Arbeidsongeschikt en nu?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Arbeidsongeschikt en nu?"

Transcriptie

1 AEGON Arbeidsongeschiktheidsverzekering Arbeidsongeschikt en nu?

2 Als u arbeidsongeschikt raakt, heeft u veel te regelen. U bent niet alleen bezig met beter worden, maar u heeft daarnaast nog de zorg over uw inkomen. Wij begrijpen dat u snel wilt weten waar u aan toe bent. AEGON zet daarom alles op alles om uw aanvraag snel en zorgvuldig af te handelen. In deze brochure leest u hoe wij dit doen, wat u van ons kunt verwachten en wat wij van u verwachten. De gang van zaken in het kort Het aanvragen en toekennen van een uitkering uit uw AEGON Arbeidsongeschiktheidsverzekering gaat in vier stappen: Stap 1 U meldt zich arbeidsongeschikt Met een schadeaangifteformulier meldt u zich arbeidsongeschikt. Dit formulier kunt u opvragen bij uw tussenpersoon of door te bellen met de afdeling Schade Inkomen Individueel, via telefoonnummer (088) (u krijgt eerst een keuzemenu). Het formulier is ook te downloaden via Stap 2 AEGON stelt polisdekking vast Op uw polisbladen vindt u de informatie over uw verzekering, zoals de gekozen dekking, de eigen risicotermijn en welk bedrag u heeft verzekerd. Op basis van deze gegevens en het schadeaangifteformulier stellen wij de dekking vast. Als er geen dekking bestaat ontvangt u meestal binnen 5 werkdagen na ontvangst van uw schadeaangifteformulier een brief waarin wij dit nader toelichten. Als twijfel bestaat over de polisdekking nemen wij meestal binnen 5 werkdagen telefonisch contact met u op. Stap 3 Uw casemanager belt u op Zodra wij uw schadeaangifteformulier hebben ontvangen, belt onze casemanager u meestal binnen 5 werkdagen op. Het doel van dit eerste gesprek is inzicht te krijgen in uw beperkingen en ook hoe u wordt behandeld en door wie. Op basis van dit eerste gesprek ontvangt u, als dat mogelijk is, de eerste uitkering. Stap 4 Als uw ziekte of ongeval onder de dekking valt, ontvangt u maandelijks uw uitkering Onze medisch adviseur beoordeelt uw medische gegevens. Om uw arbeids ongeschiktheid goed te kunnen beoordelen, kan onze medisch adviseur medische informatie opvragen bij uw behandelaar. Als op basis van deze gegevens de mate van arbeidsongeschiktheid nog niet kan worden vastgesteld, kan hiervoor een arbeidsdeskundige worden ingeschakeld. Als de mate van arbeidsongeschiktheid is vastgesteld en de verzekering de juiste dekking biedt, dan ontvangt u daarna maandelijks (rond de 25 e ) uw uitkering. 2

3 U en de verschillende betrokken partijen Hieronder leggen wij uit wat uw rol is en die van de verschillende partijen bij de afhandeling van uw claim. Uzelf Het is vervelend genoeg dat u arbeidsongeschikt bent. Wij willen u daarom niet lastig vallen met onnodige zaken. Wij verwachten van u dat u alles doet voor een goed herstel en dat u meewerkt met onze verzoeken. Als u ons tijdig informeert, dan stelt u ons in staat om op tijd de juiste acties te ondernemen. Het is dus belangrijk dat u ons direct op de hoogte brengt van veranderingen in uw situatie, bijvoorbeeld: (gedeeltelijke) werkhervatting; wijzigingen in uw medische situatie; een doorverwijzing naar een andere arts; een adreswijziging; plannen om te veranderen van werk of beroep; bedrijfsbeëindiging. De casemanager Dit is een medewerker van AEGON. De casemanager zorgt ervoor dat de behandeling van uw aanvraag zo goed mogelijk verloopt. Hij of zij heeft hierover regelmatig contact met u, de medisch adviseur en de arbeidsdeskundige. Dit kan schriftelijk en/of telefonisch gebeuren. Belt u gerust met één van de casemanagers als er iets onduidelijk is of als u vragen heeft. Het telefoonnummer van de afdeling is (088) (u krijgt eerst een keuzemenu). Behandelend artsen Dit zijn de artsen bij wie u onder behandeling staat zoals uw eigen huisarts of een specialist. Zij stellen bijvoorbeeld een behandelplan op en geven onze medisch adviseur medische informatie over uw gezondheid. 3

4 De medisch adviseur AEGON schakelt een onafhankelijk bureau in dat uw gezondheidstoestand beoordeelt. De medisch adviseur van dit bureau verzamelt de nodige medische informatie, beoordeelt deze, en brengt daarna advies uit aan de casemanager en/of de arbeidsdeskundige. De medisch adviseur kan adviseren om u een bezoek te laten brengen aan een controlerend arts of een onafhankelijk specialist. Een controlerend arts Dit is een onafhankelijke huisarts, dus niet uw eigen huisarts. De medisch adviseur kan deze arts inschakelen om uw medische situatie in kaart te brengen door middel van een keuring. Een onafhankelijk specialist De medisch adviseur kan een onafhankelijke specialist inschakelen om een specialistisch onderzoek te verrichten. Dit onderzoek heeft vier doelen: 1. uw beperkingen onderzoeken; 2. een diagnose stellen; 3. vaststellen welke beperkingen u door uw arbeidsongeschiktheid heeft; 4. onderzoeken of, en in hoeverre, deze u belemmeren in uw functioneren. Daarnaast geeft de specialist ook een prognose en eventueel suggesties voor uw behandeling. De arbeidsdeskundige AEGON schakelt via een onafhankelijk bureau een arbeidsdeskundige in. Via de casemanager kan de arbeidsdeskundige de informatie ontvangen van de medisch adviseur over uw beperkingen en belastbaarheid. Om tot een goede beoordeling van uw mate van arbeidsongeschiktheid te komen, heeft de arbeidsdeskundige vaak informatie over uw bedrijf nodig. Bijvoorbeeld informatie over de machines en werkroutine, over uw personeel en in sommige gevallen ook financiële informatie van uw bedrijf. Vaak wil hij niet alleen u maar ook uw bedrijf zien. Het werk dat u door uw ziekte niet meer kunt doen, is soms op te vangen door aanpassingen aan gereedschap of machines, of door een wijziging in de organisatie van het bedrijf. Aan de hand van het advies van de medisch adviseur en de bevindingen van de arbeidsdeskundige stelt de arbeidsdeskundige vast welke werkzaamheden u niet of juist wel kunt verrichten. Dit is bepalend voor de hoogte van uw uitkering. Na de beoordeling adviseert de arbeidsdeskundige de casemanager over uw mate van arbeidsongeschiktheid. 4

5 Beoordeling arbeidsongeschiktheid Bij de beoordeling van uw arbeidsongeschiktheid wordt er gekeken naar de arbeidsongeschiktheidsdekking die u heeft. Dit kunt u terugvinden in uw polisvoorwaarden. De meest voorkomende is: Beroepsarbeidsongeschiktheid Bij beroepsarbeidsongeschiktheid kijkt AEGON bij arbeidsongeschiktheid of u uw eigen beroep, zoals u die bij ons heeft verzekerd, nog kunt uitoefenen. Het kan zijn dat een andere werksituatie nodig is, bijvoorbeeld dat u uw werkzaamheden op een andere manier doet. U blijft dan wel in uw eigen beroep werken. Bij deze beoordeling wordt ook gekeken of taakverschuivingen binnen uw eigen bedrijf mogelijk zijn. Maar de onderstaande dekkingen van arbeidsongeschiktheid kunnen ook voorkomen: Passende arbeid Bij passende arbeid kijkt AEGON of u nog werk kunt doen dat bij u past. AEGON kijkt dan naar uw opleiding en werkervaring. Het maakt niet uit of u het passende werk ook echt gaat doen. AEGON kijkt alleen naar het werk dat u zou kunnen doen. Gangbare arbeid Bij gangbare arbeid kijkt AEGON alleen of u nog kunt werken, het maakt niet uit wat voor werk. AEGON let niet op uw beroep, inkomen of werkervaring, of u werk kunt vinden of niet. 5

6 Medische beoordeling Het hangt af van uw gezondheidssituatie of u een medische beoordeling krijgt. Soms blijkt direct dat u recht heeft op een uitkering. Dit wordt dan door een casemanager schriftelijk aan u bevestigd. Aanleiding Als er twijfel bestaat over de dekking op de polis of als blijkt dat het behandeltraject langer gaat duren vindt een medische beoordeling plaats. Hiervoor vraagt de medisch adviseur gerichte medische informatie op over uw gezondheid. Tijdens dit onderzoek kan het zijn dat u geen uitkering ontvangt. Ook dit wordt schriftelijk aan u bevestigd. Doel Het doel van de medische beoordeling is het verzamelen van informatie over uw gezondheidstoestand die nodig is om een goede inschatting te kunnen maken van de mate van uw arbeidsongeschiktheid. Soms vraagt hij medische informatie op bij uw eigen (huis)arts of specialist of is een keuring door een controlerend arts of een bezoek aan een onafhankelijk specialist noodzakelijk. Als inzage in medische informatie nodig is, vraagt de medisch adviseur, namens AEGON, eerst vooraf toestemming aan u door middel van een schriftelijke machtiging. Manier van beoordelen De medisch adviseur kan aan de hand van het rapport van een onafhankelijk specialist een belastbaarheidspatroon opstellen. Een belastbaarheidspatroon is een overzicht van beperkingen zoals die door de specialist zijn vastgesteld. De medisch adviseur brengt daarna advies uit aan de casemanager. De casemanager kan overwegen om een arbeidsdeskundige in te schakelen om aan de hand van de bij u vastgestelde beperkingen een arbeidsongeschiktheidspercentage vast te stellen. Aan de hand van het advies van de medisch adviseur en eigen onderzoek, stelt de arbeidsdeskundige vast welke werkzaamheden u niet of juist wel kunt verrichten. Dit bepaalt de hoogte van uw uitkering. Na zijn/haar beoordeling adviseert de arbeidsdeskundige de casemanager over uw mate van arbeidsongeschiktheid. Frequentie medische beoordeling Het kan zijn dat uw casemanager uw mate van arbeidsongeschiktheid na verloop van tijd opnieuw wil beoordelen. Of en hoe vaak uw casemanager dit zal doen verschilt per situatie, maar u ontvangt hierover altijd bericht. Aanvraag medische beoordeling Het kan zijn dat u zelf een nieuwe medische beoordeling wilt. U moet dan een goed gemotiveerd schriftelijk verzoek naar de medisch adviseur van AEGON sturen. U mag ook een andere onafhankelijke arts vragen om een nieuw medisch onderzoek. Als u zelf opnieuw beoordeeld wilt worden, moet u dat meestal zelf betalen. 6

7 Uw uitkering Vaststelling uitkering Op basis van alle beschikbare informatie bepaalt de casemanager of u een uitkering krijgt. De casemanager laat schriftelijk aan u weten wat uw (voorlopige) mate van arbeidsongeschiktheid is. U hebt recht op een uitkering vanaf de datum dat een bevoegd arts of arbeidsdeskundige heeft vastgesteld dat u arbeidsongeschikt bent. De hoogte van de uitkering is afhankelijk van de dekking die u heeft gekozen en uw mate van arbeidsongeschiktheid. Op de polisbladen vindt u terug welke dekking u heeft gekozen zoals de eigen risicotermijn, vanaf welk percentage arbeidsongeschiktheid u een uitkering ontvangt en de hoogte van het verzekerde inkomen (het verzekerd bedrag). De mate van arbeidsongeschiktheid bepaalt de hoogte van de uitkering: Mate van arbeidsongeschiktheid Hoogte van de uitkering % 100% 65 80% 75% 55 65% 60% 45 55% 50% 35 45% 40% 25 35% 30% 0 25% 0% Geen inkomenstoets Bij een verzoek tot uitkering voor arbeidsongeschiktheid doen we geen inkomenstoets, onderzoeken we niet of er sprake is van inkomstenderving en of het verzekerd bedrag overeenkomt met het inkomen uit de laatste drie jaar. Bij vaststelling van de hoogte van uw uitkering wordt er geen rekening gehouden met uw inkomsten op dat moment. Verzekerd bedrag Bij AEGON geldt dat het verzekerd bedrag de basis is voor de uitkering. Daar heeft u immers ook premie voor betaald. Natuurlijk moet er wel sprake zijn van een verzekerbaar risico: dat wil zeggen dat u voorafgaand aan de arbeidsongeschiktheid uw verzekerde beroep heeft uitgeoefend. Bij het verzekerd bedrag staan twee rubrieken: rubriek A en rubriek B. De verzekerde bedragen hoeven niet gelijk te zijn: In het eerste jaar van arbeidsongeschiktheid wordt de uitkering berekend op het bedrag dat verzekerd is in rubriek A. Als u langer dan één jaar aaneengesloten arbeidsongeschikt bent ontvangt u een uitkering uit rubriek B. 7

8 Premievrijstelling Wanneer u langer dan een jaar aaneengesloten arbeidsongeschikt bent en u ontvangt een uitkering uit rubriek B, dan heeft u recht op premievrijstelling. Als u een volledige uitkering van AEGON ontvangt, dan betaalt u in dat geval geen premie meer. Bent u gedeeltelijk arbeidsongeschikt, dan geldt voor u een gedeeltelijke premievrijstelling. Het percentage premievrijstelling is gelijk aan het percentage van de uitkering uit rubriek B. Belastingdienst De premie voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering is over het algemeen fiscaal aftrekbaar. In dat geval wordt de uitkering belast. Met ingang van 1 januari 2011 is AEGON verplicht om op de bruto uitkering loonheffing en de inkomensafhankelijke premie voor de Zorgverzekeringswet in te houden. Uiteraard krijgt u een bruto-netto loonspecificatie bij het opstarten van de uitkering. Daarna volgt alleen een loonspecificatie bij wijzigingen van minimaal 10,-. De uitkering ontvangt u maandelijks aan het einde van de maand (rond de 25ste). U moet nog wel de uitkering opgeven bij uw aangifte inkomstenbelasting. Hiervoor ontvangt u voor 1 april van het volgende jaar een jaaropgave van AEGON. Er zijn enkele uitzonderingen waarin we de uitkering bruto betalen, namelijk: uitkering bij een gezonde zwangerschap; uitkering aan een BV, als de BV verzekeringnemer is. Hiervoor regelt u zelf de fiscale afdracht. 8

9 Privacy Privacy AEGON behandelt alle informatie vertrouwelijk. Dit geldt voor zowel de medische informatie als voor de informatie die u ons verstrekt. Deze gegevens vallen onder de Wet bescherming persoonsgegevens. Uw gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en nooit doorgegeven aan een ander, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft verleend. Bij de afhandeling van uw arbeidsongeschiktheidsclaim zijn verschillende personen betrokken. Het is mogelijk dat zij daarom bekend zijn met medische aspecten ervan. Deze personen zijn verplicht zorgvuldig met deze gegevens om te gaan en hebben een geheimhoudingsplicht. Medische gegevens Rapporten van een controlerend arts of een onafhankelijk specialist, een gezondheidsverklaring, maar ook informatie uit de behandelende sector worden opgenomen in het medisch dossier dat onder verantwoordelijkheid van de medisch adviseur wordt bewaard. De medisch adviseur en het medische secretariaat mogen medische gegevens van verzekerden niet aan derden doorgeven op basis van de Wet inzake de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst. Het medisch secretariaat is de groep van personen die op directe wijze betrokken is bij het tot stand komen van het advies aan de casemanager. Zij vallen, ten aanzien van de verwerking van de medische gegevens, onder de verantwoordelijkheid van de medisch adviseur. De medisch adviseur brengt advies uit aan de casemanager, die hierom heeft gevraagd en op basis van dit advies komt de casemanager tot een beslissing over de uitvoering van de polis. Het medisch secretariaat van de medisch adviseur, die de medische gegevens verwerkt, heeft ook een geheimhoudingsplicht op basis van de Wet bescherming persoonsgegevens. De medische gegevens mogen alleen bij derden opgevraagd worden als u daar van tevoren schriftelijk toestemming voor geeft. U geeft daarvoor een machtiging af. Uit deze machtiging moet blijken dat AEGON u heeft geïnformeerd over de aard van de op te vragen medische informatie en het doel ervan. Gegevens aan uw tussenpersoon Uw tussenpersoon ontvangt alleen kopieën van de brieven die AEGON aan u heeft verstuurd, als u daar vooraf schriftelijk toestemming voor hebt gegeven. Als u geen toestemming geeft krijgt de tussenpersoon alleen een bevestiging van uw claim, bericht als uw uitkering aan hun wordt overgemaakt en een bevestiging van het sluiten van uw claim. 9

10 AEGON luistert! Heeft u suggesties voor verbetering van onze dienstverlening? AEGON zet alles op alles om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Als u suggesties heeft hoe dit beter kan, dan horen wij dit graag van u! Wilt u een klacht indienen? Hieronder leggen wij uit hoe u dit het beste kunt doen: Als u het niet eens bent met het ingenomen standpunt van AEGON over de mate van uw arbeidsongeschiktheid, vragen wij uw klacht inhoudelijk met onderbouwende stukken in te sturen naar de casemanager. Wij zijn te bereiken via ons mailadres: of telefoon (088) (u krijgt eerst een keuzemenu). De casemanager behandelt uw klacht binnen 10 werkdagen. Als dit niet lukt bevestigt de casemanager schriftelijk dat uw klacht in behandeling is genomen. U krijgt dan binnen zes weken of binnen 3 maanden, als er gebruik gemaakt moet worden van externe partijen, een schriftelijke reactie van AEGON. Blijkt deze termijn niet haalbaar, dan krijgt u hierover tijdig schriftelijk bericht met daarin vermeld de reden van vertraging en hierin wordt een nieuwe termijn vermeld waarbinnen AEGON reageert. Als u daarna niet tevreden bent over de oplossing, dan kunt u zich schriftelijk wenden tot de directie van AEGON Schadeverzekering N.V. De directie van AEGON Schadeverzekering N.V. Postbus 6, 2501 AC Den Haag telefoonnummer (070) KiFiD Is uw klacht, nadat deze door de directie van AEGON Schadeverzekering N.V. is beantwoordt, niet naar uw tevredenheid afgehandeld? Dan kunt u binnen 3 maanden na behandeling van de klacht door AEGON Schadeverzekering N.V., terecht bij de onafhankelijke Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening, Postbus 93257, 2509 AG Den Haag, telefoon (070) Als u hier geen gebruik van wilt maken of alsnog niet tevreden bent dan kunt u het geschil voorleggen aan de bevoegde rechter. 10

11 11

12 AEGON Schadeverzekering N.V. Postbus AC Den Haag AEGON Schadeverzekering N.V. is statutair gevestigd te Den Haag. Handelsregister AEGON Schadeverzekering N.V. is ingeschreven in het register dat de AFM en DNB aanhouden. S d december 2012

Arbeidsongeschikt. En dan? Klantbrochure

Arbeidsongeschikt. En dan? Klantbrochure Arbeidsongeschikt. En dan? Klantbrochure Voor wie is deze folder bedoeld? Deze folder is voor u van belang als u een aanvraag tot uitkering wilt indienen op uw arbeidsongeschiktheidsverzekering. Als u

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt. En dan?

Arbeidsongeschikt. En dan? Arbeidsongeschikt. En dan? Voor wie is deze folder bedoeld? Krijg ik altijd een medische beoordeling? Deze folder is van belang als u een aanvraag tot uitkering en/of een aanvraag tot premievrijstelling

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt... en dan? Waar kan Generali u bij helpen?

Arbeidsongeschikt... en dan? Waar kan Generali u bij helpen? Arbeidsongeschikt... en dan? Waar kan Generali u bij helpen? I n h o u ds o p g av e Arbeidsongeschikt... en dan? 3 In tien stappen naar uw arbeidsongeschiktheidsuitkering 4 Wie helpen u daarbij? 8 Verschillende

Nadere informatie

U moet worden gekeurd! En nu?

U moet worden gekeurd! En nu? Protocol Verzekeringskeuringen: als u een medische keuring moet ondergaan door de hoogte van het bedrag dat u wilt verzekeren U moet worden gekeurd! En nu? 2 U moet worden gekeurd! En nu? Inhoud Voor wie

Nadere informatie

U gaat uit dienst. Wat betekent dit voor uw pensioen, partnerpensioen en arbeidsongeschiktheidsverzekering?

U gaat uit dienst. Wat betekent dit voor uw pensioen, partnerpensioen en arbeidsongeschiktheidsverzekering? U gaat uit dienst. Wat betekent dit voor uw pensioen, partnerpensioen en arbeidsongeschiktheidsverzekering? Inhoud U gaat uit dienst. 3 Situatie 1: U heeft een nieuwe werkgever. 4 Situatie 2: U start uw

Nadere informatie

U moet worden gekeurd! En nu? Protocol Verzekeringskeuringen: informatie voor verzekeringnemers

U moet worden gekeurd! En nu? Protocol Verzekeringskeuringen: informatie voor verzekeringnemers U moet worden gekeurd! En nu? Protocol Verzekeringskeuringen: informatie voor verzekeringnemers Inhoud Voor wie is deze folder bestemd? 2 Waarom is een medische keuring nodig? 3 Wat kunt u bij de keuring

Nadere informatie

Voorwaarden Reaal Goed Geregeld Pakket

Voorwaarden Reaal Goed Geregeld Pakket Voorwaarden Reaal Goed Geregeld Pakket Algemene voorwaarden 03 100 14-09 VM Deze algemene voorwaarden gelden voor alle schadeverzekeringen van het Reaal Goed Geregeld Pakket. Daarnaast gelden er bijzondere

Nadere informatie

Welke rechten heeft u bij de Belastingdienst?

Welke rechten heeft u bij de Belastingdienst? Welke rechten heeft u bij de Belastingdienst? Wat mag u verwachten in uw contacten met de Belastingdienst? Kent u uw rechten als belastingbetaler? Deze brochure gaat daarover. Zo kunt u lezen hoe snel

Nadere informatie

Ik krijg een WGA-uitkering Wat betekent dat?

Ik krijg een WGA-uitkering Wat betekent dat? uwv.nl werk.nl Ik krijg een WGA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een WGA-uitkering krijgt Wilt u meer weten? Kijk voor meer informatie op uwv.nl. Wilt u daarna nog meer weten over uw

Nadere informatie

Artikel 1: Uw en onze verwachtingen p. 1 1.1 Wat u van Woongarant mag verwachten p. 1 1.2 Wat Woongarant van u verwacht p. 1

Artikel 1: Uw en onze verwachtingen p. 1 1.1 Wat u van Woongarant mag verwachten p. 1 1.2 Wat Woongarant van u verwacht p. 1 Woongarant All In Woonpakket Algemene voorwaarden All In Woonpakket 0115 Wat vindt u waar? Artikel 1: Uw en onze verwachtingen p. 1 1.1 Wat u van Woongarant mag verwachten p. 1 1.2 Wat Woongarant van u

Nadere informatie

Schadevergoeding van het Waarborgfonds Motorverkeer?

Schadevergoeding van het Waarborgfonds Motorverkeer? Schadevergoeding van het Waarborgfonds Motorverkeer? Het Waarborgfonds Motorverkeer kan uitkomst bieden Het kan iedereen overkomen: u wordt aangereden door een motor voertuig en de dader rijdt door of

Nadere informatie

Een WW-uitkering, en nu?

Een WW-uitkering, en nu? uwv.nl werk.nl Een WW-uitkering, en nu? Wat u moet weten als u een WW-uitkering krijgt Meer informatie? Deze brochure geeft algemene informatie. Heeft u na het lezen nog vragen? Kijk dan op uwv.nl/werkloos.

Nadere informatie

U bent ziek en dan 8.0204 DP/KW/HP Juli 2010

U bent ziek en dan 8.0204 DP/KW/HP Juli 2010 U bent ziek en dan 8.0204 DP/KW/HP Juli 2010 1. Inleiding In vrij korte tijd zijn de wettelijke regels met betrekking tot ziekte en arbeidsongeschiktheid drastisch veranderd. Werkgevers zijn verplicht

Nadere informatie

Rechten en plichten Grip Op Verzuim

Rechten en plichten Grip Op Verzuim Rechten en plichten Grip Op Verzuim Loondoorbetalingsverzekering Conventioneel Verzuimmanager Zelfstart WGA Eigenrisicodragerverzekering WIA Compensatieverzekering Avéro Achmea Postbus 101 7300 AC Apeldoorn

Nadere informatie

Hoe vraag ik een WIA-uitkering aan?

Hoe vraag ik een WIA-uitkering aan? uwv.nl werk.nl Hoe vraag ik een WIA-uitkering aan? Wat u moet weten als u al enige tijd ziek bent Wilt u meer informatie? Meer informatie vindt u op uwv.nl. Wilt u daarna nog meer weten over uw uitkering?

Nadere informatie

Een klacht of bezwaar indienen.

Een klacht of bezwaar indienen. Een klacht of bezwaar indienen. Hoe doet u dat? Een klacht is geen bezwaar, een bezwaar is geen klacht Klacht Een klacht maakt u telefonisch aan het CIZ kenbaar of schriftelijk (per post). U richt uw klacht

Nadere informatie

Hoe zit dat met de WAO?

Hoe zit dat met de WAO? uwv.nl werk.nl Hoe zit dat met de WAO? Informatie over de WAO-uitkering Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u na het lezen preciezer weten wat mvoor u in uw situatie geldt?

Nadere informatie

U heeft bij de Nationale ombudsman een klacht ingediend. En dan?

U heeft bij de Nationale ombudsman een klacht ingediend. En dan? U heeft bij de Nationale ombudsman een klacht ingediend. En dan? U heeft bij de Nationale ombudsman een klacht ingediend. En dan? U heeft bij de Nationale ombudsman een klacht ingediend. Daarna hoort u

Nadere informatie

1 Definities 2 Afkortingen OMSCHRIJVING VAN DE DEKKING UITSLUITINGEN EN BEPERKINGEN LOOPTIJD VAN DE VERZEKERING WIJZIGING VAN HET RISICO

1 Definities 2 Afkortingen OMSCHRIJVING VAN DE DEKKING UITSLUITINGEN EN BEPERKINGEN LOOPTIJD VAN DE VERZEKERING WIJZIGING VAN HET RISICO VOORWAARDEN ABN AMRO BEDRIJFSPOLIS ZORG ABN AMRO Verzuimverzekering Conventioneel MODEL Z 03.2.20 G INHOUD ARTIKEL 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 1 Definities 2 Afkortingen ARTIKEL 2 OMSCHRIJVING VAN DE DEKKING

Nadere informatie

Detacheren: werken bij een andere werkgever

Detacheren: werken bij een andere werkgever Detacheren: werken bij een andere werkgever Een oplossing voor de re-integratie van uw zieke werknemer Ik wil meer informatie Meer informatie vindt u op uwv.nl. U kunt ook contact opnemen met UWV Telefoon

Nadere informatie

Welkom bij Jeugd ggz. Als uw kind in behandeling komt Informatie voor ouders

Welkom bij Jeugd ggz. Als uw kind in behandeling komt Informatie voor ouders Welkom bij Jeugd ggz Jeugd ggz ondersteunt kinderen en jongeren met psychiatrische problemen en hun omgeving. Als uw kind in behandeling komt Informatie voor ouders Welkom bij Jeugd ggz Uw kind is of komt

Nadere informatie

Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer

Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer Rechtsbijstand in het verkeer Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de rechtsbijstandverzekering in het verkeer.

Nadere informatie

Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer

Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer Rechtsbijstand in het verkeer Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de rechtsbijstandverzekering in het verkeer.

Nadere informatie

Productkenmerken en voorwaarden Rabo DoelSparen. Productkenmerken Rabo DoelSparen Algemene voorwaarden Rabo DoelSparen 2013 Algemene Bankvoorwaarden

Productkenmerken en voorwaarden Rabo DoelSparen. Productkenmerken Rabo DoelSparen Algemene voorwaarden Rabo DoelSparen 2013 Algemene Bankvoorwaarden Productkenmerken en voorwaarden Rabo DoelSparen Productkenmerken Rabo DoelSparen Algemene voorwaarden Rabo DoelSparen 2013 Algemene Bankvoorwaarden Productkenmerken Rabo DoelSparen Leeswijzer In dit document

Nadere informatie

Wie zijn wij? DVD 2013.1 Burgt en Partners bv Pagina 1 van 5

Wie zijn wij? DVD 2013.1 Burgt en Partners bv Pagina 1 van 5 Wie zijn wij? Burgt en Partners bv Veldmaarschalk Montgomeryweg 23 Postbus 153 3769 BG Soesterberg 3769 ZK Soesterberg Telefoonnummer: 0346 331534 Fax: 0346 331505 E-mail: info@burgtenpartners.nl Internetadres:

Nadere informatie

Hoe zit dat met de WAO?

Hoe zit dat met de WAO? uwv.nl werk.nl Hoe zit dat met de WAO? Informatie over de WAO-uitkering Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u na het lezen preciezer weten wat mvoor u in uw situatie geldt?

Nadere informatie

Servicecentrum PGB voor budgethouders Uw persoonsgebonden budget en de Sociale Verzekeringsbank

Servicecentrum PGB voor budgethouders Uw persoonsgebonden budget en de Sociale Verzekeringsbank Servicecentrum PGB voor budgethouders Uw persoonsgebonden budget en de Sociale Verzekeringsbank Inhoud Waarom deze brochure? 2 Het Servicecentrum PGB? 2 Mijn PGB 4 Belangrijke informatie over uw PGB 4

Nadere informatie

Wat u moet weten over privacy en klachten

Wat u moet weten over privacy en klachten Wat u moet weten over privacy en klachten Wie is volgens de wet cliënt van Jeugdbescherming west? In de privacyfolder gaat het om de rechten van de cliënt. Een cliënt is iedereen die voor hulp bij Jeugdbescherming

Nadere informatie

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is werken niet mogelijk,

Nadere informatie