De positie van het slachtoffer in het strafproces Definitie slachtoffer Correcte bejegening. 2. De rechten van het slachtoffer

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De positie van het slachtoffer in het strafproces. 2.1. Definitie slachtoffer. 2.2. Correcte bejegening. 2. De rechten van het slachtoffer"

Transcriptie

1 2. De rechten van het slachtoffer 2.1. Definitie slachtoffer In de wet is een definitie van het begrip slachtoffer opgenomen: degene die als rechtstreeks gevolg van een strafbaar feit vermogensschade of ander nadeel heeft ondervonden. Dit kan ook een rechtspersoon zijn, bijvoorbeeld een vereniging of een bedrijf (art. 51a lid 1 Sv). Een nabestaande die voor spreekrecht in aanmerking komt of die zich kan voegen als benadeelde partij heeft dezelfde rechten als een slachtoffer (art. 51d Sv). Voor de definitie is aansluiting gezocht bij art. 1 Kaderbesluit en art. 6:95 BW Correcte bejegening Het slachtoffer heeft recht op een correcte bejegening. 2 De officier van justitie draagt zorg voor de correcte bejegening (art. 51a lid 2 Sv). Dit geldt voor bejegening door politie en openbaar ministerie. Op de rechtszitting draagt de voorzitter zorg voor een correcte bejegening van het slachtoffer (art. 288a lid 2 Sv). De correcte bejegening was reeds neergelegd in de oude Aanwijzing slachtofferzorg. Het kan worden beschouwd als het kernrecht waaruit alle andere slachtofferrechten voortvloeien. De correcte bejegening is echter niet rechtens afdwingbaar. Indien het slachtoffer zich niet correct bejegend voelt, kan hierover een klacht worden ingediend. Zowel de politie als het openbaar ministerie hebben klachtenregelingen. Indien de rechter zich niet van zijn taak kwijt of zelf het slachtoffer onheus bejegent kan bij het gerechtsbestuur een klacht worden ingediend. Eventueel kan daarna een klacht bij de Nationale ombudsman worden ingediend Aangifte De politie neemt een aangifte van een slachtoffer op zorgvuldige wijze op. 3 De aangever krijgt desgevraagd een kopie van de aangifte, dan wel een kopie van het proces-verbaal van aangifte (art. 163 lid 4 Sv). De Aanwijzing opsporing en vervolging inzake seksueel misbruik lijkt hiermee op gespannen voet te staan omdat daar wordt bepaald dat in het belang van het onderzoek gedurende het onderzoek tot en met de terechtzitting geen afschrift van de aangifte wordt verstrekt (p. 4). In de aangifte worden persoonsgegevens van de aangever opgenomen. Deze gegevens kunnen zo via het strafdossier (later) bekent worden bij de verdachte. Het is voor het slachtoffer mogelijk om domicilie te kiezen. De post voor het slachtoffer wordt dan naar dat adres gestuurd. De politie dient een slachtoffer op deze mogelijkheid te wijzen. 4 1 Kamerstukken II 2004/05, , nr. 3, p. 4 (MvT). 2 Kamerstukken II 2004/05, , nr. 3, p. 18 (MvT) 3 Aanwijzing slachtofferzorg, p Aanwijzing slachtofferzorg, p. 3.

2 Verplichte bloedtest In het wetboek van strafvordering is in artikel 151 e t/m l een regeling opgenomen voor onderzoek naar de aanwezigheid van een ernstige, besmettelijke ziekte. De regeling is bedoeld voor slachtoffers van misdrijven waarbij de besmetting met een ernstige ziekte kan hebben plaatsgevonden. Deze regeling geldt vooralsnog alleen in geval van mogelijke besmetting van HIV en hepatitis B en C. De officier kan een verdachte bij een mogelijk besmettings-incident verzoeken celmateriaal af te staan voor onderzoek. Weigert de verdachte dan kan de Rechter Commissaris toestemming geven om de verdachte te dwingen dit materiaal voor onderzoek af te staan. Het slachtoffer kan de officier verzoeken om een dergelijk onderzoek te gelasten. De officier verleent daaraan zijn medewerking tenzij er zwaarwegende redenen zijn om dit niet te doen Informatieverstrekking Informatieplicht over de strafzaak Het recht op informatie over de strafzaak was al neergelegd in de oude Aanwijzing slachtofferzorg, maar dit recht is aanzienlijk uitgebreid in art. 51a lid 3 Sv. Aan het recht op informatie is geen sanctie of rechtsmiddel verbonden. Het slachtoffer heeft recht op informatie over de aanvang en voortgang van de zaak tegen de verdachte. De politie vraagt aan het slachtoffer of hij op de hoogte wil worden gehouden van de zaak. Indien de zaak wordt ingestuurd naar het openbaar ministerie dient de vraag nogmaals aan het slachtoffer worden gesteld. Als een slachtoffer te kennen heeft geven dat hij op de hoogte wil worden gehouden, is de norm dat politie of openbaar ministerie het slachtoffer zelf informeert over belangrijke ontwikkelingen. 6 Het slachtoffer kan natuurlijk ook altijd actief om informatie vragen over de stand van zaken. Politie of openbaar ministerie behoren vragen van het slachtoffer over de voortgang van het opsporingsonderzoek zo volledig mogelijk te beantwoorden. Uiteraard is het mogelijk dat bepaalde informatie in het belang van het onderzoek niet worden verstrekt. Het slachtoffer kan op elk gewenst moment te kennen gegeven (verder) geen informatie te willen ontvangen. Het slachtoffer moet desgewenst in ieder geval en schriftelijk geïnformeerd worden over het volgende: Door de politie: over het opsturen van de zaak naar het openbaar ministerie of indien van verdere opsporing wordt afgezien Door de officier van justitie: over de aanvang of voortzetting van de vervolging indien wordt afgezien van (verdere) vervolging over datum en tijdstip van zitting over de einduitspraak De memorie van toelichting noemt hiernaast ook: de buiten vervolging stelling of beëindiging van de vervolging op grond van artikel 36 Sv, beëindiging of schorsing van de voorlopige hechtenis dan wel voeging ad informandum. 5 Aanwijzing slachtofferzorg, p Kamerstukken II 2004/05, , nr. 3, p (MvT).

3 De Aanwijzing slachtofferzorg vermeldt in dit verband expliciet de informatieplicht bij sepot, overdracht van strafvervolging naar het buitenland, transactie en OM-beschikking, de voorlopige hechtenis en over de zitting Het slachtoffergesprek De officier van justitie of de advocaat-generaal kan slachtoffers een gesprek aanbieden. Een dergelijk gesprek wordt slachtoffergesprek, maar ook officiersgesprek genoemd. Het aanbieden van het gesprek is verplicht in spreekrechtwaardige delicten die in aanmerking komen voor afdoening door de meervoudige kamer. Daarnaast is het verplicht om het slachtoffer uit te nodigen voor een gesprek bij (de voorgenomen) afdoeningsbeslissing om een zaak van een ernstige gewelds- en zedendelict te seponeren. 8 Het slachtoffer hoeft niet in te gaan op een uitnodiging. Het meest voorkomend is het gesprek voorafgaand aan de zitting, waarbij de officier van justitie of de advocaat-generaal het slachtoffer informeert over de gang van zaken ter zitting, de bewijspositie en zo mogelijk over de strafeis. Deze variant is de meest voorkomende. Maar ook tijdens de opsporingsfase of vóór de definitieve keuze van de strafvervolging of bij een sepot kan een slachtoffer voor een gesprek worden uitgenodigd. Het gesprek kan voortvloeien uit een verzoek van het slachtoffer, op grond van de aard van de strafzaak, op voorstel van de politie, Slachtofferhulp Nederland, zaakscoördinator van het openbaar ministerie of naar inschatting van de officier van justitie Informatieplicht over vrijlating Het slachtoffer wordt verder (desgewenst) door het Openbaar Ministerie op de hoogte gesteld van invrijheidstelling van de verdachte of veroordeelde. Dit geldt voor slachtoffers van een strafbaar feit waarvoor ook het spreekrecht geldt (art. 51e lid 4 Sv). Deze regeling is uitgewerkt in de Aanwijzing slachtofferzorg. De Aanwijzing bepaalt dat het openbaar ministerie, op verzoek van het slachtoffer, informeert over de invrijheidstelling en verlofperioden. 9 Deze informatievoorziening verloopt via het Informatiepunt Detentieverloop (IDV) dat is gevestigd bij het parket Arnhem. Informatievoorziening over een eventuele opheffing van de voorlopige hechtenis 10 zal, gelet op de korte termijnen, in ieder geval (ook) telefonisch dienen plaats te vinden. Opvallend is dat niets lijkt geregeld voor de periode voorafgaand aan de voorlopige hechtenis. Gelet op de tekst van de wet bestaat ook in deze fase de informatieplicht. De Aanwijzing Opsporing en vervolging inzake seksueel misbruik en de Aanwijzing Huiselijk geweld en eergerelateerd geweld stellen nadere eisen aan deze verplichting van het openbaar ministerie Informatieplicht over schadevergoeding Verder hebben politie en openbaar ministerie de plicht om het slachtoffer mededeling te doen van de mogelijkheden volgens welke hij schadevergoeding kan krijgen (art. 51a lid 4 Sv). Hieronder moet vooral het verstrekken van enkele publieksfolders worden verstaan Aanwijzing slachtofferzorg p Aanwijzing slachtofferzorg, p Aanwijzing slachtofferzorg, p Aanwijzing slachtofferzorg, p Kamerstukken II 2004/05, , nr. 3, p. 20 (MvT).

4 2.4. Aanwezigheid op de zitting Er is in de wet geen algemeen recht op aanwezigheid ter zitting voor het slachtoffer neergelegd. Het recht om bij de zitting aanwezig te zijn vloeit in zijn algemeenheid voort uit de openbaarheid van de zitting (art. 269 Sv). Wordt de zitting achter gesloten deuren behandeld, dan kan aan het slachtoffer bijzondere toegang worden verleend. 12 Ook bij jeugdzaken, die achter gesloten deuren plaatsvinden heeft het slachtoffer recht op toegang, tenzij de voorzitter wegens bijzondere redenen anders beslist (art. 495b lid 1 Sv). Is het slachtoffer procesdeelnemer, doordat hij zich heeft gevoegd als benadeelde partij of verzocht heeft om spreekrecht uit te oefenen, dan zal het sluiten der deuren het slachtoffer niet betreffen. Het slachtoffer is dan immers geen publiek. Voor verwijdering van het slachtoffer dat procesdeelnemer is, biedt het sluiten der deuren geen rechtsgrond. 13 Gelet hierop kan worden aangenomen dat ook een minderjarig slachtoffer dat optreedt als procesdeelnemer steeds toegang heeft, eventueel met begeleiding van zijn wettelijk vertegenwoordiger, tot de zitting. Is het minderjarige slachtoffer slechts aanwezig als toehoorder, staat art. 269 lid 5 Sv in beginsel aan toelating in de weg. Gelet op de bijzondere positie die het slachtoffer als toehoorder dan inneemt ligt het op de weg van de voorzitter om hem toegang te verlenen, eventueel samen met zijn wettelijk vertegenwoordiger Kennisneming van het strafdossier Het slachtoffer heeft recht op kennisneming van de processtukken, voor zover voor hem van belang. De officier van justitie moet hiervoor toestemming verlenen (art. 51b lid 1 Sv). Het recht op kennisneming betekent ook een recht op een kopie van deze stukken (lid 6). Indien de officier toestemming weigert, deelt hij dat schriftelijk aan het slachtoffer mee. Hiertegen kan binnen twee weken bezwaar worden gemaakt bij het gerecht (lid 4). Na aanvang van de strafzitting moet het verzoek om kennisneming worden gedaan bij gerecht (lid 1). De inzage in het dossier is kosteloos (art. 12 lid 1 onder a Besluit tarieven in strafzaken 2003). Voor kopieën kunnen kosten in rekening worden gebracht, tenzij benadeelde niet in staat is te betalen (art. 12 lid 1 onder b Besluit tarieven in strafzaken 2003). Toestemming kan worden geweigerd in het belang van: het onderzoek, bescherming van de persoonlijke levenssfeer, de opsporing of vervolging van strafbare feiten dan wel op zwaarwichtige gronden aan het algemeen belang ontleend (lid 3). Bij de bescherming van de persoonlijke levenssfeer is gedacht aan inzage van reclasserings- of psychiatrische rapportage omtrent de verdachte. Bij het belang van opsporing kan worden gedacht aan processen verbaal waarin opsporingsmethoden staan beschreven, die beter (nog) niet aan derden bekend kunnen worden gemaakt. En bij zwaarwichtige belangen aan het algemeen belang ontleend moet aan de veiligheid van de staat of internationale betrekkingen worden gedacht Kamerstukken II 2004/05, 30143, nr. 3, p. 12 (MvT). 13 L. van Lent, Openbaarheid in het strafproces, (diss. Utrecht 2008), p. 71, te raadplegen via: 14 Kamerstukken II 1989/90, , nr. 3, p (MvT).

5 2.6. Toevoegen van documenten Het slachtoffer kan documenten aan het procesdossier laten toevoegen, voor zover deze relevant zijn voor de beoordeling van de zaak tegen de verdachte of zijn vordering op de verdachte. De officier van justitie moet hiervoor toestemming verlenen (art. 51b lid 2 Sv). Indien de officier weigert de stukken toe te voegen, deelt hij dat schriftelijk mee. Hiertegen kan binnen twee weken bezwaar worden gemaakt bij het gerecht (lid 4). Toestemming kan worden geweigerd in het belang van: het onderzoek, bescherming van de persoonlijke levenssfeer, de opsporing of vervolging van strafbare feiten dan wel op zwaarwichtige gronden aan het algemeen belang ontleend (lid 3). Het recht om te verzoeken stukken toe te voegen is nieuw. Uiteraard mocht het slachtoffer onder het oude recht reeds bewijs ter onderbouwing van zijn civiele vordering inbrengen. 15 Het recht om stukken toe te voegen vormt allereerst een wettelijke basis voor de mogelijkheid om een schriftelijke slachtofferverklaring in te dienen. Maar ook andere stukken die het slachtoffer relevant acht voor de beoordeling van de strafzaak, dus van hetgeen ten laste is gelegd, is mogelijk. Het is daarmee een uitwerking van het in art. 3 Kaderbesluit slachtofferzorg neergelegde recht om te worden gehoord en bewijselementen aan te dragen (de Engelse tekst van het Kaderbesluit spreekt van: to supply evidence). 16 Door het toevoegingsrecht kan het slachtoffer actief bijdragen aan het bewijzen van het strafbare feit. Gedacht zou kunnen worden aan het resultaat van een onderzoek door een privédetective. Of de stukken ook werkelijk relevant zijn bepaalt echter in eerste instantie de officier van justitie. Weliswaar is het uitgangspunt dat een verzoek om toevoeging van stukken in de regel door de officier van justitie zal worden ingewilligd, maar weigering is mogelijk als het slachtoffer verzoekt om toevoeging van stukken die geen enkele relevantie hebben voor het geding. Ook zal toevoeging van stukken die aantijgingen ook ten opzichte van derden bevatten die geen redelijke of feitelijke grondslag hebben kunnen worden geweigerd ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de verdachte of de betreffende derde. 17 De officier kan ook toevoeging weigeren van een veelheid nutteloze stukken met een beroep op het belang van het onderzoek: een behoorlijke dossiervorming Bijstand Het slachtoffer kan zich doen bijstaan (art. 51c lid 1 Sv). Bijstaan houdt in dat het slachtoffer iemand meeneemt naar de zitting om aldaar zo nodig (mede) het woord te voeren. Het slachtoffer is volledig vrij in de keuze door wie zij zich wil laten bijstaan. 19 Dit kan een vriend of familielid 20 zijn, maar ook een medewerker van Slachtofferhulp Nederland, een advocaat, of de boekhouder Zie ook: art. 334 lid 1 Sv. 16 Zo ook: W.H. Vellinga, De positie van het slachtoffer in het strafproces: een nieuwe wet, in: Verkeersrecht 2009, nr. 2, p Kamerstukken II 2005/06, , nr. 3, p. 11 (MvT). 18 Kamerstukken II 2005/06, , nr. 8, p. 8 (NV). 19 Kamerstukken II 1989/90, , nr. 3, p. 31 (MvT) en Kamerstukken II 2004/05, , nr. 3, p. 22 (MvT). 20 HR 16 juni 2010, LJN: BM HR 14 april 2009, LJN: BH3703.

6 2.8. Vertegenwoordiging Het slachtoffer kan zich ook laten vertegenwoordigen door een advocaat die verklaart daartoe bepaaldelijk gemachtigd te zijn of door een gemachtigde die een bijzondere schriftelijke volmacht dient te hebben zoals dat ook is voorgeschreven in art. 398, onder 2 Sv (art. 51c lid 2 Sv). Op het voegingsformulier is een mogelijkheid tot machtiging opgenomen. De bevoegdheden van het slachtoffer komen ook toe aan zijn advocaat of schriftelijk gevolmachtigde. 22 Een bijzonder gevolmachtigde kan een medewerker van Slachtofferhulp Nederland zijn. Het slachtoffer heeft geen recht op toevoeging van een (gratis) advocaat van rechtswege. Het slachtoffer dient eventueel zelf een advocaat te zoeken. Het kan zijn dat een slachtoffer voor gesubsidieerde rechtsbijstand in aanmerking komt. Hiervoor kan dan door de advocaat een aanvraag bij de Raad voor Rechtsbijstand worden gedaan. Ingevolge art. 44 lid 4 Wet op de rechtsbijstand kunnen slachtoffers van een ernstig gewelds- of zedenmisdrijf zich kosteloos door een advocaat laten bijstaan indien vervolging is ingesteld en het slachtoffer overeenkomstig art. 3 Wet schadefonds geweldsmisdrijven in aanmerking komt voor een uitkering Tolk Een slachtoffer kan zich laten bijstaan door een tolk (art. 51c lid 3 Sv). Als het slachtoffer te kennen geeft de zitting bij te zullen wonen en het Nederlands niet of onvoldoende beheerst roept het Openbaar Ministerie desgewenst een tolk op voor de zitting. Hieraan zijn geen kosten verbonden. 23 Het slachtoffer mag ook zelf iemand meenemen die voor hem tolkt, maar moet dan eventuele kosten zelf betalen Spreekrecht en Schriftelijke slachtofferverklaring Spreekrecht Op 1 januari 2005 is de Wet spreekrecht voor slachtoffers in werking getreden. Deze wet heeft het mogelijk gemaakt dat het slachtoffer, of diens nabestaande, op de terechtzitting een verklaring kan afleggen omtrent de gevolgen die het ten laste gelegde feit bij hem teweeg heeft gebracht. Het spreekrecht is geregeld in art. 51e Sv en art. 302 Sv. Het spreekrecht is door de wet versterking positie slachtoffer inhoudelijk onveranderd. Dat wil zeggen dat een slachtoffer of nabestaande op de zitting een verklaring kan afleggen over de gevolgen die het strafbare feit bij hem heeft teweeg gebracht (art. 51e lid 1 Sv). Het spreekrecht geldt voor strafbare feiten waarop 8 jaar of meer gevangenisstraf is gesteld en voor een aantal andere misdrijven die in de wet zijn genoemd (art. 51e lid 4 Sv). 22 Kamerstukken II 1989/90, , nr. 3, p. 31 (MvT). 23 Kamerstukken II 2004/05, , nr. 3, p. 22 (MvT) en Kamerstukken II 2005/06, , nr. 8 p. 21 (NV). Aanwijzing slachtofferzorg p. 7.

7 De rechtbank kan aan de spreekgerechtigde nadere vragen stellen. Nadere vragen door de officier of de verdediging worden door tussenkomst van de voorzitter gesteld (art. 302 lid 1 Sv). Het is niet de bedoeling dat het slachtoffer zijn visie op de bewijsbaarheid, op de verdachte of op de op te leggen straf geeft. 24 Blijkt het slachtoffer nieuwe informatie te kunnen verstrekken die van belang is voor beoordeling van de strafzaak, dan ligt het in de reden dat het slachtoffer hierover als getuige worden gehoord. 25 Spreekgerechtigd is het slachtoffer of, indien het slachtoffer is overleden, één nabestaande. Als er toch meer nabestaanden het woord willen voeren, beslist de rechter eventueel wie hij zal horen (art. 302 lid 2 Sv). In de praktijk staat de rechter dan overigens soms toch toe dat meer nabestaanden het spreekrecht uitoefenen. Ook een minderjarige kan spreekrecht uitoefenen (art. 51e 3 Sv). Het spreekrecht is strikt persoonlijk, omdat het gaat om vertolking van de eigen ervaringen. De spreekgerechtigde kan zich dus niet laten vertegenwoordigen, ook niet als hij fysiek niet in staat is van het spreekrecht gebruik te maken. 26 Het is evenmin toegestaan dat de wettelijk vertegenwoordiger voor de minderjarige spreekt. Het openbaar ministerie informeert de spreekgerechtigden tijdig over de mogelijkheid om ter zitting een mondelinge verklaring af te leggen. Alleen slachtoffers van feiten die aan verdachte ten laste zijn gelegd kunnen het spreekrecht uitoefenen. Het openbaar ministerie verstrekt daarbij de brochure schriftelijke slachtofferverklaring en spreekrecht. Slachtofferhulp Nederland ondersteunt slachtoffers die het spreekrecht willen uitoefenen, maar ondersteuning kan ook door een advocaat plaatsvinden. Ter voorbereiding kan eventueel een schriftelijke slachtofferverklaring worden opgesteld. 27 De officier van justitie roept het slachtoffer of diens nabestaanden op voor de zitting conform de bepalingen betreffende de oproeping van getuigen (art. 260 lid 2 Sv) De schriftelijke slachtofferverklaring Een schriftelijke slachtofferverklaring (ssv) kan worden opgesteld indien een slachtoffer geen gebruik wenst te maken van het spreekrecht, maar wel de officier van justitie, rechter en verdachte over de gevolgen van het delict wil informeren. De ssv wordt als officieel processtuk toegevoegd aan het strafdossier. Het opstellen van een ssv leidt in geen geval tot een plicht om de verklaring mondeling ter zitting toe te lichten. De schriftelijke verklaring wordt tevens verstrekt aan verdachte en/of zijn raadsman. Op de zitting kunnen zowel de officier van justitie als de rechter nadrukkelijk aandacht besteden aan de schriftelijke slachtofferverklaring. 28 Het neergelegde beleid in de Aanwijzing slachtofferzorg lijkt te bepalen dat alleen in spreekrechtwaardige zaken een ssv kan worden ingediend. Dit is strikt genomen niet juist. In art. 51b lid 2 Sv is immers neergelegd dat het slachtoffer het recht heeft om stukken die hij relevant acht voor de beoordeling van de zaak tegen de verdachte aan het dossier toe te voegen. Dat kan een schriftelijke slachtofferverklaring zijn. Niet is als voorwaarde gesteld dat het recht om een verklaring toe te voegen alleen bestaat bij spreekrechtwaardige zaken. De vraag kan, gelet op de wetstekst, zelfs gesteld worden in hoeverre de schriftelijke verklaring van het slachtoffer is gebonden aan de beperkingen van het spreekrecht. 24 Kamerstukken II 2001/02, , nr. 5, p. 8 en 12 (MvT). 25 Kamerstukken II 2001/02, , nr. 8 (NV); p. 5;. Kamerstukken I 2002/03, , nr. 104b, p. 3 (MvA). 26 Kamerstukken II 2001/02, , nr. 5, p. 9 (MvT). 27 Aanwijzing slachtofferzorg, p Aanwijzing slachtofferzorg, p. 10.

Recht en bijstand bij juridische procedures

Recht en bijstand bij juridische procedures Recht en bijstand bij juridische procedures In deze folder leest u meer 0900-0101 (lokaal tarief) over de juridische bijstand door Slachtofferhulp Nederland en de rechten van slachtoffers. Een wirwar van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 30 143 Wijziging van het Wetboek van Strafvordering ter versterking van de positie van het slachtoffer in het strafproces Nr. 2 VOORSTEL VAN WET

Nadere informatie

Aanwijzing. Slachtofferzorg. Parket Curaçao

Aanwijzing. Slachtofferzorg. Parket Curaçao Aanwijzing Slachtofferzorg Parket Curaçao Samenvatting Deze aanwijzing stelt regels betreffende de bejegening van slachtoffers van misdrijven, zoals zeden, geweld- en verkeersmisdrijven. Daarbij worden

Nadere informatie

Het opschrift van de Eerste afdeling van Titel IIIA van het Eerste Boek komt te luiden: EERSTE AFDELING Definities

Het opschrift van de Eerste afdeling van Titel IIIA van het Eerste Boek komt te luiden: EERSTE AFDELING Definities [2 juni 2015] Implementatie van richtlijn 2012/29/EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van minimumnormen voor de rechten, de ondersteuning en de bescherming van

Nadere informatie

De concrete voorstellen in dit pamflet dragen in de optiek van de VVD bij aan het verwezenlijken van deze doelstellingen.

De concrete voorstellen in dit pamflet dragen in de optiek van de VVD bij aan het verwezenlijken van deze doelstellingen. Slachtoffer zijn van een misdrijf is ingrijpend. Het draagt bij aan de verwerking van dit leed als slachtoffers het gevoel hebben dat zij de aandacht krijgen die zij verdienen. Dat zij zo goed mogelijk

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2010 1 Wet van 17 december 2009 tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering, het Wetboek van Strafrecht en de Wet schadefonds geweldsmisdrijven

Nadere informatie

Rapport. Datum: 2 maart 2004 Rapportnummer: 2004/068

Rapport. Datum: 2 maart 2004 Rapportnummer: 2004/068 Rapport Datum: 2 maart 2004 Rapportnummer: 2004/068 2 Klacht Verzoeker, slachtoffer van poging doodslag gepleegd door zijn ex-vriendin op 10 december 1999, klaagt erover dat het arrondissementsparket te

Nadere informatie

33000 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2012

33000 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2012 33000 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2012 Nr. 75 Brief van de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Aan de Voorzitter van

Nadere informatie

Het slachtoffer in het strafproces

Het slachtoffer in het strafproces Het slachtoffer in het strafproces Mijn mobiele telefoon a. Staat natuurlijk al uit. b. Staat nog aan, maar die zet ik nu onmiddellijk uit. c. Omdat ik heel belangrijk ben laat ik die aanstaan, maar wel

Nadere informatie

Aanwijzing slachtofferzorg

Aanwijzing slachtofferzorg Regelingen en voorzieningen CODE 6.5.6.21 Aanwijzing slachtofferzorg bronnen Staatscourant 2010, nr. 20476, d.d. 21.12.2010 datum inwerkingtreding 1.1.2011 De Aanwijzing slachtofferzorg is per 1 januari

Nadere informatie

Vervolging. Getuigenverhoor rechter-commissaris

Vervolging. Getuigenverhoor rechter-commissaris Als u in de strafzaak door een advocaat wordt bijgestaan, is het van belang dat u de advocaat op de hoogte houdt van de voortgang in het onderzoek. Na aangifte zal het politieonderzoek waarschijnlijk nog

Nadere informatie

Rapport. Oordeel. Op basis van het onderzoek vindt de Nationale ombudsman de klacht over het Openbaar Ministerie gegrond.

Rapport. Oordeel. Op basis van het onderzoek vindt de Nationale ombudsman de klacht over het Openbaar Ministerie gegrond. Rapport Een onderzoek naar klachten over het niet eerder seponeren van een strafzaak en over het doorsturen van een verzoek om schadevergoeding naar de rechtbank. Oordeel Op basis van het onderzoek vindt

Nadere informatie

Aanwijzing spreekrecht en schriftelijke slachtofferverklaring

Aanwijzing spreekrecht en schriftelijke slachtofferverklaring JU Aanwijzing spreekrecht en schriftelijke slachtofferverklaring Categorie: Strafvordering Rechtskarakter: Aanwijzing i.d.z.v. art. 130, lid 4 Wet RO Afzender: College van procureursgeneraal Adressant:

Nadere informatie

Advies Conceptwetsvoorstel implementatie EU-richtlijn minimumnormen slachtoffers van strafbare feiten

Advies Conceptwetsvoorstel implementatie EU-richtlijn minimumnormen slachtoffers van strafbare feiten contactpersoon De staatssecretaris van Veiligheid en Justitie mr. F. Teeven Postbus 20301 2500 EH Den Haag datum 7 oktober 2014 Voorlichting e-mail voorlichting@rechtspraak.nl telefoonnummer 06-46116548

Nadere informatie

Slachtoffers en Justitie

Slachtoffers en Justitie Slachtoffers en Justitie Dit informatieblad informeert u over uw rechten in een strafproces als slachtoffer of nabestaande. Het beschrijft ook hoe een strafproces werkt en welke hulp beschikbaar is. In

Nadere informatie

Spreekrecht en schriftelijke slachtofferverklaring

Spreekrecht en schriftelijke slachtofferverklaring Spreekrecht en schriftelijke slachtofferverklaring Voor u als slachtoffer of nabestaande is het mogelijk om tijdens de rechtszaak een verklaring af te leggen of in te dienen. Spreekrecht en schriftelijke

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 36061 29 juni 2018 Aanwijzing slachtofferrechten Rechtskarakter: Aanwijzing in de zin van art. 130 lid 6 Wet RO Van: College

Nadere informatie

Deze brochure 3. Dagvaarding 3. Bezwaarschrift 3. Rechtsbijstand 4. Slachtoffer 4. Inzage in uw dossier 4. Getuigen en deskundigen 5.

Deze brochure 3. Dagvaarding 3. Bezwaarschrift 3. Rechtsbijstand 4. Slachtoffer 4. Inzage in uw dossier 4. Getuigen en deskundigen 5. U MOET TERECHTSTAAN INHOUD Deze brochure 3 Dagvaarding 3 Bezwaarschrift 3 Rechtsbijstand 4 Slachtoffer 4 Inzage in uw dossier 4 Getuigen en deskundigen 5 Uitstel 5 Aanwezigheid op de terechtzitting 6 Verstek

Nadere informatie

Rapport. Datum: 9 november 2006 Rapportnummer: 2006/361

Rapport. Datum: 9 november 2006 Rapportnummer: 2006/361 Rapport Datum: 9 november 2006 Rapportnummer: 2006/361 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de officier van justitie te Dordrecht zijn verzoek om een voorwaardelijk sepot om te zetten in een onvoorwaardelijk

Nadere informatie

In dit informatieblad. 1 U staat er niet alleen voor

In dit informatieblad. 1 U staat er niet alleen voor Slachtoffers en Justitie In dit informatieblad krijgt u informatie over wat uw rechten als slachtoffer of nabestaande in een strafproces zijn, hoe een strafproces werkt en welke hulp beschikbaar is. Nabestaanden

Nadere informatie

Voegen in het strafproces

Voegen in het strafproces Voegen in het strafproces Voegen in het strafproces april 2011 U bent slachtoffer geworden van een misdrijf of overtreding en u heeft daarbij schade geleden. Eén van de mogelijkheden om uw schade vergoed

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 23473 28 april 2017 Aanwijzing slachtofferzorg Rechtskarakter: Aanwijzing in de zin van art. 130 lid 4 Wet RO Van: College

Nadere informatie

De positie van het slachtoffer in het strafproces. 3.2. De benadeelde. 3.3. Nabestaanden. 3.4. Splitsing van de vordering door de benadeelde

De positie van het slachtoffer in het strafproces. 3.2. De benadeelde. 3.3. Nabestaanden. 3.4. Splitsing van de vordering door de benadeelde 3. Schadevergoeding (voegen) 3.2. De benadeelde Degene die rechtstreeks schade heeft geleden door een strafbaar feit, kan zich ter zake van zijn vordering tot schadevergoeding als benadeelde partij voegen

Nadere informatie

Schema werkwijze LANGZS-advocaten. De financiering

Schema werkwijze LANGZS-advocaten. De financiering Schema werkwijze LANGZS-advocaten De financiering Wanneer een cliënt zich meldt bij de advocaat zal deze, net als in andere zaken, een kennismakingsgesprek plannen. Doorgaans is dit niet vrijblijvend.

Nadere informatie

Hoofdstuk 9 Awb: Klachtbehandeling

Hoofdstuk 9 Awb: Klachtbehandeling Hoofdstuk 9 Awb: Klachtbehandeling Titel 9.1. Klachtbehandeling door een bestuursorgaan Afdeling 9.1.1. Algemene bepalingen Art. 9:1. 1. Een ieder heeft het recht om over de wijze waarop een bestuursorgaan

Nadere informatie

Verstrekken van afschriften van vonnissen, beschikkingen en processen-verbaal

Verstrekken van afschriften van vonnissen, beschikkingen en processen-verbaal Verstrekken van afschriften van vonnissen, beschikkingen en processen-verbaal Inleiding Na de wetwijziging van artikel 365 Sv (bij Wet van 30 juni 2004, Stb. 315 welke wet in werking is getreden op 1 september

Nadere informatie

Verruiming spreekrecht in rechtszaal van kracht

Verruiming spreekrecht in rechtszaal van kracht Regelingen en voorzieningen CODE 6.5.6.28 Verruiming spreekrecht in rechtszaal 1.9.2012 van kracht tekst bronnen Nieuwsbericht ministerie van Veiligheid en Justitie 10.7.2012; www.rijksoverheid.nl Wet

Nadere informatie

Klachtenregeling rechtbanken Amsterdam, Den Haag en Rotterdam

Klachtenregeling rechtbanken Amsterdam, Den Haag en Rotterdam Klachtenregeling rechtbanken Amsterdam, Den Haag en Rotterdam De besturen van de rechtbanken Amsterdam, Den Haag en Rotterdam Artikel 1 Definities In deze regeling wordt verstaan onder: a. een klacht:

Nadere informatie

REGLEMENT 3.683.BD/BJZ PROTOCOL PROCESBESLUIT EN VERTEGENWOORDIGING IN RECHTE

REGLEMENT 3.683.BD/BJZ PROTOCOL PROCESBESLUIT EN VERTEGENWOORDIGING IN RECHTE 3.683.BD/BJZ PROTOCOL PROCESBESLUIT EN VERTEGENWOORDIGING IN RECHTE Vastgesteld bij collegebesluit van 19 juni 2007, nr. 6a. Datum bekendmaking: 27 juni 2007. Datum inwerkingtreding: 28 juni 2007. Gemeenteblad

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 18951 31 maart 2017 Regeling van de Minister van Veiligheid en Justitie van 29 maart 2017, nr. 2045950 houdende regels

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

U wordt verdacht. Inhoud

U wordt verdacht. Inhoud Inhoud Deze brochure 3 Aanhouding en verhoor 3 Inverzekeringstelling 3 Uw advocaat 4 De reclassering 5 Verlenging van de inverzekeringstelling of niet 5 Beperkingen en rechten 5 Voorgeleiding bij de officier

Nadere informatie

U hebt een schadevergoeding toegewezen gekregen

U hebt een schadevergoeding toegewezen gekregen Regelingen en voorzieningen CODE 6.5.3.7 U hebt een schadevergoeding toegewezen gekregen bronnen www.cjib.nl, januari 2011 Openbaar Ministerie, brochure: Hoe krijg ik mijn schade vergoed? januari 2011

Nadere informatie

CONCEPT AMvB Besluit slachtoffers van strafbare feiten

CONCEPT AMvB Besluit slachtoffers van strafbare feiten CONCEPT AMvB Besluit slachtoffers van strafbare feiten Besluit van..., houdende regels voor de rechten, de ondersteuning en de bescherming van slachtoffers van strafbare feiten (Besluit slachtoffers van

Nadere informatie

Aanhouding en inverzekeringstelling

Aanhouding en inverzekeringstelling Aanhouding en inverzekeringstelling 1 U bent aangehouden en meegenomen naar het politiebureau. Wat zijn uw rechten? U wordt verdacht van een strafbaar feit. De Rechercheur Opsporing van de Inspectie SZW

Nadere informatie

Rapport. Datum: 16 maart 1998 Rapportnummer: 1998/060

Rapport. Datum: 16 maart 1998 Rapportnummer: 1998/060 Rapport Datum: 16 maart 1998 Rapportnummer: 1998/060 2 Klacht Op 3 maart 1997 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van de heer W. te Zeewolde met een klacht over een gedraging van het arrondissementsparket

Nadere informatie

U moet terechtstaan. Inhoud

U moet terechtstaan. Inhoud U moet terechtstaan Inhoud Deze brochure 3 Dagvaarding 3 Bezwaarschrift 3 Rechtsbijstand 4 Slachtoffer 4 Inzage in uw dossier 4 Getuigen en deskundigen 5 Uitstel 5 Aanwezigheid op de terechtzitting 6 Verstek

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 20 202 33 76 Wijziging van het Wetboek van Strafvordering ter uitbreiding van het spreekrecht van slachtoffers en nabestaanden in het strafproces Nr. 4 ADVIES

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1995 1996 24 834 Wijziging van enige bepalingen in het Wetboek van Strafvordering inzake het rechtsgeding voor de politierechter en de mededeling van vonnissen

Nadere informatie

Gehoord de gerechten, adviseert de Raad als volgt. 1

Gehoord de gerechten, adviseert de Raad als volgt. 1 De minister van Veiligheid en Justitie mr. I.W. Opstelten Postbus 20301 2500 EH Den Haag datum 3 juni 2013 doorkiesnummer 06-18609322 e-mail uw kenmerk 377747 Voorlichting@rechtspraak.nl Advies Wetsvoorstel

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over de (hoofd)officier van justitie te Den Haag en de griffie van de rechtbank Den Haag. Datum: 12 december 2012

Rapport. Rapport over een klacht over de (hoofd)officier van justitie te Den Haag en de griffie van de rechtbank Den Haag. Datum: 12 december 2012 Rapport Rapport over een klacht over de (hoofd)officier van justitie te Den Haag en de griffie van de rechtbank Den Haag. Datum: 12 december 2012 Rapportnummer: 2012/197 2 Klacht Verzoeker is in 2005 het

Nadere informatie

Rapport. Rapport naar aanleiding van een klacht over het Openbaar Ministerie te Den Haag. Datum: 7 juli 2015 Rapportnummer: 2015/109

Rapport. Rapport naar aanleiding van een klacht over het Openbaar Ministerie te Den Haag. Datum: 7 juli 2015 Rapportnummer: 2015/109 Rapport Rapport naar aanleiding van een klacht over het Openbaar Ministerie te Den Haag. Datum: 7 juli 2015 Rapportnummer: 2015/109 2 Aanleiding Verzoekster is advocaat en haar cliënt stelt dat hij op

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2013 85 Wet van 28 februari 2013 tot implementatie van richtlijn nr. 2010/64/EU van het Europees Parlement en de Raad van 20 oktober 2010 betreffende

Nadere informatie

Verzoek tot Schadevergoeding Bestemd voor strafdossier

Verzoek tot Schadevergoeding Bestemd voor strafdossier Verzoek tot Schadevergoeding Bestemd voor strafdossier Heeft u schade door een strafbaar feit en wilt u schadevergoeding? Dan kunt u met dit formulier schadevergoeding verzoeken (art. 51g lid 1 Sv). Verzoek

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 320 Wijziging van het Wetboek van Strafvordering met betrekking tot het hoger beroep in strafzaken, het aanwenden van gewone rechtsmiddelen

Nadere informatie

ARRESTANTENVERZORGING. Juridische aspecten De politie Het strafproces Verzorging Ethiek

ARRESTANTENVERZORGING. Juridische aspecten De politie Het strafproces Verzorging Ethiek ARRESTANTENVERZORGING Juridische aspecten De politie Het strafproces Verzorging Ethiek januari 2013 Doel van het strafproces / strafvordering = het nemen van strafvorderlijke beslissingen Bestaat uit =

Nadere informatie

Klachtenreglement Helios Solutions

Klachtenreglement Helios Solutions Klachtenreglement Helios Solutions Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1. Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder: a. cliënt : een jeugdige; een ouder; een

Nadere informatie

Het bevoegd gezag van Vivente, stichting voor christelijke primair onderwijs, gevestigd te Zwolle,

Het bevoegd gezag van Vivente, stichting voor christelijke primair onderwijs, gevestigd te Zwolle, Het bevoegd gezag van Vivente, stichting voor christelijke primair onderwijs, gevestigd te Zwolle, gelet op de bepalingen van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op

Nadere informatie

Statuut afhandeling van civiele vorderingen tot schadevergoeding seksueel misbruik

Statuut afhandeling van civiele vorderingen tot schadevergoeding seksueel misbruik Aanvraagformulier slachtoffer Statuut afhandeling van civiele vorderingen tot schadevergoeding seksueel misbruik Het Schadefonds Geweldsmisdrijven geeft aan slachtoffers met ernstig psychisch of fysiek

Nadere informatie

Klachtenregeling St.-Jozefmavo

Klachtenregeling St.-Jozefmavo Klachtenregeling St.-Jozefmavo Inhoud 1 Aanhef pagina 2 2 Begripsbepalingen 3 3 Behandeling van de klachten 4 4 Slotbepalingen 9 5 Schema klachtenprocedure 10 6 Klachtroutes 11 1 klachtenregeling St.-Jozefmavo

Nadere informatie

ECLI:NL:HR:2010:BO2558

ECLI:NL:HR:2010:BO2558 ECLI:NL:HR:2010:BO2558 Instantie Hoge Raad Datum uitspraak 02-11-2010 Datum publicatie 03-11-2010 Zaaknummer 09/00354 Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Conclusie: ECLI:NL:PHR:2010:BO2558

Nadere informatie

Koninkrijksdeel Curaçao. Wetstechnische informatie. Zoek regelingen op overheid.nl

Koninkrijksdeel Curaçao. Wetstechnische informatie. Zoek regelingen op overheid.nl Zoek regelingen op overheid.nl Koninkrijksdeel Curaçao Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl! LANDSVERORDENING van de 27 ste juli 1998 houdende regels, ter uitvoering

Nadere informatie

2014D36200 LIJST VAN VRAGEN

2014D36200 LIJST VAN VRAGEN 2014D36200 LIJST VAN VRAGEN De vaste commissie voor Veiligheid en Justitie heeft over de beleidsdoorlichting slachtofferzorg (Kamerstuk 33 199, nr. 4) de navolgende vragen ter beantwoording aan de Staatssecretaris

Nadere informatie

Zundertse Regelgeving Wetstechnische informatie

Zundertse Regelgeving Wetstechnische informatie Zundertse Regelgeving Wetstechnische informatie Rubriek: Maatschappelijke Zorg en Welzijn Naam regeling: Citeertitel: Wettelijke grondslag Jeugdwet, Algemene wet bestuursrecht (Awb) Vastgesteld door College

Nadere informatie

Aangifte doen En dan?

Aangifte doen En dan? www.politie.nl/slachtoffer Aangifte doen En dan? 17035-1 Informatie voor slachtoffers van een misdrijf 1 Bent u slachtoffer van een misdrijf? Is er bijvoorbeeld bij u ingebroken? Of heeft iemand u mishandeld?

Nadere informatie

Aan de minister van Veiligheid en Justitie Mr. I.W. Opstelten Postbus EH DEN HAAG. Geachte heer Opstelten,

Aan de minister van Veiligheid en Justitie Mr. I.W. Opstelten Postbus EH DEN HAAG. Geachte heer Opstelten, Aan de minister van Veiligheid en Justitie Mr. I.W. Opstelten Postbus 20301 2500 EH DEN HAAG doorkiesnummer 070 361 9721 e-mail voorlichting@rechtspraak.nl uw kenmerk 5692855/11/6 onderwerp Adviesaanvraag

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2005 2006 30 320 Wijziging van het Wetboek van strafvordering met betrekking tot het hoger beroep in strafzaken, het aanwenden van gewone rechtsmiddelen

Nadere informatie

Dagvaarding en dagvaarden: wat is het en hoe gaat in zijn werk?

Dagvaarding en dagvaarden: wat is het en hoe gaat in zijn werk? Dagvaarding en dagvaarden: wat is het en hoe gaat in zijn werk? Een dagvaarding is een inleidend processtuk. Hierin staat wat de eisende partij van de gedaagde partij verlangd. Een dagvaarding wordt doorgaans

Nadere informatie

De uitbreiding van de positie van slachtoffers en nabestaanden in het Nederlandse strafproces.

De uitbreiding van de positie van slachtoffers en nabestaanden in het Nederlandse strafproces. De uitbreiding van de positie van slachtoffers en nabestaanden in het Nederlandse strafproces. Van spreekrecht naar adviesrecht? Naam: Steffi de Rijck ANR: S645765 Afstudeerrichting: Strafrecht Afstudeerdatum:

Nadere informatie

JURISPRUDENTIE STRAFRECHT. Uitspraken 10 februari 2015 Paul Verloop

JURISPRUDENTIE STRAFRECHT. Uitspraken 10 februari 2015 Paul Verloop JURISPRUDENTIE STRAFRECHT Uitspraken 10 februari 2015 Paul Verloop HR uitspraken 10 februari 2015 Beslissingen voorlopige hechtenis (Cassatie in het belang der wet) HR:2015:247 HR:2015:255 HR:2015:256

Nadere informatie

Klachtenregeling. Deel. Van Beleid Klachten bij Scholengroep LeerTij

Klachtenregeling. Deel. Van Beleid Klachten bij Scholengroep LeerTij Klachtenregeling Deel 1 Van Beleid Klachten bij Scholengroep LeerTij 1 Het bevoegd gezag van Scholengroep LeerTij, stichting voor openbaar, PC en RK-onderwijs, statutair gevestigd te Terneuzen, gelet op

Nadere informatie

Klachtenregeling. Omnisscholen

Klachtenregeling. Omnisscholen Klachtenregeling Omnisscholen KLACHTENREGELING : INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Begripsbepalingen Behandeling van de klachten Paragraaf 1: algemeen Paragraaf 2: de contactpersoon Paragraaf

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2005 175 Wet van 23 maart 2005 tot wijziging en aanvulling van een aantal bepalingen in het Wetboek van Strafvordering met betrekking tot de betekening

Nadere informatie

Geachte heerteeven, Strekking wetsvoorstel

Geachte heerteeven, Strekking wetsvoorstel h& NEDERLANDSE r,pr VERENIGING VOOR RECHTSPRAAK De Staatssecretaris van Vefligheid en Justitie Mr. F. Teeven Postbus 2030! 2SOOEH DEN HAAG Dutem 31 oktober 20l4 Uw keuw.,k Coetectpwvoen AdvIes op het voorontwerp

Nadere informatie

Statuut afhandeling van civiele vorderingen tot schadevergoeding seksueel misbruik

Statuut afhandeling van civiele vorderingen tot schadevergoeding seksueel misbruik Aanvraagformulier nabestaande(n) Statuut afhandeling van civiele vorderingen tot schadevergoeding seksueel misbruik Het Schadefonds Geweldsmisdrijven geeft aan slachtoffers met ernstig psychisch of fysiek

Nadere informatie

wetten.nl - Regeling - Algemene wet bestuursrecht - BWBR

wetten.nl - Regeling - Algemene wet bestuursrecht - BWBR wetten.nl - Regeling - Algemene wet bestuursrecht - BWBR000557 http://wetten.overheinl/bwbr000557/07-09-0/0/hoofdstuk9/afdrukken pagina van 6 8--07 De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Nadere informatie

Is het spreekrecht de start van een oneerlijk proces? Een evaluatie van het Nederlandse Spreekrecht van het slachtoffer en de rechten van de verdachte

Is het spreekrecht de start van een oneerlijk proces? Een evaluatie van het Nederlandse Spreekrecht van het slachtoffer en de rechten van de verdachte Is het spreekrecht de start van een oneerlijk proces? Een evaluatie van het Nederlandse Spreekrecht van het slachtoffer en de rechten van de verdachte Naam: Lisanne Burgers Studentnummer: 11112514 Email:

Nadere informatie

Klachtencommissie NBA. Informatie voor de indiener van een klacht

Klachtencommissie NBA. Informatie voor de indiener van een klacht Informatie voor de indiener van een klacht 2014 NBA Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze,

Nadere informatie

Klachtenregeling rechtbank Noord-Holland

Klachtenregeling rechtbank Noord-Holland Klachtenregeling rechtbank Noord-Holland datum 9 april 2013 auteur Gerechtsbestuur Noord-Holland Klachtenregeling rechtbank Noord-Holland pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1 Definities 3 2 Klachtrecht 3 3 Klaagschrift

Nadere informatie

Landelijk model klachtenregeling

Landelijk model klachtenregeling Landelijk model klachtenregeling Introductie Op 1 januari 2002 is voor alle bedrijven in Nederland een uniforme klachtenregeling in werking getreden. De regeling is gebaseerd op een gemeenschappelijk model

Nadere informatie

Landelijk model klachtenregeling. Introductie

Landelijk model klachtenregeling. Introductie Landelijk model klachtenregeling Introductie Op 1 januari 2002 is voor alle gerechten in Nederland een uniforme klachtenregeling in werking getreden. De regeling is gebaseerd op een gemeenschappelijk model

Nadere informatie

arrest GERECHTSHOF AMSTERDAM Parketnummer: X Datum uitspraak: 20 oktober 2016 TEGENSPRAAK (gemachtigde raadsman)

arrest GERECHTSHOF AMSTERDAM Parketnummer: X Datum uitspraak: 20 oktober 2016 TEGENSPRAAK (gemachtigde raadsman) arrest GERECHTSHOF AMSTERDAM Parketnummer: X Datum uitspraak: 20 oktober 2016 TEGENSPRAAK (gemachtigde raadsman) Arrest van het gerechtshof Amsterdam gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen het vonnis

Nadere informatie

Juridische aspecten. van huiselijk geweld. Informatie voor slachtoffers en hun adviseurs

Juridische aspecten. van huiselijk geweld. Informatie voor slachtoffers en hun adviseurs Juridische aspecten van huiselijk geweld Informatie voor slachtoffers en hun adviseurs Juridische aspecten van huiselijk geweld Informatie voor slachtoffers en hun adviseurs Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding

Nadere informatie

Werkwijze (rolreglement) Rekestenkamer Strafsector. Rechtbank Amsterdam

Werkwijze (rolreglement) Rekestenkamer Strafsector. Rechtbank Amsterdam Werkwijze (rolreglement) Rekestenkamer Strafsector Rechtbank Amsterdam I Algemeen deel 1.1 Algemene bepalingen 1.1.1 Strekking werkwijze Dit reglement heeft betrekking op de behandeling van strafrechtelijke

Nadere informatie

Klachtenregeling primair onderwijs

Klachtenregeling primair onderwijs Klachtenregeling primair onderwijs Het bevoegd gezag van obs Hendrik van Brederode, gelet op de bepalingen van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra, gehoord de gemeenschappelijke

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 743 Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met het treffen van een regeling inzake het verhoor van afgeschermde getuigen en

Nadere informatie

==================================================================== Artikel 1

==================================================================== Artikel 1 Intitulé : LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van enkele artikelen van het Wetboek van Strafvordering van Aruba (AB 1996 no. 75) inzake de verlening van toevoegingen in strafzaken

Nadere informatie

Parketnummer: /17 Uitspraak: 2 november 2018 Tegenspraak

Parketnummer: /17 Uitspraak: 2 november 2018 Tegenspraak vonnis GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN CURAÇAO Parketnummer: 500.00480/17 Uitspraak: 2 november 2018 Tegenspraak Vonnis van dit Gerecht in de strafzaak tegen de verdachte: R.M.C., geboren op Curaçao, wonende

Nadere informatie

Inhoudsopgave. N.B. Waar in deze brochure hij staat, kan ook zij worden gelezen.

Inhoudsopgave. N.B. Waar in deze brochure hij staat, kan ook zij worden gelezen. U wordt verdacht Inhoudsopgave Deze brochure 2 Aanhouding en verhoor 2 Inverzekeringstelling 2 Uw advocaat 3 De reclassering 3 Verlenging van de inverzekeringstelling of niet 4 Beperkingen en rechten

Nadere informatie

Rapport. Datum: 15 september 2003 Rapportnummer: 2003/317

Rapport. Datum: 15 september 2003 Rapportnummer: 2003/317 Rapport Datum: 15 september 2003 Rapportnummer: 2003/317 2 Klacht Verzoeker klaagt er over dat het arrondissementsparket te Assen onvoldoende inhoudelijk heeft gereageerd op de brief van zijn rechtsbijstandverzekeraar

Nadere informatie

Klachtenregeling Cliënten van Stichting De Jeugd- & Gezinsbeschermers

Klachtenregeling Cliënten van Stichting De Jeugd- & Gezinsbeschermers RAPPORT Versie: 2.0 Klachtenregeling Cliënten van Stichting De Jeugd- & Gezinsbeschermers Raad van Bestuur Postbus 5247 2000 CE Haarlem T 088-777 81 06 F 023-799 37 18 www.bjznh.nl 1 Aanhef Gelet op de

Nadere informatie

Rapport. Datum: 28 juni 2006 Rapportnummer: 2006/232

Rapport. Datum: 28 juni 2006 Rapportnummer: 2006/232 Rapport Datum: 28 juni 2006 Rapportnummer: 2006/232 2 Klacht Verzoekster klaagt erover dat het arrondissementsparket te Rotterdam bij brief van 3 november 2004 heeft geweigerd om haar financieel tegemoet

Nadere informatie

Hoofdstuk 1: Het recht van de verdachte op toegang tot rechtsbijstand

Hoofdstuk 1: Het recht van de verdachte op toegang tot rechtsbijstand Leidraad politieverhoor Hoofdstuk 1: Het recht van de verdachte op toegang tot rechtsbijstand Artikel 1: Consultatierecht en recht op rechtsbijstand tijdens de (politie)verhoren 1. De verdachte wordt de

Nadere informatie

ARRONDISSEMENTSPARKET Oost-Nederland

ARRONDISSEMENTSPARKET Oost-Nederland Openbaar Ministerie ARRONDISSEMENTSPARKET Oost-Nederland Postadres Postbus 9032, 6800 EP Arnhem J.A.E. Dijkstra Bietenakker 43 8091 MC Wezep Bezoekadres Eusebiusbinnensingel 28 6811 BX Arnhem Tel. 088-6991900

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 1998 1999 Nr. 204 26 027 Wijziging van het Wetboek van Strafvordering, de Wet op de rechterlijke organisatie en enkele andere wetten met betrekking tot het

Nadere informatie

Klachtenregeling De opleidingsorganisatie Suzanne Niemeijer hanteert de werkwijze van het Landelijk Modelklachtenregeling :

Klachtenregeling De opleidingsorganisatie Suzanne Niemeijer hanteert de werkwijze van het Landelijk Modelklachtenregeling : Klachtenregeling De opleidingsorganisatie Suzanne Niemeijer hanteert de werkwijze van het Landelijk Modelklachtenregeling : Landelijk model klachtenregeling Introductie Op 1 januari 2002 is voor alle gerechten

Nadere informatie

Leidraad voor het nakijken van de toets

Leidraad voor het nakijken van de toets Leidraad voor het nakijken van de toets STRAFPROCESRECHT 14 OKTOBER 2011 (Uit het antwoord moet blijken dat de cursist de stof heeft begrepen en juist heeft toegepast; een enkel ja of nee is niet voldoende)

Nadere informatie

Conceptwetsvoorstel rechtsbijstand en politieverhoor

Conceptwetsvoorstel rechtsbijstand en politieverhoor 15 april 2011 Conceptwetsvoorstel rechtsbijstand en politieverhoor Wijziging van het Wetboek van Strafvordering tot aanvulling van de regeling van het politieverhoor van de verdachte, diens aanhouding

Nadere informatie

Ministerie van Veiligheid en Justitie

Ministerie van Veiligheid en Justitie Ministerie van Veiligheid en Justitie > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Turfrnarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den -laag www.rijksoverheid.nl/venj B1 beantwoording de datum en

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2016 475 Wet van 17 november 2016, houdende implementatie van richtlijn nr. 2013/48/EU van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2013 betreffende

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2010 2011 32 188 Wijziging van de Overleveringswet, de Wet wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties 2008 en het Wetboek van Strafvordering

Nadere informatie

Een onderzoek naar een onduidelijke intrekkingsbrief van het Openbaar Ministerie.

Een onderzoek naar een onduidelijke intrekkingsbrief van het Openbaar Ministerie. Rapport Ingetrokken of niet? Een onderzoek naar een onduidelijke intrekkingsbrief van het Openbaar Ministerie. Oordeel Op basis van het onderzoek vindt de klacht over het Openbaar Ministerie te Rotterdam,

Nadere informatie

KLACHTENREGELING. Inhoudsopgave

KLACHTENREGELING. Inhoudsopgave N.B.: Momenteel wordt gewerkt aan een klachtenregeling voor de organisatie SCO Delft e.o. Tot de nieuwe regeling beschikbaar is, zijn de twee bestaande regelingen van kracht (één voor het voortgezet onderwijs,

Nadere informatie

RAAD VAN DE ORDE VAN ADVOCATEN IN HET ARRONDISSEMENT DEN HAAG

RAAD VAN DE ORDE VAN ADVOCATEN IN HET ARRONDISSEMENT DEN HAAG RAAD VAN DE ORDE VAN ADVOCATEN IN HET ARRONDISSEMENT DEN HAAG KLACHTENREGLEMENT VAN DE ORDE VAN ADVOCATEN DEN HAAG Iedereen die een klacht heeft over een gedraging van (personen, werkzaam bij) een bestuursorgaan

Nadere informatie

Deze brochure 3. Aanhouding en verhoor 3. Inverzekeringstelling 4. De reclassering 5. Verlenging van de inverzekeringstelling of niet 5

Deze brochure 3. Aanhouding en verhoor 3. Inverzekeringstelling 4. De reclassering 5. Verlenging van de inverzekeringstelling of niet 5 U WORDT VERDACHT INHOUD Deze brochure 3 Aanhouding en verhoor 3 Inverzekeringstelling 4 De reclassering 5 Verlenging van de inverzekeringstelling of niet 5 Beperkingen en rechten 6 Voorgeleiding bij de

Nadere informatie

Klachtenreglement Stichting Slachtofferhulp Nederland

Klachtenreglement Stichting Slachtofferhulp Nederland Klachtenreglement Stichting Slachtofferhulp Nederland Slachtofferhulp Nederland is een zelfstandige toonaangevende, deskundige en professioneel opererende organisatie. Zij werkt met vrijwilligers en betaalde

Nadere informatie

Klachtenregeling Datum: 1 november 2014

Klachtenregeling Datum: 1 november 2014 Klachtenregeling Datum: 1 november 2014 Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Artikel 1 1. In deze regeling wordt verstaan onder: a. Steunpunt SO Fryslân ( hierna steunpunt): een Steunpunt als bedoeld in de Wet

Nadere informatie

Klachtenregeling van Smartonderwijs

Klachtenregeling van Smartonderwijs Klachtenregeling van Smartonderwijs Wanneer kunt u een klacht indienen? U kunt een klacht indienen als u vindt dat Bernadette Sanders, eigenaar Smartonderwijs, niet heeft geleverd wat in het contract is

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2008 421 Wet van 9 oktober 2008, houdende regels strekkende tot het opleggen van een tijdelijk huisverbod aan personen van wie een ernstige dreiging

Nadere informatie

HoE krijg Ik mijn ScHADE vergoed?

HoE krijg Ik mijn ScHADE vergoed? Hoe krijg ik mijn schade vergoed? De schadevergoedingsmaatregel Heeft u als gevolg van een misdrijf schade geleden, dan is het strafproces een manier om uw schade vergoed te krijgen. Als de rechter vindt

Nadere informatie