Overgangsrichtlijnen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Overgangsrichtlijnen"

Transcriptie

1 Overgangsrichtlijnen EBO DE PASSIE ROTTERDAM EVANGELISCH BIJBELGETROUW ONDERWIJS

2 Overgangsrichtlijnen 1. Definities overgangsrichtlijnen Algemene bepalingen 3 2. Overgangsrichtlijnen Uitgangspunten en definities Overgangsrichtlijnen leerjaar Overgangsrichtlijnen leerjaar Overgangsrichtlijnen leerjaar Overgangsrichtlijnen leerjaar 4 mavo naar 4 havo Overgangsrichtlijnen leerjaar 4 en Slaag- en zakregeling mavo 13 4 Slaag- en zakregeling havo/atheneum/gymnasium 14 Overgangsrichtlijnen

3 1 Definities overgangsrichtlijnen Enkele algemene termen en definities die voorkomen in de volgende paragrafen: o Wanneer we spreken over doorstromen wordt de leerling bevorderd naar een hoger leerjaar van hetzelfde niveau, in het geval van afstromen gaat de leerling naar een hoger leerjaar van een lager niveau en bij opstromen gaat de leerling naar een hoger leerjaar van een hoger niveau. o Wanneer we spreken over een homogene klas, bedoelen we een klas die is samengesteld met leerlingen van een gelijk niveau: mavo, havo en atheneum. o Wanneer we spreken over een dakpanklas, bedoelen we een klas die is samengesteld met leerlingen uit twee aan elkaar grenzende niveaus: mavo tl/havo, havo/atheneum. o Een combinatieklas is een klas waarin leerlingen van twee verschillende niveaus bij elkaar zijn geplaatst, maar toch op hun eigen niveau onderwijs volgen (het betreft dus eigenlijk een klas met daarbinnen twee homogene groepen) Algemene bepalingen 1. Op basis van de bevindingen in de zogenaamde overgangsvergadering" wordt aan het einde van elk schooljaar een beoordeling gegeven ten behoeve het vervolgtraject van de leerling. 2. Hierbij wordt voor elke leerling afgewogen wat voor hem of haar het optimale vervolg van de leerloopbaan is. 3. De bovenstaande beoordeling vindt plaats op basis van de leerresultaten die de leerling in de loop van dat schooljaar heeft behaald, de wijze waarop die resultaten tot stand zijn gekomen en andere factoren die de kans op succes in het vervolg van de leerloopbaan beïnvloeden. 4. Op basis van het bovenstaande kan de school besluiten tot: a. bevordering naar een volgend leerjaar: op hetzelfde niveau of op een ander niveau; met of zonder beperkingen in de te kiezen vakken; b. het opnieuw laten doen van hetzelfde leerjaar, al dan niet op hetzelfde niveau en eventueel met een gewijzigd vakkenpakket; c. overplaatsing naar een school met een ander onderwijsaanbod. 5. De leerling mag in principe niet twee achtereenvolgende leerjaren tweemaal volgen. 6. Indien het eindrapport, dat samengesteld is uit de jaarcijfers van de afzonderlijke vakken, voldoet aan de bevorderingsrichtlijn voor het betreffende leerjaar, dan heeft de leerling het recht om binnen hetzelfde niveau (dezelfde leerweg) naar het volgende leerjaar te gaan. 7. De bevorderingsrichtlijnen alsmede de berekening ervan staan gepubliceerd op de website van de school en worden door de mentor met de leerlingen besproken. De school stelt jaarlijks voor 1 oktober de overgangsrichtlijnen vast en publiceert deze op de website. 8. Aanvullend op het in artikel 4 genoemde besluit of het in artikel 6 genoemde bevorderingsrecht kan de vergadering ook een advies aan de leerling meegeven. Indien het daarbij gaat om een advies dat afwijkt van het bevorderingsrecht of van een eerder aan de school aangegeven keuze, wordt aan leerlingen en ouders verzocht om uiterlijk de eerste maandag van de zomervakantie door te geven of men het betreffende advies wel of niet opvolgt. 9. De docentenvergadering kan aanvullende aanbevelingen toevoegen aan de bevordering. De bevordering blijft echter onvoorwaardelijk van toepassing. Overgangsrichtlijnen

4 10. Ouders/verzorgers en meerderjarige leerlingen kunnen tegen de bevorderingsbeslissing in beroep gaan. Tegen de gemotiveerde beslissing kan tot uiterlijk één dag nadat deze is meegedeeld, schriftelijk beroep worden aangetekend bij de directeur. Deze legt het beroep voor aan de zogenaamde beroepsvergadering. De beroepsvergadering wordt samengesteld door de directeur en bestaat uit de schoolleiding, een teamondersteuner uit een andere afdeling dan die van de betreffende leerling en een onafhankelijk docent. De beroepsvergadering beoordeelt op grond van de informatie, verkregen van ouders/verzorgers of meerderjarige leerling en de locatie, of het beroep al dan niet ontvankelijk wordt verklaard. Het gaat hier om informatie die ten tijden van de overgangsvergadering nog niet bekend was. De beroepsvergadering toetst of geconstateerd kan worden of de besluitvorming in de docentenvergadering op (voldoende) goede gronden heeft plaatsgevonden. Indien de beroepsvergadering van mening is, dat dit niet het geval is, neemt de docentenvergadering in een zogenaamde revisievergadering het genomen besluit opnieuw in overweging. De schoolleiding deelt de uitkomst van de behandeling van het beroep zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen drie werkdagen na de behandeling mondeling mee. Een en ander wordt schriftelijk bevestigd. 11. Bij de bevorderingsrichtlijnen wordt een aantal begrippen gebruikt, de betekenis hiervan is: Kernvakken: de vakken Nederlands, Engels en Wiskunde (niet elke leerling heeft wiskunde) Examenvakken: vakken waar examen in wordt gedaan. Dit kan zowel middels een schoolexamen, als een centraal examen of een combinatie van deze twee vormen. (aardrijkskunde, beeldende vorming, biologie, ckv, Duits, drama, economie, Engels, filosofie, Frans, geschiedenis, Grieks, Latijn, lo2, maatschappijleer, maatschappijleer 2, management en organisatie, muziek, nask1, natuurkunde, Nederlands, rekenen, scheikunde en wiskunde) Combinatiecijfer: het op een geheel getal afgeronde gemiddelde van de vakken Godsdienst (GD) en Maatschappijleer (ML). In de examenklassen komt voor het mavo het sectorwerkstuk en voor havo, atheneum en gymnasium het profielwerkstuk (PWS) er nog bij. Deze valt onder de slaag-/zakregeling en niet binnen de overgangsrichtlijnen. 12. Indien een leerling niet zonder meer bevorderd is naar het volgende leerjaar, wordt er tijdens de overgangsvergadering gestemd. Stemrecht hebben docenten die de leerling lesgeven. Blanco stemmen is niet toegestaan. Bij meerderheid van stemmen is het voorstel aangenomen. Overgangsrichtlijnen

5 2. Overgangsrichtlijnen 2.1 Uitgangspunten en definities a. Elk rapport geeft een voortschrijdend gemiddelde weer vanaf het begin van de cursus tot aan het moment van rapporteren, wat wil zeggen dat cijferresultaten van álle gemaakte toetsen en ander werk worden gemiddeld. Het eindrapport aan het einde van het jaar is het gemiddelde van alle cijfers van het hele cursusjaar. b. De cijfers op het rapport worden weergegeven met één decimaal. c. In de overgangsrichtlijnen wordt gebruik gemaakt van twee criteria: een gemiddeld eindcijfer en het aantal onvoldoende punten. Het gemiddelde cijfer dat meetelt voor de overgangsrichtlijnen is het gemiddelde van de eindresultaten van alle vakken en wordt eveneens weergegeven met één decimaal. We spreken van een onvoldoende punt als een gemiddeld vakcijfer lager is dan een 5,5. Dus: een 5 is 1 onvoldoende punt (4,5-5,4); een 4 is 2 onvoldoende punten (3,5-4,4); een 3 is 3 onvoldoende punten (3,0-3,4). d. In de onderbouw (leerjaar 1 en 2 mavo en leerjaar 1 t/m 3 havo/atheneum) worden geen rapportcijfers gegeven lager dan een 3. Overgangsrichtlijnen

6 2.2 Overgangsrichtlijnen leerjaar 1 Vmbo tl Bevorderd van klas 1 vmbo tl naar 2 vmbo tl Bevorderd van klas 1 vmbo tl naar 2 havo Er komt maximaal 2 x 5 voor op het eindrapport. Gemiddeld cijfer voor alle vakken is een 7,5. Vmbo tl /havo Bevorderd van klas 1 vmbo tl/havo naar 2 vmbo tl: Maximaal 2 onvoldoendes op het eindrapport vmbo tl, maar niet lager dan een 4: 2 x 5 of Gemiddeld vmbo tl cijfer voor alle vakken is een 6,0. Bevorderd van klas 1 vmbo tl /havo naar 2 havo: Er komt maximaal 2 x 5 voor op het eindrapport. Gemiddeld havo cijfer voor alle vakken is een 6,5. Havo Bevorderd van klas 1 havo naar 2 havo Overgangsrichtlijnen

7 Bevorderd van klas 1 havo naar 2 atheneum Er komt maximaal 2 x 5 voor op het eindrapport. Gemiddeld cijfer voor alle vakken is een 7,5. Havo/atheneum Bevorderd van klas 1 havo/atheneum naar 2 havo Maximaal 2 onvoldoendes op het eindrapport havo, maar niet lager dan een 4: 2 x 5 of Bevorderd van klas 1 havo/atheneum naar 2 atheneum Er komt maximaal 2 x 5 voor op het eindrapport. Gemiddeld atheneum cijfer voor alle vakken is een 6,5. Atheneum/gymnasium Bevorderd van klas 1 atheneum/gymnasium naar 2 atheneum Bevorderd van klas 1 atheneum/gymnasium naar 2 gymnasium Gemiddeld cijfer voor de talen Nederlands (ne), Engels (en) en Frans (fa) is een 7,0. Gemiddeld cijfer voor Latijn (LTC) is een 7,0. Er is voldoende draagvlak (dat inhoud, bij meerderheid van stemmen) in de docentenvergadering voor bevordering naar gymnasium 2. Overgangsrichtlijnen

8 2.3. Overgangsrichtlijnen leerjaar 2 Vmbo tl Bevorderd van klas 2 vmbo tl naar 3 vmbo tl Bevorderd van klas 2 vmbo tl naar 3 havo Er komt maximaal 2 x 5 voor op het eindrapport. Gemiddeld cijfer voor alle vakken is een 7,5. Havo Bevorderd van klas 2 havo naar 3 havo Bevorderd van klas 2 havo naar 3 atheneum Er komt maximaal 2 x 5 voor op het eindrapport. Gemiddeld cijfer voor alle vakken is een 7,5. Atheneum Bevorderd van klas 2 atheneum naar 3 atheneum Overgangsrichtlijnen

9 Gymnasium Bevorderd van klas 2 gymnasium naar 3 gymnasium De klassieke talen (la, gr) zijn met minstens een 6,0 afgesloten Bevorderd van klas 2 gymnasium naar 3 atheneum Onvoldoendes voor Latijn en Grieks worden buiten beschouwing gelaten. Latijn en Grieks tellen hierbij alleen mee, als dit gunstig uitpakt voor het gemiddelde. Overgangsrichtlijnen

10 2.4. Overgangsrichtlijnen leerjaar 3 Vmbo tl Bevorderd van klas 3 vmbo tl naar 4 vmbo tl Maximaal 3 onvoldoende punten De kandidaat is volgens de slaag-/zakregeling geslaagd (zie hoofdstuk 3). Dit criterium is van toepassing op de eindexamenvakken. (ne, en, twee sectorvakken en twee keuzevakken.) Maatschappijleer-1: eindcijfer moet 5,5 of hoger zijn. Is dat niet het geval, dan moet een herkansing voor de zomervakantie plaatsvinden. Alle handelingsdelen zijn naar behoren gemaakt en op tijd ingeleverd. CKV is minimaal met een voldoende afgesloten Havo Bevorderd van klas 3 havo naar 4 havo Lichamelijke opvoeding is minimaal voldoende afgesloten. Extra bepalingen in verband met profiel- en vakkenpakketkeuze: De leerling dient minimaal een 7,0 te staan voor wiskunde om in leerjaar 4 wiskunde B te mogen kiezen. De leerling heeft een positief advies (dat inhoud, bij meerderheid van stemmen) nodig van de docentenvergadering voor het volgen van een bepaald profiel of vakkenpakket. Bevorderd van klas 3 havo naar 4 vmbo De behaalde havo cijfers worden opgewaardeerd met de formule (niet afgerond vakcijfer op huidige niveau x ). Daarna geldt de overgangsrichtlijn van klas 3 vmbo tl naar 4 vmbo tl.: Maximaal 3 onvoldoende punten. De kandidaat is volgens de slaag-/zakregeling geslaagd (zie hoofdstuk 3). Dit criterium is van toepassing op de eindexamenvakken (ne, en, twee sectorvakken en twee keuzevakken). Lichamelijke opvoeding is minimaal voldoende afgesloten. De vakken maatschappijleer-1 en CKV worden, in overleg met de vakdocenten, ingehaald. Het ontwikkelperspectief wordt door de overgangsvergadering als positief bepaalt. Hiervoor worden capaciteiten, resultaten, werkhouding en omstandigheden in bespreking gebracht. Overgangsrichtlijnen

11 Atheneum Bevorderd van klas 3 atheneum naar 4 atheneum Lichamelijke opvoeding is minimaal voldoende afgesloten. Gymnasium Bevorderd van klas 3 gymnasium naar 4 gymnasium De klassieke talen (la, gr) zijn met minstens een 6,0 afgesloten. Lichamelijke opvoeding is minimaal voldoende afgesloten. Bevorderd van klas 3 gymnasium naar 4 atheneum Onvoldoendes voor Latijn en Grieks worden buiten beschouwing gelaten. Latijn en Grieks tellen hierbij alleen mee, als dit gunstig uitpakt voor de het gemiddelde. Lichamelijke opvoeding is minimaal voldoende afgesloten. Extra bepalingen in verband met profiel- en vakkenpakketkeuze: De leerling dient minimaal een 7.0 te staan voor wiskunde om in leerjaar 4 wiskunde B te mogen kiezen. De leerling heeft een positief advies (dat inhoud, bij meerderheid van stemmen) nodig van de docentenvergadering voor het volgen van een bepaald profiel of vakkenpakket. De leerling dient minimaal een 7.0 te staan voor Latijn om in leerjaar 4 Latijn te mogen kiezen. Overgangsrichtlijnen

12 2.5 Overgangsrichtlijnen leerjaar 4 vmbo tl naar 4 havo I Toelatingscriteria Voor leerlingen die na mavo 4 willen doorstromen naar havo 4 gelden de volgende criteria: 1. Diploma mavo 4 2. Het gemiddelde van de eindcijfers van de vakken waarin centraal examen is afgelegd moet 6,8 of hoger zijn. Het begrip eindcijfer is omschreven in het examenreglement art De leerling heeft een positief advies gekregen om door te stromen naar havo 4. Dit advies is gebaseerd op het oordeel van de: - mentor mavo 4 - docenten mavo 4 van de vakken in het gekozen profiel - decaan II Aansluiting Voor een goede aansluiting tussen mavo 4 en havo 4 is gewenst: 1. Diploma mavo 4 met 7 vakken waarin centraal examen is afgelegd. 2. Het te volgen vakkenpakket in havo 4 sluit aan bij het gevolgde pakket in mavo 4: - voor NT zijn vereist wiskunde, natuur- en scheikunde 1 - voor NG zijn vereist wiskunde, natuur- en scheikunde 1 en biologie - voor EM zijn vereist wiskunde en economie - voor CM is vereist Frans of Duits 3. De leerling neemt maximaal één nieuw vak op in havo 4 4. Een leerling is maximaal 17 jaar oud bij aanvang van havo 4 III Doubleren Ten aanzien van doubleren in havo 4 gelden voor leerlingen die na mavo 4 doorstromen naar havo 4 dezelfde regels als voor leerlingen afkomstig uit havo 3. Dit betekent dat een leerling die doorstroomt in havo 4 mag doubleren tenzij hij of zij mavo 4 twee maal heeft doorlopen. IV Procedure 1. In juni, direct na de definitieve uitslag van het examen, wordt door de toelatingscommissie vastgesteld of de leerling voldoet aan de toelatingscriteria. In de toelatingscommissie hebben zitting: - locatiemanager of directeur - teamondersteuner vmbo tl en teamondersteuner havo Met een leerling die van een andere school komt wordt altijd een intakegesprek gehouden. In dit gesprek worden de volgende punten besproken: cijfers van het SE van het vmbo tl-examen; positief advies afleverende school; beschrijving LOB traject; motivatie. Overgangsrichtlijnen

13 2.6 Overgangsrichtlijnen leerjaar 4 en 5 Havo Bevorderd van klas 4 havo naar 5 havo In de vakken Nederlands (ne), Engels (en) en wiskunde (wi) mag maximaal 1 x 5 voorkomen. CKV en LO zijn beoordeeld als voldoende of goed. Atheneum Bevorderd van klas 4 atheneum naar 5 atheneum In de vakken Nederlands (ne), Engels (en) en wiskunde (wi) mag maximaal 1 x 5 voorkomen. CKV en LO zijn beoordeeld als voldoende of goed. Bevorderd van klas 5 atheneum naar 6 atheneum In de vakken Nederlands (ne), Engels (en) en wiskunde (wi) mag maximaal 1 x 5 voorkomen. LO is beoordeeld als voldoende of goed. De rekentoets is afgesloten met minimaal een 5,5. Gymnasium Bevorderd van klas 4 gymnasium naar 5 gymnasium De klassieke talen (la, gr) zijn met minstens een 6,0 afgesloten LO is beoordeeld als voldoende of goed. Overgangsrichtlijnen

14 Bevorderd van klas 5 gymnasium naar 6 gymnasium De klassieke talen (la, gr) zijn met minstens een 6,0 afgesloten LO is beoordeeld als voldoende of goed. De rekentoets is afgesloten met minimaal een 5,5. Overgangsrichtlijnen

15 3. Slaag- en zakregeling vmbo tl Een vmbo tl leerling is geslaagd wanneer: - voor alle vakken op het centraal examen gemiddelde een 5.5 behaald is, - minimaal een eindcijfer 5 voor het vak Nederlands is behaald - alle eindcijfers 6 of hoger zijn, of - er 1x 5 is behaald en voor de overige vakken een 6 of hoger, of - er 1x 4 is behaald en voor de overige vakken een 6 of hoger, waarvan minstens één 7 of - er 2x 5 is behaald en voor de overige vakken een 6 of hoger, waarvan minstens één 7. - er voor LO, CKV en het sectorwerkstuk een voldoende of goed is behaald - de rekentoets is afgelegd Extra vak Een bijzondere bepaling regelt de rol van een extra vak (welke niet altijd in het rooster kan worden opgenomen). Artikel 48 lid 3 in het Eindexamenbesluit bepaalt, dat een of meer eindcijfers van de vakken niet bij de bepaling van de definitieve uitslag worden betrokken, indien dat nodig is om de kandidaat te laten slagen. De overgebleven vakken dienen wel een eindexamen te vormen. De wetgever heeft hiermee willen regelen dat een leerling het diploma niet mag worden onthouden op grond van extra leerstof als de leerling voor het overige (een volledig eindexamen) wél aan de eisen heeft voldaan. Het wetsartikel voorkomt dus dat een leerling zakt als gevolg van het resultaat behaald bij een extra vak. Overigens, ook als een vak niet betrokken wordt bij de uitslag, wordt dat vak vermeld op de cijferlijst, tenzij de leerling daar bedenkingen tegen heeft geuit (artikel 52 lid 3 van het Eindexamenbesluit). Overgangsrichtlijnen

16 4. Slaag- en zakregeling havo/atheneum/gymnasium Een havo leerling is geslaagd wanneer: Een leerling in havo is geslaagd wanneer: - voor alle vakken op het centraal examen gemiddeld een 5.5 of hoger behaald is, - maximaal 1x 5 als eindcijfer voor de vakken NE, EN en WI behaald is, - alle eindcijfers 6 of hoger zijn, of er 1x 5 is behaald en voor de overige vakken een 6 of hoger, of er 1x 4 of 2x 5 of 1x 5 en 1x 4 is behaald en voor de overige vakken een 6 of hoger, en het gemiddelde van de CE-vakken (waarbij het combinatiecijfer als CE-vak geldt) ten minste 6.0 is - de rekentoets is afgelegd Daarnaast moeten CKV en LO zijn beoordeeld als voldoende of goed. Cijfers voor maatschappijleer, godsdienst en het profielwerkstuk vormen samen het combinatiecijfer. Een eindcijfer van een 3,0 of lager op de cijferlijst betekent dat de leerling niet overgaat. Dit geldt ook voor de verschillende onderdelen die meewegen in het combinatiecijfer. Een atheneum of gymnasium leerling is geslaagd wanneer: - voor alle vakken op het centraal examen gemiddelde een 5.5 behaald is, - maximaal 1x 5 als eindcijfer voor de vakken NE, EN, WI en RE behaald is - alle eindcijfers 6 of hoger zijn, of er 1x 5 is behaald en voor de overige vakken een 6 of hoger, of er 1x 4 of 2x 5 of 1x 5 en 1x 4 is behaald en voor de overige vakken een 6 of hoger, en het gemiddelde van de CE-vakken (waarbij het combinatiecijfer als CE-vak geldt) ten minste 6.0 is - de rekentoets is afgelegd en met ten minste 5 is beoordeeld Daarnaast moeten CKV (behalve bij het gymnasium ) en LO zijn beoordeeld als voldoende of goed. Cijfers voor maatschappijleer, godsdienst, het profielwerkstuk en ANW maken deel uit van het combinatiecijfer. Een eindcijfer van een 3,0 of lager op de cijferlijst betekent dat de leerling niet overgaat. Dit geldt ook voor de verschillende onderdelen die meewegen in het combinatiecijfer. Extra vak Een bijzondere bepaling regelt de rol van een extra vak. Artikel 48 lid 3 in het Eindexamenbesluit bepaalt, dat een of meer eindcijfers van de vakken niet bij de bepaling van de definitieve uitslag worden betrokken, indien dat nodig is om de kandidaat te laten slagen. De overgebleven vakken dienen wel een eindexamen te vormen. De wetgever heeft hiermee willen regelen dat een leerling het diploma niet mag worden onthouden op grond van extra leerstof als de leerling voor het overige (een volledig Overgangsrichtlijnen

17 eindexamen) wél aan de eisen heeft voldaan. Het wetsartikel voorkomt dus dat een leerling zakt als gevolg van het resultaat behaald bij een extra vak. In de Vernieuwde Tweede Fase is hierop één nadere bepaling. Vanaf het moment dat de eindcijfers zijn vastgesteld (ook de eindcijfers voor de onderdelen van het combinatiecijfer) en aan de IB-Groep zijn aangeleverd, kunnen deze gegevens niet meer worden gewijzigd. Overigens, ook als een vak niet betrokken wordt bij de uitslag, wordt dat vak vermeld op de cijferlijst, tenzij de leerling daar bedenkingen tegen heeft geuit (artikel 52 lid 3 van het Eindexamenbesluit). NB. In het examenjaar 2017 is voor atheneum en gymnasium de rekentoets een onderdeel van de kernvakkenregel: niet meer dan één onvoldoende (ten minste een 5) voor eindcijfers Nederlands, Engels, wiskunde en rekenen. Overgangsrichtlijnen

Bevorderingsrichtlijnen Calvijn

Bevorderingsrichtlijnen Calvijn Bevorderingsrichtlijnen Calvijn Bevorderingsbeleid 1. Op basis van de bevindingen in de zogenaamde bevorderingsvergadering wordt aan het einde van elk schooljaar een beoordeling gegeven ten behoeve van

Nadere informatie

1 Rapporten en. bevorderingsnormen. Schooljaar Rapporten en bevorderingsnormen pag. 1

1 Rapporten en. bevorderingsnormen. Schooljaar Rapporten en bevorderingsnormen pag. 1 1 Rapporten en bevorderingsnormen Schooljaar 2016-2017 Rapporten en bevorderingsnormen pag. 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Rapportage 3 Bevorderingsnormen 3 2 ONDERBOUW Klas 1 4 Klas 1: naar mavo 2 (vanuit

Nadere informatie

Rapportage Overgangsnormen rapportvergaderingen binnen havo-vwo

Rapportage Overgangsnormen rapportvergaderingen binnen havo-vwo 29-01-2013.................................................................. Rapportage Overgangsnormen rapportvergaderingen binnen havo-vwo Wim Krijbolder Inhoudsopgave 1. Rapportage en Rapportvergaderingen

Nadere informatie

in alle leerjaren, in alle gevallen

in alle leerjaren, in alle gevallen Bevorderingsreglement Heerenlanden College Locatie Eksterlaan Cursus 2014/2015 Algemeen 1.1 Tweemaal per jaar ontvangen de leerlingen een cijferrapport. De cijfers worden tot één plaats achter de komma

Nadere informatie

Rapportage en Overgangsrichtlijnen Afdeling Bovenbouw Mavo / Havo OSG Echnaton 2014-2015

Rapportage en Overgangsrichtlijnen Afdeling Bovenbouw Mavo / Havo OSG Echnaton 2014-2015 Rapportage en Overgangsrichtlijnen Afdeling Bovenbouw Mavo / Havo OSG Echnaton 2014-2015 1 Inhoud Rapportage... 3 Rapportage klas 1 en 2 mavo en klas 1, 2 en 3 havo/vwo... 3 Rapportage in de examenklassen

Nadere informatie

Bevorderingsreglementen. Locatie Eksterlaan

Bevorderingsreglementen. Locatie Eksterlaan Bevorderingsreglementen Heerenlanden College Locatie Eksterlaan Cursus 2013/ 2014 Bevorderingsnormen 2012-2013 1 Heerenlanden College INHOUDSOPGAVE 1 Algemeen 2 Bevorderingsreglement MAVO en MAVO/HAVO-brugklassen

Nadere informatie

BEVORDERINGSNORMEN WOLFERT DALTON

BEVORDERINGSNORMEN WOLFERT DALTON BEVORDERINGSNORMEN WOLFERT DALTON BEVORDERINGSNORMEN leerjaar 1 2014-2015 Algemeen Indien een leerling bevorderd wordt naar een hoger of lager niveau, dan wordt de leerling geplaatst in een klas op dezelfde

Nadere informatie

BEVORDERINGSNORMEN WOLFERT DALTON

BEVORDERINGSNORMEN WOLFERT DALTON BEVORDERINGSNORMEN WOLFERT DALTON Algemeen Wolfert Dalton werkt met een voortschrijdend gemiddelde Dat betekent dat behaalde resultaten het hele jaar blijven meetellen. Het 4e rapportcijfer per vak is

Nadere informatie

BEVORDERINGSNORMEN

BEVORDERINGSNORMEN BEVORDERINGSNORMEN 2015 2016 1 Bevorderingsnormen 2015-2016 Inleiding Dit boekje is bedoeld voor ouders, verzorgers en leerlingen van het Einstein Lyceum. Het beschrijft de gang van zaken rond de bevordering.

Nadere informatie

Bevorderingsnormen en eindcijferberekeningen. Schooljaar

Bevorderingsnormen en eindcijferberekeningen. Schooljaar Bevorderingsnormen en eindcijferberekeningen Schooljaar 2016-2017 29 september 2016 INHOUDSOPGAVE 1. Rapporten en cijfers... 3 2. Bevorderingsnormen 2.1. Leerjaar 1... 4 2.2. Leerjaar 2... 5 2.3. Leerjaar

Nadere informatie

BEVORDERINGSREGLEMENT LESPLAATS ZUID-WEST COLLEGE 2014-2015 Mavo 1 t/m 4, Mavo/Havo 1 en 2 en Havo 3

BEVORDERINGSREGLEMENT LESPLAATS ZUID-WEST COLLEGE 2014-2015 Mavo 1 t/m 4, Mavo/Havo 1 en 2 en Havo 3 1 BEVORDERINGSREGLEMENT LESPLAATS ZUID-WEST COLLEGE Mavo 1 t/m 4, Mavo/Havo 1 en 2 en Havo 3 INLEIDING 1. In dit reglement wordt beschreven wanneer een leerling wordt bevorderd. 2. In de komende schooljaren

Nadere informatie

Reglement bevordering Het Stedelijk Lyceum, locatie Kottenpark

Reglement bevordering Het Stedelijk Lyceum, locatie Kottenpark Reglement bevordering Het Stedelijk Lyceum, locatie Kottenpark Schooljaar 2016/2017 Inhoudsopgave I. Algemeen... 2 II. Algemene bepalingen..... 3 III. Bevordering in de onderbouw naar het tweede en derde

Nadere informatie

C) voor de vier vakken Nederlands, Frans, Engels en wiskunde zijn voldoendes behaald en het totaal van deze vier vakken is 30 punten of meer.

C) voor de vier vakken Nederlands, Frans, Engels en wiskunde zijn voldoendes behaald en het totaal van deze vier vakken is 30 punten of meer. Bevorderingsnormen Maerlant College Algemeen De bevordering geschiedt op basis van de vastgestelde cijfers van het eindrapport volgens onderstaande richtlijnen. Het eindrapport wordt in de onderbouw vastgesteld

Nadere informatie

Bevorderingsnormen

Bevorderingsnormen Bevorderingsnormen 2016 2017 A. Inleiding B. Begrippen 1. Afronden 2. Tekorten 3. Voldoende en Goed 4. Voortschrijdend gemiddelde. 5. Categorie I en II C. Rapporten D. Algemeen E. Bevorderingsnormen klas

Nadere informatie

Vrijstellingsregeling en Overgangsnormen

Vrijstellingsregeling en Overgangsnormen Vrijstellingsregeling en Overgangsnormen 2012 2013 Inhoud Vrijstellingsregeling vmbo-bovenbouw... 3 Vrijstellingsregeling tweede fase havo/vwo... 4 Overgangsvergadering en revisievergadering schooljaar

Nadere informatie

Overgangscriteria. Indelingscriteria. Overplaatsingscriteria

Overgangscriteria. Indelingscriteria. Overplaatsingscriteria Overgangscriteria Indelingscriteria Overplaatsingscriteria Schooljaar 2016-2017 Inhoud Klas 7... 3 De overgang naar klas 8... 3 Klas 8... 4 Overgangscriteria voor de indeling in leerwegen van klas 8 vmbo-tl/havo

Nadere informatie

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING TL HAVO - VWO

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING TL HAVO - VWO ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING TL - cursus 2014-2015 1 Algemeen deel van het PTA TL// Op de TL, het en het bestaat het totale onderwijspakket uit de volgende vaste onderdelen:

Nadere informatie

Overgangsnormen en uitslagregel

Overgangsnormen en uitslagregel Overgangsnormen en uitslagregel 2012 2013 Picasso Lyceum gymnasium, atheneum, havo en TOPmavo Paletsingel 38c 2718 NT Zoetermeer Tel. (079) 347 17 00 Fax (079) 347 17 99 E-mail:info@picasso-lyceum.nl Website:

Nadere informatie

Bevorderingsrichtlijnen VWO

Bevorderingsrichtlijnen VWO Bevorderingsrichtlijnen VWO Bevorderingsrichtlijnen brugklas vwo havo Een leerling wordt bevorderd naar 2 atheneum als is voldaan aan elk van de volgende 3 voorwaarden: 1. Hij/zij heeft voor de vakken

Nadere informatie

BEVORDERINGS NORMEN. Van de brugklas naar het tweede leerjaar

BEVORDERINGS NORMEN. Van de brugklas naar het tweede leerjaar BEVORDERINGS NORMEN Van de brugklas naar het tweede leerjaar Op basis van de vastgestelde eindcijfers (afgerond op gehele getallen) en de determinatie beslist de vergadering over de bevordering. De vergadering

Nadere informatie

Overgangsnormen ARHC per 1 oktober 2015

Overgangsnormen ARHC per 1 oktober 2015 Uitgangspunten Overgangsnormen ARHC per 1 oktober 2015 Bij de rapportage wordt voor alle vakken een voortschrijdend gemiddelde gegeven. Deze cijfers worden afgerond op gehele getallen. In de loop van het

Nadere informatie

Rapportage Overgangsnormen rapportvergaderingen binnen havo-vwo

Rapportage Overgangsnormen rapportvergaderingen binnen havo-vwo Schooljaar 2015-2016.................................................................. Rapportage Overgangsnormen rapportvergaderingen binnen havo-vwo Naam notitie/procedure/ afspraak Eigenaar/portefeuillehouder

Nadere informatie

Overgangsnormen en uitslagregels 2015-2016

Overgangsnormen en uitslagregels 2015-2016 Overgangsnormen en uitslagregels 2015-2016 inhoud overgangsnormen TOPmavo havo en vwo uitslagregels overstap Interactieve pdf Met deze interactieve pdf heeft u eenvoudig toegang tot alle informatie van

Nadere informatie

Bevorderingsnormen

Bevorderingsnormen Bevorderingsnormen 2017-2018 A. Inleiding B. Begrippen 1. Afronden 2. Tekorten 3. Voldoende en Goed 4. Voortschrijdend gemiddelde. 5. Categorie I en II C. Rapporten D. Algemeen E. Bevorderingsnormen klas

Nadere informatie

Overgangsnormen Thorbecke SG

Overgangsnormen Thorbecke SG Overgangsnormen Thorbecke SG Algemeen Voor alle leerjaren geldt dat een leerling niet mag doubleren, tenzij de vergadering op basis van persoonlijke omstandigheden anders beslist. Slechts in zeer uitzonderlijke

Nadere informatie

rapport 1 R1, r1 * rapport 2 R1, R2, r2 * rapport 3 R1, R2, R3, r3 *

rapport 1 R1, r1 * rapport 2 R1, R2, r2 * rapport 3 R1, R2, R3, r3 * Overgangsnormen (m.i.v. schooljaar 2016-2017) Voor alle leerjaren geldt: Er worden in het schooljaar 3 rapporten verstrekt. Op de rapporten worden de rapportcijfers, ook die van de voorgaande rapporten,

Nadere informatie

Bevorderingsnormen 2016/2017. Vmbo

Bevorderingsnormen 2016/2017. Vmbo Bevorderingsnormen 2016/2017 Vmbo Algemene Bepalingen 1. De bevorderingsnormen en algemene bepalingen zijn openbaar en dienen voor leerlingen en ouders ter inzage beschikbaar te zijn. 2. Wijzigingen dienen

Nadere informatie

Voorblad Overgangsprocedure

Voorblad Overgangsprocedure Voorblad Overgangsprocedure Uitgangspunt bij de beslissing tot wel of niet bevorderen Het belang van de leerling staat centraal. De teamleider houdt daarom zoveel mogelijk rekening met de talenten en de

Nadere informatie

Overgangsrichtlijnen van het Etty Hillesum lyceum

Overgangsrichtlijnen van het Etty Hillesum lyceum Overgangsrichtlijnen van het Etty Hillesum lyceum Schooljaar 2015-2016 Bij het bepalen van de overgang naar een volgend leerjaar kijkt de rapportvergadering naar alle eindcijfers op het eindrapport. Voortschrijdend

Nadere informatie

Rapportage Overgangsnormen rapportvergaderingen binnen havo-vwo

Rapportage Overgangsnormen rapportvergaderingen binnen havo-vwo .................................................................. Rapportage Overgangsnormen rapportvergaderingen binnen havo-vwo Naam notitie/procedure/ afspraak Eigenaar/portefeuillehouder Rapportage

Nadere informatie

OVERGANGSRICHTLIJNEN CSG Het Noordik. havo atheneum gymnasium

OVERGANGSRICHTLIJNEN CSG Het Noordik. havo atheneum gymnasium OVERGANGSRICHTLIJNEN CSG Het Noordik havo atheneum gymnasium schooljaar 2016/2017 Algemene regels Zitten blijven in het eerste leerjaar is niet toegestaan. keer zitten blijven in dezelfde klas of in twee

Nadere informatie

A. Roland Holst College. Overgangsnormen

A. Roland Holst College. Overgangsnormen A. Roland Holst College Overgangsnormen 2017-2018 4-10-2017 Overgangsnormen ARHC 2017-2018 In dit document staan de overgangsnormen van het ARHC voor 2017-2018 vastgesteld door de schoolleiding en de medezeggenschapsraad

Nadere informatie

Overgangsrichtlijnen van het Etty Hillesum Lyceum

Overgangsrichtlijnen van het Etty Hillesum Lyceum Overgangsrichtlijnen van het Etty Hillesum Lyceum Schooljaar 2016 2017 Ik heb zogezegd de moed om fouten te maken en behoud daar toch m n zelfvertrouwen bij Etty Hillesum, 14 januari 1942 Overgangsrichtlijnen

Nadere informatie

Overgangsnormen leerjaar 2 en hoger

Overgangsnormen leerjaar 2 en hoger Overgangsnormen leerjaar 2 en hoger 2017-2018 Op onze site www.doultremontcollege.nl zijn de overgangsnormen digitaal terug te vinden. Mochten er naar aanleiding van de overgangsnormen vragen zijn, dan

Nadere informatie

4. In de bevorderingsnormen komt regelmatig het begrip kernvakken voor. Het gaat hierbij om de vakken Nederlands, Engels en wiskunde.

4. In de bevorderingsnormen komt regelmatig het begrip kernvakken voor. Het gaat hierbij om de vakken Nederlands, Engels en wiskunde. Versie Schooljaar 2016-2017 Definitief vastgesteld sept. 2016 Bevorderingsnormen Inclusief: - Herkansingsregeling 4 havo, 4 vwo en 5 vwo - Protocol doorstroom 4 mavo naar 5 havo - Protocol doorstroom 5

Nadere informatie

BEVORDERINGSNORMEN. September 2016

BEVORDERINGSNORMEN. September 2016 BEVORDERINGSNORMEN 2016 2017 September 2016 1 Bevorderingsnormen 2016-2017 Inhoud Inleiding... 4 Bevorderingsnormen... 4 Doubleren... 5 Doubleren?... 5 Bijzondere bevorderingen... 5 Revisieprocedure...

Nadere informatie

Bevorderingsrichtlijnen HAVO

Bevorderingsrichtlijnen HAVO Bevorderingsrichtlijnen HAVO Bevorderingsrichtlijnen havo 1 Een leerling wordt bevorderd naar havo 2 als is voldaan aan elk van de volgende voorwaarden: 1. Hij/zij heeft voor de vakken Nederlands, Engels

Nadere informatie

Overgangsnormen per 1 oktober 2014

Overgangsnormen per 1 oktober 2014 Overgangsnormen per 1 oktober 2014 Uitgangspunten Bij de rapportage wordt voor alle vakken een voortschrijdend gemiddelde gegeven. Deze cijfers worden afgerond op gehele getallen. In de loop van het schooljaar

Nadere informatie

Bevorderingsnormen Locatie De Joost Leerdam Heerenlanden College

Bevorderingsnormen Locatie De Joost Leerdam Heerenlanden College Bevorderingsnormen Locatie De Joost 2017-2018 Leerdam Heerenlanden College Inhoud Algemeen... 3 1. BEVORDERINGSREGLEMENT BRUGKLAS 1 VMBO BB... 4 A. Bevordering naar 2 VMBO BB... 4 B. Bevordering naar 2

Nadere informatie

Bevorderingsreglement Locatie Joost de Jongestraat Leerdam Heerenlanden College

Bevorderingsreglement Locatie Joost de Jongestraat Leerdam Heerenlanden College Bevorderingsreglement Locatie Joost de Jongestraat 2016-2017 Leerdam Heerenlanden College Inhoud Algemeen... 3 1. BEVORDERINGSREGLEMENT BRUGKLAS 1A VMBO BB... 4 A. Bevordering naar 2A VMBO BB... 4 B. Bevordering

Nadere informatie

Slagen en zakken. in de 2 e fase vwo

Slagen en zakken. in de 2 e fase vwo Slagen en zakken in de 2 e fase vwo CS VINCENT VAN GOGH versie 2016-2017 SLAGEN EN ZAKKEN IN DE TWEEDE FASE, VWO Deze brochure geeft antwoord op een aantal veelgestelde vragen rond slagen en zakken. Wij

Nadere informatie

Rapportage, advisering, bevordering en doorstroming

Rapportage, advisering, bevordering en doorstroming Rapportage, advisering, bevordering en doorstroming oktober 0 Baudartius College christelijke school voor mavo, havo, atheneum en gymnasium Voorwoord In dit boekje staan de regels die het Baudartius College

Nadere informatie

Bevorderingsrichtlijnen

Bevorderingsrichtlijnen Bevorderingsrichtlijnen 2017-2018 Algemeen klas 1, klas 2 en Mavo 1. Als tekort geldt: 5 = 1 tekort, 4 = 2 tekorten 2. Een rapportcijfer lager dan 4 is niet toegestaan. 3. Om zonder meer bevorderd te kunnen

Nadere informatie

BEVORDERING, DOORSTROMING, EXAMENS

BEVORDERING, DOORSTROMING, EXAMENS BEVORDERING, DOORSTROMING, EXAMENS Algemene uitgangspunten 1A. De leerling in klas één en twee wordt bevorderd op grond van het eindrapport dat is samengesteld uit de jaarcijfers van de afzonderlijke vakken.

Nadere informatie

DALTON LYCEUM BARENDRECHT BEVORDERINGSNORMEN 2015-2016

DALTON LYCEUM BARENDRECHT BEVORDERINGSNORMEN 2015-2016 DALTON LYCEUM BARENDRECHT BEVORDERINGSNORMEN 2015-2016 Inhoudsopgave Bevordering algemeen... 2 Bevorderingsregels... 3 Overgangsnormen brugklas naar klas 2... 4 Overgangsnormen klas 2 naar klas 3... 5

Nadere informatie

Voorwoord Rapport 3 (eindrapport): het op hele cijfers afgeronde eindcijfer van de volgende som.

Voorwoord Rapport 3 (eindrapport): het op hele cijfers afgeronde eindcijfer van de volgende som. Voorwoord 2013-2014 Op onze site www.doultremontcollege.nl zijn de overgangsnormen digitaal terug te vinden onder het kopje ouders, brieven en downloads, overgangsnormen 2013-2014. Mochten er naar aanleiding

Nadere informatie

GEMINI COLLEGE. Bevorderingsrichtlijnen Schooljaar

GEMINI COLLEGE. Bevorderingsrichtlijnen Schooljaar ++++++++ GEMINI COLLEGE Bevorderingsrichtlijnen Schooljaar 2015-2016 Vastgesteld in de vergadering van de schoolleiding op 10-12-2015 en ter instemming van de deelraad 1 Inhoudsopgave I. Bevorderingsrichtlijnen

Nadere informatie

Bevorderingsregels 2013-2014

Bevorderingsregels 2013-2014 Bevorderingsregels 2013-2014 Algemeen a. Het doel van een overgangsvergadering is om op basis van een heel schooljaar leerlingen op het juiste niveau en in het juiste leerjaar te plaatsen. b. Rapportcijfers

Nadere informatie

1x het niet afgeronde rapport 1 cijfer (op twee decimalen) + 2x het niet afgeronde rapport 2 cijfer (op twee decimalen) 3

1x het niet afgeronde rapport 1 cijfer (op twee decimalen) + 2x het niet afgeronde rapport 2 cijfer (op twee decimalen) 3 Voorwoord 2016-2017 Op onze site www.doultremontcollege.nl zijn de overgangsnormen digitaal terug te vinden. Mochten er naar aanleiding van de overgangsnormen vragen zijn, dan kunt u zich wenden tot de

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN PER LEERJAAR. en doorstroming/instroming per schooljaar

OVERGANGSNORMEN PER LEERJAAR. en doorstroming/instroming per schooljaar OVERGANGSNORMEN PER LEERJAAR en doorstroming/instroming per schooljaar 2014-2015 Algemeen Een leerling heeft niet het recht om in twee opeenvolgende leerjaren van dezelfde afdeling te doubleren. Vanuit

Nadere informatie

Bevorderingsnormen Locatie Joost de Jongestraat Leerdam Heerenlanden College

Bevorderingsnormen Locatie Joost de Jongestraat Leerdam Heerenlanden College Bevorderingsnormen Locatie Joost de Jongestraat 2014-2015 Leerdam Heerenlanden College Inhoud Algemeen... 3 1. BEVORDERINGSREGLEMENT BRUGKLAS 1A VMBO BB... 4 A. Bevordering naar 2A VMBO BB... 4 B. Bevordering

Nadere informatie

Slagen en zakken. in de 2 e fase vwo

Slagen en zakken. in de 2 e fase vwo Slagen en zakken in de 2 e fase vwo CS VINCENT VAN GOGH versie 2014-2015 SLAGEN EN ZAKKEN IN DE TWEEDE FASE, VWO Deze brochure geeft antwoord op een aantal veelgestelde vragen rond slagen en zakken. Wij

Nadere informatie

DALTON LYCEUM BARENDRECHT BEVORDERINGSNORMEN 2014-2015

DALTON LYCEUM BARENDRECHT BEVORDERINGSNORMEN 2014-2015 DALTON LYCEUM BARENDRECHT BEVORDERINGSNORMEN 2014-2015 Inhoudsopgave Bevordering algemeen... 2 Bevorderingsregels... 3 Overgangsnormen brugklas naar klas 2... 4 Overgangsnormen klas 2 naar klas 3... 6

Nadere informatie

BEVORDERINGSNORMEN WOLFERT DALTON

BEVORDERINGSNORMEN WOLFERT DALTON BEVORDERINGSNORMEN WOLFERT DALTON 2013-2014 Algemeen Indien een leerling bevorderd wordt naar een hoger of lager niveau, dan wordt de leerling geplaatst in een klas op dezelfde locatie/vestiging, indien

Nadere informatie

Bevorderingsnormen Locatie Joost de Jongestraat Leerdam Heerenlanden College

Bevorderingsnormen Locatie Joost de Jongestraat Leerdam Heerenlanden College Bevorderingsnormen Locatie Joost de Jongestraat 2013-2014 Leerdam Heerenlanden College Inhoud Algemeen... 3 BEVORDERINGSREGLEMENT VMBO-BB BRUGKLAS... 4 Brugklas VMBO BB/LWOO... 4 Bevordering naar 2 VMBO

Nadere informatie

Overgangsnormen

Overgangsnormen 2017-2018 Overgangsnormen Inhoudsopgave Cijferoverzichten... 2 Overgangsnormen... 2 Overgangsnormen havo en vwo... 2 Overgangsnormen leerjaar 1 (havo) naar leerjaar 2 (havo)... 2 Opstroom havo 1 naar vwo

Nadere informatie

Determinatie en Bevordering

Determinatie en Bevordering Determinatie en Bevordering 2014-2015 sept. 2014 def. 1 Algemeen klas 1, klas 2 en Mavo Als tekort geldt: 5 = 1 tekort, 4 = 2 tekorten Een rapportcijfer lager dan 4 is niet toegestaan. Bij het eindrapport

Nadere informatie

Overgangsnormen Determinatie

Overgangsnormen Determinatie Overgangsnormen Determinatie 23 Overgangsnormen Rapportcijfers en eindcijfers onderbouw en middenbouw (leerjaar 1 en 2 plus 3 havo en 3 vwo) Het schooljaar wordt opgedeeld in vier perioden. Per periode

Nadere informatie

Slagen en zakken. in de 2 e fase HAVO

Slagen en zakken. in de 2 e fase HAVO Slagen en zakken in de 2 e fase HAVO CS VINCENT VAN GOGH VERSIE 2015-2016 1 SLAGEN EN ZAKKEN IN DE TWEEDE FASE, HAVO Deze brochure geeft antwoord op een aantal veelgestelde vragen rond slagen en zakken.

Nadere informatie

Bevorderingsnormen 2015-2016

Bevorderingsnormen 2015-2016 Visser t Hooft Lyceum Bevorderingsnormen 2015-2016 Leiden, Leiderdorp, Rijnsburg september 2015 INHOUD BEVORDERINGSNORMEN 2015-2016...3 Termen en begrippen...3 Rapportcijfers en bevordering...3 BEVORDERING

Nadere informatie

Bevorderingsnormen. Onvoldoendes Compensatie: minder dan 4 punten: + + B B Compensatie: 4 punten: B B - -

Bevorderingsnormen. Onvoldoendes Compensatie: minder dan 4 punten: + + B B Compensatie: 4 punten: B B - - Bevorderingsnormen van klas 1 naar klas 2 Onvoldoendes 5 4 5-5 4-5 5-5-5 4-4 4-5-5 Compensatie: minder dan 4 punten: + + B B - - - Compensatie: 4 punten: + + + B B - - Compensatie: meer dan 4 punten: +

Nadere informatie

Beleid Bevorderingsnormen afdeling VWO leerjaar 1 tm 6. Bevorderingsnormen leerjaar 1 afdeling VWO, locatie Van Heeckerenlaan

Beleid Bevorderingsnormen afdeling VWO leerjaar 1 tm 6. Bevorderingsnormen leerjaar 1 afdeling VWO, locatie Van Heeckerenlaan leerjaar 1 afdeling VWO, locatie Van Heeckerenlaan 1. Inleiding Hieronder wordt beschreven wanneer een leerling wordt toegelaten tot een hoger leerjaar of mag/moet overstappen naar een andere afdeling.

Nadere informatie

Bevorderingsnormen Mencia de Mendoza. Voortschrijdend gemiddelde: Het gemiddelde (op één decimaal) van alle behaalde cijfers voor een vak.

Bevorderingsnormen Mencia de Mendoza. Voortschrijdend gemiddelde: Het gemiddelde (op één decimaal) van alle behaalde cijfers voor een vak. Bevorderingsnormen Mencia de Mendoza Definities Voortschrijdend gemiddelde: Het gemiddelde (op één decimaal) van alle behaalde cijfers voor een vak. Berekend gemiddelde: Het gemiddelde (op één decimaal)

Nadere informatie

Overgangsnormen derde klas

Overgangsnormen derde klas Overgangsnormen derde klas Van naar Verplichte normen Subnorm Let op! 3 mavo naar 4 mavo De verplichtingen die tot het schoolexamen behoren dienen te zijn afgerond (zie PTA). Voor het vak ckv dient een

Nadere informatie

Overgangsnormen Mill-Hillcollege

Overgangsnormen Mill-Hillcollege Overgangsnormen Mill-Hillcollege september 2012 INSPIREREND BETROKKEN - ONDERNEMEND ALGEMENE BEPALINGEN Algemeen Deze overgangsnormen zijn een nadere uitwerking van de algemene bepalingen in het schoolreglement.

Nadere informatie

RICHTLIJNEN BIJ DE OVERGANGSVERGADERINGEN

RICHTLIJNEN BIJ DE OVERGANGSVERGADERINGEN RICHTLIJNEN BIJ DE OVERGANGSVERGADERINGEN 2016 1 Versie 14 december 2016 Vier keer per jaar ontvangen de leerlingen een rapport. Aan het eind van het schooljaar wordt beslist over de overgang naar het

Nadere informatie

Bevorderingsnormen 2015-2016

Bevorderingsnormen 2015-2016 Bevorderingsnormen 2015-2016 Onderbouw (klas 1 t/m 3) Algemeen: Leerlingen worden aan het einde van het schooljaar in de bevorderingsvergadering besproken. Deze vergaderingen worden per klas gehouden,

Nadere informatie

PROMOTIENORMEN. THORBECKE VOORTGEZET ONDERWIJS Locatie Prinsenlaan (havo vwo) Locatie Merkelbachstraat (mavo) Schooljaar

PROMOTIENORMEN. THORBECKE VOORTGEZET ONDERWIJS Locatie Prinsenlaan (havo vwo) Locatie Merkelbachstraat (mavo) Schooljaar PROMOTIENORMEN THORBECKE VOORTGEZET ONDERWIJS Locatie Prinsenlaan (havo vwo) Locatie Merkelbachstraat (mavo) Schooljaar 2016-2017 Rotterdam, 22 juni 2016 Promotienormen Thorbecke Voortgezet Onderwijs Locatie

Nadere informatie

Determinatie en Bevordering 2013-2014

Determinatie en Bevordering 2013-2014 Determinatie en Bevordering 2013-2014 Aug. 2013 versie 4 1 Algemeen klas 1, klas 2 en Mavo Als tekort geldt: 5 = 1 tekort, 4 = 2 tekorten Een rapportcijfer lager dan 4 is niet toegestaan. Bij het eindrapport

Nadere informatie

Overgangscriteria, indelingscriteria, overplaatsingscriteria, zak en slaagregeling Inhoud

Overgangscriteria, indelingscriteria, overplaatsingscriteria, zak en slaagregeling Inhoud Overgangscriteria, indelingscriteria, overplaatsingscriteria, zak en slaagregeling 2015-2016 Inhoud Overgangscriteria, indelingscriteria en overplaatsingscriteria 2015-2016... 1 Inhoud... 1 Klas 7... 2

Nadere informatie

BEVORDERING, DOORSTROMING, EXAMENS

BEVORDERING, DOORSTROMING, EXAMENS Overgangsregeling Windroos vastgesteld 24 september 2012 BEVORDERING, DOORSTROMING, EXAMENS Algemene uitgangspunten 1A. De leerling in klas één en twee wordt bevorderd op grond van het eindrapport dat

Nadere informatie

Overgangscriteria. Van Vredenburchcollege Van Vredenburchweg 425 2284 TA Rijswijk T 070 336 49 55

Overgangscriteria. Van Vredenburchcollege Van Vredenburchweg 425 2284 TA Rijswijk T 070 336 49 55 Overgangscriteria Rijswijks Lyceum Karmozijnstraat 2 2284 GA Rijswijk T 070 336 49 44 info@rijswijkslyceum.nl www.rijswijkslyceum.nl Van Vredenburchcollege Van Vredenburchweg 425 2284 TA Rijswijk T 070

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN EN SLAAG-/ZAKREGELING LOCATIE VEENSEWEG

OVERGANGSNORMEN EN SLAAG-/ZAKREGELING LOCATIE VEENSEWEG OVERGANGSNORMEN EN SLAAG-/ZAKREGELING LOCATIE VEENSEWEG Akkoord Directie: 11 september 2013 Akkoord MR: 25 september 2013 A Overgangsnormen 1. Inleiding Bij de overgang van leerlingen zijn er algemene

Nadere informatie

A betekent: een toe te juichen, voorbeeldige inzet, daar kan vrijwel niets aan verbeterd worden.

A betekent: een toe te juichen, voorbeeldige inzet, daar kan vrijwel niets aan verbeterd worden. ABCD-codering Bij alle rapportbesprekingen speelt de ABCD-codering een rol. Na iedere periode worden cijfers met één decimaal in Magister berekend/ingevoerd en een ABCD-codering toegevoegd. De ABCD-codering

Nadere informatie

Overgangsreglement Leerjaar 1 en 2 èn 3 havo/atheneum

Overgangsreglement Leerjaar 1 en 2 èn 3 havo/atheneum Overgangsreglement Leerjaar 1 en 2 èn 3 havo/atheneum 2016-2017 Algemene afspraken Onze school werkt met jaarklassen. Dat betekent dat jaarlijks beslissingen moeten worden genomen over bevordering. Deze

Nadere informatie

Bevorderingsregels

Bevorderingsregels Bevorderingsregels 2017-2018 Algemeen a. Het doel van een overgangsvergadering is om op basis van een heel schooljaar leerlingen op het juiste niveau en in het juiste leerjaar te plaatsen. Elke leerling

Nadere informatie

Info-avond zomerschool 7 t/m 21 juli Welkom

Info-avond zomerschool 7 t/m 21 juli Welkom Info-avond zomerschool 7 t/m 21 juli 2017 Welkom Info-avond zomerschool 7 t/m 21 juli 2017 mevr. Willemsen (1-, 2- en 3-vwo) dhr. Geluk (2-vmbo-t) dhr. de Bie (2- en 3- havo) dhr. de Jong (4-, 5- en 6-vwo)

Nadere informatie

Overgangsnormen Mill-Hillcollege

Overgangsnormen Mill-Hillcollege Overgangsnormen Mill-Hillcollege INSPIREREND BETROKKEN ONDERNEMEND september 2015 Inhoudsopgave pagina ALGEMEEN 2 ONDERBOUW 4 MAVO 6 HAVO 9 VWO 14 Overgangsnormen 2015-2016 Pagina 1 ALGEMEEN Deze overgangsnormen

Nadere informatie

Overgangsnormen bovenbouw

Overgangsnormen bovenbouw Overgangsnormen klas 3 en 4 VMBO / HAVO 2014-2015 OSG Sevenwolden Locatie Joure Overgangsnormen bovenbouw Overgangsnormen bovenbouw 2014-2015 - 1 - A. Overgangsnormen VMBO TL 3 TL 4 Aan het einde van het

Nadere informatie

Overgangsnormen

Overgangsnormen Overgangsnormen 2016 2017 UITGANGSPUNTEN VOOR ALLE LEERJAREN Op de CSB worden drie niveaus aangeboden: Vwo-niveau (bovenbouw), Havo-niveau en Mavo-niveau. De leerlingen zijn zoveel mogelijk op hun niveau

Nadere informatie

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. HAVO 4 en 5 Atheneum 4, 5 en 6 cursus

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. HAVO 4 en 5 Atheneum 4, 5 en 6 cursus ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING HAVO 4 en 5 Atheneum 4, 5 en 6 cursus 2017-2018 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord p. 3 2. Overzicht indeling studie- en toetsweken p. 3 3. Begrippenlijst

Nadere informatie

Profielkeuzevoorlichting

Profielkeuzevoorlichting Profielkeuzevoorlichting 3 atheneum + 3 gymnasium 7 december 2016 Het profiel Het gemeenschappelijk deel Profielvakken Keuzevakken in het vrije deel Hulpmiddelen Profielkiezer (keuzebegeleidingsmethode)

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN HAVO VWO

OVERGANGSNORMEN HAVO VWO OVERGANGSNORMEN HAVO VWO Onze overgangsprocedure is nauwkeurig vastgelegd. In het algemeen geldt dat voor toelating tot een hogere klas de leerling niet meer dan een bepaald aantal tekorten mag hebben

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN OP- en DOORSTROOMREGELING 2014-2015

OVERGANGSNORMEN OP- en DOORSTROOMREGELING 2014-2015 OVERGANGSNORMEN OP- en DOORSTROOMREGELING 2014-2015 Voorwoord Voor u ligt het document Overgangsnormen en op- en doorstroomregeling 2014-2015. De Johan de Witt Scholengroep is een school waar het behalen

Nadere informatie

Overgangsrichtlijnen VMBO de Spindel Onderbouw Bovenbouw : B/K, K/T : Basis, Kader, Gemengd, Theoretische leerweg Schooljaar : 2016 / 2017 Algemene regels Twee keer doubleren in dezelfde klas of in twee

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN 2014-2015

OVERGANGSNORMEN 2014-2015 STATUS VERSIE 1 AUTEUR Definitief Over-Y College DATUM woensdag 3 december 14 Beleideninspectie1415beleidsplannen KENMERK 2014 OVER-Y College INHOUDSOPGAVE 1. Rapportvergaderingen: algemene bepalingen...

Nadere informatie

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING HAVO cursus 2014-2015 1 Algeme deel van het PTA HAVO/ Op het HAVO het bestaat het totale onderwijspakket uit de volgde vaste onderdel: e gemeschappelijk

Nadere informatie

Evangelische school VMBO HAVO VWO Overgangsnormen De Passie Utrecht 2015-2016 13 juni 2015

Evangelische school VMBO HAVO VWO Overgangsnormen De Passie Utrecht 2015-2016 13 juni 2015 Evangelische school VMBO HAVO VWO Overgangsnormen De Passie Utrecht 2015-2016 13 juni 2015 1 Inhoud Algemeen...3 Begrippen....4 Klas 1 en 2.6 HAVO 3 / VWO 3.7 VMBO 3 8 VWO 4 10 HAVO 4 en VWO 5.11 Aanvraag

Nadere informatie

PROMOTIENORMEN THORBECKE VOORTGEZET ONDERWIJS NIEUWERKERK AAN DEN IJSSEL

PROMOTIENORMEN THORBECKE VOORTGEZET ONDERWIJS NIEUWERKERK AAN DEN IJSSEL PROMOTIENORMEN THORBECKE VOORTGEZET ONDERWIJS NIEUWERKERK AAN DEN IJSSEL Schooljaar 2015-2016 Rotterdam, 1 september 2015 INHOUDSOPGAVE PROMOTIENORMEN THORBECKE VOORTGEZET ONDERWIJS NIEUWERKERK AD IJSSEL

Nadere informatie

1. De tekorten worden geteld in alle in het betreffende leerjaar gegeven vakken. Er wordt alleen in hele getallen gecijferd.

1. De tekorten worden geteld in alle in het betreffende leerjaar gegeven vakken. Er wordt alleen in hele getallen gecijferd. Bevorderingsnormen Onderbouw vwo: Klas 1, 2, 3 gymnasium Klas 1, 2, 3 atheneum Klas 1 atheneum/havo Onderbouw havo: Klas 1 en 2 havo Klas 1 havo/mavo Onderbouw mavo: Klas 1 en 2 mavo Voor de klassen 1,

Nadere informatie

Bevorderingsnormen

Bevorderingsnormen Bevorderingsnormen 2015-2016 Kenmerk: 2015-66 Voorgenomen besluit directie: 15-9-2015 Instemming MR: 3-11-2015 Vastgesteld directie: 24-11-2015 Vastgesteld bestuur: Inhoudsopgave Inleiding... 3 VMBO...

Nadere informatie

Rapportage Overgangsnormen Rapportvergaderingen binnen het vmbo

Rapportage Overgangsnormen Rapportvergaderingen binnen het vmbo .................................................................. Rapportage Overgangsnormen Rapportvergaderingen binnen het vmbo Naam notitie/procedure/afspraak Overgangsnormen vmbo Eigenaar/portefeuillehouder

Nadere informatie

Overgangsnormen. Edith Stein College

Overgangsnormen. Edith Stein College Overgangsnormen Edith Stein College 2013-2014 1 Inhoud Inhoud...2 Overgangsnormen: Internationale Schakelklas...4 Overgangsnormen: Brugklas...7 Overgangsnormen: Tweede klas...9 Overgangsnormen: 23 VT...14

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN Beroepscollege Locatie Herle

OVERGANGSNORMEN Beroepscollege Locatie Herle OVERGANGSNORMEN Beroepscollege Locatie Herle SCHOOLJAAR 2016-2017 Inhoudsopgave: blz. Algemene bepalingen voor overgang en doorstroming 3 Overgangsnormen brugklas VMBO bk naar 2 VMBO bk / kgt 6+7 Overgangsnormen

Nadere informatie

OP WEG NAAR HET EINDEXAMEN

OP WEG NAAR HET EINDEXAMEN Oktober 2015 INFORMATIEBOEKJE KLAS 3 TL OP WEG NAAR HET EINDEXAMEN VMBO 3 TL Inhoudsopgave 1. Inleiding... blz. 2 2. Welke keuzes moet ik als derdeklasser maken?... blz. 3 3. Wanneer ga ik over van klas

Nadere informatie

Bevorderingsnormen De Theaterhavo/vwo

Bevorderingsnormen De Theaterhavo/vwo Bevorderingsnormen De Theaterhavo/vwo 2010-2011 Bepaling eindcijfers: Tijdens het schooljaar 2010-2011 zal in de onderbouw van De Theaterhavo/vwo gewerkt worden met rapportcijfers die gebaseerd zijn op

Nadere informatie

Bevorderingsnormen leerjaren 1, 2 en 3

Bevorderingsnormen leerjaren 1, 2 en 3 Bevorderingsnormen leerjaren 1, 2 en 3 Revius Lyceum Doorn Schooljaar 2016-2017 Vastgesteld door de schoolleiding van het Revius Lyceum Doorn en met instemming van de medezeggenschapsraad op 29 september

Nadere informatie

REGLEMENT CIJFERS EN NORMEN

REGLEMENT CIJFERS EN NORMEN REGLEMENT CIJFERS EN NORMEN 2014-2015 INHOUDSOPGAVE Inleiding... 3 Definities... 3 Berekening rapportcijfer... 3 Wegingsfactoren... 3 Algemene regels... 4 Overgangsnormen klas 1... 7 1.1 Overgangsnormen

Nadere informatie

PROMOTIENORMEN THORBECKE VOORTGEZET ONDERWIJS. Schooljaar 2015-2016 Locatie vmbo voor sport & dans

PROMOTIENORMEN THORBECKE VOORTGEZET ONDERWIJS. Schooljaar 2015-2016 Locatie vmbo voor sport & dans PROMOTIENORMEN THORBECKE VOORTGEZET ONDERWIJS Schooljaar 2015-2016 Locatie vmbo voor sport & dans Rotterdam, juni 2015 Promotienormen Thorbecke Voortgezet Onderwijs 2015/2016 pagina 2 Inhoud 1. Algemene

Nadere informatie

Algemeen kader bevorderingsregeling

Algemeen kader bevorderingsregeling Algemeen kader bevorderingsregeling Onderbouw en de klassen 3 havo, atheneum, gymnasium 2014-2015 Algemeen kader bevorderingsregeling onderbouw en de klassen 3 havo, 3 atheneum en 3 gymnasium van de CSG

Nadere informatie