GEWELDSPROTOCOL VEILIGHEIDSREGIO BRABANT-NOORD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GEWELDSPROTOCOL VEILIGHEIDSREGIO BRABANT-NOORD"

Transcriptie

1 GEWELDSPROTOCOL VEILIGHEIDSREGIO BRABANT-NOORD s-hertogenbosch november 2008

2 Voorwoord Werknemers met een publieke taak lijken steeds meer weerstand te ontmoeten bij het uitoefenen van hun beroep. Geweld en agressie in dit werk vraagt om professioneel optreden. Het voorkomen van geweld en agressie tegen werknemers met een publieke taak en daarmee gepaard gaan letsel en leed staat uiteraard voorop. Indien er onverhoopt toch sprake is van geweld en/of agressie, moet hierop adequaat gereageerd worden. Daders van geweld en agressie dienen strafrechtelijk aangepakt te worden. Voorts dient de schade op de dader te worden verhaald. Daarnaast is een professionele opvang van werknemers die het slachtoffer zijn geworden van geweld en/of agressie van belang. Met dit geweldsprotocol wordt het gezag van werknemers met een publieke taak geoptimaliseerd, doordat er een duidelijk signaal wordt afgegeven dat geweld en agressie jegens hen niet wordt getolereerd. Het succes van het optreden tegen geweld en agressie wordt bepaald door de optelsom van de wijze van optreden door alle betrokken partijen. Consequente toepassing van dit geweldsprotocol is van groot belang voor het succesvol kunnen terugdringen van geweld en agressie tegen werknemers met een publieke taak. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft in oktober 2007 het programma Veilige Publieke Taak aan de Tweede Kamer aangeboden, wat een nadere uitwerking is van het in oktober 2006 uitgebrachte actieprogramma Aanpak van agressie en geweld tegen werknemers met een publieke taak. Het programma Veilige Publieke Taak beoogt te bereiken dat overheid, werkgevers en werknemers hun verantwoordelijkheid (blijven) nemen om agressie en geweld terug te dringen en te zorgen dat een brede vertegenwoordiging van organisaties met een publieke taak daadwerkelijk (samen)werkt aan het beëindigen van agressie en geweld tegen werknemers en het herwinnen van het respect. Daartoe dient het voorliggende geweldsprotocol. Deel I Geweldsprotocol Het geweldsprotocol regio Brabant-Noord is op initiatief van de Veiligheidsdirectie opgesteld door het politiekorps, het bureau Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR), Regionale Ambulance Voorziening, de brandweer en het Openbaar Ministerie van het arrondissement s- Hertogenbosch. Deel II Uitvoeringsregeling geweldsprotocol politieregio Brabant-Noord Daarnaast omvat dit document een nadere uitwerking van de wijze waarop het politiekorps Brabant- Noord uitvoering wil geven aan de ondersteuning van politieambtenaren die slachtoffer zijn geworden van agressie of geweld. 2

3 Deel I Geweldsprotocol Het beleid bij geweld en agressie De landelijk opgestelde definitie van geweld en agressie luidt: Het welbewust verbaal uiten, gebruiken van fysieke kracht of macht, dan wel het dreigen daarmee, gericht tegen een werknemer, onder omstandigheden die rechtstreeks verband houden met het verrichten van de publieke taak, hetgeen resulteert of waarschijnlijk zal resulteren in een gevoel van bedreiging, materiële schade, letsel, de dood of psychische schade. Tegen daders van geweld en agressie tegen werknemers met een publieke taak volgt altijd een politieoptreden. Indien mogelijk wordt op gepaste wijze direct op geweld en agressie gereageerd, zodat duidelijk is wat wel en niet getolereerd wordt. Proportionaliteit en subsidiariteit zijn hierbij leidend. Het geweldsprotocol is van toepassing op zowel fysiek als verbaal geweld. Tevens geldt dit protocol zowel voor geweld tijdens de functie-uitoefening (zowel binnen als buiten de regio) als voor geweld in privé-omstandigheden dat in direct verband staat met de functie. In gevallen van geweld en agressie tegen werknemers met een publieke taak vindt in principe mits er voldoende wettig en overtuigend bewijs is strafvervolging plaats. Naast de schade die een werknemer lijdt, kan ook de werkgever zelf schade lijden. Al deze schade, hoe gering ook, wordt op de dader verhaald. Aangifte Door de werknemer die slachtoffer is geworden van agressie of geweld wordt altijd aangifte gedaan. De werknemer geeft hierin aan of prijs gesteld wordt op een voeging als benadeelde partij in het strafproces ten behoeve van het verhalen van geleden schade. Werkgevers kunnen het doen van aangifte overnemen. Overigens moet ook altijd namens de werkgever aangifte worden gedaan teneinde de door de werkgever geleden schade vergoed te krijgen. Strafrechtelijk onderzoek Conform de uitvoeringsregeling geweldsprotocol politieregio Brabant-Noord zal een strafrechtelijk onderzoek worden verricht door politieambtenaren die voldoende ervaring hebben in het behandelen van geweldszaken. Er wordt naar gestreefd binnen drie weken het eindproces-verbaal aan te bieden aan het Openbaar Ministerie. Nazorg In het kader van goed werkgeverschap biedt de werkgever maximale ondersteuning aan de werknemer die het slachtoffer is geworden van agressie of geweld. Hierbij moet bijvoorbeeld gedacht worden aan eerste opvang direct na het incident, het verschaffen van de nodige informatie omtrent en begeleiding in de verdere procedure en eventuele medische verzorging. De werkgever stelt hiertoe interne richtlijnen op. Verhalen van schade De schade die persoonlijk door de werknemer wordt geleden als gevolg van een geweldsincident, kan worden verhaald op de dader door middel van een voeging als benadeelde partij in het strafproces. Hierbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld lichamelijk letsel of psychische schade. 3

4 Het politiekorps heeft een herkenbare medewerker van de afdeling Juridische Zaken aangesteld die politieambtenaren bijstaat die wensen te voegen in het strafproces. Deze medewerker kan tegen vooraf vast te stellen kosten ook voor andere werknemers een voeging indienen. Wanneer contact wordt opgenomen met de betreffende medewerker Juridische Zaken van het politiekorps, kan in overleg beoordeeld worden of een voeging mogelijk is. De werknemer zal geïnformeerd worden over het verloop van de voeging en dient relevante informatie omtrent het letsel te overleggen teneinde een reëel schadebedrag vast te kunnen stellen. Werkgevers dragen later zelf zorg voor de uitbetaling van een eventueel toegekende schadevergoeding. Registratie en evaluatie De werkgever draagt intern zorg voor een optimale registratie van het aantal gevallen van geweld en/of agressie jegens haar werknemers en de afloop van de schadeafwikkeling. Jaarlijks zal evaluatie van het geweldsprotocol plaatsvinden. Tevens zal jaarlijks een gezamenlijke rapportage over alle incidenten worden opgemaakt ten behoeve van de Veiligheidsdirectie. Afspraken met het Openbaar Ministerie - Het Openbaar Ministerie zal indien een geweldsincident als bewijsbaar wordt beoordeeld in principe strafvervolging instellen. - In geweldsprotocolzaken vindt in principe geen taakstrafzitting plaats en wordt geen transactie aangeboden. Slechts in het geval van eenvoudige belediging behoort dat tot de mogelijkheden. - Het Openbaar Ministerie zal de verdachte van een geweldsincident voorgeleiden aan de rechtercommissaris indien daartoe gronden (in de zin van artikel 67a van het Wetboek van Strafvordering) aanwezig zijn. - Het Openbaar Ministerie zal de voortduring van de voorlopige hechtenis vorderen binnen de kaders die de wet stelt (termijnen, gronden en gevallen). - Indien een betrokken politieambtenaar reeds in een proces-verbaal van bevindingen het tegen hem/haar geuite of gebruikte geweld heeft uiteengezet, is een verwijzing in de aangifte naar deze mutatie voldoende. - In alle gevallen wordt een voegingsformulier toegezonden aan de contactpersoon van de afdeling Juridische Zaken van het politiekorps, zodat de betrokken werknemer indien gewenst in de gelegenheid wordt gesteld tijdig te voegen. - De behandelend officier van justitie neemt in ieder geval contact op met de contactpersoon van de afdeling Juridische Zaken van het politiekorps indien hij/zij een andere visie heeft op de voeging. - Bij de inhoudelijke behandeling zal het Openbaar Ministerie zoveel mogelijk de toewijzing van de vordering als benadeelde partij vorderen. Hierbij zal de jurisprudentie ten aanzien van het toekennen van schadevergoeding als uitgangspunt gelden. Het Openbaar Ministerie zal daarbij de toepassing van artikel 36f van het Wetboek van Strafrecht vorderen. - Het Openbaar Ministerie behandelt een geweldsprotocolzaak indien mogelijk met voorrang. In overleg met de weekdienst van het Openbaar Ministerie kan worden besloten tot dagvaarding voor de snelrechtzitting bij de politierechter. In dat overleg worden afspraken gemaakt over het voegen van de benadeelde partij en welke tijdsaspecten daarbij een rol spelen. - Zowel het politiekorps als het Openbaar Ministerie stellen een contactpersoon aan die in samenwerking de juiste uitvoering van dit protocol bewaken. Zij hebben in ieder geval tweemaal per jaar overleg. 4

5 Slot Dit protocol moet gezien worden als een ondersteuning aan werknemers met een publieke taak die geconfronteerd worden met agressie en/of geweld. Gelet op de taak van de politie zullen politieambtenaren mogelijk vaker geconfronteerd worden met agressie en/of geweld dan andere werknemers met een publieke taak. In de bijbehorende uitvoeringsregeling wordt daarom ingegaan op de specifieke interne regels van de politie. Met dit protocol onderstrepen wij het belang dat wij hechten aan goede zorg voor en bescherming van werknemers in de uitoefening van een publieke functie. Boxtel, 5 november mr. dr. A.G.J.M. Rombouts... drs. E.S.M. Akerboom... ing. D.P. Pattynama MCDM... drs. P. van der Velpen... mr. G.W. van der Burg 5

6 Deel II Uitvoeringsregeling geweldsprotocol politieregio Brabant-Noord Deze uitvoeringsregeling is een nadere uitwerking van het geweldsprotocol en heeft alleen werking binnen het politiekorps Brabant-Noord. Stappenplan Als bijlage is ten behoeve van de betrokken medewerker een stroomschema opgenomen waarin het gehele proces is weergegeven, waardoor hij/zij gemakkelijk kan nagaan wie of welke afdeling eventuele vragen kan beantwoorden of anderszins behulpzaam kan zijn. Melding Wanneer een medewerker betrokken is geraakt bij een geweldsincident dat voldoet aan de in het geweldsprotocol genoemde definitie, dienen de volgende stappen door hem/haar genomen te worden: - De officier van dienst (of in zijn afwezigheid de direct leidinggevende) direct in kennis stellen. - Een geweldsincident moet altijd geregistreerd worden in BPS onder vermelding van de projectcode POLGEWELD en MOB-code SLACHTOFFER POLITIEAMBTENAAR. Indien de betrokken medewerker wenst dat strafvervolging wordt ingesteld en hij/zij als benadeelde partij wenst te voegen in het strafproces, wordt door hem/haar altijd schriftelijk aangifte gedaan. Het heeft de voorkeur de aangifte op te laten nemen door de leidinggevende. - Invullen ongevallenformulier Winterthur (verzekeringsmaatschappij bij letsel) en zenden aan de Schadedesk. Dit formulier is te vinden op Intranet: In t blauw Schade/letsel onder het kopje Basis Politie Zorg. - Zelfstandig een overzicht bijhouden van alle ontwikkelingen. Van belang zijn onder andere alle gemaakte kosten, ondervonden materiële, fysieke en psychische schade, activiteiten die tijdelijk privé niet kunnen worden uitgevoerd, medische verrichtingen, namen van artsen bijhouden, nota s bewaren, enz. - Eventueel: ziek melden en beter melden. Inventarisatie De officier van dienst (of in zijn afwezigheid de direct leidinggevende) wordt direct in kennis gesteld op het moment dat een medewerker betrokken is geraakt bij een geweldsincident binnen de regio. De officier van dienst heeft primair tot taak de eerste opvang van de betrokken medewerker voor zijn/haar rekening te nemen. De volgende stappen dienen door de officier van dienst te worden genomen: - Helder krijgen van de situatie. - Informeren van de direct leidinggevende van de betrokken medewerker. - Eventueel: opmaken geweldsrapportage BPS. - Eventueel: in kennis stellen IBT-docent naar aanleiding van (vuur)wapengebruik. - Eventueel: opvang door de Bedrijfsopvanggroep (BOG). - Eventueel: bij ziekteverzuim Planning in kennis stellen. - Eventueel: raadplegen van een arts en zorgdragen voor het invullen formulier geneeskundige verklaring door de arts. - Eventueel: opvolgen van het besmettingsprotocol (bijt- en prikincidenten). - Eventueel: melding bij korpspiket indien de betrokken medewerker gewond is. Ondersteuning De direct leidinggevende wordt door de officier van dienst in kennis gesteld wanneer een medewerker betrokken is geraakt bij een geweldsincident. De kerntaak van de leidinggevende is personeelszorg. De leidinggevende is verder eindverantwoordelijk voor de volgende stappen in het geweldsprotocol. Dit houdt meer concreet in dat hij/zij deze taken niet zelf hoeft uit te voeren, maar in ieder geval dient zorg te dragen dat de uitvoering hiervan binnen het team optimaal wordt georganiseerd. 6

7 - Bieden van nazorg aan de betrokken medewerker, waaronder het informeren van de betrokken medewerker over het verloop van de procedure. - Controleren of melding is gemaakt in BPS onder vermelding van de projectcode POLGEWELD en MOB-code SLACHTOFFER POLITIEAMBTENAAR. - Controleren of aangifte is gedaan indien de betrokken medewerker wenst te voegen. Indien geen proces-verbaal van aangifte door de betrokken medewerker wordt opgemaakt, kan ten behoeve van de registratie ook het korps aangifte doen van een geweldsincident. - Invullen Schadedeskformulier en toezenden aan de Schadedesk. Dit formulier is te vinden op Intranet: In t blauw Schade/letsel onder het kopje Basis Politie Zorg. - Zorgdragen dat het eindproces-verbaal binnen drie weken na het laatste verhoor van de verdachte wordt aangeboden aan het Openbaar Ministerie i.a.a. de contactpersoon van de afdeling Juridische Zaken. Strafrechtelijk onderzoek De interne afhandeling van de strafzaak (strafrechtelijk onderzoek) dient binnen de politieregio Brabant-Noord te worden verricht door ambtenaren die niet zelf betrokken zijn geweest bij het geweldsincident. Zij moeten voldoende objectief kunnen handelen en voldoende ervaring hebben in het behandelen van geweldszaken. De volgende stappen dienen genomen te worden: - Horen van de verdachte. - Foto s maken van het letsel. - Invullen formulier Slachtofferhulp. - Toepassen Wet Terwee. - Aangifte opnemen. - Medische informatie opvragen. - In geval van voorgeleiding de officier van justitie attenderen op schade. - Controle door kwaliteitscontroleur. Deze controleert in ieder geval of de projectcode POL- GEWELD en MOB-code SLACHTOFFER POLITIEAMBTENAAR is gebruikt. - Binnen drie weken na het laatste verhoor het eindproces-verbaal gereed. Registratie bij de Schadedesk De Schadedesk is de centrale bron binnen het proces van behandeling van geweld tegen de politie. De Schadedesk draagt zorg voor de registratie, verdere opvolging door de diverse betrokken afdelingen en de afronding van complete dossiers. De Schadedesk neemt de volgende stappen: - Ontvangst en registratie van alle ingevulde schadeformulieren m.b.t. geweld tegen de politie. - Bericht de betrokken medewerker dat zijn/haar melding is ontvangen en in behandeling wordt genomen. - Verwijzing naar Intranet voor informatie en de in te vullen formulieren. - Doorsturen formulier aan afdeling Juridische Zaken binnen 24 uur na ontvangst van een volledig ingevuld Schadedeskformulier indien de betrokken medewerker wenst te voegen. - Melding Winterthur. De Schadedesk ontvangt een ingevuld Winterthurformulier, noteert de melding en stuur het formulier door naar Winterthur. De Schadedesk onderhoudt contact met de verzekeringsinstantie indien een geweldsincident is aangemeld en draagt zorg voor correcte afhandeling. - Melding aan toetsingscommissie dienstongevallen. - Afsluiten dossier met alle informatie omtrent afdoeningsresultaten. Opvolging Na registratie door de Schadedesk dienen door onderstaande afdelingen vervolgacties ondernomen te worden zoals hieronder weergegeven. De aangewezen medewerker Juridische Zaken wordt door de Schadedesk in kennis gesteld en neemt de volgende stappen: - Contact opnemen met de betrokken medewerker, beoordelen of voeging mogelijk is en de procedure uitleggen. - Dossier aanleggen. - Vaststellen van de schade in overleg met de betrokken medewerker. 7

8 - Invullen en indienen van het voegingsformulier. - Zicht houden op de stand van zaken van de strafzaak. - Eventueel: toelichten van de vordering tijdens de zitting. - Informeren van de betrokken medewerker over het verloop en de afloop van de zaak. - Indien de schadevergoedingseis door de rechter is toegewezen zorgdragen voor correcte afhandeling: - Afschrift van het vonnis zenden aan de Servicedesk PM, zodat de schadevergoeding aan de betrokken medewerker reeds uitbetaald kan worden. - Zicht houden op betaling van de vergoeding aan het korps en FIM informeren. PM wordt door de Schadedesk in kennis gesteld en neemt de volgende stappen: - Eventueel: bedrijfsarts informeren. - Verhalen van loonschade (Verhaalswet Ongevallen Ambtenaren). - Eventueel: Arbeidsinspectie informeren. - Verzoek regeling rechtsbijstand in behandeling nemen. - Akte van cessie opmaken. Resultaten worden door de betrokken afdelingen teruggekoppeld aan de Schadedesk, zodat alle relevante informatie omtrent afdoening bij de centrale bron beschikbaar is en gebruikt kan worden voor (eind)evaluatie. Juridisch kader Korpsstandpunt is dat de toegebrachte schade wordt verhaald op de dader(s). Daarnaast neemt het korps de verantwoordelijkheid om bij verhaal van schade of letsel van persoonlijke aard ondersteuning te verlenen om ook deze individuele schade door de dader(s) te laten vergoeden. Onderscheid is te maken tussen korpsschade en persoonlijke schade van een politieambtenaar. Korpsschade wordt op de dader(s) verhaald, waarbij in de eerste plaats gedacht moet worden aan loonschade. De schade die door politieambtenaren persoonlijk wordt geleden, probeert het korps altijd in eerste instantie op de dader(s) te verhalen door middel van een voeging in het strafproces. Hierbij kan gedacht worden aan alle gemaakte kosten, ondervonden materiële, fysieke en psychische schade, enz. De politieregio Brabant-Noord heeft een herkenbare medewerker van de afdeling Juridische Zaken aangesteld die medewerkers bijstaat die wensen te voegen in het strafproces. Slechts niet verhaalbare materiële schade wordt door het korps vergoed. Ten aanzien van immateriële schade vindt vergoeding door het korps plaats indien hierover een onherroepelijke rechterlijke uitspraak bestaat. Wanneer de dader niet veroordeeld wordt tot vergoeding van (im)materiële schade kan, in het geval van ernstig lichamelijk letsel, een beroep worden gedaan op het Schadefonds Geweldsmisdrijven. Hiertoe zal de afdeling Juridische Zaken, in overleg met de betrokken medewerker, het initiatief nemen. Ook kan worden overwogen om een civiele procedure aan te spannen, waarin de afdeling Juridische Zaken kan adviseren. In voorkomende gevallen kan een beroep worden gedaan op de Regeling Rechtsbijstand. Registratie en evaluatie In dit protocol worden maatregelen getroffen om het geweld tegen de politie tegen te gaan en zorg te dragen voor een zo goed mogelijke opvang en ondersteuning van de slachtoffers van het geweld. Registratie van de volgende gegevens is volgens de landelijke richtlijn vereist: - Registratie in BPS van alle geweldsdelicten tegen politieambtenaren. - Registratie van de afloop van de schadeafwikkeling. 8

9 - Registratie door het Openbaar Ministerie van het aantal geweldszaken tegen politieambtenaren en de registratie hiervan naar het soort afdoeningsbeslissing. - Registratie van het feit of sprake is van recidive door de verdachte, - Registratie van het feit of sprake is van herhaald slachtofferschap van de betrokken politieambtenaar. Registratie in BPS van alle geweldsdelicten tegen politieambtenaren dient plaats te vinden met gebruik van de projectcode POLGEWELD en MOB-code SLACHTOFFERSCHAP POLITIEAMBTE- NAAR. Registratie van de afloop van de schadeafwikkeling en van het feit of sprake is van herhaald slachtofferschap dient plaats te vinden bij de Schadedesk. Het is mogelijk om eventuele recidive door de verdachte in BPS op te zoeken. Registratie van het aantal geweldszaken tegen politieambtenaren en de registratie hiervan naar het soort afdoeningsbeslissing vindt plaats bij het Openbaar Ministerie. Om te kunnen meten of de gemaakte afspraken daadwerkelijk het beoogde effect hebben, moet het protocol jaarlijks worden geëvalueerd. De portefeuillehouder van het korps neemt daartoe het initiatief. De daadwerkelijke evaluatie wordt uitgevoerd door de aangewezen beleidsmedewerker van de afdeling Strategie, beleid en integriteit op basis van de benodigde gegevens die door de afdeling IM worden aangeleverd. Om achteraf te kunnen meten is een zorgvuldige registratie van de benodigde gegevens van groot belang. Door een correcte registratie kunnen op basis van de juiste cijfers beleidsaanpassingen worden gerealiseerd die geweld tegen de politie kunnen verminderen. 9

10 Bijlage bij uitvoeringsregeling: stroomschema voor medewerker politie direct binnen 24 uur daarna Officier van dienst informeert leidinggevende en zorgt voor eerste opvang. Leiding gevende Controleert registratie (gebruik code POLGEWELD en MOB-code slachtoffer politieambtenaar) en evt. aangifte. Informeert je over de verdere procedure. OM Neemt je voeging in behandeling. De behandelend officier van justitie doet jou een aanbod om de voeging te bespreken en houdt JZ op de hoogte van de stand van zaken en de uitslag. Officier van dienst in kennis stellen (bij afwezigheid de direct leidinggevende). Zorgt ervoor dat het OM en JZ het einddossier ontvangen ten behoeve van de voeging. Taken van medewerker die slachtoffer is geworden van geweld en/of agressie. Gebruik code POLGEWELD en MOB-code slachtoffer politieambtenaar: registratie in BPS en aangifte als vervolging gewenst is en je wilt voegen. Eventueel ziek melden en beter melden. Invullen formulier Winterthur en zenden aan Schadedesk. Vult het Schadedeskformulier in en zendt dit aan de Schadedesk. Schadedesk De Schadedesk kan je helpen bij het invullen van het Winterthurformulier en onderhoudt voor jou het contact met de verzekeringsmaatschappij. De Schadedesk informeert JZ en PM. Overzicht bijhouden van geleden schade (materieel en immaterieel). Juridische Zaken (JZ) Hier kun je terecht met vragen over je voeging in het strafproces. JZ houdt zicht op behandeling van de voeging, treedt namens jou op als gemachtigde en informeert je over het verloop van de zaak. Personeelsmanagement (PM) PM zorgt ervoor dat je de toegewezen schadevergoeding uitbetaald krijgt en bepaalt of sprake is van een dienstongeval.

Vervolging. Getuigenverhoor rechter-commissaris

Vervolging. Getuigenverhoor rechter-commissaris Als u in de strafzaak door een advocaat wordt bijgestaan, is het van belang dat u de advocaat op de hoogte houdt van de voortgang in het onderzoek. Na aangifte zal het politieonderzoek waarschijnlijk nog

Nadere informatie

Recht en bijstand bij juridische procedures

Recht en bijstand bij juridische procedures Recht en bijstand bij juridische procedures In deze folder leest u meer 0900-0101 (lokaal tarief) over de juridische bijstand door Slachtofferhulp Nederland en de rechten van slachtoffers. Een wirwar van

Nadere informatie

Aanwijzing. Slachtofferzorg. Parket Curaçao

Aanwijzing. Slachtofferzorg. Parket Curaçao Aanwijzing Slachtofferzorg Parket Curaçao Samenvatting Deze aanwijzing stelt regels betreffende de bejegening van slachtoffers van misdrijven, zoals zeden, geweld- en verkeersmisdrijven. Daarbij worden

Nadere informatie

Molenstraat 25 8331 HP Steenwijk Tel/fax 0521-512820 directie@clemensschool.nl. Protocol voor opvang bij ernstige incidenten. Sint Clemensschool

Molenstraat 25 8331 HP Steenwijk Tel/fax 0521-512820 directie@clemensschool.nl. Protocol voor opvang bij ernstige incidenten. Sint Clemensschool Molenstraat 25 8331 HP Steenwijk Tel/fax 0521-512820 directie@clemensschool.nl Protocol voor opvang bij ernstige incidenten Sint Clemensschool School Sint Clemensschool Bevoegd gezag Stichting Catent Bestuursnummer

Nadere informatie

Voegen in het strafproces

Voegen in het strafproces Voegen in het strafproces Voegen in het strafproces april 2011 U bent slachtoffer geworden van een misdrijf of overtreding en u heeft daarbij schade geleden. Eén van de mogelijkheden om uw schade vergoed

Nadere informatie

Geweldsprotocol Functionarissen met publieke taak (Frontlinie functionarissen)

Geweldsprotocol Functionarissen met publieke taak (Frontlinie functionarissen) Geweldsprotocol Functionarissen met publieke taak (Frontlinie functionarissen) Aanvulling op convenant SRZ / het Openbaar Ministerie / de Politie Rotterdam- Rijnmond en Zuid-Holland-Zuid d.d. 19 februari

Nadere informatie

Convenant ten behoeve van de werkafspraken Huiselijk Geweld Midden en West Brabant

Convenant ten behoeve van de werkafspraken Huiselijk Geweld Midden en West Brabant Convenant ten behoeve van de werkafspraken Huiselijk Geweld Midden en West Brabant Partijen: Politie Midden en West Brabant vertegenwoordigd door mevrouw W. Nijssen Instituut Maatschappelijk Werk Tilburg

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 30 143 Wijziging van het Wetboek van Strafvordering ter versterking van de positie van het slachtoffer in het strafproces Nr. 2 VOORSTEL VAN WET

Nadere informatie

Meldingsplichtige arbeidsongevallen. Meld ze direct bij de Inspectie SZW

Meldingsplichtige arbeidsongevallen. Meld ze direct bij de Inspectie SZW Meldingsplichtige arbeidsongevallen Meld ze direct bij de Inspectie SZW De Inspectie SZW werkt aan eerlijk, gezond en veilig werk en bestaanszekerheid voor iedereen 2 Meldingsplichtige arbeidsongevallen

Nadere informatie

De concrete voorstellen in dit pamflet dragen in de optiek van de VVD bij aan het verwezenlijken van deze doelstellingen.

De concrete voorstellen in dit pamflet dragen in de optiek van de VVD bij aan het verwezenlijken van deze doelstellingen. Slachtoffer zijn van een misdrijf is ingrijpend. Het draagt bij aan de verwerking van dit leed als slachtoffers het gevoel hebben dat zij de aandacht krijgen die zij verdienen. Dat zij zo goed mogelijk

Nadere informatie

Protocol ongewenst gedrag Stichting Mensen Met Mogelijkheden.

Protocol ongewenst gedrag Stichting Mensen Met Mogelijkheden. Protocol ongewenst gedrag Stichting Mensen Met Mogelijkheden. 1. DOEL Deze procedure is bedoeld om zorgvuldig handelen te waarborgen bij constatering van ongewenst gedrag op de werkplek. 2. REIKWIJDTE

Nadere informatie

Aangifte doen binnen het onderwijs

Aangifte doen binnen het onderwijs Aangifte doen binnen het onderwijs Hoe een duidelijk aangiftebeleid bijdraagt aan schoolveiligheid Iedereen die werkt binnen het onderwijs weet dat een veilige omgeving voor leerlingen en personeel van

Nadere informatie

Handboek Agressie- en geweldprotocol Gemeente Roermond

Handboek Agressie- en geweldprotocol Gemeente Roermond Handboek Agressie- en geweldprotocol Gemeente Roermond Uitgave mei 2011 Voorwoord Dit is een handzaam naslagwerk voor eenieder die te maken krijgt met of een rol vervult bij een agressie- of geweldincident.

Nadere informatie

Eigen Regie Friesland

Eigen Regie Friesland Protocol Agressie en Geweld Belang van dit protocol. Medewerkers van Eigen Regie Friesland kunnen doordat zij werken met een kwetsbare doelgroep in aanraking komen met gevoelens van onmacht welke bij deelnemers

Nadere informatie

2014D36200 LIJST VAN VRAGEN

2014D36200 LIJST VAN VRAGEN 2014D36200 LIJST VAN VRAGEN De vaste commissie voor Veiligheid en Justitie heeft over de beleidsdoorlichting slachtofferzorg (Kamerstuk 33 199, nr. 4) de navolgende vragen ter beantwoording aan de Staatssecretaris

Nadere informatie

U hebt een schadevergoeding toegewezen gekregen

U hebt een schadevergoeding toegewezen gekregen Regelingen en voorzieningen CODE 6.5.3.7 U hebt een schadevergoeding toegewezen gekregen bronnen www.cjib.nl, januari 2011 Openbaar Ministerie, brochure: Hoe krijg ik mijn schade vergoed? januari 2011

Nadere informatie

OPVANG LEERLINGEN BIJ INCIDENTEN M.B.T. AGRESSIE, GEWELD OF (SEKSUELE) INTIMIDATIE

OPVANG LEERLINGEN BIJ INCIDENTEN M.B.T. AGRESSIE, GEWELD OF (SEKSUELE) INTIMIDATIE OPVANG LEERLINGEN BIJ INCIDENTEN M.B.T. AGRESSIE, GEWELD OF (SEKSUELE) INTIMIDATIE Apeldoorn, 1 december 2006 Auteur M.H. Luikinga Afdeling Personeel & Organisatie December 2006 INHOUD blz. 1 Inleiding...

Nadere informatie

PROTOCOL GEWELD TEGEN DE POLITIE

PROTOCOL GEWELD TEGEN DE POLITIE HANDREIKING VOOR PROTOCOL GEWELD TEGEN DE POLITIE VOORWOORD...2 1. INLEIDING...3 2. HET VOORKOMEN VAN GEWELD TEGEN POLITIE...5 2.1. ALGEMEEN...5 2.2. BEJEGENING DOOR POLITIE...5 2.3. COMMUNICATIE MET DE

Nadere informatie

HoE krijg Ik mijn ScHADE vergoed?

HoE krijg Ik mijn ScHADE vergoed? Hoe krijg ik mijn schade vergoed? De schadevergoedingsmaatregel Heeft u als gevolg van een misdrijf schade geleden, dan is het strafproces een manier om uw schade vergoed te krijgen. Als de rechter vindt

Nadere informatie

Plan van aanpak. Protocol. pilot camera s op. VZA ambulances

Plan van aanpak. Protocol. pilot camera s op. VZA ambulances Plan van aanpak en Protocol pilot camera s op VZA ambulances 1 Inhoudsopgave pag 1. Inleiding 3 2. Doel en reikwijdte 4 3. Organisatie 4 4. Aanpak en planning 4 5. Financiering en verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Rapport. Datum: 2 maart 2004 Rapportnummer: 2004/068

Rapport. Datum: 2 maart 2004 Rapportnummer: 2004/068 Rapport Datum: 2 maart 2004 Rapportnummer: 2004/068 2 Klacht Verzoeker, slachtoffer van poging doodslag gepleegd door zijn ex-vriendin op 10 december 1999, klaagt erover dat het arrondissementsparket te

Nadere informatie

Statuut afhandeling van civiele vorderingen tot schadevergoeding seksueel misbruik

Statuut afhandeling van civiele vorderingen tot schadevergoeding seksueel misbruik Aanvraagformulier nabestaande(n) Statuut afhandeling van civiele vorderingen tot schadevergoeding seksueel misbruik Het Schadefonds Geweldsmisdrijven geeft aan slachtoffers met ernstig psychisch of fysiek

Nadere informatie

Klachtenregeling Kelderwerk

Klachtenregeling Kelderwerk Klachtenregeling Kelderwerk (Seksuele) intimidatie, agressie, geweld, discriminatie en/of onbehoorlijk gedrag Advies Platformoverleg d.d. 6 februari 2008 Vastgesteld d.d. 28 februari 2008 Op grond van

Nadere informatie

Plan van aanpak. Protocol. pilot camera s op. GGD/ Ambulances. in de Regio Haaglanden

Plan van aanpak. Protocol. pilot camera s op. GGD/ Ambulances. in de Regio Haaglanden Plan van aanpak en Protocol pilot camera s op GGD/ Ambulances in de Regio Haaglanden 1 Inhoudsopgave pag 1. Aanleiding 3 2. Doel en reikwijdte 3 3. Organisatie 4 4. Aanpak en planning 4 5. Financiering

Nadere informatie

Statuut afhandeling van civiele vorderingen tot schadevergoeding seksueel misbruik

Statuut afhandeling van civiele vorderingen tot schadevergoeding seksueel misbruik Aanvraagformulier slachtoffer Statuut afhandeling van civiele vorderingen tot schadevergoeding seksueel misbruik Het Schadefonds Geweldsmisdrijven geeft aan slachtoffers met ernstig psychisch of fysiek

Nadere informatie

Protocol Ongewenste Omgangsvormen. Van. De Banketgroep. en haar dochtervennootschappen

Protocol Ongewenste Omgangsvormen. Van. De Banketgroep. en haar dochtervennootschappen Protocol Ongewenste Omgangsvormen Van De Banketgroep en haar dochtervennootschappen van toepassing vanaf 1 december 2013 Inleiding De Banketgroep wil ongewenste omgangsvormen zoals seksuele intimidatie,

Nadere informatie

OPVANG PERSONEEL BIJ INCIDENTEN M.B.T. AGRESSIE, GEWELD OF (SEKSUELE) INTIMIDATIE

OPVANG PERSONEEL BIJ INCIDENTEN M.B.T. AGRESSIE, GEWELD OF (SEKSUELE) INTIMIDATIE OPVANG PERSONEEL BIJ INCIDENTEN M.B.T. AGRESSIE, GEWELD OF (SEKSUELE) INTIMIDATIE Apeldoorn, 1 december 2006 Auteur M.H. Luikinga Afdeling Personeel & Organisatie December 2006 INHOUD blz. 1 Inleiding...

Nadere informatie

Onderdeel van de Arbocatalogus Agressie en Geweld 2.0, sector Gemeenten

Onderdeel van de Arbocatalogus Agressie en Geweld 2.0, sector Gemeenten 10.4 SCHADE VERHALEN Onderdeel van de Arbocatalogus Agressie en Geweld 2.0, sector Gemeenten Doelgroep Inhoud Coördinator agressie en geweld, beleidsmedewerker, afdeling Juridische Zaken, leidinggevende

Nadere informatie

Meldingsplichtige arbeidsongevallen. Meld ze direct bij de Inspectie SZW

Meldingsplichtige arbeidsongevallen. Meld ze direct bij de Inspectie SZW Meldingsplichtige arbeidsongevallen Meld ze direct bij de Inspectie SZW De Inspectie SZW werkt samen aan eerlijk, gezond en veilig werk en bestaanszekerheid voor iedereen 2 Meldingsplichtige arbeidsongevallen

Nadere informatie

Protocol voor melding (dreigen met) agressie en/of geweld (verbaal en fysiek) of seksuele intimidatie

Protocol voor melding (dreigen met) agressie en/of geweld (verbaal en fysiek) of seksuele intimidatie Molenstraat 25 8331 HP Steenwijk Tel/fax 0521-512820 directie@clemensschool.nl Protocol voor melding (dreigen met) agressie en/of geweld (verbaal en fysiek) of seksuele intimidatie Sint Clemensschool School

Nadere informatie

CONVENANT 'JOIN THE CLUB VEILIGE PUBLIEKE TAAK' TILBURG

CONVENANT 'JOIN THE CLUB VEILIGE PUBLIEKE TAAK' TILBURG CONVENANT 'JOIN THE CLUB VEILIGE PUBLIEKE TAAK' TILBURG Gemeente Tilburg en werkgevers in de (semi)publieke sector 1 Inleiding Ambulancepersoneel, buschauffeurs, medewerkers van zorginstellingen, gemeentes,

Nadere informatie

Eenduidige Landelijke afspraken Bij agressie en geweld tegen functionarissen met een publieke taak

Eenduidige Landelijke afspraken Bij agressie en geweld tegen functionarissen met een publieke taak Eenduidige Landelijke afspraken Bij agressie en geweld tegen functionarissen met een publieke taak Inleiding In het programma Veilige Publieke Taak van 18 oktober 2007 1 hebben de ministers van Binnenlandse

Nadere informatie

Handboek Personeelsmanagement

Handboek Personeelsmanagement Handboek Personeelsmanagement Hoofdstuk 8 : ARBO Onderwerp : Melding (bijna) bedrijfsongevallen, agressie en geweld en (mogelijke) beroepsziekten. Datum : 1 augustus 2006 Versie : 1.0 Autorisatie : RvB,

Nadere informatie

Als uw kind in aanraking komt met de politie

Als uw kind in aanraking komt met de politie Als uw kind in aanraking komt met de politie Inhoud 3 > Als uw kind in aanraking komt met de politie 4 > De Raad voor de Kinderbescherming 6 > Het traject in jeugdstrafzaken 7 > Officier van justitie en

Nadere informatie

Omgaan met ongewenst gedrag in de thuiszorg

Omgaan met ongewenst gedrag in de thuiszorg Inleiding: Ongewenst gedrag, zoals in dit document beschreven wordt, is een veel voorkomend verschijnsel geworden in onze samenleving. Het veroorzaakt in het algemeen gevoelens van onveiligheid en machteloosheid.

Nadere informatie

Melding incidenten op school protocol + formulier

Melding incidenten op school protocol + formulier Wettelijke basis: Artikel 3 Arbowet. Relatie met overige documenten: - Schoolregels; - Gedragregels; - Arbo-beleidsplan; - Pestprotocol; - Klachtenprocedure. Begripsomschrijving Volgens Van Dale is een

Nadere informatie

Het verhalen van schade aan gemeentelijke eigendommen

Het verhalen van schade aan gemeentelijke eigendommen RAADSMEDEDELING van het college aan de gemeenteraad R a a d s m e d e d e l i n g n r. : 2011/17 Va n A a n Het college De raad O n d e r w e r p : D a t u m b e s l u i t v a n c o l l e g e O n t v a

Nadere informatie

Gemeente Rotterdam GEWELDSPROTOCOL. gemeente Rotterdam

Gemeente Rotterdam GEWELDSPROTOCOL. gemeente Rotterdam Gemeente Rotterdam GEWELDSPROTOCOL gemeente Rotterdam 2 Geweldsprotocol gemeente Rotterdam Inhoudsopgave INLEIDING EN LEESWIJZER 5 1. HANDELEN NA HET INCIDENT 7 1.1 HANDELEN IN DE EERSTE 48 UUR 7 1.2 HANDELEN

Nadere informatie

2017 SV vragen naar. fax

2017 SV vragen naar. fax KB Anke Van dermeersch Grote Markt 1 2000 Antwerpen Alle briefwisseling te richten aan het college van burgemeester en schepenen, Grote Markt I, 2000 Antwerpen I. L _j uw bericht van 9 februari 2017 uw

Nadere informatie

PROTOCOL ERNSTIGE OF DODELIJKE ONGEVALLEN

PROTOCOL ERNSTIGE OF DODELIJKE ONGEVALLEN PROTOCOL ERNSTIGE OF DODELIJKE ONGEVALLEN juni 2005 NVRD POSTBUS 1218 6801 BE ARNHEM TEL. 026-3771 333 FAX. 026-4450 155 E-MAIL POST@NVRD.NL WEBSITE WWW.NVRD.NL - blz. 2 - Acties die genomen dienen te

Nadere informatie

Calamiteitenprotocol Pagina 1

Calamiteitenprotocol Pagina 1 Calamiteitenprotocol Wensbus/Wensauto Dit protocol is opgesteld ten behoeve van alle vrijwilligers die een wensbus of wensauto rijden en geeft aan hoe te handelen bij calamiteiten. A. Waarom doen we dit

Nadere informatie

Nederlandse Orde van Advocaten T.a.v. drs. L. Korsten Postbus 30851 2500 GW Den Haag FALK-courier

Nederlandse Orde van Advocaten T.a.v. drs. L. Korsten Postbus 30851 2500 GW Den Haag FALK-courier Nederlandse Orde van Advocaten T.a.v. drs. L. Korsten Postbus 30851 2500 GW Den Haag FALK-courier Inzake: Betreft: concept-wetsontwerp beslag t.b.v. slachtoffers Utrecht, 30 september 2011. Geachte heer

Nadere informatie

Stichting Cambium College voor Openbaar Voortgezet Onderwijs. Regeling interne vertrouwensperoon Bijlage bij klachtenreglement

Stichting Cambium College voor Openbaar Voortgezet Onderwijs. Regeling interne vertrouwensperoon Bijlage bij klachtenreglement Stichting Cambium College voor Openbaar Voortgezet Onderwijs Regeling interne vertrouwensperoon Bijlage bij klachtenreglement Datum instemming Directie 27 juni 2016 Datum instemming MR 18 juli 2016 Communicatie

Nadere informatie

Bijlage 2: Klachten regelement Klachten regelement Autstekend

Bijlage 2: Klachten regelement Klachten regelement Autstekend Bijlage 2: Klachten regelement Klachten regelement Autstekend 1 Inhoud 1. Doelstelling... 3 2. Verantwoordelijkheden... 3 3. Beschrijving procedure... 3 3.1 Interne klachten... 4 3.2.Vertrouwenspersoon...

Nadere informatie

ECLI:NL:GHDHA:2016:935

ECLI:NL:GHDHA:2016:935 ECLI:NL:GHDHA:2016:935 Instantie Gerechtshof Den Haag Datum uitspraak 31-03-2016 Datum publicatie 06-04-2016 Zaaknummer 22-004068-15 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht Hoger

Nadere informatie

GTPA. Ondersteunt betrokkenen bij GTPA, bij het nemen van de eerste stappen in de afhandeling en de nazorg van het incident.

GTPA. Ondersteunt betrokkenen bij GTPA, bij het nemen van de eerste stappen in de afhandeling en de nazorg van het incident. GTPA Ondersteunt betrokkenen bij GTPA, bij het nemen van de eerste stappen in de afhandeling en de nazorg van het incident. Reacties kunt u geven via het feedbackformulier. Datum gegenereerd: 19-2-2017

Nadere informatie

Rapport. Datum: 15 september 2003 Rapportnummer: 2003/317

Rapport. Datum: 15 september 2003 Rapportnummer: 2003/317 Rapport Datum: 15 september 2003 Rapportnummer: 2003/317 2 Klacht Verzoeker klaagt er over dat het arrondissementsparket te Assen onvoldoende inhoudelijk heeft gereageerd op de brief van zijn rechtsbijstandverzekeraar

Nadere informatie

Aangifte doen En dan?

Aangifte doen En dan? www.politie.nl/slachtoffer Aangifte doen En dan? 17035-1 Informatie voor slachtoffers van een misdrijf 1 Bent u slachtoffer van een misdrijf? Is er bijvoorbeeld bij u ingebroken? Of heeft iemand u mishandeld?

Nadere informatie

Rapport. Datum: 28 juni 2006 Rapportnummer: 2006/232

Rapport. Datum: 28 juni 2006 Rapportnummer: 2006/232 Rapport Datum: 28 juni 2006 Rapportnummer: 2006/232 2 Klacht Verzoekster klaagt erover dat het arrondissementsparket te Rotterdam bij brief van 3 november 2004 heeft geweigerd om haar financieel tegemoet

Nadere informatie

Algemene gang van zaken ten aanzien van de aanlevering van dossiers bij de griffie en het verstrekken van afschriften

Algemene gang van zaken ten aanzien van de aanlevering van dossiers bij de griffie en het verstrekken van afschriften Protocol ten aanzien van kinderporno Algemene gang van zaken ten aanzien van de aanlevering van dossiers bij de griffie en het verstrekken van afschriften - Van alle relevante stukken in het dossier worden

Nadere informatie

Incidenten Protocol. A. Inleiding B. Plan van aanpak C. Het opstellen van een tijdsplanning

Incidenten Protocol. A. Inleiding B. Plan van aanpak C. Het opstellen van een tijdsplanning Incidenten Protocol A. Inleiding Dit protocol is bedoeld om duidelijkheid te verschaffen over de acties die genomen moeten worden als er een incident plaatsvindt. Dit protocol is verdeeld in de hierna

Nadere informatie

VRR Protocol. Agressie en Geweld Incident

VRR Protocol. Agressie en Geweld Incident VRR Protocol bij een Agressie en Geweld Incident Protocol bij een A&G incident, versie 1.0 def, auteur JW Pagina 1 Colofon Dit document is tot stand gekomen onder regie van de afdeling Human Resource Adres

Nadere informatie

Protocol Hulp aan leerling en personeel

Protocol Hulp aan leerling en personeel Protocol Hulp aan leerling en personeel IV PROTOCOL Agressie, geweld, seksuele intimidatie, discriminatie en pesten binnen de school (Dit protocol is gebaseerd op het beleidsplan in bijlage I) Hieronder

Nadere informatie

Slachtoffer van geweld?

Slachtoffer van geweld? Slachtoffer van geweld? Wij komen u financieel tegemoet Erkenning geeft kracht Wat doet het Schadefonds Geweldsmisdrijven? Het Schadefonds Geweldsmisdrijven geeft een financiële tegemoetkoming aan mensen

Nadere informatie

Onderzoek door het Openbaar Ministerie Informatiefolder voor de medewerker

Onderzoek door het Openbaar Ministerie Informatiefolder voor de medewerker Informatie folder Onderzoek door het Openbaar Ministerie Informatiefolder voor de medewerker Pagina 2 van 16 Onderzoek door het Openbaar Ministerie Informatiefolder voor de medewerker Landelijke versie,

Nadere informatie

af. Met dit protocol, in haar handelen en in haar beleid wil Klik Kinderopvang

af. Met dit protocol, in haar handelen en in haar beleid wil Klik Kinderopvang Grensoverschrijdend gedrag Klik Kinderopvang wijst alle vormen van grensoverschrijdend gedrag af. Met dit protocol, in haar handelen en in haar beleid wil Klik Kinderopvang grensoverschrijdend gedrag voorkomen

Nadere informatie

Schema werkwijze LANGZS-advocaten. De financiering

Schema werkwijze LANGZS-advocaten. De financiering Schema werkwijze LANGZS-advocaten De financiering Wanneer een cliënt zich meldt bij de advocaat zal deze, net als in andere zaken, een kennismakingsgesprek plannen. Doorgaans is dit niet vrijblijvend.

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR GEWELD IN DE PSYCHIATRIE

ONDERZOEK NAAR GEWELD IN DE PSYCHIATRIE ONDERZOEK NAAR GEWELD IN DE PSYCHIATRIE FACTSHEET 1: OMVANG, AARD & GEVOLGEN VAN GEWELDSINCIDENTEN De Vrije Universiteit Amsterdam doet onderzoek naar geweld in de psychiatrie. Aan hulpverleners werkzaam

Nadere informatie

Vragenlijst monitor VPT Provincie Zeeland. Nulme&ng

Vragenlijst monitor VPT Provincie Zeeland. Nulme&ng Vragenlijst monitor VPT Provincie Zeeland Nulme&ng Nulme7ng. In het landelijk programma Veilige Publieke Taak worden er door het ministerie van Binnenlandse Zaken acht maatregelen genoemd die belangrijk

Nadere informatie

Rapport. Datum: 27 september 2006 Rapportnummer: 2006/333

Rapport. Datum: 27 september 2006 Rapportnummer: 2006/333 Rapport Datum: 27 september 2006 Rapportnummer: 2006/333 2 Klacht Verzoeker, slachtoffer van mishandeling, klaagt erover dat de juridisch medewerker van het regionale politiekorps Twente verzoeker bij

Nadere informatie

De positie van het slachtoffer in het strafproces. 2.1. Definitie slachtoffer. 2.2. Correcte bejegening. 2. De rechten van het slachtoffer

De positie van het slachtoffer in het strafproces. 2.1. Definitie slachtoffer. 2.2. Correcte bejegening. 2. De rechten van het slachtoffer 2. De rechten van het slachtoffer 2.1. Definitie slachtoffer In de wet is een definitie van het begrip slachtoffer opgenomen: degene die als rechtstreeks gevolg van een strafbaar feit vermogensschade of

Nadere informatie

GSR Protocol Melding, Klacht of Incident 2015

GSR Protocol Melding, Klacht of Incident 2015 GSR Melding, Klacht of Incident 2015 1. Op het moment dat een incident van welke aard dan ook heeft plaatsgevonden, dient de betrokkene (klager) dit te melden bij de manager onderwijs van de eigen afdeling.

Nadere informatie

Checklist kwaliteit geweldsdossier Politie en Openbaar Ministerie

Checklist kwaliteit geweldsdossier Politie en Openbaar Ministerie Checklist kwaliteit geweldsdossier Politie en penbaar Ministerie 05 Folder_DAG_A5.indd 1 12-05-10 16:34 Twee Gouden regels Regel 1 Doe geen onnodig werk. Bepaal vooraf gezamenlijk met de politie welke

Nadere informatie

Verzoek tot Schadevergoeding Bestemd voor strafdossier

Verzoek tot Schadevergoeding Bestemd voor strafdossier Verzoek tot Schadevergoeding Bestemd voor strafdossier Heeft u schade door een strafbaar feit en wilt u schadevergoeding? Dan kunt u met dit formulier schadevergoeding verzoeken (art. 51g lid 1 Sv). Verzoek

Nadere informatie

Regeling Vertrouwenspersoon aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG)

Regeling Vertrouwenspersoon aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) Regeling Vertrouwenspersoon aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) Begripsbepalingen Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder: ongewenst gedrag: seksuele intimidatie, agressie, geweld en discriminatie;

Nadere informatie

Melding ongewenst gedrag

Melding ongewenst gedrag Melding ongewenst gedrag Wat zijn agressie en geweld? De definitie van agressie en geweld, zoals die door Veilige Publieke Taak gehanteerd wordt, luidt: Het welbewust verbaal uiten, gebruiken van fysieke

Nadere informatie

Calamiteitenprotocol Wmo en Jeugdwet Rivierenland 2015 30 november 2014

Calamiteitenprotocol Wmo en Jeugdwet Rivierenland 2015 30 november 2014 Calamiteitenprotocol Wmo en Jeugdwet Rivierenland 2015 30 november 2014 Dit calamiteitenprotocol Wmo/Jeugdwet bevat proces- en communicatieafspraken wanneer zich een calamiteit of geweldsincident voordoet

Nadere informatie

Als uw kind in aanraking komt met de politie

Als uw kind in aanraking komt met de politie Als uw kind in aanraking komt met de politie Inhoud 3 > Als uw kind in aanraking komt met de politie 4 > De Raad voor de Kinderbescherming 6 > Het traject in jeugdstrafzaken 7 > Officier van justitie en

Nadere informatie

Gegevens dader : Naam: Voorletters: Geb. datum:

Gegevens dader : Naam: Voorletters: Geb. datum: Bijlagen Omgangsprotocol (2013) BIJLAGE 1. REGISTRATIEFORMULIER INCIDENTEN in te leveren bij P&O Datum voorval :... Naam medewerker : Gegevens dader : Naam: Voorletters: Geb. datum:... 1. Om welk soort

Nadere informatie

B16 / Deel B16 Voortgezet verblijf

B16 / Deel B16 Voortgezet verblijf B16 / Deel B16 Voortgezet verblijf 7 Klemmende redenen van humanitaire aard Indien de vreemdeling niet in aanmerking komt voor een verblijfsvergunning voor voortgezet verblijf op grond van artikel 3.50

Nadere informatie

Betrouwbaarheidsen geschiktheidsonderzoek. Externen

Betrouwbaarheidsen geschiktheidsonderzoek. Externen Betrouwbaarheidsen geschiktheidsonderzoek Externen U gaat werkzaamheden voor de politie verrichten. Voordat u kunt beginnen, is een onderzoek naar uw betrouwbaarheid en geschiktheid vereist. Dit betreft

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling. Protocol Geweld Tegen Politie Ambtenaren

Uitvoeringsregeling. Protocol Geweld Tegen Politie Ambtenaren Uitvoeringsregeling Protocol Geweld Tegen Politie Ambtenaren (protocol GTPA) Inhoudsopgave 1. Inleiding...4 2. De totstandkoming van deze uitvoeringsregeling...7 2.1 Samenstelling van een werkgroep...7

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Regeling tegemoetkoming rechtskundige hulp politie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Regeling tegemoetkoming rechtskundige hulp politie STAATSCOURANT Nr. Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 1324 236 44december 2008 Regeling tegemoetkoming rechtskundige hulp politie 14 november 2008 Nr. 2008-0000539734 De

Nadere informatie

Procedure melden ongeval, incident/bijna ongeval of gevaarlijke situatie

Procedure melden ongeval, incident/bijna ongeval of gevaarlijke situatie Procedure melden ongeval, incident/bijna ongeval of gevaarlijke situatie Inleiding Ondanks alle preventieve maatregelen kan het toch zijn dat zich een ongeval, incident/bijna ongeval of gevaarlijke situatie

Nadere informatie

Regeling Vertrouwenspersonen

Regeling Vertrouwenspersonen Regeling Vertrouwenspersonen 1 Regeling Vertrouwenspersonen Inhoudsopgave 1 Preambule... 1 Artikel 1 Ongewenst gedrag... 1 Artikel 2 Behandeling ongewenst gedrag... 1 2 Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden...

Nadere informatie

Meldingsplichtige arbeidsongevallen. Meld ze bij de Arbeidsinspectie

Meldingsplichtige arbeidsongevallen. Meld ze bij de Arbeidsinspectie Meldingsplichtige arbeidsongevallen Meld ze bij de Arbeidsinspectie 1 Meldingsplichtige arbeidsongevallen Na een (ernstig) arbeidsongeval heerst meestal grote verslagenheid in een bedrijf. Op zo n moment

Nadere informatie

De bijbehorende rapporten en aanbiedingsbrieven zijn als bijlage bij deze brief gevoegd.

De bijbehorende rapporten en aanbiedingsbrieven zijn als bijlage bij deze brief gevoegd. > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.justitie.nl

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling

Klokkenluidersregeling Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland Klokkenluidersregeling Versie 1 december 2016 NB met het verschijnen van een nieuwe klokkenluidersregeling komt de vorige te vervallen. Wil

Nadere informatie

SAMENVATTING Achtergrond Onderzoeksopzet

SAMENVATTING Achtergrond Onderzoeksopzet SAMENVATTING Achtergrond De laatste jaren is er een toenemende aandacht van de overheid voor de aanpak van kindermishandeling en partnergeweld. Het kabinet heeft in 2007 het actieplan Kinderen Veilig Thuis

Nadere informatie

Werkinstructie werkgever en werknemer bij aangifte/melding

Werkinstructie werkgever en werknemer bij aangifte/melding Agressie en geweld tegen medewerkers met een publieke taak* Werkinstructie werkgever en werknemer bij aangifte/melding * Publieke taak Onder de publieke taak vallen medewerkers van diverse organisaties

Nadere informatie

Meldcode bij vermoeden van kindermishandeling en huiselijk geweld (KDV/BSO)

Meldcode bij vermoeden van kindermishandeling en huiselijk geweld (KDV/BSO) Meldcode bij vermoeden van kindermishandeling en huiselijk geweld (KDV/BSO) Relatie ander beleid: Zorgkinderen Protocol seksueel misbruik door beroepskracht Route bij grensoverschrijdend gedrag tussen

Nadere informatie

Toetsmatrijs BOA Basisbekwaamheid rechtskennis 1 januari 2017

Toetsmatrijs BOA Basisbekwaamheid rechtskennis 1 januari 2017 walificatiedossier: BOA Basisbekwaamheid Rechtskennis Geldig vanaf 1 januari 2017 Toetsvorm: Toetsduur: Cesuur: 50 Gesloten vragen 90 minuten 55% met correctie voor de gokkans Onderwerp Begrip/Artikel

Nadere informatie

Slachtoffer. Schade? van geweld? Wat het Schadefonds Geweldsmisdrijven voor u kan doen

Slachtoffer. Schade? van geweld? Wat het Schadefonds Geweldsmisdrijven voor u kan doen Slachtoffer van geweld? Schade? Wat het Schadefonds Geweldsmisdrijven voor u kan doen Slachtoffer van geweld? Als u slachtoffer bent geworden van een geweldsmisdrijf, dan is dat een ingrijpende ervaring.

Nadere informatie

ECLI:NL:GHAMS:2016:1483 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer

ECLI:NL:GHAMS:2016:1483 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer ECLI:NL:GHAMS:2016:1483 Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak 03-03-2016 Datum publicatie 19-04-2016 Zaaknummer 23-002670-15 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht Hoger

Nadere informatie

Aanvraag uitkering voor nabestaande

Aanvraag uitkering voor nabestaande Aanvraag uitkering voor nabestaande Postbus 1947 2280 DX Rijswijk (ZH) Tel.: 070 414 20 00 www.schadefonds.nl info@schadefonds.nl In te vullen door Schadefonds Geweldsmisdrijven Kenmerk: Machtiging Voor

Nadere informatie

Klachtenregeling Stedelijk Dalton Lyceum Inleiding. 1 Mondelinge klachten. 2 schriftelijke klachten. 2.1 Interne afhandeling op locatieniveau

Klachtenregeling Stedelijk Dalton Lyceum Inleiding. 1 Mondelinge klachten. 2 schriftelijke klachten. 2.1 Interne afhandeling op locatieniveau Klachtenregeling Stedelijk Dalton Lyceum Inleiding Uitgangspunt van het Stedelijk Dalton Lyceum is klachten zoveel mogelijk te voorkomen. In een schoolomgeving waarin zoveel mensen met elkaar samen leven

Nadere informatie

Aangifte? Gewoon doen! Geweld tegen werknemers met een publieke taak. Een stappenplan voor aangiftebeleid. Helpt u uw werknemer bij deze beslissing?

Aangifte? Gewoon doen! Geweld tegen werknemers met een publieke taak. Een stappenplan voor aangiftebeleid. Helpt u uw werknemer bij deze beslissing? Aangifte? Gewoon doen! Geweld tegen werknemers met een publieke taak. Een stappenplan voor aangiftebeleid. Helpt u uw werknemer bij deze beslissing? Aangifte? Gewoon doen! We zijn het er allemaal over

Nadere informatie

5. Moet je een melding bij de commissie Samson hebben gedaan om voor een compensatieregeling in aanmerking te komen? Dat is niet noodzakelijk.

5. Moet je een melding bij de commissie Samson hebben gedaan om voor een compensatieregeling in aanmerking te komen? Dat is niet noodzakelijk. Vragen en Antwoorden compensatieregelingen slachtoffers van seksueel misbruik in de jeugd/pleegzorg In dit document vindt u vragen en antwoorden bij de mededelingen van het Ministerie van Veiligheid en

Nadere informatie

Organisatieverordening Veiligheidsregio Brabant-Noord 2007

Organisatieverordening Veiligheidsregio Brabant-Noord 2007 Organisatieverordening Veiligheidsregio Brabant-Noord 2007 1 Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord, in vergadering d.d. 28 februari 2007 bijeen; overwegende: 1. dat de Veiligheidsregio

Nadere informatie

Het opschrift van de Eerste afdeling van Titel IIIA van het Eerste Boek komt te luiden: EERSTE AFDELING Definities

Het opschrift van de Eerste afdeling van Titel IIIA van het Eerste Boek komt te luiden: EERSTE AFDELING Definities [2 juni 2015] Implementatie van richtlijn 2012/29/EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van minimumnormen voor de rechten, de ondersteuning en de bescherming van

Nadere informatie

KLOKKENLUIDERSREGELING ROTTERDAMS MONTESSORI LYCEUM

KLOKKENLUIDERSREGELING ROTTERDAMS MONTESSORI LYCEUM KLOKKENLUIDERSREGELING ROTTERDAMS MONTESSORI LYCEUM Regeling voor het melden van het vermoeden van een misstand ("klokkenluidersregeling") bij het Rotterdams Montessori Lyceum ("RML") 1. Inleiding 1.1.

Nadere informatie

Het slachtoffer in het strafproces

Het slachtoffer in het strafproces Het slachtoffer in het strafproces Mijn mobiele telefoon a. Staat natuurlijk al uit. b. Staat nog aan, maar die zet ik nu onmiddellijk uit. c. Omdat ik heel belangrijk ben laat ik die aanstaan, maar wel

Nadere informatie

Meldcode bij vermoeden van kindermishandeling en huiselijk geweld (KDV/BSO/gastouder)

Meldcode bij vermoeden van kindermishandeling en huiselijk geweld (KDV/BSO/gastouder) Meldcode bij vermoeden van kindermishandeling en huiselijk geweld (KDV/BSO/gastouder) Relatie ander beleid: Zorgkinderen Route bij signalen van mogelijk geweld- of zedendelict door een collega jegens een

Nadere informatie

In dit informatieblad. 1 U staat er niet alleen voor

In dit informatieblad. 1 U staat er niet alleen voor Slachtoffers en Justitie In dit informatieblad krijgt u informatie over wat uw rechten als slachtoffer of nabestaande in een strafproces zijn, hoe een strafproces werkt en welke hulp beschikbaar is. Nabestaanden

Nadere informatie

Mr Henk van Asselt. Werkzaam op het advocatenkantoor te Roosendaal. Strafrechtadvocaat. Lid van de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten

Mr Henk van Asselt. Werkzaam op het advocatenkantoor te Roosendaal. Strafrechtadvocaat. Lid van de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten Mr Henk van Asselt Werkzaam op het advocatenkantoor te Roosendaal Strafrechtadvocaat Lid van de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten Jeugdstrafrecht Leeftijdscategorieën Jeugdstrafrecht: - 12

Nadere informatie

Wat kunt u doen als u zelf slachtoffer bent geworden van geweld

Wat kunt u doen als u zelf slachtoffer bent geworden van geweld Wat kunt u doen als u zelf slachtoffer bent geworden van geweld Dit document behandeld de volgende onderwerpen: 1. Ziekenhuis / huisarts 2. Aangifte doen Aangifte bij de Politie Anoniem aangifte doen 3.

Nadere informatie

Richtlijn klachtenprocedure Veiligheidsregio Brabant-Noord

Richtlijn klachtenprocedure Veiligheidsregio Brabant-Noord AGP 14 Richtlijn klachtenprocedure Veiligheidsregio Brabant-Noord Artikel 1 Reikwijdte regeling Deze richtlijn is van toepassing op klachten die op grond van hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht

Nadere informatie

Klachtenbehandeling, procedure

Klachtenbehandeling, procedure Klachtenbehandeling, procedure Dit document bevat de regeling voor de behandeling van klachten over een gedraging van het LUMC of van voor haar werkzame personen jegens een cliënt. Hiermee wordt voldaan

Nadere informatie

Slachtoffers en Justitie

Slachtoffers en Justitie Slachtoffers en Justitie Dit informatieblad informeert u over uw rechten in een strafproces als slachtoffer of nabestaande. Het beschrijft ook hoe een strafproces werkt en welke hulp beschikbaar is. In

Nadere informatie

Regeling melding vermoeden misstand (klokkenluidersregeling) BAR-organisatie

Regeling melding vermoeden misstand (klokkenluidersregeling) BAR-organisatie CVDR Officiële uitgave van BAR-organisatie. Nr. CVDR399024_1 16 mei 2017 Regeling melding vermoeden misstand (klokkenluidersregeling) BAR-organisatie Het Algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke regeling

Nadere informatie