert uit 1965. Gedurende de afgelopen veertig jaar is de

Nadere informatie

Bestuursrechtelijke rechtsbescherming Opmerkingen

Bestuursrechtelijke rechtsbescherming Opmerkingen Factsheet: rechtsbescherming tegen besluiten op grond van de Omgevingswet Bij het vormgeven van de rechtsbescherming onder de Omgevingswet is aangesloten bij het bestaande wettelijke stelsel. Onderstaande

Nadere informatie

: Beleid artikel 19 WRO. : RWB / Ruimtelijke Inrichting Noord

: Beleid artikel 19 WRO. : RWB / Ruimtelijke Inrichting Noord Nota PS-commissie Vergaderdatum : 2 februari 2006 Commissie voor : ROV Agendapunt nr. : 7 Commissienr. : Onderwerp : Beleid artikel 19 WRO Opsteller/telefoon/e-mail-adres : Afdeling/bureau : RWB / Ruimtelijke

Nadere informatie

Toelichting op de Coördinatieverordening

Toelichting op de Coördinatieverordening Toelichting op de Coördinatieverordening Hoofdstuk 1: Algemene toelichting 1. Coördinatieregeling ex artikel 3.30 Wro Afdeling 3.6 Wro bevat verschillende coördinatieregelingen voor Rijk, provincie en

Nadere informatie

Beleidsnota projectbesluit / partiële herziening bestemmingsplan. Gemeente Wijk bij Duurstede

Beleidsnota projectbesluit / partiële herziening bestemmingsplan. Gemeente Wijk bij Duurstede Beleidsnota projectbesluit / partiële herziening bestemmingsplan Gemeente Wijk bij Duurstede Status: Ontwerp Afdeling: SBP Opgesteld door: Jacco de Feijter Datum: 20 februari 2009 Inleiding Op 1 juli 2008

Nadere informatie

De nieuwe Wro op provinciaal niveau

De nieuwe Wro op provinciaal niveau De nieuwe Wro op provinciaal niveau Inhoud presentatie Hoe vindt de realisatie van het ruimtelijke beleid (streekplanonderdeel van POP) nu plaats? Waarom een nieuwe Wro en wat zijn de kernpunten van deze

Nadere informatie

INSTRUMENTARIUM NIEUWE WET RUIMTELUKE ORDENING

INSTRUMENTARIUM NIEUWE WET RUIMTELUKE ORDENING ^h J ^ INSTRUMENTARIUM NIEUWE WET RUIMTELUKE ORDENING l^rka Inleiding Per 1 juli 2008 zal de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro) in werking treden. De Wro brengt een wijziging in het instrumentarium

Nadere informatie

Beheersverordening Kornputkwartier

Beheersverordening Kornputkwartier Beheersverordening Kornputkwartier ID plan: NL.IMRO.1708.STWKornputkwtrBV1-VA01 datum: maart 2017 status: vastgesteld auteur: SRE Vastgesteld door de raad dd. de griffier, de voorzitter, NL.IMRO.1708.STWKornputkwtrBV1-VA01

Nadere informatie

: Coördinatieregeling ruimtelijke besluiten. Beslispunt(en): 1. De coördinatieverordening Wro gemeente Woensdrecht vaststellen

: Coördinatieregeling ruimtelijke besluiten. Beslispunt(en): 1. De coördinatieverordening Wro gemeente Woensdrecht vaststellen Voorstel aan de Raad Onderwerp : Coördinatieregeling ruimtelijke besluiten Raadsvergadering : 26 juni 2013 Agendapunt : Portefeuillehouder : A.Th.S. van der Wijst Datum : 14 mei 2013 Bestuurlijk kader

Nadere informatie

Op 1 juli 2008 is de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro) en het daarbij behorende Besluit ruimtelijke ordening (Bro) in werking getreden.

Op 1 juli 2008 is de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro) en het daarbij behorende Besluit ruimtelijke ordening (Bro) in werking getreden. Samenvatting Op 1 juli 2008 is de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro) en het daarbij behorende Besluit ruimtelijke ordening (Bro) in werking getreden. In de bijgevoegde startnotitie met bijbehorende

Nadere informatie

WABO EN DE NIEUWE WET RUIMTELIJKE ORDENING

WABO EN DE NIEUWE WET RUIMTELIJKE ORDENING WABO EN DE NIEUWE WET RUIMTELIJKE ORDENING LEESWIJZER Voor u ligt de notitie van de provincie Fryslân. In deze notitie wordt beschreven hoe de provinciale Wro-taak eruit komt te zien onder de Wabo. Ook

Nadere informatie

Van WRO naar Wro (de gemeenteraad)

Van WRO naar Wro (de gemeenteraad) Van WRO naar Wro (de gemeenteraad) Op 1 juli 2008 zal de Wet ruimtelijke ordening (Wro) in werking treden. Deze wet vervangt de huidige Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO). De Wro kent een vernieuwd stelsel

Nadere informatie

b e s l u i t : Pagina 1 van 7 Nr: De raad van de gemeente Barneveld; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, nr.

b e s l u i t : Pagina 1 van 7 Nr: De raad van de gemeente Barneveld; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, nr. Nr: 13-13 De raad van de gemeente Barneveld; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, nr. 13-13; gelet op artikel 3.30 Wet ruimtelijke ordening (Wro); b e s l u i t : vast te stellen de volgende:

Nadere informatie

Delegatie en mandaat in verband met de nieuwe Wet ruimtelijke ordening

Delegatie en mandaat in verband met de nieuwe Wet ruimtelijke ordening Betreft Delegatie en mandaat in verband met de nieuwe Wet ruimtelijke ordening Vergaderdatum 4 februari 2010 Gemeenteblad 2010 / 7 Agendapunt 10 Aan de Raad Voorstel De gemeenteraad wordt voorgesteld:

Nadere informatie

categorie/agendanr. stuknr. B. en W. 2004 RA04.0108 A 11 04/696 Onderwerp: Bezwaarschrift Sluyter Advocaten tegen besluit raad m.b.t.

categorie/agendanr. stuknr. B. en W. 2004 RA04.0108 A 11 04/696 Onderwerp: Bezwaarschrift Sluyter Advocaten tegen besluit raad m.b.t. Raadsvoorstel jaar stuknr. Raad categorie/agendanr. stuknr. B. en W. 2004 RA04.0108 A 11 04/696 Onderwerp: Bezwaarschrift Sluyter Advocaten tegen besluit raad m.b.t. gebied Zijtak Portefeuillehouder: J.

Nadere informatie

Bijlage ALGEMENE TOELICHTING

Bijlage ALGEMENE TOELICHTING Bijlage ALGEMENE TOELICHTING 1. Coördinatieregeling ex artikel 3.30 Wro Afdeling 3.6 Wro bevat verschillende coördinatieregelingen voor Rijk, provincie en gemeente. In de coördinatieregeling voor de gemeente

Nadere informatie

Concept kaderstellende notitie provinciale sturingsfilosofie en provinciaal belang voor de ruimtelijke ordening. Provincie Noord Holland

Concept kaderstellende notitie provinciale sturingsfilosofie en provinciaal belang voor de ruimtelijke ordening. Provincie Noord Holland Concept kaderstellende notitie provinciale sturingsfilosofie en provinciaal belang voor de ruimtelijke ordening Provincie Noord Holland PS / GS maart 2008 1 INHOUDSOPGAVE 1. AANLEIDING...3 2. STATUS EN

Nadere informatie

Perspectieven nieuwe Wet op de ruimtelijke ordening Als bestuurders willen kan er veel

Perspectieven nieuwe Wet op de ruimtelijke ordening Als bestuurders willen kan er veel Ook in licht gewijzigde vorm verschenen als artikel in tijdschrift ROM jrg. 25 (2007) nr.5 pp 34-36 Perspectieven nieuwe Wet op de ruimtelijke ordening Als bestuurders willen kan er veel Rienk Kuiper Milieu-

Nadere informatie

2010/ Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Beverwijk,

2010/ Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Beverwijk, Collegebesluit Registratienummer Afdeling Onderwerp 2010/65824 Stadszaken Projectbesluit en reguliere bouwvergunning *2010/65824* 2010/65824 Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Beverwijk, gezien

Nadere informatie

Gemeente Bergen Datum besluit Datum verzending: Nummer

Gemeente Bergen Datum besluit Datum verzending: Nummer Omgevingsvergunning (artikel 2.1, 2.2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) Gemeente Bergen Datum besluit Datum verzending: Nummer 2011.00165 Gezien het verzoek ingediend door: N.V. Nederlandse

Nadere informatie

De nieuwe Omgevingswet. Molenadviesraad Amersfoort Mark Ravesloot, senior adviseur molens

De nieuwe Omgevingswet. Molenadviesraad Amersfoort Mark Ravesloot, senior adviseur molens De nieuwe Omgevingswet Molenadviesraad 7-4-2017 Amersfoort Mark Ravesloot, senior adviseur molens Uitgangspunten Omgevingswet Vormt basis voor het nieuwe stelsel van regelgeving voor de fysieke leefomgeving

Nadere informatie

Alsmede de belangrijkste wijzigingen in met name de Woningwet en de WVG;

Alsmede de belangrijkste wijzigingen in met name de Woningwet en de WVG; De (nieuwe)wro; de belangrijkste wijzigingen. Alsmede de belangrijkste wijzigingen in met name de Woningwet en de WVG; Van WRO naar Wro per 1 juli 2008. Nieuw voor oud: Wro voor WRO; nieuwe planfiguren

Nadere informatie

Onderwerp: Reg.nummer: 1. Inleiding 2. Voorstel aan de raad

Onderwerp: Reg.nummer: 1. Inleiding 2. Voorstel aan de raad Raadsstuk Onderwerp: Wabo-projectbesluit: aanwijzing van categorieën van gevallen waarin geen verklaring van geen bedenkingen is vereist en delegatie van de bevoegdheid tot het vaststellen van een exploitatieplan

Nadere informatie

Onderwerp Categorieën van gevallen waarvoor afgeven verklaring van geen bedenkingen niet vereist is (Wabo)

Onderwerp Categorieën van gevallen waarvoor afgeven verklaring van geen bedenkingen niet vereist is (Wabo) Zaaknummer: OLOGMM11-01 Collegevoorstel Inleiding Op 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingrecht (Wabo) in werking getreden. Hiermee zijn enkele ruimtelijke instrumenten en bevoegdheden

Nadere informatie

HOLLAND. Gedeputeerde Staten. De gemeenteraden en de colleges van Burgemeester en Wethouders van alle gemeenten in Zuid-Holland

HOLLAND. Gedeputeerde Staten. De gemeenteraden en de colleges van Burgemeester en Wethouders van alle gemeenten in Zuid-Holland Gedeputeerde Staten HOLLAND De gemeenteraden en de colleges van Burgemeester en Wethouders van alle gemeenten in Zuid-Holland Directie Ruimte en Mobiliteit Afdeling Ruimte en Wonen Contact Dhr.mr. E.J.

Nadere informatie

Registratienummer: Besluit omgevingsvergunning Elswoutshoek

Registratienummer: Besluit omgevingsvergunning Elswoutshoek Registratienummer: 2016003300 Besluit omgevingsvergunning Elswoutshoek Op 22 mei 2015 is namens de heer J.W. Slewe te Overveen een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor de activiteit handelen in

Nadere informatie

De nieuwe Wro. Wet ruimtelijke ordening: een fundamentele herziening

De nieuwe Wro. Wet ruimtelijke ordening: een fundamentele herziening De nieuwe Wro Wet ruimtelijke ordening: een fundamentele herziening Inhoud van deze presentatie WRO Wro: de uitgangspunten De grootste veranderingen eruit gelicht WRO vs. Wro: een overzicht Wat betekent

Nadere informatie

PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. PÖ/JLolS/ \OU& 1 8 DEC 2013. Routing

PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. PÖ/JLolS/ \OU& 1 8 DEC 2013. Routing Provinciale Staten van Overijsse PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. PÖ/JLolS/ \OU& Dat. 1 8 DEC 2013 ontv.: Routing a.d. Bijl.: Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing. Bouw zeven garageboxen achter Kerkstraat 18 Voorthuizen

Ruimtelijke onderbouwing. Bouw zeven garageboxen achter Kerkstraat 18 Voorthuizen Ruimtelijke onderbouwing Bouw zeven garageboxen achter Kerkstraat 18 Voorthuizen 1 2 Hoofdstuk 1 1.1 Aanleiding INLEIDING Op 4 maart 2011 is een aanvraag om een omgevingsvergunning binnengekomen voor het

Nadere informatie

CVDR. Nr. CVDR367404_1. Coördinatieverordening gemeente Maastricht. 14 maart Officiële uitgave van Maastricht.

CVDR. Nr. CVDR367404_1. Coördinatieverordening gemeente Maastricht. 14 maart Officiële uitgave van Maastricht. CVDR Officiële uitgave van Maastricht. Nr. CVDR367404_1 14 maart 2017 Coördinatieverordening gemeente Maastricht Hoofdstuk 1 Artikel 1 Begripsomschrijvingen Deze verordening verstaat onder: d. e. f. g.

Nadere informatie

1. Bevolkingsontwikkeling (demografie):

1. Bevolkingsontwikkeling (demografie): PLANOLOGIE VAN STAD & LAND BNB Huub Hooiveld Eikelhof, 2017 Wat hebben we de vorige keer gedaan? Praktisch: www.planvanhuub.nl Literatuur Handout colleges Definitie van ruimtelijke ordening Wensen Afwegen

Nadere informatie

Gemeente Achtkarspelen Ruimtelijke onderbouwing 'het uitbreiden van de woning met een aanbouw' op het perceel de Wedze 22a te Twijzel

Gemeente Achtkarspelen Ruimtelijke onderbouwing 'het uitbreiden van de woning met een aanbouw' op het perceel de Wedze 22a te Twijzel Gemeente Achtkarspelen Ruimtelijke onderbouwing 'het uitbreiden van de woning met een aanbouw' op het perceel de Wedze 22a te Twijzel 1. INLEIDING 1.1 Aanleiding voor de omgevingsvergunning met afwijking

Nadere informatie

(ONTWERP) OMGEVINGSVERGUNNING

(ONTWERP) OMGEVINGSVERGUNNING (ONTWERP) OMGEVINGSVERGUNNING Burgemeester en wethouders van Moerdijk hebben op 19 december 2013 een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

Nadere informatie

Nieuwe wet ruimtelijke ordening; verbeterde gereedschapskist

Nieuwe wet ruimtelijke ordening; verbeterde gereedschapskist Nieuwe wet ruimtelijke ordening; verbeterde gereedschapskist Presentatie Marleen Sanders 2009 Adviesgroep Planeconomie & Grondstrategie inhoud presentatie Doelen van de veranderingen Wat is er veranderd?

Nadere informatie

Toelichting bij de beleidsnotitie voor bijbehorende bouwwerken Gemeente Pekela

Toelichting bij de beleidsnotitie voor bijbehorende bouwwerken Gemeente Pekela Toelichting bij de beleidsnotitie voor bijbehorende bouwwerken Gemeente Pekela 2012 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Begrippen... 3 Het beleid uit 2005... 4 Vraagstelling... 4 Planologisch kader... 4 Juridisch

Nadere informatie

Onderwerp Categorieën van gevallen waarvoor afgeven verklaring van geen bedenkingen niet vereist is (Wabo)

Onderwerp Categorieën van gevallen waarvoor afgeven verklaring van geen bedenkingen niet vereist is (Wabo) Raadsvoorstel Inleiding Op 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingrecht (Wabo) in werking getreden. Hiermee zijn enkele ruimtelijke instrumenten en bevoegdheden anders vormgegeven. Veel procedures

Nadere informatie

Bijlage 1 bij raadsbesluit Ag. nr : 12

Bijlage 1 bij raadsbesluit Ag. nr : 12 Aanhef De raad van de gemeente Boxtel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 15-11-11; gelet op artikel 3.30, eerste lid van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 149 van de Gemeentewet;

Nadere informatie

Gemeente. Schijndel. Beleidsnotitie indieningsvereisten. Voor aanvragen omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.12, lid 1, onder a.

Gemeente. Schijndel. Beleidsnotitie indieningsvereisten. Voor aanvragen omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.12, lid 1, onder a. Gemeente Schijndel Voor aanvragen omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.12, lid 1, onder a., sub 2 Wabo 2 3 bij verzoeken om afwijken van het bestemmingsplan Inleiding Op 24 september 2014 is het

Nadere informatie

Musselkanaal. Bijlagen bij de toelichting NL.IMRO.00370000BP0602- vastgesteld: 29 oktober 2007 goedgekeurd: 24 juni 2008 onherroepelijk: 30 juli 2009

Musselkanaal. Bijlagen bij de toelichting NL.IMRO.00370000BP0602- vastgesteld: 29 oktober 2007 goedgekeurd: 24 juni 2008 onherroepelijk: 30 juli 2009 Musselkanaal NL.IMRO.00370000BP0602- vastgesteld: 29 oktober 2007 goedgekeurd: 24 juni 2008 onherroepelijk: 30 juli 2009 Bijlagen bij de toelichting BIJLAGE 1 Berekening luchtkwaliteit BIJLAGE 2 Inspraak-

Nadere informatie

Voorstellen aan de raad van de gemeente Wester-Koggenland jaar 2006 VoorsteInr.: Agendapunt: Vergadering: 8 juni 2006

Voorstellen aan de raad van de gemeente Wester-Koggenland jaar 2006 VoorsteInr.: Agendapunt: Vergadering: 8 juni 2006 ~. Voorstellen aan de raad van de gemeente Wester-Koggenland jaar 2006 Voorstenr.: Agendapunt: Vergadering: 8 juni 2006, Vaststelling intememeentelijk DlÎmtelijk structuurplan voor de gemeenten Obdam Wester

Nadere informatie

Aan Provinciale Staten

Aan Provinciale Staten www.prv-overijssel.nl Aan Provinciale Staten Postadres Provincie Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 425 25 25 Telefax 038 425 26 85 Uw kenmerk Uw brief Ons kenmerk Datum PS/2003/872 d.d.

Nadere informatie

Concept-omgevingsvergunning voor het wijzigen van de kavelindeling op het perceel Kadijkweg tegenover 39 in Andijk

Concept-omgevingsvergunning voor het wijzigen van de kavelindeling op het perceel Kadijkweg tegenover 39 in Andijk Omgevingsvergunning Voor het wijzigen van de kavelindeling op het perceel Kadijkweg tegenover 39 in Andijk Inhoudsopgave 1. FEITEN 2. WETTELIJK KADER 3. VERKLARING VAN GEEN BEDENKINGEN 4. INGEKOMEN REACTIES

Nadere informatie

De Wet ruimtelijke ordening en het Watertoetsproces

De Wet ruimtelijke ordening en het Watertoetsproces De Wet ruimtelijke ordening en het Watertoetsproces Een handreiking om in het Watertoetsproces op een goede manier om te gaan met de Wro De Wro is gericht op het bereiken van een duurzame en goede ruimtelijke

Nadere informatie

c) de belangen die mogelijk invloed kunnen ondervinden van de installatie van bodemenergiesystemen

c) de belangen die mogelijk invloed kunnen ondervinden van de installatie van bodemenergiesystemen 1 juli 2014 zaaknummer 2013-018143 Beleidsregels masterplannen bodemenergie Gelderland 2014 GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht, artikel 6.4, eerste

Nadere informatie

Hoor- en adviescommissie

Hoor- en adviescommissie A D V I E S AAN GEDEPUTEERDE STATEN naar aanleiding van de behandeling van de bezwaarschriften ingevolge artikel 7:1 van de Awb van Gemeente Zijpe te Schagerbrug (bezwaarde) en B. Schuijt te Sint Maartensbrug

Nadere informatie

Herzien of afwijken van het bestemmingsplan Informatieblad

Herzien of afwijken van het bestemmingsplan Informatieblad Als u bouw- of verbouwplannen hebt, krijgt u vaak te maken met het bestemmingsplan. In een bestemmingsplan is geregeld wat wel en niet is toegestaan in een gebied. Functies zoals wonen of bedrijvigheid

Nadere informatie

Externe veiligheid en ruimtelijke ordening Rolverdeling overheden. Yde Hamstra Coördinator externe veiligheid provincie Zuid-Holland

Externe veiligheid en ruimtelijke ordening Rolverdeling overheden. Yde Hamstra Coördinator externe veiligheid provincie Zuid-Holland Externe veiligheid en ruimtelijke ordening Rolverdeling overheden Yde Hamstra Coördinator externe veiligheid provincie Zuid-Holland Inhoud Aanleiding, resultaat, projectteam Aanpak De nieuwe Wro Ontwikkelingen

Nadere informatie

Beleidsregels planologische afwijkingsmogelijkheden 2017

Beleidsregels planologische afwijkingsmogelijkheden 2017 Beleidsregels planologische afwijkingsmogelijkheden 2017 Artikel 2.12, eerste lid, sub a, onder 2 Wabo Beleidsregels toepassing artikel 2.12, eerste lid, sub a, onder 2 Wabo, gemeente Cranendonck 1 Hoofdstuk

Nadere informatie

Gemeente Bergen Datum besluit Datum verzending: Nummer

Gemeente Bergen Datum besluit Datum verzending: Nummer Omgevingsvergunning (artikel 2.1, 2.2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) Gemeente Bergen Datum besluit Datum verzending: Nummer 2011.00165 Gezien het verzoek ingediend door: De heer E.F. Schneider

Nadere informatie

INHOUDELIJKE TOELICHTING (waaronder beoogde doelen en/of maatschappelijke effecten)

INHOUDELIJKE TOELICHTING (waaronder beoogde doelen en/of maatschappelijke effecten) Agendapunt: 8 No. 94/'10 Dokkum, 8 november 2010 ONDERWERP: Vaststellen bestemmingsplan Ee-Skieppereed 26 SAMENVATTING: Zoals u weet zijn de twee vigerende bestemmingsplannen voor het buitengebied sterk

Nadere informatie

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Ons kenmerk C2151548/5862/118604 /15392 op de op 27 juni 2014 bij hen ingekomen aanvraag van Rundveebedrijf Alders VOF (handelsnaam Vlako BV), om vergunning

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING OV

OMGEVINGSVERGUNNING OV Besluit Burgemeester en wethouders hebben op 31 januari 2014 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het gebruiken van een parkeerterrein van Maxima Medisch Centrum door personeel van

Nadere informatie

Vrijstelling artikel 19 lid 1 van de Wet op de ruimtelijke ordening

Vrijstelling artikel 19 lid 1 van de Wet op de ruimtelijke ordening Vrijstelling artikel 19 lid 1 van de Wet op de ruimtelijke ordening In deze notitie wordt ingegaan op de procedure tot het verlenen van vrijstelling op grond van artikel 19 lid 1 van de Wet op de ruimtelijke

Nadere informatie

De Watertoets in beweging

De Watertoets in beweging De Watertoets in beweging De gevolgen van de nieuwe Wro en Waterwet voor de Watertoets De watertoets is in beweging: de nieuwe Wet op de ruimtelijke ordening (Wro) en de nieuwe Waterwet zorgen voor veranderingen

Nadere informatie

De gemeente heeft hoger beroep ingesteld. Zo nodig kan bij de Raad van State meteen worden gezegd wat u zelf precies van de aanvraag vindt.

De gemeente heeft hoger beroep ingesteld. Zo nodig kan bij de Raad van State meteen worden gezegd wat u zelf precies van de aanvraag vindt. Raadsvoorstel Inleiding:Ons college heeft op 15 december 2006 op bezwaar besloten een besluit tot bouwvergunning- en vrijstellingverlening te handhaven, voor een carport en veranda op het perceel Laagstraat

Nadere informatie

Procedure coördinatieregeling Wro

Procedure coördinatieregeling Wro Procedure coördinatieregeling Wro Mogelijkheid: tot coördinatie van alle besluiten die nodig zijn voor een ruimtelijk project in één procedure tot en met het beroep bij de rechter. Twee coördinatiemogelijkheden:

Nadere informatie

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders Nummer: Datum vergadering: 02-11-2010 Onderwerp: Gevallen waarin geen verklaring van geen bedenkingen is vereist. Conceptbesluit: Samenvatting: Bijlagen: De raad

Nadere informatie

Bestuurlijke afwegingsruimte. Mr Tyora van der Meulen

Bestuurlijke afwegingsruimte. Mr Tyora van der Meulen Bestuurlijke afwegingsruimte Mr Tyora van der Meulen Van Wro naar OW Wro Decentraal, tenzij Iedere overheidslaag zijn eigen instrumenten om eigen ruimtelijk beleid uit te voeren Provinciale belangen Goedkeuringsbevoegdheid

Nadere informatie

Projectbesluit. Onderwerp: Vaststelling Projectbesluit bestemmingswijziging Zuidbuurt 10a te Maassluis

Projectbesluit. Onderwerp: Vaststelling Projectbesluit bestemmingswijziging Zuidbuurt 10a te Maassluis Projectbesluit Onderwerp: Vaststelling Projectbesluit bestemmingswijziging Zuidbuurt 10a te Maassluis Burgemeester en wethouders van Maassluis Gelet op: Projectbesluitprocedure Op grond van het artikel

Nadere informatie

Raadsvoorstel tot het vaststellen van de nieuwe Wet ruimtelijke ordening: gevolgen voor delegatiebesluiten en verordeningen

Raadsvoorstel tot het vaststellen van de nieuwe Wet ruimtelijke ordening: gevolgen voor delegatiebesluiten en verordeningen gemeente Eindhoven Dienst Stedelijke Ontmikkeling en Beheer Raadsnummer O8. RZ 6 Z g. OOZ Inboeknummer o8bstorror Beslisdatum B&W ro juni 2008 Dossiernummer 8a4.8SB Raadsvoorstel tot het vaststellen van

Nadere informatie

O Pagina 1 van 5

O Pagina 1 van 5 Definitief besluit omgevingsvergunning 2 e fase voor de activiteiten het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening en bouwen en het ambtshalve wijzigen van de omgevingsvergunning 1 e fase voor

Nadere informatie

Omgevingswet Procedureel

Omgevingswet Procedureel Omgevingswet Procedureel Jan van der Grinten 11 oktober 2016 jan.van.der.grinten@kvdl.com Inhoudsopgave Systematiek Omgevingswet (1 wet, 4 AMvB s) Kerninstrumenten van de Omgevingswet Uitgangspunten procedureregels

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten. De colleges van Burgemeester en Wethouders van de Gelderse gemeenten. 22 oktober 2009 2009-018420.

Gedeputeerde Staten. De colleges van Burgemeester en Wethouders van de Gelderse gemeenten. 22 oktober 2009 2009-018420. Gedeputeerde Staten Bezoekadres Huis der Provincie Markt 11 6811 CG Arnhem Postadres Postbus 9090 6800 GX Arnhem De colleges van Burgemeester en Wethouders van de Gelderse gemeenten telefoonnummer (026)

Nadere informatie

Inhoud voorstel aan Raad

Inhoud voorstel aan Raad 2016/112134 Onderwerp Vaststelling Beheersverordening Inverdan Inhoud voorstel aan Raad Gevraagd besluit De beheersverordening Inverdan, bestaande uit de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in

Nadere informatie

Toelichting Ontwerp correctieve herziening bestemmingsplan Landelijk Gebied NL.IMRO.0342.CHLG0001-0201 10 juni 2014 Toelichting correctieve

Toelichting Ontwerp correctieve herziening bestemmingsplan Landelijk Gebied NL.IMRO.0342.CHLG0001-0201 10 juni 2014 Toelichting correctieve Toelichting Ontwerp correctieve herziening bestemmingsplan Landelijk Gebied NL.IMRO.0342.CHLG0001-0201 10 juni 2014 Raad op dd maand jjjj) 1 Raad op dd maand jjjj) 2 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 INLEIDING...

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Inleidende bepalingen

Hoofdstuk 1 Inleidende bepalingen Coördinatieverordening gemeente Midden-Drenthe 2011. Verordening vastgesteld: 17 februari 2011 In werking getreden: 18 februari 2011 Hoofdstuk 1 Inleidende bepalingen Artikel 1 Begripsomschrijvingen De

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. De omgevingsvergunning wordt verleend overeenkomstig de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte documenten.

Omgevingsvergunning. De omgevingsvergunning wordt verleend overeenkomstig de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte documenten. Omgevingsvergunning Poststuknummer: DA00079369 Burgemeester en wethouders hebben op 30 juni 2016 een aanvraag omgevingsvergunning ontvangen en in behandeling genomen voor het bouwen van 14 woningen op

Nadere informatie

: Conceptstuctuurplan Bedrijventerreinen Heusden

: Conceptstuctuurplan Bedrijventerreinen Heusden Raad : 25 mei 2004 Agendanr. : Doc.nr : B200314059 Afdeling: : Bouwen en Wonen RAADSVOORSTEL Onderwerp : Conceptstuctuurplan Bedrijventerreinen Heusden Toelichting In januari 2002 is besloten om de Wet

Nadere informatie

Notitie. Beleid ten behoeve van. Ontheffingen in het kader van de Wet ruimtelijke ordening

Notitie. Beleid ten behoeve van. Ontheffingen in het kader van de Wet ruimtelijke ordening Notitie Beleid ten behoeve van Ontheffingen in het kader van de Wet ruimtelijke ordening Gemeente Bussum Afdeling Ruimtelijke Inrichting September 2009 1 1. AANLEIDING De gemeente Bussum heeft in het jaar

Nadere informatie

Aan de Gemeenteraad. Raad. Onderwerp : Vervangende nieuwbouw van een vrijstaande woning op het perceel Boelenswei 76 te Boelenslaan.

Aan de Gemeenteraad. Raad. Onderwerp : Vervangende nieuwbouw van een vrijstaande woning op het perceel Boelenswei 76 te Boelenslaan. Aan de Gemeenteraad Raad Status 14 mei 2009 Besluitvormend Onderwerp Vervangende nieuwbouw van een vrijstaande woning op het perceel Boelenswei 76 te Boelenslaan Punt no. 10 Te besluiten om 1. de voorbereiding/procedure

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 8-1-2008 Nummer voorstel: 2008/7

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 8-1-2008 Nummer voorstel: 2008/7 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 8-1-2008 Nummer voorstel: 2008/7 Voor raadsvergadering d.d.: 22-01-2008 Agendapunt: 17 Onderwerp:

Nadere informatie

: beslissing op bezwaarschrift afwijzing verzoek inpassingsplan Lage Weide, gemeente Utrecht. Besluit pag. 4. Toelichting pag. 5

: beslissing op bezwaarschrift afwijzing verzoek inpassingsplan Lage Weide, gemeente Utrecht. Besluit pag. 4. Toelichting pag. 5 College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel DATUM 12 mei 2015 NUMMER PS PS2015RGW06 AFDELING FLO/ MEC COMMISSIE RGW STELLER Dorien van Cooten & Henk de Vries DOORKIESNUMMER DOCUMENTUMNUMMER 8150FBF3

Nadere informatie

Ruimtelijke ordening in Leiden

Ruimtelijke ordening in Leiden Ruimtelijke ordening in Leiden Presentatie 25 mei 2009 KvK Leiden 2 Programma 1. Wet Ruimtelijke Ordening 2. Structuurvisie Leiden 3. Actualiteit bestemmingsplannen in Leiden 4. Hoe komt een bestemmingsplan

Nadere informatie

Onderwerp Afwijken van het planologisch regime onder de Wabo (voorheen projectbesluit)

Onderwerp Afwijken van het planologisch regime onder de Wabo (voorheen projectbesluit) Agendapunt 8 Aan de raad van de gemeente IJsselstein Raadsstuknummer: 2010/31424 Datum: 6 september 2010 programma: Blad: 1 van 6 cluster: Ruimte portefeuillehouder: ing. F.J.L.M. Cremer Informatie bij:

Nadere informatie

V A L K E N S WA A R. D

V A L K E N S WA A R. D G E M E E N T E V A L K E N S WA A R. D Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email C. Evers 678 cev(o)valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 10raad00743 onderwerp Vaststellen

Nadere informatie

Herzien bestemmingsplan (artikel 3.1 Wro) Het bestemmingsplan Wat is een bestemmingsplan? Waaruit bestaat een bestemmingsplan?

Herzien bestemmingsplan (artikel 3.1 Wro) Het bestemmingsplan Wat is een bestemmingsplan? Waaruit bestaat een bestemmingsplan? Herzien bestemmingsplan (artikel 3.1 Wro) In deze brochure leest u wat het herzien van een bestemmingsplan inhoudt, zoals bedoeld in artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro). Het bestemmingsplan

Nadere informatie

AANVRAAG OM TEGEMOETKOMING IN PLANSCHADE

AANVRAAG OM TEGEMOETKOMING IN PLANSCHADE Bezoekadres Osdorpplein 1000 1068 TG Amsterdam Postbus 90460 1006 BL Amsterdam Telefoon 020 518 0800 Fax 020 619 9426 www.osdorp.amsterdam.nl AANVRAAG OM TEGEMOETKOMING IN PLANSCHADE In te vullen door

Nadere informatie

Kerninstrumenten Omgevingswet. Simon Tichelaar 13 oktober 2016

Kerninstrumenten Omgevingswet. Simon Tichelaar 13 oktober 2016 Kerninstrumenten Omgevingswet Simon Tichelaar Inleiding Wetsvoorstel bevat zes kerninstrumenten: Omgevingsvisie; Programma; Decentrale regelgeving (omgevingsplan); Algemene rijksregels voor activiteiten;

Nadere informatie

Gemeente Achtkarspelen Projectbesluit Vervanging woning Miedweg 6 Stroobos Ruimtelijke onderbouwing 1. INLEIDING

Gemeente Achtkarspelen Projectbesluit Vervanging woning Miedweg 6 Stroobos Ruimtelijke onderbouwing 1. INLEIDING Gemeente Achtkarspelen Projectbesluit Vervanging woning Miedweg 6 Stroobos Ruimtelijke onderbouwing 1. INLEIDING 1.1 Aanleiding voor het projectbesluit Er is een aanvraag om bouwvergunning ingediend voor

Nadere informatie

Wro en Wabo in één hand Marjolijn Dijk

Wro en Wabo in één hand Marjolijn Dijk 1 Wro en Wabo in één hand Hoofdstuk 1 Inleiding Op 1 juli 2008 is de nieuwe Wro (wet ruimtelijke ordening) in werking getreden. De Wabo (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) is op 1 juli 2010 van kracht

Nadere informatie

De Minister van Economische. Zaken en. De Minister van Infrastructuur en Milieu. Overwegende dat:

De Minister van Economische. Zaken en. De Minister van Infrastructuur en Milieu. Overwegende dat: De Minister van Economische Zaken en De Minister van Infrastructuur en Milieu Overwegende dat: - het wenselijk is te voorkomen dat zich in het gebied dat bestemd zal worden voor het Windpark Zeewolde en

Nadere informatie

BIJLAGE BIJ HET RAADSVOORSTEL INZAKE HET BEZWAARSCHRIFT TEGEN HET VOORBEREIDINGSBESLUIT VOOR HET BEDRIJVENTERREIN KOPPELING DE SCHAFT

BIJLAGE BIJ HET RAADSVOORSTEL INZAKE HET BEZWAARSCHRIFT TEGEN HET VOORBEREIDINGSBESLUIT VOOR HET BEDRIJVENTERREIN KOPPELING DE SCHAFT Bijlage bij nr. 2006-151 BIJLAGE BIJ HET RAADSVOORSTEL INZAKE HET BEZWAARSCHRIFT TEGEN HET VOORBEREIDINGSBESLUIT VOOR HET BEDRIJVENTERREIN KOPPELING DE SCHAFT Onderwerp Bezwaarschrift van Van Riet en Associees,

Nadere informatie

Omgevingsvergunning 1 e fase

Omgevingsvergunning 1 e fase Omgevingsvergunning 1 e fase Uitgebreide voorbereidingsprocedure Grondslag : Wabo artikel 2.1, 2.5 en 2.12 Registratienummer : W033374 / 38703 Datum : 5 december 2012 Activiteiten : Afwijken van het bestemmingsplan

Nadere informatie

Wet van 20 oktober 2006, houdende nieuwe regels omtrent de ruimtelijke ordening (Wet ruimtelijke ordening)

Wet van 20 oktober 2006, houdende nieuwe regels omtrent de ruimtelijke ordening (Wet ruimtelijke ordening) (Tekst geldend op: 03-11-2008) Wet van 20 oktober 2006, houdende nieuwe regels omtrent de ruimtelijke ordening (Wet ruimtelijke ordening) Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses

Nadere informatie

uw project centraal in de omgevingsvergunning

uw project centraal in de omgevingsvergunning uw project centraal in de omgevingsvergunning Inleiding Sinds 1 oktober 2010 is de praktijk van ruimtelijke ordening, slopen en bouwen stevig gewijzigd door de invoering van de Wet algemene bepalingen

Nadere informatie

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) Omgevingsvergunning voor de activiteit gebruik van gronden in strijd met het bestemmingsplan (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht art. 2.1 lid 1 sub c).

Nadere informatie

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor de activiteiten handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening en bouwen

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor de activiteiten handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening en bouwen Ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor de activiteiten handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening en bouwen Burgemeester en wethouders hebben op 17 april 2013 van de heer A.W.A. Bongers, Sint

Nadere informatie

De borging van wateraspecten in ruimtelijke plannen

De borging van wateraspecten in ruimtelijke plannen De borging van wateraspecten in ruimtelijke plannen Bestuurlijke, juridische en indirecte instrumenten om waterbelangen te borgen in ruimtelijke plannen Hoe zorg je voor een goede borging van de afspraken

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. De omgevingsvergunning wordt verleend overeenkomstig de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte documenten.

Omgevingsvergunning. De omgevingsvergunning wordt verleend overeenkomstig de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte documenten. Omgevingsvergunning Poststuknummer: DA00085026 Burgemeester en wethouders hebben op 8 december 2016 een aanvraag omgevingsvergunning ontvangen en in behandeling genomen voor het gedeeltelijk verleggen

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing

Ruimtelijke onderbouwing Ruimtelijke onderbouwing Project: Vergroten woning Oudelandseweg 6 te Sint-Maartensdijk September 2010 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Projectbeschrijving 2 3. Vigerend bestemmingsplan 3 4. Omgevingsplan

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.1. Onderwerp: delegatie bevoegdheid inzake procedure op grond van artikel 3.10 Wro en 2.12 Wabo

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.1. Onderwerp: delegatie bevoegdheid inzake procedure op grond van artikel 3.10 Wro en 2.12 Wabo RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.1 Raadsvergadering van 3 juni 2010 Onderwerp: delegatie bevoegdheid inzake procedure op grond van artikel 3.10 Wro en 2.12 Wabo Verantwoordelijke portefeuillehouder: C. Punt

Nadere informatie

Handreiking voor de praktijk. Mr. A.P. Cornelissen en mr. M.I.J. Toonders Den Hollander Advocaten gevestigd in Middelharnis

Handreiking voor de praktijk. Mr. A.P. Cornelissen en mr. M.I.J. Toonders Den Hollander Advocaten gevestigd in Middelharnis Handreiking voor de praktijk Mr. A.P. Cornelissen en mr. M.I.J. Toonders Den Hollander Advocaten gevestigd in Middelharnis Totstandkoming van de Handreiking Doel van de Handreiking De paardenhouderij in

Nadere informatie

Schouwburg Amphion De heer C. Droste. Hofstraat JD DOETINCHEM. Geachte heer Droste,

Schouwburg Amphion De heer C. Droste. Hofstraat JD DOETINCHEM. Geachte heer Droste, Schouwburg Amphion De heer C. Droste Hofstraat 159 7001 JD DOETINCHEM uw brief van: 5 december 2013 datum: 24 april 2014 onderwerp: omgevingsvergunning uitgebreide procedure nummers: 2013.0774 / 2014.13318/hn

Nadere informatie

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Beschikking Omgevingsvergunning Aanvrager : Handelsonderneming Gebroeders Rast V.O.F. Aangevraagde activiteiten : Het bouwen van een overkapping Locatie : Dikkersweg

Nadere informatie

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor de activiteiten handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening en bouwen

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor de activiteiten handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening en bouwen Ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor de activiteiten handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening en bouwen Burgemeester en wethouders hebben op 17 april 2013 van de heer A.W.A. Bongers, Sint

Nadere informatie

Vaststelling bestemmingsplan "Delden-Noord, herziening Peperkampweg"

Vaststelling bestemmingsplan Delden-Noord, herziening Peperkampweg Aan de raad, Onderwerp: Vaststelling bestemmingsplan "Delden-Noord, herziening Peperkampweg" Voorstel: 1. Geen exploitatieplan vaststellen 2. De zienswijzen zoals omschreven en afgewogen in de "Zienswijzennotitie

Nadere informatie

Samenvatting: Inleiding: Afweging: Advies:

Samenvatting: Inleiding: Afweging: Advies: Samenvatting: Inleiding: Op 15 december 2006 is op bezwaar besloten een besluit tot bouwvergunning- en vrijstellingverlening te handhaven, voor een carport en veranda op het perceel Laagstraat 14 te Oudheusden.

Nadere informatie