EVALUATIE ACTIE TAFEL. gemeente roerdalen SCHOOLJAAR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "EVALUATIE ACTIE TAFEL. gemeente roerdalen SCHOOLJAAR"

Transcriptie

1 EVALUATIE ACTIE TAFEL gemeente roerdalen SCHOOLJAAR

2 INHOUDSOPGAVE Inleiding Doel Doelgroep Deelnemers aan de actietafels Werkproces De resultaten van de Actietafel Thuiszitters De resultaten van de Actietafel Kwetsbare jongeren Beleidsmatige en bestuurlijke ontwikkelingen n.a.v. de Actietafels Lijst met afkortingen Pagina

3 INLEIDING IN 2011 HAD ROERMOND 65 THUISZITTERS. DAT MOEST ANDERS. Betrokken organisaties werden door Leerplicht / RMC aan tafel uitgenodigd om op casusniveau oplossingen te bedenken onder onafhankelijk voorzitterschap van Gedragswerk. Het begin van een heel aantal periodieke bijeenkomsten die zouden volgen onder de naam "Actietafel Thuiszitters". De werkwijze van de Actietafel Thuiszitters bleek succesvol. Bij aanvang van het schooljaar is daarom ook gestart met de "Actietafel Kwetsbare Jongeren". Voor u ligt het evaluatierapport actietafel thuiszitters en actietafel kwetsbare jongeren DOEL Het doel van de actietafels is thuiszittende jongeren weer in een onderwijssetting geplaatst te krijgen of uitstroom naar arbeid of äagbesteding mogelijk te maken. Naast het inrichten van arrangementen voor de jongeren is ook het monitoren, trendanalyses maken en het formuleren van beleidsadviezen voor de organisaties en bestuurders een afgeleid doel van de actietafel. Op die manier ontstaat de verbinding tussen alle niveaus. DOELGROEP De actietafel thuiszitters richt zich op: lie leer- en kwalificatieplichtige leerlingen met een leeftijd tussen de 5 en 18 jaar die absoluut, of langdurig relatief verzuimen of om andere redenen geen onderwijs volgen. 3

4 Toelichting doelgroep Daarnaast worden ook jongeren van 18 tot 23 jaar besproken in de Actietafel thuiszitters, die verzuimen of uitgevallen zijn maar voor wie er wel nog een reëel perspectief is binnen het onderwijs. Formeel vallen zij niet onder de landelijke definitie van "thuiszitters" maar zij behoren wel tot de RMC-doelgroep. Rond de actietafel thuiszitters zitten de juiste partners om ook voor deze jongeren gezamenlijk een oplossing te vinden. Vandaar dat zij ook hier besproken worden. Het gaat om jongeren in complexe situaties waarin alleen verandering kan worden gebracht door de gezamenlijke inspanningen van meerdere partijen. DE ACTIETAFEL KWETSBARE JONGEREN RICHT ZICH OP: 1. Jongeren in de leeftijd van 18 tot 23 jaar die qua scholing het maximaal haalbare hebben bereikt en voor wie ondersteuning nodig is om zo veel mogelijk mee te kunnen gaan doen in de maatschappij. 2. VSO / PRO 16+ met uitstroomprofiel arbeid / dagbesteding; 3. VSV-ers 18+ zonder traject; 4. De "spook" jongeren zonder werk of zinvolle dagbesteding maar die (nog) niet in beeld zijn. Bij deze jongeren gaat het vaak om complexe dossiers voor wie geen succesvol arrangement gerealiseerd is. Want passen deze binnen de bestaande voorzieningen dan was er ook al een bestaande oplossing gevonden. Voor deze jongeren is een gecombineerd traject nodig van arbeid, dagbesteding en/of zorg. 4

5 5

6 Doorzettingsmacht Alle deelnemers hebben doorzettingsmacht binnen de eigen organisatie. Dat wil zeggen dat zij hun medewerkers/collega's kunnen aanzetten tot actie totdat het beoogde doel bereikt is, dan wel zelf tot actie kunnen overgaan. WERKPROCES Frequentie De actietafel komt vijf á zes keer per jaar bij elkaar. Voorafgaand aan het overleg De coördinator gaat voorafgaande aan iedere actietafel de deelnemende scholen actief benaderen met de vraag welke leerlingen geagendeerd moeten worden voor de actietafel. De leerlingengegevens worden geregistreerd in de daartoe bestemde applicatie (Triple WieT). Op basis van de aanmeldingen wordt de agenda en definitieve "gastenlijst" samengesteld. Tijdens het overleg De voorzitter loopt de aangemelde deelnemers één voor één door; De inbrenger licht de aanmelding beknopt toe; Eén partner wordt vanuit het overleg als primair verantwoordelijk aangewezen voor de jongeren (z.g. regievoerder); De voortgang van lopende casussen wordt besproken; Tot slot worden eventuele algemene knelpunten en de aanpak daarvan besproken. 6

7 Om te bewaken dat casuïstiek en systeemanalyse/knelpunten bespreken door elkaar heen zouden lopen is gekozen voor een tweedeling in het overleg. Het overleg start altijd met bespreken van de casuïstiek. De jongere staat tenslotte voorop. De coördinator draagt zorg voor notulering en actielijst. Na het overleg De benoemde regievoerder en de inbrenger/ketenpartners hebben buiten het overleg onderling contact over de jongeren en maken nadere afspraken indien sprake is van overdracht; De regievoerder bepaalt op casusniveau of extra zorg/ketenpartners ingeschakeld moeten worden. Monitoren casussen Bij iedere actietafel worden de reeds lopende casussen besproken om de voortgang te monitoren. Afsluiten casussen Op het moment dat de jongere actief is (school, arbeidsmarkt, leerwerktraject of dagbesteding) wordt de casus op de zogenaamde volglijst geplaatst tot 1 oktober volgend op het jaar van aanmelding. Daarna wordt de casus gearchiveerd. Een casus kan opnieuw ter bespreking worden ingebracht als het niet goed loopt en de jongere weer dreigt thuis te komen zitten. 7

8 8

9 Onderwijssetting VSO 7 va 9 va buitenland 1 MBO 5 Totaal 22 LeerplichtI RMC 16 CJG 1 SWV 2 VSV makelaar 3 Totaal 9

10 Regievoerder Bureau Jeugdzorg 6 CJG 3 Onderwijsinstelling 5 SWV 2 VSV makelaar 1 Leerplicht +RMC 5 Totaal 22 De jeugdzorgmedewerker (BJZ, WSG of CJG) is vaak regievoerder oor de totaalaanpak rond een jongere. Indien sprake is van thuiszitten wordt diegene dan automatisch ook de regievoerder voor dit onderdeel. Samenwerking met alle betrokkenen (school, LP/RMC, of andere etenpartners) blijft wel cruciaalom een oplossing te vinden. ~Is jeugdzorg niet betrokken is ligt de regie bij school of SWV. Gaat het om de overstap van VO naar MBO dan ligt de regie bij de VSVakelaar, in samenwerking met de betreffende scholen. Is dit allemaal geen optie, dan ligt de regie bij LP/RMC. Geconstateerd kan worden dat op grond van bovenstaande relatief veel jongeren een zorgpartner als regievoerder aangewezen krijgen (9). n 8 situaties bleek school of een aan onderwijs gerelateerde instelling of functionaris aan zet te zijn. Vijf keer is een Leerplicht of RMC consulent aangewezen om regie te voeren op een casus. Reden thuiszitten Terugkeer uit gesloten jeugdzorg 2 Ernstige psychische problematiek 2 Multi problematiek 6 Vastgelopen in regulier onderwijs 8 Overstap naar MBO niet gelukt 4 Totaal 22 10

11 In 10situaties was de oorzaak van thuiszitten te herleiden naar zorg gerelateerde problematieken van de jongeren. In 12situaties was vastlopen in het onderwijssysteem de aanleiding voor het thuiszitten, met onderliggende redenen zoals: gedragsproblematiek, onwelwillendheid leerling, problematische thuissituatie, schoolkeuzeprobleem. Resultaat Geplaatst MBO Entree 2 Geplaatst MBO niveau 2 3 Geplaatst MBO niveau 4 Geplaatst traject Match Geplaatst traject opoe Ortolaan 2 Geplaatst VaVo 1 Aanvraag TLV t.b.v. plaatsing VSO gestart 2 Werk in combinatie met thuisstudie Alternatief scholingstraject Dagbesteding Zorgtraject 4 Detentie 1 Overdracht bemoeizorgoverleg 1 Overgedragen Actietafel Kwetsbare Jongeren 2 Totaal 22 Zoals aangegeven is het doel van de actietafel om jongeren weer in een onderwijssetting te krijgen of uitstroom naar arbeid mogelijk te maken. Veertien keer is dit doel bereikt.

12 In vier situaties is vastgesteld dat onderwijs of arbeid (nog) niet mogelijk is en is een zorgtraject gestart. Dit betekent dat de jongere wel in beeld is hetgeen voorkomt dat de jongere "onzichtbaar" thuis komt te zitten. In drie situaties is de jongere overgedragen naar andere overlegsituaties (bemoeizorg of actietafel kwetsbare jongeren) omdat gebleken is dat de jongere 18 jaar werd, niet meer verder kon of wilde met school en anderszins naar instrumenten gezocht moest worden om de jongere in beweging te laten komen. Ook voor deze jongeren geldt dat zij in beeld blijven en dat gezocht zal worden naar de juiste weg richting activering/hulpverlening en op termijn alsnog school of arbeid. Op grond van bovenstaande kan vastgesteld kan worden dat de Actietafel Thuiszitters het afgelopen schooljaar succesvol is gebleken in het bereiken van de doelstelling. 12

13 DE RESULTATEN ACTIETAFEL KWETSBARE JONGEREN SCHOOLJAAR Totaalaantalgeagendeerde jongeren:31 Totaal behoorden ongeveer 127 schoolverlaters in deze regio tot de doelgroep kwetsbare jongeren (afkomstig van Entree, VSO, PRO en ZMLK). Hiervan werden 31 jongeren geagendeerd voor de Actietafel Kwetsbare Jongeren. Omdat nog niet eerder voor deze doelgroep een actietafel werd ingericht zijn er geen ervaringscijfers bekend. emeente 22 2 cht-susteren 3 4 o 31 De Actietafels zijn voor alle jongeren uit de gemeenten Roermond, Roerdalen, Echt-Susteren, Maasgouw en Leudal. Er is aansluiting gezocht bij de RMC subregio. De subregio Weert/Nederweert heeft een eigen structuur en aanpak op uitvoerings-/ casusniveau voor deze doelgroep.

14 De meeste jongeren die besproken zijn op de actietafel zijn afkomstig uit het Voortgezet SpeciaalOnderwijs. Gevolgd door Praktijkonderwijs en de MBO Entree of niveau 2 opleiding. Jongeren uit het VSO en PRO hebben vanwege hun problematiek op school al extra begeleiding nodig, dit geldt nog steeds bij hun overgang naar volwassenheid en inherent daaraan de overstap naar (begeleid) werk of dagbesteding. Voorheen kwamen veel van deze jongeren in aanmerking voor de Wajang, sinds deze grotendeels vervallen is valt hun ondersteuningsvraag onder verantwoordelijkheid van de gemeente (P-wet of WMO). Op MBO Entree en niveau 2 zitten jongeren waarvan blijkt dat zij geen startkwalificatie kunnen behalen en die ook de aansluiting op de arbeidsmarkt niet zelfstandig kunnen maken. 14

15 rbeidsmarktgericht (d.w.z. werk met begeleiding) 9 agbesteding 6 Onderwijs of Werk (regulier) 4 tarbeidsmarktgericht (d.w.z. werk met begeleiding) of dagbesteding 9 Onderwijs of arbeidsmarktgericht (d.w.z. werk met begeleiding) 3 otaal 31 De meeste jongeren moesten vanuit het onderwijs de overstap gaan maken naar de arbeidsmarkt met begeleiding dan wel een zorgtraject of dagbesteding gericht op zo zelfstandig mogelijk functioneren. Bij 7 jongeren was het uitstroomperspectief vervolgonderwijs, of als dit niet haalbaar bleek werk (eventueel met begeleiding). 19 Leerplicht/RMC 11 o

16 School is in het algemeen verantwoordelijk voor de (warme) overdracht naar de P-wet en/of WMO. Als de jongere in begeleiding is bij jeugdzorg dan hebben zij de regie. Is dat allemaal geen optie dan zal LP/RMC de regierol oppakken en zorgen voor overdracht naar een passend vervolgtraject. ~raagstelling pndersteuning bij doorleiding naar werk ~ervolg: onderwijs of werk Multiproblematiek LVB en Multiproblematiek ~MLK en Multiproblematiek!ZwangerLVB en Multiproblematiek ~otaal 31 Vastgesteld kan worden dat in de meeste casussen die ingebracht worden sprake is van Multi problematiek, soms in combinatie met een verstandelijke beperking (LVB of ZMLK). Multiproblematiek is inherent aan de definitie "kwetsbare jongeren". De combinatie van ongunstige factoren maakt dat zij niet alleen in staat zijn om een zelfstandig bestaan op te bouwen en hierbij dus ondersteuning nodig hebben. 16

17 Resultaat Overdracht naar WMO 1 Overdracht naar P-wet 8 Overdracht naar P-wet en WMO 8 Vervolgonderwijs 4 Volstrekte niet-willer 1 Zorgtraject 2 Nog in behandeling Actietafel 7 Totaal 31 De meeste jongeren zijn overgedragen naar de P-wet (bijstandsuitkering en/of begeleiding naar werk) of naar een combinatie van de P-wet en WMO (activering/dagbesteding in de vorm van individuele of groepsbegeleiding gericht op zelfstandig functioneren). Bij vier jongeren bleek vervolgonderwijs alsnog haalbaar. Sommige jongeren hebben eerst een zorg-behandeltraject nodig voordat ingezet kan gaan worden op dagbesteding of arbeid. Bij 1 jongere ontbrak ondanks herhaalde pogingen elke medewerking waarna de begeleiding is stopgezet met de mededeling dat de jongere zichzelf opnieuw kan melden als er een ondersteuningsbehoefte is. Zeven jongeren zijn recent ingebracht in de actietafel, waardoor hun casus nog in behandeling is. 17

18 Op basis van de behaalde resultaten mag geconcludeerd worden dat de verschillende samenwerkingspartners, ondanks de grote veranderingen zoals de transitie in de jeugdzorg, de invoering van Entree onderwijs en de invoering van de Participatiewet door de Actietafel elkaar hebben weten te vinden. De Actietafel heeft bovendien in verschillende situaties voor een versnelling gezorgd. Door aandacht vanuit de Actietafel is voor een aantal kwetsbare jongeren een passende oplossing gevonden. Een oplossing die mogelijk al in het verschiet lag maar waar de verschillende samenwerkingspartners van elkaar niet op de hoogte waren, of oplossingen die niet/onvoldoende van de grond kwamen. Persoonlijke aanwezigheid en een breed gedragen commitment zijn hierbij wezenlijk van belang geweest. 18

19 BESTUURLIJKE EN BELEIDSMATIGE ONTWIKKELINGEN In 2014 is vanuit een bestuurlijke opdracht van de stuurgroep Regionaal arbeidsmarktbeleid Midden Limburg, samenwerkingsverbanden VO Roermond en Weert, en MBO het traject 'sluitende aanpak kwetsbare jongeren in het onderwijs' gestart vanwege de behoefte regionaal te komen tot een gezamenlijke koers ten aanzien van het vraagstuk hoe te komen tot een sluitend en financierbaar aanbod voor kwetsbare jongeren in het onderwijs. Vertegenwoordigers van voornoemde partijen hebben een werkgroep gevormd. De gezamenlijke visie luidde een sluitend en integraal aanbod voor leerlingen met ondersteuningsvragen en een gezamenlijke en gecoördineerde arbeidstoeleiding waarbij het onderwijs in de regio Midden Limburg als één partij samenwerkt met gemeenten richting de werkgevers. Hieruit voortvloeiend heeft de gemeente Roermond op 21 september 2015 als centrumgemeente van de arbeidsmarktregio Midden Limburg en van de RMC subregio het convenant 'Kwetsbare jongeren Midden Limburg' ondertekend samen met RMC subregio Weert, de samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs VO Roermond en Weert, ROC Gilde Opleidingen, Citaverde College, UWV en Keyport. De ambitie is 'Alle kwetsbare jongeren in de regio Midden-Limburg gaan naar vervolgonderwijs, hebben en behouden een werkplek, hebben passende dagbesteding of zitten in een toeleidingstraject. ' 19

20 In de RMC subregio Roermond geven we middels de actietafels thuiszitters / kwetsbare jongeren op casusniveau uitvoering hieraan. D.m.v. persoonlijke arrangementen wordt in de actietafel per jongere een maatwerktraject samengesteld, vanuit de domeinen onderwijs-zorgarbeid met als doel uitstroom op het hoogst haalbare niveau: naar onderwijs, leren-werktraject, werk of hulpverlening /dagbesteding. De volgende beleidsontwikkelingen en bestuurlijke afspraken dragen bij aan de ambitie uit het convenant: Regionale aanpak jeugdwerkloosheid Er is een jobhunter jeugd werkzaam voor de arbeidsmarktregio Midden Limburg, die jongeren actief begeleidt naar werk. Binnen het team werk Sociale Zaken is vorig jaar een jongerenteam ingericht. Klantmanagers werk en de RMC consulenten werken nauw samen voor de doelgroep kwetsbare jongeren (oude en nieuwe vsv-ers én die gaan uitstromen van school (warme overdracht)). In juni 2016 heeft de arbeidsmarktregio aanvullende bestuurlijke afspraken gemaakt met de ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap om de groep 'jongeren buiten beeld' beter in kaart te brengen en vervolgens toe te leiden naar (Ieerwerk)banen. Het gaat daarbij om jongeren die zonder 20

21 startkwalificatie voortijdig school verlaten hebben en geen inkomsten hebben uit werk of uitkering (oude vsv-ers). Vanuit haar rol als centrumgemeente van de arbeidsmarktregio is de gemeente Roermond ook aanvrager voor de PRO/VSOscholen regionaal voor ESF subsidie (vierjarige tranche pro/vso scholen en project Bruggen Bouwen). In de aanpak is de gecoördineerde werkgeversbenadering, de afstemming vraag en aanbod een wezenlijk onderdeel. In juni 2016 is het Businessplan Leren en werken ondertekend door de arbeidsmarktregio's noord- en midden Limburg, Citaverde, Gilde Opleidingen en het UWV. In het schooljaar zal een kwartiermaker een concreet plan van aanpak leren en werken opstellen en implementeren. Daarnaast is er afgelopen jaar inhoud gegeven aan een pilot initiatief om te komen tot een betere verbinding met de arbeidsmarkt. Binnen dit initiatief, een samenwerkingsverband tussen Ondernemers, Onderwijs en Overheid (de zogenaamde 3 O's), is een project ontwikkeld met name voor Pro en VSO leerlingen die door het bedrijfsleven worden opgepakt, worden geschoold en een betaalde leer-werkplek worden aangeboden in de sectoren Groen en Logistiek. Hierbij wordt er tevens invulling gegeven aan "de Banenafspraak" uit het sociaal akkoord. Daar deze jongeren ook zijn opgenomen in het doelgroepenregister. De intentieverklaring namens de arbeidsmarktregio de aanvraag Regionaal Investeringsfonds MBO van Gilde te ondersteunen, is eveneens een impuls in deze ontwikkeling. 21

22 Tot slot is nog relevant te benoemen, dat vanuit de landelijke aanpak jeugdwerkloosheid Midden Limburg één van de pilotregio's is in het project STOOF. Samen met de uitzendorganisaties in de regio's zullen scholingsvouchers beschikbaar worden gesteld voor jongeren zonder startkwalificatie, die recent gewerkt hebben via een uitzendbureau en nu gematcht worden op werk. Deze pilot start in het najaar van Regionale aanpak Voorkomen Voortijdig Schoolverlaten In haar brief van 15 februari j.l. heeft de minister van OCW de contouren geschetst van het nieuwe landelijke VSV-beleid. Ze heeft de ambitie om het aantal nieuwe VSV-ers van maximaal in 2016 tot maximaal in 2021 terug te brengen en vraagt hierbij om bijzondere aandacht voor jongeren in een kwetsbare positie en oud VSV-ers. Hier ligt een relatie met de aanpak jeugdwerkloosheid. Binnen de doelgroep jongeren in een kwetsbare positie staan de leerlingen die uitstromen uit het Praktijkonderwijs of het Voortgezet SpeciaalOnderwijs centraal. AI deze leerlingen tussen de jaar worden nu ook onder verantwoordelijkheid van het RMC gebracht. Dit was voorheen niet het geval, omdat zij niet kwalificatie plichtig waren. De regio gaat onder coördinatie van RMC afspraken maken over de begeleiding van deze doelgroep. De minister wilook de regionale samenwerking tussen onderwijs en het arbeids- en zorgdomein versterken. Het gaat hierbij bv. om versteviging van de verbinding tussen het arbeidsmarktdomein en RMC. Met de reeds ingerichte actietafel kwetsbare jongeren hebben we hier reeds proactief op geanticipeerd. Binnen de RMC regio 38 Gewest Noord Limburg (= Noord en Midden Limburg) was in de programmaperiode aandacht voor kwetsbare jongeren en dit zal in de nieuwe programmaperiode worden voortgezet. In de eerste jaren is budget beschikbaar gesteld aan de afzonderlijke voorzieningen GPO, Pluspunt Weert en KEC Werkt. De praktijk heeft geleerd dat het effectiever is te werken met persoonlijke 22

23 arrangementen voor overbelaste en kwetsbare jongeren. Dus van het denken in (en financieren van) voorzieningen naar flexibele oplossingen met daarbij borgen van opgebouwde kennis, expertise, samenwerking en deze versterken. Ook in de programmaperiode zal er vanuit VSV ingezet worden op persoonlijke arrangementen voor overbelaste en kwetsbare jongeren. Vanuit de signalen uit de actietafel en de uitvoering is er een inventarisatie gemaakt van instrumenten uit de verschillende sociale domeinen ten behoeve van jongeren. Hiermee is ook inzichtelijk gemaakt voor welke specifieke doelgroepen aanvullende instrumenten nodig zijn. Deze worden beleidsmatig verder opgepakt. AFKORTINGEN: = Voortgezet Onderwijs = Voortgezet SpeciaalOnderwijs = Middelbaar Beroepsonderwijs = Toelaatbaarheidsverklaring = Samenwerkingsverband = Regionaal Meldpunt en Coördinatie voortijdig schoolverlaters = Leerplicht = Praktijk Onderwijs = Participatiewet = Wet Maatschappelijke Ondersteuning = Bureau Jeugdzorg = Licht verstandelijk beperkt = Zeer moeilijk lerende kinderen schoolverlaten 23

24 , Colofon Deze evaluatie is een uitgave van de afdeling leerplichtlrmc IGemeente Roerdalen Postbus 6099, 6077 ZH St Odiliënberg. Ontwerp: Bart Steen gemeente Roermond I Beeldverantwoording: Design meubilair: Maarten Baas I maartenbaas.com gemeente roerdalen 24

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND ^ gemeente Roermond VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND datum indiening: 12 november 2013 datum/agendapunt B&Wvergadering: 191113/202 afdeling: Welzijn Onderwerp: KEG Werkt

Nadere informatie

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND ^ gemeente Roermond VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND datum indiening: 10 maart 2014 datum/agendapunt B&Wvergadering: 180314/201 afdeling: Welzijn Onderwerp: Gilde Pral

Nadere informatie

RMC Noord-Kennemerland. Presentatie PORA 6 januari 2016

RMC Noord-Kennemerland. Presentatie PORA 6 januari 2016 Presentatie PORA 6 januari 2016 Regionale Meld- en Coördinatiefunctie Voorstellen Doel -functie Wanneer is er sprake van (dreigend) voortijdig schoolverlaten? -een jongere die nog geen 23 is én -niet in

Nadere informatie

Van VO naar VO Van VO naar VSO (cluster 3 en cluster 4) Van VO naar MBO Van PO naar VSO Van SO naar VO Van SO naar VSO

Van VO naar VO Van VO naar VSO (cluster 3 en cluster 4) Van VO naar MBO Van PO naar VSO Van SO naar VO Van SO naar VSO Centraal Meldpunt: het monitoren van leerlingstromen Aanleiding In de regio Midden Limburg was sprake van een groot aantal thuiszitters. Uit overleggen bleek dat er geen duidelijkheid was over het aantal

Nadere informatie

Agenda voor de Toekomst Aanval op de schooluitval 2015-2018. RMC regio Zuid-en Midden- Kennemerland

Agenda voor de Toekomst Aanval op de schooluitval 2015-2018. RMC regio Zuid-en Midden- Kennemerland Agenda voor de Toekomst Aanval op de schooluitval 2015-2018 RMC regio Zuid-en Midden- Kennemerland Gemeenschappelijke Regeling Schoolverzuim en VSV per 1 januari 2014 Organisatie Bestuurlijk: Leerplicht,

Nadere informatie

Jaarverslag Leerlingzaken

Jaarverslag Leerlingzaken Jaarverslag Leerlingzaken 2014 2015 Inhoud Voorwoord > Tabel: Aantal Leerlingen in Utrecht > Visie en uitgangspunten > Tabel: Verzuimcijfers > De Wet > Tabel: Vrijstellingen > Tabel: Controle in het mbo

Nadere informatie

Actietafel Thuiszitters. Bureau Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten Zuid-Holland Zuid

Actietafel Thuiszitters. Bureau Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten Zuid-Holland Zuid Actietafel Thuiszitters Bureau Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten Zuid-Holland Zuid November 2011 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Definitie thuiszitters... 3 Doelgroep Actietafel thuiszitters... 3 Doel

Nadere informatie

Traject van de toekomst

Traject van de toekomst Gebundelde kracht in een kansrijk MBO 10 januari 2013 Traject van de toekomst Bovenschoolse opvang Groningen Hans Everhardt Programmamanager VSV regiogelden Aanleiding Traject vd Toekomst Regionale analyse

Nadere informatie

Landelijke doelstelling

Landelijke doelstelling 1 Landelijke doelstelling Op 9 augustus 2012 is per RMC-regio een convenant ondertekend. Voor RMC Oost Groningen (RMC regio1) is het convenant ondertekend door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en

Nadere informatie

Plan van aanpak 'Samen naar een werkende toekomst', Aanpak jeugdwerkeloosheid

Plan van aanpak 'Samen naar een werkende toekomst', Aanpak jeugdwerkeloosheid Plan van aanpak 'Samen naar een werkende toekomst', Aanpak jeugdwerkeloosheid Inleiding De Arbeidsmarktregio FoodValley (voortaan AMR FV) wil een bijdrage leveren aan de aanpak jeugdwerkeloosheid. AMR

Nadere informatie

Protocol Thuiszitters Versie 26-3-2015; t.d.v. ambtelijk en intern overleg SWV VO Weert Nederweert en Cranendonck. Door; Bram Winantz en Thijs Stroeks

Protocol Thuiszitters Versie 26-3-2015; t.d.v. ambtelijk en intern overleg SWV VO Weert Nederweert en Cranendonck. Door; Bram Winantz en Thijs Stroeks Protocol Thuiszitters Versie 26-3-2015; t.d.v. ambtelijk en intern overleg SWV VO Weert Nederweert en Cranendonck. Door; Bram Winantz en Thijs Stroeks Het samenwerkingsverband VO Weert Nederweert Cranendonck

Nadere informatie

Concrete aanpak van (dreigend) thuiszitten:

Concrete aanpak van (dreigend) thuiszitten: Concrete aanpak van (dreigend) thuiszitten: dit is wat wij doen > Bundeling van krachten Activiteiten Passend onderwijs zonder thuiszitters een illusie? Wij denken van niet. Of eigenlijk weten we dat wel

Nadere informatie

1. INLEIDING 2. ONTWIKKELINGEN

1. INLEIDING 2. ONTWIKKELINGEN DOORSTROOM ENTREEOPLEIDINGEN EN MBO VAN KWETSBARE JONGEREN 1. INLEIDING De toeleiding van kwetsbare jongeren, met een meer dan gemiddelde afstand tot de arbeidsmarkt, geniet momenteel een grote mate van

Nadere informatie

Welkom. Chris Vervloet. Senior Werkcoach UWV Werkbedrijf Coördinator Jongerenloket Blink! T: 013-7504343 E: chris.vervloet@uwv.nl

Welkom. Chris Vervloet. Senior Werkcoach UWV Werkbedrijf Coördinator Jongerenloket Blink! T: 013-7504343 E: chris.vervloet@uwv.nl Welkom Chris Vervloet Senior Werkcoach UWV Werkbedrijf Coördinator Jongerenloket Blink! T: 013-7504343 E: chris.vervloet@uwv.nl Jongerenloket BLINK! Klantbenadering / uitgangspunt: Talent, vertrouwen en

Nadere informatie

Preventieproject De Overstap 2015 April 2015

Preventieproject De Overstap 2015 April 2015 Preventieproject De Overstap 2015 April 2015 Gemeente Den Haag Dienst Onderwijs, Cultuur en Welzijn Afdeling Leerlingzaken Postbus 12 652 2500 DP Den Haag Bezoekadres: Spui 70, Den Haag Projectcoördinatoren

Nadere informatie

Routekaart bij schoolwisseling

Routekaart bij schoolwisseling Routekaart bij schoolwisseling Onderstaande routes gelden voor basisscholen en vo-scholen binnen de samenwerkingsverbanden po en vo Zuid-Kennemerland. Als de ouders 1 bij de aanmelding op een vo-school

Nadere informatie

Maatschappelijke Ontwikkeling Ingekomen stuk D17 (PA 4 september 2013) Beleidsontwikkeling. Datum uw brief

Maatschappelijke Ontwikkeling Ingekomen stuk D17 (PA 4 september 2013) Beleidsontwikkeling. Datum uw brief Ingekomen stuk D17 (PA 4 september 2013) Aan de Gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 9105

Nadere informatie

Arbeidstoeleiding van Jongeren in kwetsbare posities. Adviezen G4

Arbeidstoeleiding van Jongeren in kwetsbare posities. Adviezen G4 Adviezen G4 Arbeidstoeleiding van Jongeren in kwetsbare posities Op 3 februari was er een G4 bijeenkomst van onderwijs (samenwerkings verbanden, praktijk- en speciaal onderwijs, en MBO s) en vertegenwoordigers

Nadere informatie

Plan van aanpak uitvoering samenwerkingsagenda passend onderwijs regio 30.06

Plan van aanpak uitvoering samenwerkingsagenda passend onderwijs regio 30.06 Plan van aanpak uitvoering samenwerkingsagenda passend onderwijs regio 30.06 Inleiding 2 februari 2015 is de eerste bijeenkomst van de stuurgroep passend onderwijs regio 30.06 geweest. Doel van deze bijeenkomst

Nadere informatie

DOORGAANDE ZORGLIJNEN IN DEN HAAG

DOORGAANDE ZORGLIJNEN IN DEN HAAG DOORGAANDE ZORGLIJNEN IN DEN HAAG Eindrapportage Hans Kruijssen, adviseur m.m.v. Rineke Huysmans, ROC Mondriaan juni 2010 Vooraf Met deze eindrapportage aan de stuurgroep Spirit4you rondt de projectleider

Nadere informatie

Jaarplan 2015/2016 Vastgesteld op 12 juni 2015. Activiteiten 1. Resultaat Uitvoering Planning Borgen van de personele

Jaarplan 2015/2016 Vastgesteld op 12 juni 2015. Activiteiten 1. Resultaat Uitvoering Planning Borgen van de personele Jaarplan / Vastgesteld op 12 juni 1. ORGANISATIE Doel: Optimaliseren van de bedrijfsvoering van het SWV Helmond-Peelland VO. Activiteiten 1. Resultaat Uitvoering Planning Borgen van de personele De personeelsdossiers

Nadere informatie

Vaststellen verzuimprotocol Beroeps en Volwassenen Educatie

Vaststellen verzuimprotocol Beroeps en Volwassenen Educatie Openbaar Onderwerp Vaststellen verzuimprotocol Beroeps en Volwassenen Educatie Programma / Programmanummer Onderwijs / 1073 BW-nummer Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting Om schooluitval

Nadere informatie

Succesfactoren: Korte lijnen vertrouwen in het netwerk samenwerkende buurgemeenten samenwerkend VSO / PRO / MBO.

Succesfactoren: Korte lijnen vertrouwen in het netwerk samenwerkende buurgemeenten samenwerkend VSO / PRO / MBO. INFORMATIE KAN bijeenkomsten oktober november 2015. 1. Gemeente: netwerk. Onze boodschap en ook die van ambassadeurs participatiewet en onderwijs: De gemeente is, naast de leerling zelf en zijn ouder(s)

Nadere informatie

Subsidie Europees Sociaal Fonds (ESF)

Subsidie Europees Sociaal Fonds (ESF) Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Subsidie Europees Sociaal Fonds (ESF) Programma Economie & Werk Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Nijmegen heeft als centrumgemeente van de arbeidsmarktregio

Nadere informatie

Aanbod voor jongeren die buiten de VSV definitie vallen

Aanbod voor jongeren die buiten de VSV definitie vallen Aanbod voor jongeren die buiten de VSV definitie vallen Maatregel 5 - Projectplan Versie 1.2 Status Concept Datum 28 maart 2013 Gedelegeerd Paul Adels en Michiel Bruins opdrachtgever Programmamanager VSV

Nadere informatie

LOOPBAANADVIES WERKEN NAAR VERMOGEN voor jongeren met een beperking

LOOPBAANADVIES WERKEN NAAR VERMOGEN voor jongeren met een beperking LOOPBAANADVIES WERKEN NAAR VERMOGEN voor jongeren met een beperking samen presteren op individueel niveau bij onderzoek en advies Project : Experimentenregeling UWV Datum : 19-02-2009 Inleiding In de visie

Nadere informatie

Samenwerkingsafspraken Thuiszitters;

Samenwerkingsafspraken Thuiszitters; Samenwerkingsafspraken Thuiszitters; Gemeenten en samenwerkingsverbanden regio Zuidoost Utrecht 1. Thuiszitters Alle kinderen verdienen een plek in het onderwijs. Door goed aan te sluiten bij de ondersteuningsbehoeften

Nadere informatie

Passend onderwijs Voorblad 1: Foto Typ hier de titel

Passend onderwijs Voorblad 1: Foto Typ hier de titel Passend onderwijs Voorblad 1: Foto Typ hier de titel Opbouw presentatie Voorblad 2: Watermerk Typ hier de titel Voorblad 2: Watermerk Typ hier de titel Waarom passend onderwijs? Minder thuiszitters. Meer

Nadere informatie

Verzuim- en. meldprotocol. 12-23 jaar in VO en MBO Noorden Midden-Limburg (regio 38)

Verzuim- en. meldprotocol. 12-23 jaar in VO en MBO Noorden Midden-Limburg (regio 38) Verzuim- en meldprotocol 12-23 jaar in VO en MBO Noorden Midden-Limburg (regio 38) Leerlingen/studenten tot 18 jaar zonder startkwalificatie vallen onder de leer- en kwalificatieplicht. Leerlingen/studenten

Nadere informatie

12 Succesfactoren. voor een doorlopend onderwijstraject in, voor en na gesloten verblijf. Colofon:

12 Succesfactoren. voor een doorlopend onderwijstraject in, voor en na gesloten verblijf. Colofon: Tekst en samenstelling: ministeries van OCW, VenJ en VWS, DJI, Jeugdzorg Nederland, Taakgroep Onderwijs in gesloten instellingen en Gedragswerk. Deze succesfactoren zijn vooral bedoeld voor managers en

Nadere informatie

RMC EN VOORTIJDIG SCHOOLVERLATEN

RMC EN VOORTIJDIG SCHOOLVERLATEN RMC EN VOORTIJDIG SCHOOLVERLATEN VOORTIJDIG SCHOOLVERLATEN Iedere jongere tussen de 12 en 23 jaar die het onderwijs verlaat zonder een startkwalificatie wordt aangemerkt als een Voortijdige Schoolverlater.

Nadere informatie

Aanpak Thuiszi-ers Gemeente Almere

Aanpak Thuiszi-ers Gemeente Almere Aanpak Thuiszi-ers Gemeente Almere Thuiszi-ers Een good prac:ce van de gemeente Almere Bianca Molly November 2015 Programma Algemene info, cijfers en achtergronden gemeente Almere Leerplicht/ RMC gemeente

Nadere informatie

Integrale doorgaande lijnen bij passend onderwijs en zorg voor jeugd

Integrale doorgaande lijnen bij passend onderwijs en zorg voor jeugd Integrale doorgaande lijnen bij passend onderwijs en zorg voor jeugd Tweedaagse Passend onderwijs PO Ermelo Naoberschap Meesterschap Donderdag 9 oktober 2014 Chaja Deen - Marij Bosdriesz Programma Waarom

Nadere informatie

Jaarplan Leerplicht. Schooljaar 2013-2014. Gemeente Velsen

Jaarplan Leerplicht. Schooljaar 2013-2014. Gemeente Velsen Jaarplan Leerplicht Schooljaar 2013-2014 Gemeente Velsen 1 2 Inleiding Alle kinderen in Nederland hebben recht op onderwijs. Zo kunnen zij zich voorbereiden op de maatschappij en de arbeidsmarkt. In Nederland

Nadere informatie

Toelichting ontwikkelingsperspectief

Toelichting ontwikkelingsperspectief Toelichting ontwikkelingsperspectief Dit document is bedoeld als achtergrond informatie voor de scholen, maar kan ook (in delen, zo gewenst) gebruikt worden als informatie aan ouders, externe partners

Nadere informatie

Hoofdlijnen voor het plan van aanpak voor de bestrijding van jeugdwerkloosheid 2013 2014

Hoofdlijnen voor het plan van aanpak voor de bestrijding van jeugdwerkloosheid 2013 2014 Hoofdlijnen voor het plan van aanpak voor de bestrijding van jeugdwerkloosheid 2013 2014 Aanpak jeugdwerkloosheid In een brief van 5 maart jl. hebben de Ministeries van SZW en OCW aangegeven dat zij een

Nadere informatie

Jaarverslag leerplicht Schooljaar 2011-2012

Jaarverslag leerplicht Schooljaar 2011-2012 Jaarverslag leerplicht Schooljaar 2011-2012 Voorwoord 2 Behandelzaken 3 Tabellen & Grafieken 4 Toelichting cijfers jaarverslag 7 Trajectbureau Opleiding & Werk 8 Voorwoord De gemeente Soest wil dat alle

Nadere informatie

Handreiking. In welke situatie wordt een TLV aangevraagd? Wat is nodig om een TLV aan te vragen?

Handreiking. In welke situatie wordt een TLV aangevraagd? Wat is nodig om een TLV aan te vragen? Handreiking Toelaatbaarheidsverklaring voor kinderen tot 13 jaar voor scholen in het samenwerkingsverband (SWV) Primair Onderwijs Duin- en Bollenstreek A. Basisonderwijs pag. 2-4 B. Speciaal basisonderwijs

Nadere informatie

Belangrijk om te weten voor schooljaar 2014-2015. Koers VO Directiebijeenkomsten vo-scholen juni 2014

Belangrijk om te weten voor schooljaar 2014-2015. Koers VO Directiebijeenkomsten vo-scholen juni 2014 Bent u klaar voor de start van passend onderwijs? Samenwerkingsverband Koers VO heeft de afgelopen periode geïnvesteerd in de voorbereiding op passend onderwijs. Een proces waarin we moesten wachten op

Nadere informatie

Onderwerp: Aanvraag ESF-subsidie Actieve Inclusie 2014 2016 Reg.nummer: 2014/379169

Onderwerp: Aanvraag ESF-subsidie Actieve Inclusie 2014 2016 Reg.nummer: 2014/379169 Collegebesluit Onderwerp: Aanvraag ESF-subsidie Actieve Inclusie 2014 2016 Reg.nummer: 2014/379169 1 Inleiding; Sinds mei 2014 is er een nieuwe ESF-subsidieregeling van kracht. Een belangrijke wijziging

Nadere informatie

VSV conferentie Zuid Holland Noord 2015

VSV conferentie Zuid Holland Noord 2015 VSV conferentie Zuid Holland Noord 2015 15:00 Programma Opening Wethouder onderwijs Frank de Wit Onderwijsaanbod MBO in de regio Oege de Jong & Ricardo Winter 15:20 16:10 17:10 17:30 Johan Goossens Cabaretier

Nadere informatie

concept indicatorenset Monitor Passend Onderwijs en Jeugdhulp

concept indicatorenset Monitor Passend Onderwijs en Jeugdhulp concept indicatorenset Monitor Passend Onderwijs en Jeugdhulp dinsdag 2 december 2014 toelichting Om de hulp en ondersteuning voor kinderen en gezinnen zowel op school als thuis in samenhang te realiseren

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Subsidie aan leerwerkbedrijven Kennemerland BV (Perspectief) Portefeuille J. Nieuwenburg Auteur Fred Vonk, Telefoon 5115096 E-mail: fvonk@haarlem.nl STZ/JOS Reg.nr. 2012/264202

Nadere informatie

Verzuim- en meldprotocol SG. St. Ursula

Verzuim- en meldprotocol SG. St. Ursula Verzuim- en meldprotocol SG. St. Ursula Inleiding: Nederland telt honderden thuiszitters en duizenden voortijdige schoolverlaters. Mede in het kader van aanval op de uitval is er in op veel plaatsen opnieuw

Nadere informatie

Van individuele casuïstiek naar casusoverstijgende oplossing?!

Van individuele casuïstiek naar casusoverstijgende oplossing?! Van individuele casuïstiek naar casusoverstijgende oplossing?! Kort verslag van een OC+-initiatief rond thuiszittende leerlingen uit het primair onderwijs in de regio Eindhoven November 2012 Een publicatie

Nadere informatie

KEC WERKT. Regio Roermond e.o.

KEC WERKT. Regio Roermond e.o. KEC WERKT Regio Roermond e.o. Inleiding Voor u ligt het plan van aanpak van KEC Werkt. Het eerste gedeelte van dit plan bestaat uit een beschrijving van het project, de aanleiding, de organisatie en de

Nadere informatie

Werken naar vermogen bij Sunny Tom een kwestie van de juiste mix: persoon, situatie en begeleiding

Werken naar vermogen bij Sunny Tom een kwestie van de juiste mix: persoon, situatie en begeleiding Werken naar vermogen bij Sunny Tom een kwestie van de juiste mix: persoon, situatie en begeleiding Persoon Jongeren met een beperking die moeilijk plaatsbaar zijn op de arbeidsmarkt Situatie Tuinbouwbedrijf

Nadere informatie

WZ Memo Jeugdwerkloosheidsvrije zone en middelen ESF Hart van Brabant

WZ Memo Jeugdwerkloosheidsvrije zone en middelen ESF Hart van Brabant Zaaknummer 00437599 Onderwerp WZ Memo Jeugdwerkloosheidsvrije zone en middelen ESF Hart van Brabant Collegevoorstel Inleiding In de regio Hart van Brabant speelt een aantal ontwikkelingen op het gebied

Nadere informatie

Veranderingen rond werk en zorg. Informatie voor ouders van kinderen in het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs

Veranderingen rond werk en zorg. Informatie voor ouders van kinderen in het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs Veranderingen rond werk en zorg Informatie voor ouders van kinderen in het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs Veranderingen rond werk en zorg Jongeren in het praktijkonderwijs (pro) en

Nadere informatie

Passend Onderwijs in het MBO

Passend Onderwijs in het MBO Passend Onderwijs in het MBO 19 november 2015 Ton Eimers KBA Nijmegen Voorstellen Onderzoeker KBA Nijmegen Consortium Evaluatie Passend Onderwijs Vijfjarig onderzoeksprogramma PO, VO en MBO MBO-monitor

Nadere informatie

aandeslaginzeeland arbeidsmarktregio zeeland vanuit gemeentelijk perspectief

aandeslaginzeeland arbeidsmarktregio zeeland vanuit gemeentelijk perspectief aandeslaginzeeland arbeidsmarktregio zeeland vanuit gemeentelijk perspectief introductie De regering wil met de arbeidsmartktregio's de regionale samenwerking tussen gemeenten, werknemers- en werkgeversorganisaties

Nadere informatie

1.2. Onderzoek(pakket) 1. Aanbod

1.2. Onderzoek(pakket) 1. Aanbod 1.2. Onderzoek(pakket) 1 Aanbod 1 - Het Sprengen College streeft ernaar om, middels een combinatie van testen, te komen tot een beknopt doch integer beeld van de jongere. - Op basis van de specifieke hulpvraag

Nadere informatie

PROTOCOL MELDING EN REGISTRATIE VOORTIJDIG SCHOOLVERLATERS REGIO ZUID-HOLLAND ZUID

PROTOCOL MELDING EN REGISTRATIE VOORTIJDIG SCHOOLVERLATERS REGIO ZUID-HOLLAND ZUID PROTOCOL MELDING EN REGISTRATIE VOORTIJDIG SCHOOLVERLATERS REGIO ZUID-HOLLAND ZUID Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Voorwoord 2 Hoofdstuk 1 Inleiding. 3 Hoofdstuk 2 Melding en registratie. 5 Bijlage 1 Stroomschema

Nadere informatie

Toelichting BenW-adviesnota. Overleg Passend Onderwijs Noord- Limburg en Midden- Limburg : Philips, P.A.H.M.

Toelichting BenW-adviesnota. Overleg Passend Onderwijs Noord- Limburg en Midden- Limburg : Philips, P.A.H.M. Onderwerp: Toelichting BenW-adviesnota Afdeling/team : Welzijn Overleg Passend Onderwijs Noord- Limburg en Midden- Limburg Afdelingshoofd Auteur : Bremmers, P.H.M. : Philips, P.A.H.M. Datum vergadering

Nadere informatie

Inhoudsopgave verzuimkaart Clusius College mbo

Inhoudsopgave verzuimkaart Clusius College mbo Inhoudsopgave kaart Clusius College mbo VERZUIMKAART... 2 Verzuimregistratie... 2 Leer- en kwalificatieplicht... 2 Taken van de leerplichtambtenaar... 3 Taken van het RMC... 3 Verzuimbeleid van het Clusius

Nadere informatie

RMC, werk aan je toekomst! Voortijdig SchoolVerlaten. Uitleg over RMC en startkwalificatie

RMC, werk aan je toekomst! Voortijdig SchoolVerlaten. Uitleg over RMC en startkwalificatie RMC, werk aan je toekomst! Voortijdig SchoolVerlaten Uitleg over RMC en startkwalificatie ALGEMEEN Elk jaar verlaten jongeren voortijdig, dus zonder een diploma van een beroepsopleiding, het onderwijs.

Nadere informatie

SAMENWERKINGSVERBAND V(S)O ZUID-HOLLAND WEST update 17/03/2015

SAMENWERKINGSVERBAND V(S)O ZUID-HOLLAND WEST update 17/03/2015 Routes voor het aanvragen van een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) - Let op: Wanneer geschreven wordt over TLV wordt de toelaatbaarheidsverklaring bedoeld. Een CVI-indicatie kan nog een tijd doorlopen,

Nadere informatie

KPC groep Den Bosch 5 10 2011

KPC groep Den Bosch 5 10 2011 PAG 1 KPC groep Den Bosch 5 10 2011 De rol van de Wajong netwerken; arbeidstoeleiding nu en in de toekomst Erik Voerman Businessadviseur UWV WERKbedrijf PAG 2 Inhoud Doelstelling samenwerking PrO/VSO scholen

Nadere informatie

1 van 5. Registratienummer: Bijlage(n) 2 Onderwerp. Beleidsplan Participatiewet. Middenbeemster, 30 september 2014. Aan de raad

1 van 5. Registratienummer: Bijlage(n) 2 Onderwerp. Beleidsplan Participatiewet. Middenbeemster, 30 september 2014. Aan de raad VERG AD ERING GEM EENT ER AAD 20 14 VOORST EL Registratienummer: 1150476 Bijlage(n) 2 Onderwerp Beleidsplan Participatiewet Aan de raad Middenbeemster, 30 september 2014 Inleiding en probleemstelling Gemeenten

Nadere informatie

Opbrengsten en adviezen pilot loket passend onderwijs: Toewijzen Vanuit Onderwijs- en Ondersteuningsbehoeften

Opbrengsten en adviezen pilot loket passend onderwijs: Toewijzen Vanuit Onderwijs- en Ondersteuningsbehoeften Opbrengsten en adviezen pilot loket passend onderwijs: Toewijzen Vanuit Onderwijs- en Ondersteuningsbehoeften Samenwerkingsverband voortgezet (speciaal) onderwijs Noord-Kennemerland juni 2014 1 Inleiding

Nadere informatie

Voorbeeld efficiënte inpassing lwoo en pro binnen passend onderwijs.

Voorbeeld efficiënte inpassing lwoo en pro binnen passend onderwijs. [Typ hier] Voorbeeld efficiënte inpassing lwoo en pro binnen passend onderwijs. 11 mei 2015 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Deze handreiking is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met:

Nadere informatie

Achtergrondinformatie formatiemeter 2014

Achtergrondinformatie formatiemeter 2014 Achtergrondinformatie formatiemeter 2014 Aanleiding De formatierichtlijn leerplichtfunctie dateert uit 2007. Een aantal ontwikkelingen is aanleiding om de formatierichtlijn in 2013 tegen het licht te houden.

Nadere informatie

CONVENANT VSV 2012-2015 (naam regio)

CONVENANT VSV 2012-2015 (naam regio) CONVENANT VSV 2012-2015 (naam regio) Convenant tussen de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de RMCcontactgemeente van de RMC-regio ( ) en onderstaande onderwijsinstellingen inzake het terugdringen

Nadere informatie

Ter attentie van de leden van de Vaste Kamercommissie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Ter attentie van de leden van de Vaste Kamercommissie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap De Kinderombudsman Visie op het verlengen van de kwalificatieplicht tot 21 jaar 7 september 2015 Ter attentie van de leden van de Vaste Kamercommissie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Aanleiding De

Nadere informatie

De nieuwe opzet van de AKA/Entreeopleiding in hoofdpunten (meer op http://mbo15.nl/node/327)

De nieuwe opzet van de AKA/Entreeopleiding in hoofdpunten (meer op http://mbo15.nl/node/327) Memo Ongediplomeerde uitstroom vo / instroom mbo (2014) in Rijnmond Met ingang van 1 augustus 2014 worden nieuwe regels voor het mbo van kracht (voortvloeiend uit Focus op Vakmanschap). Voor de vo-scholen

Nadere informatie

Onderwerp Beantwoording schriftelijke raadsvragen over toelatingsbeleid ROC Nijmegen inzake jongeren met autisme

Onderwerp Beantwoording schriftelijke raadsvragen over toelatingsbeleid ROC Nijmegen inzake jongeren met autisme Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording schriftelijke raadsvragen over toelatingsbeleid ROC Nijmegen inzake jongeren met autisme Programma / Programmanummer Onderwijs / 1073 BW-nummer Portefeuillehouder

Nadere informatie

Onderzoek Voortijdig Schoolverlaters

Onderzoek Voortijdig Schoolverlaters Onderzoek Voortijdig Schoolverlaters Informatiebijeenkomst gemeenteraad Datum: 22 april 2014 Aanleiding Zorg van fracties over voortijdig schoolverzuim Doel van het onderzoek: zicht op de problematiek

Nadere informatie

Format eindrapportage Jeugdactieplan Zaanstreek Waterland

Format eindrapportage Jeugdactieplan Zaanstreek Waterland Format eindrapportage Jeugdactieplan Zaanstreek Waterland Legenda kleuren Kleur Toelichting GROEN project is volgens plan verlopen ORANJE er waren knelpunten en/of het project is niet volgens planning

Nadere informatie

van de raadsleden dhr. N. Rennenberg (OAE) en dhr. C. Verbeek (OAE) over kwetsbare jongeren.

van de raadsleden dhr. N. Rennenberg (OAE) en dhr. C. Verbeek (OAE) over kwetsbare jongeren. gemeente Eindhoven Raadsnummer 15R6448 Inboeknummer 15bst01156 Beslisdatum B&W 25 augustus 2015 Dossiernummer 15.35.103 (2.2.1) Raadsvragen van de raadsleden dhr. N. Rennenberg (OAE) en dhr. C. Verbeek

Nadere informatie

Thuiszitters Directeur van het samenwerkingsverband en de inspectie: Vrienden voor het leven

Thuiszitters Directeur van het samenwerkingsverband en de inspectie: Vrienden voor het leven Thuiszitters Directeur van het samenwerkingsverband en de inspectie: Vrienden voor het leven Lunteren, 27 mei 2015 Minisymposia M.b.t. het thema de thuiszittende leerling werd geconstateerd dat Passend

Nadere informatie

Regeling rugzakleerlingen in het Passend Onderwijs

Regeling rugzakleerlingen in het Passend Onderwijs Onderwijsondersteuningsroute: Instroom van leerlingen met rugzak (concept versie 5 september 2013; ontwikkeld door de Werkgroep Passend Onderwijs Toewijzing Onderwijsondersteuning van Koers VO). - De onderwijsondersteuningsroute

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Groningen Een van de 35 van Nederland

Arbeidsmarkt Groningen Een van de 35 van Nederland Arbeidsmarkt Groningen Een van de 35 van Nederland https://www.youtube.com/watch?v=k1cwrsjoquq Werk in Zicht is een samenwerkingsverband tussen 27 gemeenten (23 Groninger en 4 Drentse gemeenten), UWV en

Nadere informatie

RMC jaarverslag 2013-2014

RMC jaarverslag 2013-2014 RMC jaarverslag 2013-2014 RMC subregio Vallei Ede Renswoude Rhenen Scherpenzeel Veenendaal - Wageningen Aanpak verzuim en voortijdig schoolverlaten 18 23 jaar Inhoudsopgave 1. Samenvatting...3 2. Inleiding...4

Nadere informatie

Hoofdlijnenakkoord voor het inrichten van een Regionaal Arrangement Beroepsonderwijs Amsterdam

Hoofdlijnenakkoord voor het inrichten van een Regionaal Arrangement Beroepsonderwijs Amsterdam Afdeling Onderwijs, Jeugd en Educatie Team Onderwijs VO Hoofdlijnenakkoord voor het inrichten van een Regionaal Arrangement Beroepsonderwijs Amsterdam Betrokken partijen: De instellingen voor Beroepsonderwijs

Nadere informatie

Meerjarenontwikkelingsplan swv 2014 2018 september 2014 inclusief speerpunten 2014-2015 vastgesteld door ledenraad op 10-9-2014

Meerjarenontwikkelingsplan swv 2014 2018 september 2014 inclusief speerpunten 2014-2015 vastgesteld door ledenraad op 10-9-2014 Meerjarenontwikkelingsplan swv 2014 2018 september 2014 inclusief speerpunten 2014-2015 vastgesteld door ledenraad op 10-9-2014 Dit meerjarenontwikkelingsplan vloeit voort uit het ondersteuningsplan 2014-2018,

Nadere informatie

MENUKAART PRO VSO ESF 2014-2020. Uitgangspunten ESF 2014-2020 voor de doelgroep leerlingen Praktijkonderwijs en Voortgezet Speciaal Onderwijs

MENUKAART PRO VSO ESF 2014-2020. Uitgangspunten ESF 2014-2020 voor de doelgroep leerlingen Praktijkonderwijs en Voortgezet Speciaal Onderwijs MENUKAART PRO VSO ESF 2014-2020 Uitgangspunten ESF 2014-2020 voor de doelgroep leerlingen Praktijkonderwijs en Voortgezet Speciaal Onderwijs Versie: definitief Januari 2014 Inhoud 1. Menukaart... 3 2.

Nadere informatie

Integraal aanbod tienermoeders Startteam tienermoeders & Lentiz New Life + LIFEkids Even voorstellen Nadja Mager Coördinator RMC en voortijdig schoolverlaten Nieuwe Waterweg Noord Beleidsadviseur jongerenbeleid

Nadere informatie

ondersteuningsstructuren Lorentz Lyceum

ondersteuningsstructuren Lorentz Lyceum ondersteuningsstructuren Lorentz Lyceum 6 juli 2014 Versie 0.1nmp en fnc Inleiding: In dit document worden de ondersteuningsstructuren van het Lorentz Lyceum beschreven. Het Lorentz Lyceum vindt het bieden

Nadere informatie

Aanpak arbeidsmarkt Zuidoost-Nederland 2016-2020. Illustratie regionaal arbeidsmarkt dashboard. Inleiding

Aanpak arbeidsmarkt Zuidoost-Nederland 2016-2020. Illustratie regionaal arbeidsmarkt dashboard. Inleiding Aanpak arbeidsmarkt Zuidoost-Nederland 2016-2020 Illustratie regionaal arbeidsmarkt dashboard. Inleiding Wil Zuidoost-Nederland als top innovatie regio in de wereld meetellen, dan zal er voldoende en goed

Nadere informatie

Actieplan Jeugdwerkloosheid Utrecht-Midden 2015-2016

Actieplan Jeugdwerkloosheid Utrecht-Midden 2015-2016 Actieplan Jeugdwerkloosheid Utrecht-Midden 2015-2016 25 juni 2015 1 Korte samenvatting Met het Actieplan Jeugdwerkloosheid Utrecht-Midden 2013-2014 zijn positieve resultaten behaald. Er is ook veel ervaring

Nadere informatie

Openbaar. Subsidie aan Werkenrode School voor uitvoering project Boris. Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel.

Openbaar. Subsidie aan Werkenrode School voor uitvoering project Boris. Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel. Openbaar Onderwerp Subsidie aan Werkenrode School voor uitvoering project Boris Programma / Programmanummer Onderwijs / 1073 en Werk & Inkomen / 1061 BW-nummer Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert /

Nadere informatie

Landelijke toegang maatschappelijke opvang

Landelijke toegang maatschappelijke opvang HANDREIKING Landelijke toegang maatschappelijke opvang VERSIE DECEMBER 2014 1 Aanleiding en doel van de tweede handreiking Vanaf 2010 zijn de financiële middelen die de centrumgemeenten ontvangen van het

Nadere informatie

Aanpak: Bijzondere Zorg Team. Beschrijving

Aanpak: Bijzondere Zorg Team. Beschrijving Aanpak: Bijzondere Zorg Team Namens de gemeente Deventer hebben drie netwerkpartners de vragenlijst gezamenlijk ingevuld. Dit zijn Dimence GGZ, Tactus verslavingszorg, en Iriszorg maatschappelijke opvang.

Nadere informatie

Protocol Advies keuze voortgezet onderwijs

Protocol Advies keuze voortgezet onderwijs Protocol Advies keuze voortgezet onderwijs Obs Valkenhorst Bremstraat 14 9404 GD Assen 0592-331393 directie@devalkenhorst.nl www.devallkenhorst.nl Protocol Advies schoolkeuze Voortgezet Onderwijs Aanmelding

Nadere informatie

PLAN VAN AANPAK SUBSIDIE REGIONAAL PROGRAMMA 2012-2015

PLAN VAN AANPAK SUBSIDIE REGIONAAL PROGRAMMA 2012-2015 PLAN VAN AANPAK SUBSIDIE REGIONAAL PROGRAMMA 2012-2015 Betreft maatregel:coachvoorziening Activiteit: Uitvoerder/regie: ROC Mondriaan Reeds aanwezige documentatie: ingevulde format in aanvraag Contactgegevens

Nadere informatie

Procesbeschrijving Ondersteuningsroute gemeenten-onderwijs, inclusief toeleiding en regie.

Procesbeschrijving Ondersteuningsroute gemeenten-onderwijs, inclusief toeleiding en regie. Procesbeschrijving Ondersteuningsroute gemeenten-onderwijs, inclusief toeleiding en regie. Gezamenlijke thema s onderwijs - gemeenten: A. Samenhangende onderwijs, ondersteunings-, en hulpstructuur voor

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST SCHOLEN VOOR PRAKTIJKONDERWIJS NOORDOOST NOORD-BRABANT, MEE EN UWV

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST SCHOLEN VOOR PRAKTIJKONDERWIJS NOORDOOST NOORD-BRABANT, MEE EN UWV SAMENWERKINGSOVEREENKOMST SCHOLEN VOOR PRAKTIJKONDERWIJS NOORDOOST NOORD-BRABANT, MEE EN UWV 1. INLEIDING De arbeidsintegratie van jongeren met leermoeilijkheden is gebaat bij een goede regionale samenwerking.

Nadere informatie

Verslag MBO conferentie Betere zorg, minder uitval

Verslag MBO conferentie Betere zorg, minder uitval Verslag MBO conferentie Betere zorg, minder uitval Lunteren, 22 april 09 Presentatieronde 1: Flex College het Nijmeegse model in de strijd tegen voortijdig schoolverlaten. Presentator Jeroen Rood, directeur

Nadere informatie

TRAJECT OP MAAT INVESTEREN IN JEUGD

TRAJECT OP MAAT INVESTEREN IN JEUGD Eigen kracht, motivatie, vertrouwen, nieuwe mogelijkheden, ontdekken en ontwikkelen van talenten JEUGD & ONDERWIJS TRAJECT OP MAAT INVESTEREN IN JEUGD Gemeente s Hertogenbosch Afdeling Jeugd en Onderwijs

Nadere informatie

SchoolWerkt-agenda 2015-2019 RMC regio Utrecht

SchoolWerkt-agenda 2015-2019 RMC regio Utrecht SchoolWerkt-agenda 2015-2019 RMC regio Utrecht Toelichtingsdocument Januari 2015 De SchoolWerkt-agenda geeft de kaders en de visie van de regionale aanpak voortijdig schoolverlaten (vsv) in RMC regio Utrecht

Nadere informatie

RMC beleidsplan Zuid-Holland Noord 2011-2014 Regionaal Bureau Leerplicht Holland Rijnland

RMC beleidsplan Zuid-Holland Noord 2011-2014 Regionaal Bureau Leerplicht Holland Rijnland RMC beleidsplan Zuid-Holland Noord 2011-2014 Concept Inleiding en wettelijk kader Sinds de oprichting van het Regionaal Bureau Leerplicht (RBL) in De doelgroep van de RMC-functie, zoals benoemd in de wet,

Nadere informatie

FACTSHEET VOORTIJDIG SCHOOLVERLATEN 2013-2014 RMC-REGIO 026 ZUID-HOLLAND NOORD

FACTSHEET VOORTIJDIG SCHOOLVERLATEN 2013-2014 RMC-REGIO 026 ZUID-HOLLAND NOORD FACTSHEET VOORTIJDIG SCHOOLVERLATEN 0-04 ONTWIKKELING AANTAL VSV ERS Van de.9 onderwijsdeelnemers in de RMC-regio Zuid-Holland-Noord op oktober 0, stonden er 59 jongeren op oktober 04 niet ingeschreven

Nadere informatie

Richting en resultaat voor de regio

Richting en resultaat voor de regio Richting en resultaat voor de regio visie en beleidsagenda voortijdig schoolverlaten 2010 2014 Zuid Holland Noord vastgesteld op 13 september 2010 door de regiegroep vsv Visie en beleidsagenda vsv 2010

Nadere informatie

1 TRAJECT VAN SCHOOL TOT ARBEID

1 TRAJECT VAN SCHOOL TOT ARBEID 1 TRAJECT VAN SCHOOL TOT ARBEID ARBEIDSTOELEIDING VOOR KWETSBARE JONGEREN Voor jongeren die behoren tot de kwetsbare doelgroep is het uitermate moeilijk om een (opleidings)traject gericht op het verkrijgen

Nadere informatie

Verzuim- en. meldprotocol. voor jongeren van 12-23 jaar voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs in Noord en Midden-Limburg (regio 38)

Verzuim- en. meldprotocol. voor jongeren van 12-23 jaar voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs in Noord en Midden-Limburg (regio 38) Verzuim- en meldprotocol voor jongeren van 12-23 jaar voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs in Noord en Midden-Limburg (regio 38) Herziene versie na evaluatie - maart 2014 Leerlingen/studenten tot

Nadere informatie

Het aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring, bij wie en door wie?

Het aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring, bij wie en door wie? Het aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring, bij wie en door wie? Een handreiking om te kunnen bepalen waar de TLV moet worden aangevraagd. Een samenvatting voor het toepassen van grensverkeer. Versie

Nadere informatie

Thema Te beantwoorden vragen (niet uitputtend) Wie verantwoordelijk Tijd gereed

Thema Te beantwoorden vragen (niet uitputtend) Wie verantwoordelijk Tijd gereed Proceskalender 2014 van De januari 2014 A-lijst : onderwerpen Thema Te beantwoorden vragen (niet uitputtend) Wie verantwoordelijk Tijd gereed 1. WERKBEDRIJF Taak en minimale functies Werkbedrijf Wat is

Nadere informatie

De plusvoorziening en de zorgstructuur in het MBO

De plusvoorziening en de zorgstructuur in het MBO De plusvoorziening en de zorgstructuur in het MBO Alternatieve trajecten ter voorkoming van voortijdig schoolverlaten Sinds een aantal jaren staat de vermindering van het voortijdig schoolverlaten hoog

Nadere informatie

Zorg- en adviesteam in het onderwijs

Zorg- en adviesteam in het onderwijs standaard Convenant Zorg- en adviesteam in het onderwijs Product van het programma Intensivering Kwaliteit Zorg- en adviesteams NJi Onderwijs & Jeugdzorg / LCOJ mei 2008 Inhoudsopgave Inleiding Convenant

Nadere informatie

Taakprofielen. De voorzitter

Taakprofielen. De voorzitter Taakprofielen In dit onderdeel worden profielen weergegeven voor de taken die uitgevoerd worden ten behoeve van het ZAT in het mbo. De taakprofielen zijn door het NIJ Onderwijs & Jeugdzorg ontworpen in

Nadere informatie