BELEIDSPLAN Danspunt vzw. Abrahamstraat GENT - -

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BELEIDSPLAN 2012-2016. Danspunt vzw. Abrahamstraat 13-9000 GENT - info@danspunt.be - www.danspunt.be"

Transcriptie

1 BELEIDSPLAN Abrahamstraat GENT - -

2 INHOUDSTAFEL VOORWOORD 3 1. VOORSTELLING 4 1. Coördinaten 4 2. Beknopte Historiek 4 3. De Bestuursorganen 6 4. Het Team 6 2. HET BELEIDSPLANNINGSPROCES 7 3. S.W.O.T.- & OMGEVINGSANALYSE 8 4. DE MISSIE DE STRATEGISCHE EN OPERATIONELE DOELSTELLINGEN De Informerende en Promotionele Opdracht De KwaliteitsVerbeterende Opdracht 19 a. Doelgroepen 19 b. Het Aanbod 20 a. Samenwerking 23 b. Artistieke Projecten De DienstVerlenende Opdracht De NetwerkVerbredende Opdracht 31 2

3 VoorWoord Amateurdans is in de voorbije beleidsperiode helemaal ontbolsterd en tot ontplooiing gekomen en is ontegensprekelijk gestegen in de hitparade van de favoriete creatieve, expressieve vrijetijdsbestedingen in Vlaanderen. Sinds ook de audiovisuele media enkele jaren geleden met succes op de trein gesprongen zijn, is de groei die reeds was ingezet, nog versterkt. Dansvloeren en podia zijn meer en meer ontmoetingsplaatsen geworden voor dansers met de meest diverse sociale en culturele achtergronden, samengebracht rond hun gemeenschappelijke passie voor muziek en dans. Dans is ontegensprekelijk een sociaal gebeuren, met vaste, wederkerende momenten waarop je kan genieten van samen zijn, samen repeteren, samen creëren en samen tonen aan de buitenwereld. Dans doorbreekt alle mogelijke barrières van taal, omdat er gefocust wordt op de gemeenschappelijke en universele taal die we allemaal het beste beheersen en kunnen interpreteren: de lichaamstaal, non-verbale communicatie en de expressie van emoties. Samen met de groei van Danspunt is tevens het aanzien van amateurdans de afgelopen jaren fel gestegen. Er is ongetwijfeld ook een taboe de wereld uitgeholpen: daar waar in onze cultuur en onze contreien, dansen voor velen het imago had als iets dat hoofdzakelijk voor vrouwen bestemd is, zijn er intussen steeds meer mannen die door dans worden aangetrokken, omdat ze vinden dat ook voor hen dans een meerwaarde kan betekenen. Naast het sierlijke en vrouwelijke, heeft dans ook iets krachtigs en mannelijks. Uiteraard zijn er nogal wat onderlinge verschillen tussen alle mogelijke dansgenres die die in Danspunt verenigd zijn. Sommige genres zijn bovendien sterk onderhevig aan muzikale en maatschappelijke trends en evoluties. Toch creëert het dansmomentum van dit ogenblik, de unieke kans aan elke dansgroep of dansschool om gebruik te maken van de toegenomen belangstelling om dansliefhebbers en geïnteresseerden warm te maken om samen een unieke danservaring te beleven en te delen. Het is in dit kader dat Danspunt haar rol wil spelen als steunpunt voor amateurdans in Vlaanderen, ijverend voor meer kwaliteit, creativiteit en dansplezier op alle mogelijke dansvloeren en podia in Vlaanderen, voor iedereen, ongeacht zijn of haar achtergrond of leeftijd. Dit nieuwe beleidspan bouwt voort op het vorige, trekt de lijnen verder die daarin werden uitgestippeld, verfijnt en stuurt bij daar waar de analyses en evaluaties van het voorbije jaar de vinger op hebben gelegd. Het houdt rekening met de wensen en behoeften van het werkveld en de achterban en met de grote beleidsopties van de Vlaamse overheid. Het is met vereende kracht en super gemotiveerd dat deze nieuwe beleidsperiode wordt aangevat. Gent, 31 december 2011 Ton Schipper, Directeur 3

4 1. Voorstelling 1. Coördinaten Statutaire naam: Statutaire zetel: Abrahamstraat 13, 9000 Gent Werkingsadres: Danspunt Abrahamstraat Gent Contact: [t] [f] Beknopte Historiek Danspunt ontstond uit een fusie van drie vroegere federaties voor amateurdans VVKB, VVG en LVDB en één dienst AADS. Op 1 januari 2002 werd de vzw op basis van het decreet op de amateurkunsten erkend als landelijke organisatie voor amateurdans. De organisatie kende een moeilijke en woelige opstartfase. Niet alleen werden de personeelsleden van de afzonderlijke federaties in één team samengebracht en waren ze als vroegere concurrenten op elkaar aangewezen om samen te werken, de oorspronkelijke federaties konden zich bovendien ook moeilijk neerleggen bij de reorganisatie van de sector, wat dan weer aanleiding gaf tot strubbelingen in de toenmalige bestuursorganen. Na de nodige bijsturingen in de eerste beleidsperiode, is Danspunt in de vorige beleidsperiode geëvolueerd tot een soliede organisatie, waarin veel aandacht wordt besteed aan momenten van overleg en advies. Elke week volgt een stafvergadering de dagelijkse werking op de voet. Hier worden de lopende en de nieuwe projecten besproken en de voorbije activiteiten geëvalueerd, zodat iedereen van de staf steeds op de hoogte van wat er binnen de werking gebeurt. De standpunten die er worden ingenomen, gebeuren zoveel mogelijk op basis van consensus. Voor wat betreft de statutaire organen, komt het Dagelijks Bestuur maandelijks bijeen. Hierin zetelen (maximum) 6 leden van de Raad van Bestuur (waaronder de voorzitter, ondervoorzitter, secretaris, penningmeester en gewone leden) en de directeur + een verslagnemer. Het dagelijks bestuur tekent de grote beleidslijnen uit en bespreekt de werking en de activiteiten, zoals ze door het team worden voorgesteld en gevoerd. De Raad van Bestuur komt gemiddeld drie tot vier maal per jaar samen, en de Algemene Vergadering, naargelang de noodwendigheid, één tot twee maal per jaar. Bij de samenstelling wordt rekening gehouden met de competenties van de leden en met de verschillende dansgenres die in Danspunt zijn vertegenwoordigd. Danspunt heeft geen provinciale afdelingen. Maar er worden zoveel mogelijk projecten en activiteiten ontwikkeld met lokale actoren uit de verschillende provincies, om op die manier een zo landelijk mogelijke werking tot stand te brengen. Dit maakt het bovendien ook gemakkelijker om lokaal vrijwilligers in te zetten bij bepaalde initiatieven. 4

5 Het beleid wordt ondersteund door adviezen van deskundigen die al dan niet bijeen komen in beleidsvoorbereidende of in thema gebonden commissies. De leden van de staf werken nauw met hen samen. Ze zorgen niet alleen voor de begeleiding van het proces, maar verwerken ook de resultaten in de uiteindelijke opties die worden genomen ten aanzien van het beleid zoals ze worden voorgelegd aan de bestuursorganen. Gedurende haar eerste beleidsperiode, van , was Danspunt sterk gefocust op het uitbouwen van de nieuwe organisatie. Dat gebeurde door een verbreding, vernieuwing en verjonging van de werking en door een kwaliteitsbevorderende ondersteuning van de amateurdanssector. Voor de communicatie en informatie werd gekozen voor een open en eigentijdse stijl. Dank zij een nieuw imago slaagden Danspunt erin om ook een positief imago op te bouwen over amateurdans. Bij het uitbouwen van de organisatie werd ook sterk rekening gehouden met de basisbeginselen van IKZ. Deze zorg om de kwaliteit van de werking die Danspunt ontwikkelde, blijft een belangrijk aandachtspunt. Het evalueren van zowel de vormings- en opleidingsactiviteiten, als van de publieksgerichte evenementen, behoort tot de te volgen standaard procedures. Ook interne kwaliteitszorg is een belangrijke element in de werking. Zo werden de statuten van Danspunt in 2010 voor een tweede maal aangepast en geactualiseerd. De tekst vormt nu een democratischer, duidelijker en leesbaarder geheel. Bepaalde (tijdsgebonden) artikels die in de vroegere statuten stonden en die niet meer van toepassing waren, werden geschrapt. Tezelfdertijd werd ook het huishoudelijk reglement geactualiseerd. Danspunt is er in de voorbije 5 jaar in geslaagd om haar werking en de professionele omkadering voor de amateurdanssector gestaag verder uit te bouwen. Op zeven jaar tijd verdriedubbelde het aantal leden. Ook de dienstverlening werd verder uitgebreid. Zo krijgen de leden op het vertonen van hun danspas naast kortingen op de eigen activiteiten, ook kortingen op dansvoorstellingen in de grote theaterhuizen. Kortom, dank zij een geïntegreerde werking die zich richt tot al wie in zijn/haar vrije tijd met dans of danscreatie bezig is, en door in te zetten op creativiteit en omkadering, is Danspunt erin geslaagd om een groeiende meerwaarde te betekenen voor de Amateurdans in Vlaanderen en Brussel. 5

6 Algemene Vergadering Raad van Bestuur Dagelijks Bestuur 3. De Bestuursorganen Piet Walravens Guy Pauwels Hilde Quix Steven Willems Koen Van den Abbeele Isabelle Beernaert Steve Burggraeve Herman Buyl Patrick De Coninck Armand De Winter Jan Dockers Abdelmalek El Houari Saskia Goetghebeur Marc Goossens Jan Mussche Rudy Putteman Pol Van Assche Gudrun Van Eynde Liliane Vanacker Haider Al Timimi Miet Bleyen Elza Bogaerts Dave Brawers Marc Coopman Sam Dils Hans Gauchez Jeff Koyen Abdelaziz Sarrokh Etienne Toussaint Machteld Van den Bossche Eddy Vanhaelen Voorzitter Ondervoorzitter Secretaris Penningmeester Gewoon lid 4. Het Team Uitgebreide gegevens over het team, de samenstelling ervan en de taakverdeling vindt u onder het personeelsplan. De directeur, de stafmedewerkers en de projectmedewerkers komen wekelijks samen in een stafvergadering waarop de lopende en de nieuwe projecten worden besproken, de voorbije activiteiten worden geëvalueerd en het beleid wordt voorbereid. 6

7 2. Het Beleidsplanningsproces De aanzet voor dit nieuwe beleidsplan werd al gegeven in juni 2010, toen zowel op het Dagelijks Bestuur als in de Raad van Bestuur de planning werd besproken van de verschillende stappen die dienden ondernomen worden. Gedurende het hele proces was het hele team betrokken bij de verschillende fases van de uitwerking ervan. Zowel leden van de statutaire organen, als deskundigen, als gewone leden namen op de ene of andere manier deel aan bevragingen of brainstorm sessies, als aan de bespreking van de resultaten ervan. 22 juni 2010: bespreking van de planning van het beleidsplanningsproces in het Dagelijks Bestuur en de Raad van Bestuur. 14 september 2010: Het Dagelijks bestuur bespreekt de planning van de SWOT-analyse en de Quickscan voor de doorlichting van de eigen werking van de organisatie. 15 september 2010: De leden worden per mail uitgenodigd om deel te nemen aan een uitgebreide online bevraging via 5 oktober 2010: ten behoeve van de SWOT-analyse neemt een focusgroep deel aan een bevraging over de werking van Danspunt. Diezelfde dag wordt een Quickscan gehouden om te peilen naar de kwaliteit van de werking van Danspunt. Beide besprekingen worden geleid door Hilde Quix. 19 oktober 2010: De resultaten van de SWOT-analyse en de Quickscan worden besproken op het Dagelijks Bestuur. 29 oktober 2010: Visitatie van de overheid. 30 november: Bespreking in het Dagelijks Bestuur van de sectorale aandachtspunten zoals ze werden aangegeven op het directeuren overleg (DOL) in het Forum voor Amateurkunsten. Bespreking van de Presentatie SWOT analyse en de Quickscan door de Raad van Bestuur. 14 december 2010: Brainstorm over de werking van de themacommissies in Danspunt. Februari 2011: functioneringsgesprekken met de teamleden in functie van het actualiseren en optimaliseren van de onderlinge taakverdeling in het personeelskader. 22 februari 2011: Bespreking van het Financieel Behoefteplan Dagelijks Bestuur en de Raad van Bestuur. 1 maart 2011: De Algemene Vergadering keurt het Financieel Behoefteplan goed. 5 april 2011: SWOT-analyse Vlaamse Volksdans in het Dagelijks Bestuur en planning van de verdere brainstorm sessies en bevragingen ten behoeve van het beleidsplan. 21 april 2011: Evaluatiemeeting met leden van de Algemene Vergadering, de Commissie Publieksgerichte activiteiten en stakeholders over de Danspunt-wedstrijden in het kader van de kwaliteitsbevorderende opdracht van Danspunt, geleid door Imke Laureys, (stagiaire HUBrussel). Mei 2011: lezersenquête met als doel de doorlichting van het Dans.magazine, geleid door Birgit Clippeleyr (stagiaire UGent). 23 mei 2011: Brainstorm onder leiding van Allies Swinnen over het artistiek beleid en de publieksgerichte activiteiten. 14 juni 2011: brainstorm over de senioren werking van Danspunt. 21 juni 2011: brainstorm onder leiding van Allies Swinnen met leden van het team en de Raad van Bestuur over de Vormingsprojecten en de opleiding van Danspunt. 21 juni 2011: De omgevingsanalyse uitgevoerd door het Forum voor Amateurkunsten wordt voorgesteld aan de Raad van Bestuur. 20 september 2011: Het resultaat van de brainstorm sessies over artistiek beleid, publieksgerichte activiteiten, vorming en opleiding wordt besproken op het Dagelijks Bestuur. 22 november 2011: De strategische en Operationele doelstellingen worden goedgekeurd door de Raad van Bestuur. 20 december 2011: De algemene vergadering keurt het beleidsplan goed. 7

8 3. S.W.O.T.- & Omgevingsanalyse Om het beleid van de komende 5 jaar te onderbouwen heeft Danspunt een beroep kunnen doen op een aantal bronnen en gegevens, die zowel betrekking hebben op de sector als op de eigen discipline en organisatie Het afgelopen jaar heeft Danspunt op verschillende manieren haar werking geëvalueerd en hield bevragingen met het oog op mogelijke door te voeren aanpassingen en bijsturingen van het beleid dat de afgelopen 5 jaar is gevoerd. Danspunt hield zowel een grondige focusgroep bevraging, als een open online-bevraging die toegankelijk was voor zowel leden als niet-leden en stakeholders. De resultaten van de bevragingen resulteerden in een uitgebreide SWOT-analyse, die als basis diende voor het opstellen van acties die als uitgangspunt konden dienden om de werking bij te stellen en desgevallend nieuwe accenten te leggen in de beleidsplanning voor Ook werd de kwaliteit van de werking van Danspunt als organisatie gemeten. Dat gebeurde aan de hand van een Quickscan die gehouden werd bij een evenwichtig samengestelde focusgroep. Deze Quickscan is als instrument enkele jaren geleden voor de sector ontwikkeld door Kwasimodo. Het laat toe om binnen de organisatie een snelle selectie te maken van de domeinen die het meest dringend dienen te worden verbeterd. Een derde bron voor dit beleidsplan zijn de onderzoeksresultaten van "Amateurkunsten in beeld gebracht", het grootschalig sociologisch onderzoek naar de amateurkunsten in Vlaanderen, die in 2009 is gevoerd o.l.v. prof. Mark Elchardus (VUB) en prof. John Lievens (UGent). Dit leverde een schat aan wetenschappelijk cijfermateriaal. De sectorale gegevens werden bovendien aangevuld met nuttige cijfers uit een aanvullend onderzoek bij leden van Danspunt, dat is gevoerd door hetzelfde onderzoeksteam. De resultaten van dit aanvullende onderzoek worden als bijlage aan dit beleidsplan toegevoegd. Als vierde bron voor het plannen van het beleid voor de komende 5 jaar, is er de uitgebreide omgevingsanalyse en toekomstverkenning die werd uitgewerkt door het Forum voor Amateurkunsten. Het is gebaseerd op allerhande literatuur en onderzoeksresultaten. Tevens betrok het Forum drie deskundigen bij het onderzoek, die elk vanuit een specifieke invalshoek naar de omgeving en de impact hiervan op de AK-sector keken: Hugo De Vos, voormalig directeur van belangenbehartiger FOV en specialist inzake sociaal-cultureel volwassenenwerk; Rik Pinxten, professor in de vergelijkende cultuurwetenschappen en specialist inzake maatschappelijke evoluties; en Stefan Perceval, theatermaker uit de professionele kunstensector die z n licht liet schijnen op onze sector. De integrale omgevingsanalyse wordt eveneens als bijlage aan dit beleidsplan toegevoegd. Verder zijn er ook de resultaten van de Participatiesurvey, waarin ruim aandacht werd geschonken aan de Amateurkunsten. Een beknopte neerslag en toelichting door de onderzoekers wordt eveneens als bijlage aan dit document toegevoegd. Voorts zal in de uitwerking van dit beleidsplan ook aandacht geschonken worden aan de strategische doelstellingen die Minister Schauvliege in haar beleidsbrief voor transversaal cultuurbeleid vooropstelt, namelijk : duurzaam beleid participatie en diversiteit e-cultuur en digitalisering competentieverwerving en waardering aandacht voor cultuurmanagement en culturele economie internationaal cultuurbeleid eco-cultuur 8

9 2) Kwaliteitsverbeterende opdracht 1) Informerende en Promotionele opdracht 3) Dienstverlenende opdracht 4) Netwerkverbr. opdracht Interne krachten Externe krachten STERKTES KANSEN WEBSITE: WEBSITE: groot bereik, hoog bezoekersaantal nieuwe website met duidelijker structuur om info te goeie bron van informatie verspreiden up-to-date informatie BIBLIOTHEEK / DOCUMENTATIECENTRUM: BIBLIOTHEEK / DOCUMENTATIECENTRUM: doorverwijzing naar gespecialiseerde bibliotheken en heel veel gespecialiseerde info (dansbeschrijvingen o.a. verkooppunten folkloredans) digitalisering veel audiovisueel materiaal van activiteiten audio-visueel materiaal online beschikbaar maken TIJDSCHRIFT: digitale inventaris integreren in systeem andere grote oplage, groot bereik documentatiecentra en -collecties kwalitatief en praktisch TIJDSCHRIFT: INFORMATIECENTRUM: gratis houden voor de leden veel info en knowhow voorhanden betaalbaar houden door digitalisering en verlagen systematische doorverwijzing gedrukte oplage samenwerking met partners INFORMATIECENTRUM: IMAGO: samenwerking met andere organisaties en belendende positief beeld opgebouwd in het werkveld sectoren (voor folklore IVV, Nevofoon) visuele aanwezigheid op veel activiteiten iets meer specialiseren in bepaalde thema's, zoals SABAM, Billijke vergoeding,... PROMOTIE: oog hebben voor de specificiteit van de doelgroepen in de promoteksten PUBLIEKSGERICHTE ACTIVITEITEN & PROJECTEN: PUBLIEKSGERICHTE ACTIVITEITEN & PROJECTEN: ruim aanbod vaker iets sociaal-artistiek organiseren om moeilijk Voldoende podium-kansen voor de verschillende genres bereikbare doelgroepen te bereiken en naar amateurdans te leiden oog voor artistieke kwaliteit van dansgroepen "Less is More" grote diversiteit aan projecten VORMING & OPLEIDING: doet ogen openen bij dansgroepen mbt verbetering van kwaliteitsvolle afgestudeerden eigen artistieke prestaties en choreografie meerwaarde getuigschrift VORMING & OPLEIDING: samenwerking diversiteit aan thema's en onderwerpen THEMACOMMISSIES: kwaliteitsvolle docentenopleiding kwaliteitsvolle input door deskundigen. COACHING/ARTISTIEKE BEGELEIDING: ruimer werven dan alleen uit werkveld ondersteuning werkveld wordt als positief ervaren Vlaamse Volksdans wordt structureel gestimuleerd via deelname aan SAMENWERKING: publieksgerichte activiteiten en wedstrijden culturele en gemeenschapscentra coaching ook buiten het danstechnische dienstencentra (senioren) KENNIS EN DIVERSITEIT: DKO kennis en ervaring van de medewerkers (elk zijn/haar belendende sectoren gespecialiseerd domein), vrijwilligers, semiprofessionelen VVKB andere dansorganisaties of federaties motivatie, drijfveer, engagement medewerkers JONGEREN: bijscholing personeel dans spreekt jongeren aan pluralistisch/neutraal allochtone jongeren bereiken via jonge dansgenres als regionale spreiding van de activiteiten HipHop en Urban Dance CONTACTEN & SAMENWERKING: jongeren inschakelen in vormingsactiviteiten goed contact tussen deelnemers en docenten vormingsactiviteiten en opleiding multiculturele uiting binnen bepaalde dansgenres uitgebreid netwerk van choreografen en docenten samenwerking met andere organisaties en lokale groepen KWALITEITSZORG: systematische evaluaties feedback wordt gebruikt om aanbod bij te sturen DIENSTVERLENING: DIENSTVERLENING: voordelige verzekering tijdens activiteiten uitbreiding van de voordelen voor lidmaatschap knowhow inzake verzekering, Sabam, vzw-wetgeving, schat aan onbenutte info in de bib subsidies,... gebruiken van contacten voor projecten contacten - adressenbestand LEDENVOORDELEN: wisselwerking met dansproducenten en theaters aanbod digitalisering, nieuwe technologische ontwikkelingen samenwerking met Culturele Centra (decretale goede structuur AK in Vlaanderen opdracht) en gemeenten imago contacten met Internationale organisaties overleg en samenwerking belendende sectoren, lokale besturen en CC's voortdurende bijscholing, kennis medewerkers 9

10 1) Informerende en Promotionele opdracht 2) Kwaliteitsverbeterende opdracht 3) Dienstverlenende opdracht 4) Netwerkverbredende opdracht ZWAKTES BEDREIGINGEN WEBSITE: WEBSITE: onoverzichtelijk auteursrechten mbt online zetten van audiovisueel CRM niet gebruiksvriendelijk en faalt regelmatig materiaal onbetrouwbare en inefficiënte website leverancier BIBLIOTHEEK: BIBLIOTHEEK: laag bezoekersaantal eenzijdige collectie kopiëren van materiaal collectie up-to-date; gedateerd: erfenis van vroeger en gelinkt aan vooral 1 dansgenre er verschijnt heel veel materiaal: selectie in functie van het werkveld is zeer moeilijk gecentraliseerd in Gent = drempel muziekontlening: auteursrechten moeilijke toegang tot privé-collecties - eigenaars geven niet graag iets vrij er zijn andere en meer gespecialiseerde bibliotheken met een ruimer dans-aanbod CURSUSMATERIAAL: het verloren gaan van waardevolle informatie omdat er inventarisatie loopt niet zoals het hoort niks mee gebeurt (achtergrondinformatie bij bepaalde PROMOTIE & COMMUNICATIE: tradities) budget ontoereikend voor grote promotie TIJDSCHRIFT: communicatie met (bijzondere) doelgroepen: gratis tijdschrift is duur om te versturen (allochtonen en mensen met andere culturele PROMOTIE & COMMUNICATIE: achtergrond soms moeilijk bereikbaar ivoren toren, afstand tot het werkveld we bereiken niet altijd wie we willen bereiken. ruime sector: veel onbereikbare groepen, dansgenres PUBLIEKSGERICHTE ACTIVITEITEN & PROJECTEN: PUBLIEKSGERICHTE ACTIVITEITEN & PROJECTEN: zelf artistieke projecten organiseren kost veel geld niet elke groep of gezelschap is podium gericht VORMING & OPLEIDING: snelheid van de evolutie profilering t.a.v. andere opleidingen door te mikken op hoge artistieke kwaliteit, kan de opleiding Dansdocent overheerst voeling met de reële AK-werking verloren gaan VLAAMSE VOLKSDANSERFENIS: ondersteuning van telkens dezelfde weerkerende niet altijd kwalitatief podium gericht initiatieven weinig bereidheid tot kwalitatieve vernieuwing te ruime en gevarieerde doelgroep zitten vast in oude gewoontes & tradities groot verschil tussen dansgenres vraagt telkens andere invloed Vlaamse Volksdans in bestuursorganen weegt aanpak op de werking niet alle dansgenres hebben oog voor THEMA- & BELEIDSCOMMISSIES: kwaliteitsverbetering, maar leggen soms meer nadruk themacommissies overwegend 1 genre en werken niet op de sociale aspecten altijd even optimaal projectwerking vraagt vaak om grotere budgetten Te veel structuren, te weinig inhoud, schieten vaak doel In het algemeen: (niet) organiseren om te organiseren voorbij VORMING & OPLEIDING: Input kennis in bepaald aspect kan beperking zijn in te trage wisseling van de wacht in bepaalde dansgenres: ander aspect ervaren dansspecialisten haken af omwille van leeftijd beleidsvoorbereidende commissies werken niet, te of gezondheid weinig belangstelling van vrijwilligers overlappingen met aanbod van dansscholen, communicatie met vrijwilligers die de vorming mee andere dansorganisaties & -federaties bepalen (Vlaamse Volksdans) loopt mank. HET VERLEDEN: VRIJWILLIGERS: sterke organisatie met zelfde werking voor Vlaamse moeilijk (beleids-) vrijwilligers te vinden en te motiveren (té drukke maatschappij?) Volksdans, naast Danspunt - werkveld wordt verdeeld en wordt hierdoor afgeremd tijdsdruk overstructurering commissies DOELGROEP: voeling met ruimer publiek kan verloren gaan door weinig aandacht beginnende en/of kindergroepen beleid te baseren op slechts enkele vrijwilligers definiëren doelgroep (dansers zelf of docenten en SAMENWERKING: omkadering?) verlies profiel Danspunt grote diversiteit: welke dansgenres beogen we? grijze zone amateurs - semi-profs - profs LEDEN- EN RELATIEBEHEER: LEDEN- EN RELATIEBEHEER: CRM/Ledenbeheer: Zwakke CRM-software, niet gebruiksvriendelijk een te overladen administratie door slechte automatisering huidig lidkaarten-systeem niet houdbaar moeilijker contact met de individuele dansers van groepen geven niet graag ledengegevens door groepen en gezelschappen geen info naar de toegetreden leden door eigen groep. soms beseffen ze niet hoe en waarom ze lid zijn een té grote focus op het aantal leden (kwantiteit <- >kwaliteit) Werkingsjaar Danspunt (Jan-Dec) werkjaar scholen complexiteit - snelle evolutie soms niet te volgen en verenigingen (Sept-Aug) BESTUUR: ANDERE ORGANISATIES: eigenbelang bestuursleden dansfederaties onder sport / overlappingen INTERCULTURALITEIT: OVERHEID: Forum is vaak zelf organisator besparingen - minder subsidies (algemeen & snelle evoluties soms moeilijk te volgen internationale projecten), visie internationale werking afschaffing provincies - wat met de budgetten budgetten samenwerking grote verschillen tussen de EU-landen, weinig evenwaardige partners voor het geheel van AK-dans CC's die niet geïnteresseerd zijn in amateurdans, zijn moeilijk bereikbaar interculturaliteit prioriteiten leggen vaak is interculturaliteit <-> kwaliteit 10

11 1) Informerende en Promotionele opdracht 2) Kwaliteitsverbeterende opdracht 3) Dienstverlenende opdracht 4) Netwerkverbr. opdracht ACTIES WEBSITE: optimaliseren, overzichtelijker, meer ergonomisch, toegankelijker en eigentijdser maken overzichtelijke zoekmachine DOCUMENTATIECENTRUM: cursusmateriaal: Systematische verwerking onmiddellijk nà de vormingsactiviteit digitale inventaris online integreren in systeem andere informatiecentra en collecties nadruk leggen op doorverwijs functie (dmv centrale database) ipv verzamelplaats INFORMATIE: doorverwijs functie door kennis te vergroten werkbaarder en gebruiksvriendelijk CRM-systeem, ook voor de aangesloten leden COMMUNICATIE: meer gericht in zoektocht naar nieuwe leden, nieuwe partners (projecten), coaches DOELGROEP: duidelijk afbakenen en omlijnen vorming specifiek toespitsen op docenten / gevorderde dansers ACTIVITEITEN: meer activiteiten met zowel publieksgerichte klemtonen, als vorming podiumgerichte kwaliteitsverbeterende activiteiten voor diverse doelgroepen en genres vorming gericht op speciale domeinen los van danstechniek BESTUURSVRIJWILLIGERS: meer vertegenwoordigers uit andere dansgenres stimuleren/motiveren als bestuursvrijwilliger COMMISSIES: herzien van de structuren en de functionaliteit van de themacommissies meer overleg met individuele specialisten; minder vergaderingen SAMENWERKING: meer samenwerking met het werkveld zelf nieuwe samenwerkingsverbanden zoeken PROJECTEN: traject-begeleiding bij opstarten van dansproducties ondersteuning projecten i.s.m. lokale culturele centra in Vlaanderen niet enkel projecten "ondersteunen" LEDEN- EN RELATIEBEHEER: nieuwe, up-to-date en ergonomische software voor CRM/Ledenbeheer DIENSTVERLENING: via software en CRM een soepeler verzekeringssysteem uitwerken, gericht op werkingsjaar van een aangesloten groep LOKAAL: netwerken vergroten (CC's, Cubelco's,...) INTERNATIONAAL: netwerken vergroten en onderhouden 11

12 4. De Missie Danspunt bevordert als landelijke overkoepelende pluralistische organisatie de artistieke kwaliteit van amateurdans in Vlaanderen en Brussel en heeft oog voor het maatschappelijke belang ervan. Deze missie kwam tot stand na grondige consultatie van het werkveld in de voorbereidingsfase van het vorige beleidsplan. Elk woord dat erin staat is weloverwogen. Omdat de parameters en de contouren waarbinnen Danspunt opereert, dezelfde zullen zijn in de nieuwe beleidsperiode van 5 jaar, werd ervoor gekozen om ze ongewijzigd te laten. Dit mission statement kadert namelijk op een zeer compacte en bondige wijze de opdrachten van Danspunt. Landelijke overkoepelende pluralistische organisatie Danspunt is de op basis van het amateurkunstendecreet door de Vlaamse Gemeenschap erkende landelijke organisatie voor dans. Danspunt staat zonder vooroordeel open voor alle democratische, maatschappelijke stromingen en is wars van ideologische, politieke of religieuze invloeden. De artistieke kwaliteit bevorderen Als steunpunt voor amateurdans streeft Danspunt naar artistieke vernieuwing, verdieping en het creëren van meerwaarde door de amateurdanssector actief te stimuleren, te informeren, te ondersteunen en te begeleiden. Hiertoe richten we ons op 4 peilers: artistieke ontwikkeling, vorming en opleiding, communicatie en dienstverlening. Amateurdans Danspunt richt zich tot alle amateurdansers, individueel of verenigd in dansgroepen, dansgezelschappen of -organisaties, en tot het artistiek kader actief in de amateurdanssector. Onder amateurdansers verstaat Danspunt alle dansers die als vrijetijdsbesteding met dans of artistieke vormen van lichaamsbeweging bezig zijn. Onder het 'artistiek kader' verstaat Danspunt alle artistieke, pedagogische, organisatorische of technische medewerkers die op vrijwillige of op beroepsmatige basis actief zijn in de amateurdanssector. Vlaanderen en Brussel Danspunt richt zich tot alle amateurdansers en dansdeskundigen actief in Vlaanderen en het Brussels Gewest. Oog hebben voor het maatschappelijk belang ervan Danspunt wil de belangen behartigen van alle amateurdansers, rekening houdend met de brede waaier aan dansgenres en met de diversiteit in de samenleving, gekaderd in de nationale en internationale maatschappelijke en culturele ontwikkelingen. 12

13 5. De Strategische en Operationele Doelstellingen 1. De Informerende en Promotionele Opdracht Strategische doelstelling: Danspunt biedt lokale groepen, individuele dansbeoefenaars, dansdeskundigen, dansliefhebbers en belanghebbenden relevante documentatie, informatie en advies aan over amateurdans en zorgt voor een grotere uitstraling van amateurdans via de daarvoor best beschikbare en meest geschikte communicatiekanalen. Danspunt besteedt in haar werking en communicatie consequent aandacht aan alle dansgenres. Daarnaast trachten we ook jeugdige en allochtone dansliefhebbers en verenigingen aan te spreken. In 2009 werd in het kader van het wetenschappelijk onderzoek "Amateurkunsten in Beeld Gebracht" een bevraging uitgevoerd bij de leden van Danspunt. (zie bijlage 2) Daaruit komen de volgende 5 belangrijkste verwachtingen naar voor, die de leden hebben ten aanzien van onze organisatie (zie bijlage 2, blz 26, 3.8): - het organiseren van artistieke cursussen en vorming (58,7%) - het aanreiken van informatie en documentatie (58,3%). - het promoten van de discipline (47,3%) - zorgen voor verzekeringen (39,3%) - het verdedigen van de belangen van de sector bij de overheid' (36,7%) In diezelfde studie valt onmiddellijk het groot aandeel op van de e-amateurs, die het internet gebruiken om dansactiviteiten op te zoeken op een activiteitenkalender (80,4%). Vervolgens zien we een grote groep e-amateurs die het werk van anderen opzoeken (51,6%). En ongeveer de helft van de dansers/e-amateurs zoekt informatie op over techniek (zie bijlage 2, blz 19, tabel 3.7). Uit deze cijfers blijkt het belang dat ook de leden hechten aan de informatie en communicatie opdracht van Danspunt. Het grote aantal e-gebruikers bevestigt de stelling die in de vorige beleidsperiode werd gehanteerd, namelijk dat de website, het internet en de nieuwe media de communicatiemiddelen bij uitstek zijn, met een onschatbare bron aan info en een alsmaar groeiend bereik. Identiteit en imago: Van Danspunt wordt verwacht dat het de discipline promoot.deze verwachting loopt parallel met de bevindingen uit de bevragingen die werden gehouden ter voorbereiding van de nieuwe beleidsperiode en uit de SWOT-analyse. Daaruit bleek bovendien dat Danspunt een kwaliteitslabel moet zijn. Danspunt communiceert in de eerste plaats naar de groepen en docenten. Gevolg hiervan is dat individuele leden van deze groepen vaak niet weten op welke manier ze lid geworden zijn van Danspunt. In deze beleidsperiode zal aandacht worden besteed aan een meer individuele benadering van de groepsleden om dit te verduidelijken, zodat ook zij ten volle bewust zijn van de meerwaarde die Danspunt aan de sector biedt. 13

14 Communicatieboodschap: Danspunt heeft drie niveaus van stakeholders waarnaar haar communicatie zich richt: - De sector: Danspunt ondersteunt de amateurdanssector: dansdocenten, dansliefhebbers, dansgezelschappen en -scholen, in alle dansgenres, voor jong en oud, autochtoon en allochtoon, dansers met of zonder beperking.. - Het brede publiek: Er is een rijke waaier aan dansgenres, proef ervan, over de dansgenres heen. - De overheid: de amateurdanssector in Vlaanderen en Brussel is artistiek en maatschappelijk relevant. Interne communicatie en organisatie: Zoals gebleken is uit de Quickscan die werd uitgevoerd om de organisatie door te lichten, verdient de interne communicatie en organisatie een voortdurende aandacht: - Een afspraken-nota communicatiecultuur wordt opgesteld (in connectie met een stijlgids waarin alle elementen opgenomen zijn die het mogelijk moeten maken om in alle omstandigheden de huisstijl te bewaren en te respecteren). - In de voorbije beleidsperiode werd een nieuwe server geïnstalleerd, die zowel intern als extern kan worden benaderd. Een duidelijke organisatie van de documenten en de informatie dringt zich hier op, zodat er een helder overzicht kan bewaard blijven. - Danspunt heeft in de loop der jaren een rijk fotoarchief aangelegd. Ook dit dient overzichtelijk te worden gereorganiseerd en verder uitgebouwd? Andere aandachtspunten: - Danspunt bouwt een kennis-vergarend en -verspreidend netwerk uit over de amateurdanssector en de globale danswereld - informatie over amateurdans en de globale danswereld dient nog systematischer te worden verzameld en ontsloten - Amateurdans als vrijetijdsbesteding dient nog meer en beter te worden geprofileerd - De communicatie met brede publiek dient te worden geoptimaliseerd - De kennis en expertise bij Danspunt dienen zowel intern als extern toegankelijker te worden gemaakt - Het documentatiecentrum : het zwaartepunt verschuift naar digitalisering van de info via de website en doorverwijzing Communicatieplan: Rekening houdend met de snelle technologische evolutie en met het complexe en zeer diverse amateurdans-landschap, kiest Danspunt voor een duidelijke aanpak van de communicatie, zowel naar de eigen leden toe, als naar buitenwereld, met als doel het imago van Danspunt in het bijzonder en het imago amateurdans in het algemeen positief te profileren. Ook zal bekeken worden op welke wijze de zichtbaarheid kan verhoogd worden. Daarom zal aan het begin van de nieuwe beleidsperiode een nieuw communicatieplan worden opgesteld, waarin met alle factoren en doelgroepen rekening wordt gehouden, uiteraard binnen de aanwezige budgettaire manoeuvreerruimte. 14

15 1.1 Documentatie Operationele doelstellingen: OD 1 Danspunt heeft een open en vrij toegankelijk documentatiecentrum. AP 1. AP 2. AP 3. Danspunt houdt de collectie van eigen documentatie- en werkmateriaal up to date en digitaliseert dat wat nodig is,. Danspunt maakt het aanbod van dans- en choreografiebeschrijvingen uit het documentatiecentrum bekend. Danspunt onderhoudt het documentatiecentrum en vult het desgevallend aan met nieuwe werken zoals bepaald in het collectie-plan. AP 4. Danspunt verwijst mogelijke geïnteresseerden door naar andere gekende documentatiecentra die beschikken over een danscollectie. Dit is een doorlopende operationele doelstelling zonder specifieke ijkmomenten. De financiering gebeurt via de structurele middelen. Deze operationele doelstelling valt vooral binnen de werking van de stafmedewerker communicatie en een administratieve medewerker. OD 2. Danspunt ondersteunt haar opleidings- en vormingsactiviteiten door het ontwikkelen van documentatie- en werkmateriaal. AP 1 Danspunt ontwikkelt documentatie- en werkmateriaal in het kader van haar opleidings- en vormingsactiviteiten. AP 2. AP 3. AP 4. Danspunt legt in haar documentatiecentrum een eigen collectie aan van documentatie- en werkmateriaal. Danspunt gaat op zoek naar partners en uitgevers om kwaliteitsvol documentatieen werkmateriaal te helpen uitgeven, promoten en/of verspreiden. Voor meer algemene of specifieke amateurkunst-aangelegenheden, onderzoekt Danspunt samen met het Forum voor Amateurkunsten en de andere amateurkunstenorganisaties welke documentatie kan ontwikkeld worden. Dit is een doorlopende operationele doelstelling zonder specifieke ijkmomenten. Financiering gebeurt via de middelen voor vorming en structurele middelen. Deze operationele doelstelling valt vooral binnen de werking van de stafmedewerker vorming en opleiding en de projectmedewerker vorming. 15

16 1.2 Informatie en Advies Operationele doelstellingen: OD 3. Danspunt geeft advies en informatie over artistieke, organisatorische en praktische onderwerpen en wijst, daar waar nodig, de informatieaanvrager door. AP 1. AP 2. AP 3. Danspunt informeert haar groepen over artistieke, organisatorische of praktische thema s die betrekking hebben op amateurdans. Danspunt vult haar databases en haar dossiers met praktische informatie aan en zorgt dat de hierin opgenomen informatie up-to-date blijft. Danspunt bouwt een kennis-vergarend en -verspreidend netwerk uit over de globale danssector in het algemeen en de amateurdanssector in het bijzonder. AP 4. Via haar website stelt Danspunt op een toegankelijke wijze zoveel mogelijk informatie, kennis en expertise over amateurdans ter beschikking. AP 5. Danspunt stimuleert haar leden tot het uitwisselen van informatie en expertise via haar digitale kanalen. Deze operationele doelstelling is doorlopend zonder specifieke ijkmomenten. Ze wordt vooral gefinancierd via de middelen voor communicatie en structurele werking. Voor deze operationele doelstelling valt onder het werkdomein van het gehele team en in het bijzonder de stafmedewerker communicatie. 16

17 1.3 Interactieve communicatie via de best beschikbare en meest geschikte kanalen Operationele doelstellingen: OD 4 Danspunt zorgt voor een grotere uitstraling van amateurdans AP 1. AP 2. Danspunt volgt een communicatieplan dat continu wordt bijgestuurd en regelmatig wordt geactualiseerd. Danspunt geeft vier keer per jaar Dans.Magazine uit, waarin op een toegankelijke en positieve manier de grote veelzijdigheid en de diversiteit van amateurdans in Vlaanderen en Brussel in beeld gebracht wordt. AP 3 De up-to-date interactieve website van Danspunt, als belangrijkste informatie- en communicatiebron over amateurdans voor een ruim publiek, is erop gericht om het imago van Amateurdans in Vlaanderen positief te profileren. AP 4. AP 5. Via haar website en de integratie in sociale media stimuleert Danspunt de vorming van een Vlaamse amateurdans community. Danspunt onderhoudt nauwe banden met verschillende lokale, regionale en landelijke media en verstuurt regelmatig persberichten en uitnodigingen voor haar activiteiten. AP 6. Danspunt is visueel aanwezig op de door haar georganiseerde en ondersteunde activiteiten en maakt ook actief promotie voor deze activiteiten. AP 7. AP 8. Danspunt voert promotie die erop gericht is om nieuwe leden aan te sluiten. Danspunt voert actief promotie voor haar digitale kanalen, zowel bij haar leden als bij andere dansliefhebbers. Deze operationele doelstelling is een continu proces zonder specifieke ijkmomenten. In 2012 zal het huidige communicatieplan worden geëvalueerd en ten laatste tegen eind 2013 zal er een nieuw communicatieplan zijn. Ze wordt vooral gefinancierd via de middelen voor communicatie en structurele werking Deze operationele doelstelling wordt gerealiseerd door de stafmedewerker communicatie. 17

18 OD 5 Danspunt voert haar communicatie op een interactieve wijze via best beschikbare en meest geschikte kanalen zowel naar een ruim publiek, als naar amateurdansers, dansdeskundigen, dansliefhebbers en belanghebbenden. AP 1. AP 2. AP 3. AP 4. AP 5. AP 6. Danspunt onderzoekt welke de meest geschikte communicatiemethode is om haar doelgroepen te bereiken, zoals kinderen, senioren, jongeren, personen met een beperking en amateurdansers met een andere culturele achtergrond. Danspunt gebruikt professionele en interactieve communicatiekanalen en speelt zoveel mogelijk in op nieuwe trends en opportuniteiten bij het verwezenlijken van haar communicatiedoelstellingen. Danspunt onderzoekt hoe de gedrukte versie van Dans.Magazine op een betaalbare wijze kan blijven aangeboden worden aan haar leden en aan de interne en externe stakeholders. Danspunt heeft oog voor zowel het kwalitatief als het ecologisch aspect van haar publicaties. Danspunt verstuurt regelmatig algemene en doelgroepgerichte digitale nieuwsbrieven. In het kader van haar opleiding stelt Danspunt "Dansleerpunt" ter beschikking, een digitale leeromgeving die alle betrokken partijen in de opleiding de mogelijkheid biedt om op een efficiënte en interactieve wijze te communiceren, te informeren, cursussen op te volgen, aan te vullen, te illustreren en te evalueren.. Deze operationele doelstelling is overwegend een continu proces zonder specifieke ijkmomenten, behalve actiepunt 1 waarvoor medio 2013 een overzicht ter beschikking moet zijn van de bruikbare communicatiemethodes per doelgroep, zodat hier rekening mee kan gehouden worden in het nieuwe, op te stellen communicatieplan De financiering verloopt via de middelen voor communicatie. Deze operationele doelstelling wordt gerealiseerd door de stafmedewerker communicatie. 18

19 2. De KwaliteitsVerbeterende Opdracht Strategische doelstelling: Danspunt bevordert de kwaliteit van amateurdans in Vlaanderen en Brussel door het ondersteunen van dansgezelschappen, dansscholen, individuele dansers en vakdeskundigen via het organiseren van opleiding en vormingsactiviteiten, coaching en begeleiding, publieksgerichte activiteiten en het uitbouwen van een kwaliteitsbeleid. 2.1 Opleiding en Vormingsactiviteiten Het veld van de actieve dansbeoefening in Vlaanderen is breed en divers. Het daagt Danspunt uit en inspireert tot actie, tot het ontwikkelen en uitvoeren van beleid en activiteiten die ten goede komen aan een aantal specifieke doelgroepen in het veld van de amateurdans. Bij het ontwikkelen van beleid, het concretiseren en uitwerken van activiteiten ontkomen we er niet aan om keuzes te maken en ons te richten op een aantal hoofddoelgroepen. Deze worden in hoofdzaak bepaald door de beleidsprioriteiten van de overheden en de decretale verplichtingen. Via deze richtlijnen zorgt Danspunt ervoor dat de amateurdanssector gepromoot wordt, zich kan (blijven) ontwikkelen binnen het amateurdansnetwerk. Danspunt doet dit door te focussen op vier aandachtsgebieden: artistieke ontwikkeling, vorming en opleiding, communicatie en dienstverlening. a. Doelgroepen Artistiek kader Met "het artistiek kader" bedoelen we alle artistieke, pedagogische, organisatorische of technische medewerkers in de amateurdanssector. Het spreekt voor zich dat dit in realiteit vaak dansdocenten zijn, of hun zakelijke partners, die bijvoorbeeld ook het technische aspect van een dansvoorstelling voor hun rekening nemen. Het gaat hier dus niet om speciaal hiervoor opgeleide of gediplomeerde technici. Voor de actieve amateurdans beoefening is een goed opgeleid artistiek kader onontbeerlijk en Danspunt maakt zich hiervoor sterk. Het artistiek kader is voor Danspunt van groot belang in het bevorderen van de kwaliteit van de amateurdans en het creëren van randvoorwaarden en ontwikkelingsmogelijkheden voor de actieve dansbeoefening in Vlaanderen en Brussel. Danspunt onderhoudt daarom een structureel contact met dit artistiek kader en biedt hen een uitgebreide artistieke en inhoudelijke vorming en nascholing aan, waarbij we zoveel mogelijk inspelen op noden en lacunes die we opmerken binnen het werkveld. Danspunt heeft de voorbije jaren goed zicht gekregen op het beschikbaar artistiek kader. Dit is grotendeels in kaart gebracht in een databestand dat constant geactualiseerd wordt. Er worden drie groepen onderscheiden in het artistiek kader: Artistieke medewerkers: choreografen, dansmakers, scenografen, dramaturgen, Pedagogische medewerkers: dansdocenten, dansleiders, dansleraren, danspedagogen Organisatorische en technische medewerkers: bestuurders, programmatoren, coördinatoren, communicatiemedewerkers, licht-, klank-, beeld,-, decor- en kostuum-verantwoordelijken, dansmuzikanten,... In de praktijk legt Danspunt haar focus voor de vorming het sterkst op de artistieke en pedagogische medewerkers en biedt een beperkt aanbod voor de organisatorische en technische medewerkers uit de amateurdanssector. Wanneer artistieke en pedagogische medewerkers werken met amateurs zorgen ze vaak voor nieuwe impulsen en brengen elan mee voor de actieve dansbeoefening. Deze groep 19

20 vakdeskundigen heeft sterk behoefte aan aanvullende expertise en ervaring. Het initiëren van innovatie binnen de artistieke ontwikkeling van deze vakdeskundigen is voor Danspunt daarbij een belangrijk gegeven. Doelgroepen Specifiek Het artistieke kader is de belangrijkste doelgroep voor de vormingsactiviteiten die Danspunt organiseert en ontwikkelt. Zij zijn het doorgeefluik bij het creëren van ontwikkelingsmogelijkheden van de amateurdanser en voor het promoten van dans. Zij zijn tevens richtinggevend voor de kwaliteit van de activiteiten en voor de positie die Danspunt inneemt. Het contact met de aangesloten dansscholen, gezelschappen, groepen en verenigingen speelt een cruciale rol, zowel bij het leggen en onderhouden van de contacten met het artistiek kader en hun amateurdansers, als bij de totstandkoming en de uitvoering van vormings- en dansactiviteiten. Daarbij onderhoudt Danspunt nauwe contacten met organisaties en met al wie zich in en rond het amateurdansveld beweegt, zoals: het deeltijds kunstonderwijs, danshumaniora, danshogescholen, culturele centra, gemeenschapscentra en ontmoetingscentra, koepels, netwerken, gemeentelijke en provinciale cultuurdiensten, enzovoort.... De vorming van Danspunt bereikt de grote groep individuele amateurdansers in Vlaanderen en Brussel op een indirecte manier via de scholing van het artistieke kader dat met hen werkt. De haalbaarheid, de hoeveelheid en de differentiatie aan dansgenres zorgen ervoor dat Danspunt prioriteiten moet stellen. Daarbij wordt altijd gestreefd om ontwikkelingen zichtbaar te maken en te stimuleren daar waar dat wenselijk en mogelijk is. Danspunt zal in haar werking bovendien een bijzondere aandacht besteden aan specifieke doelgroepen zoals: jongeren, senioren, mensen met een beperking, kansengroepen en personen met een cultureel diverse achtergrond, Voor hen wil Danspunt specifieke didactische aspecten en methodes aan bod laten komen in speciale programma s voor, en bijscholing van, het artistieke kader. Op deze manier bereikt Danspunt deze specifieke doelgroepen tweedelijns. b. Het Aanbod Kwaliteit en verdieping Bij alle vormingsactiviteiten van Danspunt staan kwaliteit, actualiteit en nieuwe ontwikkelingen voorop, en de sleutelbegrippen zijn "het vergroten van vakmanschap en expertise". Een lange termijnvisie gekoppeld aan een structurele investering in een opgebouwd netwerk liggen hieraan ten grondslag. Danspunt wil haar vormingsaanbod een meer gerichte inhoud en vorm geven in het globale bijscholingsaanbod via cursussen, infosessies, inspiratiedagen en een opleiding dansdocent. De keuze van de vormingsactiviteiten wordt samengesteld door de staf en verder uitgewerkt samen met dansspecialisten die zich bekwaamd hebben in een bepaalde manier van lesgeven, methodiek of die een eigen en overdraagbare werkwijze ontwikkeld hebben. Ze delen kennis en inhoud die hun kracht keer op keer bewezen hebben, of ze maken nieuwe ontwikkelingen zichtbaar en weten deze in bruikbare methodieken en theorieën te vertalen. De basis van de 2-jarige opleiding dansdocent staat stevig waardoor nu de focus gelegd kan worden op verdieping en het uitbouwen van de attestering via OSCAR. Door te werken met dit erkende systeem, speelt Danspunt in op het competentiegericht denken binnen de sociaal-culturele sector. Op grond van de opgedane praktijkervaringen met de opleiding kiest Danspunt er bewust voor om bepaalde thema s verder uit te diepen. Deze worden tevens als aparte cursussen opgenomen in het open vormingsaanbod. 20

Decreet van 20 december 2013 tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 22 december 2000 betreffende de amateurkunsten

Decreet van 20 december 2013 tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 22 december 2000 betreffende de amateurkunsten Decreet van 20 december 2013 tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 22 december 2000 betreffende de amateurkunsten Datum 20/12/2013 Art. 1. Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid.

Nadere informatie

Interview met minister Joke Schauvliege

Interview met minister Joke Schauvliege Interview met minister Joke Schauvliege over de rol en de toekomst van etnisch-culturele federaties in Vlaanderen. Dertien etnisch-cultureel diverse federaties zijn erkend binnen het sociaalcultureel werk.

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Beleidsplan 2017-2021 OPENDOEK inspireert creëert verbreedt - verlegt grenzen De toekomst dient zich uit eigen beweging aan, vooruitgang niet P. Henningsen Beleidsplantraject Bevraging leden (april 16)

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader Doel van de functiefamilie Leiden van een geheel van activiteiten en medewerkers en input geven naar het beleid teneinde een kwaliteitsvolle, klantgerichte dienstverlening te verzekeren en zodoende bij

Nadere informatie

DE VLAAMSE MINISTER VAN CULTUUR, JEUGD, SPORT, BRUSSELSE AANGELEGENHEDEN EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING,

DE VLAAMSE MINISTER VAN CULTUUR, JEUGD, SPORT, BRUSSELSE AANGELEGENHEDEN EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING, Ministerieel besluit van 29 mei 2002 houdende vastlegging van de structuur van een gemeentelijk cultuurbeleidsplan, een beleidsplan van een bibliotheek en een beleidsplan van een cultuurcentrum DE VLAAMSE

Nadere informatie

Rol: clustermanager Inwoners

Rol: clustermanager Inwoners Datum opmaak: 2017-08-24 Goedgekeurd door secretaris op: Revisiedatum: Eigenaar: Koen De Feyter Doel van de functie Definiëren van de missie, visie en strategie van de cluster inwoners en plannen, organiseren,

Nadere informatie

Algemeen verslag denkdag 15 juni 2015 de Kriekelaar Schaarbeek

Algemeen verslag denkdag 15 juni 2015 de Kriekelaar Schaarbeek Algemeen verslag denkdag 15 juni 2015 de Kriekelaar Schaarbeek 1 Inleiding 2 Op 15 juni 2015 verzamelden de leden van de advieswerkgroep Sociaal-Cultureel Werk en vertegenwoordigers van regionale koepelverenigingen

Nadere informatie

2 De organisatie geeft aan welke actuele maatschappelijke ontwikkelingen relevant zijn in relatie tot haar missie en visie.

2 De organisatie geeft aan welke actuele maatschappelijke ontwikkelingen relevant zijn in relatie tot haar missie en visie. BEOORDELINGSELEMENTEN, BEOORDELINGSCRITERIA EN EVALUATIECRITERIA VAN DE SOCIAAL- CULTURELE ORGANISATIES MET EEN WERKING BINNEN SPECIFIEKE REGIO DECREET EN MEMORIE VAN TOELICHTING ARTIKEL 35, UITVOERINGSBESLUIT

Nadere informatie

De doelstellingen van directie en personeel worden expliciet omschreven in een beleidsplan en worden jaarlijks beoordeeld door de directie.

De doelstellingen van directie en personeel worden expliciet omschreven in een beleidsplan en worden jaarlijks beoordeeld door de directie. FUNCTIE: Directeur POC AFKORTING: DIR AFDELING: Management 1. DOELSTELLINGEN INSTELLING De doelstellingen staan omschreven in het beleidsplan POC. Vermits de directie de eindverantwoordelijkheid heeft

Nadere informatie

14. Over de evaluatie van de werking van de ouderenadviesraad

14. Over de evaluatie van de werking van de ouderenadviesraad 14. Over de evaluatie van de werking van de ouderenadviesraad Elke gezonde organisatie of structuur stelt op regelmatige basis zichzelf de vraag: Zijn wij in feite wel goed bezig? Ook voor ouderenadviesraden

Nadere informatie

VACATURE ZAKELIJK ASSISTENT

VACATURE ZAKELIJK ASSISTENT VACATURE ZAKELIJK ASSISTENT Vlamo is op zoek naar een gemotiveerde, positief ingestelde zakelijk assistent(e) van het niveau beleidsmedewerker. De zakelijk assistent zal heel nauw samenwerken met de algemeen

Nadere informatie

Reglementering van het participatief budget voor de projectoproep Participatieve Duurzame Wijken

Reglementering van het participatief budget voor de projectoproep Participatieve Duurzame Wijken Reglementering van het participatief budget voor de projectoproep Participatieve Duurzame Wijken Update na de vergadering van 28 februari 2017 1. Algemeen kader Het participatief budget van de Participatieve

Nadere informatie

Vertrek van je eigen brede kijk op jeugd en jeugdbeleid

Vertrek van je eigen brede kijk op jeugd en jeugdbeleid STAPPENPLAN fiche 4 Gericht gegevens verzamelen die je jeugdbeleid richting kunnen geven. Waarover gaat het? Het jeugdbeleid in jouw gemeente is geen blanco blad. Bij de opmaak van een nieuw jeugdbeleidsplan

Nadere informatie

DIVERSITEIT VERBINDINGEN PARTICIPATIE. Kijkwijzer Brede School in Brussel 1

DIVERSITEIT VERBINDINGEN PARTICIPATIE. Kijkwijzer Brede School in Brussel 1 LOKALE CONTEXT BS Omgevingsanalyse Kinderen en jongeren Partners De BS brengt bij de omgevingsanalyse zowel de noden als kansen van de lokale kinderen en jongeren in kaart: houdt hierbij rekening met de

Nadere informatie

Opdrachtsverklaring Missie - Visie

Opdrachtsverklaring Missie - Visie Opdrachtsverklaring Missie - Visie 1. Missie Sint-Lodewijk biedt aangepast onderwijs en/of begeleiding op maat aan kinderen, jongeren en volwassenen met een motorische beperking. Ook het gezin en breder

Nadere informatie

Concreet aan de slag: checklist strategisch vto-beleidsplan

Concreet aan de slag: checklist strategisch vto-beleidsplan Concreet aan de slag: checklist strategisch vto-beleidsplan De weg is belangrijker dan de wegwijzer Tussen de wil om het huidige vormingsbeleid meer af te stemmen op de uitdagingen inzake toenemende kwaliteitseisen

Nadere informatie

BELEIDSPLAN. Internationaal Centrum Ethiek in de Sport 2015-2017. Internationaal Centrum Ethiek in de Sport

BELEIDSPLAN. Internationaal Centrum Ethiek in de Sport 2015-2017. Internationaal Centrum Ethiek in de Sport 1 BELEIDSPLAN Internationaal Centrum Ethiek in de Sport 2015-2017 Internationaal Centrum Ethiek in de Sport Waterkluiskaai 16-9040 Sint-Amandsberg/Gent www.ethicsandsport.com - info@ethicsandsport.com

Nadere informatie

DECREET. houdende de erkenning en de subsidiëring van organisaties voor volkscultuur en de oprichting van het Vlaams Centrum voor Volkscultuur

DECREET. houdende de erkenning en de subsidiëring van organisaties voor volkscultuur en de oprichting van het Vlaams Centrum voor Volkscultuur VLAAMS PARLEMENT DECREET houdende de erkenning en de subsidiëring van organisaties voor volkscultuur en de oprichting van het Vlaams Centrum voor Volkscultuur HOOFDSTUK I Algemene bepalingen Artikel 1

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Vlabus vzw Zuiderlaan 13, 9000 Gent 09 243 12 70 info@vlabus.be www.vlabus.be Beleidsplan 2014-2018 maakt werk van sport! 1 MISSIE Vlabus wil de professionele tewerkstelling van de sportsector in Vlaanderen

Nadere informatie

Brussel, 10 september _AdviesBBB_Toerisme_Vlaanderen. Advies. Oprichtingsdecreet Toerisme Vlaanderen

Brussel, 10 september _AdviesBBB_Toerisme_Vlaanderen. Advies. Oprichtingsdecreet Toerisme Vlaanderen Brussel, 10 september 2003 091003_AdviesBBB_Toerisme_Vlaanderen Advies Oprichtingsdecreet Toerisme Vlaanderen Inhoud Inhoud... 2 1. Inleiding...3 2. Krachtlijnen van het advies... 3 3. Advies...4 3.1.

Nadere informatie

Kunstendecreet. decreet ondersteuning professionele. kunsten Vlaamse Gemeenschap

Kunstendecreet. decreet ondersteuning professionele. kunsten Vlaamse Gemeenschap Kunstendecreet decreet ondersteuning professionele kunsten Vlaamse Gemeenschap Vernieuwing regelgeving Kunsten 1. Historiek 2. Structuur nieuwe Kunstendecreet 2.1. Organisatie Kunstenbeleid 2.2. Subsidie

Nadere informatie

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname Functie Graadnaam: Deskundige Functienaam: Deskundige Vrije Tijd Functionele loopbaan: B1-B3 Functiegroep: Code: Afdeling: Vrije tijd Dienst: Subdienst: Doel van de entiteit De dienst Vrije tijd coördineert

Nadere informatie

Impulssubsidie : Kwaliteit van de jeugdsportbegeleider verhogen in erkende sportverenigingen.

Impulssubsidie : Kwaliteit van de jeugdsportbegeleider verhogen in erkende sportverenigingen. In het kader van de impulssubsidie wordt het beleidsplan (goedgekeurd in 2007) verder gespecificeerd en de uitvoering geconcretiseerd in het nieuwe subsidiereglement. (art. 10.1, 10.2, 10.3) Impulssubsidie

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken.

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken. FUNCTIEBESCHRIJVING Functie Graadnaam: AFDELINGSHOOFD Afdeling TECHNISCHE ZAKEN Functienaam: AFDELINGSHOOFD Dienst TECHNISCHE ZAKEN Functionele loopbaan: A4a A4b Omschrijving van de afdeling en dienst

Nadere informatie

Het museum: - beschikt over een kwaliteitslabel als museum - heeft tijdig een aanvraag ingediend voor Vlaamse indeling en subsidiëring

Het museum: - beschikt over een kwaliteitslabel als museum - heeft tijdig een aanvraag ingediend voor Vlaamse indeling en subsidiëring Museum voor Industriële Archeologie en Textiel (MIAT), Gent 1. Gemotiveerd advies van de beoordelingscommissie Collectiebeherende Cultureel-erfgoedorganisaties over indeling bij het Vlaamse niveau en toekenning

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist

FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist Doel van de functiefamilie Vanuit de eigen technische specialisatie voorbereiden en opmaken van plannen, ontwerpen of studies en de uitvoering ervan opvolgen specialistische

Nadere informatie

Reglement betreffende de erkenning en subsidiëring van instellingen voor sociaalcultureel voor volwassenenwerk in de provincie Limburg

Reglement betreffende de erkenning en subsidiëring van instellingen voor sociaalcultureel voor volwassenenwerk in de provincie Limburg Reglement betreffende de erkenning en subsidiëring van instellingen voor sociaalcultureel voor volwassenenwerk in de provincie Limburg BESLUIT VAN 18 MEI 1994 Gewijzigd: 16 juni 2004 De Provincieraad van

Nadere informatie

Jongeren meer bij de politiek te betrekken en hen mondiger te maken door middel van talrijke activiteiten die burgerschapsvormend zijn.

Jongeren meer bij de politiek te betrekken en hen mondiger te maken door middel van talrijke activiteiten die burgerschapsvormend zijn. Wie zijn we? Waar staan we voor? 1. Missie Als Vlaamse, onafhankelijke politieke jongerenorganisatie heeft de vereniging tot doel het consequent verdedigen en uitdragen van een liberale ideologie en een

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 27 september 2016;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 27 september 2016; Besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van het decreet van 6 juli 2012 houdende de ondersteuning en stimulering van het lokaal jeugdbeleid en de bepaling van het provinciaal jeugdbeleid

Nadere informatie

In de eerste lijn maakt Koor&Stem een onderscheid tussen drie doelgroepen: In de tweede lijn maakt Koor&Stem een onderscheid tussen twee doelgroepen:

In de eerste lijn maakt Koor&Stem een onderscheid tussen drie doelgroepen: In de tweede lijn maakt Koor&Stem een onderscheid tussen twee doelgroepen: 5. Doelgroepen In de eerste lijn maakt Koor&Stem een onderscheid tussen drie doelgroepen: Koren Zangers Geïnteresseerd publiek In de tweede lijn maakt Koor&Stem een onderscheid tussen twee doelgroepen:

Nadere informatie

Samen inclusief hoger onderwijs realiseren. Beleidsplan

Samen inclusief hoger onderwijs realiseren. Beleidsplan Samen inclusief hoger onderwijs realiseren Beleidsplan 2017-2019 Goedgekeurd door de stuurgroep dd. 20.03.2017 Voorwoord Het Steunpunt Inclusief Hoger Onderwijs (SIHO) zet met zijn beleidsplan samen inclusief

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement Hoofdstuk 1: Algemeen Artikel 1: naam De Federatie van Zelforganisaties in Vlaanderen wordt in dit reglement genoemd: FZO-VL. Artikel 2: maatschappelijke zetel FZO-VL heeft als

Nadere informatie

Promotorenteam en Kennisnetwerk EVC. Een introductie

Promotorenteam en Kennisnetwerk EVC. Een introductie Promotorenteam en Kennisnetwerk EVC Een introductie Actuele beleidscontext - Aandacht voor EVC: beleidsnota s 2009-14 onderwijs, werk, cultuur, jeugd en sport. - Oprichting van een kennisnetwerk EVC is

Nadere informatie

ROL beschrijving : KADER Diensthoofd A1a-A2a

ROL beschrijving : KADER Diensthoofd A1a-A2a ROL beschrijving : KADER Diensthoofd A1a-A2a Wat is het doel/de bestaansreden van de functie? : Het leiden van een geheel van activiteiten en medewerkers en ervoor zorgen dat strategische projecten geïmplementeerd

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 1.2 Klantenadviserend (externe klanten)

FUNCTIEFAMILIE 1.2 Klantenadviserend (externe klanten) Doel van de functiefamilie Vanuit een specialisatie professioneel advies of begeleiding geven aan externe klanten deze klanten oplossingen aan te reiken of maximaal te ondersteunen in het vinden van een

Nadere informatie

SWOT ANALYSE BREDE SCHOOL SPW

SWOT ANALYSE BREDE SCHOOL SPW SWOT ANALYSE BREDE SCHOOL SPW 2014-2015 Netwerk: Sterktes Zwaktes Activiteiten en projecten en participatie: Het wij-gevoel onder de partners Positieve en spontane samenwerkingen die voortvloeien uit het

Nadere informatie

Zonder partners lukt het niet

Zonder partners lukt het niet Zonder partners lukt het niet Vorm een breedspectrum BOEBS-team. Waarom? Hoe? Het BOEBS-team heeft het meeste kans op slagen als het uit een breed gamma van partners is samengesteld, die elk vanuit een

Nadere informatie

FUNCTIE/ORGAAN: Directeur

FUNCTIE/ORGAAN: Directeur FUNCTIE/ORGAAN: Directeur Functiedoel: - De directeur is de eindverantwoordelijke van het PVT De Landhuizen en is verantwoordelijk voor de realisatie van de missie, de visie en het beleid binnen de doelstellingen

Nadere informatie

VLAAMS VRIJWILLIGERSBELEID

VLAAMS VRIJWILLIGERSBELEID VLAAMS VRIJWILLIGERSBELEID Advies 2016-17 / 29.09.2016 www.vlaamsewoonraad.be INHOUD 1 Situering... 3 2 Beknopte inhoud... 3 3 Bespreking... 3 3.1 algemeen 3 3.2 geringe traditie 4 3.3 aanvullende werking

Nadere informatie

Aanvraag projectsubsidie

Aanvraag projectsubsidie Aanvraag projectsubsidie Projecten voor amateurkoren - bestemd voor leden van Koor&Stem georganiseerd in provincie Oost-Vlaanderen Procedure voor aanvraag van een projectsubsidie 1 Richtlijnen en voorwaarden

Nadere informatie

VLAAMSE OUDERENRAAD Advies 2014/3 naar aanleiding van het Vlaams Ouderenbeleidsplan

VLAAMSE OUDERENRAAD Advies 2014/3 naar aanleiding van het Vlaams Ouderenbeleidsplan VLAAMSE OUDERENRAAD Advies 2014/3 naar aanleiding van het Vlaams Ouderenbeleidsplan 2015-2020 Vlaamse Ouderenraad vzw 5 november 2014 Koloniënstraat 18-24 bus 7 1000 Brussel Advies 2014/3 naar aanleiding

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 4.2 Beleidsthemabeheerder

FUNCTIEFAMILIE 4.2 Beleidsthemabeheerder Doel van de functiefamilie Het beleidsthema vanuit theoretische en praktische deskundigheid implementeren en uitbouwen teneinde toepassingen omtrent het thema te initiëren, te stimuleren en te bewaken

Nadere informatie

PROGRAMMA HD SOCIAAL-CULTUREEL WERK

PROGRAMMA HD SOCIAAL-CULTUREEL WERK 403 Stuk 17-A (2007-2008) Nr. 1-B PROGRAMMA HD SOCIAAL-CULTUREEL WERK DEEL 1: TOELICHTING BIJ DE AANPASSINGEN AAN DE TOTALEN VAN DE ONTVANGSTEN EN DE UITGAVEN PER PROGRAMMA 1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN

Nadere informatie

Hulpverleningszones: tijd voor een zonaal verhaal 21 november 2016

Hulpverleningszones: tijd voor een zonaal verhaal 21 november 2016 Hulpverleningszones: tijd voor een zonaal verhaal 21 november 2016 #vvsgbwcongres Communicatie: ongeleid projectiel of doordacht beleid? Machteld Weyts #vvsgbwcongres 4 22-11-2016 5 22-11-2016 voorbeeldslides

Nadere informatie

Gecoördineerde tekst:

Gecoördineerde tekst: Gecoördineerde tekst: Decreet van 27 oktober 1998 houdende de erkenning en subsidiëring van organisaties voor volkscultuur en de oprichting van het Vlaams Centrum voor Volkscultuur (B.S.22-12-1998) Decreet

Nadere informatie

TOELICHTING HANDVEST SUCCESVOL VRIJWILLIGEN

TOELICHTING HANDVEST SUCCESVOL VRIJWILLIGEN TOELICHTING HANDVEST SUCCESVOL VRIJWILLIGEN Het Handvest succesvol vrijwilligen is opgevat als een handig en visueel aantrekkelijke tool. Het moet organisaties toelaten zich te profileren als vrijwilligersorganisatie(-dienst

Nadere informatie

Heroriëntering VVC. Heroriënteren naar een netwerkgedreven kennisknooppunt voor (inter)lokaal cultuurbeleid

Heroriëntering VVC. Heroriënteren naar een netwerkgedreven kennisknooppunt voor (inter)lokaal cultuurbeleid Heroriënteren naar een netwerkgedreven kennisknooppunt voor (inter)lokaal cultuurbeleid Intern doorlopen traject VVC Contextanalyse Het voorstel Netwerkgedreven? Kennisknooppunt? (Inter)lokaal cultuurbeleid?

Nadere informatie

STATUTEN CULTUURRAAD

STATUTEN CULTUURRAAD STATUTEN CULTUURRAAD 1. DOELSTELLING Art.1 Het Decreet op het lokaal en geïntegreerd Cultuurbeleid van 12 juli 2001 bepaalt dat de organisatie van advies en inspraak voor het cultuurbeleid een bevoegdheid

Nadere informatie

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit De gemeenteraad Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 20 maart 2017 Besluit nummer: 2017_GR_00152 Onderwerp: Samenwerkingsovereenkomst tussen de cultuur-toeristische partners van de Oost-Vlaamse Leiestreek

Nadere informatie

Voorjaar I. Missie van het centrum

Voorjaar I. Missie van het centrum Aanwerving Pedagogische stafmedewerker verantwoordelijk voor de inhoudelijke en pedagogische ondersteuning van de educatieve medewerkers en de kwaliteitszorg van de educatieve processen. I. Missie van

Nadere informatie

BIJLAGE. Bijlage nr. 1. Fiches. Titel initiatief: Caleidoscoop. Initiatiefnemer: GC De Vaartkapoen. Projectomschrijving

BIJLAGE. Bijlage nr. 1. Fiches. Titel initiatief: Caleidoscoop. Initiatiefnemer: GC De Vaartkapoen. Projectomschrijving BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiches Titel initiatief: Caleidoscoop Initiatiefnemer: GC De Vaartkapoen Caleidoscoop is een zelforganisatie die is ingebed in het gemeenschapscentrum. Een 8-tal vrouwelijke, allochtone

Nadere informatie

Arbeid biedt een maatschappelijke meerwaarde ten opzichte van inactiviteit. 3

Arbeid biedt een maatschappelijke meerwaarde ten opzichte van inactiviteit. 3 17 SOCIALE ECONOMIE 18 Sociale economie Iedereen heeft recht op een job, ook de mensen die steeds weer door de mazen van het net vallen. De groep werkzoekenden die vaak om persoonlijke en/of maatschappelijke

Nadere informatie

Gewijzigde doelstellingen in de leidraad interne controle/ organisatiebeheersing VLAAMSE OVERHEID. (inwerkingtreding: 1 januari 2015)

Gewijzigde doelstellingen in de leidraad interne controle/ organisatiebeheersing VLAAMSE OVERHEID. (inwerkingtreding: 1 januari 2015) Gewijzigde doelstellingen in de leidraad interne controle/ organisatiebeheersing VLAAMSE OVERHEID (inwerkingtreding: 1 januari 2015) 2 1. Doelstellingen, proces- & risicomanagement Subthema kwaliteitsbeleid

Nadere informatie

Thema 4:Impulssubsidies: Het verbeteren van de kwaliteit van de jeugdsportbegeleider.

Thema 4:Impulssubsidies: Het verbeteren van de kwaliteit van de jeugdsportbegeleider. 1 Thema 4:Impulssubsidies: Het verbeteren van de kwaliteit van de jeugdsportbegeleider. Alle doelstellingen en maatregelen, hieronder opgenomen in dit thema, zijn gericht naar sportverenigingen, aangesloten

Nadere informatie

Vlaamse Regering rssjj^f ^^

Vlaamse Regering rssjj^f ^^ Vlaamse Regering rssjj^f ^^ Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van ISjuli 2007 houdende de organisatie van opvoedingsondersteuning DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de decreten

Nadere informatie

Ontwerp van samenwerkingsakkoord

Ontwerp van samenwerkingsakkoord Ontwerp van samenwerkingsakkoord Tussen: de Franse Gemeenschap Vertegenwoordigd door Mevrouw Fadila LAANAN, Minister van Cultuur, Audiovisuele Zaken, Gezondheid en Gelijkheid van Kansen En: de Vlaamse

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Communicatieverantwoordelijke

Functiebeschrijving: Communicatieverantwoordelijke Functiebeschrijving: Communicatieverantwoordelijke Functiefamilie organisatie ondersteunende functies Voor akkoord Naam leidinggevende Datum + handtekening Naam functiehouder Datum + Handtekening 1. Context

Nadere informatie

Dossier Mediacoach 2015

Dossier Mediacoach 2015 Dossier Mediacoach 2015 Mediacoach is een opleiding voor professionelen die werken met jongeren en/of volwassenen en die mediawijsheid willen integreren in hun eigen beroepspraktijk. Mediawijsheid is onontbeerlijk

Nadere informatie

Brussel, 8 juli 2009 07082009_SERV-advies projecten VSDO. Advies. Projecten Vlaamse strategie duurzame ontwikkeling

Brussel, 8 juli 2009 07082009_SERV-advies projecten VSDO. Advies. Projecten Vlaamse strategie duurzame ontwikkeling Brussel, 8 juli 2009 07082009_SERV-advies projecten VSDO Advies Projecten Vlaamse strategie duurzame ontwikkeling 1. Inleiding Op 8 juni 2009 werd de SERV om advies gevraagd over de fiches ter invulling

Nadere informatie

Logo (leeuw) Vlaamse Regering

Logo (leeuw) Vlaamse Regering Logo (leeuw) Vlaamse Regering Besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van het decreet van 22 december 2000 betreffende de amateurkunsten DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van

Nadere informatie

Functiebeschrijving voor een directeur van de Gemeentelijke Academie voor Muziek en Woord Lede

Functiebeschrijving voor een directeur van de Gemeentelijke Academie voor Muziek en Woord Lede Gemeentelijke Academie voor Muziek en Woord Markt 5 9340 Lede Tel. 053 60 68 70 e-mail academie@gamw.lede.be URL: http://www.gamw.lede.be Functiebeschrijving voor een directeur van de Gemeentelijke Academie

Nadere informatie

Voor ik naar hier kwam, heb ik nog even een kijkje genomen op de. organisaties, vzw s die al dan niet dringend op zoek zijn naar

Voor ik naar hier kwam, heb ik nog even een kijkje genomen op de. organisaties, vzw s die al dan niet dringend op zoek zijn naar Vrijdag 3 december 2010 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Belgische medialaunch Europees Jaar 2011 Vrijwilligerswerk (enkel het gesproken woord telt) Dames

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Afdeling: Vrije tijd. Dienst: Bibliotheek. Subdienst: Code:

Functiebeschrijving. Afdeling: Vrije tijd. Dienst: Bibliotheek. Subdienst: Code: Functie Graadnaam: diensthoofd Afdeling: Vrije tijd Functienaam: Zakelijk leider bibliotheek en productontwikkelaar vrije tijd Functiefamilie: Coördinerend leidinggevenden Functionele loopbaan: B1-B3 Dienst:

Nadere informatie

Functieomschrijving ankerpersonen en contactpersonen gezondheidsbeleid. onderwijs. van de Vlaamse Gemeenschap

Functieomschrijving ankerpersonen en contactpersonen gezondheidsbeleid. onderwijs. van de Vlaamse Gemeenschap Functieomschrijving ankerpersonen en contactpersonen gezondheidsbeleid onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Ankerpersonen en contactpersonen gezondheidsbeleid Inleiding 1 Ankerpersonen gezondheidsbeleid

Nadere informatie

Kunst- en cultuureducatie Recente beleidsopties

Kunst- en cultuureducatie Recente beleidsopties Kunst- en cultuureducatie Recente beleidsopties 30 november Jos Thys Instellingen & Leerlingen Basisonderwijs & Deeltijds Kunstonderwijs Ine Vos CANON Cultuurcel Kunst- en cultuureducatie & beleid Beleidstraject

Nadere informatie

Organisatie: Samenwerkingsverband Stichting Samenwerkingsverband RiBA ( Ridderkerk, Barendrecht, Albrandswaard)

Organisatie: Samenwerkingsverband Stichting Samenwerkingsverband RiBA ( Ridderkerk, Barendrecht, Albrandswaard) Functie-informatie Functienaam: Directeur samenwerkingsverband Organisatie: Samenwerkingsverband 28.05 Stichting Samenwerkingsverband RiBA ( Ridderkerk, Barendrecht, Albrandswaard) Werkterrein: Management

Nadere informatie

Brede open school Wilfried De Rijck SEMINARIE VIRBO BEEKBERGEN 10 maart 2016

Brede open school Wilfried De Rijck SEMINARIE VIRBO BEEKBERGEN 10 maart 2016 Brede open school Wilfried De Rijck SEMINARIE VIRBO BEEKBERGEN 10 maart 2016 Brede open school Brede open school GO!2020 school van mijn dromen PPGO De school van onze dromen is Brede open school Tegen

Nadere informatie

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA VOORWOORD Hoe leiden we elke student op tot de professional voor de wereld van morgen? Met de blik op 2025 daagt die vraag

Nadere informatie

Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie opvang en vrijetijd van kinderen. Ronde van Vlaanderen 2016

Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie opvang en vrijetijd van kinderen. Ronde van Vlaanderen 2016 Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie opvang en vrijetijd van kinderen Ronde van Vlaanderen 2016 2 - VVSG - Ronde van Vlaanderen maart 2016 Inhoud Op Vlaamse regering (18 december 2015) goedgekeurde

Nadere informatie

DE WERKING VAN ONZE RAAD VAN BESTUUR: EEN GEDEELDE DIAGNOSE

DE WERKING VAN ONZE RAAD VAN BESTUUR: EEN GEDEELDE DIAGNOSE 57140513.JV-C1 DE WERKING VAN ONZE RAAD VAN BESTUUR: EEN GEDEELDE DIAGNOSE VRAGENLIJST VOOR BESTUURSLEDEN Wij verzoeken u de vragenlijst individueel in te vullen. Het is niet de bedoeling uw kennis te

Nadere informatie

Seminarie ondernemingsplan. 13 november Getuigenis vanuit het departement Economie, Wetenschap en Innovatie

Seminarie ondernemingsplan. 13 november Getuigenis vanuit het departement Economie, Wetenschap en Innovatie Seminarie ondernemingsplan 13 november 2015 Getuigenis vanuit het departement Economie, Wetenschap en Innovatie Presentatie is opgebouwd rond een aantal vragen die ons werden voorgelegd door de initiatiefnemers

Nadere informatie

Functiekaart. Dienst: Subdienst:

Functiekaart. Dienst: Subdienst: Functie Graadnaam: Deskundige Functienaam: Projectmedewerker Vrije Tijd Functionele loopbaan: B1-B3 Functiegroep: Code: Afdeling: Vrije tijdszaken Dienst: Subdienst: Doel van de entiteit De afdeling vrije

Nadere informatie

zorgen voor kwaliteit altijd, overal en door iedereen

zorgen voor kwaliteit altijd, overal en door iedereen onze hogeschool is een op kwaliteit georiënteerde instelling voor hoger onderwijs, onderzoek en dienstverlening zorgen voor kwaliteit altijd, overal en door iedereen reflecteren PDCA-cirkel motor van verandering

Nadere informatie

Onthaalvorming: missie en strategie

Onthaalvorming: missie en strategie Onthaalvorming: missie en strategie 1 Gent in 2020? Welke stad is Gent in 2020? Wat vind jij belangrijk voor deze stad? Wat moet er zeker blijven? En wat wil je absoluut veranderd zien? Wat moeten we doen

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Kunstbende editie

Samenwerkingsovereenkomst Kunstbende editie BIJLAGE Bijlage nr. 1 Samenwerkingsovereenkomst Kunstbende editie 2006-2007 Tussen de partijen: De Vlaamse Gemeenschapscommissie, Sainctelettesquare 17 te 1000 Brussel, hierna genoemd de regionaal coördinator,

Nadere informatie

Coördinator buitenschoolse kinderopvang

Coördinator buitenschoolse kinderopvang Coördinator buitenschoolse kinderopvang Doel van de functie Zorgen voor een kwaliteitsvolle buitenschoolse kinderopvang. Plaats in de organisatie Afdeling Vrije tijd Dienst Buitenschoolse kinderopvang

Nadere informatie

Zanggroep KWINT 2015-2020

Zanggroep KWINT 2015-2020 Zanggroep KWINT 2015-2020 Een beleidsnotitie over visie en doelen Loon op Zand, juli 2015 Bestuur zanggroep Kwint Inleiding De beleidsnotitie 2013-2015 loopt af, reden om een nieuwe beleidsnotitie te schrijven

Nadere informatie

Wolkm. Over de Drempel- 15 januari 2015 Lucille Lamaker Koor&Stem

Wolkm. Over de Drempel- 15 januari 2015 Lucille Lamaker Koor&Stem Wolkm Over de Drempel- 15 januari 2015 Lucille Lamaker Koor&Stem Missie Samen zingen gebruiken als een nieuwe vorm van communicatie voor mensen met dementie en hun omgeving Ontstaan en partners Principes

Nadere informatie

Artikel 1: De seniorenraad district Berchem is een door de districtsraad erkend adviesorgaan voor het seniorenbeleid in het voornoemde district.

Artikel 1: De seniorenraad district Berchem is een door de districtsraad erkend adviesorgaan voor het seniorenbeleid in het voornoemde district. STATUTEN SENIORENRAAD BERCHEM ************************************* Opgesteld, rekening houdend met het Werkkader adviesraden en inspraak. Goedgekeurd door de seniorenraad tijdens de algemene vergadering

Nadere informatie

Waar staat Ondernemers voor Ondernemers voor?

Waar staat Ondernemers voor Ondernemers voor? 8 Ondernemers voor Ondernemers Jaarverslag 2014 9 Waar staat Ondernemers voor Ondernemers voor? Missie De missie van de vzw Ondernemers voor Ondernemers (opgericht in 2000) is het bevorderen van duurzame

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEIDSPLAN

STRATEGISCH BELEIDSPLAN Gelijke Rechten voor Iedere Persoon met een handicap STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2016 2019 GRIP neemt zijn rol op als voortrekker en aanjager om te komen tot een omslag in de kijk op handicap en meer inclusie

Nadere informatie

Het adviesorgaan voor cultuur heeft zijn zetel en adres te 2460 Kasterlee, Markt 1.

Het adviesorgaan voor cultuur heeft zijn zetel en adres te 2460 Kasterlee, Markt 1. Statuten gemeentelijke adviesraad Adviesorgaan voor cultuur Goedgekeurd door de algemene vergadering dd. 25 februari 2013 Goedgekeurd door de gemeenteraad dd. 28 mei 2013 Artikel 1. Het adviesorgaan voor

Nadere informatie

Workshop beleidsplanning jeugdinvest 2/10/2013

Workshop beleidsplanning jeugdinvest 2/10/2013 Workshop beleidsplanning jeugdinvest 2/10/2013 Beleidsplanningsproces 1. Missie 2. Interne analyse 3. Externe analyse 4. =>SWOT 5. Beleidsuitdagingen/beleidsopties/behoeften 6. Doelstellingen (Strategisch->Operationeel)

Nadere informatie

Missie visie document

Missie visie document Missie visie document 2014 2018 NVLO bestuur Oktober 2014 Visie Nederlandse Vereniging van Leidinggevenden Operatieafdeling (NVLO) De NVLO is een professionele en ondernemende beroepsvereniging voor leidinggevende

Nadere informatie

functiebenaming : cultuurbeleidscoördinator hoofdafdeling : cultuur en vrije tijd : cultureel centrum, bibliotheek, heemkunde, musea, toerisme

functiebenaming : cultuurbeleidscoördinator hoofdafdeling : cultuur en vrije tijd : cultureel centrum, bibliotheek, heemkunde, musea, toerisme functiebenaming : cultuurbeleidscoördinator hoofdafdeling : cultuur en vrije tijd dienst : cultureel centrum, bibliotheek, heemkunde, musea, toerisme niveau : A weddenschaal : A4a-A4b prestatie : 1/1 bezetting

Nadere informatie

Checklist afsprakenkader en actieplan Brede School in Brussel

Checklist afsprakenkader en actieplan Brede School in Brussel Checklist afsprakenkader en actieplan Brede School in Brussel De 'Checklist voor afsprakenkader en actieplan Brede School is een instrument om Brede Schoolcoördinatoren en hun partners te ondersteunen

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Functietitel: Afdelingshoofd personen

FUNCTIEBESCHRIJVING. Functietitel: Afdelingshoofd personen FUNCTIEBESCHRIJVING Functietitel: Afdelingshoofd personen Hoofddoel: Leiden en coördineren van de afdeling personen waaronder: Dienst Sociale Zaken En op termijn: Dienst Burgerzaken Dienst Vrije Tijd &

Nadere informatie

Officieus gecoördineerde versie: oorspronkelijke tekst met opname van alle wijzigingen

Officieus gecoördineerde versie: oorspronkelijke tekst met opname van alle wijzigingen Opschrift Datum Gewijzigd bij Decreet houdende de ondersteuning en stimulering van het lokaal jeugdbeleid en de bepaling van het provinciaal jeugdbeleid 6 juli 2012 Decreet van 19 december 2014 houdende

Nadere informatie

Culture market. 29 > 30.08.2014 Nederlandse versie

Culture market. 29 > 30.08.2014 Nederlandse versie Culture market 29 > 30.08.2014 Nederlandse versie INHOUD 19.02.2014 presentatie inhoud deelneming organisatie BRUSSELS CREATIVE FORUM : een project voor Brussel presentatie CULTUREEL BORRELEN IN BRUSSEL

Nadere informatie

Stappenplan voor Brede Schoolcoördinatoren Het proces van een Brede School: van evaluatie tot afsprakenkader & actieplan

Stappenplan voor Brede Schoolcoördinatoren Het proces van een Brede School: van evaluatie tot afsprakenkader & actieplan Stappenplan voor Brede Schoolcoördinatoren Het proces van een Brede School: van evaluatie tot afsprakenkader & actieplan Van evaluatie Evaluatie op actieniveau Wanneer? Heel het jaar door, op de momenten

Nadere informatie

DE TOEKOMST BELEGD. Strategienota VBA en Jaarplan VBA De standaard in kwaliteit en integriteit.

DE TOEKOMST BELEGD. Strategienota VBA en Jaarplan VBA De standaard in kwaliteit en integriteit. DE TOEKOMST BELEGD Strategienota VBA 2013-2015 en Jaarplan VBA 2014-2015 1 Adres Symphony Toren Gustav Mahlerplein 109-111 1082 MS Amsterdam www.nvba.nl 2 DE TOEKOMST BELEGD Strategienota VBA 2013-2015

Nadere informatie

Beleidslijnen

Beleidslijnen Beleidslijnen 2013-2014 De Spil is er klaar voor! Wij willen de komende 6 jaar gestaag werken aan de kwaliteit van onze werking zodat De Spil in Roeselare een cultuurcentrum van en voor iedere Roeselarenaar

Nadere informatie

Beleidregels Sociaal Cultureel Werk 2005 (en verder)

Beleidregels Sociaal Cultureel Werk 2005 (en verder) Beleidregels Sociaal Cultureel Werk 2005 (en verder) 1. Beleidsterrein Beleidstaak: Sociaal Cultureel Werk Beheerstaak: Samenlevingsopbouwwerk, functienummer 630.00 Dit beleidsterrein omvat kinderwerk,

Nadere informatie

KWALITEITSCOÖRDINATOR

KWALITEITSCOÖRDINATOR 2007.03.31 A1 / administratief AWS1a/AWS1b/AWS2a KWALITEITSCOÖRDINATOR WERVING Bijdragen tot: Ontwikkelen en implementeren van een verbetermanagementsysteem waardoor het OCMW haar missie en visie, inclusief

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 15 januari 2002 (OR. en) 14759/01 JEUN 67 SOC 510

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 15 januari 2002 (OR. en) 14759/01 JEUN 67 SOC 510 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 15 januari 2002 (OR. en) 14759/01 JEUN 67 SOC 510 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: Resolutie van de Raad en de vertegenwoordigers van de regeringen

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Projectportfoliobeheerder

Functiebeschrijving: Projectportfoliobeheerder Functiebeschrijving: Projectportfoliobeheerder Functiefamilie organisatie ondersteunende functies Voor akkoord Naam leidinggevende Dries Van Den Broucke Datum + handtekening Naam functiehouder Datum +

Nadere informatie

REKENHOF. Consolideren en motiveren om vooruitgang te boeken

REKENHOF. Consolideren en motiveren om vooruitgang te boeken REKENHOF Consolideren en motiveren om vooruitgang te boeken STRATEGISCH PLAN 2010-2014 2 Inleiding Dit document stelt de resultaten voor van de strategische planning van het Rekenhof voor de periode 2010-2014.

Nadere informatie

knkpublishing Microsoft Dynamics De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware Nieuwe kansen in een veranderende media wereld

knkpublishing Microsoft Dynamics De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware Nieuwe kansen in een veranderende media wereld De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware INTEGRATIE CONTINUE INNOVATIE WORKFLOW ONDERSTEUNING ABECON-CONSULTANCY OVER ABECON Microsoft Dynamics Nieuwe kansen in een veranderende media wereld Standaard

Nadere informatie

SYNTHESERAPPORT EVALUATIE WETENSCHAPPELIJKE OLYMPIADES SAMENVATTING

SYNTHESERAPPORT EVALUATIE WETENSCHAPPELIJKE OLYMPIADES SAMENVATTING SYNTHESERAPPORT EVALUATIE WETENSCHAPPELIJKE OLYMPIADES SAMENVATTING Studiedienst en Prospectief Beleid 1 Departement Economie, Wetenschap en Innovatie Vlaamse Overheid Koning Albert II-laan 35 bus 10 1030

Nadere informatie