Allianz Nederland Schadeverzekering schade

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Allianz Nederland Schadeverzekering schade"

Transcriptie

1 Allianz Nederland Schadeverzekering Letselschade Letsel? U bent verzekerd van een goede schaderegeling. Rechtsbijstandverzekering Motorrijtuigen Veiligheid in het verkeer, óók juridisch

2

3 Inhoud Hoe wordt de schade vastgesteld en vergoed? Wat doen wij voor u? Wat kunt u doen? Met wie kunt u te maken krijgen? - Schadebehandelaar - Schaderegelaar - Medisch adviseur Arbeidsdeskundige Het inschakelen van een belangenbehartiger? Buitengerechtelijke kosten Gedragsregels Privacy en fraude Klachten Handige internetsites 1

4 Letsel? U bent verzekerd van een goede schaderegeling. U heeft als gevolg van een ongeval letsel opgelopen. Wij hopen dat u voorspoedig herstelt. Wij kunnen ons voorstellen dat u al uw aandacht nodig heeft om lichamelijk te herstellen en het ongeval emotioneel te verwerken. De afhandeling van uw letselschade kan dan onoverzichtelijk en tijdrovend overkomen. Om u en ons te verzekeren van een goede schaderegeling, hebben wij deze folder voor u samengesteld. Hierin leggen wij aan u uit hoe de schade vastgesteld en vergoed wordt, met wie u te maken kunt krijgen en wat wij van elkaar kunnen verwachten. Daarnaast bevat de folder informatie over de Gedragscode, die aangeeft hoe wij met elkaar omgaan. 2

5 1 Hoe wordt de schade vastgesteld? Het vaststellen van de aansprakelijkheid en vergoeden van de schade verloopt via de volgende stappen. Stap 1 Vaststellen van de aansprakelijkheid Om de aansprakelijkheid te kunnen beoordelen moeten wij weten hoe het ongeval is gebeurd. Vaak kan dit aan de hand van het schadeformulier van onze verzekerde. Bij onduidelijkheid schrijven wij getuigen aan, vragen wij het politierapport op of schakelen wij een ongevallendeskundige in. Dit kan enige tijd in beslag nemen. Indien de schade ook aan u zelf te wijten is, blijft een deel van de schade voor uw eigen rekening. Stap 2 Vaststellen van de schade Tijdens het onderzoek naar de aansprakelijkheid starten wij met het inventariseren van uw letselschade. Kosten waarmee u te maken kunt krijgen zijn bijvoorbeeld: Medische kosten, als u kosten maakt die niet door uw zorgverzekeraar worden vergoed. Reiskosten, bijvoorbeeld in verband met bezoeken aan het ziekenhuis of uw huisarts. Verlies van arbeidsvermogen (inkomensschade) als u niet of niet volledig kunt werken kan dit gevolgen hebben voor uw inkomen. Smartengeld. Dit is een vergoeding ter compensatie van geleden pijn en ongemak. De hoogte is afhankelijk van verschillende factoren, zoals de aard en ernst van het letsel en de duur en mate van genezing. Om een goed beeld te krijgen van uw schade, moeten wij een vergelijking maken tussen de denkbeeldige situatie zoals die zonder ongeval zou zijn geweest en de situatie waarin u zich nu na het ongeval bevindt. Om hierin inzicht te verkrijgen hebben wij informatie van u nodig. U bent er uiteraard van verzekerd dat wij alle informatie alleen gebruiken voor de behandeling van uw zaak. Stap 3 Vergoeden van uw schade Ingeval van licht letsel en goed herstel kan uw schade over het algemeen vlot geregeld worden. Wij wikkelen de zaak zo snel mogelijk en in goed overleg telefonisch met u af. Soms kost het regelen van uw schade helaas meer tijd. Dit kan bijvoorbeeld te maken hebben met de ernst van uw medische situatie of het onderzoek naar de medische en financiële consequenties. Zolang uw schade nog niet definitief geregeld kan worden, compenseren wij de vaststaande schade door middel van het betalen van voorschotten. Zodra wij het met elkaar eens zijn over de hoogte van uw schadevergoeding, kan de schade definitief geregeld worden. 3

6 2 Wat doen wij voor u? Wij streven ernaar met u tot een goede regeling van uw letselschade te komen. Door duidelijke afspraken te maken houden wij het hele proces voor u zo helder mogelijk. Wij houden de behandelingstermijn van uw zaak zo kort mogelijk. Wij houden u op de hoogte van de voortgang in uw zaak. Houdt u bij een bezoek van de schaderegelaar kopieën van de volgende gegevens bij de hand: Salarisspecificaties Jaaropgave Gegevens van de arbodienst Gegevens van de thuiszorgorganisatie Namen van de artsen die u heeft bezocht Gegevens van uw zorgverzekeraar Curriculum vitae. 3 Wat kunt u doen? Wij verwachten van u dat u de schade zo beperkt mogelijk houdt. Dit kunt u doen door ons de gevraagde informatie te verstrekken en mee te werken aan eventuele onderzoeken. Als wij medische informatie nodig hebben, vragen wij altijd eerst uw toestemming om deze gegevens op te vragen bij uw artsen. Verder vragen wij van u een actieve bijdrage aan uw herstel door behandelingen die artsen adviseren of (reïntegratie)trajecten die wij aanbieden te volgen. Wij raden u aan om bij te houden welke kosten u als gevolg van het ongeval heeft gemaakt. 4 Met wie kunt u te maken krijgen? Schadebehandelaar De schadebehandelaar behandelt uw zaak vanuit kantoor. Hij neemt regel matig telefonisch of schriftelijk contact met u op om te informeren naar uw herstel en de schade die u lijdt. Met vragen kunt u altijd bij hem terecht. Schaderegelaar De schaderegelaar komt na afspraak bij u op bezoek. Hij verzamelt alle belangrijke informatie voor de regeling van uw schade. Hij bespreekt uw herstel, het verloop van de schaderegeling, de ontstane schade en de voorschotten. U kunt hem al uw vragen stellen, ook na het bezoek. 4

7 Medisch adviseur De medisch adviseur is een arts die de medische gegevens beheert en beoordeelt. Hij geeft de schade behandelaar advies over uw medische situatie. Hij geeft alleen informatie die relevant is voor de schadeafwikkeling. De medisch adviseur bewaart uw medische gegevens in een apart medisch dossier, zodat uw privacy beschermd blijft. Arbeidsdeskundige De arbeidsdeskundige bekijkt samen met u de mogelijkheden om uw werk weer op te pakken als u door uw letsel uw werk niet meer op dezelfde manier kunt blijven doen. 5 Het inschakelen van een belangenbehartiger? Houdt u bij een bezoek van de arbeidsdeskundige kopieën van de volgende gegevens bij de hand: Een probleemanalyse en een plan van aanpak, opgesteld door de arbodienst of uw werkgever. De afhandeling van letselschaden is soms gecompliceerd en vereist speciale deskundigheid. Wie net een ongeval heeft meegemaakt is vaak niet in staat om zelf goed voor zijn belangen op te komen of heeft daar hulp bij nodig. Indien u niet binnen drie maanden bent hersteld, kunt u overwegen een belangenbehartiger in te schakelen. Dit kan zijn uw rechtsbijstandverzekeraar, de vakbond, de ANWB, een advocaat of een letselschadebureau. Deze treedt namens u op en onderhoudt de contacten met alle betrokken partijen. Indien u een belangenbehartiger inschakelt, verlopen alle contacten tussen u en ons via uw belangenbehartiger. 6 Buitengerechtelijke kosten Aan het inschakelen van een belangenbehartiger zijn kosten verbonden (tenzij u voor de kosten van rechtsbijstand verzekerd bent). Deze kosten worden buitengerechtelijke kosten genoemd. Deze kosten worden voor zover ze redelijk zijn door ons vergoed. 5

8 Letselschade 7 Gedragsregels Wij werken conform de Gedragscode Behandeling Letselschade, die op 1 januari 2007 is geïntroduceerd. Deze code geldt voor ongevallen die zwaardere letselschade tot gevolg hebben. Ziet het ernaar uit dat u binnen een half jaar na het ongeval niet zonder beperkingen bent, dan is waarschijnlijk sprake van zwaardere letselschade. De gedragscode reikt een aantal spelregels aan die er voor moet zorgen dat uw belangenbehartiger en wij goed met elkaar en met u omgaan tijdens het regelen van uw schade. Deze spelregels zijn gebaseerd op de volgende uitgangspunten: U staat in het gehele proces centraal. Uw belangenbehartiger en wij gaan respectvol en eerlijk met elkaar en met u om. De schadebehandeling is begrijpelijk en inzichtelijk voor u. Uw belangenbehartiger en de verzekeraar kunnen samen met u een plan van aanpak opstellen, waardoor u het proces goed kunt volgen. Het regelen van een schade verloopt in goede harmonie, ook als er meningsverschillen zijn. U, uw belangenbehartiger en wij als verzekeraar streven ernaar een goed tempo te houden in de schadebehandeling en de zaak in ieder geval binnen twee jaar af te ronden. Is er bij het verstrijken van die tweejaarstermijn nog geen eindregeling in zicht, dan beoordeelt een andere schadebehandelaar het verloop van het behandelingstraject. De bevindingen van die interne second opinion delen wij met u dan wel uw belangenbehartiger. In goed gezamenlijk overleg kan dan een plan van aanpak gericht op regeling worden opgesteld. 6

9 Wij streven ernaar met u tot een goede regeling van uw letselschade te komen. Door duidelijke afspraken te maken houden wij het hele proces voor u zo helder mogelijk. Wij houden de behandelingstermijn van uw zaak zo kort mogelijk. Wij houden u op de hoogte van de voortgang in uw zaak. Is uw schade na drie jaar nog niet geregeld en is naar uw idee een verdere versnelling van het behandelingstraject mogelijk dan biedt de verzekeraar u de optie van mediation aan. De betrokken partijen lossen problemen samen op. Indien onderling overleg niet tot oplossingen leidt, spreken partijen af welke stappen worden genomen. Het is niet verplicht de gedragscode toe te passen. In iedere zaak kunnen de betrokken partijen samen beslissen of de gedragscode wordt toegepast. Feit is wel dat de gedragscode door de meeste slachtofferorganisaties en verzekeraars wordt onderschreven. De code is ook ondertekend door een aantal belangenbehartigers. Indien uw belangenbehartiger de gedragscode niet ter sprake brengt, kunt u zelf voorstellen om de spelregels van de gedragscode te volgen. Voor de goede orde geven wij aan dat de Code geen antwoord geeft op de vraag op welke schadevergoeding u recht heeft. 8 Privacy en fraude Privacy Allianz neemt al uw persoonsgegevens op in haar administratie. Wij behandelen uw gegevens vertrouwelijk volgens de bepalingen van de Wet bescherming persoonsgegevens en andere Europese wet- en regelgeving. Ook voor personen of organisaties die wij inschakelen gelden dezelfde eisen van bescherming van uw privacy als voor onszelf. Verder zijn wij gebonden aan de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen. Deze kunt u opvragen bij het Verbond van Verzekeraars, telefoon (070) , of downloaden via onder Publicaties/ Downloads. 7

10 Uw persoonsgegevens kunnen daarnaast worden opgenomen in het Centraal Informatie Systeem van verzekeringsmaatschappijen die in Nederland werken. Het systeem levert een bijdrage aan verantwoord acceptatie- en schaderegelingsbeleid door de CIS-deelnemers. Stichting CIS, telefoonnummer (070) Fraude Iedere verzekeraar heeft als taak zorgvuldig om te gaan met de aan haar toevertrouwde gelden en te voorkomen dat iemand onterecht een schadevergoeding ontvangt. Fraudebeheersing heeft bij ons daarom hoge prioriteit. Allianz hanteert een zero-tolerance-beleid. Allianz staat fraude niet toe en onderneemt altijd actie. Bij twijfel over de juistheid of de volledigheid van de gegevens stellen wij een onderzoek in naar de claim. Hiertoe kan ook een persoonlijk onderzoek behoren. Wij houden ons hierbij altijd aan de wet en aan de Gedragscode Persoonlijk onderzoek. Bij een vermoeden van fraude nemen wij uw volledige personalia op in het interne incidentenregister van Allianz Nederland Groep N.V. Dit betekent dat u zich bij Allianz en haar dochterondernemingen in de toekomst niet kunt verzekeren. Zie hiervoor ook op Het register heeft tot doel een bijdrage te leveren aan het voeren van een verantwoord beleid in het acceptatieen claimproces. Alleen medewerkers van de Allianz Nederland Groep hebben toegang tot dit incidentenregister. Het incidentenregister staat onder beheer van onze afdeling Legal, Compliance & Anti-fraud, Postbus 64, 3000 AB Rotterdam. Voor inzage in het incidentenregister kunt u contact opnemen met deze afdeling. Het incidentenregister is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens onder meldingsnummer m Klachten Wij doen onze uiterste best om uw schade correct te regelen en u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het voorkomen dat u niet tevreden bent over de manier waarop uw schade wordt behandeld. Neemt u dan contact met ons op. Wij zullen altijd proberen het probleem op te lossen en leggen u graag uit waarom wij op een bepaalde manier hebben gehandeld. Als u van mening bent dat wij daarin onvoldoende slagen, kunt u zich met uw klacht wenden tot onze directie. Mocht het zo zijn dat uw klacht desondanks niet naar tevredenheid wordt opgelost, dan kunt u zich wenden tot het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening, Postbus 93257, 2509 AG Den Haag. 8

11 10 Handige internetsites Uitgebreide informatie over de medische, juridische en financiële gevolgen van een verkeersongeval. U kunt op deze site ook alles lezen over de Gedragscode Behandeling Letselschade. Tevens bevat deze site veel verwijzingen naar andere nuttige sites. Deze site van het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening geeft aan hoe te handelen in geval van een klacht. Op deze site vindt u onder meer een toelichting op de behandelings-procedures. De Letselschade Raad brengt onder meer richtlijnen uit ten aanzien van de hoogte van de vergoedingen en de termijnen waarbinnen schadeclaims moeten worden afgehandeld. Op deze site kunt u alles lezen over de Gedragscode Behandeling Letselschade.

12 Allianz Nederland Schadeverzekering is een onderdeel van Allianz Benelux N.V. Coolsingel 139 Postbus 64, 3000 AB Rotterdam Tel Fax AFM nummer Inschrijfnummer KvK Allianz Nederland Verkeer- en Privéverzekeringen Postbus AT Rotterdam Tel Fax S

U heeft letsel opgelopen, wat nu?

U heeft letsel opgelopen, wat nu? U heeft letsel opgelopen, wat nu? Belangrijk U heeft als gevolg van een ongeval letsel opgelopen. Hierbij was een verzekerde van De Goudse betrokken en daarom ontvangt u van ons dit document. Hierin leest

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt en nu?

Arbeidsongeschikt en nu? AEGON Arbeidsongeschiktheidsverzekering Arbeidsongeschikt en nu? Als u arbeidsongeschikt raakt, heeft u veel te regelen. U bent niet alleen bezig met beter worden, maar u heeft daarnaast nog de zorg over

Nadere informatie

Schadevergoeding van het Waarborgfonds Motorverkeer?

Schadevergoeding van het Waarborgfonds Motorverkeer? Schadevergoeding van het Waarborgfonds Motorverkeer? Het Waarborgfonds Motorverkeer kan uitkomst bieden Het kan iedereen overkomen: u wordt aangereden door een motor voertuig en de dader rijdt door of

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt... en dan? Waar kan Generali u bij helpen?

Arbeidsongeschikt... en dan? Waar kan Generali u bij helpen? Arbeidsongeschikt... en dan? Waar kan Generali u bij helpen? I n h o u ds o p g av e Arbeidsongeschikt... en dan? 3 In tien stappen naar uw arbeidsongeschiktheidsuitkering 4 Wie helpen u daarbij? 8 Verschillende

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt. En dan?

Arbeidsongeschikt. En dan? Arbeidsongeschikt. En dan? Inhoud Voor wie is deze folder bedoeld? 5 Ik heb een aanvraag tot uitkering ingediend. Wat gebeurt er nu? 5 Beroepsarbeidsongeschiktheid 5 Passende arbeid 5 Gangbare arbeid

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt, wat nu?

Arbeidsongeschikt, wat nu? Arbeidsongeschikt, wat nu? Inhoud Een goede basis bij arbeidsongeschiktheid. 3 U heeft gevraagd om een uitkering. 4 U krijgt een uitkering. 7 U heeft een klacht over Centraal Beheer Achmea. 10 Goed om

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt. En dan? Klantbrochure

Arbeidsongeschikt. En dan? Klantbrochure Arbeidsongeschikt. En dan? Klantbrochure Voor wie is deze folder bedoeld? Deze folder is voor u van belang als u een aanvraag tot uitkering wilt indienen op uw arbeidsongeschiktheidsverzekering. Als u

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt. En dan?

Arbeidsongeschikt. En dan? Arbeidsongeschikt. En dan? Voor wie is deze folder bedoeld? Krijg ik altijd een medische beoordeling? Deze folder is van belang als u een aanvraag tot uitkering en/of een aanvraag tot premievrijstelling

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Rechtsbijstandverzekering (Verzekeringsoverzicht)

Bijzondere voorwaarden Rechtsbijstandverzekering (Verzekeringsoverzicht) POLISVOORWAARDEN Rechtsbijstandverzekering voor particulieren Delta Lloyd Schadeverzekering NV Arnhem MODEL RE 03.2.13 D INHOUD Algemene voorwaarden Rechtsbijstandverzekering Pagina Artikel 1 Waar is deze

Nadere informatie

Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer

Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de rechtsbijstandverzekering in het verkeer. Welke risico s dekt deze

Nadere informatie

Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer

Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer Rechtsbijstand in het verkeer Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de rechtsbijstandverzekering in het verkeer.

Nadere informatie

Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer

Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer Rechtsbijstand in het verkeer Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de rechtsbijstandverzekering in het verkeer.

Nadere informatie

Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer

Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de rechtsbijstandverzekering in het verkeer. Welke risico s dekt deze

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt. En dan? informatie voor de ondernemer

Arbeidsongeschikt. En dan? informatie voor de ondernemer Arbeidsongeschikt En dan? informatie voor de ondernemer 2 Arbeidsongeschikt, en hoe verder? U bent arbeidsongeschikt geworden. Wat nu? In deze brochure zetten we op een rij wat er gebeurt nadat u een aanvraag

Nadere informatie

Voorwaarden RH2014. Rechtsbijstandverzekering. fbto.nl

Voorwaarden RH2014. Rechtsbijstandverzekering. fbto.nl Voorwaarden Rechtsbijstandverzekering RH2014 Rechtsbijstandverzekering fbto.nl Voorwaarden FBTO Rechtsbijstandverzekering Inhoud Inhoud Leeswijzer 4 Contact 5 Algemene voorwaarden 7 1. Waarop baseren wij

Nadere informatie

Rechtsbijstandverzekering (uitvoering DAS) Inhoud

Rechtsbijstandverzekering (uitvoering DAS) Inhoud Polismantel 9002 Rechtsbijstandverzekering (uitvoering DAS) Inhoud Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1.1 Deze polisvoorwaarden 2 1.2 Wie bedoelen wij met verzekerden? 2 1.3 Wat bedoelen wij met rechtsbijstand?

Nadere informatie

Voorwaarden Verzekerd met Advies Rechtsbijstandverzekering - Particulier Inhoud

Voorwaarden Verzekerd met Advies Rechtsbijstandverzekering - Particulier Inhoud Inhoud Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1.1 Deze polisvoorwaarden 2 1.2 Wie bedoelen wij met verzekerden? 2 1.3 Wat bedoelen wij met rechtsbijstand? 2 Artikel 2 Risico-omschrijving 2.1 Privépersoon 3 2.2

Nadere informatie

Productwijzer Rechtsbijstandverzekering

Productwijzer Rechtsbijstandverzekering Rechtsbijstandverzekering Actua Assuradeuren B.V. versie april 2011 Productwijzer Rechtsbijstandverzekering Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de

Nadere informatie

Een patiënt stelt u aansprakelijk. Een claim, wat nu?

Een patiënt stelt u aansprakelijk. Een claim, wat nu? Arjan Kuik, tandarts, lid sinds 1983 VAN EEN ZORGPROFESSIONAL Een claim Een patiënt stelt u aansprakelijk. Een claim, wat nu? Een patiënt stelt u aansprakelijk. Wat nu? Informatie voor zorgprofessionals

Nadere informatie

U gaat uit dienst. Wat betekent dit voor uw pensioen, partnerpensioen en arbeidsongeschiktheidsverzekering?

U gaat uit dienst. Wat betekent dit voor uw pensioen, partnerpensioen en arbeidsongeschiktheidsverzekering? U gaat uit dienst. Wat betekent dit voor uw pensioen, partnerpensioen en arbeidsongeschiktheidsverzekering? Inhoud U gaat uit dienst. 3 Situatie 1: U heeft een nieuwe werkgever. 4 Situatie 2: U start uw

Nadere informatie

ASR Arbeidsongeschiktheidsverzekering Uitgebreid Algemene polisvoorwaarden

ASR Arbeidsongeschiktheidsverzekering Uitgebreid Algemene polisvoorwaarden Inhoud Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen Artikel 1 Begrippenlijst Hoofdstuk 2 Te verzekeren risico Artikel 2 Wat is het doel van de verzekering? Artikel 3 Welke documenten horen bij de verzekering? Hoofdstuk

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Holland Geldadvies

Dienstverleningsdocument Holland Geldadvies Holland Geldadvies Harderwijkerstraat 43 3881 ED PUTTEN Tel.: 0341-355.462 Fax: 0848.672.679 www. hollandgeldadvies.nl info@hollandgeldadvies.nl AFM vergunning: 12016528 Dienstverleningsdocument Holland

Nadere informatie

Als uw behandeling anders uitpakt. Wat mag u verwachten? Wat kunt u zelf doen? NEDERLANDSE PATIËNTEN CONSUMENTEN FEDERATIE

Als uw behandeling anders uitpakt. Wat mag u verwachten? Wat kunt u zelf doen? NEDERLANDSE PATIËNTEN CONSUMENTEN FEDERATIE Als uw behandeling anders uitpakt Wat mag u verwachten? Wat kunt u zelf doen? NEDERLANDSE PATIËNTEN CONSUMENTEN FEDERATIE 2 Inhoud 3 Als uw behandeling anders uitpakt... 3 Als uw behandeling anders uitpakt

Nadere informatie

Voorwaarden ARAG ProRechtCombinatie Zelfstandigen Zonder Personeel 2015

Voorwaarden ARAG ProRechtCombinatie Zelfstandigen Zonder Personeel 2015 Voorwaarden ARAG ProRechtCombinatie Zelfstandigen Zonder Personeel 2015 Voorwaarden ARAG ProRechtCombinatie Zelfstandigen Zonder Personeel 2015 2 Hoe meldt u een zaak aan? Bent u betrokken geraakt bij

Nadere informatie

ijs Polisvoorwaarden Rechtsbijstandverzekering voor Particulieren

ijs Polisvoorwaarden Rechtsbijstandverzekering voor Particulieren ec ijs Polisvoorwaarden Rechtsbijstandverzekering voor Particulieren 2 Inhoudsopgave Over de inhoud van dit boekje Dit boekje bevat de polisvoorwaarden (PRB 2010) die betrekking hebben op de Rechtsbijstandverzekering

Nadere informatie

Gedragscode Behandeling Letselschade. Medische Paragraaf. Mr. A. Wilken Prof. mr. A.J. Akkermans. deletselschaderaad.nl

Gedragscode Behandeling Letselschade. Medische Paragraaf. Mr. A. Wilken Prof. mr. A.J. Akkermans. deletselschaderaad.nl Gedragscode Behandeling Letselschade Medische Paragraaf Mr. A. Wilken Prof. mr. A.J. Akkermans deletselschaderaad.nl De Letselschade Raad wil de harmonie en duidelijkheid in de afhandeling van personenschade

Nadere informatie

Wat kunt u doen als u zelf slachtoffer bent geworden van geweld

Wat kunt u doen als u zelf slachtoffer bent geworden van geweld Wat kunt u doen als u zelf slachtoffer bent geworden van geweld Dit document behandeld de volgende onderwerpen: 1. Ziekenhuis / huisarts 2. Aangifte doen Aangifte bij de Politie Anoniem aangifte doen 3.

Nadere informatie

Rechtsbijstandverzekering

Rechtsbijstandverzekering Voorwaarden Rechtsbijstandverzekering Particulieren Aon TG Rechtsbijstand 2014-11 Versie 2.0 1 Inhoudsopgave Algemene informatie... 3 Verzekeraar... 3 Hoe doet u een beroep op de polis?... 3 Hoe meldt

Nadere informatie