Letsel? Wat kunt u verwachten? De letselschaderegeling bij London Verzekeringen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Letsel? Wat kunt u verwachten? De letselschaderegeling bij London Verzekeringen"

Transcriptie

1 Letsel? Wat kunt u verwachten? De letselschaderegeling bij London Verzekeringen

2 Wat kunt u verwachten bij letsel? Als slachtoffer van een ongeval heeft u lichamelijk letsel opgelopen. London Verzekeringen hoopt dat u voorspoedig herstelt. Wij kunnen ons voorstellen dat u zich volledig richt op het verwerken van het ongeval en op uw genezing. Uw hoofd staat dan niet direct naar de financiële aspecten van uw letsel, de letselschade. Toch is het zinvol dat u daar even tijd aan besteedt. Vandaar deze brochure. Wat leest u in deze brochure? In deze brochure krijgt u antwoord op de volgende vragen. Wat is letselschade? Wie vergoedt de letselschade? Hoe stellen wij de letselschade vast? Wat doen wij voor u? Wat kunt u doen? Met wie kunt u te maken krijgen? Wat zijn de gedragsregels? Hoe gaan wij om met privacy en fraude? Hoe kunt u een klacht indienen? Wat is letselschade? Letselschade is lichamelijke en/of geestelijke schade als gevolg van een ongeval. Ook de gevolgen van letsel vallen onder de letselschade. Letselschade kan bestaan uit: Verlies van inkomen Ziekenhuis- en revalidatiekosten Smartengeld Wie vergoedt de letselschade? De schade die u ondervindt, wordt vergoed door de verzekeraar van de veroorzaker van het ongeval. Als een verzekerde van London Verzekeringen aansprakelijk is voor het ongeval, dan vergoeden wij de schade. Is de schade ook aan uzelf te wijten, dan blijft een deel van de schade voor uw eigen rekening.

3 Hoe stellen wij de letselschade vast? Bij letselschade draait het om twee vragen: 1) Wie heeft schuld aan het ongeval? 2) Waaruit bestaat uw letsel? Als het antwoord op deze twee vragen volkomen duidelijk is, dan is de letselschade snel geregeld. U krijgt dan ook snel de vergoeding waar u recht op heeft. Maar is het antwoord minder duidelijk, dan doen wij onderzoek. Waaruit bestaat dit onderzoek? Stap 1. Wie is aansprakelijk? Wij willen weten wie aansprakelijk is voor het ongeval. Daarvoor onderzoeken wij hoe het ongeval is gebeurd. Vaak blijkt dat uit het schadeformulier dat u heeft ingevuld. Maar soms is de schuldvraag onduidelijk. Dan vindt verder onderzoek plaats. Dat kan door vragen te stellen aan getuigen, door het politierapport te bestuderen of door een ongevallendeskundige in te schakelen. Dit kost enige tijd. Wij proberen het onderzoek binnen 3 maanden af te ronden. Stap 2. Wat is de schade? Tijdens het onderzoek naar de aansprakelijkheid, zoeken wij uit wat de kosten zijn van uw letselschade. De kosten van uw letselschade kunnen bestaan uit: medische kosten: kosten die niet door uw zorgverzekeraar worden vergoed reiskosten: kosten om het ziekenhuis of uw huisarts te bezoeken verlies van inkomen: als u niet (volledig) kunt werken, kan uw inkomen dalen smartengeld: een vergoeding om de pijn en/of het ongemak te compenseren Om uw schade goed in kaart te brengen, vergelijken wij uw situatie zoals die zonder ongeval zou zijn met uw situatie van dit moment. Voor een goed beeld hiervan hebben wij informatie van u nodig. Die informatie gebruiken wij alleen om de zaak goed te kunnen behandelen. Stap 3. Hoe vergoeden wij uw schade? Als uw letsel meevalt en u voorspoedig herstelt, zorgen wij voor een snelle schaderegeling. Vaak kan dit zelfs telefonisch met u geregeld worden. Soms kost het regelen van schade meer tijd. Dat gebeurt vooral als er onduidelijkheid is over de ernst van uw letsel of over de medische en financiële gevolgen. Zolang uw schade niet definitief geregeld kan worden, krijgt u voorschotten voor de schade die vaststaat. Die voorschotten worden later ingehouden op de totale vergoeding. Zodra u en wij akkoord zijn over uw schadevergoeding, kan de schade definitief geregeld worden. Wat doen wij voor u? London Verzekeringen doet er alles aan om uw letselschade voortvarend, eerlijk en correct te regelen. Daarbij maken wij duidelijke afspraken met u zodat u weet waar u aan toe bent. Ook houden wij u op de hoogte van de voortgang in uw zaak. Wat kunt u doen? Wij verwachten van u dat u de schade zo beperkt mogelijk houdt. Dit kunt u doen door ons informatie te geven als wij erom vragen en mee te werken aan eventuele onderzoeken. Als wij medische informatie nodig hebben, vragen wij eerst uw toestemming deze gegevens op te vragen bij uw artsen. Verder vragen wij u uw herstel te bespoedigen door behandelingen die artsen adviseren of (reïntegratie)trajecten die wij aanbieden te volgen. Ten slotte raden wij u aan om bij te houden welke kosten u als gevolg van het ongeval heeft gemaakt. Met wie kunt u te maken krijgen? Bij de behandeling van de letselschade kunt u met verschillende personen te maken krijgen. De schadebehandelaar London Verzekeringen stelt een schadebehandelaar aan. De schadebehandelaar regelt uw zaak en is uw contactpersoon. Hij belt of schrijft u regelmatig om te informeren naar uw herstel en de schade die u ondervindt. Als u vragen heeft, kunt u hem bellen of mailen. De schaderegelaar De schaderegelaar van London Verzekeringen maakt met u een afspraak voor een bezoek. Hij bespreekt namens ons een aantal zaken met u. Tijdens zijn bezoek komen zaken zoals uw herstel, het verloop van de schaderegeling, de ontstane schade en eventuele voorschotten aan de orde. U kunt hem al uw vragen stellen, ook na het bezoek. De medisch adviseur De medisch adviseur is een arts die de medische gegevens beheert en beoordeelt. Hij adviseert de schadebehandelaar over uw gezondheidssituatie. Hij geeft daarbij alleen relevante informatie door. Uw gegevens worden opgeslagen in een apart medisch dossier, zodat uw privacy gewaarborgd is. De arbeidsdeskundige London Verzekeringen schakelt een arbeidsdeskundige in als u door uw letsel uw werk niet meer kunt doen zoals u gewend was. Samen met u bekijkt de arbeidsdeskundige hoe u uw werk weer kunt oppakken. Als dat niet meer gaat, kan hij u begeleiden bij het vinden van ander werk.

4 De belangenbehartiger Als u zich volledig wilt richten op uw herstel of als u de zaak te ingewikkeld vindt, kan een belangenbehartiger u helpen. Dit is een deskundige van uw rechtsbijstandverzekeraar, de vakbond, de ANWB, een letselschadebureau of een advocatenkantoor. Meer informatie over kwaliteit van belangenbehartigers en andere tips vindt u op de website van De Letselschade Raad (www.deletselschaderaad.nl). De belangenbehartiger treedt namens u op en geeft u juridische bijstand. Hij onderhoudt de contacten met alle betrokken partijen, ook met ons. Hierdoor heeft u geen direct contact meer met London Verzekeringen. Wij vergoeden de kosten voor de belangenbehartiger, voor zover deze redelijk zijn. Wat zijn de gedragsregels? London Verzekeringen werkt volgens de Gedragscode Behandeling Letselschade. Deze code geldt als u langer dan een half jaar na het ongeval nog hinder ondervindt. In de gedragscode staan afspraken over hoe u en wij met elkaar omgaan tijdens het regelen van uw schade. Daarbij gelden de volgende uitgangspunten: De schadebehandeling draait om u. Wij gaan respectvol en eerlijk met u om. Wij zorgen voor een begrijpelijke en inzichtelijke schadebehandeling die u goed kunt volgen. De schaderegeling verloopt in goede harmonie, ook bij eventuele meningsverschillen. U en wij streven ernaar de schadebehandeling voortvarend en uiterlijk binnen twee jaar af te ronden. Is er na twee jaar nog geen eindregeling, dan beoordeelt een andere schadebehandelaar het verloop van uw zaak. Het oordeel van die interne second opinion delen wij met u. In goed overleg kan dan een plan van aanpak worden opgesteld om tot een regeling te komen. Is uw schade na drie jaar nog niet geregeld en denkt u dat het behandelingstraject sneller kan verlopen, dan bieden wij u de optie van mediation aan. U en wij lossen eventuele problemen samen op. De meeste slachtofferorganisaties, verzekeraars en veel belangenbehartigers staan achter de Gedragscode Behandeling Letselschade. Het toepassen van de gedragscode gebeurt op vrijwillige basis. U en wij kunnen samen afspreken of we de gedragscode wel of niet toepassen. Hoe gaan wij om met privacy en fraude? Privacy London Verzekeringen neemt uw persoonsgegevens op in haar administratie. Wij behandelen uw gegevens vertrouwelijk volgens de Wet bescherming persoonsgegevens en volgens Europese wet- en regelgeving. Deze privacyregels gelden ook voor personen of organisaties die wij inschakelen. Verder houden wij ons aan de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen. Deze kunt u opvragen bij het Verbond van Verzekeraars of downloaden via de website Uw persoonsgegevens kunnen ook worden opgenomen in het Centraal Informatie Systeem (CIS) van verzekeringsmaatschappijen in Nederland. Dit systeem dient ter verbetering van een verantwoord acceptatie- en schaderegelingsbeleid door de deelnemende verzekeraars. Meer informatie hierover vindt u op de website Fraude Iedere verzekeraar moet zorgvuldig omgaan met de aan haar toe-vertrouwde gelden en moet voorkomen dat iemand onterecht een schadevergoeding ontvangt. Fraudebeheersing heeft bij ons daarom hoge prioriteit. London Verzekeringen hanteert een zerotolerance-beleid bij fraude. Zodra wij fraude vermoeden of constateren, ondernemen wij altijd actie. Bij twijfel over de juistheid of volledigheid van de verstrekte gegevens stellen wij een onderzoek in naar de claim. Dit kan ook een persoonlijk onderzoek zijn. Uiteraard houden wij ons hierbij aan de wet en aan de Gedragscode Persoonlijk Onderzoek. Bij een vermoeden van fraude nemen wij uw volledige personalia op in ons interne incidentenregister. Hierdoor kunt u zich niet meer verzekeren bij Allianz Nederland of bij haar dochterondernemingen. Het register heeft tot doel bij te dragen aan een verantwoord acceptatie- en claimproces. Alleen medewerkers van Allianz Nederland hebben toegang tot dit incidentenregister. London Verzekeringen London Verzekeringen is ruim 160 jaar actief in Nederland. Wij bieden verzekeringen aan particulieren tegen aantrekkelijke tarieven. Met deze specialisatie heeft London een vooraanstaande marktpositie. London maakt deel uit van de Allianz Groep, een van s werelds grootste verzekeringsconcerns.

5 Hoe kunt u een klacht indienen? Wij doen er alles aan om uw schade correct te regelen en u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Mocht u niet tevreden zijn met onze werkwijze of service, neem dan contact met ons op. Wij proberen uw klacht altijd op te lossen. Blijft een oplossing uit, dan kunt u dat telefonisch, schriftelijk of per melden aan onze Klachtencommissie. Als uw klacht dan niet naar tevredenheid is opgelost, kunt u deze sturen aan Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). Klachtencommissie London Verzekeringen Postbus 60, 3000 AB, Rotterdam Telefoon: Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) Postbus AG Den Haag Handige websites Uitgebreide informatie over de medische, juridische en financiële gevolgen van een verkeersongeval. Ook vindt u hier alles over de Gedragscode Behandeling Letselschade. Op de site van het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening vindt u wat u moet doen als u een klacht wilt indienen. Op de site van het Verbond van Verzekeraars vindt u onder meer een toelichting op de behandelingsprocedures. De Letselschade Raad geeft richtlijnen voor de hoogte van de vergoedingen en de termijnen waarbinnen schadeclaims moeten worden afgehandeld. Op de site vindt u uitgebreide informatie over de medische, juridische, sociale en financiële gevolgen van een verkeersongeval. Slachtofferhulp biedt u praktische tips en hulp bij letselschade. Wij streven ernaar uw letselschade goed te regelen. Door duidelijke afspraken houden wij het proces voor u zo helder mogelijk. Wij willen uw zaak snel en correct behandelen. Wij houden u op de hoogte van de voortgang in uw zaak. Komt de schaderegelaar op bezoek? Leg dan (kopieën van) de volgende gegevens klaar: Salarisspecificaties Jaaropgave Gegevens van de arbodienst Gegevens van de thuiszorgorganisatie Namen van behandelende artsen Gegevens van uw zorgverzekeraar Uw CV Komt de arbeidsdeskundige op bezoek? Leg dan (een kopie van) de probleemanalyse en het plan van aanpak van de arbodienst of uw werkgever klaar.

6 London Verzekeringen is een onderdeel van Allianz Benelux N.V. Coolsingel 139, 3012 AG Rotterdam, Postbus 60, 3000 AB Rotterdam Telefoonnummer / Fax AFM nummer , Inschrijfnummer KvK O

U heeft letsel opgelopen, wat nu?

U heeft letsel opgelopen, wat nu? U heeft letsel opgelopen, wat nu? Belangrijk U heeft als gevolg van een ongeval letsel opgelopen. Hierbij was een verzekerde van De Goudse betrokken en daarom ontvangt u van ons dit document. Hierin leest

Nadere informatie

Schadevergoeding van het Waarborgfonds Motorverkeer?

Schadevergoeding van het Waarborgfonds Motorverkeer? Schadevergoeding van het Waarborgfonds Motorverkeer? Het Waarborgfonds Motorverkeer kan uitkomst bieden Het kan iedereen overkomen: u wordt aangereden door een motor voertuig en de dader rijdt door of

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt... en dan? Waar kan Generali u bij helpen?

Arbeidsongeschikt... en dan? Waar kan Generali u bij helpen? Arbeidsongeschikt... en dan? Waar kan Generali u bij helpen? I n h o u ds o p g av e Arbeidsongeschikt... en dan? 3 In tien stappen naar uw arbeidsongeschiktheidsuitkering 4 Wie helpen u daarbij? 8 Verschillende

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt. En dan?

Arbeidsongeschikt. En dan? Arbeidsongeschikt. En dan? Inhoud Voor wie is deze folder bedoeld? 5 Ik heb een aanvraag tot uitkering ingediend. Wat gebeurt er nu? 5 Beroepsarbeidsongeschiktheid 5 Passende arbeid 5 Gangbare arbeid

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt, wat nu?

Arbeidsongeschikt, wat nu? Arbeidsongeschikt, wat nu? Inhoud Een goede basis bij arbeidsongeschiktheid. 3 U heeft gevraagd om een uitkering. 4 U krijgt een uitkering. 7 U heeft een klacht over Centraal Beheer Achmea. 10 Goed om

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt en nu?

Arbeidsongeschikt en nu? AEGON Arbeidsongeschiktheidsverzekering Arbeidsongeschikt en nu? Als u arbeidsongeschikt raakt, heeft u veel te regelen. U bent niet alleen bezig met beter worden, maar u heeft daarnaast nog de zorg over

Nadere informatie

U gaat uit dienst. Wat betekent dit voor uw pensioen, partnerpensioen en arbeidsongeschiktheidsverzekering?

U gaat uit dienst. Wat betekent dit voor uw pensioen, partnerpensioen en arbeidsongeschiktheidsverzekering? U gaat uit dienst. Wat betekent dit voor uw pensioen, partnerpensioen en arbeidsongeschiktheidsverzekering? Inhoud U gaat uit dienst. 3 Situatie 1: U heeft een nieuwe werkgever. 4 Situatie 2: U start uw

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt. En dan? Klantbrochure

Arbeidsongeschikt. En dan? Klantbrochure Arbeidsongeschikt. En dan? Klantbrochure Voor wie is deze folder bedoeld? Deze folder is voor u van belang als u een aanvraag tot uitkering wilt indienen op uw arbeidsongeschiktheidsverzekering. Als u

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt. En dan?

Arbeidsongeschikt. En dan? Arbeidsongeschikt. En dan? Voor wie is deze folder bedoeld? Krijg ik altijd een medische beoordeling? Deze folder is van belang als u een aanvraag tot uitkering en/of een aanvraag tot premievrijstelling

Nadere informatie

WIA verzekeringen Voorwaarden Excedent R&P 421.101

WIA verzekeringen Voorwaarden Excedent R&P 421.101 WIA verzekeringen Voorwaarden Excedent R&P 421.101 Avéro Achmea Postbus 101 7300 AC Apeldoorn Nederland www.averoachmea.nl 2 Wat wilt u weten? Samengevat Welke verzekering heeft u bij ons?... 6 Wie is

Nadere informatie

Als uw behandeling anders uitpakt. Wat mag u verwachten? Wat kunt u zelf doen? NEDERLANDSE PATIËNTEN CONSUMENTEN FEDERATIE

Als uw behandeling anders uitpakt. Wat mag u verwachten? Wat kunt u zelf doen? NEDERLANDSE PATIËNTEN CONSUMENTEN FEDERATIE Als uw behandeling anders uitpakt Wat mag u verwachten? Wat kunt u zelf doen? NEDERLANDSE PATIËNTEN CONSUMENTEN FEDERATIE 2 Inhoud 3 Als uw behandeling anders uitpakt... 3 Als uw behandeling anders uitpakt

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt. En dan? informatie voor de ondernemer

Arbeidsongeschikt. En dan? informatie voor de ondernemer Arbeidsongeschikt En dan? informatie voor de ondernemer 2 Arbeidsongeschikt, en hoe verder? U bent arbeidsongeschikt geworden. Wat nu? In deze brochure zetten we op een rij wat er gebeurt nadat u een aanvraag

Nadere informatie

Voorwaarden RH2014. Rechtsbijstandverzekering. fbto.nl

Voorwaarden RH2014. Rechtsbijstandverzekering. fbto.nl Voorwaarden Rechtsbijstandverzekering RH2014 Rechtsbijstandverzekering fbto.nl Voorwaarden FBTO Rechtsbijstandverzekering Inhoud Inhoud Leeswijzer 4 Contact 5 Algemene voorwaarden 7 1. Waarop baseren wij

Nadere informatie

Voorwaarden Ondernemer op Verzuimverzekering

Voorwaarden Ondernemer op Verzuimverzekering Voorwaarden Ondernemer op Verzuimverzekering Waarom deze voorwaarden belangrijk voor u zijn Deze voorwaarden horen bij uw Ondernemer op verzuimverzekering. Hierin leest u waarvoor u verzekerd bent, hoe

Nadere informatie

U heeft een. klacht over de zorg. Wat nu? S E R I E P A T I Ë N T E N R E C H T

U heeft een. klacht over de zorg. Wat nu? S E R I E P A T I Ë N T E N R E C H T U heeft een klacht over de zorg. Wat nu? 8 S E R I E P A T I Ë N T E N R E C H T INHOUDSOPGAVE pagina 1 Inleiding 2 U heeft een klacht over de zorg. Wat nu? 5 In gesprek met de hulpverlener 7 Liever naar

Nadere informatie

Uw heeft een klacht over de zorg. Wat nu? 8

Uw heeft een klacht over de zorg. Wat nu? 8 Postbus 1539 3500 BM Utrecht Telefoon 030-297 03 03 Fax 030-297 06 06 E-mail npcf@npcf.nl Website www.npcf.nl Deze brochure maakt deel uit van de serie PATIËNTENRECHT Uw rechten als patiënt (WGBO) 1 Inzage

Nadere informatie

Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer

Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de rechtsbijstandverzekering in het verkeer. Welke risico s dekt deze

Nadere informatie

Een patiënt stelt u aansprakelijk. Een claim, wat nu?

Een patiënt stelt u aansprakelijk. Een claim, wat nu? Arjan Kuik, tandarts, lid sinds 1983 VAN EEN ZORGPROFESSIONAL Een claim Een patiënt stelt u aansprakelijk. Een claim, wat nu? Een patiënt stelt u aansprakelijk. Wat nu? Informatie voor zorgprofessionals

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Zelf Uitvaartverzekering Z.UITV.Z 15.01

Algemene voorwaarden Zelf Uitvaartverzekering Z.UITV.Z 15.01 Algemene voorwaarden Zelf Uitvaartverzekering Z.UITV.Z 15.01 Algemene voorwaarden Zelf Uitvaartverzekering Z.UITV.Z 15.01 Wat houdt de Zelf Uitvaartverzekering in? De Zelf Uitvaartverzekering geeft recht

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Rechtsbijstandverzekering (Verzekeringsoverzicht)

Bijzondere voorwaarden Rechtsbijstandverzekering (Verzekeringsoverzicht) POLISVOORWAARDEN Rechtsbijstandverzekering voor particulieren Delta Lloyd Schadeverzekering NV Arnhem MODEL RE 03.2.13 D INHOUD Algemene voorwaarden Rechtsbijstandverzekering Pagina Artikel 1 Waar is deze

Nadere informatie

Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer

Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer Rechtsbijstand in het verkeer Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de rechtsbijstandverzekering in het verkeer.

Nadere informatie

Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer

Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer Rechtsbijstand in het verkeer Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de rechtsbijstandverzekering in het verkeer.

Nadere informatie

Een WW-uitkering, en nu?

Een WW-uitkering, en nu? uwv.nl werk.nl Een WW-uitkering, en nu? Wat u moet weten als u een WW-uitkering krijgt Meer informatie? Deze brochure geeft algemene informatie. Heeft u na het lezen nog vragen? Kijk dan op uwv.nl/werkloos.

Nadere informatie

Artikel 1: Uw en onze verwachtingen p. 1 1.1 Wat u van Woongarant mag verwachten p. 1 1.2 Wat Woongarant van u verwacht p. 1

Artikel 1: Uw en onze verwachtingen p. 1 1.1 Wat u van Woongarant mag verwachten p. 1 1.2 Wat Woongarant van u verwacht p. 1 Woongarant All In Woonpakket Algemene voorwaarden All In Woonpakket 0115 Wat vindt u waar? Artikel 1: Uw en onze verwachtingen p. 1 1.1 Wat u van Woongarant mag verwachten p. 1 1.2 Wat Woongarant van u

Nadere informatie

Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer

Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de rechtsbijstandverzekering in het verkeer. Welke risico s dekt deze

Nadere informatie

Productwijzer Rechtsbijstandverzekering

Productwijzer Rechtsbijstandverzekering Rechtsbijstandverzekering Actua Assuradeuren B.V. versie april 2011 Productwijzer Rechtsbijstandverzekering Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de

Nadere informatie

Voorwaarden Generali Ondernemer op verzuimverzekering

Voorwaarden Generali Ondernemer op verzuimverzekering Voorwaarden Generali Ondernemer op verzuimverzekering Waarom deze voorwaarden belangrijk voor u zijn Deze voorwaarden horen bij uw Generali Ondernemer op verzuimverzekering. Hierin leest u waarvoor u

Nadere informatie

Productwijzer Motorrijtuigenverzekering (WAM-verzekering)

Productwijzer Motorrijtuigenverzekering (WAM-verzekering) Productwijzer Motorrijtuigenverzekering (WAM-verzekering) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de motorrijtuigenverzekering. Welke risico s dekt deze

Nadere informatie

Voorwaarden Reaal Goed Geregeld Pakket

Voorwaarden Reaal Goed Geregeld Pakket Voorwaarden Reaal Goed Geregeld Pakket Algemene voorwaarden 03 100 14-09 VM Deze algemene voorwaarden gelden voor alle schadeverzekeringen van het Reaal Goed Geregeld Pakket. Daarnaast gelden er bijzondere

Nadere informatie