Naam adviseur:... Adviseurnummer:... Polisnummer:... Naam contactpersoon:... Telefoonnummer contactpersoon:... adres contactpersoon:...

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Naam adviseur:... Adviseurnummer:... Polisnummer:... Naam contactpersoon:... Telefoonnummer contactpersoon:... E-mailadres contactpersoon:..."

Transcriptie

1 Meldingsformulier arbeidsongeschiktheid (AOV) 1. Adviseur Naam adviseur:... Adviseurnummer:... Polisnummer:... Naam contactpersoon:... Telefoonnummer contactpersoon:... adres contactpersoon: Verzekerde Naam:... Geboortenaam (alleen invullen als u getrouwd bent en u de achternaam van uw partner gebruikt): Voornamen (eerste voornaam voluit):... Geboortedatum:... man vrouw Burgerservicenummer:... Telefoonnummer privé:... Telefoonnummer mobiel:... Rekeningnummer (IBAN):... adres:... Let op! Voeg een kopie van uw identiteitsbewijs toe. Zie pagina 5 bij Let op voor een nadere toelichting. 3. Verzekeringnemer (dit hoeft u niet in te vullen als verzekerde gelijk is aan verzekeringnemer) Naam:... Telefoonnummer... Rekeningnummer (IBAN): Beroep en werkzaamheden Beroep Wat is uw beroep?... Hoe lang oefent u dit beroep uit als zelfstandige?... *602012* /14 Heeft u dit beroep ook in loondienst uitgeoefend? nee ja Zo ja, hoelang?... Uren en werkzaamheden Hoeveel uur werkte u gemiddeld per week voordat u arbeidsongeschikt werd?... uur Hoeveel uur werkt u op dit moment gemiddeld per week?... uur 1 van 5

2 Hoe waren deze uren verdeeld voordat u arbeidsongeschikt werd en hoe zijn deze uren verdeeld op dit moment? Werkzaamheden Vóór uw arbeidsongeschiktheid Op dit moment - administratieve werkzaamheden... uren per week... uren per week - leiding geven/toezicht houden... uren per week... uren per week - commercieel/verkoop... uren per week... uren per week - fysieke werkzaamheden (handenarbeid)*... uren per week... uren per week - (zakelijk) reizen... uren per week... uren per week - anders:... uren per week... uren per week * Waaruit bestaat uw handenarbeid?... Ander beroep Heeft u nog een ander beroep? nee (ga verder met vraag 5) ja Welk beroep? Oefent u dit beroep in loondienst uit? nee ja Hoeveel uur per week besteedt u hieraan?... uur Uit welke werkzaamheden bestaat dit beroep? Bedrijfsgegevens Naam bedrijf:... Soort bedrijf/bedrijfsactiviteiten:... Website bedrijf:... Handelsregister Staat uw onderneming ingeschreven in het Handelsregister? nee ja Wat is uw inschrijvingsnummer?... Welke rechtsvorm heeft uw onderneming? eenmanszaak maatschap Wat is het aantal maten?... Wat is uw winstaandeel?... % vof Wat is het aantal vennoten?... Wat is uw winstaandeel?... % bv Wat is het aantal dga s?... Wat is uw winstaandeel?... % anders:... Personeel in dienst Hoeveel mensen heeft u (gemiddeld) in dienst?... fulltime en/of... parttime Werken één of meerdere gezinsleden mee in het bedrijf? nee (ga verder met vraag 6) ja Welk gezinslid/gezinsleden?... Hoeveel uur gemiddeld per week?... uur Wat is de aard van de werkzaamheden van deze perso(o)n(en)? Inkomen Eenmanszaak/ maatschap/vof/vrij beroep Wat was uw persoonlijke winst voor belasting in de afgelopen 3 jaar? jaar: bedrag: Hoeveel bedraagt uw huidige inkomen (prognose)?... 2 van 5

3 bv Wat was uw dga salaris in de afgelopen 3 jaar? jaar: bedrag: Wat was het daadwerkelijk aan u uitgekeerde dividend in de afgelopen 3 jaar? jaar: bedrag: Hoeveel bedraagt uw huidige inkomen (prognose)?... De opgave betreft inkomensgegevens van de: bv werkmaatschappij, nl.: Inhouding loonheffingen en loonheffingskorting Generali is wettelijk verplicht om op uw uitkering loonheffingen (loonbelasting, premies volksverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet) in te houden. Dit betekent dat u een netto in plaats van een bruto-uitkering ontvangt. Wij houden geen loonheffingen in als de rechtsvorm van uw bedrijf een bv is en de bv ook verzekeringnemer. Als u loon of een uitkering ontvangt, heeft u recht op loonheffingskorting. U betaalt dan minder belasting en premies volksverzekeringen. De loonheffingskorting kan echter maar door één werkgever of uitkeringsinstantie worden toegepast. Wilt u dat wij de loonheffingskorting toepassen? Dan kunt u dat hier aangeven: Wilt u dat Generali de loonheffingskorting toepast? nee ja Kijk voor meer informatie op en zoek via de term inhouding loonheffing op uitkering bij arbeidsongeschiktheid. U kunt ook bellen met de BelastingTelefoon via telefoonnummer Zij zijn bereikbaar van maandag tot en met donderdag van tot uur en op vrijdag van tot uur. 8. Ergens anders verzekerd Heeft u ergens anders een arbeidsongeschiktheids- of ongevallen (inzittenden)verzekering lopen? nee (ga verder met Aanspraak uitkering) ja Bij welke verzekeringsmaatschappij?... Wat is uw polisnummer?... Wat is het verzekerd bedrag/wat zijn de verzekerde bedragen op deze polis(sen)?... Aanspraak uitkering Maakt u aanspraak op een uitkering op grond van één of meerdere sociale verzekeringswetten of voorzieningen? nee (ga verder met vraag 9) ja Welke uitkering? ZW WaZ/WIA/WAO WW anders: Uw arbeidsongeschiktheid Wanneer heeft u uw werkzaamheden geheel of gedeeltelijk gestaakt? Kunt u uw werk niet meer gedeeltelijk of volledig uitoefenen? volledig gedeeltelijk Waardoor kunt u uw werk niet gedeeltelijk of volledig uitvoeren? ziekte ongeval 3 van 5

4 Welke beperkingen ervaart u tijdens uw werkzaamheden?... Sinds wanneer ervaart u deze beperkingen?... Voor welk percentage denkt u zelf dat u arbeidsongeschikt bent?... Hoe worden uw werkzaamheden opgevangen?... Wanneer verwacht u weer te kunnen werken?... Wanneer heeft u uw huisarts geraadpleegd?... Aansprakelijke derde Is uw arbeidsongeschiktheid veroorzaakt door een (mogelijke) aansprakelijke derde? nee ja 10. Klachten Heeft u suggesties voor onze dienstverlening of wilt u een klacht indienen? Laat u ons dit dan weten. Stuur een brief naar Generali verzekeringsgroep, Klachten en suggesties, Postbus 1888, 1110 CL Diemen. Of bel met U kunt ook een sturen naar Bent u niet tevreden over de oplossing van uw klacht? Dan kunt u de klacht vervolgens schriftelijk voorleggen aan Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid), Postbus 93257, 2509 AG Den Haag. U kunt ook bellen met (070) , mailen naar of kijken op Het Kifid neemt klachten in behandeling van consumenten en van ondernemers waarbij de klacht het persoonlijke belang treft. Kunt of wilt u uw klacht niet voorleggen aan het Kifid? Dan kunt u naar de rechter gaan. 11. Ondertekening Bescherming persoonsgegevens Bij de aangifte van de schade vragen wij om uw persoonsgegevens. Wij gebruiken deze voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten, het uitvoeren van marketingactiviteiten, het waarborgen van de veiligheid en integriteit van de financiële sector, statistische analyse en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Wij voeren een verantwoord acceptatie- en schadebeleid. Dat betekent dat wij risico s inschatten en fraude willen voorkomen. Het kan zijn dat wij daarom uw gegevens raadplegen bij de Stichting Centraal Informatie Systeem (CIS) in Zeist of dat wij uw gegevens aan hen aanleveren. Het privacyreglement van de Stichting CIS is van toepassing. Dit reglement en overige informatie over de stichting vindt u op Op de verwerking van persoonsgegevens is de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen van toepassing. U kunt de volledige tekst van de Gedragscode raadplegen via de website van het Verbond van Verzekeraars Of vraag hem op bij het Verbond van Verzekeraars, Postbus 93450, 2509 AL Den Haag. U kunt ook bellen met (070) van 5

5 Let op! U heeft een mededelingsplicht U bent als verzekeringnemer verplicht om bij het doen van een schadeaangifte alle informatie aan de verzekeraar te verstrekken. Wij verzoeken u dan ook om al onze vragen voor deze schadeaangifte zo volledig mogelijk en naar waarheid te beantwoorden. Zijn er nieuwe feiten en omstandigheden bij u bekend nádat wij uw aangifte hebben ontvangen, maar nog vóórdat wij definitief over uw aangifte hebben beslist? Dan moet u ons dit alsnog zo spoedig mogelijk laten weten. Als na de schadeaangifte blijkt dat u één of meerdere vragen onjuist of onvolledig heeft beantwoord, dan kunnen wij het recht op uitkering beperken of zelfs laten vervallen. Als u ons opzettelijk misleidt of als wij bij kennis over de werkelijke stand van zaken de verzekering niet zouden hebben gesloten, hebben wij het recht om de verzekering op te zeggen. Ondertekening Verzekeringnemer/verzekerde (ondergetekende) verklaart: - dat hij alle vragen naar waarheid en volledig heeft beantwoord; - dat hij geen bijzonderheden over deze schade heeft verzwegen; - dat hij de alinea s Bescherming persoonsgegevens en Let op! U heeft een mededelingsplicht heeft gelezen; - dat hij de eventueel nog nadere gegevens aan Generali zal verstrekken die nodig zijn om de mate van arbeidsongeschiktheid vast te stellen en die mede het recht op uitkering bepalen. Datum:... Handtekening verzekeringnemer: Handtekening verzekerde: Waar moet ik dit formulier naar toesturen? Meldingsformulier arbeidsongeschiktheid Stuur het volledig ingevulde meldingsformulier naar Generali via: - Scan het aanvraagformulier en mail deze naar Vermeld bij het onderwerp van uw Arbeidsongeschiktheidsmelding. - Post: Generali verzekeringsgroep, Schadebehandeling Inkomen, Postbus 1888, 1110 CL Diemen. Vragenformulier medische oorzaak arbeidsongeschiktheid en/of blijvende invaliditeit Naast dit meldingsformulier moet u ook een vragenformulier invullen met daarop een aantal medische gegevens. In het kader van uw privacy is het belangrijk dat u dit vragenformulier naar een ander adres stuurt dan uw meldingsformulierformulier: - Scan uw vragenformulier en mail deze naar - Post: Generali verzekeringsgroep, Medisch adviseur, Postbus 1888, 1110 CL Diemen Let op! - Uw polis en de verzekeringsvoorwaarden bevatten belangrijke informatie. Op uw polis staat welke afspraken wij met u hebben gemaakt. In de voorwaarden leest u waarvoor u verzekerd bent, hoe de verzekering werkt en welke regels daarbij gelden. Er staat in wat u van Generali mag verwachten en wat wij van u verwachten. Zo weet u precies waar u aan toe bent. - U bent verplicht Generali direct op de hoogte te stellen wanneer u uw werkzaamheden geheel of gedeeltelijk hervat. Of wanneer u geheel of gedeeltelijk bent hersteld. - Wanneer u arbeidsongeschikt bent en u recht heeft op een uitkering, is Generali wettelijk verplicht loonheffingen (loonbelasting, premie volksverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet) in te houden op uw uitkering. Daarom hebben wij een kopie van uw identiteitsbewijs nodig. Dit is een paspoort of een identiteitskaart (ID-kaart). 5 van 5

6 Vragenformulier medische oorzaak arbeidsongeschiktheid en/of blijvende invaliditeit Dit formulier is een aanvulling op het Meldingsformulier arbeidsongeschiktheid of Meldingsformulier ongeval. Wij gaan vertrouwelijk om met uw gegevens. 1. Verzekerde Naam:... Telefoonnummer waarop u bereikbaar bent:... Polisnummer: Uw arbeidsongeschiktheid Wat is de oorzaak van uw arbeidsongeschiktheid?... Wanneer heeft u in verband hiermee voor het eerst een arts geraadpleegd?... Welke arts/specialist/therapeut was dat? Naam behandelaar:... Specialisme behandelaar:... Naam ziekenhuis:... Door welke arts/specialist/therapeut wordt u nu behandeld? Naam:... Specialisme: Gegevens van uw huisarts Naam van uw huisarts:... *602011* /14 4. Uw verblijfadres Waar verblijft u momenteel? thuis ziekenhuis ergens anders Naam ziekenhuis:... Adres verblijfplaats:... Postcode en plaats verblijfplaats:... Kunt u op het spreekuur van een arts komen? nee ja 1 van 3

7 5. Ondertekening Bescherming persoonsgegevens Bij de aangifte van de schade vragen wij om uw persoonsgegevens. Wij gebruiken deze voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten, het uitvoeren van marketingactiviteiten, het waarborgen van de veiligheid en integriteit van de financiële sector, statistische analyse en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Wij voeren een verantwoord acceptatie- en schadebeleid. Dat betekent dat wij risico s inschatten en fraude willen voorkomen. Het kan zijn dat wij daarom uw gegevens raadplegen bij de Stichting Centraal Informatie Systeem (CIS) in Zeist of dat wij uw gegevens aan hen aanleveren. Het privacyreglement van de Stichting CIS is van toepassing. Dit reglement en overige informatie over de stichting vindt u op Op de verwerking van persoonsgegevens is de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen van toepassing. U kunt de volledige tekst van de Gedragscode raadplegen via de website van het Verbond van Verzekeraars Of vraag hem op bij het Verbond van Verzekeraars, Postbus 93450, 2509 AL Den Haag. U kunt ook bellen met (070) Let op! U heeft een mededelingsplicht U bent als verzekeringnemer en/of verzekerde verplicht om bij het doen van een schadeaangifte alle informatie aan de verzekeraar te verstrekken. Wij verzoeken u dan ook om al onze vragen voor deze schadeaangifte zo volledig mogelijk en naar waarheid te beantwoorden. Zijn er nieuwe feiten en omstandigheden bij u bekend nádat wij uw aangifte hebben ontvangen, maar nog vóórdat wij definitief over uw aangifte hebben beslist? Dan moet u ons dit alsnog zo spoedig mogelijk laten weten. Als na de schadeaangifte blijkt dat u één of meerdere vragen onjuist of onvolledig heeft beantwoord, dan kunnen wij het recht op uitkering beperken of zelfs laten vervallen. Als u ons opzettelijk misleidt of als wij bij kennis over de werkelijke stand van zaken de verzekering niet zouden hebben gesloten, hebben wij het recht om de verzekering op te zeggen. Ondertekening Verzekeringnemer/verzekerde (ondergetekende) verklaart: - dat hij alle vragen naar waarheid en volledig heeft beantwoord; - dat hij geen bijzonderheden over deze schade heeft verzwegen; - dat hij de alinea s Bescherming persoonsgegevens en Let op! U heeft een mededelingsplicht heeft gelezen; - dat hij de eventueel nog nadere gegevens aan Generali zal verstrekken die nodig zijn om de mate van arbeidsongeschiktheid vast te stellen en die mede het recht op uitkering bepalen. Datum: Handtekening verzekerde: Waar moet ik dit formulier naar toesturen? Vragenformulier medische oorzaak arbeidsongeschiktheid en/of blijvende invaliditeit In het kader van uw privacy is het belangrijk dat u dit vragenformulier naar een ander adres stuurt dan uw meldingsformulierformulier: Stuur het volledig ingevulde vragenformulier met daarop een aantal medische gegevens naar Generali via: - Scan uw vragenformulier en mail deze naar - Post: Generali verzekeringsgroep, Medisch adviseur, Postbus 1888, 1110 CL Diemen. Meldingsformulier arbeidsongeschiktheid Naast dit vragenformulier moet u ook een meldingsformulier invullen. Stuur het volledig ingevulde meldingsformulier naar Generali via: - Scan het aanvraagformulier en mail deze naar Vermeld bij het onderwerp van uw Arbeidsongeschiktheidsmelding. - Post: Generali verzekeringsgroep, Schadebehandeling Inkomen, Postbus 1888, 1110 CL Diemen. 2 van 3

8 Let op! - U bent verplicht Generali direct op de hoogte te stellen wanneer u uw werkzaamheden geheel of gedeeltelijk hervat. Of wanneer u geheel of gedeeltelijk bent hersteld. - Medische gegevens worden door onze medische adviseur strikt vertrouwelijk behandeld. Bij de behandeling van uw arbeidsongeschiktheidsmelding kan het noodzakelijk zijn om een of meer behandelaars in te schakelen, zoals bijvoorbeeld een verzekeringsarts of een arbeidsdeskundige. De medisch adviseur zal in dat geval aan deze behandelaars alleen die informatie verstrekken, die voor de behandeling van uw arbeidsongeschiktheidsmelding belangrijk is. Bij deze eventuele verstrekking van informatie rust op de behandelaars een afgeleide geheimhoudingsplicht. 3 van 3

*641244* Aanvraag Pensioen Generali ToekomstPlan. 1. Intermediair. 2. Werknemer (verzekerde) 3. Werkgever. 4. Karakter pensioenovereenkomst

*641244* Aanvraag Pensioen Generali ToekomstPlan. 1. Intermediair. 2. Werknemer (verzekerde) 3. Werkgever. 4. Karakter pensioenovereenkomst Aanvraag Pensioen Generali ToekomstPlan Offerte d.d.:... (offerte meezenden a.u.b.) 1. Intermediair Naam intermediair:... Intermediairnummer:... Naam contactpersoon:... Telefoonnummer contactpersoon:...

Nadere informatie

Schadeformulier Doorlopende Reisverzekering

Schadeformulier Doorlopende Reisverzekering Schadeformulier Doorlopende Reisverzekering Polisnummer(s): 1. Verzekerde die schade heeft geleden Naam en voornaam/voornamen: man vrouw Postcode en woonplaats: Telefoonnummer: Mobiel: Beroep: Geboortedatum:

Nadere informatie

Meldingsformulier arbeidsongeschiktheid

Meldingsformulier arbeidsongeschiktheid Meldingsformulier arbeidsongeschiktheid 1 Verzekerde 1 Voorletter(s) Geboortedatum Burgerlijke staat Alleenstaand Ongehuwd samenwonend Gehuwd Geregistreerd partner Burgerservicenummer Telefoon zakelijk

Nadere informatie

Expat Pakket aanvraag

Expat Pakket aanvraag Expat Pakket aanvraag bij tijdelijk verblijf in het buitenland Maximale keuzevrijheid in het samenstellen van het verzekeringspakket Grote flexibiliteit in dekking en eigen risico Zeer uitgebreide S.O.S.-Hulpverlening

Nadere informatie

De voorwaarden Generali AOV voor moeilijk verzekerbare zelfstandigen

De voorwaarden Generali AOV voor moeilijk verzekerbare zelfstandigen De voorwaarden Generali AOV voor moeilijk verzekerbare zelfstandigen Waarom deze voorwaarden belangrijk voor u zijn Deze voorwaarden horen bij uw arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV): de Generali AOV

Nadere informatie

Expat Pakket aanvraag

Expat Pakket aanvraag Expat Pakket aanvraag bij tijdelijk verblijf in het buitenland Maximale keuzevrijheid in het samenstellen van het verzekeringspakket Grote flexibiliteit in dekking en eigen risico Zeer uitgebreide S.O.S.-Hulpverlening

Nadere informatie

collectiviteitsnaam collectiviteitsnummer aanvraag verzekerden intermediair intermediairnummer adresgegevens intermediair (of stempel)

collectiviteitsnaam collectiviteitsnummer aanvraag verzekerden intermediair intermediairnummer adresgegevens intermediair (of stempel) collectiviteitsnaam collectiviteitsnummer De Goudse Zorg Polis Collectief aanvraag verzekerden intermediair intermediairnummer 001 5449(nov2014)a adresgegevens intermediair (of stempel) De Goudse Zorg

Nadere informatie

Inschrijving individuele PLUS-verzekering

Inschrijving individuele PLUS-verzekering individuele PLUS-verzekering Inschrijving individuele PLUS-verzekering pagina 01 06 Let op! U kunt zich alleen inschrijven voor de individuele PLUS-verzekering als u op basis van een arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

Voorwaarden Generali Ondernemer op verzuimverzekering

Voorwaarden Generali Ondernemer op verzuimverzekering Voorwaarden Generali Ondernemer op verzuimverzekering Waarom deze voorwaarden belangrijk voor u zijn Deze voorwaarden horen bij uw Generali Ondernemer op verzuimverzekering. Hierin leest u waarvoor u

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt... en dan? Waar kan Generali u bij helpen?

Arbeidsongeschikt... en dan? Waar kan Generali u bij helpen? Arbeidsongeschikt... en dan? Waar kan Generali u bij helpen? I n h o u ds o p g av e Arbeidsongeschikt... en dan? 3 In tien stappen naar uw arbeidsongeschiktheidsuitkering 4 Wie helpen u daarbij? 8 Verschillende

Nadere informatie

De Goudse Zorg Polis aanvraag

De Goudse Zorg Polis aanvraag De Goudse Zorg Polis aanvraag intermediair intermediairnummer 001 5265(dec2014)a adresgegevens intermediair (of stempel) De Goudse Zorg Polis aanvraag Het ingevulde formulier kunt u opsturen naar: Aevitae

Nadere informatie

ZelfstandigVerzekerd aanvraag

ZelfstandigVerzekerd aanvraag ZelfstandigVerzekerd aanvraag intermediair intermediairnummer adresgegevens intermediair (of stempel) ZelfstandigVerzekerd aanvraag  1. aanvraag betreft (Er moet altijd een gezondheidsverklaring ingevuld

Nadere informatie

Voorwaarden Ondernemer op Verzuimverzekering

Voorwaarden Ondernemer op Verzuimverzekering Voorwaarden Ondernemer op Verzuimverzekering Waarom deze voorwaarden belangrijk voor u zijn Deze voorwaarden horen bij uw Ondernemer op verzuimverzekering. Hierin leest u waarvoor u verzekerd bent, hoe

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt, wat nu?

Arbeidsongeschikt, wat nu? Arbeidsongeschikt, wat nu? Inhoud Een goede basis bij arbeidsongeschiktheid. 3 U heeft gevraagd om een uitkering. 4 U krijgt een uitkering. 7 U heeft een klacht over Centraal Beheer Achmea. 10 Goed om

Nadere informatie

Verricht één van de mee te verzekeren personen werkzaamheden voor een Nederlandse werkgever uitsluitend in het buitenland?

Verricht één van de mee te verzekeren personen werkzaamheden voor een Nederlandse werkgever uitsluitend in het buitenland? De Goudse Zorg Polis wijzigingsformulier Gebruik dit formulier alleen voor het wijzigen van uw De Goudse Zorg Polis. Het ingevulde formulier kunt u opsturen naar: De Goudse Zorg Polis, Postbus 2561, 6401

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheidsverzekering Aanvraagformulier - Oversluiting

Arbeidsongeschiktheidsverzekering Aanvraagformulier - Oversluiting Aanvraagformulier - Oversluiting Toelichting voor tussenpersoon 1. Wilt u controleren of de verzekeringnemer tijdig de lopende verzekering(en) bij de huidige verzekeraar opzegt. Hiervoor is een opzegbrief

Nadere informatie

Naam intermediair:... Generali rekeningnummer:...

Naam intermediair:... Generali rekeningnummer:... Aanvraag/wijziging Motorrijtuigverzekering 1. Intermediair Naam intermediair:... Generali rekeningnummer:... 2. Ingangsdatum Ingangsdatum:... Betreft: nieuwe verzekering wijziging polisnummer:... 3. Contracttermijn

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Arbeidsongeschiktheidsverzekering Allianz Inkomensverzekeringen Arbeidsongeschiktheidsverzekering Aanvraagformulier 1 Aanvraag Arbeidsongeschiktheidsverzekering Nieuwe aanvraag Wijziging AOV Polisnummer 1 Verzekeringnemer (aanvrager) Naam

Nadere informatie

intermediair intermediairnummer adresgegevens intermediair (of stempel)

intermediair intermediairnummer adresgegevens intermediair (of stempel) Goudse Opbouwplan aanvraag intermediair intermediairnummer 001 5657(nov2009)a adresgegevens intermediair (of stempel) Goudse Opbouwplan aanvraag  1. gegevens verzekeringnemer(s) polisnummer cliëntnummer

Nadere informatie

BedrijfsImpulz. Informatie voor de ondernemer. Voor zelfstandige adviseurs

BedrijfsImpulz. Informatie voor de ondernemer. Voor zelfstandige adviseurs BedrijfsImpulz Informatie voor de ondernemer BedrijfsImpulz Voor zelfstandige adviseurs BedrijfsImpulz voor zelfstandige adviseurs Uw bedrijf compleet verzekerd tegen een vaste premie U werkt als zelfstandige

Nadere informatie

Aanvraagformulier AEGON Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Aanvraagformulier AEGON Arbeidsongeschiktheidsverzekering Aanvraagformulier AEGON Arbeidsongeschiktheidsverzekering Nieuwe aanvraag Verzoek tot offerte Wijziging op polisnummer Ingangsdatum (dd/mm/jjjj) Hoort deze verzekering bij een pakket? ja nee Zo ja, pakketnaam

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER ZORGVERZEKERING

AANVRAAGFORMULIER ZORGVERZEKERING AANVRAAGFORMULIER ZORGVERZEKERING Avéro Achmea Postbus 1717 3800 BS Amersfoort Nederland www.averoachmea.nl Vul alle vragen op dit formulier in. Als u voor antwoorden verwijst of antwoorden doorhaalt,

Nadere informatie

Overlijdensrisicoverzekering Aanvraag

Overlijdensrisicoverzekering Aanvraag Overlijdensrisicoverzekering Aanvraag Gegevens tussenpersoon Tussenpersoon Tussenpersoonnummer 2 Persoonsgegevens Verzekeringnemer Verzekerde Premiebetaler Achternaam Voorletter(s) BSN Beroep De tussenpersoon

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt. En dan?

Arbeidsongeschikt. En dan? Arbeidsongeschikt. En dan? Inhoud Voor wie is deze folder bedoeld? 5 Ik heb een aanvraag tot uitkering ingediend. Wat gebeurt er nu? 5 Beroepsarbeidsongeschiktheid 5 Passende arbeid 5 Gangbare arbeid

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER ZORGVERZEKERING BETER VOOR NU

AANVRAAGFORMULIER ZORGVERZEKERING BETER VOOR NU Avéro Achmea Van Asch van Wijckstraat 55 www.averoachmea.nl 3811 LP Amersfoort Nederland AANVRAAGFORMULIER ZORGVERZEKERING BETER VOOR NU Vul dit formulier helemaal in met blauwe of zwarte pen in blokletters.

Nadere informatie

Aanvraagformulier VvAA zorgverzekering 2015

Aanvraagformulier VvAA zorgverzekering 2015 Aanvraagformulier VvAA zorgverzekering 2015 U staat op het punt een of een van onze aanvullende verzekeringen aan te vragen. Of u wilt onze Tandartsverzekering of het VvAA privé zorgpakket. Wat u ook kiest,

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt. En dan? Klantbrochure

Arbeidsongeschikt. En dan? Klantbrochure Arbeidsongeschikt. En dan? Klantbrochure Voor wie is deze folder bedoeld? Deze folder is voor u van belang als u een aanvraag tot uitkering wilt indienen op uw arbeidsongeschiktheidsverzekering. Als u

Nadere informatie

ONVZ Vrije Keuze Zorgplan 2015

ONVZ Vrije Keuze Zorgplan 2015 ONVZ Vrije Keuze Zorgplan 2015 U staat op het punt uw basisverzekering of een van de aanvullende verzekeringen aan te vragen. U wilt onze tandartsverzekering of het. Wat u ook kiest, u bent bij ons in

Nadere informatie

Het waarom, wat en hoe van uw medische keuring. Bij de aanvraag van een Generali Overlijdensverzekering of Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Het waarom, wat en hoe van uw medische keuring. Bij de aanvraag van een Generali Overlijdensverzekering of Arbeidsongeschiktheidsverzekering Het waarom, wat en hoe van uw medische keuring Bij de aanvraag van een Generali Overlijdensverzekering of Arbeidsongeschiktheidsverzekering Inhoudsopgave Waarom een medische keuring? 3 2 Wanneer keuren?

Nadere informatie

Privé Pakket aanvraag

Privé Pakket aanvraag Privé Pakket aanvraag Hoeksche Waard Totaalpakket  1. aanvraag  1. aanvraag betreft betreft nieuwe nieuwe verzekering verzekering voor 1voor jaar 1 jaar bestaand bestaand Hoeksche Privé Pakket PrivéWaard

Nadere informatie