Faciliteren realisatie nieuwe natuur in Groningen door particulieren.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Faciliteren realisatie nieuwe natuur in Groningen door particulieren."

Transcriptie

1 Faciliteren realisatie nieuwe natuur in Groningen door particulieren. Aanleiding Met deze notitie geven wij uitwerking aan onze toezegging aan de statencommissie Landschap, Water en Milieu dat wij in de 2 e helft van 2007 met een notitie zullen komen waarin wordt aangegeven of en hoe particuliere natuurbeheerders kunnen worden gefaciliteerd in hun nieuwe rol. Achtergrond van deze toezegging is dat de reguliere natuurterreinbeherende organisaties een beroep kunnen doen op allerlei fondsen en financieringsbronnen of worden gesubsidieerd door de provincie en/of rijk. Daardoor worden zij in staat gesteld deskundig personeel in te huren voor het maken van plannen, subsidieaanvragen voor te bereiden, het noodzakelijke overleg te voeren etc. Particuliere natuurbeheerders kunnen (nog) geen beroep doen op reguliere fondsen en moeten zelf zorgen voor de benodigde financiën om deskundigheid in te huren voor het maken van plannen en het overleg hierover. Beleidskader/doelstelling particulier beheer Met de invoering van het nieuwe subsidiestelsel Programma Beheer in 2000 is het mogelijk geworden dat naast de natuurterreinbeherende organisaties ook particulieren natuurterreinen binnen de Ecologische Hoofdstructuur kunnen inrichten en beheren. Zij kunnen daarvoor gebruik maken van de verschillende subsidiemogelijkheden van de Subsidieregeling Natuurbeheer (met ingang van Subsidieregeling Natuurbeheer Groningen). In 2005 hebben rijk en provincies in het beleidskader "omslag van minder verwerving naar meer beheer" afspraken gemaakt die er toe moeten leiden dat een substantieel deel van de EHS wordt gerealiseerd door natuurbeheer door particulieren. Voor onze provincie betekenen deze afspraken dat in 2018 ruim 2200 ha nieuwe natuur is gerealiseerd door middel van particulier natuurbeheer. In ons collegeprogramma "Groningen, Sociaal en Slagvaardig" is in dit verband afgesproken dat we de met het rijk overeengekomen taakstelling particulier natuurbeheer willen realiseren. Als uitvloeisel van het beleidskader "omslag van minder verwerving naar meer beheer" hebben wij een realisatiestrategiekaart opgesteld (december 2006), waarop wij hebben aangegeven in welke gebieden door BBL verworven gronden worden aangeboden aan particulieren en in welke gebieden deze gronden worden doorgeleverd aan terreinbeherende organisaties. Daarnaast blijft onze algemene beleidslijn van toepassing dat particulier natuurbeheer op eigen grond overal binnen de EHS mogelijk is. Bij doorlevering van BBL-grond aan particulieren wordt de particulier verplicht om deze grond om te vormen naar natuur. Daarbij worden aan de particulier ook voorwaarden gesteld aan de te realiseren natuur en de hiervoor benodigde inrichtingsmaatregelen. Gevolgde werkwijze Om duidelijkheid te krijgen op de vraag of particuliere natuurbeheerders extra faciliteiten nodig hebben en zo ja op welke wijze particuliere natuurbeheerders kunnen worden gefaciliteerd hebben wij nagegaan wat de huidige stand van zaken is met betrekking tot particulier natuurbeheer in relatie tot de doelstelling, welke ondersteuningsactiviteiten nu al plaats vinden, op welke wijze andere provincies het particulier natuurbeheer ondersteunen/stimuleren en wordt, mede op basis van de landelijke evaluatie en een gesprek met de belangrijkste doelgroepen (Boeren Natuur/LTO-Noord, SBNL, Federatie Particulier Grondbezit en DLG ) een beknopte analyse van de huidige situatie gegeven. Op basis daarvan doen wij een concreet voorstel voor de manier waarop we (potentiële) particuliere natuurbeheerders willen faciliteren. Stand van zaken particulier natuurbeheer Groningen Het natuurbeheer door particulieren wordt momenteel dus langs twee sporen gerealiseerd. 1. Door particuliere grondeigenaren die hun eigen landbouwgronden binnen de EHS met subsidie uit de SNG omvormen naar natuurgebied. 2. Door het aanbieden van door BBL verworven gronden aan particulieren onder voorwaarde dat deze grond wordt omgevormd naar natuurgebied. ad 1. In de periode 2000 tot en met 2006 hebben particuliere grondeigenaren voor een oppervlakte van 45 ha hun eigen landbouwgrond binnen de EHS omgezet in natuurgebied. 1

2 ad 2. Wat betreft de verkoop van BBL gronden aan particulieren zijn de volgende stappen gezet In 2005 is de procedure in gang is gezet voor de verkoop van ca. 65 ha BBL grond aan particulieren onder voorwaarde dat deze particulieren de gronden gaan inrichten en beheren als natuurgebied. De definitieve verkoop van deze gronden vindt plaats op het moment dat de functieverandering van landbouw naar natuur daadwerkelijk wordt gerealiseerd. De procedure daartoe loopt nog. In 2005 is eveneens gestart met de overdracht van ca 17 ha landbouwgrond in het Leekstermeergebied aan een particulier. Ook voor deze gronden loopt de procedure nog. In 2006 is in de Zuid-Oosthoek van de Blauwe Stad de procedure gestart voor de verkoop van 195 ha aan particulieren. Inmiddels heeft de overdracht van de gronden plaats gevonden en ligt er een subsidiebeschikking. Momenteel wordt de overdracht van ca 50 ha BBL grond in Westerwolde voorbereid. Uit de eerste belangstellingsregistratie blijkt dat er bij aangrenzende grondeigenaren voldoende belangstelling is voor deze gronden. Daarnaast speelt als onderdeel van een kavelruil in het ZWK de mogelijke overdracht van 18 ha BBL grond aan een particulier. Er is met BBL afgesproken dat 2 keer per jaar (in januari en september) zal worden nagegaan of er voldoende aanleiding is gronden aan te bieden voor particulier beheer. Conclusie: Tot en met 2006 is 45 ha natuur door particulieren gerealiseerd op eigen grond en is de procedure gestart voor de overdracht van 345 ha BBL grond aan particulieren. Totaal is dus 390 ha particulier beheer gerealiseerd of wordt afzienbare tijd gerealiseerd. Zoals al eerder opgemerkt willen wij het natuurbeheer door particulieren stimuleren. De ambitie van ons college is er op gericht dat in dat in ha EHS (inclusief robuuste verbindingen) is gerealiseerd door particulier natuurbeheer. Dat betekent een jaarlijkse taakstelling van ca. 180 ha. De oppervlakte die is gerealiseerd of waarvoor de procedure is gestart blijft dus achter bij de jaarlijkse taakstelling. Daarbij moet echter worden bedacht dat pas de afgelopen 2 jaar het landelijke communicatieproject "Particulier Natuurbeheer een Kansrijke Onderneming", gericht op motiveren en inspireren van grondeigenaren om het particulier natuurbeheer op te pakken. Huidige ondersteuningsactiviteiten Via het Informatiepunt Landelijk Gebied wordt aan geïnteresseerde particulieren informatie verstrekt over de mogelijkheden van particulier natuurbeheer in deze provincie en worden de subsidiemogelijkheden toegelicht. Desgewenst kan dat via een keukentafelgesprek. Voorts kunnen geïnteresseerden op weg worden geholpen met hun subsidieaanvragen. Voor verdergaande ondersteuning, bijvoorbeeld bij het maken van een inrichtingsplan of het aanvragen van subsidie, wordt verwezen naar een aantal op dit vlak werkende adviesbureaus/organisaties. In een aantal concrete situaties zijn door de provincie subsidies toegekend om het particulier beheer te ondersteunen of om specifieke knelpunten op te lossen. Particulier natuurbeheer door de agrarische natuurverenigingen in het ZWK. De beide Agrarische natuurverenigingen in het ZWK zijn actief op het gebied van het Agrarisch Natuurbeheer. Zij willen hun activiteiten uitbreiden naar het beheer van natuurgebieden. Eén van de mogelijkheden daarbij is dat zij landbouwgronden binnen de EHS in eigendom verwerven en deze gronden met subsidie uit de SNG omvormen naar natuurgebied. De beide Agrarische natuurverenigingen hebben van ons een subsidie gehad van euro om te onderzoeken of een Stichting daarvoor de juiste organisatievorm is en zo ja welke zaken daarbij moeten worden geregeld. Daarnaast is onderzocht op welke wijze een stichting de gronden op een rendabele wijze kan beheren en wordt aandacht besteedt aan de communicatie in de vorm van voorlichting, informatievoorziening en cursussen. Ook is nagegaan hoe eindgebruikers het beheer van natuurgrond kunnen inpassen in hun bedrijfsvoering. Inmiddels is de Stichting Dotterbloem opgericht en is men bezig ca. 20 ha landbouwgrond in eigendom te verwerven en deze gronden om te zetten in natuurgebied. Naar verwachting zal dit eind 2007 worden gerealiseerd. Ondersteuning BoerenNatuur BoerenNatuur ondersteunt en begeleidt agrarische natuurverenigingen bij hun activiteiten op het vlak van agrarisch natuurbeheer en het particulier natuurbeheer. Daarvoor ontvangt BoerenNatuur een 2

3 subsidie van de provincie. Onderdeel van de gebiedsgerichte aanpak voor 2007 is onder andere het stimuleren van het natuurbeheer door particulieren. Boerennatuur wil particulieren (zowel individueel als in groepsverband) verder helpen bij hun oriëntatie naar de mogelijkheden van particulier natuurbeheer. Accenten daarbij worden gelegd bij een gebiedsgerichte aanpak ( tegengaan versnippering van het beheer), kennisoverdracht, verbetering van de kwaliteit van het beheer en een renderende inpassing van het natuurbeheer in de bedrijfsvoering. Ondersteuning particulier natuurbeheer Reiderwolde De eigendomsoverdracht en het beheer en inrichten van een ca. 200 ha groot natuurgebied in de Zuidoost-hoek van de Blauwe Stad door de ANOG overstijgt de reguliere ondersteuning en begeleiding door BoerenNatuur. Daarvoor is extra inzet nodig gebleken. Hiervoor heeft Boeren Natuur van de provincie een aanvullende subsidie van maximaal ,-- gekregen. Het is de bedoeling dat deze extra ondersteuning wordt gedocumenteerd in de vorm van een draaiboek voor particulier natuurbeheer door agrarische natuurverenigingen, zodat de opgedane kennis en ervaring ook voor anderen beschikbaar komt. Hoe is de stimulering/ondersteuning van het particulier beheer in andere provincies geregeld? De meeste provincies hebben in meer of mindere mate iets geregeld voor de informatievoorziening en voorlichting over particulier natuurbeheer. Alleen in de provincie Limburg kent men een tweetal subsidieregelingen die er op zijn gericht om de overstap naar particulier natuurbeheer te vergemakkelijken. Verder faciliteert Gelderland het natuurbeheer door particulieren door het aanbieden van extra ondersteuning door DLG op projectbasis. Analyse van de huidige situatie Bijdrage taakstelling aanbieden BBL-gronden Het overgrote deel van de natuur die door particulieren is gerealiseerd (of op korte termijn zal worden gerealiseerd) komt voor rekening van particulieren die gronden hebben aangekocht van BBL en deze grond hebben omgevormd tot natuurgebied. Daarbij gaat het om gronden binnen de EHS uit de grondvoorraad van BBL, die de afgelopen jaren is aangelegd met name in landinrichtingsprojecten. Zodra duidelijk wordt dat deze gronden niet nodig zijn voor het plan van toedeling of anderszins nodig zijn in landinrichtingsprojecten kunnen deze worden doorgeleverd aan terreinbeherende organisaties of worden aangeboden aan particulieren (afhankelijk van de aanduiding op de realisatiestrategiekaart). De grondvoorraad van BBL binnen de EHS bedraagt ruim 900 ha (situatie ). Hiervan kan maximaal 550 ha beschikbaar komen voor particulier beheer. De komende jaren kunnen deze gronden en eventuele nog te verwerven gronden dus worden aangeboden. Op het moment dat de grondvoorraad is weggewerkt zal de oppervlakte BBL grond die beschikbaar komt voor particulier natuurbeheer aanzienlijk minder zijn. Daarna gaat het gaat het alleen om gronden binnen de EHS die vanaf dat moment nog worden verworven. Bijdrage taakstelling door omvorming van landbouwgrond naar natuur door grondeigenaren binnen de EHS. Uit bovenaangegeven analyse wordt duidelijk dat een aanzienlijk deel van de taakstelling particulier natuurbeheer zal moeten worden gerealiseerd door particulieren die hun eigen landbouwgrond binnen de EHS omvormen naar natuurgebied. In het kader van de landelijke evaluatie van de omslag "van minder ververving naar meer beheer" van het Milieu- en Natuur Planbureau (september 2007) is een enquête gehouden onder grondeigenaren binnen de EHS naar de interesse om hun gronden via particulier natuurbeheer om te vormen naar natuurgebied. Uit deze enquête bleek dat er landelijk bovenop de 4000 ha die nu al onder particulier natuurbeheer valt nog voor ha interesse is. Daarmee wordt de taakstelling van landelijk ha niet gehaald. Op basis van de enquête wordt voor de provincie Groningen geschat dat er onder de grondeigenaren binnen de EHS voor ca ha belangstelling is voor particulier natuurbeheer. Deze belangstelling komt in de buurt van de taakstelling van 2238 ha. Daarmee is de provincie Groningen één van de weinige positieve uitzonderingen op het landelijke beeld. Een ander opvallend punt waaraan in de landelijke evaluatie aandacht wordt besteed is dat uit modelonderzoek van de Landbouwuniversiteit Wageningen is gebleken dat particulier natuurbeheer voor diverse agrarische bedrijfstypen een bedrijfseconomisch aantrekkelijke optie kan zijn. Op grond van de bedrijfseconomische berekeningen zou mogen worden verwacht dat de taakstellingen voor particulier natuurbeheer haalbaar zijn. Ook door LTO-noord zijn in het verleden berekeningen 3

4 uitgevoerd die laten zien dat particulier natuurbeheer in bedrijfseconomisch opzicht aantrekkelijk kan zijn voor sommige bedrijven. Gezien de geschatte belangstelling voor particulier natuurbeheer in Groningen en de uitkomsten van modelonderzoek naar de bedrijfseconomische resultaten van particulier natuurbeheer zou mogen worden verwacht dat er bij grondeigenaren binnen de EHS een redelijke belangstelling zou bestaan voor het omvormen van landbouwgrond naar natuur. Dat er desondanks nog maar weinig grondeigenaren (45 ha) daadwerkelijk de stap hebben gemaakt om hun landbouwgrond om te vormen naar natuurgebied heeft volgens de uitkomsten van de enquête vooral te maken met de bureaucratische rompslomp, gebrek aan informatie en de onzekerheid over de bedrijfseconomische consequenties. Het Milieu- en Natuur Planbureau denkt dat met een actieve persoonlijke benadering met aandacht voor de individuele bedrijfseconomische effecten en hulp bij het doorlopen van het aanvraagtraject de deelname bereidheid gunstig kan worden beïnvloed. Hierdoor nemen de kosten voor uitvoering van het beleid echter wel toe. Ook in de gesprekken met enkele bij het particulier natuurbeheer betrokken organisaties is naar voren gekomen dat een belangstellende met gronden binnen de EHS, die overweegt zijn of haar gronden om te vormen van landbouw naar natuur, juist op het punt van (globale) oriëntatie naar de daadwerkelijke overstap vaak onvoldoende ondersteuning kan krijgen en risico's loopt. In het kader hieronder wordt schematisch een overzicht gegeven van de stappen/fases die een grondeigenaar met gronden binnen de EHS moet doorlopen om te komen van globaal idee tot concrete uitvoering van particulier natuurbeheer en op welke wijze het huidige stelsel er in voorziet dat men gebruik kan maken van ondersteuning en beschikbare expertise. Daarbij wordt er van dat de meeste grondeigenaren binnen de EHS inmiddels op de hoogte zijn van het fenomeen particulier natuurbeheer. Het landelijke communicatieproject "particulier natuurbeheer: kansrijke onderneming" dat in 2005 en 2006 is uitgevoerd zal de meeste grondeigenaren binnen de EHS hebben bereikt. ideefase oriëntatiefase planfase een grondeigenaar met gronden binnen de EHS oriënteert zich op de toekomst van zijn bedrijf, waarbij ook de mogelijkheden van particulier natuurbeheer in beeld zijn. Wat zijn de mogelijkheden? Doorboeren, verkopen of zelf natuur ontwikkelen. Hij heeft behoefte aan advies en informatie. Welke natuur kan ik ontwikkelen, wat zijn globaal de economische en fiscale gevolgen voor het bedrijf? etc. Hiervoor kan men voor advies terecht bij het informatiepunt Landelijk Gebied of bij het recent ingestelde Landelijke Servicepunt Nieuwe Natuur. op basis van adviezen en informatie uit de ideefase besluit iemand zich verder op het onderwerp te oriënteren en na te gaan of particulier natuurbeheer in de concrete bedrijfssituatie inpasbaar is. Als slotstuk van de oriëntatiefase aandacht voor de individuele bedrijfseconomische effecten. De oriëntatie kan bestaan uit het bezoeken van voorbeeldbedrijven, het volgen van een praktijk leergang, ecologische scholing, maar ook het doorrekenen van de financiële haalbaarheid door een gespecialiseerd bedrijf. Op basis van de oriëntatie maakt iemand uiteindelijk de keuze voor wel of geen particulier natuurbeheer. Eventuele te maken kosten in de oriëntatiefase komen voor rekening van de initiatief nemer In deze fase worden de plannen verder uitgewerkt in een concreet inrichtingsplan, met bijbehorende kostenbegroting. Daarin wordt de keuze gemaakt voor welke natuurdoelen het terrein wordt ingericht, welke inrichtingsmaatregelen nodig zijn om het natuurdoel te bereiken en welke beheersmaatregelen daarvoor nodig zijn etc. Verder wordt de subsidieaanvraag voorbereid en de bestemmingswijziging en financiering geregeld en wordt overleg gevoerd met omgeving en aangrenzende beheerders over afstemming van de inrichting. Veelal wordt hiervoor externe deskundigheid ingehuurd. De kosten hiervoor kunnen voor maximaal 95 % worden gedekt uit de inrichtingssubsidie van de SNG 4

5 realisatie fase beheersfase In deze fase worden bestekken gemaakt, eventueel grondwerk aanbesteed en uitgevoerd etc. Zowel in de planfase als in de realisatiefase kunnen particulieren de kennis inhuren van de diverse op dit terrein werkzame adviesbureaus en ingenieursbureaus. De kosten hiervoor kunnen voor maximaal 95 % worden gedekt uit de inrichtingssubsidie van de SNG Hierbij gaat het om de fase nadat dat het terrein is ingericht. In deze fase wordt met beheerssubsidie uit de SNG het daadwerkelijke natuurbeheer gevoerd. Op basis van monitoring wordt nagegaan of de natuur zich in de gewenste richting ontwikkeld of dat het beheer moet worden aangepast. Verder is het nodig dat de beheerder overlegt met andere natuurterreinbeheerders over bijvoorbeeld afstemming beheer of recreatief medegebruik of over verbetering van de kwaliteit van het beheer. In tegenstelling tot de natuurterreinbeherende organisaties, die hiervoor ecologisch en technisch personeel in dienst hebben, ontbreken hiervoor bij particuliere eigenaren vaak de middelen. Mogelijke punten waarop particulieren kunnen worden gefaciliteerd. Uit de hierboven aangegeven analyse en op basis van de gevoerde gesprekken kunnen de volgende conclusies worden getrokken: Bij particuliere grondeigenaren in Groningen blijkt in principe een grotere belangstelling bestaat om hun eigen landbouwgronden binnen de EHS om te vormen naar natuur dan tot nog toe blijkt uit het aantal gerealiseerde ha's particulier natuurbeheer. In de idee- en oriëntatiefase lopen particulieren een financieel risico en is er onvoldoende mogelijkheid voor ondersteuning. In deze fase moeten al kosten worden gemaakt terwijl nog onduidelijk is of de oriëntatie ook daadwerkelijk leidt tot het besluit voor particulier natuurbeheer. Ook in die gevallen waarin de provincie in het verleden particuliere beheerders een incidentele bijdrage heeft verleend ging het met name een vergoeding van de kosten in de oriëntatiefase. Hierdoor komen initiatieven soms niet verder dan de ideefase. het collectief oppakken van particulier beheer heeft een aantal voordelen waar het gaat om betere afstemming van beheer, tegengaan versnippering e.d.. Het collectief oppakken betekent dat er veel tijd moet worden geïnvesteerd in communicatie met de streek, overleg etc. De kosten hiervan zijn niet op te brengen uit de SN-vergoeding Benadering van geïnteresseerden werkt het meest effectief via keukentafelgesprek. De verwachting is dat een keukentafelgesprek het meeste rendement oplevert als daarbij ook aandacht kan worden besteedt aan de bedrijfseconomische inpasbaarheid en dat in het vervolgtraject ook hulp kan worden aangeboden bij het vervolgtraject. in specifieke situaties heeft incidentele ondersteuning tot nog toe goed gewerkt. Naar aanleiding van de bovengenoemde conclusies lijken de volgende mogelijkheden het meest effectief voor het faciliteren van particulier natuurbeheer. - voortzetting huidige ondersteuning van het Informatiepunt Landelijk Gebied. Samen met het recent ingestelde landelijke Servicepunt Nieuwe Natuur wordt hiermee de mogelijkheid geboden dat particulieren in de ideefase verder worden geholpen. - actieve benadering van particulieren met grond in de EHS, waarbij de mogelijkheden van particulier natuurbeheer in een keukentafelgesprek worden besproken. Daarbij kan worden aangesloten bij projecten gericht op gebiedsgerichte realisatie van de EHS. Onderdeel van deze actieve benadering zou kunnen zijn dat bij gebleken interesse wordt aangeboden de bedrijfseconomische inpasbaarheid te laten doorrekenen door een gespecialiseerd bedrijf, waarbij de provincie bijdraagt in de kosten hiervan (tot een maximum van 2.000,-- euro). Ook een bijdrage in de kosten van de aanvraagbegeleiding kan hiervan deel uit maken (voor zover niet gesubsidieerd uit de SN) - het keukentafelgesprek ook mogelijk maken voor andere geïnteresseerden, waarbij de service verder gaat dan de huidige informatievoorziening door het Infopunt Landelijk Gebied. Dus ook aandacht voor bedrijfseconomische aspecten en aanvraagbegeleiding. - collectieve initiatieven faciliteren door middelen beschikbaar te stellen om een gebiedsproces op gang te brengen. - in specifieke gevallen incidentele ondersteuning mogelijk te maken. 5

6 Om bovengenoemde mogelijkheden van ondersteuning voor de periode van 1 jaar (extra) mogelijk te maken, is een extra bedrag van maximaal ,-- nodig. Deze extra middelen kunnen worden ingezet in de volgende situaties: - ondersteuning van geïnteresseerde grondeigenaren in de oriëntatiefase, - faciliteren van samenwerkingsverbanden als zij gebiedsgericht het natuurbeheer door particulieren willen organiseren - actieve benadering van particuliere grondeigenaren binnen projecten gebiedsgerichte realisatie EHS door middel van keukentafelgesprekken. In deze situaties kan deskundigheid of extra menskracht worden ingehuurd voor het actief benaderen van particuliere grondeigenaren, het voeren van keukentafelgesprekken met grondenaren binnen de EHS, het doorrekenen van de bedrijfseconomische inpasbaarheid van particulier natuurbeheer door een gespecialiseerd bedrijf. Daarbij kan het in principe gaan om het inhuren van extra capaciteit/deskundigheid bij DLG, Boeren Natuur of een ander adviesbureau. Waar het gaat om het doorrekenen van de bedrijfseconomische inpasbaarheid van particulier natuurbeheer door een gespecialiseerd bedrijf, wordt voorgesteld de kosten hiervan voor 50 % te vergoeden. Daarnaast kunnen de extra middelen in specifieke gevallen worden ingezet voor ondersteuning initiatieven particulier natuurbeheer op projectbasis. Naast de mogelijke extra inzet, wordt een aantal lopende activiteiten voortgezet. Daarbij zal het gaan om: - voortzetting van de huidige ondersteuning door het Informatiepunt Landelijk Gebied. Samen met het recent ingestelde landelijke Servicepunt Nieuwe Natuur wordt hiermee de mogelijkheid geboden dat particulieren in de ideefase verder worden geholpen - voortzetting van de huidige ondersteuning door BoerenNatuur als onderdeel van de begeleiding en ondersteuning van agrarische natuurverenigingen. 6

K a n s e n. voor particulier natuurbeheer i n B r a b a n t. Onderzoeksrapport. Mei 2007

K a n s e n. voor particulier natuurbeheer i n B r a b a n t. Onderzoeksrapport. Mei 2007 K a n s e n voor particulier natuurbeheer i n B r a b a n t Onderzoeksrapport Mei 2007 Opdrachtgever: Uitvoerenden: In samenwerking met: Provincie Noord-Brabant Brabants Landschap Brabants Particulier

Nadere informatie

Nr. 18 Brief van de staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

Nr. 18 Brief van de staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 31920 Vergunningverlening natuur- en milieuwetgeving Nr. 18 Brief van de staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag,

Nadere informatie

Uitwerking realisatiestrategiekaart Ecologische Hoofdstructuur; omslag van minder verwerving naar meer beheer.

Uitwerking realisatiestrategiekaart Ecologische Hoofdstructuur; omslag van minder verwerving naar meer beheer. Uitwerking realisatiestrategiekaart Ecologische Hoofdstructuur; omslag van minder verwerving naar meer beheer. 1. Inleiding Het beleid van provincie en rijk is er op gericht het natuurbeheer door particulieren

Nadere informatie

Daarnaast zijn er subsidies voor het versterken van de landschapskwaliteit binnen de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en de Nationale Landschappen.

Daarnaast zijn er subsidies voor het versterken van de landschapskwaliteit binnen de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en de Nationale Landschappen. Informatie subsidies particulier natuurbeheer Natuurbeheer wordt in Nederland uitgevoerd door terreinbeherende organisaties en particulieren. De overheid wil het beheer van natuur door particulieren, bijvoorbeeld

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Prins Clauslaan 8 Den Haag Postbus 20401 2500 EK Den Haag www.minlnv.nl

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 576 Natuurbeleid Nr. 17 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag,

Nadere informatie

GWM SEP Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum 2 3, SEP.? Geheim 29 september 2009 Nee

GWM SEP Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum 2 3, SEP.? Geheim 29 september 2009 Nee GWM2009-215 5 -minuten versie voor Provinciale Staten Directie 2 9 SEP. 2999 DLB Afdeling Groen Registratienummer Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum 2 3, SEP.? 0 9 9 Geheim 29 september

Nadere informatie

De instrumentenkoffer. Mogelijkheden om natuurdoelen in te passen in uw bedrijfsvorming

De instrumentenkoffer. Mogelijkheden om natuurdoelen in te passen in uw bedrijfsvorming De instrumentenkoffer Mogelijkheden om natuurdoelen in te passen in uw bedrijfsvorming Wat is de Instrumentenkoffer? Wij zijn blij dat u zich als agrarisch ondernemer oriënteert op de mogelijkheden om

Nadere informatie

AGRARISCH NATUUR- EN LANDSCHAPSBEHEER EN STARING ADVIES

AGRARISCH NATUUR- EN LANDSCHAPSBEHEER EN STARING ADVIES AGRARISCH NATUUR- EN LANDSCHAPSBEHEER EN STARING ADVIES De provincies willen waardevolle landbouwgebieden en natuurterreinen verder ontwikkelen. Staring Advies kan eigenaren van agrarische bedrijven en

Nadere informatie

Notitie Beheer en eigendom van natuur

Notitie Beheer en eigendom van natuur Notitie Beheer en eigendom van natuur 1. Inleiding De manifestpartijen en provincies / IPO hebben in het kader van het Natuurpact een overeenkomst gesloten om de handen ineen te slaan om de uitdagingen

Nadere informatie

Subsidie natuurbeheer voor kleine particuliere beheerders

Subsidie natuurbeheer voor kleine particuliere beheerders Subsidie natuurbeheer voor kleine particuliere beheerders Wat ga ik u vertellen? Wat doet BIJ12 Herziening Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL) Besluitvorming Provinciale invulling Subsidieaanvraag

Nadere informatie

Evaluatie particulier natuurbeheer Provincie Utrecht

Evaluatie particulier natuurbeheer Provincie Utrecht PS2009RGW02 bijlage1 Evaluatie particulier natuurbeheer Provincie Utrecht Vastgesteld door Gedeputeerde Staten Provincie Utrecht, 25 november 2008 Auteur: A.K. Evers Inhoudsopgave Inleiding 2 1 Verantwoording

Nadere informatie

Was word tabel Natuurbeheerplan 2017 ontwerp Natuurbeheerplan tekstdeel

Was word tabel Natuurbeheerplan 2017 ontwerp Natuurbeheerplan tekstdeel Was word tabel Natuurbeheerplan 2017 ontwerp Natuurbeheerplan 2018 tekstdeel Algemeen: Overal waar 2017 stond is dit aangepast naar 2018 Natuurnetwerk Nederland is afgekort tot NNN. Specifiek per pagina:

Nadere informatie

Provinciale Staten van Overijssel

Provinciale Staten van Overijssel www.prv-overijssel.nl Provinciale Staten van Overijssel Postadres Provincie Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 425 25 25 Telefax 038 425 75 02 Uw kenmerk Uw brief Ons kenmerk Datum EMT/2005/1830

Nadere informatie

Kwaliteitsimpuls voor natuur en landschap. Subsidie voor investering en functieverandering

Kwaliteitsimpuls voor natuur en landschap. Subsidie voor investering en functieverandering Kwaliteitsimpuls voor natuur en landschap Subsidie voor investering en functieverandering 1 De subsidie U heeft grond in gebruik en wilt deze geschikt maken voor (agrarisch) natuurbeheer. Of u beheert

Nadere informatie

Provinciaal blad 2010, 60

Provinciaal blad 2010, 60 Provinciaal blad 2010, 60 ISSN 0920-105X Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 26 oktober 2010, nr. 2010INT264144, houdende nadere regels op grond van de Algemene subsidieverordening provincie

Nadere informatie

Hoe kunnen we particulier en agrarisch natuurbeheer verder stimuleren in de provincie Utrecht?

Hoe kunnen we particulier en agrarisch natuurbeheer verder stimuleren in de provincie Utrecht? 5(*$ 6WLPXOHUHQSDUWLFXOLHUHQDJUDULVFKQDWXXUEHKHHUHHUVWHDDQ]HW Hoe kunnen we particulier en agrarisch natuurbeheer verder stimuleren in de provincie Utrecht?,QOHLGLQJ Deze notitie Stimuleren particulier

Nadere informatie

BESTUURSOVEREENKOMST GROND. EZ Provincies

BESTUURSOVEREENKOMST GROND. EZ Provincies BESTUURSOVEREENKOMST GROND EZ Provincies September 2013 BESTUURSOVEREENKOMST GROND Ondergetekenden: A. de staatssecretaris van Economische Zaken B. de gedeputeerden Vitaal Platteland van alle provincies

Nadere informatie

PAS en grondbezit. Welke gevolgen heeft de PAS voor u als grondeigenaar?

PAS en grondbezit. Welke gevolgen heeft de PAS voor u als grondeigenaar? PAS en grondbezit Welke gevolgen heeft de PAS voor u als grondeigenaar? PAS EN GRONDBEZIT WELKE GEVOLGEN HEEFT DE PAS VOOR U ALS GRONDEIGENAAR? Gezonde natuur zorgt voor een rijk Brabants landschap om

Nadere informatie

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH STATENNOTITIE Aan de leden van Provinciale Staten HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Grond en het Onderhandelingsakkoord decentralisatie natuur HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

Nadere informatie

René van Eijden (provincie Gelderland) Auteurs: L. Dik en J. de Winter

René van Eijden (provincie Gelderland) Auteurs: L. Dik en J. de Winter René van Eijden (provincie Gelderland) Auteurs: L. Dik en J. de Winter Subsidie natuurbeheer voor kleine particuliere beheerders Waar gaan we het over hebben Aanleiding: Herziening Subsidiestelsel Natuur

Nadere informatie

JAARVERSLAG Inhoud. 1. Stichting Part-Ner. 2. Belangrijkste werkzaamheden Samenwerking met andere organisaties. 4.

JAARVERSLAG Inhoud. 1. Stichting Part-Ner. 2. Belangrijkste werkzaamheden Samenwerking met andere organisaties. 4. JAARVERSLAG 2015 Inhoud 1. Stichting Part-Ner 2. Belangrijkste werkzaamheden 2015 3. Samenwerking met andere organisaties 4. Vooruitblik 1 1. Stichting Part-Ner Na afronding van het project certificering

Nadere informatie

Geef de particulier de ruimte! Pleidooi voor een sterke rol van de particuliere eigenaar bij de uitvoering van het beleid voor natuur en landschap

Geef de particulier de ruimte! Pleidooi voor een sterke rol van de particuliere eigenaar bij de uitvoering van het beleid voor natuur en landschap Geef de particulier de ruimte! Pleidooi voor een sterke rol van de particuliere eigenaar bij de uitvoering van het beleid voor natuur en landschap Geef de particulier de ruimte! Pleidooi voor een sterke

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Hoofdstuk 2 Natuur- en landschapsbeheer binnen een natuurterrein

PROVINCIAAL BLAD. Hoofdstuk 2 Natuur- en landschapsbeheer binnen een natuurterrein PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Zuid-Holland. Nr. 5765 25 oktober 2016 Besluit van Gedeputeerde Staten van 11 oktober 2016, PZH-2016-566437829, tot vaststelling van het openstellingsbesluit

Nadere informatie

Financiering van het gezamenlijke voorstel voor de herijking EHS in het Reggegebied

Financiering van het gezamenlijke voorstel voor de herijking EHS in het Reggegebied Financiering van het gezamenlijke voorstel voor de herijking EHS in het Reggegebied Inleiding Op 11 mei 2012 hebben Landschap Overijssel, LTO-Noord, waterschap Regge en Dinkel en de gemeenten Ommen en

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2006/57

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2006/57 PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2006/57 Gedeputeerde Staten van Limburg SUBSIDIES BEVORDERING PARTICULIER NATUURBEHEER VIA INTERMEDIAIREN 2006 BESLUIT van Gedeputeerde Staten d.d. 15 augustus 2006, Nadere

Nadere informatie

*PDOC01/273777* PDOC01/ De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA 's-gravenhage

*PDOC01/273777* PDOC01/ De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA 's-gravenhage > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's-gravenhage Prins Clauslaan 8 2595 AJ Den Haag Postbus 20401 2500 EK Den Haag

Nadere informatie

MKBA van de EHS Een institutioneel-economische analyse

MKBA van de EHS Een institutioneel-economische analyse Voorlopige resultaten, niet voor publicatie zonder toestemming auteurs!! MKBA van de EHS Een institutioneel-economische analyse Roel Jongeneel, Louis Slangen en Nico Polman Wageningen, 29 oktober 2009

Nadere informatie

AGENDAPUNT 7. Onderwerp: Aankoop percelen BBL Nummer: 270001. Voorstel

AGENDAPUNT 7. Onderwerp: Aankoop percelen BBL Nummer: 270001. Voorstel VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 7 Onderwerp: Aankoop percelen BBL Nummer: 270001 In D&H: 15-12-2010 Steller: Arjan Koerhuis In Cie: BMZ Telefoonnummer: (030) 634 58 37 SKK 14-01-2010 Afdeling:

Nadere informatie

Subsidiestelsel Natuur en Landschap

Subsidiestelsel Natuur en Landschap Subsidiestelsel Natuur en Landschap Nederland is rijk aan waardevolle natuur- en cultuurlandschappen. De provincies zijn in Nederland verantwoordelijk voor het natuurbeheer en willen de natuurwaarden in

Nadere informatie

Natuurmeting op kaart 2010

Natuurmeting op kaart 2010 Natuurmeting op kaart 2010 De realisatie van Ecologische HoofdStructuur (EHS) en Recreatie om de Stad (RodS) op 1-1-2010 De realisatie van Ecologische HoofdStructuur (EHS) en Recreatie om de Stad (RodS)

Nadere informatie

Restant taakstelling verwerving Totaal te realiseren Particulier natuurbeheer *) Te realiseren Agrarisch natuurbeheer

Restant taakstelling verwerving Totaal te realiseren Particulier natuurbeheer *) Te realiseren Agrarisch natuurbeheer BIJLAGE BO-1 Beleidskader omslag van minder verwerving naar meer beheer 1. Inleiding Het kabinet heeft vastgesteld dat realisatie van de nog aan te leggen nieuwe natuurgebieden in de EHS voor een groter

Nadere informatie

SCAN. Organisatiemodellen agrarisch collectief. Beschrijving van de mogelijke partijen

SCAN. Organisatiemodellen agrarisch collectief. Beschrijving van de mogelijke partijen STICHTING COLLECTIEF AGRARISCH NATUURBEHEER SCAN Organisatiemodellen agrarisch collectief In deze handreiking wordt een overzicht geven van de betrokken partijen in het subsidieproces agrarisch natuurbeheer

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2014 NR. 2

NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2014 NR. 2 Vanaf 1 januari 2016 gaat Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb2016) van start. Vanuit een collectieve aanpak van het agrarisch natuur- en landschapsbeheer willen overheid, koepels en collectieven

Nadere informatie

Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen houdende regels voor natuur- en landschapsbeheer Openstellingsbesluit Natuurbeheer 2017

Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen houdende regels voor natuur- en landschapsbeheer Openstellingsbesluit Natuurbeheer 2017 CVDR Officiële uitgave van Groningen. Nr. CVDR424025_2 26 april 2017 Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen houdende regels voor natuur- en landschapsbeheer Openstellingsbesluit Natuurbeheer

Nadere informatie

Raamovereenkomst Plattelandsontwikkeling Drenthe

Raamovereenkomst Plattelandsontwikkeling Drenthe Raamovereenkomst Plattelandsontwikkeling Drenthe Ondertekenden, Natuur en Milieu Federatie Drenthe, bij deze vertegenwoordigd door R. Hoekstra, hierna te noemen als NMFD Staatsbosbeheer, bij deze vertegenwoordigd

Nadere informatie

Aanvraagformulier Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap (SKNL), Provincie Limburg

Aanvraagformulier Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap (SKNL), Provincie Limburg Aanvraagformulier Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap (SKNL), Provincie Limburg U kunt met dit aanvraagformulier in het kader van de SKNL subsidie aanvragen voor: - Functieverandering

Nadere informatie

Definities Voortgangsrapportages Natuur

Definities Voortgangsrapportages Natuur Definities Voortgangsrapportages Natuur Versie 26 november 2012 1. Inleiding Tot op heden werd de Natuurmeting Op Kaart (NOK) gebruikt om over de status van de natuur in Nederland (kwantiteit) te rapporteren.

Nadere informatie

Natuurmeting op Kaart. Peildatum De voortgang van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS); verwerving, inrichting en beheer

Natuurmeting op Kaart. Peildatum De voortgang van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS); verwerving, inrichting en beheer Natuurmeting op Kaart Peildatum 1-1-2012 De voortgang van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS); verwerving, inrichting en beheer Natuurmeting op Kaart Peildatum 1-1-2012 De voortgang van de Ecologische

Nadere informatie

RESULTATEN LANDGOEDERENBELEID

RESULTATEN LANDGOEDERENBELEID Deze folder is opgesteld door OPG en adviesbureau Wing en is gefinancierd door de provincie Overijssel. Het geeft een indicatief beeld van de resultaten van het landgoederenbeleid van de provincie Overijssel

Nadere informatie

Stimulering Particulier Natuurbeheer in de Ecologische Hoofdstructuur

Stimulering Particulier Natuurbeheer in de Ecologische Hoofdstructuur Stimulering Particulier Natuurbeheer in de Ecologische Hoofdstructuur Ontwerp vastgesteld in GS dd. 26-02-2008 Inhoudsopgave 1. Rijks- en provinciaal beleid m.b.t. natuurontwikkeling... 3 1.1. Rijksbeleid...

Nadere informatie

Een kijkje in de SNL-keuken

Een kijkje in de SNL-keuken Een kijkje in de SNL-keuken Unit Natuurinformatie en Natuurbeheer BIJ12 Herman Cohen Stuart en Karin Cox 1 Twitter met ons mee! #Hogeschool_VHL #BIJ12 #SNL #ANLb2016 Over BIJ12 3 Even een testje! Voordat

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Herdruk Openstellingsbesluit Subsidieverordening Natuur- en landschapsbeheer provincie Utrecht begrotingsjaar 2016

PROVINCIAAL BLAD. Herdruk Openstellingsbesluit Subsidieverordening Natuur- en landschapsbeheer provincie Utrecht begrotingsjaar 2016 PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Utrecht. Nr. 1568 17 maart 2016 Herdruk Openstellingsbesluit Subsidieverordening Natuur- en landschapsbeheer provincie Utrecht begrotingsjaar 2016 Besluit

Nadere informatie

Gebiedsplan Natuur en Landschap Gelderland

Gebiedsplan Natuur en Landschap Gelderland Gebiedsplan Natuur en Landschap Gelderland Rapportage realisatie nieuwe natuur en agrarisch natuurbeheer 28 Stand van zaken 1 januari 29 Gebiedsplan Natuur en Landschap Gelderland Rapportage realisatie

Nadere informatie

Bijlage 4: Indicatieve provinciale verdeling prestaties en rijksbudgetten

Bijlage 4: Indicatieve provinciale verdeling prestaties en rijksbudgetten Bijlage 4: Indicatieve provinciale verdeling prestaties en rijksbudgetten 2007-2013 De provinciale verdeling is in veel gevallen gebaseerd op de te realiseren prestatie en daarom nadrukkelijk indicatief.

Nadere informatie

Natuurbeheerplan Zeeland Ontwerp planwijziging Antwoordnota. Vastgesteld door Gedeputeerde Staten op # september 2015

Natuurbeheerplan Zeeland Ontwerp planwijziging Antwoordnota. Vastgesteld door Gedeputeerde Staten op # september 2015 Natuurbeheerplan Zeeland 2016 Ontwerp planwijziging 2015 Antwoordnota Vastgesteld door Gedeputeerde Staten op # september 2015 1 1. Inleiding Op 2 juni 2015 heeft het College van GS de Ontwerp planwijziging

Nadere informatie

Deze documenten treft u aan als bijlage bij de Statenbrief. Wij lichten de Bestuursovereenkomst grond toe in een separate toelichting.

Deze documenten treft u aan als bijlage bij de Statenbrief. Wij lichten de Bestuursovereenkomst grond toe in een separate toelichting. Bijlage bij Statenbrief Natuurpact en Bestuursovereenkomst grond Zaaknummer 2013-013508 Toelichting op het Natuurpact 1. Inleiding Aanleiding In de vergadering van uw Staten op 7 november 2012 heeft ons

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Gelet op artikel 4.1 van de Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer provincie Utrecht 2016;

PROVINCIAAL BLAD. Gelet op artikel 4.1 van de Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer provincie Utrecht 2016; PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Utrecht. Nr. 6601 6 oktober 2015 Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 22 september 2015, nr. 81617751, tot wijziging van de Subsidieverordening

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Nieuwe aanpak Noordrand Krimpenerwaard: Ruimte voor ondernemen. Oktober Partijen in de Krimpenerwaard en de provincie

NIEUWSBRIEF. Nieuwe aanpak Noordrand Krimpenerwaard: Ruimte voor ondernemen. Oktober Partijen in de Krimpenerwaard en de provincie NIEUWSBRIEF Nieuwe aanpak Noordrand Krimpenerwaard: Ruimte voor ondernemen Oktober 2014 Partijen in de Krimpenerwaard en de provincie Zuid-Holland gaan op een andere manier samenwerken aan de ontwikkeling

Nadere informatie

Natuurmeting op Kaart. Peildatum De voortgang van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS); verwerving, inrichting en beheer

Natuurmeting op Kaart. Peildatum De voortgang van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS); verwerving, inrichting en beheer Natuurmeting op Kaart Peildatum 1-1-2013 De voortgang van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS); verwerving, inrichting en beheer Inhoud Inleiding 2 1 Resultaten verwerving 4 2 Resultaten inrichting 6 3

Nadere informatie

Actuele ontwikkelingen in het provinciale natuurbeleid. Heine van Maar Provincie Noord-Brabant 21 maart 2013

Actuele ontwikkelingen in het provinciale natuurbeleid. Heine van Maar Provincie Noord-Brabant 21 maart 2013 Actuele ontwikkelingen in het provinciale natuurbeleid Heine van Maar Provincie Noord-Brabant 21 maart 2013 Inhoud Doelen Bezuinigingen Aanpassing natuurambitie Realisatiestrategie 1. Doelen in nota BrUG

Nadere informatie

ANTWOORDNOTA Ontwerp Natuurbeheerplan Flevoland 2016

ANTWOORDNOTA Ontwerp Natuurbeheerplan Flevoland 2016 FLEVOLAND R U I M T E VOOR OPLOSSINGEN ANTWOORDNOTA Ontwerp Natuurbeheerplan Flevoland 2016 ANTWOORDNOTA ONTWERP NATUURBEHEERPLAN FLEVOLAND 2016 Gedeputeerde Staten van Flevoland hebben op 16 december

Nadere informatie

Projectplan Slikken van Flakkee Ontwerpfase quick wins 28-5-2014 Projectnummer: 16508

Projectplan Slikken van Flakkee Ontwerpfase quick wins 28-5-2014 Projectnummer: 16508 Projectplan Slikken van Flakkee Ontwerpfase quick wins 28-5-2014 Projectnummer: 16508 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Overzicht van het Plangebied... 3 3 Ambitie... 3 4 Scope... 4 5 De opgave... 4 6 Fasering...

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp : uitvoeringsprogramma Groen Blauwe Diensten

Raadsvoorstel. Onderwerp : uitvoeringsprogramma Groen Blauwe Diensten Raadsvoorstel Vergadering: : 28 april 2008 Agendanummer : 7 Opiniërende vergadering : 14 april 2008 Portefeuillehouder : L.C.J. Lijmbach Onderwerp : uitvoeringsprogramma Groen Blauwe Diensten Aan de raad,

Nadere informatie

Natuursubsidie in Zeeland De subsidiemogelijkheden voor natuur in de Provincie Zeeland

Natuursubsidie in Zeeland De subsidiemogelijkheden voor natuur in de Provincie Zeeland Natuursubsidie in Zeeland De subsidiemogelijkheden voor natuur in de Provincie Zeeland Datum: 6-10-2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 1.1. Aanleiding 3 1.2. Leeswijzer 3 2. Subsidie Natuur- en Landschapsbeheer

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD JAARGANG: 2013

PROVINCIAAL BLAD JAARGANG: 2013 PROVINCIAAL BLAD JAARGANG: 2013 NR: 91 Officiële naam regeling: Openstellingsbesluit 2013 Subsidieregeling Natuur- en Landschapsbeheer Limburg Citeertitel: Openstellingsbesluit 2013 SVNL Naam ingetrokken

Nadere informatie

Aanvraagformulier Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap (SKNL), Provincie Limburg

Aanvraagformulier Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap (SKNL), Provincie Limburg Aanvraagformulier Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap (SKNL), Provincie Limburg U kunt met dit aanvraagformulier in het kader van de SKNL subsidie aanvragen voor: - Functieverandering

Nadere informatie

Agendapunt 9: Onderhoudspaden waterschap Groot Salland

Agendapunt 9: Onderhoudspaden waterschap Groot Salland Agendapunt 9: Onderhoudspaden waterschap Groot Salland Doel: Besluit nemen over wijze van opnemen onderhoudspaden in het inrichtingsplan en de verkavelingmodule Afkomstig van: Secretariaat, in overleg

Nadere informatie

Natuurmeting op kaart

Natuurmeting op kaart Natuurmeting op kaart Peildatum 1-1-2011 De realisatie van verwerving, inrichting en beheer van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en Recreatie om de Stad (RodS) Natuurmeting op kaart Peildatum 1-1-2011

Nadere informatie

N o t a r e a c t i e s e n c o m m e n t a a r. Natuurbeheerplan Groningen 2014

N o t a r e a c t i e s e n c o m m e n t a a r. Natuurbeheerplan Groningen 2014 N o t a r e a c t i e s e n c o m m e n t a a r Natuurbeheerplan Groningen 2014 N o t a R e a c t i e s e n C o m m e n t a a r N a t u u r b e h e e r p l a n G r o n i n g e n 2 0 1 4 Vastgesteld door

Nadere informatie

Glasvezel Ommen-Hardenberg Nieuwsbrief januari 2014

Glasvezel Ommen-Hardenberg Nieuwsbrief januari 2014 Glasvezel Ommen-Hardenberg Nieuwsbrief januari 2014 Afgelopen jaar bent u geïnformeerd over de mogelijkheden voor aanleg van glasvezel in de buitengebieden van de gemeenten Ommen en Hardenberg. In de tweede

Nadere informatie

Taakstelling, realisatie en restanttaakstelling van Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en Recreatie om de Stad (RodS) per 1/1/2007

Taakstelling, realisatie en restanttaakstelling van Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en Recreatie om de Stad (RodS) per 1/1/2007 Taakstelling, realisatie en van Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en Recreatie om de Stad (RodS) per 1/1/2007 Eindrapportage Nulmeting op Kaart (NOK) november 2009 Opgesteld in opdracht van het Overleg

Nadere informatie

J^ J. provmcie ~^^^ groningen

J^ J. provmcie ~^^^ groningen J^ J. provmcie ~^^^ groningen 13 maart 2012 Corr.nr. 2012-11.623, LGW Nummer 6/2012 Zaaknr. 385833 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten over deelname aan RaboStreekrekeningen en de

Nadere informatie

lil PROVINCIE FLEVOLAND Provinciaal Blad Eerste wijziging Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Flevoland 2016

lil PROVINCIE FLEVOLAND Provinciaal Blad Eerste wijziging Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Flevoland 2016 PROVINCIE FLEVOLAND Provinciaal Blad 2015/25 Nummer 1788278 Eerste wijziging Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Flevoland 2016 lil Gedeputeerde Staten van Flevoland maken gelet op het bepaalde

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Directoraat-generaal Agro en Directie en Biodiversiteit Bezoekadres Bezuidenhoutseweg

Nadere informatie

Onderstaand de belangrijkste onderlinge relaties en geformuleerde uitgangspunten bij verdere uitwerking:

Onderstaand de belangrijkste onderlinge relaties en geformuleerde uitgangspunten bij verdere uitwerking: Notitie Samenhang instrumenten in het ANLb2016 Uitgangspunten bij de uitwerking van de POP3+ fiche, de subsidieverordening, het format Natuurbeheerplan, de Index Natuur en Landschap, de Catalogus Groen

Nadere informatie

Natuurmeting op Kaart. Peildatum De voortgang van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS); verwerving, inrichting en beheer

Natuurmeting op Kaart. Peildatum De voortgang van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS); verwerving, inrichting en beheer Natuurmeting op Kaart Peildatum 1-1-2014 De voortgang van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS); verwerving, inrichting en beheer Inhoudsopgave Inleiding 2 Leeswijzer 3 1 Resultaten verwerving 4 2 Resultaten

Nadere informatie

Onderwerp Zevende wijzigingsregeling Investeringsreglement Groen Ontwikkelfonds Brabant BV

Onderwerp Zevende wijzigingsregeling Investeringsreglement Groen Ontwikkelfonds Brabant BV Besluit Onderwerp Zevende wijzigingsregeling Investeringsreglement Groen Ontwikkelfonds Brabant BV Algemene vergadering van aandeelhouders van Groen Ontwikkelfonds Brabant BV; Gelet op artikel 4:81 van

Nadere informatie

Spelregels verkoop BBL-grond voor realisering natuur Discussienotitie, versie 12 december 2011

Spelregels verkoop BBL-grond voor realisering natuur Discussienotitie, versie 12 december 2011 Spelregels verkoop BBL-grond voor realisering natuur Discussienotitie, versie 12 december 2011 1. Aanleiding In de Statencommissie Groen en Water d.d. 31 augustus jl. is gevraagd om een discussienotitie

Nadere informatie

Aantal bijlagen: 1 Agendapunt: 10. Onderwerp Vervolg kleinschalige recreatieknooppunten op het boerenerf

Aantal bijlagen: 1 Agendapunt: 10. Onderwerp Vervolg kleinschalige recreatieknooppunten op het boerenerf Adviescommissie 30 maart 2010 Dagelijks bestuur 8 april 2010 / 10 juni 2010 (mondeling) Algemeen bestuur 1 juli 2010 Aantal bijlagen: 1 Agendapunt: 10 Onderwerp Vervolg kleinschalige recreatieknooppunten

Nadere informatie

PS2009RGW20 Bijlage 6 Grondverwerving

PS2009RGW20 Bijlage 6 Grondverwerving PS2009RGW20 Bijlage 6 Grondverwerving werkwijze en instrumenten Juni 2009 Inhoud 1. Inleiding 2. Werkwijze grondverwerving en Handelingskader grond 2007 3. Instrumenten verwerving 3.1 Vrijwillige verwerving

Nadere informatie

Parafering besluit PFO Woo B Gewijzigd akkoord Ingetrokken D&H B Conform Geparafeerd

Parafering besluit PFO Woo B Gewijzigd akkoord Ingetrokken D&H B Conform Geparafeerd agendapunt 3.a.4 1207901 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden STRATEGIE DEELNAME PLATTELANDSONTWIKKELINGSPROGRAMMA 3 Portefeuillehouder Woorst, I.J.A. ter Datum 29 september 2015 Aard bespreking

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Provincie Zeeland Wijziging Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Zeeland 2016

PROVINCIAAL BLAD. Provincie Zeeland Wijziging Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Zeeland 2016 PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Zeeland. Nr. 6646 7 oktober 2015 Provincie Zeeland Wijziging Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Zeeland 2016 Besluit van gedeputeerde staten

Nadere informatie

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Afweging. Inzet van Middelen. Voorgenomen besluit. Zaaknummer: AVGCL37. Onderwerp Kavelruil 2012

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Afweging. Inzet van Middelen. Voorgenomen besluit. Zaaknummer: AVGCL37. Onderwerp Kavelruil 2012 Zaaknummer: AVGCL37 Collegevoorstel Inleiding Kortheidshalve wordt naar het raadsvoorstel verwezen voor verdere informatie Feitelijke informatie Afweging Inzet van Middelen Voorgenomen besluit Wij stellen

Nadere informatie

We weten nu hoe duur natuur in Drenthe is

We weten nu hoe duur natuur in Drenthe is We weten nu hoe duur natuur in Drenthe is De provincie Drenthe voert de Digitale Keten Natuur stapsgewijs in. Het afgelopen jaar is hard gewerkt aan de digitalisering van natuurbeheerplannen. Beleidsmedewerker

Nadere informatie

Productspecifieke kenmerken. voor particuliere en zakelijke klanten

Productspecifieke kenmerken. voor particuliere en zakelijke klanten Productspecifieke kenmerken Nationaal Groenfonds Annuïteitenlening De Nationaal Groenfonds Annuïteitenlening is een lening, waarmee u de aankoop, ontwikkeling of het herstel van uw natuurproject kan financieren.

Nadere informatie

Nieuwsflits. Evaluatieonderzoek naar de Regeling palliatieve terminale zorg

Nieuwsflits. Evaluatieonderzoek naar de Regeling palliatieve terminale zorg Nieuwsflits Inhoud Evaluatieonderzoek naar de Regeling palliatieve terminale zorg 1. Adviesrapport bureau HHM is openbaar gemaakt Pagina 1 2. Conclusies en advies HHM voor toekomst Pagina 1 3. Kamerbrief

Nadere informatie

Het Natura 2000 beheerplan Drentsche Aa-gebied: wat houdt het in, wat gaat er gebeuren? Programma

Het Natura 2000 beheerplan Drentsche Aa-gebied: wat houdt het in, wat gaat er gebeuren? Programma Het Natura 2000 beheerplan Drentsche Aa-gebied: wat houdt het in, wat gaat er gebeuren? Informatieavond, 9 december 2014 De Aanleg, Deurze 1 Programma 1. Welkom (Hendrik Oosterveld) 2. Doel van de avond

Nadere informatie

Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer provincie Utrecht Invulling regionaal maatwerk

Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer provincie Utrecht Invulling regionaal maatwerk Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer provincie Utrecht Invulling regionaal maatwerk 1. Aanleiding en doel De huidige subsidieregelingen voor natuur- en landschapsbeheer worden als bureaucratisch

Nadere informatie

Model bedrijfsplan voor bovenschoolse voorzieningen

Model bedrijfsplan voor bovenschoolse voorzieningen Model bedrijfsplan voor bovenschoolse voorzieningen Leeuwarden, sector Jeugd en Onderwijs najaar 2007/ herzien voorjaar 2008 kenmerk: insightmodelbedrijfsplanbovenschoolevoorzieningen.doc 1. Ter inleiding.

Nadere informatie

Toelichting op wijzigingen Subsidiestelsel Natuur en Landschap Overijssel

Toelichting op wijzigingen Subsidiestelsel Natuur en Landschap Overijssel Toelichting op wijzigingen Subsidiestelsel Natuur en Landschap Overijssel Met ingang van 1 januari 2010 is het Programma Beheer vervangen door het Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer (SNL). Het

Nadere informatie

HOLLAND. Lid Gedeputeerde Staten. Mr. J.F. (Han) Weber statencommissie Groen en Water

HOLLAND. Lid Gedeputeerde Staten. Mr. J.F. (Han) Weber statencommissie Groen en Water Lid Gedeputeerde Staten Mr. J.F. (Han) Weber p HOLLAND statencommissie Groen en Water Contact 070 441 79 27 jf.weber@pzh.nl Postadres Provinciehuis Postbus 90602 2509 LP Den Haag T 070-441 66 11 www.zuid-holland.nl

Nadere informatie

Van landbouw naar natuur. Natuurontwikkeling door particulieren met subsidie van de provincie Utrecht

Van landbouw naar natuur. Natuurontwikkeling door particulieren met subsidie van de provincie Utrecht Van landbouw naar natuur Natuurontwikkeling door particulieren met subsidie van de provincie Utrecht In de provincie Utrecht wordt circa 11.000 hectare landbouwgrond omgevormd tot natuur. Zo worden bestaande

Nadere informatie

: Aankopen Middelwaard Vianen/Bestemmingsreserve inrichting Middelwaard. Inhoudsopgave. Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 5.

: Aankopen Middelwaard Vianen/Bestemmingsreserve inrichting Middelwaard. Inhoudsopgave. Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 5. S T A T E N V O O R S T E L Datum : 11 oktober 2005 Nummer PS :PS2005REG08 Dienst/sector : REG/RLU Commissie : REG Registratienummer : 2005REG002919i Portefeuillehouder : dhr. Lokker Titel : Aankopen Middelwaard

Nadere informatie

Notitie gevolgen inrichting natuur en landschap voor agrarische bedrijfsvoering

Notitie gevolgen inrichting natuur en landschap voor agrarische bedrijfsvoering Notitie gevolgen inrichting natuur en landschap voor agrarische bedrijfsvoering Pina Dekker Gemeente Ooststellingwerf, beleidsmedewerker en ondersteunend lid van de werkgroep Es van Tronde. Deze notitie

Nadere informatie

01 / AANLEIDING 02 / ZON OP BEDRIJFSDAKEN 03 / PROJECTAANPAK 04 / VOORWAARDEN PRESENTATIE 05 / VERVOLGSTAPPEN. Zon op Bedrijfsdaken 06 / VRAGEN

01 / AANLEIDING 02 / ZON OP BEDRIJFSDAKEN 03 / PROJECTAANPAK 04 / VOORWAARDEN PRESENTATIE 05 / VERVOLGSTAPPEN. Zon op Bedrijfsdaken 06 / VRAGEN 01 / AANLEIDING 02 / ZON OP BEDRIJFSDAKEN 03 / PROJECTAANPAK PRESENTATIE Zon op Bedrijfsdaken 04 / VOORWAARDEN 05 / VERVOLGSTAPPEN 06 / VRAGEN AANLEIDING Ambitie Capelle aan den IJssel Energieneutraal

Nadere informatie

Middelburg, 2 juni 2009

Middelburg, 2 juni 2009 Gedeputeerde Staten Provincie Zeeland bericht op brief van: uw kenmerk: ons kenmerk: afdeling: bijlage$?): behandeld door: doorkiesnummer: onderwerp: 09020838/95116 Water en Natuur Samenvatting stelsel

Nadere informatie

Aan. Portefeuillehouder

Aan. Portefeuillehouder Voorstel Steenbokstraat 10 Postbus 4142 7320 AC Apeldoorn [T] (055) 527 29 11 [F] (055) 527 27 04 [E] waterschap@veluwe.nl [I] www.veluwe.nl Aan Portefeuillehouder algemeen bestuur 25 november 2009 A.

Nadere informatie

HOLLAND GWM Lid Gedeputeerde Staten. J.L. Evertse. leden van de Statencie Groen, Water en Milieu

HOLLAND GWM Lid Gedeputeerde Staten. J.L. Evertse. leden van de Statencie Groen, Water en Milieu GWM2009-43 Lid Gedeputeerde Staten J.L. Evertse HOLLAND leden van de Statencie Groen, Water en Milieu Contact T 070-441 61 58 F 070-441 7819 jl.evertse@pzh.nl Postadres Provinciehuis Postbus 90602 2509

Nadere informatie

Subsidieregeling Groen Blauw Stimuleringskader

Subsidieregeling Groen Blauw Stimuleringskader Subsidieregeling Groen Blauw Stimuleringskader De boer als groen-blauwe dienstverlener Het Brabantse landschap is vandaag de dag een uniek en divers geheel. Een geheel dat niet tot stand zou zijn gekomen

Nadere informatie

Haarlem, 15 april 2014

Haarlem, 15 april 2014 Haarlem, 15 april 2014 2014 29 Vragen van mevrouw C. Stevens-Meewis (CDA) en mevrouw P.J. van Hartskamp-de Jong (VVD) inzake Subsidie Waddenfonds aan project Lage Oude Veer in gemeente Hollands Kroon.

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, 16 juni 2009 Nummer voorstel: 2009/81

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, 16 juni 2009 Nummer voorstel: 2009/81 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 16 juni 2009 Nummer voorstel: 2009/81 Voor raadsvergadering d.d.: 30-06-2009 Agendapunt: 16 Onderwerp:

Nadere informatie

Zon Op Erf De stap naar energie-ondernemer

Zon Op Erf De stap naar energie-ondernemer Zon Op Erf De stap naar energie-ondernemer 1500 vrijkomende agrarische gebouwen 750x asbest saneren en slopen -750 zonne-erven - 750 MW De resultaten van de pilot Zon Op Erf Presentatie voor workshop VNG-seminar

Nadere informatie

Groengebied Amstelland AB 10-11-2011 Agendapunt 9 eerder door het bestuur behandelde notities over rol en positie GGA BIJLAGE 1 DISCUSSIENOTITIE

Groengebied Amstelland AB 10-11-2011 Agendapunt 9 eerder door het bestuur behandelde notities over rol en positie GGA BIJLAGE 1 DISCUSSIENOTITIE Groengebied Amstelland AB 10-11-2011 Agendapunt 9 eerder door het bestuur behandelde notities over rol en positie GGA BIJLAGE 1 DISCUSSIENOTITIE Bestuurlijke begeleidingsgroep Visie Amstelland Aantal bijlagen:

Nadere informatie

Investeren in het waddengebied is de moeite meer dan waard!

Investeren in het waddengebied is de moeite meer dan waard! > www.vrom.nl Investeren in het waddengebied is de moeite meer dan waard! 2e Tender Waddenfonds 8 september tot en met 17 oktober 2008 Investeren in het waddengebied is de moeite meer dan waard! 2e Tender

Nadere informatie

Programma van Eisen kwaliteitshandboek Natuurbeheer

Programma van Eisen kwaliteitshandboek Natuurbeheer Programma van Eisen kwaliteitshandboek Natuurbeheer In dit Programma van Eisen geeft de subsidiegever (in dit geval de provincie) aan, aan welke eisen een beheerder moet voldoen om voor certificering in

Nadere informatie

Provinciaal blad 2012, 43

Provinciaal blad 2012, 43 ISSN 0920-105X Provinciaal blad 2012, 43 Besluit van Gedeputeerde Staten der provincie Utrecht van 25 september 2012, nr. 80BF0C9C tot vaststelling van de subsidieplafonds, aanvraagperioden en/of de tarieven

Nadere informatie

Datum 17 maart 2017 Betreft Uitvoering van de motie Grashoff-Leenders (3450 XIII, nr. 98) inzake weidevogels

Datum 17 maart 2017 Betreft Uitvoering van de motie Grashoff-Leenders (3450 XIII, nr. 98) inzake weidevogels > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Directoraat-generaal Agro en Directie en Biodiversiteit Bezoekadres Bezuidenhoutseweg

Nadere informatie

@ SUBSIDIEREGELING GRONDAANKOOP EHS Subsidieregeling voor grondverwerving ten behoeve van de ecologische hoofdstructuur

@ SUBSIDIEREGELING GRONDAANKOOP EHS Subsidieregeling voor grondverwerving ten behoeve van de ecologische hoofdstructuur @ SUBSIDIEREGELING GRONDAANKOOP EHS Subsidieregeling voor grondverwerving ten behoeve van de ecologische hoofdstructuur Paragraaf 1, Algemene bepalingen Artikel 1 (definities) In deze regeling wordt verstaan

Nadere informatie